Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí."

Transkript

1 Èíslo 1 Leden 2007 Záboøí bylo v dobì tìsnì pøed první svìtovou válkou samostatnou obcí se svým starostou a zastupitelstvem, do ní patøily i Paseky a Martinice a i èást Sv. Kateøiny. Roku 1910 mìlo vlastní Záboøí 757 obyvatel a 106 domù. Jeho zástavba byla velmi rozptýlená, zachovávala ještì pùvodní podobu obce. Rozsáhlá náves o šíøce a sto metrù a délce asi dvìstì metrù stoupala od jiního okraje Proseèe, kde zøejmì kdysi asi v prostoru nynìjších domek býval nìjaký les, bor, smìrem k jihu a na okraj plošiny, kde kdysi byl panský dvùr. Byl rozparcelován a prodán. Jeho hlavní èást má èp. 1, hospodaøil zde tehdy Jos. Køivka. U ohbí silnice je pekaøství Aloise Košòara /34/, pøedtím Kuèerovo stavení, a naproti obchod Jos. Kašpara /2/. Následují zemìdìlské usedlosti, vìtší i menší. Mezi vìtší patøí Burešovi /5/, rychtáø Josef Macháèek, starosta obce po 30. let /6/, Bohumil Macháèek agrárník /8/, Jos. Vávra /14/, è.16 patøí pøednostovi Janu Macháèkovi, který byl pøednostou stanice v Bìlé pod Bezd. a v penzi ije v Praze, na dolním konci Jos. Kašpar, kurátor evang. sboru /19/. Ménì polí mají Jos. Coufal /3/, Jos. Samek, zvaný sokolík pro svou horlivou èinnost v Sokole, kde byl praporeèníkem, /17/, a Josef Mlejnek /18/, kteøí také vyrábìli dýmky. V è.12 bydlil poøádník Antonín Bárta. Náves dole uzavírala Kopperlova továrna na dýmky a obytný dùm /97/. Náves byla nahoøe vyplnìna Rychtáøovými sady a dole ovocným sadem, v nìm vyèníval uprostøed ze zemì nápadný hrot skály. Uvnitø prostoru návsi stála budova evangelické školy /112/, za ní malý rybník a výše proti sobì Breitenfeldova hospoda škvárovna /9/ a Kudrnova hospoda Bosna, nad ní koláø Skála /119/. Na východní stranì za potokem bylo hospodáøství Jana Hartmana /20/, dále výše napø. dýmkaøský mistralois Mareš a E. Loukota /21/, nahoøe Jan Samek /64/. Smìrem k východu bylo u Koutných /22/, èp. 92 právì tehdy pøestavìl J. Kvapil a zøídil zde místnost pro shromaïování svobodné reformované církve, take se zde øíkalo v modlitebnì. Prostoru východnì od Rychtáøových sadù se øíkalo na skalce, bylo tam nìkolik chalup, u silnice mìl stavení Vilém Kubík /65/. Nahoøe u rybníka byli Kvapilovi /30/. Podél cesty na ohradì bylo nìkolik stavení, napø. vìtší statek u Koutných, Køemenákovi /59/, dole stranou dýmkaø Josef Jehlièka /84/, nahoøe u Pasek Èerní /60/ a ještì výše na Salavì Mlejnkovi /72/. Na potoce Olšince nahoøe pracovala Lukšova pila. Za è. 2 odboèovala ze silnice cesta nalevo jednak na Martinice jednak na další èást obce, Pastvisko. V polích nalevo stála Macháèkova cihelna s vysokým komínem, která patøila pøednostovi Macháèkovi. Pøi cestì na okraji obce byla další hospoda Tefrova, dál výše byli Jankovi a potom stavení Pastviska, které bylo zaloeno r. 1790, Stodolovi /37/, Kuøíkovi /38/, Jílkovi /39/, Popelkovi /40/, Antonín Macháèek /41/, Hurychovi /67/ a Koutných /47/, kteøí všichni vìtšinou spojovali hospodáøství s øemeslem, dýmkaøstvím. Na pravé stranì silnice bylo Èihadlo a pak u Martinického potoka Filipiho mlýn. Chvilka poezie MODRÝ KONÌ Modøí konì prý e nejsou, ale byli by moc krásní. Napsal bych o nich mnoho ód a básní. Jsou jenom bílí, hnìdí, èerní a tìmto barvám zùstanou u vìrní. Kadá z nich je dobrá, ale ádná není modrá. Píši proto báseò a srdce pøitom hoøí. Je v ní láska a jenom modøí oøi. Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí. Kdyby èlovìk zùstal stát a pøestal se u sebe bát, spatøil by tu jejich krásu, jak se pasou v modrém jasu. A se koukáš v modré nebe nebo chladná voda a tì zebe, stojíš-li pak v lásky zónì, uvidíš ty modrý konì. KOLIK Kolik je na nebi hvìzd a kolik je na zemi mìst. Kolik je v lese stromù a kolik tulákù vrátí se domù. Kolik je ještì lidí, co druhým nezávidí. Kolik je ještì cest, které mì mají vést. Kolik dní slunce záøí a kolik vìcí se lidem zdaøí. Kolik se ptám kadé ráno, odpovìï neznám, i kdy je to dáno. Do proseèského zpravodaje zaslal pan Jaroslav Krejèí z Proseèe Proseèský zpravodaj 1/2007

2 Zpráva z matriky Obecního úøadu Jubilanti leden Miroslav Hánìl, Proseè 70 let Josef Soukal, Podmìstí 80 let Josef Èermák, Èeská Rybná 70 let Arnošt Bøeò, Proseè 85 let Otilie Junková, Záboøí 70 let Vìra Morávková, Proseè 90 let Vítìzslava Lašková, Záboøí 70 let Marta Vobejdová, Proseè 97 let Celková matrika za rok 2006 Narozených 18 dìtí Pøihlášených do Proseèe 48 osob Zemøelých 18 osob Odhlášených z Proseèe 55 osob Uzavøených manelství 19 Stanislava Èešková, matrikáøka Termíny platnosti øidièských prùkazù ØP vydané do platnost do ØP vydané od do platnost do ØP vydané od platnost do V Proseèi bude radar Váení obèané, zastupitelstvo obce Proseè na svém zasedání dne 14. prosince 2006 vyjádøilo souhlas s nabídkou Mìsta Skuteè zajistit na území obce Proseè pøedem sjednanou èinnost Mìstské policie Skuteè. Hlavním pøedmìtem této èinnosti bude mìøení rychlosti vozidel v obci Proseè a v místních èástech obce. K tomuto úèelu zakoupilo mìsto Skuteè nový radar. Veøejnoprávní smlouva o slubách Mìstské policie je zveøejnìna na úøední desce OÚ na námìstí. V pøípadì udìlení souhlasu Krajského úøadu Pardubického kraje s touto smlouvou, zahájí Mìstská policie svoji èinnost zaèátkem mìsíce února letošního roku. OÚ Proseè Dùleité informace o odpadech pro rok 2007 Poplatek za odvoz v r Obecnì závaznou vyhláškou (OZV) è.3/2006, kterou pøijalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne , se ruší a plnì nahrazuje OZV è.5/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù. Zmìny, které z toho vyplývají pro rok 2007, jsou následující: Výše poplatku pro r je stanovena (rozdíl mezi poplatkem od obèanù a poplatkem, který poaduje svozová firma TS bude hrazen obcí cca 20,- Kè na obèana) - ve výši 450,- Kè/rok pro osobu trvale hlášenou v Proseèi a místních èástech Podmìstí, Záboøí, Paseky, Martinice, Èeská Rybná a Miøetín; - ve výši 450,- Kè/rok pro majitele nemovitosti, ve které není nikdo pøihlášen k trvalému pobytu. Pro letošní rok jsou od poplatku osvobozeni: - kadý pátý a další èlen jedné rodiny - dìti narozené v letošním roce Termín pro uhrazení poplatku za odpad je do pøi uhrazení tohoto poplatku, bude vydána výlepová známka na popelnici. Upozoròujeme obèany, kteøí poplatek neuhradí vèas, e Obecní úøad má ze zákona povinnost zaplacení poplatku vyadovat. Navíc tomu, kdo nezaplatí poplatek v uvedené lhùtì, mùe být tento poplatek zvýšen a na trojnásobek.toto markantní navýšení monosti sankcí je dáno zákonem è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znìní a prakticky znamená, e notoriètí neplatièi mohou za své opomenutí platit namísto pùvodních 450,- Kè a 1.350,- Kè. Zpùsob platby - v hotovosti v úètárnì obce Proseè v úøedních dnech: pondìlí ( , hod.) a støeda ( , hod). Poplatek je mono uhradit i bezhotovostním pøevodem na úèet obce Proseè po pøedchozí domluvì v úètárnì. Harmonogram svozù sbìrných nádob popelnic. Svoz popelnic je zajišován firmou Technické sluby mìsta a.s., Bystøice nad Pernštejnem a to v letošním roce, tak jako loni kadou lichou støedu v mìsíci. Odvoz velkoobjemového odpadu kontejnerem bude proveden celkem 4xvroce( 7.4.,2.6.,4.8. a ) Zastávky kontejneru: 1. Podmìstí (u køíku) 8.00 hodin 8. Paseky (horní zastávka) 9.45 hodin 2. smìr Bor - u fotbalového høištì 8.15 hodin 9. Pastvisko (u zastávky) hodin 3. smìr Záboøí (u Peškových èp. 88 Proseè) 8.30 hodin 10. Martinice (u bývalé školy) hodin 4. u prodejny v Záboøí 8.45 hodin 11. Èeská Rybná (na køiovatce) hodin 5. pod okály (u Kováøových) 9.00 hodin 12. Èeská Rybná u èp.153 (p. Dostál) hodin 6. u katolického høbitova (èp. 218 Daòkovi) 9.15 hodin 13. Miøetín (dolní zastávka) hodin 7. Paseky (u pomníku) 9.30 hodin 14. Miøetín (hasièská zbrojnice) hodin Proseèský zpravodaj 1/2007

3 Zpráva o èinnosti SOTM za rok 2006 Koncem roku 2005 jsme pøepracovali a poèátkem ledna 2006 opìtovnì podali ádost o grant na projekt Informaèní systém pro Maštale a okolí do druhé výzvy grantového schématu SROP Pardubického kraje (systém znaèení k turistickým cílùm v regionu). Prùbìnì jsme rovnì pøipravovali projekty do Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù, ze kterého je mono získat finanèní prostøedky na rekvalifikace a zamìstnání nezamìstnaných osob. V bøeznu jsme se zúèastnili veletrhu cestovního ruchu Regionpropag v Pardubicích, kde jsme propagovali náš mikroregion. Ve spolupráci se Základní školou v Proseèi jsme od poèátku roku pracovali na projektu Planetární stezky, který se podaøilo zrealizovat a poèátkem èervna byla Planetární stezka slavnostnì otevøena (nauèná stezka v okolí Proseèe s modely sluneèní soustavy a informacemi o ní). Od poèátku roku se rozbìhly pøípravy na nejvìtší a nejnároènìjší akci, kterou sdruení poøádá, na 6. roèník cyklozávodù Author Cyklo Maštale Probíhala pomìrnì sloitá a zdlouhavá jednání s odborem ivotního prostøedí Pardubického kraje, aby se mohl závod alespoò z èásti uskuteènit na území pøírodní rezervace Maštale. Nakonec se podaøilo s nìkterými omezeními zajistit povolení a závod se tak mohl 10. èervna uskuteènit s prùjezdem Maštalemi. Závodu se úèastnilo více ne 700 závodníkù v nìkolika tradièních kategoriích. Na jaøe jsme pøipravili a podali ádost o grant do programu Interreg IIIA fondu mikroprojektù Euroregionu Glacensis (financování pøeshranièní spolupráce ÈR - Polsko v regionu, do kterého spadáme) na vloený Èesko - polský cyklistický závod, na který se nám i podaøilo získat pøíslib finanèních prostøedkù. Závod se mìl pùvodnì uskuteènit v rámci velkých závodù Autor Cyklo Maštale, ale bohuel pro odøeknutí polských závodníkù tìsnì pøed závodem, jsme byli nuceni z dùvodu dodrení podmínek grantu uskuteènit náhradní závod s úèastí Polákù v rámci Toulovcova pivního triatlonu v srpnu letošního roku. Projekt byl zrcadlový a v rámci toho jsme v èervenci uspoøádali zájezd a zúèastnili se cyklistického závodu v polském Klodzku. V rámci propagace našeho regionu probíhala v jarních mìsících kampaò v Èeském rozhlasu Pardubice a dvakrát jsme zaøadili inzerát o nabídce našeho kraje v èasopise cestovního ruchu Dovolená. Pøed zaèátkem turistické sezóny jsme vydali sérii 4 nových pohledù. Bìhem sezóny jsme se mimo jiné vìnovali propagaci mikroregionu na internetových portálech, které se zabývají tur. ruchem. Probìhla aktualizace údajù a novì byly na tyto portály umístìny materiály o rozhlednách. V letních mìsících se naplno rozbìhl provoz rozhleden (letošní sezónu navštívilo všechny tøi rozhledny celkem návštìvníkù), ubytovny a informaèního centra. Z programu POV byly v letošním roce poøízeny vývìsní skøíòky pro jednotlivé obce sdruení dle jejich poadavkù. Dotace na tento projekt èinila ,- Kè, samotné obce pøispìly dohromady èástkou ,- Kè. V záøí jsme podali ádosti do POV na rok V rámci dotaèního titulu 7 jsme zaádali o pøíspìvek na opravu drobných sakrálních staveb v obcích mikroregionu. Pøedpokládáme, e opìt nìjaké finance dostaneme, v pøíštím roce budou rozdìleny dle potøeb obcí. Podali jsme rovnì ádost do dotaèního titulu 6 na poradenství pøi získávání prostøedkù z veøejných zdrojù a na semináø. Zúèastnili jsme se nìkolika jednání turistické oblasti Svitavsko, do které náš region spadá. Øešily se zde hlavnì otázky koncepce propagace oblasti jako celku kvùli zvýšení nabídky cestovního ruchu a návštìvnosti. Prvním konkrétním výsledkem je napøíklad spoleèná propagace na veletrzích cestovního ruchu v pøíštím roce. Vìøíme, e v pøíštím roce bude spolupráce jednotlivých turistických oblastí pokraèovat u s nìjakými konkrétními výsledky. Na pøelomu listopadu a prosince jsme uspoøádali autobusový zájezd do mikroregionu Podluí na jiní Moravì. Zájezdu se zúèastnili i nìkteøí starostové našeho sdruení. Cílem bylo navázat kontakt a poznat problémy a zpùsob jejich øešení v jiné oblasti Èeské republiky. Tento poznávací zájezd byl brán i jako podìkování všem starostùm a vedením èlenských obcí za práci, kterou pro své obce a sdruení celé volební období dìlali. Mrzí nás, e se nemohlo z pracovních nebo jiných dùvodù zájezdu zúèastnit více starostù èlenských obcí. Od pøíštího roku se mìní systém informaèních center v Pardubickém kraji a jejich spolufinancování ze strany kraje. Bylo stanoveno nìkolik kategorií IC, IC zaøazená v rùzných kategoriích musí splòovat jiná kritéria a od nich se bude odvíjet i jejich financování. Na základì splnìní tìchto kritérií bude kadé IC certifikováno a bude mít nárok na urèitý pøíspìvek na provoz od krajského úøadu. Spoleèný pro všechna IC je systém sbìru dat a jejich administrace za tzv. smluvní území (sbìr informací a dat o území, na kterém IC pùsobí pro spoleènou databázi, ze které pak budou následnì všechna èerpat pøi poskytování informací). Na základì mnoství takto posbíraných dat o poskytovatelích slueb cestovního ruchu se bude následnì odvíjet i výše èásti pøíspìvku, který kraj IC poskytne. U koncem letošního roku jsme se zapojili do zkušebního provozu tohoto systému a zaèali aktualizovat a sbírat tyto informace do spoleèné databáze. Byly uzavøeny smlouvy s internetovými providery na umístìní jejich vysílaèù na našich rozhlednách. Na Terezce s firmou Coma Polièka ta za vyuití rozhledny poskytuje sdruení internetové pøipojení zdarma a vybudovala na rozhlednì osvìtlení, další smlouva byla uzavøena s firmou Fortech Litomyšl na vyuití rozhledny Borùvka v Hluboké rovnì za instalaci osvìtlení na rozhlednu a finanèní pronájem. V letošním roce jsme spolupracovali i s jinými subjekty, zpracovávali jsme napøíklad ádosti o finanèní prostøedky pro Základní školu v Proseèi na arboretum a nauènou stezku v areálu ZŠ nebo pro Sokol Proseè na rekonstrukci volejbalového areálu u sokolovny v Proseèi. Pro obecní úøad Proseè SOTM zapracovává Proseèský zpravodaj a od nového roku má na starosti obnovené promítání kina v Proseèi. pokraèování na str. 4 Proseèský zpravodaj 1/2007 3

4 Zpráva o èinnosti SOTM za rok pokr. ze strany 3 Koncem roku jsme uzavøeli smlouvy na financování dvou velkých projektù, o které jsme ádali. Jsou to ji výše zmínìné projekty grantového schématu SROP Pardubického kraje na systém znaèení k turistickým cílùm v regionu (znaèky k turistickým cílùm v obcích, mimo nì, na cyklotrasách, propagaèní tabule v našem mikroregionu i v okolních mìstech) a projekt na zamìstnání osob na údrbu zelenì a prospìšné práce pro jednotlivé obce sdruení z programu Rozvoj lidských zdrojù. Projekt na znaèení k turistickým cílùm bude financován zpìtnì, to znamená, e budeme muset zajistit finanèní prostøedky na jeho realizaci v pøíštím roce ( ,- Kè) a bude nám proplacen a v roce 2008, druhý projekt z RLZ je financován prùbìnì. Ve druhém pololetí jsme pøipravovali k vydání dva druhy nových letákù o SOTM. Jedním je obecný informaèní materiál o mikroregionu Toulovcovy Maštale a druhým je leták o rozhlednách v našem regionu. Materiály byly vytištìny hned po novém roce. Jan Stoklasa, SOTM Oprava èlánku "Neštìstí v Perálci" V minulém èísle zpravodaje byl kvùli chybné grafické úpravì uveøejnìn neúplný èlánek o poáru v Perálci, který nám poslala paní starostka Drahošová. Tímto se jí za toto nedopatøení omlouvám a èlánek uveøejòuji v plném znìní. Jitka Musílková - redakce proseèského zpravodaje V podveèer 15. záøí vypukl poár hospodáøského stavení rodiny Kratochvílových, který se vlivem velkého vìtru rychle rozšíøil i nad obytnou èást domu. Bytové zaøízení se díky hasièùm a spoluobèanùm podaøilo vyklidit a zachránit, ale støecha nad obytnou èástí domu byla znièena natolik, e bylo nutné ji co nejdøíve odklidit. Hned druhý den v sobotu, po dohodì s místními hasièi paní starostka poprosila rozhlasem spoluobèany o pomoc. Pøišli, a pøišli i nìkteøí místní chalupáøi a obèané ze Zderaze. Veèer ve hod. byly ohoøelé krovy a zbytek støechy dole a strop pøikryt plachtami. Bydlení pro rodinu Kratochvílových pøes zimní období poskytli manelé Jiráèkovi v RENOSPONDU Zderaz, pomoc na ubytování nabídl i pan starosta Novotný ze Skutèe. Nastala starost se shánìním finanèních prostøedkù a materiálu. Obec vyhlásila veøejnou sbírku v Perálci i ve Zderazi a sbírka byla i v kostele v Perálci. /Celková èástka ze sbírky byla ,-Kè./ Starost o shánìní materiálu ochotnì pøevzal p.jiráèek spolu se starostkou obce. V sobotu 7.øíjna 2006, to bylo 22 dnù po poáru byla støecha nad obytnou èástí hotova i kdy zbývalo ještì hodnì práce dodìlat. Jménem rodiny Kratochvílových i jménem zastupitelstva naši obce dìkuji za obìtavou práci všem obèanùm, kteøí pomohli v této, pro rodinu tìké situaci, hlavnì p. Sysovi, Macháèkovi, Jiráèkovi, Bezdìkovi, Loskotovi, Hladíkovi, M. Pokornému a další mi snad odpustí, e všechny nejmenuji. Milada Drahošová-starostka Výzva k podávání projektových zámìrù Pøípravná fáze zapojení Mikroregionu Litomyšlsko do programu LEADER Naše obec je zakládajícím èlenem MAS Litomyšlsko o.p.s.. Dùvodem zaloení spoleènosti je vytvoøení spolupráce na místní a regionální úrovni mezi veøejnou zprávou, neziskovými organizacemi a firmami a dále pøedevším získání penìz z programu LEADR. V souèasnosti probíhá pøípravná fáze, mapují se potøeby spolkù, firem a obcí. Ten, kdo by chtìl v pøíštích letech realizovat urèitý projekt, zámìr a chtìl by na nìj získat finanèní prostøedky mùe v rámci výzvy podávat své projektové zámìry. Více informací vèetnì formuláøe na podávání projektových zámìrù naleznete na Otevøení advokátní kanceláøe v Proseèi JUDr. Jiøí Èerný, advokát oznamuje, e otevøel v Proseèi svou advokátní kanceláø. Sídlo (adresa) kanceláøe: Proseè, Záboøí 93, PO BOX 8 telefon/fax: , mobil: Proseèský zpravodaj 1/2007

5 SDH hodnotil svou práci za uplynulý rok V sobotu 6. ledna se uskuteènila výroèní valná hromada SDH Miøetín. Místní hasièi se sešli, aby zhodnotili svou práci za uplynulý rok. Pøivítali mezi sebou øadu hostù, zejména starostu obce, pana ing. Martina Nováka, bratra hasièe Javùrka, starostu okrsku Proseè, a dále zástupce SDH Èeská Rybná a Otradov a další. Bìhem VVH mimo jiné obdreli nìkteøí èlenové ocenìní èi medaile a stuky za vìrnost. Ze zprávy pøednesené na této VVH mimo jiné zaznìlo. SDH Miøetín má 28 èlenù, z toho 4 eny. Bìhem roku se uskuteènily tøi schùze výborové a sedmkrát jsme se sešli na valných hromadách. Úèast na tìchto hromadách byla v prùmìru okolo 60 %. Naši èlenové v letošním roce nemuseli zasahovat u ádného poáru. Jedním z hlavních úkolù byla ji tradiènì úèast v 1. kole poárního sportu a snaha o co nejlepší umístìní.soutìní drustvo se nìkolikrát sešlo k nácviku zejména poárního útoku, který probíhal na velmi dobré úrovni. Vlastní soutì se uskuteènila v sobotu v Proseèi. Po velmi dobrém zaèátku v bìhu na 100 m s pøekákami, kdy jsme se dreli na èelních místech, jsme nastupovali k rozhodující disciplínì, a to poárnímu útoku. Bohuel pomalý bìh vody ze støíkaèky byl opìt jedním z dùvodù našeho celkového 9. místa. Za zmínku stojí i skuteènost, e ji nìkolik let naše èlenka Andrea Pecinová úspìšnì soutìí v poárním sportu za drustvo en Proseè. 28. záøí se naše sportovní drustvo zúèastnilo soutìe v netradièním poárním sportu, kterou poøádal Sbor dobrovolných hasièù Èeská Rybná v táboøe Barrandov. V silné konkurenci jsme obsadili 9. místo. V letošním roce náš sbor organizoval nìkolik brigádnických akcí. 7. února jsme v budovì bývalé školy zabudovávali vypouštìcí ventily na vodu, abychom tak zabránili monému zamrznutí vody v sále. 20. dubna jsme uskuteènili brigádu na zajištìní døeva na topení v místní budovì. Další brigáda se uskuteènila 8. srpna, kdy jsme rovnali a frézinkem upravovali vjezd do hasièské zbrojnice. 19.srpna jsme upravovali høištì pøed nadcházejícím nohejbalovým turnajem. Zarovnávali jsme nerovnosti, sekali trávu a upravovali okolní terén. Naši èlenové kadoroènì udrují dolní chodník pod høbitovem a obecní travnaté plochy okolo høbitova. Celkem jsme na tìchto víceménì úklidových brigádách odpracovali témìø 100 hodin. Další desítky hodin jsme odpracovali pøi prùbìných úklidech veškerých obecních prostor v budovì bývalé školy. První kulturní akcí v loòském roce bylo uspoøádání tradièního hasièského plesu a následnì dìtského karnevalu. 6.èervence se naši èlenové zúèastnili tradièního fotbalového turnaje O pohár starosty SDH Krouna, kde si naše drustvo opìt vedlo velice dobøe a vybojovalo zde nakonec 1. místo pøed Otradovem, Rychnovem a Krounou. Turnaj tentokrát poøádal sbor Rychnov, kde se také turnaj konal. Je smutné, e nám dodnes poøádající organizace nebyla schopna pøedat putovní pohár. V sobotu 19. srpna poøádal náš sbor ji 4. roèník nohejbalového turnaje O pohár SDH Miøetín. Tato akce kadoroènì vyaduje desítky hodin pøíprav a pak další hodiny strávené slouícími pøi vlastním turnaji. Tohoto roèníku se zúèastnilo jedenáct týmù. Mimo domácí se utkala drustva napøíklad z Pusté Kamenice, Otradova, Skutèe, Boru u Chroustovic, Zvíøetic u Pøíbrami a další. Pohár ji potøetí za sebou vyhrál tým Návštìvníci, a tak si putovní pohár odvezl do Zvíøetic u Pøíbrami. V sobotu 26. srpna jsme se uniformovanì zúèastnili oslav zaloení sboru v Proseèi. Mladí èlenové sboru uspoøádali 2. záøí pro pøátele a známé diskotéku u pøíleitosti ukonèení prázdnin. Akce se opìt vydaøila. V sobotu 14. øíjna jsme poøádali tradièní posvícenskou zábavu. Hrála hudební skupina FREDY. Ani letos nechybìla mikulášská obchùzka. Sbor zakoupil ze svých prostøedkù všem dìtem školou povinným balíèek sladkostí. V letošním roce jsme také navštívili naše èleny - jubilanty - a pøedali jim pøání s dárkovým balíèkem u pøíleitosti významných ivotních jubileí. Delegace našeho sboru se té zúèastnila VVH SDH Otradov. V letošním roce jsme mimo jiné ze sborových prostøedkù zakoupili další vycházkovou uniformu. Závìrem chceme podìkovat všem aktivním èlenùm, výboru SDH, ale té všem spoluobèanùm a chalupáøùm, kteøí se do ivota sboru a akcí v obci zapojují a jsou ochotni vìnovat svùj èas na vìtšinu uvedených akcí. Výbor SDH dìkuje také OÚ Proseè za hmotnou i morální podporu a za pochopení našich zámìrù, také dìkujeme SDH Èeská Rybná za zapùjèení materiálu na nohejbalový turnaj. Starosta SDH, Zdenìk Pecina Upozornìní ÚP VZP ÈR CHRUDIM sdìluje svým klientùm, e od konèí èinnost kontaktního místa. Nové úøední hodiny ÚP VZP ÈR Chrudim a Hlinsko: Pondìlí hod Úterý hod Støeda hod Ètvrtek hod Pátek hod Proseèský zpravodaj 1/2007 5

6 Projektové vyuèování V pátek se na 2. stupni naší školy vyuèovalo zase trochu jinak. áci se uèili navzájem. Probíhal toti celodenní projekt Ekologie letem svìtem aneb zemì EU a ivotní prostøedí. O co se jednalo? Kadá tøída si s pøedstihem vybrala jednu ze zemí EU a k ní si postupnì dìti pøipravovaly všechny moné materiály. Získávaly je z encyklopedií, uèebnic, èasopisù, novin a zejména z internetu. V uvedený den pak nìkolikaèlenné týmy ákù pøedstavovaly postupnì své zemì ostatním tøídám, které školou procházely, ale také je zkoušely ze znalostí.atak jsme se postupnì ocitli napøíklad v Itálii, ve Francii, ve Velké Británii, v Irsku a v dalších zemích vèetnì Èeské republiky. Všude se áci snaili své hosty z jiných tøíd nìèím pøekvapit, upoutat, a tak jsme napøíklad ve Španìlsku a Øecku dokonce ochutnali i kulináøské speciality. Na závìr celého projektu se všichni áci vyjadøovali formou anonymního dotazníku své dojmy, poznatky, ale té návrhy, co a jak udìlat pøíštì jinak, lépe. Nás potìšilo, e pøeváná vìtšina odpovìdí hodnotila tento neobvyklý zpùsob výuky za velmi zajímavý a zároveò zábavný. áci se té vyjádøili ve svých odpovìdích, e se mnoho vìcí pøi pøípravì projektu snadno a rychle nauèili a také si vyzkoušeli, jak to mùe být i obtíné své posluchaèe zaujmout, upoutat. Mgr. Zdenìk Pecina,ZŠ Proseè Projekt krajina za školou Váení spoluobèané, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Na naší ZŠ Proseè zpracováváme s dìtmi projekt nazvaný Krajina za školou. Chceme v nìm zmapovat Proseèsko za pomoci dobových fotografií a porovnat je se souèasností. Na snímcích mùe být krajina, objekt, dùm, aj. Své fotografie nám mùete posílat po dìtech nebo je kdykoli pøinést do školy osobnì. Budete srdeènì vítáni. Materiály urychlenì zpracujeme a v poøádku je vrátíme zpìt. Za Vaši ochotu a pomoc pøedem dìkuji. Mgr. K. Nováková Budou u nás vìtrné elektrárny? Jak ji mnozí z Vás vìdí, obec Proseè spolu s dalšími obcemi a investorem pøipravují spoleèný investièní zámìr, vystavìt jinì od Èeské Rybné a devìt vìtrných elektráren. Toto místo nebylo vybráno náhodou, nýbr kvùli výškové poloze a otevøenosti krajiny západním a severozápadním smìrem, odkud vìtry pøevládají. Výstavbou vìtrných elektráren je snaha získat finanèní prostøedky do obecních pokladen. Ne se zahájily první kroky v zajišování všech souhlasù a náleitostí potøebných k pøípravì realizace zámìru, konala se v È. Rybné k této záleitosti 26. kvìtna loòského roku veøejná schùze, na které zaznìly i obavy z hluku, který provoz vìtrníkù zpùsobuje a i z narušení vzhledu krajiny. Aby tyto obavy byly rozptýleny, byl pro všechny zájemce uspoøádán autobusový zájezd do obce epotín u Moravské Tøebové, kde dvì vìtrné elektrárny ji pracují, (dnes jsou, nebo se další staví v okolí Svitav). Velkou úèastí na schùzi projevili obèané a rodiny ijící v Èeské Rybné znaèný zájem o popsaný investièní zámìr. Výstavba vìtrníkù by pøímo do Èeské Rybné na zvelebení obce pøinesla kadoroènì finanèní prostøedky ve výši 100 tis. korun za kadou postavenou elektrárnu a o úèelu pouití by si rozhodli místní obèané. Protoe pøípravné práce a vypracování projektové dokumentace není zadarmo, bylo v závìru schùze o moné výstavbì elektráren hlasováno. Velká vìtšina byla pro, nìkteøí se zdreli hlasování, ale nikdo nehlasoval proti. Samozøejmì kadá vìc a zejména nìco nového má své zastánce a odpùrce, a tak je tomu i v tomto pøípadì. Vyjádøit svùj názor, jsem pro nebo proti, mìl monost kadý, kdo tak chtìl uèinit. Mezi odpùrce patøí i obèanské sdruení z František, sdruující i chataøe a chalupáøe, se kterým probíhají diskuse o výstavbì vìtrníkù a dle nich i o negativním vlivu na zdraví èlovìka. Ve vysílání ÈT v regionálním zpravodajství obèas vidíme spory mezi zastánci a odpùrci výstavby vìtrných elektráren, jako napøíklad v obci Sedlec v plzeòském kraji. V této souvislosti na názory odpùrcù, e stavba mìní ráz krajiny a provoz vìtrných elektráren vytváøí ultrazvuk a infrazvuk, který mùe vytváøet zdravotní problémy atd., odpovídal profesor Vysokého uèení technického Brno Karol Filakovský, který mimo jiné øekl, e jde o novou vìc, na kterou si musíme zvyknout, kdy jediným negativním vlivem je zmìna rázu krajiny. Zvykli jsme si na stoáry mobilních telefonù, na lesy mohutných vysokých stoárù vysokého napìtí, které dnes ji naprosté vìtšinì lidí nevadí. Jakákoli stavba vdy zmìní ráz krajiny a mùe tím být i obytný dùm. V souèasné dobì se zpracovávají a doplòují vydaná stanoviska orgánù státní správy, územní správy a ostatních dotèených úèastníkù potøebných pro vydání územního rozhodnutí. Je reálné, e zahájení stavebních prací bude posunuto právì pro zvýšené poadavky nìkterých výše uvedených orgánù. Další informace pøineseme v nìkterém dalším èísle zpravodaje. Informuje sdruení obcí VE. 6 Proseèský zpravodaj 1/2007

7 Základní škola Proseè poøádá KURZ KERAMIKY Zahájení: v hodin Rozsah: 5 lekcí /15 hodin / Lektor: Mgr. Vìra Srdeèná Místo konání: základní škola - keramická dílna Cena: 1.200,- Kè kurz pro zaèáteèníky 1.400,- Kè kurz pro pokroèilé V cenì je zahrnut veškerý materiál a výpal v keramické peci. Pøihlášky: tel , , Obsah: V pìti tøíhodinových lekcích se seznámíte s technologií pøípravy hlíny pro další vytváøení, se základy zdobení a povrchové úpravy keramiky a technikami tvoøení z hlíny modelování z plátu, vymaèkávání do forem, modelování z váleèkù atd / pokroèilí budou pracovat také na hrnèíøském kruhu /. Po ukonèení kurzu si odnesete vypálené a povrchovì upravené dekoraèní nebo uitkové výrobky. Termíny dalších lekcí lze dohodnout pøi prvním setkání. Pøi pøihlášení uveïte, jestli jste se ji nìkterého z pøedcházejících kurzù zúèastnili nebo zda jste zaèáteèník. Podle poètu pøihlášených probìhne buï kurz pro pokroèilé nebo pro zaèáteèníky. Maximální poèet úèastníkù je 10. Do kurzu budete zaøazeni podle poøadí Vašich pøihlášek. KURZ ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POÈÍTAÈE pro veøejnost Zahájení: v 16 hodin Rozsah: 5 lekcí / 20 hodin / Lektoøi: Marek Lustyk DiS. Místo konání: základní škola - poèítaèová uèebna Cena: 1.800,- Kè Pøihlášky: tel , , 1. týden Úterý - 4 hod. Seznámení se s osobním poèítaèem Ètvrtek - 4 hod. Základy operaèního systému Windows 2. týden Úterý - 4 hod. Základy textového editoru Word Ètvrtek - 4 hod. Základy tabulkového procesoru Excel 3. týden Úterý - 4. hod. Základy práce s internetem a elektronickou poštou Absolventi obdrí osvìdèení o absolvování kurzu. Sport - oddíl stolního tenisu Stolní tenis ji roky neodmyslitelnì patøí k sportovním oddílùm TJ Sokol Proseè. Nejinak tomu je i v letošní sezónì do které pingpongkáøi nasadili 2 týmy. Proseèské A reprezentuje oddíl v regionálním pøeboru a tým B v okr. soutìi. K fungování obou oddílù je zapotøebí finanèních prostøedkù, proto vedoucí oddílù dìkují všem sponzorùm a to jmenovitì firmì VDI DIPRO Proseè, AGRA N. Hrady a drustvu invalidù ERGOTEP z Proseèe za finanèní pøíspìvek. Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Proseè nastupují: A - Michálek Libor, Zelenka Adolf, Halámek Albín, Øebíèek Jan st. B - Duba Josef, Herynek František, Adamec Miloš, Herynek Jiøí, Trynkl Josef, Volf Josef Tabulka reg. soutìí RP 1 O V P R S B RS 3 O V P R S B 1 Proseè A : Trojovice C : Sokol D : Linea G : Hlinsko B : Markovice C : Chrast B : Proseè B : Mìstec B : Mìstec D : Trojovice B : Skuteè E : Linea D : Radèice B : Skuteè C : Sokol E : Lue A :90 0 Proseèský zpravodaj 1/2007 7

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU KVÌTEN 2007 èíslo 5 V. roèník STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU Ve Španìlském sále Pražského hradu byla 18. 4. slavnostnì pøedána Cena za nejlepší pøípravu a realizaci Programu regenerace mìstských památkových

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové

Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové ØÍJEN 007 èíslo 10 Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové Budova bývalé dìtské nemocnice se zmìní na ètyøhvìzdièkový hotel s kongresovým centrem a ubytovací kapacitou. V Moravské Tøebové zoufale chybí

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více