Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí."

Transkript

1 Èíslo 1 Leden 2007 Záboøí bylo v dobì tìsnì pøed první svìtovou válkou samostatnou obcí se svým starostou a zastupitelstvem, do ní patøily i Paseky a Martinice a i èást Sv. Kateøiny. Roku 1910 mìlo vlastní Záboøí 757 obyvatel a 106 domù. Jeho zástavba byla velmi rozptýlená, zachovávala ještì pùvodní podobu obce. Rozsáhlá náves o šíøce a sto metrù a délce asi dvìstì metrù stoupala od jiního okraje Proseèe, kde zøejmì kdysi asi v prostoru nynìjších domek býval nìjaký les, bor, smìrem k jihu a na okraj plošiny, kde kdysi byl panský dvùr. Byl rozparcelován a prodán. Jeho hlavní èást má èp. 1, hospodaøil zde tehdy Jos. Køivka. U ohbí silnice je pekaøství Aloise Košòara /34/, pøedtím Kuèerovo stavení, a naproti obchod Jos. Kašpara /2/. Následují zemìdìlské usedlosti, vìtší i menší. Mezi vìtší patøí Burešovi /5/, rychtáø Josef Macháèek, starosta obce po 30. let /6/, Bohumil Macháèek agrárník /8/, Jos. Vávra /14/, è.16 patøí pøednostovi Janu Macháèkovi, který byl pøednostou stanice v Bìlé pod Bezd. a v penzi ije v Praze, na dolním konci Jos. Kašpar, kurátor evang. sboru /19/. Ménì polí mají Jos. Coufal /3/, Jos. Samek, zvaný sokolík pro svou horlivou èinnost v Sokole, kde byl praporeèníkem, /17/, a Josef Mlejnek /18/, kteøí také vyrábìli dýmky. V è.12 bydlil poøádník Antonín Bárta. Náves dole uzavírala Kopperlova továrna na dýmky a obytný dùm /97/. Náves byla nahoøe vyplnìna Rychtáøovými sady a dole ovocným sadem, v nìm vyèníval uprostøed ze zemì nápadný hrot skály. Uvnitø prostoru návsi stála budova evangelické školy /112/, za ní malý rybník a výše proti sobì Breitenfeldova hospoda škvárovna /9/ a Kudrnova hospoda Bosna, nad ní koláø Skála /119/. Na východní stranì za potokem bylo hospodáøství Jana Hartmana /20/, dále výše napø. dýmkaøský mistralois Mareš a E. Loukota /21/, nahoøe Jan Samek /64/. Smìrem k východu bylo u Koutných /22/, èp. 92 právì tehdy pøestavìl J. Kvapil a zøídil zde místnost pro shromaïování svobodné reformované církve, take se zde øíkalo v modlitebnì. Prostoru východnì od Rychtáøových sadù se øíkalo na skalce, bylo tam nìkolik chalup, u silnice mìl stavení Vilém Kubík /65/. Nahoøe u rybníka byli Kvapilovi /30/. Podél cesty na ohradì bylo nìkolik stavení, napø. vìtší statek u Koutných, Køemenákovi /59/, dole stranou dýmkaø Josef Jehlièka /84/, nahoøe u Pasek Èerní /60/ a ještì výše na Salavì Mlejnkovi /72/. Na potoce Olšince nahoøe pracovala Lukšova pila. Za è. 2 odboèovala ze silnice cesta nalevo jednak na Martinice jednak na další èást obce, Pastvisko. V polích nalevo stála Macháèkova cihelna s vysokým komínem, která patøila pøednostovi Macháèkovi. Pøi cestì na okraji obce byla další hospoda Tefrova, dál výše byli Jankovi a potom stavení Pastviska, které bylo zaloeno r. 1790, Stodolovi /37/, Kuøíkovi /38/, Jílkovi /39/, Popelkovi /40/, Antonín Macháèek /41/, Hurychovi /67/ a Koutných /47/, kteøí všichni vìtšinou spojovali hospodáøství s øemeslem, dýmkaøstvím. Na pravé stranì silnice bylo Èihadlo a pak u Martinického potoka Filipiho mlýn. Chvilka poezie MODRÝ KONÌ Modøí konì prý e nejsou, ale byli by moc krásní. Napsal bych o nich mnoho ód a básní. Jsou jenom bílí, hnìdí, èerní a tìmto barvám zùstanou u vìrní. Kadá z nich je dobrá, ale ádná není modrá. Píši proto báseò a srdce pøitom hoøí. Je v ní láska a jenom modøí oøi. Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí. Kdyby èlovìk zùstal stát a pøestal se u sebe bát, spatøil by tu jejich krásu, jak se pasou v modrém jasu. A se koukáš v modré nebe nebo chladná voda a tì zebe, stojíš-li pak v lásky zónì, uvidíš ty modrý konì. KOLIK Kolik je na nebi hvìzd a kolik je na zemi mìst. Kolik je v lese stromù a kolik tulákù vrátí se domù. Kolik je ještì lidí, co druhým nezávidí. Kolik je ještì cest, které mì mají vést. Kolik dní slunce záøí a kolik vìcí se lidem zdaøí. Kolik se ptám kadé ráno, odpovìï neznám, i kdy je to dáno. Do proseèského zpravodaje zaslal pan Jaroslav Krejèí z Proseèe Proseèský zpravodaj 1/2007

2 Zpráva z matriky Obecního úøadu Jubilanti leden Miroslav Hánìl, Proseè 70 let Josef Soukal, Podmìstí 80 let Josef Èermák, Èeská Rybná 70 let Arnošt Bøeò, Proseè 85 let Otilie Junková, Záboøí 70 let Vìra Morávková, Proseè 90 let Vítìzslava Lašková, Záboøí 70 let Marta Vobejdová, Proseè 97 let Celková matrika za rok 2006 Narozených 18 dìtí Pøihlášených do Proseèe 48 osob Zemøelých 18 osob Odhlášených z Proseèe 55 osob Uzavøených manelství 19 Stanislava Èešková, matrikáøka Termíny platnosti øidièských prùkazù ØP vydané do platnost do ØP vydané od do platnost do ØP vydané od platnost do V Proseèi bude radar Váení obèané, zastupitelstvo obce Proseè na svém zasedání dne 14. prosince 2006 vyjádøilo souhlas s nabídkou Mìsta Skuteè zajistit na území obce Proseè pøedem sjednanou èinnost Mìstské policie Skuteè. Hlavním pøedmìtem této èinnosti bude mìøení rychlosti vozidel v obci Proseè a v místních èástech obce. K tomuto úèelu zakoupilo mìsto Skuteè nový radar. Veøejnoprávní smlouva o slubách Mìstské policie je zveøejnìna na úøední desce OÚ na námìstí. V pøípadì udìlení souhlasu Krajského úøadu Pardubického kraje s touto smlouvou, zahájí Mìstská policie svoji èinnost zaèátkem mìsíce února letošního roku. OÚ Proseè Dùleité informace o odpadech pro rok 2007 Poplatek za odvoz v r Obecnì závaznou vyhláškou (OZV) è.3/2006, kterou pøijalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne , se ruší a plnì nahrazuje OZV è.5/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù. Zmìny, které z toho vyplývají pro rok 2007, jsou následující: Výše poplatku pro r je stanovena (rozdíl mezi poplatkem od obèanù a poplatkem, který poaduje svozová firma TS bude hrazen obcí cca 20,- Kè na obèana) - ve výši 450,- Kè/rok pro osobu trvale hlášenou v Proseèi a místních èástech Podmìstí, Záboøí, Paseky, Martinice, Èeská Rybná a Miøetín; - ve výši 450,- Kè/rok pro majitele nemovitosti, ve které není nikdo pøihlášen k trvalému pobytu. Pro letošní rok jsou od poplatku osvobozeni: - kadý pátý a další èlen jedné rodiny - dìti narozené v letošním roce Termín pro uhrazení poplatku za odpad je do pøi uhrazení tohoto poplatku, bude vydána výlepová známka na popelnici. Upozoròujeme obèany, kteøí poplatek neuhradí vèas, e Obecní úøad má ze zákona povinnost zaplacení poplatku vyadovat. Navíc tomu, kdo nezaplatí poplatek v uvedené lhùtì, mùe být tento poplatek zvýšen a na trojnásobek.toto markantní navýšení monosti sankcí je dáno zákonem è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znìní a prakticky znamená, e notoriètí neplatièi mohou za své opomenutí platit namísto pùvodních 450,- Kè a 1.350,- Kè. Zpùsob platby - v hotovosti v úètárnì obce Proseè v úøedních dnech: pondìlí ( , hod.) a støeda ( , hod). Poplatek je mono uhradit i bezhotovostním pøevodem na úèet obce Proseè po pøedchozí domluvì v úètárnì. Harmonogram svozù sbìrných nádob popelnic. Svoz popelnic je zajišován firmou Technické sluby mìsta a.s., Bystøice nad Pernštejnem a to v letošním roce, tak jako loni kadou lichou støedu v mìsíci. Odvoz velkoobjemového odpadu kontejnerem bude proveden celkem 4xvroce( 7.4.,2.6.,4.8. a ) Zastávky kontejneru: 1. Podmìstí (u køíku) 8.00 hodin 8. Paseky (horní zastávka) 9.45 hodin 2. smìr Bor - u fotbalového høištì 8.15 hodin 9. Pastvisko (u zastávky) hodin 3. smìr Záboøí (u Peškových èp. 88 Proseè) 8.30 hodin 10. Martinice (u bývalé školy) hodin 4. u prodejny v Záboøí 8.45 hodin 11. Èeská Rybná (na køiovatce) hodin 5. pod okály (u Kováøových) 9.00 hodin 12. Èeská Rybná u èp.153 (p. Dostál) hodin 6. u katolického høbitova (èp. 218 Daòkovi) 9.15 hodin 13. Miøetín (dolní zastávka) hodin 7. Paseky (u pomníku) 9.30 hodin 14. Miøetín (hasièská zbrojnice) hodin Proseèský zpravodaj 1/2007

3 Zpráva o èinnosti SOTM za rok 2006 Koncem roku 2005 jsme pøepracovali a poèátkem ledna 2006 opìtovnì podali ádost o grant na projekt Informaèní systém pro Maštale a okolí do druhé výzvy grantového schématu SROP Pardubického kraje (systém znaèení k turistickým cílùm v regionu). Prùbìnì jsme rovnì pøipravovali projekty do Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù, ze kterého je mono získat finanèní prostøedky na rekvalifikace a zamìstnání nezamìstnaných osob. V bøeznu jsme se zúèastnili veletrhu cestovního ruchu Regionpropag v Pardubicích, kde jsme propagovali náš mikroregion. Ve spolupráci se Základní školou v Proseèi jsme od poèátku roku pracovali na projektu Planetární stezky, který se podaøilo zrealizovat a poèátkem èervna byla Planetární stezka slavnostnì otevøena (nauèná stezka v okolí Proseèe s modely sluneèní soustavy a informacemi o ní). Od poèátku roku se rozbìhly pøípravy na nejvìtší a nejnároènìjší akci, kterou sdruení poøádá, na 6. roèník cyklozávodù Author Cyklo Maštale Probíhala pomìrnì sloitá a zdlouhavá jednání s odborem ivotního prostøedí Pardubického kraje, aby se mohl závod alespoò z èásti uskuteènit na území pøírodní rezervace Maštale. Nakonec se podaøilo s nìkterými omezeními zajistit povolení a závod se tak mohl 10. èervna uskuteènit s prùjezdem Maštalemi. Závodu se úèastnilo více ne 700 závodníkù v nìkolika tradièních kategoriích. Na jaøe jsme pøipravili a podali ádost o grant do programu Interreg IIIA fondu mikroprojektù Euroregionu Glacensis (financování pøeshranièní spolupráce ÈR - Polsko v regionu, do kterého spadáme) na vloený Èesko - polský cyklistický závod, na který se nám i podaøilo získat pøíslib finanèních prostøedkù. Závod se mìl pùvodnì uskuteènit v rámci velkých závodù Autor Cyklo Maštale, ale bohuel pro odøeknutí polských závodníkù tìsnì pøed závodem, jsme byli nuceni z dùvodu dodrení podmínek grantu uskuteènit náhradní závod s úèastí Polákù v rámci Toulovcova pivního triatlonu v srpnu letošního roku. Projekt byl zrcadlový a v rámci toho jsme v èervenci uspoøádali zájezd a zúèastnili se cyklistického závodu v polském Klodzku. V rámci propagace našeho regionu probíhala v jarních mìsících kampaò v Èeském rozhlasu Pardubice a dvakrát jsme zaøadili inzerát o nabídce našeho kraje v èasopise cestovního ruchu Dovolená. Pøed zaèátkem turistické sezóny jsme vydali sérii 4 nových pohledù. Bìhem sezóny jsme se mimo jiné vìnovali propagaci mikroregionu na internetových portálech, které se zabývají tur. ruchem. Probìhla aktualizace údajù a novì byly na tyto portály umístìny materiály o rozhlednách. V letních mìsících se naplno rozbìhl provoz rozhleden (letošní sezónu navštívilo všechny tøi rozhledny celkem návštìvníkù), ubytovny a informaèního centra. Z programu POV byly v letošním roce poøízeny vývìsní skøíòky pro jednotlivé obce sdruení dle jejich poadavkù. Dotace na tento projekt èinila ,- Kè, samotné obce pøispìly dohromady èástkou ,- Kè. V záøí jsme podali ádosti do POV na rok V rámci dotaèního titulu 7 jsme zaádali o pøíspìvek na opravu drobných sakrálních staveb v obcích mikroregionu. Pøedpokládáme, e opìt nìjaké finance dostaneme, v pøíštím roce budou rozdìleny dle potøeb obcí. Podali jsme rovnì ádost do dotaèního titulu 6 na poradenství pøi získávání prostøedkù z veøejných zdrojù a na semináø. Zúèastnili jsme se nìkolika jednání turistické oblasti Svitavsko, do které náš region spadá. Øešily se zde hlavnì otázky koncepce propagace oblasti jako celku kvùli zvýšení nabídky cestovního ruchu a návštìvnosti. Prvním konkrétním výsledkem je napøíklad spoleèná propagace na veletrzích cestovního ruchu v pøíštím roce. Vìøíme, e v pøíštím roce bude spolupráce jednotlivých turistických oblastí pokraèovat u s nìjakými konkrétními výsledky. Na pøelomu listopadu a prosince jsme uspoøádali autobusový zájezd do mikroregionu Podluí na jiní Moravì. Zájezdu se zúèastnili i nìkteøí starostové našeho sdruení. Cílem bylo navázat kontakt a poznat problémy a zpùsob jejich øešení v jiné oblasti Èeské republiky. Tento poznávací zájezd byl brán i jako podìkování všem starostùm a vedením èlenských obcí za práci, kterou pro své obce a sdruení celé volební období dìlali. Mrzí nás, e se nemohlo z pracovních nebo jiných dùvodù zájezdu zúèastnit více starostù èlenských obcí. Od pøíštího roku se mìní systém informaèních center v Pardubickém kraji a jejich spolufinancování ze strany kraje. Bylo stanoveno nìkolik kategorií IC, IC zaøazená v rùzných kategoriích musí splòovat jiná kritéria a od nich se bude odvíjet i jejich financování. Na základì splnìní tìchto kritérií bude kadé IC certifikováno a bude mít nárok na urèitý pøíspìvek na provoz od krajského úøadu. Spoleèný pro všechna IC je systém sbìru dat a jejich administrace za tzv. smluvní území (sbìr informací a dat o území, na kterém IC pùsobí pro spoleènou databázi, ze které pak budou následnì všechna èerpat pøi poskytování informací). Na základì mnoství takto posbíraných dat o poskytovatelích slueb cestovního ruchu se bude následnì odvíjet i výše èásti pøíspìvku, který kraj IC poskytne. U koncem letošního roku jsme se zapojili do zkušebního provozu tohoto systému a zaèali aktualizovat a sbírat tyto informace do spoleèné databáze. Byly uzavøeny smlouvy s internetovými providery na umístìní jejich vysílaèù na našich rozhlednách. Na Terezce s firmou Coma Polièka ta za vyuití rozhledny poskytuje sdruení internetové pøipojení zdarma a vybudovala na rozhlednì osvìtlení, další smlouva byla uzavøena s firmou Fortech Litomyšl na vyuití rozhledny Borùvka v Hluboké rovnì za instalaci osvìtlení na rozhlednu a finanèní pronájem. V letošním roce jsme spolupracovali i s jinými subjekty, zpracovávali jsme napøíklad ádosti o finanèní prostøedky pro Základní školu v Proseèi na arboretum a nauènou stezku v areálu ZŠ nebo pro Sokol Proseè na rekonstrukci volejbalového areálu u sokolovny v Proseèi. Pro obecní úøad Proseè SOTM zapracovává Proseèský zpravodaj a od nového roku má na starosti obnovené promítání kina v Proseèi. pokraèování na str. 4 Proseèský zpravodaj 1/2007 3

4 Zpráva o èinnosti SOTM za rok pokr. ze strany 3 Koncem roku jsme uzavøeli smlouvy na financování dvou velkých projektù, o které jsme ádali. Jsou to ji výše zmínìné projekty grantového schématu SROP Pardubického kraje na systém znaèení k turistickým cílùm v regionu (znaèky k turistickým cílùm v obcích, mimo nì, na cyklotrasách, propagaèní tabule v našem mikroregionu i v okolních mìstech) a projekt na zamìstnání osob na údrbu zelenì a prospìšné práce pro jednotlivé obce sdruení z programu Rozvoj lidských zdrojù. Projekt na znaèení k turistickým cílùm bude financován zpìtnì, to znamená, e budeme muset zajistit finanèní prostøedky na jeho realizaci v pøíštím roce ( ,- Kè) a bude nám proplacen a v roce 2008, druhý projekt z RLZ je financován prùbìnì. Ve druhém pololetí jsme pøipravovali k vydání dva druhy nových letákù o SOTM. Jedním je obecný informaèní materiál o mikroregionu Toulovcovy Maštale a druhým je leták o rozhlednách v našem regionu. Materiály byly vytištìny hned po novém roce. Jan Stoklasa, SOTM Oprava èlánku "Neštìstí v Perálci" V minulém èísle zpravodaje byl kvùli chybné grafické úpravì uveøejnìn neúplný èlánek o poáru v Perálci, který nám poslala paní starostka Drahošová. Tímto se jí za toto nedopatøení omlouvám a èlánek uveøejòuji v plném znìní. Jitka Musílková - redakce proseèského zpravodaje V podveèer 15. záøí vypukl poár hospodáøského stavení rodiny Kratochvílových, který se vlivem velkého vìtru rychle rozšíøil i nad obytnou èást domu. Bytové zaøízení se díky hasièùm a spoluobèanùm podaøilo vyklidit a zachránit, ale støecha nad obytnou èástí domu byla znièena natolik, e bylo nutné ji co nejdøíve odklidit. Hned druhý den v sobotu, po dohodì s místními hasièi paní starostka poprosila rozhlasem spoluobèany o pomoc. Pøišli, a pøišli i nìkteøí místní chalupáøi a obèané ze Zderaze. Veèer ve hod. byly ohoøelé krovy a zbytek støechy dole a strop pøikryt plachtami. Bydlení pro rodinu Kratochvílových pøes zimní období poskytli manelé Jiráèkovi v RENOSPONDU Zderaz, pomoc na ubytování nabídl i pan starosta Novotný ze Skutèe. Nastala starost se shánìním finanèních prostøedkù a materiálu. Obec vyhlásila veøejnou sbírku v Perálci i ve Zderazi a sbírka byla i v kostele v Perálci. /Celková èástka ze sbírky byla ,-Kè./ Starost o shánìní materiálu ochotnì pøevzal p.jiráèek spolu se starostkou obce. V sobotu 7.øíjna 2006, to bylo 22 dnù po poáru byla støecha nad obytnou èástí hotova i kdy zbývalo ještì hodnì práce dodìlat. Jménem rodiny Kratochvílových i jménem zastupitelstva naši obce dìkuji za obìtavou práci všem obèanùm, kteøí pomohli v této, pro rodinu tìké situaci, hlavnì p. Sysovi, Macháèkovi, Jiráèkovi, Bezdìkovi, Loskotovi, Hladíkovi, M. Pokornému a další mi snad odpustí, e všechny nejmenuji. Milada Drahošová-starostka Výzva k podávání projektových zámìrù Pøípravná fáze zapojení Mikroregionu Litomyšlsko do programu LEADER Naše obec je zakládajícím èlenem MAS Litomyšlsko o.p.s.. Dùvodem zaloení spoleènosti je vytvoøení spolupráce na místní a regionální úrovni mezi veøejnou zprávou, neziskovými organizacemi a firmami a dále pøedevším získání penìz z programu LEADR. V souèasnosti probíhá pøípravná fáze, mapují se potøeby spolkù, firem a obcí. Ten, kdo by chtìl v pøíštích letech realizovat urèitý projekt, zámìr a chtìl by na nìj získat finanèní prostøedky mùe v rámci výzvy podávat své projektové zámìry. Více informací vèetnì formuláøe na podávání projektových zámìrù naleznete na Otevøení advokátní kanceláøe v Proseèi JUDr. Jiøí Èerný, advokát oznamuje, e otevøel v Proseèi svou advokátní kanceláø. Sídlo (adresa) kanceláøe: Proseè, Záboøí 93, PO BOX 8 telefon/fax: , mobil: Proseèský zpravodaj 1/2007

5 SDH hodnotil svou práci za uplynulý rok V sobotu 6. ledna se uskuteènila výroèní valná hromada SDH Miøetín. Místní hasièi se sešli, aby zhodnotili svou práci za uplynulý rok. Pøivítali mezi sebou øadu hostù, zejména starostu obce, pana ing. Martina Nováka, bratra hasièe Javùrka, starostu okrsku Proseè, a dále zástupce SDH Èeská Rybná a Otradov a další. Bìhem VVH mimo jiné obdreli nìkteøí èlenové ocenìní èi medaile a stuky za vìrnost. Ze zprávy pøednesené na této VVH mimo jiné zaznìlo. SDH Miøetín má 28 èlenù, z toho 4 eny. Bìhem roku se uskuteènily tøi schùze výborové a sedmkrát jsme se sešli na valných hromadách. Úèast na tìchto hromadách byla v prùmìru okolo 60 %. Naši èlenové v letošním roce nemuseli zasahovat u ádného poáru. Jedním z hlavních úkolù byla ji tradiènì úèast v 1. kole poárního sportu a snaha o co nejlepší umístìní.soutìní drustvo se nìkolikrát sešlo k nácviku zejména poárního útoku, který probíhal na velmi dobré úrovni. Vlastní soutì se uskuteènila v sobotu v Proseèi. Po velmi dobrém zaèátku v bìhu na 100 m s pøekákami, kdy jsme se dreli na èelních místech, jsme nastupovali k rozhodující disciplínì, a to poárnímu útoku. Bohuel pomalý bìh vody ze støíkaèky byl opìt jedním z dùvodù našeho celkového 9. místa. Za zmínku stojí i skuteènost, e ji nìkolik let naše èlenka Andrea Pecinová úspìšnì soutìí v poárním sportu za drustvo en Proseè. 28. záøí se naše sportovní drustvo zúèastnilo soutìe v netradièním poárním sportu, kterou poøádal Sbor dobrovolných hasièù Èeská Rybná v táboøe Barrandov. V silné konkurenci jsme obsadili 9. místo. V letošním roce náš sbor organizoval nìkolik brigádnických akcí. 7. února jsme v budovì bývalé školy zabudovávali vypouštìcí ventily na vodu, abychom tak zabránili monému zamrznutí vody v sále. 20. dubna jsme uskuteènili brigádu na zajištìní døeva na topení v místní budovì. Další brigáda se uskuteènila 8. srpna, kdy jsme rovnali a frézinkem upravovali vjezd do hasièské zbrojnice. 19.srpna jsme upravovali høištì pøed nadcházejícím nohejbalovým turnajem. Zarovnávali jsme nerovnosti, sekali trávu a upravovali okolní terén. Naši èlenové kadoroènì udrují dolní chodník pod høbitovem a obecní travnaté plochy okolo høbitova. Celkem jsme na tìchto víceménì úklidových brigádách odpracovali témìø 100 hodin. Další desítky hodin jsme odpracovali pøi prùbìných úklidech veškerých obecních prostor v budovì bývalé školy. První kulturní akcí v loòském roce bylo uspoøádání tradièního hasièského plesu a následnì dìtského karnevalu. 6.èervence se naši èlenové zúèastnili tradièního fotbalového turnaje O pohár starosty SDH Krouna, kde si naše drustvo opìt vedlo velice dobøe a vybojovalo zde nakonec 1. místo pøed Otradovem, Rychnovem a Krounou. Turnaj tentokrát poøádal sbor Rychnov, kde se také turnaj konal. Je smutné, e nám dodnes poøádající organizace nebyla schopna pøedat putovní pohár. V sobotu 19. srpna poøádal náš sbor ji 4. roèník nohejbalového turnaje O pohár SDH Miøetín. Tato akce kadoroènì vyaduje desítky hodin pøíprav a pak další hodiny strávené slouícími pøi vlastním turnaji. Tohoto roèníku se zúèastnilo jedenáct týmù. Mimo domácí se utkala drustva napøíklad z Pusté Kamenice, Otradova, Skutèe, Boru u Chroustovic, Zvíøetic u Pøíbrami a další. Pohár ji potøetí za sebou vyhrál tým Návštìvníci, a tak si putovní pohár odvezl do Zvíøetic u Pøíbrami. V sobotu 26. srpna jsme se uniformovanì zúèastnili oslav zaloení sboru v Proseèi. Mladí èlenové sboru uspoøádali 2. záøí pro pøátele a známé diskotéku u pøíleitosti ukonèení prázdnin. Akce se opìt vydaøila. V sobotu 14. øíjna jsme poøádali tradièní posvícenskou zábavu. Hrála hudební skupina FREDY. Ani letos nechybìla mikulášská obchùzka. Sbor zakoupil ze svých prostøedkù všem dìtem školou povinným balíèek sladkostí. V letošním roce jsme také navštívili naše èleny - jubilanty - a pøedali jim pøání s dárkovým balíèkem u pøíleitosti významných ivotních jubileí. Delegace našeho sboru se té zúèastnila VVH SDH Otradov. V letošním roce jsme mimo jiné ze sborových prostøedkù zakoupili další vycházkovou uniformu. Závìrem chceme podìkovat všem aktivním èlenùm, výboru SDH, ale té všem spoluobèanùm a chalupáøùm, kteøí se do ivota sboru a akcí v obci zapojují a jsou ochotni vìnovat svùj èas na vìtšinu uvedených akcí. Výbor SDH dìkuje také OÚ Proseè za hmotnou i morální podporu a za pochopení našich zámìrù, také dìkujeme SDH Èeská Rybná za zapùjèení materiálu na nohejbalový turnaj. Starosta SDH, Zdenìk Pecina Upozornìní ÚP VZP ÈR CHRUDIM sdìluje svým klientùm, e od konèí èinnost kontaktního místa. Nové úøední hodiny ÚP VZP ÈR Chrudim a Hlinsko: Pondìlí hod Úterý hod Støeda hod Ètvrtek hod Pátek hod Proseèský zpravodaj 1/2007 5

6 Projektové vyuèování V pátek se na 2. stupni naší školy vyuèovalo zase trochu jinak. áci se uèili navzájem. Probíhal toti celodenní projekt Ekologie letem svìtem aneb zemì EU a ivotní prostøedí. O co se jednalo? Kadá tøída si s pøedstihem vybrala jednu ze zemí EU a k ní si postupnì dìti pøipravovaly všechny moné materiály. Získávaly je z encyklopedií, uèebnic, èasopisù, novin a zejména z internetu. V uvedený den pak nìkolikaèlenné týmy ákù pøedstavovaly postupnì své zemì ostatním tøídám, které školou procházely, ale také je zkoušely ze znalostí.atak jsme se postupnì ocitli napøíklad v Itálii, ve Francii, ve Velké Británii, v Irsku a v dalších zemích vèetnì Èeské republiky. Všude se áci snaili své hosty z jiných tøíd nìèím pøekvapit, upoutat, a tak jsme napøíklad ve Španìlsku a Øecku dokonce ochutnali i kulináøské speciality. Na závìr celého projektu se všichni áci vyjadøovali formou anonymního dotazníku své dojmy, poznatky, ale té návrhy, co a jak udìlat pøíštì jinak, lépe. Nás potìšilo, e pøeváná vìtšina odpovìdí hodnotila tento neobvyklý zpùsob výuky za velmi zajímavý a zároveò zábavný. áci se té vyjádøili ve svých odpovìdích, e se mnoho vìcí pøi pøípravì projektu snadno a rychle nauèili a také si vyzkoušeli, jak to mùe být i obtíné své posluchaèe zaujmout, upoutat. Mgr. Zdenìk Pecina,ZŠ Proseè Projekt krajina za školou Váení spoluobèané, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Na naší ZŠ Proseè zpracováváme s dìtmi projekt nazvaný Krajina za školou. Chceme v nìm zmapovat Proseèsko za pomoci dobových fotografií a porovnat je se souèasností. Na snímcích mùe být krajina, objekt, dùm, aj. Své fotografie nám mùete posílat po dìtech nebo je kdykoli pøinést do školy osobnì. Budete srdeènì vítáni. Materiály urychlenì zpracujeme a v poøádku je vrátíme zpìt. Za Vaši ochotu a pomoc pøedem dìkuji. Mgr. K. Nováková Budou u nás vìtrné elektrárny? Jak ji mnozí z Vás vìdí, obec Proseè spolu s dalšími obcemi a investorem pøipravují spoleèný investièní zámìr, vystavìt jinì od Èeské Rybné a devìt vìtrných elektráren. Toto místo nebylo vybráno náhodou, nýbr kvùli výškové poloze a otevøenosti krajiny západním a severozápadním smìrem, odkud vìtry pøevládají. Výstavbou vìtrných elektráren je snaha získat finanèní prostøedky do obecních pokladen. Ne se zahájily první kroky v zajišování všech souhlasù a náleitostí potøebných k pøípravì realizace zámìru, konala se v È. Rybné k této záleitosti 26. kvìtna loòského roku veøejná schùze, na které zaznìly i obavy z hluku, který provoz vìtrníkù zpùsobuje a i z narušení vzhledu krajiny. Aby tyto obavy byly rozptýleny, byl pro všechny zájemce uspoøádán autobusový zájezd do obce epotín u Moravské Tøebové, kde dvì vìtrné elektrárny ji pracují, (dnes jsou, nebo se další staví v okolí Svitav). Velkou úèastí na schùzi projevili obèané a rodiny ijící v Èeské Rybné znaèný zájem o popsaný investièní zámìr. Výstavba vìtrníkù by pøímo do Èeské Rybné na zvelebení obce pøinesla kadoroènì finanèní prostøedky ve výši 100 tis. korun za kadou postavenou elektrárnu a o úèelu pouití by si rozhodli místní obèané. Protoe pøípravné práce a vypracování projektové dokumentace není zadarmo, bylo v závìru schùze o moné výstavbì elektráren hlasováno. Velká vìtšina byla pro, nìkteøí se zdreli hlasování, ale nikdo nehlasoval proti. Samozøejmì kadá vìc a zejména nìco nového má své zastánce a odpùrce, a tak je tomu i v tomto pøípadì. Vyjádøit svùj názor, jsem pro nebo proti, mìl monost kadý, kdo tak chtìl uèinit. Mezi odpùrce patøí i obèanské sdruení z František, sdruující i chataøe a chalupáøe, se kterým probíhají diskuse o výstavbì vìtrníkù a dle nich i o negativním vlivu na zdraví èlovìka. Ve vysílání ÈT v regionálním zpravodajství obèas vidíme spory mezi zastánci a odpùrci výstavby vìtrných elektráren, jako napøíklad v obci Sedlec v plzeòském kraji. V této souvislosti na názory odpùrcù, e stavba mìní ráz krajiny a provoz vìtrných elektráren vytváøí ultrazvuk a infrazvuk, který mùe vytváøet zdravotní problémy atd., odpovídal profesor Vysokého uèení technického Brno Karol Filakovský, který mimo jiné øekl, e jde o novou vìc, na kterou si musíme zvyknout, kdy jediným negativním vlivem je zmìna rázu krajiny. Zvykli jsme si na stoáry mobilních telefonù, na lesy mohutných vysokých stoárù vysokého napìtí, které dnes ji naprosté vìtšinì lidí nevadí. Jakákoli stavba vdy zmìní ráz krajiny a mùe tím být i obytný dùm. V souèasné dobì se zpracovávají a doplòují vydaná stanoviska orgánù státní správy, územní správy a ostatních dotèených úèastníkù potøebných pro vydání územního rozhodnutí. Je reálné, e zahájení stavebních prací bude posunuto právì pro zvýšené poadavky nìkterých výše uvedených orgánù. Další informace pøineseme v nìkterém dalším èísle zpravodaje. Informuje sdruení obcí VE. 6 Proseèský zpravodaj 1/2007

7 Základní škola Proseè poøádá KURZ KERAMIKY Zahájení: v hodin Rozsah: 5 lekcí /15 hodin / Lektor: Mgr. Vìra Srdeèná Místo konání: základní škola - keramická dílna Cena: 1.200,- Kè kurz pro zaèáteèníky 1.400,- Kè kurz pro pokroèilé V cenì je zahrnut veškerý materiál a výpal v keramické peci. Pøihlášky: tel , , Obsah: V pìti tøíhodinových lekcích se seznámíte s technologií pøípravy hlíny pro další vytváøení, se základy zdobení a povrchové úpravy keramiky a technikami tvoøení z hlíny modelování z plátu, vymaèkávání do forem, modelování z váleèkù atd / pokroèilí budou pracovat také na hrnèíøském kruhu /. Po ukonèení kurzu si odnesete vypálené a povrchovì upravené dekoraèní nebo uitkové výrobky. Termíny dalších lekcí lze dohodnout pøi prvním setkání. Pøi pøihlášení uveïte, jestli jste se ji nìkterého z pøedcházejících kurzù zúèastnili nebo zda jste zaèáteèník. Podle poètu pøihlášených probìhne buï kurz pro pokroèilé nebo pro zaèáteèníky. Maximální poèet úèastníkù je 10. Do kurzu budete zaøazeni podle poøadí Vašich pøihlášek. KURZ ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POÈÍTAÈE pro veøejnost Zahájení: v 16 hodin Rozsah: 5 lekcí / 20 hodin / Lektoøi: Marek Lustyk DiS. Místo konání: základní škola - poèítaèová uèebna Cena: 1.800,- Kè Pøihlášky: tel , , 1. týden Úterý - 4 hod. Seznámení se s osobním poèítaèem Ètvrtek - 4 hod. Základy operaèního systému Windows 2. týden Úterý - 4 hod. Základy textového editoru Word Ètvrtek - 4 hod. Základy tabulkového procesoru Excel 3. týden Úterý - 4. hod. Základy práce s internetem a elektronickou poštou Absolventi obdrí osvìdèení o absolvování kurzu. Sport - oddíl stolního tenisu Stolní tenis ji roky neodmyslitelnì patøí k sportovním oddílùm TJ Sokol Proseè. Nejinak tomu je i v letošní sezónì do které pingpongkáøi nasadili 2 týmy. Proseèské A reprezentuje oddíl v regionálním pøeboru a tým B v okr. soutìi. K fungování obou oddílù je zapotøebí finanèních prostøedkù, proto vedoucí oddílù dìkují všem sponzorùm a to jmenovitì firmì VDI DIPRO Proseè, AGRA N. Hrady a drustvu invalidù ERGOTEP z Proseèe za finanèní pøíspìvek. Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Proseè nastupují: A - Michálek Libor, Zelenka Adolf, Halámek Albín, Øebíèek Jan st. B - Duba Josef, Herynek František, Adamec Miloš, Herynek Jiøí, Trynkl Josef, Volf Josef Tabulka reg. soutìí RP 1 O V P R S B RS 3 O V P R S B 1 Proseè A : Trojovice C : Sokol D : Linea G : Hlinsko B : Markovice C : Chrast B : Proseè B : Mìstec B : Mìstec D : Trojovice B : Skuteè E : Linea D : Radèice B : Skuteè C : Sokol E : Lue A :90 0 Proseèský zpravodaj 1/2007 7

8 Pojïte si zatanèit VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL PROSEÈ VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA 7. VOLEJBALOVÝ PLES V SOBOTU OD 20. HODIN V SOKOLOVNÌ V PROSEÈI V SOBOTU 10. ÚNORA 2007 OD 20,00 HODIN V SOKOLOVNÌ V PROSEÈI K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA QUATRO K TANCI A POSLECHU HRAJE TRIO EXCELLENT CHRUDIM VSTUPNÉ 50 Kè SPOLEÈENSKÝ ODÌV NUTNOSTÍ VÝBORNÉ OBÈERSTVENÍ, BOHATÁ TOMBOLA MÍSTENKOVÉ VSTUPENKY BUDOU V PØEDPRODEJI OD V DROGERII DROPA P. MUNDILA ZA 60 Kè V SOBOTU 10. ÚNORA 2007 OD 13,00 HODIN SOUTÌ MASEK VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 8 7 Proseèský zpravodaj 1/2007

9 KINO PROSEÈ vás zve únor 2007 ne hod Casino Royale - " první mise agenta 007 (Daniel Craig)" 35 Kè délka filmu 147 min CASINO ROYALE pojednává o zaèátcích Bondovy špionání kariéry. V rámci své první mise s povìøením "007" se má dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéøem svìtového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozloit tak teroristickou sí, musí Bond Le Chiffrea porazit v pokerovém turnaji s astronomickými sázkami, který Le Chiffre poøádá v Casino Royale. Zprávu, e se s ním na misi vydává okouzlující úèetní ministerstva financí Vesper Lynd (Eva Green), která má zajistit finanèní prostøedky na pokerové partie a poté na vládní peníze dohlíet, pøijímá s krajní nevolí - avšak poté, co spoleènì pøeijí øadu smrtících útokù ze strany Le Chiffrea a jeho nohsledù, se mezi nimi vyvine vzájemná pøitalivost. Ta je nakonec zavede do ještì nebezpeènìjších situací, které navdy zmìní Bondùv ivot. pøístupné od 12 let Reie: Martin Campbell Hrají: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Caterina Murino ne hod Asterix a Vikingové - "animované dobrodruství veselé dvojky" 30 Kè délkafilmu78min Dánsko, Francie 2006 pro dìti V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právì pøijel Znièehonix, šéfùv synovec! A Asterixovi a Obelixovi je pøidìlen nemoný úkol uèinit z nìj pravého mue. Pod arogantním zevnìjškem mìstského kluka se však skrývá ustrašené kuøe a tvrdý trénink, kterého se mu dostává, pár vìcí zmìní Vše se ale zkomplikuje, kdy do Galie pøiplují Vikingové, tvrdí a nebezpeèní váleèníci, kteøí jsou rozhodnuti nají toho, kdo zná strach a nauèí je létat. No a právì ten, kdo je to má nauèit, je Znièehonix! Problém je však v tom, e šéfùv bratr je u na cestì do Gálie a tìší se na svého syna a èerstvého pravého mue Znièehonixe. reie: Stefan Fjeldmark hrají: v èeském znìní - Pavel Trávníèek, Ota Jirák, Lucie Vondráèková ne hod Parfém: Pøíbìh vraha - "od dob E.A.Poa nikdo nenapsal tak dokonalý thriller" 30 Kè délka filmu 147 min Francie/Španelsko/Nìmecko 2006 Jean-Baptiste Grenouille se narodil za podivných okolností na paøíském trhu roku Od ostatních dìtí se však výraznì lišil. Byl obdaøen velmi vytøíbeným èichem. Poté, co jako mladý pøeil vraedné podmínky koeluny, kde byl zamìstnán, zaèínal své uèení v parfumérii pana Baldiniho. V umìní míchání vùní brzy svého mistra pøedèil, ale toto umìní se záhy stalo jeho posedlostí, která ho vzdaluje lidské spoleènosti. Reie: Tom Tykwer Hrají: Ben Whishaw (Jean-Baptiste Grenouille), Dustin Hoffman (Guiseppe Baldini), Alan Rickman (Antoine Richis), Rachel Hurd-Wood (Laura Richis) pøístupné od 12 let so hod Po hlavì do prdele - "èeská provokativní komedie s èerným humorem" 30 Kè délka filmu 89 min Otec, pan Vohnout, je doma povaován za idiota rodina mìla nejmenší tušení... a baèkoru. Venku je ale zabiják, který støílí gangstery, ani by o tom Reie: M. Bystroò Hrají: Ondøej Vetchý, Veronika ilková, Jiøí Mádl, Nella Boudová, Jitka Jeková pøístupný od 15 let pøipravujeme: bøezen so 3.3. Šastné a veselé drama ze zákopù I. Svìtové války natoèené podle skuteèné události so Saw 3 horor - pro slabší povahy nepøístupné so Déjà Vu akèní thriller s Denzelem Washingtnem so Alexandr Veliký - velkolepý film o starovìkém vojevùdci - promítání bude pojato jako filmový dýchánek = výèep otevøen so Obsluhoval jsem anglického krále - nový film J. Menzela natoèený podle slavné knihy B. Hrabala duben so Hannibal - Zrození - vstupte do temné mysli Hannibala Lectera (Mlèení jehòátek) so Dveøe dokoøán - láska není obyèejný zloèin Proseèský zpravodaj 1/2007 9

10 SKUTEÈ TEL: ZÁJEZDY NA LÉTO 2007 ZA SUPER CENY KATALOGY JI K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁØI!!! DÌTI STÁLE ZCELA ZDARMA NA LÉTO 2007!!! LÉTO slevy a 12% pøi rezervaci do CHORV. Trogir 7 nocí v hotelu, doprava + polopenze švédské stoly 6990,- dítì zdarma. Akce do CHORVATSKO 7 nocí v apartmán, doprava 4 270,- CHORVATSKO 7 nocí v apartmánu za 4 osoby 9 990,- ITÁLIE CAORLE 7 nocí v hotelu, doprava+ P 6 580,- ITÁLI E 7 nocí v apartmán, doprava 4 100,- BULHARSKO 10 nocí v penzionu** letecky 8 650,- TUNISKO 10 nocí v hotelu*** letecky+ P 8 600,- TURECKO 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- ØECKO Olymp. 10 nocí v apartmánu letecky+ PP ,- Lyování Francie 7 nocí v apartmánu + skipas 2 750,- LAST MINUTE - EGYPT 10 nocí v hotelu**** letecky+ Al 7 990,- EGYPT 10 nocí v hotelu**** letecky+ P 5 990,- KANÁRSKÉ OS. 7 nocí v apartmánu letecky+ P 7 990,- SPOJ. AR. EM. 7 nocí v hotelu**** letecky+ P ,- Ceny jsou za jednu osobu / P - polopenze, PP - plná penze, Al - all inclusive SKUTEÈ, PAL. NÁM. Po-Pá , TRUHLÁØSKÁ PRODEJNA TRUHLÁØSTVÍ PETERKA SLAVOMÍR LUE-KOŠUMBERK NABÍZÍME: Sedací soupravy - Matrace vèetnì atypických rozmìrù Palubky - OSB desky - Døevotøískové desky Plovoucí podlahy (mono vèetnì pokládky) Kuchyòské pracovní desky - Lisovaná dvíøka Elektrospotøebièe Kování - Døezy - Pøíborníky, atd tel.: , truhlárna: , obchod: KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, vìtší mnoství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší moné ceny. Informace na tel. è DIPRO, výrobní drustvo invalidù, Proseè u Skutèe pøijme zamìstnance: - NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE Vhodné i pro zdravotnì postiené (osoby se zdravotním znevýhodnìním, poivatele èásteèného inval. dùchodu nebo plného invalidního dùchodu). Bliší informace budou podány na adrese: DIPRO, výrobní drustvo invalidù, Proseè u Skutèe 149, tel. è , fax è , kontakt: p. Zanina Milan, p. Macháèková Stanislava Chcete prodat chalupu, byt, dùm nebo pozemek a les? Nabídnìte! Tel Firma Svoboda Havl. Brod nabízí chovné kuøice ve stáøí 10 týdnù. Cena 89,- Kè/kus. Termín bøezen, duben, kvìten, èerven. Na prodej rozkrmené krùty ve stáøí 6 týdnù cena 205,- Kè/kus. Termín kvìten, èerven Tel. è.:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zderazské bály. Za kulturní komisi Mgr. Eva Ro enská. Únor 2007. Èíslo 2

Zderazské bály. Za kulturní komisi Mgr. Eva Ro enská. Únor 2007. Èíslo 2 Èíslo 2 Únor 2007 Podmìstí bylo v dobì pøed první svìtovou válkou také samostatnou obcí se svou samosprávou, starostou a zastupitelstvem. Kronika, sepsaná øíd. uè. Antonínem Trkalem, zaznamenává k r. 1910

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

obsah Èeský Západ - spoleèná cesta co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7

obsah Èeský Západ - spoleèná cesta co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7 ZPRAVODAJ listopad 2005 I neprodejné I www.leader-ceskyzapad.cz obsah co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7 grantový kalendáø

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

o b o D Ètvrtletník roèník II. èíslo 1 leden - bøezen 2008

o b o D Ètvrtletník roèník II. èíslo 1 leden - bøezen 2008 Z leden - bøezen 2008 Ètvrtletník roèník II. èíslo 1 Vážení spoluobèané na narozeninovém dortu našeho Zpravodaje hoøí jedna svíèka a má za sebou, troufám si øíct, první úspìšné krùèky. Nìkteré sudièky

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

V tomto èísle. !!!Cyklisti a sportovci pozor!!! Co nového ve škole

V tomto èísle. !!!Cyklisti a sportovci pozor!!! Co nového ve škole Èíslo 4 Duben 2007 Po èásteèné mobilizaci rakouskouherské armády, vyhlášené v nedìli 26. èervence 1914 vydal v lázních Ischl císaø František Josef I. 28. èervence 1914 prohlášení: Vidìlo se Mi naøíditi

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

èíslo 4 2004 U pìti ran èervenec - srpen dvoumìsíèník roèník V

èíslo 4 2004 U pìti ran èervenec - srpen dvoumìsíèník roèník V èíslo 4 2004 U pìti ran èervenec - srpen dvoumìsíèník roèník V 1 NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 1.Zmìny návrhu územního plánu obce Po veøejném projednávání návrhu územního plánu obce

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více