5.6.4 Zeměpis (Geografie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.4 Zeměpis (Geografie)"

Transkript

1 5.6.4 Zeměpis (Geografie) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis je vyučovací předmět, který má přírodovědný i společenskovědní charakter. Obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis (geografie) v RVP-ZV. Vyučování má návaznost na vědomosti, které si žáci osvojili v předmětu prvouka a vlastivěda na I. stupni základní školy. Učební látka se člení podle ročníků do těchto učebních celků: vesmír, kartografie, fyzická geografie v šestém ročníku, regionální geografie jednotlivých kontinentů a oceánů v sedmém ročníku, geografie se zaměřením na Českou republiku v osmém ročníku a sociální geografii v ročníku devátém. Učivo má přímou spojitost na předměty jako je dějepis, přírodopis, výchova k občanství, výchova ke zdraví. Odkaz na problémy současného světa je zachycen náměty z oblasti Multikulturní výchovy, Osobnostní a Sociální výchovy, Výchovy demokratického občana, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchovy a Environmentální výchovy. V předmětu zeměpis je upevňována komunikace a spolupráce, směřující ke kooperativnímu vyučování. Zeměpis motivuje žáky pro následující vzdělávání, jasnému a zřetelnému vyjadřovaní vědomosti, názorů, postojů a ke zdravému životnímu stylu. Žáci se SVP jsou vzděláváni dle individuálních plánů. Cíle Cílem je, aby si žáci osvojili základní vědomosti o vesmíru, o sluneční soustavě a o Zemi jako vesmírném tělese, dále získat důležité poznatky o znázornění povrchu Země, o světadílech a oceánech, o jednotlivých regionech a státech světa. Žáci zkoumají vztahy mezi přírodními a společenskými složkami krajinné sféry. Studují a prohlubují si dovednosti potřebné pro práci s mapami, různými informačními zdroji. Dalším cílem je, aby výsledky své práce dokázali prezentovat, obhájit a aplikovat v praktickém životě, učí se spolupracovat při řešení problémů s ostatními. Časová dotace Předmět zeměpis se učí ve všech ročnících druhého stupně. V šestém až osmém ročníku je časová dotace dvě hodiny týdně, v devátém pouze jedna hodina. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení Učitel: směřuje žáky k užívání správné terminologie zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají informace z různých zdrojů vede k aplikaci získaných vědomostí do praxe Žák: používáním a rozpoznáváním odborné terminologie si rozšiřuje strukturu vlastních znalostí na podkladě zeměpisných dat vyhledává a člení informace, které používá i prakticky učí se propojovat vědomosti o známých jevech a tvarech s teoretickými poznatky 1

2 Kompetence k řešení problémů Učitel: poskytuje možné návody k řešení geografických otázek motivuje žáky k samostatnému používání zdrojů informací vede žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování Žák: učí se vyhledávat vlastní způsoby k řešení geografických otázek osvojuje si dovednosti s atlasy, encyklopediemi, mapami, internetem učí se kriticky posuzovat vlastní výkon a obhajovat svoje způsoby řešení Kompetence komunikativní Učitel: zařazuje diskuzi, vede žáky ke kultivované argumentaci vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování využívá při práci různé typy textů, informačních a komunikačních prostředků Žák: ve spolupráci s ostatními žáky se učí adekvátním způsobem prosazovat a obhajovat své výsledky učí se formulovat výsledky skupiny s použitím odborné terminologie využívá přístupných zdrojů informací Kompetence sociální a personální Učitel: vytváří příznivé klima třídy poskytuje prostor pro diskusi dodává žákům sebedůvěru Žák: účinně spolupracuje v kolektivu zdokonaluje se ve schopnosti hájit výsledky práce skupiny podporuje méně výkonné spolužáky Kompetence občanské Učitel: vede žáky k reakci na společenské a přírodní dění učí žáky k toleranci a ohleduplnosti poskytne návody k možnému předcházení živelním katastrofám Žák: uvědomuje si základní vzájemné vztahy podmínek života na Zemi respektuje přesvědčení jiných lidí, je schopen empatie, odmítá útlak, hrubé zacházení chápe své možnosti k předcházení živelním katastrofám Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi vyžaduje dodržování vymezených pravidel požaduje dodržování stanovené kvality práce Žák: využívá své znalosti v běžné praxi dodržuje vymezená pravidla 2

3 plní povinnosti a závazky 3

4 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Učivo 1.1. komunikační geografický a kartografický jazyk 1.2 geografická kartografie a topografie Očekávané výstupy žák 1.1. organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů Učivo:1.1.1., , , , používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii Učivo: přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině Učivo:1.1.3., , , , , vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu Učivo:1.2.1., Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 1.1. komunikační geografický a kartografický jazyk mapa měřítko mapy, druhy map, obsah map 1.1., 1.2., zeměpisné atlasy 1.1., Žák: umí rozeznávat druhy map podle měřítka a obsahu, vyjádřit způsob znázornění výškopisu a polohopisu na mapách, porozumět a pracovat s pojmy: výškopis, vrstevnice, výšková kóta, nadmořská výška, smluvené značky. Aplikovat na konkrétních příkladech praktické činnosti s mapami: určování světových stran na mapách, orientace mapy podle světových stran, čtení obsahu mapy. Orientovat se v zeměpisných atlasech. Průřezová témata PT

5 Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II geografická kartografie a topografie 1.2.1glóbus, měřítko glóbusu 1.3., poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť 1.1., trvání dne a noci, roční období určování zeměpisné polohy, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka a šířka 1.1., časová pásma praktické činnosti s mapami a plány 1.4. K II Žák: umí porozumět pojmům glóbus, měřítko glóbusu, poledníky, místní poledník, hlavní poledník, rovnoběžky, zeměpisná síť, rovník, obratníky, polární kruhy, letní a zimní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost, polární den a noc, zeměpisná délka a šířka, časová pásma, smluvený čas a datová mez. Umí určovat zeměpisnou polohu na mapách podle údajů zeměpisné šířky a délky. Pochopí smysl časových pásem, umí vysvětlit příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I-3, K II 4, K III 1 5

6 2. Přírodní obraz Země Učivo: 2.1. Země jako vesmírné těleso 2.2. Krajinná sféra 2.3. Systém přírodní sféry na planetární úrovni 2.4. Systém přírodní sféry na regionální úrovni Očekávané výstupy žák 2.1. zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Učivo:2.1.1., , , , 2.2. prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů Učivo:2.1.4., rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu Učivo:2.2.1., , , , porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost Učivo:2.2.3., , Přírodní obraz Země 2.1. Země jako vesmírné těleso vznik vesmíru, vývoj poznávání vesmíru Slunce a sluneční soustava Měsíc tvar a rozměry Země, pohyby Země 2.1., Žák: umí charakterizovat na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu (postavení Slunce ve vesmíru a ve sluneční soustavě, planety sluneční soustavy), porozumět pojmům: planetky, družice planet, meteorická tělesa, Galaxie, charakterizovat polohu, povrch a pohyb Měsíce, fáze Měsíce, posoudit postavení Země ve vesmíru, tvar a rozměry Země, objasnit důsledky pohybů Země kolem zemské osy a kolem Slunce pro život na Zemi, pro střídání dne a noci a střídání ročního období. Průřezová témata PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Krajinná sféra 2.2.1geografická sféra přírodní sféra a její složky litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, 2.2., 2.3.,

7 biosféra Žák: umí určit jednotlivé složky krajinné sféry, orientovat se v jevech a procesech v litosféře, v rozložení prvků v litosféře, objasnit s porozuměním stavbu zemského tělesa, proces zemětřesení, sopečné činnosti, vznik pohoří, zvětrávání, činnost větru, vody, ledovců na utváření zemského povrchu -orientovat se v procesech v atmosféře, porozumět pojmům: počasí, meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře, tlak a proudění vzduchu, podnebí podnebné pásy, víte, pasáty, monzuny, ochrana ovzduší -orientovat se v procesech v hydrosféře, porozumět pojmům: oceány a moře, pohyby mořské vody, voda na pevnině, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, prameny, bezodtoké oblasti, jezera, bažiny, nádrže, vyhledat na mapách světové oceány, nejvýznamnější světová moře, řeky, jezera, nádrže, ledovce -orientovat se v procesech pedosféry, porozumět pojmům: složení půdy, půdní profil, humus, mateční horniny, typy a druhy půd, význam a ochrana půd -orientovat se v procesech biosféry, určit a lokalizovat geografické šířkové pásma (tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundra, polární oblasti), objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých částech světa a vlivy na přírodní krajinu. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Systém přírodní sféry na planetární úrovni geografické pásy, šířkové pásma, výškové stupně 2.3., Žák: umí určit a lokalizovat geografická šířková pásma (tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundra, polární oblasti), objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých částech světa a vlivy na přírodní krajinu. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Systém přírodní sféry na regionální úrovni přírodní oblasti Země 2.3., Žák: umí objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých částech světa a vlivy na přírodní krajinu. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K II 3, K III - 2 7

8 3. Regiony světa Učivo: 3.1. Světadíly, oceány, makroregiony světa 3.2. Modelové regiony světa Očekávané výstupy žák 3.1.rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničen a lokalizaci regionů světa Učivo:3.1.1., , , , lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny Učivo: , , , 3.1.4, porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států Učivo: , , , 3.1.4, zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich Učivo:3.1.4., Regiony světa 3.1. Světadíly, oceány, makroregiony světa 3.2. Modelové regiony světa přehled oceánů 3.1., 3.2., polární kraje 3.1., 3.2., Afrika, Austrálie, Amerika, Asie, Rusko, Evropa 3.1., 3.2., Politické a hospodářské rozdělení Evropy (jižní, severní, střední, východní, jihovýchodní) 3.1., 3.2.,3.3., Žák: umí vyjmenovat a vyhledat na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány na Zemi, určit jejich zeměpisnou polohu a porovnat jejich rozlohu. Umí charakterizovat význam a hospodářské využití oceánů, stav a problémy životního prostředí oceánů. Určí a vyhledá polární oblasti, uvést jejich mimořádný význam pro tvorbu a ochrany životního prostředí. Charakterizuje polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva a živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Africe, Austrálii, Americe, Asii a Rusku. Umí popsat zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, členitost pobřeží, povrch, podnebí, rozložení vodstva, rostlinstva a živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Evropě, objasnit aktuální politické a hospodářské rozdělení Evropy, rozlišovat více zeměpisných podrobností o střední Evropě, zejména o sousedních státech ČR, zhodnotit aktuální stav životního prostředí v jednotlivých oblastech Evropy. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K II 3, K III vybrané modelové přírodní, společenské, hospodářské a enviromentální problémy, možnosti jejich řešení 3.1., 3.2.,3.3.,3.4. 7,9 8

9 Žák: umí zhodnotit aktuální stav životního prostředí v jednotlivých oblastech světa, posoudit aktuální demografickou, politickou a hospodářskou pozici jednotlivých států ve světě, charakterizovat kulturní a zeměpisné oblasti světa, najít hlavní koncentrace obyvatelstva, průmyslové a zemědělské činnosti. Průřezová témata PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III - 2 9

10 4. Společenské a hospodářské prostředí Učivo: 4.1 Obyvatelstvo světa 4.2. Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy 4.3. Světové hospodářství 4.4. Regionální společenské, politické a hospodářské útvary Očekávané výstupy žák 4.1. posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení,strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa Učivo:4.1.1., , , , 4.2. posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel Učivo: , zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje Učivo:4.3.1., , , , porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit Učivo: , , , , porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků Učivo:4.2.1., , , , , , 4.3.5, , , , , , , lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech Učivo: , , , , , , Společenské a hospodářské prostředí 4.1. Obyvatelstvo světa orientace na atlasových a nástěnných mapách obyvatelstva a hospodářství světa 4.1., činnosti se statistickými materiály, srovnávání absolutních a relativních údajů o obyvatelstvu 4.1., Žák: umí orientovat se v počtu a rozmístění obyvatelstva na Zemi, v údajích o růstu počtu obyvatel, o stěhování a ukazatelích společenského a hospodářského pohybu obyvatelstva, o existenci a rozmístění lidských ras, národů, jazyků a náboženství na Zemi. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence 10

11 K I 2, K I 3, K I 4, K II 3, K III Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy konkretizace složek krajiny a pojmů z krajinné ekologie 4.1., , pozorování a zjišťování vlivu společenských a hospodářských aktivit na krajinu a životní prostředí 4.1., , 9 Žák: umí používat s porozuměním pojmy: geografická sféra, přírodní sféra, společenská, hospodářská technická sféra, krajina, přírodní krajina, kulturní krajina, životní prostředí, určit a pojmenovat jednotlivé složky životního prostředí krajiny: živé a neživé složky prostředí, přírodní a hospodářské prvky v obytném, pracovním a rekreačním prostředí, slovně vyjádřit, že ekosystém je základní stavební a funkční jednotka přírody, porozumět pojmům: ekotop, populace, společenstvo, posoudit jak společenské a hospodářské vlivy lidské společnosti působí dlouhodobě v prostoru a čase na krajinu a životní prostředí, uvést kladné a záporné konkrétní příklady, zhodnotit vlivy průmyslových a zemědělských aktivit na změny v krajině, objasnit vlivy urbanizace, dopravy, cestovního ruchu a rekreačních aktivit na krajinu a životní prostředí. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Světové hospodářství světové zemědělství (rybolov, lesní a vodní hospodářství) 4.3., 4.4., světový průmysl 4.3., 4.4., rozmístění dopravy a spojů 4.3., 4.4., cestovní ruch 4.3., 4.4., světový trh a mezinárodní obchod 4.3., 4.4., Žák: umí zhodnotit hlavní charakter, funkci a rozmístění světového zemědělství, rybolovu a vodního hospodářství, konkretizovat charakter a rozmístění světové průmyslové výroby podle odvětví, lokalizovat nejvýznamnější průmyslové oblasti světa, charakterizovat význam a postavení dopravy ve světě, určit hlavní světové trasy a dopravní uzly, druhy dopravy, určit činitele ovlivňující rozmístění rekreace a cestovního ruchu ve světě, zhodnotit význam světového trhu mezinárodního obchodu pro další rozvoj světového hospodářství. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K II 1, K III 2, K V Regionální společenské, politické a hospodářské útvary hlavní a periferní hospodářské oblasti světa 4.5., hospodářská uskupení 4.5., hlavní světová konfliktní ohniska 4.5., státy světa podle politického systému 4.5.,

12 a podle politické moci nové státy na mapě světa 4.5., státy podle státního zřízení a formy vlády 4.5., státy podle stupně rozvoje 4.5., Žák: umí rozeznávat státy světa podle svrchovanosti, podle zeměpisné polohy, podle počtu obyvatelstva, podle průběhu a tvaru státních hranic, podle správního členění, podle státního zřízení a formy vlády, jmenovat konkrétní územní příklady států s demokratickým politickým systémem, států s totalitním režimem, s diktaturou a vládou jedné politické strany, charakterizovat státy podle stupně rozvoje, uvést příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských uskupení států světa, charakterizovat činnost OSN, EU a NATO, objasnit pojem neutrální politika, lokalizovat na politické mapě světa aktuální příklady politických národnostních a náboženských konfliktů ve světě, určit a vyhledat na politické mapě světa nově vzniklé stát, oblasti a regiony. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K II 1, K III 2 12

13 5. Životní prostředí Učivo: 5.1. Krajina 5.2. Vztah příroda a společnost Očekávané výstupy žák 5.1.porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin Učivo:5.1.1., uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorov rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) Učivo: , uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Učivo:5.2.1., , Životní prostředí 5.1. krajina krajina, základní složky, základní pojmy 5.1., , krajina a činnost lidské společnosti 5.1., ,9 Žák: umí zdůvodnit, že poškozování krajiny a životního prostředí vlivem dlouhodobého účinku společenských a hospodářských aktivit vzniká spolupůsobením a násobením těchto činitelů, uvést konkrétní příklady poškozování ovzduší, vod a půdy. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III 2, KV vztah příroda a společnost světové ekologické problémy , zásady ochrany přírody , 8, chráněná území přírody ,8, 9 Žák: umí pojmenovat a objasnit hlavní současná civilizační rizika a světové ekologické problémy, naznačit hlavní ekologické přístupy k řešení problematiky životního prostředí, vysvětlit pojem trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, vyjádřit svými slovy hlavní zásady ochrany přírody a životního prostředí, uvést chráněná území ochrany přírody v místní krajině a v místní oblasti, nejvýznamnější velkoplošná chráněná území přírody v České republice (NP, CHKO), některé nejvýznamnější přírodní národní parky ve světě. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III 2, KV-5 13

14 6. Česká republika Učivo: 6.1. Místní region 6.2. Česká republika 6.3. Regiony České republiky Očekávané výstupy žák 6.1. vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy Učivo:6.1.1., , , hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům Učivo:6.1.2., , hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu Učivo:6.1.1., , , , lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit Učivo: , , uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států Učivo:6.1.1., , , Česká republika 6.1. Místní region ČR na mapě Evropy 6.1., 6.3., , 8, přírodní podmínky ČR 6.2., Žák: charakterizovat zeměpisnou polohu a rozlohu území ČR v kontextu Evropy, určit sousední státy ČR, orientovat se v přírodních podmínkách ČR, popsat povrch a jeho členění, vznik a vývoj reliéfu, vyhledat na mapách horopisné celky, charakterizovat rozmístění vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K II 3, KV Česká republika zeměpisná rozloha a poloha obyvatelstvo a sídla hospodářství 6.2., , 6.2., 6.3., 6.4., činnosti s pracovními sešity

15 orientace na atlasových a nástěnných mapách ČR 6.3., 6.4., Žák: umí zhodnotit údaje o rozmístění hlavních hospodářských aktivit v ČR, průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby obyvatelstvu, rekreace a cestovní ruch, zahraniční obchod, pojmenovat a ukázat na mapě jednotlivé geografické celky a charakterizovat jejich přírodní, sídelní a hospodářské předpoklady, osobitosti, zvláštnosti a kulturní zajímavosti. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III 2, KV-5, K VI Regiony České republiky oblasti ČR 6.4., , můj domov , zeměpisná cvičení a pozorování v místní krajině ,8,9 Žák: umí pojmenovat jednotlivé geografické celky a charakterizovat jejich přírodní, sídelní a hospodářské předpoklady, osobitosti, zvláštnosti a kulturní zajímavosti, posoudit současnou funkci jednotlivých oblastí ČR, charakterizovat hlavni přírodní a kulturní předpoklady jednotlivých oblastí ČR pro domácí a zahraniční cestovní ruch, vymezit a konkretizovat území místní krajiny a místní oblasti a charakterizovat přírodní, sídelní, hospodářské, kulturní a ekologické poměry těchto území. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III - 2, K VI

16 7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Učivo: 7.1. Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze 7.2. Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Očekávané výstupy žák 7.1. ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Učivo:7.1.1., , aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny Učivo: , , , uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě Učivo:7.1.2., Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 7.1. Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze praktická topografie při pohybu v terénu 7.1., , praxe s mapami 7.2., , 7, 8, zásady pohybu a pobytu v přírodě , azimut-pochodový úhel 7.1., situační náčrtky a plánky v krajině 7.1., , 7, 9 Žák: umí určit světové strany, orientovat se v krajině pomocí mapy a buzoly, určit odhad vzdáleností, orientovat se v turistických mapách, pracovat s měřítkem mapy. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 4, K II 3, K II 4, K II 5, K III Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě Žák: se dokáže bezpečně pohybovat ve volné přírodě. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 4, K II 3, K II 4, K II 5, K III 2 16

17 5.7 Umění a kultura Hudební výchova - 1. stupeň Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje v ročníku jako samostatný předmět. Časová dotace je 1. hodina týdně. Cílové zaměření předmětu Rozvoj hudebního cítění žáků a jejich hudebních dovedností prostřednictvím různých hudebních aktivit: - vokální činnosti (dechová cvičení, intonační cvičení, nácvik jednohlasu a vícehlasu, sólového a sborového zpěvu) - rytmické činnosti (rytmická ozvěna, rytmický jednohlas a vícehlas, vlastní rytmická tvořivost otázka, odpověď) - instrumentální činnosti (hra na Orffovské nástroje, jednoduché rytmické nástroje) - hudebně-pohybové činnosti ( pochod, tanec, vlastní pohybová tvořivost) - poslechové činnosti (vytváření schopnosti vnímat hudební dílo, orientovat se v jeho stavbě, rozpoznávání výrazových prostředků, hudebních nástrojů, sólové a orchestrální hry, sólového a sborového zpěvu, jednoduché slovní vyjádření emocionálního prožitku) - orientace v notovém zápisu (notová osnova, houslový klíč, hodnoty not, stupnice C dur, pohyb melodie) - Seznamování se širokým spektrem hudebních stylů a žánrů minulosti i současnosti - Seznamování se s hudební kulturou jiných národů - Rozvoj a upevňování správných návyků při návštěvě kulturních akcí, např. koncert, divadelní představení KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení Učitel: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody k nácviku hudebních činností a vhodný hudební materiál s ohledem na věk a hudební vyspělost žáků - plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, motivuje žáky k vytváření si pozitivního vztahu k hudbě - je ochoten věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Žák: - aktivně se účastní nácviku hudebních činností, rozvíjí své schopnosti a využívá jich v tvůrčích činnostech - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly - vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - vytváří si pozitivní vztah k hudbě - na základě rozvíjených činností se pokouší o vlastní sebevyjádření 17

18 Kompetence k řešení problémů Učitel: - rozpoznává problematický vztah k hudbě u některých žáků způsobený vlivem nepodnětného prostředí, nedostatečným kontaktem s přínosnou a kvalitní hudbou - využívá získané vědomosti a dovednosti k řešení problémů Žák : - spolupracuje s učitelem na zmírnění, případně překonání svých problémů, nenechá se odradit nezdarem a sleduje svůj individuální pokrok Kompetence komunikativní Učitel: - kultivovaným projevem inspiruje žáka k vlastnímu zdokonalování hudebního projevu - pohotově reaguje na žákovy potřeby - užívá srozumitelných gest, zvuků, textů, hudebních záznamů a obrazových materiálů - využívá nejnovějších technologií ke zkvalitnění výuky Žák: - aktivně reaguje na podněty učitele i ostatních žáků - kultivovaně vyjadřuje své emocionální prožitky - rozumí používaným gestům, grafickým záznamům v hudbě a aktivně je využívá Kompetence sociální a personální Učitel: - vytváří pravidla spolupráce ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podněcuje žáky k vytváření příjemné atmosféry při tvůrčích činnostech a vede tím žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů - vytváří u žáků potřebu spolupracovat a spoluprožívat emocionální prožitek - vytváří u žáka pozitivní představu o sobě samém, podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, podněcuje rozvoj pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - vede žáka k respektování individuálních odlišností spolužáků Žák : - dodržuje pravidla spolupráce ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - spolupodílí se na vytváření příjemné atmosféry při tvůrčích činnostech - aktivně spolupracuje s ostatními žáky a učitelem - respektuje ostatní spolužáky a jejich individuální odlišnosti Kompetence občanské Učitel : - respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví a čerpá z něj vhodné náměty a hudební materiál pro výuku - vede žáky k vytváření pozitivního postoje k uměleckým dílům, rozvíjí u nich smysl pro kulturu a tvořivost - vede žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění Žák : - váží si kulturních hodnot vytvořených v minulosti a historického dědictví svého národa i národů jiných - aktivně přistupuje ke kulturnímu dění 18

19 Kompetence pracovní Učitel: - dodržuje bezpečnostní pravidla při využívání technického vybavení - vede žáka k uvědomělému dodržování zásad bezpečného chování při hudebněpohybových činnostech a hraní na jednoduché nástroje - vede žáka k uvědomělému dodržování zásad správného zpěvu a uchování zdravého hlasu u žáků - adaptuje se na změněné pracovní podmínky - vede žáka k ochraně kulturního prostředí a kulturních hodnot Žák : - dodržuje pravidla bezpečného chování při provozování hudebních činností - vědomě dbá na dodržování zásad správného zpěvu - adaptuje se na změněné pracovní podmínky 19

20 1. STUPEŇ Očekávané výstupy - 1. období žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Očekávané výstupy - 2. období žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Učivo VOKÁLNÍ ČINNOSTI pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.) grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce 20

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Zeměpis

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 33 Hudební výchova 3. období 6. ročník Učební texty: Hudební výchova pro 6. ročník Základní školy Charakteristika

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník)

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník) Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více