5.6.4 Zeměpis (Geografie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.4 Zeměpis (Geografie)"

Transkript

1 5.6.4 Zeměpis (Geografie) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis je vyučovací předmět, který má přírodovědný i společenskovědní charakter. Obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis (geografie) v RVP-ZV. Vyučování má návaznost na vědomosti, které si žáci osvojili v předmětu prvouka a vlastivěda na I. stupni základní školy. Učební látka se člení podle ročníků do těchto učebních celků: vesmír, kartografie, fyzická geografie v šestém ročníku, regionální geografie jednotlivých kontinentů a oceánů v sedmém ročníku, geografie se zaměřením na Českou republiku v osmém ročníku a sociální geografii v ročníku devátém. Učivo má přímou spojitost na předměty jako je dějepis, přírodopis, výchova k občanství, výchova ke zdraví. Odkaz na problémy současného světa je zachycen náměty z oblasti Multikulturní výchovy, Osobnostní a Sociální výchovy, Výchovy demokratického občana, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchovy a Environmentální výchovy. V předmětu zeměpis je upevňována komunikace a spolupráce, směřující ke kooperativnímu vyučování. Zeměpis motivuje žáky pro následující vzdělávání, jasnému a zřetelnému vyjadřovaní vědomosti, názorů, postojů a ke zdravému životnímu stylu. Žáci se SVP jsou vzděláváni dle individuálních plánů. Cíle Cílem je, aby si žáci osvojili základní vědomosti o vesmíru, o sluneční soustavě a o Zemi jako vesmírném tělese, dále získat důležité poznatky o znázornění povrchu Země, o světadílech a oceánech, o jednotlivých regionech a státech světa. Žáci zkoumají vztahy mezi přírodními a společenskými složkami krajinné sféry. Studují a prohlubují si dovednosti potřebné pro práci s mapami, různými informačními zdroji. Dalším cílem je, aby výsledky své práce dokázali prezentovat, obhájit a aplikovat v praktickém životě, učí se spolupracovat při řešení problémů s ostatními. Časová dotace Předmět zeměpis se učí ve všech ročnících druhého stupně. V šestém až osmém ročníku je časová dotace dvě hodiny týdně, v devátém pouze jedna hodina. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení Učitel: směřuje žáky k užívání správné terminologie zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají informace z různých zdrojů vede k aplikaci získaných vědomostí do praxe Žák: používáním a rozpoznáváním odborné terminologie si rozšiřuje strukturu vlastních znalostí na podkladě zeměpisných dat vyhledává a člení informace, které používá i prakticky učí se propojovat vědomosti o známých jevech a tvarech s teoretickými poznatky 1

2 Kompetence k řešení problémů Učitel: poskytuje možné návody k řešení geografických otázek motivuje žáky k samostatnému používání zdrojů informací vede žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování Žák: učí se vyhledávat vlastní způsoby k řešení geografických otázek osvojuje si dovednosti s atlasy, encyklopediemi, mapami, internetem učí se kriticky posuzovat vlastní výkon a obhajovat svoje způsoby řešení Kompetence komunikativní Učitel: zařazuje diskuzi, vede žáky ke kultivované argumentaci vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování využívá při práci různé typy textů, informačních a komunikačních prostředků Žák: ve spolupráci s ostatními žáky se učí adekvátním způsobem prosazovat a obhajovat své výsledky učí se formulovat výsledky skupiny s použitím odborné terminologie využívá přístupných zdrojů informací Kompetence sociální a personální Učitel: vytváří příznivé klima třídy poskytuje prostor pro diskusi dodává žákům sebedůvěru Žák: účinně spolupracuje v kolektivu zdokonaluje se ve schopnosti hájit výsledky práce skupiny podporuje méně výkonné spolužáky Kompetence občanské Učitel: vede žáky k reakci na společenské a přírodní dění učí žáky k toleranci a ohleduplnosti poskytne návody k možnému předcházení živelním katastrofám Žák: uvědomuje si základní vzájemné vztahy podmínek života na Zemi respektuje přesvědčení jiných lidí, je schopen empatie, odmítá útlak, hrubé zacházení chápe své možnosti k předcházení živelním katastrofám Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi vyžaduje dodržování vymezených pravidel požaduje dodržování stanovené kvality práce Žák: využívá své znalosti v běžné praxi dodržuje vymezená pravidla 2

3 plní povinnosti a závazky 3

4 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Učivo 1.1. komunikační geografický a kartografický jazyk 1.2 geografická kartografie a topografie Očekávané výstupy žák 1.1. organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů Učivo:1.1.1., , , , používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii Učivo: přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině Učivo:1.1.3., , , , , vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu Učivo:1.2.1., Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 1.1. komunikační geografický a kartografický jazyk mapa měřítko mapy, druhy map, obsah map 1.1., 1.2., zeměpisné atlasy 1.1., Žák: umí rozeznávat druhy map podle měřítka a obsahu, vyjádřit způsob znázornění výškopisu a polohopisu na mapách, porozumět a pracovat s pojmy: výškopis, vrstevnice, výšková kóta, nadmořská výška, smluvené značky. Aplikovat na konkrétních příkladech praktické činnosti s mapami: určování světových stran na mapách, orientace mapy podle světových stran, čtení obsahu mapy. Orientovat se v zeměpisných atlasech. Průřezová témata PT

5 Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II geografická kartografie a topografie 1.2.1glóbus, měřítko glóbusu 1.3., poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť 1.1., trvání dne a noci, roční období určování zeměpisné polohy, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka a šířka 1.1., časová pásma praktické činnosti s mapami a plány 1.4. K II Žák: umí porozumět pojmům glóbus, měřítko glóbusu, poledníky, místní poledník, hlavní poledník, rovnoběžky, zeměpisná síť, rovník, obratníky, polární kruhy, letní a zimní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost, polární den a noc, zeměpisná délka a šířka, časová pásma, smluvený čas a datová mez. Umí určovat zeměpisnou polohu na mapách podle údajů zeměpisné šířky a délky. Pochopí smysl časových pásem, umí vysvětlit příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I-3, K II 4, K III 1 5

6 2. Přírodní obraz Země Učivo: 2.1. Země jako vesmírné těleso 2.2. Krajinná sféra 2.3. Systém přírodní sféry na planetární úrovni 2.4. Systém přírodní sféry na regionální úrovni Očekávané výstupy žák 2.1. zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Učivo:2.1.1., , , , 2.2. prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů Učivo:2.1.4., rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu Učivo:2.2.1., , , , porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost Učivo:2.2.3., , Přírodní obraz Země 2.1. Země jako vesmírné těleso vznik vesmíru, vývoj poznávání vesmíru Slunce a sluneční soustava Měsíc tvar a rozměry Země, pohyby Země 2.1., Žák: umí charakterizovat na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu (postavení Slunce ve vesmíru a ve sluneční soustavě, planety sluneční soustavy), porozumět pojmům: planetky, družice planet, meteorická tělesa, Galaxie, charakterizovat polohu, povrch a pohyb Měsíce, fáze Měsíce, posoudit postavení Země ve vesmíru, tvar a rozměry Země, objasnit důsledky pohybů Země kolem zemské osy a kolem Slunce pro život na Zemi, pro střídání dne a noci a střídání ročního období. Průřezová témata PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Krajinná sféra 2.2.1geografická sféra přírodní sféra a její složky litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, 2.2., 2.3.,

7 biosféra Žák: umí určit jednotlivé složky krajinné sféry, orientovat se v jevech a procesech v litosféře, v rozložení prvků v litosféře, objasnit s porozuměním stavbu zemského tělesa, proces zemětřesení, sopečné činnosti, vznik pohoří, zvětrávání, činnost větru, vody, ledovců na utváření zemského povrchu -orientovat se v procesech v atmosféře, porozumět pojmům: počasí, meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře, tlak a proudění vzduchu, podnebí podnebné pásy, víte, pasáty, monzuny, ochrana ovzduší -orientovat se v procesech v hydrosféře, porozumět pojmům: oceány a moře, pohyby mořské vody, voda na pevnině, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, prameny, bezodtoké oblasti, jezera, bažiny, nádrže, vyhledat na mapách světové oceány, nejvýznamnější světová moře, řeky, jezera, nádrže, ledovce -orientovat se v procesech pedosféry, porozumět pojmům: složení půdy, půdní profil, humus, mateční horniny, typy a druhy půd, význam a ochrana půd -orientovat se v procesech biosféry, určit a lokalizovat geografické šířkové pásma (tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundra, polární oblasti), objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých částech světa a vlivy na přírodní krajinu. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Systém přírodní sféry na planetární úrovni geografické pásy, šířkové pásma, výškové stupně 2.3., Žák: umí určit a lokalizovat geografická šířková pásma (tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundra, polární oblasti), objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých částech světa a vlivy na přírodní krajinu. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Systém přírodní sféry na regionální úrovni přírodní oblasti Země 2.3., Žák: umí objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých částech světa a vlivy na přírodní krajinu. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K II 3, K III - 2 7

8 3. Regiony světa Učivo: 3.1. Světadíly, oceány, makroregiony světa 3.2. Modelové regiony světa Očekávané výstupy žák 3.1.rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničen a lokalizaci regionů světa Učivo:3.1.1., , , , lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny Učivo: , , , 3.1.4, porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států Učivo: , , , 3.1.4, zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich Učivo:3.1.4., Regiony světa 3.1. Světadíly, oceány, makroregiony světa 3.2. Modelové regiony světa přehled oceánů 3.1., 3.2., polární kraje 3.1., 3.2., Afrika, Austrálie, Amerika, Asie, Rusko, Evropa 3.1., 3.2., Politické a hospodářské rozdělení Evropy (jižní, severní, střední, východní, jihovýchodní) 3.1., 3.2.,3.3., Žák: umí vyjmenovat a vyhledat na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány na Zemi, určit jejich zeměpisnou polohu a porovnat jejich rozlohu. Umí charakterizovat význam a hospodářské využití oceánů, stav a problémy životního prostředí oceánů. Určí a vyhledá polární oblasti, uvést jejich mimořádný význam pro tvorbu a ochrany životního prostředí. Charakterizuje polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva a živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Africe, Austrálii, Americe, Asii a Rusku. Umí popsat zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, členitost pobřeží, povrch, podnebí, rozložení vodstva, rostlinstva a živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Evropě, objasnit aktuální politické a hospodářské rozdělení Evropy, rozlišovat více zeměpisných podrobností o střední Evropě, zejména o sousedních státech ČR, zhodnotit aktuální stav životního prostředí v jednotlivých oblastech Evropy. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K II 3, K III vybrané modelové přírodní, společenské, hospodářské a enviromentální problémy, možnosti jejich řešení 3.1., 3.2.,3.3.,3.4. 7,9 8

9 Žák: umí zhodnotit aktuální stav životního prostředí v jednotlivých oblastech světa, posoudit aktuální demografickou, politickou a hospodářskou pozici jednotlivých států ve světě, charakterizovat kulturní a zeměpisné oblasti světa, najít hlavní koncentrace obyvatelstva, průmyslové a zemědělské činnosti. Průřezová témata PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III - 2 9

10 4. Společenské a hospodářské prostředí Učivo: 4.1 Obyvatelstvo světa 4.2. Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy 4.3. Světové hospodářství 4.4. Regionální společenské, politické a hospodářské útvary Očekávané výstupy žák 4.1. posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení,strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa Učivo:4.1.1., , , , 4.2. posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel Učivo: , zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje Učivo:4.3.1., , , , porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit Učivo: , , , , porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků Učivo:4.2.1., , , , , , 4.3.5, , , , , , , lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech Učivo: , , , , , , Společenské a hospodářské prostředí 4.1. Obyvatelstvo světa orientace na atlasových a nástěnných mapách obyvatelstva a hospodářství světa 4.1., činnosti se statistickými materiály, srovnávání absolutních a relativních údajů o obyvatelstvu 4.1., Žák: umí orientovat se v počtu a rozmístění obyvatelstva na Zemi, v údajích o růstu počtu obyvatel, o stěhování a ukazatelích společenského a hospodářského pohybu obyvatelstva, o existenci a rozmístění lidských ras, národů, jazyků a náboženství na Zemi. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence 10

11 K I 2, K I 3, K I 4, K II 3, K III Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy konkretizace složek krajiny a pojmů z krajinné ekologie 4.1., , pozorování a zjišťování vlivu společenských a hospodářských aktivit na krajinu a životní prostředí 4.1., , 9 Žák: umí používat s porozuměním pojmy: geografická sféra, přírodní sféra, společenská, hospodářská technická sféra, krajina, přírodní krajina, kulturní krajina, životní prostředí, určit a pojmenovat jednotlivé složky životního prostředí krajiny: živé a neživé složky prostředí, přírodní a hospodářské prvky v obytném, pracovním a rekreačním prostředí, slovně vyjádřit, že ekosystém je základní stavební a funkční jednotka přírody, porozumět pojmům: ekotop, populace, společenstvo, posoudit jak společenské a hospodářské vlivy lidské společnosti působí dlouhodobě v prostoru a čase na krajinu a životní prostředí, uvést kladné a záporné konkrétní příklady, zhodnotit vlivy průmyslových a zemědělských aktivit na změny v krajině, objasnit vlivy urbanizace, dopravy, cestovního ruchu a rekreačních aktivit na krajinu a životní prostředí. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II Světové hospodářství světové zemědělství (rybolov, lesní a vodní hospodářství) 4.3., 4.4., světový průmysl 4.3., 4.4., rozmístění dopravy a spojů 4.3., 4.4., cestovní ruch 4.3., 4.4., světový trh a mezinárodní obchod 4.3., 4.4., Žák: umí zhodnotit hlavní charakter, funkci a rozmístění světového zemědělství, rybolovu a vodního hospodářství, konkretizovat charakter a rozmístění světové průmyslové výroby podle odvětví, lokalizovat nejvýznamnější průmyslové oblasti světa, charakterizovat význam a postavení dopravy ve světě, určit hlavní světové trasy a dopravní uzly, druhy dopravy, určit činitele ovlivňující rozmístění rekreace a cestovního ruchu ve světě, zhodnotit význam světového trhu mezinárodního obchodu pro další rozvoj světového hospodářství. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K II 1, K III 2, K V Regionální společenské, politické a hospodářské útvary hlavní a periferní hospodářské oblasti světa 4.5., hospodářská uskupení 4.5., hlavní světová konfliktní ohniska 4.5., státy světa podle politického systému 4.5.,

12 a podle politické moci nové státy na mapě světa 4.5., státy podle státního zřízení a formy vlády 4.5., státy podle stupně rozvoje 4.5., Žák: umí rozeznávat státy světa podle svrchovanosti, podle zeměpisné polohy, podle počtu obyvatelstva, podle průběhu a tvaru státních hranic, podle správního členění, podle státního zřízení a formy vlády, jmenovat konkrétní územní příklady států s demokratickým politickým systémem, států s totalitním režimem, s diktaturou a vládou jedné politické strany, charakterizovat státy podle stupně rozvoje, uvést příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských uskupení států světa, charakterizovat činnost OSN, EU a NATO, objasnit pojem neutrální politika, lokalizovat na politické mapě světa aktuální příklady politických národnostních a náboženských konfliktů ve světě, určit a vyhledat na politické mapě světa nově vzniklé stát, oblasti a regiony. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K II 1, K III 2 12

13 5. Životní prostředí Učivo: 5.1. Krajina 5.2. Vztah příroda a společnost Očekávané výstupy žák 5.1.porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin Učivo:5.1.1., uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorov rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) Učivo: , uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Učivo:5.2.1., , Životní prostředí 5.1. krajina krajina, základní složky, základní pojmy 5.1., , krajina a činnost lidské společnosti 5.1., ,9 Žák: umí zdůvodnit, že poškozování krajiny a životního prostředí vlivem dlouhodobého účinku společenských a hospodářských aktivit vzniká spolupůsobením a násobením těchto činitelů, uvést konkrétní příklady poškozování ovzduší, vod a půdy. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III 2, KV vztah příroda a společnost světové ekologické problémy , zásady ochrany přírody , 8, chráněná území přírody ,8, 9 Žák: umí pojmenovat a objasnit hlavní současná civilizační rizika a světové ekologické problémy, naznačit hlavní ekologické přístupy k řešení problematiky životního prostředí, vysvětlit pojem trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, vyjádřit svými slovy hlavní zásady ochrany přírody a životního prostředí, uvést chráněná území ochrany přírody v místní krajině a v místní oblasti, nejvýznamnější velkoplošná chráněná území přírody v České republice (NP, CHKO), některé nejvýznamnější přírodní národní parky ve světě. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III 2, KV-5 13

14 6. Česká republika Učivo: 6.1. Místní region 6.2. Česká republika 6.3. Regiony České republiky Očekávané výstupy žák 6.1. vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy Učivo:6.1.1., , , hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům Učivo:6.1.2., , hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu Učivo:6.1.1., , , , lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit Učivo: , , uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států Učivo:6.1.1., , , Česká republika 6.1. Místní region ČR na mapě Evropy 6.1., 6.3., , 8, přírodní podmínky ČR 6.2., Žák: charakterizovat zeměpisnou polohu a rozlohu území ČR v kontextu Evropy, určit sousední státy ČR, orientovat se v přírodních podmínkách ČR, popsat povrch a jeho členění, vznik a vývoj reliéfu, vyhledat na mapách horopisné celky, charakterizovat rozmístění vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K II 3, KV Česká republika zeměpisná rozloha a poloha obyvatelstvo a sídla hospodářství 6.2., , 6.2., 6.3., 6.4., činnosti s pracovními sešity

15 orientace na atlasových a nástěnných mapách ČR 6.3., 6.4., Žák: umí zhodnotit údaje o rozmístění hlavních hospodářských aktivit v ČR, průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby obyvatelstvu, rekreace a cestovní ruch, zahraniční obchod, pojmenovat a ukázat na mapě jednotlivé geografické celky a charakterizovat jejich přírodní, sídelní a hospodářské předpoklady, osobitosti, zvláštnosti a kulturní zajímavosti. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III 2, KV-5, K VI Regiony České republiky oblasti ČR 6.4., , můj domov , zeměpisná cvičení a pozorování v místní krajině ,8,9 Žák: umí pojmenovat jednotlivé geografické celky a charakterizovat jejich přírodní, sídelní a hospodářské předpoklady, osobitosti, zvláštnosti a kulturní zajímavosti, posoudit současnou funkci jednotlivých oblastí ČR, charakterizovat hlavni přírodní a kulturní předpoklady jednotlivých oblastí ČR pro domácí a zahraniční cestovní ruch, vymezit a konkretizovat území místní krajiny a místní oblasti a charakterizovat přírodní, sídelní, hospodářské, kulturní a ekologické poměry těchto území. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 2, K I 3, K II 3, K III - 2, K VI

16 7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Učivo: 7.1. Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze 7.2. Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Očekávané výstupy žák 7.1. ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Učivo:7.1.1., , aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny Učivo: , , , uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě Učivo:7.1.2., Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 7.1. Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze praktická topografie při pohybu v terénu 7.1., , praxe s mapami 7.2., , 7, 8, zásady pohybu a pobytu v přírodě , azimut-pochodový úhel 7.1., situační náčrtky a plánky v krajině 7.1., , 7, 9 Žák: umí určit světové strany, orientovat se v krajině pomocí mapy a buzoly, určit odhad vzdáleností, orientovat se v turistických mapách, pracovat s měřítkem mapy. Průřezová témata PT Klíčové kompetence K I 4, K II 3, K II 4, K II 5, K III Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě Žák: se dokáže bezpečně pohybovat ve volné přírodě. Průřezová témata PT , PT , PT , PT , PT , PT Klíčové kompetence K I 4, K II 3, K II 4, K II 5, K III 2 16

17 5.7 Umění a kultura Hudební výchova - 1. stupeň Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje v ročníku jako samostatný předmět. Časová dotace je 1. hodina týdně. Cílové zaměření předmětu Rozvoj hudebního cítění žáků a jejich hudebních dovedností prostřednictvím různých hudebních aktivit: - vokální činnosti (dechová cvičení, intonační cvičení, nácvik jednohlasu a vícehlasu, sólového a sborového zpěvu) - rytmické činnosti (rytmická ozvěna, rytmický jednohlas a vícehlas, vlastní rytmická tvořivost otázka, odpověď) - instrumentální činnosti (hra na Orffovské nástroje, jednoduché rytmické nástroje) - hudebně-pohybové činnosti ( pochod, tanec, vlastní pohybová tvořivost) - poslechové činnosti (vytváření schopnosti vnímat hudební dílo, orientovat se v jeho stavbě, rozpoznávání výrazových prostředků, hudebních nástrojů, sólové a orchestrální hry, sólového a sborového zpěvu, jednoduché slovní vyjádření emocionálního prožitku) - orientace v notovém zápisu (notová osnova, houslový klíč, hodnoty not, stupnice C dur, pohyb melodie) - Seznamování se širokým spektrem hudebních stylů a žánrů minulosti i současnosti - Seznamování se s hudební kulturou jiných národů - Rozvoj a upevňování správných návyků při návštěvě kulturních akcí, např. koncert, divadelní představení KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení Učitel: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody k nácviku hudebních činností a vhodný hudební materiál s ohledem na věk a hudební vyspělost žáků - plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, motivuje žáky k vytváření si pozitivního vztahu k hudbě - je ochoten věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Žák: - aktivně se účastní nácviku hudebních činností, rozvíjí své schopnosti a využívá jich v tvůrčích činnostech - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly - vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy - vytváří si pozitivní vztah k hudbě - na základě rozvíjených činností se pokouší o vlastní sebevyjádření 17

18 Kompetence k řešení problémů Učitel: - rozpoznává problematický vztah k hudbě u některých žáků způsobený vlivem nepodnětného prostředí, nedostatečným kontaktem s přínosnou a kvalitní hudbou - využívá získané vědomosti a dovednosti k řešení problémů Žák : - spolupracuje s učitelem na zmírnění, případně překonání svých problémů, nenechá se odradit nezdarem a sleduje svůj individuální pokrok Kompetence komunikativní Učitel: - kultivovaným projevem inspiruje žáka k vlastnímu zdokonalování hudebního projevu - pohotově reaguje na žákovy potřeby - užívá srozumitelných gest, zvuků, textů, hudebních záznamů a obrazových materiálů - využívá nejnovějších technologií ke zkvalitnění výuky Žák: - aktivně reaguje na podněty učitele i ostatních žáků - kultivovaně vyjadřuje své emocionální prožitky - rozumí používaným gestům, grafickým záznamům v hudbě a aktivně je využívá Kompetence sociální a personální Učitel: - vytváří pravidla spolupráce ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podněcuje žáky k vytváření příjemné atmosféry při tvůrčích činnostech a vede tím žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů - vytváří u žáků potřebu spolupracovat a spoluprožívat emocionální prožitek - vytváří u žáka pozitivní představu o sobě samém, podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, podněcuje rozvoj pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - vede žáka k respektování individuálních odlišností spolužáků Žák : - dodržuje pravidla spolupráce ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - spolupodílí se na vytváření příjemné atmosféry při tvůrčích činnostech - aktivně spolupracuje s ostatními žáky a učitelem - respektuje ostatní spolužáky a jejich individuální odlišnosti Kompetence občanské Učitel : - respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví a čerpá z něj vhodné náměty a hudební materiál pro výuku - vede žáky k vytváření pozitivního postoje k uměleckým dílům, rozvíjí u nich smysl pro kulturu a tvořivost - vede žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění Žák : - váží si kulturních hodnot vytvořených v minulosti a historického dědictví svého národa i národů jiných - aktivně přistupuje ke kulturnímu dění 18

19 Kompetence pracovní Učitel: - dodržuje bezpečnostní pravidla při využívání technického vybavení - vede žáka k uvědomělému dodržování zásad bezpečného chování při hudebněpohybových činnostech a hraní na jednoduché nástroje - vede žáka k uvědomělému dodržování zásad správného zpěvu a uchování zdravého hlasu u žáků - adaptuje se na změněné pracovní podmínky - vede žáka k ochraně kulturního prostředí a kulturních hodnot Žák : - dodržuje pravidla bezpečného chování při provozování hudebních činností - vědomě dbá na dodržování zásad správného zpěvu - adaptuje se na změněné pracovní podmínky 19

20 1. STUPEŇ Očekávané výstupy - 1. období žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Očekávané výstupy - 2. období žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Učivo VOKÁLNÍ ČINNOSTI pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.) grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce 20

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: Učební texty: Člověk a příroda Zeměpis 3. období 66 66 66 66 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává ţákům

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více