SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o."

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/ Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Rokycanova SOKOLOV Lud ěk Řežábek Pražská České Budějovice /Č DIČ Zápis Bankovní spojení Statutární zástupce Smluvní CZ Komerční banka Sokolov /0100 Ing. Zdeněk Berka starosta města Zmocněnci pro jednání dtto neplátce živnostenský list vydal Magistrát města České Budějovice č.j. Ž/11719/2013/IK/23338/3 p. Luděk Řežábek živnostník Věcné dtto Telefon Název akce jana.cechovagsb-sokolov.cz retherm.sro seznam.cz Vyhotovení průkazů energetické náro čnosti budov Sokolov Číslo stavby /5495/01 Strana číslo: 1

2 SOD M ěsto Sokolov zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.. Luděk Řežábek I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 Objednatel : Město Sokolov Rokycanova Sokolov IČ Statutární orgán zastoupený : : Ing. Zdeněk Berka starosta města Sokolovskou bytovou s.r.o Komenského Sokolov Statutární orgán : Ing. Karel Rambousek prokurista spole čnosti Zmocněnci pro jednání ve v ěcech a) smluvních : pí. Zlatuše Hladíková, vedoucí správy dom ů b) technických a věcných : pí. Jana Čechová, technické odd ělení IČ : DIČ : CZ Zápis Zasílání písemností na adresu : v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 : Sokolovská bytová s.r.o. Komenského Sokolov 1.2 Zhotovitel : Luděk Řežábek Pražská české Bud ějovice Statutární orgán : p. Luděk Řežábek živnostník Zmocněnci pro jednání ve v ěcech a) smluvních : dtto b) technických a věcných : dtto IČ : DIČ : neplátce Zasílání písemností na adresu : Lud ěk Řežábek Pražská České Bud ějovice Strana číslo: 2

3 SOD M ěsto Sokolov zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.. Lud ěk Řežábek II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 2.1 Podkladem pro uzav ření této smlouvy je výzva č objednatele a nabídka zhotovitele. 2.2 Výchozí údaje Název stavby : Vyhotovení průkazů energetické náro čnosti budov Místo stavby : Sokolov Investor : Město Sokolov zastoupený : Sokolovskou bytovou s.r.o. 2.3 Termíny stavby Zahájení : 03/ Dokončení : III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 3.1 Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení pr ůkazů energetické náro čnosti budov v rozsahu daných p řílohou č. 1 seznam objektů Sokolov. 3.2 Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb. 3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dílo specifikované dle této smlouvy je kompletní a spl ňuje veškeré zákonné požadavky na něj kladené. 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpe čí. IV. DOBA PLNĚNÍ 4.1. Termíny pin ění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III jsou následující: Pro předmět pinění dle bodu 3.1 do 17. června Jestliže zhotovitel p řipraví dílo, nebo jeho dohodnutou část, k odevzdání p řed dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část, převzít i v d říve nabízeném termínu. 4.3 Dodržení doby pin ění ze strany zhotovitele je odvislé od řádného a v časného spolupůsobení objednatele. 4.4 Objednatel se zavazuje, že dokon čené dílo, p řevezme a uhradí dále dohodnutou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finan ční prostředky pro zaplacení ceny za zhotovení díla podle této smlouvy. Strana číslo: 3

4 SOD Město Sokolov zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.. Luděk Řežábek V. CENA 5.1 Cena za zhotovení p ředmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran: 5.2 Stanovení ceny díla : Pro předmět pinění dle bodu 3.1 je cena díla stanovena jako souhrnná částkou : Kč ,- (padesátdevěttisícsedmsetsedmdesátsedm 00/100 K č) 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že takto stanovená pevná cena díla obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. 5.4 Zhotovitel není plátce DPH. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY Objednatel je povinen zaplatit cenu, kterou mu zhotovitel vyúčtuje v souladu s předchozím ujednáním o cen ě a to do 15 (patnácti) dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. Dnem pinění se rozumí den odepsané fakturované částky z účtu u jeho banky uvedené v části I. této smlouvy Zhotovitel provede fakturaci do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy mu vzniklo právo fakturovat. Provedením fakturace se pro tuto smlouvu rozumí p ředání odsouhlasené faktury technickým dozorem do podatelny (sekretariátu) spole čnosti, p říp. k poštovní p řepravě. 6.2 Faktura bude obsahovat tyto údaje: â Název a sídlo zhotovitele a objednatele â IČ a DIČ zhotovitele a objednatele â číslo smlouvy â číslo faktury (daňového dokladu) â den odeslání a den splatnosti faktury â den zdanitelného pinění â bankovní spojení (název pen ěžního ústavu a číslo účtu na který se má platit) â fakturovanou sumu (v č. DPH, pop ř. sdělení, že zhotovitel není plátcem DPH) â rozpis již fakturovaných částek â označení díla název a místo akce â razítko, podpis a jméno oprávn ěné osoby 6.3 Součástí faktury bude kopie zápisu o p ředání a převzetí díla (součástí zápisu je prohlášení objednatele, že p ředávané dílo p řejímá). 6.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouv ě, obj ednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli na dopin ění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lh ůta splatnosti začne plynout ode dne prokazatelného doručení nové (opravené) faktury objednateli. 6.5 Fakturovat lze po částech, vždy po p ředání jednotlivých PENB. Strana číslo: 4

5 SOD M ěsto Sokolov zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.. Lud ěk Řežábek VII. ČNÍ DOBA ODPOVĚDNOST ZÁRU ZA VADY 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že p ředmět pinění této smlouvy je proveden podle podmínek smlouvy a platných zákonů. VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 8.1 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpe čí. 8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby nedošlo ke škodám objednatele, nájemců objektu a majitelů sousedních nemovitostí. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen tyto odstranit na svoje náklady. 8.3 P ředání a p řevzetí díla bude provedeno samostatným zápisem o p ředání a p řevzetí díla. Podstatnou součástí tohoto zápisu bude prohlášení objednatele, že p ředávané dílo přejímá. Podpis tohoto prohlášení objednatelem zakládá zhotoviteli právo fakturovat. 8.4 Za objednatele p řevezme dílo určený technický pracovník. 8.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě prodlení s dokon čením dílá byíce než 15 dnů V případě, že od smlouvy bude odstoupeno objednatelem dle p ředchozího odstavce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli dosud provedené a odevzdané práce. IX. SMLUVNÍ POKUTY Jestliže zhotovitel p ředá dílo po termínu uvedeném v bod ě 4.1 bude objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení O úhradě smluvené sankce se dohodly strany smlouvy následovn ě : Pokud by zhotovitel byl v prodlení se zhotovením díla vzhledem ke smluvenému termínu, bude objednatel oprávn ěn si snížit jemu fakturovanou částku za dílo o tuto majetkovou sankci a zhotovitel s tím souhlasí. 9.2 Pokud by objednatel byl v prodlení s úhradou fakturované částky dle bodu této smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 9.3 Úhradou smluvních pokut dle tohoto odstavce není dot čen nárok objednatele na náhradu škody v piné výši. Strana číslo: 5

6 SOD M ěsto Sokolov zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.. Lud ěk Řežábek X. OSTATNÍ USTANOVENÍ 10.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nezp řístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, anebo tyto informace nepoužijí pro jiné ú čely, než pro pin ění podmínek této smlouvy Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatk ů, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran Obě strany prohlašují, že je jim smlouva jasná, srozumitelná, a že s ní souhlasí, což si navzájem potvrzují. Tato smlouva obsahuje 6 (šest) stran a p řílohu č. 1 - seznam objektů Sokolov a je vyhotovena ve (2) dvou stejnopisech, z nichž jeden každý má stejnou platnost. Sokolov 6. února 2014 Za objednatele: - - toytwe - Komenského 77, Ing. Karel R., b us prokurista s ol-c o ti Za zhotovitele: Luděk Řežábek Pražská 95, Č eské Budějovice Tel.: ir I Č: Luděk Řežábek živnostník (1) Strana číslo: 6

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 131 300 14 č. smlouvy zhotovitele: 10032/14 040/210

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 131 300 14 č. smlouvy zhotovitele: 10032/14 040/210 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 131 300 14 č. smlouvy zhotovitele: 10032/14 040/210 evid. číslo registru VZ: 6403111 Strojní čištění štěrkového lože na trati Jaroměř - Královec Čl. 1. Smluvní

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany na realizaci: Smlouva o dílo č. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Ři-9 ~e sta. Obecní úřad Psáiy. 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~(

Ři-9 ~e sta. Obecní úřad Psáiy. 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~( Ři-9 ~e sta IIŠKARNA PRAGER K &~ai2o~ l5500praha 9 Uskwn~ tg.r@pragetqrinta. Obecní úřad Psáry 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~( PŘILOHY. POČET LISTŮ: Obecní úřad Psáiy Pražská 137 Psáry 25044 Věc: Cenová nabídka

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č. /15/OSM

SMLOUVA O DÍLO č. /15/OSM SMLOUVA O DÍLO č. /15/OSM uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno zastoupené městskou

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 Č.R - ME SOD - 1; `SS EPD 21312 " 51'"..r.r.ri. Čisto smlouvy MF 3321110-1/2012 Toto číslo uvádějte při fakturaci Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 uzav řená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany Číslo SOD objednatele: 4/2006 Číslo SOD zhotovitele: Příloha č. 1 Smlouva o dílo uzavřená na zakázku zpracování Management planu Lednicko-valtického areálu a jeho osnovy podle 536 a následujících zákona

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více