Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place Londýn SE1 2AF Tel.: Fax: URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 6. srpna 2014 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3549/PCF16 Sam Taylor Přímá tel. linka: +44 (0) Vážení Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost ) Vrchní soud, Soud Lorda kancléře, Soud pro obchodní společnosti (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court) Případ č. 538 z roku 2009 V souladu s článkem 2.47 insolvenčních předpisů z roku 1986 si věřitelům dovolujeme předložit jedenáctou zprávu o průběhu Administration ( Zpráva ), zpracovanou za období od 14. ledna 2014 do 13. července Tuto zprávu je nutné chápat v kontextu s předchozími zprávami Společných Administrators ze dne 13. srpna 2009, 13. února 2010, 12. srpna 2010, 11. února 2011, 12. srpna 2011, 9. února 2012, 6. srpna 2012, 6. února 2013, 6. srpna 2013 a 6. února 2014 a se Zprávou obsahující návrhy Administrators ze dne 23. února Další kopie této Zprávy spolu s předchozími zprávami, na něž je odkazováno, jsou k dispozici na vyžádání a rovněž na následujících webových stránkách: Společnost vyhlásila úpadek dne 14. ledna 2009, kdy byli rozhodnutím ( Rozhodnutí ) Vrchního soudu Anglie a Walesu ( Soud ) vydaným na návrh jednatelů Společnosti jmenováni A. R. Bloom, A. M. Hudson, S. J. Harris a C. J. W. Hill ze společnosti Ernst & Young LLP, se sídlem 1 More London Place, Londýn SE1 2AF, Společnými Administrators ( Společní Administrators ). Tento postup byl součástí širší restrukturalizace společností skupiny Nortel. Společnost Nortel Networks Corporation ( NNC ), mateřská společnost celé skupiny Nortel, dále společnost Nortel Networks Limited ( NNL ) a některé její další kanadské dceřiné společnosti požádaly v Kanadě o soudní ochranu vůči věřitelům v souladu s kanadským zákonem o vypořádání firemních věřitelů (Companies Creditors Arrangement Act, CCAA ) v zájmu usnadnění komplexní finanční a podnikové restrukturalizace. Současně společnosti Nortel Networks Inc ( NNI ) a Nortel Networks Capital Corporation a řada dalších amerických společnosti skupiny Nortel požádala soudy USA o ochranu podle hlavy 11 amerického zákona o konkurzu.

2 2 Ke dni jmenování Společných Administrators vydal Soud na návrh statutárních orgánů jednotlivých společností rovněž rozhodnutí týkající se 18 dalších společností ze skupiny Nortel sídlících v Evropě, na Středním východě a v Africe ( region EMEA ). V souladu s článkem 3 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o insolvenčních řízeních ( Nařízení ES ) jsou příslušné k zahájení úpadkového řízení soudy členského státu EU, na jehož území je soustředěno centrum hlavního zájmu společnosti ( CHZ ). V případě 19 společností skupiny sídlících v regionu EMEA ( Společnosti z regionu EMEA ) došel Soud k závěru, že centrum hlavního zájmu se ve všech případech nachází v Anglii, takže Soud je příslušný k zahájení úpadkového řízení jednotlivých společností, a to konkrétně insolvenční správy (Administration).Podrobnější informace o všech 19 společnostech, které vyhlásily úpadek, jsou uvedeny v příloze 1. Skupina Nortel ( Skupina ) používá pro účely účetního výkaznictví americký dolar ( USD ), a tudíž není-li uvedeno jinak, veškeré částky ve Zprávě jsou uvedeny v amerických dolarech. Oficiální verze Zprávy byla vydána v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi anglickou verzí Zprávy a jejím překladem bude rozhodující anglické znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v prohlášení na konci hlavní části této Zprávy.

3 3 1. Shrnutí dosavadních výsledků Administration Účel Administration Společní Administrators pokračovali v obchodních činnostech Společnosti s tím, že se jim buď podaří Společnost zachovat jako podnik s nepřetržitým trváním, nebo že dosáhnou pro věřitele jako celek lepších výsledků, než kdyby byla Společnost zrušena. V roce 2009 se ukázalo, že vzhledem k finančním a tržním tlakům, jimž jsou podnikatelské aktivity Skupiny Nortel vystaveny, nebude možné zajistit nepřetržité trvání Společnosti a že jediným možným řešením je prodej všech podnikatelských aktivit. Podle názoru Společných Administrators mělo být rozhodnutí pokračovat v obchodní činnosti, i za cenu pečlivě monitorovaných ztrát, s cílem dosáhnout hodnoty podnikatelské činnosti a obchodního jmění odpovídající úrovni podniku s nepřetržitým trváním a předejít podmíněným nárokům, pro věřitele jako celek výhodné. Toto rozhodnutí je potvrzeno dosaženým výnosem z prodeje (z něhož bude provedena finální alokace Společnosti) a tím, že nebyly vzneseny podmíněné nároky. Prodej podnikatelských segmentů a aktiv Činnost Skupiny byla v zásadě rozdělena do čtyř podnikatelských segmentů: Enterprise Solutions (podniková řešení, ES ), Metro Ethernet Networks (metropolitní ethernetové sítě, MEN ) a Carrier Networks (přenosové sítě). Posledně jmenovaný segment zahrnuje aktivity Global System for Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutions ( CVAS ) a Multi Service Switch ( MSS ); a dále Code Division Multiple Access ( CDMA ). Prodej veškerých kmenových globálních podnikatelských činností a hlavních aktiv Skupiny byl dokončen v roce Po jeho ukončení disponuje Skupina pouze nepatrným množstvím aktiv, která je možno prodat. Celkové hrubé výnosy z globálních prodejů, včetně cca 4,5 mld. USD v souvislosti se zbývajícím duševním vlastnictvím v držení Skupiny, které nebylo v rámci prodejů převedeno, dosahují téměř 7,5 mld. USD (před snížením o transakční náklady, úpravy a zůstatky na vinkulovaných účtech), což odpovídá plánované výši výnosů z těchto prodejů. Uvedená částka je uložena na vinkulovaném účtu až do alokace v rámci Skupiny (viz podrobnější popis níže). V rámci prodeje byli na kupující převedeni celkem dva zaměstnanci. Další kroky Po dokončení hlavní obchodní fáze Administration, věnují společní Administrators nadále maximální pozornost postupnému ukončování záležitostí Společnosti a vyřízení dosud nevyřešených záležitostí ve vztahu k ostatním společnostem Skupiny. Společnost musí především dořešit vnitroskupinové záležitosti, jako je např. alokace kupní ceny ( PPA ) ovlivňující rozdělení výnosů z prodeje v rámci Skupiny, nároky britského regulačního orgánu pro penzijní plány (The Pensions Regulator, TPR ) z nařízení o finanční podpoře (Financial Support Directions, FSD ) vznesené vůči některým společnostem v regionu EMEA a vytvořit vhodný proces schválení pohledávek věřitelů a distribuce dostupných peněžních prostředků těmto věřitelům. V následujících částech jsou uvedeny podrobnější informace o dosavadních výsledcích Administration.

4 4 2. Výkaz příjmů a plateb V příloze 2 je uveden výkaz příjmů a plateb ( R & P ) Společných Administrators za období od 14. ledna 2014 do 13. července 2014 týkající se Společnosti. Výkaz R & P za dané období obsahuje celkové přijaté částky ve výši 0,03 mil. USD bez pohybů z převodu směnných kurzů a platby ve výši 0,32 mil. USD. K 13. červenci 2014 měla Společnost peněžní prostředky v různých měnách celkově odpovídající částce 1,69 mil. USD. Výkaz příjmů a plateb zobrazuje peněžní prostředky přijaté a vyplacené a nezahrnuje odhady budoucích realizovaných příjmů a plateb, tj. ani výnosy z prodeje podnikatelských segmentů, které zůstanou uloženy na vinkulovaném účtu až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich alokaci na jednotlivé společnosti Skupiny. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 2.

5 5 3. Odměna a výlohy Společných Administrators Jak bylo uvedeno v předchozí zprávě, pokud není vytvořen žádný výbor nezajištěných věřitelů, článek insolvenčních předpisů z roku 1986 stanoví, že odměna Společných Administrators může být stanovena usnesením schůze věřitelů. Společní Administrators obdrželi prostřednictvím korespondenčního setkání konaného dne 13. srpna 2009 souhlas generálního orgánu věřitelů s následujícími usneseními: 1. Odměna Společných Administrators bude stanovena fixní sazbou podle času stráveného jimi a jejich zaměstnanci na záležitostech souvisejících s Administration; 2. Společní Administrators mohou v budoucnosti příležitostně čerpat časové náklady podle svého uvážení, aniž by museli věřitele žádat o schválení. Pro vaši informaci sdělujeme, že časové náklady Společných Administrators za období od 30. listopadu 2013 do 30. května 2014 činí ,02 GBP a transakční časové náklady za stejné období činí 30,31 GBP. Dále pokračujeme v alokaci určitých ostatních časových nákladů z titulu práce provedené v zájmu všech subjektů EMEA. V období od 30. listopadu 2013 do 30. května 2014 bylo z titulu těchto alokací na Společnost přiděleno ,26 GBP. Podrobný rozpis odpracovaného času je uveden v příloze 3 a je doplněn prohlášením o zásadách uplatňovaných Společnými Administrators při účtování odměny a výloh. Zákonná ustanovení týkající se odměny upravuje článek insolvenčních předpisů z roku Informace o zásadách uplatňovaných pracovníky na konkrétních pozicích při účtování odměny a výloh jsou uvedeny v příloze 4. Věřitel, se souhlasem nezajištěných věřitelů podílejících se na celkové hodnotě nezajištěných věřitelů alespoň 10 %, může napadnout výši odměn a výdajů Společných Administrators prostřednictvím soudního podání u Soudu do 8 týdnů od obdržení této zprávy. Zákonná ustanovení týkající se takového napadení upravuje článek insolvenčních předpisů z roku Platby ostatním odborníkům Společní Administrators nadále najímají následující odborné poradce k asistenci s Administration (insolvenční správou) Společnosti. Tito poradci jsou odměňováni podle vynaloženého času a jejich faktury jsou kontrolovány v rámci interního kontrolního procesu. V období od 14. ledna 2014 do 13. července 2014 byly vyplaceny následující částky: Místní konzultant (najatý společností Herbert Smith Freehills LLP) ,00 USD (právní poradci) Výše uvedené právní poplatky byly přepočítány měsíčním spotovým kurzem. Z tohoto důvodu se uvedená částka může nepatrně lišit od sumy obsažené ve výkazech příjmů a plateb v příloze 2 (tato byla stanovena na základě průměrných spotových kurzů za období od 14. ledna 2014 do 13. července 2014). Od jmenování Společných Administrators došlo k vynaložení rozličných výdajů (zejména právních nákladů) ve prospěch EMEA jako celku v souvislosti s jednotlivými prodeji a procesem alokace kupní ceny (PPA). Předmětné výdaje hradila společnost Nortel Networks UK Limited ( NNUK ) a dosud nebyly přefakturovány příslušným subjektům. Předpokládá se, že při ukončení procesu PPA budou tyto

6 6 náklady alokovány na jednotlivé subjekty v regionu EMEA v poměru odpovídajícím podílu dané společnosti na celkových výnosech z prodeje. Náklady na odborné poradce, kteří pomáhají Společnosti se záležitostmi v rámci obvyklého obchodního styku (například při vymáhání dluhů), nejsou v této zprávě zahrnuty. 4. Další provádění Administration Alokace kupní ceny ( PPA ) prodej podnikatelských segmentů Jak již bylo zmiňováno v našich předchozích zprávách, probíhá zdlouhavý proces mediace a soudních podání a slyšení ve snaze vyřešit otázku rozdělení výnosů z prodeje podnikatelských segmentů a majetku mezi subjekty, jakož i vypořádat nejrůznější vzájemné nároky zainteresovaných subjektů. Uváděli jsme, že i přes námitky Společných Administrators (včetně následných odvolání) nařídily americké a kanadské soudy konání řízení o alokaci formou společného jednání v Delaware a Torontu, aniž by výsledné rozhodnutí soudců postihovalo otázku vyrovnání. Toto společné jednání bude bezprostředně následováno jednáními ohledně nároků mezi jednotlivými subjekty. Datum jednání o alokaci bylo stanoveno na 12. května 20104, termín jednání o vypořádání vzájemných nároků na 7. července V souladu s dřívějšími zprávami se Společní Administrators s americkými subjekty v prosinci 2013 dohodli, že od veškerých nároků mezi americkými subjekty, Společností, ostatními subjekty EMEA a britským správcem penzijního fondu ( UKPI ) bude upuštěno, přičemž americké subjekty uhradí celkem 75 mil. USD v hotovosti; 37,5 mil. USD přímo britskému správci penzijního fondu a 37,5 mil. USD ve prospěch subjektů EMEA. V důsledku tak jednání o vypořádání vzájemných nároků konané 7. července 2014 zahrnovalo pouze nároky týkající se kanadských subjektů. Během sledovaného období odstoupil kanadský soudce Morawetz z případu a nahradil jej soudce Newbould. Pro účely této zprávy se odkazy na Soudce rozumí soudce Gross a soudce Newbould. Od začátku roku se Společní Administrators zabývali souběžně přípravami a dohlížením na vedení soudního sporu na straně jedné a také snahami o vypořádání alokace s ostatními subjekty, jakož i řešením rozličných nároků vznášených vůči NNL. Ani přes veškeré pokusy všech zúčastněných stran o urovnávání sporu, kdy každý subjekt v dobré víře předložil vlastní iniciativu, nedošlo mezi stranami k uzavření dohody. Na základě daného vývoje bylo 12. května 2014 zahájeno soudní řízení o alokaci a přestože všichni svědci již podali výpověď, resp. byli podrobeni křížovému výslechu, termín pro podání závěrečných písemných zpráv je 7. srpna Závěrečná řízení mají proběhnout ve dnech 22. a 23. září V průběhu řízení (a po jeho skončení) budou Společní Administrators pečlivě posuzovat možnosti uzavření dohody s ostatními stranami (případně některou z nich).

7 7 Společní Administrators neočekávají vydání rozsudku dříve než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, přičemž panuje značná nejistota ohledně charakteru případného odvolacího řízení, pokud by se kterýkoli z účastníků pro odvolání rozhodl. Samostatné jednání týkající se vzájemných nároků mezi subjekty mělo být zahájeno 7. července Společným Administrators subjektů EMEA, včetně Společnosti, se však podařilo dosáhnout dohody o vypořádání s kanadskými subjekty a osobou pověřenou dohledem na řízení v Kanadě ohledně kanadských nároků. V důsledku této dohody upustí subjekty EMEA od většiny svých nároků vůči kanadským subjektům a zároveň což je z pohledu většiny subjektů EMEA, včetně Společnosti, zejména důležité kanadské subjekty nebudou nadále zahrnuty do jakékoli budoucí distribuce výplat věřitelům. Pokud dohodu schválí soudy, přičemž k datu této zprávy schvalovací řízení dosud probíhala, předpokládá se, že platnost příslušných ujednání bude v patřičné době rozšířena na veškeré subjekty v rámci EMEA. Regulační orgán pro penzijní plány ve Velké Británii TPR, britský státní regulatorní orgán, vznesl nároky vůči několika společnostem skupiny Nortel v regionu EMEA včetně Společnosti ( cílové společnosti ) a v Severní Americe. Rozhodovací komise orgánu vydala v červnu 2010 rozhodnutí o nutnosti vydat nařízení o finanční podpoře ( FSDs ), na jejichž základě budou cílové společnosti povinny přispět na podporu penzijního plánu definovaných požitků společnosti Nortel Networks UK Limited ( britský penzijní plán ). Současná výše schodku britského penzijního plánu je aktuálně odhadována na cca 2,1 mld. GBP. Společní Administrators postoupili rozhodnutí rozhodovací komise orgánu k soudu Upper Tribunal ( postoupená věc ), kdy jménem Společnosti a ostatních cílových společností, pro něž byli jmenováni, zpochybnili výše uvedené rozhodnutí. Do doby, než Upper Tribunal v postoupené věci rozhodne, nesmí být FSD cílovým společnostem uloženo. S ohledem na možné důsledky žaloby ze strany TPR pokud by FSD, resp. oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek ( Contribution Notice ) bylo Společnosti v budoucnu uloženo požadovali Společní Administrators po Soudu, aby stanovil, zda je FSD či oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek možné uložit společnosti v insolvenci, a pokud ano, zda by byl takový nárok považován za nezajištěný společně s nároky ostatních nezajištěných věřitelů, za prioritní nárok nebo by měl povahu neprokazatelného dluhu, jenž by byl vyplacen až po úhradě nároků všech ostatních věřitelů. Vrchní soud Anglie i odvolací soud pak s jistou zdrženlivostí poukázaly na závaznost dřívějších rozsudků soudu a rozhodly, že jakékoli závazky vyplývající z FSD, resp. oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek, by získaly status prioritního nároku ve správě či likvidaci, který by měl přednost před pohledávkami nezajištěných věřitelů. Společní Administrators se odvolali k britskému Nejvyššímu soudu, který rozhodl dne 24. července Nejvyšší soud odvolání vyhověl a zrušil rozhodnutí Vrchního i odvolacího soudu. Argumenty Společných Administrators byly Nejvyšším soudem uznány. Ve svém rozsudku rozhodl, že jakýkoli závazek vyplývající z FSD, resp. oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek, vůči Společnosti by byl považován za prokazatelný dluh shodně se závazky nezajištěných věřitelů. Rozsudek Nejvyššího soudu se týká výlučně statusu případného závazku z FSD, resp. oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek, vůči Společnosti. Nebylo rozhodnuto, že Společnost či jakákoli jiná společnost skupiny Nortel v regionu EMEA má povinnost přispět do britského penzijního fondu.

8 8 Řízení týkající se postoupené věci, resp. možnosti uložit Společnosti FSD nebo oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek, bylo přerušeno. Společní Administrators očekávají, že příslušné řízení bude pokračovat pouze za předpokladu, že bude vyřešena otázka alokace kupní ceny a ostatní vnitroskupinové záležitosti. Společní Administrators budou i nadále energicky bránit pozici Společnosti ve vztahu k žalobě ze strany TPR a není vůbec jisté, zda FSD nebo oznámení o povinnosti zaplatit příspěvek bude nakonec uloženo. Distribuce věřitelům Společní Administrators stále vyzývají věřitele k předložení formulářů s informacemi o přihlašovaném nároku v rámci neformálního procesu přihlašování pohledávek, který byl zahájen v červenci V důsledku existujících komplikací souvisejících s TPR a PPA není v současné době možné provést výplatu věřitelům Společnosti ani věřitelům ostatních subjektů skupiny Nortel, které spravují Společní Administrators a které jsou cílovými společnostmi TPR, ani není možné říci, kdy bude zahájen formální proces přihlašování pohledávek věřitelů. Společní Administrators však nadále zkoumají veškeré možnosti, jak vyřešit problémy, urychlit distribuci věřitelům a minimalizovat náklady Administration. Podle předpokladů Společných Administrators by v období před alokací příjmů z prodeje podnikatelských aktivit ukládaných na vinkulovaném účtu, resp. získáním dividend v rámci Skupiny, měly být k dispozici pro distribuci věřitelům Společnosti zhruba 2 mil. USD, nevznikne-li povinnost hradit nepředvídané závazky. Přesnou částku nároků věřitelů z období před jmenováním Společných Administrators ani pravděpodobnou výši částky, která bude vyplacena jednotlivým věřitelům či kategoriím věřitelů, však Společní Administrators dosud nemohou potvrdit. Konkrétní částky budou z velké části podmíněny následujícími faktory: a. Další analýza nároků oznámených Společným Administrators v neformálním procesu přihlašování pohledávek a výsledky následného formálního důkazního řízení. b. Vydání nařízení o finanční podpoře (FSD) vůči Společnosti orgánem TPR. Jak již bylo uvedeno výše, neexistuje jistota, zda bude FSD skutečně vydáno ani jaká bude výše případného výsledného závazku. Je třeba zdůraznit, že Společní Administrators nadále hájí pozici Společnosti ve vztahu k žalobě ze strany TPR. Společní Administrators pevně věří, že k vydání FSD nedojde. c. Finalizace částek některých složitých závazků a nároků. d. Finalizace kategorizace pohledávek věřitelů, která bude provedena v rámci procesu distribuce; a e. Výsledek procesu PPA. Výstupní strategie Společní Administrators v listopadu 2013 podali žádost k Soudu, na základě čehož jim byla prodloužena Administration všech společností v regionu EMEA, aby bylo umožněno řádně dokončit proces ukončení činnosti a vyřídit záležitosti s ostatními společnostmi ve skupině.

9 9 Společní Administrators nadále zkoumají, jaký by byl pro Společnost a další společnosti z regionu EMEA ve správě nejvhodnější způsob exitu z Administration; to znamená, jakým způsobem schválit nároky věřitelů, rozdělit věřitelům dostupné prostředky a celkově uzavřít záležitosti Společnosti. Společní Administrators budou muset splnit zákonné povinnosti jako např. formální proces prokázání pohledávek, uzavření dohod s věřiteli, finalizace prodeje aktiv, zpracování veškerých výnosů z prodeje a vnitroskupinových pohledávek, schválení nároků všech ostatních věřitelů a vytvoření mechanismu distribuce prostředků. Ve všech scénářích bude použitý proces distribuce záviset na časových implikacích, nákladech, velikosti prověřovaného subjektu, relevantní měně, ustanoveních místních zákonů, pokud jde o nároky, a místních procesech ostatních subjektů Skupiny ve vztahu k vnitroskupinovým dividendám a samozřejmě také legislativě Velké Británie. Odpovídající postup schválení nároků a rozdělení prostředků věřitelům nebyl doposud stanoven. Nicméně tyto činnosti mohou proběhnout i při výkonu Administration (se souhlasem Soudu), nebo v rámci dobrovolného mimosoudního vyrovnání dle anglického insolvenčního zákona z roku 1986, či likvidace společnosti. Při stanovení vhodného způsobu se bude přihlížet k tomu, co je pro Společnost a její věřitele celkově nejvýhodnější. 5. Ostatní záležitosti Předepsaná část Na tuto Administration se nevztahuje 176A insolvenčního zákona z roku 1986, protože u Společnosti neexistuje žádné všeobecné zajištění (floating charge), a tudíž ani žádná předepsaná část aktiv, která by byla určena pro nezajištěné věřitele.

10 10 Další zprávu pro věřitele vypracují Společní Administrators opět za šest měsíců, případně při ukončení Administration, podle toho, která skutečnost nastane dříve. S úctou za Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) S. J. Harris Společný Administrator Přílohy: Údaje o Společnosti Přehled příjmů a výdajů Společných Administrators Přehled časových nákladů Společných Administrators Zásady uplatňované Společnými Administrators při účtování odměny a výloh Formulář 2.24B Průběžná zpráva Administrators Institut autorizovaných účetních Institute of Chartered accountants v Anglii a Walesu (UK) zplnomocňuje A. R. Blooma, S. J. Harrise a C. J. W. Hilla k činnosti specialistů v insolvenčním řízení v souladu s 390(2) Insolvenčního zákona z roku 1986, a Asociace profesních účetních Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ve Velké Británii zplnomocňuje A. M. Hudsona a D. M. Hughese k činnosti činnosti specialistů v insolvenčním řízení v souladu s 390(2) Insolvenčního zákona z roku 1986 pro níže uvedené společnosti. Záležitosti, podnikání a majetek Společností spravují společní insolvenční správci, tzv. Společní Administrators, A. R. Bloom, S. J. Harris, A. M. Hudson a C. J. W. Hill, kteří konají pouze jako zástupci uvedených Společností, avšak bez osobního ručení. Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks S.A.; Nortel GmbH; Nortel Networks France S.A.S.; Nortel Networks N.V.; Nortel Networks S.p.A.; Nortel Networks B.V.; Nortel Networks Polska Sp. z o.o.; Nortel Networks Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks s.r.o.; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal, S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Záležitosti, podnikání a majetek společnosti Nortel Networks (Ireland) Limited spravují společní insolvenční správci, tzv. Společní Administrators, A. R. Bloom a D. M. Hughes, kteří konají pouze jako zástupci společnosti Nortel Networks (Ireland) Limited, avšak bez osobního ručení. Nortel Networks S.A. vstoupil do likvidace dle francouzské legislativy dne 28. května Činnost a aktiva společnosti umístěná ve Francii jsou nyní pod kontrolou nuceného správce (liquidateur judiciaire). Tato zpráva je vydána v návaznosti na naše jmenování Společnými Administrators Společnosti. Je poskytnuta pouze pro účely informování věřitelů ohledně určitých aspektů současného stavu Administration. Jelikož je tato Zpráva pouze průběžnou indikací celkové pozice Společnosti a ne oceněním současné či budoucí hodnoty jakéhokoliv dluhu či dlužných částek a je možné, že bude podléhat dalším změnám, nemůže být spolehlivou indikací konečného výnosu věřitelů, a především ani Společní Administrators ani Společnost nejsou odpovědní jakékoliv osobě, která se bude spoléhat na Zprávu za účelem obchodování dluhu Společnosti. Společní Administrators mohou shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jinak zpracovávat (souhrnně zpracovávat ) informace, jež se mohou týkat konkrétních osob ( osobní údaje ). Jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v rámci různých jurisdikcí v souladu s příslušnými právními a profesními předpisy, včetně (nikoliv výlučně) Zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998.

11 Příloha 1 Příloha 1 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Údaje o Společnosti IČ: Název společnosti: Nortel Networks, s.r.o. Sídlo: c/o BDO Účetnictví s.r.o., Olbrachtova 1980/5, Praha 4, Česká republika Dřívější názvy: žádné Údaje o Administrators a jejich jmenování Administrators: A. R. Bloom, A. M. Hudson, S. J. Harris a C. J. W. Hill ze společnosti Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londýn, SE1 2AF Datum jmenování: 14. ledna 2009 Jmenováni kým: Označení soudu: Rozdělení povinností Administrators: Administrators jmenoval Vrchní soud, soud Lorda kancléře, Soud pro obchodní společnosti na základě návrhu jednatelů Společnosti Vrchní soud, soud Lorda kancléře, Soud pro obchodní společnosti, č. j. 538 / 2009 Veškeré funkce, které mají Administrators plnit, a veškeré pravomoci, které mohou vykonávat, může plnit nebo vykonávat kterýkoli z nich samostatně nebo někteří z nich nebo všichni společně Prohlášení o Nařízení ES 2000 Na tuto správu se vztahuje Nařízení Rady ES 2000 o insolvenčním řízení a toto insolvenční řízení je řízením hlavním. To znamená, že Insolvenční správa je realizována podle britských právních předpisů a neřídí se insolvenčním právem jiného členského státu Evropské unie.

12 Příloha 1 Základní kapitál Druh Schválený Vydaný a zaplacený Počet Kč Počet Kč Kmenové , ,00 Společníci Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 100,00 % Jednatelé (stávající a za poslední tři roky) a tajemník společnosti (stávající) Jméno Jednatel nebo tajemník Jmenován dne Odstoupil dne Stávající obchodní podíl Simon Freemantle David Quane BDO tajemník / právnická osoba Jednatel Jednatel Tajemník N/A - -

13 Organizační struktura skupiny Nortel Příloha 1

14 Příloha 1 EMEA Společnosti pod Administration Velké Británie: Právnická osoba Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal, S.A. Nortel Networks Hispania, S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Země Velká Británie Francie Francie Irsko Německo Finsko Rumunsko Švédsko Belgie Itálie Nizozemsko Nizozemsko Polsko Rakousko Česká republika Maďarsko Portugalsko Španělsko Slovensko

15 Příloha 2 Příloha 2 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Přehled příjmů a výdajů poskytnutý Administrators za období od 14. ledna 2009 do 13. července 2014 Nortel Networks s.r.o ( In Administration ) Výkaz příjmů a plateb Společných Administrators za období: 14. ledna července 2014 Měna: USD Období od 14. ledna 2009 do 13. ledna 2014 Období od 14. ledna 2014 do 13. července 2014 Celkem do 13. července 2014 Počáteční zůstatek Příjmy Obchodní: - Tržby z prodejů po jmenování Administrators Ostatní příjmy Prodeje aktiv Alokace z vyrovnání nároků s americkými subjekty Ostatní: - Tržby z prodejů před jmenováním Administrators Vratky přeplatků Pohyb kurzových rozdílů u směnných transakcí realizovaných v rámci Společnosti Pohyb kurzových rozdílů ( 458) Úroky z bankovních úvěrů Výdaje Obchodní: - Transakce ve Skupině ( ) - ( ) - Osobní a mzdové náklady ( ) - ( ) - Ostatní daně ( ) - ( ) - Ostatní výdaje ( ) ( 1 685) ( ) - Náklady na nemovitý majetek ( ) - ( ) - Dodavatelé ( ) - ( ) - Spotřeba energie ( ) - ( ) - Závazky z obchodního styku ( ) - ( ) - Náklady restrukturalizace ( ) - ( ) - Závazky ze zásob ( ) - ( ) Ostatní: - Odměny a výlohy Společných Administrators ( ) ( ) ( ) - Právní poplatky ( ) ( ) ( ) - Náklady na ostatní poradenské služby ( ) ( ) ( ) - Bankovní poplatky a úroky ( 9 689) ( 590) ( ) ( ) ( ) ( ) Konečný zůstatek Sesouhlasení účtů: Místní účty Účty Administration

16 Příloha 2 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Přehled příjmů a výdajů poskytnutý Administrators za období od 14. ledna 2009 do 13. července 2014 Nortel Networks s.r.o ( In Administration ) Výkaz příjmů a plateb Společných Administrators za období: 14. ledna července 2014 Měna: Kč Období od 14. ledna 2009 do 13. ledna 2014 Období od 14. ledna 2014 do 13. července 2014 Celkem do 13. července 2014 Počáteční zůstatek Příjmy Obchodní: - Tržby z prodejů po jmenování Administrators Ostatní příjmy Prodeje aktiv Alokace z vyrovnání nároků s americkými subjekty Ostatní: - Tržby z prodejů před jmenováním Administrators Vratky přeplatků Úroky z bankovních úvěrů Pohyb kurzových rozdílů u směnných transakcí realizovaných v rámci Společnosti Výdaje Obchodní: - Transakce ve Skupině ( ) - ( ) - Osobní a mzdové náklady ( ) - ( ) - Ostatní daně ( ) - ( ) - Ostatní výdaje ( ) ( ) ( ) - Náklady na nemovitý majetek ( ) - ( ) - Dodavatelé ( ) - ( ) - Spotřeba energie ( ) - ( ) - Závazky z obchodního styku ( ) - ( ) - Náklady restrukturalizace ( ) - ( ) - Závazky ze zásob ( ) - ( ) Ostatní: - Odměny a výlohy společných Administrators ( ) ( ) ( ) - Právní poplatky ( ) ( ) ( ) - Náklady na ostatní poradenské služby ( ) ( ) ( ) - Bankovní poplatky a úroky ( ) ( ) ( ) - Pohyb kurzových rozdílů ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Konečný zůstatek Sesouhlasení účtů: Místní účty Účty Administration

17 Příloha 2 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Komentář k výkazu příjmů a výdajů Administrators Ve srovnání s předešlými obdobími došlo ve vykazovaném období k významnému snížení příjmů a výdajů. Jedná se o důsledek ukončování činnosti Společnosti. Poznámky k výkazu příjmů a výdajů ( R & P ) Poznámka 1 Veškeré částky jsou uvedeny jednak ve společné měně USD, používané pro všechny společnosti, a jednak v místní měně Kč. Počáteční stavy byly přepočítány spotovým kurzem k poslednímu dni měsíce ledna 2009 a konečné stavy byly přepočítány spotovým kurzem k poslednímu dni měsíce června Spotové kurzy poskytla Společnost. Tento přístup je v souladu s interními předpisy Společnosti. Transakce, které byly provedeny v průběhu období, byly přepočítány průměrným spotovým kurzem za období od 14. ledna 2014 do 13. července 2014, tak jak je uveden na internetové stránce pro zahraniční směnné kurzy Oanda. Následkem toho došlo k pohybům částek v zahraničních měnách z důvodu fluktuace převodních směnných kurzů v tomto období. Jedná se pouze o pohyby z převodu směnných kurzů, nikoli o skutečné příjmy nebo platby. Poznámka 2 Údaje použité pro sestavení výkazu příjmů a výdajů byly poskytnuty Společností a nebyly ověřeny auditorem. U významných položek jsme prověřili jejich správnost a přiměřenost. Poznámka 3 Všechny položky výkazu příjmů a výdajů jsou vykázány včetně příslušné daně z obratu (DPH). Poznámka 4 Není-li uvedeno jinak, všechny položky jsou v USD. PŘÍJMY Peněžní prostředky uložené v době jmenování Administrators na účtech v Kč a v USD činily celkem 2,28 mil. USD. Celkové příjmy inkasované za sledované období (bez kurzových rozdílů) činí cca 0,01 mil. USD. Tato částka souvisí především s prostředky Společnosti obdrženými na základě alokace vyrovnání nároků mezi americkými subjekty a subjekty v regionu EMEA, o nichž jsme informovali v minulé zprávě. Vypořádání nároků s americkými subjekty Alokace společnosti týkající se vyrovnání nároků mezi americkými subjekty a subjekty v regionu EMEA činí 0,01 mil. USD.

18 Příloha 2 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Komentář k výkazu příjmů a výdajů Administrators (pokračování) VÝDAJE Celkové výdaje za sledované období činí 0,32 mil. USD. Tyto výdaje se týkají především poplatků Společných Administrators a právních poplatků. Poplatky Společných Administrators Poplatky Společných Administrators za sledované období činily 0,21 mil. USD (včetně DPH). Tyto platby se týkaly poplatků a výdajů v rámci Administration. Právní poplatky Právní poplatky za sledované období činily 0,10 mil. USD (včetně DPH). Tyto platby se týkaly poplatků a výdajů v rámci Administration. Pohyb kurzových rozdílů Celkový pohyb kurzových rozdílů k 13. červenci 2014 je důsledkem kolísání české koruny vůči americkému dolaru. Nejedná se tedy o faktický peněžní zisk za sledované období.

19 Příloha 3 Příloha 3 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Poplatky Společných Administrators zahrnují následující tři položky. Náklady za Administration za období Náklady za Administration za období vznikly Společným Administrators v souvislosti se všemi aspekty týkajícími se řízení insolvenční správy Společnosti. Do této kategorie nespadají základní poplatky související s prodeji podnikatelských segmentů, ani přerozdělení centrálně vzniklých nákladů. Uvedené časové náklady jsou kategorizovány dle jednotlivých druhů práce a podrobně zachyceny v tabulce v souladu s Ustanovením insolvenční praxe 9 (Statement of Insolvency Practice 9), tj. příslušnými regulatorními předpisy Velké Británie. Jednotlivé druhy práce se týkají mimo jiné věřitelů, zaměstnanců, majetku, penzí a statutárních záležitostí. Přerozdělené náklady za období V průběhu procesu Administration byly vybrané poplatky Společných Administrators účtovány centrálně; tyto se týkaly činností pro všechny subjekty v rámci EMEA. Při uplatnění odpovídajících základů alokace byly tyto poplatky přerozděleny na jednotlivé subjekty regionu EMEA, včetně Společnosti. Je třeba zdůraznit, že ne všechny druhy práce se alokují veškerým subjektům v EMEA. Celkové přerozdělené náklady za období za veškerými subjekty regionu EMEA činily ,26 GBP. Transakční náklady za období Společným Administrators vznikly náklady v souvislosti s prodeji globálních podnikatelských činností a hlavních aktiv. Na uvedené náklady byly aplikovány základy alokace vyplývající z předběžného scénáře alokace kupní ceny ( PPA ) a příslušné částky byly vyúčtovány jednotlivým subjektům v regionu EMEA, včetně Společnosti. Časem budou odpovídající podíly na nákladech upraveny tak, aby odpovídaly transakčním nákladům na období dle skutečně provedené PPA pro každý subjekt regionu EMEA. Celkové transakční náklady za období za veškerými subjekty regionu EMEA činily ,00 GBP. Celkové náklady za Administration od 30. listopadu 2013 do 30. května 2014 Celkové náklady za Administration za období od 30. listopadu 2013 do 30. května 2014 Náklady za Administration 33, Přerozdělení nákladů 52, Transakční náklady za období Celkové náklady za období 86, GBP

20 Příloha 3 Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) Přehled hodin a nákladů Administrators v období od 30. listopadu 2013 do 30. května 2014 (GBP) vyjma hodin strávených transakčním poradenstvím v oblasti M&A Činnost Počet hodin Partner / Výkonný ředitel Jednatel Pomocný ředitel Manažer Senior konzultant Analytik Celkový součet hodin Průměrná hodinová sazba Náklady za období Celkové náklady za Administration k dnešnímu dni Prognóza vývoje hotovosti ,00 Komunikace ,38 Věřitelé ,0 10,0 130, , ,22 Zahájení ( Den 1 ) ,12 Dlužníci ,50 Jednatelé ,00 Zaměstnanci ,39 Odhadovaný výsledek ,00 Poplatky ,9 26,4 90,5 121,8 31, , ,41 Finance, účetnictví a správa ,2 1,2 170,00 204, ,84 Právní záležitosti ,00 M&A ,10 Ostatní aktiva ,34 Důchody a příspěvky ,00 Příprava před Administration ,00 Majetek ,95 Statutární záležitosti ,50 Strategie ,00 Dodavatelé ,29 Daně 18,4-10,7 7,3 14,4 24,3 75,1 372, , ,71 Obchodní: ,22 Celkový součet 18,4-10,7 12,2 40,8 126,0 208, , ,97 Průměrná hodinová sazba 606,85-425,04 361,00 142,22 59,02 Náklady za období , , , , ,30 Celkové náklady za Administration k dnešnímu dni ,36 456, , , , ,08 Celkové náklady za Administration k dnešnímu dni mohou vykazovat drobné odchylky mezi údaji jednotlivých průběžných zpráv v důsledku časových rozdílů a úprav prováděných ve zprávách předchozích období. Tyto informace nemají závazný charakter a slouží pouze pro lepší orientaci věřitelů.

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place Londýn SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 9. února 2015 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3549/PCF16 Sam Taylor

Více

Nortel Networks s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )

Nortel Networks s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place Londýn SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 6. srpna 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3549/PCF16 Sam East Přímá

Více

Nortel Networks s.r.o. (In Administration) ( Společnost )

Nortel Networks s.r.o. (In Administration) ( Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 11. února 2011 Značka: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Přímá linka:

Více

Nortel Networks s.r.o. (In Administration) ( Společnost )

Nortel Networks s.r.o. (In Administration) ( Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 12. února 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3549 Chris Coley Tel.: 0121

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

ROZHODNUTÍ dozorčí rady OKD, a.s., mimo zasedání

ROZHODNUTÍ dozorčí rady OKD, a.s., mimo zasedání ROZHODNUTÍ dozorčí rady OKD, a.s., mimo zasedání Věc: Dokumentace v souvislosti s Plánem a Restrukturalizací (jak jsou tyto pojmy definovány níže) Memo Vzhledem k tomu, že New World Resources N.V., veřejná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 07/07 Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2007 pod č. 07/07.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Nortel Networks s.r.o (in Administration) ( Společnost )

Nortel Networks s.r.o (in Administration) ( Společnost ) Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, 120 00 Prague 2 Czech Republic 1 URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 13.srpna 2009 Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Direct line: +44 (0)121 535 2394 Direct fax: +44 (0)121

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 Příloha č. 4 k Metodice ve znění Dodatku č. 1 Č. j. MPSV-2016/xxxxx-224/y MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Petr Slavíček BDO Strana 1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Legislativní souvislosti Zákon o účetnictví 4 odst. 8 písm. w) požadavky na organizaci schvalování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie

Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie Postupy pro refundace I. Výchozí dokumenty Externí legislativa

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů 10. přednáška Náklady -

a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů 10. přednáška Náklady - 10. přednáška a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady - - v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více