ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 1. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1"

Transkript

1 Ž amberské 1 LISTY ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1 foto: David Kerschbaum

2 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu ŽAMBERSKÉ LISTY 70. výročí tragického konce paraskupiny Barium Dne 17. ledna ve 13:30 hod. si připomeneme 70. výročí tragického konce zpravodajské skupiny Barium v Žamberku. Pietním aktem u pamětní desky na domě rodiny Žabkových v Polsku bude uctěna památka této události. Petra Brůnová, kultura a propagace OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku Ing. Ivan Prchal vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici: VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍHO A DOPRAVY pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 11 Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru stavebnictví, geodézie a kartografie, doprava a spoje, ekonomie, právo, právní a veřejnosprávní činnost; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, příp. zvláštní odborná způsobilost, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doklady prokazující splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb. pokud se tento zákon na uchazeče vztahuje: osvědčení pro 2 odst. 1 písm. a) a b) a čestné prohlášení pro 2 odst. 1 písm. d) až h). Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ SPDO. Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ Žamberk TERMÍNY řádných jednání zastupitelstva města v r Bc. Kamila Borovičková Vážení spoluobčané, vážení řidiči. Dnešní článek bude o Vyhrazeném parkovišti pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (č. V 10f). Tato dopravní značka se např. nachází před Městským úřadem, ulice Nádražní 833, Žamberk. Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f, dle ustanovení 21 odstavec 4 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 116/2014-RADA ze dne vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Divadelní kavárny s příslušenstvím o celkové výměře 180,75 m 2 nacházející se v přízemí Divišova divadla č.p. 39 v obci a k.ú. Žamberk. Předmět nájmu je pronajímán za účelem provozu Divadelní kavárny s kuchyní. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů souvisejících s tímto druhem podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen vyhláška), smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. V 10f) je vždy doplněna svislou dopravní značkou Vyhrazené parkoviště (č. IP 12), kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Parkovací průkaz dle ustanovení 67 odstavec 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) je průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen označení O 2 ) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem, smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. V tomto případě kladu velký důraz na skutečnost, kdy dle ustanovení 67 odstavec 8 zákona o silničním provozu na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Foto a text Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY EKOLOGICKÉ Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberka na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 30. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tematických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu.

3 Zprávy z radnice a Městského úřadu 3 Z mládežnických projektů ekologických lze také financovat nákup tematických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod. Podle pravidel pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka může výše požadovaného příspěvku na jednu žádost dosáhnout max. 45 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: cz, případně ji lze získat na www. zamberk.cz, sekce Portál občana, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Formulář je možné také získat na Portál občana, Formuláře odbor životního prostředí a zemědělství. Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková ZÁJMOVÉ Město Žamberk přijímá do 30. ledna 2015 žádosti o příspěvky podporující rozvoj spolkového života ve městě a na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na r Podmínky účasti: přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí, věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let, podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci: Portál občana/pravidla, případně je lze získat na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč, posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve třech vyhotoveních), a to v termínu do 30. ledna 2015 na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR nebo zřizovací listina (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence, při opakovaném podání žádosti musí být doložena publikační činnost z minulého období, kde žadatel doloží, jak byla veřejnost seznámena s vyhodnocením, jak byly finanční prostředky vynaloženy a s jakým výsledkem. Formulář žádosti (přihlášky) lze stáhnout na webu města www. zamberk.cz, v sekci: Portál občana/formuláře/kancelář starosty (KSTA) nebo požádat na mailové adrese: muzbk.cz. Jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro mimo sportovní činnost. Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v r. 2015/2016 Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním r.2015/2016 budou vybráni 2 studenti. K nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let nebo starší než 18,5 let. Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku. Podmínky pro zařazení do výběrového řízení: 1) Podání přihlášky nejpozději do ) Úspěšné absolvování písemného jazykového testu, který se bude konat v pátek ve 14 hodin v budově gymnázia v Žamberku. Obsahem výběrového řízení bude Assessment center speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce. Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu. Předpokládaným termínem je pátek ve 13 hodin. Shromažďování přihlášek: Radnice, asistentka starosty Bc. K. Borovičková. Zalepené obálky označte názvem Konkurz RL. Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Ivana Odvárková Jaroslava Halbrštátová Přihlášku ke stažení naleznete na v sekci Konkurz RL. Jaroslava Halbrštátová VYHLÁŠENÍ AUKCÍ Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 3/2014-RADA ze dne VYHLAŠUJE AUKCI neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na středu od 15:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 1324/10, umístěnou v 5. NP domu č.p. 1324, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 81,40 m 2. K jednotce náleží právo výlučného užívání lodžie (4,50 m 2 ) přímo přístupné z bytu a sklepní kóje (4,10 m 2 ) umístěné v 1. PP domu č.p za vyvolávací cenu ,- Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:00 do 14:30 hod. Město Žamberk na základě usnesení Zastupitelstva města Žamberka č. 2/2014- ZAST ze dne VYHLAŠUJE AUKCI neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na středu od 15:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 788/3, umístěnou v 1. NP domu č.p. 788, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 71,50 m 2. K jednotce náleží právo výlučného užívání půdní kóje (16,50 m 2 ) umístěné ve 4. NP domu č.p. 788 za vyvolávací cenu ,-Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:35 do 15:00 hod. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 Zájemci o finanční příspěvek na rok 2015 z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na podporu spolkového života a volnočasových aktivit mohou podávat žádosti do 30. ledna PODMÍNKY: Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace především občanská sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Žamberka. Žádost o příspěvek se podává písemně na předepsaném formuláři ve dvojím vyhotovení do 30. ledna V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnost žadatele. Žádosti lze stáhnout z webových stránek města v sekce: Portál občana/formuláře/kancelář starosty (KSTA), příp. požádat o zaslání na mailové adrese: Žádosti se odevzdávají osobně na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, č.dv. 48), nebo je zašlete poštou na adresu Městský úřad Žamberk, KSTA občanské záležitosti, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. Žádosti budou posuzovány v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci: Městský úřad/pravidla. Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ZASTOUPENÝCH V RADĚ MĚSTA ŽAMBERKA NA LÉTA Nezávislí s podporou ODS, ŽDK-Žamberská demokratická koalice, Nestraníci a NK hnutí ANO 2011 Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberka na období vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města. Preambule Základním principem naší spolupráce je služba městu a jeho obyvatelům. Ke správě města budeme přistupovat transparentně, s péčí řádného hospodáře. Jsme si vědomi dobré finanční kondice města a v souladu s ní chceme naplňovat zejména následující cíle pro jednotlivé oblasti veřejného života v Žamberku. 1. Správa a hospodaření města - Budeme zodpovědní při sestavování rozpočtu tak, aby byl zachován stávající trend oddlužování města. - Budeme realizovat opravy a údržbu městského majetku v souladu se schváleným Plánem obnovy majetku města Žamberka. - Zajistíme řádné a efektivní čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období Udržíme stávající provozní výdaje města, městského úřadu a příspěvkových organizací a budeme hledat cesty k jejich snižování. - Provedeme revize nájemních smluv. - Budeme monitorovat a dbát na efektivitu městských podniků a organizací s majetkovou účastí města. 2. Rozvoj města a investice - Zajistíme včasné zahájení a kvalitu projektové přípravy plánovaných investic. - Pro investiční záměry města budeme hledat vhodné finanční zdroje z fondů EU a státního rozpočtu. - Prioritně podpoříme potřebné investice, na které získáme dotační tituly. - Zajistíme transparentnost veřejných zakázek důsledným dohledem nad průběhem vlastního řízení s účastí opozice a zveřejňováním smluv s dodavateli. - Zajistíme rozvoj infrastruktury vhodné pro rozvoj bydlení v souladu s územním plánem. - V návaznosti na studii modernizace centralizovaného zásobování teplem města Žamberka navrhneme optimální řešení. - V případě dostatečných finančních zdrojů jsme připraveni podpořit zejména následující významnější investice. Jsou to: - výstavba společenského sálu - revitalizace budovy ZŠ 28. října - rekonstrukce střechy Městského úřadu - oprava mostu přes Divokou Orlici do městské části Polsko - pokračování v další etapě výstavby zimního stadionu - rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu a vybudování atletické dráhy. 3. Kultura, školství, sport - Zajistíme rozvoj městských kulturních příspěvkových zařízení (FIDIKO, muzeum, knihovna). - Budeme finančně, či spoluúčastí na organizaci podporovat tradiční kulturní akce v Žamberku. - Budeme investovat do vybavení škol, předškolních, zájmových a uměleckých vzdělávacích zařízení zřizovaných městem. - Budeme podporovat spolkové činnosti (mládežnické projekty, kulturní, sportovní, zájmové aj.) v souladu s příslušnými Pravidly pro poskytování příspěvků. 4. Podnikání, zaměstnanost - Budeme iniciovat jednání s majiteli prázdných podnikatelských areálů či objektů a hledat řešení pro jejich možné využití. - Ve spolupráci s Úřadem práce budeme hledat vhodný způsob podpory pro začínající podnikatele a absolventy. - Budeme organizovat pravidelná setkání lokálních podnikatelských subjektů. 5. Fungování městského úřadu, komunikace s občanem - Zachováme možnost osobního setkávání a jednání s představiteli města i mimo úřední dny. - Zavedeme systém zveřejňování smluvních vztahů města. - Zveřejníme audio záznamy a další informace z jednání městského zastupitelstva na webových stránkách města v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. - Zajistíme dostupnost aktuálních formulářů v elektronické podobě včetně návodů pro vyřizování důležitých agend. 6. Doprava - Zajistíme opravy místních komunikací podle schváleného Plánu obnovy majetku města Žamberka. - Budeme prosazovat rekonstrukci křižovatky u městského muzea s návrhem kruhového objezdu a s cílem lepší propustnosti této křižovatky. - Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek a cyklotras ve městě a jeho okolí. - Zadáme zpracování studie řešení problému s nedostatkem parkovacích míst zejména na sídlištích a v hustě osídlených lokalitách města. - Podpoříme realizaci přivaděče rychlostní komunikace R35. - Zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů ve městě při zachování kvality obslužnosti. 7. Zdravotnictví, sociální péče a bydlení - Budeme usilovat o zachování standardu poskytované zdravotnické péče, její dostupnosti a kvality. - Zabezpečíme dostatečnou kapacitu terénních i pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s ohledem na proces stárnutí populace. - Podpoříme činnost stávajících klubů a spolků pro seniory nebo hendikepované občany. - Budeme pokračovat ve vzdělávání v Žamberské akademii volného času. - Postupnou realizací projektu bezbariérových přístupů usnadníme pohyb hendikepovaným občanům. - Připravíme lokality (zpracování územních studií, popř. výstavbu sítí) pro výstavbu bytů a rodinných domků v souladu s územním plánem města. - Podpoříme výstavbu startovacích malometrážních bytů a bydlení pro seniory. 8. Životní prostředí - Budeme pokračovat ve spolupráci s Povodím Labe při realizaci projektu protipovodňových opatření. - Vytvoříme podmínky pro rozšíření systému odděleného sběru odpadu a bioodpadu v katastru města. - Budeme pokračovat v modernizaci zastaralých částí systému veřejného osvětlení za účelem dosažení úspor energie a odstranění světelného smogu. 9. Propagace města, cestovní ruch - Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu zajistíme odbornou propagaci města. - Využijeme přítomnosti lokálních a regionálních médií k prezentaci zpráv ze života města a jeho obyvatel. - Budeme pokračovat v nastolených partnerských kontaktech se zahraničím prostřednictvím komise pro zahraniční styky. 10. Bezpečnost ve městě - Zajistíme optimalizaci výkonu služby strážníků MP v Žamberku s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, potřeby města a jeho obyvatel. - Dokončíme výstavbu městského kamerového bezpečnostního systému na rizikových místech ve městě. - Nadále budeme finančně a materiálně podporovat výjezdovou jednotku hasičů města. - Budeme důsledně kontrolovat dodržování omezení hazardu veřejnou vyhláškou. Jiří Dytr, Ing.Bc.Oldřich Jedlička, MUDr.Jiřina Jirešová Žamberk 30. prosince 2014 Předvánoční čas Adventní čas zpestřily nájemníkům Penzionu v Žamberku děti a studenti z mateřské a střední školy. V pondělí se konalo vystoupení studentů SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Přítomní se mohli zaposlouchat do několika písní a na závěr dostali jako předvánoční dáreček od studentů perníčky. V následujícím týdnu nás přišly potěšit děti z Mateřské školy Sluníčko. Děti si nacvičily a krásně zahrály příběh z Betléma o narození Ježíška. Senioři obdrželi od dětí ručně vyrobená přáníčka. Tradiční Vánoční posezení pro všechny klienty pečovatelské služby a zaměstnance se uskutečnilo ve čtvrtek Po slovech zástupců vedení města, vedení CSP a Správy budov Žamberk jsme si všichni společně připili na krásné prožití vánočních svátků a nový rok Slavnostní odpoledne a podvečer si zúčastnění zpříjemnili zpíváním vánočních koled s manželi Dudkovými. Komu se ještě nechtělo domů, mohl si zatancovat za doprovodu harmoniky, houslí a kytary v podání Přátel z Penzionu. Všem vystupujícím velmi děkujeme, čtenářům pak přejeme hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Mgr. Klára Nováková, sociální pracovnice

5 5 Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad 1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. 2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na nebo na webech samospráv. 3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu. Nezbytné doklady a dokumenty: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu pouze pro cizince). Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla). Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta). Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte- -li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel na Ing. M. Klement, vedoucí odboru SPDO Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Zájemci o členství v SPCCH pokud máte zájem stát se novými členy ZO SPCCH, kontaktujte tel. číslo Nabízíme finanční zvýhodnění při: - poznávacích zájezdech - ozdravných pobytech - zájezdech na plavání do krytého plaveckého bazénu - všech ostatních akcích Roční členský poplatek činí 100,- Kč. Ing.D.Topičová DĚKUJI ČESTNÝM NEZNÁMÝM lidem, kteří omylem obdrželi moji poštu a v pořádku mi ji doručili. Stanislava Hrůšová, Žamberk Služba pro nedoslýchavé v Centru sociální péče Žamberk se uskuteční dne 27.ledna 2015 v době od 8:00 11:30 hod. Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Král Vladimír 089 NA OBDOBÍ 2015 Návštěva členů Policie ČR Před vánočními prázdninami zavítali do Základní školy Bohousová členové Policie ČR OO Žamberk. Beseda s žáky školy byla velmi poutavá a zajímavá. Probíhala formou diskuze, do které se s chutí zapojili i samotní žáci, což je velmi bavilo a oslovilo. Probírali se témata jako: bezpečnost silničního provozu, bezpečná jízda na kole, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, problém přestupků a kriminality školní mládeže a v neposlední řadě i velmi aktuální a ožehavé téma, jak se zachovat a reagovat při oslovení neznámým Předvánoční čas v Erudiu Předškolní zařízení Erudio má za sebou několik pěkných předvánočních akcí. Na konci listopadu jsme se všichni vydali vlakem do Třebechovic pod Orebem, kde je pro návštěvníky otevřena nová interaktivní výstava betlémů včetně toho nejslavnějšího Proboštova. Na začátku prosince se Erudiem rozlila vůně vánočního cukroví, které si napekly děti společně s rodiči na vánoční besídku přímo v prostorách školky. Nejen, že se cukroví všem maminkám moc povedlo, ale zároveň jsme si mohli i všichni navzájem popovídat a příjemně se naladit atmosférou začínajícího adventu. A jaký byl největší předvánoční člověkem, což má v dnešní době opodstatnění i pro děti z obce a venkova. Děti si mohly vyzkoušet policejní výstroj a výzbroj, což mělo velkou odezvu. Zároveň poznaly na vlastní kůži, co vše musí policista zvládnout a unést. Nakonec byly nadšené z prohlídky policejního vozu, ve kterém se všechny s radostí vystřídaly. Za poutavou přednášku a veškerou péči děkuji obvodnímu oddělení Policie ČR v Žamberku a zvláště prap. D. Podzemnému a pprap. D. Kočové, kteří naši školu navštívili. Petr Skulbaševský, ředitel školy Parkovací karty 2015 Parkovací karty na kalendářní rok 2015 určené pro parkování na Masarykově náměstí v Žamberku jsou k prodeji na Městském úřadě Žamberk (budova radnice) u pí. H. Matějíčkové, č. dveří 201. Parkovací karta je přenosná, cena 600 Kč. H. Matějíčková, finanční odbor zážitek pro samotné děti? Zcela určitě mikulášská nadílka, na kterou k nám dorazili Mikuláš, anděl a čert ze samotného Anima. Některé děti viděly Mikuláše úplně poprvé, ale protože byl i čert ve velmi dobrém rozmaru, vše nakonec dopadlo dobře a každé z dětí kromě malého kousku uhlí dostalo i sladkou odměnu za statečnost. Martina Dostálková, Erudio

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY INFORMACE: telefon: KINO leden ledna čtvrtek v 17:00 hod. 25. ledna neděle v 17:00 hod. Sněhová královna Rusko-animovaný česky / přístupný / 80 min. / 100,- Kč 15. ledna čtvrtek ve 20:00 hod. 96 hodin:zúčtování Francie-thriller titulky / od 12 let / 120,- Kč 16. ledna pátek ve 20:00 hod. Co jsme komu udělali? Francie-komedie titulky / od 12 let / 97 min. / 90,- Kč 17.ledna sobota ve 20:00 hod. Šťastná ČR-komedie česky / přístupný / 75 min. / 90,-Kč 18. ledna neděle v 17:00 hod. 29. ledna čtvrtek v 17:00 hod. Paddington VB-komedie česky / přístupný / 98 min. / 110,- Kč 18. ledna neděle ve 20:00 hod. Fotograf ČR-komediální drama česky / od 15 let / 133 min. / 130,- Kč 25. neděle ve 20:00 hod. Vyšší moc Švédsko-drama titulky / od 12 let / 118 min. / 90,-Kč 28. ledna středa ve 20:00 hod. Hacker USA-akční titulky / od 12 let / 130 min. / 120,-Kč 29.ledna čtvrtek ve 20:00 hod. Mortdecai: Grandiózní případ USA-akční komedie titulky / od 12 let / 97 min. / 110,-Kč 30.ledna pátek ve 20:00 hod. Sils Maria Francie-drama titulky / od 15 let / 123 min. / 90,-Kč 31.ledna sobota ve 20:00 hod. Kód Enigmy VB-thriller titulky / od 12 let / 114 min. / 110,-Kč DIVADLO Každý den, šťastný den (Jaan Tätte) Diváci se můžou těšit na strhující Báru Hrzánovou v hlavní roli. Po jejím boku s objeví Zbigniew Kalina, Helena Lapčíková a Libor Jeník. Divišovo divadlo Žamberk, neděle 8. února 2015 od 19 hod. Vstupné: 380,- Kč Do Metropolitní opery v New Yorku bez letenky! Nejslavnější operní díla na plátně žamberského Divišova divadla! To nejlepší ze světové operní scény budeme mít možnost vidět v roce 2015 v digitálním kině Žamberk. Pod sloganem Přidáváme! (Encores) uvedeme čtyři operní záznamy v rámci tzv.malého předplatného. Novinkové abonmá uvede na prknech Divišova divadla svými slovy zajímavý host z operního světa a hned poté Rusalka Antonína Dvořáka, kde zazáří americká sopranistka Renée Fleming. (Přenos Dvořákovy Rusalky z Metropolitní opery se stal hitem, kina měla vyprodáno). Od jara až do podzimu si tak mohou diváci užít jedinečné zážitky z Metropolitní opery, aniž by museli cestovat do zahraničí. Dalšími operami, které uvidíte, budou Pucciniho Turandot, Don Giovani V.A. Mozarta a celý cyklus ukončí v listopadu Bizetova Carmen. Všechny záznamy kombinují špičkové operní umění s nejmodernějšími technologiemi. Uvidíme je ve vysokém obrazovém rozlišení HD, zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Diváci si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné detailní záběry, které by v samotné Met nikdy neviděli, a které jim zajišťuje více než deset kamer zaznamenávajících představení. Vážení diváci, milovníci opery i Vy, kdož její kouzlo teprve poznáte, vítejte v Divišově divadle, ve světě toho nejkvalitnějšího obrazu i zvuku, který Vám zprostředkuje naše digitální kinotechnologie v projektu The Met Live in HD. Program: v 19:00 hod. Rusalka (Antonín Dvořák) v 19:00 hod. Turandot (Giacomo Pucccini) v 19:00 hod. Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart) v 19:00 hod. Carmen (Georges Bizet) Cena předplatného 920,- Kč, samostatná vstupenka na jednotlivé představení 300,- Kč. V prodeji v kanceláři Divišova divadla. Za FIDIKO Alena Urbánková 21. ledna středa ve 20:00 hod. Železná srdce USA-válečný titulky / od 15 let / 135min. / 80,- Kč 22. ledna čtvrtek v 17:00 hod. Sedmý syn 3D USA-fantasy česky / přístupný / 120 min. / 140,-Kč 22. ledna čtvrtek ve 20:00 hod. Miluj souseda svého USA-komedie titulky / od 12 let / 102 min. / 110,-Kč Filmový klub 23. ledna pátek v 19:30 hod. Příšerný vlasy Venezuela-drama titulky / přístupný / 93 min. 50,- Kč pro členy FK, ostatní 80,- Kč Noční kino 23. ledna pátek ve 22:00 hod. E.A.Poe: Podivný experiment USA-horor titulky / od 15 let / 112 min. / 110,-Kč 24. ledna sobota ve 20:00 hod. Exodus: Bohové a králové 3D USA-historický česky / přístupný / 142 min. / 140,- Kč Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku pořádá HASIČSKÝ PLES 17. ledna 2015 od 20:00 hod. v restauraci Na Kopečku. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno Předprodej vstupenek v prodejně MODE v Nádražní ulici. 1.FC Žamberk pořádá SPORTOVNÍ PLES od 20:00 hod. v sokolovně v Lukavici. Vstupné: předprodej 150,-, na místě 170,-Kč. Předprodej vstupenek: Knihařství FOGL/pod schody, Pavlína Rambová, tel Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 23. ledna 2015 od 20 hod. sokolovna Lukavice. tombola, vinný koutek, občerstvení, předtančení Vstupné 90,-Kč. Na Vaši účast se těší hasiči z Lukavice Městské muzeum Žamberk a Spolek divadelních ochotníků Diviš Vás zvou na ŽAMBERSKÝ MASOPUST Sobota 7. února 2015, zahájení v 10 hodin na Masarykově náměstí. Zabíjačka a další pochutiny na parkovišti u muzea. Masopustní zábava následuje v pivovaru Kanec.

7 7 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Jarmila Prachařová 94 let Jaroslava Králová 90 let Hana Chvátilová 90 let František Kubále 86 let Jiří Hovádek 85 let Jiřina Kacálková 85 let Jiří Strnad 84 let Hana Hovadová 83 let Věra Lipenská 83 let Marie Osmanová 83 let Zdeňka Šiffelová 82 let Josef Hottmar 82 let Milena Šmoková 82 let Zdenka Tomanová 81 let Vilma Šípková 81 let Ludmila Všetičková 81 let Oldřich Kopřiva 80 let VZPOMÍNÁME Božena Kurečajová 70 let Čs. armády Libuše Egrtová 90 let Albertova Jaroslava Strnadová 92 let 17. listopadu Alena Kulhavá 80 let Havlíčkovo nábřeží Aurelie Biedermanová 86 let 28. října 862 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel ŽAMBERSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU Albertinum Odborný léčebný ústav: Poděkování personálu Potkala nás smutná událost, zemřela ve věku nedožitých 93 let naše maminka, babička, prababička paní Jaroslava Strnadová rozená Charfreitagová. Maminka byla již delší dobu nemocná a v poslední době přestala být pohyblivá a trpěla velkými bolestmi. Svůj život dožila v Albertinu. Přes těžké onemocnění a vysoký věk se stala, díky péči personálu a poskytované lékařské péči, oblíbenou pacientkou jak u personálu, tak i u spolubydlících pacientů. Personál oddělení sociálních lůžek byl pro naši maminku a nás, její potomky, příkladným kolektivem, který svoji snahou a milým a přátelským přístupem k pacientům usnadňuje jejich velmi těžké chvíle života. Maminka při každé návštěvě nezapomněla Žamberská akademie volného času Rozvrh Žamberské akademie volného času byl v předvánočním čase velmi nabitý. 2.A a 2.B třída se začátkem listopadu sešla v Městské knihovně, kde astroložka Dana Dvořáková vysvětlovala starodávné symboly astrologie a jejich prostřednictvím poznání sebe sama. Jako dárek si pro každého připravila osobní postavení hvězd podle data narození. Třída 1.A si v listopadu procvičila těla. Studenti se sešli v Centru sociální péče se cvičitelkou Lenkou Cvikovou a dali si pořádně do těla. Dozvěděli se informace nejen o správném cvičení, ale také o životosprávě při něm. Do teplých krajin se třída 2.A a 2.B přenesla s lektorkou Janou Chmelanovou, která si pro nás připravila velmi poutavou přednášku o historii i současnosti Izraele doprovázenou nejen množstvím fotografií, ale i ukázkami koření, oděvů a ochutnávkou tradičního jídla humus. Předvánoční setkávání probíhala v Městském muzeu. Prváci si povídali o vánočních zvycích a druháci o betlémech. Lektorka Vlaďka Šulcová si pro obě skupiny připravila spoustu informací o tradicích i současných trendech, které provází vánočních kolorit nejen v našem regionu. Ani v lednu nebudeme zahálet. 1.A se může těšit na téma z historie lékařství a 2.A a 2.B na povídání o Osvobozeném divadle. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ pochválit sestřičky a ostatní, jak se o ně, mnohdy velmi těžké pacienty, starají a jak vynalézavé formy k zpříjemnění jejich těžkých chvílí realizují. Nejen prostředí, strava a zdravotní péče, ale i náplň volného času organizovaného ochotným a hodným personálem usnadňují mnohdy těžké stáří. Velice si vážíme tohoto přístupu a chceme vyzvednout a poděkovat celému kolektivu oddělení Sociálních lůžek žamberského Albertina. Věříme, že na takovouto péči by byl pyšný i sám zakladatel pan profesor MUDr. Eduard Albert. Za zarmoucenou rodinu Jaroslav, Josef, Jiří a Mirek Strnadovi. VZPOMÍNÁME Dne 7.ledna 2015 uplynulo 20 let od úmrtí pana Bohumila Sychry ze Žamberka. Měl život před sebou, zemřel ve věku 39 let. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami VZPOMÍNKA na paní Emílii Lírovou Dne 25.ledna 2015 uplyne už 10 let, co jsi nás náhle opustila bez slůvka rozloučení. Ještě jednou dík za vše, co jsi mně dala a naučila do života. Syn Jaroslav s rodinou VZPOMÍNKA Dne 29.ledna vzpomeneme výročí úmrtí paní Marty Durchánkové, obětavé manželky, maminky a babičky. Kdo jste ji znali, věnujte ji v tento den, společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Manžel Vladimír a děti Marta a Láďa, děti s rodinami VZPOMÍNÁME Dne 30.ledna 2015 uplyne 15 let od úmrtí naší milované maminky a babičky paní Zdeňky Kalousové (doručovatelky). Byla to milá a laskavá bytost, která rozdávala lásku a dobrotu všem lidem okolo sebe. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v tento den společně s námi. Děkujeme. S úctou syn Jiří s přítelkyní Zdeňkou NAJDE SE POCTIVÝ NÁLEZCE? Dne se na hřišti u penny v Žamberku ztratil telefon Samsung galaxy S 4 mini v černém zaklapovacím pouzdře. Nálezné činí Kč. Volat můžete na tel BLAHOPŘEJEME Dne oslavila své významné životní jubileum 97 let paní Jarmila Dvořáková ze Žamberka. Paní Dvořáková nás stále překvapuje svoji mladistvou náladou a optimismem. Přejeme jí tímto mnoho lásky, zdraví a životní pohody. Kolektiv oddělení sociálních lůžek v OLÚ Albertinum Žamberk Základní umělecká škola Petra Ebena v Žamberku přeje všem svým žákům, jejich rodičům a celé veřejnosti zdravý a vydařený rok 2015 plný harmonie a štěstí. Děkujeme za veškerou pomoc, podporu a důvěru během celého loňského roku, velmi si jí vážíme. Za sponzorskou pomoc srdečně děkujeme panu Ing. Milanu Souradovi, paní Mgr. Evě Adámkové a paní Svatavě Mikyskové. PhDr. Chvátilová Hana, ředitelka školy V kavárně Dva světy připravujeme na rok 2015 cyklus besed se zajímavými lidmi. První z nich se uskuteční v kavárně pod názvem DVA SVĚTY DUŠANA NEUMANNA v pátek 23.ledna v 18:00 hod. Průvodce besedy, M.Chvátil, představí českého novináře žijícího v USA, jeho práci za normalizace, dobrodružnou jízdu starými Tatrami na Aljašku, emigraci, život v USA a novinařinu po roce Povídání písničkami doprovodí Jaroslav Moravec. Nutná rezervace míst na tel Zveme Vás na výstavu fotografií Vladimíra Bláhy KOUZLO OKAMŽIKU Výstava v kavárně Dva světy potrvá do 14.února Ing.Eva Tobišková

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY Milí čtenáři Žamberských listů, podruhé Vás zdravím z Rice Lake, partnerského města Žamberka, kde v rámci výměnného programu studuji. Ve škole nám začalo druhé čtvrtletí. Hodinu mytologie jsem vyměnil za fyziku. Ve zbylých třech předmětech (Algebra 2, Chemie mnohem dříve, než jsem zvyklý z domova. Host maminka už taky pekla vánoční cukroví. Opět ta úžasná vánoční atmosféra, tentokrát ovšem na druhé straně světa. Přeji všem doma všechno dobré v roce SVČ Žamberk INFORMUJE: PF 2015 Nezabývej se tím, k čemu nemáš vlohy, dosáhneš pouze průměrnosti. Dělej to, co umíš už dnes, ať v tom jednou můžeš být dokonalý. Vše nejlepší do nového roku 2015, hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní spokojenosti přeje SVČ ANIMO Žamberk Váš partner pro volný čas Středisko volného času ANIMO nabízí pro všechny milovníky moře letní pobyt v Itálii: MARINA DI CAMEROTA VILLAGGIO ESCA MARINA DI CAMEROTA leží na západním pobřeží Itálie a je součástí Národního parku Cilento a Vallo di Diano. Národní park skýtá spousty přírodních útvarů, které se vyskytují pouze v této oblasti. Je jedinečnou souhrou přírodních krás a historických památek. Marina di Camerota je moderní přímořské městečko s malebným přístavem. Přesto je jeho historie vidět na každém kroku v úzkých kamenných uličkách, na archeologických nálezech, v původní osadě Camerota nacházející se na pahorku nad mořem. Marina di Camerota láká turisty svou polohou u moře, které má v této oblasti nádhernou azurovou barvu. Nabízí palmovou promenádu podél přístavu, centrum plné typických obchůdků, italských barů a pizzerií VILLAGGIO ESCA je turistické středisko umístěné v centru městečka Marina di Camerota, cca 100 m od písčité či oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Komplex je složený z nově postavených zděných bungalovů a dřevěných domků, rozmístěných mezi olivovníky a jinou středomořskou vegetací. Cena od 7.000,- Kč do 8.850,- Kč dle velikosti a obsazení bungalovu. Slevy na děti do 12 let. Cena zahrnuje ubytování ve zděných bungalovech, stravování formou polopenze s polední polévkou, dopravu zájezdovým autobusem ze Žamberka, plážový servis (2 lehátka a slunečník na bungalov), pojištění CK, program pro děti i dospělé. Fakultativní výlety: Pompeje, Vesuv, Capri, Paestum, Caserta, Agropoli, Aquapark, Buvolí farma V případě zájmu kontaktujte paní Alenu Němcovou mobil Podrobné informace a fotografie na Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk slaví 1. místo ve zdobení perníku Žákyně prvního ročníku oboru cukrář Pavlína Prausová získala 1. místo v odborné soutěži ve zdobení perníku Kouzlení z perníku. Soutěž se konala dne na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace a zúčastnilo se jí osm středních škol z celé republiky. Soutěžící měli za úkol ozdobit perníkovou hvězdu v časovém limitu. Pavlína se na soutěž pečlivě připravovala pod vedením učitelek odborného výcviku paní Šárky Bouchalové a Jitky Pecháčkové. Největší radost jí udělaly hodnotné věcné ceny, vítězný pohár a medaile. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžním klání. UOV Jitka Pecháčková a Band) pokračuji až do konce pololetí. Pokud se týká sportovních výsledků, tak s fotbalovým týmem jsme se dostali až do státního kola play-off, což bylo poprvé v historii školy. Konalo se v Milwaukee, kde jsme strávili čtyři nezapomenutelné dny. I když jsme nevyhráli jediný zápas, nadšeni jsme se vrátili zpět do Rice Lake. Vzhledem k tomu, že necelý měsíc nám tu už panuje zimní počasí a ochladilo se dosti citelně, vytáhl jsem z kufru zimní bundu a vyměnil fotbal za hokej. Po prvních pár trénincích, kdy jsem si zvykal na úplně odlišný systém, jsem vcelku zapadl do týmu a začal se připravovat na hokejovou sezonu, která pro mne bude asi dost náročná. Náš školní band ukončil svoje venkovní vystupování opravdu stylově. Hráčům amerického fotbalu se taky podařilo po několika letech půstu dostat do státního kola v Madison, a tam jsme je doprovázeli. S koncem hraní na čerstvém vzduchu přišla koncertní sezona, v rámci které máme naplánovaná vystoupení na zimní období a začátek jara. S Denisou a dvěma americkými spolužačkami hrajeme v kvartetu, a tak muziky bude opravdu dost. 27. listopadu jsem poprvé na vlastní kůži zažil Den díkůvzdání. Při této příležitosti se sešla moje host rodina se svými příbuznými. Den předem jsme připravovali velké množství jídla. Pekli jsme krocana s nádivkou a návštěva přinesla tradiční dýňový koláč. Odpoledne jsme měli soukromý hudební program, protože v rodině mých host je několik muzikantů. V obývacím pokoji byl od listopadu ozdobený stromeček, což bylo Z Rice Lake Jakub Stejskal. Diskotéka pro děti ze Speciální střední školy a základní školy v Žamberku Jako každý rok se konala oblíbená Diskotéka v Tobogánu. Je to vždy nezapomenutelný zážitek pro malé, velké, pro učitele, ale i pro rodiče. Děti soutěžily o nejlepší tanec. Každý si odnesl odměnu za odvahu. Také vystoupil taneční kroužek a dívky s andělskými křídly. Letošní Diskotéka se konala a byla výjimečná. Zapojili jsme se do celorepublikové akce, kterou organizovalo Rádio Impuls s vypouštěním balónků s přáním pro Ježíška. V 15:15hodin nám byl dán povel z Rádia Impuls a děti, rodiče a učitelé vypustili 95 balonků. Byl to nádherný zážitek Už se těšíme na další ročník. Dana Kalousková

9 9 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1 Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ který se koná od 9 do 12 hodin + řemeslné hrátky* od 13 do 16 hodin * řemeslné hrátky praktické ukázky jednotlivých učebních oborů s možností zapojit se a vyzkoušet si jednotlivé činnosti a řemesla. Vzdělání je hodnota na celý život. Přijďte k nám tuto hodnotu získat! Otevřeme Vám cestu k profesní kariéře. Jsme vzdělávací instituce, ve které má podstatné místo komunikace, porozumění a vzájemná spolupráce. Budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy, odloučené pracoviště stavebních oborů, domov mládeže a zejména nově zrekonstruovanou školní kuchyň. Pro návštěvníky jsou připraveny: degustace gastronomických výrobků zdarma, degustace cukrářských výrobků spojené s prodejem ukázky dárkového balení zboží výstava slavnostních tabulí velikonoční, dožínková, vánoční atd. představení oborů: KUCHAŘ, číšník, prodavač, CUKRÁŘ, obchodník a GASTRONOMIE, IN- STALATÉR, TRUHLÁŘ, ZEDNÍK OBRÁBĚČ KOVŮ (nový učební obor od ), spolupráce s firmou Bühler, CZ, s. r. o., Žamberk pro návštěvníky bude otevřena školní kavárna s nabídkou nealkoholických nápojů, cukrářských výrobků a chlebíčků. Nabízíme vám: svářečské kurzy (plamen, plast, měď) účast na odborných soutěžích práce na CNC strojích možnost ubytování v domově mládeže odborný výcvik ve spolupráci se specializovanými firmami zahraniční pobyty možnost stipendií navazující maturitní nástavbové studium Bližší informace získáte na č.telefonu nebo na internetové adrese PODĚKOVÁNÍ Z MŠ CTYŘLÍSTEK Je dobrým zvykem se na začátku nového roku ohlédnout a zhodnotit ten předcházející. Při našich celoročních aktivitách (přednášky, ukázky živých zvířat, výlet do Ekocentra, tvořivé dílny s rodiči, táborák, dopravní soutěž, návštěva kulturních programů a výstav v muzeu, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční posezení besídky ) jsme se snažili dát dětem příležitost tvořit, seznámit je s různými materiály i pomůckami, ukazovat jim různé přístupy a možnosti, mezi nimiž mohou volit, rozhodovat se, a především si své cesty vytvářet samy. Realizací přírodní zahrady se nám propojil vnitřní a vnější prostor školky tak, aby se zde děti přirozeně rozvíjely, cítily se v bezpečí, ale zároveň, aby tento prostor byl pro ně nevšední. Díky sponzorským darům firmy EG Real, a. s., a hlavně rodičů našich dětí, jsme mohli už pod stromečkem nalézt hračky, které nám pobyt na zahradě budou zpříjemňovat (hrábě, motyčky, lopaty, rýče, kbelíčky, mechanické lžíce, auta, nakladače, traktory ). Ježíšek nám přinesl i spoustu didaktických pomůcek, které pomohou dětem pochopit základní principy fyziky, chemie, podpoří je ve zkoumání a experimentování (magnetické stavebnice, kinetický písek, zvětšovací lupy, mikroskopy, zrcadla, globusy, modely sluneční soustavy ). Za špatného počasí, kdy nemůžeme ven, podpoříme pohybový rozvoj dětí cvičením na nových balančních deskách, žíněnkách, molitanových švédských bednách Díky aktivitě manželů Fadrných a vzájemné spolupráci rodičů ve třídě Šnečků se podařilo zrealizovat novou šatnu pro děti. Patří jim velký dík a obdiv za jejich pracovní obětavost a financování této akce. Děkuji i všem rodičům a přátelům Mateřské školy Čtyřlístek, kteří nás podporují finančně i materiálně, ale hlavně těm, kteří umí pohladit slovem a pochvalným pohledem. Přeji všem do nového roku mnoho osobních úspěchů, zdraví, i pro všechny jejich blízké a štěstíčko pro každého z nás. Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek Čtvrtá mobilita projektu Comenius v Itálii Ve dnech listopadu 2014 jsme navštívili díky programu Comenius město Turín. začalo tím, že jsme s naším průvodcem procházeli město a prohlíželi si různé budovy (Madama Palace, Paletine Gate, Torino Royal Palace). Následovaly prezentace, kde každá země představila výrobky své firmy. Po prezentacích jsme dostali občerstvení. Posledním programem byly biologické laboratorní práce, kde jsme si zkoušeli zajímavý pokus. Pak jsme se každý rozjeli se svými kamarády do rodin. V úterý jsme se sešli na náměstí Piazza Vittorio a vydali jsme se na projížďku autobusem po Turíně. Viděli jsme spoustu památek, ale kvůli špatnému počasí to nebylo tak krásné, jak by to být mohlo. Když jsme skončili projížďku, šli jsme na oběd do jedné kavárny. Oběd byl skvělý. Když se jsme se najedli, navštívili jsme muzeum filmu Mole. Tam jsme strávili pár hodin a i to bylo málo. Viděli jsme tam spoustu zajímavých věcí. Když tento program skončil, každý už měl svůj vlastní plán. Středa začala tím, že jsme zase nasedli do autobusu a vydali se za památkami. Viděli jsem opravdu nádherná místa (Basilica of Superga) a nakonec jsme jeli na včelí farmu, kde jsme si mohli zkusit vyrobit med. Měli jsme tam také výborný oběd. Po obědě jsme jeli na Piazza Vittorio, kde jsme se rozešli. Odpoledne byl volný program. Ve čtvrtek ráno jsme se jako tradičně sešli na Piazza Vittorio. Bohužel to bylo poslední setkání všichni jsme se hromadně objímali a loučili, brečeli jsme a nechtěli jsme odjet. V půl osmé večer jsme odletěli a pořád jsme byli smutní, že musíme odjet. Byl to opravdu úžasný zážitek. Seznámili jsme se se spoustou super lidí, procvičili jsme si angličtinu a viděli hodně zajímavých míst. Upřímně mohu říci, že doufám, že se tam jednou vrátím a setkám se se svými italskými přáteli. Nicole Dočkalíková, 5. A Snoezelen Žampach V listopadu 2014 měli žáci Speciální střední školy a základní školy Žamberk možnost navštívit snoezelen, který se nachází v areálu Domova pod hradem Žampachem. Čekalo nás příjemné prostředí v podkrovní místnosti, která je speciálně vybavená k relaxaci, odpočinku a stimulaci smyslových orgánů. Nejprve jsme vyzkoušeli mnoho zajímavých hudebních nástrojů a potom jsme relaxovali při krásné hudbě. Jsme rádi, že nám vedení Domova pod hradem umožnilo v tomto školním roce pravidelně snoezelen navštěvovat. Štěpánka Bodnárová ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ ZO SPCCH v Žamberku pořádá opět pravidelné zájezdy DO PLAVECKÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ. leden duben ,07.02.,21.02.,07.03., ,21.03., na plavání, vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv.jídelny Elitexu, nádraží ČD. Návrat kolem 10:45 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-Kč, děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Výbor ZO SPCCH Žamberk Případná změna termínu bude oznámena v ŽL a info skříňkách. Poznámka: pokud jste si zapsali termíny, které byly uvedeny v ŽL č.21/2014 na str.13, upravte si termíny podle výše uvedených. Poskytovatel služby nám datum změnil ve dvou případech. Děkujeme za pochopení. Vlasta Pavlousková

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Den otevřených dveří na LSG Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absolventi z let minulých, dovolte mi pozvat Vás srdečně na tradičně pořádaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se v Letohradském soukromém gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 16 hodin. Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit. Nevyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den a třeba i nahlédněte do výuky. Těšíme se na setkání. Vratislav Šembera, ředitel gymnázia Vánoční nohejbalový turnaj dvojic V sobotu 13. prosince 2014 se od 9 hodin v Sokolovně v Lukavici uskutečnil druhý ročník Vánočního nohejbalového turnaje losovaných dvojic. Zúčastnilo se ho celkem 14 nohejbalových nadšenců ze Žamberka a okolí, což bylo o jednu dvojici více než v loňském roce při premiéře turnaje. V úvodu proběhlo přivítání hráčů, seznámení s pravidly turnaje a následně losování dvojic, kdo s kým bude hrát (smečař + polař). Po celkem 21 odehraných zápasech, hraných na dva vítězné sety, které rozhodly o pořadí turnaje, byla každému hráči předána věcná cena. Dvojice, které se umístily na stupních vítězů, obdržely pamětní medaile a diplomy. Vítězové turnaje navíc pěkný putovní pohár. Na hřišti i mimo něj vládla opět přátelská atmosféra, ale i správná sportovní rivalita. Mezi jednotlivými zápasy se bylo možno občerstvit v baru sokolovny. O pohoštění se zejména zasloužila paní Věra Kusá a Jiří Toman z Jablonného nad Orlicí a Roman Šafář ze Žamberka. V baru nás vzorně obsluhoval Pavel Turner, také z Jablonného nad Orlicí. Paní Alena Urbánková z Lukavice opět upekla výborný VELKÁ VĚDA MALÉMU MĚSTU LSG: unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje i v roce 2015! V novém roce zahájíme přednáškou, kterou povede vědecký pracovník Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vám jistě dobře známý z České televize Mgr. Michal Žák, Ph.D. Jak dobré jsou současné předpovědi počasí? Čtvrtek 22. ledna 2015 v 16 hodin Autor představuje téma své přednášky v následující anotaci: Předpovědi počasí patří k nejsledovanějším informacím v médiích. Objektivně došlo v posledních 30 letech k výraznému zkvalitnění předpovědí stejně jako k prodloužení délky předpovědního období. Někdy to ale širokou veřejností takto vnímáno není kromě jistého subjektivního faktoru hraje roli i fakt, že ne vždy jsou předpovědi patřičně interpretovány a pochopeny. V rámci přednášky vysvětlíme pojmy, které se často objevují v předpovědích počasí. Hlavní pozornost ale bude věnována současným předpovědním metodám, jejich možnostem a tomu, jak dobré jsou dnes používané předpovědní modely. I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit. Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda! Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG Pozvánka pro hráče mariáše V sobotu 31.ledna 2015 pořádáme v penzionu U lípy v Kunvaldě turnaj v křížovém mariáši. Přihlášky a registrace na místě od 12:30 45 min.do 13:50 hod. Hrají se 4 kola po 45 min. s15 min. přestávkami. Startovné 30,- Kč. Sponzoři zdarma. Ceny pro 20 nejlepších. Bližší informace na nebo tel Na hojnou účast se těší za pořadatele Tobiška Jaroslav SPORT FOTBAL Mladší žáci v Žamberku: 1.FC Žamberk Boříkovice 2:3 (Jančík, Javůrek) 1.FC Žamberk Ústí n.o. 3:2(Sivák 2, Malý) 1.FC Žamberk Vraclav 0:2 Mladší přípravka na Mikulášském halovém turnaji v Jablonném: Jablonné B 1.FC Žamberk 1:1 (Václavek) 1.FC Žamberk -Verměřovice 1:0 (Kos) Jablonné A -1.FC Žamberk 1:1 (Kubíček) l 1.FC Žamberk Jablonné B 0:0 Verměřovice -1.FC Žamberk 0:2 vánoční štrůdl, po kterém se jen zaprášilo. Fotografické záběry z nohejbalového turnaje pořídila Dita Urbánková, též z Lukavice. Letošním Sympaťákem turnaje byl v hlasování zúčastněných hráčů zvolen Michal Kristek, za což byl odměněn putovní soškou Nohejbalového Fanouše a pamětním listem.na závěr tímto děkuji Vlastimilu Severovi a Filipu Šubrtovi za vzorně připravenou sokolovnu, všem výše uvedeným osobám, které se turnaje jakýmkoliv způsobem účastnily, a přítomným divákům. Doufejme tedy, že se 5. prosince 2015 sejdeme na již třetím ročníku tohoto turnaje. Celkové pořadí turnaje: 1.místo Rudolf Toman (Rokytnice v O.h.)+Roman Kubíček (Líšnice), 2.místo Michal Maurer (Žamberk)+Jaroslav Kovanda(Žamberk), 3.místo Roman Šafář (Žamberk)+Pavel Urbánek (Lukavice), 4.místo Petr Jedlička (Dlouhoňovice)+Josef Hub (Žamberk), 5.místo Michal Kristek (Žamberk)+ Luboš Krušina (Praha), 6.místo Patrik Kubíček (Líšnice)+Roman Zecha (Žamberk) a 7. místo Jiří Toman (Jablonné nad Orlicí)+ Miroslav Durchánek (Žamberk). Pavel Urbánek (J.Bureš, Kos) 1.FC Žamberk Jablonné A 1:1 (Suchodol) Sestava ŽBK: Barvínek-Kos, Martinek, Suchodol, Václavek, Kubíček, Nýdl, Jan Bureš Mladší přípravka na halovém turnaji v Libchavách FC Žamberk Rokytnice 2:0 (Barvínek, Konečný) Libchavy 07 1.FC Žamberk 0:1 (Konečný) 1.FC Žamberk Řetová 3:2 (Konečný 3) Libchavy 06-1.FC Žamberk 2:0 Sestava ŽBK: Prokop, Kos, Martinek, Suchodol, Václavek, Brebis, Konečný, Kubíček, Barvínek (kor)

11 11 KANOISTIKA ČESKÝ POHÁR 2014 Veteráni kanoistického oddílu se v Českém poháru celé republiky umístili na pěkném 4. místě pouze 2 body za velkým oddílem z Nymburka. Stačilo,aby některý náš závodník zajel o jedno místo lépe, a mohlo to být medailové místo tak jako vloni. Bodovací tabulka oddílů: 1. Olomouc 269 b. 2. Písek 253 b. 3. Nymburk 158 b. 4. Žamberk 156 b. 5. Bráník 133 b. Bodovací tab. jednotlivců: kateg. C1 F (nar.1953 a st.) 1. Strnad Jiří 33 b. 7. Koblížek Jindřich 1 b. kateg. C1 D (nar ) 3. Jedlička Václav 6 b. kateg. C1 B (nar ) 1. Stejskal Václav 45 b. 8. Černohous Marek 11 b. 10. Stejskal Petr 9 b. 14. Kraus Jan 3 b. kateg. K1 F (nar.1953 a st.) 4. Středa Vladimír 21 b. 10. Tomeš Jaroslav 3 b. kateg. Kl E (nar ) 4. Paďour Jiří 14 b. kateg. K1 A (nar ) 15. Kalous Petr 6 b. Oddíl v celkovém bodování oddílů skončil na 12. místě s počtem bodů 783. Bodovací tabulka jednotlivců: dorostenci kajak 2. Procházka Jakub 237 b. 4. Stejskal Jakub 228 b. 9. Kubíček Patrik 175 b. ženy kajak 14. Paďourová Klára 15 b. junioři kajak 20. Procházka Ondřej 37 b. Vážení čtenáři, na základě Vašich žádostí zveřejňujeme uzávěrky Žamberských listů na rok Děkujeme za Váš zájem a Vaše příspěvky, které do redakce ke zveřejnění posíláte. Žamberské listy jsou periodikem, které slouží informovanosti občanů o připravovaných i pořádaných akcích, o dění v našem městě a okolních obcích, o informacích ze samosprávy a státní správy MěÚ, nejsou určeny být prostředníkem k vyřizování si politických i soukromých účtů. K vyřešení problémů je určena Přestupková komise nebo orgány činné v trestním řízení, nikoli stránky ŽL. Žamberské listy jsou hrazeny z daní daňových poplatníků, a proto musí a vždy budou zveřejňovat příspěvky, které podmínky ke zveřejnění splňují, tzn. s respektem Tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Žamberských listů, a ať se to některým spoluobčanům líbí či nelíbí, patří sem i zveřejnění konstruktivní kritiky. Nenecháme se nikým vyprovokovat ani slovně zastrašit, abychom hráli podle něčí taktovky, a nikdy nebudeme reagovat na anonymní dopisy. S ohledem na kapacitu ŽL Vás opět žádáme o stručnost informací. Dodržujte termíny uzávěrek a vždy uvádějte jméno autora poslaných fotografií a jeho souhlas ke zveřejnění. Na závěr dovolte, abychom poděkovali za velké množství vánočních a novoročních přání, které do redakce ŽL doputovalo. Velmi si vážíme Vašich příznivých reakcí, dávají nám sílu a radost do další práce a přebijí negativní, nenávistné, z kontextu vytržené informace, jež se objevily např. před volbami na jedné webové stránce nejmenovaného politického sdružení. Děkujeme také Radě města našemu zřizovateli, že k periodiku ŽL, které je sice finančně zahrnuto do městského rozpočtu a je vedeno redakční radou komisí Rady města, přistupuje naprosto apoliticky, s respektem svobody slova a svobodného zveřejnění názorů. Ne vždy a všude jsou totiž zřizovatelé takto objektivní. My si to uvědomujeme a velice si takového přístupu vážíme. Myslím, že toto poděkování mohu vyslovit i za naše věrné čtenáře, kteří si tuto skutečnost mohli v mnoha případech na stránkách ŽL již v minulosti ověřit. Děkujeme všem našim spolupracovníkům, doručovatelům, inzerentům, dopisovatelům, prodejcům, pracovníkům tiskárny, zkrátka všem, kteří se na tom, že si ŽL každých 14 dnů můžete přečíst, jakýmkoli způsobem podílí. Děkujeme, že nám po dlouhá léta zachováváte přízeň, tolerujete a omlouváte případné chybičky šotky, které se občas v tisku objeví. PF 2015 Přejeme Vám všem štěstí, pevné zdraví, pokoru a vzájemný respekt v novém roce Za Redakční radu ŽL Růženu Steinerovou, Mgr.Bronislavu Havlíkovou, Mgr.Miroslavu Krajčírovou, Mgr.Oldřicha Kučeru, Davida Kerschbauma Pavlousková Vlasta, šéfredaktorka ČASOVÝ HARMONOGRAM na rok 2015 Číslo vydání Uzávěrky ŽL Č Č.2 Úterý Č.3 Čtvrtek Č.4 Čtvrtek Č.5 Čtvrtek Č.6 Čtvrtek Č.7 Čtvrtek Č Č Č.10 Čtvrtek Č.11 Čtvrtek Č Č Č.14 Čtvrtek Č.15 Čtvrtek Č.16 Čtvrtek Č Č Č.19 Čtvrtek Č.20 Čtvrtek Č.21 Čtvrtek Distribuce ŽL Čtvrtek Středa Středa Čtvrtek Pátek Středa Pátek Úterý Úterý Čtvrtek Čtvrtek Úterý Úterý Nejvíce bodů pro oddíl získal Vojta Procházka a Kuba Stejskal. Benjamínci, kteří startovali na všech závodech, se bohužel do bodování oddílů nepočítají. vkal PRODÁVÁME použité zboží, starožitnosti a spoustu dalšího VYKOUPÍME VŠE, co skrývá Vaše půda, sklep, pozůstalost, rodinný dům, byt, stodola, sklad, mobil: Vrbí 1387, ŽAMBERK tel. č.: PRODÁM byt 3+1 (86 m 2 ) v OV v centru Žamberka. Dům s výtahem a lodžií. Možno i s garáží a zahradní domek s vybavením v zah.kolonii. RK nevolat. Kontakt: tel PŘIJMEME DŮCHODCE řidiče osobní taxislužby pro oblast Žamberk. Informace na tel HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ cca 10 až 20 hodin týdně, v případě nemoci 4 dny v týdnu. tel po 16 hod. Stavební bytové družstvo Žamberk nabízí od k pronájmu byt o vel.1+1, 39m 2, ve 4. nadzemním podlaží domu čp.1332, ul. Pionýrů, Žamberk. Podmínkou pronájmu je složení kauce ve výši Kč. Bližší informace na tel.č Josef Pecháček.

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: Uzávěrka ŽL č. 2/ , vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3283, v odboru 69 Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 Centrální kontaktní bod AFCOS. Datum: 19. ledna 2017 PID:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 5 Daně z příjmů, odd. 50 Daň z příjmů právnických osob. Datum: 0. února 207 PID: MFCR7XBJMM Č. j.: MF-4549/207/3005-2

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3455 a FM 3456, v odboru 65 Mezinárodní právní služby, odd. 6501 Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa ministerský rada FM 684 a FM 687, v odboru 66 Veřejné zakázky, odd. 6602 Realizace veřejných zakázek. Datum: 5. ledna 207 PID: MFCR6XYKGY

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU služební označení odborný rada vedoucí oddělení Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty. Datum: 5. ledna 2017 PID: MFCR6XYCDH Č. j.: MF-45171/2016/3005-2

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3475 a FM 3476, v odboru 25 Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2503 Strategické řízení správy

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více