ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 1. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1"

Transkript

1 Ž amberské 1 LISTY ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1 foto: David Kerschbaum

2 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu ŽAMBERSKÉ LISTY 70. výročí tragického konce paraskupiny Barium Dne 17. ledna ve 13:30 hod. si připomeneme 70. výročí tragického konce zpravodajské skupiny Barium v Žamberku. Pietním aktem u pamětní desky na domě rodiny Žabkových v Polsku bude uctěna památka této události. Petra Brůnová, kultura a propagace OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku Ing. Ivan Prchal vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici: VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍHO A DOPRAVY pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 11 Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru stavebnictví, geodézie a kartografie, doprava a spoje, ekonomie, právo, právní a veřejnosprávní činnost; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, příp. zvláštní odborná způsobilost, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doklady prokazující splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb. pokud se tento zákon na uchazeče vztahuje: osvědčení pro 2 odst. 1 písm. a) a b) a čestné prohlášení pro 2 odst. 1 písm. d) až h). Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ SPDO. Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ Žamberk TERMÍNY řádných jednání zastupitelstva města v r Bc. Kamila Borovičková Vážení spoluobčané, vážení řidiči. Dnešní článek bude o Vyhrazeném parkovišti pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (č. V 10f). Tato dopravní značka se např. nachází před Městským úřadem, ulice Nádražní 833, Žamberk. Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f, dle ustanovení 21 odstavec 4 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 116/2014-RADA ze dne vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Divadelní kavárny s příslušenstvím o celkové výměře 180,75 m 2 nacházející se v přízemí Divišova divadla č.p. 39 v obci a k.ú. Žamberk. Předmět nájmu je pronajímán za účelem provozu Divadelní kavárny s kuchyní. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů souvisejících s tímto druhem podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen vyhláška), smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. V 10f) je vždy doplněna svislou dopravní značkou Vyhrazené parkoviště (č. IP 12), kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Parkovací průkaz dle ustanovení 67 odstavec 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) je průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen označení O 2 ) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem, smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. V tomto případě kladu velký důraz na skutečnost, kdy dle ustanovení 67 odstavec 8 zákona o silničním provozu na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Foto a text Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY EKOLOGICKÉ Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberka na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 30. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tematických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu.

3 Zprávy z radnice a Městského úřadu 3 Z mládežnických projektů ekologických lze také financovat nákup tematických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod. Podle pravidel pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka může výše požadovaného příspěvku na jednu žádost dosáhnout max. 45 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: cz, případně ji lze získat na www. zamberk.cz, sekce Portál občana, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Formulář je možné také získat na Portál občana, Formuláře odbor životního prostředí a zemědělství. Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková ZÁJMOVÉ Město Žamberk přijímá do 30. ledna 2015 žádosti o příspěvky podporující rozvoj spolkového života ve městě a na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na r Podmínky účasti: přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí, věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let, podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci: Portál občana/pravidla, případně je lze získat na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč, posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve třech vyhotoveních), a to v termínu do 30. ledna 2015 na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR nebo zřizovací listina (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence, při opakovaném podání žádosti musí být doložena publikační činnost z minulého období, kde žadatel doloží, jak byla veřejnost seznámena s vyhodnocením, jak byly finanční prostředky vynaloženy a s jakým výsledkem. Formulář žádosti (přihlášky) lze stáhnout na webu města www. zamberk.cz, v sekci: Portál občana/formuláře/kancelář starosty (KSTA) nebo požádat na mailové adrese: muzbk.cz. Jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro mimo sportovní činnost. Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v r. 2015/2016 Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním r.2015/2016 budou vybráni 2 studenti. K nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let nebo starší než 18,5 let. Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku. Podmínky pro zařazení do výběrového řízení: 1) Podání přihlášky nejpozději do ) Úspěšné absolvování písemného jazykového testu, který se bude konat v pátek ve 14 hodin v budově gymnázia v Žamberku. Obsahem výběrového řízení bude Assessment center speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce. Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu. Předpokládaným termínem je pátek ve 13 hodin. Shromažďování přihlášek: Radnice, asistentka starosty Bc. K. Borovičková. Zalepené obálky označte názvem Konkurz RL. Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Ivana Odvárková Jaroslava Halbrštátová Přihlášku ke stažení naleznete na v sekci Konkurz RL. Jaroslava Halbrštátová VYHLÁŠENÍ AUKCÍ Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 3/2014-RADA ze dne VYHLAŠUJE AUKCI neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na středu od 15:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 1324/10, umístěnou v 5. NP domu č.p. 1324, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 81,40 m 2. K jednotce náleží právo výlučného užívání lodžie (4,50 m 2 ) přímo přístupné z bytu a sklepní kóje (4,10 m 2 ) umístěné v 1. PP domu č.p za vyvolávací cenu ,- Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:00 do 14:30 hod. Město Žamberk na základě usnesení Zastupitelstva města Žamberka č. 2/2014- ZAST ze dne VYHLAŠUJE AUKCI neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na středu od 15:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 788/3, umístěnou v 1. NP domu č.p. 788, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 71,50 m 2. K jednotce náleží právo výlučného užívání půdní kóje (16,50 m 2 ) umístěné ve 4. NP domu č.p. 788 za vyvolávací cenu ,-Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:35 do 15:00 hod. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 Zájemci o finanční příspěvek na rok 2015 z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na podporu spolkového života a volnočasových aktivit mohou podávat žádosti do 30. ledna PODMÍNKY: Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace především občanská sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Žamberka. Žádost o příspěvek se podává písemně na předepsaném formuláři ve dvojím vyhotovení do 30. ledna V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnost žadatele. Žádosti lze stáhnout z webových stránek města v sekce: Portál občana/formuláře/kancelář starosty (KSTA), příp. požádat o zaslání na mailové adrese: Žádosti se odevzdávají osobně na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, č.dv. 48), nebo je zašlete poštou na adresu Městský úřad Žamberk, KSTA občanské záležitosti, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. Žádosti budou posuzovány v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci: Městský úřad/pravidla. Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ZASTOUPENÝCH V RADĚ MĚSTA ŽAMBERKA NA LÉTA Nezávislí s podporou ODS, ŽDK-Žamberská demokratická koalice, Nestraníci a NK hnutí ANO 2011 Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberka na období vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města. Preambule Základním principem naší spolupráce je služba městu a jeho obyvatelům. Ke správě města budeme přistupovat transparentně, s péčí řádného hospodáře. Jsme si vědomi dobré finanční kondice města a v souladu s ní chceme naplňovat zejména následující cíle pro jednotlivé oblasti veřejného života v Žamberku. 1. Správa a hospodaření města - Budeme zodpovědní při sestavování rozpočtu tak, aby byl zachován stávající trend oddlužování města. - Budeme realizovat opravy a údržbu městského majetku v souladu se schváleným Plánem obnovy majetku města Žamberka. - Zajistíme řádné a efektivní čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období Udržíme stávající provozní výdaje města, městského úřadu a příspěvkových organizací a budeme hledat cesty k jejich snižování. - Provedeme revize nájemních smluv. - Budeme monitorovat a dbát na efektivitu městských podniků a organizací s majetkovou účastí města. 2. Rozvoj města a investice - Zajistíme včasné zahájení a kvalitu projektové přípravy plánovaných investic. - Pro investiční záměry města budeme hledat vhodné finanční zdroje z fondů EU a státního rozpočtu. - Prioritně podpoříme potřebné investice, na které získáme dotační tituly. - Zajistíme transparentnost veřejných zakázek důsledným dohledem nad průběhem vlastního řízení s účastí opozice a zveřejňováním smluv s dodavateli. - Zajistíme rozvoj infrastruktury vhodné pro rozvoj bydlení v souladu s územním plánem. - V návaznosti na studii modernizace centralizovaného zásobování teplem města Žamberka navrhneme optimální řešení. - V případě dostatečných finančních zdrojů jsme připraveni podpořit zejména následující významnější investice. Jsou to: - výstavba společenského sálu - revitalizace budovy ZŠ 28. října - rekonstrukce střechy Městského úřadu - oprava mostu přes Divokou Orlici do městské části Polsko - pokračování v další etapě výstavby zimního stadionu - rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu a vybudování atletické dráhy. 3. Kultura, školství, sport - Zajistíme rozvoj městských kulturních příspěvkových zařízení (FIDIKO, muzeum, knihovna). - Budeme finančně, či spoluúčastí na organizaci podporovat tradiční kulturní akce v Žamberku. - Budeme investovat do vybavení škol, předškolních, zájmových a uměleckých vzdělávacích zařízení zřizovaných městem. - Budeme podporovat spolkové činnosti (mládežnické projekty, kulturní, sportovní, zájmové aj.) v souladu s příslušnými Pravidly pro poskytování příspěvků. 4. Podnikání, zaměstnanost - Budeme iniciovat jednání s majiteli prázdných podnikatelských areálů či objektů a hledat řešení pro jejich možné využití. - Ve spolupráci s Úřadem práce budeme hledat vhodný způsob podpory pro začínající podnikatele a absolventy. - Budeme organizovat pravidelná setkání lokálních podnikatelských subjektů. 5. Fungování městského úřadu, komunikace s občanem - Zachováme možnost osobního setkávání a jednání s představiteli města i mimo úřední dny. - Zavedeme systém zveřejňování smluvních vztahů města. - Zveřejníme audio záznamy a další informace z jednání městského zastupitelstva na webových stránkách města v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. - Zajistíme dostupnost aktuálních formulářů v elektronické podobě včetně návodů pro vyřizování důležitých agend. 6. Doprava - Zajistíme opravy místních komunikací podle schváleného Plánu obnovy majetku města Žamberka. - Budeme prosazovat rekonstrukci křižovatky u městského muzea s návrhem kruhového objezdu a s cílem lepší propustnosti této křižovatky. - Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek a cyklotras ve městě a jeho okolí. - Zadáme zpracování studie řešení problému s nedostatkem parkovacích míst zejména na sídlištích a v hustě osídlených lokalitách města. - Podpoříme realizaci přivaděče rychlostní komunikace R35. - Zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů ve městě při zachování kvality obslužnosti. 7. Zdravotnictví, sociální péče a bydlení - Budeme usilovat o zachování standardu poskytované zdravotnické péče, její dostupnosti a kvality. - Zabezpečíme dostatečnou kapacitu terénních i pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s ohledem na proces stárnutí populace. - Podpoříme činnost stávajících klubů a spolků pro seniory nebo hendikepované občany. - Budeme pokračovat ve vzdělávání v Žamberské akademii volného času. - Postupnou realizací projektu bezbariérových přístupů usnadníme pohyb hendikepovaným občanům. - Připravíme lokality (zpracování územních studií, popř. výstavbu sítí) pro výstavbu bytů a rodinných domků v souladu s územním plánem města. - Podpoříme výstavbu startovacích malometrážních bytů a bydlení pro seniory. 8. Životní prostředí - Budeme pokračovat ve spolupráci s Povodím Labe při realizaci projektu protipovodňových opatření. - Vytvoříme podmínky pro rozšíření systému odděleného sběru odpadu a bioodpadu v katastru města. - Budeme pokračovat v modernizaci zastaralých částí systému veřejného osvětlení za účelem dosažení úspor energie a odstranění světelného smogu. 9. Propagace města, cestovní ruch - Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu zajistíme odbornou propagaci města. - Využijeme přítomnosti lokálních a regionálních médií k prezentaci zpráv ze života města a jeho obyvatel. - Budeme pokračovat v nastolených partnerských kontaktech se zahraničím prostřednictvím komise pro zahraniční styky. 10. Bezpečnost ve městě - Zajistíme optimalizaci výkonu služby strážníků MP v Žamberku s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, potřeby města a jeho obyvatel. - Dokončíme výstavbu městského kamerového bezpečnostního systému na rizikových místech ve městě. - Nadále budeme finančně a materiálně podporovat výjezdovou jednotku hasičů města. - Budeme důsledně kontrolovat dodržování omezení hazardu veřejnou vyhláškou. Jiří Dytr, Ing.Bc.Oldřich Jedlička, MUDr.Jiřina Jirešová Žamberk 30. prosince 2014 Předvánoční čas Adventní čas zpestřily nájemníkům Penzionu v Žamberku děti a studenti z mateřské a střední školy. V pondělí se konalo vystoupení studentů SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Přítomní se mohli zaposlouchat do několika písní a na závěr dostali jako předvánoční dáreček od studentů perníčky. V následujícím týdnu nás přišly potěšit děti z Mateřské školy Sluníčko. Děti si nacvičily a krásně zahrály příběh z Betléma o narození Ježíška. Senioři obdrželi od dětí ručně vyrobená přáníčka. Tradiční Vánoční posezení pro všechny klienty pečovatelské služby a zaměstnance se uskutečnilo ve čtvrtek Po slovech zástupců vedení města, vedení CSP a Správy budov Žamberk jsme si všichni společně připili na krásné prožití vánočních svátků a nový rok Slavnostní odpoledne a podvečer si zúčastnění zpříjemnili zpíváním vánočních koled s manželi Dudkovými. Komu se ještě nechtělo domů, mohl si zatancovat za doprovodu harmoniky, houslí a kytary v podání Přátel z Penzionu. Všem vystupujícím velmi děkujeme, čtenářům pak přejeme hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Mgr. Klára Nováková, sociální pracovnice

5 5 Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad 1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. 2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na nebo na webech samospráv. 3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu. Nezbytné doklady a dokumenty: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu pouze pro cizince). Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla). Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta). Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte- -li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel na Ing. M. Klement, vedoucí odboru SPDO Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Zájemci o členství v SPCCH pokud máte zájem stát se novými členy ZO SPCCH, kontaktujte tel. číslo Nabízíme finanční zvýhodnění při: - poznávacích zájezdech - ozdravných pobytech - zájezdech na plavání do krytého plaveckého bazénu - všech ostatních akcích Roční členský poplatek činí 100,- Kč. Ing.D.Topičová DĚKUJI ČESTNÝM NEZNÁMÝM lidem, kteří omylem obdrželi moji poštu a v pořádku mi ji doručili. Stanislava Hrůšová, Žamberk Služba pro nedoslýchavé v Centru sociální péče Žamberk se uskuteční dne 27.ledna 2015 v době od 8:00 11:30 hod. Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Král Vladimír 089 NA OBDOBÍ 2015 Návštěva členů Policie ČR Před vánočními prázdninami zavítali do Základní školy Bohousová členové Policie ČR OO Žamberk. Beseda s žáky školy byla velmi poutavá a zajímavá. Probíhala formou diskuze, do které se s chutí zapojili i samotní žáci, což je velmi bavilo a oslovilo. Probírali se témata jako: bezpečnost silničního provozu, bezpečná jízda na kole, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, problém přestupků a kriminality školní mládeže a v neposlední řadě i velmi aktuální a ožehavé téma, jak se zachovat a reagovat při oslovení neznámým Předvánoční čas v Erudiu Předškolní zařízení Erudio má za sebou několik pěkných předvánočních akcí. Na konci listopadu jsme se všichni vydali vlakem do Třebechovic pod Orebem, kde je pro návštěvníky otevřena nová interaktivní výstava betlémů včetně toho nejslavnějšího Proboštova. Na začátku prosince se Erudiem rozlila vůně vánočního cukroví, které si napekly děti společně s rodiči na vánoční besídku přímo v prostorách školky. Nejen, že se cukroví všem maminkám moc povedlo, ale zároveň jsme si mohli i všichni navzájem popovídat a příjemně se naladit atmosférou začínajícího adventu. A jaký byl největší předvánoční člověkem, což má v dnešní době opodstatnění i pro děti z obce a venkova. Děti si mohly vyzkoušet policejní výstroj a výzbroj, což mělo velkou odezvu. Zároveň poznaly na vlastní kůži, co vše musí policista zvládnout a unést. Nakonec byly nadšené z prohlídky policejního vozu, ve kterém se všechny s radostí vystřídaly. Za poutavou přednášku a veškerou péči děkuji obvodnímu oddělení Policie ČR v Žamberku a zvláště prap. D. Podzemnému a pprap. D. Kočové, kteří naši školu navštívili. Petr Skulbaševský, ředitel školy Parkovací karty 2015 Parkovací karty na kalendářní rok 2015 určené pro parkování na Masarykově náměstí v Žamberku jsou k prodeji na Městském úřadě Žamberk (budova radnice) u pí. H. Matějíčkové, č. dveří 201. Parkovací karta je přenosná, cena 600 Kč. H. Matějíčková, finanční odbor zážitek pro samotné děti? Zcela určitě mikulášská nadílka, na kterou k nám dorazili Mikuláš, anděl a čert ze samotného Anima. Některé děti viděly Mikuláše úplně poprvé, ale protože byl i čert ve velmi dobrém rozmaru, vše nakonec dopadlo dobře a každé z dětí kromě malého kousku uhlí dostalo i sladkou odměnu za statečnost. Martina Dostálková, Erudio

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY INFORMACE: telefon: KINO leden ledna čtvrtek v 17:00 hod. 25. ledna neděle v 17:00 hod. Sněhová královna Rusko-animovaný česky / přístupný / 80 min. / 100,- Kč 15. ledna čtvrtek ve 20:00 hod. 96 hodin:zúčtování Francie-thriller titulky / od 12 let / 120,- Kč 16. ledna pátek ve 20:00 hod. Co jsme komu udělali? Francie-komedie titulky / od 12 let / 97 min. / 90,- Kč 17.ledna sobota ve 20:00 hod. Šťastná ČR-komedie česky / přístupný / 75 min. / 90,-Kč 18. ledna neděle v 17:00 hod. 29. ledna čtvrtek v 17:00 hod. Paddington VB-komedie česky / přístupný / 98 min. / 110,- Kč 18. ledna neděle ve 20:00 hod. Fotograf ČR-komediální drama česky / od 15 let / 133 min. / 130,- Kč 25. neděle ve 20:00 hod. Vyšší moc Švédsko-drama titulky / od 12 let / 118 min. / 90,-Kč 28. ledna středa ve 20:00 hod. Hacker USA-akční titulky / od 12 let / 130 min. / 120,-Kč 29.ledna čtvrtek ve 20:00 hod. Mortdecai: Grandiózní případ USA-akční komedie titulky / od 12 let / 97 min. / 110,-Kč 30.ledna pátek ve 20:00 hod. Sils Maria Francie-drama titulky / od 15 let / 123 min. / 90,-Kč 31.ledna sobota ve 20:00 hod. Kód Enigmy VB-thriller titulky / od 12 let / 114 min. / 110,-Kč DIVADLO Každý den, šťastný den (Jaan Tätte) Diváci se můžou těšit na strhující Báru Hrzánovou v hlavní roli. Po jejím boku s objeví Zbigniew Kalina, Helena Lapčíková a Libor Jeník. Divišovo divadlo Žamberk, neděle 8. února 2015 od 19 hod. Vstupné: 380,- Kč Do Metropolitní opery v New Yorku bez letenky! Nejslavnější operní díla na plátně žamberského Divišova divadla! To nejlepší ze světové operní scény budeme mít možnost vidět v roce 2015 v digitálním kině Žamberk. Pod sloganem Přidáváme! (Encores) uvedeme čtyři operní záznamy v rámci tzv.malého předplatného. Novinkové abonmá uvede na prknech Divišova divadla svými slovy zajímavý host z operního světa a hned poté Rusalka Antonína Dvořáka, kde zazáří americká sopranistka Renée Fleming. (Přenos Dvořákovy Rusalky z Metropolitní opery se stal hitem, kina měla vyprodáno). Od jara až do podzimu si tak mohou diváci užít jedinečné zážitky z Metropolitní opery, aniž by museli cestovat do zahraničí. Dalšími operami, které uvidíte, budou Pucciniho Turandot, Don Giovani V.A. Mozarta a celý cyklus ukončí v listopadu Bizetova Carmen. Všechny záznamy kombinují špičkové operní umění s nejmodernějšími technologiemi. Uvidíme je ve vysokém obrazovém rozlišení HD, zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Diváci si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné detailní záběry, které by v samotné Met nikdy neviděli, a které jim zajišťuje více než deset kamer zaznamenávajících představení. Vážení diváci, milovníci opery i Vy, kdož její kouzlo teprve poznáte, vítejte v Divišově divadle, ve světě toho nejkvalitnějšího obrazu i zvuku, který Vám zprostředkuje naše digitální kinotechnologie v projektu The Met Live in HD. Program: v 19:00 hod. Rusalka (Antonín Dvořák) v 19:00 hod. Turandot (Giacomo Pucccini) v 19:00 hod. Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart) v 19:00 hod. Carmen (Georges Bizet) Cena předplatného 920,- Kč, samostatná vstupenka na jednotlivé představení 300,- Kč. V prodeji v kanceláři Divišova divadla. Za FIDIKO Alena Urbánková 21. ledna středa ve 20:00 hod. Železná srdce USA-válečný titulky / od 15 let / 135min. / 80,- Kč 22. ledna čtvrtek v 17:00 hod. Sedmý syn 3D USA-fantasy česky / přístupný / 120 min. / 140,-Kč 22. ledna čtvrtek ve 20:00 hod. Miluj souseda svého USA-komedie titulky / od 12 let / 102 min. / 110,-Kč Filmový klub 23. ledna pátek v 19:30 hod. Příšerný vlasy Venezuela-drama titulky / přístupný / 93 min. 50,- Kč pro členy FK, ostatní 80,- Kč Noční kino 23. ledna pátek ve 22:00 hod. E.A.Poe: Podivný experiment USA-horor titulky / od 15 let / 112 min. / 110,-Kč 24. ledna sobota ve 20:00 hod. Exodus: Bohové a králové 3D USA-historický česky / přístupný / 142 min. / 140,- Kč Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku pořádá HASIČSKÝ PLES 17. ledna 2015 od 20:00 hod. v restauraci Na Kopečku. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno Předprodej vstupenek v prodejně MODE v Nádražní ulici. 1.FC Žamberk pořádá SPORTOVNÍ PLES od 20:00 hod. v sokolovně v Lukavici. Vstupné: předprodej 150,-, na místě 170,-Kč. Předprodej vstupenek: Knihařství FOGL/pod schody, Pavlína Rambová, tel Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 23. ledna 2015 od 20 hod. sokolovna Lukavice. tombola, vinný koutek, občerstvení, předtančení Vstupné 90,-Kč. Na Vaši účast se těší hasiči z Lukavice Městské muzeum Žamberk a Spolek divadelních ochotníků Diviš Vás zvou na ŽAMBERSKÝ MASOPUST Sobota 7. února 2015, zahájení v 10 hodin na Masarykově náměstí. Zabíjačka a další pochutiny na parkovišti u muzea. Masopustní zábava následuje v pivovaru Kanec.

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2

2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 www.zamberk.cz 1 2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 ZVEME VÁS NA ŽAMBERSKÝ MASOPUST v sobotu 7. února 2015 (program na str. 6) archivní foto: Radoslav Cibulka 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 1. ÚNORA 2006 Vojáčkovy sady Na sklonku podzimu byl veřejnosti dán do užívání rekonstruovaný park Vojáčkových sadů. Když se v únoru loňského roku do něj

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. 6. 2014 www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 11 JAMROCK - 19. - 22. 6. 2014 - DALŠÍ INFORMACE O FESTIVALU NA STRANĚ 15 Čas je ve skutečnosti jediný kapitál, který člověk má, a je to

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 www.zamberk.cz 1 15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 foto: D. Kerschbaum Podrobný program Svátků dřeva uvádíme na straně 5. 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX.

č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! foto: Josef Kvičera ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.10 30. května 2008 2

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.10. 2014 www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 17 Město Žamberk Vás zve na SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI 96. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 30. října 2014 v Žamberku

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.6 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19.

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

.zamberk.cz ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz.zamberk.cz 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech 20.-22.6. 2008 Letecký den

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ŽAMBERSKÉ LISTY 1 ROČNÍK XIX. Tyršova rozhledna foto: Pavel Morávek ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice PRODEJ BYTŮ v sobotu 26. ledna 2008 proběhlo v zasedací místnosti

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička

Více

Slavnostní večer přátelství

Slavnostní večer přátelství www.zamberk.cz 1 1. 4. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 6 Slavnostní večer přátelství Rice Lake - Žamberk 20 let partnerství Neděle 5. dubna 2015 Divišovo divadlo v 17 hodin Podrobnosti v příloze.

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.12 1. července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat,

Více