ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 1. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1"

Transkript

1 Ž amberské 1 LISTY ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 1 foto: David Kerschbaum

2 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu ŽAMBERSKÉ LISTY 70. výročí tragického konce paraskupiny Barium Dne 17. ledna ve 13:30 hod. si připomeneme 70. výročí tragického konce zpravodajské skupiny Barium v Žamberku. Pietním aktem u pamětní desky na domě rodiny Žabkových v Polsku bude uctěna památka této události. Petra Brůnová, kultura a propagace OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku Ing. Ivan Prchal vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici: VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍHO A DOPRAVY pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 11 Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru stavebnictví, geodézie a kartografie, doprava a spoje, ekonomie, právo, právní a veřejnosprávní činnost; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, příp. zvláštní odborná způsobilost, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doklady prokazující splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb. pokud se tento zákon na uchazeče vztahuje: osvědčení pro 2 odst. 1 písm. a) a b) a čestné prohlášení pro 2 odst. 1 písm. d) až h). Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ SPDO. Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ Žamberk TERMÍNY řádných jednání zastupitelstva města v r Bc. Kamila Borovičková Vážení spoluobčané, vážení řidiči. Dnešní článek bude o Vyhrazeném parkovišti pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (č. V 10f). Tato dopravní značka se např. nachází před Městským úřadem, ulice Nádražní 833, Žamberk. Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f, dle ustanovení 21 odstavec 4 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 116/2014-RADA ze dne vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Divadelní kavárny s příslušenstvím o celkové výměře 180,75 m 2 nacházející se v přízemí Divišova divadla č.p. 39 v obci a k.ú. Žamberk. Předmět nájmu je pronajímán za účelem provozu Divadelní kavárny s kuchyní. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů souvisejících s tímto druhem podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen vyhláška), smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. V 10f) je vždy doplněna svislou dopravní značkou Vyhrazené parkoviště (č. IP 12), kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Parkovací průkaz dle ustanovení 67 odstavec 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) je průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen označení O 2 ) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem, smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. V tomto případě kladu velký důraz na skutečnost, kdy dle ustanovení 67 odstavec 8 zákona o silničním provozu na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Foto a text Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY EKOLOGICKÉ Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberka na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 30. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tematických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu.

3 Zprávy z radnice a Městského úřadu 3 Z mládežnických projektů ekologických lze také financovat nákup tematických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod. Podle pravidel pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka může výše požadovaného příspěvku na jednu žádost dosáhnout max. 45 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: cz, případně ji lze získat na www. zamberk.cz, sekce Portál občana, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Formulář je možné také získat na Portál občana, Formuláře odbor životního prostředí a zemědělství. Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková ZÁJMOVÉ Město Žamberk přijímá do 30. ledna 2015 žádosti o příspěvky podporující rozvoj spolkového života ve městě a na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na r Podmínky účasti: přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí, věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let, podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci: Portál občana/pravidla, případně je lze získat na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč, posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve třech vyhotoveních), a to v termínu do 30. ledna 2015 na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR nebo zřizovací listina (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence, při opakovaném podání žádosti musí být doložena publikační činnost z minulého období, kde žadatel doloží, jak byla veřejnost seznámena s vyhodnocením, jak byly finanční prostředky vynaloženy a s jakým výsledkem. Formulář žádosti (přihlášky) lze stáhnout na webu města www. zamberk.cz, v sekci: Portál občana/formuláře/kancelář starosty (KSTA) nebo požádat na mailové adrese: muzbk.cz. Jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro mimo sportovní činnost. Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v r. 2015/2016 Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním r.2015/2016 budou vybráni 2 studenti. K nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let nebo starší než 18,5 let. Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku. Podmínky pro zařazení do výběrového řízení: 1) Podání přihlášky nejpozději do ) Úspěšné absolvování písemného jazykového testu, který se bude konat v pátek ve 14 hodin v budově gymnázia v Žamberku. Obsahem výběrového řízení bude Assessment center speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce. Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu. Předpokládaným termínem je pátek ve 13 hodin. Shromažďování přihlášek: Radnice, asistentka starosty Bc. K. Borovičková. Zalepené obálky označte názvem Konkurz RL. Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Ivana Odvárková Jaroslava Halbrštátová Přihlášku ke stažení naleznete na v sekci Konkurz RL. Jaroslava Halbrštátová VYHLÁŠENÍ AUKCÍ Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 3/2014-RADA ze dne VYHLAŠUJE AUKCI neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na středu od 15:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 1324/10, umístěnou v 5. NP domu č.p. 1324, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 81,40 m 2. K jednotce náleží právo výlučného užívání lodžie (4,50 m 2 ) přímo přístupné z bytu a sklepní kóje (4,10 m 2 ) umístěné v 1. PP domu č.p za vyvolávací cenu ,- Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:00 do 14:30 hod. Město Žamberk na základě usnesení Zastupitelstva města Žamberka č. 2/2014- ZAST ze dne VYHLAŠUJE AUKCI neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na středu od 15:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 788/3, umístěnou v 1. NP domu č.p. 788, jehož celková podlahová plocha s příslušenstvím je 71,50 m 2. K jednotce náleží právo výlučného užívání půdní kóje (16,50 m 2 ) umístěné ve 4. NP domu č.p. 788 za vyvolávací cenu ,-Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:35 do 15:00 hod. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 Zájemci o finanční příspěvek na rok 2015 z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na podporu spolkového života a volnočasových aktivit mohou podávat žádosti do 30. ledna PODMÍNKY: Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace především občanská sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Žamberka. Žádost o příspěvek se podává písemně na předepsaném formuláři ve dvojím vyhotovení do 30. ledna V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnost žadatele. Žádosti lze stáhnout z webových stránek města v sekce: Portál občana/formuláře/kancelář starosty (KSTA), příp. požádat o zaslání na mailové adrese: Žádosti se odevzdávají osobně na MěÚ, KSTA občanské záležitosti (Nádražní 833, budova pošty, 3. poschodí, č.dv. 48), nebo je zašlete poštou na adresu Městský úřad Žamberk, KSTA občanské záležitosti, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. Žádosti budou posuzovány v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci: Městský úřad/pravidla. Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ZASTOUPENÝCH V RADĚ MĚSTA ŽAMBERKA NA LÉTA Nezávislí s podporou ODS, ŽDK-Žamberská demokratická koalice, Nestraníci a NK hnutí ANO 2011 Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberka na období vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města. Preambule Základním principem naší spolupráce je služba městu a jeho obyvatelům. Ke správě města budeme přistupovat transparentně, s péčí řádného hospodáře. Jsme si vědomi dobré finanční kondice města a v souladu s ní chceme naplňovat zejména následující cíle pro jednotlivé oblasti veřejného života v Žamberku. 1. Správa a hospodaření města - Budeme zodpovědní při sestavování rozpočtu tak, aby byl zachován stávající trend oddlužování města. - Budeme realizovat opravy a údržbu městského majetku v souladu se schváleným Plánem obnovy majetku města Žamberka. - Zajistíme řádné a efektivní čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období Udržíme stávající provozní výdaje města, městského úřadu a příspěvkových organizací a budeme hledat cesty k jejich snižování. - Provedeme revize nájemních smluv. - Budeme monitorovat a dbát na efektivitu městských podniků a organizací s majetkovou účastí města. 2. Rozvoj města a investice - Zajistíme včasné zahájení a kvalitu projektové přípravy plánovaných investic. - Pro investiční záměry města budeme hledat vhodné finanční zdroje z fondů EU a státního rozpočtu. - Prioritně podpoříme potřebné investice, na které získáme dotační tituly. - Zajistíme transparentnost veřejných zakázek důsledným dohledem nad průběhem vlastního řízení s účastí opozice a zveřejňováním smluv s dodavateli. - Zajistíme rozvoj infrastruktury vhodné pro rozvoj bydlení v souladu s územním plánem. - V návaznosti na studii modernizace centralizovaného zásobování teplem města Žamberka navrhneme optimální řešení. - V případě dostatečných finančních zdrojů jsme připraveni podpořit zejména následující významnější investice. Jsou to: - výstavba společenského sálu - revitalizace budovy ZŠ 28. října - rekonstrukce střechy Městského úřadu - oprava mostu přes Divokou Orlici do městské části Polsko - pokračování v další etapě výstavby zimního stadionu - rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu a vybudování atletické dráhy. 3. Kultura, školství, sport - Zajistíme rozvoj městských kulturních příspěvkových zařízení (FIDIKO, muzeum, knihovna). - Budeme finančně, či spoluúčastí na organizaci podporovat tradiční kulturní akce v Žamberku. - Budeme investovat do vybavení škol, předškolních, zájmových a uměleckých vzdělávacích zařízení zřizovaných městem. - Budeme podporovat spolkové činnosti (mládežnické projekty, kulturní, sportovní, zájmové aj.) v souladu s příslušnými Pravidly pro poskytování příspěvků. 4. Podnikání, zaměstnanost - Budeme iniciovat jednání s majiteli prázdných podnikatelských areálů či objektů a hledat řešení pro jejich možné využití. - Ve spolupráci s Úřadem práce budeme hledat vhodný způsob podpory pro začínající podnikatele a absolventy. - Budeme organizovat pravidelná setkání lokálních podnikatelských subjektů. 5. Fungování městského úřadu, komunikace s občanem - Zachováme možnost osobního setkávání a jednání s představiteli města i mimo úřední dny. - Zavedeme systém zveřejňování smluvních vztahů města. - Zveřejníme audio záznamy a další informace z jednání městského zastupitelstva na webových stránkách města v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. - Zajistíme dostupnost aktuálních formulářů v elektronické podobě včetně návodů pro vyřizování důležitých agend. 6. Doprava - Zajistíme opravy místních komunikací podle schváleného Plánu obnovy majetku města Žamberka. - Budeme prosazovat rekonstrukci křižovatky u městského muzea s návrhem kruhového objezdu a s cílem lepší propustnosti této křižovatky. - Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek a cyklotras ve městě a jeho okolí. - Zadáme zpracování studie řešení problému s nedostatkem parkovacích míst zejména na sídlištích a v hustě osídlených lokalitách města. - Podpoříme realizaci přivaděče rychlostní komunikace R35. - Zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů ve městě při zachování kvality obslužnosti. 7. Zdravotnictví, sociální péče a bydlení - Budeme usilovat o zachování standardu poskytované zdravotnické péče, její dostupnosti a kvality. - Zabezpečíme dostatečnou kapacitu terénních i pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s ohledem na proces stárnutí populace. - Podpoříme činnost stávajících klubů a spolků pro seniory nebo hendikepované občany. - Budeme pokračovat ve vzdělávání v Žamberské akademii volného času. - Postupnou realizací projektu bezbariérových přístupů usnadníme pohyb hendikepovaným občanům. - Připravíme lokality (zpracování územních studií, popř. výstavbu sítí) pro výstavbu bytů a rodinných domků v souladu s územním plánem města. - Podpoříme výstavbu startovacích malometrážních bytů a bydlení pro seniory. 8. Životní prostředí - Budeme pokračovat ve spolupráci s Povodím Labe při realizaci projektu protipovodňových opatření. - Vytvoříme podmínky pro rozšíření systému odděleného sběru odpadu a bioodpadu v katastru města. - Budeme pokračovat v modernizaci zastaralých částí systému veřejného osvětlení za účelem dosažení úspor energie a odstranění světelného smogu. 9. Propagace města, cestovní ruch - Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu zajistíme odbornou propagaci města. - Využijeme přítomnosti lokálních a regionálních médií k prezentaci zpráv ze života města a jeho obyvatel. - Budeme pokračovat v nastolených partnerských kontaktech se zahraničím prostřednictvím komise pro zahraniční styky. 10. Bezpečnost ve městě - Zajistíme optimalizaci výkonu služby strážníků MP v Žamberku s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, potřeby města a jeho obyvatel. - Dokončíme výstavbu městského kamerového bezpečnostního systému na rizikových místech ve městě. - Nadále budeme finančně a materiálně podporovat výjezdovou jednotku hasičů města. - Budeme důsledně kontrolovat dodržování omezení hazardu veřejnou vyhláškou. Jiří Dytr, Ing.Bc.Oldřich Jedlička, MUDr.Jiřina Jirešová Žamberk 30. prosince 2014 Předvánoční čas Adventní čas zpestřily nájemníkům Penzionu v Žamberku děti a studenti z mateřské a střední školy. V pondělí se konalo vystoupení studentů SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Přítomní se mohli zaposlouchat do několika písní a na závěr dostali jako předvánoční dáreček od studentů perníčky. V následujícím týdnu nás přišly potěšit děti z Mateřské školy Sluníčko. Děti si nacvičily a krásně zahrály příběh z Betléma o narození Ježíška. Senioři obdrželi od dětí ručně vyrobená přáníčka. Tradiční Vánoční posezení pro všechny klienty pečovatelské služby a zaměstnance se uskutečnilo ve čtvrtek Po slovech zástupců vedení města, vedení CSP a Správy budov Žamberk jsme si všichni společně připili na krásné prožití vánočních svátků a nový rok Slavnostní odpoledne a podvečer si zúčastnění zpříjemnili zpíváním vánočních koled s manželi Dudkovými. Komu se ještě nechtělo domů, mohl si zatancovat za doprovodu harmoniky, houslí a kytary v podání Přátel z Penzionu. Všem vystupujícím velmi děkujeme, čtenářům pak přejeme hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Mgr. Klára Nováková, sociální pracovnice

5 5 Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad 1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. 2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na nebo na webech samospráv. 3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu. Nezbytné doklady a dokumenty: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu pouze pro cizince). Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla). Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta). Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte- -li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel na Ing. M. Klement, vedoucí odboru SPDO Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Zájemci o členství v SPCCH pokud máte zájem stát se novými členy ZO SPCCH, kontaktujte tel. číslo Nabízíme finanční zvýhodnění při: - poznávacích zájezdech - ozdravných pobytech - zájezdech na plavání do krytého plaveckého bazénu - všech ostatních akcích Roční členský poplatek činí 100,- Kč. Ing.D.Topičová DĚKUJI ČESTNÝM NEZNÁMÝM lidem, kteří omylem obdrželi moji poštu a v pořádku mi ji doručili. Stanislava Hrůšová, Žamberk Služba pro nedoslýchavé v Centru sociální péče Žamberk se uskuteční dne 27.ledna 2015 v době od 8:00 11:30 hod. Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Král Vladimír 089 NA OBDOBÍ 2015 Návštěva členů Policie ČR Před vánočními prázdninami zavítali do Základní školy Bohousová členové Policie ČR OO Žamberk. Beseda s žáky školy byla velmi poutavá a zajímavá. Probíhala formou diskuze, do které se s chutí zapojili i samotní žáci, což je velmi bavilo a oslovilo. Probírali se témata jako: bezpečnost silničního provozu, bezpečná jízda na kole, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, problém přestupků a kriminality školní mládeže a v neposlední řadě i velmi aktuální a ožehavé téma, jak se zachovat a reagovat při oslovení neznámým Předvánoční čas v Erudiu Předškolní zařízení Erudio má za sebou několik pěkných předvánočních akcí. Na konci listopadu jsme se všichni vydali vlakem do Třebechovic pod Orebem, kde je pro návštěvníky otevřena nová interaktivní výstava betlémů včetně toho nejslavnějšího Proboštova. Na začátku prosince se Erudiem rozlila vůně vánočního cukroví, které si napekly děti společně s rodiči na vánoční besídku přímo v prostorách školky. Nejen, že se cukroví všem maminkám moc povedlo, ale zároveň jsme si mohli i všichni navzájem popovídat a příjemně se naladit atmosférou začínajícího adventu. A jaký byl největší předvánoční člověkem, což má v dnešní době opodstatnění i pro děti z obce a venkova. Děti si mohly vyzkoušet policejní výstroj a výzbroj, což mělo velkou odezvu. Zároveň poznaly na vlastní kůži, co vše musí policista zvládnout a unést. Nakonec byly nadšené z prohlídky policejního vozu, ve kterém se všechny s radostí vystřídaly. Za poutavou přednášku a veškerou péči děkuji obvodnímu oddělení Policie ČR v Žamberku a zvláště prap. D. Podzemnému a pprap. D. Kočové, kteří naši školu navštívili. Petr Skulbaševský, ředitel školy Parkovací karty 2015 Parkovací karty na kalendářní rok 2015 určené pro parkování na Masarykově náměstí v Žamberku jsou k prodeji na Městském úřadě Žamberk (budova radnice) u pí. H. Matějíčkové, č. dveří 201. Parkovací karta je přenosná, cena 600 Kč. H. Matějíčková, finanční odbor zážitek pro samotné děti? Zcela určitě mikulášská nadílka, na kterou k nám dorazili Mikuláš, anděl a čert ze samotného Anima. Některé děti viděly Mikuláše úplně poprvé, ale protože byl i čert ve velmi dobrém rozmaru, vše nakonec dopadlo dobře a každé z dětí kromě malého kousku uhlí dostalo i sladkou odměnu za statečnost. Martina Dostálková, Erudio

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY INFORMACE: telefon: KINO leden ledna čtvrtek v 17:00 hod. 25. ledna neděle v 17:00 hod. Sněhová královna Rusko-animovaný česky / přístupný / 80 min. / 100,- Kč 15. ledna čtvrtek ve 20:00 hod. 96 hodin:zúčtování Francie-thriller titulky / od 12 let / 120,- Kč 16. ledna pátek ve 20:00 hod. Co jsme komu udělali? Francie-komedie titulky / od 12 let / 97 min. / 90,- Kč 17.ledna sobota ve 20:00 hod. Šťastná ČR-komedie česky / přístupný / 75 min. / 90,-Kč 18. ledna neděle v 17:00 hod. 29. ledna čtvrtek v 17:00 hod. Paddington VB-komedie česky / přístupný / 98 min. / 110,- Kč 18. ledna neděle ve 20:00 hod. Fotograf ČR-komediální drama česky / od 15 let / 133 min. / 130,- Kč 25. neděle ve 20:00 hod. Vyšší moc Švédsko-drama titulky / od 12 let / 118 min. / 90,-Kč 28. ledna středa ve 20:00 hod. Hacker USA-akční titulky / od 12 let / 130 min. / 120,-Kč 29.ledna čtvrtek ve 20:00 hod. Mortdecai: Grandiózní případ USA-akční komedie titulky / od 12 let / 97 min. / 110,-Kč 30.ledna pátek ve 20:00 hod. Sils Maria Francie-drama titulky / od 15 let / 123 min. / 90,-Kč 31.ledna sobota ve 20:00 hod. Kód Enigmy VB-thriller titulky / od 12 let / 114 min. / 110,-Kč DIVADLO Každý den, šťastný den (Jaan Tätte) Diváci se můžou těšit na strhující Báru Hrzánovou v hlavní roli. Po jejím boku s objeví Zbigniew Kalina, Helena Lapčíková a Libor Jeník. Divišovo divadlo Žamberk, neděle 8. února 2015 od 19 hod. Vstupné: 380,- Kč Do Metropolitní opery v New Yorku bez letenky! Nejslavnější operní díla na plátně žamberského Divišova divadla! To nejlepší ze světové operní scény budeme mít možnost vidět v roce 2015 v digitálním kině Žamberk. Pod sloganem Přidáváme! (Encores) uvedeme čtyři operní záznamy v rámci tzv.malého předplatného. Novinkové abonmá uvede na prknech Divišova divadla svými slovy zajímavý host z operního světa a hned poté Rusalka Antonína Dvořáka, kde zazáří americká sopranistka Renée Fleming. (Přenos Dvořákovy Rusalky z Metropolitní opery se stal hitem, kina měla vyprodáno). Od jara až do podzimu si tak mohou diváci užít jedinečné zážitky z Metropolitní opery, aniž by museli cestovat do zahraničí. Dalšími operami, které uvidíte, budou Pucciniho Turandot, Don Giovani V.A. Mozarta a celý cyklus ukončí v listopadu Bizetova Carmen. Všechny záznamy kombinují špičkové operní umění s nejmodernějšími technologiemi. Uvidíme je ve vysokém obrazovém rozlišení HD, zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Diváci si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné detailní záběry, které by v samotné Met nikdy neviděli, a které jim zajišťuje více než deset kamer zaznamenávajících představení. Vážení diváci, milovníci opery i Vy, kdož její kouzlo teprve poznáte, vítejte v Divišově divadle, ve světě toho nejkvalitnějšího obrazu i zvuku, který Vám zprostředkuje naše digitální kinotechnologie v projektu The Met Live in HD. Program: v 19:00 hod. Rusalka (Antonín Dvořák) v 19:00 hod. Turandot (Giacomo Pucccini) v 19:00 hod. Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart) v 19:00 hod. Carmen (Georges Bizet) Cena předplatného 920,- Kč, samostatná vstupenka na jednotlivé představení 300,- Kč. V prodeji v kanceláři Divišova divadla. Za FIDIKO Alena Urbánková 21. ledna středa ve 20:00 hod. Železná srdce USA-válečný titulky / od 15 let / 135min. / 80,- Kč 22. ledna čtvrtek v 17:00 hod. Sedmý syn 3D USA-fantasy česky / přístupný / 120 min. / 140,-Kč 22. ledna čtvrtek ve 20:00 hod. Miluj souseda svého USA-komedie titulky / od 12 let / 102 min. / 110,-Kč Filmový klub 23. ledna pátek v 19:30 hod. Příšerný vlasy Venezuela-drama titulky / přístupný / 93 min. 50,- Kč pro členy FK, ostatní 80,- Kč Noční kino 23. ledna pátek ve 22:00 hod. E.A.Poe: Podivný experiment USA-horor titulky / od 15 let / 112 min. / 110,-Kč 24. ledna sobota ve 20:00 hod. Exodus: Bohové a králové 3D USA-historický česky / přístupný / 142 min. / 140,- Kč Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku pořádá HASIČSKÝ PLES 17. ledna 2015 od 20:00 hod. v restauraci Na Kopečku. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno Předprodej vstupenek v prodejně MODE v Nádražní ulici. 1.FC Žamberk pořádá SPORTOVNÍ PLES od 20:00 hod. v sokolovně v Lukavici. Vstupné: předprodej 150,-, na místě 170,-Kč. Předprodej vstupenek: Knihařství FOGL/pod schody, Pavlína Rambová, tel Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 23. ledna 2015 od 20 hod. sokolovna Lukavice. tombola, vinný koutek, občerstvení, předtančení Vstupné 90,-Kč. Na Vaši účast se těší hasiči z Lukavice Městské muzeum Žamberk a Spolek divadelních ochotníků Diviš Vás zvou na ŽAMBERSKÝ MASOPUST Sobota 7. února 2015, zahájení v 10 hodin na Masarykově náměstí. Zabíjačka a další pochutiny na parkovišti u muzea. Masopustní zábava následuje v pivovaru Kanec.

7 7 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Jarmila Prachařová 94 let Jaroslava Králová 90 let Hana Chvátilová 90 let František Kubále 86 let Jiří Hovádek 85 let Jiřina Kacálková 85 let Jiří Strnad 84 let Hana Hovadová 83 let Věra Lipenská 83 let Marie Osmanová 83 let Zdeňka Šiffelová 82 let Josef Hottmar 82 let Milena Šmoková 82 let Zdenka Tomanová 81 let Vilma Šípková 81 let Ludmila Všetičková 81 let Oldřich Kopřiva 80 let VZPOMÍNÁME Božena Kurečajová 70 let Čs. armády Libuše Egrtová 90 let Albertova Jaroslava Strnadová 92 let 17. listopadu Alena Kulhavá 80 let Havlíčkovo nábřeží Aurelie Biedermanová 86 let 28. října 862 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel ŽAMBERSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU Albertinum Odborný léčebný ústav: Poděkování personálu Potkala nás smutná událost, zemřela ve věku nedožitých 93 let naše maminka, babička, prababička paní Jaroslava Strnadová rozená Charfreitagová. Maminka byla již delší dobu nemocná a v poslední době přestala být pohyblivá a trpěla velkými bolestmi. Svůj život dožila v Albertinu. Přes těžké onemocnění a vysoký věk se stala, díky péči personálu a poskytované lékařské péči, oblíbenou pacientkou jak u personálu, tak i u spolubydlících pacientů. Personál oddělení sociálních lůžek byl pro naši maminku a nás, její potomky, příkladným kolektivem, který svoji snahou a milým a přátelským přístupem k pacientům usnadňuje jejich velmi těžké chvíle života. Maminka při každé návštěvě nezapomněla Žamberská akademie volného času Rozvrh Žamberské akademie volného času byl v předvánočním čase velmi nabitý. 2.A a 2.B třída se začátkem listopadu sešla v Městské knihovně, kde astroložka Dana Dvořáková vysvětlovala starodávné symboly astrologie a jejich prostřednictvím poznání sebe sama. Jako dárek si pro každého připravila osobní postavení hvězd podle data narození. Třída 1.A si v listopadu procvičila těla. Studenti se sešli v Centru sociální péče se cvičitelkou Lenkou Cvikovou a dali si pořádně do těla. Dozvěděli se informace nejen o správném cvičení, ale také o životosprávě při něm. Do teplých krajin se třída 2.A a 2.B přenesla s lektorkou Janou Chmelanovou, která si pro nás připravila velmi poutavou přednášku o historii i současnosti Izraele doprovázenou nejen množstvím fotografií, ale i ukázkami koření, oděvů a ochutnávkou tradičního jídla humus. Předvánoční setkávání probíhala v Městském muzeu. Prváci si povídali o vánočních zvycích a druháci o betlémech. Lektorka Vlaďka Šulcová si pro obě skupiny připravila spoustu informací o tradicích i současných trendech, které provází vánočních kolorit nejen v našem regionu. Ani v lednu nebudeme zahálet. 1.A se může těšit na téma z historie lékařství a 2.A a 2.B na povídání o Osvobozeném divadle. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ pochválit sestřičky a ostatní, jak se o ně, mnohdy velmi těžké pacienty, starají a jak vynalézavé formy k zpříjemnění jejich těžkých chvílí realizují. Nejen prostředí, strava a zdravotní péče, ale i náplň volného času organizovaného ochotným a hodným personálem usnadňují mnohdy těžké stáří. Velice si vážíme tohoto přístupu a chceme vyzvednout a poděkovat celému kolektivu oddělení Sociálních lůžek žamberského Albertina. Věříme, že na takovouto péči by byl pyšný i sám zakladatel pan profesor MUDr. Eduard Albert. Za zarmoucenou rodinu Jaroslav, Josef, Jiří a Mirek Strnadovi. VZPOMÍNÁME Dne 7.ledna 2015 uplynulo 20 let od úmrtí pana Bohumila Sychry ze Žamberka. Měl život před sebou, zemřel ve věku 39 let. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami VZPOMÍNKA na paní Emílii Lírovou Dne 25.ledna 2015 uplyne už 10 let, co jsi nás náhle opustila bez slůvka rozloučení. Ještě jednou dík za vše, co jsi mně dala a naučila do života. Syn Jaroslav s rodinou VZPOMÍNKA Dne 29.ledna vzpomeneme výročí úmrtí paní Marty Durchánkové, obětavé manželky, maminky a babičky. Kdo jste ji znali, věnujte ji v tento den, společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Manžel Vladimír a děti Marta a Láďa, děti s rodinami VZPOMÍNÁME Dne 30.ledna 2015 uplyne 15 let od úmrtí naší milované maminky a babičky paní Zdeňky Kalousové (doručovatelky). Byla to milá a laskavá bytost, která rozdávala lásku a dobrotu všem lidem okolo sebe. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v tento den společně s námi. Děkujeme. S úctou syn Jiří s přítelkyní Zdeňkou NAJDE SE POCTIVÝ NÁLEZCE? Dne se na hřišti u penny v Žamberku ztratil telefon Samsung galaxy S 4 mini v černém zaklapovacím pouzdře. Nálezné činí Kč. Volat můžete na tel BLAHOPŘEJEME Dne oslavila své významné životní jubileum 97 let paní Jarmila Dvořáková ze Žamberka. Paní Dvořáková nás stále překvapuje svoji mladistvou náladou a optimismem. Přejeme jí tímto mnoho lásky, zdraví a životní pohody. Kolektiv oddělení sociálních lůžek v OLÚ Albertinum Žamberk Základní umělecká škola Petra Ebena v Žamberku přeje všem svým žákům, jejich rodičům a celé veřejnosti zdravý a vydařený rok 2015 plný harmonie a štěstí. Děkujeme za veškerou pomoc, podporu a důvěru během celého loňského roku, velmi si jí vážíme. Za sponzorskou pomoc srdečně děkujeme panu Ing. Milanu Souradovi, paní Mgr. Evě Adámkové a paní Svatavě Mikyskové. PhDr. Chvátilová Hana, ředitelka školy V kavárně Dva světy připravujeme na rok 2015 cyklus besed se zajímavými lidmi. První z nich se uskuteční v kavárně pod názvem DVA SVĚTY DUŠANA NEUMANNA v pátek 23.ledna v 18:00 hod. Průvodce besedy, M.Chvátil, představí českého novináře žijícího v USA, jeho práci za normalizace, dobrodružnou jízdu starými Tatrami na Aljašku, emigraci, život v USA a novinařinu po roce Povídání písničkami doprovodí Jaroslav Moravec. Nutná rezervace míst na tel Zveme Vás na výstavu fotografií Vladimíra Bláhy KOUZLO OKAMŽIKU Výstava v kavárně Dva světy potrvá do 14.února Ing.Eva Tobišková

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY Milí čtenáři Žamberských listů, podruhé Vás zdravím z Rice Lake, partnerského města Žamberka, kde v rámci výměnného programu studuji. Ve škole nám začalo druhé čtvrtletí. Hodinu mytologie jsem vyměnil za fyziku. Ve zbylých třech předmětech (Algebra 2, Chemie mnohem dříve, než jsem zvyklý z domova. Host maminka už taky pekla vánoční cukroví. Opět ta úžasná vánoční atmosféra, tentokrát ovšem na druhé straně světa. Přeji všem doma všechno dobré v roce SVČ Žamberk INFORMUJE: PF 2015 Nezabývej se tím, k čemu nemáš vlohy, dosáhneš pouze průměrnosti. Dělej to, co umíš už dnes, ať v tom jednou můžeš být dokonalý. Vše nejlepší do nového roku 2015, hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní spokojenosti přeje SVČ ANIMO Žamberk Váš partner pro volný čas Středisko volného času ANIMO nabízí pro všechny milovníky moře letní pobyt v Itálii: MARINA DI CAMEROTA VILLAGGIO ESCA MARINA DI CAMEROTA leží na západním pobřeží Itálie a je součástí Národního parku Cilento a Vallo di Diano. Národní park skýtá spousty přírodních útvarů, které se vyskytují pouze v této oblasti. Je jedinečnou souhrou přírodních krás a historických památek. Marina di Camerota je moderní přímořské městečko s malebným přístavem. Přesto je jeho historie vidět na každém kroku v úzkých kamenných uličkách, na archeologických nálezech, v původní osadě Camerota nacházející se na pahorku nad mořem. Marina di Camerota láká turisty svou polohou u moře, které má v této oblasti nádhernou azurovou barvu. Nabízí palmovou promenádu podél přístavu, centrum plné typických obchůdků, italských barů a pizzerií VILLAGGIO ESCA je turistické středisko umístěné v centru městečka Marina di Camerota, cca 100 m od písčité či oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Komplex je složený z nově postavených zděných bungalovů a dřevěných domků, rozmístěných mezi olivovníky a jinou středomořskou vegetací. Cena od 7.000,- Kč do 8.850,- Kč dle velikosti a obsazení bungalovu. Slevy na děti do 12 let. Cena zahrnuje ubytování ve zděných bungalovech, stravování formou polopenze s polední polévkou, dopravu zájezdovým autobusem ze Žamberka, plážový servis (2 lehátka a slunečník na bungalov), pojištění CK, program pro děti i dospělé. Fakultativní výlety: Pompeje, Vesuv, Capri, Paestum, Caserta, Agropoli, Aquapark, Buvolí farma V případě zájmu kontaktujte paní Alenu Němcovou mobil Podrobné informace a fotografie na Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk slaví 1. místo ve zdobení perníku Žákyně prvního ročníku oboru cukrář Pavlína Prausová získala 1. místo v odborné soutěži ve zdobení perníku Kouzlení z perníku. Soutěž se konala dne na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace a zúčastnilo se jí osm středních škol z celé republiky. Soutěžící měli za úkol ozdobit perníkovou hvězdu v časovém limitu. Pavlína se na soutěž pečlivě připravovala pod vedením učitelek odborného výcviku paní Šárky Bouchalové a Jitky Pecháčkové. Největší radost jí udělaly hodnotné věcné ceny, vítězný pohár a medaile. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžním klání. UOV Jitka Pecháčková a Band) pokračuji až do konce pololetí. Pokud se týká sportovních výsledků, tak s fotbalovým týmem jsme se dostali až do státního kola play-off, což bylo poprvé v historii školy. Konalo se v Milwaukee, kde jsme strávili čtyři nezapomenutelné dny. I když jsme nevyhráli jediný zápas, nadšeni jsme se vrátili zpět do Rice Lake. Vzhledem k tomu, že necelý měsíc nám tu už panuje zimní počasí a ochladilo se dosti citelně, vytáhl jsem z kufru zimní bundu a vyměnil fotbal za hokej. Po prvních pár trénincích, kdy jsem si zvykal na úplně odlišný systém, jsem vcelku zapadl do týmu a začal se připravovat na hokejovou sezonu, která pro mne bude asi dost náročná. Náš školní band ukončil svoje venkovní vystupování opravdu stylově. Hráčům amerického fotbalu se taky podařilo po několika letech půstu dostat do státního kola v Madison, a tam jsme je doprovázeli. S koncem hraní na čerstvém vzduchu přišla koncertní sezona, v rámci které máme naplánovaná vystoupení na zimní období a začátek jara. S Denisou a dvěma americkými spolužačkami hrajeme v kvartetu, a tak muziky bude opravdu dost. 27. listopadu jsem poprvé na vlastní kůži zažil Den díkůvzdání. Při této příležitosti se sešla moje host rodina se svými příbuznými. Den předem jsme připravovali velké množství jídla. Pekli jsme krocana s nádivkou a návštěva přinesla tradiční dýňový koláč. Odpoledne jsme měli soukromý hudební program, protože v rodině mých host je několik muzikantů. V obývacím pokoji byl od listopadu ozdobený stromeček, což bylo Z Rice Lake Jakub Stejskal. Diskotéka pro děti ze Speciální střední školy a základní školy v Žamberku Jako každý rok se konala oblíbená Diskotéka v Tobogánu. Je to vždy nezapomenutelný zážitek pro malé, velké, pro učitele, ale i pro rodiče. Děti soutěžily o nejlepší tanec. Každý si odnesl odměnu za odvahu. Také vystoupil taneční kroužek a dívky s andělskými křídly. Letošní Diskotéka se konala a byla výjimečná. Zapojili jsme se do celorepublikové akce, kterou organizovalo Rádio Impuls s vypouštěním balónků s přáním pro Ježíška. V 15:15hodin nám byl dán povel z Rádia Impuls a děti, rodiče a učitelé vypustili 95 balonků. Byl to nádherný zážitek Už se těšíme na další ročník. Dana Kalousková

9 9 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1 Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ který se koná od 9 do 12 hodin + řemeslné hrátky* od 13 do 16 hodin * řemeslné hrátky praktické ukázky jednotlivých učebních oborů s možností zapojit se a vyzkoušet si jednotlivé činnosti a řemesla. Vzdělání je hodnota na celý život. Přijďte k nám tuto hodnotu získat! Otevřeme Vám cestu k profesní kariéře. Jsme vzdělávací instituce, ve které má podstatné místo komunikace, porozumění a vzájemná spolupráce. Budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy, odloučené pracoviště stavebních oborů, domov mládeže a zejména nově zrekonstruovanou školní kuchyň. Pro návštěvníky jsou připraveny: degustace gastronomických výrobků zdarma, degustace cukrářských výrobků spojené s prodejem ukázky dárkového balení zboží výstava slavnostních tabulí velikonoční, dožínková, vánoční atd. představení oborů: KUCHAŘ, číšník, prodavač, CUKRÁŘ, obchodník a GASTRONOMIE, IN- STALATÉR, TRUHLÁŘ, ZEDNÍK OBRÁBĚČ KOVŮ (nový učební obor od ), spolupráce s firmou Bühler, CZ, s. r. o., Žamberk pro návštěvníky bude otevřena školní kavárna s nabídkou nealkoholických nápojů, cukrářských výrobků a chlebíčků. Nabízíme vám: svářečské kurzy (plamen, plast, měď) účast na odborných soutěžích práce na CNC strojích možnost ubytování v domově mládeže odborný výcvik ve spolupráci se specializovanými firmami zahraniční pobyty možnost stipendií navazující maturitní nástavbové studium Bližší informace získáte na č.telefonu nebo na internetové adrese PODĚKOVÁNÍ Z MŠ CTYŘLÍSTEK Je dobrým zvykem se na začátku nového roku ohlédnout a zhodnotit ten předcházející. Při našich celoročních aktivitách (přednášky, ukázky živých zvířat, výlet do Ekocentra, tvořivé dílny s rodiči, táborák, dopravní soutěž, návštěva kulturních programů a výstav v muzeu, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční posezení besídky ) jsme se snažili dát dětem příležitost tvořit, seznámit je s různými materiály i pomůckami, ukazovat jim různé přístupy a možnosti, mezi nimiž mohou volit, rozhodovat se, a především si své cesty vytvářet samy. Realizací přírodní zahrady se nám propojil vnitřní a vnější prostor školky tak, aby se zde děti přirozeně rozvíjely, cítily se v bezpečí, ale zároveň, aby tento prostor byl pro ně nevšední. Díky sponzorským darům firmy EG Real, a. s., a hlavně rodičů našich dětí, jsme mohli už pod stromečkem nalézt hračky, které nám pobyt na zahradě budou zpříjemňovat (hrábě, motyčky, lopaty, rýče, kbelíčky, mechanické lžíce, auta, nakladače, traktory ). Ježíšek nám přinesl i spoustu didaktických pomůcek, které pomohou dětem pochopit základní principy fyziky, chemie, podpoří je ve zkoumání a experimentování (magnetické stavebnice, kinetický písek, zvětšovací lupy, mikroskopy, zrcadla, globusy, modely sluneční soustavy ). Za špatného počasí, kdy nemůžeme ven, podpoříme pohybový rozvoj dětí cvičením na nových balančních deskách, žíněnkách, molitanových švédských bednách Díky aktivitě manželů Fadrných a vzájemné spolupráci rodičů ve třídě Šnečků se podařilo zrealizovat novou šatnu pro děti. Patří jim velký dík a obdiv za jejich pracovní obětavost a financování této akce. Děkuji i všem rodičům a přátelům Mateřské školy Čtyřlístek, kteří nás podporují finančně i materiálně, ale hlavně těm, kteří umí pohladit slovem a pochvalným pohledem. Přeji všem do nového roku mnoho osobních úspěchů, zdraví, i pro všechny jejich blízké a štěstíčko pro každého z nás. Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek Čtvrtá mobilita projektu Comenius v Itálii Ve dnech listopadu 2014 jsme navštívili díky programu Comenius město Turín. začalo tím, že jsme s naším průvodcem procházeli město a prohlíželi si různé budovy (Madama Palace, Paletine Gate, Torino Royal Palace). Následovaly prezentace, kde každá země představila výrobky své firmy. Po prezentacích jsme dostali občerstvení. Posledním programem byly biologické laboratorní práce, kde jsme si zkoušeli zajímavý pokus. Pak jsme se každý rozjeli se svými kamarády do rodin. V úterý jsme se sešli na náměstí Piazza Vittorio a vydali jsme se na projížďku autobusem po Turíně. Viděli jsme spoustu památek, ale kvůli špatnému počasí to nebylo tak krásné, jak by to být mohlo. Když jsme skončili projížďku, šli jsme na oběd do jedné kavárny. Oběd byl skvělý. Když se jsme se najedli, navštívili jsme muzeum filmu Mole. Tam jsme strávili pár hodin a i to bylo málo. Viděli jsme tam spoustu zajímavých věcí. Když tento program skončil, každý už měl svůj vlastní plán. Středa začala tím, že jsme zase nasedli do autobusu a vydali se za památkami. Viděli jsem opravdu nádherná místa (Basilica of Superga) a nakonec jsme jeli na včelí farmu, kde jsme si mohli zkusit vyrobit med. Měli jsme tam také výborný oběd. Po obědě jsme jeli na Piazza Vittorio, kde jsme se rozešli. Odpoledne byl volný program. Ve čtvrtek ráno jsme se jako tradičně sešli na Piazza Vittorio. Bohužel to bylo poslední setkání všichni jsme se hromadně objímali a loučili, brečeli jsme a nechtěli jsme odjet. V půl osmé večer jsme odletěli a pořád jsme byli smutní, že musíme odjet. Byl to opravdu úžasný zážitek. Seznámili jsme se se spoustou super lidí, procvičili jsme si angličtinu a viděli hodně zajímavých míst. Upřímně mohu říci, že doufám, že se tam jednou vrátím a setkám se se svými italskými přáteli. Nicole Dočkalíková, 5. A Snoezelen Žampach V listopadu 2014 měli žáci Speciální střední školy a základní školy Žamberk možnost navštívit snoezelen, který se nachází v areálu Domova pod hradem Žampachem. Čekalo nás příjemné prostředí v podkrovní místnosti, která je speciálně vybavená k relaxaci, odpočinku a stimulaci smyslových orgánů. Nejprve jsme vyzkoušeli mnoho zajímavých hudebních nástrojů a potom jsme relaxovali při krásné hudbě. Jsme rádi, že nám vedení Domova pod hradem umožnilo v tomto školním roce pravidelně snoezelen navštěvovat. Štěpánka Bodnárová ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ ZO SPCCH v Žamberku pořádá opět pravidelné zájezdy DO PLAVECKÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ. leden duben ,07.02.,21.02.,07.03., ,21.03., na plavání, vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv.jídelny Elitexu, nádraží ČD. Návrat kolem 10:45 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-Kč, děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Výbor ZO SPCCH Žamberk Případná změna termínu bude oznámena v ŽL a info skříňkách. Poznámka: pokud jste si zapsali termíny, které byly uvedeny v ŽL č.21/2014 na str.13, upravte si termíny podle výše uvedených. Poskytovatel služby nám datum změnil ve dvou případech. Děkujeme za pochopení. Vlasta Pavlousková

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Den otevřených dveří na LSG Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absolventi z let minulých, dovolte mi pozvat Vás srdečně na tradičně pořádaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se v Letohradském soukromém gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 16 hodin. Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit. Nevyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den a třeba i nahlédněte do výuky. Těšíme se na setkání. Vratislav Šembera, ředitel gymnázia Vánoční nohejbalový turnaj dvojic V sobotu 13. prosince 2014 se od 9 hodin v Sokolovně v Lukavici uskutečnil druhý ročník Vánočního nohejbalového turnaje losovaných dvojic. Zúčastnilo se ho celkem 14 nohejbalových nadšenců ze Žamberka a okolí, což bylo o jednu dvojici více než v loňském roce při premiéře turnaje. V úvodu proběhlo přivítání hráčů, seznámení s pravidly turnaje a následně losování dvojic, kdo s kým bude hrát (smečař + polař). Po celkem 21 odehraných zápasech, hraných na dva vítězné sety, které rozhodly o pořadí turnaje, byla každému hráči předána věcná cena. Dvojice, které se umístily na stupních vítězů, obdržely pamětní medaile a diplomy. Vítězové turnaje navíc pěkný putovní pohár. Na hřišti i mimo něj vládla opět přátelská atmosféra, ale i správná sportovní rivalita. Mezi jednotlivými zápasy se bylo možno občerstvit v baru sokolovny. O pohoštění se zejména zasloužila paní Věra Kusá a Jiří Toman z Jablonného nad Orlicí a Roman Šafář ze Žamberka. V baru nás vzorně obsluhoval Pavel Turner, také z Jablonného nad Orlicí. Paní Alena Urbánková z Lukavice opět upekla výborný VELKÁ VĚDA MALÉMU MĚSTU LSG: unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje i v roce 2015! V novém roce zahájíme přednáškou, kterou povede vědecký pracovník Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vám jistě dobře známý z České televize Mgr. Michal Žák, Ph.D. Jak dobré jsou současné předpovědi počasí? Čtvrtek 22. ledna 2015 v 16 hodin Autor představuje téma své přednášky v následující anotaci: Předpovědi počasí patří k nejsledovanějším informacím v médiích. Objektivně došlo v posledních 30 letech k výraznému zkvalitnění předpovědí stejně jako k prodloužení délky předpovědního období. Někdy to ale širokou veřejností takto vnímáno není kromě jistého subjektivního faktoru hraje roli i fakt, že ne vždy jsou předpovědi patřičně interpretovány a pochopeny. V rámci přednášky vysvětlíme pojmy, které se často objevují v předpovědích počasí. Hlavní pozornost ale bude věnována současným předpovědním metodám, jejich možnostem a tomu, jak dobré jsou dnes používané předpovědní modely. I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit. Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda! Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG Pozvánka pro hráče mariáše V sobotu 31.ledna 2015 pořádáme v penzionu U lípy v Kunvaldě turnaj v křížovém mariáši. Přihlášky a registrace na místě od 12:30 45 min.do 13:50 hod. Hrají se 4 kola po 45 min. s15 min. přestávkami. Startovné 30,- Kč. Sponzoři zdarma. Ceny pro 20 nejlepších. Bližší informace na nebo tel Na hojnou účast se těší za pořadatele Tobiška Jaroslav SPORT FOTBAL Mladší žáci v Žamberku: 1.FC Žamberk Boříkovice 2:3 (Jančík, Javůrek) 1.FC Žamberk Ústí n.o. 3:2(Sivák 2, Malý) 1.FC Žamberk Vraclav 0:2 Mladší přípravka na Mikulášském halovém turnaji v Jablonném: Jablonné B 1.FC Žamberk 1:1 (Václavek) 1.FC Žamberk -Verměřovice 1:0 (Kos) Jablonné A -1.FC Žamberk 1:1 (Kubíček) l 1.FC Žamberk Jablonné B 0:0 Verměřovice -1.FC Žamberk 0:2 vánoční štrůdl, po kterém se jen zaprášilo. Fotografické záběry z nohejbalového turnaje pořídila Dita Urbánková, též z Lukavice. Letošním Sympaťákem turnaje byl v hlasování zúčastněných hráčů zvolen Michal Kristek, za což byl odměněn putovní soškou Nohejbalového Fanouše a pamětním listem.na závěr tímto děkuji Vlastimilu Severovi a Filipu Šubrtovi za vzorně připravenou sokolovnu, všem výše uvedeným osobám, které se turnaje jakýmkoliv způsobem účastnily, a přítomným divákům. Doufejme tedy, že se 5. prosince 2015 sejdeme na již třetím ročníku tohoto turnaje. Celkové pořadí turnaje: 1.místo Rudolf Toman (Rokytnice v O.h.)+Roman Kubíček (Líšnice), 2.místo Michal Maurer (Žamberk)+Jaroslav Kovanda(Žamberk), 3.místo Roman Šafář (Žamberk)+Pavel Urbánek (Lukavice), 4.místo Petr Jedlička (Dlouhoňovice)+Josef Hub (Žamberk), 5.místo Michal Kristek (Žamberk)+ Luboš Krušina (Praha), 6.místo Patrik Kubíček (Líšnice)+Roman Zecha (Žamberk) a 7. místo Jiří Toman (Jablonné nad Orlicí)+ Miroslav Durchánek (Žamberk). Pavel Urbánek (J.Bureš, Kos) 1.FC Žamberk Jablonné A 1:1 (Suchodol) Sestava ŽBK: Barvínek-Kos, Martinek, Suchodol, Václavek, Kubíček, Nýdl, Jan Bureš Mladší přípravka na halovém turnaji v Libchavách FC Žamberk Rokytnice 2:0 (Barvínek, Konečný) Libchavy 07 1.FC Žamberk 0:1 (Konečný) 1.FC Žamberk Řetová 3:2 (Konečný 3) Libchavy 06-1.FC Žamberk 2:0 Sestava ŽBK: Prokop, Kos, Martinek, Suchodol, Václavek, Brebis, Konečný, Kubíček, Barvínek (kor)

11 11 KANOISTIKA ČESKÝ POHÁR 2014 Veteráni kanoistického oddílu se v Českém poháru celé republiky umístili na pěkném 4. místě pouze 2 body za velkým oddílem z Nymburka. Stačilo,aby některý náš závodník zajel o jedno místo lépe, a mohlo to být medailové místo tak jako vloni. Bodovací tabulka oddílů: 1. Olomouc 269 b. 2. Písek 253 b. 3. Nymburk 158 b. 4. Žamberk 156 b. 5. Bráník 133 b. Bodovací tab. jednotlivců: kateg. C1 F (nar.1953 a st.) 1. Strnad Jiří 33 b. 7. Koblížek Jindřich 1 b. kateg. C1 D (nar ) 3. Jedlička Václav 6 b. kateg. C1 B (nar ) 1. Stejskal Václav 45 b. 8. Černohous Marek 11 b. 10. Stejskal Petr 9 b. 14. Kraus Jan 3 b. kateg. K1 F (nar.1953 a st.) 4. Středa Vladimír 21 b. 10. Tomeš Jaroslav 3 b. kateg. Kl E (nar ) 4. Paďour Jiří 14 b. kateg. K1 A (nar ) 15. Kalous Petr 6 b. Oddíl v celkovém bodování oddílů skončil na 12. místě s počtem bodů 783. Bodovací tabulka jednotlivců: dorostenci kajak 2. Procházka Jakub 237 b. 4. Stejskal Jakub 228 b. 9. Kubíček Patrik 175 b. ženy kajak 14. Paďourová Klára 15 b. junioři kajak 20. Procházka Ondřej 37 b. Vážení čtenáři, na základě Vašich žádostí zveřejňujeme uzávěrky Žamberských listů na rok Děkujeme za Váš zájem a Vaše příspěvky, které do redakce ke zveřejnění posíláte. Žamberské listy jsou periodikem, které slouží informovanosti občanů o připravovaných i pořádaných akcích, o dění v našem městě a okolních obcích, o informacích ze samosprávy a státní správy MěÚ, nejsou určeny být prostředníkem k vyřizování si politických i soukromých účtů. K vyřešení problémů je určena Přestupková komise nebo orgány činné v trestním řízení, nikoli stránky ŽL. Žamberské listy jsou hrazeny z daní daňových poplatníků, a proto musí a vždy budou zveřejňovat příspěvky, které podmínky ke zveřejnění splňují, tzn. s respektem Tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Žamberských listů, a ať se to některým spoluobčanům líbí či nelíbí, patří sem i zveřejnění konstruktivní kritiky. Nenecháme se nikým vyprovokovat ani slovně zastrašit, abychom hráli podle něčí taktovky, a nikdy nebudeme reagovat na anonymní dopisy. S ohledem na kapacitu ŽL Vás opět žádáme o stručnost informací. Dodržujte termíny uzávěrek a vždy uvádějte jméno autora poslaných fotografií a jeho souhlas ke zveřejnění. Na závěr dovolte, abychom poděkovali za velké množství vánočních a novoročních přání, které do redakce ŽL doputovalo. Velmi si vážíme Vašich příznivých reakcí, dávají nám sílu a radost do další práce a přebijí negativní, nenávistné, z kontextu vytržené informace, jež se objevily např. před volbami na jedné webové stránce nejmenovaného politického sdružení. Děkujeme také Radě města našemu zřizovateli, že k periodiku ŽL, které je sice finančně zahrnuto do městského rozpočtu a je vedeno redakční radou komisí Rady města, přistupuje naprosto apoliticky, s respektem svobody slova a svobodného zveřejnění názorů. Ne vždy a všude jsou totiž zřizovatelé takto objektivní. My si to uvědomujeme a velice si takového přístupu vážíme. Myslím, že toto poděkování mohu vyslovit i za naše věrné čtenáře, kteří si tuto skutečnost mohli v mnoha případech na stránkách ŽL již v minulosti ověřit. Děkujeme všem našim spolupracovníkům, doručovatelům, inzerentům, dopisovatelům, prodejcům, pracovníkům tiskárny, zkrátka všem, kteří se na tom, že si ŽL každých 14 dnů můžete přečíst, jakýmkoli způsobem podílí. Děkujeme, že nám po dlouhá léta zachováváte přízeň, tolerujete a omlouváte případné chybičky šotky, které se občas v tisku objeví. PF 2015 Přejeme Vám všem štěstí, pevné zdraví, pokoru a vzájemný respekt v novém roce Za Redakční radu ŽL Růženu Steinerovou, Mgr.Bronislavu Havlíkovou, Mgr.Miroslavu Krajčírovou, Mgr.Oldřicha Kučeru, Davida Kerschbauma Pavlousková Vlasta, šéfredaktorka ČASOVÝ HARMONOGRAM na rok 2015 Číslo vydání Uzávěrky ŽL Č Č.2 Úterý Č.3 Čtvrtek Č.4 Čtvrtek Č.5 Čtvrtek Č.6 Čtvrtek Č.7 Čtvrtek Č Č Č.10 Čtvrtek Č.11 Čtvrtek Č Č Č.14 Čtvrtek Č.15 Čtvrtek Č.16 Čtvrtek Č Č Č.19 Čtvrtek Č.20 Čtvrtek Č.21 Čtvrtek Distribuce ŽL Čtvrtek Středa Středa Čtvrtek Pátek Středa Pátek Úterý Úterý Čtvrtek Čtvrtek Úterý Úterý Nejvíce bodů pro oddíl získal Vojta Procházka a Kuba Stejskal. Benjamínci, kteří startovali na všech závodech, se bohužel do bodování oddílů nepočítají. vkal PRODÁVÁME použité zboží, starožitnosti a spoustu dalšího VYKOUPÍME VŠE, co skrývá Vaše půda, sklep, pozůstalost, rodinný dům, byt, stodola, sklad, mobil: Vrbí 1387, ŽAMBERK tel. č.: PRODÁM byt 3+1 (86 m 2 ) v OV v centru Žamberka. Dům s výtahem a lodžií. Možno i s garáží a zahradní domek s vybavením v zah.kolonii. RK nevolat. Kontakt: tel PŘIJMEME DŮCHODCE řidiče osobní taxislužby pro oblast Žamberk. Informace na tel HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ cca 10 až 20 hodin týdně, v případě nemoci 4 dny v týdnu. tel po 16 hod. Stavební bytové družstvo Žamberk nabízí od k pronájmu byt o vel.1+1, 39m 2, ve 4. nadzemním podlaží domu čp.1332, ul. Pionýrů, Žamberk. Podmínkou pronájmu je složení kauce ve výši Kč. Bližší informace na tel.č Josef Pecháček.

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: Uzávěrka ŽL č. 2/ , vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného ředitel/ka odboru ekonomicko-provozního (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného ředitel/ka odboru ekonomicko-provozního (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného ředitel/ka odboru ekonomicko-provozního (odborný rada) č.j.: KHSMS/52590/2015 Datum: 11. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015 Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015 Začátek: 17.00 hodin Ukončení: 18.45 hodin Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Duda, P. Kappelová, J. Konečná,

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více