Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Luštěnice Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice verze: 2013/2014 č.j.: ZŠ/96/2013 schválena na ped. radě část 1.

2 STRUKTURA ŠVP 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: ÚDAJE O ŠKOLA : Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, Luštěnice ŘEDITELKA ŠKOLY : Mgr. Miluše Hůlková tel: , ZŘIZOVATEL ŠKOLY : Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 171, Luštěnice tel : IČ : DIČ : CZ IZO : RED-IZO : KOORDINÁTOR ŠVP : Mgr. Lenka Marušková PLATNOST DOKUMENTU: od schválena na ped. radě dne č.j.: ZŠ/96/2013 2

3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.4 Úplnost a velikost školy Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od školního roku 2005/2006 žáků na prvním stupni neustále přibývá. Na prvním stupni existují paralelní třídy, na druhém stupni jsou šesté ročníky zastoupeny paralelně, ostatní ročníky pouze jednou třídou. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 250 žáků, od listopadu 2013 se počítá s přístavbou dalších tříd zvýšení kapacity školy na 300 žáků, aby mohla být uspokojena stále se zvyšující kapacita žáků v prvních třídách. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří učitelé 1 a 2.stupně ZŠ, výchovná poradkyně a 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený, s převahou žen. Kolektiv je věkově velice mladý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na prvním stupni. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVVP jsou pedagogika a psychologie, Osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice jednotlivých předmětů a práce s výpočetní technikou. 2.4 Dlouhodobé projekty V současné době nerozvíjí škola žádný mezinárodní projekt. Během školního roku probíhají dlouhodobé projekty, které se každoročně doplňují, prohlubují a propracovávají a podílejí se na nich většinou všechny ročníky. Jsou to : Den dopravy, Den Země, Den slabikáře (1.roč.), Velikonoce, Vynášení Morény, Pálení čarodějnic, Sportovní olympiáda, Luštěnický slavíček, Branný den, Den Evropské unie. 3

4 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.4 Zaměření školy Škola je zaměřena na : o výuku cizího jazyka o práci s výpočetní technikou o sportovní výchovu o mimoškolní aktivity a využití volného času o práci s dětmi se SPUCH I. Preferovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi II. III. IV. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce a v jazyce cizím, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů podporovat výuku na počítačích a jejich využívání Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. preferovat sportovní výchovu vést žáky ke zdravému životnímu stylu Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, stejnou péči věnovat všem žákům nepreferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. V. Zavádět do výuky efektivní metody výuky. vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řáduzavádět do výuky efektivní metody výuky. vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu VI. Rozvíjet dále silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 4

5 3.4 Výchovné a vzdělávací strategie o o výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni I. Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení vedeme sebe, žáky i rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady,podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle podněcujeme tvořivost a samostatnost žáků rozlišujeme ve výuce základní, nezbytné učivo a učivo rozšiřující, doplňující učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, používat a vyhodnocovat informace uplatňujeme individuální přístup k žákovi motivuje k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení učíme práci s chybou, při hodnocení používáme převážně prvky pozitivní motivace, učíme trpělivosti, povzbuzujeme II. III. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů učíme žáky nebát se problémů vytváříme praktické problémové úlohy a situace a učíme žáky problémy řešit, podporujeme různé způsoby řešení problémů při řešení podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů a týmovou spolupráci v rámci jednotlivých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Kompetence komunikativní - vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu zaměřujeme se prioritně na rozvíjení komunikačních dovedností žáků klademe důraz na úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 5

6 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a školy na veřejnosti připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných situacích důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu učíme žáky naslouchat druhým IV. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých minimalizujeme používání frontální výuky, podporujeme výuku skupinovou sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují vedeme žáky k respektování vzájemně dohodnutých pravidel, na jejichž formulaci se sami podíleli učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě, ve skupině V. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu netolerujeme sociálně patologické projevy chování šikana, drogy, kriminalita mládeže netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci neustále sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření využíváme pomoci a zkušenosti odborníků (PPP, policie, ) při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich příčinu vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně životního prostředí VI. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme vytváříme při výuce podnětné a tvořivé prostředí, měníme pracovní podmínky důsledně vedeme žáky k dodržování dohodnutých pravidel, ochraně zdraví a k plnění povinností a závazků 6

7 seznamujeme žáky různými formami s profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich dalšího studia motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných, žáků s poruchami chování, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch, jsou posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny do Mladé Boleslavi. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány k integraci. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je po domluvě se zákonnými zástupci dítěte vypracován individuální vzdělávací plán. Podle něho se s dítětem během roku pracuje. V individuálních vzdělávacích plánech uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, způsob vzdělávání a hodnocení v jednotlivých předmětech a nutnou spolupráci rodičů na dodržování individuálních plánů. Při klasifikaci těchto dětí vycházíme z pravidel zakotvených v individuálních plánech, přihlížíme k vývojové poruše a snažíme se hodnotit s tolerancí. 2. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, a to především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Těmto žákům bude umožněno individuálně pracovat s naučnou literaturou, pracovat na počítači či navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V rámci individuálního přístupu k nadaným žákům je možno zadávat náročnější samostatné úkoly, pověřovat je vedením a řízením skupin. I při samotné výuce mohou být pověřováni náročnějšími částmi plnění úkolů. Budou respektována doporučení z PPP, např. možnost vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Není výjimkou, že u těchto žáků bývají zaznamenávány výkyvy v chování. Žáci jsou usměrňováni v oblasti osobnostní výchovy, jsou vedeni k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a k ochotě pomáhat druhým. Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace. Zabezpečení výuky nadaných žáků : individuální vzdělávací plány 7

8 zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech možnost účasti ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících 3. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování. Jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách 1. i 2.stupně formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. Budou stanovena přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. 4. Vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Jedná se o žáky, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od majoritní skupiny. Jsou to žáci u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Dále se může jednat o žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Tito žáci bývají málo stimulovaní, většinou špatně připravení na školní docházku. Práce s těmito žáky je pak pro vyučující velmi náročná a vyžaduje individuální přístup a specifickou péči, případně konzultaci či fyzickou pomoc odborných zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nápravné a diagnostické ústavy) Dlouhodobým cílem školy je pak integrace všech těchto žáků, ochrana jejich minoritní kultury a podpora dosažení úspěchu ve společnosti. 5. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Jedná se o žáky se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) a o žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Do výuky se zařazují speciální vyučovací předměty odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Jde především o logopedickou péči. Při hodnocení výsledků vzdělávání je zohledněn druh, stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění. 3.4 Začlenění průřezových témat (PT) I. Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání 8

9 Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika I. Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování II. III. IV. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru Solidarita Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí V. Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Vztah mediálního sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 9

10 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PROJEKTY TÉMATICKÉ OKRUHY ROČNÍK OSOBNOSTNÍ Zrcadlo, zrcadlo, řekni 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7., 1.8, 1.9, ročník A Žiji mezi kamarády? 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ročník SOCIÁLNÍ Etiketa-žádný problém 1.7, ročník VÝCHOVA Život na ostrově 1.5, 1.8, 1.9, ročník Zvládnu to? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, ročník Absolvent 1.2, a 9.ročník VÝCHOVA Desatero naší třídy a 5.ročník 4.a DEMOKRATICKÉHO Já, my, oni 1.1, ročník OBČANA Náš stát 1.1, 1.3, ročník Lidská práva ročník VÝCHOVA Všemi směry od ČR 1.2, ročník K MYŠLENÍ Život dětí v jiných zemích 1.1, ročník V EVROPSKÝCH Historické mezníky 1.1, ročník A GLOBÁLNÍCH Z ptačí perspektivy 1.1, ročník SOUVISLOSTECH Luštěnický slavíček ročník Barevný svět ročník MULTIKULTURNÍ Kdo jsem já? ročník VÝCHOVA Duhová krása 1.2, ročník Znáš svůj jazyk? ročník Jiný kraj jiný mrav 1.3, ročník Co je potřeba k životu 1.1, a 2.ročník ENVIROMENTÁLNÍ Papír 1.1, a 2.ročník VÝCHOVA Jak to, že žijeme? 1.2, ročník Odpady 1.1, 1.3, ročník Život v obci očima dětí 1.3, 1.6, ročník Rozhlasová upoutávka 1.5, 1.6, ročník MEDIÁLNÍ Rozumíme reklamě? 1.1, ročník VÝCHOVA Umím číst noviny? 1.1, ročník Co unese papír 1.1, ročník Přežil bych den bez TV? 1.3, ročník Budeme někdy jako oni? 1.4, ročník Rozpracování jednotlivých průřezových témat a jejich tematických okruhů do projektů je samostatnou přílohou ŠVP. 10

11 4 UČEBÍ PLÁN 4.4 Učební plán I. Stupeň platnost od PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk 8 (1) 9 (2) 9 (2) Cizí jazyk ( AJ) Matematika 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) Informatika 1 (1) Prvouka (1) Vlastivěda 2 (1) 2 (1) Přírodověda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova * Tělesná výchova Praktické činnosti * Týdenní hodinová dotace Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ * Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. 11

12 4.4 Učební plán II. Stupeň platnost od PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk 4 (1) (1) Cizí jazyk (AJ) Další cizí jazyk (RJ) Matematika 5 (1) Informatika 1 Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika 2 (1) 2 2 (1) 4 (1) 1 (1) 4 5 (1) (1) 2 (1) Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) Hudební výchova * ,5 Výtvarná výchova* , výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti * (1) Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Disponibilní navýšení:: Český jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis 1 1 OaRv 1 1 Fyzika Přírodopis Zeměpis Praktické činnosti 1 1 Volitelné předměty

13 Součet vyučovacích hodin celkem na 2. stupni ZŠ * jednohodinové nebo půlhodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky nebo jednohodinovky 1/14 dnů. Výuka Dalšího cizí jazyk(rj): Od školního roku 2013/2014 budou mít žáci 7. ročníku zařazenu výuku dalšího cizího jazyka (RJ) s minimální časovou dotací 6 hodin, a to po 2 hodinách týdně v ročníku. Přechodné období: Školní rok 2013/ / ročník: Žáci, kteří si zvolili RJ ve školním roce 2012/2013 jako volitelný pokračují výukou v rozsahu 6 vyučovacích hodin (v každém ročníku 2 hodiny). Ostatní žáci 8. ročníku budou rozděleni do 2 skupin: i. skupina žáci s SPU posílení AJ v časové dotaci 6 vyučovacích hodin (v 8. a 9. ročníku po 3 hodinách) ii. skupina výuka RJ v časové dotaci 6 vyučovacích hodin (v 8. a 9. ročníku po 3 hodinách) 4.4 Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace na I. Stupni ZŠ Všechny disponibilní hodiny jsou zařazeny povinně pro všechny žáky do vyučovacích předmětů Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda. Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní hodiny pro všechny žáky Celkem disponibilních hodin Český jazyk 35 5 Informatika 1 1 ve 4.r Matematika 20 5 Prvouka 1 ve 3.r Vlastivěda 12 1 ve 4.r Přírodověda 1 v 5.r Využití disponibilní časové dotace na II. Stupni ZŠ Disponibilní časová dotace (24 hodin) je využita: I. na povinné vyučovací předmětech(21 hodin ): a. Český jazyk 2 hodiny b. Matematika 3 hodiny c. Další cizí jazyk 6 hodin 13

14 d. Informatika 1 hodina e. Dějepis -1 hodina f. Občanská a rodinná výchova - 1hodina g. Fyzika 2 hodiny h. Přírodopis 2 hodiny i. Zeměpis 2 hodiny j. Praktické činnosti 1 hodina II. na volitelné předměty (3 hodiny): v 8. ročníku si žáci zvolí další volitelný předmět (v celkovém rozsahu 1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku) v 9. ročníku si žáci zvolí další volitelný předmět (v celkovém rozsahu 1 hodina týdně v 9. ročníku) III. nabídka volitelných předmětů Konverzace v Aj Výpočetní technika Seminář z M Seminář z Čj Vedení domácnosti 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.4 Přehled povinných vyučovacích předmětů I. Stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Čj Povinný předmět v ročníku s hodinovou dotací 38 hodin. Disponibilně jej lze podle potřeb žáků navyšovat v 1. a 4. ročníku o další 1 hodinu, (ve 2.a 3. ročníku o 2 hodiny) týdně - jako specializované a vyrovnávací hodiny. Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk - Aj Povinný cizí jazyk. Žák se jej učí od 3. ročníku v 3 hodinové dotaci týdně, jeho výuku absolvuje v každém ročníku až do 9. třídy. Výuka může probíhat v blocích = skupiny z různých tříd v každém vyučovaném ročníku. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Matematika - M 14

15 Povinný předmět v ročníku s hodinovou dotací 22 hodin. Disponibilně jej lze podle potřeb žáků navyšovat v 1. a 4. ročníku o další 1 hodinu, (ve 2. a 3.. ročníku o 2 hodiny) týdně - jako specializované a vyrovnávací hodiny. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu: Informatika - Inf Povinný předmět v 5. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v praktickém životě. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Název vyučovacího předmětu: Prvouka - Pr Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně. Disponibilně navýšen ve 3. ročníku o další hodinu (celkem 7 hodin). Název vyučovacího předmětu: Vlastivěda - Vl Povinný předmět. Ve 4. a 5. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací. Disponibilně navýšen v obou ročnících po 1 hodině týdně. a v 5. ročníku s 2 hodiny týdně (celkem 4 hodiny). Název vyučovacího předmětu: Přírodověda - Př Povinný předmět. Ve 4.a 5. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací (celkem 4 hodiny). Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova - Hv Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin). Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Název vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova - Vv Povinný předmět v ročníku s jednohodinovou týdenní dotací v ročníku a dvouhodinovou dotací ve 4. a 5.ročníku (celkem 7 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Vv a např. Pv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova -Tv Povinný předmět v ročníku se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny žáky (celkem 10 hodin). 15

16 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu: Praktické činnosti - Pč Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů II. Stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Český jazyk - Čj Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících, s 4 hodinovou týdenní dotací (celkem 16 hodin). Podle různých vzdělávacích potřeb žáků je v 9. ročníku disponibilně navýšen o další 1 hodinu týdně - celkem 17 hodin - specializované a vyrovnávací hodiny, příprava na přijímací a talentové zkoušky rozdělení žáků na 2 skupiny. Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk -Aj Povinný cizí jazyk. Vyučuje se od 3. ročníku v 3 hodinové dotaci týdně. Žák jeho výuku absolvuje v každém ročníku až do 9. třídy. Výuka probíhá v blocích = skupiny. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Matematika - M Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících s 4 hodinovou týdenní dotací (celkem 16 hodin). V 6. ročníku je navýšen o jednu hodinu. Podle různých vzdělávacích potřeb žáků v 9. ročníku je disponibilně navýšena o další1 hodinu týdně -specializované a vyrovnávací hodiny, příprava na přijímací a talentové zkoušky rozdělení žáků na 2 skupiny.(celková týdenní dotace je 18 hodin) Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu: Informatika - Inf Povinný předmět v 6.a 7. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně ( celkem 2 hodiny ). Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v praktickém životě. 16

17 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Název vyučovacího předmětu: Dějepis - D Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Vzdělávací obor: Výchova k občanství, Výchova ke zdraví Název vyučovacího předmětu: Občanská a rodinná výchova - OaRv Integrovaný povinný předmět v ročníku. Týdenní dotace 2 hodiny v ročníku a v 9. ročníku po 1 hodině (celkem 7 hodin). Integrace vzdělávacích oborů Výchova k občanství (4 hodiny) a Výchova ke zdraví (3 hodiny). Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Název vyučovacího předmětu: Fyzika - F Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin, z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace). Vzdělávací obor: Chemie Název vyučovacího předmětu: Chemie - Ch Povinný předmět v 8. a 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Vzdělávací obor: Přírodopis Název vyučovacího předmětu: Přírodopis- P Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace). Vzdělávací obor: Zeměpis Název vyučovacího předmětu: Zeměpis- Z Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně v ročníku, v 9. ročníku s 1 hodinovou časovou dotací.(celkem 7 hodin z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace). Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova -Hv Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou dotací týdně v ročníku. V 9. ročníku s dotací 0,5 hodiny (celkem 4 hodiny). Půlhodinové týdenní dotace lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako jednohodinovku 1/14 dnů. Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 17

18 Název vyučovacího předmětu:výtvarná výchova - Vv Povinný předmět v ročníku. Týdně 2 hodiny v ročníku, 05 hodina týdně v 9. ročníku. Půlhodinové týdenní dotace lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako jednohodinovku 1/14 dnů. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova - Tv Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu:praktické činnosti - Pč Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Jednohodinové týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. 5.4 Přehled volitelných vyučovacích předmětů II. Stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Konverzace v Aj - KAj Volitelný předmět v ročníku. Výuka probíhá v blocích. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Možnost meziročníkových skupin. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Seminář z matematiky - SzM Volitelný předmět. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. Od 7. ročníku možná alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu: Výpočetní technika - VT 18

19 Volitelný předmět - alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Žák si jej zvolí v 8. ročníku z nabídky školy a v 1 hodinové dotaci týdně jeho výuku absolvuje až do 9. třídy. Výuka probíhá v blocích. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Seminář Čj - SzČj Volitelný předmět. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. Od 7. ročníku možná alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Název vyučovacího předmětu: Seminář Čj pro dyslektiky - SzČjd Volitelný předmět. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. Od 7. ročníku možná alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu: Vedení domácnosti - Dom Volitelný předmět - alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. 19

20 5.4 Vzdělávací oblasti ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk Matematika a její aplikace - Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Člověk a společnost Dějepis, Občanská a rodinná výchova Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti 20

21 5.4. Jazyk a jazyková kultura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP ZV. II. Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu. V 1. 2.ročníku 8 hodin, ve 3.ročníku 8 hodin, ve 4. 5.ročníku 7 hodin + možné disponibilní navýšení celkem o 6 hodin (viz UP***), v 6.ročníku 4 hodiny a v 7. 8.ročníku 4 hodiny týdně, v 9.ročníku 5 hodin týdně. III. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší přehlednost je rozdělen do tří vzájemně propojených složek literární výchova, jazyková výchova a komunikační a slohová výchova. Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou i návštěvy divadelních a příležitostně i filmových představení. IV. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat : Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V. Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí (kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení problému) využívány následující postupy : Učitel zadává k mluvním cvičením a k diskuzi taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor a tolerují mínění jiných Učitel vybírá pro žáky různé typy textů, na kterých žáci s využitím získaných poznatků provádějí analýzu, zobecňují a formulují závěry Učitel vybírá pro žáky zajímavé texty a úkoly a motivuje je tak k zapojení do různých soutěží a olympiád Učitel vhodnou volbou tématu či návodnými otázkami vede žáky k tomu, aby při tvorbě slohových prací i při literárním výkladu využívali svoje poznatky a znalosti z jiných oborů Učitel vhodným výběrem ukázek vede žáky k tomu, aby při interpretaci textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní myšlenkové operace, ale i fantazii a kreativitu 21

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více