Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Luštěnice Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice verze: 2013/2014 č.j.: ZŠ/96/2013 schválena na ped. radě část 1.

2 STRUKTURA ŠVP 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: ÚDAJE O ŠKOLA : Školní vzdělávací program Základní školy Luštěnice Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, Luštěnice ŘEDITELKA ŠKOLY : Mgr. Miluše Hůlková tel: , ZŘIZOVATEL ŠKOLY : Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 171, Luštěnice tel : IČ : DIČ : CZ IZO : RED-IZO : KOORDINÁTOR ŠVP : Mgr. Lenka Marušková PLATNOST DOKUMENTU: od schválena na ped. radě dne č.j.: ZŠ/96/2013 2

3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.4 Úplnost a velikost školy Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od školního roku 2005/2006 žáků na prvním stupni neustále přibývá. Na prvním stupni existují paralelní třídy, na druhém stupni jsou šesté ročníky zastoupeny paralelně, ostatní ročníky pouze jednou třídou. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 250 žáků, od listopadu 2013 se počítá s přístavbou dalších tříd zvýšení kapacity školy na 300 žáků, aby mohla být uspokojena stále se zvyšující kapacita žáků v prvních třídách. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří učitelé 1 a 2.stupně ZŠ, výchovná poradkyně a 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený, s převahou žen. Kolektiv je věkově velice mladý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na prvním stupni. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVVP jsou pedagogika a psychologie, Osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice jednotlivých předmětů a práce s výpočetní technikou. 2.4 Dlouhodobé projekty V současné době nerozvíjí škola žádný mezinárodní projekt. Během školního roku probíhají dlouhodobé projekty, které se každoročně doplňují, prohlubují a propracovávají a podílejí se na nich většinou všechny ročníky. Jsou to : Den dopravy, Den Země, Den slabikáře (1.roč.), Velikonoce, Vynášení Morény, Pálení čarodějnic, Sportovní olympiáda, Luštěnický slavíček, Branný den, Den Evropské unie. 3

4 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.4 Zaměření školy Škola je zaměřena na : o výuku cizího jazyka o práci s výpočetní technikou o sportovní výchovu o mimoškolní aktivity a využití volného času o práci s dětmi se SPUCH I. Preferovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi II. III. IV. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce a v jazyce cizím, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů podporovat výuku na počítačích a jejich využívání Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. preferovat sportovní výchovu vést žáky ke zdravému životnímu stylu Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, stejnou péči věnovat všem žákům nepreferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. V. Zavádět do výuky efektivní metody výuky. vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řáduzavádět do výuky efektivní metody výuky. vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu VI. Rozvíjet dále silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 4

5 3.4 Výchovné a vzdělávací strategie o o výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni I. Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení vedeme sebe, žáky i rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady,podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle podněcujeme tvořivost a samostatnost žáků rozlišujeme ve výuce základní, nezbytné učivo a učivo rozšiřující, doplňující učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, používat a vyhodnocovat informace uplatňujeme individuální přístup k žákovi motivuje k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení učíme práci s chybou, při hodnocení používáme převážně prvky pozitivní motivace, učíme trpělivosti, povzbuzujeme II. III. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů učíme žáky nebát se problémů vytváříme praktické problémové úlohy a situace a učíme žáky problémy řešit, podporujeme různé způsoby řešení problémů při řešení podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů a týmovou spolupráci v rámci jednotlivých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Kompetence komunikativní - vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu zaměřujeme se prioritně na rozvíjení komunikačních dovedností žáků klademe důraz na úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 5

6 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a školy na veřejnosti připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných situacích důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu učíme žáky naslouchat druhým IV. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých minimalizujeme používání frontální výuky, podporujeme výuku skupinovou sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují vedeme žáky k respektování vzájemně dohodnutých pravidel, na jejichž formulaci se sami podíleli učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě, ve skupině V. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu netolerujeme sociálně patologické projevy chování šikana, drogy, kriminalita mládeže netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci neustále sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření využíváme pomoci a zkušenosti odborníků (PPP, policie, ) při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich příčinu vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně životního prostředí VI. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme vytváříme při výuce podnětné a tvořivé prostředí, měníme pracovní podmínky důsledně vedeme žáky k dodržování dohodnutých pravidel, ochraně zdraví a k plnění povinností a závazků 6

7 seznamujeme žáky různými formami s profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich dalšího studia motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných, žáků s poruchami chování, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch, jsou posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny do Mladé Boleslavi. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány k integraci. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je po domluvě se zákonnými zástupci dítěte vypracován individuální vzdělávací plán. Podle něho se s dítětem během roku pracuje. V individuálních vzdělávacích plánech uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, způsob vzdělávání a hodnocení v jednotlivých předmětech a nutnou spolupráci rodičů na dodržování individuálních plánů. Při klasifikaci těchto dětí vycházíme z pravidel zakotvených v individuálních plánech, přihlížíme k vývojové poruše a snažíme se hodnotit s tolerancí. 2. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, a to především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Těmto žákům bude umožněno individuálně pracovat s naučnou literaturou, pracovat na počítači či navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V rámci individuálního přístupu k nadaným žákům je možno zadávat náročnější samostatné úkoly, pověřovat je vedením a řízením skupin. I při samotné výuce mohou být pověřováni náročnějšími částmi plnění úkolů. Budou respektována doporučení z PPP, např. možnost vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Není výjimkou, že u těchto žáků bývají zaznamenávány výkyvy v chování. Žáci jsou usměrňováni v oblasti osobnostní výchovy, jsou vedeni k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a k ochotě pomáhat druhým. Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace. Zabezpečení výuky nadaných žáků : individuální vzdělávací plány 7

8 zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech možnost účasti ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících 3. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování. Jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách 1. i 2.stupně formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. Budou stanovena přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. 4. Vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Jedná se o žáky, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od majoritní skupiny. Jsou to žáci u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Dále se může jednat o žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Tito žáci bývají málo stimulovaní, většinou špatně připravení na školní docházku. Práce s těmito žáky je pak pro vyučující velmi náročná a vyžaduje individuální přístup a specifickou péči, případně konzultaci či fyzickou pomoc odborných zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nápravné a diagnostické ústavy) Dlouhodobým cílem školy je pak integrace všech těchto žáků, ochrana jejich minoritní kultury a podpora dosažení úspěchu ve společnosti. 5. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Jedná se o žáky se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) a o žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Do výuky se zařazují speciální vyučovací předměty odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Jde především o logopedickou péči. Při hodnocení výsledků vzdělávání je zohledněn druh, stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění. 3.4 Začlenění průřezových témat (PT) I. Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání 8

9 Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika I. Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování II. III. IV. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru Solidarita Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí V. Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Vztah mediálního sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 9

10 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PROJEKTY TÉMATICKÉ OKRUHY ROČNÍK OSOBNOSTNÍ Zrcadlo, zrcadlo, řekni 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7., 1.8, 1.9, ročník A Žiji mezi kamarády? 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ročník SOCIÁLNÍ Etiketa-žádný problém 1.7, ročník VÝCHOVA Život na ostrově 1.5, 1.8, 1.9, ročník Zvládnu to? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, ročník Absolvent 1.2, a 9.ročník VÝCHOVA Desatero naší třídy a 5.ročník 4.a DEMOKRATICKÉHO Já, my, oni 1.1, ročník OBČANA Náš stát 1.1, 1.3, ročník Lidská práva ročník VÝCHOVA Všemi směry od ČR 1.2, ročník K MYŠLENÍ Život dětí v jiných zemích 1.1, ročník V EVROPSKÝCH Historické mezníky 1.1, ročník A GLOBÁLNÍCH Z ptačí perspektivy 1.1, ročník SOUVISLOSTECH Luštěnický slavíček ročník Barevný svět ročník MULTIKULTURNÍ Kdo jsem já? ročník VÝCHOVA Duhová krása 1.2, ročník Znáš svůj jazyk? ročník Jiný kraj jiný mrav 1.3, ročník Co je potřeba k životu 1.1, a 2.ročník ENVIROMENTÁLNÍ Papír 1.1, a 2.ročník VÝCHOVA Jak to, že žijeme? 1.2, ročník Odpady 1.1, 1.3, ročník Život v obci očima dětí 1.3, 1.6, ročník Rozhlasová upoutávka 1.5, 1.6, ročník MEDIÁLNÍ Rozumíme reklamě? 1.1, ročník VÝCHOVA Umím číst noviny? 1.1, ročník Co unese papír 1.1, ročník Přežil bych den bez TV? 1.3, ročník Budeme někdy jako oni? 1.4, ročník Rozpracování jednotlivých průřezových témat a jejich tematických okruhů do projektů je samostatnou přílohou ŠVP. 10

11 4 UČEBÍ PLÁN 4.4 Učební plán I. Stupeň platnost od PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk 8 (1) 9 (2) 9 (2) Cizí jazyk ( AJ) Matematika 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) Informatika 1 (1) Prvouka (1) Vlastivěda 2 (1) 2 (1) Přírodověda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova * Tělesná výchova Praktické činnosti * Týdenní hodinová dotace Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ * Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. 11

12 4.4 Učební plán II. Stupeň platnost od PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk 4 (1) (1) Cizí jazyk (AJ) Další cizí jazyk (RJ) Matematika 5 (1) Informatika 1 Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika 2 (1) 2 2 (1) 4 (1) 1 (1) 4 5 (1) (1) 2 (1) Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) Hudební výchova * ,5 Výtvarná výchova* , výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti * (1) Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Disponibilní navýšení:: Český jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis 1 1 OaRv 1 1 Fyzika Přírodopis Zeměpis Praktické činnosti 1 1 Volitelné předměty

13 Součet vyučovacích hodin celkem na 2. stupni ZŠ * jednohodinové nebo půlhodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky nebo jednohodinovky 1/14 dnů. Výuka Dalšího cizí jazyk(rj): Od školního roku 2013/2014 budou mít žáci 7. ročníku zařazenu výuku dalšího cizího jazyka (RJ) s minimální časovou dotací 6 hodin, a to po 2 hodinách týdně v ročníku. Přechodné období: Školní rok 2013/ / ročník: Žáci, kteří si zvolili RJ ve školním roce 2012/2013 jako volitelný pokračují výukou v rozsahu 6 vyučovacích hodin (v každém ročníku 2 hodiny). Ostatní žáci 8. ročníku budou rozděleni do 2 skupin: i. skupina žáci s SPU posílení AJ v časové dotaci 6 vyučovacích hodin (v 8. a 9. ročníku po 3 hodinách) ii. skupina výuka RJ v časové dotaci 6 vyučovacích hodin (v 8. a 9. ročníku po 3 hodinách) 4.4 Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace na I. Stupni ZŠ Všechny disponibilní hodiny jsou zařazeny povinně pro všechny žáky do vyučovacích předmětů Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda. Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní hodiny pro všechny žáky Celkem disponibilních hodin Český jazyk 35 5 Informatika 1 1 ve 4.r Matematika 20 5 Prvouka 1 ve 3.r Vlastivěda 12 1 ve 4.r Přírodověda 1 v 5.r Využití disponibilní časové dotace na II. Stupni ZŠ Disponibilní časová dotace (24 hodin) je využita: I. na povinné vyučovací předmětech(21 hodin ): a. Český jazyk 2 hodiny b. Matematika 3 hodiny c. Další cizí jazyk 6 hodin 13

14 d. Informatika 1 hodina e. Dějepis -1 hodina f. Občanská a rodinná výchova - 1hodina g. Fyzika 2 hodiny h. Přírodopis 2 hodiny i. Zeměpis 2 hodiny j. Praktické činnosti 1 hodina II. na volitelné předměty (3 hodiny): v 8. ročníku si žáci zvolí další volitelný předmět (v celkovém rozsahu 1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku) v 9. ročníku si žáci zvolí další volitelný předmět (v celkovém rozsahu 1 hodina týdně v 9. ročníku) III. nabídka volitelných předmětů Konverzace v Aj Výpočetní technika Seminář z M Seminář z Čj Vedení domácnosti 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.4 Přehled povinných vyučovacích předmětů I. Stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Čj Povinný předmět v ročníku s hodinovou dotací 38 hodin. Disponibilně jej lze podle potřeb žáků navyšovat v 1. a 4. ročníku o další 1 hodinu, (ve 2.a 3. ročníku o 2 hodiny) týdně - jako specializované a vyrovnávací hodiny. Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk - Aj Povinný cizí jazyk. Žák se jej učí od 3. ročníku v 3 hodinové dotaci týdně, jeho výuku absolvuje v každém ročníku až do 9. třídy. Výuka může probíhat v blocích = skupiny z různých tříd v každém vyučovaném ročníku. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Matematika - M 14

15 Povinný předmět v ročníku s hodinovou dotací 22 hodin. Disponibilně jej lze podle potřeb žáků navyšovat v 1. a 4. ročníku o další 1 hodinu, (ve 2. a 3.. ročníku o 2 hodiny) týdně - jako specializované a vyrovnávací hodiny. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu: Informatika - Inf Povinný předmět v 5. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v praktickém životě. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Název vyučovacího předmětu: Prvouka - Pr Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně. Disponibilně navýšen ve 3. ročníku o další hodinu (celkem 7 hodin). Název vyučovacího předmětu: Vlastivěda - Vl Povinný předmět. Ve 4. a 5. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací. Disponibilně navýšen v obou ročnících po 1 hodině týdně. a v 5. ročníku s 2 hodiny týdně (celkem 4 hodiny). Název vyučovacího předmětu: Přírodověda - Př Povinný předmět. Ve 4.a 5. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací (celkem 4 hodiny). Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova - Hv Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin). Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Název vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova - Vv Povinný předmět v ročníku s jednohodinovou týdenní dotací v ročníku a dvouhodinovou dotací ve 4. a 5.ročníku (celkem 7 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Vv a např. Pv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova -Tv Povinný předmět v ročníku se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny žáky (celkem 10 hodin). 15

16 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu: Praktické činnosti - Pč Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů II. Stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Český jazyk - Čj Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících, s 4 hodinovou týdenní dotací (celkem 16 hodin). Podle různých vzdělávacích potřeb žáků je v 9. ročníku disponibilně navýšen o další 1 hodinu týdně - celkem 17 hodin - specializované a vyrovnávací hodiny, příprava na přijímací a talentové zkoušky rozdělení žáků na 2 skupiny. Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk -Aj Povinný cizí jazyk. Vyučuje se od 3. ročníku v 3 hodinové dotaci týdně. Žák jeho výuku absolvuje v každém ročníku až do 9. třídy. Výuka probíhá v blocích = skupiny. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Matematika - M Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících s 4 hodinovou týdenní dotací (celkem 16 hodin). V 6. ročníku je navýšen o jednu hodinu. Podle různých vzdělávacích potřeb žáků v 9. ročníku je disponibilně navýšena o další1 hodinu týdně -specializované a vyrovnávací hodiny, příprava na přijímací a talentové zkoušky rozdělení žáků na 2 skupiny.(celková týdenní dotace je 18 hodin) Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu: Informatika - Inf Povinný předmět v 6.a 7. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně ( celkem 2 hodiny ). Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v praktickém životě. 16

17 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Název vyučovacího předmětu: Dějepis - D Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Vzdělávací obor: Výchova k občanství, Výchova ke zdraví Název vyučovacího předmětu: Občanská a rodinná výchova - OaRv Integrovaný povinný předmět v ročníku. Týdenní dotace 2 hodiny v ročníku a v 9. ročníku po 1 hodině (celkem 7 hodin). Integrace vzdělávacích oborů Výchova k občanství (4 hodiny) a Výchova ke zdraví (3 hodiny). Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Název vyučovacího předmětu: Fyzika - F Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin, z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace). Vzdělávací obor: Chemie Název vyučovacího předmětu: Chemie - Ch Povinný předmět v 8. a 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Vzdělávací obor: Přírodopis Název vyučovacího předmětu: Přírodopis- P Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace). Vzdělávací obor: Zeměpis Název vyučovacího předmětu: Zeměpis- Z Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně v ročníku, v 9. ročníku s 1 hodinovou časovou dotací.(celkem 7 hodin z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace). Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova -Hv Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou dotací týdně v ročníku. V 9. ročníku s dotací 0,5 hodiny (celkem 4 hodiny). Půlhodinové týdenní dotace lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako jednohodinovku 1/14 dnů. Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 17

18 Název vyučovacího předmětu:výtvarná výchova - Vv Povinný předmět v ročníku. Týdně 2 hodiny v ročníku, 05 hodina týdně v 9. ročníku. Půlhodinové týdenní dotace lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako jednohodinovku 1/14 dnů. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova - Tv Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu:praktické činnosti - Pč Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Jednohodinové týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. 5.4 Přehled volitelných vyučovacích předmětů II. Stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Konverzace v Aj - KAj Volitelný předmět v ročníku. Výuka probíhá v blocích. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Možnost meziročníkových skupin. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Seminář z matematiky - SzM Volitelný předmět. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. Od 7. ročníku možná alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu: Výpočetní technika - VT 18

19 Volitelný předmět - alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Žák si jej zvolí v 8. ročníku z nabídky školy a v 1 hodinové dotaci týdně jeho výuku absolvuje až do 9. třídy. Výuka probíhá v blocích. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Seminář Čj - SzČj Volitelný předmět. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. Od 7. ročníku možná alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Název vyučovacího předmětu: Seminář Čj pro dyslektiky - SzČjd Volitelný předmět. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. Od 7. ročníku možná alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu: Vedení domácnosti - Dom Volitelný předmět - alternativa k volbě dalšího cizího jazyka. Týdenní hodinová dotace činí 1 hodiny týdně v ročníku. 19

20 5.4 Vzdělávací oblasti ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk Matematika a její aplikace - Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Člověk a společnost Dějepis, Občanská a rodinná výchova Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti 20

21 5.4. Jazyk a jazyková kultura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP ZV. II. Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu. V 1. 2.ročníku 8 hodin, ve 3.ročníku 8 hodin, ve 4. 5.ročníku 7 hodin + možné disponibilní navýšení celkem o 6 hodin (viz UP***), v 6.ročníku 4 hodiny a v 7. 8.ročníku 4 hodiny týdně, v 9.ročníku 5 hodin týdně. III. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší přehlednost je rozdělen do tří vzájemně propojených složek literární výchova, jazyková výchova a komunikační a slohová výchova. Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou i návštěvy divadelních a příležitostně i filmových představení. IV. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat : Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V. Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí (kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení problému) využívány následující postupy : Učitel zadává k mluvním cvičením a k diskuzi taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor a tolerují mínění jiných Učitel vybírá pro žáky různé typy textů, na kterých žáci s využitím získaných poznatků provádějí analýzu, zobecňují a formulují závěry Učitel vybírá pro žáky zajímavé texty a úkoly a motivuje je tak k zapojení do různých soutěží a olympiád Učitel vhodnou volbou tématu či návodnými otázkami vede žáky k tomu, aby při tvorbě slohových prací i při literárním výkladu využívali svoje poznatky a znalosti z jiných oborů Učitel vhodným výběrem ukázek vede žáky k tomu, aby při interpretaci textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní myšlenkové operace, ale i fantazii a kreativitu 21

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2014/2015 Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání, které cvičí v práci, a vědomosti, kterých možno užívati prakticky, působí,

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA - ZÁKLAD ŢIVOTA č. j.: 272/2007 IV. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Předkladatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MALÁ ŠKOLA PÉČE O KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 1 Dokument vstupuje v platnost dne 31.8.2007 Razítko školy Mgr. Zdeněk Vinklář. ředitel

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA - ZÁKLAD ŢIVOTA č. j.: 272/2007 V. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov (kulaté razítko) podpis ředitelky školy 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. Petronius

ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. Petronius ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. Petronius Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Tomáše Svobody 297 507 32 Kopidlno www.zskopidlno.cz 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více