Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

2 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ PODLE 7 VYHLÁŠKY MŠMT Č. 15/2004 SB. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY (VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ) VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA R (DLE 17, PÍSM. E/ ZÁKONA Č.564/90 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ) 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok 3

4 Základní údaje o škole a)b) Název: Základní škola a mateřská škola Sluníčko, s. r. o. Sídlo: Loučská 237, Lipník nad Bečvou, PSČ webové stránky: Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku č.j. 94/06, Školní vzdělávací program Sluníčko (1. 9. ročník) č.j. 41/13 Aktualizace ŠVP ZŠ Sluníčko,,,Sluníčko (1-9. Ročník), Charakteristika školy ZŠ Sluníčko je: úplná základní škola s 1. až 9. třídou škola fungující od roku 1994, výuka na 2. stupni byla zahájena v roce 2007 škola s řadou zahraničních partnerů škola využívající dvojjazyčné vyučování Základní škola nabízí: nadstandardní výuku cizích jazyků rodinný charakter školy individuální přístup ke všem žákům notebooky pro všechny žáky 2. stupně komunikaci s rodiči elektronickou formou kvalitní vybavení učeben školní družinu a zájmové kroužky svoz do školy vlastními mikrobusy možnost přijetí ke studiu v průběhu celého školního roku Výhody studia na ZŠ Sluníčko s. r. o. Uvědomujeme si, že chodit do školy není jen samozřejmost nebo nutnost. Pro nás je vzdělávání služba dětem a rodičům. Usilujeme o co nejvyšší kvalitu této služby. Naše motto: Vzdělání je to nejvzácnější, co můžete dítěti dát. 4

5 Výhody: Škola rodinného typu velice dobře se známe, umíme si pomoct Nízké počty dětí ve třídách (maximum 16). Individuální přístup ke každému žáku. Znalost potřeb každého žáka. Zaměření na výuku jazyků: Anglický jazyk od 1. třídy. Výuka vybraných předmětů na 2. stupni ZŠ v angličtině. Spolupráce s rodilými mluvčími. Francouzský jazyk jako 2. jazyk (možnost volby už od 2. třídy). Svoz žáků do školy a odvoz žáků domů vlastní mini Sluníčkobus. Zajištění celodenního pitného režimu dětí. Vlastní výdejna stravy (obědy a svačiny). Máme školní družinu. Nabízíme řadu zájmových kroužků. Škola v přírodě, lyžařské výcviky a mnoho celoškolních akcí (oslavy, výlety, bál apod.) Vztah s rodiči je podle našich průzkumů velice dobrý. Rodiče kladně hodnotí komunikaci a otevřenost školy. S rodiči se setkáváme nejen na třídních schůzkách, ale zejména při nejrůznějších tematických oslavách a neformálních setkáních. Neexistuje u nás šikana. Děti mají o přestávkách volný pohyb a možnosti odreagovat se (počítače, stavebnice a hry, míče, ping pong apod.). Možnost aktivní volby předmětů a skladby rozvrhu na 2. stupni ZŠ. Nabídka pestré škály volitelných předmětů na 2. stupni. Používáme efektivní metody výuky a moderní techniku (PC, notebooky, interaktivní tabule). Údaje o zřizovateli školy ZŠ a MŠ Sluníčko je společností s ručením omezením a je právnickou osobou vykonávající činnost školy. Zřizovateli a jednateli společnosti jsou Věra a Petr Pospíšilovi. Údaje o vedení školy od Ředitel základní školy: Bc. Věra Pospíšilová Ředitelka mateřské školy: Bc. Věra Pospíšilová Údaje o školské radě Členové školské rady (Volby do školské rady proběhly v roce 2010): Věra Pospíšilová (zvolena za zřizovatele) Marcela Richterová (zvolena za pedagogické pracovníky) Vlastimil Jurášek (zvolen za zákonné zástupce) 5

6 Přehled pedagogických pracovníků školy c) Pedagogičtí pracovníci na 1. stupni ZŠ Mgr. Daciuková Jiřina Mgr. Jochcová Jitka Mgr. Richterová Marcela Mgr. Skácelová Michaela Mgr. Zapletalová Kateřina Pedagogičtí pracovníci na 2. stupni ZŠ Mgr. Krestová Kateřina Mgr. Musil Jan Ing. Štěpánová Anežka Mgr. Matyáš Pavel Vychovatelky ve školní družině Bařinková Eva Klementová Alena Další pracovníci školní družiny Petr Pospíšil Ing. Mikuláš Grieger a vedoucí zájmových kroužků pro děti (DPP) 6

7 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce d) do 1. ročníku pro školní rok 2012/13 nastoupilo 16 žáků. 15 a proběhl zápis do 1. ročníku na školní rok 2013/14, zapsáno bylo 20 žáků, u 2 žáků zákonní zástupci požádali o odklad zahájení školní docházky. Počty žáků ve třídách ve školním roce 2012/13, k Počty žáků ve třídách ve školním roce 2012/13 Ročník Počet žáků Počet žáků, kteří jsou žáky školy podle 38 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 4 4 Počet žáků celkem Počet žáků v ročníku celkem Počty žáků ve třídách ve školním roce 2013/14 Ročník Počet žáků Počet žáků, kteří jsou žáky školy podle 38 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 2 2 Počet žáků celkem Počet žáků v ročníku celkem 7

8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků e) Výsledky žáků jsou pravidelně podrobovány vnitřní kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího programu a také vnější kontrole, která probíhá formou srovnávacích testů a účastí v soutěžích a olympiádách. Výsledky žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ jsou nadprůměrné. Z nižších ročníků byla úspěšnost při přijetí na víceletá gymnázia téměř 100 %. Tři žáci byli přijati na Gymnázium v Lipníku nad Bečvou. Z 9. ročníku odešli 4 žáci, jeden na gymnázia a tři na odborné střední školy, kde splnili všichni úspěšně přijímací zkoušky (průmyslová škola, SOŠ škola). Shrnutí změny stavu žáků a hodnocení Z páté třídy se ucházeli 3 žáci o přijetí na osmiletá gymnázia. Byli přijati. 1 žák přestoupil během školního roku na jinou základní školu. 5 žáků přistoupilo během školního roku do ZŠ Sluníčko z jiné základní školy. Žádný žák nebyl hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný v žádném naukovém ani výchovném předmětu. Žádnému žákovi nebyla snížena známka z chování. Účast v olympiádách a soutěžích Games 4 English postup Jana Juránka (7. r.) a Jakuba Janoty (9. r.) do krajského kola úspěch Jana. Juráška (9. třída) na Evropském poháru v koloběhu, město mu udělilo titul Sportovec roku 2012 Logická olympiáda - žák 5. třídy Jakub Štěpánek postoupil do celostátního kola Pohár ve šplhu pořádaný ZŠ Osecká Jakub Keňo a Jakub Hubík - 2. a 3. místo výtvarná soutěž Plnou parou do minulosti vítězství žákyně Kláry Olenočinové, 2.r. závod na kolečkových bruslích 1. místo - Ondra Růžička, 3. místo Simona Šramová (oba 2. r.) pěvecká soutěž Skřivánek 3. místo v okrskovém kole, Alžběta Kramplová, 2. r. výtvarná soutěž Včela na květu 2. místo Jakub Hubík, 3. r. výtvarná soutěž Barevná pastelka - 3. místo Anežka Kramplová (7. r.) Požární ochrana očima dětí 1. místo v okresním kole Marek Seemann, 1. r. Cyklistická soutěž dětí Mamut tour 3. místo Simony Šramové (2. r.) dopravní soutěž Mladý cyklista 2. místo v okresním kole (Martin Křupala, Tadeáš Grygar, Eliška Knoppová a Míša Střelecká 4. r.) naše absolventka Pavlína Zapletalová získala titul mistrině Evropy ve veslování 8

9 Testování ve školním roce 2012/13 Žáci se zúčastnili těchto srovnávacích testů: Matematický klokan (od 2. do 9. třídy) Celoplošná generální zkouška celoplošného testování 5. a 9. tříd Výsledky generální zkoušky celoplošného testování 5. a 9. tříd, 2012 Obtížnost 1 9

10 Obtížnost 2 Obtížnost 1 10

11 Obtížnost 2 Obtížnost 1 11

12 Obtížnost 2 12

13 Obtížnost 1 Obtížnost 2 13

14 Obtížnost 1 Obtížnost 2 14

15 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů f) ZŠ a MŠ Sluníčko, s. r. o. zpracovává pro každý školní rok tzv. minimální preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené na prevenci rizikového chování. S tímto programem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a postupují podle něho. Kromě tohoto programu je řada preventivních akcí pořádána v rámci naplňování průřezových témat. Analýza naplnění cílů Minimálního preventivního programu roku 2012/2013 Realizace MPP probíhala ve stanovených vyučovacích předmětech i při tradičních akcích a dalších aktivitách pořádaných školou. Byla zařazována témata související se zdravým životním stylem (denní režim, zdravá výživa, sport jako součást života, projekt Zdravé zuby), důraz byl kladen na škodlivost kouření a požívání alkoholu. Formou besedy s odborníky byli žáci seznámeni s problematikou poruch příjmu potravy (bulimie, mentální anorexie) a také s projevy dospívání (základy sexuální výchovy). Ve zřízené schránce důvěry na hlavní budově se dosud neobjevily žádné podměty svědčící o šikaně či jiném problému žáků. Pedagogové se snažili včas podchytit nevhodné chování a bezprostředně řešit drobné konflikty mezi dětmi. K prevenci patologických jevů přispěl bohatý výběr volnočasových aktivit nabízených školou: sportovní hry, počítačový kroužek, taneční kroužek, keramický kroužek, canisterapie,, kroužek francouzského jazyka a hra na flétnu a na klávesy, sborový zpěv. Žáci se aktivně účastnili společenských a kulturních akcí pořádaných městem (Slavnosti vodníka Kašňáka, pasování čtenářů, Den bez aut apod.), na mnoha aktivně účinkovali v pěveckém sboru nebo např. s nastudovaným divadelním vystoupením (4. tř.). Velmi přínosná byla spolupráce s instruktorem dopravní výchovy panem Petrem Butkovičem, který v průběhu roku uspořádal několik lekcí zaměřených na bezpečný pohyb dětí v silničním provozu (chodci i cyklisté). Získané dovednosti pak žáci prakticky uplatnili při cyklistických výletech i vycházkách ve městě. Důležitou součástí výchovného procesu je příprava na budoucí povolání, i letos žáci formou exkurzí poznali řadu zajímavých profesí a možných budoucích pracovišť (exkurze do Komerční banky, do Delikanu, do Čistírny odpadních vod v Lipníku, návštěvy středních škol, do Vojenských lesů apod.). V rámci Dne otevřených dveří si děti prohlédly prostory HZS a seznámily se s prací hasičů. V městské knihovně jsme besedovali se spisovateli o jejich tvorbě. Ke kulturnímu a evropskému rozhledu žáků přispěla účast v projektu Comenius zaměřená na sdílení kulturních výtvorů a také celoroční přítomnost zahraničního asistenta ve škole. K rozšíření všeobecného přehledu žáků přispěly výlety, které v tomto školním roce učitelé zorganizovali. Kromě školy v přírodě šlo o vycházky a cyklistické vyjížďky seznamující děti s naším regionem, ale i celou řadu výletů spojených s prohlídkou vzdálenějších měst a návštěvou muzeí (např. výlet do Olomouce, do Přerova, do Prahy či do Brna). Pro zájemce naše škola uspořádala ozdravný pobyt na horách (Ramzová v Jeseníkách) a u moře (Chorvatsko), v letních měsících také školní tábor. 15

16 STRATEGIE A METODY PREVENCE Vztah učitel žák Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Skupinová práce Žáci velkou část vyučování spolupracují: ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky. Projektové vyučování a celoškolní projekty V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším. Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace a vyzývají rodiče, aby tuto možnost využívali. Rodiče mají možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole. Pedagogická diagnostika Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) KONKRÉTNÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCI Primární prevence v jednotlivých vyučovacích předmětech Na 1. stupni zejména v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení 16

17 v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné a tělesné výchově a při práci s výpočetní a komunikační technikou. Očekávané výstupy: Žák - má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - se umí vhodně pohybovat na ulici a v silničním provozu - zná základní dopravní značky - zvládá zapojit se do kolektivu - chová se vhodně v krizových situacích - chrání své zdraví - umí vhodně komunikovat se spolužáky a dospělými - umí požádat o radu a pomoc - zná základní informace o alkoholu a tabáku a jejich vlivu na zdraví člověka - zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek - umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva Na 2. stupni zejména v předmětech občanská výchova, dějepis, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví, rodinná výchova a společenské chování a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, pracovních činnostech a při práci s výpočetní a komunikační technikou. Očekávané výstupy: Žák - má základní informace o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka - zná zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - umí odmítat - zná důležitá telefonní čísla - ví, kde získat důležité informace a odbornou pomoc - dělat správná rozhodnutí - zvládá řešit konflikty v kolektivu - má základní informace o sexuálním životě a o riziku s ním spojeným - ví, jak se správně chovat ve společnosti - má základní informace o rasismu a sektách - je seznámen se s riziky, která přinášejí poruchy příjmu potravy - zaměřuje se na zdravý životní styl - umí vhodně komunikovat a spolupracovat s vrstevníky Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích - Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí - Škola v přírodě - Lyžařský výcvikový kurz - Školní výlety - Pobyt u moře - Letní tábor - Kulturní programy (kina, divadla, výstavy, literární procházky) - Výchovné koncerty - Besedy v knihovně - Umělecké soutěže (výtvarné, pěvecké, literární) - Exkurze - Besedy s lidmi z různých oborů a o různých povoláních - Besedy s farářem o významných svátcích během roku - Beseda s policisty - Přednášky o zdravovědě 17

18 - Přednášky o e-bezpečí - Spaní ve škole - Nabídka kroužků - Tvorba školního časopisu - Tvorba třídních webových stránek - Dramatizace a divadelní představení žáků - Projektové dny (den jazyků, den knihy, den Země, podzimní slavnost apod.) - Vystoupení na přehlídkách (Vánoční jarmark, Vodník Kašňák apod.) - Vystoupení na školních akcích (Podzimní slavnost, Den dětí, Countrybál) - Mezinárodní výměnné pobyty Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy - Společné zahájení školního roku - Podzimní slavnost - Mikulášská nadílka - Vánoční jarmark - Velikonoční dílny - Den dětí - Slavnostní zakončení školního roku Akce zaměřené na rodiče - Třídní schůzky - Konzultační dny - Schůze Klubu rodičů a přátel Sluníčka - Webové stránky, - Pravidelný ový informační bulletin, nástěnky ve škole - Pravidelné týdenní y za jednotlivé třídy 18

19 ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE Výchovný poradce Pracovník: Mgr. Jiřina Daciuková Výchovný poradce aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě výskytu agresivního chování ve třídě signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) náhlých i trvalých neúspěchů v učení obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči porušování pravidel soužití ve škole žákem Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc, linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona. Aktualizuje nástěnku výchovného poradce a vyhodnocuje příspěvky ve schránce důvěry. Třídní učitel a učitelé Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v souladu s cíli tohoto minimálního preventivního programu. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace ( , mobil). Ředitelka školy Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy. Další spolupracující organizace a odborná pracoviště V oblasti prevence škola spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci (projekt E-bezpečí), s vojenskou posádkou v Lipníku nad Bečvou, s farností v Lipníku nad Bečvou, s Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou, se Střediskem volného času v Lipníku nad Bečvou, s Městským úřadem v Lipníku nad Bečvou a Krajským úřadem Olomouckého kraje. V případě potřeby se škola obrací na odborná pracoviště - PPP, centra psycho-sociální pomoci, diagnostické ústavy, sociální odbory, policii ČR a městskou policii. 19

20 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Jméno a příjmení Certifikát Název semináře Datum získání Ing.Anežka Štěpánová Osvědčení Jak na mediální výchovu Ing. Anežka Štěpánová Osvědčení Svět energie Ing. Anežka Štěpánová Osvědčení Termodinamika všedního dne, aneb, jak to funguje Ing. Anežka Štěpánová Osvědčení MST Matematika,přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru Mgr.Jan Musil Osvědčení Zajímavá chemie efektivní chemické pokusy tvořivé myšlení v přírodních vědách Mgr. Jiřina Daciuková Osvědčení Učím se rád/a 1. a 2. třída Mgr. Kateřina Zapletalová Mgr.Michaela Skácelová Osvědčení Učím se rád/a 1. a 2. třída Certifikát Čtení a psaní genetickou metodou Mgr. Jiřina Daciuková Certifikát Podpora integrace nově vytvořených materiálů výuky Mgr. Jitka Jochcová Certifikát Podpora integrace nově vytvořených materiálů výuky Mgr. Marcela Richterová Certifikát Podpora integrace nově vytvořených materiálů výuky

21 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti h) Přehled akcí na 1. st ve školním roce Září den otevřených dveří v kasárnách ukázka výcviku a vojenské techniky škola v přírodě chata Rališka Pekárny, Horní Bečva soutěž v jízdě na in-line bruslích (2. a 3. třída) Pohyb správným směrem akce v rámci evropského dne mobility, 4. tř. září - říjen výstava Plnou parou do minulosti galerie Konírna výstava výkresů ve výtvarné soutěži k výročí železnice, Domeček MěK exkurze Lipníkem s průvodcem 3. třída Říjen Velké říjnové společné čtení týden knihoven, 4. a 5. třída beseda o Jaroslavu Polkovi, 3. třída projektový den - Den zvířat 2. třída beseda v knihovně, výstava soutěžních prací, 2. třída muzeum v Přerově, animační program Hra na muzeum, 4. a 5. třída celoškolní akce zahradní slavnost vycházka do podzimní přírody do Týna třída projektový den Halloween, 3. třída Listopad dopravní výchova 4. třída tematický den Safari, 5. třída beseda s hasiči 2. třída výlet do Přerova animační program muzea Hra na muzeum, třída beseda v knihovně na téma Václav Čtvrtek, 1. třída Den otevřených dveří beseda v knihovně Vojtěch Steklač, 5. třída projektový de Den kvízů, 2. třída a logická olympiáda krajské a celostátní kolo v Praze (J. Štěpánek) vycházka po Lipníku výrobní podniky ve městě, 3. třída návštěva předškoláků v 1. třídě Prosinec výlet do Brna 4. a 5. třída 21

22 mikulášská nadílka, pečení perníků den dětské etikety projektový den, 2. třída vánoční jarmark města, vánoční výstava v Domečku hodina informačních technologií 5., 6. a 7. třída společné zpívání koled, vypouštění balónků Ježíškovi, třídní besídky kino v Přerově animovaný film Rebelka Leden Tříkrálová koleda 5. třída návštěva předškoláků v 1. třídě ledna zápis do 1. třídy zimní pobyt na horách s lyžařským výcvikem, Ramzová beseda s p. knihovnicí zvířecí hrdina, 2. třída exkurze do včelařského muzea v Hranicích, 3. a 5. třída vycházka do zimní přírody s plněním úkolů třída Únor exkurze do čističky odpadních vod v Lipníku, 3. třída zahraniční návštěva v rámci projektu Comenius, vystoupení školního sboru, vycházka po městě, luštění v knihovně, sportovní aktivity, komunikace v AJ beseda o houslích s praktikantkou Alžbětou Kopečnou, třída beseda v knihovně Daniela Krolupperová, Josífkův pekelný týden, - 1. třída projektový týden Zdraví, Škola zdravé pětky třída beseda o zdravých zubech s MUDr. Stejskalovou, 1. a 2. třída meziškolní soutěž ve šplhu na ZŠ Osecká Březen beseda s MUDr. Skácelovou o zdravých zubech 3. a 4. třída beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Lomovou, 5. třída návštěva knihovny, Mladý knihovník 3. třída výchovný koncert Harfa a múzy celá škola beseda v knihovně Staré pověsti české, 4. třída velikonoční výstava s ukázkou ručních prací pasování prvňáčků na čtenáře, 1. třída meziškolní výtvarná soutěž Barevná pastelka ZŠ Hranická soutěž Matematický klokan velikonoční dílny, 1. a 2. třída návštěva knihovny, Malý knihovník 5. třída velikonoční dílny, 3. a 4. třída Duben výstava k soutěži Barevná pastelka na ZŠ Hranická výstava Konfrontace v galerii Konírna, 1. a 5. třída dopravní hřiště 5. třída 22

23 dopravní hřiště, 4. třída zahájení plaveckého výcviku Moravské divadlo v Olomouci, divadelní představení Tarzan král džungle, 1., 4, 5. třída tematický den lidské tělo, 5. třída den Země celoškolní projektový den aneb Rostliny, které změnily život člověka Den s roboty život a dílo K. Čapka (výstava a film) - prezentace studentů Střední průmyslové školy Hranice - výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí třída Květen školní kolo soutěže Skřivánek, 1. a 2. třída oblastní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, 4. třída oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války slavnostní nástup vojáků školní kolo soutěže Skřivánek, 4. a 5. třída exkurze ve firmě Trumf, 4. třída meziškolní kolo pěvecké soutěže Skřivánek, Zš Osecká besídka žáků 1. třídy ke Dni matek cyklistický výlet do Veselíčka, návštěva ranče, 5. třída celoplošné testování žáků 5. třídy v ČJ, M Mladý cyklista okresní kolo, 4. třída dopravní hřiště, 3. třída besídka ke Dni matek, 2. třída Den bezpečnosti v Lipníku, složky integrovaného záchranného systému, 1., 4. a 5. třída exkurze do ORNISU v Přerově, výroba ptačích budek, 2. a 3. třída návštěva knihovny Lentilka pro dědu Edu, I. Březinová, 1. třída Červen dopravní hřiště lekce dopravní výchovy chodec, cyklista, 1. třída dopravní hřiště - lekce dopravní výchovy chodec, cyklista, 2. třída výlet do Ostravy, exkurze v Dolní oblasti Vítkovice, výstava Miniuni, 5. třída vyhodnocení výtvarné soutěže Včela na květu v Hranicích, 5. a 3. třída ozdravný pobyt u moře beseda v knihovně, prázdninová četba, 2. třída exkurze do firmy Delikan, 4. třída školní výlet do Šternberka a na Rešovské vodopády, animační program v Expozici času, třída cyklistický výlet do Oseka nad Bečvou, 1. a 2. třída cyklistický výlet do Gramova, 3. třída knihovna, detektivka v dětské literatuře, 5. třída 24. a cyklistický výlet na mysliveckou chatu v Loučce, 4. třída návštěva knihovny, četba na prázdniny, 3. třída vědomostní soutěž Riskuj, třída nocování ve škole, 5. třída 23

24 besídka 4. třídy dětský den setkání s rodiči, vystoupení tanečního a hudebního kroužku vycházka po Lipníku, Kov ve městě třída slavnostní vyhodnocení a předání vysvědčení Celoroční projekty: Zdravé zuby prevence vzniku zubního kazu laboratorní práce v rámci přírodovědy, 5. třída celoroční projekt Safari, 4. třída plavecký výcvik 2. a 3. třída, mezinárodní projekt Comenius Přehled akcí na 2. st ve školním roce září Slavnostní nástup VÚ 6165 Den otevřených dveří v kasárnách Škola v přírodě Horní Bečva říjen Partnerská návštěva Comenius v Německu Zahradní slavnost Školení hasičů 2.stupeň listopad Logická olympiáda Prostějov třídní konzultace Den otevřených dveří ve Sluníčku SCHOLARIS PŘEROV Školení Descartes Olomouc prosinec Mikuláš 2.stupeň Vánoční dílny v MŠ Vánoční jarmark pěvecký sbor Ipad Workshop 5.,6.a7. tř Vánoční besídka pavilon,vypouštění balonků Kino Přerov REBELKA leden Lyžařský kurz Ipad Workshop 1.,4.a 6. tř Vycházka celé školy k Jadranu únor Partnerská návštěva škol Comenius Zdravá5 5.tř.a 2.stupeň Zdravá5 1.stupeň březen Soutěž Bible a my Městská knihovna-beseda s ilustrátorkou Lucií 24

25 duben květen červen Lomovou Koncert Harfa a múzy Prezentace koloběhu nový kroužek Game4english soutěž prezentací v AJ Městská knihovna Den s roboty a Život a doba Karla Čapka Oslavy 68.výročí ukončení 2.světové války v Evropě K pramenu Odry 6. třída Partnerská návštěva Comenius v Itálii Literární památky Lipníka-prohlídka města Bezpečné město Lipník nad Bečvou Církevní památky Lipníka-prohlídka města Dětský den společné setkání s rodiči a veřejností v areálu školy Beseda o K.H.Máchovi s prezentací- MěK Výlet do Ostravy -Miniuni, Vítkovice-areál kulturní památky Dolní oblast,prohlídka vysoké pece Planetárium Brno-přednáška Sluneční soustavou s hvězdami nad hlavou 25

26 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI i) V tomto školním roce inspekce neproběhla. Poslední inspekční návštěva ČŠI proběhla v listopadu Závěrem inspekční zprávy bylo hodnocení: požadovaný stav. Zpráva ČŠI je dostupná k nahlédnutí v kanceláři školy a u ČŠI. Nadprůměrně byla škola hodnocena v těchto oblastech: 1. Mezinárodní spolupráce školy 2. Úroveň výsledků vzdělávání v MŠ v Olomouci 3. Výsledky vzdělávání žáků v ZŠ V inspekční zprávě byly uvedeny také dílčí nedostatky, které škola odstranila nebo soustavně odstraňuje. 26

27 Základní údaje o hospodaření školy j) Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve školním roce 2012/2013 ř. Ukazatel v Kč 1 Poskytnutá dotace Použitá dotace, v tom: Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem v tom: a) platy b) OON Odvody na zákonné pojistné- SP,ZP zaměstnavatel Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho: učebnice a učební pomůcky nákup vody,paliv,energie služby pošt 0 11 služby telekomunikací DVPP programové vybavení 0 14 nájemné* opravy a udržování cestovné 0 17 výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení) 0 18 ostatní, jiné,vč.zák.poj.odp.prac,náhrad mezd-nemoc Rozdíl ř *) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po Vypracoval: Ing. Jiří Pokusa Schválil/a statutární zástupce školy: Bc. Pospíšilová Věra 27

28 Výroční zpráva o hospodaření za r (dle 17, písm. e/ zákona č.564/90 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů) Celkové výnosy Dotace celkem Školné rodiče 1825 Stravné 115 Ostatní služby 481 Ostatní výnosy 201 v tis. Kč Celkové náklady Výdaje na mzdy 7071 Odvody SP, ZP 2354 Materiál 675 z toho učební pomůcky -121 Provozní náklady,energie, 887 Služby 2497 Odpisy DHM 797 Ostatní náklady 390 V Lipníku n.b. dne Zpracoval dle účetní závěrky za r : Ing. Jiří Pokusa Schválil/a statutární zástupce školy: Bc. Pospíšilová Věra 28

29 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů k) Partnerství škol Comenius ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o. se dlouhodobě zapojuje do partnerství škol v rámci programu Comenius. V roce 2012 začalo už páté partnerství. Ve školním roce 2012/13 zahájila skvělý projekt, který koordinuje italská základní škola. Název partnerství: Pracovní jazyk partnerství Název Vaší instituce Role Vaší instituce We are the Champions anglický ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. partner Další zapojené instituce (název a země) IT - Istituto Comprensivo Statale DE - GS Lichtenberg FI - Kivikon koulu PL - Zespół Szkół w Ulanowie HU-Tildy Zoltan Altalanos Iskola, AMI es EPSZ Budapest Seřazené aktivity: prezentace vlastní země a školy vybrání loga projektu v Německu a Itálii jsme shlédli typický sport (zapsali jsme si jejich pravidla pro použití v budoucnu) příprava dotazníku ohledně jídla, trávení volného času a sportu, dotazníky byly vyplněny a vyhodnoceny vytvořen společný web pro prezentování výsledků a výstupů projektu vytvořena prezentace o typickém sportovním hrdinovi začala se psát hymna, každý stát píše jednu sloku tvoření slovníku s nejfrekventovanějšími slůvky ohledně sportu 29

30 Stručný popis uskutečněných aktivit DE - GS Lichtenberg října 2012 setkání ve škole Salzgitter- Lichtenberg Projekt byl zahájen partnerskou schůzkou všech výše uvedených škol dne v malebném městečku Salzgitter. Program jsme obdrželi předem a tak jsme se mohli připravit na jednání, které proběhlo v partnerské škole. Předem bylo nutné představit jednotlivé školy, jejich zaměření a počty žáků, dále rovněž zemi a město ve kterém se škola nachází. Představení škol proběhlo formou prezentací, které si školy připravily prostřednictvím interaktivních pomůcek ( Powerpoint, prezentace na IT tabuli) Program meetingu byl sestaven tak, abychom zahájili činnost na projektu: Prezentace jednotlivých škol například: Germany - Our sports and sports heroes Czech rep. - The Olympic heroes Project Comenius The Olympic heroes Sluníčko Primary School Anežka Kramplová, Andrea Macková, Honza Juránek, Honza Jurášek, Matěj Prudil, Jakub Janota, Marek Nepustil and Ondřej Bernkopf Naplánované úkoly a cíle meetingu: Výběr loga projektu Sestavení dotazníků Seznámení se s Edmodem, Zhlédnutí hodiny tělesné výchovy Joeiba (míčová hra) 30

31 Do tvořivých činností se zapojili všichni zúčastnění partneři jednotlivých škol společně. Prezentace proběhla v úvodu jednání po jednotlivých školách a partneři měli možnost orientovat se v rozlišných systémech přístupu ke vzdělávání evropských škol. Měli možnost rovněž potvrdit si společné problémy na kterých budou v projektu pracovat a hledat společná řešení. Jde o současný problém dětí mládeže i dospělých, který představuje spoustu stráveného času u PC a jiné techniky, kterou nám přináší současná doba. Nejvíce nás spojil čas, který jsme strávili při výběru společného loga pro náš projekt. Tato činnost je pro kreativní učitele velmi populární, rovněž se zapojili všichni a společně i individuálně se snažili prosadit individuální i společné nápady. Dalším důležitým úkolem bylo vytvořit dotazníky, které se týkali různých věkových skupin, jak tráví volný čas. Tato informace je jedním z hlavních cílů projektu. Jde o zjištění mezi žáky, rodiči a rovněž pedagogy, jak tráví volný čas. Ověřili jsme si své schopnosti tvorby dotazníků, ktré mají mít vypovídací hodnotu k našemu projektu. Činnost probíhala ve skupinách, které tvořili učitelé jednotlivých států propojeně dle zkušeností s prací na dotaznících a dle znalosti společného komunikačního jazyka (AJ). Celý program byl provázen různými aktivitami, které jsou typické pro danou oblast. Měli jsme možnost shlédnout netradiční sporty ve vodě i na suchu a některé jsme si rovněž vyzkoušeli. CZ Lipník nad Bečvou únor 2013 setkání ve škole v Lipníku nad Bečvou V únoru od 11. Do proběhla druhá partnerská schůzka projektu v České republice, kde hostitelskou školou bylo Sluníčko v Lipníku nad Bečvou. Zde se zúčastnili nejenom pedagogové, ale i žáci z Polska a Maďarska. Program byl sestaven tak, abychom pracovali na úkolech z projektu a současně naplňovaly cíle projektu v praxi. Program meetingu byl sestaven tak, abychom pokročili v činnosti na projektu: 31

32 Naplánované úkoly a cíle meetingu: Představení společného loga Založení společných web. stránek Odkaz na web.stránky projektu Dotvoření dotazníků Kontrola a třídění hotových dotazníků Příprava dotazníku ohledně jídla v souvislosti na zdraví a pohyb Plán další partnerské schůzky v Itálii Úkoly pro hostitelskou školu: Škola představila partnerům program, který navazuje přímo na činnost školy v oblasti využití volného času jak žáků dané školy, tak pedagogů a rodičů. Do těchto aktivit, které probíhají po vyučování, se zapojili jak pedagogové, tak žáci z partnerských škol a rodiče nejen z hostitelských rodin. 32

33 Příloha: publicita projektu v místním tisku Co nového v projektu partnerství škol EU. We are the champions! neboli O jedné zajímavé mezinárodní návštěvě V týdnu od 11. do 15. února 2013 jste mohli v ZŠ a MŠ Sluníčko potkat Italy, Finy, Němce, Poláky a Maďary, kteří k nám do Lipníku nad Bečvou zavítali v rámci mezinárodního projektu Comenius 2013, jehož letošní ročník byl tematicky zaměřen na otázky spojené s možnostmi trávení volného času dětí a mladých lidí v České republice a dostal název We are the champions! Tento mezinárodní projekt, zahájený v roce 2012 a končící v roce 2014, postupně probíhá v jednotlivých partnerských zemích po celé Evropě. Například v měsíci říjnu 2012 se uskutečnil v Německu a v květnu letošního roku bude pokračovat v další evropské zemi, a to v Itálii. Pro naše hosty jsme připravili myslím pestrý a zajímavý kulturní i sportovní program zahrnující třeba návštěvu nedalekého hradu Helfštýn, procházku historickými ulicemi našeho malebného města s výkladem v angličtině, návštěvu mezinárodní školy v Olomouci nebo bowling. Každý si mohl vybrat podle toho, co je mu blízké a k čemu má vztah. Děti z partnerských zemí, jež nás také poctily svou návštěvou, zase v těch dnech postupně poznávaly každodenní život svých českých vrstevníků, protože právě v českých rodinách celý týden bydlely. Všichni společně s českými kamarády chodili do školy, účastnili se odpoledních mimoškolních aktivit, zkrátka sportovali, bavili se, odpočívali a poznávali se. Nejen hudba tedy spojuje národy a jedním dechem dodáváme, že národy spojuje taktéž způsob, jakým lidé v jednotlivých zemích světa tráví svůj volný čas a jak se umějí nebo neumějí zabavit. Najednou si totiž uvědomíme, že ač nás dělí vzdálenosti i jiné kulturní tradice, přesto se od sebe zase tolik nelišíme. A to je velmi dobře. (Článek vytvořil kroužek žurnalistiky, 2. st. ZŠ Sluníčko) 33

34 IT - Istituto Comprensivo Statale května 2013 Comprehensice Institute of Palazzolo Sull Oglio Třetí partnerské setkání proběhlo v Itálii u našeho koordinátora projektu. Jde o velmi malé město, které má však z nás zatím největší školu, kterou jsme společně navštívili. Rozsah žáků a studentů od 6 do 18 let. Zážitkem bylo přivítání a společný meeting s rodiči a žáky celé školy. Program meetingu byl sestaven tak, abychom pokročili v činnosti na projektu: Naplánované úkoly a cíle meetingu: Kontrola úkolů informace jednotlivých škol o výsledcích z dotazníkového šetření Třídění výsledků dotazníků Tvorba elektronické knihy Zadávání úkolů na další setkání Tvorba hymny Plán dalším setkání v Maďarsku Výsledky z šetření byly předány koordinátorovi před jednáním schůzky a ten je umístil na společné web. stránky projektu. (http://comenius2009.wordpress.com/ we-are-thechampions/chronicle-of-events-initiatives-updates-from-partners/) Prostřednictvím těchto stránek jsou školy informovány, jak pokračují práce na naplnění cíle projektu. Koordinátor shromažďuje jednotlivé výstupy od partnerů a dává tyto na společné stránky projektu. Činnosti na tvorbě el. Knihy a hymny se rozběhly během měsíce června. Jde o prezentaci nápadů a činností z výsledků práce na projektu, činnost je zatím v začátku, výsledky budou hotovy až v průběhu činností r.13/14, bude to jeden z výstupů projektu. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele 28. 9.2012 Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 KDO SE NEUČÍ, NEZNÁ 2014/2015 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více