Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok Hlavní činnost Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice schválilo na svém 23/VI. zasedání konaném dne rozpočet Městské části Brno-Chrlice na rok Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 v souladu s pokyny MMB a rozhodnutím RMČ Brno-Chrlice a ZMČ Brno-Chrlice postupně podle nových skutečností upravován rozpočtovými opatřeními a vznikl tzv. upravený rozpočet. V průběhu roku 2014 bylo schváleno 13 rozpočtových opatření. Ukazatel Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 % skutečnost/ur Příjmy celkem ,33% Výdaje celkem ,25% Saldo příjmů a výdajů ,32% Financování ,32% Celkové příjmy po konsolidaci ,52 Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč Celkové příjmy jsou tvořeny z daňových, nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů a v roce 2014 byly o 131 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. 1

2 Daňové příjmy Daňové příjmy dosáhly ve skutečnosti roku 2014 výše 872 tis. Kč, což je o 101 tis. Kč méně než upravený rozpočet na rok 2014, plnění rozpočtu činí 89,60 %. Jednotlivé položky daňových příjmů jsou uvedeny v tabulce. POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 ****** 99, Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 ****** 99, Poplatek ze psů ,00 88,22 88, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 29,11 29, Poplatek ze vstupného ,00 63,6 63, Poplatek z ubytovací kapacity ,00 60,83 60, Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 ****** Správní poplatky ,00 221,05 85,02 13XX Daně a popl. z vybraných činn. a služeb ,00 220, XXX Daňové příjmy ,00 310,25 89,6 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2014 výše tis. Kč, což je o 30 tis. Kč méně než upravený rozpočet a plnění upraveného rozpočtu tak činí 98,66 %. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z poskytování služeb příjem z inzerce, příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor, příjmy z úroků a sankční platby, příjmy z finančního vypořádání, příjmy z rozhlasu a ostatní příjmy, viz tabulka ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Příjmy z pronájmu pozemků ,00 144,46 103, Ostatní zem. a potravinářská činnost a rozvoj ,00 144,46 103, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ****** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,00 ****** Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ****** Základní školy ,00 ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,56 ****** ****** 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,56 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,21 102,76 100, Mezinár.spolup. v kultuře, církvích a sděl.pros ,21 102,76 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** 81, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 ****** 81, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,04 88,53 88, Požární ochrana - dobrovolná část ,04 88,53 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,40 85,83 85, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,00 222,71 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 135,52 98, Činnost místní správy ,40 189,32 99, Příjmy z úroků (část) ,31 21,52 21, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,31 21,52 21, Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 ****** 99, Finanční vypořádání minulých let ,00 ****** 99,93 RS/Č % RU/Č % Příjmy celkem 990, , ,52 222,64 98,66 2

3 Přijaté transfery Přijaté transfery zahrnují investiční a neinvestiční transfery V roce 2014 činily tis. Kč, z toho investiční transfery 60 tis. Kč a neinvestiční tis. Kč. Převody z vlastních fondů činí tis. Kč. Přijaté dotace ze státního rozpočtu: výkon státní správy volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR volby do Evropského parlamentu VKP Splavisko sociálně právní ochrana dětí Celkem ze státního rozpočtu tis. Kč 99 tis. Kč 96 tis. Kč 301 tis. Kč 344 tis. Kč tis. Kč Přijaté dotace od města Brna: Neinvestiční transfery MŠ Šromova oprava UT Inv. transfer MŠ Šromova (el. kotel) Celkem od města Brna tis. Kč 500 tis. Kč 60 tis. Kč tis. Kč Přijaté dotace od jiných obcí: Rebešovice požární ochrana Modřice požární ochrana Celkem od jiných obcí 25 tis. Kč 100 tis. Kč 125 tis. Kč Přijaté dotace od Kraje: JSDH výstroj a výzbroj JSDH - školení Celkem od JMK 103 tis. Kč 7 tis. Kč 110 tis. Kč Přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí VKP Splavisko Celkem od SFŽP 16tis. Kč 16 tis. Kč Převody z vlastních fondů Převody z vlastních fondů tis. Kč 3

4 Finanční vypořádání transferů a dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a státních fondů v Kč Účelový Poskytnuto Použito Rozdíl znak k k SR-Soc. právní ochr , ,- 0,- dětí JMK-pro JSDH , ,- 0,- JMK-školení JSDH , ,- 0,- SR-volby do , , ,95 Evr.parlam. SR-volby do obec , , ,60 Zast. a Senátu ČR SF VKP Splavisko Projekt péče a výstavba , ,05 0,- SR-VKP Splavisko - Projekt péče a výstavba , ,95 0,- V rámci finančního vypořádání roku 2014 bude proveden odvod z rozpočtu MČ Brno-Chrlice zpět do rozpočtu města Brna: 1) ,95 Kč nevyčerpané prostředky určené na volby do Evropského Parlamentu 2) ,60 Kč nevyčerpané prostředky určené na volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR V rámci finančního vypořádání s rokem 2013 byla z prostředků města Brna do rozpočtu MČ Brno-Chrlice v roce 2014 přijata částka ,- Kč jako příjmy z prodeje majetku města Brna. 4

5 Financování Rozpočet městské části byl schválen jako vyrovnaný, úpravami rozpočtu v průběhu roku 2014 se schodek (rozdíl příjmů a výdajů) rozpočtovými opatřeními zvýšil na tis. Kč, skutečné čerpání roku 2014 bylo tis.kč. Název Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na , , ,89 bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNÍ , , ,89 Rozbor zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech Název bankovního účtu Stav k Stav Změna stavu bank. účtů Základní běžný účet , , ,78 Běžné účty fondů ÚSC , , ,89 Běžné účty celkem , , ,89 Fondy účetní jednotky Zůstatky peněžních fondů (účty 236) k činí ,01 Kč. Sociální fond ,52 Kč Tvorba a čerpání rozpočtu se řídí Statutem sociálního fondu. Fond rezerv a rozvoje ,49 Kč Příjmem Fondu rezerv a rozvoje byl v roce 2014 příjem z prodeje majetku města ve výši ,- Kč finanční vypořádání Z Fondu rezerv a rozvoje byla čerpána částka ,96,- Kč vratka nevyčerpaných dotací údržba a čištění chodníků, finanční vypořádání za rok 2013 a ,- Kč jako spoluúčast na zateplení ZŠ MŠ Brno, příspěvkové organizace, Jana Broskvy 3, Brno. 5

6 Výdaje po konsolidaci ,63 Kč Schválený rozpočet výdajů městské části na rok 2014 činil tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku byl rozpočet navýšen o tis. Kč na tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činí tis. Kč, což je o tis. Kč méně než upravený rozpočet a skutečné čerpání upraveného rozpočtu je 81,25%. Skutečné výdaje v roce 2014 čerpání rozpočtu ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb ,00 136,22 94, Opravy a udržování ,00 98,12 98, Silnice ,00 114,4 94, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 84,56 84, Ostatní osobní výdaje ,00 11,5 11, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 39,33 39, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 26,01 26, Ochranné pomůcky ,00 36,46 36, Nákup materiálu j.n ,00 50,83 50, Pohonné hmoty a maziva ,00 44,4 44, Opravy a udržování ,00 26,48 26, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 44,96 44, Opravy a udržování Pitná voda Opravy a udržování ,00 902,67 90, Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím , Invest. transf.zřízeným přísp. organizacím ,00 ****** 92, Předškolní zařízení ,00 187,63 94, Opravy a udržování ,15 393,96 99, Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím , Budovy, haly a stavby ,00 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení ,00 ****** 98, Základní školy ,15 143,98 99, Neinv. transfery cizím příspěvkovým organ , Činnosti knihovnické , Nákup ostatních služeb ,00 96,75 96, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 96,75 96, Ostatní osobní výdaje ,00 99,33 99, Nákup ostatních služeb ,04 87,35 87, Pohoštění ,00 154,57 99, Věcné dary ,00 9,84 27, Mezinár.spolupr v kult., církvích a sděl.prost ,04 89,08 89,08 6

7 ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Nákup materiálu j.n ,78 21,87 21, Nákup ostatních služeb ,00 79,22 79, Pohoštění ,22 56,36 56, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) ,27 2, Věcné dary ,00 66,07 66, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,00 65,9 65, Nákup materiálu j.n ,00 16,43 16, Nájemné ,00 96,44 96, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 20,55 41, Budovy, haly a stavby ,00 60,31 60, Využití volného času dětí a mládeže ,00 50,91 56, Studená voda Elektrická energie ,00 45,58 45, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 18,77 18, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Pohřebnictví Nákup ostatních služeb ,00 82,37 82, Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 82,37 82, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 89,2 89, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** 11, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 55,7 55, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 55,13 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** 89, Nákup materiálu j.n ,00 141,45 63, Pohonné hmoty a maziva ,00 99,61 99, Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb ,50 86,21 46, Opravy a udržování ,00 113,59 46, Náhrady mezd v době nemoci ****** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,50 88,68 58, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 ****** Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 ****** Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 ****** Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 ****** Nákup materiálu j.n ,00 ****** Služby školení a vzdělávání ,00 ****** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,00 ****** Opravy a udržování ,00 66,8 66, Ochrana obyvatelstva ,00 66,8 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,40 210,42 72, Nákup materiálu j.n ,88 391,78 103, Studená voda ,49 8, Plyn ,03 62,12 62, Elektrická energie ,00 83,19 83, Pohonné hmoty a maziva ,00 99,58 99,58 7

8 ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 72,6 72, Služby peněžních ústavů ,00 82,38 82, Nájemné , Služby školení a vzdělávání ,00 326, Nákup ostatních služeb ,00 7,28 7, Opravy a udržování ,00 5,68 5, Programové vybavení ,00 ****** Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění ****** Požární ochrana - dobrovolná část ,31 101,89 75, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,00 94,72 94, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 74,33 74, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 77,57 77, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 57,55 57, Pohoštění ,00 81,78 69, Věcné dary ,00 ****** ****** Dary obyvatelstvu ,00 4,29 4, Zastupitelstva obcí ,00 87,67 87, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 ****** Ostatní platy ****** Ostatní osobní výdaje ,00 ****** 80, Nákup materiálu j.n ,40 ****** 54, Pohonné hmoty a maziva ****** Poštovní služby ****** Pohoštění ,00 ****** 63, Volby do zastupitelstev ÚSC ,40 ****** 66, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** 82, Nákup materiálu j.n ,05 ****** 44, Poštovní služby ****** Nákup ostatních služeb ****** Pohoštění ,00 ****** 37, Volby do Evropského parlamentu ,05 ****** 62, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 86,63 87, Ostatní platy ,38 91,98 91, Ostatní osobní výdaje ,00 161,68 85, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 69,94 69, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 67,08 67, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 86,65 86, Ochranné pomůcky ,00 76,01 44, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 95,36 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,17 52,62 49, Nákup materiálu j.n ,80 108,33 82, Studená voda ,00 82,66 82, Plyn ,40 21,17 21, Elektrická energie ,86 76,3 76, Pohonné hmoty a maziva ,00 27,5 27, Poštovní služby ,00 99,67 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,21 60,3 60, Služby peněžních ústavů ,00 76,43 76,43 8

9 ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Konzultační, poradenské a právní služby ,00 65,8 65, Služby školení a vzdělávání ,90 54,76 54, Nákup ostatních služeb ,61 71, Opravy a udržování ,00 15,74 2, Programové vybavení ,70 37,93 37, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 118,79 80, Pohoštění ,00 85,7 85, Ostatní nákupy j.n ,00 115, Zaplacené sankce Věcné dary ,00 4, Náhrady mezd v době nemoci ,00 132,92 53, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 138,71 88, Budovy, haly a stavby ****** Činnost místní správy ,03 80,54 74, Služby peněžních ústavů ,33 52,57 52, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,33 52,57 52, Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 114, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 ****** 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,14 ****** ****** 6399 Ostatní finanční operace ,86 251,52 100, Výdaje z fin.vypořádání min. let mezi obcemi ,96 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let ,96 ****** 100, Investiční transfery obcím ,00 ****** Ostatní činnosti j.n ,00 ****** 100 Rekapitulace čerpání rozpočtu dle odvětví 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 2141 Vnitřní obchod 10,00 10,00 0,00 0,00% 00214X Vnitřní obchod, služby a turismus 10,00 10,00 0,00 0,00% 0021XX Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10,00 10,00 0,00 0,00% 2212 Silnice 525,00 635,00 600,58 94,58% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 689,00 689,00 309,81 44,97% 00221X Pozemní komunikace 1214, ,00 910,38 68,76% 0022XX Doprava 1214, ,00 910,38 68,76% 2310 Pitná voda 5,00 5,00 0,00 0,00% 00231X Pitná voda 5,00 5,00 0,00 0,00% 0023XX Vodní hospodářství 5,00 5,00 0,00 0,00% 002XXX PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1229, ,00 910,38 67,99% 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 3111 Předškolní zařízení 1000, , ,32 94,86% 3113 Základní školy 2400, , ,59 99,79% 00311X Zařízení předškolní vých. a zákl.vzdělávání 3400, , ,91 98,00% 0031XX Vzdělávání 3400, , ,91 98,00% 3314 Činnosti knihovnické 12,00 12,00 12,00 100,00% 00331X Kultura 12,00 12,00 12,00 100,00% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 115,00 115,00 111,26 96,75% 00334X Sdělovací prostředky 115,00 115,00 111,26 96,75% 3391 Mezinár.spolup. v kultuře, církvích a sděl.pros 284,00 284,00 252,99 89,08% 9

10 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 291,00 291,00 191,76 65,90% 00339X Ost. činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostř. 575,00 575,00 444,74 77,35% 0033XX Kultura, církve a sdělovací prostředky 702,00 702,00 568,01 80,91% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 744,00 669,00 378,78 56,62% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 85,00 85,00 15,95 18,76% 00342X Zájmová činnost a rekreace 829,00 754,00 394,74 52,35% 0034XX Tělovýchova a zájmová činnost 829,00 754,00 394,74 52,35% 3632 Pohřebnictví 20,00 20,00 0,00 0,00% 00363X Komunální služby a územní rozvoj 20,00 20,00 0,00 0,00% 0036XX Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20,00 20,00 0,00 0,00% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 65,00 65,00 53,54 82,37% 00372X Nakládání s odpady 65,00 65,00 53,54 82,37% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1038, ,34 920,45 58,02% 00374X Ochrana přírody a krajiny 1038, ,34 920,45 58,02% 0037XX Ochrana životního prostředí 1103, ,34 974,00 58,98% 003XXX SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6054, , ,65 84,83% 004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 343,76 343,76 100,00% 00432X Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 343,76 343,76 100,00% 0043XX Soc.péče a pomoc a spol.činn. v soc.zab. 0,00 343,76 343,76 100,00% 004XXX SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0,00 343,76 343,76 100,00% 005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 5212 Ochrana obyvatelstva 25,00 25,00 16,70 66,80% 00521X Ochrana obyvatelstva 25,00 25,00 16,70 66,80% 0052XX Civilní připravenost na krizové stavy 25,00 25,00 16,70 66,80% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 495,00 671,33 504,36 75,13% 00551X Požární ochrana 495,00 671,33 504,36 75,13% 0055XX Pož. ochrana a integrovaný zách. systém 495,00 671,33 504,36 75,13% 005XXX BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 520,00 696,33 521,06 74,83% 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 6112 Zastupitelstva obcí 2295, , ,05 87,37% 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 99,00 66,17 66,84% 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 96,00 60,14 62,65% 00611X Zastupitelské orgány 2295, , ,35 85,60% 6171 Činnost místní správy 6843, , ,65 74,90% 00617X Regionální a místní správa 6843, , ,65 74,90% 0061XX St.moc,st.správa,územ.samospr. a pol.str. 9138, , ,00 77,61% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70,00 70,00 36,80 52,57% 00631X Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70,00 70,00 36,80 52,57% 6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , X Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , Ostatní finanční operace 140,00 352,00 352,13 100,04% 00639X Ostatní finanční operace 140,00 352,00 352,13 100,04% 0063XX Finanční operace 210,00 422, , ,24% 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 145,00 145,30 100,21% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 730,00 730,00 100,00% 00640X Ostatní činnosti 0,00 875,00 875,30 100,03% 0064XX Ostatní činnosti 0,00 875,00 875,30 100,03% 006XXX VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 9348, , ,44 231,41% 10

11 Kapitálové výdaje MČ Brno-Chrlice za rok 2014 Čerpané Název prostředky Úprava hřiště na ulici Šromova ,00 Zateplení budovy ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy ,00 Projektová dokumentace - úprava ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy ,00 MŠ Šromova - elektrický varný kotel ,00 Úprava hřiště ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy ,00 CELKEM ,00 V průběhu roku 2014 byla v rámci vyrovnání příjmů z dotací roku 2013 vrácena zpět na účet Magistrátu města Brna vratka nevyčerpaných finančních prostředků: volby do PS Parlamentu ČR UZ ,- Kč údržba a čištění chodnííků UZ ,96 Kč CELKEM ,96 Kč Bilance aktiv a pasiv (rozpočtová činnost) ke dni Aktiva celkem ,21 Kč Pasiva celkem ,21 Kč Stálá aktiva ,98 Kč Vlastní kapitál ,76 Kč Dlouhodobý hm. maj ,98 Kč Jmění účetní jednotky ,64 Kč Dlouhodobý fin.majetek Fondy účetní jednotky ,34 Kč Výsledek hospodaření ,78 Kč Oběžná aktiva ,23 Kč Cizí zdroje ,45 Kč Krátkodobé pohledávky ,45 Kč Dlouhodobé závazky ,- Kč Krátkodobý fin. majetek ,78 Kč Krátkodobé závazky ,45 Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Mezi nejvýznamnější majetky MČ Brno Chrlice patří budovy škol, Biocentrum Chrlice, bytový dům, úřad, hasičská zbrojnice, hřiště, projektové dokumentace k víceúčelové sportovní hale a budově hasičské zbrojnice. V roce 2014 došlo k významné změně hodnoty dlouhodobého majetku. Mezi nejvýznamnější položky pořízeného majetku patří Biocentrum Chrlice ve výši ,08 Kč, které bylo převedeno bezúplatným převodem ze Státního pozemkového úřadu a přístavba MŠ Šromova ve výši ,04 Kč. Mezi nejvýznamnější úbytky majetku v průběhu období roku 2014 byly především vyřazení herních prvků v hodnotě ,- Kč a DDHM (kancelářská technika, počítače, PC příslušenství, vysavač listí, hasičská výzbroj a výstroj). 11

12 Zůstatek nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k datu Víceúčelová sportovní hala - stavební část Víceúčelová sportovní hala - projektová část Budova hasičské zbrojnice Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy CELEKEM ,00 Kč ,00 Kč ,12 Kč ,00 Kč ,12 Kč Poskytnuté dotace z rozpočtu MČ Brno-Chrlice v roce 2014 SK Chrlice Brno Kč Tenisový klub Brno - Chrlice Brno Kč Nadační fond Slunečnice Brno Kč Diecézní charita - Domov sv. Markéty Brno Kč Roska Brno-město, reg. org UNIE Roska v ČR Brno Kč Sbor dobrovolných hasičů Brno Kč Česká tábornická unie Brno Kč TyfloCentrum Brno Brno Kč Diecézní charita - Domov sv. Markéty Brno Kč Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s. Brno Kč Slezská diakonie Český Těšín Kč SK Chrlice Brno Kč Knihovna Jiřího Mahena Brno Kč CELKEM Kč Výkaz zisků a ztrát z rozpočtové činnosti ke dni Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění ,23 Kč Kč ,36 Kč ,00 Kč ,13 Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 Výsledek hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok 2014 přebytek ve výši ,13 Kč přechází k využití do roku 2015 a případně roků následujících. Rozpočtovým opatřením budou tyto finanční prostředky na základě rozhodnutí ZMČ Brno-Chrlice zapojeny do rozpočtu. 12

13 2. Vedlejší hospodářská činnost Bytový dům Mimo rozpočet MČ Brno-Chrlice je samostatně vedeno účetnictví Bytového domu na ulici Ctiradové účetnictví hospodářské činnosti. výnosy z pronájmu ,00 výnosy ze služeb ,98 úroky 1 137,99 výnosy z transferů ,80 VÝNOSY CELKEM ,77 spotřeba energie ,00 opravy a udržování ,40 ostatní služby (správa BD, revize) ,90 mzdové náklady (úklid) ,00 zákonné sociální pojištění 9 020,00 odpisy ,00 ostatní náklady z činnosti (pojištění) ,60 daň z příjmů ,00 NÁKLADY CELKEM ,90 Výsledek hospodaření zisk ve výši ,87 Kč bude použit zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce bytového domu. Kromě finančních prostředků, jenž jsou uvedeny ve výnosech a nákladech, jsou součástí hospodářské činnosti také zálohové platby od nájemníků spojených s užíváním bytů tj. zálohy na vodné a stočné, úklid, STA atd. Tyto zálohy se v zisku nepromítají platba a vyúčtování je prováděno prostřednictvím účtu 324 přímo nájemníkům jednotlivých bytů. 3. Hospodaření příspěvkových organizací Městská část Brno-Chrlice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Brno, Jana Broskvy 3, Brno. Této příspěvkové organizaci vznikl za rok 2014 zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,73 Kč. Rada městské části Brno-Chrlice na své 9/VII schůzi dne vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,- Kč do rezervního fondu a v částce ,73 Kč do fondu odměn. Dále je městská část Brno-Chrlice zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55, Brno. Této příspěvkové organizaci vznikl za rok 2014 zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,96 Kč. Rada městské části Brno-Chrlice na své 9/VII schůzi dne vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,96 Kč do rezervního fondu a v částce ,- Kč do fondu odměn. 13

14 4. Ověření výsledků hospodaření auditorem V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích vyplývá, že každá městská část musí mít svoji roční účetní uzávěrku hospodaření ověřenou auditorem. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, a v souladu s auditorským standardem č. 52. Výběrovým řízením uskutečněným Městem Brnem byla vybrána auditorská firma KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO , se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. 14

15 Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operací. Závěr zprávy: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Nedostatky ve smyslu 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Městská část eviduje na účtu 042 projekty, které dle našeho názoru i diskuze s vedením městské části nejsou v současné době plně realizovatelné a dojde u nich pravděpodobně k odpisu jako zmařené investice. Výše těchto projektů je ve výši tis. Kč. O tuto hodnotu je nadhodnocen účet nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a výsledek hospodaření, neboť městská část měla zaúčtovat příslušnou opravnou položku. Tento nedostatek byl shledán již v průběhu přezkoumání hospodaření za rok Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 je i Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne , ve kterém starosta městské části Brno-Chrlice Ing. Lukáš Fila odmítá celkovou výši tis. Kč za zmařené projekty, dle tohoto stanoviska by mělo dojít k odpisu jako zmařené investice pouze u projektů v částce 148 tis. Kč Městská část neměla dostatečné rozpočtové krytí u jedné z položek v rámci testovaného vzorku. Jednalo se o výdaj na pohoštění (rozpočtová položka 5169) ve výši Kč (číslo dokladu ). Výdaj byl i přesto dne schválen (kontrola před vznikem závazku byla provedena a stvrzena podpisem zaměstnance). Odpovídající rozpočtové opatření, které by tento výdaj reflektovalo, bylo schváleno až následně dne Tímto postupem byl porušen rovněž kontrolní systém ( 11 odst. 2 Zákona o finanční kontrole), který správci rozpočtu nepovoluje schválit výdaj, aniž by byl kryt rozpočtem. Nedostatky ve smyslu 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Městská část proúčtovala přijatý transfer vztahující se k prezidentským volbám roku 2013 do výnosů Správné účtování mělo být provedeno přes účet 408 Oprava chyb minulých let. Výše nesprávnosti je 299 tis. Kč. O tuto částku je nadhodnocen výsledek hospodaření městské části roku 2014 a podhodnocen účet 408. Městská část při zadávání veřejné zakázky na dodávku Úprava hřiště Šromova na pozemku p.č. 790/41 k.ú. Chrlice stanovila pro hodnocení nabídek následující kritéria: výše nabídkové ceny, počet referencí a délku záruční doby. Jednotlivým kritériím byly přiděleny 15

16 váhy pro posouzení. Městská část však v zadání zakázky nestanovila, jak budou jednotlivá kritéria hodnocena. Tuto informaci uvedla až v zápise o výběru dodavatele, což může dle 6 odst. 1 ZVZ č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, být chápáno jako netransparentní postup. Dalším pochybením městské části bylo, že jedno z kritérií pro výběr nejvhodnějšího dodavatele stanovila referenci, čímž se dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne , č.j. S190/2010/VZ-8824/2010/510/KČe dopouští správního deliktu ve smyslu 120 odst. 1 písm. a) ZVZ č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzhledem ke skutečnosti, že váha kritéria reference byla 10%, nemohlo toto kritérium ovlivnit výběr konkrétního dodavatele. Upozornění na případná rizika na základě zjištění podle požadavků 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nebyla zjištěna žádná významná rizika. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku Statutární město Brno městská část Brno-Chrlice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: Podíl pohledávek na rozpočtu činí 0,39 % Podíl závazků na rozpočtu činí 3,01 % Podíl zastaveného majetku na rozpočtu činí 0 % Výrok auditora Podle našeho názoru je účetní závěrka Statutárního města Brno, městská část Brno-Chrlice k 31. prosinci 2014 sestavena na všech významných ohledech v souladu s Metodikou účetnictví statutárního města Brna a českými účetními předpisy s výjimkou těch oblastí, které Metodika upravuje a doplňuje, platnými k 31. prosinci

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2012 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 29. února 2012 zastupitelstvem města. Rozpočet

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) sestavený ke dni 31.12.2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více