Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce Štítná nad Vláøí - Popov"

Transkript

1 Obce Štítná nad Vláøí - Popov JARNÍ VYDÁNÍ è. 48 BØEZEN 2012 Roèník XIII. Jarní Josef Václav Sládek Skøivánek vylít do mraku a jásá a s lemu šedých oblakù, na svìt, jenž plný zázrakù, déš zpìvných perel støásá. A když tón jak ze zlata jen zvoní a zem poslouchá dojata, a tuší v òadrech poupata a èerstvou hlínou voní. Zima je za námi, èekají nás dny plné slunce, tepla a jarní pohody. Radujme se! 21. bøezen jarní rovnodennost, Slunce se vrací na naši severní polokouli, aby svým svìtlem a teplem probudilo døímající život. Vítání jara je tady a všichni máme stejná pøání mít plno sluneèní energie nejen kolem sebe, ale i ve všem, co udìláme pro ostatní a co pøinese radost. Nadcházející Velikonoce jsou považovány za jarní svátky, jsou èasem oslav a veselí s øadou obyèejù a zvykù. Proto pøivítejme jaro a Velikonoce s humorem, radostí a optimismem nejlepším to koøením života. Myšlenkymoudrýchprotytodny Minimyšlenky o lékaøích, jejich povolání, o nemocných a stonání. Když spadne zeï, volají zedníka, ale když onemocní èlovìk, léèí ho každý. Turecké pøísloví Stonání není stav tìlesný. Víceménì nepøíjemný stav tìlesný je jenom pohnutkou nebo pøedpokladem k tomu, aby se èlovìk rozhodl vzít na sebe roli maroda. Karel Èapek Èím horší nemoc, tím elegantnìjší definice. Medicína se nerozèiluje. Ohleduplné definice dodávají patøièný klid. Adolf Branald K uzdravení se musí spojit všichni tøi: doktor, pacient a nemoc. Na prvním záleží, co umí, na druhém, jak je odolný a na tøetím, jak je nebezpeèná. A aby vše dobøe klaplo, musí se pøièinit i náhoda. Gabriel Chevalier Èlovìk je zdravý tehdy, když ho bolí pokaždé jinde. G. B. Shaw Je ustáleným zvykem pøát si k svátku i narozeninám pøedevším zdraví. Já si ale myslím, že je lepší být mírnì churav a š asten, než být zdráv a neš asten. Prof. MUDr. Vondráèek Vybráno z knihy MUDr. Svatopluk Káš, Aeskulap se stále usmívá Informacezradnice V mìsíci únoru byla provedena první z plánovaných stavebních akcí letošního roku: zateplení sklepù a výmìna oken v obecní bytovce è.416. Celkové náklady èinily 752 tis. Kè. Získaná dotace ze státního fondu životního prostøedí pøispìla èástkou Kè. S provedenými úpravami jsou nájemníci spokojeni. 9. února probìhlo výbìrové øízení na poøízení techniky v rámci dotaèního programu na rozšíøení separace a svozu bioodpadù v obci. Na tento projekt získala obec z Operaèního programu životní prostøedí dotaci ve výši Kè., které èiní 90% celkových nákladù. Výbìrové øízení vyhrála firma Agro Trnava, která nám v prùbìhu dubna dodá automobil Avianosiè kontejnerù a 5 ks. kontejnerù o objemu 3 2,5 m. Vìøíme, že se tím zlepší i usnadní systém sbìru bioodpadu, který zahájíme v prùbìhu mìsíce kvìtna. O dalších podrobnostech vás budeme vèas informovat. 8. bøezna schválila rada obce firmu Regiooprojekt Brno k provedení výbìrového øízení na rekonstrukci lesní cesty do Valentova. Na tuto investièní akci nám byla pøiznána ze SZIF / státní zemìdìlský intervenèní fond/ dotace ve výši cca. 1mil. Kè. Pokud probìhne vše dle plánu, mìly by být práce zapoèaty a ukonèeny do konce øíjna letošního roku. V souèasné dobì je podaná žádost o dotaci na dokonèení rekonstrukce základní školy. Obec má pøipraveny projekty na zateplení mateøské školy, na rekonstrukci škvárového høištì, na vybudování cyklostezky pøes naši obec. Doufáme, že za pomoci dotaèních pøíspìvkù s jejich realizací co nejdøíve zapoèneme. Ing. Václav Strnad starosta ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ Na zaèátku zimního období se i podle pøedpovìdí poèasí zdálo, že prùbìh zimy bude mírný a z hlediska údržby silnic bezproblémový. Platilo to však jen do konce ledna, kdy zaèal v nìkolika nepravidelných vlnách padat sníh a bylo tøeba nasadit hodnì techniky (hlavnì v polovinì února) na zajištìní sjízdnosti našich komunikací. Mimo údržbu naší obce musíme udržovat i pøístupovou cestu do Valentova a pøispívat na silnici z Rokytnice na Kochavec. Celkové náklady na zimní údržbu èinily 272 tis. Kè. Dìkujeme firmì Javorník, která pro nás tuto službu vykonává, že se až na malé výjimky této záslužné práci vìnovala poctivì. Podìkování patøí také pracovníkùm obce, kteøí zajiš ovali schùdnost všech našich chodníkù. Ing. Václav Strnad starosta LETOŠNÍ LYŽOVÁNÍ Kladem letošní zimy oproti pøedešlé bylo, že jsme mohli zase využít naše dva vleky na lyžaøském svahu. S lyžováním jsme zaèali za ne úplnì vhodných snìhových podmínek až 30. ledna a s nìkolika pøestávkami (pro velké mrazy) se lyžovalo 25 dní. Za tuto dobu navštívilo náš areál dìtí a dospìlých lyžaøù. Lyžaøský vlek využila i naše základní škola k povinnému výcviku dvou tøíd v týdnu od února. Trochu udivující bylo pro naši obsluhu vleku, že v dobì jarních prázdnin i mimo nì bylo na svahu málo našich návštìvníkù a pøevažovali pøespolní. Doufejme, že naši lyžaøi zaènou více využívat možnosti letního lyžování na trávì, ke kterému máme na našem svahu optimální podmínky. Svìdèí o tom i zájem ze strany naší reprezentace, která chce letos využít náš lyžaøský areál k tréninku, poøádání èeského poháru a mistrovství republiky žákù. Ing. Václav Strnad starosta Zpráva o hospodaøení v lesích za rok 2011 V roce 2011 probíhaly práce v obecních lesích (rozloha 454,16 ha) dle novì schváleného Lesního hospodáøského plánu pro období Na zaèátku a konci roku se provádìly jak mýtní úmyslné tìžby na holinì, tak mýtní úmyslné tìžby s využitím pøirozeného zmlazení. Celková výše vytìženého døeva za rok èinila m. V prùbìhu roku 2011 byly ve vyšší míøe realizovány tìžebnì výchovné zásahy, jelikož v loòském roce byly pozastaveny díky vìtrné kalamitì. Proøezávky se provedly na ploše 5,50 ha, probírky do 40-ti let na ploše 12,94 ha a probírky nad 40 let na ploše 28,75 ha.. Provádìla se dùsledná ochrana lesa proti kùrovci bylo rozmístìno 19 lapaèù s feromony, èímž se zamezilo dalšímu šíøení kùrovce. V minulém roce bylo kùrovcem napadeno 3 pouze 89 m døevní hmoty, což je nízké napadení. V oblasti pìstební èinnosti bylo provádìno zalesòování na ploše 2,53 ha, dále se využilo pøirozené zmlazení na ploše 1,52 ha. Provádìlo se komplexní odstraòování klestu, výseky nežádoucích døevin a ochrana lesních kultur (vyžínání, natírání stromkù proti okusu lesní zvìøí, ochrana sazenic proti klikorohu borovému, atd.). I v letošním roce byly provedeny opravy a výøezy lesních cest za Drviskem, Hlavièkov, Šomáïové a Višòovce. I pøesto, že v roce 2011 byla celková výše vytìženého døeva nižší, bylo v obecních lesích dosaženo vysokého pøíjmu a následnì i zisku. Na tomto výsledku se nejvíce podílelo navýšení ceny døevní hmoty. Hospodaøení v obecních lesích za rok 2011 v èíslech: Pøíjmy: ,-- Kè (vèetnì dotací, vlastní spotøeby a DPH) Výdaje: ,-- Kè (vèetnì oprav cest) Zisk: ,-- Kè

2 Ceny paliva pro rok 2012: Cena paliva na odvozním místì tvrdé palivo (buk, habr, dub, javor, jasan,...) - 700,--/prm mìkké palivo (smrk, borovice, modøín, olše, ) - 500,--/prm Samovýroba buk, dub, habr, javor, jasan , - - /prm smrk, borovice, modøín, olše, bøíza , - - /prm Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH 14%. Požadavky obèanù na palivo jsou vykrývány dle poøadníku. Ale v posledních letech jsem zaznamenal velký nárùst požadavkù o toto palivo. Z dùvodu nedostatku této døevní hmoty nebudu schopen všechny vykrýt a proto žádám obèany, aby se snažili zajistit si palivo i u ostatních dodavatelù. Roman Fojtík, obecní lesník V sobotu 7. ledna 2012 probìhla celostátní Tøíkrálová sbírka poøádaná Charitou Èeské republiky. Byl to už dvanáctý roèník tøíkrálového koledování na území Charity Slavièín. V letošním roce se v naší vesnici úèastnilo 11 koledujících skupinek s 33 koledníèky. Poèet skupinek se tedy oproti loòsku nezmìnil. Byla vybrána èástka zhruba o 6 000,- Kè vyšší než v loòském roce a to ,- Kè. Výtìžek z této sbírky by Charita ráda použila na humanitární pomoc v zahranièí, dále pro pøímou pomoc potøebným a na koupi sociálního automobilu. Podrobnìjší informace o výtìžku z této celorepublikové sbírky mùžete najít na Chtìli bychom podìkovat pracovníkùm Obecního úøadu ve Štítné, bez jejichž pomoci bychom nemohli zapeèetit pokladnièky a následnì poèítat výtìžek sbírky. Rovnìž Otci Ondøejovi za požehnání pro koledníèky a jejich vedoucím, kuchaøkám ze základní školy Gabry a Málinky, které pøipravují pohoštìní pro všechny koledníèky. Dìkujeme všem, kteøí se do této charitativní pomoci zapojili. Stejné podìkování patøí mládeži i dospìlým, kteøí pomohli pøi realizaci celé sbírky. Vìøíme, že i v dalších letech neztratíme ochotné pomocníky pro toto dobré dílo. Strana 2 Výsledky výnosu Tøíkrálové sbírky 2012 všechny obce koledující pod Charitou sv. Vojtìcha Slavièín Vybráno v obci nebo její èásti Èástka rok 2011 Èástka rok 2012 Slavièín Kè Kè Divnice 7482 Kè Kè Nevšová Kè Kè Bohuslavice Kè Kè Lipová Kè Kè Petrùvka Kè Kè Rudimov Kè Kè Štítná nad Vláøí -Popov Kè Kè Rokytnice Kè Kè Jestøabí Kè Kè Újezd Kè Kè Slopné Kè Kè Vysoké Pole Kè Kè Drnovice Kè Kè Louèka Kè Kè Vlachovice Kè Kè Haluzice 1579 Kè Kè Vlachova Lhota 6453 Kè Kè Køekov 3625 Kè Kè Celková èástka Kè Kè Podìkování Stanislava Šantová, vedoucí DPS 7. ledna 2012 zorganizovala Mateøská škola ve Štítné nad Vláøí maškarní karneval. Dìkujeme všem rodièùm, firmám a sponzorùm, kteøí se postarali o bohatou tombolu a krásnou atmosféru celé akce. Zejména dìkujeme: OÚ Štítná, Ladislav Hnilo veèerka, ing. František Tomeèek stavební firma, ing. Petr Hnilo, TVD, J. Vanèo Texon, J. Baøinka ložiska, Petr Trèka lešení, Bc. Lenka Hnaníèková úèetní poradce, Mgr. Jana Pinïáková lékárna, MUDr. Šálová zubní lékaøka, I. Bližòáková kvìtináøství, J. Bližòák drogerie, František Liška pila, Marie Tarabusová obuv, D. Holbová, L. Mozgvová kadeønictví, P. Hnaníèková trafika, p. Baran èalouník, L. Zvoníèek malíø, A. Divošová - Tuzar, M. Lysáková pekárna, P. Miklasová hraèky Brumov, B. Fagulcová. Podìkování patøí i rodièùm, kteøí ochotnì pomáhali pøi obèerstvení, prodeji vstupenek a tomboly: D. Holbové, M. Stašové, J. Hlásné, L. Lysákové, J. Trèálkové, D. Holbové, A. Hudkové, J. Pinïákové, J. Poláchové, Š. Poláškové, M. Šuráòové, P. Urbanové, M. Vaculíkové a M. Stašovi a R. Trèálkovi. Velké podìkování patøí i Bc. Z. Barboøíkové, R. Holíkovi za fotodokumentaci a panu ing. V. Èerníèkovi správci KD. Dìti a pracovnice MŠ Blíží se svátek 1. Jan Amos Komenský * , Byl èlovìk, který nám ukázal cestu k jasnosti, všeobecné moudrosti a lidskosti. (øekl T.G. Masaryk). Všem pedagogùm uèitelùm, kteøí mají cokoliv spoleèného s výchovou a vzdìláním naší mládeže i dospìlých, je tøeba podìkovat za to, co pro realizaci výchovných a vzdìlávacích principù, myšlenek a zásad, dìlají. Všem tìm, kteøí ve své uèitelské èi vychovatelské profesi vidí opravdové poslání v 8 hodin ráno vstupuje rumunská hlídka a poté i rumunské oddíly do naší obce. Obèané srdeènì vítali své osvoboditele a dle svých prostøedkù každý pøináší obèerstvení, jídlo, cigarety atd. První noc za sedm let spí lidé klidnì, bez obavy, že je Nìmci odvezou nebo zavraždí. Když pøecházela ještì fronta, v Popovì na Horòansku odpoèívali, dostali èaj, jídlo, mìli možnost se umýt a oholit. Kravským povozem za doprovodu dalšího muže byli dovedeni pøes Hložec do Valašských Klobouk. Ze zápisu pana Lorence a pamìtnice od Františky Poláchové Nesmíme zapomenout stateènosti tìch, kteøí nacismu vzdorovali nebo obìtovali své životy za svobodu na frontách, popravištích, koncentraèních táborech nebo zahynuli pøi bombardování. 3. Dìkujeme maminkám za dar života. Prožijeme-li ho jako dobøí lidé, to už je na nás. Všem maminkám pøejeme, aby byly v kruhu svých blízkých spokojené a š astné a aby se jim láska, kterou svým dìtem a rodinì vìnují, vracela mìrou vrchovatou. Štítenské fašanky 2012 Už 38 rokù udržují štítenští hasièi tradici masopustního prùvodu obcí s pùlnoèním pochováním basy. Letošní fašankové téma bylo inspirováno slavnou televizní pohádkou S èerty nejsou žerty. V prùvodu bylo možno spatøit nejen hlavní postavy v podobì Doroty Máchalové, nevlastního syna Petra, knížete pekel Lucifera, pana krále s princeznami a mnoho dalších pestrých postav vybraných z této pohádky. Veèer na hasièském plese byla za hojné úèasti publika pochována basa a tím zakonèeno masopustní veselí. Štítenští hasièi touto formou dìkují svým spoluobèanùm za pøízeò a všem sponzorùm a podnikatelùm za jejich dary do tomboly na hasièský ples. V sobotu 25. února 2012 se družstvo starších žákù SDH Štítná zúèastnilo v Havíøovì neoficiálního Halového mistrovství Èeské a Slovenské republiky v požárním sportu. V souètu disciplín štafety 4 x 40 m, štafety dvojic a uzlovací štafety si štítenští hasièi vybojovali nádherné celkovì první místo. V k o n k u r e n c i 3 4 družstev z Èeské a Slovenské republiky je to úspìch, kterého se nedosahuje každý rok. Proto je tøeba tìmto závodníkùm a jejich trenérovi Josefu Šenkeøíkovi co nejsrdeènìji podìkovat. Cuc M., Juøenèák M., Miklas O., Šimoník R. Macháè R., Fojtík R., Krejèíøová I. Mistøi republiky Josef Tkadlec, pøedseda SDH

3 Zprávy z knihovny Celkem bylo v roce 2011 registrováno v knihovnì 303 ètenáøù, z toho 154 dìtí a 15 ètenáøù starších 70 let. Výpùjèek bylo , návštìvníkù z toho internet využilo 556. Do knižního fondu pøibylo 351 knih, z toho 20 ks z grantu MK a 62 knih bylo darem. V knihovnì se provádìla revize knih, pøi té pøíležitosti se vyøadilo 438 knih ve Štítné a 63 knih v Popovì. V souèasnosti má naše knihovna knih, z toho 2000 jsou v Popovì. Opravilo se 150 knih a udìleno bylo 192 upomínek. Studentùm bylo z MVS poskytnuto 21 knih. Na ètenáøských poplatcích se vybralo a odvedlo na úèet OÚ ,- Kè. V Popovì je registrováno 46 ètenáøù z toho 24 dìtí, dosaženo bylo 934 výpùjèek, internet zde využilo 24 návštìvníkù. Do MLK Popov bylo v tomto roce pøedáno 51 nových knih. Na nákup knih a èasopisù pøispìl celkem OÚ èástkou ,- Kè. V knihovnì ve Štítné se v roce 2011 vymalovalo schodištì, opravila malba v dìtském oddìlení, pøeèalounila sedací lavice, poøídily se 4 ks døevìných sedaèek a na podzim se koupil pro ètenáøe nový poèítaè. Helena Zvoníèková, knihovnice Z kroniky obce události pøed 90 lety Jaro 1922 poèalo pozdì, až v dubnu se zaèalo set. A aè opìt nastalo sucho byla úroda pìkná, jen sena málo, ale otavy to nahradily. Toho roku na Hané málo èi vlastnì nic nepršelo, v našich horách pøece obèas bouøka déš pøihnala. VystìhovalectvídoAmeriky Roku 1922 odešlo mnoho lidí i dìvèat do Ameriky a letos chystá se jich více jak jednou tolik. Dolar platí ještì dnes 34,50 Kè, po válce platil pøes 100 Kè, tak že touto vysokou valutou nabudou spoøiví v krátce majetku. Mnoho jich pøijelo po válce domù a pøivezli si pìkné tisíce, ale kupujíce zde chalupy neb opravujíce již døíve koupené, pozbyli penìz a nìkteøí opìt již odjeli do Ameriky. Tito vracející se, zpùsobili drahotu, za chalupu bez polnosti dali i Kè. Na památku vypisuji i jména všech zdejších usedlíkù a u Kopanièáøù, pokud jsem zjistil mohl i rok, kdy si tam ten který vystavìl. /V kronice jsou uvedena všechna jména./ Ve Valentových jsou staré chalupy již nìkolik set let, zdá se, že tj. zbytek vesnice, která tam pøed válkou tøicetiletou bývala. Dne 8.èervna 1922 vyhoøel o pùl noci mlýn paní Liškové. Mlýn byl pak postaven pod patro a upraven na moderní válcový. Zapsal kronikáø Jindøich Janeèek, uèitel VI. roèník soutìže - ÈTÌME DÌTEM Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdùležitìjší vìc, kterou mùžeš uèinit pro budoucnost svého dítìte, je kromì projevù lásky a objímání také každodenní hlasité pøedèítání a radikální omezení televize." Všichni chceme, aby z našich dìtí vyrostli moudøí, dobøí a š astní lidé. Jak toho dosáhnout? Ètìme dìtem! Naše Místní lidová knihovna ve Štítné spoleènì s OÚ vyhlašují SOUTÌŽ Úkolem dìtí je nakreslit na formát A4 svou nejoblíbenìjší postavièku z knížky, kterou jim ète tatínek, maminka, babièka èi dìdeèek. Na zadní stranu obrázku uveïte své jméno, vìk a název pohádky, z které obrázek pochází a odevzdejte v mateøské školce nebo v knihovnì do Autoøi nejhezèích obrázkù budou odmìnìni. Slavnostní vyhlášení probìhne v Místní lidové knihovnì ve Štítné. Duben: Kvìten: Plán akcí na další mìsíce školního roku 2011/2012 Hudební vystoupení bubeníka pana Dvoøáèka Orientaèní dny pro žáky 8. roèníku v Domì Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Pøijímací zkoušky na støední školy Plavání žákù 1. roèníku Návštìva dopravního høištì v Malenovicích - žáci 4. roèníku Ukázkové hodiny pro rodièe Volby do školské rady (zøizovatel, škola, rodièe) Øeditelské volno ( ) Oslavy 25. výroèí založení národopisného souboru Javorníèek Dìtský den skupina Seiferos (výukový program o životì dravých ptákù a ukázky letù) Hudební vystoupení žákù ZUŠ pro žáky a rodièe v kostele Konzultaèní odpoledne pro rodièe ( ) Exkurze pro 9. roèník Praha Scio testy pro 5. a 8. roèník Èerven: Exkurze a výlety pro všechny roèníky Hudební vystoupení bubeníka pana Dvoøáèka Pobyt v pøírodì Slavnostní ukonèení školního roku Dokonèení celkové rekonstrukce školy (blok B ) Podrobnìjší informace o všech akcích naleznete na I letos poslali vyuèující èeského jazyka práce našich dìtí do soutìže Pro valašskú øeè 2011, která každoroènì probíhá v rámci Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách. Tyto práce jsou pak porotou vyhodnoceny a s nejlepšími z nich je bìhem jarmeku seznámena formou ètení v prostorách Èerveného domu i veøejnost. Vítìzové jsou odmìnìni diplomem a vìcnými cenami. Blahopøejeme žákyni 5. roèníku Karolínì Hnaníèkové, která v kategorii Vlastní vyprávjaní získala krásné 2. místo mezi omladinú mladší žáci. Jak štítenský ogara chytal ryby Bylo nebylo tož takto zaèala naša historka.bylo to kdysi v létì u strýca na chalupì. Jedného pìkného dòa sa mùj bratr Staòa rozhodl, že pùjde chytat ryby v nedalekém potoce. Tož si nachystal udicu, podomácku vyrobenú, a zaèal hledat nejakú tú návnadu. Jak sa mu podaøilo najít pár žížal, pustil sa do díla. Tož si sedl k potoku a èekal, až sa mu udica zaène hýbat. Když sa dlúho nic nedìlo, na chvílu si odskoèil. A jeho dìdáèka napadlo udìlat si z nìho legracu. V obchodì sme kúpili na veèeøu pár makrel, tož dìdáèek navlékl jednu tu makrelu Stanikovi na háèek. Jak Staòa uvidìl svùj úlovek, hrdì prohlásil: Já su borec, chytil sem rybu! Zatím mu nikdo nic o tom ZAHRÁDKÁŘINFORMUJÍ malém podvodu nepovìdìl. Až za chvílu zaèal pøemýšlat, proè je tá ryba mrtvá a eštì k tomu zmrzlá. Pøispìlo k tomu aj to, že uvidìl další úplnì stejné ryby v kuchyni v mise. Tož to skonèila sranda a dìdáèek s babièkú moseli jít s pravdú ven. Chvílu byl Staòa uražený, ale v dalším rybolovu sa rozhodl pokraèovat. Až sa mu veèér opravdu podaøilo chytit malého pstruha, kterého ale mosel stejnì pustit. Tož nakonec byl Staòa š astný, že mohl aspoò vyzkúšat svoju udicu. Upozoròujeme rodièe, že ve Slavièínì (ulice Komenského 882, areál Prabosu) je v provozu detašované pracovištì Krajské pedagogické poradny. Pracovištì nabízí: Poskytování odborné pomoci pøi øešení výchovných a vzdìlávacích problémù, diagnostickou èinnost, posouzení schopností potøebných k nácviku ètení a psaní u dìtí s rizikem poruch uèení, zjištìní vývojové úrovnì pøedškolních dìtí, posouzení školní zralosti, laterity, atd. Více na Kontakt: PHDr. Eva Došlová, tel , mob Strana 3

4 Ve spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou øešíme nejrùznìjší problémy našich dìtí. V poslední dobì jsou to zejména problémy spojené s trávením volného èasu dìtí u poèítaèù a používání rùzných sociálních sítí pøedevším Facebooku. Díky této síti navazují dìti nejrùznìjší kontakty i s neznámými lidmi a sdílejí s nimi své zážitky. Dìti zde umis ují nejrùznìjší informace, které jsou mnohdy lehce zneužitelné. Chtìli bychom rodièe upozornit na porušování nìkterých podmínek užívání této sítì, se kterými jsme se setkali. Víte, že na síti Facebook se nesmí:? Šikanovat, zastrašovat ani obtìžovat žádný uživatel.? Poskytovat falešné osobní informace a bez povolení vytvoøit úèet pro nìkoho jiného.? Služba se nesmí používat, pokud je uživateli ménì než 13 let.? Sdìlovat nìkomu jinému své heslo, umožnit nìkomu jinému pøístup ke svému úètu. Mgr. Josef Hnaníèek, øeditel školy Struèný pøehled informací na úseku evidence obyvatel Obecního úøadu ve Štítné nad Vláøí za rok K bylo k trvalému pobytu ve Štítné nad Vláøí - Popovì pøihlášeno 2282 obyvatel. Z toho 1789 ve Štítné nad Vláøí a 493 v Popovì. Kategorie poèet Dospìlí 1841 Dospìlí muži 923 Dospìlí ženy 918 Dìti ( let) 86 Dìti ( 15 18let) chlapci 39 Dìti ( 15 18let) dívky 47 Dìti do 15 let 355 Dìti do 15 let chlapci 192 Dìti do 15 let dívky 163 Dìti 6 7 let 27 Dìti do 3 let 90 Celkem obyvatel 2282 V roce 2011 se narodilo v obci celkem 21 dìtí, z toho 13 dìvèat a 8 chlapcù. V Popovì se narodilo 7 dìtí. V témže roce zemøelo 32 obèanù, z toho 5 z Popova. Z toho poètu zemøelo 15 žen s prùmìrným vìkem 75 let a 17 mužù s prùmìrným vìkem 71 let. V roce 2011 se pøihlásilo k trvalému pobytu obce 26 osob, z toho 7 do Popova. Celkem pøehlášeno z èp. na èp. 27 obèanù. Z obce se odhlásilo 33 obèanù, z toho 4 z Popova. Nejstarší obèanka obce paní Davidová Marie z Popova letos oslaví 100 let. Za rok 2011 bylo vydáno 255 obèanských prùkazù. Vyøízeno 70 žádostí výpis rejstøíku trestù. Zároveò upozoròuji, že je možnost na obci získat všechny služby týkající se výpisu bodového hodnocení øidièe, výpisy katastru nemovitostí, obchodní rejstøíky Marie Bìlejová Zahrádkáøi informují Jakmile to pùda dovolí (oschne a nelepí se), zaèínáme na zahrádce s výsadbou tìch ovocných stromkù a keøù, které nebylo možné zasadit na podzim. Mùžeme se pustit i do øezu jádrovin a dokonèíme odstranìní mechù a lišejníkù zvláštì v místech rozvìtvování, kde mùže vlivem vlhkosti docházet k zahnívání kùry. V bøeznu se též dokonèuje pøeroubování peckovin a ke konci se zaèínají pøeroubovávat jádroviny nejlepší technika je za kùru. Je tøeba uhlídat nalévání pupenù u broskvoní, kdy je úèinné provést ošetøení proti kadeøavosti. Za chladného a vlhkého poèasí je tøeba ošetøení v intervalech dnù opakovat. Používají se mìïnaté pøípravky. Kmeny po ohryzu zvìøí stojí za pokus zachránit pøemostìním (ohryz kolem dokola) nebo zamazáním v pøípadì, že bylo zachováno kambium. Do kaše z hlíny se pøidá neslamný kravinec (asi 1/3 v hlinìné kaši) a ošetøené místo se zaváže pytlovinou, která se udržuje vlhká. Rovnìž je dùležité pamatovat na vèasnou ochranu proti rzi hrušòové, která pøi vìtším rozšíøení silnì omezuje asimilaèní schopnost stromù. I když je základním a nejúspìšnìjším opatøením likvidace mezihostitele rzi (jalovec èínský a klášterský), je dùležité provést chemické ošetøení pøed kvìtem a po odkvìtu hrušní i jalovce. Pamatujte také v této dobì na odstranìní a likvidaci napadených vìtví jalovce, ochranná opatøení nejen proti rzi, ale i proti ostatním chorobám. Èeský zahrádkáøský svaz slaví v tomto roce 55. výroèí založení. Naše ZO v bøeznu oslaví 50. výroèí založení. Pøi této pøíležitosti byla naší organizaci a také pøedsedovi panu Zdenkovi Fojtíkovi za zásluhy a rozvoj zahrádkáøství udìlena bronzová plaketa. Je to pro nás závazek, abychom v naší práci dále pokraèovali. Redakce zpravodaje k tomuto úspìchu srdeènì blahopøeje. Zdenìk Fojtík, pøedseda ÈSZ Podìkování Ve víceúèelové budovì v Popovì se již od roku 2003 scházejí ženy k pravidelnému cvièení, které jim pomáhá k udržování fyzické i duševní kondice. Cvièenky chtìjí tímto moc podìkovat své vedoucí paní Janì Pinïákové za její ochotu vìnovat jim svùj volný èas bez nároku na finanèní odmìnu. Pøejeme si, aby byla hlavnì zdravá a neopouštìla ji aktivita a zájem o své svìøenkynì. Cvièenky z Popova Okénko do nedávné minulosti Mezi nejzaostalejší kraje republiky vždy patøívala jihovýchodní èást Valašskoklobucka, kam patøila i obec Štítná nad Vláøí a Popov. Tváø krajiny i zpùsob života se zaèal mìnit po 2. svìtové válce a dnes je naše obec velká, prostorná, výstavná, moderní s novými domy, ulicemi i èástmi, parky a upravenými prostranstvími. Pro oživení pamìti si dovolujeme pøipomenout alespoò nìkteré významné zmìny ve výstavbì a zlepšování životního prostøedí od roku 1945 až do roku Omlouváme se za pøípadné nepøesnosti daná skuteènost se nemusí vždy shodovat se zápisem v kronikách, ze kterých jsme èerpali. Následující léta budou uvedena v pøíštím vydání zpravodaje : Osvobozena obec rumunskými oddíly. 1946: Z døevìného baráku provizória po nìmeckých vojácích zøízena osmiletá støední škola 2. stupnì. 1947: Ze staré orlovny (v místech dnešního zdravotního støediska) zøízeno kino a žáci 2. stupnì dolních prostor využívali v hodinách tìlesné výchovy. 1949: První hlášení místního rozhlasu. 1950: Zahájen provoz vodovodu. 1951: Založen Svazarm.1954: Výstavba høištì.1957: Založeno JZD.1958: V obci první televizor : Stavba budovy národního výboru a hasièské zbrojnice v Popovì.1960: Zrušen okres Valašské Klobouky, Štítná a Popov patøí do okresu Gottwaldov, zahájení provozu mateøská školy : Budování kulturního domu, národní a mateøské školy a obchodu v Popovì.1964: Obec Štítná nad Vláøí se slouèila s Popovem.1965: Otevøení nové národní školy v Popovì ( ), zavedena pravidelná autobusová doprava mezi obìma obcemi. 1966: V rekonstruované budovì MNV (u hlavní silnice) zøízeno zdravotní støedisko (dìtská ordinace a zubní oddìlení).1969: Zøízen poštovní úøad a zaèala výstavba nové budovy MNV. 1971: Výstavba pøehrady na Zelenském potoce, zapoèata výstavba budovy nové ZŠ : Pokraèování ve výstavbì domù a bytovek, regulace Vláry a Járku, dláždìní chodníkù, elektrifikace pasekáøských usedlostí, výbojkové osvìtlení, nakoupen materiál pro výstavbu dvou autobusových èekáren.1973: Otevøení nové budovy ZŠ, demolice staré døevìné budovy. 1974: Do zkušebního provozu bylo uvedeno nové koupalištì na Otoce 1975: Výstavba víceúèelové nádrže v Popovì, otevøena nová obøadní síò v nové budovì MNV, vítání nových obèánkù, dostavba nové prodejny nákupního støediska ve Štítné. Strana 4

5 Rozpoèet pro rok 2012 OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁØÍ - POPOV Rozpoèet se skládá ze dvou èástí, a to z èásti pøíjmové a èásti výdajové. Finanèní výbor projednal na svém zasedání dne Rozpoèet byl schválen PØÍJMY v tis. Kè Rozpoèet Upravený Daò z pøíjmù fyz.os.ze záv,èinnosti 3100 Daò z pøíjmù fyz.os.ze SVÈ 250 Daò z pøíjmù fyz.os.z kapitál.výnosù 300 Daò z pøíjmù práv. osob 3500 Daò z pøíjmù práv. osob za obec 700 Daò z pøid.hodnoty 7500 Odvody za odnìtí pùdy zemìd. pùd. fondu 0 Poplatek za likvidaci komun. odpadu 500 Poplatek ze psù 14 Poplatek z užívání veøej. prostranství 40 Poplatek za provoz. výherních hrac. pøístrojù 60 Správní poplatky 60 Daò z nemovitosti 729 Neinv.pøijaté dotace na veøej. správu a žáky 1023 Neinv.dotace ze SR 0 Pøevody mezi rozpoèt.úèty 0 Investièní dotace ZŠ 0 Ostatní invest. Transfery ze SR 0 Investièní pøijaté dotace od KÚ 0 Neinvestièní transfery od KÚ Mezisouèet Lesní hospodáøství 3500 Kino 20 Kultura - (KD 55, MLK 40) 95 Lyžaøský vlek 50 Koupalištì 130 Bytové a nebyt. hospodáøství 900 Pohøebnictví 30 Územní rozvoj(prodej pozemkù apod.) 200 Komunální odpady Veøejné správa-nahodilé pøíjmy 40 Bankovní úroky 20 dividendy 100 Doúètování dotace z min. let - volby Mezisouèet 5085 Celkem SPLÁTKA ÚVÌRU 0 PØÍJMY CELKEM: VÝDAJE V tis.kè Rozpoèet Pìstební èinnost - lesní hospodáøství 2531 Místní komunikace 1600 Veøejná obslužnost - doprava 160 Vodovod.,kanalizace 100 Mateøská škola 600 Základní škola 2300 PØÍJMY v tis. Kè Rozpoèet Upravený ZŠ stavby (záv.) ZŠ neinvestièní pøíspìvky (dotace) 0 Mezisouèet 7291 Kino 90 Knihovna 450 Kulturní dùm 650 Kronika, neinvestièní pøíspìvky, jubilea život. 290 Popovské slavnosti 80 Ochrana kulturních památek (památ. padlých) 0 Místní rozhlas 10 Zpravodaj 30 Neinvestièní transféry (Charita) 100 Mezisouèet 1700 Tìlovýchovná jednota 2280 Lyžaøský vlek 100 Koupalištì, høištì 200 Mezisouèet 2580 Zdravotní zaøízení 50 Bytové hospodáøství, nebyt. hospod., DPS 450 Veøejné osvìtlení 150 Pohøebnictví 170 Komunál. rozvoj, cyklost, projekty aj. 800 Územní rozvoj (odkoupení pozemkù pro obec,pøíspìvky mikrorg. 200 Sanace svahù, sesuv,cesta Valentov 0 Svoz komun.odpadu 1000 Veøejná zeleò 600 Údržba sadù 100 Požární ochrana- Štítná,Popov 500 Zastupitelské orgány 1500 CO - povodnì 0 Mezisouèet 5520 Regionální a místní správa 5070 Daò za obec 700 Odvod fondu sociál. potøeb 0 Pøevody mezi rozpoèt. úèty obce 0 Mezisouèet 5770 VÝDAJE CELKEM: Strana 5

6 Vzpomínáme. Spoleèenská kronika Blahopř ejemerodič ů mknarozenídě tí Petra Manová Martina Pinïáková Johana Strnková Kristýna Daòhelová Blahopř ejemenaš imspoluobč anů m,kteř íoslavilineboslavísvá významnáž ivotníjubilea 80let Jarmila Strnadová 85let Anežka Tománková Marie Èerníèková 90letavíce Hedvika Šimoníková Dorušek Ján Zlatásvatba 50letmanž elství Josef a Marie Vaòkovi Stanislav a Anna Zezulkovi Diamantovásvatba 60letmanž elství Josef a Františka Vaculíkovi Rozlouč ilijsmese František Struhaø Josef Liška Marie Hnilová Helena Urubková Pavel Polách Josef Zimáèek Dne 4. ledna 2012 jsme si pøipomnìli 8. výroèí úmrtí našeho syna Miroslava Pinïáka Dne 9. bøezna si pøipomeneme jeho nedožitých 30 let. Za tichou vzpomínku dìkují a s láskou vzpomínají rodièe, sestra s rodinou, bratr a sestra. Marie Bìlejová 11. dubna 2012 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí našeho tatínka a dìdeèka pana Stanislava Skøeka Stále vzpomínají dìti a vnuci s rodinami. Dne 21. bøezna 2012 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dìdeèka pana Jana Šuránì S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku dìkují manželka a dìti s rodinami. Nikdy nezapomeneme. Zavøel jsi oèi, chtìlo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat. Osud Ti nedopøál déle s námi být, nebylo léku, abys mohl žít. Dne 22. dubna 2012 vzpomeneme 1. výroèí, kdy nás navždy opustil pan Václav Maòas Se zármutkem vzpomínají manželka, dìti, vnuci a rodina. Roky plynou, bolest zùstává, smutný a prázdný je domov, když navždy odejdou ti, které jsme milovali. Dne 2. února tomu bylo 20 let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek a dìdeèek pan Jaroslav Kolínek. Dne 5. ledna 2012 jsme si pøipomnìli 6. výroèí úmrtí naší maminky, babièky a prababièky Paní Marie Liškové Dne 14. kvìtna tomu bude rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babièka a prababièka Paní Božena Kolínková Všem, kteøí s námi vzpomenou a uctí jejich památku dìkují dìti a vnuci s rodinami. Dne 29. ledna 2012 jsme si pøipomnìli nedožitých 100 let našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka pana Jana Lišky Za tichou vzpomínku dìkují dìti s rodinami. Dne 8. bøezna 2012 jsme si pøipomnìli 1. výroèí úmrtí naší maminky, babièky a prababièky paní Boženy Skøekové Smuteèní podìkování Zarmoucená rodina Zimáèkova upøímnì dìkuje touto cestou všem, kteøí doprovodili na poslední cestì jejich drahého zesnulého pana Zimáèka z Popova. Rovnìž dìkuje za projevenou soustrast a kvìtinové dary. PØIJÏTE SI PRO SVÙJ, DÁREK - zdarma Ve Štítné nad Vláøí - budova vedle pošty, 1. patro nad obuví jste oèekáváni každý pátek od hod Nabídneme vám ochutnávku našeho Wellness nápoje, nový katalog a spoustu zajímavých informací - testování pleti pøístrojem,líèení a odborné poradenství, péèe o plet' a celé tìlo... Navíc od bøezna: - pøístrojová pedikúra, pøístrojová manikúra - vizážistika, styling Vezmìte s sebou pøítelkyni, známou, které chcete dárek od nás také vìnovat. Tìší se na Vás Marcela Kramáøová, tel.: , Možnost objednávky dle telefonické domluvy. Štítenský zpravodaj vydává Rada Obecního úøadu Štítná nad Vláøí Popov v nákladu 700 ks pro obèany zdarma. Odpovìdný redaktor: Marie Pavlùsková. Grafická úprava a tisk: BOSTER TRADE, s.r.o., Hrádecká 111, Slavièín, Tel./fax: , tel.: Neprošlo jazykovou úpravou. Vychází ètvrtletnì. Pøipomínky a námìty zasílejte na OÚ Štítná nad Vláøí - Popov. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu podaných písemných zpráv. Uvedené pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanoviska vydavatele.

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více