Strategický plán rozvoje kultury ve Slavičíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje kultury ve Slavičíně"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře Bc. Lucie Domorádová Strategický plán rozvoje kultury ve Slavičíně Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Špaček Brno

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem magisterskou diplomovou práci na téma Strategický rozvoj kultury ve Slavičíně vypracovala samostatně, pouze s pouţitím literatury a zdrojů uvedených v seznamu v závěru práce. V Brně dne Bc. Lucie Domorádová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janu Špačkovi za vedení diplomové práce a Bc. Zuzaně Ţákové, pracovnici Městského infocentra ve Slavičíně za vstřícnost a poskytnuté materiály. 3

4 Obsah Úvod Město Slavičín Obecná charakteristika města Demografická struktura obyvatelstva Historie města Analýza kulturního prostředí Historické památky Záloţna Zámek Kostel sv. Vojtěcha Drobné sakrální stavby Městský úřad Slavičín Městské turistické a informační centrum Akce pořádané Městským infocentrem Knihovna Muzeum Kino Jan Pivečka a Nadace Jana Pivečky Pivečkův lesopark Občanské sdruţení UnArt Slavičín Akce pořádané sdruţením UnArt UnArt Revue Nahrávací studio ZUŠ Slavičín DPS Tučňáci Cantare

5 2.10. DDM Slavičín Divadlo Divadlo SemTamFór Divadlo Pařez Folklór Slavičánek Cimbálová muzika Slavičan Výstavy Koncerty a festivaly Festiválek Brutalpop Ostatní Socha na kruhovém objezdu Kruhový objezd Financování kultury Rozpočet města Příjmy Výdaje Granty Strategický plán rozvoje města Slavičín Priorita Cestovní ruch Priorita Zvýšení kvality ţivota ve městě Dotazníkové šetření SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti

6 6.4. Hrozby Plus minus matice SWOT analýzy Návrhová část Vize, přehled prioritních oblastí a cílů Prioritní oblast 1: Kulturní infrastruktura Venkovní prostor vhodný k pořádání letních akcí Hudební klub a Sokolovna Kavárna/čajovna Revitalizace náměstí Prioritní oblast 2: Informovanost a aktivizace obyvatel Kulturní časopis Kulturní web Prioritní oblast 3: Cestovní ruch Sochařské sympozium Města dřevěných soch Moţnosti financování Program podpory kultury ve Zlínském kraji Dotace z ministerstev Dotace od Evropské unie Soukromé zdroje Závěr Resumé Summary Resümme Bibliografie Seznam tabulek Seznam grafů

7 Seznam příloh

8 Úvod Slavičín je menší město, které má necelých obyvatel a nachází se v jihovýchodní části České republiky, asi 20 km od hranic se Slovenskem. V roce 2006 oslavilo 950 let od první písemné zmínky, ale i přes dlouhou tradici se zde nenachází mnoho historických kulturních památek. Slavičín spravuje několik kulturních organizací (Městské infocentrum, Městskou knihovnu, Městské muzeum a Městské kino). Tyto, ale také jiné organizace, se podílí na pořádání různých kulturních akcí ve městě. Jednotlivé organizace, kulturní akce, i další prvky celého kulturního prostředí budou zmapovány a zanalyzovány v této diplomové práci. Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné projekty, které by měly přispět k rozvoji kultury ve Slavičíně. Bude se jednat o návrhy rozvoje kulturní infrastruktury, ale také o jednotlivé kulturní akce. Návrhy budou vycházet z jiţ zmiňované důkladné analýzy kulturního prostředí. Strategické plánování je proces posuzování situace města a jeho možného vývoje (analýzy, profil města, scénáře atd.) za účelem návrhu vize města a časově ohraničeného souboru cílů (a na ně navazujících aktivit a projektů), indikátorů pro měření cílů, finančních rámců (které odpovídají reálným možnostem) a pravidel pro zavedení strategického plánu do běžného chodu města. Strategický plán by měl obsahovat kromě úvodu a závěru dvě klíčové části analytickou část a návrhovou část. 1 Tato diplomová práce je proto rozdělena do několika částí. První část poskytuje základní informace o městě Slavičín obecnou charakteristiku, kde je popsána například geografická poloha, místní části, partnerská města nebo členství v různých sdruţeních regionu. Dále je součástí kapitoly popis demografické struktury a stručná historie. Další část se zabývá analýzou kulturního prostředí. Podrobně jsou zde rozebrány historické památky nacházející se ve městě, kulturní instituce a akce, které pořádá a spravuje město Slavičín. Pozornost je věnována i institucím a akcím, které spadají pod jiná kulturní sdruţení. Následující kapitola obsahuje rozbor financování kultury ve Slavičíně (rozpočet, příjmy, výdaje a granty). Další část je věnována Strategickému plánu rozvoje města Slavičín na léta , kde jsou popsány projekty související s kulturou. Dotazníková část analyzuje výsledky vyplývající z průzkumu veřejného mínění, provedeném mezi obyvateli a další 1 PŮČEK, Milan a David KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony. Vyd. 1. Praha: Národní síť Zdravých měst ČR, 2012, s

9 část, obsahující SWOT analýzu, mapuje silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby kultury ve Slavičíně. Z výsledků této analýzy, ale také například z dotazníkového šetření poté vychází návrhová část práce. Zde jsou uvedeny návrhy projektů, které by ve Slavičíně mohly být uskutečněny. Poslední část práce se zabývá financováním kultury a tedy moţnými zdroji financování navrhovaných projektů. Realizace navrţených projektů záleţí na finančních moţnostech města nebo jiných subjektů, které by je chtěly uskutečnit. Tento strategický plán pak tedy můţe slouţit jako moţná inspirace. 9

10 1. Město Slavičín 1.1. Obecná charakteristika města Slavičín leţí na Moravě v jihovýchodní části okresu Zlín a spadá do Zlínského kraje. Katastrální výměra činí 55,84. Nejvyšší nadmořská výška je 380 m a okolní krajinu tvoří převáţně listnaté lesy. 2 Panorama okolní krajiny určují Vizovické vrchy s nejvyšší horou Klášťov (753 m), Velký Lopeník (912 m) a Bílé Karpaty, kterým na jihu vévodí vrch Velká Javořina (970 m). Bílé Karpaty jsou od roku 1996 hlavně díky loukám, na kterých se vyskytují velmi vzácné rostliny, biosférickou rezervací UNESCO. Na Slavičínsku jsou významné pastviny s výskytem vstavačů, lilie zlatohlavé nebo sněţenky podsněţníku. 3 V přilehlých lesích ţije dostatek vysoké zvěře, divokých prasat a na polích zajíců, koroptví a jiných zvířat. Rybařit je moţné v rybníku Slavík. Autorem znaku města, který byl schválen v roce 1970, je Jiří Louda. Zúţené horní modré pole děleného štítu zobrazuje stříbrnou biskupskou mitru se zlatým lemováním a červenou podšívkou na městském znaku. V dolním stříbrném poli je červená vykrajovaná kůţe, na níţ leţí zlaté ozubené kolo (symboly koţedělné a kovozpracující výroby). Biskupská mitra odkazuje na osobnost sv. Vojtěcha (patrona místního kostela). V roce 985 pobýval svatý Vojtěch při příležitosti misionářské cesty z Uher přes Vlárský průsmyk na Moravu na území dnešního Slavičína. Pověst vypráví, že se tehdy se svou družinou zastavil v místě, kde dnes stojí slavičínský kostel. Kdesi na protějším kopci stála tvrz, patřící slepé hraběnce. Ta nemohla v noci spát, a když přistoupila k oknu, spatřila oheň hořící v táboře svatého Vojtěcha. Na oslavu slavného činu, jejího náhlého prozření, přijala osada název Slavičín. 4 Město Slavičín se skládá z místních částí Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová. Nevšová byla ke Slavičínu připojena , leţí asi 4 km severozápadně ve výšce 412 m n. m. a protéká jí potok Nevšovka. 5 Hrádek na Vlárské dráze je místní částí Slavičína od roku 1960 a od centra města je vzdálen 2 km, leţí ve výšce 356 m n. m. Jak uţ název Hrádek na Vlárské dráze napovídá, touto místní částí vede 2 Město Slavičín. Strategický plán rozvoje města Slavičín Geografie a příroda. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ] Dostupné z: 4 Město Slavičín. Strategický plán rozvoje města Slavičín Nevšová. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ] Dostupné z: 10

11 ţelezniční dráha a ţelezniční stanice je zde od roku Je to jediná zastávka ve Slavičíně a nese také název Slavičín. 6 Divnice se staly místní částí roku Jsou vzdáleny asi 4 km a leţí v nadmořské výšce 352 m. 7 I kdyţ tyto části oficiálně spadají pod město Slavičín, kaţdá má svoji samosprávu a také si zachovávají svoji určitou autonomii, zejména v dodrţování zvyků apod. (hody, fašanky). Slavičín náleţí do příhraniční části republiky sousedící na východě se Slovenskem. Logicky se tedy několik slovenských měst stalo pro Slavičín partnerskými městy a je s nimi udrţována přeshraniční spolupráce v různých oblastech. Jsou to obce Nová Dubnica, Uhrovec, Horné Srnie a Horná Súča. Město Slavičín je členem i dalších uskupení, které se sdruţují ke vzájemné spolupráci a rozvoji. První z organizací je Mikroregion Luhačovské zálesí, který se rozprostírá na hranicích regionů Valašska, Slovácka a Hané. Je typickou přechodovou oblastí, ve které se střetávaly prvky lidové kultury horského typu (Valašsko) s vlivy níţinných oblastí Slovácka a Hané, ze kterých vznikla typická lidová kultura, která se v mnohém zachovala dodnes. Etnograficky tak řadíme Luhačovské Zálesí do tzv. subregionu, který je podřazen velkým etnografickým regionům Valašsko, Slovácko a Haná. 8 Cílem je společně se podílet na obnově a rozvoji regionu. Sdruţení podporuje například budování turistických a cyklistických tras, inline stezek nebo v zimě udrţování běţeckých stop. Dále je Slavičín členem Sdruţení obcí mikroregionu Jiţní Valašsko, které zahrnuje oblasti Hornolidečska, Luhačovského zálesí, Ploštiny, Vizovicka a Slušovicka. Tyto oblasti spolupracují zejména v rozvoji turistického ruchu. Zdařilým projektem je Trnková stezka, která se prezentuje například motty: Na počátku byla švestka, na Valašsku trnka, Valašská stezka - zážitek všemi smysly nebo Kraj s otevřenou náručí. Stezka propaguje kouzlo malebných vesniček, klid panenské přírody, typické regionální potraviny (slivovice, kyselice, frgály) a další zajímavosti jako například ozdravné luhačovické 6 Hrádek na Vlárské dráze. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Divnice. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Profil. Luhačovské zálesí [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 prameny, Vizovické trnkobraní nebo Barum rally. 9 Propagace regionu jako celku pomáhá i menším městům tohoto sdruţení v rozvoji cestovního ruchu Demografická struktura obyvatelstva Podle statistiky Ministerstva vnitra České republiky byl počet obyvatel ve Slavičíně k lidí a ţilo zde 3284 muţů a 3456 ţen. 10 Na stránkách Českého statistického úřadu můţeme z Databáze demografických údajů za obce ČR vyčíst, ţe za poslední roky (od roku 2002) má počet obyvatel klesající tendenci. Děje se tak zejména kvůli vzrůstajícímu počtu lidí, kteří se z města odstěhovávají. Ve Slavičíně, ale i okolí je poměrně nouze o volná pracovní místa (na konci roku 2012 byla ve Zlínském kraji míra nezaměstnanosti 10,42 % 11 ), proto se hlavně absolventi škol do města zpět nevrací a počet obyvatel klesá. Tabulka 1: Tabulka přírůstků a úbytků obyvatel 12 Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Jiţní Valašsko. Trnková stezka. Propagační materiál, Počty obyvatel v obcích. Ministerstvo vnitra České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Nezaměstnanost ve Zlínském kraji na konci roku Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Databáze demografických údajů za obce ČR. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 K sestavení odpovídajícího strategického plánu rozvoje kultury ve městě (ale i jiných oblastí) je zapotřebí znát věkovou skladbu obyvatel, ale například i jejich dosaţené vzdělání. Kaţdá skupina má jiné poţadavky a priority, které je v plánu třeba zohlednit. Z následující tabulky můţeme vyčíst věkové sloţení obyvatelstva. Jedná se o stav v roce 2011, zjištěný při Sčítání lidu, domů a bytů. Nejpočetnější skupinu tvoří věková kategorie lidí od let a následuje kategorie let. Tabulka 2: Obyvatelstvo podle věku 13 Celkem Muţi Ţeny Obyvatelstvo celkem z toho ve věku a více let Další tabulka zohledňuje kritérium vzdělání obyvatel. Nejvíce obyvatel ve městě dosáhlo středního vzdělání bez maturity (asi 35 %), dále pak úplného středního vzdělání s maturitou (asi 28 %). Poměrně velkou skupinu tvoří obyvatelé, kteří dokončili pouze základní vzdělání (asi 18 %) a následuje skupina vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (asi 12 %). 13 Vše o území. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Tabulka 3: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 14 Celkem Muţi Ţeny Obyvatelstvo ve věku 15 a více let z toho podle bez vzdělání stupně vzdělání základní včetně neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) nástavbové studium vyšší odborné vzdělání vysokoškolské Historie města První písemná zmínka o městě pochází z roku 1256, avšak důkazy o osídlení této oblasti sahají aţ do pravěkých dob. V místním muzeu můţeme najít doklady mnohem starších kultur nalezených na tomto území (například broušené kamenné nástroje z neolitu, laténskou tuhovou keramiku, fragmenty halštatských nádob nebo různé nálezy ze slovanských mohyl). 15 V roce 985 zde při misionářské cestě z Uher na Moravu pobýval sv. Vojtěch. Tato událost podle pověsti souvisí s názvem města. V roce 1256 byla osada dle darovací listiny olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku věnována jako léno Helembertovi de Turri. V té době zde jiţ stál kostel a fara a Slavičín byl městečkem s trţním, celním a hrdelním právem. Oblast Slavičínska byla ve 13., 17. a 18. století postiţena nájezdy Turků a Kuruců. Obyvatelstvo se tady ţivilo převáţně zemědělstvím. Existovala zde pouze tradiční řemesla, avšak v jednom speciálním řemesle místní lidé vynikali. Řemeslo se nazývalo 14 Vše o území. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: 15 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s

15 zvěroklestičství zvěroklestičům se také říkalo miškáři. Tomuto fenoménu je věnována expozice slavičínského muzea. 16 Také další významná událost z historie města je v muzeu zdokumentována. Za 2. světové války se nad Bílými Karpaty, a tedy i nad Slavičínskem odehrála letecká bitva. Dne 29. srpna 1944 němečtí stíhači sestřelili 10 amerických bombardovacích letounů. Dvacet osm amerických letců bylo pohřbeno na místním hřbitově. Hrob je největším hromadným hrobem amerických letců na území České republiky. 17 Velký význam měl pro Slavičín rozmach obuvnického a strojírenského průmyslu (oba souvisí se symboly ve znaku města). V roce 1860 zde Josef Pivečka postavil koţeluţnu, která počátkem 20. let přešla na tovární výrobu. Po 2. světové válce se továrna přejmenovala na Japis. Dnes se podnik jmenuje Prabos a vyrábí se zde hlavně pracovní obuv. K rozmachu strojírenství došlo se vznikem závodu Detona v roce 1936, který se později přejmenoval na Vlárské strojírny. 18 V devadesátých letech 20. století zde velkého věhlasu dosahoval také zbrojní průmysl. Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve městě funguje i dnes. 19 Postupem let se ve Slavičíně budovaly nové inţenýrské sítě, stavěly nové domy, sídliště i veřejné budovy. Dnes zde najdeme poštu, zdravotnické středisko, nemocnici, dvě lékárny, poštu, dvě mateřské školy, dvě základní školy, gymnázium, střední odbornou školu, základní školu zvláštní a speciální, městskou polici, hasiče a působí zde mnoho spolků (ochránci přírody, zahrádkáři, Junák atd.). 2. Analýza kulturního prostředí 2.1. Historické památky Přestoţe historie oblasti, kde se dnes Slavičín nachází, sahá aţ do pravěkých dob a první písemná zmínka o městě je z roku 1256, historických kulturních památek na jeho 16 Historie Slavičína. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Tamtéţ. 18 Historie a památky Slavičína. Ondrášek [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Město Slavičín. Slavičín průvodce městem a okolím. Propagační materiál,

16 území moc nenajdeme. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je jich zapsáno pět - kostel sv. Vojtěcha, kaple Panny Marie, kříţ, zámek a záloţna Záloţna Budova byla postavena dle návrhu architekta Josefa Schaniaka z Uherského Hradiště. Stavba započala v roce 1893 a po dokončení zde fungovala Rolnická záloţna, zaloţená jiţ v roce Budova záloţny slouţila také jako středisko kultury. V prvním patře byla umístěna knihovna, pořádaly se zde divadelní představení a vzdělávací přednášky. Také počátky pošty a doručovatelských sluţeb jsou spojeny s touto budovou. V roce 1902 zde vznikla i restaurace. Po únoru 1948 byla budova ve velmi zanedbaném stavu. Město Slavičín budovu záloţny odkoupilo v roce 1992 od podniku Restaurace a jídelny Zlín. V roce 1994 začalo restaurování budovy. Opravena byla okna, fasáda i prostranství před budovou, ale také interiéry - zejména nástropní ornamentální malba doplněná motivy hudebních nástrojů, provedená technikou secco, ve velkém společenském sále v prvním poschodí. Podkladem je vápenný kletovaný štuk, ohraničený štukovou římsou. Vnik malby je datován na přelom 19. a 20. století. 21 Dnes se v přízemí nahází restaurace a v prvním poschodí jsou salonky, kde se pořádají oslavy, svatby apod. Záloţna byla prohlášena Ministerstvem kultury České republiky národní kulturní památkou Zámek Archeologický výzkum z roku 1978 potvrdil, ţe na místě dnešní barokní budovy z 18. století dříve stávala dřevěná stavba z konce 14. století, která byla později přebudována na pevnější kamennou budovu. Zámecká budova byla významným objektem v biskupském lénu Slavičín. V roce 1797 bylo léno Slavičín převedeno z rodu Jana Nepomuka 20 Nemovité památky. MonumNet. Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: %E8%EDn&Adresa=&Cdom=&Pamatka=&CiRejst=&Uz=B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &KodKr=72 21 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s Nemovité památky. MonumNet. Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 16

17 Podstatského z Prusinovic k uţívání nadporučíkovi manfredského pluku Františkovi Buolovi. Za dobu existence zámku se zde však vystřídalo poměrně mnoho majitelů. Po rodu Buolů to byl baron August Lederer-Trattner, poté jeho vnuk, následoval brněnský velkoobchodník Hugo Ftáčník, poté Adalbert Hugo Renner a rodina Wichterlů. Od roku 1930 byl zámek trvale v nájmu a roku 1948 přešel zámek na stát. V lednu roku 1952 zámek převzala po vyvlastnění Zbrojovka Brno a. s., závod Bohuslavice. V roce 1991 rodina Wichterlů uplatnila restituční nárok a zámek s pozemky k němu náleţícími, jim byl navrácen. Zámek měl první elektrické osvětlení ze všech objektů ve Slavičíně. V budově v průběhu let fungovala scéna pro malé divadelní formy, loutkové divadlo, další místnosti pro zájmové činnosti a kinosál. Od roku 1953 zde bylo v provozu pohostinství a byly pro to upraveny některé místnosti v přízemí. 23 K zámku náleţí také anglický park, kde byl v roce 1954 postaven hudební pavilon, dětské hřiště a letní divadelní scéna 24, která se dnes vyuţívá zejména pro promítání letního kina. Dětské hřiště i ostatní části parku jsou postupně rekonstruovány. Dále se zde nachází kuţelna a antukové kurty. Zámek je zapsán od na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod číslem Od roku 1998 do roku 2001 prošla budova postupnou rekonstrukcí. V současné době je v přízemí budovy restaurace, kuchyň, sociální zařízení, kotelna a několik drobných provozoven. Patro tvoří soukromý byt, kanceláře lesní správy W + Š a dva sály pro společenské akce, kde se často konají svatby a oslavy Kostel sv. Vojtěcha Kostel je nejstarší stavbou ve Slavičíně. Literatura udává, ţe jde o stavbu původně románského slohu, není však známo ani datum zaloţení, ani datum vysvěcení kostela. V odborné literatuře se uvádí zaloţení po roce 1095, ale před rokem V roce 1956 došlo k opravě chrámového zdiva a otloukáním omítky byl zdokumentován stavební vývoj 23 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s Tamtéţ. 25 Nemovité památky. MonumNet Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 26 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s

18 kostela. Nejstarší stavba, která zde stála, byla výrazně kratší, neţ je nynější, byla samostatná a bez věţe. Tu nahrazovala dřevěná zvonice, stojící nejspíše před vchodem kostela. Samotný kostel začínal na úrovni dnešního kůru a končil v místech okraje bočních kaplí směrem k hlavnímu oltáři. Dokazuje to vybourané zdivo na půdě. V roce 1668 byly na náklady majitele divnického panství Zdeňka ze Zástřizl, přistaveny obě dnešní boční kaple, a tak mohl kostel pojmout více věřících. V roce 1960 byl přistaven i kůr a věţ na náklady stejného dobrodince. Ke konci 17. století tedy kostel získal v podstatě dnešní architektonický vzhled. 27 Do dnešní doby se zachovala pískovcová křtitelnice s letopočtem 1660 a písmeny ZZZ (patrně iniciály Zdeněk Zástřizl ze Zástřizl). V roce 1894 byl pořízen nový dřevěný oltář v secesním slohu, podle návrhu olomouckého řezbáře Františka Cellera. Dominantou oltáře byla aţ do roku 1975 socha sv. Vojtěcha, umístěná v centrální části oltáře, který dosahoval aţ ke klenbě presbytáře. Ve stejném roce došlo k obnově dřevěné kazatelny. Nový liturgický prostor byl upraven roku 1975 a na zadní stěnu presbytáře byl pověšen obraz Josefa Blaţka z roku 1862, na němţ je sv. Vojtěch, jak křtí uherského krále Štěpána. Obraz zde visí dodnes. Kvůli poţáru v roce 1775, a také 1. a 2. světové válce, kdy byly zabaveny kostelní zvony, se v kostele vystřídalo zvonů hned několik. Nyní má kostel zvony čtyři. Zvon sv. Vojtěch, zvon sv. Josef, zvon sv. Jan Nepomucký a nejmladší zvon sv. Radim, který byl vysvěcen v roce 1997 k miléniu sv. Vojtěcha. Dedikace kostela sv. Vojtěchovi do roku 1671 lze vysvětlit jen na základě tradic. Souvisí s tím také místní pověst o sv. Vojtěchovi. Nejstarší zápis o zasvěcení kostela je uveden v nejstarším dochovaném svazku slavičínských matrik z roku Jako patron kostela je zde uveden sv. Vojtěch (Adalbert) a spolupatronka sv. Cecílie. 28 Kostel byl po dobu svého trvání několikrát opravován. V posledních desetiletích bylo například opraveno průčelí kostela a věţe, byly vyměněny lavice v kostele, obloţení stěn a zavedeno plynové topení. Opravovala se také střecha. Kostel sv. Vojtěcha byl zapsán na seznam nemovitých kulturních památek České republiky pod číslem CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s Tamtéţ 29 Nemovité památky. MonumNet Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 18

19 Drobné sakrální stavby Do této skupiny památek spadají různé kaple, kříţe, sochy svatých, boţí muka atd. Ve Slavičíně a jeho místních částech se těchto staveb nachází několik. Kaplička Panny Marie Sedmibolestné je od roku 1958 památkou a je zapsána na seznamu nemovitých památek. 30 Postavena byla na konci 18. století. Mimo jiné interiér zdobí obraz Panny Marie Pomocné a štít nese nápis Zůstaň stále matkou lidu svému. V místní části Divnise se nachází kaple Panny Marie Královny míru, vysvěcená v roce Další kaplička Panny Marie stojí v Hrádku na Vlárské dráze a Kaple Panny Marie Svatohostýnské je v Nevšové. Dále se na území Slavičína nachází kříţe, které se často stavěly jako upomínky na neštěstí, jako poděkování za vyslyšení proseb nebo jako prosba za další pomoc a ochranu. Pískovcový kříţ se nachází před hřbitovní zdí u hlavního vstupu ke kostelu, další stojí od roku 1780 na Šabatci 31 a je ohrazen ţelezným plotem. Na zaniklém Cholerovém (v místním podání Morovém) hřbitově je další pískovcový kříţ s postavou Ukřiţovaného Krista a plastikou světice s kříţem na podstavci. Jeden je také umístěn na konci ulice Luhačovská. Před hřbitovní zdí u vchodu ke kostelu stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého a pískovcová socha sv. Floriana je také před farní zahradou, kde dříve stála socha kamenná Městský úřad Slavičín Městský úřad Slavičín v rámci pověřeného městského úřadu vykonává státní správu pro obce Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov. Obcí s rozšířenou působností pro město Slavičín jsou Luhačovice. Organizační strukturu městského úřadu tvoří úřad starosty, místostarosty, tajemníka, šesti odborů (ekonomický, sociálních věcí, správní, ţivotního prostředí a správy majetku, odbor investic a stavební úřad) a sekretariát. Pod úřad starosty spadá několik organizačních sloţek. Jsou jimi Městská policie a dále pak sloţky v rámci této práce 30 Nemovité památky. MonumNet Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 31 Slavičín se územně člení na čtvrtě: Malé Pole, Hrubé Pole, Vlára, Šabatec, Lukšín, Zahradní čtvrť a Střed 32 CEKOTA, Vojtěch a kol. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s

20 klíčové Městská knihovna, Městské muzeum a Městské turistické a informační centrum Městské turistické a informační centrum Infocentrum poskytuje informační sluţby turistům, ale i občanům. Sídlí v centru města, takţe je dobře dostupné. Návštěvníkům je zde k dispozici široká škála propagačních materiálů a literatury o Slavičíně. Poskytují informační broţury o městě a vybraných kulturních institucích (např. muzeum) nebo také o zajímavostech (např. Pivečkův lesopark). Dále zde nabízí různé plány a mapky města, tras cyklostezek, materiály o okolních turistických cílech (např. Hostětín), a také o větších organizačních celcích, kterých je Slavičín členem (Jiţní Valašsko, MAS Luhačovské zálesí, Východní Morava, Zlínský kraj). Infocentrum prodává i upomínkové předměty, jako například pohlednice nebo turistické známky. Návštěvníci se zde dozvědí o připravovaných akcích ve městě i okolí. V prostorách infocentra je k dispozici bezplatný veřejný internet. 34 Infocentrum monitoruje svou návštěvnost a vyuţívání jeho sluţeb. Od ledna roku 2011 byl Českou centrálou cestovního ruchu zaveden elektronický systém monitoringu návštěvnosti infocentra. Infocentrum sleduje počty svých klientů (cizinců zvlášť) nebo způsob jednání s nimi (v roce 2011 bylo asi s 80 % klientů jednáno osobně a s 20 % telefonicky nebo em). V následující tabulce jsou uvedeny počty obslouţených klientů v letech Tabulka 4: Návštěvnost infocentra v letech , vlastní zpracování Celkem Cizinci Organizační struktura. Slavičín oficiální stránky [online] [cit ]. Dostupné z: 34 Městské infocentrum Slavičín. Slavičín oficiální stránky [online] [cit ]. Dostupné z: 35 Městský klub a infocentrum. Hodnocení činnosti za léta Tamtéţ. 20

PROGRAM OBNOVY SÍDLA LHENICE Bakalářská práce

PROGRAM OBNOVY SÍDLA LHENICE Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie Petra Podlahová PROGRAM OBNOVY SÍDLA LHENICE Bakalářská práce České Budějovice 2012 Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr.

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Program rozvoje města Hranic pro období 2012-2020

Program rozvoje města Hranic pro období 2012-2020 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Program rozvoje města Hranic pro období 2012-2020 Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Podpis - datum: 1.12.2011 Ověřil:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ÚNĚTICE PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ÚNĚTICE PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ÚNĚTICE PRACOVNÍ VERZE ZÁŘÍ 2011 2 Strategický plán obce Únětice PŘEDMLUVA Strategický plán obce Únětice je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje současný stav

Více

CESTOVNÍ RUCH NA SVITAVSKU: SOUČASNOST A MOŽNOSTI JEHO DALŠÍHO ROZVOJE

CESTOVNÍ RUCH NA SVITAVSKU: SOUČASNOST A MOŽNOSTI JEHO DALŠÍHO ROZVOJE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lenka PEŠKOVÁ CESTOVNÍ RUCH NA SVITAVSKU: SOUČASNOST A MOŽNOSTI JEHO DALŠÍHO ROZVOJE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

MARKETINGOVÁ STUDIE PRO MĚSTO ZÁBŘEH A MIKROREGION ZÁBŘEŢSKO

MARKETINGOVÁ STUDIE PRO MĚSTO ZÁBŘEH A MIKROREGION ZÁBŘEŢSKO MARKETINGOVÁ STUDIE PRO MĚSTO ZÁBŘEH A MIKROREGION ZÁBŘEŢSKO Zpracoval: RNDr. Ivan Marek a kol., Reklamní a marketingová agentura m-ark, Olomouc Tým zpracovatelů: RNDr. Ivan Marek, m-ark Olomouc Mgr. Martina

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MUZEA KROMĚŘÍŢSKA ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MUZEA KROMĚŘÍŢSKA ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MUZEA KROMĚŘÍŢSKA ZA ROK 2009 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí 38 767 11 Kroměříž Ing. Jiří

Více

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Vážení spoluobčané, dostává se k Vám dokument obsahující strategii rozvoje obce Petrůvka na léta 2011-2015. Na následujících stránkách se můžete velmi rychle, bez

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit.

Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Profil města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje města na období od 2014 do 2020 Úvod Dokument Program rozvoje města na období let 2014 2020 byl zpracován v rámci řešení projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

moderní historické město PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014

moderní historické město PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014 moderní historické město PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014 Městská památková rezervace LITOMYŠL Zdůvodnění Uveďte v příloze, proč se

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více