Strategický plán rozvoje kultury ve Slavičíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje kultury ve Slavičíně"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře Bc. Lucie Domorádová Strategický plán rozvoje kultury ve Slavičíně Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Špaček Brno

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem magisterskou diplomovou práci na téma Strategický rozvoj kultury ve Slavičíně vypracovala samostatně, pouze s pouţitím literatury a zdrojů uvedených v seznamu v závěru práce. V Brně dne Bc. Lucie Domorádová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janu Špačkovi za vedení diplomové práce a Bc. Zuzaně Ţákové, pracovnici Městského infocentra ve Slavičíně za vstřícnost a poskytnuté materiály. 3

4 Obsah Úvod Město Slavičín Obecná charakteristika města Demografická struktura obyvatelstva Historie města Analýza kulturního prostředí Historické památky Záloţna Zámek Kostel sv. Vojtěcha Drobné sakrální stavby Městský úřad Slavičín Městské turistické a informační centrum Akce pořádané Městským infocentrem Knihovna Muzeum Kino Jan Pivečka a Nadace Jana Pivečky Pivečkův lesopark Občanské sdruţení UnArt Slavičín Akce pořádané sdruţením UnArt UnArt Revue Nahrávací studio ZUŠ Slavičín DPS Tučňáci Cantare

5 2.10. DDM Slavičín Divadlo Divadlo SemTamFór Divadlo Pařez Folklór Slavičánek Cimbálová muzika Slavičan Výstavy Koncerty a festivaly Festiválek Brutalpop Ostatní Socha na kruhovém objezdu Kruhový objezd Financování kultury Rozpočet města Příjmy Výdaje Granty Strategický plán rozvoje města Slavičín Priorita Cestovní ruch Priorita Zvýšení kvality ţivota ve městě Dotazníkové šetření SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti

6 6.4. Hrozby Plus minus matice SWOT analýzy Návrhová část Vize, přehled prioritních oblastí a cílů Prioritní oblast 1: Kulturní infrastruktura Venkovní prostor vhodný k pořádání letních akcí Hudební klub a Sokolovna Kavárna/čajovna Revitalizace náměstí Prioritní oblast 2: Informovanost a aktivizace obyvatel Kulturní časopis Kulturní web Prioritní oblast 3: Cestovní ruch Sochařské sympozium Města dřevěných soch Moţnosti financování Program podpory kultury ve Zlínském kraji Dotace z ministerstev Dotace od Evropské unie Soukromé zdroje Závěr Resumé Summary Resümme Bibliografie Seznam tabulek Seznam grafů

7 Seznam příloh

8 Úvod Slavičín je menší město, které má necelých obyvatel a nachází se v jihovýchodní části České republiky, asi 20 km od hranic se Slovenskem. V roce 2006 oslavilo 950 let od první písemné zmínky, ale i přes dlouhou tradici se zde nenachází mnoho historických kulturních památek. Slavičín spravuje několik kulturních organizací (Městské infocentrum, Městskou knihovnu, Městské muzeum a Městské kino). Tyto, ale také jiné organizace, se podílí na pořádání různých kulturních akcí ve městě. Jednotlivé organizace, kulturní akce, i další prvky celého kulturního prostředí budou zmapovány a zanalyzovány v této diplomové práci. Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné projekty, které by měly přispět k rozvoji kultury ve Slavičíně. Bude se jednat o návrhy rozvoje kulturní infrastruktury, ale také o jednotlivé kulturní akce. Návrhy budou vycházet z jiţ zmiňované důkladné analýzy kulturního prostředí. Strategické plánování je proces posuzování situace města a jeho možného vývoje (analýzy, profil města, scénáře atd.) za účelem návrhu vize města a časově ohraničeného souboru cílů (a na ně navazujících aktivit a projektů), indikátorů pro měření cílů, finančních rámců (které odpovídají reálným možnostem) a pravidel pro zavedení strategického plánu do běžného chodu města. Strategický plán by měl obsahovat kromě úvodu a závěru dvě klíčové části analytickou část a návrhovou část. 1 Tato diplomová práce je proto rozdělena do několika částí. První část poskytuje základní informace o městě Slavičín obecnou charakteristiku, kde je popsána například geografická poloha, místní části, partnerská města nebo členství v různých sdruţeních regionu. Dále je součástí kapitoly popis demografické struktury a stručná historie. Další část se zabývá analýzou kulturního prostředí. Podrobně jsou zde rozebrány historické památky nacházející se ve městě, kulturní instituce a akce, které pořádá a spravuje město Slavičín. Pozornost je věnována i institucím a akcím, které spadají pod jiná kulturní sdruţení. Následující kapitola obsahuje rozbor financování kultury ve Slavičíně (rozpočet, příjmy, výdaje a granty). Další část je věnována Strategickému plánu rozvoje města Slavičín na léta , kde jsou popsány projekty související s kulturou. Dotazníková část analyzuje výsledky vyplývající z průzkumu veřejného mínění, provedeném mezi obyvateli a další 1 PŮČEK, Milan a David KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony. Vyd. 1. Praha: Národní síť Zdravých měst ČR, 2012, s

9 část, obsahující SWOT analýzu, mapuje silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby kultury ve Slavičíně. Z výsledků této analýzy, ale také například z dotazníkového šetření poté vychází návrhová část práce. Zde jsou uvedeny návrhy projektů, které by ve Slavičíně mohly být uskutečněny. Poslední část práce se zabývá financováním kultury a tedy moţnými zdroji financování navrhovaných projektů. Realizace navrţených projektů záleţí na finančních moţnostech města nebo jiných subjektů, které by je chtěly uskutečnit. Tento strategický plán pak tedy můţe slouţit jako moţná inspirace. 9

10 1. Město Slavičín 1.1. Obecná charakteristika města Slavičín leţí na Moravě v jihovýchodní části okresu Zlín a spadá do Zlínského kraje. Katastrální výměra činí 55,84. Nejvyšší nadmořská výška je 380 m a okolní krajinu tvoří převáţně listnaté lesy. 2 Panorama okolní krajiny určují Vizovické vrchy s nejvyšší horou Klášťov (753 m), Velký Lopeník (912 m) a Bílé Karpaty, kterým na jihu vévodí vrch Velká Javořina (970 m). Bílé Karpaty jsou od roku 1996 hlavně díky loukám, na kterých se vyskytují velmi vzácné rostliny, biosférickou rezervací UNESCO. Na Slavičínsku jsou významné pastviny s výskytem vstavačů, lilie zlatohlavé nebo sněţenky podsněţníku. 3 V přilehlých lesích ţije dostatek vysoké zvěře, divokých prasat a na polích zajíců, koroptví a jiných zvířat. Rybařit je moţné v rybníku Slavík. Autorem znaku města, který byl schválen v roce 1970, je Jiří Louda. Zúţené horní modré pole děleného štítu zobrazuje stříbrnou biskupskou mitru se zlatým lemováním a červenou podšívkou na městském znaku. V dolním stříbrném poli je červená vykrajovaná kůţe, na níţ leţí zlaté ozubené kolo (symboly koţedělné a kovozpracující výroby). Biskupská mitra odkazuje na osobnost sv. Vojtěcha (patrona místního kostela). V roce 985 pobýval svatý Vojtěch při příležitosti misionářské cesty z Uher přes Vlárský průsmyk na Moravu na území dnešního Slavičína. Pověst vypráví, že se tehdy se svou družinou zastavil v místě, kde dnes stojí slavičínský kostel. Kdesi na protějším kopci stála tvrz, patřící slepé hraběnce. Ta nemohla v noci spát, a když přistoupila k oknu, spatřila oheň hořící v táboře svatého Vojtěcha. Na oslavu slavného činu, jejího náhlého prozření, přijala osada název Slavičín. 4 Město Slavičín se skládá z místních částí Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová. Nevšová byla ke Slavičínu připojena , leţí asi 4 km severozápadně ve výšce 412 m n. m. a protéká jí potok Nevšovka. 5 Hrádek na Vlárské dráze je místní částí Slavičína od roku 1960 a od centra města je vzdálen 2 km, leţí ve výšce 356 m n. m. Jak uţ název Hrádek na Vlárské dráze napovídá, touto místní částí vede 2 Město Slavičín. Strategický plán rozvoje města Slavičín Geografie a příroda. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ] Dostupné z: 4 Město Slavičín. Strategický plán rozvoje města Slavičín Nevšová. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ] Dostupné z: 10

11 ţelezniční dráha a ţelezniční stanice je zde od roku Je to jediná zastávka ve Slavičíně a nese také název Slavičín. 6 Divnice se staly místní částí roku Jsou vzdáleny asi 4 km a leţí v nadmořské výšce 352 m. 7 I kdyţ tyto části oficiálně spadají pod město Slavičín, kaţdá má svoji samosprávu a také si zachovávají svoji určitou autonomii, zejména v dodrţování zvyků apod. (hody, fašanky). Slavičín náleţí do příhraniční části republiky sousedící na východě se Slovenskem. Logicky se tedy několik slovenských měst stalo pro Slavičín partnerskými městy a je s nimi udrţována přeshraniční spolupráce v různých oblastech. Jsou to obce Nová Dubnica, Uhrovec, Horné Srnie a Horná Súča. Město Slavičín je členem i dalších uskupení, které se sdruţují ke vzájemné spolupráci a rozvoji. První z organizací je Mikroregion Luhačovské zálesí, který se rozprostírá na hranicích regionů Valašska, Slovácka a Hané. Je typickou přechodovou oblastí, ve které se střetávaly prvky lidové kultury horského typu (Valašsko) s vlivy níţinných oblastí Slovácka a Hané, ze kterých vznikla typická lidová kultura, která se v mnohém zachovala dodnes. Etnograficky tak řadíme Luhačovské Zálesí do tzv. subregionu, který je podřazen velkým etnografickým regionům Valašsko, Slovácko a Haná. 8 Cílem je společně se podílet na obnově a rozvoji regionu. Sdruţení podporuje například budování turistických a cyklistických tras, inline stezek nebo v zimě udrţování běţeckých stop. Dále je Slavičín členem Sdruţení obcí mikroregionu Jiţní Valašsko, které zahrnuje oblasti Hornolidečska, Luhačovského zálesí, Ploštiny, Vizovicka a Slušovicka. Tyto oblasti spolupracují zejména v rozvoji turistického ruchu. Zdařilým projektem je Trnková stezka, která se prezentuje například motty: Na počátku byla švestka, na Valašsku trnka, Valašská stezka - zážitek všemi smysly nebo Kraj s otevřenou náručí. Stezka propaguje kouzlo malebných vesniček, klid panenské přírody, typické regionální potraviny (slivovice, kyselice, frgály) a další zajímavosti jako například ozdravné luhačovické 6 Hrádek na Vlárské dráze. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Divnice. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Profil. Luhačovské zálesí [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 prameny, Vizovické trnkobraní nebo Barum rally. 9 Propagace regionu jako celku pomáhá i menším městům tohoto sdruţení v rozvoji cestovního ruchu Demografická struktura obyvatelstva Podle statistiky Ministerstva vnitra České republiky byl počet obyvatel ve Slavičíně k lidí a ţilo zde 3284 muţů a 3456 ţen. 10 Na stránkách Českého statistického úřadu můţeme z Databáze demografických údajů za obce ČR vyčíst, ţe za poslední roky (od roku 2002) má počet obyvatel klesající tendenci. Děje se tak zejména kvůli vzrůstajícímu počtu lidí, kteří se z města odstěhovávají. Ve Slavičíně, ale i okolí je poměrně nouze o volná pracovní místa (na konci roku 2012 byla ve Zlínském kraji míra nezaměstnanosti 10,42 % 11 ), proto se hlavně absolventi škol do města zpět nevrací a počet obyvatel klesá. Tabulka 1: Tabulka přírůstků a úbytků obyvatel 12 Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Jiţní Valašsko. Trnková stezka. Propagační materiál, Počty obyvatel v obcích. Ministerstvo vnitra České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Nezaměstnanost ve Zlínském kraji na konci roku Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Databáze demografických údajů za obce ČR. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 K sestavení odpovídajícího strategického plánu rozvoje kultury ve městě (ale i jiných oblastí) je zapotřebí znát věkovou skladbu obyvatel, ale například i jejich dosaţené vzdělání. Kaţdá skupina má jiné poţadavky a priority, které je v plánu třeba zohlednit. Z následující tabulky můţeme vyčíst věkové sloţení obyvatelstva. Jedná se o stav v roce 2011, zjištěný při Sčítání lidu, domů a bytů. Nejpočetnější skupinu tvoří věková kategorie lidí od let a následuje kategorie let. Tabulka 2: Obyvatelstvo podle věku 13 Celkem Muţi Ţeny Obyvatelstvo celkem z toho ve věku a více let Další tabulka zohledňuje kritérium vzdělání obyvatel. Nejvíce obyvatel ve městě dosáhlo středního vzdělání bez maturity (asi 35 %), dále pak úplného středního vzdělání s maturitou (asi 28 %). Poměrně velkou skupinu tvoří obyvatelé, kteří dokončili pouze základní vzdělání (asi 18 %) a následuje skupina vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (asi 12 %). 13 Vše o území. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Tabulka 3: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 14 Celkem Muţi Ţeny Obyvatelstvo ve věku 15 a více let z toho podle bez vzdělání stupně vzdělání základní včetně neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) nástavbové studium vyšší odborné vzdělání vysokoškolské Historie města První písemná zmínka o městě pochází z roku 1256, avšak důkazy o osídlení této oblasti sahají aţ do pravěkých dob. V místním muzeu můţeme najít doklady mnohem starších kultur nalezených na tomto území (například broušené kamenné nástroje z neolitu, laténskou tuhovou keramiku, fragmenty halštatských nádob nebo různé nálezy ze slovanských mohyl). 15 V roce 985 zde při misionářské cestě z Uher na Moravu pobýval sv. Vojtěch. Tato událost podle pověsti souvisí s názvem města. V roce 1256 byla osada dle darovací listiny olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku věnována jako léno Helembertovi de Turri. V té době zde jiţ stál kostel a fara a Slavičín byl městečkem s trţním, celním a hrdelním právem. Oblast Slavičínska byla ve 13., 17. a 18. století postiţena nájezdy Turků a Kuruců. Obyvatelstvo se tady ţivilo převáţně zemědělstvím. Existovala zde pouze tradiční řemesla, avšak v jednom speciálním řemesle místní lidé vynikali. Řemeslo se nazývalo 14 Vše o území. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: 15 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s

15 zvěroklestičství zvěroklestičům se také říkalo miškáři. Tomuto fenoménu je věnována expozice slavičínského muzea. 16 Také další významná událost z historie města je v muzeu zdokumentována. Za 2. světové války se nad Bílými Karpaty, a tedy i nad Slavičínskem odehrála letecká bitva. Dne 29. srpna 1944 němečtí stíhači sestřelili 10 amerických bombardovacích letounů. Dvacet osm amerických letců bylo pohřbeno na místním hřbitově. Hrob je největším hromadným hrobem amerických letců na území České republiky. 17 Velký význam měl pro Slavičín rozmach obuvnického a strojírenského průmyslu (oba souvisí se symboly ve znaku města). V roce 1860 zde Josef Pivečka postavil koţeluţnu, která počátkem 20. let přešla na tovární výrobu. Po 2. světové válce se továrna přejmenovala na Japis. Dnes se podnik jmenuje Prabos a vyrábí se zde hlavně pracovní obuv. K rozmachu strojírenství došlo se vznikem závodu Detona v roce 1936, který se později přejmenoval na Vlárské strojírny. 18 V devadesátých letech 20. století zde velkého věhlasu dosahoval také zbrojní průmysl. Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve městě funguje i dnes. 19 Postupem let se ve Slavičíně budovaly nové inţenýrské sítě, stavěly nové domy, sídliště i veřejné budovy. Dnes zde najdeme poštu, zdravotnické středisko, nemocnici, dvě lékárny, poštu, dvě mateřské školy, dvě základní školy, gymnázium, střední odbornou školu, základní školu zvláštní a speciální, městskou polici, hasiče a působí zde mnoho spolků (ochránci přírody, zahrádkáři, Junák atd.). 2. Analýza kulturního prostředí 2.1. Historické památky Přestoţe historie oblasti, kde se dnes Slavičín nachází, sahá aţ do pravěkých dob a první písemná zmínka o městě je z roku 1256, historických kulturních památek na jeho 16 Historie Slavičína. Slavičín oficiální stránky města [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Tamtéţ. 18 Historie a památky Slavičína. Ondrášek [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Město Slavičín. Slavičín průvodce městem a okolím. Propagační materiál,

16 území moc nenajdeme. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je jich zapsáno pět - kostel sv. Vojtěcha, kaple Panny Marie, kříţ, zámek a záloţna Záloţna Budova byla postavena dle návrhu architekta Josefa Schaniaka z Uherského Hradiště. Stavba započala v roce 1893 a po dokončení zde fungovala Rolnická záloţna, zaloţená jiţ v roce Budova záloţny slouţila také jako středisko kultury. V prvním patře byla umístěna knihovna, pořádaly se zde divadelní představení a vzdělávací přednášky. Také počátky pošty a doručovatelských sluţeb jsou spojeny s touto budovou. V roce 1902 zde vznikla i restaurace. Po únoru 1948 byla budova ve velmi zanedbaném stavu. Město Slavičín budovu záloţny odkoupilo v roce 1992 od podniku Restaurace a jídelny Zlín. V roce 1994 začalo restaurování budovy. Opravena byla okna, fasáda i prostranství před budovou, ale také interiéry - zejména nástropní ornamentální malba doplněná motivy hudebních nástrojů, provedená technikou secco, ve velkém společenském sále v prvním poschodí. Podkladem je vápenný kletovaný štuk, ohraničený štukovou římsou. Vnik malby je datován na přelom 19. a 20. století. 21 Dnes se v přízemí nahází restaurace a v prvním poschodí jsou salonky, kde se pořádají oslavy, svatby apod. Záloţna byla prohlášena Ministerstvem kultury České republiky národní kulturní památkou Zámek Archeologický výzkum z roku 1978 potvrdil, ţe na místě dnešní barokní budovy z 18. století dříve stávala dřevěná stavba z konce 14. století, která byla později přebudována na pevnější kamennou budovu. Zámecká budova byla významným objektem v biskupském lénu Slavičín. V roce 1797 bylo léno Slavičín převedeno z rodu Jana Nepomuka 20 Nemovité památky. MonumNet. Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: %E8%EDn&Adresa=&Cdom=&Pamatka=&CiRejst=&Uz=B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &KodKr=72 21 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s Nemovité památky. MonumNet. Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 16

17 Podstatského z Prusinovic k uţívání nadporučíkovi manfredského pluku Františkovi Buolovi. Za dobu existence zámku se zde však vystřídalo poměrně mnoho majitelů. Po rodu Buolů to byl baron August Lederer-Trattner, poté jeho vnuk, následoval brněnský velkoobchodník Hugo Ftáčník, poté Adalbert Hugo Renner a rodina Wichterlů. Od roku 1930 byl zámek trvale v nájmu a roku 1948 přešel zámek na stát. V lednu roku 1952 zámek převzala po vyvlastnění Zbrojovka Brno a. s., závod Bohuslavice. V roce 1991 rodina Wichterlů uplatnila restituční nárok a zámek s pozemky k němu náleţícími, jim byl navrácen. Zámek měl první elektrické osvětlení ze všech objektů ve Slavičíně. V budově v průběhu let fungovala scéna pro malé divadelní formy, loutkové divadlo, další místnosti pro zájmové činnosti a kinosál. Od roku 1953 zde bylo v provozu pohostinství a byly pro to upraveny některé místnosti v přízemí. 23 K zámku náleţí také anglický park, kde byl v roce 1954 postaven hudební pavilon, dětské hřiště a letní divadelní scéna 24, která se dnes vyuţívá zejména pro promítání letního kina. Dětské hřiště i ostatní části parku jsou postupně rekonstruovány. Dále se zde nachází kuţelna a antukové kurty. Zámek je zapsán od na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod číslem Od roku 1998 do roku 2001 prošla budova postupnou rekonstrukcí. V současné době je v přízemí budovy restaurace, kuchyň, sociální zařízení, kotelna a několik drobných provozoven. Patro tvoří soukromý byt, kanceláře lesní správy W + Š a dva sály pro společenské akce, kde se často konají svatby a oslavy Kostel sv. Vojtěcha Kostel je nejstarší stavbou ve Slavičíně. Literatura udává, ţe jde o stavbu původně románského slohu, není však známo ani datum zaloţení, ani datum vysvěcení kostela. V odborné literatuře se uvádí zaloţení po roce 1095, ale před rokem V roce 1956 došlo k opravě chrámového zdiva a otloukáním omítky byl zdokumentován stavební vývoj 23 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s Tamtéţ. 25 Nemovité památky. MonumNet Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 26 CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s

18 kostela. Nejstarší stavba, která zde stála, byla výrazně kratší, neţ je nynější, byla samostatná a bez věţe. Tu nahrazovala dřevěná zvonice, stojící nejspíše před vchodem kostela. Samotný kostel začínal na úrovni dnešního kůru a končil v místech okraje bočních kaplí směrem k hlavnímu oltáři. Dokazuje to vybourané zdivo na půdě. V roce 1668 byly na náklady majitele divnického panství Zdeňka ze Zástřizl, přistaveny obě dnešní boční kaple, a tak mohl kostel pojmout více věřících. V roce 1960 byl přistaven i kůr a věţ na náklady stejného dobrodince. Ke konci 17. století tedy kostel získal v podstatě dnešní architektonický vzhled. 27 Do dnešní doby se zachovala pískovcová křtitelnice s letopočtem 1660 a písmeny ZZZ (patrně iniciály Zdeněk Zástřizl ze Zástřizl). V roce 1894 byl pořízen nový dřevěný oltář v secesním slohu, podle návrhu olomouckého řezbáře Františka Cellera. Dominantou oltáře byla aţ do roku 1975 socha sv. Vojtěcha, umístěná v centrální části oltáře, který dosahoval aţ ke klenbě presbytáře. Ve stejném roce došlo k obnově dřevěné kazatelny. Nový liturgický prostor byl upraven roku 1975 a na zadní stěnu presbytáře byl pověšen obraz Josefa Blaţka z roku 1862, na němţ je sv. Vojtěch, jak křtí uherského krále Štěpána. Obraz zde visí dodnes. Kvůli poţáru v roce 1775, a také 1. a 2. světové válce, kdy byly zabaveny kostelní zvony, se v kostele vystřídalo zvonů hned několik. Nyní má kostel zvony čtyři. Zvon sv. Vojtěch, zvon sv. Josef, zvon sv. Jan Nepomucký a nejmladší zvon sv. Radim, který byl vysvěcen v roce 1997 k miléniu sv. Vojtěcha. Dedikace kostela sv. Vojtěchovi do roku 1671 lze vysvětlit jen na základě tradic. Souvisí s tím také místní pověst o sv. Vojtěchovi. Nejstarší zápis o zasvěcení kostela je uveden v nejstarším dochovaném svazku slavičínských matrik z roku Jako patron kostela je zde uveden sv. Vojtěch (Adalbert) a spolupatronka sv. Cecílie. 28 Kostel byl po dobu svého trvání několikrát opravován. V posledních desetiletích bylo například opraveno průčelí kostela a věţe, byly vyměněny lavice v kostele, obloţení stěn a zavedeno plynové topení. Opravovala se také střecha. Kostel sv. Vojtěcha byl zapsán na seznam nemovitých kulturních památek České republiky pod číslem CEKOTA, Vojtěch. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s Tamtéţ 29 Nemovité památky. MonumNet Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 18

19 Drobné sakrální stavby Do této skupiny památek spadají různé kaple, kříţe, sochy svatých, boţí muka atd. Ve Slavičíně a jeho místních částech se těchto staveb nachází několik. Kaplička Panny Marie Sedmibolestné je od roku 1958 památkou a je zapsána na seznamu nemovitých památek. 30 Postavena byla na konci 18. století. Mimo jiné interiér zdobí obraz Panny Marie Pomocné a štít nese nápis Zůstaň stále matkou lidu svému. V místní části Divnise se nachází kaple Panny Marie Královny míru, vysvěcená v roce Další kaplička Panny Marie stojí v Hrádku na Vlárské dráze a Kaple Panny Marie Svatohostýnské je v Nevšové. Dále se na území Slavičína nachází kříţe, které se často stavěly jako upomínky na neštěstí, jako poděkování za vyslyšení proseb nebo jako prosba za další pomoc a ochranu. Pískovcový kříţ se nachází před hřbitovní zdí u hlavního vstupu ke kostelu, další stojí od roku 1780 na Šabatci 31 a je ohrazen ţelezným plotem. Na zaniklém Cholerovém (v místním podání Morovém) hřbitově je další pískovcový kříţ s postavou Ukřiţovaného Krista a plastikou světice s kříţem na podstavci. Jeden je také umístěn na konci ulice Luhačovská. Před hřbitovní zdí u vchodu ke kostelu stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého a pískovcová socha sv. Floriana je také před farní zahradou, kde dříve stála socha kamenná Městský úřad Slavičín Městský úřad Slavičín v rámci pověřeného městského úřadu vykonává státní správu pro obce Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov. Obcí s rozšířenou působností pro město Slavičín jsou Luhačovice. Organizační strukturu městského úřadu tvoří úřad starosty, místostarosty, tajemníka, šesti odborů (ekonomický, sociálních věcí, správní, ţivotního prostředí a správy majetku, odbor investic a stavební úřad) a sekretariát. Pod úřad starosty spadá několik organizačních sloţek. Jsou jimi Městská policie a dále pak sloţky v rámci této práce 30 Nemovité památky. MonumNet Národní památkový ústav [online]. [cit ]. Dostupné z: B&PrirUbytOd= &PrirUbytDo= &Limit=25 31 Slavičín se územně člení na čtvrtě: Malé Pole, Hrubé Pole, Vlára, Šabatec, Lukšín, Zahradní čtvrť a Střed 32 CEKOTA, Vojtěch a kol. Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy: Vyd. 1. Slavičín: Město Slavičín, 2006, s

20 klíčové Městská knihovna, Městské muzeum a Městské turistické a informační centrum Městské turistické a informační centrum Infocentrum poskytuje informační sluţby turistům, ale i občanům. Sídlí v centru města, takţe je dobře dostupné. Návštěvníkům je zde k dispozici široká škála propagačních materiálů a literatury o Slavičíně. Poskytují informační broţury o městě a vybraných kulturních institucích (např. muzeum) nebo také o zajímavostech (např. Pivečkův lesopark). Dále zde nabízí různé plány a mapky města, tras cyklostezek, materiály o okolních turistických cílech (např. Hostětín), a také o větších organizačních celcích, kterých je Slavičín členem (Jiţní Valašsko, MAS Luhačovské zálesí, Východní Morava, Zlínský kraj). Infocentrum prodává i upomínkové předměty, jako například pohlednice nebo turistické známky. Návštěvníci se zde dozvědí o připravovaných akcích ve městě i okolí. V prostorách infocentra je k dispozici bezplatný veřejný internet. 34 Infocentrum monitoruje svou návštěvnost a vyuţívání jeho sluţeb. Od ledna roku 2011 byl Českou centrálou cestovního ruchu zaveden elektronický systém monitoringu návštěvnosti infocentra. Infocentrum sleduje počty svých klientů (cizinců zvlášť) nebo způsob jednání s nimi (v roce 2011 bylo asi s 80 % klientů jednáno osobně a s 20 % telefonicky nebo em). V následující tabulce jsou uvedeny počty obslouţených klientů v letech Tabulka 4: Návštěvnost infocentra v letech , vlastní zpracování Celkem Cizinci Organizační struktura. Slavičín oficiální stránky [online] [cit ]. Dostupné z: 34 Městské infocentrum Slavičín. Slavičín oficiální stránky [online] [cit ]. Dostupné z: 35 Městský klub a infocentrum. Hodnocení činnosti za léta Tamtéţ. 20

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více