Účetnictví III Bakalářský studijní program Ing. Marta Hortová 2014 České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví III Bakalářský studijní program Ing. Marta Hortová 2014 České Budějovice"

Transkript

1 Účetnictví III Bakalářský studijní program Ing. Marta Hortová 2014 České Budějovice 1

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. vydání ISBN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013 Vydala: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři a garanti příslušných předmětů. 2

3 OBSAH Průvodce studiem předmětu... 5 Základní okruhy studia... 7 Průběh studia, zakončení, komunikace... 8 Kapitola 1: Účetní závěrka obsah a forma účetních výkazů v ČR... 9 Kapitola 2: Účetní uzávěrka operace předcházející účetní závěrce: inventarizace, časové rozlišení, dohadné položky Kapitola 3: Účetní uzávěrka zúčtování kursových rozdílů, opravných položek, rezerv Kursové rozdíly Opravné položky Opravné položky k pohledávkám Rezervy Členění rezerv Kapitola 4: Specifika účtování v jednotlivých právních formách podnikání veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost Specifika v. o. s. osobní společnost Kapitola 5: Specifika účtování ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Specifika účtování akciové společnosti Kapitola 6: Specifika účtování v komanditní společnosti Kapitola 7: Účtování o zvířatech. Účetnictví individuálního podnikatele Zvířata Účetnictví individuálního podnikatele Kapitola 8: Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek. Majetkové a dlužné cenné papíry, oceňování Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry Kapitola 9: Výsledek hospodaření výpočet daně; daň z příjmů splatná; daň z příjmů odložená Výpočet daně z příjmů právnických osob

4 Kapitola 10: Účetní závěrka zveřejňování a ověřování účetní závěrky Účetní závěrka Účetní závěrku tvoří Příloha k účetním závěrce Výroční zpráva Audit účetní závěrky Zveřejnění účetní závěrky Kapitola 11: Daňová evidence obsah, forma. Evidence DPH, zásob, pohledávek a závazků, mezd Kapitola 12: Deník příjmů a výdajů u neplátce DPH, u plátce DPH Struktura deníku příjmů a výdajů Zásady zpracování deníku příjmů a výdajů Kapitola 13: Harmonizace účetnictví v rámci EU Účetní závěrky dle IFRS v ČR Použitá literatura

5 Průvodce studiem předmětu Tato učební opora je určena studentům se specifickými vzdělávacími potřebami bakalářského programu Ekonomika podniku. Je koncipována jako studijní pomůcka k předmětu Účetnictví III, který je vyučován na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Předmět UCE_3 je zaměřen na účtování ne zcela běžných účetních případů, např. se zabývá účtováním specifických účetních případů týkajících se jednotlivých právních forem podnikání, rozebírá účetní operace předcházející účetní uzávěrce a závěrce, dále je provedeno účtování o krátkodobých a dlouhodobých cenných papírech, daňová evidence a zásady jejího provádění. Studijní opora poskytuje vhodný teoretický základ včetně schémat účtování, dále obsahuje řešené příklady na účtování jednotlivých probíraných témat. K jednotlivým tématům jsou zpracovány příklady s uvedením řešení v závěru kapitoly. Studijní opora vychází z platných účetních předpisů k Předpokladem pro zvládnutí jednotlivých kapitol studijní opory je vlastní iniciativní přístup, rozšiřování znalostí studiem odborné literatury, jejich vzájemné propojování a chápání vzájemných souvislostí. Opora se snaží vést studenty k využívání znalostí získaných v jiných předmětech, neboť při řešení studenti aplikují nejen znalosti z oblasti účetnictví, ale i daňového práva a podnikové ekonomiky. Absolvováním předmětu Účetnictví III - student prohloubí své teoretické znalosti ze specifických případů účtování, - student bude schopen aplikovat teoretická východiska získaná v souvisejících předmětech, jako je Ekonomika podniku, Daně finanční a správní právo, Účetnictví II 5

6 - student je schopen zaúčtovat ne zcela běžné účetní případy a sestavit účetní závěrku. 6

7 Základní okruhy studia 1. Účetní závěrka obsah a forma účetních výkazů v ČR. 2. Účetní uzávěrka operace předcházející účetní závěrce: inventarizace, časové rozlišení, dohadné položky. 3. Účetní uzávěrka zúčtování kurzových rozdílů, opravné položky, rezervy. 4. Specifika účtování v jednotlivých právních formách podnikání veřejná obchodní společnost. 5. Specifika účtování ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. 6. Specifika účtování v komanditní společnosti. 7. Účtování o zvířatech. Účetnictví individuálního podnikatele. 8. Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek. Majetkové a dlužné cenné papíry, oceňování. 9. Výsledek hospodaření výpočet daně; daň z příjmů splatná; daň z příjmů odložená. 10. Účetní závěrka zveřejňování a ověřování účetní závěrky. 11. Daňová evidence obsah, forma. Evidence DPH, zásob, pohledávek a závazků, mezd. 12. Deník příjmů a výdajů u plátce a neplátce DPH. 13. Harmonizace účetnictví v rámci EU. 7

8 Průběh studia, zakončení, komunikace Výuka předmětu Účetnictví III se opírá zejména o tuto učební pomůcku. Konzultace kopírují tento studijní materiál a mají formu seminářů, na kterých jsou probírána jednotlivá témata a účtovány vzorové příklady z jednotlivých oblastí. Studium předmětu je zakončeno zkouškou. Na začátku semestru je studentům zadána seminární práce, která předpokládá účtování ve fiktivní firmě. Studenti si prověří znalosti dosud probraného učiva na účtování konkrétní firmy: sestaví počáteční nebo zahajovací rozvahu, sestaví deník a hlavní knihu, včetně uzavření aktivních a pasivních účtů přes konečný účet rozvažný a nákladové a výnosové účty přes účet zisků a ztrát. Na závěr sestaví konečnou rozvahu a zhodnotí hospodaření firmy. Předmět je ukončen zkouškou, která má podobu písemného testu. Další informace jsou uvedeny v Informačním systému VŠTE, kde je také uveden způsob komunikace mezi studentem a vyučujícím (tutorem). Kromě kontaktní výuky bude využívána zejména komunikace prostřednictvím Internetu. Každý vyučující i student VŠTE má zavedenu svoji ovou adresu a další formy komunikace jsou možné i přes Informační systém VŠTE. Předpokládá se znalost a prostudování základní literatury: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím. 14. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN

9 Kapitola 1: Účetní závěrka obsah a forma účetních výkazů v ČR KLÍČOVÉ POJMY řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka, mezitímní účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopení principu sestavování účetní závěrky - schopnost sestavit účetní výkazy ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 8 hodin VÝKLAD Ze zákona o účetnictví vyplývá pro účetní jednotku povinnost sestavit roční účetní uzávěrku a závěrku. Účetní závěrka = sestavení účetních výkazů. a) Řádná účetní závěrka sestavuje se k poslednímu dni účetního období; b) Mimořádná účetní závěrka v mimořádných situacích, např. u právnických osob ke dni zrušení bez likvidace, ke dni skončení likvidace nebo konkurzu apod.; 9

10 c) Mezitímní účetní závěrka sestavuje se i v průběhu účetního období; d) Konsolidovaná účetní závěrka sestavují ji účetní jednotky, které jsou v pozici ovládající nebo řídící osoby nebo uplatňují podstatný vliv v jiné společnosti; Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Zjednodušenou účetní závěrku mohou předkládat účetní jednotky, které nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem vzniká: Akciové společnosti, které na konci účetního období, za které závěrku předkládají, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 1. úhrn rozvahy je více jak 40 mil. Kč 2. čistý roční obrat je více než 80 mil. Kč 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců je v průběhu účetního období více než 50. Ostatní společnosti a družstva, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které za poslední dvě účetní období překročily nebo již dosáhly dvou ze tří výše uvedených kritérií; Zahraniční osoby, které podnikají na území ČR; Státní podniky. Podle zákona o účetnictví účetní závěrku tvoří: a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) c) Příloha k účetní závěrce, která může zahrnovat přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu. 10

11 Rozvaha (v tisících Kč) Položka aktiv Brutto Korekce Netto Minulé období (netto) Dlouhodobá aktiva Položka pasiv Vlastní kapitál Běžné období Minulé období Krátkodobá aktiva Cizí kapitál Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) Náklady Provozní Výnosy Provozní Finanční Finanční Mimořádné Mimořádné Výsledek hospodaření ve výši Kč (Zisk nebo ztráta) 11

12 Výkaz cash flow Přehled o peněžních tocích v tis. Kč Změna stavu peněžních prostředků z provozní činnosti z investiční činnosti z financování Počáteční stav peněžních prostředků Změna stavu peněžních prostředků Konečný stav peněžních prostředků Výkaz o změnách vlastního kapitálu Položka Počáteční zůstatek Změna stavu Konečný zůstatek Vlastní kapitál CELKEM STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: Zákon o účetnictví č. 563/1991 ve znění účinném od

13 OTÁZKY A ÚKOLY Označte správnou odpověď (i) 1. Které z uvedených podmínek musí splňovat s.r.o., která má povinnost auditu: a) úhrn rozvahy je více jak 40 mil. Kč b) úhrn rozvahy je více než 20 mil. Kč c) čistý roční obrat je více než 80 mil. Kč d) průměrný přepočtený stav zaměstnanců je v průběhu účetního období více než Základní kapitál s. r. o. v současně době musí činit nejméně: a) 1 Kč b) 100 Kč c) Kč d) Kč 3. Kolik osob je minimálně nutných pro založení v. o. s.? a) 1 b) 2 c) 5 d) Povinnost vytvářet rezervní fond ze zákona má: a) akciová společnost b) s. r. o. c) v. o. s. d) žádná z uvedených korporací 5. Která z uvedených korporací nemá povinnost vytvářet základní kapitál? 13

14 a) akciová společnost b) družstvo c) veřejná obchodní společnost d) komanditní společnost Příklad 1.1 LUISA, a. s., má následující stav aktiv a pasiv v tisících Kč: Budova Oprávky k budově Pozemek Materiál na skladě 40 Základní kapitál Stroje a zařízení Rezervní fond Rezervy 500 Podíl v dceřiné akciové společnosti Výrobky 60 Odběratelé 600 Oprávky ke strojům Běžný účet 500 Závazky vůči dodavatelům Doplňující informace: Podle analytické evidence byla z celkové částky vytvořených rezerv 500 určena rezerva ve výši 400 na sanaci pozemků dotčených těžbou. Ve společnosti se uskutečnily následující hospodářské transakce v tis. Kč: 1. Prodej výrobků: vlastní náklady prodaných výrobků 56, prodejní cena 66, všechny pohledávky vzniklé z prodeje výrobků byly zaplaceny na běžný účet v hotovosti. 14

15 2. Společnost Luisa emitovala dluhopisy se splatností 6 let, všechny dluhopisy byly upsány, 20 % upsaných dluhopisů nebylo dosud upisovateli zaplaceno, ostatní dluhopisy byly zaplaceny na běžný účet, nominální hodnota dluhopisů je rovna emisnímu kursu. Dluhopisy byly emitovány v celkové výši Došlo k sanaci těžbou dotčených pozemků, na kterou byla vytvořena rezerva ve výši 400. Dodavatel provedl úpravu pozemku a zaslal fakturu ve výši Luisa, a. s., přijala na běžný účet dlouhodobý úvěr ve výši Z běžného účtu byly zaplaceny úroky 40. Na základě realizovaných hospodářských transakcí byl zjištěn výsledek hospodaření. Úkoly: Sestavte do připravených formulářů: konečnou rozvahu výkaz zisků a ztrát Rozvaha k... Firma: Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Krátkodobá aktiva Závazky dlouhodobé Závazky krátkodobé Přechodná aktiva Přechodná pasiva 15

16 Součet aktiv Součet pasiv Výkaz zisků a ztrát Provozní náklady Provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření (zisk) Finanční náklady Provozní výsledek hospodaření (ztráta) Finanční výnosy Finanční výsledek hospodaření (zisk) Mimořádné náklady Finanční výsledek hospodaření (ztráta) Mimořádné výnosy Mimořádný výsledek hospodaření (zisk) Výsledek hospodaření za období (zisk) Mimořádný výsledek hospodaření (ztráta) Výsledek hospodaření za období (ztráta) Příklad 1.2 Artes, a. s., založená na území ČR, každoročně zasílá zakladatelské mateřské společnosti Ardi do zahraničí údaje z účetní závěrky před definitivní podobou účetních výkazů. Stejným způsobem postupovala i za aktuální účetní období, kdy byla vyhotovena předběžná rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Předběžná rozvaha (v tis. Kč) Předběžný výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek 800 Tržby za zboží oprávky k DHM -300 Prodané zboží Zásoby Služby Pohledávky krátkodobé Osobní náklady

17 Krátkodobý finanční majetek 200 Odpisy -160 Peníze Ostatní provozní náklady Krátkodobé závazky Finanční výnosy 40 Rezervy Přechodná pasiva Finanční náklady -80 Základní kapitál Daň z příjmů Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření za účetní období Zisk za účetní období Mateřská společnost rozhodla o doplnění následujících hospodářských operací (v tisících Kč): 1. Tvorba opravné položky k zásobám (polovina zásob na skladě je přechodně neprodejných) Tvorba rezervy na záruční opravy prodaného zboží Nevyfakturované služby za prodej zboží od externího zástupce (odhadovaná výše) 4. Stanovena daň ze zisku Úkol: Promítněte výše uvedené hospodářské transakce do konečné podoby účetních výkazů. Konečná rozvaha (v tis. Kč) Konečný výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek Tržby za zboží - oprávky Prodané zboží Zásoby Pohledávky krátkodobé Krátkobý finanční majetek Peníze Dluhy krátkodobé Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Finanční výnosy Rezervy 17

18 Přechodná pasiva Finanční náklady Základní kapitál Daň z příjmů Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření za účetní období Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Zamyslete se, zda zahraniční mateřská společnost musí mít stanoveno stejné účetní období jako dceřiná společnost v ČR. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. a, c 2. a 3. b 4. d 5. c 1.1. Rozvaha k... Firma: Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Budovy Základní kapitál Pozemek Rezervní fond Stroje Zisk Investice dlouhodobé Krátkodobá aktiva Dlouhodobé závazky Zásoby: Rezervy Materiál Emitované dluhopisy Výrobky 4 4 Dlouhodobé závazky Odběratelé Krátkodobé závazky Bankovní účet Dodavatelé Přechodná aktiva Přechodná pasiva Součet aktiv Součet pasiv Netto

19 Výkaz zisků a ztrát Provozní náklady: Změna stavu vnitropodnikových zásob Spotřeba surovin a nakupovaných služeb Provozní výnosy: 56 Tržby za výrobky a služby Čerpání rezerv a opravných položek Provozní výsledek hospodaření (zisk) Finanční náklady: Placené úroky 40 Finanční výsledek hospodaření (zisk) Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření (zisk) Výsledek hospodaření za období (zisk) 50 Provozní výsledek hospodaření (ztráta) Finanční výnosy: Finanční výsledek hospodaření (ztráta) Mimořádné výnosy Mimořádný výsledek hospodaření (ztráta) 10 Výsledek hospodaření za období (ztráta) Konečná rozvaha Dlouhodobý hmotný majetek aktiva (v tis. Kč) Konečná výsledovka (v tis. Kč) 800 Tržby za zboží oprávky -300 Prodané zboží Zásoby Služby opravné položky Krátkodobé pohledávky Osobní náklady Krátkodobý finanční majetek 200 Odpisy Peníze Ostatní provozní náklady Krátkodobé závazky Finanční výnosy 40 Rezervy 200 Přechodná pasiva 400 Finanční náklady -80 Základní kapitál Daň z příjmů

20 Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření za účetní období

21 Kapitola 2: Účetní uzávěrka operace předcházející účetní závěrce: inventarizace, časové rozlišení, dohadné položky KLÍČOVÉ POJMY účetní závěrka, inventarizace, manko, škoda, přebytek, dohadné položky aktivní, dohadné položky pasivní, časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů, výdajů CÍLE KAPITOLY - pochopení základních pojmů - porozumění významu a obsahu účetní uzávěrky - schopnost zaúčtovat inventarizační rozdíly u různých druhů majetku, nevyfakturované dodávky, časové rozlišení ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 12 hodin VÝKLAD Účetní uzávěrka je vyvrcholením účetních prací za účetní období před sestavením účetní závěrky. Postup prací: Přípravné práce 21

22 a) Inventarizace; b) Zaúčtování účetních operací na konci účetního období. Účetní uzávěrka a) zjištění výsledku hospodaření; b) výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti; c) uzavření všech účtů. Uzávěrkové operace operace předcházející účetní závěrce a) Inventarizace; b) Opravné položky; c) Kurzové rozdíly; d) Časové rozlišení nákladů a výnosů; e) Dohadné účty; f) Zúčtování kursových rozdílů; g) Rezervy; h) Při účtování zásob způsobem B převod PS do nákladů a převod skutečného zůstatku na příslušný účet zásob. Inventarizace Povinnost vyplývá ze zákona o účetnictví; Ověření skutečného stavu se stavem účetním; Zaúčtování inventarizačních rozdílů do období, s nímž věcně a časově souvisí; Tvorba opravných položek. Účetní uzávěrka a závěrka zahrnuje tyto činnosti: - zaúčtování všech účetních případů a hospodářských operací k rozvahovému dni, které souvisejí s běžným účetním obdobím a vyloučením všech, které se týkají období příštích; - provedení inventarizace majetku, zaúčtování inventarizačních rozdílů tj. mank a škod, přebytků, opravných položek; 22

23 - zaúčtování nevyfakturovaných dodávek a materiálu na cestě; - zaúčtování kursových rozdílů u majetku a závazků; - při účtování zásob způsobem B převod počátečních stavů a konečných zůstatků; - doúčtování pohledávek z pojistných událostí, u kterých do konce účetního období nebyla potvrzena výše náhrady. Uzavírání účetních knih deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů, podrozvahových účtů: - zjištění obratu MD a D (tj. deníkový obrat, obraty jednotlivých syntetických účtů, obraty analytických účtů); - zjištění konečných zůstatků aktivních a pasivních účtů a stavy nákladových a výnosových účtů; - převod konečných zůstatků na závěrkové účty tj. na účty 710 Účet zisku a ztráty, 702 Konečný účet rozvažný. Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady, výdaje, příjmy, výnosy, které nastaly v jednom účetním období, ale věcně a časově patří do období příštích. Nemusí se provádět, jde-li o bezvýznamné částky nebo o pravidelně se opakující platby. Postup upraven ve vnitřní směrnici. Jedná se o: a) Náklady příštích období - úč. 381 b) Komplexní náklady příštích období úč. 382 c) Výdaje příštích období úč. 383 d) Výnosy příštích období úč. 384 e) Příjmy příštích období úč. 385 Dohadné účty Neznáme přesnou výši (nemáme doklad), ale věcně a časově souvisí s běžným obdobím; a) Dohadné položky aktivní (očekávané pohledávky) např. do konce účetního období nevyúčtovaná výše náhrady škody od pojišťovny; 23

24 b) Dohadné položky pasivní dodané, ale nevyúčtované dodávky energie. STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Označte správnou odpověď (i) 1. Náklady jsou vyjádřením a) Hodnoty zásob b) Spotřeby zásob c) Spotřeby práce d) Rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou zboží 2. Která účetní zásada souvisí s účtováním nákladů a výnosů? 24

25 a) Akruální princip b) Zákaz kompenzace c) Zákaz kumulace d) Zákaz agregace 3. Účet 384 Výnosy příštích období je účtem a) Nákladovým b) Výnosovým c) Aktivním d) Pasivním 4. Pokud neznáme přesnou částku, jedná se o a) Výdaje příštích období b) Náklady příštích období c) Dohadnou položku aktivní d) Dohadnou položku pasivní Příklad 2.1 Zaúčtujte následující účetní případy: Popis účetního případu Kč MD D 1. VÚD - ztratné u zboží do normy v maloobchodě VÚD - dočasné snížení hodnoty: a) zboží na skladě b) materiálu na skladě c) nemovitosti d) výrobků VÚD - nevyfakturovaná dodávka materiálu (zp. B) VÚD opravné položky k pohledávkám: a) tvorba opravné položky nad rámec zákona

26 b) tvorba zákonné opravné položky c) odpis nedobytné pohledávky (soudní rozhodnutí) c) zúčtování zákonné opravné položky 5. VÚD ke dni účetní závěrky kurs vyhlašovaný ČNB 1 EUR/ 28,50 a) zahraniční odběratelé (KZ 800 Eur, Kč) b) zahraniční dodavatelé (KZ Eur, Kč) c) devizový účet (KZ Eur, Kč) d) valutová pokladna (KZ 700 Eur, Kč) Úkol: Zaúčtujte na příslušných účtech Příklad 2.2 Zaúčtujte následující účetní operace za předpokladu, že účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A: Popis účetního případu Kč MD D 1. Odhadovaný nárok náhrady škody od pojišťovny za vzniklou škodu (poškození zboží při přepravě) 2. Nevyfakturované, ale dodané zboží Následující účetní období 3. Pojišťovna potvrdila výši náhrady škody - rozdíl oproti odhadu 4. FAP nákup zboží - cena bez daně - DPH 21 %

27 - rozdíl oproti odhadu. Příklad 2.3 Doplňte chybějící částky a zaúčtujte následující účetní případy: Účetní případ Kč MD D 1. Běžné účetní období: Výdaje na dlouhodobou propagaci (3 roky) a) FAP spotřebovaný materiál b) VPD poštovné c) Zúčtování mezd výtvarníků d) VPD překlad 2. Zúčtování komplexních nákladů příštích období 3. Příslušný podíl komplexních nákladů (1/3) Následující účetní období: Příslušný podíl komplexních nákladů (1/3) spadající do tohoto účetního období Další účetní období: Příslušný podíl komplexních nákladů (1/3) spadající do tohoto účetního období Příklad 2.4 Doplňte chybějící částky a zaúčtujte účetní případy za předpokladu, že účetní jednotka není plátcem DPH. Účetní případ Kč MD D 1. VBÚ úhrada nájemného na prosinec 2014 únor VPD předplatné časopisu Provedeny opravy na základě smlouvy externí firmou, které dosud nebyly vyúčtovány 4. VPD předplatní jízdenky PPD na reklamní služby, které bude účetní jednotka provádět v příštím účetním období VBÚ předem přijaté nájemné Následující účetní období 27

28 Zúčtování nájemného leden únor 2015 Zúčtování předplatného časopisu Zúčtování jízdného FAP - vyúčtování oprav: - cena bez daně - DPH 21 % celkem Zúčtování nájemného přijatého předem Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Zamyslete se nad tím, zda existují situace, kdy případný schodek v pokladně je považován za škodu a účtován na účet 582. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. b, c 2. a 3. d 4. c d 2.1 Popis účetního případu Kč MD D oceněný reprodukční PC VÚD přebytek stroj oceněný znalcem na VÚD schodek v pokladně VÚD přebytek kolků VÚD manko do normy u materiálu VÚD manko nad normu u výrobků VÚD manko do normy u nedokončené VÚD pozemek nezachycený v účetnictví výroby 8. Předpis schodku pokladníkovi k náhradě Předpis manka skladníkovi k náhradě v 50% výši 10. Úhrada pokladního schodku srážkou ze mzdy. 28

29 11. VBÚ úhrada manka od skladníka Popis účetního případu Kč MD D 1. Odhadovaný nárok náhrady škody od pojišťovny za vzniklou škodu (poškození zboží při přepravě) 2. Nevyfakturované, ale dodané zboží Následující účetní období 3. Pojišťovna potvrdila výši náhrady škody rozdíl oproti odhadu FAP nákup zboží - cena bez daně DPH 21 % rozdíl oproti odhadu Účetní případ Kč MD D 1. Běžné účetní období: Výdaje na dlouhodobou propagaci (3 roky) e) FAP spotřebovaný materiál f) VPD poštovné g) Zúčtování mezd výtvarníků h) VPD překlad 2. Zúčtování komplexních nákladů příštích období 3. Příslušný podíl komplexních nákladů (1/3) Následující účetní období: Příslušný podíl komplexních nákladů (1/3) spadající do tohoto účetního období Další účetní období: Příslušný podíl komplexních nákladů (1/3) spadající do tohoto účetního období Účetní případ Kč MD D 29

30 1. VBÚ úhrada nájemného na prosinec 2014 únor 2015 Nájemné prosinec VPD předplatné časopisu Provedeny opravy na základě smlouvy externí firmou, které dosud nebyly vyúčtovány 4. VPD předplatní jízdenky PPD na reklamní služby, které bude účetní jednotka provádět v příštím účetním období 6. VBÚ předem přijaté nájemné Následující účetní období 7. Zúčtování nájemného leden únor Zúčtování předplatného časopisu Zúčtování jízdného FAP - vyúčtování oprav Zúčtování nájemného přijatého předem

31 Kapitola 3: Účetní uzávěrka zúčtování kursových rozdílů, opravných položek, rezerv. KLÍČOVÉ POJMY opravné položky, zákonné rezervy, rezervy ostatní, kurzový zisk, kurzová ztráta CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - porozumění principům tvorby rezerv a opravných položek - schopnost vypočítat a zaúčtovat kursové rozdíly na konci účetního období ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 10 hodin VÝKLAD 3.1 Kursové rozdíly Zákon o účetnictví povinnost účtovat v české měně, ale současně povinnost účtovat v cizí měně o vybraných položkách majetku vyjádřeného v cizí měně: - pohledávky - valuty - ceniny 31

32 - devizy - vklady do základního kapitálu - majetkové účasti Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat: Denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB); Pevných kurzů stanovených k určitému datu po vymezené období ne delší než 1 rok. a) Kursové rozdíly při úhradách zahraničních faktur 1. Při vzniku pohledávky nebo závazku dochází k přepočtu kurzem platným v den účetního případu; 2. Úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby; 3. Vzniklý kurzový rozdíl dle jeho povahy kursová ztráta nebo kursový zisk. b) Kursové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih 1. Pohledávky, závazky v cizí měně, valutová pokladna, devizový účet se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kursem ČNB; 2. Rozdíl z přecenění se účtuje na 563 nebo 663 výsledkově. 3.2 Opravné položky tvoří se při dočasném snížení hodnoty majetku; jakmile pominou důvody opravné položky se zruší. Schéma účtování OP k DM Tvorba a zúčtování OP OP k zásobám v provozní činnosti tvorba opravných položek zúčtování opravných položek 32

33 291 OP ke krátk. FM 579 Tvorba a zúčtování OP 096 OP k dlouh. FM ve finanční činnosti tvorba opravných položek zúčtováníá opravných položek Opravné položky k pohledávkám - zákonné - ostatní Zákonné opravné položky k pohledávkám Nejsou-li pohledávky včas uhrazeny nebo není-li předpoklad, že budou úspěšně vymahatelné, lze je zahrnout při splnění podmínek zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů do daňových nákladů (u poplatníků účtujících v podvojném účetnictví). Tvorba opravných položek k pohledávkám v závislosti na době, která uplynula od splatnosti pohledávky: Doba od splatnosti Výše opravné položky po 6 měsících 20 % hodnoty pohledávky po 12 měsících 33 % hodnoty pohledávky po 18 měsících 50 % hodnoty pohledávky po 24 měsících 66 % hodnoty pohledávky po 30 měsících 80 % hodnoty pohledávky po 36 měsících 100 % hodnoty pohledávky Opravné položky k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota nepřesáhla Kč, lze tvořit do výše 20 % neuhrazené pohledávky. Vyšší opravné položky lze tvořit v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. 33

34 Pokud tvoří účetní jednotka opravné položky k pohledávkám nad rámec tohoto zákona, jedná se o ostatní opravné položky, nikoli zákonné. Schéma účtování Tvorba a zúčtování zák. OP OP k pohledávkám 559 Tvorba a zúčtování OP tvorba opravných položek zúčtování opravných položek 3.3 Rezervy Dlouhodobý zdroj financování; Účelem tvorby rezerv je krytí budoucích výdajů a rizik, která jsou spojena s nepřetržitou činností ÚJ; Naplňují zásadu opatrnosti; Plní funkci časového rozlišování nákladů; Při tvorbě rezervy je znám účel; Při roční uzávěrce se provádí inventarizace rezerv, posuzuje se jejich výše a přiměřenost; Zůstatky rezerv se převádí do dalšího účetního období Členění rezerv 1. Zákonné - upraveny zákonem o rezervách; 2. Rezervy na důchody a podobné závazky; 3. Rezervy na daň z příjmů; 4. Ostatní o jejich tvorbě rozhoduje účetní jednotka sama. Účtování tvorby a čerpání rezerv podle zákona o účetnictví. Zákonné rezervy upraveny zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů: rezervy bankovní 34

35 rezervy v pojišťovnictví rezervy na opravu dlouhodobého majetku rezerva na pěstební činnost ostatní rezervy rezerva na odbahnění rybníka rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou rezerva na vypořádání důlních škod rezervy podle zvláštního zákona. Schéma účtování 45x Rezervy 55x Tvorba a zúčtování rezerv tvorba rezerv zúčtování rezerv STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN

36 OTÁZKY A ÚKOLY Označte správnou odpověď (i): 1. Vyberte z následujících rezerv zákonné rezervy: a) rezerva na rizika b) rezerva na opravu skladu c) rezerva na odbahnění rybníka d) rezerva na daň z příjmů 2. V případě, že přechodně poklesne hodnota zásob na skladě, je třeba účtovat o a) tvorbě rezerv b) zúčtování opravných položek c) tvorbě opravných položek d) zúčtování rezerv 3. Pokud ke dni úhrady pohledávky klesne kurs zahraniční měny oproti dni uskutečnění účetního případu, účtuje se o: a) kursovém zisku b) kursovém rozdílu aktivním c) kursovém rozdílu pasivním d) kursové ztrátě Příklad 3.1 Zaúčtujte na příslušných účtech: 1. Popis účetního případu Kč MD D VÚD - přechodné snížení hodnoty: 36

37 a) nedokončené výroby b) materiálu na skladě c) zboží na skladě d) osobních automobilů 2. VÚD - opravné položky u pohledávek za odběrateli a) tvorba zákonné OP b) tvorba ostatní OP c) zúčtování zákonné OP Příklad 3.2 Zaúčtujte následující účetní případy účetní jednotka účtuje zásoby metodou B: Účetní případ Kč MD D VÚD 1. PS - bankovní účet PS - valutová pokladna EUR po 26,50 2. FAV - prodej zboží do Itálie EUR (1 EUR 27,45) 3. FAP - nákup materiálu ze SRN EUR (1 EUR 27,30) 4. VBÚ - úhrada FAP (1 EUR 28,45 ) VÚD - kurzový rozdíl 5. VPD poskytnuta záloha na pracovní cestu zaměstnanci 500 EUR (1 EUR 28,40) 6. FAP nákup zboží z Belgie EUR (1 EUR 27,95) 7. Ke dni účetní závěrky kurz ČNB 1 EUR 28,10 37

38 Vyúčtování kurzových rozdílů k : KZ valutové pokladny KZ dodavatelé - zahraničí KZ odběratelé - zahraničí Příklad 3.3 Účetní jednotka se rozhodla tvořit rezervu na opravu střechy. Na základě rozpočtu zpracovaného stavební firmou je výše opravy stanovena na Kč. Předpokládaná doba tvorby rezervy 5 let. Plánované čerpání rezervy v roce Zaúčtujte účetní operace spojené s tvorbou a čerpáním rezervy. Účetní případ Kč MD D VÚD tvorba rezervy na opravy 2013 dlouhodobého hmotného majetku v 1. roce VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve 2. roce VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve 3. roce VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve 4. roce VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v 5. roce FAP za opravu střechy VÚD přenesená daňová povinnost 21 %

39 VÚD nárok na odpočet DPH 21 % VÚD zúčtování rezervy na opravu DHM Příklad 3.4 Jonathan, s. r. o., měla k následující zůstatky na účtech: (hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč před uzavřením účetních knih) Popis Kč Základní kapitál Rezervní fond 300 Stroje a zařízení Oprávky ke strojům a zařízení Zboží Bankovní účet Pohledávky za odběrateli krátkodobé Dlouhodobé bankovní úvěry Pokladna Závazky vůči dodavatelům krátkodobé Nerozdělený zisk minulých let Ocenitelná práva Výnosy příštích období 40 Rezervy Náklady příštích období 500 Výnosy celkem (bez zaúčtování inventarizačních rozdílů) Náklady celkem (bez zaúčtování inventarizačních rozdílů) Stavy majetku a závazků zjištěné inventarizací k rozvahovému dni odpovídají skutečnosti. Realizační cena zboží je přechodně poloviční než ocenění zboží v účetnictví. Odhadnutá výše pohledávek po lhůtě splatnosti, které pravděpodobně nebudou uhrazeny, je odhadována ve výši 20 % jejich celkové hodnoty. Úkol: a) Zaúčtujte účetní případy vyplývající z výše uvedených informací. b) Sestavte rozvahu do předtištěného vzoru. 39

40 Rozvaha k (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Krátkodobá aktiva Cizí kapitál Přechodná aktiva Přechodná pasiva Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Zamyslete se nad smyslem vytváření různých druhů rezerv v podniku. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. b, c 2. c 3. D Popis účetního případu VÚD - přechodné snížení hodnoty: a) nedokončené výroby b) materiálu na skladě c) zboží na skladě d) osobních automobilů Kč MD D

41 2. VÚD - opravné položky u pohledávek za odběrateli a) tvorba zákonné OP b) tvorba ostatní OP c) zúčtování zákonné OP Účetní případ Kč MD D VÚD PS - bankovní účet PS - valutová pokladna EUR po 27, FAV - prodej zboží do Itálie EUR ( 1 EUR 27,45) , FAP - nákup materiálu ze SRN EUR (1 EUR 27,30) VBÚ - úhrada FAP (1 EUR 27,90 ) VÚD - kursový rozdíl VPD poskytnuta záloha na pracovní cestu zaměstnanci 500 EUR (1 EUR 27,00) FAP nákup zboží z Belgie EUR (1 EUR 27,95) Ke dni účetní závěrky kurz ČNB 1 EUR 28,10 Vyúčtování kursových rozdílů k : Valutová pokladna Odběratelé zahraničí Dodavatelé - zahraničí , KZ valutové pokladny KZ dodavatelé - zahraničí KZ odběratelé - zahraničí Účetní případ Kč MD D 2013 VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého 2015 hmotného majetku VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého 41

42 hmotného majetku FAP za opravu střechy VÚD přenesená daňová povinnost 21 % VÚD nárok na odpočet DPH 21 % VÚD zúčtování rezervy na opravu DHM a) OP ke zboží OP k pohledávkám N-Tvorba OP ) Tvorba opravných položek k zásobám zboží 2) Tvorba opravných položek k pohledávkám b) Rozvaha k (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem Pasíva celkem Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Ocenitelná práva Základní kapitál Stroje Rezervní fond 300 Nerozdělený zisk minulých let Zisk 940 Krátkodobá aktiva Závazky Zboží Rezervy Odběratelé Závazky dlouhodobé Bankovní účet Závazky krátkodobé Pokladna Přechodná aktiva Přechodná pasiva 40 Náklady přístích období Výnosy příštích období 40 42

43 Kapitola 4: Specifika účtování v jednotlivých právních formách podnikání veřejná obchodní společnost KLÍČOVÉ POJMY veřejná obchodní společnost, zálohy na podíl na zisku, podíly na zisku společníků, podíl na úhradě ztráty společníků CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopení principu zakládání a fungování v. o. s. - dovednost zaúčtovat specifické účetní operace ve v. o. s. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 8 hodin VÝKLAD Od upravuje obchodní společnosti nový zákon o korporacích. K tomuto dni zanikl obchodní zákoník, který obchodní společnosti upravoval. Nově se obchodní společnosti označují jako korporace. Mezi korporace řadíme: 1. Veřejná obchodní společnost 43

44 2. Komanditní společnost 3. Společnost s ručením omezeným 4. Akciová společnost 4.1 Veřejná obchodní společnost - alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem; - ručení celým majetkem je velkou nevýhodou této právní formy podnikání, neboť v případě bankrotu společnosti může společník přijít o veškerý svůj majetek; - společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Společnost je založena společenskou smlouvou, ve které je uveden název, společníci a předmět podnikání společníků atp. Ve společenské smlouvě společníci zpravidla uvedou také způsob rozdělení majetku společnosti v případě, že bude společnost někdy zrušena nebo také způsob rozdělení zisku. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti může být jeden společník, více společníků nebo všichni společníci. 4.2 Specifika v. o. s. osobní společnost - výsledný zisk, popř. ztrátu si rozdělují společníci mezi sebe rovným dílem, - v průběhu účetního období si společníci mohou vyplácet zálohy na podíly na zisku, - veřejná obchodní společnost, i když je právnickou osobou, neplatí daň z příjmů právnických osob. V souvislosti se založením společnosti mohou být vynaloženy zřizovací výdaje, které představují různé poplatky např. za živnostenské oprávnění, poplatky za zápis společnosti do obchodního rejstříku, odměny notářům za sepsání společenské smlouvy apod.. Pokud zřizovací výdaje přesáhnou částku Kč, jsou dlouhodobým nehmotným majetkem a podléhají režimu odpisování. Pokud jejich celková částka nepřesáhne tuto hranici, zahrnou se přímo do nákladů. 44

45 Účetní případ MD D 1. Vyplacení zálohy na podílu na zisku společníkovi , Podíly na zisku společníků v.o.s Zúčtování záloh a) Doplatek podílu na zisku b) Vrácení přeplatku na zálohách , , Uzávěrkové operace v.o.s. - Zvláštností v. o. s. je, že si nepřenáší zisk ani ztrátu do dalších účetních období, neboť tyto zisky si zdaňují společníci sami ve svých základech daně; - v. o. s. nevyužívá účty 428, 429, 431 Pokud se společníci rozhodnou tvořit fondy, jejich tvorba je účtována takto: - Příděl fondům 364/ 422, 423, 427, 428 Uzávěrkové operace v. o. s. Popis účetního případu MD D 1. Převod zisku Převod zisku společníkům Uzávěrka účtu Převod ztráty Převod ztráty na společníky Uzávěrka účtu

46 STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Označte správnou odpověď: 1. Společníci v. o. s. ručí za závazky společnosti a) Společně a nerozdílně celým svým majetkem b) Neručí za závazky společnosti c) Ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu d) Ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně majetkem společnosti 2. Veřejná obchodní společnost může být založena a) jedním společníkem právnickou osobou b) alespoň dvěma společníky právnickou a fyzickou osobou 46

47 c) alespoň dvěma společníky d) alespoň dvěma právnickýma osobama, maximální počet společníků není omezen 3. Veřejná obchodní společnost zaniká a) výmazem z obchodního rejstříku b) smrtí společníka c) zrušením s likvidací d) zrušením bez likvidace Příklad 4.1 V souvislosti se založením veřejné obchodní společnosti byly vynaloženy tyto výdaje: - odměny notáři za sepsání společenské smlouvy Kč - poplatky za vydání živnostenského oprávnění a ostatní poplatky celkem Kč - pronájem kanceláře do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku Kč Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni Úkol: 1. Sestavte zahajovací rozvahu k Zaúčtujte účetní operace v souvislosti s otevřením účetních knih a zaúčtováním výdajů souvisejících se založením společnosti. Úkol 4.2 Veřejná obchodní společnost byla založena třemi společníky. Podle společenské smlouvy se zisk rozděluje na společníky rovným dílem. Ve zdaňovacím období 2014 vykázala v. o. s. zisk Kč. Společníci si v průběhu roku 2014 vypláceli zálohu na podíl na zisku - každý ve výši Kč. Zaúčtujte následující účetní případy: 47

48 Poř. č. Popis operace Kč 1. VBÚ - výplata zálohy na podíl na zisku MD D společníkům 2. Přiznané podíly na zisku společníkům 3. Vyúčtování záloh na podíly na zisku 4. Uzavření účtů: Následující účetní období: 5. Doplatek podílů na zisku společníkům Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Diskutujte o tom, kdy je výhodné veřejnou obchodní společnost založit. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. a 2. b, c 3. a 4.1 Zahajovací rozvaha v. o. s. k Aktiva Pasiva 382 Komplexní náklady příštích období 365 Ostatní závazky ke společníkům (výdaje se založením společnosti) Kč Kč Aktiva celkem Kč Účetní operace: Popis účetní operace 1. Otevření účtu Otevření účtu 365 Rozpuštění komplexních nákladů příštích období: Pasiva celkem Kč Kč MD 382 D

49 - nájemné - odměna notáři - poplatky VPD proplacení výdajů společníkům Poř.č. Popis operace Kč MD D 1. VBÚ - výplata zálohy na podíl na zisku společníkům Přiznané podíly na zisku společníkům Vyúčtování záloh na podíly na zisku Uzavření účtů: 596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Následující účetní období: Doplatek podílů na zisku společníkům

50 Kapitola 5: Specifika účtování ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti KLÍČOVÉ POJMY akciová společnost, základní kapitál, dividendy, společnost s ručením omezeným, podíl na zisku společníků s. r. o. CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopení principu založení, fungování a zániku akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným - schopnost zaúčtovat specifické účetní operace akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 12 hodin VÝKLAD 5.1 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným je jednou z nejrozšířenějších právních forem podnikání nejen v České republice ale i ve světě. Minimální výše základního kapitálu musí činit alespoň 1 Kč. Je upravena zákonem č. 90/2012 Sb. o korporacích. 50

51 Společnost s ručením omezeným může být založena jedním nebo více společníky. Pokud je zakládána více společníky, vzniká na základě společenské smlouvy. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. S. r. o. nemusí povinně vytvářet rezervní fond. Ke dni vzniku společnost sestavuje zahajovací rozvahu, ve které se na straně pasiv uvádí základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku, na straně aktiv veškeré splacené peněžité i nepeněžité vklady, případně pohledávky z upsaného vlastního kapitálu. Po sestavení zahajovací rozvahy se otevírají účty hlavní knihy a začíná se účtovat o výdajích se založením společnosti: a) pokud výdaje se založením společnosti uhradí společníci z vlastních prostředků, vznikají závazky ke společníkům, b) pokud jsou výdaje se založením společnosti uhrazeny z již splacených vkladů, sníží se bankovní účet a zvýší se výdaje se založením společnosti. Výdaje se založením společnosti, pokud nepřekročí částku Kč, se v zahajovací rozvaze uvádí na účtu 011- Zřizovací výdaje a postupně se odepisují. Pokud částku Kč nepřekročí, objeví se v zahajovací rozvaze zpravidla na účtu Komplexní náklady příštích období a po otevření účtů se rozpustí do nákladů. Účetní operace MD D 1. Zřizovací výdaje jako půjčka od společníka Náklady na reprezentaci jako půjčka od společníka VBÚ úhrada půjčky společníkovi VÚD odpisy zřizovacích výdajů Zřizovací výdaje uhrazené ze splacených vkladů společníků Účetní operace MD D 1. Otevření účtu Otevření účtu

52 3. Otevření účtu VÚD odpisy zřizovacích výdajů Půjčka od společníka s. r. o. Účetní operace MD D 1. Poskytnutí půjčky , Úroky , VBÚ - splacení půjčky včetně úroků 365, Zvýšení základního kapitálu s. r. o. Zvýšení základní kapitálu s. r. o. lze provést dvěma způsoby: a) upsání nových vkladů (efektivní zvýšení) b) z vlastních zdrojů společnosti (deklarativní zvýšení) Účetní operace: Účetní operace MD D 1. Úpis nových vkladů Splacení vkladů nepeněžitým majetkem 0xx, 1xx Splacení vkladů peněžními prostředky 211, Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 42x, Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Mzdy společníků a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady s. r. o. Pokud je společník v pracovněprávním poměru se společností, účtuje se takto: Účetní operace MD D 1. ZvL hrubá mzda společníků, jednatelů ZvL srážka zálohy na daň z příjmů Sražené sociální pojištění 6,5 %

53 4. Sražené zdravotní pojištění 4,5 % ZvL předpis sociálního pojištění za společnost 25 % ZvL předpis zdravotního pojištění za společnost 9 % VBÚ výplata mezd VBÚ odvod pojistného VBÚ odvod zálohy na daň z příjmů Odměny členů dozorčí rady nejsou zatíženy odvodem sociálního nebo zdravotního pojištění. Tyto odměny nejsou daňovým výdajem. Dozorčí rada je zřízena na základě společenské smlouvy, status společníka a jednatele je dán ze zákona: Účetní operace MD D 1. Přiznané odměny členům dozorčí rady Srážka zálohy na daň z příjmu Uzávěrkové operace v s. r. o. Při účetní uzávěrce se převedou konečné zůstatky rozvahových účtů na účet 702 Konečný účet rozvažný. Nákladové a výnosové účty se uzavírají převodem na účet 710 Účet zisků a ztrát. Účetní operace MD D 1. Uzavření nákladových účtů 710 5xx 2. Uzavření výnosových účtů 6xx a) Převod zisku b) Převod ztráty Uzavření aktivních účtů 702 AÚ 5. Uzavření pasivních účtů PÚ 702 Následující účetní období: 53

54 Účetní operace MD D 1. Otevření účtů: a) aktivních b) pasivních AÚ PÚ 2. Převod zisku Převod ztráty Rozdělování zisku s. r. o. Účetní operace MD D 1. Příděl do fondu ze zisku ,423, Převod zisku do dalších let Podíl na zisku společníků Sražená daň z podílů na zisku 15 % Valná hromada rozhoduje o naložení s případnou ztrátou: Vypořádání ztráty s. r. o. Účetní operace MD D 1. Úhrada ztráty 421, Převod ztráty do dalších let Specifika účtování akciové společnosti Zvýšení základního kapitálu a.s. upsáním nových akcií: Účetní operace MD D 1. VBÚ - vklady upisovatelů Účinný úpis nových akcií Započet již splacených akcií Emisní ážio VBÚ - splacení upsaných akcií Splacení upsaných akcií nepeněžitými vklady 0xx, 1xx

55 8. Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Snížení základního kapitálu a. s. Akciová společnost může snížit základní kapitál maximálně na 2 mil. Kč, resp. 20 mil. Kč. Možnosti snížení základního kapitálu a. s.: a) Snížení jmenovité hodnoty akcií (deklaratorní způsob) Účetní operace MD D 1. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií 2. Zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku , b) Snížení základního kapitálu a. s. stažením akcií z oběhu Účetní operace MD D 1. Výkup akcií , VBÚ - výkup akcií Likvidace akcií Zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. VBÚ výplata akcionářům 379, Odměňování členů orgánů a. s. Účetní operace MD D 1. Odměny členům orgánů spol. za výkon funkce Nárok na tantiémy Záloha na daň z příjmů 15 %

56 5. VBÚ - výplata odměn Rozdělování zisku a. s. O způsobu rozdělení zisku a. s. rozhoduje valná hromada. Příděl do rezervního fondu podle zákona o korporacích není od povinný. Jeho tvorba závisí na rozhodnutí valné hromady. Účetní operace MD D 1. Příděl do rezervního fondu Úhrada ztráty minulých let Nárok akcionářů na dividendy Předpis dividend ze zaměstnaneckých akcií Převod do základního kapitálu Převod zisku do dalších let Příděl fondům , 427 Vypořádání ztráty a. s. Účetní operace MD D 1. Úhrada ztráty z rezervního fondu Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let Úhrada ztráty z fondů ze zisku 423, Převod ztráty do dalších let Uzávěrkové operace a. s. Podle zákona o účetnictví vyplývá povinnost provést účetní závěrku pro všechny účetní jednotky. Cílem je stanovit účetní výsledek hospodaření. Účetní závěrka a způsob jejího provedení je podobný jako ve společnosti s ručením omezeným. STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: 56

57 RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Vyberte správnou odpověď (i) 1. Určete výši základního kapitálu s. r. o. a) Kč b) Kč c) 1 Kč d) Kč 2. Kdo rozhoduje o způsobu rozdělení tisku u akciové společnosti: a) dozorčí rada b) představenstvo c) valná hromada d) předseda představenstva 3. Při snižování základního kapitálu u a. s. nesmí základní kapitál klesnout pod hranici 57

58 a) 1 mil. Kč b) 2 mil. Kč c) 10 mil. Kč d) 20 mil. Kč Příklad 5.1 S. r. o. vzniká na základě takto sepsané smlouvy: 1. Společník vklad: budova pozemek Společník vklad: OA BÚ Společník vklad: BÚ Náklady na založení společnosti (zaplatil 1. společník jako půjčku společnosti se splatností do 1 roku). Základní kapitál zapsaný do obchodního rejstříku k činí Kč. Úkol: Sestavte zahajovací rozvahu. Příklad 5.2 Valná hromada a. s. dne rozhodla rozdělit výsledek hospodaření zisk za rok 2013 ve výši tis. Kč takto: na úhradu ztráty z roku 2010 ve výši 900 příděl rezervnímu fondu ve výši 650 zvýšení základního kapitálu příděl statutárnímu fondu za 150 předpis dividend akcionářům za 200 sražená daň 15 % z dividend zbývající výše zisku za rok převedena k použití do dalších let Úkol: Zaúčtujte účetní operace v souvislosti s rozdělením zisku. 58

59 Příklad 5.3 Zaúčtujte na příslušných účtech zvýšení základního kapitálu a. s.: Popis 1. Kč Upsání nových akcií - emisní kurz Prodej upsaných akcií Upsané akcie uhrazeny na BÚ ve výši 3. Zbývající hodnota akcií uhrazena věcným vkladem - pozemkem MD D Základní kapitál byl zvýšen z nerozděleného zisku minulých let ze zisku ve schvalovacím řízení Rozdělení zisku ve schvalovacím řízení: příděl zákonnému rezervnímu fondu příděl statutárnímu fondu Zápis změny základního kapitálu v obchodním rejstříku Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Zamyslete se, která právní forma podnikání je pro středního podnikatele z hlediska rizika nejvýhodnější? KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. c 2. c 3. b, d 5.1 Zahajovací rozvaha k (v Kč) 59

60 AKTIVA PASIVA 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Základní kapitál Budova Samostatné movité věci Ostatní závazky ke společníkům 031 Pozemek Běžný účet Komplexní náklady příštích období Aktiva celkem Pasiva celkem Popis účetní operace Tis. Kč MD D PS účtu 431 VH ve schvalovacím řízení 2. Úhrada ztráty minulých let Příděl rezervnímu fondu Zvýšení základního kapitálu Příděl statutárnímu fondu Předpis dividend akcionářům Sražená daň z dividend 15 % Převod zisku do dalších let Popis Kč MD D Upsání nových akcií - emisní kurz Prodej upsaných akcií za emisní ážio 2. Upsané akcie uhrazeny na BÚ ve výši 3. Zbývající hodnota akcií uhrazena věcným vkladem - pozemkem Základní kapitál byl zvýšen z nerozděleného zisku minulých let 60

61 ze zisku ve schvalovacím řízení Rozdělení zisku ve schvalovacím řízení: příděl rezervnímu fondu příděl statutárnímu fondu 6. Zápis změny základního kapitálu v obchodním rejstříku

62 Kapitola 6: Specifika účtování v komanditní společnosti KLÍČOVÉ POJMY komplementář, komanditista, základní kapitál, podíly na zisku CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopení principu fungování komanditní společnosti - schopnost zaúčtovat specifické účetní operace v komanditní společnosti ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 8 hodin VÝKLAD Komanditní společnost (k. s.) je považována za přechod mezi osobní a kapitálovou společností. Může být založena dvěma společníky komanditistou a komplementářem. Zákon připouští, aby se na ni vztahovala právní úprava veřejné obchodní společnosti s výjimkou komanditistů, na které se vztahuje právní úprava společnosti s ručením omezeným. Komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (má podobné postavení jako společník v. o. s.) a komanditista ručí za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu (podobné postavení jako společník s. r. o.). 62

63 Povinnost vkladu společníků: a) komplementář nemá povinnost vkladu; b) komanditista minimální výše vkladu Kč, musí být splacen před zápisem do obchodního rejstříku. V případě komanditní společnosti je většina účetních operací řešena stejně jako u společnosti s ručením omezeným. Specifické je konečné rozdělování zisků na konci účetního období mezi komplementáře a komanditisty. Rozdělování zisku a ztráty: rozdělování zisků a ztrát v k. s. je specifické z účetního hlediska; část zisku/ztráty připadajícího na komplementáře se účtuje stejně jako u v. o. s.; část zisku připadající na společnost, tedy komanditisty, se účtuje obdobně jako u s.r.o. v poměru, v jakém určuje společenská smlouva, jinak rovným dílem. Rozdělení zisku či ztráty mezi komplementáře Popis účetního případu MD D 1a) Převod podílu na zisku na komplementáře 1b) Převod ztráty na komplementáře Rozdělení zisku na komanditisty Popis účetního případu MD D 1. Převod zisku

64 2. Převod zisku komanditistům Uzávěrka účtu Převod ztráty Převod ztráty na komanditisty Uzávěrka účtu Uzavírání účetních knih k. s. Účetní operace MD D 1. Splatná daň z příjmů právnických osob Uzávěrka nákladových účtů 710 5xx 4. Uzávěrka výnosových účtů 6xx Převod zisku na účet Převod ztráty na účet Uzávěrka aktivních účtů 702 AÚ 8. Uzávěrka pasivních účtů PÚ 702 Na začátku následujícího období společnost rozhodne, jak naloží s případným ziskem/ ztrátou: Rozdělení zisku k. s. Účetní operace MD D 1. Zisk z minulého účetního období Předpis zisku komanditistům Srážka daně z podílu na zisku komanditistů Převod zisku do kapitálového fondu Převod zisku do dalších let

65 Komanditní společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Tomuto zpravidla předchází ukončení podnikatelských aktivit a vypořádání majetkových poměrů společnosti. STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Vyberte správnou odpověď (i) 1. Komplementář ručí za závazky komanditní společnosti a) Do výše svého nesplaceného vkladu b) Celým svým majetkem c) Neruční ničím d) Do výše svého splaceného vkladu 65

66 2. Komanditista má podobné postavení jako společník a) Veřejné obchodní společnosti b) Jednatel společnosti s ručením omezeným c) Společník s. r. o. d) Individuální podnikatel 3. Komanditní společnost zaniká a) Výmazem z obchodního rejstříku b) Smrtí komplementáře c) Smrtí komanditisty d) Ukončením činnosti likvidací Příklad 6.1 Zaúčtujte následující účetní případy v souvislosti s rozdělování zisku v komanditní společnosti: Náklady Kč Výnosy Kč Popis účetního případu Kč MD D 1. Přiznaný podíl na zisku komplementářům Předpis daně z příjmů komanditní společnosti Uzavření nákladových účtů Uzavření výnosových účtů Uzavření účtu Zúčtování disponibilního zisku k. s... Příklad 6.2 Komanditní společnost byla založena dvěma společníky komplementářem a komanditistou, kteří si rozdělují výsledek hospodaření v poměru 50 % : 50 %. Předpokládejte daň z příjmů 19 %. 66

67 Úkoly: a) Uzavřete účty. b) Stanovte výsledek hospodaření. c) Vypočtěte a zaúčtujte daň z příjmů. d) Na počátku dalšího účetního období otevřete účty a zaúčtujte možné způsoby rozdělení výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Konečné stavy: 221 bankovní účet Kč ostatní fondy Kč spotřeba materiálu Kč tržby za prodané služby Kč 600 Popis účetního případu Kč MD D Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Zamyslete se nad tím, v jakých případech je zpravidla komanditní společnost zakládána. 67

68 KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. b 2. c 3. a 6.1 Náklady Kč Výnosy Kč Popis účetního případu Kč MD D 1. Přiznaný podíl na zisku komplementářům Předpis daně z příjmů komanditní společnosti Uzavření nákladových účtů xx 4. Uzavření výnosových účtů xx Uzavření účtu Zúčtování disponibilního zisku k. s Konečné stavy: 221 bankovní účet Kč ostatní fondy Kč spotřeba materiál Kč tržby za prodané služby Kč 600 Popis účetního případu Kč MD D 1. Přiznaný podíl komplementáře na výsledku hospodaření 2. Předpis daně z příjmů k. s Uzavření účtu Uzavření účtu Uzavření účtu Zúčtování disponibilního zisku Následující účetní období 1. Otevření účtů: 431 VH ve schvalovacím řízení 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Výplata podílu na zisku komanditistům Srážka daně z podílu na zisku 15 % 24,

69 4. VBÚ Výplata podílů na zisku komplementářům

70 Kapitola 7: Účtování o zvířatech. Účetnictví individuálního podnikatele KLÍČOVÉ POJMY zvířata, přírůstky zvířat, příchovky zvířat, individuální podnikatel CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - porozumění principům účetního zachycení mladých zvířat a zvířat jako dlouhodobého majetku - schopnost zaúčtovat specifické účetní operace individuálního podnikatele ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 10 hodin VÝKLAD 7.1 Zvířata Zvířata jsou z ekonomického hlediska majetkem podniku. Mohou být: a) dlouhodobým hmotným majetkem 026, 086 b) zásobou účet

71 Na účtu 026 dospělá zvířata a jejich skupiny se účtují chovné kusy hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, prasata, koně); základním hlediskem pro zařazení zvířata na účet 026 je jeho dlouhodobý ekonomický prospěch (nad jeden rok); Patří sem koně sportovní, závodní, tažní apod., skupiny zvířat, např. hejno chovných hus. Účtování zvířat účet 124 mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účtujeme mláďata (veterinář rozhodne, do kdy lze zvíře považovat za mládě); dále sem patří jatečná zvířata a všechna ostatní zvířata, která nejsou účtována jako dlouhodobý hmotný majetek; i mladá či jatečná zvířata je možno na účtu 124 evidovat ve skupině; pokusná zvířata se evidují jako materiál na rozvahovém účtu aktivním 112 materiál na skladě, nedokončené výrobky. Ryby chované v rybníce se evidují jako nedokončená výroba na účtu Nedokončená výroba. Pokud jsou zvířata předmětem obchodu, evidujeme je jako zboží: aktivace 132/ 621. Oceňování zvířat a) Nakoupená zvířata pořizovací cenou; b) Zvířata z vlastního odchovu, přírůstky zvířat - vlastní náklady; c) Jinak reprodukční pořizovací cenou. Zvířata evidovaná jako dlouhodobý hmotný majetek lze podle zákona o dani z příjmů daňově odepisovat. Zvířata zařazená do odpisové skupiny 1 - doba odpisování 3 roky (skot plemenný i chovný, kozy chovné i plemenné, ovce chovné a plemenné, osli, muly a mezci, prasata plemenná a chovná, hejna husí plemenná a chovná); Zvířata zařazená do 2. odpisové skupiny doba odpisování 5 let (užitkoví, plemenní a chovní koně). 71

72 Odpisy: a) rovnoměrné b) zrychlené Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odepisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odepisovat skupinově. Účetní operace Účetní operace MD D 1. FAP nákup mladých zvířat FAP - doprava nakoupených mladých zvířat VÚD - doprava zvířat vlastním vozidlem VÚD - přírůstek zvířat VÚD - přeřazení zvířat do skupiny chovných kusů základního stáda VÚD - aktivace dlouhodobého hmotného majetku VÚD zařazení do majetku Příchovky mláďat FAV - prodej mláďat, jatečných zvířat Výdejka - vyskladnění zvířat FAV prodej chovných kusů Vyřazení z evidence: - v pořizovací ceně odpis zůstatkové ceny Nezaviněný úhyn mláďat Zaviněný úhyn mláďat Z hlediska daně z přidané hodnoty živá zvířata podléhají snížené sazbě. 72

73 7.2 Účetnictví individuálního podnikatele Podle OZ (Zákona o korporacích) je podnikatelem: osoba, jež podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění; podle zvláštních předpisů; fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu. Fyzická osoba může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Účetní jednotky mohou: sestavovat účtový rozvrh jen na úrovni účtových skupin; spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize; tvořit opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů. Zahájení podnikání individuálního podnikatele Vklady podnikatele do podnikání: Účetní operace MD D 1. VBÚ - vklad peněžních prostředků Vklad pozemku PPD - vklad hotovosti Vklad zboží (materiálu) 132 (112) Vklad osobního automobilu Osobní spotřeba podnikatele Účetní operace MD D 1. VBÚ - výběr pro osobní spotřebu podnikatele VPD - výběr pro osobní spotřebu podnikatele

74 Sociální a zdravotní pojištění individuálního podnikatele Zálohy na sociální a zdravotní pojištění podnikatele Účetní operace MD D 1. Předpis záloh sociálního pojištění Předpis záloh zdravotního pojištění VBÚ úhrada záloh Příští období Účetní operace MD D 1. Předpis nedoplatku sociálního a zdravotního pojištění Předpis přeplatku sociálního a zdravotního pojištění VBÚ odvod nedoplatku VBÚ vrácení přeplatku Daň z příjmů individuálního podnikatele Účetní operace MD D 1. VBÚ zálohy na daň z příjmů Předpis daně z příjmů VBÚ úhrada nedoplatku VBÚ vrácení přeplatku Převod výsledku hospodaření individuálního podnikatele Účetní operace MD D 1. Převod zisku Převod ztráty Individuální podnikatel podléhá dani z příjmů fyzických osob. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok, i když si jako účetní období zvolí rok hospodářský. 74

75 STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Vyberte správnou odpověď (i) 1. Vyberte, která zvířata budou považována za oběžný majetek: a) jatečná zvířata b) pokusná zvířata c) chovný býk d) základní stádo ovcí 2. Individuální podnikatel účtuje o svém vlastním kapitálu na účtu a)

76 b) 413 c) 491 d) neúčtuje o něm 3. Do zásob vlastní výroby patří a) materiál b) zboží c) zvířata d) nedokončená výroba Příklad 7.1 Zaúčtujte na příslušných účtech: Účetní operace Kč MD D 1. VBÚ - výběr podnikatele pro osobní spotřebu VÚD - přijatý dar - materiál VÚD - převod polotovarů vlastní výroby do podnikání 4. Přijatý dar počítač Vklad nebytové prostory Předpis zálohy na SP Předpis zálohy na ZP Převod osobního automobilu z podnikání do osobního vlastnictví: - pořizovací cena - zůstatková cena Příklad 7.2 Zemědělský podnikatel měl v souvislosti se zvířaty tyto účetní případy: Účetní operace Kč MD D 76

77 1. FAP - nákup mladých zvířat - cena bez daně - DPH 15 % celkem VÚD - doprava zvířat vlastním vozidlem VÚD - přírůstek zvířat VÚD - přeřazení zvířat do skupiny chovných kusů základního stáda VÚD - aktivace dlouhodobého hmotného majetku VÚD zařazení do majetku Příchovky mladých zvířat FAV - prodej jatečných zvířat cena bez daně DPH 15 % celkem Nezaviněný úhyn mláďat Úkol: Zaúčtujte uvedené účetní případy. Příklad 7.3 Zaúčtujte následující účetní případy: Účetní operace Kč MD D 1. Převod zisku z předcházejícího účetního období PPD vklad hotovosti Převod osobního automobilu z osobního užívání do podnikání reprodukční cena Zúčtování nerozděleného zisku Vklad pozemku pro stavbu skladu VPD osobní spotřeba podnikatele

78 Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Zamyslete se nad tím, kdy se z mladých zvířat stane dlouhodobý hmotný majetek. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. a, b 2. c 3. c, d 7.1 Účetní operace 1. VBÚ - výběr podnikatele pro osobní Kč MD D spotřebu 2. VÚD - přijatý dar - materiál (112) VÚD - převod polotovarů vlastní výroby do podnikání 4. Přijatý dar počítač 5. Vklad nebytové prostory 6. Předpis zálohy na SP Předpis zálohy na ZP pořizovací cena zůstatková cena Převod osobního automobilu z podnikání do osobního vlastnictví: 7.2 Účetní operace 1. Kč MD D FAP - nákup mladých zvířat - cena bez daně DPH 15 %

79 - celkem VÚD - doprava zvířat vlastním vozidlem VÚD - přírůstek zvířat VÚD - přeřazení zvířat do skupiny chovných kusů základního stáda VÚD - aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5. VÚD zařazení do majetku Příchovky mladých zvířat FAV - prodej jatečných zvířat - cena bez daně DPH 15 % celkem Nezaviněný úhyn mláďat Účetní operace Kč MD D 1. Převod zisku z předcházejícího účetního období PPD vklad hotovosti Převod osobního automobilu z osobního užívání do podnikání reprodukční cena Zúčtování nerozděleného zisku Vklad pozemku pro stavbu skladu VPD osobní spotřeba podnikatele

80 Kapitola 8: Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek. Majetkové a dlužné cenné papíry, oceňování. KLÍČOVÉ POJMY majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry, akcie, dluhopisy, ekvivalence, reálná hodnota, oceňovací rozdíl úrok CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopení rozdílů mezi majetkovými a dlužnými cennými papíry - schopnost zaúčtovat související účetní operace ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 14 hodin VÝKLAD Charakteristika a klasifikace cenných papírů Cenné papíry = jsou listiny, které představují peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vůči tomu, kdo cenné papíry emitoval. Mohou mít podobu listinnou nebo zaknihovanou. Člení se na: 80

81 majetkové cenné papíry, tj. akcie, zatímní listy a podílové listy; dlužné (úvěrové) cenné papíry, tj. dluhopisy (obligace), vkladové listy a certifikáty, směnky, šeky; ostatní cenné papíry, tj. opční listy a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními zákony např. náložné listy, skladištní listy apod.; odvozené cenné papíry (deriváty). Pokud chce účetní jednotka (ÚJ) dlouhodobě dosahovat výnosy či ovládat jiný podnik formou nákupu podílových cenných papírů a podílů jde o dlouhodobý finanční majetek, který je v držení podniku dobu delší než 1 rok; eviduje se v účtové třídě 0. Pokud chce obchodovat s cennými papíry jde o krátkodobý finanční majetek, který je v držení podniku do 1 roku; eviduje se v účtové tř Majetkové cenné papíry odrážejí vlastnické a rozhodovací právo, které plyne z podílu vloženého kapitálu do jiné obchodní společnosti nebo družstva; zakládají nárok na výnos z tohoto kapitálu v podobě dividend a podílů na zisku; nezakládají nárok na vrácení vloženého kapitálu. Akcie - nakoupené akcie za účelem dlouhodobého držení se účtují na účtech 06x. Rozlišujeme tři akciová portfolia: 81

82 1. majetková účast s rozhodujícím vlivem (účetní jednotka vlastní více než 50 % akcií jednoho emitenta); 2. majetková účast s podstatným vlivem (účetní jednotka vlastní více než 20 % a méně než 50 % akcií jednoho emitenta); 3. realizovatelné akcie pořizují se za účelem dlouhodobého držení. Oceňování při pořízení: PC = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (poplatky makléři, burze) K rozvahovému dni se majetkové účasti přeceňují takto: - majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem metodou ekvivalence s dopadem do vlastního kapitálu na účet 414; - realizovatelné akcie na reálnou hodnotu rovněž s dopadem do vlastního kapitálu na účet 414. Úbytky akcií od téhož emitenta se oceňují buď váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO. Ekvivalence (protihodnota) = aktuální podíl na vlastním kapitálu. Reálná hodnota tržní hodnota majetku; ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce; ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů. Účtování o pořízení a) úpisem akcií (účtování u investora) Účetní operace MD D 1. Pořízení dlouhodobého finančního majetku VBÚ - splacení upsaného vkladu Zápis společnosti, která je zakládána, do obchodního 06x

83 rejstříku (účtování u emitenta) Účetní operace MD D 1. Upsání akcií ve jmenovité hodnotě VBÚ splacení upsaných akcií Zápis do obchodního rejstříku b) Nákup u investora Účetní operace MD D 1. Nákup majetkových účastí , VPD - poplatek za zprostředkování VÚD - zařazení do majetku 061,062, Nárok na dividendy VBÚ přijaté dividendy K rozvahovému dni: Účetní operace MD D 1. Přecenění - zvýšení hodnoty 061,062, Přecenění snížení hodnoty ,062,063 Prodej majetkových cenných papírů Účetní operace MD D 1. FAV prodej majetkových cenných papírů VÚD vyřazení majetkových cenných papírů ,062, VBÚ - úhrada Akcie k obchodování- nakupuje účetní jednotka ke spekulativním účelům; - oceňování pořizovací cenou; 83

84 K rozvahovému dni se přeceňují tyto akcie na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku hospodaření. Zvýšení reálné hodnoty bude mít za následek výnos z přecenění (664), snížení reálné hodnoty naopak náklad z přecenění (564). Účtování 1. Nákup spekulativních akcií 259/ 221, Poplatek za zprostředkování 259/ 221, Zařazení do majetku 251,257/ 259 K rozvahovému dni: Přecenění - zvýšení reálné hodnoty 251,257/ 664 Přecenění snížení reálné hodnoty 564/ 251,257 Prodej Vystavená faktura 378/ 661 Vyřazení v důsledku prodeje 561/ 251,257 VBÚ úhrada 221/ Dlužné cenné papíry Cenné papíry, které vyjadřují úvěrový vztah mezi dlužníkem (emitentem) a věřitelem (investorem), v němž se dlužník zavazuje ve lhůtě splatnosti odkoupit dlužný cenné papír (např. dluhopis) a vyplatit úrok. Zakládají nárok na vrácení vloženého kapitálu. Dluhopisy - úvěrové cenné papíry, kdy investor očekává v budoucnosti splacení jeho nominální hodnoty a úroky; - nejsou s nimi spojena žádná práva na emitující jednotce. Člení se na: 84

85 a) krátkodobé b) dlouhodobé Dvě základní kategorie dluhopisů: a) bezkupónové dluhopisy (výnosem je rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu); b) kupónové dluhopisy (investor dostává pravidelné kupónové platby alikvótní úrokové výnosy). Účtování dluhopisů a) u investora Účetní operace MD D 1. FAP - nákup dlouhodobých dluhopisů FAP - nákup dlouhodobých dluhopisů VÚD zařazení dlouhodobých dluhopisů do majetku VÚD zařazení krátkodobých dluhopisů do majetku VBÚ úhrada za nakoupené dluhopisy V den splatnosti předložení dluhopisu k proplacení: a) jmenovitá hodnota dluhopisu b) úrok c) daň z příjmů , , VBÚ v den splatnosti proplacení dluhopisu Účtování dluhopisů b) u emitenta Účetní operace MD D 1. Emise - krátkodobých dluhopisů dlouhodobých dluhopisů VBÚ poplatek bance za emisi

86 3. VBÚ úhrada dluhopisu věřitelem Předložení dluhopisu k proplacení: - dlouhodobého dluhopisu krátkodobého dluhopisu hrubý úrok srážka daně z úroku VBÚ - odvod sražené daně proplacení dluhopisu vč. úroku Oceňování k rozvahovému dni - přiúčtuje se alikvotní úrokovaný výnos: dlouhodobé dluhopisy 065 xx/ 665 krátkodobé dluhopisy 256 xx/ 666 Opravné položky k cenným papírům Neoceňuje-li se cenný papír reálnou hodnotou a dochází-li k přechodnému snížení jeho hodnoty k okamžiku účetní závěrky, lze k takovému cennému papíru tvořit opravnou položku: 579/ 096, 291. Jakmile pominou důvody, opravná položka se zruší: 096, 291/ 579. Směnky Směnka je cenný papír splňující zákonem stanovené náležitosti, kterým se dlužníci zavazují v místě stanoveném listinou a na ní v určeném čase zaplatit stanovenou částku. Existují dva druhy směnek, které musí splňovat předepsané náležitosti, aby byly platné. a) Směnka cizí musí obsahovat tyto náležitosti: - označení, že jde o směnku; - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; - jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 86

87 - údaj splatnosti; - údaj místa, kde má být placeno; - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; - datum a místo vystavení směnky; - podpis výstavce. b) Směnka vlastní Její náležitosti jsou vymezeny takto: - označení, že jde o směnku; - bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; - údaj splatnosti; - údaj místa, kde má být placeno; - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; - datum a místo vystavení směnky; - podpis výstavce. Směnka plní tyto funkce 1. směnka jako cenný papír účtuje se na 06x, 25x 2. směnka jako platební prostředek U věřitele jde o cenný papír, u dlužníka se účtuje jako závazek (krátkodobý) 322 (dlouhodobý) 47x 3. směnka jako zajišťovací prostředek - zachycuje se v podrozvahové evidenci; 4. ručení pozdějším majitelům směnky - zachycuje se v podrozvahové evidenci. a) Směnka jako platební prostředek účtování u dlužníka 87

88 Účetní operace MD D 1. Dlužník akceptuje směnku: - úhrada závazku dodavateli úrok běžného období úrok příštího období 381 nominální hodnota směnky 322, VBÚ - úhrada směnky dlužníkem 322, b) Směnka jako platební prostředek účtování u věřitele Účetní operace MD D 1. FAV prodej zboží Odběratel akceptuje směnku se splatností 3 měsíce: - úhrada pohledávky úrok VBÚ proplacení směnky dlužníkem Eskont směnky = odkoupení směnky bankou před dobou její splatnosti od majitele směnky. Pokud se banka rozhodne směnku eskontovat, uzavírá s klientem smlouvu o eskontu směnky, jejíž součástí je i cena, za kterou banka směnku kupuje. Rozdíl mezi touto cenou a nominální hodnotou směnky = diskont, který ÚJ účtuje do nákladů. Účetní operace MD D 1. FAV prodej zboží Odběratel akceptuje směnku se splatností 3 měsíce: - úhrada pohledávky úrok Směnka předána bance k eskontu

89 4. Poskytnutý eskontní úvěr: diskont částka připsaná na BÚ Úhrada směnky dlužníkem STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN STROUHAL, J., a kol., Velká kniha příkladů vyd. Brno: Computer press, a. s., 798 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Vyberte správnou odpověď (i) 1. Kritériem pro zařazení akcie do dlouhodobého finančního majetku je 89

90 a) Výše nominální hodnoty akcie b) Úmysl investora c) Doba držení akcie d) Pořizovací cena akcie 2. Akcie za účelem obchodování se k rozvahovému dni přeceňují a) Ekvivalencí b) Reálnou hodnotou c) Nepřeceňují se d) Aktuální tržní cenou 3. Majetkové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem se k rozvahovému dni přeceňují a) Ekvivalencí b) Reálnou hodnotou c) Nepřeceňují se d) Aktuální tržní cenou Příklad 8.1 Společnost MBM nakoupila z BÚ v roce 2012 za účelem dlouhodobého držení 10 % podíl ve společnosti ALFA za Kč. K rozvahovému dni činil vlastní kapitál společnosti ALFA Kč. Reálná hodnota držených akcií Kč. V průběhu následujícího období společnost MBM přikoupila dalších 30 % podílu za Kč. Poplatek bance činil 10 % objemu obchodu. Z finančních důvodů před koncem období prodala 25 % podíl za Kč. K činil vlastní kapitál společnosti ALFA Kč a reálná hodnota držených akcií Kč. Úkol: Doplňte chybějící částky a zaúčtujte na příslušných účtech. 90

91 Účetní operace Kč MD D 1. FAP nákup akcií (10 % podíl) VÚD - zařazení do majetku 3. VBÚ úhrada akcií K Následující účetní období 1. Nákup dalšího 30 % podílu VBÚ provize bance VÚD zařazení akcií do majetku Přesun mezi porfolii: 10 % podíl oceňovací rozdíl FAV prodej 25 % podílu Vyřazení podílu - oceňovacího rozdílu Přesun mezi portfolii - podíl - oceňovací rozdíl K přecenění na reálnou hodnotu Příklad 8.2 S. r. o. má počáteční stavy na účtech dlouhodobého finančního majetku: 061 PS 70 % podíl ve firmě B, PC Kč 221 PS Kč Uskutečnily se tyto účetní případy: Účetní operace Kč MD D 1. FAP nákup akcií firmy D VPD provize makléři VÚD zařazení do majetku. 91

92 4. VBÚ úhrada nakoupených akcií Přecenění k rozvahovému dni ekvivalencí akcie B; 061 (vlastní kapitál firmy B činí 90 mil., 70 % z 90 mil. Kč = 63 mil.kč - rozdíl z přecenění 6. Přecenění akcií firmy D přecenění reálnou hodnotou, která činí Kč - rozdíl z přecenění Následující účetní období 1. FAV prodej akcií firmy D Zúčtování oceňovacího rozdílu.. 3. Vyřazení akcií.. 4. VBÚ úhrada prodaných akcií Úkol: Dopočítejte chybějící částky a zaúčtujte na příslušných účtech. Příklad 8.3 BETA s. r. o. nakoupila ke spekulativním účelům 200 akcií v celkové hodnotě Kč. K činila reálná hodnota tohoto balíku Kč. V průběhu následujícího roku prodala 180 akcií za Kč. K činila tržní hodnota 1 akcie Kč. Úkol: Zaúčtujte související účetní operace na příslušných účtech a doplňte chybějící částky. Účetní operace Kč MD D 1. VBÚ nákup akcií Zařazení akcií do majetku v PC 3. Přecenění na reálnou hodnotu k

93 Následující účetní období 1. FAV prodej 180 akcií. 2. Vyřazení akcií 3. VBÚ inkaso pohledávky 4. Přecenění na reálnou hodnotu k Příklad 8.4 Zaúčtujte účetní případy a doplňte chybějící částky: Účetní případ Kč MD D FAV - prodej zboží - cena bez daně - DPH 21 % celkem Akceptace směnky se splatností 4 měsíce odběratelem: - hodnota pohledávky - úrok 12 % p. a. nominální hodnota směnky Předložení směnky k eskontu bance Banka poskytla - eskontní úvěr - diskont - na BÚ připsala Avízo banky o úhradě směnky směnečným dlužníkem Příklad 8.5 Pořízení dluhopisu účtování u věřitele (investora) Účetní operace Kč MD D 93

94 1. FAP nákup krátkodobého dluhopisu ve jmenovité hodnotě VBÚ - úhrada VÚD zařazení dluhopisu do majetku V den splatnosti předložení k proplacení: - jmenovitá hodnota dluhopisu úrok sražená daň 15 % 5. VBÚ proplacení dluhopisu věřiteli Příklad 8.6 Účtování emise krátkodobých dluhopisů u emitenta: Účetní operace Kč MD D 1. Emise krátkodobých dluhopisů VBÚ úhrada od investora V den splatnosti předložení k proplacení: - jmenovitá hodnota dluhopisu úrok sražená daň 15 % 4. VBÚ - proplacení dluhopisu věřiteli - odvod sražené daně Úkol: Doplňte chybějící částky a zaúčtujte. Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Diskutujte o tom, jaké podmínky musí splňovat akcie, se kterými se obchoduje na burze. 94

95 KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. b 2. b 3. a 8.1 Účetní operace Kč MD D 1. FAP nákup akcií (10% podíl) VÚD - zařazení do majetku VBÚ úhrada nakoupených akcií K OR Následující účetní období 1. Nákup dalšího 30 % podílu 2. VBÚ provize bance 3. VÚD zařazení akcií do majetku Přesun mezi porfolii: 10 % podíl OR 063 OR oceňovací rozdíl FAV prodej 25 % podílu Vyřazení podílu ( x25/40) OR OR 062 OR OR 414 MD D oceňovacího rozdílu ( x25/40) 7. Přesun mezi portfolii podíl 15 % - oceňovací rozdíl 8. K přecenění na reálnou hodnotu 8.2 Účetní operace 1. FAP nákup akcií firmy D 2. VPD provize makléři Kč 95

96 3. VÚD zařazení do majetku VBÚ úhrada nakoupených akcií Přecenění k rozvahovému dni ekvivalencí akcie B; 061 (vlastní kapitál firmy B činí 90 mil., 70 % z 90 mil. Kč = 63 mil.kč - rozdíl z přecenění OR Přecenění akcií firmy D přecenění reálnou hodnotou, která činí Kč - rozdíl z přecenění OR 414 Následující účetní období 1. FAV prodej akcií firmy D Zúčtování oceňovacího rozdílu OR 3. Vyřazení akcií VBÚ úhrada prodaných akcií Účetní operace Kč MD D 1. VBÚ nákup akcií Zařazení akcií do majetku Přecenění na reálnou hodnotu k ( ) Následující účetní období 1. FAV prodej 180 akcií Vyřazení akcií ( x180/200) VBÚ inkaso pohledávky Přecenění na reálnou hodnotu k (20x1250 = )

97 Účetní případ Kč MD 1.- FAV - prodej zboží cena bez daně DPH 21 % celkem Akceptace směnky se splatností 4 měsíce odběratelem: hodnota pohledávky úrok 12 % p. a. nominální hodnota směnky D Předložení směnky k eskontu bance Banka poskytla - eskontní úvěr - diskont - na BÚ připsala Avízo banky o úhradě směnky směnečným dlužníkem Účetní operace Kč MD D jmenovité hodnotě VBÚ - úhrada VÚD zařazení dluhopisu do majetku V den splatnosti předložení k proplacení: FAP nákup krátkodobého dluhopisu ve - jmenovitá hodnota dluhopisu - úrok sražená daň 15 % VBÚ proplacení dluhopisu věřiteli 97

98 8.6 Účetní operace Kč MD D 1. Emise krátkodobých dluhopisů VBÚ úhrada od investora V den splatnosti předložení k proplacení: - jmenovitá hodnota dluhopisu - úrok - sražená daň 15 % 4. VBÚ - proplacení dluhopisu věřiteli - odvod sražené daně

99 Kapitola 9: Výsledek hospodaření výpočet daně; daň z příjmů splatná; daň z příjmů odložená KLÍČOVÉ POJMY náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výdaje příštích období, výnosy příštích období, příjmy příštích období CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - porozumění struktuře zjišťování výsledku hospodaření - schopnost vypočítat základ daně, daňovou povinnost splatnou a odloženou ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 8 hodin VÝKLAD Zjištění výsledku hospodaření a uzavření účtů Výsledek hospodaření je důležitým kvalitativním ukazatelem, který umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky. 1.) Výsledek hospodaření se zjišťuje v rovině: 99

100 a) provozní porovnáním provozních nákladů (50 55) a provozních výnosů (60 64); b) finanční porovnáním finančních nákladů (56 57) a finančních výnosů (66) c) mimořádný porovnáním mimořádných nákladů (58) a mimořádných výnosů (68) Součet provozního výsledku hospodaření a finančního výsledku hospodaření = výsledek hospodaření z běžné činnosti. Mimořádný výsledek hospodaření se zjišťuje z mimořádné činnosti. Výsledek hospodaření za účetní období = výsledek hospodaření z běžné činnosti + mimořádný výsledek hospodaření 2.) Mimo systém účetnictví zjistíme základ daně a vypočítáme daň 9.1 Výpočet daně z příjmů právnických osob Porovnáním účetních nákladů a výnosů zjistíme účetní výsledek hospodaření před zdaněním (hrubý účetní zisk). Abychom získali daňový základ, musíme transformovat účetní výsledek hospodaření: Daňový systém Účetní systém Výnosy za účetní období - náklady za účetní období Účetní výsledek hospodaření = účetní výsledek hospodaření + - náklady daňově neuznatelné = daňový základ 100

101 Daňová povinnost - daňová povinnost = disponibilní zisk Náklady daňově neuznatelné, které je nutno k účetnímu výsledku hospodaření přičíst: Cestovné nad limit stanovený zákonem o cestovních náhradách; Náklady na reprezentaci; Dary; Odměny členům orgánů společnosti a družstva; Pojištění nad rámec zákonné výše; Ostatní sociální náklady nad rámec zákonné výše; Nesmluvní pokuty a penále; Pohledávky odepsané bez soudního rozhodnutí; Účetní odpisy; Tvorba rezerv, mimo zákonných; Tvorba opravných položek, mimo zákonných; Manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod z živelních pohrom zahrnovaných do základu daně v plné výši). Výnosy, které se od účetního výsledku hospodaření odečítají: Výnosy zdaněné srážkou daně u zdroje (dividendy, účasti, úroky); Výnosy osvobozené od daně. Základ daně 101

102 - ztráta z předchozích zdaňovacích období = mezisoučet - hodnota darů na veřejně prospěšné účely (min Kč, max. v úhrnu lze odečíst 5 % z mezisoučtu) = snížený základ daně (zaokrouhlí se na celé tisíce dolů) x sazba daně (0,19) = daň - slevy na dani za zaměstnávání osob se zdravotním postižením = výsledná daňová povinnost Výsledná daňová povinnost je tzv. daní splatnou, tj. daní, která se musí zaplatit. Zaúčtování daně z příjmů splatné 1. Předpis daně z běžné činnosti 591/ Předpis daně z mimořádné činnosti 593/ Převod daně z běžné činnosti 710/ Převod daně z mimořádné činnosti 710/ 593 Odložená daň z příjmů Od jsou povinny účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek nebo ověřují účetní závěrku auditorem, vyčíslit a zúčtovat kromě splatné daně z příjmů také odloženou daň. Odložená daň z příjmů vzniká z rozdílného účetního a daňového pohledu na náklady a výnosy, a tím na výsledek hospodaření. Účelem odložené daně je maximálně přiblížit daňový základ s účetním výsledkem hospodaření. Tato účetní kategorie nemá dopad na skutečné placení daně z příjmů. 102

103 Nezaúčtováním odložené daně účetní jednotka nadhodnocuje (podhodnocuje) disponibilní zisk, a tím nezobrazuje věrně a poctivě finanční situaci účetní jednotky. Odložená daňová pohledávka představuje úsporu na dani z příjmů v budoucích obdobích, určitý budoucí nárok. Odložený daňový závazek předpokládá budoucí vyšší závazek na dani z příjmů. Snižuje disponibilní zisk, a tím zamezuje např. výplatě dividend nebo podílu na zisku. Trvalé rozdíly mezi účetními a daňovými náklady a výnosy nejsou podkladem pro vznik odložené daně. Vznikají u nákladů a výnosů, které jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů. Přechodné rozdíly vznikají tehdy, jsou-li účetní náklady a výnosy sice daňově uznatelné, ale v jiném zdaňovacím období než je období, v němž byly zaúčtovány. Přechodné rozdíly mohou být: a) Zdanitelné (připočitatelné) rozdíly mezi účetní a daňovou základnou aktiv a pasiv a v budoucnu vyústí do připočitatelných částek k základu daně. Představují odložený daňový závazek. K připočitatelným položkám např. patří: odpisy pohledávky vyplývající ze smluvních sankcí přecenění cenných papírů a podílů nepeněžité kapitálové vklady aj. b) Odčitatelné přechodné rozdíly - jsou rozdíly mezi účetní a daňovou základnou aktiv a pasiv, v budoucnu vyústí do odčitatelných položek k základu daně. Představují odloženou daňovou pohledávku. Jsou to např.: nezaplacené závazky z titulu sankcí (daňově účinné až po úhradě) nezaplacené daňové závazky nezaplacené sociální a zdravotní pojištění (do ) opravné položky k zásobám rezervy ostatní daňová ztráta 103

104 ztráta z prodeje cenných papírů. Výpočet odložené daně Při výpočtu odložené daně se vychází z tzv. rozvahového přístupu, tj. z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou vykázanou v rozvaze. Odložená daň = přechodných rozdílů x sazba daně Přechodný rozdíl = účetní zůstatková hodnota - daňová zůstatková hodnota STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN

105 OTÁZKY A ÚKOLY Vyberte správnou odpověď (i) 1. Který z uvedených nákladů je daňově neúčinný: a) tvorba a zúčtování zákonných opravných položek b) náklady na reprezentaci c) spotřeba materiálu d) daňové odpisy 2. Dary jsou a) daňově uznatelným nákladem b) nejsou daňově uznatelným nákladem c) jsou odčitatelnou položkou od základu daně d) nejsou daňově uznatelné, ale jsou při splnění podmínek odčitatelnou položkou od základu daně 3. Odložená daňová pohledávka je a) výše daně, která bude v budoucnosti zaplacena b) výše daně, která bude v budoucnosti ušetřena c) výše daně, která bude nyní ušetřena d) výše daně, která bude nyní zaplacena Příklad 9.1 Vypočtěte výši splatné daně a disponibilní výsledek hospodaření, jestliže společnost NERO, s. r. o. měla tyto konečné stavy na výsledkových účtech: Účet Kč Daňově uznatelný ANO NE Náklady 501 Spotřeba materiálu

106 502 Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné do limitu Cestovné nad limit Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Dary Smluvní pokuty a úroky z prodlení zaplacené 545 Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Manka a škody Odpisy Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 561 Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Výnosy 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Změna stavu výrobků Aktivace vnitropodnikových služeb Ostatní provozní výnosy

107 661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Doplňující informace: - daňové odpisy činí Kč - na účtu 648 přijatá náhrada za manka Kč Příklad 9.2 BRUTUS, s. r. o., dne pořídila a do majetku zařadila stroj v PC Kč. Účetně odepisovat bude stroj rovnoměrně po dobu 5 let. Pro účely daňového odpisování je stroj zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let, zrychlené odpisy mají koeficienty 5; 6. Úkol: Vypočtěte a zaúčtujte odloženou daň v jednotlivých letech životnosti stroje. Sazbu daně z příjmů uvažujte ve výši 19 %. Měsíční účetní odpis = / 60 = Kč Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Diskutujte o tom, jakou účetní zásadu by účetní jednotka porušila, pokud by neprováděla časové nerozlišení. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. b 2. d 3. b 9.1 Výpočet splatné daně 107

108 Popis Kč Výnosy Náklady Účetní výsledek hospodaření Náklady daňově neuznatelné: Celkem Základ daně Dary (10 %) Snížený základ daně Zaokr. základ daně Daň 19 % / 341 Disponibilní výsledek hospodaření Výpočet odložené daně Rok Účetní odpisy Daňové odpisy Účetní ZC Daňová ZC Rozdíl Sazba daně v % Zůstatek odložené daně Celkem

109 Účtování o odložené dani Rok Účetní případ Kč MD D 2011 Odložená daň Odložená daň Odložená daň Odložená daň Odložená daň Odložená daň Odložená daň KZ KZ 0 109

110 Kapitola 10: Účetní závěrka zveřejňování a ověřování účetní závěrky KLÍČOVÉ POJMY účetní závěrka řádná, účetní závěrka mimořádná, účetní závěrka mezitímní, příloha k účetní závěrce, výroční zpráva, audit CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - porozumění principu sestavování účetní závěrky - schopnost identifikovat povinnosti vyplývající z různých typů účetních závěrek ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 10 hodin VÝKLAD 10.1 Účetní závěrka Obsah a formu účetní závěrky pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a vedou účetnictví, upravuje zákon o účetnictví a vyhláška č. 500/ 2002 Sb. Účetní závěrka je tvořena finančními výkazy, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni. Zákon o účetnictví v 18 stanovuje povinné 110

111 informace, které musí účetní závěrka obsahovat. Cílem účetní závěrky je poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti, případně dalších atributů účetní jednotky. Obligatorně musí účetní závěrka obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, která poskytuje doplňující informace k těmto dvěma dokumentům. Fakultativní součástí je přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinnými informacemi jsou základní informace o firmě, sídle účetní jednotky, právní formě podnikání, předmětu podnikání a rozvahovém dni, ke kterému byla účetní závěrka sestavena. Podpisem statutárního orgánu účetní jednotky se účetní závěrka považuje za zpracovanou. Druhy účetních závěrek podle okamžiku sestavení a) řádná sestavuje k poslednímu dni účetního období b) mimořádná v ostatních případech; provádí se ve stejném rozsahu jako u řádné účetní závěrky c) mezitímní např. při přeměnách obchodních společností jen v rozsahu nezbytném pro ocenění d) konsolidovaná obchodní společnosti, jež jsou ovládající osobami Účetní závěrku tvoří Rozvaha Účetní výkaz, který obsahuje uspořádaný přehled aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování) účetní jednotky k určitému dni. Rozvaha informuje o finanční pozici podniku ke konkrétnímu okamžiku, včetně sumarizace celkových aktiv a pasiv. Struktura aktiv: pohledávky za upsaný kapitál, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, zásoby 111

112 Struktura pasiv: základní kapitál, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty vypovídá o reálné výkonnosti účetní jednotky. Výkaz zisku a ztráty je sestavován vertikálně, což nejlépe umožňuje zjistit: provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost, mimořádný výsledek hospodaření po zdanění, výsledek hospodaření za běžné účetní období. Zatímco rozvaha poskytuje statický pohled na majetek podniku a zdroje financování, výkaz zisku a ztráty představuje souhrn všech finančních operací za sledované období, které mají dopad do výsledku hospodaření Příloha k účetním závěrce Smyslem přílohy je zpřesnit, zdůvodnit, vysvětlit a popsat údaje vykázané v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Shrnuje informace o používaných účetních metodách, o událostech, které mohou nastat, ale nelze je přesně kvantifikovat. Dále obsahuje: všeobecné informace o účetní jednotce, informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování, doplňující informace k rozvaze a výkazu, jež vysvětlí a rozvedou každou významnou položku, informace o propojených osobách, 112

113 informace o půjčkách a úvěrech apod Výroční zpráva Výroční zpráva je prezentací obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím zviditelňují obchodní společnosti své úspěchy, komplexně veřejnost informují o výkonnosti, aktivitách, ekonomickém postavení i budoucích plánech. Podle zákona o účetnictví podléhá obsah výroční zprávy ověření auditorem, který kontroluje, zda údaje v ní obsažené korespondují s údaji účetní závěrky a zda jsou splněny požadavky vyplývající ze zákona o účetnictví. Podle 21 zákona o účetnictví by měla výroční zpráva obsahovat tyto informace: skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy (jež nastaly po rozvahovém dni), predikci vývoje aktivit podniku, výzkumnou a vývojovou činnost podniku, aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, pracovněprávní vztahy, účetní závěrku, zprávu o auditu. Výroční zpráva nepředstavuje pouze splnění zákonem uložené povinnosti, je rovněž součástí marketingové komunikace obchodní společnosti a může přispět k vytváření její image. Účetní závěrka může být sestavena ve zjednodušeném nebo v plném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu účetní závěrku zpracovávají účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Výjimkou jsou akciové společnosti, které musí účetní závěrku sestavit vždy v plném rozsahu. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem mají účetní jednotky, které v období bezprostředně předcházejícímu účetní závěrce překročily nebo dosáhly těchto kritérií: 113

114 1. aktiva celkem více než ,- Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst roční úhrn čistého obratu více než ,- Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu. U akciové společnosti stačí, aby splnila jedno z uvedených kritérií, u ostatních společností a družstev a fyzických osob vzniká povinnost auditu při splnění dvou ze tří podmínek. Zjednodušený rozsah účetní závěrky znamená, že účetní závěrka není sestavena detailně, některé položky jsou v ní více agregovány, popř. zcela vypuštěny. K účetní závěrce se vyjadřuje také dozorčí rada společnosti, která doporučuje valné hromadě její schválení nebo neschválení, popř. uvede nesrovnalosti vyplývající z účetní závěrky Audit účetní závěrky Audit upravuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech. Auditem se ověřuje, do jaké míry je účetní závěrka v souladu s realitou tzv. povinný audit. Tuto činnost provádějí auditoři, což mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, které splňují požadavky dané zákonem o auditorech, a bylo jim uděleno potřebné oprávnění. Zpráva auditora obsahuje úvod, ve kterém auditor uvede identifikační údaje auditované společnosti, rozsah provedeného povinného auditu, výrok auditora, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy, 114

115 výrok auditora je buď bez výhrad, s výhradou, záporný, nebo je vyjádření výroku odmítnuto, jestliže auditor není schopný výrok vyjádřit, popis všech dalších skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky apod., v závěru auditor uvede své jméno, příjmení a číslo auditorského oprávnění, datum vyhotovení a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo auditorského oprávnění a jména a příjmení statutárních auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu auditora, čísla jejich auditorského oprávnění, jejich podpis a datum vyhotovení. (Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů) Zveřejnění účetní závěrky Účetní jednotky s povinností auditu mají povinnost zveřejnit účetní závěrku společně se zprávou auditora ve sbírce listin obchodního rejstříku. Sbírka listin obchodního rejstříku Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku, nikoli rejstříkového spisu a je veřejně přístupná bez poplatků či předchozí registrace. Do sbírky listin se ukládají tyto dokumenty: výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 115

116 Do obchodního rejstříku a sbírky listin je možno nahlížet na webových stránkách neboť listiny jsou ukládány v elektronické podobě. Uživatelé účetních informací Vlastníci kapitálových společností, kteří obvykle společnost řídí prostřednictvím profesionálního managementu, ztrácejí vliv na každodenní řízení společnosti a možnost sledovat detailní informace o jejím vývoji. Pro drobné akcionáře je účetní závěrka a výroční zpráva jediným zdrojem jejich informací o chodu společnosti. Potenciální investoři využívají účetní závěrku k analýze dat, na základě kterých se rozhodují, zda vstoupit do společnosti a do jaké míry je pro ně společnost perspektivní. Věřitele, kteří společnosti poskytují dlouhodobé a krátkodobé půjčky, úvěry apod., zajímá likvidita společnosti, dodavatelé se soustřeďují na platební schopnost obchodního partnera. Odběratelé, pro které je společnost obchodním partnerem, dodavatelem, hledají bezpečnost a stabilitu dlouhodobější spolupráce. Pro banky, které jsou specifickým obchodním partnerem, jsou důležité informace o finančním zdraví společnosti, schopnost splácet závazky atp. Konkurence porovnává své hospodářské výsledky s výsledky své konkurence nebo zaměstnance zajímá, jaké má společnost mzdové podmínky, jaká je produktivita práce na zaměstnance, zda společnost vyplácí závazky k zaměstnancům včas. Konkurence se zjišťuje slabé stránky konkurenta a na základě těchto analýz dochází k vytvoření podnikatelských strategií. STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: RYNEŠ, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 1143 s. ISBN

117 ŠTOHL, P., Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A., Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA, 304 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Odpovězte na následující otázky: 1. Které výkazy tvoří účetní závěrku a co je jejich obsahem? 2. Jaké informace obsahuje příloha k účetní závěrce? 3. Jaké podmínky musí účetní jednotka splnit, aby jí vznikla povinnost ověření účetní závěrky auditorem? 4. Co je výstupem auditu? 5. Jakým způsobem se účetní závěrka zveřejňuje a kdo je uživatelem informací obsažených v účetní závěrce? Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Diskutujte o tom, které účetní jednotky mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. viz výklad 117

118 2. viz výklad 3. viz výklad 4. viz výklad 5. viz výklad 118

119 Kapitola 11: Daňová evidence obsah, forma. Evidence DPH, zásob, pohledávek a závazků, mezd. KLÍČOVÉ POJMY podnikal fyzická osoba, deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek, kniha závazků CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopení podstaty daňové evidence oproti účetnictví - schopnost zaznamenat hospodářské transakce v daňové evidenci ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 10 hodin VÝKLAD Charakteristika daňové evidence Daňová evidence nahradila od jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci nevymezuje zákon o účetnictví, ale zákon o daních z příjmů č. 586/ 1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 7b. 119

120 Podnikatelskou činnost lze zachycovat pomocí: a) Daňové evidence Je určena pouze pro fyzické osoby, které nemají ze zákona povinnost vést účetnictví. Pomocí daňová evidence se zjišťuje základ daně z příjmů fyzických osob. Daňová evidence eviduje pohyby peněžních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. Z hlediska daně z příjmů se příjmy dělí na příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a výdaje, které jsou daňově uznatelné tj. výdaje, které zákon o daních z příjmů uznává jako výdaje nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Odděleně jsou zaznamenány stavy majetku a závazků. Z hlediska administrativy není daňová evidence náročná, ale neposkytuje takový potenciál informací pro management firmy jako účetnictví. b) Účetnictví Účetnictví je určeno pro právnické osoby a fyzické osoby, pro něž povinnost vést účetnictví vyplývá ze zákona. Účetnictví je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Na rozdíl od daňové evidence, účetnictví poskytuje detailní pohled na hospodaření firmy. Cílem účetnictví je na základě porovnání nákladů s výnosy zjistit výsledek hospodaření. c) Vykazování příjmů s uplatněním paušálních výdajů na dosažení příjmů Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku mohou evidovat pouze své příjmy a pohledávky a výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů mohou uplatňovat procentem z dosažených příjmů. Zákon o daních z příjmů uvádí pro jednotlivé druhy příjmů dle 7 tyto sazby paušálních výdajů: zemědělská výroba 80 % příjmy z řemeslných živností 80 % příjmy z ostatních živností 60 % příjmy z jiného podnikání 40 % příjmy z pronájmu majetku zahrnutého v obchodním majetku 30 % 120

121 Výhodou tohoto způsobu uplatňování výdajů je administrativní a technická jednoduchost, poplatník nemusí shromažďovat doklady. d) Vedením evidence pro účely daně stanovené paušální částkou O daň stanovenou paušální částkou může podnikatel požádat příslušný finanční úřad, který na základě předpokládaných příjmů a odpočtu předpokládaných výdajů vypočte předpokládanou daň z příjmů. Tuto možnost mají podnikatelé, kteří nemají žádné zaměstnance, roční výše příjmů za bezprostředně tři předcházející zdaňovací období nepřesáhla Kč. Daň stanovená tímto způsobem musí činit alespoň 600 Kč za zdaňovací období. Kdo vede daňovou evidenci? fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a nejsou zapsané v OR, neuplatňují výdaje paušálem z dosažených příjmů; vést daňovou evidenci mohou fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů Kč. Právní úprava daňové evidence a) zákon o daních z příjmů b) občanský zákoník c) živnostenský zákon d) zákon o dani z přidané hodnoty e) zákon o spotřebních daních f) zákon o dani z nemovitostí g) zákon o dani silniční 121

122 h) zákon o dani k ochraně životního prostředí (ze zemního plynu, elektřiny, pevných paliv) i) daňový řád j) zákoník práce k) zákon o mzdě l) zákon o sociálním a zdravotním pojištění Způsob vedení daňové evidence Zákon o daních z příjmů vymezuje pouze obsah daňové evidence, ale neuvádí, v jaké formě by měla být daňová evidence vedena. Zpravidla se nemusí záznamy v daňové evidenci provádět průběžně během zdaňovacího období. Tuto povinnost však může podnikateli nařídit správce daně. Schéma provádění záznamů v daňové evidenci 122

123 Základní zásady daňové evidence 1. Zachycovat příjmy a výdaje v členění nezbytném pro zjištění základu daně z příjmů Základ daně z příjmů = příjmy zahrnované do základu daně výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 2. Evidence majetku a závazků Skutečnosti doložené účetními doklady se zaznamenávají do těchto knih: 123

124 1. Deník příjmů a výdajů 2. Knihy pro evidenci majetku a závazků Pro evidenci majetku a závazků: - inventární karty - skladní karty - kniha pohledávek a závazků - evidence DPH 3. Ostatní evidence - mzdová evidence - evidence DPH - pokladní kniha - deník tržeb za hotové. 124

125 Majetek a závazky K uskutečňování podnikatelské činnosti potřebuje podnikatel majetek, který můžeme rozdělit do dvou skupin: dlouhodobý majetek a oběžný majetek. a) Dlouhodobý majetek majetek, který slouží pro dlouhodobé zajištění podnikatelské činnosti. Tento majetek používáním neztrácí svou původní formu, ale postupně se opotřebovává. Opotřebení je vyjádřeno odpisy. Člení se na: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek b) Oběžný majetek jednorázově se spotřebovává při zajišťování provozní činnosti firmy. Zahrnuje: 125

126 zásoby krátkodobý finanční majetek pohledávky Oceňování majetku a) Pořizovací cenou Touto cenou se oceňuje nakupovaný majetek. Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší náklady spojené s pořízením (doprava, montáž, pojištění, instalace) b) Reprodukční pořizovací cenou Oceňování touto cenou se použije v případě, kdy není k dispozici doklad o původní ceně. Je to cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se zachycuje v daňové evidenci. Např. nepeněžité vklady podnikatele, přijaté dary apod. c) Vlastními náklady Tento způsob ocenění se používá pro ocenění majetku vyrobeného ve vlastní režii. Kalkulace ceny na úrovni vlastních nákladů nezahrnuje zisk. Vlastní náklady = přímý materiál + přímé mzdy + ostatní přímé náklady spojené s výrobou (sociální a zdravotní pojištění) + režijní náklady (odpisy strojů, spotřeba energie) Evidence závazků Závazky vznikají z titulu nakoupených zásob, majetku, služeb. Nejčastěji vznikají závazky: - vůči dodavatelům 126

127 - vůči zaměstnancům - vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění - vůči správcům daně - vůči bankám. Závazky jsou evidovány v knize závazků (knize přijatých faktur). Evidence pohledávek Pohledávky představují nárok podnikatele na peněžní plnění z titulu poskytnutých služeb, prodej výrobků a zboží. Pohledávky mohou vznikat: z obchodních vztahů vůči správci daně při vzniku přeplatků na daních jako nárok za pojišťovnou při náhradě škody z titulu poskytnuté zálohy dodavateli vůči zaměstnancům Pohledávky jsou evidovány v knize pohledávek (knize vydaných faktur). Účetní doklady Průkaznost daňové evidence je zajišťována pomocí účetních dokladů, které zachycují operace zaznamenané v daňové evidenci. Jsou důkazem o tom, že byly vykázané skutečně dosažené příjmy a výdaje. Druhy účetních dokladů: a) faktury přijaté b) faktury vydané 127

128 c) příjmové pokladní doklady d) výdajové pokladní doklady e) výpisy z bankovního účtu f) příjemky g) výdejky h) vnitřní účetní doklad Náležitosti účetních dokladů Zákon o účetnictví uvádí náležitosti, které musí účetní doklad mít, aby mohl sloužit jako důkazní prostředek v případě sporů. 1. Neexistuje přesný způsob pro označování účetních dokladů. Měla by existovat vzájemná vazba mezi účetním dokladem a jeho zachycením v daňové evidenci. Účetní doklady musí být vzestupně očíslovány. Číselná řada musí být kompletní. Např. přijaté faktury F 1, F 2, F 3 vydané faktury f 1, f 2, f 3 příjmové pokladní doklady P 1, P 2. P 3 výdajové pokladní doklady V 1, V 2, V 3 2. Obsah účetního případu musí být popsán, musí být uvedena identifikace účastníků tj. odběratele, dodavatele dle zápisu v obchodním rejstříku nebo živnostenského oprávnění (IČ, DIČ, bankovní spojení). 3. Peněžní částka nebo informace o ceně za jednotku a množství. 4. Datum vyhotovení účetního dokladu. 5. Datum uskutečnění účetního případu. 6. Podpis osoby odpovědné za účetní případ a podpis osoby odpovědné za zaúčtování. 128

129 Pokud je účetní doklad i daňovým dokladem, musí být vyhotoven do 15 dnů ode dne uskutečnění účetního případu. Zápisy musí být v dokladech nesmazatelné a trvalé po dobu archivace účetního dokladu. Doklady mohou být vystavovány ručně nebo vyhotovovány jako sestava z počítače. Archivace dokladů Minimální doba archivace je podle zákona o účetnictví 5 let následujících po roce, ve kterém doklad vznikl. Daňové doklady se archivují po dobu 10 let. Mzdové listy a doklady potřebné pro účely důchodového pojištění se uchovávají po dobu minimálně 30 let. Po uplynutí doby archivace mohou být doklady skartovány. Daň z přidané hodnoty Je nepřímou univerzální daní. Je zahrnována do cen zboží a služeb (není placena jako samostatná částka). Výrobce (prodejce) připočítává DPH k ceně. DPH u plátce DPH - neovlivňuje náklady ani výnosy. Plátce daně - osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci ekonomické činnosti. Registrace k DPH: a) povinná obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč b) dobrovolná Sazba DPH - základní 21 % nebo - snížená 15 % Předmět zdanitelného plnění - dodání zboží 129

130 - poskytnutí služeb za úplatu v tuzemsku - pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie - dovoz zboží ze třetích zemí Daňové doklady a) Běžný daňový doklad - např. faktura musí obsahovat: označení kupujícího i prodávajícího (DIČ) číslo dokladu datum vystavení dokladu (do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění) datum uskutečnění zdanitelného plnění předmět a rozsah zdanitelného plnění základ daně, sazba daně, výše daně b) Zjednodušený daňový doklad - nemusí obsahovat některé náležitosti obsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění sazbu daně celkovou částku tj. vč. daně odběratel si daň vypočítá sám lze jej vystavit pouze při platbách v hotovosti do Kč vč. daně Daň na vstupu daň z nákupů zboží, služeb, energie Daň na výstupu daň z prodejů zboží, výrobků, služeb Daňová povinnost - rozdíl mezi daní na vstupu a na výstupu. Pokud: daň na vstupu > daň na výstupu => nadměrný odpočet; daň na vstupu < daň na výstupu => vlastní daňová povinnost. 130

131 Daňové přiznání se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období. K tomuto dni je daň splatná. Zdaňovací období a) měsíční plátce s ročním obratem přesahujícím 10 mil. Kč za rok, b) čtvrtletní plátce s ročním obratem nepřesahujícím 10 mil. Kč za rok. Evidence mezd - Pokud podnikatel vykonává podnikatelskou činnost za pomoci zaměstnanců, musí vést mzdovou evidenci, tzn.: mzdové listy zaměstnanců zúčtovací a výplatní listinu evidenční listy důchodového pojištění Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí Zatímco v účetnictví se výsledek hospodaření zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady, v daňové evidenci se zjišťuje jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. STUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: ŠTOHL, P., Daňová evidence 2011 praktický průvodce. 2. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN Doporučené studijní zdroje: 131

132 SEDLÁČEK, J., Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s. 127 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY Označte správnou odpověď: 1. Daňovou evidenci upravuje zákon o účetnictví ANO NE 2. Zákon nařizuje obsah daňové evidence, nikoli formu ANO NE 3. Daňová evidence byla zavedena od roku 2004 ANO - NE 4. Daňovou evidenci mohou vést: a) fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku b) fyzické osoby, jejichž roční obrat nepřesáhne 25 mil. Kč a nejsou zapsané v obchodním rejstříku c) právnické osoby s obratem do 25 mil. Kč d) příspěvkové organizace 5. Uveďte, jaké výkazy se sestavují v daňové evidenci. Příklad 11.1 Rozhodněte, v jaké evidenci se zachytí následující majetek: Majetek Kč Evidence stroj sklad nákladní automobil zboží pohledávky

133 Příklad 11.2 Eva Malá, podnikající na základě živnostenského oprávnění, přijala dne zálohu ve výši Kč na reklamní služby, které bude poskytovat v lednu červnu Rozhodněte, jakým způsobem ovlivní přijatá záloha základ daně, pokud vede a) daňovou evidenci b) účetnictví Příklad 11.3 Vypočtěte vstupní cenu hmotného majetku: 1. Martina Povolná podniká na základě živnostenského oprávnění. Přijala fakturu za nákup multifunkčního zařízení za Kč, za instalaci zaplatila v hotovosti částku Kč. Faktura dodavateli zatím nebyla uhrazena. 2. Patrik Bednář pořídil jako živnostník v roce 2014 budovu za Kč, přičemž odhad soudního znalce činil Kč. 3. Marek Černý podnikatel, pořídil ze SRN stroj v přepočtu za Kč. Za zprostředkování prodeje zaplatil Kč, faktura za přepravu Kč. Příklad 11.4 Rozhodněte, v jaké evidenci by se zachytily tyto transakce: Popis transakce 1. FAP nákup zboží 2. Příjemka zboží na sklad 3. FAV prodej služeb 4. PPD tržby za služby v hotovosti 5. VPD nákup kancelářských potřeb 6. Zúčtování mezd 7. Zařazení osobního automobilu do hmotného majetku Evidence 133

134 Úkoly k zamyšlení a diskuzi: 1) Diskutujte o tom, jaké jsou hlavní výhody daňové evidence oproti účetnictví. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. Ne 2. Ano 3. Ano 4. b 5. Přehled o příjmech a výdajích 11.1 Majetek Kč Evidence Inventární karta DHNM stroj sklad Inventární karta DHNM nákladní automobil Inventární karta DHNM zboží Skladní karta pohledávky Kniha vydaných faktur V daňové evidenci ovlivní přijatá záloha základ daně v roce 2014, výnosem v účetnictví se stane až v okamžiku, kdy bude služba skutečně poskytnuta, tedy v roce Martina Povolná podniká na základě živnostenského oprávnění. Přijala fakturu za nákup multifunkčního zařízení za Kč, za instalaci zaplatila v hotovosti částku Kč. Faktura dodavateli Kč zatím nebyla uhrazena. 2. Patrik Bednář pořídil jako živnostník v roce 2014 budovu za Kč, přičemž odhad soudního znalce činil Kč Kč Marek Černý podnikatel, pořídil ze SRN stroj v přepočtu za Kč. Za zprostředkování prodeje zaplatil Kč, Kč faktura za přepravu Kč. 134

135 11.4 Popis transakce Evidence 1. FAP nákup zboží Kniha závazků 2. Příjemka zboží na sklad Skladní karta 3. FAV prodej služeb Kniha pohledávek 4. PPD tržby za služby v hotovosti Deník příjmů a výdajů 5. VPD nákup kancelářských potřeb Deník příjmů a výdajů 6. Zúčtování mezd Zúčtovací a výplatní listina 7. Zařazení osobního automobilu do hmotného majetku Inventární karta 135

136 Kapitola 12: Deník příjmů a výdajů u neplátce DPH, u plátce DPH KLÍČOVÉ POJMY příjmy zahrnované do základu daně, příjmy nezahrnované do základu daně, výdaje zahrnované do základu daně, výdaje nezahrnované do základu daně. CÍLE KAPITOLY - znalost základních pojmů - pochopit členění deníku příjmů a výdajů - schopnost zaznamenat hospodářské operace u plátce a neplátce DPH v deníku příjmů a výdajů ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 10 hodin VÝKLAD Deník příjmů a výdajů je hlavní knihou daňové evidence. Umožňuje sledovat příjmy a výdaje na bankovním účtu i v hotovosti za sledované období. Účtují v něm podnikatelé, kteří dosahují příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle 7 zákona o daních z příjmů a uplatňují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve skutečné výši. Zákon neuvádí, jakou podobu by měl deník příjmů a výdajů mít. 136

137 Operace v deníku se zachycují na základě výpisů z běžného účtu a na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Do deníku jsou operace zaznamenány chronologicky, každá operace se uvádí na jeden řádek deníku příjmů a výdajů. Poslední řádek na stránce slouží pro průběžný součet Struktura deníku příjmů a výdajů Datum datum uskutečnění účetní případu např Označení dokladu zkratkou a číslem, např. P 2 (příjmový pokladní doklad č. 2) Text - popis operace např. přijatá tržba za prodej výrobků Peněžní prostředky v hotovosti - příjmy a výdaje peněžních prostředků v pokladně Peněžní prostředky na bankovních účtech - příjmy a výdaje peněžních prostředků na bankovním účtu Průběžné položky slouží pro zachycení převodu peněžních prostředků mezi pokladnou a bankou Příjmy zahrnované do základu daně příjmy z podnikatelské činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. např. tržby z prodeje zboží, tržby z poskytnutých služeb apod. 137

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV

3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 7. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ O ZVÍŘATECH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Rezervy Uzavření účetních knih,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 2. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více