ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNA LIDSKOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNA LIDSKOSTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNA LIDSKOSTI

2 OBSAH strana Název školního vzdělávacího programu. 1 Obsah.. 2 Identifikační údaje.. 4 Charakteristika školy.. 5 Charakteristika ŠVP Škola dílna lidskosti... 8 Učební plán ŠVP pro I. stupeň ZŠ. 18 Učební plán ŠVP pro II. stupeň ZŠ. 19 Volitelné a nepovinné předměty. 20 Učební osnovy vyučovacích předmětů I. stupeň : Český jazyk a literatura.. 21 Anglický jazyk. 27 Matematika. 31 Výpočetní technika. 35 Člověk a jeho svět 37 Vlastivěda Přírodověda. 46 Hudební výchova 51 Výtvarná výchova. 55 Tělesná výchova 60 Pracovní činnosti 65 II. stupeň: Český jazyk a literatura. 69 Anglický jazyk.. 82 Matematika 88 Výpočetní technika 96 Dějepis.. 98 Výchova k občanství 105 Fyzika Chemie Přírodopis

3 Zeměpis 133 Hudební výchova. 141 Výtvarná výchova 144 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti. 160 Volitelné předměty Německý jazyk 164 Sportovní výchova Dramatická výchova 171 Estetická a muzikální výchova 174 Cvičení z českého jazyka 178 Cvičení z matematiky. 181 Informatika Ekologický seminář. 186 Nepovinné předměty Křesťanská výchova 189 Sportovní výchova Zdravotní tělesná výchova Výchova mimo vyučování Školní družina Školní klub Hodnocení žáků. 196 Autoevaluace školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola dílna lidskosti. Platnost: Od Předkladatel - název školy: Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín Adresa: Štítná nad Vláří 417 Právní subjekt: Příspěvková organizace - od Ředitelka školy: Mgr. Marie Matulová, statutární zástupce organizace Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Josef Hnaníček Koordinátoři ŠVP: Mgr. Josef Hnaníček; Mgr. Marie Matulová Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Obec Štítná nad Vláří se sídlem Štítná nad Vláří-Popov, č.p. 72, PSČ , telefon Datum zřízení školy: Datum zápisu do rejstříku škol: poslední změna zápisu v rejstříku škol a ŠZ ; č.j. 1020/99 IZO: Součásti školy: I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Školní družina ŠD Školní jídelna - ŠJ Celková kapacita školy: 350 žáků Celková kapacita ŠD: 160 žáků Celková kapacita ŠJ 350 obědů Rada školy: Zřízena zřizovatelem školy od , devítičlenná. Rodičovské sdružení: Klub přátel dětí a školy (KPDŠ) zaregistrován MV ČSFR Školní sportovní klub v rámci AŠSK ČR pracuje na škole systematicky od

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplná vesnická škola s postupným ročníkem. Škola se nachází na okraji integrované obce Štítná nad Vláří Popov a vzdělává kolem 300 žáků pocházejících většinou z této obce a ze sousední vesnice Jestřabí vzdálené asi 2 km západním směrem; několik žáků dojíždí z Rokytnice, Brumova Bylnice a Valašských Klobouk. Výuka probíhá buď v jedné nebo ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Vybavení školy Škola je prostorná, skládá se ze tří pavilónů a spojovacího krčku. Byla postavena jako 18 třídní v roce Má prostorné světlé chodby a odpočinkové kouty se spoustou květin a rozsáhlými prostorami pro výstavy žákovských prací a výrobků. Před školní jídelnou je vybudována galerie pro výstavy profesionálních výtvarníků a fotografů. Můžeme využívat 15 tříd a 12 odborných pracoven - odborné učebny fyziky a chemie, výpočetní techniky, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, školní knihovnu, cvičnou kuchyňku, pracovnu šití, cvičné dílny kovozpracující a dřevozpracující. Čtyři z nich jsou vybaveny dataprojektorem s počítačem, další tři TV a videopřehrávačem s DVD. Dále je zde 10 velmi dobře vybavených kabinetů a sborovna s přilehlou kuchyňkou. Čtyři kabinety a sborovna jsou vybaveny PC s tiskárnami, 3 kopírkami a internetem; jsou zapojeny do sítě. Žáci i učitelé využívají také školní sálek a 2 tělocvičny. Školní družina pro žáky I. stupně má 3 oddělení, navazuje na ni prostorná školní jídelna s kuchyní. U školy je vybudováno víceúčelové asfaltové hřiště, doskočiště, běžecká dráha, kruhová výseč, antukové volejbalové hřiště a dětský koutek s houpačkami, prolézačkami aj. pro školní družinu. V respiriu jsou zabudovány tři betonové stoly pro stolní tenis. V hodinách tělesné a sportovní výchovy i v mimoškolních aktivitách využíváme také hřiště na místním koupališti, travnaté fotbalové hřiště a celý areál místní TJ Sokol naproti školy. Materiální vybavení školy je velmi dobré. V letošním roce začala celková rekonstrukce školy, která je rozvržena na tři roky. V roce 2007 prochází rekonstrukcí pavilón D školní kuchyň s jídelnou, tělocvičny, školní družiny a respirium, v dalších letech pak postupně pavilóny I. a II. stupně a spojovací krček (A, B, C). Velkou pozornost věnujeme integraci žáků s tělesným a lehkým mentálním postižením, s vývojovými poruchami učení a vadami řeči. Na prvním i druhém stupni pracují vyškolené dyslektické asistentky, na prvním stupni vyškolená logopedická asistentka. Se všemi integrovanými žáky pracují pedagogičtí pracovníci podle individuálního vzdělávacího plánu pod odborným vedením příslušných poradenských center. Věnujeme se soustavně rozvoji etického a estetického cítění žáků a také jejich všestrannému osobnostnímu, tělesnému a sportovnímu rozvoji. Kromě soutěží okresní či krajské úrovně se aktivně zapojujeme do sportovních soutěží Valašské sportovní ligy, kterou už sedmý rok organizujeme spolu se sedmi okolními základními školami. Mnoho let u nás má pobočku Základní umělecká škola Valašské Klobouky, vyučuje 5

6 v odborných učebnách naší školy tři odpoledne v týdnu hudební (klavír a housle) a výtvarný obor. Pedagogičtí pracovníci i zástupci rodičů vedou řadu zájmových kroužků vaření a stolování, míčové hry, odbíjenou, kopanou, dopravní a zdravotnický kroužek, stolní tenis, základy hry na kytaru, národopisný kroužek Javorníček Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má celkem členů, z toho jeden je externista (místní farář římsko katolické církve). Většina učitelů pracuje na plný úvazek, někteří mají úvazky částečné. Většina pedagogů je zkušených, s lety pedagogické praxe, asi třetina učitelů je mladších, se 3 10 lety pedagogické praxe. Dvě třetiny ped. pracovníků bydlí v místě školy, třetina jich dojíždí, většinou z nedalekých Valašských Klobouk a Brumova Bylnice. Všichni interní pedagogičtí pracovníci absolvovali v posledních dvou letech 5 cyklů školení pro celý pedagogický sbor: týmová spolupráce, akce na zakázku v projektu Koordinátor, 2x projekt ESRO (emoční a sociální rozvoj osobnosti), cyklus školení k tvorbě ŠVP se školním koordinátorem ŠVP; a mnohé další akce DVPP zaměřené na tvorbu školního vzdělávacího programu a na činnostní učení. Všichni vyučující I. stupně a někteří z II. stupně prošli kurzy činnostního učení v rámci Tvořivé školy. Patříme k síti tzv. tvořivých škol a síti škol ESRO. Ve škole pracují dva výchovní poradci jeden pro volbu povolání na II. stupni je zároveň metodikem prevence sociálně patologických jevů, druhý na I. stupni pro práci s integrovanými žáky, dále koordinátor enviromentální výchovy a koordinátor ICT. Škola má dobře vybavenou družinu se třemi odděleními a třemi vychovatelkami. Kvalifikovanost pedagogického sboru je přibližně 80 %. Stále je velmi obtížné zajistit v naší pohraniční oblasti kvalifikované učitele cizích jazyků, na II. stupni schází učitel aprobovaný pro TV. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola patří do sítě tzv. tvořivých škol, do sítě škol ESRO a byla MŠMT ČR zařazena k informačním centrům ICT. Od pracuje na škole systematicky školní sportovní klub v rámci AŠSK ČR. Pedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují při mnoha krátkodobých i dlouhodobých projektech. V minulých letech jsme realizovali tři projekty v rámci SIPVZ, díky nimž jsme pro školu pořídili další výpočetní techniku a dva dataprojektory. Od ledna 2007 pracujeme na dlouhodobém projektu Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím, který je financován ESF a MŠMT ČR a bude trvat do V dalším projektu Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí, který je financován ze stejných zdrojů, spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého, Salesiánským klubem mládeže, o.s. Fryšták (DIS). Oba projekty budou realizovány až do konce června Díky všem těmto projektům byla vytvořena a stále vzniká spousta metodických materiálů, o nichž informujeme na našich webových stránkách a které jsou na CD- R poskytnuty zdarma všem zájemcům. Dále se v rámci projektů koná velké množství nejrůznějších (tradičních i netradičních) akcí pro děti i pro jejich rodiče. 6

7 Třídní kolektivy vyjíždějí na mnohé exkurze a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, pro žáky 7. ročníku pořádáme každoročně lyžařský výcvikový kurs v místě školy a pro žáky 6. ročníku osobnostní kurs v DIS ve Fryštáku. Už několik let spolupracujeme se slovenskou základní školou v Trenčíně. Spolu se sedmi dalšími školami Evropské unie jsme se v březnu 2007 přihlásili k vzájemné spolupráci v projektu Sokrates Finsko, Německo, Norsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie. V červnu roku 2007 byla účast naší školy v tomto mezinárodním projektu schválena. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Mezi školou a rodičovským sdružením, které bylo pod názvem Klub přátel dětí a školy registrováno MV ČSFR dne , existuje po celou dobu velmi dobrá spolupráce. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky rodičů, třikrát probíhají organizovaná konzultační odpoledne pro rodiče. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po dohodě s třídním, popřípadě vyučujícím učitelem. Každoročně organizujeme den otevřených dveří, při kterém seznamujeme rodiče s projekty, které právě zpracováváme. Na školní a rodičovský ples nacvičujeme předtančení polonézy se žáky 9. ročníku, společně s rodiči organizujeme Den dětí a další akce. Škola pořádá pro rodiče a veřejnost i obyvatele sousedního penzionu tradiční výstavy adventních věnců a dalších výtvorů a výrobků dětí, vánoční hry, výstavy výtvarných prací žáků a profesionálních i amatérských regionálních výtvarníků a fotografů s vernisážemi, besídku, popřípadě veřejnou prezentaci projektů k Svátku matek. Při realizaci projektů i jinak spolupracujeme se spolkem ochránců přírody Kosenka Valašské Klobouky, s občanským sdružením Dúbrava Valašské Klobouky a Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Rozvíjíme spolupráci s místní knihovnou a Muzejním spolkem ve Valašských Kloboukách. Zapojujeme se aktivně do vědomostních, dovednostních i sportovních soutěží a naši žáci dosahují velmi pěkných výsledků. Spolupracujeme dlouhá léta se Základní uměleckou školou Valašské Klobouky a s Domem dětí a mládeže Brumov Bylnice při zajišťování školních i mimoškolních aktivit našich dětí. Velmi úzce spolupracujeme s obcí při přípravě tzv. Popovských národopisných slavností a dalších kulturních akcí, při přípravě a realizaci dílčích oprav a celkové rekonstrukce školy. Současní i bývalí pedagogičtí pracovníci školy jsou členy zastupitelstva i obecní rady. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Náš školní vzdělávací program vznikl na základě aktivní spolupráce a závěrečné shody celého pedagogického sboru. Při strategii jeho koncepce jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, z podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků a z lokálních podmínek a vztahů. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky nějakým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o určitou vzdělávací oblast. Jako klíčový úkol jsme si vytýčili sladit výuku tématicky, přiblížit ji potřebám praktického života a docílit systematicky uceleného vzdělání u každého žáka vycházejícího z devátého ročníku. Naplnění těchto cílů nám umožňuje zásadní zlom, k němuž v našem vzdělávacím systému dochází, totiž posílení pravomocí základního článku systému školy. Naše základní škola je jedinou školou v místě, a z tohoto důvodu musíme uspokojit potřeby a zájmy všech žáků. Společným tématem, které prolíná celou prací školy, je zaměření na osobnostní rozvoj, prosociální výchovu a rozvoj regionálních tradic. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program Škola - dílna lidskosti. Výchovně vzdělávací strategie K tomu aby naše škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy : 1. Využívání různých zdrojů informací - učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací ( tištěnými, elektronickými apod. ) - žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet ve výuce i mimo ni. 2. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, zkušenosti ze školení, jež pedagogové absolvovali, skupinová práce, projekty...) - škola organizuje tematické projekty, kde si žáci ověří využitelnost školních poznatků v praxi - pořádá exkurze zaměřených na poznávání regionálních tradic - neustále vede děti k zájmu o věci veřejné - jak lokálního, tak globálního charakteru. 8

9 3. Spolupráce s rodiči, zřizovatelem a dalšími institucemi (KPDŠ, školská rada, pedagogicko psychologická poradna, občanská sdružení v místě atd.) - žáci se účastní veřejných kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují - organizujeme pro žáky společné akce jak s rodiči (ples) tak i mezi dětmi navzájem - zapojili jsme se do projektu SOCRATES Comenius. 4. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, tvorba a dodržování dohod atd.) - vlastním příkladem vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku a v návaznosti na to i k rozvoji všech klíčových kompetencí. Klíčové kompetence rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale vytváříme u dětí ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti, a tedy i propojení více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy nebo vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou skupinové a kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence k řešení problému rozvíjíme navozováním a řešením problémových situací, ve kterých žáci samostatně řeší problémy, volí různé způsoby řešení, vyhledávají informace vhodné k řešení problému, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí a důsledky svých činů správně zhodnotí. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracování školních projektů z nejrůznějších oblastí, zpracováním a prezentací jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. V rámci skupinového učení přebírají žáci různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 9

10 V rámci procesu vzdělávání se věnuje pozornost i následujícím žákovským kompetencím : Učení - být schopen vzít v úvahu zkušenost - dávat věci do souvislostí - organizovat svůj učební proces - být schopen řešit problémy - být zodpovědný za své učení. Objevování - získávat informace z různých zdrojů posoudit jejich věrohodnost - zvažovat různé zdroje dat - radit se s odborníky ze svého okolí. Myšlení a uvažování - chápat kontinuitu minulosti a současnosti - nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky - být schopen vyrovnávat se s nejistotou situace, hledat řešení - účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor - vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci - hodnotit sociální chování související se zdravím, s životním prostředím - vnímat hodnoty umění, hudby, literatury atd. Komunikace - rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích - být schopen prezentovat, obhajovat a argumentovat své názory, mluvit na veřejnosti - naslouchat a brát v úvahu názory druhých - vyjadřovat se písemnou formou - rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kooperace - být schopen spolupráce práce v týmu - činit rozhodnutí - posuzovat a hodnotit věci správně - objevit a řešit konflikty - navazovat a udržovat kontakty. 10

11 Práce - vytvářet projekty - brát na sebe zodpovědnost - přispívat k práci skupiny a společnosti - organizovat svou vlastní práci - projevovat solidaritu. Adaptace - využívat informační a komunikační techniky - být flexibilní při rychlých změnách - nalézat nová řešení - být houževnatý v případě potíží. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky s vývojovými poruchami učení, s prospěchovými a výchovnými problémy posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do odborných pracovišť zajišťujících diagnostiku. Jsou to zejména PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a SPC (speciální pedagogická centra). Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyžívány vhodné metody a organizační postupy výuky a vytváří se a realizuje individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce s rodiči žáka. Na základě těchto vyšetření jsou pak tito žáci i žáci se zdravotním postižením integrováni do běžných tříd a jsou jim vytvářeny následující podmínky - individuální přístup učitele - možnost účasti v dyslektickém kroužku nebo individuální práce s dyslektickou či logopedickou asistentkou - používání speciálních pomůcek a programů při výuce - spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření žáků se SPU (specifickými poruchami učení) - nejmenší žáci mohou dle potřeby navštěvovat logopedický kroužek. Při klasifikaci integrovaných žáků a žáků se SPU přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Mimořádně nadaní žáci mohou být zařazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách i podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Škola podporuje reprezentaci na akcích a olympiádách, při kterých mohou žáci prokázat své nadání v jednotlivých oblastech. 11

12 Začlenění průřezových témat: 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace ČJ M PČ M PČ ČJ M PČ M PČ Psychohygiena TV M ČJ PČ AJ M PČ TV M ČJ PČ HV AJ HV Př TV PČ M ČJ VT HV AJ HV VT TV Př M ZV OV M,TV OV, ZV HV M,PČ OV HV,ZV TV ZV TV M ZV OV M,TV VZ HV,OV SV M OV HV, PČ TV ZV TV M OV M,TV PČ HV,OV SV M OV HV TV TV M ZV OV M, ČJ PČ, OV, ZV HV,TV SV M, ČJ OV HV TV ZV TV Kreativita ČJ HV PČ M HV PČ ČJ M HV PČ ČJ M PČ ČJ M PČ ČJ M VT HV ČJ HV AJ DV SV HV ČJ D SV ČJ AJ SV 12

13 SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí ČaS ČaS ČaS Mezilidské vztahy Komunikace ČaS ČJ TV ČaS ČJ TV ČaS AJ ČJ TV Vl Vl OV ZV AJ Kooperace a kompetice M M VT AJ AJ OV, AJ ZV,TV HV ČJ ČJ PČ,AJ,TV OV HV OV TV OV, AJ ZV ČJ OV,TV ZV HV PC, NJ, AJ OV,TV HV,TV OV ČJ AJ OV AJ OV HV TV PČ,AJ,JN OV,TV HV MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti AJ Hodnoty, postoje, praktická etika ČaS TV ČaS TV ČaS AJ TV AJ VT OV ZV TV Vl Vl OV ZV HV OV ZV TV OV,ČJ ZV HV OV TV OV ZV TV OV ČJ HV OV ZV AJ OV,TV ZV HV PČ, ČJ, AJ OV, NJ HV,TV OV TV OV ZV TV OV ZV HV 13

14 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola 1. stupeň 2. stupeň Vl Vl OV OV ZV ZV OV ZV PČ OV, ZV PČ Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Vl Vl OV AJ ZV PČ OV ZV PČ OV,ZV PČ Z Př OV,ZV PČ Z D Vl Vl OV OV OV OV Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl OV D ZV OV ZV OV ZV OV ZV 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň HV,AJ,AJ VT OV, PČ OV,NJ OV AJ HV Z HV ČJ HV, PČ JA,JN Evropa a svět nás zajímá JA HV JA,NJ OV HV ČJ,AJ 14

15 Objevujeme Evropu a svět AJ AJ AJ OV AJ Jsme Evropané AJ AJ AJ OV D OV AJ NJ OV OV AJ NJ OV Z Př OV AJ NJ OV D 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň HV Vl Kulturní diference HV Vl Lidské vztahy HV TV HV TV HV TV V TV HV TV OV HV AJ OV,AJ ZV HV,PČ OV HV NJ OV,AJ ZV HV,PČ Etnický původ OV OV OV Př Multikulturalita ČJ ČJ OV Princip sociálního smíru a solidarity OV NJ OV HV Z,NJ OV,AJ HV ČJ OV NJ ČJ OV HV NJ Vl Vl OV OV OV OV D OV ZV HV,AJ OV Z D ČJ, NJ OV, Z D 15

16 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Př Př Z, OV Př ZV Př ZV OV OV ZV OV ZV Základní podmínky života Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostřed TV Př Př Z OV PČ OV ZV TV TV Vl TV Vl TV OV ZV PČ OV PČ OV ZV OV, PČ ZV Př Ch OV OV,ZV Př CH, PČ M,VZ OV F Ch Př OV F,ZV Z OV CH, Př, ZV PČ Z 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň VT,HV VT, ČJ OV ZV ZV HV OV,ČJ HV OV ZV ZV HV OV 16

17 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality OV Z Stavba mediálních sdělení OV OV DV OV DV OV OV OV OV Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti TV ČJ TV ČJ OV Z OV Z OV OV ČJ Tvorba mediálního sdělení AJ Práce v realizačním týmu AJ AJ AJ AJ AJ VT AJ TV ČJ AJ TV VT Z,AJ Z ČJ TV F AJ TV 17

18 UČEBNÍ PLÁN ŠVP I. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 1. stupeň ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ * 7+2* 6+2* 5+2* Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M * 4+1* 4+1* 4+1* Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT Člověk a jeho svět ČaS 2 1+1* 2+1* - - Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl ,5 2 Přírodověda Př ,5 2 Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Minimální a maximální hodinová dotace Nepovinné předměty Křesťanská výchova KV Individuální logopedická péče ILP 1*** 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV 1*** 18

19 UČEBNÍ PLÁN ŠVP - II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty 2. stupeň 6.-9.ročník Minimální časová dotace Český jazyk a literatura ČJ * 4+1* 4+1* 3+1* Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M * 4+1* 4 3+1* Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis D Výchova k občanství OV Fyzika F * Chemie Ch Přírodopis Př * Zeměpis Z * 1 Hudební výchova HV Výtvarná výchova Výchova ke zdraví ZV 1 1 1* 1* 10 Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ * Druhý cizí jazyk 6-2*/ 2*/ 2*/ Volitelné předměty ostatní 6 - /2** 2*/2**+2* 2*/2**+2* Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Minimální-maximální časová dotace

20 Volitelné předměty (vzdělávací oblast) Hodinová dotace Německý jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) NJ 2-2/ 2/ 2/ Sportovní výchova (Člověk a zdraví) SV 2 - /2 /2 /2 Dramatická výchova DV 2 - /2 2/ /2 Estetická a muzikální výchova (Umění a kultura) EMV 2 - /2 /2 /2 Cvičení z českého jazyka (Jazyk a jazyková výchova) CvČ / Cvičení z matematiky (Matematika a její aplikace) CvM / Informatika (Informační a komunikační technologie) Inf /1 - Ekologický seminář EkS 1 - /1 - Nepovinné předměty Křesťanská výchova KV Zdravotní tělesná výchova ZTV 1*** Sportovní výchova SV 2*** Poznámky: * Hodiny přidané vyučovacímu předmětu z disponibilní časové dotace. ** Další volitelné předměty, v 7. ročníku jako alternativa pro ty žáky, kteří si nevyberou další cizí jazyk. *** Tento nepovinný předmět se tvoří ze žáků různých ročníků podle reálné potřeby. Ročník se na vyučování volitelných předmětů dělí, případně se tvoří skupiny z různých ročníků, v každém ročníku patří do časové dotace pouze první číslo před lomítkem, např. 2/. Při počtu žáků 25 a více v jedné třídě se dělí výuka cizího jazyka na dvě skupiny, dělí se aspoň jedna hodina českého jazyka a jedna hodina matematiky, dělí se výuka tělesné výchovy a pracovních činností pro zajištění bezpečnosti žáků a efektivity vyučování. Volitelný a nepovinný předmět se otevře při počtu nejméně 7 žáků. Protože volitelné a nepovinné předměty jsou praktického rázu, budou se naplňovat do maximálního počtu 24 žáků. 20

21 UČEBNÍ OSNOVY POVINNÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ I. STUPEŇ Český jazyk a literatura charakteristika předmětu (1. 5. ročník) Obsahové vymezení předmětu Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených RVP. Předmět má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Časové vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně ZŠ. Časová dotace v 1. ročníku 9 hod., ve 2. ročníku 10 hod., ve 3. ročníku 9 hod., ve 4.ročníku 8 hod., v 5. ročníku 7 hod. týdně ( z toho od 2. do 5. ročníku je přidáno po 2 disponibilních hodinách). Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, v knihovně nebo počítačové učebně.tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a s textem na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikační dovednosti, tomu je podřízena i výuka gramatiky. K procvičování učiva je možné využít počítačových programů. Výchovné a vzdělávací strategie Vyučovacím předmětem Český jazyk a literatura prolínají průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, která přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti poznávání, kooperace, komunikace a kreativity a o témata z Mediální výchovy (fungování a vliv médií ve společnosti) a Multikulturní výchovy ( multikulturalita ). Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Učitel vede žáky 21

22 - k rozvoji dovedností potřebných k osvojování učiva - k používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech - k systematickému ukládání informací - k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování - k poznání a správnému používání mluvnických a literárních termínů souvisejících s probíraným učivem. Kompetence k řešení problému Učitel vede žáky - k samostatnému nalézání pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy - ke zhodnocení své práce, k její obhajobě. Kompetence komunikativní Učitel vede žáky - ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů - k porozumění probíraných literárních textů - k rozšiřování slovní zásoby žáků - ke správné, srozumitelné stavbě větných celků i celého slohového projevu. Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky - k systematické práci v třídním kolektivu, ve skupinách - k diskusi v malé skupině i v rámci celé třídy - k asertivnímu jednání žáků - ke schopnosti sebekritiky - k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Kompetence občanské Učitel vede žáky - k úctě k našemu slovesnému dědictví a k vysvětlení jeho významu - k potřebě literárního projevu, k recitaci, k četbě. Kompetence pracovní Učitel vede žáky - k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní - k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 22

23 Český jazyk a literatura - vzdělávací obsah (1.- 3.ročník) Výstupy - žák Učivo Průřezová témata Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného Četba uměleckých, populárních a naukových textů OSV Rozvoj schopnosti rozsahu a náročnosti. s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a poznávání. Porozumí verbálním (mluvené a psané formě) a nonverbálním prostředkům řeči a používá je v běžných školních a mimoškolních situacích. Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. návyků, uplatnění přirozené intonace. Komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva. Dialog, mluvčí a posluchač. Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů. Rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání. Hláskosloví, stavba slov, nauka o slově. Slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu,vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná. Třídění slov, seznamování se s některými slovními druhy. Souvislý mluvený projev, význam slov. Věta a souvětí, spojky a jejich funkce, spojovací výrazy. Druhy vět, výběr vhodných jazykových prostředků. Vypravování. OSV Komunikace. OSV Kreativita. OSV Kreativita. 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MŠ ZŠ 1 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Naše škola - Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZSB-B/0267/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Tento dokument nabývá platnosti

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace 1. března 2007 změna: 01. 02. 2008 změna: 01. 08. 2010 Nová škola - Školní vzdělávací

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště ADRESA 687 12 Bílovice 440 KONTAKTY tel. 572 587 185 zsbilovice@uhedu.cz zs.bilovice.indos.cz ŘEDITEL

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE CHODOVICKÁ 2250 2 Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více