ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNA LIDSKOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNA LIDSKOSTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNA LIDSKOSTI

2 OBSAH strana Název školního vzdělávacího programu. 1 Obsah.. 2 Identifikační údaje.. 4 Charakteristika školy.. 5 Charakteristika ŠVP Škola dílna lidskosti... 8 Učební plán ŠVP pro I. stupeň ZŠ. 18 Učební plán ŠVP pro II. stupeň ZŠ. 19 Volitelné a nepovinné předměty. 20 Učební osnovy vyučovacích předmětů I. stupeň : Český jazyk a literatura.. 21 Anglický jazyk. 27 Matematika. 31 Výpočetní technika. 35 Člověk a jeho svět 37 Vlastivěda Přírodověda. 46 Hudební výchova 51 Výtvarná výchova. 55 Tělesná výchova 60 Pracovní činnosti 65 II. stupeň: Český jazyk a literatura. 69 Anglický jazyk.. 82 Matematika 88 Výpočetní technika 96 Dějepis.. 98 Výchova k občanství 105 Fyzika Chemie Přírodopis

3 Zeměpis 133 Hudební výchova. 141 Výtvarná výchova 144 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti. 160 Volitelné předměty Německý jazyk 164 Sportovní výchova Dramatická výchova 171 Estetická a muzikální výchova 174 Cvičení z českého jazyka 178 Cvičení z matematiky. 181 Informatika Ekologický seminář. 186 Nepovinné předměty Křesťanská výchova 189 Sportovní výchova Zdravotní tělesná výchova Výchova mimo vyučování Školní družina Školní klub Hodnocení žáků. 196 Autoevaluace školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola dílna lidskosti. Platnost: Od Předkladatel - název školy: Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín Adresa: Štítná nad Vláří 417 Právní subjekt: Příspěvková organizace - od Ředitelka školy: Mgr. Marie Matulová, statutární zástupce organizace Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Josef Hnaníček Koordinátoři ŠVP: Mgr. Josef Hnaníček; Mgr. Marie Matulová Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Obec Štítná nad Vláří se sídlem Štítná nad Vláří-Popov, č.p. 72, PSČ , telefon Datum zřízení školy: Datum zápisu do rejstříku škol: poslední změna zápisu v rejstříku škol a ŠZ ; č.j. 1020/99 IZO: Součásti školy: I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Školní družina ŠD Školní jídelna - ŠJ Celková kapacita školy: 350 žáků Celková kapacita ŠD: 160 žáků Celková kapacita ŠJ 350 obědů Rada školy: Zřízena zřizovatelem školy od , devítičlenná. Rodičovské sdružení: Klub přátel dětí a školy (KPDŠ) zaregistrován MV ČSFR Školní sportovní klub v rámci AŠSK ČR pracuje na škole systematicky od

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplná vesnická škola s postupným ročníkem. Škola se nachází na okraji integrované obce Štítná nad Vláří Popov a vzdělává kolem 300 žáků pocházejících většinou z této obce a ze sousední vesnice Jestřabí vzdálené asi 2 km západním směrem; několik žáků dojíždí z Rokytnice, Brumova Bylnice a Valašských Klobouk. Výuka probíhá buď v jedné nebo ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Vybavení školy Škola je prostorná, skládá se ze tří pavilónů a spojovacího krčku. Byla postavena jako 18 třídní v roce Má prostorné světlé chodby a odpočinkové kouty se spoustou květin a rozsáhlými prostorami pro výstavy žákovských prací a výrobků. Před školní jídelnou je vybudována galerie pro výstavy profesionálních výtvarníků a fotografů. Můžeme využívat 15 tříd a 12 odborných pracoven - odborné učebny fyziky a chemie, výpočetní techniky, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, školní knihovnu, cvičnou kuchyňku, pracovnu šití, cvičné dílny kovozpracující a dřevozpracující. Čtyři z nich jsou vybaveny dataprojektorem s počítačem, další tři TV a videopřehrávačem s DVD. Dále je zde 10 velmi dobře vybavených kabinetů a sborovna s přilehlou kuchyňkou. Čtyři kabinety a sborovna jsou vybaveny PC s tiskárnami, 3 kopírkami a internetem; jsou zapojeny do sítě. Žáci i učitelé využívají také školní sálek a 2 tělocvičny. Školní družina pro žáky I. stupně má 3 oddělení, navazuje na ni prostorná školní jídelna s kuchyní. U školy je vybudováno víceúčelové asfaltové hřiště, doskočiště, běžecká dráha, kruhová výseč, antukové volejbalové hřiště a dětský koutek s houpačkami, prolézačkami aj. pro školní družinu. V respiriu jsou zabudovány tři betonové stoly pro stolní tenis. V hodinách tělesné a sportovní výchovy i v mimoškolních aktivitách využíváme také hřiště na místním koupališti, travnaté fotbalové hřiště a celý areál místní TJ Sokol naproti školy. Materiální vybavení školy je velmi dobré. V letošním roce začala celková rekonstrukce školy, která je rozvržena na tři roky. V roce 2007 prochází rekonstrukcí pavilón D školní kuchyň s jídelnou, tělocvičny, školní družiny a respirium, v dalších letech pak postupně pavilóny I. a II. stupně a spojovací krček (A, B, C). Velkou pozornost věnujeme integraci žáků s tělesným a lehkým mentálním postižením, s vývojovými poruchami učení a vadami řeči. Na prvním i druhém stupni pracují vyškolené dyslektické asistentky, na prvním stupni vyškolená logopedická asistentka. Se všemi integrovanými žáky pracují pedagogičtí pracovníci podle individuálního vzdělávacího plánu pod odborným vedením příslušných poradenských center. Věnujeme se soustavně rozvoji etického a estetického cítění žáků a také jejich všestrannému osobnostnímu, tělesnému a sportovnímu rozvoji. Kromě soutěží okresní či krajské úrovně se aktivně zapojujeme do sportovních soutěží Valašské sportovní ligy, kterou už sedmý rok organizujeme spolu se sedmi okolními základními školami. Mnoho let u nás má pobočku Základní umělecká škola Valašské Klobouky, vyučuje 5

6 v odborných učebnách naší školy tři odpoledne v týdnu hudební (klavír a housle) a výtvarný obor. Pedagogičtí pracovníci i zástupci rodičů vedou řadu zájmových kroužků vaření a stolování, míčové hry, odbíjenou, kopanou, dopravní a zdravotnický kroužek, stolní tenis, základy hry na kytaru, národopisný kroužek Javorníček Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má celkem členů, z toho jeden je externista (místní farář římsko katolické církve). Většina učitelů pracuje na plný úvazek, někteří mají úvazky částečné. Většina pedagogů je zkušených, s lety pedagogické praxe, asi třetina učitelů je mladších, se 3 10 lety pedagogické praxe. Dvě třetiny ped. pracovníků bydlí v místě školy, třetina jich dojíždí, většinou z nedalekých Valašských Klobouk a Brumova Bylnice. Všichni interní pedagogičtí pracovníci absolvovali v posledních dvou letech 5 cyklů školení pro celý pedagogický sbor: týmová spolupráce, akce na zakázku v projektu Koordinátor, 2x projekt ESRO (emoční a sociální rozvoj osobnosti), cyklus školení k tvorbě ŠVP se školním koordinátorem ŠVP; a mnohé další akce DVPP zaměřené na tvorbu školního vzdělávacího programu a na činnostní učení. Všichni vyučující I. stupně a někteří z II. stupně prošli kurzy činnostního učení v rámci Tvořivé školy. Patříme k síti tzv. tvořivých škol a síti škol ESRO. Ve škole pracují dva výchovní poradci jeden pro volbu povolání na II. stupni je zároveň metodikem prevence sociálně patologických jevů, druhý na I. stupni pro práci s integrovanými žáky, dále koordinátor enviromentální výchovy a koordinátor ICT. Škola má dobře vybavenou družinu se třemi odděleními a třemi vychovatelkami. Kvalifikovanost pedagogického sboru je přibližně 80 %. Stále je velmi obtížné zajistit v naší pohraniční oblasti kvalifikované učitele cizích jazyků, na II. stupni schází učitel aprobovaný pro TV. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola patří do sítě tzv. tvořivých škol, do sítě škol ESRO a byla MŠMT ČR zařazena k informačním centrům ICT. Od pracuje na škole systematicky školní sportovní klub v rámci AŠSK ČR. Pedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují při mnoha krátkodobých i dlouhodobých projektech. V minulých letech jsme realizovali tři projekty v rámci SIPVZ, díky nimž jsme pro školu pořídili další výpočetní techniku a dva dataprojektory. Od ledna 2007 pracujeme na dlouhodobém projektu Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím, který je financován ESF a MŠMT ČR a bude trvat do V dalším projektu Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí, který je financován ze stejných zdrojů, spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého, Salesiánským klubem mládeže, o.s. Fryšták (DIS). Oba projekty budou realizovány až do konce června Díky všem těmto projektům byla vytvořena a stále vzniká spousta metodických materiálů, o nichž informujeme na našich webových stránkách a které jsou na CD- R poskytnuty zdarma všem zájemcům. Dále se v rámci projektů koná velké množství nejrůznějších (tradičních i netradičních) akcí pro děti i pro jejich rodiče. 6

7 Třídní kolektivy vyjíždějí na mnohé exkurze a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, pro žáky 7. ročníku pořádáme každoročně lyžařský výcvikový kurs v místě školy a pro žáky 6. ročníku osobnostní kurs v DIS ve Fryštáku. Už několik let spolupracujeme se slovenskou základní školou v Trenčíně. Spolu se sedmi dalšími školami Evropské unie jsme se v březnu 2007 přihlásili k vzájemné spolupráci v projektu Sokrates Finsko, Německo, Norsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie. V červnu roku 2007 byla účast naší školy v tomto mezinárodním projektu schválena. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Mezi školou a rodičovským sdružením, které bylo pod názvem Klub přátel dětí a školy registrováno MV ČSFR dne , existuje po celou dobu velmi dobrá spolupráce. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky rodičů, třikrát probíhají organizovaná konzultační odpoledne pro rodiče. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po dohodě s třídním, popřípadě vyučujícím učitelem. Každoročně organizujeme den otevřených dveří, při kterém seznamujeme rodiče s projekty, které právě zpracováváme. Na školní a rodičovský ples nacvičujeme předtančení polonézy se žáky 9. ročníku, společně s rodiči organizujeme Den dětí a další akce. Škola pořádá pro rodiče a veřejnost i obyvatele sousedního penzionu tradiční výstavy adventních věnců a dalších výtvorů a výrobků dětí, vánoční hry, výstavy výtvarných prací žáků a profesionálních i amatérských regionálních výtvarníků a fotografů s vernisážemi, besídku, popřípadě veřejnou prezentaci projektů k Svátku matek. Při realizaci projektů i jinak spolupracujeme se spolkem ochránců přírody Kosenka Valašské Klobouky, s občanským sdružením Dúbrava Valašské Klobouky a Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Rozvíjíme spolupráci s místní knihovnou a Muzejním spolkem ve Valašských Kloboukách. Zapojujeme se aktivně do vědomostních, dovednostních i sportovních soutěží a naši žáci dosahují velmi pěkných výsledků. Spolupracujeme dlouhá léta se Základní uměleckou školou Valašské Klobouky a s Domem dětí a mládeže Brumov Bylnice při zajišťování školních i mimoškolních aktivit našich dětí. Velmi úzce spolupracujeme s obcí při přípravě tzv. Popovských národopisných slavností a dalších kulturních akcí, při přípravě a realizaci dílčích oprav a celkové rekonstrukce školy. Současní i bývalí pedagogičtí pracovníci školy jsou členy zastupitelstva i obecní rady. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Náš školní vzdělávací program vznikl na základě aktivní spolupráce a závěrečné shody celého pedagogického sboru. Při strategii jeho koncepce jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, z podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků a z lokálních podmínek a vztahů. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky nějakým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o určitou vzdělávací oblast. Jako klíčový úkol jsme si vytýčili sladit výuku tématicky, přiblížit ji potřebám praktického života a docílit systematicky uceleného vzdělání u každého žáka vycházejícího z devátého ročníku. Naplnění těchto cílů nám umožňuje zásadní zlom, k němuž v našem vzdělávacím systému dochází, totiž posílení pravomocí základního článku systému školy. Naše základní škola je jedinou školou v místě, a z tohoto důvodu musíme uspokojit potřeby a zájmy všech žáků. Společným tématem, které prolíná celou prací školy, je zaměření na osobnostní rozvoj, prosociální výchovu a rozvoj regionálních tradic. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program Škola - dílna lidskosti. Výchovně vzdělávací strategie K tomu aby naše škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy : 1. Využívání různých zdrojů informací - učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací ( tištěnými, elektronickými apod. ) - žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet ve výuce i mimo ni. 2. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, zkušenosti ze školení, jež pedagogové absolvovali, skupinová práce, projekty...) - škola organizuje tematické projekty, kde si žáci ověří využitelnost školních poznatků v praxi - pořádá exkurze zaměřených na poznávání regionálních tradic - neustále vede děti k zájmu o věci veřejné - jak lokálního, tak globálního charakteru. 8

9 3. Spolupráce s rodiči, zřizovatelem a dalšími institucemi (KPDŠ, školská rada, pedagogicko psychologická poradna, občanská sdružení v místě atd.) - žáci se účastní veřejných kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují - organizujeme pro žáky společné akce jak s rodiči (ples) tak i mezi dětmi navzájem - zapojili jsme se do projektu SOCRATES Comenius. 4. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, tvorba a dodržování dohod atd.) - vlastním příkladem vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku a v návaznosti na to i k rozvoji všech klíčových kompetencí. Klíčové kompetence rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale vytváříme u dětí ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti, a tedy i propojení více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy nebo vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou skupinové a kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence k řešení problému rozvíjíme navozováním a řešením problémových situací, ve kterých žáci samostatně řeší problémy, volí různé způsoby řešení, vyhledávají informace vhodné k řešení problému, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí a důsledky svých činů správně zhodnotí. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracování školních projektů z nejrůznějších oblastí, zpracováním a prezentací jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. V rámci skupinového učení přebírají žáci různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 9

10 V rámci procesu vzdělávání se věnuje pozornost i následujícím žákovským kompetencím : Učení - být schopen vzít v úvahu zkušenost - dávat věci do souvislostí - organizovat svůj učební proces - být schopen řešit problémy - být zodpovědný za své učení. Objevování - získávat informace z různých zdrojů posoudit jejich věrohodnost - zvažovat různé zdroje dat - radit se s odborníky ze svého okolí. Myšlení a uvažování - chápat kontinuitu minulosti a současnosti - nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky - být schopen vyrovnávat se s nejistotou situace, hledat řešení - účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor - vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci - hodnotit sociální chování související se zdravím, s životním prostředím - vnímat hodnoty umění, hudby, literatury atd. Komunikace - rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích - být schopen prezentovat, obhajovat a argumentovat své názory, mluvit na veřejnosti - naslouchat a brát v úvahu názory druhých - vyjadřovat se písemnou formou - rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kooperace - být schopen spolupráce práce v týmu - činit rozhodnutí - posuzovat a hodnotit věci správně - objevit a řešit konflikty - navazovat a udržovat kontakty. 10

11 Práce - vytvářet projekty - brát na sebe zodpovědnost - přispívat k práci skupiny a společnosti - organizovat svou vlastní práci - projevovat solidaritu. Adaptace - využívat informační a komunikační techniky - být flexibilní při rychlých změnách - nalézat nová řešení - být houževnatý v případě potíží. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky s vývojovými poruchami učení, s prospěchovými a výchovnými problémy posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do odborných pracovišť zajišťujících diagnostiku. Jsou to zejména PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a SPC (speciální pedagogická centra). Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyžívány vhodné metody a organizační postupy výuky a vytváří se a realizuje individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce s rodiči žáka. Na základě těchto vyšetření jsou pak tito žáci i žáci se zdravotním postižením integrováni do běžných tříd a jsou jim vytvářeny následující podmínky - individuální přístup učitele - možnost účasti v dyslektickém kroužku nebo individuální práce s dyslektickou či logopedickou asistentkou - používání speciálních pomůcek a programů při výuce - spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření žáků se SPU (specifickými poruchami učení) - nejmenší žáci mohou dle potřeby navštěvovat logopedický kroužek. Při klasifikaci integrovaných žáků a žáků se SPU přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Mimořádně nadaní žáci mohou být zařazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách i podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Škola podporuje reprezentaci na akcích a olympiádách, při kterých mohou žáci prokázat své nadání v jednotlivých oblastech. 11

12 Začlenění průřezových témat: 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace ČJ M PČ M PČ ČJ M PČ M PČ Psychohygiena TV M ČJ PČ AJ M PČ TV M ČJ PČ HV AJ HV Př TV PČ M ČJ VT HV AJ HV VT TV Př M ZV OV M,TV OV, ZV HV M,PČ OV HV,ZV TV ZV TV M ZV OV M,TV VZ HV,OV SV M OV HV, PČ TV ZV TV M OV M,TV PČ HV,OV SV M OV HV TV TV M ZV OV M, ČJ PČ, OV, ZV HV,TV SV M, ČJ OV HV TV ZV TV Kreativita ČJ HV PČ M HV PČ ČJ M HV PČ ČJ M PČ ČJ M PČ ČJ M VT HV ČJ HV AJ DV SV HV ČJ D SV ČJ AJ SV 12

13 SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí ČaS ČaS ČaS Mezilidské vztahy Komunikace ČaS ČJ TV ČaS ČJ TV ČaS AJ ČJ TV Vl Vl OV ZV AJ Kooperace a kompetice M M VT AJ AJ OV, AJ ZV,TV HV ČJ ČJ PČ,AJ,TV OV HV OV TV OV, AJ ZV ČJ OV,TV ZV HV PC, NJ, AJ OV,TV HV,TV OV ČJ AJ OV AJ OV HV TV PČ,AJ,JN OV,TV HV MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti AJ Hodnoty, postoje, praktická etika ČaS TV ČaS TV ČaS AJ TV AJ VT OV ZV TV Vl Vl OV ZV HV OV ZV TV OV,ČJ ZV HV OV TV OV ZV TV OV ČJ HV OV ZV AJ OV,TV ZV HV PČ, ČJ, AJ OV, NJ HV,TV OV TV OV ZV TV OV ZV HV 13

14 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Tématické okruhy Občanská společnost a škola 1. stupeň 2. stupeň Vl Vl OV OV ZV ZV OV ZV PČ OV, ZV PČ Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Vl Vl OV AJ ZV PČ OV ZV PČ OV,ZV PČ Z Př OV,ZV PČ Z D Vl Vl OV OV OV OV Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl OV D ZV OV ZV OV ZV OV ZV 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň HV,AJ,AJ VT OV, PČ OV,NJ OV AJ HV Z HV ČJ HV, PČ JA,JN Evropa a svět nás zajímá JA HV JA,NJ OV HV ČJ,AJ 14

15 Objevujeme Evropu a svět AJ AJ AJ OV AJ Jsme Evropané AJ AJ AJ OV D OV AJ NJ OV OV AJ NJ OV Z Př OV AJ NJ OV D 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň HV Vl Kulturní diference HV Vl Lidské vztahy HV TV HV TV HV TV V TV HV TV OV HV AJ OV,AJ ZV HV,PČ OV HV NJ OV,AJ ZV HV,PČ Etnický původ OV OV OV Př Multikulturalita ČJ ČJ OV Princip sociálního smíru a solidarity OV NJ OV HV Z,NJ OV,AJ HV ČJ OV NJ ČJ OV HV NJ Vl Vl OV OV OV OV D OV ZV HV,AJ OV Z D ČJ, NJ OV, Z D 15

16 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Př Př Z, OV Př ZV Př ZV OV OV ZV OV ZV Základní podmínky života Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostřed TV Př Př Z OV PČ OV ZV TV TV Vl TV Vl TV OV ZV PČ OV PČ OV ZV OV, PČ ZV Př Ch OV OV,ZV Př CH, PČ M,VZ OV F Ch Př OV F,ZV Z OV CH, Př, ZV PČ Z 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň VT,HV VT, ČJ OV ZV ZV HV OV,ČJ HV OV ZV ZV HV OV 16

17 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality OV Z Stavba mediálních sdělení OV OV DV OV DV OV OV OV OV Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti TV ČJ TV ČJ OV Z OV Z OV OV ČJ Tvorba mediálního sdělení AJ Práce v realizačním týmu AJ AJ AJ AJ AJ VT AJ TV ČJ AJ TV VT Z,AJ Z ČJ TV F AJ TV 17

18 UČEBNÍ PLÁN ŠVP I. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 1. stupeň ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ * 7+2* 6+2* 5+2* Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M * 4+1* 4+1* 4+1* Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT Člověk a jeho svět ČaS 2 1+1* 2+1* - - Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl ,5 2 Přírodověda Př ,5 2 Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Minimální a maximální hodinová dotace Nepovinné předměty Křesťanská výchova KV Individuální logopedická péče ILP 1*** 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV 1*** 18

19 UČEBNÍ PLÁN ŠVP - II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty 2. stupeň 6.-9.ročník Minimální časová dotace Český jazyk a literatura ČJ * 4+1* 4+1* 3+1* Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M * 4+1* 4 3+1* Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis D Výchova k občanství OV Fyzika F * Chemie Ch Přírodopis Př * Zeměpis Z * 1 Hudební výchova HV Výtvarná výchova Výchova ke zdraví ZV 1 1 1* 1* 10 Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ * Druhý cizí jazyk 6-2*/ 2*/ 2*/ Volitelné předměty ostatní 6 - /2** 2*/2**+2* 2*/2**+2* Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Minimální-maximální časová dotace

20 Volitelné předměty (vzdělávací oblast) Hodinová dotace Německý jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) NJ 2-2/ 2/ 2/ Sportovní výchova (Člověk a zdraví) SV 2 - /2 /2 /2 Dramatická výchova DV 2 - /2 2/ /2 Estetická a muzikální výchova (Umění a kultura) EMV 2 - /2 /2 /2 Cvičení z českého jazyka (Jazyk a jazyková výchova) CvČ / Cvičení z matematiky (Matematika a její aplikace) CvM / Informatika (Informační a komunikační technologie) Inf /1 - Ekologický seminář EkS 1 - /1 - Nepovinné předměty Křesťanská výchova KV Zdravotní tělesná výchova ZTV 1*** Sportovní výchova SV 2*** Poznámky: * Hodiny přidané vyučovacímu předmětu z disponibilní časové dotace. ** Další volitelné předměty, v 7. ročníku jako alternativa pro ty žáky, kteří si nevyberou další cizí jazyk. *** Tento nepovinný předmět se tvoří ze žáků různých ročníků podle reálné potřeby. Ročník se na vyučování volitelných předmětů dělí, případně se tvoří skupiny z různých ročníků, v každém ročníku patří do časové dotace pouze první číslo před lomítkem, např. 2/. Při počtu žáků 25 a více v jedné třídě se dělí výuka cizího jazyka na dvě skupiny, dělí se aspoň jedna hodina českého jazyka a jedna hodina matematiky, dělí se výuka tělesné výchovy a pracovních činností pro zajištění bezpečnosti žáků a efektivity vyučování. Volitelný a nepovinný předmět se otevře při počtu nejméně 7 žáků. Protože volitelné a nepovinné předměty jsou praktického rázu, budou se naplňovat do maximálního počtu 24 žáků. 20

21 UČEBNÍ OSNOVY POVINNÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ I. STUPEŇ Český jazyk a literatura charakteristika předmětu (1. 5. ročník) Obsahové vymezení předmětu Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených RVP. Předmět má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Časové vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně ZŠ. Časová dotace v 1. ročníku 9 hod., ve 2. ročníku 10 hod., ve 3. ročníku 9 hod., ve 4.ročníku 8 hod., v 5. ročníku 7 hod. týdně ( z toho od 2. do 5. ročníku je přidáno po 2 disponibilních hodinách). Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, v knihovně nebo počítačové učebně.tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a s textem na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikační dovednosti, tomu je podřízena i výuka gramatiky. K procvičování učiva je možné využít počítačových programů. Výchovné a vzdělávací strategie Vyučovacím předmětem Český jazyk a literatura prolínají průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, která přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti poznávání, kooperace, komunikace a kreativity a o témata z Mediální výchovy (fungování a vliv médií ve společnosti) a Multikulturní výchovy ( multikulturalita ). Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Učitel vede žáky 21

22 - k rozvoji dovedností potřebných k osvojování učiva - k používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech - k systematickému ukládání informací - k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování - k poznání a správnému používání mluvnických a literárních termínů souvisejících s probíraným učivem. Kompetence k řešení problému Učitel vede žáky - k samostatnému nalézání pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy - ke zhodnocení své práce, k její obhajobě. Kompetence komunikativní Učitel vede žáky - ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů - k porozumění probíraných literárních textů - k rozšiřování slovní zásoby žáků - ke správné, srozumitelné stavbě větných celků i celého slohového projevu. Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky - k systematické práci v třídním kolektivu, ve skupinách - k diskusi v malé skupině i v rámci celé třídy - k asertivnímu jednání žáků - ke schopnosti sebekritiky - k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Kompetence občanské Učitel vede žáky - k úctě k našemu slovesnému dědictví a k vysvětlení jeho významu - k potřebě literárního projevu, k recitaci, k četbě. Kompetence pracovní Učitel vede žáky - k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní - k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 22

23 Český jazyk a literatura - vzdělávací obsah (1.- 3.ročník) Výstupy - žák Učivo Průřezová témata Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného Četba uměleckých, populárních a naukových textů OSV Rozvoj schopnosti rozsahu a náročnosti. s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a poznávání. Porozumí verbálním (mluvené a psané formě) a nonverbálním prostředkům řeči a používá je v běžných školních a mimoškolních situacích. Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. návyků, uplatnění přirozené intonace. Komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva. Dialog, mluvčí a posluchač. Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů. Rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání. Hláskosloví, stavba slov, nauka o slově. Slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu,vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná. Třídění slov, seznamování se s některými slovními druhy. Souvislý mluvený projev, význam slov. Věta a souvětí, spojky a jejich funkce, spojovací výrazy. Druhy vět, výběr vhodných jazykových prostředků. Vypravování. OSV Komunikace. OSV Kreativita. OSV Kreativita. 23

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více