Ročník XXVIII. Číslo 1 Leden - Březen 2011 Cena - zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXVIII. Číslo 1 Leden - Březen 2011 Cena - zdarma"

Transkript

1 Ročník XXVIII. Číslo 1 Leden - Březen 2011 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, jak se zdá jaro už definitivně převzalo vládu, čehož důkazem jsou už poměrně slušné teploty, probíhající práce na polích či zahrádkách nebo práce na úklidu v obci. Stejně jako minulé roky jsme na obci využili zimní období na přípravu investičních akcí, které chceme letos realizovat. Po loňském útlumu větších prací nás letos čekají dvě, už v minulém zpravodaji avizované, velké akce a to rekonstrukce kulturního domu a úpravy okolí kostela. U obou akcí nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele prací, tak abychom mohli hned po hodech, které se letos konají 7. a 8. května, zahájit práce. Proto bude kulturní dům mimo provoz až do konce června, s výjimkou koštu vína 21. května. Poté už by měly za běžného provozu probíhat práce pouze na fasádě a střeše. Také provoz v okolí kostela bude omezen, protože velká část prací spočívá v celkové rekonstrukci komunikací. Organizací průběhu prací se budeme snažit eliminovat negativní dopady na občany i celé území na co nejmenší míru. Žádám vás proto o trpělivost a věřím, že výsledky těchto prací plně nahradí dočasné komplikace. Ještě před jejich zahájením během dubna dokončíme práce v ulici Boršické (most, terénní úpravy) a upravíme zastávku na náměstí. Čekáme na to jak dopadneme se žádostí o dotaci na výměnu oken a zateplení obecního úřadu a na vyhlášení nových výzev z fondů EU v oblasti životního prostředí, kde máme připraveny projekty ozelenění okolí cyklostezky do Hluku a úpravy sběrného dvora. Pokračujeme také v přípravě cyklostezek do Nivnice a Slavkova a pomáháme Zlínskému kraji s přípravou opravy silnice do Nivnice. Termín realizace obou akcí závisí na mnoha faktorech, proto je předčasné o něm mluvit. Snahou všech zainteresovaných je, aby to bylo co nejdříve. Přeji Vám všem pěkné jarní měsíce a věřím, že realizace našich letošních záměrů přinese další zlepšení podmínek života v naší obci. Ing. František Hajdůch, starosta obce Dolněmčanský zpravodaj 1

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení č. 1/2010 ze schůze rady obce Dolní Němčí, která se konala dne 25. listopadu Usnesení č. 01/2010/01 Rada obce bere na vědomí plnění usnesení rady obce z posledního zasedání. Usnesení č. 01/2010/02 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemků parcelních čísel 1284/146 o velikosti 41 m2 a 1284/147 o velikosti 24 m2 v katastrálním území Dolní Němčí, panu P.K. Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastrunemovitostí. Usnesení č. 01/2010/12 Rada obce schvaluje návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 9. prosince 2010 v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Usnesení č. 01/2010/13 Rada obce schvaluje komise pro inventury obecního majetku, které se budou konat dne 7. prosince 2010 v následujícím složení: Ing. Miroslav Kadlček, Jana Kadlčková, Drahomíra Ponížilová a Jana Salátová, Jiřina Bídová, Leoš Minks. Usnesení č. 01/2010/14a Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parcelní číslo 1284/150 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 60 m2 manželům D. a M. S., Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 01/2010/03 Rada obce neschvaluje udělení souhlasu s užitím znaku obce na reklamních předmětech, které by vyrobila společnost AKTIV 95 Opava s.r.o., se sídlem Slezská 110/24, Malé Hoštice. Usnesení č. 01/2010/04 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní L. G., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. Usnesení č. 01/2010/05 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní A. J., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. Usnesení č. 01/2010/06 Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost zařízení HOSPIC na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc. Usnesení č. 01/2010/07 Do další schůze rady obce zajistí starosta obce ocenění hudebních nástrojů a následně bude rozhodnuto o prodeji či další formě užívání. Usnesení č. 01/2010/08 Rada obce bere Výroční zprávu ředitele ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí na vědomí bez připomínek. Usnesení č. 01/2010/09 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit novou obecně závaznou vyhlášku obce o místních poplatcích dle projednaného návrhu. Usnesení č. 01/2010/10 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit novou obecně závaznou vyhlášku obce za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. Usnesení č. 01/2010/11 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Požární řádu obce Dolní Němčí dle předloženého návrhu. Usnesení č. 01/2010/14b Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parcelní číslo 1284/151 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 51m2 panu M. S. Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 01/2010/15 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parcelní číslo 682/2 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 7m2 a pozemku parcelní číslo 682/3 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 4 m2 manželům J. a F.S., Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 01/2010/16 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2011, podle kterého měsíční výdaje do schválení rozpočtu obce na rok 2011 nebudou vyšší než 1/12 rozpočtu obce na rok Usnesení č. 01/2010/17 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní A. V., o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů. Usnesení č. 01/2010/18 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit změnu rozpočtu obce na rok 2010 dle předloženého návrhu. Usnesení č. 01/2010/19 Rada obce zřizuje komisi kulturní a sociální ve složení: Ing. Marcela Daňková - předseda, členové: Františka Tinková, Lucie Lehká, Mgr. Ivana Tálská, Taťána Milošová a Libuše Ondruchová, komisi pro životní prostředí ve složení: Josef Tinka předseda, členové: Antonín Richtr, Ing. Miloš Šťastný, Ing. Tomáš Černý, Ing. Zbyšek Karafiát a komisi pro občanské záležitosti ve složení: Eva Kadlčková předsedkyně, členové: Jarmila Vlková, Jiřina Bídová a Zdeňka Trtková. Usnesení č. 01/2010/20 Rada obce schvaluje zařazení žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Palackého nám. 293, Dolněmčanský zpravodaj

3 Uherské Hradiště o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011 do seznamu žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku na činnost. Usnesení č. 01/2010/21 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit starostu obce Ing. Františka Hajdůcha k zastupování obce na valných hromadách společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště. Usnesení č. 01/2010/22 Rada obce schvaluje místostarostu Ing. Miroslava Kadlčka k zastupování obce v Charitní radě Oblastní charity v Uherském Brodě. Usnesení č. 01/2010/23 Rada obce povoluje výjimku z počtu dětí v 1. třídě mateřské školy na 28 dětí. Usnesení č. 01/2010/24 Rada obce souhlasí s uzavřením provozu mateřské školy v době od do Usnesení č. 01/2010/25 Rada obce souhlasí s přijetím účelového sponzorského daru od společnosti ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Na Záhonech 1482, Kunovice ve výši 5.000,- Kč na nákup didaktické pomůcky NOVADIDA a hraček pro děti mateřské školy. Usnesení č. 01/2010/26 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Miroslavem Dubinou, Zlín, na zpracování zadání územního plánu obce Dolní Němčí za cenu ,- Kč, včetně 20% DPH. Usnesení č. 2 ze schůze Rady obce Dolní Němčí, která se konala ve čtvrtek 16. prosince 2010 Usnesení č. 02/2010/01 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí splnění úkolů z minulé schůze rady obce. Usnesení č. 02/2010/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP BLACK MAGIC, SY a GAMES PALACE II 750, v provozovně DEVIL MUSIC bar, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí společnosti Super JOKER spol. s r.o., Krajánkova 11, č.p. 2390, Praha 4, s platností od Usnesení č. 02/2010/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje bezplatný pronájem areálu muzea Občanskému sdružení národopisný krúžek Dolněmčan k pořádání Předvánočního koledování v sobotu Usnesení č. 02/2010/04 Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnosti Domova sv. Josefa, se sídlem Žireč 1, Žireč. Usnesení č. 02/2010/05 Rada obce ukládá starostovi obce svolat jednání se zástupcem Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště k Dolněmčanský zpravodaj objasnění nutných oprav technologického zařízení ČOV v Dolním Němčí. Usnesení č. 02/2010/06 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí pořádání Tříkrálové sbírky ve dnech v naší obci Oblastní charitou Uh. Brod. Zástupce obce ke kontrole zapečetění pokladniček a při jejich otevírání bude určen. Usnesení č. 02/2010/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu k pořádání Předhodového zpívání v pátek mužskému pěveckému sboru Dolněmčané, pronájem kulturního domu k pořádání předhodové zábavy p.v. J. v sobotu Žadatelům p. S. T. a Ing. A. M., kteří žádali o pronájem kulturního domu k pořádání hudebního večera na počest zesnulého bubeníka Roberta Tinky v pátek bude nabídnutý jiný termín. Usnesení č. 02/2010/08 Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti AUTO GAMES TRADE, s.r.o., Stolařská 490, Uherský Brod, provoz VHP Video Games AVG a Joker Classic AJC v provozovně Na Mlýně, Hlucká č.p. 15, Dolní Němčí s platností od Usnesení č. 02/2010/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu společnosti KREDIT, spol. s r.o. Slavkov k pořádání XIII. Prezentačního plesu v sobotu Usnesení č. 02/2010/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy MASTR, 28. října 1381, Uherské Hradiště na provedení úpravy komínového systému v plynové kotelně restaurace Rozkvět za cenu ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 02/2010/11 Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti CZ MASTERGAME s.r.o., Šámalova 62, Brno, provoz VHP Turbo Gold 750, a Royal 750, v provozovně Tipsport Bar, Nivnická 79, Dolní Němčí s platností od Usnesení č. 02/2010/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek pro rok 2011 se společností RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod ke smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku. Usnesení č. 02/2010/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o vystoupení dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka v sobotu za cenu ,- Kč. Usnesení č. 02/2010/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro J. Š., žáka Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, Uherské Hradiště. Usnesení č. 02/2010/15 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci pana Ivo Valenty, zakladatele holdingu SYNOT k místnímu poplatku 3

4 za provoz jiných technických herních zařízení. Usnesení č. 02/2010/16 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí rezignaci místostarosty na zastupování obce v charitní radě Oblastní charity v Uherském Brodě a obsazení zastupování obce v tomto orgánu zatím řešit nebude. Usnesení č. 02/2010/17 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí Mgr. Milanu Kvasničkovi. Usnesení č. 02/2010/18 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ v Dolním Němčí. Usnesení č. 02/2010/19 Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí. Rybníky, které jsou obsahem žádosti pana R. K., Dolní Němčí z důvodu jeho alergie, zároveň ukládá místostarostovi obce zajistit prohlídku zdravotního stavu stromů dendrologem a na základě jeho posudku provést příslušná opatření. Usnesení č. 03/2011/08 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní V. P., Slavkov, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/09 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní F. D., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/10 Rada obce schvaluje pronájem kulturního domu Českomoravské myslivecké jednotě, Okresní myslivecký spolek, se sídlem Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, dne 19. března 2011 ke konání zkoušek myslivosti. Usnesení č. 02/2010/20 Rada obce Dolní Němčí schvaluje předložený Dodatek č. 7 Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je změna vyúčtování úklidových prací v DCHB, bez připomínek. Usnesení č. 02/2010/21 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci o stavu hudebních nástrojů. Kontrabas bude zapůjčen, cimbál bude uložen ve skladu v kulturním domě a bude rozhodnuto o jeho dalším užívání. Usnesení č. 3 schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 20. ledna 2011 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 03/2010/01 Rada obce bere na vědomí splnění úkolů z minulé schůze rady obce. Usnesení č. 03/2011/02 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní L. K., bytem Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/03 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní M. T., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/05 Rada obce schvaluje zařazení žádosti pana L. D.,Dolní Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. Usnesení č. 03/2011/06 Rada obce schvaluje zařazení žádosti Českého svazu chovatelů poštovních holubů, ZOCPH Dolní Němčí, Nivnická č.p. 132, Dolní Němčí do seznamu žadatelů. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 bude rozhodnuto o výši příspěvku. Usnesení č. 03/2011/07 Rada obce nesouhlasí s vykácením bříz v parku v ul. Usnesení č. 03/2011/11 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. S-38/2010 mezi obcí Dolní Němčí a zhotovitelem Ing. Miroslavem Sekaninou, projekční a inženýrská kancelář, se sídlem Soukenická 2156, Uherský Brod, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí za cenu ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 03/2011/12 Rada obce ukládá starostovi obce projednat s žadatelem, Společností Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 10, body smlouvy, ke kterým byly vzneseny připomínky. Usnesení č. 03/2011/13 Rada obce schvaluje provedení opravy pračky písků, náhradu lisu na shrabky v technologické části ČOV v Dolním Němčí. Ostatní technologické prvky uvedené v plánu oprav budou provedeny podle důležitosti a nutnosti v dalších letech. Pokud by došlo k poruše těchto zařízení je nájemce oprávněn provést opravu okamžitě. Usnesení č. 03/2011/14 Rada obce schvaluje provedení mulčování náletového porostu v hájku společností TREND ABC s.r.o., Hluk za cenu 1.000,- Kč/hod ,- Kč za přistavení stroje. Usnesení č. 03/2011/15 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní L. D., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/16 Rada obce schvaluje zařazení žádosti Českého zahrádkářského svazu, ZO Dolní Němčí do seznamu žadatelů. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 bude rozhodnuto o výši příspěvku. Usnesení č. 03/2011/17 Rada obce schvaluje zařazení žádosti ČSOP Pantoflíček, Ekocentrum Pantoflíček Dolní Němčí do seznamu žadatelů. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 bude rozhodnuto o výši příspěvku. 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Usnesení č. 03/2011/18 Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Silnice II/490, II/498: Uherský Brod Dolní Němčí Slavkov na obecním pozemku parcelní číslo 903 v katastrálním území Dolní Němčí s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, Zlín. Usnesení č. 03/2011/19 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu projektové dokumentace na akci Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí, vypracovanou projektantem Ing. Jaroslavem Kunčíkem, Školní 115, Uherský Brod Těšov, ve výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 03/2011/20 Rada obce povoluje uložení stavebního materiálu a materiálu získaného po demolici rodinného domu č.p. 251 na obecním pozemku v ul. Boršické p. E. M.,Dolní Němčí, za podmínky, že po ukončení skládkování povrch pozemku urovná a v případě poškození travního porostu provede nové osetí travou na vlastní náklady. Velikost pozemku bude po ústní dohodě vymezena na místě samém. Usnesení č. 03/2011/21 Rada obce Dolní Němčí schvaluje částku 5.000,- Kč na nákup cen do tombol společenských plesů, pokud o ně pořadatelé požádají. Usnesení č. 4 ze 4. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 3. února 2010 v hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 04/2011/01 Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi a místostarostovi pokračovat v jednáních ve věci prodloužení nájmu střechy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí společnosti Vodafone Czech Republik a.s., Praha 10, a o výsledcích průběžně informovat radu obce. Usnesení č. 04/2011/02 Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi zajistit materiály pro konečné rozhodnutí ve věci výměny oken v provozovně výroby vdolečků Hlucká č.p. 15. Usnesení č. 04/2011/04 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost Klubu stolního tenisu Dolní Němčí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost klubu v roce 2011 do seznamu žadatelů o tento příspěvek. Usnesení č. 04/2011/05 Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Českého klubu nedoslýchavých HELP, se sídlem Mariánské nám. 2187, Uherský Brod, o poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost v roce Usnesení č. 04/2011/06 Rada obce Dolní Němčí pověřuje místostarostu projednat s vedoucím dechové hudby Vlčnovjanka snížení částky za vystoupení na Vánočním koncertě, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2011 v v kulturním domě v Dolním Němčí na částku ,- Kč. Pokud k dohodě nedojde odstoupit od uzavření smlouvy. Dolněmčanský zpravodaj Usnesení č. 04/2011/07 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2010 ze dne o dodávce stavebních prací na stavbu Autobusová zastávka v ulici Nivnická, místní komunikace v ulici Boršická I. etapa, který se týká navýšení prací - vícepráce o ,- Kč bez DPH a snížení prací méněpráce o ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 04/2011/08 Rada obce schvaluje pronájem bytu č. 102 v domě s chráněnými byty v Dolním Němčí p. V. P., Slavkov s termínem od 1. března 2011 na dobu neurčitou. V případě, že neprojeví zájem o nabídnutý pronájem, bude uvolnění bytu v tomto zařízení zveřejněno v místním rozhlase a pronájem bude schválen novým zájemcům. Usnesení č. 04/2011/09 Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na akci Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí, termín pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v pondělí 7. března 2011 v 8:30 hod. v kanceláři obecního úřadu a jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Zdeněk Kadlček, Zdeňka Trtková a Leoš Minks. Dále schvaluje, aby byly osloveny následující stavební firmy: SVS-CORRECT spol. s r.o., Bílovice č.p. 176, STRABAG a.s., Malinovského 722, Uherské Hradiště, TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, Kunovice, Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky, Veselí nad Moravou a SKANSKA DS a.s., závod Uherské Hradiště, nám. Míru 709, Uherské Hradiště. Usnesení č. 04/2011/10 Rada obce Dolní Němčí jmenuje následující členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí ve složení Ing. Miroslav Kadlček, Zdeněk Kadlček, Zdeňka Trtková, Ing. Antonín Kolísek, Jaroslav Hanák. Usnesení č. 04/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pana Jaroslava Hanáka zastupováním obce Dolní Němčí v Oblastní charitní radě Uherský Brod. Usnesení č. 5 z 5. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 23. února 2010 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 05/2011/02 Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu a místostarostu svolat jednání s žadateli, kde bude upřesněn rozsah záměru na provedení úprav vodní nádrže a jejího okolí a povinnosti z hlediska legislativy. Usnesení č. 05/2011/03 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost Mysliveckého sdružení LANKA Dolní Němčí, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011 ve výši ,- Kč do seznamu žadatelů. Konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu obce na rok Usnesení č. 05/2011/04 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost mužského 5

6 pěveckého sboru Dolněmčané o poskytnutí finančního příspěvku do seznamu žadatelů. O výši příspěvku a formě vyplacení bude rozhodnuto po schválení rozpočtu obce na rok Usnesení č. 05/2011/05 Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi a místostarostovi v rámci realizace akce Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí projednat a navrhnout k realizaci možnost odvodnění části u hřbitova. Usnesení č. 05/2011/07 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost Centra postižených Zlín, obecně prospěšná společnost, Sociální služby Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice 1213, Uherské Hradiště o poskytnutí finančních prostředků na činnost v roce 2011 do seznamu žadatelů. Usnesení č. 05/2011/08 Rada obce Dolní Němčí nedoporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit prodej obecního pozemku parcelní číslo 1639/20 v katastrálním území Dolní Němčí, který se rozprostírá za rodinným domem č.p. 327 p. P. M., Dolní Němčí, za cenu 1,- Kč/m2. Usnesení č. 05/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení kácení stromů, ořezávku a statické zabezpečení dle odborného posudku Ing. Vladimíra Many, držitele autorizace MŽP pro biologická hodnocení společností MACREAL spol. s r.o.. Práce budou provedeny za cenu ,- Kč. Usnesení č. 05/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje následující výsledné pořadí výběrového řízení na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí : 1. SANIZO spol. s r.o., se sídlem Zátiší 1958, Uherský Brod - cenová nabídka: ,- Kč, vč. DPH 2. VP Stavby, s.r.o., se sídlem Vazová 2513, Uherský Brod - cenová nabídka: ,- Kč, vč. DPH 3. EKO-UH, s.r.o., se sídlem Velehradská 1905, Staré Město - cenová nabídka: ,- Kč, vč. DPH Usnesení č. 05/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 05/2011/16 Rada obce schvaluje pronájem kulturního domu SDH Dolní Němčí k pořádání Velikonoční zábavy v neděli 24. dubna. Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na III. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 31. března 2011 v 18:00 hodin v přísálí kulturního domu. 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Kdy konečně zvítězí zdravý rozum nad lidskou hloupostí? Informace ke sčítání čítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním, které přináší mnoho cenných údajů dotýkajících se našeho každodenního života. Letošní sčítání se uskuteční v březnu a rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Právě v těchto dnech vás navštívily sčítací komisařky, které přinesly potřebné sčítací listy. Tyto si vyplníte a předáte zpět komisařce nebo odešlete poštou v obálce nebo odevzdáte na kterékoliv poště. Poprvé v historii však bude možné vyplňovat i elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line ze svého domova. Pokud nejste připojeni k internetu, můžete využít i veřejně přístupný internet v místní knihovně. Ohnisko a trasa šíření požáru? Provozní doba knihovny: Pondělí hod Čtvrtek hod Pátek hod Formuláře je možné odesílat od do Nezaměstnanost k ve Zlínském kraji vybrané obce Název obce Počet nezaměst. Míra nezaměst. (%) Uherské Hradiště ,2 Uherský Brod ,47 Vlčnov ,37 Dolní Němčí 135 8,83 Nivnice 134 8,70 Slavkov 35 11,64 Boršice u Blatnice 53 13,15 Hluk 215 9,00 Horní Němčí 40 10,18 Strání ,25 Anketa Co by se mělo V minulém měsíci jsme se rozhodli, na základě mnoha dotazů občanů bydlících v ulicích Na Výsluní I, II, III a IV, uspořádat anketu, zda vybudovat mezi ulicemi Na Výsluní II a III spojovací místní komunikaci, jak již bylo v minulosti několikrát plánováno, nebo pouze chodník. Celkem k tomuto průzkumu bylo rozdáno do rodinných domů v těchto ulicích, kterých se to bezprostředně týká, 64 anketních lístků. K dnešnímu dni bylo vráceno celkem 38 lístků, což je 59,4%. Z tohoto počtu 22 respondentů by uvítalo výstavbu místní komunikace s chodníkem a 16 vybudování pouze chodníku se sadovými úpravami. Výsledek této ankety je pro obec pouze informativní a nezavazuje k provedení těchto staveb. Výsledkem se samozřejmě budeme zabývat v dalším období, pokud hospodářské výsledky umožní realizaci těchto staveb. Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta Dolněmčanský zpravodaj A toto je výsledek... 7

8 Komplexní pozemkové úpravy výsadba větrolamů Hlavní význam Komplexních pozemkových úprav je řešení společných polních opatření směřujících ke zpřístupnění všech pozemků jejich vlastníkům (polní cestní síť) a ochranu zemědělské půdy proti poškozování hlavně klimatickými vlivy. Dále potom jsou to protipovodňová opatření, výstavba mokřadů a vodních nádrží pro udržení vody v krajině apod. Ochrana orné půdy proti vodní a větrné erozi je základním předpokladem pro zachování její kvality a tudíž trvale stále stejné ceny zemědělských pozemků všech jejich vlastníků. Jako příklad negativního působení větru a z toho plynoucí snížení ceny orné půdy je možno uvést situaci, kdy jeden silný jarní vítr je schopen odnést ze zoraných pozemků, které nejsou pokryty zeleným kobercem rostlin až 3 cm nejkvalitnější vrstvy ornice. Cena půdy se odvíjí od vrstvy ornice, takže jejím úbytkem se zároveň snižuje i cena orné půdy. Nutno dodat, že 1 cm ornice se přirozenými půdotvornými procesy tvoří 100 let. Proto jsou v naší oblasti silných jižních a jihovýchodních větrů půdoochranná opatření směrována na ochranu orné půdy proti větrné erozi výsadbami větrolamů projektovanými na ochranu nejúrodnějších a nejvíce ohrožených pozemků nacházejících se jak směrem na Slavkov a Boršice, tak směrem na Vlčnov. První větrolam byl již dříve vysazen na Staré hoře. Pokračováním potom byla výsadba v polní trati Vinohrady (slouží zároveň proti vodní erozi), Dílec, Tábořiska a Gálka. Zbývající by měly být vysazeny v rámci realizace připravovaného projektu Komplexních pozemkových úprav. Výsadby slouží nejen jako půdoochranná opatření, ale zároveň z pohledu myslivosti jako výborný kryt a krmná základna pro zvěř (zajíc, srnčí zvěř), luční porosty jako hnízdiště koroptví. Z pohledu včelaře jako celoroční průběžný zdroj potravy včelám vzhledem k použitým sazenicím (dřín, líska, lípa, třešeň, ptačí zob, kalina, šípková růže), některým plodům dřevin a také kvetoucím bylinám v podrostu dřevin. Z pohledu agronoma jsou mimo výše uvedených důvodů místem přežívání predátorů škůdců zemědělských plodin, díky kterým není potřeba porosty plodin tak intenzivně chemicky ošetřovat. Celkově výsadby zvyšují velmi pozitivně biodiverzitu (početnost druhů rostlin a živočichů) intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Již první rok po výsadbě je začne obsazovat drobné zpěvné ptactvo jako např. skřivani, strnadi a v dalších letech následují pěnice, drozdi, ťuhýci atd. Neopomenutelný je i jejich význam pro zlepšení pestrosti, rozmanitosti a estetické hodnoty krajiny. Aby byly okolní polní plodiny co nejméně negativně ovlivněny stínem a kořeny vysazených dřevin je koncipována struktura výsadby větrolamů tak, že krajní řady tvoří nižší dřeviny (keře) a střední řady stromy. Vzhledem k tomu, že realizace veškerých opatření schválených Komplexních pozemkových úprav je doposud řešena ze státních peněz, je potřeba nabídky státu využít k jejich dokončení a nečekat až ruka státu nebude tak štědrá a obec bude tato opatření financovat z vlastního rozpočtu, který potřebuje na jiné výdaje. Dva roky po výsadbě je také ze státních dotací pokryta následná péče spočívající ve vyžínání plevelů a případné dosadbě uhynulých sazenic. Miloš Šťastný Za sovím houkáním Dne 5. března uspořádalo občanské sdružení Ornix akci nazvanou Za sovím houkáním. Protože se na sovy chodí v noci, byla to výprava tajuplná. Dnes kdy lidé tráví večery většinou doma, uniká nám i soví houkání, které probouzí za nočního ticha lidskou fantazii a je často jediným důkazem o výskytu sov. V tomto studeném ročním období probíhá u většiny sov jarní tok a jejich hlasové projevy jsou v této době nejintenzivnější. Mile nás překvapila účast na této akci, kdy se převážně z obcí, Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov a Boršice u Blatnice sjelo celkem 47 účastníků, z tohoto počtu bylo téměř 30 dětí. V průběhu večera jsme pozorovali rozlet přibližně 15 kalousů za potravou, kteří se již za brzkého soumraku ozývali tichým houkáním z korun borovic. Řekli jsme spoustu zajímavostí ze života sov, naučili jsme se rozeznávat jednotlivé druhy podle houkání a podle míst, kde žijí. Celá akce měla soutěžní charakter a děti za správné odpovědi získaly samolepky a materiály s ptačí tématikou. Hlavní cenou večera byl velký plakát s motivem všech našich sov. Odměnou na konci večera pro nás bylo, že děti dokázaly vyjmenovat všech 10 našich sov, a dokonce nejběžnější určit i podle hlasu. Ostatně naši nejběžnější sovu Puštíka obecného se nám podařilo pomocí zvukové nahrávky tzv. vyhoukat z blízkého lesa. Touto cestou bych chtěl poděkovat paní M. Končetíkové ze Slavkova, která perfektně zorganizovala příjezd a odjezd dětí z okolních vesnic. Věřím, že se s Vámi setkám na dalších ornitologických akcích během tohoto roku, o kterých se již teď můžete dozvědět na Zbyšek Karafiát 8 Dolněmčanský zpravodaj

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, konečně po několika letech nám pravé zimní počasí signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku. Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo realizovat záměry, se

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, právě se nám půlí letošní rok, dětem tak začínají prázdniny a nám starším období, kdy se snažíme trochu zvolnit životní tempo a užít si zaslouženého volna a odpočinku, abychom načerpali

Více

Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov

Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce jsou už minulostí a věřím, že všichni plni sil vstupujeme do poslední čtvrtiny roku. Letní měsíce bývají vždy obdobím intenzivní činnosti na plnění našich záměrů,

Více

Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007

Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007 Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, rozmary počasí, výzdoba ulic a obchodů, ale i pohled do kalendáře nám

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018.

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018. Vážení spoluobčané, přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím jsme letos v naší

Více

Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma

Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, léto už pomalu, ale jistě končí, byť létem by se dalo nazvat až posledních

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových Vážení spoluobčané, Prázdninové měsíce už jsou nenávratně pryč a tak jako každý rok nás začíná zachvacovat podzimní shon. Počátkem září jsme po vyřízení administrativních záležitostí konečně mohli zahájit

Více

Hody s právem 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj

Hody s právem 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, je za námi první polovina letošního roku, proto je na místě informovat Vás o tom, jak se nám daří plnit naše letošní záměry. Práce na naší největší akci cyklostezce do Nivnice se podařilo

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Foto titulní strana: Oldřich Mikulica - Mládě kukačky obecné u rákosníka zpěvného Krojový ples 13. školní ples Foto:

Více

pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:

pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka: Ročník XXVII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, pohledem do kalendáře s překvapením zjišťujeme, že vánoce a konec roku

Více

Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6

Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6 Ročník XXI. Číslo 1 Leden - Březen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, přestože se letošní zima ještě nemíní vzdát vlády, pohled do kalendáře je

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

1/2012. náš společný domov. Rozpočet obce 2012 strana 6. Sběr odpadů. Ochotníci. Novinky. Mendel. ze Šardičanu. slavili MDŽ. Vajíčko.

1/2012. náš společný domov. Rozpočet obce 2012 strana 6. Sběr odpadů. Ochotníci. Novinky. Mendel. ze Šardičanu. slavili MDŽ. Vajíčko. Š ardice 1/2012 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Rozpočet obce 2012 strana 6 Sběr odpadů strana 9 Ochotníci slavili MDŽ strana 17 Novinky ze Šardičanu strana 19

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku a Vy dostáváte do svých domovů letošní druhé vydání

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více