Ročník XXVIII. Číslo 1 Leden - Březen 2011 Cena - zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXVIII. Číslo 1 Leden - Březen 2011 Cena - zdarma"

Transkript

1 Ročník XXVIII. Číslo 1 Leden - Březen 2011 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, jak se zdá jaro už definitivně převzalo vládu, čehož důkazem jsou už poměrně slušné teploty, probíhající práce na polích či zahrádkách nebo práce na úklidu v obci. Stejně jako minulé roky jsme na obci využili zimní období na přípravu investičních akcí, které chceme letos realizovat. Po loňském útlumu větších prací nás letos čekají dvě, už v minulém zpravodaji avizované, velké akce a to rekonstrukce kulturního domu a úpravy okolí kostela. U obou akcí nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele prací, tak abychom mohli hned po hodech, které se letos konají 7. a 8. května, zahájit práce. Proto bude kulturní dům mimo provoz až do konce června, s výjimkou koštu vína 21. května. Poté už by měly za běžného provozu probíhat práce pouze na fasádě a střeše. Také provoz v okolí kostela bude omezen, protože velká část prací spočívá v celkové rekonstrukci komunikací. Organizací průběhu prací se budeme snažit eliminovat negativní dopady na občany i celé území na co nejmenší míru. Žádám vás proto o trpělivost a věřím, že výsledky těchto prací plně nahradí dočasné komplikace. Ještě před jejich zahájením během dubna dokončíme práce v ulici Boršické (most, terénní úpravy) a upravíme zastávku na náměstí. Čekáme na to jak dopadneme se žádostí o dotaci na výměnu oken a zateplení obecního úřadu a na vyhlášení nových výzev z fondů EU v oblasti životního prostředí, kde máme připraveny projekty ozelenění okolí cyklostezky do Hluku a úpravy sběrného dvora. Pokračujeme také v přípravě cyklostezek do Nivnice a Slavkova a pomáháme Zlínskému kraji s přípravou opravy silnice do Nivnice. Termín realizace obou akcí závisí na mnoha faktorech, proto je předčasné o něm mluvit. Snahou všech zainteresovaných je, aby to bylo co nejdříve. Přeji Vám všem pěkné jarní měsíce a věřím, že realizace našich letošních záměrů přinese další zlepšení podmínek života v naší obci. Ing. František Hajdůch, starosta obce Dolněmčanský zpravodaj 1

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení č. 1/2010 ze schůze rady obce Dolní Němčí, která se konala dne 25. listopadu Usnesení č. 01/2010/01 Rada obce bere na vědomí plnění usnesení rady obce z posledního zasedání. Usnesení č. 01/2010/02 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemků parcelních čísel 1284/146 o velikosti 41 m2 a 1284/147 o velikosti 24 m2 v katastrálním území Dolní Němčí, panu P.K. Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastrunemovitostí. Usnesení č. 01/2010/12 Rada obce schvaluje návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 9. prosince 2010 v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Usnesení č. 01/2010/13 Rada obce schvaluje komise pro inventury obecního majetku, které se budou konat dne 7. prosince 2010 v následujícím složení: Ing. Miroslav Kadlček, Jana Kadlčková, Drahomíra Ponížilová a Jana Salátová, Jiřina Bídová, Leoš Minks. Usnesení č. 01/2010/14a Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parcelní číslo 1284/150 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 60 m2 manželům D. a M. S., Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 01/2010/03 Rada obce neschvaluje udělení souhlasu s užitím znaku obce na reklamních předmětech, které by vyrobila společnost AKTIV 95 Opava s.r.o., se sídlem Slezská 110/24, Malé Hoštice. Usnesení č. 01/2010/04 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní L. G., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. Usnesení č. 01/2010/05 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní A. J., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. Usnesení č. 01/2010/06 Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost zařízení HOSPIC na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc. Usnesení č. 01/2010/07 Do další schůze rady obce zajistí starosta obce ocenění hudebních nástrojů a následně bude rozhodnuto o prodeji či další formě užívání. Usnesení č. 01/2010/08 Rada obce bere Výroční zprávu ředitele ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí na vědomí bez připomínek. Usnesení č. 01/2010/09 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit novou obecně závaznou vyhlášku obce o místních poplatcích dle projednaného návrhu. Usnesení č. 01/2010/10 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit novou obecně závaznou vyhlášku obce za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. Usnesení č. 01/2010/11 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Požární řádu obce Dolní Němčí dle předloženého návrhu. Usnesení č. 01/2010/14b Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parcelní číslo 1284/151 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 51m2 panu M. S. Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 01/2010/15 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku parcelní číslo 682/2 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 7m2 a pozemku parcelní číslo 682/3 v katastrálním území Dolní Němčí o velikosti 4 m2 manželům J. a F.S., Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 01/2010/16 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2011, podle kterého měsíční výdaje do schválení rozpočtu obce na rok 2011 nebudou vyšší než 1/12 rozpočtu obce na rok Usnesení č. 01/2010/17 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní A. V., o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů. Usnesení č. 01/2010/18 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit změnu rozpočtu obce na rok 2010 dle předloženého návrhu. Usnesení č. 01/2010/19 Rada obce zřizuje komisi kulturní a sociální ve složení: Ing. Marcela Daňková - předseda, členové: Františka Tinková, Lucie Lehká, Mgr. Ivana Tálská, Taťána Milošová a Libuše Ondruchová, komisi pro životní prostředí ve složení: Josef Tinka předseda, členové: Antonín Richtr, Ing. Miloš Šťastný, Ing. Tomáš Černý, Ing. Zbyšek Karafiát a komisi pro občanské záležitosti ve složení: Eva Kadlčková předsedkyně, členové: Jarmila Vlková, Jiřina Bídová a Zdeňka Trtková. Usnesení č. 01/2010/20 Rada obce schvaluje zařazení žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Palackého nám. 293, Dolněmčanský zpravodaj

3 Uherské Hradiště o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011 do seznamu žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku na činnost. Usnesení č. 01/2010/21 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit starostu obce Ing. Františka Hajdůcha k zastupování obce na valných hromadách společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště. Usnesení č. 01/2010/22 Rada obce schvaluje místostarostu Ing. Miroslava Kadlčka k zastupování obce v Charitní radě Oblastní charity v Uherském Brodě. Usnesení č. 01/2010/23 Rada obce povoluje výjimku z počtu dětí v 1. třídě mateřské školy na 28 dětí. Usnesení č. 01/2010/24 Rada obce souhlasí s uzavřením provozu mateřské školy v době od do Usnesení č. 01/2010/25 Rada obce souhlasí s přijetím účelového sponzorského daru od společnosti ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Na Záhonech 1482, Kunovice ve výši 5.000,- Kč na nákup didaktické pomůcky NOVADIDA a hraček pro děti mateřské školy. Usnesení č. 01/2010/26 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Miroslavem Dubinou, Zlín, na zpracování zadání územního plánu obce Dolní Němčí za cenu ,- Kč, včetně 20% DPH. Usnesení č. 2 ze schůze Rady obce Dolní Němčí, která se konala ve čtvrtek 16. prosince 2010 Usnesení č. 02/2010/01 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí splnění úkolů z minulé schůze rady obce. Usnesení č. 02/2010/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP BLACK MAGIC, SY a GAMES PALACE II 750, v provozovně DEVIL MUSIC bar, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí společnosti Super JOKER spol. s r.o., Krajánkova 11, č.p. 2390, Praha 4, s platností od Usnesení č. 02/2010/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje bezplatný pronájem areálu muzea Občanskému sdružení národopisný krúžek Dolněmčan k pořádání Předvánočního koledování v sobotu Usnesení č. 02/2010/04 Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnosti Domova sv. Josefa, se sídlem Žireč 1, Žireč. Usnesení č. 02/2010/05 Rada obce ukládá starostovi obce svolat jednání se zástupcem Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště k Dolněmčanský zpravodaj objasnění nutných oprav technologického zařízení ČOV v Dolním Němčí. Usnesení č. 02/2010/06 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí pořádání Tříkrálové sbírky ve dnech v naší obci Oblastní charitou Uh. Brod. Zástupce obce ke kontrole zapečetění pokladniček a při jejich otevírání bude určen. Usnesení č. 02/2010/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu k pořádání Předhodového zpívání v pátek mužskému pěveckému sboru Dolněmčané, pronájem kulturního domu k pořádání předhodové zábavy p.v. J. v sobotu Žadatelům p. S. T. a Ing. A. M., kteří žádali o pronájem kulturního domu k pořádání hudebního večera na počest zesnulého bubeníka Roberta Tinky v pátek bude nabídnutý jiný termín. Usnesení č. 02/2010/08 Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti AUTO GAMES TRADE, s.r.o., Stolařská 490, Uherský Brod, provoz VHP Video Games AVG a Joker Classic AJC v provozovně Na Mlýně, Hlucká č.p. 15, Dolní Němčí s platností od Usnesení č. 02/2010/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu společnosti KREDIT, spol. s r.o. Slavkov k pořádání XIII. Prezentačního plesu v sobotu Usnesení č. 02/2010/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy MASTR, 28. října 1381, Uherské Hradiště na provedení úpravy komínového systému v plynové kotelně restaurace Rozkvět za cenu ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 02/2010/11 Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti CZ MASTERGAME s.r.o., Šámalova 62, Brno, provoz VHP Turbo Gold 750, a Royal 750, v provozovně Tipsport Bar, Nivnická 79, Dolní Němčí s platností od Usnesení č. 02/2010/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek pro rok 2011 se společností RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod ke smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku. Usnesení č. 02/2010/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o vystoupení dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka v sobotu za cenu ,- Kč. Usnesení č. 02/2010/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro J. Š., žáka Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, Uherské Hradiště. Usnesení č. 02/2010/15 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci pana Ivo Valenty, zakladatele holdingu SYNOT k místnímu poplatku 3

4 za provoz jiných technických herních zařízení. Usnesení č. 02/2010/16 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí rezignaci místostarosty na zastupování obce v charitní radě Oblastní charity v Uherském Brodě a obsazení zastupování obce v tomto orgánu zatím řešit nebude. Usnesení č. 02/2010/17 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí Mgr. Milanu Kvasničkovi. Usnesení č. 02/2010/18 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ v Dolním Němčí. Usnesení č. 02/2010/19 Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí. Rybníky, které jsou obsahem žádosti pana R. K., Dolní Němčí z důvodu jeho alergie, zároveň ukládá místostarostovi obce zajistit prohlídku zdravotního stavu stromů dendrologem a na základě jeho posudku provést příslušná opatření. Usnesení č. 03/2011/08 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní V. P., Slavkov, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/09 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní F. D., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/10 Rada obce schvaluje pronájem kulturního domu Českomoravské myslivecké jednotě, Okresní myslivecký spolek, se sídlem Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, dne 19. března 2011 ke konání zkoušek myslivosti. Usnesení č. 02/2010/20 Rada obce Dolní Němčí schvaluje předložený Dodatek č. 7 Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je změna vyúčtování úklidových prací v DCHB, bez připomínek. Usnesení č. 02/2010/21 Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci o stavu hudebních nástrojů. Kontrabas bude zapůjčen, cimbál bude uložen ve skladu v kulturním domě a bude rozhodnuto o jeho dalším užívání. Usnesení č. 3 schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 20. ledna 2011 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 03/2010/01 Rada obce bere na vědomí splnění úkolů z minulé schůze rady obce. Usnesení č. 03/2011/02 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní L. K., bytem Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/03 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní M. T., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/05 Rada obce schvaluje zařazení žádosti pana L. D.,Dolní Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. Usnesení č. 03/2011/06 Rada obce schvaluje zařazení žádosti Českého svazu chovatelů poštovních holubů, ZOCPH Dolní Němčí, Nivnická č.p. 132, Dolní Němčí do seznamu žadatelů. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 bude rozhodnuto o výši příspěvku. Usnesení č. 03/2011/07 Rada obce nesouhlasí s vykácením bříz v parku v ul. Usnesení č. 03/2011/11 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. S-38/2010 mezi obcí Dolní Němčí a zhotovitelem Ing. Miroslavem Sekaninou, projekční a inženýrská kancelář, se sídlem Soukenická 2156, Uherský Brod, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí za cenu ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 03/2011/12 Rada obce ukládá starostovi obce projednat s žadatelem, Společností Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 10, body smlouvy, ke kterým byly vzneseny připomínky. Usnesení č. 03/2011/13 Rada obce schvaluje provedení opravy pračky písků, náhradu lisu na shrabky v technologické části ČOV v Dolním Němčí. Ostatní technologické prvky uvedené v plánu oprav budou provedeny podle důležitosti a nutnosti v dalších letech. Pokud by došlo k poruše těchto zařízení je nájemce oprávněn provést opravu okamžitě. Usnesení č. 03/2011/14 Rada obce schvaluje provedení mulčování náletového porostu v hájku společností TREND ABC s.r.o., Hluk za cenu 1.000,- Kč/hod ,- Kč za přistavení stroje. Usnesení č. 03/2011/15 Rada obce schvaluje zařazení žádosti paní L. D., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 03/2011/16 Rada obce schvaluje zařazení žádosti Českého zahrádkářského svazu, ZO Dolní Němčí do seznamu žadatelů. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 bude rozhodnuto o výši příspěvku. Usnesení č. 03/2011/17 Rada obce schvaluje zařazení žádosti ČSOP Pantoflíček, Ekocentrum Pantoflíček Dolní Němčí do seznamu žadatelů. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 bude rozhodnuto o výši příspěvku. 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Usnesení č. 03/2011/18 Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Silnice II/490, II/498: Uherský Brod Dolní Němčí Slavkov na obecním pozemku parcelní číslo 903 v katastrálním území Dolní Němčí s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, Zlín. Usnesení č. 03/2011/19 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu projektové dokumentace na akci Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí, vypracovanou projektantem Ing. Jaroslavem Kunčíkem, Školní 115, Uherský Brod Těšov, ve výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 03/2011/20 Rada obce povoluje uložení stavebního materiálu a materiálu získaného po demolici rodinného domu č.p. 251 na obecním pozemku v ul. Boršické p. E. M.,Dolní Němčí, za podmínky, že po ukončení skládkování povrch pozemku urovná a v případě poškození travního porostu provede nové osetí travou na vlastní náklady. Velikost pozemku bude po ústní dohodě vymezena na místě samém. Usnesení č. 03/2011/21 Rada obce Dolní Němčí schvaluje částku 5.000,- Kč na nákup cen do tombol společenských plesů, pokud o ně pořadatelé požádají. Usnesení č. 4 ze 4. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 3. února 2010 v hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 04/2011/01 Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi a místostarostovi pokračovat v jednáních ve věci prodloužení nájmu střechy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí společnosti Vodafone Czech Republik a.s., Praha 10, a o výsledcích průběžně informovat radu obce. Usnesení č. 04/2011/02 Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi zajistit materiály pro konečné rozhodnutí ve věci výměny oken v provozovně výroby vdolečků Hlucká č.p. 15. Usnesení č. 04/2011/04 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost Klubu stolního tenisu Dolní Němčí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost klubu v roce 2011 do seznamu žadatelů o tento příspěvek. Usnesení č. 04/2011/05 Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Českého klubu nedoslýchavých HELP, se sídlem Mariánské nám. 2187, Uherský Brod, o poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost v roce Usnesení č. 04/2011/06 Rada obce Dolní Němčí pověřuje místostarostu projednat s vedoucím dechové hudby Vlčnovjanka snížení částky za vystoupení na Vánočním koncertě, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2011 v v kulturním domě v Dolním Němčí na částku ,- Kč. Pokud k dohodě nedojde odstoupit od uzavření smlouvy. Dolněmčanský zpravodaj Usnesení č. 04/2011/07 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2010 ze dne o dodávce stavebních prací na stavbu Autobusová zastávka v ulici Nivnická, místní komunikace v ulici Boršická I. etapa, který se týká navýšení prací - vícepráce o ,- Kč bez DPH a snížení prací méněpráce o ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 04/2011/08 Rada obce schvaluje pronájem bytu č. 102 v domě s chráněnými byty v Dolním Němčí p. V. P., Slavkov s termínem od 1. března 2011 na dobu neurčitou. V případě, že neprojeví zájem o nabídnutý pronájem, bude uvolnění bytu v tomto zařízení zveřejněno v místním rozhlase a pronájem bude schválen novým zájemcům. Usnesení č. 04/2011/09 Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na akci Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí, termín pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v pondělí 7. března 2011 v 8:30 hod. v kanceláři obecního úřadu a jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Zdeněk Kadlček, Zdeňka Trtková a Leoš Minks. Dále schvaluje, aby byly osloveny následující stavební firmy: SVS-CORRECT spol. s r.o., Bílovice č.p. 176, STRABAG a.s., Malinovského 722, Uherské Hradiště, TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, Kunovice, Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky, Veselí nad Moravou a SKANSKA DS a.s., závod Uherské Hradiště, nám. Míru 709, Uherské Hradiště. Usnesení č. 04/2011/10 Rada obce Dolní Němčí jmenuje následující členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí ve složení Ing. Miroslav Kadlček, Zdeněk Kadlček, Zdeňka Trtková, Ing. Antonín Kolísek, Jaroslav Hanák. Usnesení č. 04/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pana Jaroslava Hanáka zastupováním obce Dolní Němčí v Oblastní charitní radě Uherský Brod. Usnesení č. 5 z 5. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 23. února 2010 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 05/2011/02 Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu a místostarostu svolat jednání s žadateli, kde bude upřesněn rozsah záměru na provedení úprav vodní nádrže a jejího okolí a povinnosti z hlediska legislativy. Usnesení č. 05/2011/03 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost Mysliveckého sdružení LANKA Dolní Němčí, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011 ve výši ,- Kč do seznamu žadatelů. Konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu obce na rok Usnesení č. 05/2011/04 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost mužského 5

6 pěveckého sboru Dolněmčané o poskytnutí finančního příspěvku do seznamu žadatelů. O výši příspěvku a formě vyplacení bude rozhodnuto po schválení rozpočtu obce na rok Usnesení č. 05/2011/05 Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi a místostarostovi v rámci realizace akce Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí projednat a navrhnout k realizaci možnost odvodnění části u hřbitova. Usnesení č. 05/2011/07 Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost Centra postižených Zlín, obecně prospěšná společnost, Sociální služby Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice 1213, Uherské Hradiště o poskytnutí finančních prostředků na činnost v roce 2011 do seznamu žadatelů. Usnesení č. 05/2011/08 Rada obce Dolní Němčí nedoporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit prodej obecního pozemku parcelní číslo 1639/20 v katastrálním území Dolní Němčí, který se rozprostírá za rodinným domem č.p. 327 p. P. M., Dolní Němčí, za cenu 1,- Kč/m2. Usnesení č. 05/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení kácení stromů, ořezávku a statické zabezpečení dle odborného posudku Ing. Vladimíra Many, držitele autorizace MŽP pro biologická hodnocení společností MACREAL spol. s r.o.. Práce budou provedeny za cenu ,- Kč. Usnesení č. 05/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje následující výsledné pořadí výběrového řízení na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí : 1. SANIZO spol. s r.o., se sídlem Zátiší 1958, Uherský Brod - cenová nabídka: ,- Kč, vč. DPH 2. VP Stavby, s.r.o., se sídlem Vazová 2513, Uherský Brod - cenová nabídka: ,- Kč, vč. DPH 3. EKO-UH, s.r.o., se sídlem Velehradská 1905, Staré Město - cenová nabídka: ,- Kč, vč. DPH Usnesení č. 05/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto zařízení. Usnesení č. 05/2011/16 Rada obce schvaluje pronájem kulturního domu SDH Dolní Němčí k pořádání Velikonoční zábavy v neděli 24. dubna. Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na III. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 31. března 2011 v 18:00 hodin v přísálí kulturního domu. 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Kdy konečně zvítězí zdravý rozum nad lidskou hloupostí? Informace ke sčítání čítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním, které přináší mnoho cenných údajů dotýkajících se našeho každodenního života. Letošní sčítání se uskuteční v březnu a rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Právě v těchto dnech vás navštívily sčítací komisařky, které přinesly potřebné sčítací listy. Tyto si vyplníte a předáte zpět komisařce nebo odešlete poštou v obálce nebo odevzdáte na kterékoliv poště. Poprvé v historii však bude možné vyplňovat i elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line ze svého domova. Pokud nejste připojeni k internetu, můžete využít i veřejně přístupný internet v místní knihovně. Ohnisko a trasa šíření požáru? Provozní doba knihovny: Pondělí hod Čtvrtek hod Pátek hod Formuláře je možné odesílat od do Nezaměstnanost k ve Zlínském kraji vybrané obce Název obce Počet nezaměst. Míra nezaměst. (%) Uherské Hradiště ,2 Uherský Brod ,47 Vlčnov ,37 Dolní Němčí 135 8,83 Nivnice 134 8,70 Slavkov 35 11,64 Boršice u Blatnice 53 13,15 Hluk 215 9,00 Horní Němčí 40 10,18 Strání ,25 Anketa Co by se mělo V minulém měsíci jsme se rozhodli, na základě mnoha dotazů občanů bydlících v ulicích Na Výsluní I, II, III a IV, uspořádat anketu, zda vybudovat mezi ulicemi Na Výsluní II a III spojovací místní komunikaci, jak již bylo v minulosti několikrát plánováno, nebo pouze chodník. Celkem k tomuto průzkumu bylo rozdáno do rodinných domů v těchto ulicích, kterých se to bezprostředně týká, 64 anketních lístků. K dnešnímu dni bylo vráceno celkem 38 lístků, což je 59,4%. Z tohoto počtu 22 respondentů by uvítalo výstavbu místní komunikace s chodníkem a 16 vybudování pouze chodníku se sadovými úpravami. Výsledek této ankety je pro obec pouze informativní a nezavazuje k provedení těchto staveb. Výsledkem se samozřejmě budeme zabývat v dalším období, pokud hospodářské výsledky umožní realizaci těchto staveb. Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta Dolněmčanský zpravodaj A toto je výsledek... 7

8 Komplexní pozemkové úpravy výsadba větrolamů Hlavní význam Komplexních pozemkových úprav je řešení společných polních opatření směřujících ke zpřístupnění všech pozemků jejich vlastníkům (polní cestní síť) a ochranu zemědělské půdy proti poškozování hlavně klimatickými vlivy. Dále potom jsou to protipovodňová opatření, výstavba mokřadů a vodních nádrží pro udržení vody v krajině apod. Ochrana orné půdy proti vodní a větrné erozi je základním předpokladem pro zachování její kvality a tudíž trvale stále stejné ceny zemědělských pozemků všech jejich vlastníků. Jako příklad negativního působení větru a z toho plynoucí snížení ceny orné půdy je možno uvést situaci, kdy jeden silný jarní vítr je schopen odnést ze zoraných pozemků, které nejsou pokryty zeleným kobercem rostlin až 3 cm nejkvalitnější vrstvy ornice. Cena půdy se odvíjí od vrstvy ornice, takže jejím úbytkem se zároveň snižuje i cena orné půdy. Nutno dodat, že 1 cm ornice se přirozenými půdotvornými procesy tvoří 100 let. Proto jsou v naší oblasti silných jižních a jihovýchodních větrů půdoochranná opatření směrována na ochranu orné půdy proti větrné erozi výsadbami větrolamů projektovanými na ochranu nejúrodnějších a nejvíce ohrožených pozemků nacházejících se jak směrem na Slavkov a Boršice, tak směrem na Vlčnov. První větrolam byl již dříve vysazen na Staré hoře. Pokračováním potom byla výsadba v polní trati Vinohrady (slouží zároveň proti vodní erozi), Dílec, Tábořiska a Gálka. Zbývající by měly být vysazeny v rámci realizace připravovaného projektu Komplexních pozemkových úprav. Výsadby slouží nejen jako půdoochranná opatření, ale zároveň z pohledu myslivosti jako výborný kryt a krmná základna pro zvěř (zajíc, srnčí zvěř), luční porosty jako hnízdiště koroptví. Z pohledu včelaře jako celoroční průběžný zdroj potravy včelám vzhledem k použitým sazenicím (dřín, líska, lípa, třešeň, ptačí zob, kalina, šípková růže), některým plodům dřevin a také kvetoucím bylinám v podrostu dřevin. Z pohledu agronoma jsou mimo výše uvedených důvodů místem přežívání predátorů škůdců zemědělských plodin, díky kterým není potřeba porosty plodin tak intenzivně chemicky ošetřovat. Celkově výsadby zvyšují velmi pozitivně biodiverzitu (početnost druhů rostlin a živočichů) intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Již první rok po výsadbě je začne obsazovat drobné zpěvné ptactvo jako např. skřivani, strnadi a v dalších letech následují pěnice, drozdi, ťuhýci atd. Neopomenutelný je i jejich význam pro zlepšení pestrosti, rozmanitosti a estetické hodnoty krajiny. Aby byly okolní polní plodiny co nejméně negativně ovlivněny stínem a kořeny vysazených dřevin je koncipována struktura výsadby větrolamů tak, že krajní řady tvoří nižší dřeviny (keře) a střední řady stromy. Vzhledem k tomu, že realizace veškerých opatření schválených Komplexních pozemkových úprav je doposud řešena ze státních peněz, je potřeba nabídky státu využít k jejich dokončení a nečekat až ruka státu nebude tak štědrá a obec bude tato opatření financovat z vlastního rozpočtu, který potřebuje na jiné výdaje. Dva roky po výsadbě je také ze státních dotací pokryta následná péče spočívající ve vyžínání plevelů a případné dosadbě uhynulých sazenic. Miloš Šťastný Za sovím houkáním Dne 5. března uspořádalo občanské sdružení Ornix akci nazvanou Za sovím houkáním. Protože se na sovy chodí v noci, byla to výprava tajuplná. Dnes kdy lidé tráví večery většinou doma, uniká nám i soví houkání, které probouzí za nočního ticha lidskou fantazii a je často jediným důkazem o výskytu sov. V tomto studeném ročním období probíhá u většiny sov jarní tok a jejich hlasové projevy jsou v této době nejintenzivnější. Mile nás překvapila účast na této akci, kdy se převážně z obcí, Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov a Boršice u Blatnice sjelo celkem 47 účastníků, z tohoto počtu bylo téměř 30 dětí. V průběhu večera jsme pozorovali rozlet přibližně 15 kalousů za potravou, kteří se již za brzkého soumraku ozývali tichým houkáním z korun borovic. Řekli jsme spoustu zajímavostí ze života sov, naučili jsme se rozeznávat jednotlivé druhy podle houkání a podle míst, kde žijí. Celá akce měla soutěžní charakter a děti za správné odpovědi získaly samolepky a materiály s ptačí tématikou. Hlavní cenou večera byl velký plakát s motivem všech našich sov. Odměnou na konci večera pro nás bylo, že děti dokázaly vyjmenovat všech 10 našich sov, a dokonce nejběžnější určit i podle hlasu. Ostatně naši nejběžnější sovu Puštíka obecného se nám podařilo pomocí zvukové nahrávky tzv. vyhoukat z blízkého lesa. Touto cestou bych chtěl poděkovat paní M. Končetíkové ze Slavkova, která perfektně zorganizovala příjezd a odjezd dětí z okolních vesnic. Věřím, že se s Vámi setkám na dalších ornitologických akcích během tohoto roku, o kterých se již teď můžete dozvědět na Zbyšek Karafiát 8 Dolněmčanský zpravodaj

9 Statistika odpadů za rok 2010 Název Množství (t) Náklady (Kč) Komunální odpad ze sběrných nádob 642, ,- Objemný odpad z van ve dvoře OÚ a hřbitov 182, ,- Název kolektivního Zpětný odběr zařízení za rok 2010 prostřednictvím společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. Uherský Brod systému Popis kusy množství v kg ASEKOL Televizory Počítače Zařízení IT (tiskárny, telefony, kalkulačky, psací stroje, osobní. počítače atd.) 335 Spotřebitelská zařízení (Hi-fi, video, kamery atd.) 200 Hračky, vybavení pro volný čas a sport Lékařské přístroje Výdejní automaty ELEKTROVIN Chlazení lednice, mrazničky Malé domácí spotřebiče (pro stříhání, sušení vlasů, holení, šití, budíky, váhy, vysavače, žehličky, mlýnky, kávovary, fritovací hrnce, topinkovače, atd) Velké dom. spotř. (pračky, sušičky, myčky, sporáky, mikrovlnky, ventilátory,..) 2 27 Elektrické nástroje (pro řezání, vrtání, šroubování, sečení, pily, atd.) EKOLAMP Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky) 94 ECOBAT Přenosné baterie a akumulátory 2 Katalog. č. Název 1. čtvrtletí (t) 2. čtvrtletí (t) 3. čtvrtletí (t) 4. čtvrtletí (t) Celkem (t) Papír sběr provádí základní škola v průběhu roku Plasty 5,430 5,290 5,760 4,800 21, Nápojový karton 0,120 0,010 0,007 0,005 0, Jiná nepoužitá léčiva 0,017 0,000 0,036 0,051 0, Sklo barevné 8,180 13,932 11,861 11,737 45, Sklo bílé 2,139 1,809 3,461 0,482 7,891 Firmíno Kód Druh odpadu 1. čtvrtletí (kg) 2. čtvrtletí (kg) 3. čtvrtletí (kg) 4. čtvrtletí (kg) CELKEM (kg) Kovový odpad Mobilní sběr nebezpečného odpadu Kód Kat. Název odpadu 1.pololetí (kg) 2.pololetí (kg) CELKEM (kg) N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Olej a tuk N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N Rozpouštědla Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2011: Pondělí 4. dubna a 29. srpna v době od 15:00 17:00 hod. Dolněmčanský zpravodaj 9

10 Životní putování pátera Josefa Stojaspala (část 1.) V mnoha českých a moravských vesnicích byla léta následující po pádu první Československé republiky pohnutá. Dříve se slibně rozvíjející demokratická společnost Masarykova státu byla narušena rozmachem nacismu a zavedením německého protektorátu. Humanistické ideály byly upozaděny a činy mnoha lidí začaly ovlivňovat sebezáchovné nebo prospěchářské pudy. Čas osvobození pak přinesl nekritickou idealizaci hlavní osvoboditelské země a ideologie, která s její podporou začala tažení Evropou. Nástup komunismu, který v jejím středovýchodním prostoru nastal po roce 1945, se tak vzhledem nastalé situaci jevil jako očekávaný historický pohyb. Rozmach studené války mezi Východem a Západem podnítil rozbroje nejen ve vyšších sférách státní politiky, ale pronikal všemi vrstvami společnosti. Venkov toho samozřejmě nebyl ušetřen. Pohnutá doba vnitropolitických bojů a radikální proměny společnosti tak ovlivnila i osudy mnoha rodin i jednotlivců. Jeden z takovýchto příběhů se váže k osobě kněze Josefa Stojaspala. Chlapec tohoto jména se narodil 30. září 1933 v Dolním Němčí do rolnické rodiny. Obecnou školu navštěvoval v rodné vesnici a měšťanku v sousedním Hluku. To už byl čas protektorátu a blížil se konec války. Přesun fronty vnímal dětskýma očima a v dobrém vzpomíná jak na Němce, tak i na příchozí rumunskou armádu. Vždyť od vojáků bylo možno získat i nějakou tu čokoládu Po osvobození bylo obnoveno církevní školství, a mladý Jožka se mohl se svými kamarády přihlásit do jezuitského internátu na Velehradě, který tvořil zázemí přilehlého katolického gymnázia. Na internátu jsme měli přísný režim a úplnou volnost jenom o prázdninách. Nějak se už počítalo s tím, že řada studentů po maturitě rovnou přestoupí do kněžských seminářů. Profesoři, kteří nás učili, ovšem byli opravdové kapacity pokorně zbožní a zároveň velmi vzdělaní lidé. z pobytu v semináři Mnohdy měli i dva doktoráty a přitom přednášeli na gymnáziu! Pobyt mnoha z nás přitom dotoval řád nebo nám zcela neznámí lidé. Naše rodiny by na to jinak neměly. Prostě někdy jsme zaplatili jen třetinu peněz a zbytek dorovnal dar anonymního mecenáše. To bylo tehdy běžné. Jelikož se v roce 1948 započalo s vynucenou a někdy i násilnou likvidací církevního školství, ušetřeno nebylo ani velehradské gymnázium. Internát sice dál fungoval, ale všichni hoši museli začít navštěvovat jiné školské ústavy. Mladý Jožka tak na dva roky zasedl do lavic gymnázia v Uherském Hradišti. Na velehradské ubytovně přitom vydržel až do roku Že se něco chystá, jsme tušili, protože se ledacos šuškalo a různých kontrol stále přibývalo. A hlavně na Velehradě byl jezuitský noviciát! V dubnu 1950 přijely k areálu desítky příslušníků bezpečnosti. O půlnoci obsadili budovy a vyhlásili pohotovost. Všichni jezuité pak byli vyvedeni ven a naloženi do autobusů, které je odvezli neznámo kam. Že směřovali do internačních klášterů, jsme tehdy nevěděli. Pamatuji si, jak tehdy jeden starý páter řekl: no vidíte chlapci, svatý Ignác se modlil za to, abychom byli pronásledováni, a už to tady máme na počátku kněžské dráhy v Itálii nad Římem 10 Dolněmčanský zpravodaj

11 Po nuceném odchodu z Velehradu se Jožka na čas vrátil do rodné obce. Stále napjatější atmosféra ve společnosti, sílící represe ze strany totalitní moci a malá perspektiva zlepšení nastalé situace mladíka přiměly k radikálnímu rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že z vesnice odcházelo mnoho lidí do emigrace, k přechodu hranic se rozhodnul i osmnáctiletý mladík s několika soukmenovci. Většina z nich toužila po svobodném teologickém vzdělání, a tak nezbývalo než odejít na Západ. Řeknu vám ale, že mnoho lidí emigrovalo čistě z materiálních důvodů, a ne kvůli politickému útlaku nebo nějakému odboji. Byli to prostě dobrodruzi nebo prospěcháři. My jsme ale chtěli pryč kvůli teologickému studiu. Do oficiálního komunisty kontrolovaného semináře v Litoměřicích se adepti kněžství nehrnuli. My jsme chtěli odejít a zjistit, co se dá dělat. Museli jsme se přitom rychle rozhodnout, protože emigrace sílila a Gottwaldově vládě se to přestávalo líbit. Tehdy ještě na hranicích dráty nebyly. Brzy ale měla spadnout opona Štěstí bylo, že se někteří krajané usadili na uvolněných statcích v jihomoravském pohraničí a měli tedy užitečné informace z terénu. Od nich se lidé dozvídali, kam přijít, u koho se hlásit, a kudy nejsnáze překročit hranice. Parta pěti kluků se takto jednoho dne roku 1950 vydala z Dolního Němčí k rakouským hranicím. Kromě Josefa Stojaspala k ní náleželi Jaroslav Němec, Josef Umlauf a bratři Kunčíkové. Ještě než jsme vyrazili, přišla za mnou moje sestřenice s tím, že na nás udělali peněžní sbírku. Dnes se tomu směju. My tu akci měli za velké tajemství a oni na nás - prý budoucí faráře - skládala peníze. No tehdy jsem si myslel, že to dopadne špatně a všecko se provalí individuí. Navíc mezi příslušníky jednotlivých národností vládla nenávist. Slováci proti Čechům a Maďarům, Rusové proti Ukrajincům, Chorvati proti Slovincům. To všecko šlo na nože. Lidi se nesnášeli a kolikrát ani nevěděli proč. Naštěstí jsme tam potkali i nějaké uprchlíky z naší vesnice. Pro nás bylo důležité, že se tam pohyboval dolněmčanský rodák - páter Ludvík Světinský. Ten nám hodně pomohl nejen na místě, ale také zjistil, zda by o nás neměli zájem v Římě. Když dorazila kladná odpověď, po několika měsících strávených v Rakousku jsme na černo vyrazili do Itálie. Smutnou kapitolou emigrace pěti dolněmčanských chlapců byl osud Jindřicha Kunčíka, který se rozhodnul k návratu na Moravu. Chtěl pomoct k přechodu hranic dalším kamarádům Při této riskantní cestě byl však zadržen, obžalován a odsouzen. Následujících sto měsíců jeho života pak bylo poznamenány žalářem a nucenými pracemi v uranových dolech na Jáchymovsku. Osudy ostatních chlapců byly příznivější. Josef Stojaspal, Jaroslav Němec a Jaroslav Kunčík svorně studovali teologii v Římě a v druhé polovině padesátých let byli vysvěceni na kněze. První jmenovaný nějaký čas působil na faře v jižních Tyrolích a soustředil se na německy mluvící oblast kolem Brixenu. Jakýmsi intermezzem pro něj pak byl pobyt v římském institutu východního obřadu Russicum, kam nastoupil v osmapadesátém roce. V Římě si mladý kněz dodělal i doktorát z teologie. (pokračování příště) Mgr. Petr Slinták To se nakonec nestalo a skupina mladých kluků se tak za pomoci převaděče skutečně dostala na rakouské území. Od hranice pak bylo možno cestovat až k Vídni. Jelikož v té době bylo Rakousko stále rozděleno do několika vojenských zón a na řadě míst hlídkovali vojáci Rudé armády, byl pohyb emigrantů na jeho území poměrně nebezpečný. O to obtížnější byla situace jazykově nevybavených kluků. Když jsme tam dorazili, byl problém se domluvit. Nikdo z nás němčinu neovládal. A tak přišlo na slova velehradského pátera Ráčka, který nás nabádal ke studiu světových jazyků. Jediné, co nás zachránilo, byla latina. Když jsme ve Vídni po delším hledání narazili na jezuitský kostel, tak jsme se díky ní dokázali s řeholníky domluvit. I proto nám uvěřili. V jezuitské rezidenci dali klukům najíst a informovali o jejich přítomnosti americké vojáky. S nimi se pak celá pětka dostala v džípu do jakési vídeňské vily. Tam také proběhnul výslech, po kterém bylo rozhodnuto, že se kluci přesunou do Horního Rakouska - tedy tam, kde začínala americká zóna a pomíjelo nebezpečí zatčení. Cesta k Linci a Solnohradu byla ovšem dobrodružná, neb vlakem obcházely vojenské patroly rudoarmejců. Chlapcům se ulevilo až po překročení demarkační linie. V emigrantském lágru u Salzburgu jsme měli střechu nad hlavou a také něco k snědku. Spali jsme na železných palandách a starých slamnících. Bylo to dost bezútěšné prostředí, ve kterém se pohybovala řada podivných Dolněmčanský zpravodaj 1. Ples seniorů Ples seniorů je vlastně šesté setkání seniorů, které organizuje ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. A protože je plesová sezóna, bylo to setkání při dechovce pojato jako ples. Normální setkání seniorů se odbývá vždy v přísálí kulturního zařízení, ale ples se uskutečnil v sále. K tanci a poslechu vyhrávala Dolněmčanská pětka. I když hráli za pánbůh zaplať, dokázali rozehřát i starší generaci. Ti zapomněli, že je bolí kolena a roztáčeli na parketu jako zamlada. K dobré pohodě nemalou měrou přispěl i mužský pěvecký sbor Dolněmčané svým krásným zpěvem. Také větší děvčata z Dolněmčánku předvedla seniorům, že umí a rády zpívají. Všem velký dík. 11

12 Připravena byla i bohatá tombola. Tetičky připravily výstavu šikovných rukou. Sešlo se veliké množství exponátů přes háčkované, vyšívané, šité a pletené věci až po krásná pečená perníková vajíčka, adventní věnec a betlém. Zastoupena byla i krásně drátovaná vajíčka a láhev. Kroj dolněmčanský a boršický prezentovaly dvě figuríny v kompletním svátečním kroji. Tato výstava měla veliký úspěch. Ples se líbil i našim přátelům z Hluku, se kterými se navštěvujeme i u nich na podobných akcích. Stejně i přátelé z Petrůvky, ze Zlechova a Starého Města byli velice spokojeni.. Veliký dík patří Obecnímu úřadu v Dolním Němčí, který zapůjčuje bezplatně prostory i zvukovou aparaturu. Další setkání už VII. Plánují Tetičky v dubnu. Marie Ježková FAŠANK Rok se z rokem sešel a opět končí doba plesů, taškařic, radovánek a řádění maškar. Letos snad v nejzazším termínu, jaký je jenom kalendářně možný. Také tento rok se organizace fašankové obchůzky ujal Národopisný krúžek Dolněmčan. Vzhledem k náročnosti obchůzky jsme ponechali termín obchůzky i zábavy na sobotu Sraz byl tradičně v klubovně, kde jsme se namaskovali na naladili a od 9:00 hodin společně z částí muzikantů z dechovky vyšli na tůru. Masky jsme se snažili volit tradiční, ale nebránili jsme se i inovacím. Po zkušenostech z minulých let bylo snahou trasu co nejlépe optimalizovat, ale stejně jsme měli na konci obchůzky v nohách přes 16 km. Možná i díky krásnému slunečnému a ne moc chladnému dni všichni přišli do cíle relativně v pořádku. Tedy až na nevěstu, která zřejmě neunesla svatební stres a kapelníka, který si nedal říct a musel jít sadit brambory. Měli jsme před sebou ještě fašankovou zábavu, tak proto jsme to nesměli v průvodu moc přestřelit. S pořádáním zábavy nám letos pomohl mužský sbor Dolněmčané, který se ujal baru. K tanci a poslechu dobře hrál DJ R.O.B.O.. V průběhu večera vystoupil krúžek s fašankovým pásmem složeným z písní a tancú z Dolněmčí + fašankový tanec skakúnů z Komně. Letos jsme však do fašankových oslav přidali jeden v Dolněmčí netradiční prvek pochovávání basy. Myšlenka pochovávat basu se zrodila už někdy před dvěma roky, ale na realizaci došlo až letos. Na začátku, když jsem začal psát scénář pochovávání, jsem měl obavy, jak to lidé přijmou. Totiž ani nejstarší pamětníci, jak sem měl z některými možnost mluvit, si nepamatují, že by se u nás toto pro jiné místa tradiční zakončení masopustu někdy dělalo. Společně z Petrem Kleinem, který scénář ještě doladil vzniklo něco co jste měli možnost v sobotu večer shlédnout. Od začátku bylo jasné, že pochovávání musí 12 Dolněmčanský zpravodaj

13 Z činnosti mužského pěveckého sboru Dolněmčané od srpna loňského roku do současnosti. být prostě a jednoduše pohřeb se vším všudy, tak jak ho máte možnost shlédnout v realitě. Muzika, farář, kostelník, ministrant, máry, lampy, černá nevěsta se zlomenou svíčkou a plačky ty obstarávaly zpěvačky Tetičky. Rozdíl ale byl v tom, že účinkující si mohli dovolit to, co jaksi v realitě nejde ohlušující rány bubnu, při kterých jde vždy mráz po zádech, přehnané truchlení, omdlévání, atd.. Dokonce jsem měl chvíli pocit, že muzikanti, tak výborně jak hráli v sobotu, už dlouho nehráli na normálním pohřbu. A to bydlím sto metrů od hřbitova, takže mám možnost porovnávat. Další částí pochovávání bylo prošení zesnulé basy za odpuštění hříchů, jakých se dopustili obyvatelé nejen naší obce za poslední rok a upozornění na životně důležité skutečnosti. Tady šlo prakticky o to říct nahlas formou rozverných narážek, o čem se v dědině celý rok šušká, co si lidé o zmiňovaných událostech jenom myslí, ale nahlas to nikdo nikdy neřekne. S čistým svědomím mohu říct, že letos, protože to bylo poprvé, jsme byli ještě mírní. Doufám, že letošní fašank měl aspoň trochu úspěch a že i příští rok, pokud se podaří, do toho půjdeme znovu. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se letošního fašanku zúčastnili a přidali tak svůj díl ke zdaru celé akce. Za NK Dolněmčan Martin Matuš Dolněmčanský zpravodaj V posledním mém článku jsem se zmiňoval o vystoupení ve Slavkově na Folklorní tradici putující přes hranice, kde jsme prezentovali obec a myslím si, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi dobře, což potvrzovali diváci svým potleskem. Po tomto vystoupení jsme se pilně připravovali na 11. ročník vaření trnek v Muzeu Na Mlýně u nás, kde jsme měli tři vstupy, kterými jsme zpříjemnili a obohatili tuto akci. Na Mlýně jsme měli generálku na Slavnosti vína v Uherském Hradišti, kde jsme svým krojem zpestřili průvod, kterého se zúčastnil rekordní počet krojovaných. Po Slavnostech vína v Uherském Hradišti jsme pravidelně svým zpěvem zpestřili setkávání seniorů v naší obci. Koncem listopadu 2010 jsme uspořádali košt domácí slivovice mezi členy sboru, kterého se zúčastnili všichni. První místo obsadil se svojí slivovicí Josef Kolísek, na druhém místě se umístnil Ludvík Šimčík a třetí místo obsadil Petr Kadlček. Zde jsem si prvně vyzkoušeli trička s předtiskem našeho sboru. Poté se přibližoval termín 11. prosince na který jsme byli pozvaní na pořad Došli sme k Vám na koledu ve Velké nad Veličků v kulrutním domě. Tohoto zpívání se zúčastnily pěvecké sbory z Horňácka, Uherskobrodska, Uherskohradišťska, Ostrožska, Strážnicka, Kyjovska a Podluží. Koledy V tomto domě a Vzhúru bratři milí, které jsme zazpívali, byly návštěvníky oceněni velkým potleskem. To se již velmi rychle přibližoval den 18. prosince, kde jsme zpívali na Předvánočním koledování Na Muzeu. Naše koledování pokračovalo zpíváním koled pro důchodce v domově a na hrubé mši v našem kostele. 13

14 Rok 2011 jsme zahajovali zpíváním koled při živém betlémě u kostela. Po tomto jsme byli pozvaní na Farní ples v našem kulturáku. Našeho zpívání si všimli i v sousedním městě Hluk, kde jsem dne 25. ledna vystoupili na krojovém plese seniorů na Tvrzi. I zde bylo vystoupení ohodnoceno velkým potleskem účastníky plesu. Poslední vystoupení bylo na plese seniorů v kulturním domě u nás, který uspořádaly ženy pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí, který byl hojně navštíven. Zajímavosti ze sboru: vedeme si vlastní zpěvník ve kterém máme zapsáno na 140 pěsniček, ze kterých zpíváme více jak 70 písní. Od počátku činnosti měl sbor 41 vystoupení a to jak v naší obci, tak i v okolí, ale i za hranicemi naší vlasti, v sousedním Slovensku. Pozvání: dne 6. května 2011 se uskuteční II. ročník předhodového zpívání v našém kulutráku na které Vás srdečně zveme. Závěrem mého článku bych chtěl poděkovat všem příznivcům, kteří nám sponzorským darem umožnili uspořádání I. předhodového zpívání a věřím, že i na letošní ročník k nám budou příznivě nakloněni. Rovněž poděkování patří Obecnímu úřadu v Dolní Němčí, který nám vychází ochotně vstříc v naší činnosti. Ještě jednou všem srdečný dík. Za mužský pěvecký sbor Dolněmčané zpracoval Jaroslav Matůš AmöbiA nabírá druhý dech Když se začne v naší obci mluvit o kultuře a lidech, kteří se o ni zde starají, tak si asi každý vybaví jen národopisný kroužek, dechovou hudbu a pěvecké sbory. Málokdo asi zatím tuší, že zde již roky funguje metalová skupina, která po rozpadu kapely Dagnes pokračuje v reprezentaci naší dědiny v tomhle žánru. Její start byl pozvolný, v současné době je ale již v povědomí mnoha příznivců rockové hudby nejen v naší republice. Jmenuje se AmöbiA a její skladby již zazněly v několika rádiových relacích, vystoupila na pódiích společně s českými i zahraničními kapelami zvučných jmen, má fanoušky nejen v České republice, návštěvnost profilů této kapely na hudebních portálech Bandzone, Myspace či facebooku čítá pěticiferné číslo. Na svých profilech, plakátech či koncertech se hrdě hlásí ke jménu naší obce. Pomáhá i mimo rockovou sféru, podílí se na ozvučení kulturních akcí v naší obci, jako jsou například hody, dožínky či vaření trnek. Zrod kapely AmöbiA se datuje do dubna roku 2004, kdy místní dvojice hudebních nadšenců Tomáš Koníček (zpěv) a Ladislav Juriga (kytara) přišla s nápadem založit skupinu tvrdšího ražení. Na čtyřčlennou formaci je doplnili zkušený muzikant Robert Tinka (bicí), který se také chopil role kapelníka a následně i Ivoš Kaňovský (kytara) z Hluku. Ve zkušebně v prostorách suterénu kulturního zařízení obce Dolní Němčí se kluci sehrávali na převzatých skladbách zahraničních skupin Brujeria a Pro-Pain, teprve později se pustili do vlastní tvorby. Autorem českých textů se stal jejich kamarád a bývalý muzikant Milan Bobčík. Skupinu doplnil na pětici Richard Bachánek (baskytara), pak byl angažován na post druhého zpěváka Karel Šupina, oba z nedalekého Vlčnova. První představení tvorby veřejnosti proběhlo na domácí půdě, 17. března 2007 se uskutečnil Stanley bar rock fest za účasti kapel Chaos in Head, Gerberus, Scraps a AmöbiA. Zde se vystřídali za mikrofonem oba zpěváci Tomáš i Karel. První vystoupení pod širým nebem se odehrálo v červenci téhož roku na Mexiko festu v Horním Němčí po boku kapel Six Degrees of Separation, Praetorian, HBS a dalších. Na této akci zpívá už jen Karel, Tomáš kapelu opouští. V následujícím roce se kapela připravuje ve zkušebně na vydání prvního dema, rozšiřuje se vlastní tvorba a vzniká i první skladba s anglickým textem, jehož autorem je zpěvák Karel. Koncem roku 2008 odjíždí AmöbiA do nahrávacího studia Šopa v Lipově, kde se pod dohledem zkušeného zvukového mistra Stanislava Valáška chystá čtyřskladbová prvotina. Vokály se dotáčeji až v lednu 2009 a brzy poté je 29. dubna ROBfest (KD Dolní Němčí): VISACÍ ZÁMEK, CHAOS IN HEAD, AMÖBIA 14 Dolněmčanský zpravodaj

15 nahrávka představena i veřejnosti, recenze dema vychází jak na hudebních webzinech, tak i v tištěných magazínech Spark a Pařát. AmöbiA se účastní soutěže mladých kapel Rockmax 12 a zvyšuje koncertní aktivitu po moravských klubech. V listopadu se představuje fanouškům na vlastní akci AmöbiA Ice Storm v uherskohradišťském klubu Mír za doprovodu Finů Deviant Tactics a moravských smeček Melancholy Pessimism, Abstract Essence, Translunaria, Greedy Invalid a Arch of Hell. Následují další koncerty, mimo jiné AmöbiA jako jediná česká skupina doprovází v Bohuslavicích nad Vláří na akci Dawn of Spring tři slovenské kapely a Ukrajince Terra Impressionum. Rok 2010 se zdá být pro kapelu přelomový, chystá se na pár velmi zajímavých akcí, mimo jiné koncert na Slovensku s účastí kapel ze Slovenska, Maďarska a Rakouska, dále křest nového alba kamarádů Melancholy Pessimism v doprovodu českých elitních skupin tvrdšího žánru, letní festival na Slovensku. Vrcholem sezóny má být účast na prestižním open-air HEY! Animal festu v Karviné spolu s kapelami, které zná určitě každý fanoušek rockové hudby Alkehol, Doga, Harlej, Cocotte Minute, Root, Törr, Jaksi Taksi, Jana Kratochvílová, Konflikt a další. V dubnu však přichází nečekaná a bolestná zpráva, kapelu navždy opouští opora Robert Tinka. Jeho smrt skupinu na čas paralyzovala, odřekly se všechny smluvené akce. Kapela se rozhodla pokračovat dál, prezentovat tak své dílo, na jehož tvorbě se velkou měrou podílel i zesnulý Robert a našla proto nového bubeníka, stal se jim Simon Škrabal. S krátkým repertoárem AmöbiA vystupuje na podzim v uherskohradišťském klubu Mír za doprovodu německé Co připravujeme v knihovně V posledním období došlo v Místní knihovně Dolní Němčí k některým změnám. Byly přikoupeny poličky na dětské knihy z finančních prostředků Nadace Děti-Kultura- Sport. Letos jsme opět požádali o Grant z této nadace na dobudování dětského koutku. Tak jako i v minulých letech, se i v tomto roce uskuteční Noc s Andersenem s přespáním v knihovně. Akce se uskuteční dubna je určena čtenářům knihovny od 1. až 5. třídy ZŠ Dolní Němčí. Přihlášky a informace budou k dispozici v knihovně. Na druhou polovinu března připravujeme besedu s paní spisovatelkou Alenou Bartošíkovou. Termín besedy bude upřesněn a včas oznámen místním rozhlasem. Chtěly bychom Vás, společně s autorkou, co nejsrdečněji na tuto akci pozvat. Životopis a dílo spisovatelky: Alena Bartošíková se narodila 20. dubna 1943 v Uherském Hradišti, vyrůstala ve Veselí nad Moravou. Rodina se přestěhovala do Uherského Brodu, kde její tatínek pracoval jako náčelník železniční stanice. Ve škole ji bavila čeština u paní učitelky Ruličkové a později u pana profesora Grygara. První básničku o slovenských velehorách Tatrách napsala v sedmé třídě. Vystudovala Ekonomickou školu v Uherském Hradišti, pak pracovala ve Slováckých strojírnách a Finančním úřadě v Uherském Brodě, kde dodnes bydlí a píše své práce. S uherskobrodským souborem Olšava se dostala ve Dolněmčanský zpravodaj thrashmetalové legendy Necronomicon a dalších. Letošní rok kapela odstartovala účastí v soutěži Rockaréna Líheň na rádiu Hey! a Aligátor. Nyní se AmöbiA pilně připravuje na živá vystoupení a nabírá druhý dech. Po letech se vrátí znovu na domácí pódium, 29. dubna uctí památku svého zesnulého kamaráda a bubeníka Roberta na Robfestu v kulturním domě obce Dolní Němčí. Hvězdou večera bude legendární punk rocková kapela Visací zámek, dále svou tvorbu představí Chaos in Head. V létě vyrazí kapela mimo jiné na zahraniční festival, jehož největší hvězdou bude melodická black/gothic metalová formace Graveworm z Itálie a dále zde vystoupí např. Belgičané Resistance nebo světově proslulí krajané Hypnos. Pokud vám není metalová muzika cizí, zkuste si najít profil kapely na některém internetovém portálu, poslechněte si nahrané skladby nebo podpořte kapelu při některém živém vystoupení. Příležitost budete mít již brzy i ve svém bydlišti. Můžete nás rovněž podpořit i koupí zboží z nové kolekce textilu s motivy kapely, kterou připravujeme. Případné sponzorské dary na naši činnost rádi oplatíme reklamou v rámci našich možností. Děkujeme obecnímu úřadu Dolního Němčí za podporu a těšíme se na setkání s vámi. vánoční době na moravskoslovenské kopanice, které si zamilovala. Od té doby začala sbírat vše, co se k tomuto kraji vztahuje, např. mapovala studánky Bílých Karpat. Sbírá pověsti, pohádky, povídky i lidová vyprávění. Křest knihy O lopenickém ráčkovi na Velkém Lopeníku manažer kapely AmöbiA - Antonín Macků 15

16 Tvorba: Kde modrý plamének hoří. Pověsti z kraje pod Lopeníkem, Buchlovem a Pálavou (1998) Johančina cesta do země větrných mlýnů (pohádková koláž) (2001) O Veselí a Veselanech I a II (1997, 2002) O veselském vodním hradu (2004) Živá voda Luhačovicka - Marie Holečková (A. Bartošíková spolupracovala na této knize ) Kdyby hory uměly mluvit (povídky z Kopanic v kopaničářském nářečí ) Krajinou Horňácka za prameny vod a písní (napsala s Marií Holečkovou ) Za studánkami Bílých Karpat (2006) Za oknem světlo... (2007) Modrý albatros (o železnici ) O lopenickém dráčkovi (napsala pro nejmenší děti se svým synem Martinem ) Divadelní hry: O studánce Ohloběnce Scénář filmové pohádky: O kominickém učni a dceři cukráře (hlavní roli filmu ztvárnil Pavel Zedníček ) Marie Milošová - knihovnice neostýchaly, byly velmi šikovné a určitě se v září, až nastoupí do 1. třídy, budou ve školních lavicích cítit příjemně. Za svoji pěknou práci si děti odnesly sladkosti a drobné dárečky a plni zážitků se vrátily ke svým rodičům. Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole dařilo a zažily v ní plno úspěchů. Mgr.Jana Špaňhelová Základní škola a Základní umělecká škola Zápis do 1. třídy Dne nastal pro děti předškolního věku důležitý okamžik zápis do 1. třídy. Od září jim nastane období prvních školních povinností, doprovázené radostí z mnoha úspěchů. Děti přišly do budovy školy v doprovodu rodičů, v některých případech i sourozenců. Ve třídách na ně čekali jejich pohádkoví kamarádi z televize i knížek: Bořek a Týna, Rumcajs s Mankou. Děti se hezky rozmluvily, zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a poté ve skupinkách poznávaly geometrické tvary, barvy, spočítaly beruškám tečky na krovkách, procvičovaly si matematické pojmy, vytleskávaly slova a poznávaly hlásky. Paní učitelky si u dětí všímaly výslovnosti hlásek a správného úchopu psacího náčiní. Děti se zbytečně Co nového v ZUŠ? Nový rok 2011 začal velmi aktivně prožívat literárnědramatický obor pod vedením Mgr. Jitky Kavkové, která vymyslela pro děti projekt Zimní hrátky. Paní Zima vstoupila do hodin LDO a k navození zimní atmosféry přispěla hudba A. Vivaldiho-Zima z cyklu Čtvero ročních období. Děti se stuhami (pokreslenými sněhovými vločkami) proměnily učebnu v tančící rej sněhových vloček. Potom Paní Zima svou hůlkou zmrazila všechno kolem v nehybné sochy-jen upřímným pohlazením ledové sochy ožívaly. V pohybové hře Angína a Bacil si děti mimo jiné uvědomily i důležitou prevenci proti nákaze. V melodické básni Rýma si děti procvičovaly rytmus, pantomimu, výslovnost, pohybové a zvukové dovednosti. Relaxační hrou, která rozvíjela zrakové vnímání, bylo hledání stejných sněhových vloček rozmístěných po celé učebně. Nebyl to úkol jednoduchý, jelikož vločky byly hodně podobné. Lišily se třeba jen směrem šipek či jiným uspořádáním teček. Jazykové dovednostmi si děti zdokonalily v hledání dvojic, které k sobě významově patří např. led-brusle, krmítko-sýkorka aj. K náročnějším úkolům patřilo skládání neznámé, rozstříhané básně se zimní tématikou, či tvoření příběhu na vybraná slova. Zábavným cvičením byly činnosti procvičující prostorové vnímání. Děti tvořily plošné obrázky ze svých šálů, čepic 16 Dolněmčanský zpravodaj

17 a rukavic. Daný materiál využily i při tvorbě živého zimního sousoší. Krabice různé velikosti pokryté bílými záclonami, stuhami, šátky a rukavicemi děti uspořádaly do prostorových soch / vznikl medvěd, sněhová královna, sněhulák aj./. Svoji představivost si mohly děti vyzkoušet ve výtvarné práci s názvem Rukavice budoucnosti - děti rukavici vymyslely a popsaly její funkce. Vznikaly rukavice s budíkem, mobilním telefonem, minitelevizí, vyhřívané apod. Miniprojekt literárně-dramatického oboru Zimní hrátky uzavřelo téma Co vzkazuje sněhová vločka lidem. Děti si vystříhaly svoji originální vločku a do jejího středu napsaly vzkaz. Všechny vzkazy byly pozitivní a věnovány dětem. Dalším projektem LDO je projekt Ruce, ve kterém se snaží žáci LDO uvědomit si nejen své fyzické, ale i duševní stránky osobnosti. Téma ruce se prolínalo řadou hodin, protože ruka má v životě člověka velmi důležité poslání. Při přednesu básně Jiřího Žáčka Nač má člověk prsty v hrsti, se žáci 1. ročníku dozvěděli, k čemu všemu máme jednotlivé prsty a potom k básni vytvářeli vtipnou ilustraci. Starší žáci s básní více pracovali a rozvíjeli svou představivost a každému prstu přiřadili hned několik funkcí. Uvolňovacím cvičením byla práce na téma Co dělá hodná a zlá ruka?. Velmi zábavným cvičením byla pro děti etuda s názvem Dialogy našich rukou to se vezme rtěnka a černý fix a na každou dlaň se namaluje oko a pusa. A můžeme začít imaginární rozhovor dvou postav. Velmi zdařilý byl dialog plastického chirurga a pána, který si chce nechat zmenšit nos a uši v podání A. Stojaspalové ze 4. třídy. K relaxačním cvičením patřily etudy, kdy děti vytvářely ze svých rukou zvířata. Rozvoj slovní zásoby a jiné jazykové dovednosti si žáci procvičili při tématu Ztracená rukavice, kdy si vybrali jednu rukavici a o ní psali příběh. Celá část tohoto projektu byla zakončena výtvarnou činností, kdy děti pomocí otisků dlaně nebo části prstů vytvářely konkrétní či abstraktní obrázky. Hudební obor uspořádal během měsíce ledna několik třídních přehrávek žáci J. Hrobařové, E. Králíčkové, L. Černíčkové, A. Daníčka, L. Bednářové, L. Frýborta a K. Kolajové - potěšili své nejbližší pěknými skladbičkami, které zahráli v hudebním sále ZUŠ. Pod vedením p. uč. M. Sedláčkové se připravují žáci dechového oddělení na mezinárodní soutěž Novohradská flétna, která proběhne v měsíci květnu v Nových Hradech v Čechách. Čtyři mladí hráči na zobcovou flétnu pojedou reprezentovat naši ZUŠ a zkusí porovnat své schopnosti a dovednosti ve hře na tento nástroj s jinými žáky. Hudební obor připravuje v současné době jarní koncert pro veřejnost a rovněž výchovný koncert pro děti z MŠ Dolní Němčí. Stojíme na prahu změn a v příštích měsících bude našim prvořadým úkolem, vytvořit kvalitní Školní vzdělávací program pro naši ZUŠ, který nabude platnosti od Pevně věříme, že se nám tento nelehký úkol podaří. Mgr. Klára Kolajová POLONÉZA Každou středu jsme se scházeli a pilně nacvičovali taneční sestavu a základy různých společenských tanců (waltz, valčík, polka). Tančili jsme na skladbu od známé zpěvačky, která se jmenuje ENYA. Malou změnou bylo zahájení polonézy. Tanečníci se v úvodu sami představili při skladbě Haleluja. Letos tančilo 18 párů, což je 36 odvážných tanečníků. Pro většinu tanečníků je taneční dobrovolné a dokonce se na ně těší. Hodně jich ale tančí pro radost rodičů a prarodičů. Své taneční umění předvedli na plese SRPŠ a na plese společnosti KREDIT. Ples je pro ně velká událost, na kterou se těší nejen oni, ale i celá rodina. Je to pro ně takové malé rozloučení se základní školou. Kdo polonézu viděl, jistě pochopí, kolik úsilí, času, ale také nervů je potřeba k vytvoření tak nádherné atmosféry. Tímto děkujeme všem tanečníkům a jejich rodičům, za pochopení a pomoc při nácviku a přípravách na ples. Odměnou za jejich úsilí, které vynaložili, jim byl Váš potlesk. Simona Synčáková Dolněmčanský zpravodaj RUBIKON- Není ti 18! Nesázej! Tento slogan provází projekt, který realizujeme v těchto dnech na naší škole. Projekt RUBIKON je určen žákům druhého stupně, protože právě tato věková skupina získává zkušenosti s dospělým světem, uvědomuje si souvislosti a tvoří postoje ke společnosti. Identifikace s vrstevníky nebo schopnost odolávat tlaku okolí či médií přináší nová rizika, jejichž důsledky neumějí žáci v plné šíři rozeznat. Herny a hrací automaty, on line sázky na internetu nebo kursové sázky jsou jedním z mnoha lákadel, s nimiž žáci začínají experimentovat. 17

18 Cílem projektu je posílit právní povědomí žáků. Chceme upozornit na zákaz přístupu nezletilých k sázení. Vše se děje formou interaktivní soutěže, kde si žáci prožitkovou formou ověří své znalosti, spolupráci v týmu, schopnost rozhodovat se nebo prezentovat vlastní řešení. Toto všechno nám umožní rozšířit vědomosti žáků v tak obtížných oblastech, jako je zákon a právo, a formulovat jejich názory na sociálně patologické jevy, v tomto případě hráčství a sázení mladistvých. V této době ve škole probíhají třídní kola a velké školní finále se uskuteční v sále kulturního zařízení v Dolním Němčí. Mgr. Ľubica Ježková Hory 2011 Dne 2. ledna 2011 v 9.30 jsme společně se 43 žáky vyrazili na lyžařský kurz, a to na Horní Bečvu penzion Rališka. Hned po ubytování a odpolední svačince jsme se věnovali nácviku lyžařských technik a dovedností. Chlapce a dívky jsme rozdělili nejdříve na lyžaře a nelyžaře, nebo-li začátečníky. Ovšem hned po prvním dnu výcviku se z nelyžařů stávali velmi rychle lyžaři zvládli toho opravdu hodně: přes pády a vstávání z pádů, obratů na lyžích, sesouvání, manipulací s výstrojí a jízdě na pomě, jsme se dopracovali k obloukům v pluhu a zastavení v pluhu. Následovali oblouky s přívratu vyšší lyže a jízda na sedačkové lanovce na velký svah. Lyžaři na velkém svahu hlavně pilovali techniku se zaměřením na krátké, střední a dlouhé oblouky, oblouky ve snožném smyku a používání holí a zastavení smykem při jízdě šikmo svahem. Novinkou pro letošní rok byl výcvik na snowboardu. Odvahu našla pouze jedna dívka, která tím pádem měla individuální přístup instruktora. Z dalších akcí nechybělo například večerní lyžování a výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde se formou úkolů dozvěděli i několik informací o tomto hezkém městě. Vyvrcholením lyžařských dovedností byla soutěž ve slalomu, za který získali žáci na prvních třech místech diplomy a sladkou odměnu. Večery patřily přednáškám či besedám o první pomoci nebo o lyžařské výstroji a výzbroji či carvingovém lyžování. Na rozkazu se vždy dozvěděli, co je čeká a nemine následující den, zároveň byla určena služba, která měla na starosti budíček, roznos jídla, večerní program apod. Večerní program se skládal ze soutěživých her a do byla diskotéka. Poslední večer se žáci předvedli v maskách - někteří velmi vtipně. I za karneval získali ti nelepší diplomy a sladkou odměnu. Ve byla večerka a zasloužený spánek. A ten, komu se nepovedl slalom nebo nezískal odměnu za masku, mohl ještě získat cenu za bodování pokojů. Překvapením byl pokoj tří chlapců, kteří skončili na druhém místě. A co závěrem? Zalyžovali jsme si, užili spoustu legrace a strávili spolu šest nezapomenutelných dnů. Je třeba popřát, abychom si to mohli příští rok dosyta zopakovat. Mgr. Michaela Ambrosová, vedoucí kurzu Výtvarná soutěž Super triko 2011 V měsíci lednu se uskutečnila na ZŠ a ZUŠ Strání výtvarná soutěž namaluj triko na téma Živel. Děti mohly malovat své návrhy buď na papírové šablony nebo přímo na tričko. Do této soutěže se zapojila všechna 3 oddělení našeho výtvarného oboru včetně žáků v Horním Němčí. Děti si přinesly vlastní trička, vytvořily si své návrhy nejdříve na výkresy a potom je textilními barvami malovaly přímo na tričko. Někdo si vybral téma voda, někdo vzduch a jiným se líbilo zpracovat námět země a ohně. Že děti opravdu úkol zaujal, svědčí i fotografie z průběhu tvorby. Žáci třídy v hodinách výtvarné výchovy vytvářeli své návrhy pouze na papírové šablony triček. Nad daným tématem jsme hodně diskutovali, ujasňovali jsme si, jaké možnosti nám dané téma umožňuje. Nakonec jsme nevěděli, které práce do soutěže odeslat, protože spousta návrhů byla velmi zajímavá a zdařilá. 18 Dolněmčanský zpravodaj

19 Oceněné práce výtvarného oboru malba na trika: Kategorie 9-12 let: Tinková Anna 6.B, Machalík Šimon 6.A, Stojaspal Pavel 6.B Kategorie let: Zelinková Karolína 7A Kategorie let: Bobčíková Valerie 8.B Zvláštní ocenění získávají nejmladší děti třídy z Dol. Němčí i Hor.Němčí za svou kolekci triček Voda. Oceněné práce v rámci ZŠ a ZUŠ návrhy na papírové šablony: Kategorie 9-12 let : Dula Marek 6.B Kategorie let : Hlatká Veronika, Antlová Leona 7.A Kategorie let : Tomíková Alžběta 9.A, Michalčáková Natálie 8.B Váňová Klára 8.B Všem oceněným žákům gratulujeme! Alena Růžičková ŠKOLNÍ DRUŽINA dítě najít činnost jemu nejbližší. Snažíme se jej nasměrovat k rozvíjení jeho vědomostí, senzomotorických dovedností a schopnosti. Výchova mimo školní vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělání. Naše škola považuje za optimální takovou kombinaci činností, při níž se naplňují tyto tři funkce volného času - odpočinek, zábava a vlastní rozvoj člověka. Naším cílem je poskytnout dětem dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit. Každý týden máme výtvarnou, pracovní a tělesnou výchovu, počítače, dramatickou, hudební výchovu a plavání. Od začátku školního roku proběhlo ve školní družině již několik akcí. Pravidelně navštěvujeme kino v Uherském Brodě, vyhřívali jsme se v sauně, slavíme svátky a narozeniny dětí, soutěžíme, závodíme, hrajeme si a zároveň učíme vlastně celý týden. Ze společných aktivit už máme za sebou POUŠTĚNÍ DRÁČKA - MRÁČKA, KARNEVAL, VÁNOČNÍ BESÍDKU, SNĚHOHRÁTKY, NÁVŠTĚVU MIKULÁŠE, ČERTA a ANDĚLA a mnoho jiných. Celodružinové akce přispívají k vytváření sounáležitosti s družinou i se školou. Nezapomínáme proto, že zajišťujeme bezpečnost nejen fyzickou, ale také emociální (např. aby děti citově nestrádaly) a sociální (zejména, aby při našich akcích nedocházelo k šikanování a jiným ústrkům z nejrůznějších důvodů možné odlišnosti). Děti ze SMAJLÍČKOVÉ DRUŽINY úspěšně reprezentovaly se svým tanečním vystoupením (HŘÍŠNÝ TANEC) na vánoční výstavě, akademii ZUŠ a na soutěži ZLÍNSKÝ VORVAŇ. Čeká nás ještě vaření dobrůtek ve školní kuchyňce, přátelské utkání ve florbale s hráči z UB, MISS, NEJKRÁSNĚJŠÍ ÚČES, a mnoho jiných akcí. V průběhu roku také děláme různé pokusy, rekordy, soutěže, závody a samozřejmě tvoříme z různých materiálů. Druhé pololetí jsme s dětmi ze SMAJLÍČKOVÉ DRUŽINY zahájili s novým, krásným nábytkem. Tímto bych chtěla poděkovat SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY za finanční příspěvek, který nám umožnil tento nábytek pořídit. Také nesmíme opomenout p. RADKA ZIMČÍKA, který nám nábytek podle našeho návrhu zhotovil. Co říci na závěr?! Na závěr bych chtěla poděkovat všem vyučujícím, členům SRPŠ, přátelům ŠD, sponzorům a hlavně hodným prarodičům a rodičům, za jejich ochotu, pomoc, toleranci a hlavně za hračky a sponzorské dárky, které věnují dětem do školní družiny... ) Synčáková Simona Cílem výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině je vytvoření prostoru a vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti dítěte, jeho zájmů a potřeb. Navazujeme na vzdělávací program prvního stupně základní školy a snažíme se jej vhodně doplňovat. Vytváříme tak dostatečné množství nabídek aktivit tak, aby si mohlo každé Dolněmčanský zpravodaj 19

20 Setkání starostů ve škole Téměř na den přesně se po tříleté přestávce 22. února na pozvání ředitele ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí představitelé obcí, ze kterých docházejí žáci do zdejší školy. Obec Slavkov reprezentoval starosta Mgr. Libor Švardala a místostarosta Michal Janča, Horní Němčí zastupoval místostarosta Adam Bobčík a Jan Janča, Boršice u Blatnice pan Luboš Frola. Zastupitele domácího Dolního Němčí vedli starosta ing. František Hajdůch a místostarosta ing. Miroslav Kadlček, dále pak členové rady obce Zdeňka Trtková a Zdeněk Kadlček. Po přivítání v multimediální učebně seznámil ředitel školy Mgr. Milan Kvasnička přítomné s organizací školy, největšími uskutečněnými investičními akcemi od posledního setkání i samotným hospodařením školy. Poté zástupkyně ředitele Mgr. Ľubica Ježková a Mgr. Klára Kolajová přiblížily činnost základní, resp. základní umělecké školy. Po prohlídce školy následovala mezi všemi zúčastněnými neformální diskuze a malé občerstvení. Další pěknou akcí byl říjnový výlet do Uh. Hradiště, kde na nádvoří Reduty probíhala osvětová akce Den stromů. Na děti tu čekalo několik úkolů, po jejichž splnění jsme absolvovali přednášku na téma Voda v přírodě doplněnou tématicky zaměřenými fotografiemi. Cílem této přednášky bylo uvědomit si, jak je voda pro člověka důležitá a jak bychom s ní měli šetřit. Děti měly možnost vidět, pro které oblasti na zemi je voda velmi vzácná a nedostupná a naopak jak se s ní na jiných místech mnohdy plýtvá. Poté jsme navštívili krásný uherskohradišťský park u ekonomické školy. Mnohé z dětí ještě nikdy neviděly tak obrovské a vzácné stromy. Některé z nich jsou už hodně letité, jejich větve a kmen se stahují železy, aby se zachránily. Poznávali jsme javory, lípy a platan. Děti si ohmataly kůru, prohlédli jsme si tvary koruny a hráli jsme si s listy. Děti si vyrobily ježky z javorových listů. Za odměnu jsme dostali malý stromek dubu. Našim úkolem bylo doubek co nejdříve zasadit na školní zahradě. Připravili jsme vše potřebné a pustili se do práce. Děti nanosily kameny ze kterých vytvořily ohrádku. Pravidelně ho zaléváme a pozorujeme. Našim velkým přáním je, aby nám vyrostl krásný zdravý dub, který nám bude vytvářet krásný stín na zahradě. Kromě těchto dvou akcí měly děti možnost shlédnout divadlo Šikulka v mat. škole, kouzlení s klaunem, kouzelníky Duo Waldini, ve spolupráci se ZŠ jsme pro děti uspořádali mikulášskou nadílku, podíleli jsme se svými výtvarnými pracemi a vystoupením tanečního kroužku na vánoční výstavě v ZŠ, pozvali jsme rodiče a známé do mat. školy na vánoční besídky a dílničky.děti si s rodiči vyrobily různé vánoční dekorace. V naší mateřské škole nudu neznáme Záměrem předškolního vzdělávání není učení, poznávání, vytváření postojů a hodnot a rozvíjení přátelství mezi dětmi jen v mateřské škole, ale také mimo ni. Do našeho školního vzdělávacího programu každoročně zařazujeme aktivity, kterými si děti prohlubují a doplňují získané znalosti z výchovně vzdělávacího procesu. Jsou to různé kulturní a společenské akce, výlety, exkurze, besedy, soutěže a výstavy. Děti se na tyto akce vždy těší, obzvláště, když se konají mimo naší obec a jedou společně autobusem. Hned v září jsme se s dětmi zúčastnili akce v Uherském Brodě v rámci Evropského týdne mobility, která nesla název Den bez aut. Tuto akci pro děti připravil Dům dětí a mládeže.protože bezpečnost dětí nám není lhostejná, rádi jsme využili pozvání na tuto akci. Na Masarykově náměstí byly pro děti připraveny různé aktivity, které přispěly k rozšíření poznatků o bezpečnosti a chování dětí na silnici. Děti měly možnost se projet po městě ekologickými dopravními prostředky, viděly nárazový trenažér, prohlédly si přistavenou sanitku, viděly zásah rychlé záchranné služby, různou hasičskou techniku, kolo- co všechno na něj patří, vyzkoušely si závody na koloběžkách, jízdu na koni a další aktivity BESIP. Doufáme, že děti touto akcí získaly další vědomosti a návyky týkající se bezpečného pohybu na silnici a budou je uplatňovat i mimo MŠ. 20 Dolněmčanský zpravodaj

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení 8. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota ze dne 9.10.2015

Usnesení 8. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota ze dne 9.10.2015 Usnesení 8. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota ze dne 9.10.2015 Usnesení 8/99 ZO schvaluje navržené jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu a program zasedání. Usnesení č. 8/100 ZO bere na

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více