NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011"

Transkript

1 NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011 Vážení čtenáři, po roční odmlce se naše společnost vrací k tradici psaného zpravodaje o novinkách v Luhačovském Zálesí. Důvodem k tomuto kroku je především snaha o lepší informovanost Vás, obyvatel Zálesí, o tom, co se v regionu děje, co se chystá a jaké aktivity jsou vůbec naší ópéeskou vykonávány. Věřím, že právě tato forma komunikace bude cestou, jak efektivněji přenášet důležité informace přímo k Vám. Vzhledem k tomu, že ještě stále je MASka tak trochu neznámým pojmem, dovolím si v úvodním článku jen pár slov na představenou o fungování a obsahových základech společnosti. Dále Vám první letošní číslo novinek představí aktualizovaný strategický plán včetně jednotlivých fichí. Právě kolem nich se točí nově vypsaná Výzva pro předkládání Žádostí o dotaci. I o ní pochopitelně informujeme. Dále na Vás čeká stručný přehled o tom, které projekty již byly v předešlých kolech podpořeny a kolik financí se na ně dostalo a pochlubíme se rovněž novým dotačním schématem, které jsme připravili speciálně pro místní spolky v Luhačovském Zálesí. Ostatně rádi bychom chtěli čím dál více zintenzivnit naši spolupráci s veřejností a prezentovat se v regionu vykonanými obecně prospěšnými aktivitami. Ostatně, naše společnost k tomu poslání byla zřízena. V loňském roce jsme rovněž dokončili přípravu nového vizuálního stylu, který se stává určitou vlajkovou lodí naší prezentace. V jeho duchu by nově měly být připravovány veškeré materiály. Doufám, že Vás zaujme stejně výrazně, jako nás zaujaly práce na něm Přeji Vám všem příjemné čtení! RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnosti

2 VE ZKRATCE O SPOLEČNOSTI Místní akční skupina (MAS) Luhačovské Zálesí, o.p.s. je sdružení fyzických a právnických osob, soukromého, neziskového a veřejného sektoru, které spojuje snaha podílet se na obnově a všestranném rozvoji našeho regionu Luhačovského Zálesí. Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí vznikla v roce 2007, kdy došlo k jejímu založení prostřednictvím zřizovatele Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Dodnes společnost působí na území 20 obcí, které zároveň tvoří Mikroregion Luhačovské Zálesí. Jedná se o obce Biskupice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné a Velký Ořechov. Kromě jednotlivých obcí se na činnosti společnosti podílejí i zástupci soukromého a neziskového sektoru, jejichž počet mírně převažuje. MAS tak funguje na principu LEADER, kdy dochází k partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a uplatňuje se zde přístup zdola-nahoru tak, že ty nejdůležitější a zásadní rozhodnutí o rozvoji regionu nepřicházejí od samosprávy, ale od samotných obyvatel a subjektů působících v daném území. V současné době je hlavní činností Luhačovského Zálesí, o.p.s. realizace Strategického plánu LEADER region zdraví, krásy a prosperity (SPL). Díky realizaci této strategie se nám daří každým rokem přivádět do regionu přibližně 9 mil Kč formou dotací.

3 AKTUALIZACE FICHÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER (SPL) V souvislosti se změnou pravidel, které upravují činnost MAS a realizaci místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí, účinných od 1. ledna 2011, jsme museli přistoupit k aktualizaci základních priorit, které určují čerpání financí do našeho regionu. Jedná se o tzv. fiche, jinými slovy opatření, která stanovují pravidla a obsahové aspekty jednotlivých projektů. V původní verzi místní strategie existovalo celkem 7 fichí, v nichž subjekty z území působnosti MAS Luhačovské Zálesí mohli žádat o podporu. Vzhledem k více než dvouleté zkušenosti s realizací strategického plánu bylo nově navrženo přidání nové fiche s číslem 8. Jak tedy aktuálně vypadají jednotlivé priority a fiche našeho Strategického plánu LEADER? Priorita č. 1 Rozvoj prosperity regionu Cíl priority: - zvýšení konkurenceschopnosti drobných, malých a středních podniků - podpora rozvoje podnikání v cestovním ruchu mimo centra turismu - zachování a podpora rozvoje tradičních průmyslových a zemědělských oborů - zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu Opatření III.1.2 a) Zakládání a rozvoj mikropodníků Hlavní Opatření I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Vedlejší Opatření I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Hlavní Opatření I Modernizace zemědělských podniků Vedlejší Opatření I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství Fiche I Rozvoj cestovního ruchu Fiche II Rozvoj drobného a malého podnikání Fiche III Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů Fiche IV Podpora zemědělských podniků

4 Priorita č. 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu Cíl priority: - zvýšení funkčnosti lesa a lesního prostoru - zvýšení atraktivity venkovského prostoru - zlepšení nabídky základních služeb - zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu Opatření I a) Lesnická infrastruktura Fiche V Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury Opatření III Obnova a rozvoj vesnic Fiche VI Obnova a rozvoj vesnic Opatření III Občanské vybavení a služby Fiche VII Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích Hlavní opatření III Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky Vedlejší opatření II Neproduktivní investice v lesích Fiche VIII Cestovní ruch trochu jinak

5 FICHE 1 Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty Podpora v rámci této fiche bude podporovat záměry na výstavbu malokapacitních ubytovacích zařízení. V rámci fiche budou primárně podporovány projekty na rekonstrukce stávajících objektů na malokapacitní zařízení. Dále bude podpořena výstavba nebo rekonstrukce doprovodné infrastruktury s cílem vzniku ucelené nabídky turistického ruchu. V rámci fiche budou také řešeny aktivity na budování a rekonstrukci doprovodné infrastruktury pěších tras, cyklotras, hippostezek či lanového centra. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu FICHE 2 Rozvoj drobného a malého podnikání Podpora v rámci této Fiche umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Podporovány budou podniky se zaměřením na doplňkovou a řemeslnou výrobu mimo zemědělskou výrobu především s využitím místních zdrojů. Upřednostňovány budou záměry, které budou rozvíjet tradiční obory regionu (strojírenství, zámečnictví a obuvnictví) a využívat obnovu stávajících průmyslových objektů. Současně se uchovají stávající a vytvoří nová pracovní místa, čímž se přispěje ke stabilizaci venkovského prostoru. FICHE 3 Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů Podpora v rámci této Fiche bude zaměřena na záměry ke zvýšení výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a zlepšení marketingu zemědělských produktů. Současně budou podporovány záměry na zlepšení kvality výrobků. V dlouhodobé perspektivě fiche podpoří vznik nových a rozvoj stávajících místních zpracovatelských podniků, zvýšení kvality produktů, a zvýšení zaměstnanosti v zemědělském sektoru s vyšší přidanou hodnotou. FICHE 4 Podpora zemědělských podniků Podpora v rámci této Fiche bude směřována do modernizace zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Z dlouhodobého hlediska fiche podpoří modernizaci zemědělských podniků a tím přispěje k jejich konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity činností. Dále podpora firem v dlouhodobém horizontu přispěje k udržení a posílení stávajícího krajinného rázu a udržení zaměstnanosti v zemědělství.

6 FICHE 5 Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu Podpora v rámci fiche bude podporovat obnovu a budování lesní infrastruktury, lesních cest včetně souvisejících objektů. Záměr bude podporovat také investice k posílení rekreační funkce lesa. Upřednostňovány budou ucelené infrastruktury, které spojí či propojí turisticky význačné místa v regionu. Rekreační funkce lesa se v dlouhodobém hledisku projeví zvýšenou návštěvností v lesním prostředí a spokojeností návštěvníků. FICHE 6 Obnova a rozvoj vesnic Podpora v rámci fiche umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury v obcích i mimo obce pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Podporovány budou záměry obnovy komplexních ucelených záměrů, které zlepší dopravní spojení k význačnému bodu obce (podnikatelský areál, sportovní, kulturní areál apod.), včetně doprovodné infrastruktury, případně propojí více obcí. FICHE 7 Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích Podpora v rámci Fiche umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro sociální služby, volnočasové aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, vzdělání, veřejnou správu a základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen na umožnění volnočasových aktivit a spolkového života v obcích především dětem, matkám s dětmi, mládeži a seniorům. V dlouhodobější perspektivě fiche přispěje ke snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb, možnostech kulturního a spolkového vyžití. FICHE 8 Cestovní ruch trošku jinak Podpora v rámci Fiche umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro sociální služby, volnočasové aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, vzdělání, veřejnou správu a základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen na umožnění volnočasových aktivit a spolkového života v obcích především dětem, matkám s dětmi, mládeži a seniorům. V dlouhodobější perspektivě fiche přispěje ke snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb, možnostech kulturního a spolkového vyžití.

7 INFORMACE O 4. VÝZVĚ MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období vyhlašuje 4. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci. Datum vyhlášení výzvy: Datum zahájení příjmu žádostí: Datum ukončení příjmu žádostí: do hod. Ve 4. Výzvě budou podpořeny projektové žádosti z následujících fichí: Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy region Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury Obnova a rozvoj vesnic Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích Cestovní ruch trochu jinak FICHE V FICHE VI FICHE VII FICHE VIII Podrobné informace pro žadatele (formulář žádosti, instruktážní list k vyplňování žádosti, FICHE, povinné a nepovinné přílohy, koncepční dokumentace) jsou k dispozici na internetu v sekci Leader , na stránkách nebo v sídle sekretariátu Luhačovského Zálesí, o.p.s. v Pozlovicích. Aktuální výše finanční prostředků, kterou MAS disponuje na projekty žadatelů v roce 2011, je ,- Kč. Tato částka nebude alokována pouze do 4. Výzvy, ale bude rozdělena mezi 4. a 5. Výzvu. Vyhlášení 5. Výzvy MAS LZ je naplánováno na podzim tohoto roku. Pokud máte nachystány nějaké projektové záměry, neváhejte informovat pracovníky Luhačovského Zálesí, o.p.s. Jméno, příjmení, pozice Telefon RNDr. Roman Kašpar ředitel společnosti Ing. Magda Budínová manažer pro realizaci SPL cz

8 ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH VÝZEV V RÁMCI REALIZACE SPL Luhačovské Zálesí, o.p.s. realizuje svou rozvojovou strategii od roku 2009, kdy byla vyhlášena 1. Výzva pro předkládání projektů. Další dvě následovaly v následujícím roce, čtvrtá a pátá výzva je na programu v průběhu letošního roku. VÝZVA 01/2009 V rámci 1. Výzvy bylo podpořeno 12 z 15-ti projektů a celková podpora přesáhla 8 mil Kč. V této výzvě byly podepřeny převážně projekty zaměřené na obnovu občanského vybavení, zlepšení vzhledu obcí jejich občanské vybavenosti, mimoto zde byly podpořeny i projekty z oblasti cestovní ruchu. VÝZVA 02/ Výzva byla vyhlášena zkraje roku Podpořeno bylo všech 17 předložených projektů a celková výše podpory na tuto výzvu činila zhruba 6,5 mil Kč. Žadatelé, kteří získali podporu v této výzvě, se rekrutovalo z řad obcí a neziskových organizací v Luhačovském Zálesí. VÝZVA 03/2010 Dosud poslední 3. Výzva byla zaměřena především na rozvoj zemědělské výroby a drobného podnikání v regionu. Zde bylo mezi 5 úspěšných žadatelů rozděleno přes 860 tis Kč. Celkový počet předložených projektů dosáhl čísla 8. Za dobu svého působení přinesla MAS do rozvoje regionu více než 15,3 mil Kč, které byly investovány do rozvoje regionu. Dohromady se spoluúčastí žadatelů bylo v našem regionu proinvestováno přes 25 mil Kč, které prostřednictvím podpořených 34 rozvojových projektů přispějí k rozvoji a zlepšení stavu celého území a zároveň tak dochází k naplňování elementárních cílů SPL.

9 Seznamy schválených projektů dle jednotlivých Výzev VÝZVA 01/2009 Subjekt Název projektu Celkové výdaje Dotace (v Kč) (v Kč) František Koudelka Penzion Paseky ,00 Kč ,00 Kč Dvůr, s.r.o. Hotel Radun - nákup vybavení pro ubytovací úsek ,00 Kč ,00 Kč Obec Velký Ořechov Oprava přístupové komunikace ke hřbitovu ,00 Kč ,00 Kč Město Slavičín Rekonstrukce autobusové zastávky Vlára v bezbariérové místo ,00 Kč ,00 Kč Obec Ludkovice Parkové úpravy školní zahrady v Ludkovicích ,00 Kč ,00 Kč Obec Sehradice Revitalizace intravilánu obce Sehradice ,00 Kč ,00 Kč Obec Kelníky Obec Kelníky Úprava veřejné zeleně ,00 Kč ,00 Kč Římskokatolická farnost Pozlovice Římskokatolická farnost Pozlovice - vytápění ,00 Kč ,00 Kč Obec Petrůvka Rekonstrukce víceúčelového hřiště Petrůvka ,00 Kč ,00 Kč Obec Slopné Rekonstrukce víceúčelového hřiště ,00 Kč ,00 Kč Obec Provodov Areál Mládí Provodov - pódium ,00 Kč ,00 Kč Obec Rudimov Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 56 v Rudimově na obchod ,00 Kč ,00 Kč Celkem Výzva 01/ ,00 Kč ,00 Kč VÝZVA 02/2010 Subjekt Název projektu Celkové výdaje Dotace (v Kč) (v Kč) Obec Petrůvka Naše zelená vesnička ,00 Kč ,00 Kč

10 Město Slavičín Divnice - úprava veřejného prostranství ,00 Kč ,00 Kč Obec Horní Lhota Obnova veřejných prostranství ,00 Kč ,00 Kč Obec Ludkovice Obnova veřejného rozhlasu v Ludkovicích ,00 Kč ,00 Kč Městys Pozlovice Křapodola - úprava schodiště s chodníkem ,00 Kč ,00 Kč MS Sudinka Petrůvka Rekonstrukce brokové střelnice Petrůvka ,00 Kč ,00 Kč Obec Doubravy Déšť už nám nevadí ,00 Kč ,00 Kč Obec Podhradí Podhrazané, na kultůru sme nachystaní! ,00 Kč ,00 Kč R-EGO, o.s. Rekonstrukce střechy stávající budovy č.p. 19, Poradenského centra R-EGO Obec Biskupice Stavební obnova ploch občanské vybavenosti v obci Biskupice Obec Dobrkovice Obec Dobrkovice - kulturní prostředí pro naši kulturu TJ Sokol Pozlovice Sklad včetně garáže pro sportovní nářadí a zahradní techniku Římskokatolická farnost Pozlovice obnova a vybavení - 1. Římskokatolická farnost Pozlovice - Stavební NP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nadace Jana Pivečky KamPak? No přece k nám! ,00 Kč ,00 Kč Obec Provodov Obnova kulturního domu v Provodově ,00 Kč ,00 Kč TK Slavičín, o.s. Sportovní a rekreační areál OÁZA ,00 Kč ,00 Kč Charita Sv. Vojtěcha Pomáháme lidem - pomozte nám ,00 Kč ,00 Kč Celkem Výzva 02/ ,00 Kč ,00 Kč VÝZVA 03/2010 Subjekt Název projektu Celkové výdaje (v Kč) Dotace (v Kč) Jan Žák Ani stéblo nazmar ,00 Kč ,00 Kč Kateřina Gottfriedová Investice do nové farmy ,00 Kč ,00 Kč Josef Svízela Nákup bud pro telata ,00 Kč ,00 Kč Václav Sedlář Vytápění stolárny v Pozlovicích ,00 Kč ,00 Kč Obec Podhradí Zastávka Podhradí ,00 Kč Kč Celkem Výzva 03/ ,00 Kč ,00 Kč

11 GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ V ROCE 2011 Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu akcí místních spolků v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána v měsíci březnu obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí. K danému termínu se sešlo celkem 32 žádostí o finanční podporu, které požadovaly podporu ve výši ,- Kč. Celkové rozpočty předložených projektů pak dosahovaly závratné výše ,- Kč. Cílem vyhlášeného grantového schéma bylo především zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu Místní akční skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí, o.p.s. prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Mezi sekundární cíle grantového schéma lze rovněž řadit prohlubování identifikace místních spolků s regionem a také propagaci a udržování společných tradic a zvyků. Vzhledem k omezené alokaci grantového schéma pro rok 2011 ve výši ,- Kč muselo dojít ze strany výběrové komise k pečlivému zhodnocení přijatých žádostí a k výběru těch nejpotřebnějších. Celkově tak dojde prostřednictvím Luhačovského Zálesí, o.p.s. k podpoře 21 místních akcí. Jejich seznam včetně přehledného kalendáře je k dispozici na webových stránkách v sekci Ke stažení. Další informace jsou k dispozici u manažerky grantového schéma Ing. Magdy Budínové, tel: , Gratulujeme všem úspěšným žadatelům (dnes již příjemcům dotace) a přejeme jim hodně zdaru při realizaci jednotlivých akcí. Všechny podpořené akce budou spolupořádány společně s Luhačovským Zálesím, o.p.s. v rámci realizace místní rozvojové strategie Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity. Číslo Název žadatele Název akce Dotace Datum akce 1 Nadace Jana Pivečky HELPÍKŮV POHÁR - krajské kolo 5 000,00 Kč ZŠ Pozlovice Sportinum žáků ZŠ Pozlovice 3 000,00 Kč Myslivecké sdružení Velký Ořechov Dětský den 3 000,00 Kč SK Březůvky Fotbalový den mladších žáků 5 000,00 Kč Mikroregion Luhačovské Zálesí Otevírání Naučných stezek Luhačovským Zálesím 7 000,00 Kč Obec Březůvky Hledání studánek Březůvky ,00 Kč MŠ Velký Ořechov a Klub rodičů a přátel školy při ZŠ VO Kulturně-sportovní odpoledne při příležitosti 870 let výročí první písemné zmínky o obci Velký Ořechov 6 000,00 Kč

12 8 Malé Zálesí 9 LUHOvaný Vincent, o.s. 10 Sbor dobrovolných hasičů Nevšová 11 Základní škola a Mateřská škola Březůvky Krojovaný průvod při slavnosti Božího Těla 6 000,00 Kč Kulturní festival LUHOvaný Vincent, 2. ročník 3 000,00 Kč června 2011 Oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Nevšová ,00 Kč Rozloučení se školou pro děti a rodiče Březůvek, Provodova a okolních obcí 5 000,00 Kč MŠ Pozlovice Zahradní slavnost 4 000,00 Kč červen SDH Provodov Oslavy 120. výročí založení SDH Provodov 6 000,00 Kč SDH Velký Ořechov Soutež v požárním útoku 3 000,00 Kč TJ Sokol Petrůvka 16 TJ Sokol Velký Ořechov Sportovně - kulturní víkend na Petrůvce 5 000,00 Kč Fotbalový turnaj místních spolků a občanských sdružení 3 000,00 Kč Sbor dobrovolných hasičů Slopné Oslava 110. výročí založení SDH 7 000,00 Kč Luhačovický okrášlovací spolek Calma, o.s výročí narození Marie Calmy Veselé 3 000,00 Kč Městys Pozlovice Kulturní Pozlovice ,00 Kč TJ Slovan Luhačovice, oddíl OB 21 TJ Sokol Pozlovice Finálová závod Krajského žebříčku v oreintačním běhu ,00 Kč Štěpánský běh Memoriál Dana Veselky, Štěpánský pochod 5 000,00 Kč CELKEM ,00 Kč Luhačovské Zálesí, o.p.s. Sídlo: Osvobození 25, Slavičín Korespondenční adresa: Hlavní 51, Pozlovice Tel./fax: WEB:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 Místní akční skupiny Zlínského kraje Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 1 Vážení přátelé venkova, právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Vážení spoluobčané, dostává se k Vám dokument obsahující strategii rozvoje obce Petrůvka na léta 2011-2015. Na následujících stránkách se můžete velmi rychle, bez

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Název MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Číslo Fiche Název Fiche 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Fiche opatření (dále jen Fiche) Vymezení Fiche

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více