obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo listopad 2010 Milí spoluobčané, Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 12 30. listopad 2010 Milí spoluobčané, Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj 12/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo listopad 2010 Milí spoluobčané, Členové Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec Vám i Vašim blízkým přejí klidné prožití Adventu, požehnané Vánoce, a bohatou nadílku Vašim ratolestem.

2 2 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY OBCE v sobotu 6. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Jménem svým i jménem nově zvolených zastupitelů mi dovolte poděkovat za důvěru a zároveň svěřenou odpovědnost do následujícího volebního období. Před koncem letošního roku řešíme velice závažnou záležitost, a to udržení obvodního lékaře v našem zdravotním středisku. V minulém období jsme měli zajištěnu lékařskou službu na různé úrovni odborné, osobní či společenské. Na konci loňského roku se nám ve spoluprácí se zdravotní pojišťovnou podařilo zajistit novou lékařku. Stávající počet zaregistrovaných pacientů však neodpovídá stavu k naplnění plného úvazku na tomto obvodě. Pacienti, kteří byli registrování u MUDr. Ostřížka a nepřehlásili se k jiným lékařům, ať se osobně zaregistrují u MUDr. Dolečkové. K registraci se vstupní prohlídkou je možno se objednat i tel To platí i pro případ přeregistrování. Všem přeji k nastávajícím Vánočním svátkům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu. ***** Ing. Vladimír Petružela starosta obce Činnost Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec Usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec, konaného dne 6. listopadu 2010, v 17:00 hodin v sále Na Salaši 01./01. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce 01./02. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schvaluje program zasedání, volí volební komisi a návrhovou komisi a určuje ověřovatelé zápisu 01./03. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že bude i nově zvolené zastupitelstvo obce, při svých jednáních postupovat v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva obce. 01./04. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, funkce pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jsou to funkce starosty a místostarosty 01./05. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů rady obce na 5, včetně starosty a místostarosty 01./06. Zastupitelstvo obce volí v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění starostu obce pana Ing. Vladimíra Petruželu, místostarostu obce pana Petra Maléře, a další členy rady: paní Mgr. Sylvu Kaňákovou, paní Magdalenu Kovářovou, pana Roberta Pavelku Ing. Vladimír Petružela starosta obce 1960, čp , čp , čp , čp , čp.646 Petr Maléř místostarosta obce Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na které se bude konat 2. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 14. prosince 2010 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 3 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Činnost Rady obce Hutisko-Solanec Vybíráme ze zápisů z 1. a 2. zasedání Rady obce Hutisko-Solanec, konaných dne 10. a Rada obce schválila na základě 101, odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jednací řád rady obce, ve kterém stanovila podrobnosti o jednání rady obce. Rada obce schválila na základě 102, odst. (2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, organizační řád obecního úřadu. Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě 108, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech také panu Petru Maléřovi místostarostovi obce a Mgr. Sylvě Kaňákové člence rady obce. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o uskutečnění předvánoční dílny v MŠ v týdnu od do a souhlasí s převedením dobrovolných příspěvků z této akce do Nadačního fondu MŠ. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o uskutečnění předvánočního jarmarku v ZŠ ve dnech od do a souhlasí s převedením dobrovolných příspěvků z této akce do Nadačního fondu ZŠ. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Školské rady o povolení akce Bleší trh, který se uskutečnění ve dnech od a ve školní jídelně základní školy Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala dopis Školské rady o řešení výjimky z plnění hygienických požadavků ve školní jídelně Základní a mateřské školy Hutisko-Solanec a pověřuje starosta obce k zahájení jednání s KHS Zlínského kraje ve věci splnění základních hygienických požadavků pro zabezpečení fungování kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o povolení veřejné kulturní akce OSLAVY 40. VÝROČÍ SOLÁŇKU spojené s akcí VEČER U CIMBÁLU, která se uskuteční dne v prostorách ZŠ a osvobodila ji od poplatku ze vstupného a tomboly. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Domis Info, s.r.o., Hutisko-Solanec 299, o výpovědi smlouvy č. 25 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 627 k a zároveň vyhlašuje záměr pronájmu dotčených nebytových prostor. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Markita Trade s.r.o., 28. Října 434/211, Ostrava, o výpovědi smlouvy č. 26 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 627 k a zároveň vyhlašuje záměr pronájmu dotčených nebytových prostor. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy mezinárodní pro linku Nový Jičín(CZ) (SK) Bílá (CZ) pro firmu Veolia Transport Morava a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava-Moravská Ostrava. Proti udělení licence nemá Obec Hutisko-Solanec námitek s podmínkou, že po Obci Hutisko- Solanec nebude požadován finanční příspěvek. Rada obce Hutisko-Solanec projednala pozvánku na tradiční pracovní setkání starostů se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která se koná dne a stanovení ceny vodného a stočného pro rok Rada obce deleguje na setkání starostu a místostarostu obce. Rada obce Hutisko-Solanec schválila členy inventarizační a likvidační komise pro provedení inventur obecního majetku za rok 2010, kterými jsou: Kovářová Magdalena - předseda komise Maléř Petr Mgr. Sylva Kaňáková Kovářová Monika - zodpovědná osoba Inventura bude provedena u budov: Obecní úřad, Zdravotní středisko, Hotel Euro, Restaurace Na Salaši, Smuteční síň, bytový dům čp. 576, ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, Jednotky sboru dobrovolných hasičů a skladů OÚ. Členy dílčí komise byli jmenováni: Budovy OÚ Macíček Stanislav - předseda komise Vančura Rudolf Kovářová Monika - zodpovědná osoba Jednotka sboru dobrovolných hasičů Fiurášek Jaroslav - předseda komise Fiurášek Jan Mikunda Roman - zodpovědná osoba. Rada obce Hutisko-Solanec schválila konání veřejné kulturní akce Mikulášský jarmark, který se uskuteční dne na parkovišti v centru obce. Organizaci zajišťuje TJ Sokol Hutisko- Solanec ve spolupráci s Obecním úřadem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádosti Jaroslava Hatlapatky ml. - Hutisko-Solanec 174, Milana Baroše - Hutisko- Solanec 628 a Jaromíra Pavelky Hutisko-Solanec 567 o provádění zimní údržby v obci Hutisko-Solanec v zimním období Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce traktoru ve výši 450,-- bez DPH a pověřuje starosta obce k podpisu smluv na zimní období Rada obce Hutisko-Solanec projednala vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvolněné funkce odborného administrativního pracovníka samosprávy a pověřuje starosta obce k vyhlášení výběrového řízení dle stanovených podmínek s nástupem k Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010, dle přílohy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2011, který bude předložen do program příštího zasedání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla o zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Protipovodňová opatření obce Hutisko-Solanec. Nové zadávací řízení bude zahájeno poté, kdy bude obci oficiálně oznámeno kladné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt a nově zvolené zastupitelstvo obce schválí realizaci projektu s ohledem na finanční možnosti obce, včetně výše kofinancování a časového harmonogramu. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Zdenky Imlingové, bytem Prostřední Bečva 333 o ubytování svých známých Tomáše Hochla a Ilonu Otepkovou v bytě č. 9 bytového domu č.p Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o spolupráci s T KLUB Kulturní agentura, p.o. ve věci prezentace obce ve čtrnáctideníku SPEKTRUM Rožnovska na rok 2011 a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

4 4 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinci 2010 Ondryášová Marie č.p. 323 Bortel František č.p. 306 Skalíková Ludmila č.p. 476 Barošová Vlasta č.p. 322 Ondryáš Jaroslav č.p. 89 Koláčková Matylda č.p. 463 Fiurášková Zdenka č.p. 501 Langerová Drahomíra č.p. 399 Maléřová Ludmila č.p. 467 Ondryášová Vlasta č.p. 89 Tovaryš Rudolf č.p. 385 Kretková Božena č.p. 464 Bukovjan Jan č.p. 183 Fusková Marie č.p. 198 Vojkůvková Štěpánka č.p. 402 Fárek Stanislav č.p. 390 Dorňáková Olga č.p. 611 Růčka Josef č.p. 540 Fiurášek Václav č.p. 505 Fusková Marta č.p. 594 Žamboch Josef č.p. 409 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Novorozenci v říjnu 2010 Petra Dorotíková č.p. 522 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte te a dětem d přejem ejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém život ivotě Poslední rozloučení v listopadu 2010 Alois Pavlica č.p.453 ve věku 77 let Všem příbuzným p vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých

5 5 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Kulturní informace Folklorní amatérský soubor hledá nové členy do svých řad, páry a jednotlivce, kteří se nebojí tančit a zpívat, zatím pouze na místních akcích. Zkoušky se konají každé úterý od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ. Bližší informace Vám rádi podáme na tel Mikulášský podvečer Dřevěné městečko od 13:00 hod. Večerní prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou Vánoce na dědině Valašská dědina Tradiční program pouze pro školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy vánoc a vánočního zvykosloví Vánoční jarmark Dřevěné městečko od 9:00 hod. Nabídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým zvykoslovným programem. 18. a Živý betlém Dřevěné městečko od 17:00 hod. Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše Štěpánská koleda Dřevěné městečko od 14 a 16 hod. Vánoční koncert souboru Valašský vojvoda z Kozlovic.

6 6 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Aktuální informace PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, že ve dnech 2. a bude z důvodu výměny oken Obecní úřad uzavřen. Ze stejného důvodu bude Česká pošta dne uzavřena od 11:00 hod. Dále upozorňujeme, že ve dnech bude provoz Obecního úřadu omezen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2010 budou přijímány ve čtvrtek do 10:00 hod. VYPINÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Oznamujeme občanům, že dne v době od 8:00 do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Pod Kaním. POLICIE ČR INFORMUJE S účinností od bude obvodní oddělení Policie ČR Horní Bečva nahraženo Policejní stanicí s obsazení 4+1 policisté ve výkonu služby podřízené obvodnímu oddělení 2. typu Rožnov p.r. Výkon služby se na teritoriu této policejní stanice de facto nezmění, ba naopak v případě nepřítomnosti zařazeních policistů bude služba zajišťována kmenovými policisty z obvodního oddělení Rožnov p.r. Nová telefonní čísla na POLICII ČR. POLICIE HORNÍ BEČVA POLICIE ROŽNOV p.r Restaurace na Salaši Vás zve na Tradiční zvěřinové a vepřové hody které se budou konat ve dnech 29. a 30. prosince 2010 Tentokrát budeme v průběhu akce grilovat selata. Dále oznamujeme, že od prosince tohoto roku začíná ve vinotéce slevová akce na odběr sudového vína. Také pronajímáme tuto vinotéku na Vaše rodinné akce a oslavy a rádi Vám připravíme občerstvení z naší kuchyně. Kapacita vinotéky- bistra je asi 15 osob. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace VYPNUTÍ SIGNÁLU ČT2 Oznamujeme občanům, že krátce před půlnocí z úterý 30. listopadu na středu 1. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový převaděč ČT2 Hutisko (55. kanál) z důvodu ztráty zdrojového signálu. Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT v územní oblasti Zlín, kam naše obec spadá, zajišťují vysílače velkého výkonu Zlín Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky Ploštiny (33. kanál). Pro naši obec by měl být ovšem nejvhodnější digitální opakovač z Radhošťe (54. kanál). Pro příjem digitálního vysílání je nutné mít nainstalován DVB-T přijímač, který zakoupíte v široké síti elektroprodejen. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická VSETÍN C E N O V É O Z N Á M E N Í Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. schválilo na svém zasedání s platností od 1. ledna 2011 tuto cenu vodného a stočného v rámci působnosti společnosti: Cena v Kč/m 3 Bez DPH Včetně 10% DPH Vodné SKP ,70 38,17 Stočné SKP ,10 27,51 Vodné + stočné 59,80 65,68 - cena vodného je stanovena za 1 m 3 ( litrů ) odebrané pitné vody - cena stočného je stanovena za 1 m 3 ( litrů ) odpadní vypuštěné vody do veřejné kanalizace

7 7 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Zprávy ze základní a mateřské školy BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ a taky sníh, Mikuláš a všemi toužebně očekávané svátky vánoční. Těšíme se všichni a my v naší MŠ několikanásobně nás totiž navštíví divadlo Maringotka se svým mikulášským vystoupením pro děti. Andělský úsměv vystřídá řádění čertíka, který umí postrašit svým legračním chováním. Svatý Mikuláš pak vše završí nadílkou a děti se společně s nebesko-pekelnou návštěvou vyfotí si uspořádáme ve školičce vánoční besídku. Společně všichni usedneme k vánočně prostřené tabuli plné cukroví, ovoce, ale i vánočních dekorací a hlavně úsměvů a dobré nálady. Pod stromečkem děti čeká spousta dárečků, hrajeme, zpíváme koledy, vzpomeneme i lidové zvyky a tradice a v prostředí plném vůně jehličí a prskavek si popřejeme veselé Vánoce pak ještě společně navštívíme kostel v Hutisku- Solanci, kde v 9.00 hod. začne vánoční koncert. Co dodat na závěr? Snad si společně popřát krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok! PODĚKOVÁNÍ V posledním listopadovém týdnu proběhla v MŠ předvánoční dílna a zaměstnanci i děti v průběhu tohoto týdne vyráběly různé drobné dekorace na výstavku. V pondělí a úterý se sešli zaměstnanci MŠ a maminky, aby si předali navzájem různé nápady a společně vyrobili vánoční svícny, věnce, stromky, zvonečky a různé dekorace, které by mohly vyzdobit domovy v adventním čase. Vedení ZŠ a MŠ děkuje všem, kteří přispěli různorodým materiálem nebo výrobkem na předvánoční dílnu. Největší poděkování patří všem maminkám, které se zúčastnily předvánoční dílny a svými nápady obohatily tuto vánoční výstavu. Vyrobené dekorace se opravdu povedly a bylo by škoda tu krásu nevidět. Ve středu a ve čtvrtek proběhla výstavka pro žáky, učitele i veřejnost. Děkujeme všem, kteří přispěli do dílny různým materiálem nebo výrobky, ale největší poděkování patří maminkám i všem zaměstnancům MŠ za jejich pomoc a účast na této předvánoční dílně a také paní učitelce R. Mikulenkové za organizaci celé této akce. Výsledná částka činila krásných ,- Kč. Vzhledem k tomu, že školku čeká příští rok stěhování, budou peníze použity na nákup nových potřebných věcí. Mateřská škola bude uzavřena od do Provoz bude zahájen v pondělí se mnoho dětí se svými rodiči sešlo na zahradě mateřské školy, aby zde strávili hodinu zábavy, soutěží a her. Mezitím se setmělo, a tak děti začaly hledat své lampióny, aby posvítily broučkům a beruškám na cestu. Ta vedla k sálu restaurace Na Salaši, kde na děti čekalo překvapení pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, kterou jim i dospělým zahrál loutkoherec se svými dřevěnými pomocníky. Během představení zazněly i známé písničky, a tak si děti mohly i zatančit. Všichni se dobře bavili a bylo to hezké zakončení příjemně stráveného podvečera. SOLÁNĚK SLAVIL Soubor Soláněk oslavil už neuvěřitelných čtyřicet let od svého založení. Během těch několika desetiletí se zde vystřídalo několik vedoucích. Od tetičky Volkové po dnešní paní Cabákovou, Šedou nebo bývalé tanečníky, kteří se rozhodli pomoci s výchovou nejmladších členů /Gábina Kantorová, Rosťa Cáb nebo Dan Cabák/. Všechny, kteří se podíleli na založení a vývoji souboru Soláněk, spojuje láska k valašské lidové písničce a tanci. Dokud budou na Hutisku takoví lidé, bude určitě žít i Soláněk. Tanečníci potřebují hudební doprovod. Zpočátku to byl pan Růčka se svou harmonikou. Později vznikla dětská cimbálová muzika Světlina pod vedením p. uč. Holišové. V současnosti nabírá dech nová dětská cimbálovka Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Oslavy 40. výročí založení Soláňku probíhaly v sobotu 20. listopadu 2010 v budově základní školy. Už od šestnácté hodiny se začali scházet hosté a návštěvníci. Ve školním vestibulu si mohli prohlédnout panely s fotografiemi, na kterých se mnozí z nich poznávali. Pak už si jen odložit v šatně, přispět něco na dobrovolné vstupné a rychle do sálu /tedy tělocvičny/ obsadit nějaká místa. Kolem páté hodiny už členové malého i velkého Soláňku netrpělivě přešlapovali na chodbě, kde se řadili na svá vystoupení. Chtěli ukázat vše, co se dosud naučili. Součástí oslav bylo i vystoupení hostů. Těmi byli členové souboru Lašánek z Hukvald. Program oslav skončil, diváci a hosté chvíli stačili vydechnout a už do sálu vstupoval soubor dospělých hudebníků olomoucká cimbálovka TOŽTAK. Přijeli zahrát na večerní Posezení u cimbálu, které na oslavy navazovalo. Zpočátku se spíše poslouchalo, později došlo i na tanečky a zpívání. Oslavy i zábavný večer se vydařily. Vedoucí tanečních souborů a cimbálovky, učitelé a zaměstnanci školy, kteří obě akce připravovali, ti všichni si zaslouží velké poděkování. PODVEČER S BROUČKY G. Prášilová Už několik let se hutiské děti loučí s podzimem během zábavného odpoledne nazvaného Uspávání broučků. To letošní připadlo na úterý 26. listopadu Počasí se vydařilo, a tak Současně děkujeme všem, kdo přispěli cenami do večerní tomboly: Řeznictví Kučera - Mořkov pan Vlastimil Pavel - Ženklava Mlékárny OVO Centrum pan Houzar fa Lešňanka

8 8 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 pan Jiří Fojtík fa EFIOS fa NOWACO - Opava fa Gastro Inst. - Kouřim fa Elektroprojekta - Rožnov p.radh. fa STIV St. Pařenica -Vigantice paní Hana Tkáčová - Nový Jičín manželé Růčkovi - Farma Hutisko-Solanec fa RENO pan Karel Petružela - Hutisko-Solanec manželé Pospěchovi - Hutisko-Solanec Zlatnictví Michaela - Hutisko-Solanec manželé Sekyrovi - Hutisko-Solanec 558 manželé Koláčkovi - Hutisko-Solanec 583 manželé Koláčkovi - Hutisko-Solanec 292 manželé Mikundovi - Koliba Pustevny manželé Chudějovi - Hutisko-Solanec 20 manželé Chudějovi - Hutisko-Solanec 551 pan Josef Chuděj - Hutisko-Solanec manželé Kotulkovi - Hutisko-Solanec 673 Žaneta Čaníková - Vigantice fa BEVARO M. Kaňák - Hutisko-Solanec manželé Gajovi - Hutisko-Solanec 580 manželé Plánkovi - Hutisko-Solanec 527 manželé Růčkovi - Hutisko-Solanec 447 manželé Kretkovi - Prostřední Bečva manželé Kopečtí - Hutisko-Solanec 560 manželé Cabákovi - Hutisko-Solanec 547 Obecní úřad Hutisko-Solanec ing. M. Žamboch - Rožnov p.radh. MUDr. L. Kocurková - Hutisko-Solanec Mgr. M. Kurková - Lékárna Hut.-Solanec fa Janča fa Klassa Plus - Otice pan Bohuslav Chasák - Lesy ČR pan Gabriel Lociha - Hutisko-Solanec manželé Belžíkovi fa Retigo - Rožnov p.r. pan Bohumil Šulák - Hutisko-Solanec paní M. Petruželová - Hutisko-Solanec pan Ivan Stejskal - Hutisko-Solanec ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Aktuality z farnosti a církve prosinec Je tu další nový církevní rok s adventní dobou do vánočních svátků. Všude kolem nás se rozsvěcují už vánoční stromy, zní vánoční hudba a zpěvy. Někdy se ptám: Proč ten spěch do vánoční atmosféry? Vždyť se advent vlastně stírá a odstraňuje, advent jsou už vlastně vánoce!!! V církvi to tak není. Tam se čtyřtýdenní doba adventní dodržuje. Připravujeme se na Toho, který přišel poprvé o vánocích do Betléma v pokoře a chudobě, prožil náš lidský život od početí až do smrti, po vzkříšení odešel do nebe, pomáhá nám odsud a jednou také slavně přijde ukončit lidské dějiny. Vyznáváme to v kredu slovy: Sedí po pravici Otce, odsud přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Kdy tento slavný příchod bude nevíme,soukromě se ho každý dočkáme ve smrti. V modlitbě Otče náš prosíme slovy : Přijď království Tvé! Máme s tím počítat, máme se na to připravovat. Na vánoční svátky je času dost. Nepřeskakujme toto adventní období, dávali bychom tím najevo, že na živého Krista už nečekáme a nevěříme a z vánoc jsme udělali jen svátky dárků, hostin a komerční záležitost. Teď je čas na ztišení, zklidnění, zamyšlení, modlitbu,svátosti, vzbuzování touhy po Kristu, abychom byli připraveni na setkání s ním. Přijde totiž v okamžiku, kdy se nenadáme, jak sám řekl. 2. Setkání dětí se sv.mikulášem a jeho nadílkou se uskuteční v neděli 5.12.po mši svaté. Mnohde na západě ho spojují se Santa Clausem a vánocemi, který přináší dětem dárky. Náš sv.mikuláš je v biskupském obleku s mitrou na hlavě, v doprovodu anděla a někde čerta, aby odměnil hodné děti a pohrozil neposluchům. Je to první předzvěst vánočního nadělování. Smysl je ten, aby děti pochopily odměnu a trest a že i Pán Bůh si všechno pamatuje a bude nás jednou spravedlivě soudit, odměňovat i trestat. 3. Jako se snaží lidé dělat na svátky pořádek všude v domě, tak i křesťan si má v sobě dělat pořádek. To znamená zbavit se nepořádku a špíny v duši dobrou svátostí smíření /lidově zpovědí/.u nás vánoční zpověď bude v úterý 21.prosince od 15 do 16,30 hod.,pak do 18 hod.se bude pokračovat v Pr. Bečvě. Budou tu zase cizí zpovědníci. Proto toho hojně využijte a přijďte včas. Volám děti, mládež i dospělé. FLORBALOVÝ TURNAJ Změřit si míru svých sportovních dovedností, to je pro chlapce i děvčata vždy dobrá příležitost. Tentokrát se jednalo o starší chlapce z 8. a 9. třídy, kteří se ve středu 24. listopadu 2010 zúčastnili florbalového turnaje Orion Cup. Konal se ve sportovní hale na Dolní Bečvě. Celkem přijelo devět týmů, které odehrály své zápasy ve dvou skupinách. Hutiské družstvo tvořili: Kuba Štůsek, Tomáš Vančura, Kuba Janec a Patrik Achcenit z 8. třídy. Dále David Kedroň, Jirka Pavlíček, Kája Korytář, Honza Skalík a Lukáš Fiurášek z 9. třídy. Sehráli čtyři zápasy s velkým nasazením, ale nepodařilo se jim ze skupiny postoupit do závěrečných bojů. Dana Chasáková 4. Přehled vánočních bohoslužeb, na které vás srdečně zvu: Na Štědrý večer : Hutisko-Solanec u sv. Josefa ve 21 hod. Prostřední Bečva již ve 20 hod. Na Hod Boží vánoční /25.12./ a na Sv.Rodinu /26.12./ bude mše v 8,45 hod. Svátek sv. Štěpána se letos nepřipomíná. Na Silvestra bude od 15 hod.tichá děkovná adorace, v 16 h. je mše svatá. Případná změna bude včas hlášena v kostele. Požehnanou přípravu na vánoce v adventní době přeje všem Otec Josef

9 9 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Sportovní aktuality TJ SOKOL HUTISKO-SOLANEC - oddíl kopané - Výsledky a konečné tabulky podzimní části 1.A třída mužů sk. A SK Vizovice - Hutisko-Solanec 0 : 0 Nedašov - Hutisko-Solanec 1 : 2 Střelci branek: Křenek Robert, Škopek Bohuslav Družstvo Záp V R P Body Body pravdy 1. Hutisko-Solanec : ( 10 ) 2. Val. Meziříčí B : ( 7 ) 3. Štítná n/vl : ( 5 ) 4. SK Vizovice : ( 4 ) 5. Zubří : ( 4 ) 6. Lukov : ( 3 ) 7. Juřinka : ( 2 ) 8. Podkopná Lhota : ( -1 ) 9. Vidče : ( -3 ) 10. Dolní Bečva : ( -6 ) 11. Brumov B : ( -6 ) 12. Nedašov : ( -9 ) 13. Vlachovice : ( -11 ) 14. Hrachovec : 35 7 ( -14 ) Okresní přebor dorostu sk. B Hutisko-Solanec - Poličná 2 : 1 Střelci branek: Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Podlesí : ( 9) 2. Horní Bečva : ( 8) 3. FC Zubří : ( 7) 4. Zašová : ( 8) 5. Střítež n.b : ( -5) 6. Juřinka : ( 0) 7. Val.Bystřice : ( -2) 8. Hutisko-Solanec : ( -6) 9. Choryně : ( -2) 10. Poličná : 28 8 ( -7) 11. Vidče : 32 7 ( -8) 12. Branky : 37 4 (-14) Krajská soutěž starší žáci sk. A Fryšták - Hutisko-Solanec 3 : 1 Střelec branky: Krhůtek Zdenek Holešov - Hutisko-Solanec 0 : 2 Střelec branek: Vavřín Lukáš 2x Družstvo Záp. V R P Body Body pravdy 1. Poličná : 7 32 ( 11 ) 2. Ratiboř : ( 10 ) 3. Fryšták : ( 8 ) 4. Hutisko-Solanec : ( 7 ) 5. Val. Klobouky : ( 1 ) 6. Slavičín : ( -1 ) 7. Hulín : ( -2 ) 8. Val.Meziříčí B : ( -5 ) 9. Holešov : ( -4 ) 10. Horní Bečva : ( -5 ) 11. Vlachovice : ( -6 ) 12. Štítná n/vláří : ( -8 ) 13. Juřinka : 70 3 ( -15 ) Krajská soutěž st. žáci sk. A Fryšták - Hutisko-Solanec 4 : 1 Střelec branky: Smetivý Viktor Holešov - Hutisko-Solanec 4 : 0 Družstvo Záp. V R P Body Body pravdy 1. Holešov : ( 18 ) 2. Poličná : ( 13 ) 3. Val.Meziříčí B : ( 8 ) 4. Vlachovice : ( 5 ) 5. Ratiboř : ( 0 ) 6. Slavičín : ( 1 ) 7. Hulín : ( 0 ) 8. Fryšták : ( -3 ) 9. Juřinka : ( -1 ) 10. Horní Bečva : ( -1 ) 11. Štítná n/vláří : 49 7 ( -11 ) 12. Hutisko-Solanec : 55 6 ( -15 ) 13. Val. Klobouky : 79 0 ( -21 ) Obec Hutisko-Solanec děkuje oddílu za vzornou reprezentaci obce na krajské i okresní úrovni. Oddíl kopané hledá vhodné zájemce o trenérskou práci s mládežnickými mužstvy a to zejména pro mužstvo mladších žáků, případně nově vznikající mužstvo přípravky. Zájemci se mohou hlásit na tel Kvalitní podmínky pro tuto záslužnou práci jsou zajištěny. TJ SOKOL Hutisko-Solanec TJ Sokol Hutisko-Solanec chce touto cestou popřát všem občanům a sportovním fanouškům krásné prožití svátků vánočních.

10 10 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 AEROBIK ZŠ HUTISKO SOLANEC STŘEDA : hod ( aerobik, body styling, step ae, overball, atd... ) Cena: 45,- Kč Permanentka 400,- Kč /10 lekcí Kontakt: Jana Šnajdrová Tel.: , KLUB DŮCHODCŮ Zapustili jsme kořeny na vesnici napsala Naděžda Mikundová Slovem psaným chtěla bych dnes říci, že se lépe žije lidem na vesnici. Mezi sebou mají dobré vztahy, vzájemně si pomáhají. V budoucnu se to jistě nezmění, i když nastanou těžké dny. Ve svém srdci každý z nás má místo, kde se narodil, kde prožil dětství, dospělost, školu vychodil. Prožíval své první lásky, některé i nešťastné, vždy si, i po létech, na ně vzpomene. Ten kdo nikdy neodešel z rodné dědiny, zapustil v ni navždy, svoje kořeny. Žil svůj život na vesnici, pro něj nejlepší, obklopen krásou přírody, kde vzduch je čistější. Lidé z města se stále více na vesnici stěhují, pozemky i staré domy si tu kupují. Díky nim se rozrůstá i ta naše vesnice, do budoucna tady bude zase lidi více. Zaplní ta místa, po těch co tu žili, kteří naši vesnici, navždy opustili. Máme hodně mladých lidí, co pokroku se nebrání, úspěšně se věnují, svému podnikání. K lepšímu se musí změnit Hutisko Solanec a Zákopčí, aby lidé co tam žijí z vesnice už neodešli. Pak vzkvétat a růst do krásy bude naše Solanec Hutisko, pro budoucí pokolení, navždy nejpěknější místo. POZVÁNKA Pozvánka na volejbal Pro koho: pro všechny aktivní i pasivní příznivce kolektivních pohybových her. Kam: Kdy: Náplň: Účel: do tělocvičny ZŠ Hutisko-Solanec letos začínáme ve středu 24. listopadu v 17:30 hod., nebo je možno přijít i kteroukoliv další středu. Rekreační hraní volejbalu nebo i jiných kolektivních pohybových her. Příjemné odreagování od každodenního stereotypu a stresu. Na všechny se těší P. Chuděj INZERCE Zlatnictví Michaela Nově otevřeno v Hutisku-Solanci na zdravotním středisku vedle Lékárny. Naše služby: - prodej zlata a stříbra - ruční výroba a rychloopravna šperků - vlastní zlatnická dílna a výkup drahých kovů Otevírací doba: Po - zavřeno Út-Pá So Polední přestávka: Těšíme se na Vaši návštěvu! Strojní čištění koberců, sedaček a čalounění mokrou cestou strojem KARCHER Tel p. Malinová VZPOMÍNKA Dne 27. Listopadu 2010 vzpomeneme 5 výročí úmrtí pana Františka Válka. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi. Obec Hutisko-Solanec nabízí občanům možnost získat vždy aktuální vydání zpravodaje do svých ových schránek. Zájemci o tuto službu nechť nahlásí svou ovou adresu na kde v předmětu zprávy uvedou ZPRAVODAJ Vždy po vydání zpravodaje obec aktuální číslo zašle na danou ovou adresu. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2011 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

14/03/2012- ZO U. Přítomni: dle prezenční listiny. Program: kupní smlouvy na prodej 14 bytů

14/03/2012- ZO U. Přítomni: dle prezenční listiny. Program: kupní smlouvy na prodej 14 bytů 14/03/2012- ZO U Příloha k usnesení zastupitelstva obce z 14. mimořádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 3. 2012 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 08/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 08/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 08/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 08 30. července 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, součástí tohoto čísla Zpravodaje obce bude anketní lístek. Tato

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

* jede přes Hutisko-Solanec ±»

* jede přes Hutisko-Solanec ±» ± BARDEJOV 9 00.25 jede přes Poprad, Prešov 65 61 ±» * ±» ±» 90 ±» 89 BÍLÁ 13 5.30 05.45 08.15 08.15 11.45 14.20 14.30 15.00 15.30 * jede přes Hutisko-Solanec ±» 90 ±» 89 BÍLÁ, 13 15.00 15.30 Bumbálka,st.hr.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 11/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY ********

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 11/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY ******** Zpravodaj 11/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 11 29. října 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, 15. a 16. 10. 2010 jsme si zvolili ZO na příští 4 roky. Vyslovím-li

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích,

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, MIKRO REGION Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, ale i v restauracích a hospůdkách. Z billboardů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více