obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo listopad 2010 Milí spoluobčané, Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 12 30. listopad 2010 Milí spoluobčané, Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj 12/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo listopad 2010 Milí spoluobčané, Členové Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec Vám i Vašim blízkým přejí klidné prožití Adventu, požehnané Vánoce, a bohatou nadílku Vašim ratolestem.

2 2 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY OBCE v sobotu 6. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Jménem svým i jménem nově zvolených zastupitelů mi dovolte poděkovat za důvěru a zároveň svěřenou odpovědnost do následujícího volebního období. Před koncem letošního roku řešíme velice závažnou záležitost, a to udržení obvodního lékaře v našem zdravotním středisku. V minulém období jsme měli zajištěnu lékařskou službu na různé úrovni odborné, osobní či společenské. Na konci loňského roku se nám ve spoluprácí se zdravotní pojišťovnou podařilo zajistit novou lékařku. Stávající počet zaregistrovaných pacientů však neodpovídá stavu k naplnění plného úvazku na tomto obvodě. Pacienti, kteří byli registrování u MUDr. Ostřížka a nepřehlásili se k jiným lékařům, ať se osobně zaregistrují u MUDr. Dolečkové. K registraci se vstupní prohlídkou je možno se objednat i tel To platí i pro případ přeregistrování. Všem přeji k nastávajícím Vánočním svátkům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu. ***** Ing. Vladimír Petružela starosta obce Činnost Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec Usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec, konaného dne 6. listopadu 2010, v 17:00 hodin v sále Na Salaši 01./01. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce 01./02. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schvaluje program zasedání, volí volební komisi a návrhovou komisi a určuje ověřovatelé zápisu 01./03. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že bude i nově zvolené zastupitelstvo obce, při svých jednáních postupovat v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva obce. 01./04. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, funkce pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jsou to funkce starosty a místostarosty 01./05. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů rady obce na 5, včetně starosty a místostarosty 01./06. Zastupitelstvo obce volí v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění starostu obce pana Ing. Vladimíra Petruželu, místostarostu obce pana Petra Maléře, a další členy rady: paní Mgr. Sylvu Kaňákovou, paní Magdalenu Kovářovou, pana Roberta Pavelku Ing. Vladimír Petružela starosta obce 1960, čp , čp , čp , čp , čp.646 Petr Maléř místostarosta obce Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na které se bude konat 2. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 14. prosince 2010 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 3 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Činnost Rady obce Hutisko-Solanec Vybíráme ze zápisů z 1. a 2. zasedání Rady obce Hutisko-Solanec, konaných dne 10. a Rada obce schválila na základě 101, odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jednací řád rady obce, ve kterém stanovila podrobnosti o jednání rady obce. Rada obce schválila na základě 102, odst. (2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, organizační řád obecního úřadu. Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě 108, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech také panu Petru Maléřovi místostarostovi obce a Mgr. Sylvě Kaňákové člence rady obce. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o uskutečnění předvánoční dílny v MŠ v týdnu od do a souhlasí s převedením dobrovolných příspěvků z této akce do Nadačního fondu MŠ. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o uskutečnění předvánočního jarmarku v ZŠ ve dnech od do a souhlasí s převedením dobrovolných příspěvků z této akce do Nadačního fondu ZŠ. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Školské rady o povolení akce Bleší trh, který se uskutečnění ve dnech od a ve školní jídelně základní školy Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala dopis Školské rady o řešení výjimky z plnění hygienických požadavků ve školní jídelně Základní a mateřské školy Hutisko-Solanec a pověřuje starosta obce k zahájení jednání s KHS Zlínského kraje ve věci splnění základních hygienických požadavků pro zabezpečení fungování kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o povolení veřejné kulturní akce OSLAVY 40. VÝROČÍ SOLÁŇKU spojené s akcí VEČER U CIMBÁLU, která se uskuteční dne v prostorách ZŠ a osvobodila ji od poplatku ze vstupného a tomboly. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Domis Info, s.r.o., Hutisko-Solanec 299, o výpovědi smlouvy č. 25 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 627 k a zároveň vyhlašuje záměr pronájmu dotčených nebytových prostor. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Markita Trade s.r.o., 28. Října 434/211, Ostrava, o výpovědi smlouvy č. 26 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 627 k a zároveň vyhlašuje záměr pronájmu dotčených nebytových prostor. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy mezinárodní pro linku Nový Jičín(CZ) (SK) Bílá (CZ) pro firmu Veolia Transport Morava a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava-Moravská Ostrava. Proti udělení licence nemá Obec Hutisko-Solanec námitek s podmínkou, že po Obci Hutisko- Solanec nebude požadován finanční příspěvek. Rada obce Hutisko-Solanec projednala pozvánku na tradiční pracovní setkání starostů se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která se koná dne a stanovení ceny vodného a stočného pro rok Rada obce deleguje na setkání starostu a místostarostu obce. Rada obce Hutisko-Solanec schválila členy inventarizační a likvidační komise pro provedení inventur obecního majetku za rok 2010, kterými jsou: Kovářová Magdalena - předseda komise Maléř Petr Mgr. Sylva Kaňáková Kovářová Monika - zodpovědná osoba Inventura bude provedena u budov: Obecní úřad, Zdravotní středisko, Hotel Euro, Restaurace Na Salaši, Smuteční síň, bytový dům čp. 576, ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, Jednotky sboru dobrovolných hasičů a skladů OÚ. Členy dílčí komise byli jmenováni: Budovy OÚ Macíček Stanislav - předseda komise Vančura Rudolf Kovářová Monika - zodpovědná osoba Jednotka sboru dobrovolných hasičů Fiurášek Jaroslav - předseda komise Fiurášek Jan Mikunda Roman - zodpovědná osoba. Rada obce Hutisko-Solanec schválila konání veřejné kulturní akce Mikulášský jarmark, který se uskuteční dne na parkovišti v centru obce. Organizaci zajišťuje TJ Sokol Hutisko- Solanec ve spolupráci s Obecním úřadem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádosti Jaroslava Hatlapatky ml. - Hutisko-Solanec 174, Milana Baroše - Hutisko- Solanec 628 a Jaromíra Pavelky Hutisko-Solanec 567 o provádění zimní údržby v obci Hutisko-Solanec v zimním období Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce traktoru ve výši 450,-- bez DPH a pověřuje starosta obce k podpisu smluv na zimní období Rada obce Hutisko-Solanec projednala vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvolněné funkce odborného administrativního pracovníka samosprávy a pověřuje starosta obce k vyhlášení výběrového řízení dle stanovených podmínek s nástupem k Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010, dle přílohy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2011, který bude předložen do program příštího zasedání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla o zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Protipovodňová opatření obce Hutisko-Solanec. Nové zadávací řízení bude zahájeno poté, kdy bude obci oficiálně oznámeno kladné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt a nově zvolené zastupitelstvo obce schválí realizaci projektu s ohledem na finanční možnosti obce, včetně výše kofinancování a časového harmonogramu. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Zdenky Imlingové, bytem Prostřední Bečva 333 o ubytování svých známých Tomáše Hochla a Ilonu Otepkovou v bytě č. 9 bytového domu č.p Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o spolupráci s T KLUB Kulturní agentura, p.o. ve věci prezentace obce ve čtrnáctideníku SPEKTRUM Rožnovska na rok 2011 a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

4 4 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinci 2010 Ondryášová Marie č.p. 323 Bortel František č.p. 306 Skalíková Ludmila č.p. 476 Barošová Vlasta č.p. 322 Ondryáš Jaroslav č.p. 89 Koláčková Matylda č.p. 463 Fiurášková Zdenka č.p. 501 Langerová Drahomíra č.p. 399 Maléřová Ludmila č.p. 467 Ondryášová Vlasta č.p. 89 Tovaryš Rudolf č.p. 385 Kretková Božena č.p. 464 Bukovjan Jan č.p. 183 Fusková Marie č.p. 198 Vojkůvková Štěpánka č.p. 402 Fárek Stanislav č.p. 390 Dorňáková Olga č.p. 611 Růčka Josef č.p. 540 Fiurášek Václav č.p. 505 Fusková Marta č.p. 594 Žamboch Josef č.p. 409 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Novorozenci v říjnu 2010 Petra Dorotíková č.p. 522 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte te a dětem d přejem ejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém život ivotě Poslední rozloučení v listopadu 2010 Alois Pavlica č.p.453 ve věku 77 let Všem příbuzným p vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých

5 5 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Kulturní informace Folklorní amatérský soubor hledá nové členy do svých řad, páry a jednotlivce, kteří se nebojí tančit a zpívat, zatím pouze na místních akcích. Zkoušky se konají každé úterý od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ. Bližší informace Vám rádi podáme na tel Mikulášský podvečer Dřevěné městečko od 13:00 hod. Večerní prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou Vánoce na dědině Valašská dědina Tradiční program pouze pro školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy vánoc a vánočního zvykosloví Vánoční jarmark Dřevěné městečko od 9:00 hod. Nabídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým zvykoslovným programem. 18. a Živý betlém Dřevěné městečko od 17:00 hod. Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše Štěpánská koleda Dřevěné městečko od 14 a 16 hod. Vánoční koncert souboru Valašský vojvoda z Kozlovic.

6 6 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Aktuální informace PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, že ve dnech 2. a bude z důvodu výměny oken Obecní úřad uzavřen. Ze stejného důvodu bude Česká pošta dne uzavřena od 11:00 hod. Dále upozorňujeme, že ve dnech bude provoz Obecního úřadu omezen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2010 budou přijímány ve čtvrtek do 10:00 hod. VYPINÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Oznamujeme občanům, že dne v době od 8:00 do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Pod Kaním. POLICIE ČR INFORMUJE S účinností od bude obvodní oddělení Policie ČR Horní Bečva nahraženo Policejní stanicí s obsazení 4+1 policisté ve výkonu služby podřízené obvodnímu oddělení 2. typu Rožnov p.r. Výkon služby se na teritoriu této policejní stanice de facto nezmění, ba naopak v případě nepřítomnosti zařazeních policistů bude služba zajišťována kmenovými policisty z obvodního oddělení Rožnov p.r. Nová telefonní čísla na POLICII ČR. POLICIE HORNÍ BEČVA POLICIE ROŽNOV p.r Restaurace na Salaši Vás zve na Tradiční zvěřinové a vepřové hody které se budou konat ve dnech 29. a 30. prosince 2010 Tentokrát budeme v průběhu akce grilovat selata. Dále oznamujeme, že od prosince tohoto roku začíná ve vinotéce slevová akce na odběr sudového vína. Také pronajímáme tuto vinotéku na Vaše rodinné akce a oslavy a rádi Vám připravíme občerstvení z naší kuchyně. Kapacita vinotéky- bistra je asi 15 osob. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace VYPNUTÍ SIGNÁLU ČT2 Oznamujeme občanům, že krátce před půlnocí z úterý 30. listopadu na středu 1. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový převaděč ČT2 Hutisko (55. kanál) z důvodu ztráty zdrojového signálu. Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT v územní oblasti Zlín, kam naše obec spadá, zajišťují vysílače velkého výkonu Zlín Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky Ploštiny (33. kanál). Pro naši obec by měl být ovšem nejvhodnější digitální opakovač z Radhošťe (54. kanál). Pro příjem digitálního vysílání je nutné mít nainstalován DVB-T přijímač, který zakoupíte v široké síti elektroprodejen. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická VSETÍN C E N O V É O Z N Á M E N Í Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. schválilo na svém zasedání s platností od 1. ledna 2011 tuto cenu vodného a stočného v rámci působnosti společnosti: Cena v Kč/m 3 Bez DPH Včetně 10% DPH Vodné SKP ,70 38,17 Stočné SKP ,10 27,51 Vodné + stočné 59,80 65,68 - cena vodného je stanovena za 1 m 3 ( litrů ) odebrané pitné vody - cena stočného je stanovena za 1 m 3 ( litrů ) odpadní vypuštěné vody do veřejné kanalizace

7 7 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Zprávy ze základní a mateřské školy BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ a taky sníh, Mikuláš a všemi toužebně očekávané svátky vánoční. Těšíme se všichni a my v naší MŠ několikanásobně nás totiž navštíví divadlo Maringotka se svým mikulášským vystoupením pro děti. Andělský úsměv vystřídá řádění čertíka, který umí postrašit svým legračním chováním. Svatý Mikuláš pak vše završí nadílkou a děti se společně s nebesko-pekelnou návštěvou vyfotí si uspořádáme ve školičce vánoční besídku. Společně všichni usedneme k vánočně prostřené tabuli plné cukroví, ovoce, ale i vánočních dekorací a hlavně úsměvů a dobré nálady. Pod stromečkem děti čeká spousta dárečků, hrajeme, zpíváme koledy, vzpomeneme i lidové zvyky a tradice a v prostředí plném vůně jehličí a prskavek si popřejeme veselé Vánoce pak ještě společně navštívíme kostel v Hutisku- Solanci, kde v 9.00 hod. začne vánoční koncert. Co dodat na závěr? Snad si společně popřát krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok! PODĚKOVÁNÍ V posledním listopadovém týdnu proběhla v MŠ předvánoční dílna a zaměstnanci i děti v průběhu tohoto týdne vyráběly různé drobné dekorace na výstavku. V pondělí a úterý se sešli zaměstnanci MŠ a maminky, aby si předali navzájem různé nápady a společně vyrobili vánoční svícny, věnce, stromky, zvonečky a různé dekorace, které by mohly vyzdobit domovy v adventním čase. Vedení ZŠ a MŠ děkuje všem, kteří přispěli různorodým materiálem nebo výrobkem na předvánoční dílnu. Největší poděkování patří všem maminkám, které se zúčastnily předvánoční dílny a svými nápady obohatily tuto vánoční výstavu. Vyrobené dekorace se opravdu povedly a bylo by škoda tu krásu nevidět. Ve středu a ve čtvrtek proběhla výstavka pro žáky, učitele i veřejnost. Děkujeme všem, kteří přispěli do dílny různým materiálem nebo výrobky, ale největší poděkování patří maminkám i všem zaměstnancům MŠ za jejich pomoc a účast na této předvánoční dílně a také paní učitelce R. Mikulenkové za organizaci celé této akce. Výsledná částka činila krásných ,- Kč. Vzhledem k tomu, že školku čeká příští rok stěhování, budou peníze použity na nákup nových potřebných věcí. Mateřská škola bude uzavřena od do Provoz bude zahájen v pondělí se mnoho dětí se svými rodiči sešlo na zahradě mateřské školy, aby zde strávili hodinu zábavy, soutěží a her. Mezitím se setmělo, a tak děti začaly hledat své lampióny, aby posvítily broučkům a beruškám na cestu. Ta vedla k sálu restaurace Na Salaši, kde na děti čekalo překvapení pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, kterou jim i dospělým zahrál loutkoherec se svými dřevěnými pomocníky. Během představení zazněly i známé písničky, a tak si děti mohly i zatančit. Všichni se dobře bavili a bylo to hezké zakončení příjemně stráveného podvečera. SOLÁNĚK SLAVIL Soubor Soláněk oslavil už neuvěřitelných čtyřicet let od svého založení. Během těch několika desetiletí se zde vystřídalo několik vedoucích. Od tetičky Volkové po dnešní paní Cabákovou, Šedou nebo bývalé tanečníky, kteří se rozhodli pomoci s výchovou nejmladších členů /Gábina Kantorová, Rosťa Cáb nebo Dan Cabák/. Všechny, kteří se podíleli na založení a vývoji souboru Soláněk, spojuje láska k valašské lidové písničce a tanci. Dokud budou na Hutisku takoví lidé, bude určitě žít i Soláněk. Tanečníci potřebují hudební doprovod. Zpočátku to byl pan Růčka se svou harmonikou. Později vznikla dětská cimbálová muzika Světlina pod vedením p. uč. Holišové. V současnosti nabírá dech nová dětská cimbálovka Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Oslavy 40. výročí založení Soláňku probíhaly v sobotu 20. listopadu 2010 v budově základní školy. Už od šestnácté hodiny se začali scházet hosté a návštěvníci. Ve školním vestibulu si mohli prohlédnout panely s fotografiemi, na kterých se mnozí z nich poznávali. Pak už si jen odložit v šatně, přispět něco na dobrovolné vstupné a rychle do sálu /tedy tělocvičny/ obsadit nějaká místa. Kolem páté hodiny už členové malého i velkého Soláňku netrpělivě přešlapovali na chodbě, kde se řadili na svá vystoupení. Chtěli ukázat vše, co se dosud naučili. Součástí oslav bylo i vystoupení hostů. Těmi byli členové souboru Lašánek z Hukvald. Program oslav skončil, diváci a hosté chvíli stačili vydechnout a už do sálu vstupoval soubor dospělých hudebníků olomoucká cimbálovka TOŽTAK. Přijeli zahrát na večerní Posezení u cimbálu, které na oslavy navazovalo. Zpočátku se spíše poslouchalo, později došlo i na tanečky a zpívání. Oslavy i zábavný večer se vydařily. Vedoucí tanečních souborů a cimbálovky, učitelé a zaměstnanci školy, kteří obě akce připravovali, ti všichni si zaslouží velké poděkování. PODVEČER S BROUČKY G. Prášilová Už několik let se hutiské děti loučí s podzimem během zábavného odpoledne nazvaného Uspávání broučků. To letošní připadlo na úterý 26. listopadu Počasí se vydařilo, a tak Současně děkujeme všem, kdo přispěli cenami do večerní tomboly: Řeznictví Kučera - Mořkov pan Vlastimil Pavel - Ženklava Mlékárny OVO Centrum pan Houzar fa Lešňanka

8 8 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 pan Jiří Fojtík fa EFIOS fa NOWACO - Opava fa Gastro Inst. - Kouřim fa Elektroprojekta - Rožnov p.radh. fa STIV St. Pařenica -Vigantice paní Hana Tkáčová - Nový Jičín manželé Růčkovi - Farma Hutisko-Solanec fa RENO pan Karel Petružela - Hutisko-Solanec manželé Pospěchovi - Hutisko-Solanec Zlatnictví Michaela - Hutisko-Solanec manželé Sekyrovi - Hutisko-Solanec 558 manželé Koláčkovi - Hutisko-Solanec 583 manželé Koláčkovi - Hutisko-Solanec 292 manželé Mikundovi - Koliba Pustevny manželé Chudějovi - Hutisko-Solanec 20 manželé Chudějovi - Hutisko-Solanec 551 pan Josef Chuděj - Hutisko-Solanec manželé Kotulkovi - Hutisko-Solanec 673 Žaneta Čaníková - Vigantice fa BEVARO M. Kaňák - Hutisko-Solanec manželé Gajovi - Hutisko-Solanec 580 manželé Plánkovi - Hutisko-Solanec 527 manželé Růčkovi - Hutisko-Solanec 447 manželé Kretkovi - Prostřední Bečva manželé Kopečtí - Hutisko-Solanec 560 manželé Cabákovi - Hutisko-Solanec 547 Obecní úřad Hutisko-Solanec ing. M. Žamboch - Rožnov p.radh. MUDr. L. Kocurková - Hutisko-Solanec Mgr. M. Kurková - Lékárna Hut.-Solanec fa Janča fa Klassa Plus - Otice pan Bohuslav Chasák - Lesy ČR pan Gabriel Lociha - Hutisko-Solanec manželé Belžíkovi fa Retigo - Rožnov p.r. pan Bohumil Šulák - Hutisko-Solanec paní M. Petruželová - Hutisko-Solanec pan Ivan Stejskal - Hutisko-Solanec ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Aktuality z farnosti a církve prosinec Je tu další nový církevní rok s adventní dobou do vánočních svátků. Všude kolem nás se rozsvěcují už vánoční stromy, zní vánoční hudba a zpěvy. Někdy se ptám: Proč ten spěch do vánoční atmosféry? Vždyť se advent vlastně stírá a odstraňuje, advent jsou už vlastně vánoce!!! V církvi to tak není. Tam se čtyřtýdenní doba adventní dodržuje. Připravujeme se na Toho, který přišel poprvé o vánocích do Betléma v pokoře a chudobě, prožil náš lidský život od početí až do smrti, po vzkříšení odešel do nebe, pomáhá nám odsud a jednou také slavně přijde ukončit lidské dějiny. Vyznáváme to v kredu slovy: Sedí po pravici Otce, odsud přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Kdy tento slavný příchod bude nevíme,soukromě se ho každý dočkáme ve smrti. V modlitbě Otče náš prosíme slovy : Přijď království Tvé! Máme s tím počítat, máme se na to připravovat. Na vánoční svátky je času dost. Nepřeskakujme toto adventní období, dávali bychom tím najevo, že na živého Krista už nečekáme a nevěříme a z vánoc jsme udělali jen svátky dárků, hostin a komerční záležitost. Teď je čas na ztišení, zklidnění, zamyšlení, modlitbu,svátosti, vzbuzování touhy po Kristu, abychom byli připraveni na setkání s ním. Přijde totiž v okamžiku, kdy se nenadáme, jak sám řekl. 2. Setkání dětí se sv.mikulášem a jeho nadílkou se uskuteční v neděli 5.12.po mši svaté. Mnohde na západě ho spojují se Santa Clausem a vánocemi, který přináší dětem dárky. Náš sv.mikuláš je v biskupském obleku s mitrou na hlavě, v doprovodu anděla a někde čerta, aby odměnil hodné děti a pohrozil neposluchům. Je to první předzvěst vánočního nadělování. Smysl je ten, aby děti pochopily odměnu a trest a že i Pán Bůh si všechno pamatuje a bude nás jednou spravedlivě soudit, odměňovat i trestat. 3. Jako se snaží lidé dělat na svátky pořádek všude v domě, tak i křesťan si má v sobě dělat pořádek. To znamená zbavit se nepořádku a špíny v duši dobrou svátostí smíření /lidově zpovědí/.u nás vánoční zpověď bude v úterý 21.prosince od 15 do 16,30 hod.,pak do 18 hod.se bude pokračovat v Pr. Bečvě. Budou tu zase cizí zpovědníci. Proto toho hojně využijte a přijďte včas. Volám děti, mládež i dospělé. FLORBALOVÝ TURNAJ Změřit si míru svých sportovních dovedností, to je pro chlapce i děvčata vždy dobrá příležitost. Tentokrát se jednalo o starší chlapce z 8. a 9. třídy, kteří se ve středu 24. listopadu 2010 zúčastnili florbalového turnaje Orion Cup. Konal se ve sportovní hale na Dolní Bečvě. Celkem přijelo devět týmů, které odehrály své zápasy ve dvou skupinách. Hutiské družstvo tvořili: Kuba Štůsek, Tomáš Vančura, Kuba Janec a Patrik Achcenit z 8. třídy. Dále David Kedroň, Jirka Pavlíček, Kája Korytář, Honza Skalík a Lukáš Fiurášek z 9. třídy. Sehráli čtyři zápasy s velkým nasazením, ale nepodařilo se jim ze skupiny postoupit do závěrečných bojů. Dana Chasáková 4. Přehled vánočních bohoslužeb, na které vás srdečně zvu: Na Štědrý večer : Hutisko-Solanec u sv. Josefa ve 21 hod. Prostřední Bečva již ve 20 hod. Na Hod Boží vánoční /25.12./ a na Sv.Rodinu /26.12./ bude mše v 8,45 hod. Svátek sv. Štěpána se letos nepřipomíná. Na Silvestra bude od 15 hod.tichá děkovná adorace, v 16 h. je mše svatá. Případná změna bude včas hlášena v kostele. Požehnanou přípravu na vánoce v adventní době přeje všem Otec Josef

9 9 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Sportovní aktuality TJ SOKOL HUTISKO-SOLANEC - oddíl kopané - Výsledky a konečné tabulky podzimní části 1.A třída mužů sk. A SK Vizovice - Hutisko-Solanec 0 : 0 Nedašov - Hutisko-Solanec 1 : 2 Střelci branek: Křenek Robert, Škopek Bohuslav Družstvo Záp V R P Body Body pravdy 1. Hutisko-Solanec : ( 10 ) 2. Val. Meziříčí B : ( 7 ) 3. Štítná n/vl : ( 5 ) 4. SK Vizovice : ( 4 ) 5. Zubří : ( 4 ) 6. Lukov : ( 3 ) 7. Juřinka : ( 2 ) 8. Podkopná Lhota : ( -1 ) 9. Vidče : ( -3 ) 10. Dolní Bečva : ( -6 ) 11. Brumov B : ( -6 ) 12. Nedašov : ( -9 ) 13. Vlachovice : ( -11 ) 14. Hrachovec : 35 7 ( -14 ) Okresní přebor dorostu sk. B Hutisko-Solanec - Poličná 2 : 1 Střelci branek: Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Podlesí : ( 9) 2. Horní Bečva : ( 8) 3. FC Zubří : ( 7) 4. Zašová : ( 8) 5. Střítež n.b : ( -5) 6. Juřinka : ( 0) 7. Val.Bystřice : ( -2) 8. Hutisko-Solanec : ( -6) 9. Choryně : ( -2) 10. Poličná : 28 8 ( -7) 11. Vidče : 32 7 ( -8) 12. Branky : 37 4 (-14) Krajská soutěž starší žáci sk. A Fryšták - Hutisko-Solanec 3 : 1 Střelec branky: Krhůtek Zdenek Holešov - Hutisko-Solanec 0 : 2 Střelec branek: Vavřín Lukáš 2x Družstvo Záp. V R P Body Body pravdy 1. Poličná : 7 32 ( 11 ) 2. Ratiboř : ( 10 ) 3. Fryšták : ( 8 ) 4. Hutisko-Solanec : ( 7 ) 5. Val. Klobouky : ( 1 ) 6. Slavičín : ( -1 ) 7. Hulín : ( -2 ) 8. Val.Meziříčí B : ( -5 ) 9. Holešov : ( -4 ) 10. Horní Bečva : ( -5 ) 11. Vlachovice : ( -6 ) 12. Štítná n/vláří : ( -8 ) 13. Juřinka : 70 3 ( -15 ) Krajská soutěž st. žáci sk. A Fryšták - Hutisko-Solanec 4 : 1 Střelec branky: Smetivý Viktor Holešov - Hutisko-Solanec 4 : 0 Družstvo Záp. V R P Body Body pravdy 1. Holešov : ( 18 ) 2. Poličná : ( 13 ) 3. Val.Meziříčí B : ( 8 ) 4. Vlachovice : ( 5 ) 5. Ratiboř : ( 0 ) 6. Slavičín : ( 1 ) 7. Hulín : ( 0 ) 8. Fryšták : ( -3 ) 9. Juřinka : ( -1 ) 10. Horní Bečva : ( -1 ) 11. Štítná n/vláří : 49 7 ( -11 ) 12. Hutisko-Solanec : 55 6 ( -15 ) 13. Val. Klobouky : 79 0 ( -21 ) Obec Hutisko-Solanec děkuje oddílu za vzornou reprezentaci obce na krajské i okresní úrovni. Oddíl kopané hledá vhodné zájemce o trenérskou práci s mládežnickými mužstvy a to zejména pro mužstvo mladších žáků, případně nově vznikající mužstvo přípravky. Zájemci se mohou hlásit na tel Kvalitní podmínky pro tuto záslužnou práci jsou zajištěny. TJ SOKOL Hutisko-Solanec TJ Sokol Hutisko-Solanec chce touto cestou popřát všem občanům a sportovním fanouškům krásné prožití svátků vánočních.

10 10 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 AEROBIK ZŠ HUTISKO SOLANEC STŘEDA : hod ( aerobik, body styling, step ae, overball, atd... ) Cena: 45,- Kč Permanentka 400,- Kč /10 lekcí Kontakt: Jana Šnajdrová Tel.: , KLUB DŮCHODCŮ Zapustili jsme kořeny na vesnici napsala Naděžda Mikundová Slovem psaným chtěla bych dnes říci, že se lépe žije lidem na vesnici. Mezi sebou mají dobré vztahy, vzájemně si pomáhají. V budoucnu se to jistě nezmění, i když nastanou těžké dny. Ve svém srdci každý z nás má místo, kde se narodil, kde prožil dětství, dospělost, školu vychodil. Prožíval své první lásky, některé i nešťastné, vždy si, i po létech, na ně vzpomene. Ten kdo nikdy neodešel z rodné dědiny, zapustil v ni navždy, svoje kořeny. Žil svůj život na vesnici, pro něj nejlepší, obklopen krásou přírody, kde vzduch je čistější. Lidé z města se stále více na vesnici stěhují, pozemky i staré domy si tu kupují. Díky nim se rozrůstá i ta naše vesnice, do budoucna tady bude zase lidi více. Zaplní ta místa, po těch co tu žili, kteří naši vesnici, navždy opustili. Máme hodně mladých lidí, co pokroku se nebrání, úspěšně se věnují, svému podnikání. K lepšímu se musí změnit Hutisko Solanec a Zákopčí, aby lidé co tam žijí z vesnice už neodešli. Pak vzkvétat a růst do krásy bude naše Solanec Hutisko, pro budoucí pokolení, navždy nejpěknější místo. POZVÁNKA Pozvánka na volejbal Pro koho: pro všechny aktivní i pasivní příznivce kolektivních pohybových her. Kam: Kdy: Náplň: Účel: do tělocvičny ZŠ Hutisko-Solanec letos začínáme ve středu 24. listopadu v 17:30 hod., nebo je možno přijít i kteroukoliv další středu. Rekreační hraní volejbalu nebo i jiných kolektivních pohybových her. Příjemné odreagování od každodenního stereotypu a stresu. Na všechny se těší P. Chuděj INZERCE Zlatnictví Michaela Nově otevřeno v Hutisku-Solanci na zdravotním středisku vedle Lékárny. Naše služby: - prodej zlata a stříbra - ruční výroba a rychloopravna šperků - vlastní zlatnická dílna a výkup drahých kovů Otevírací doba: Po - zavřeno Út-Pá So Polední přestávka: Těšíme se na Vaši návštěvu! Strojní čištění koberců, sedaček a čalounění mokrou cestou strojem KARCHER Tel p. Malinová VZPOMÍNKA Dne 27. Listopadu 2010 vzpomeneme 5 výročí úmrtí pana Františka Válka. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi. Obec Hutisko-Solanec nabízí občanům možnost získat vždy aktuální vydání zpravodaje do svých ových schránek. Zájemci o tuto službu nechť nahlásí svou ovou adresu na kde v předmětu zprávy uvedou ZPRAVODAJ Vždy po vydání zpravodaje obec aktuální číslo zašle na danou ovou adresu. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2011 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Hutisko. Hutisko--Solanec

Hutisko. Hutisko--Solanec Zpravodaj obce 12/2011 Hutisko Hutisko--Solanec R O Č N Í K V dnešním vydání najdete 7. zasedání Zastupitelstva strana 2 Znovu přijde Mikuláš strana 3 Škola informuje strana 4,5 7, V Y D Á N Í 1 2 1. P

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec Zpravodaj obce 3/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 8. zasedání Zastupitelstva strana 2 Pomoc s daňovým přiznáním

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 03 26. února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/2014 1. D U B N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3

Více

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec Zpravodaj obce 5/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 1. K V Ě T E N 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Zasedání Rady obce v dubnu strana 2 Humanitární sbírka strana 3 Daň z nemovitosti strana

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 3/2013 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 3 V dnešním vydání najdete Z usnesení Zastupitelstva strana 2 Další jednání Rady obce strana 2 Finanční úřad radí

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

www.hornibecva.cz Prodej vánočních stromků V sobotu 11. 12. 2010 se uskuteční od 8:00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy

www.hornibecva.cz Prodej vánočních stromků V sobotu 11. 12. 2010 se uskuteční od 8:00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy Zpravodaj obce Horní Bečva prosinec 2010 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky Vánoční volejbalový turnaj Zveme Vás na tradiční Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev (3 muži a 3 ženy), který

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 7/2015 R O Č N Í K 1 1, V Y D Á N Í 7 1. Č E R V E N C E 2 0 1 5 V dnešním vydání najdete Z jednání Rady obce strana 2 Červencoví jubilanti strana 3 Zákopčanské novotiny

Více

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014 Jesenický Vychází 23. 12. 2014 zpravodaj 6 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou Ustavující zastupitelstvo

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2013 2011 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2013 2011 5,- Kč Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2013 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, situace s naším novým společenským domem není jednoduchá. Jak jsem již uváděla dříve, zhotovitel odstoupil (dle obce

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Rok 2010 přinesl řadu změn

Rok 2010 přinesl řadu změn LEDEN/2011zpravodaj Ročník XXXIV S L A V I Č Í N S K Ý PF 2011 Autor kresby: Jana Šuráňová, studentka Gymnázia Jana Pivečky Tak už zas se loučíme se starým rokem, čas dál bláznivě letí. Na zdraví si připijme

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice Pohled na budovy Obecního úřadu a Kulturního domu v Dolních Kralovicích, které se podařilo

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Obecní zpravodaj 6/2013

Obecní zpravodaj 6/2013 Obecní zpravodaj 6/2013 Prosinec 2013 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané V minulém zpravodaji jsem se mýlila v tom, že už je to pro letošní rok poslední vydání. Ale byla jsem paní

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 1 LEDEN 2014 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince Jste srdečně zváni na Vánoční

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více