Mužský sbor na Javořině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mužský sbor na Javořině"

Transkript

1 ROČNÍK 24 CENA 10 Kč Mužský sbor na Javořině Mužský sbor byl založen v roce 2005 jako spolek zpěváků, kteří milují slováckou písničku v celé její barvitosti, kráse a plnosti, píše se na webových stránkách Mužského pěveckého sboru z Kunovic o jeho vzniku. Za více než sedm roků kunovští chlapi vystupovali na celé řadě akcí věřím, že by je sami těžko spočítali. Všem, kteří mají zpěv a slovácké písničky rádi přinesli svými vystoupeními celou řadu krásných chvil. Ke sboru se při jeho produkci často přidávají diváci někdo zpívá naplno, jiný si jen tak pobrukuje, ale málokdy se stane, že by kolem zpívajícího sboru lidé jen stáli a poslouchali. Kromě samotných Kunovic je míst, kde mužský sbor vystupoval, nespočetně. Na jedno z nich se ale stále vrací a vypadá to, že sem jezdí stále raději: na Javořinu. Několikrát zde zpívali v létě při Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, nejednou zde vystupovali i v zimě při Silvestrovském setkání a zapalování tradiční vatry. Ani na konci minulého roku tomu nebylo jinak a mezi stovkami a zřejmě i tisíci lidí Mužáci z Kunovic, jak si také někdy členové sboru říkají, vystoupali až na samotný vrchol nejvyšší hory Bílých Karpat, aby zde kromě řady jiných písní zazpívali při oficiální části programu také hymny obou bratrských národů. Tentokrát bylo skvělé počasí, ale díky němu stoupal na vrchol Javořiny opravdu souvislý průvod lidí. Bylo jich tam více než jindy, ale atmosféra byla báječná ostatně jako vždycky. Jezdíme sem rádi právě kvůli pospolité atmosféře a také celé řadě přátel, s nimiž se tady setkáváme, přiblížil atmosféru setkání na javořině jeden z členů souboru Jiří Jurásek, který je také autorem fotografie. red NAPIŠTE NÁM:

2 KUNOVJAN Přečtěte si: Prezidentské volby Novoroční předsevzetí Aktiálně ze škol str. 5 str. 6-7 str. 8-9 Jízdní řády Českých drah str Počet obyvatel v roce 2012 Společenská kronika str. 15 str. 16 Poděkování od Vanessky Výročí věrozvěstů Haló, tady Bělinka! Novinky v knihovně str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 23. února 2013, uzávěrka redakčních příspěvků 4. února Vybráno z usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: Schvaluje: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 25. října 2012 termíny konání zastupitelstva města a Plán práce zastupitelstva města na období leden prosinec 2013 rozpočet na rok 2013 takto: příjmy tis. Kč, výdaje tis. Kč, financování tis. Kč s tím, že odbor finanční upraví schválený rozpočet o závazné vztahy s Krajským úřadem Zlínského kraje a se Státním rozpočtem na položce 4112 a 4122 ve vztahu k položce 1211 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Mikroregionem Dolní Poolšaví, s. o., a městem Kunovice poskytnutí příspěvku ve výši Kč na pořízení matrace do sprchového vozíku Basic Sociálním službám, p. o., Uh. Hradiště, DOZP Na Bělince 1492, Kunovice převod pozemku p. č. 2440/9 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště darem z vlastnictví PANORAMA STAVBY, s. r. o., Protzkarova 1220, Uh. Hradiště, do vlastnictví města Kunovice a za dar děkuje převod pozemků p. č. 1052/1 a p. č. 1052/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Marcely Kukulkové, Kunovice převod části pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště dle GP z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví AMBRA UH, s. r. o., Šafaříkova 492, Uh. Hradiště, za sjednanou cenu s tím, že nabyvateli je známo, že přes část pozemku vedou inženýrské sítě, u kterých musí být zabezpečen přístup, opravy a údržba převod části pozemku p. č. 3846/21 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Martina Lekeše, Hluk, a úhradu nákladů na oddělení pozemku převod domu č. p na pozemku p. č. 1027/1 a pozemku p. č. 1027/1 v k. ú. Kunovice z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Antonína a Magdaleny Koníčkových rozpočtové opatření a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,48 tis. Kč, výdaje ,25 tis. Kč, financování ,23 tis. Kč Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního zákona týkající se stavebních objektů SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace budovaných v rámci stavby Soubor rodinných domů Na Bělince inženýrské objekty, na základě které do vlastnictví města Kunovice bezúplatně přechází výše uvedené stavební objekty, a to v návaznosti na plánovací smlouvu č. 1/VII.ZM/2011 ze dne a dodatku č. 1 ze dne Smlouva dále řeší přechod práva a povinností stavebníka na město Kunovice u stavebního objektu SO 05 Veřejné osvětlení v rámci výše uvedené stavební akce Bere na vědomí: termíny konání rady města a Plán práce rady města na období leden prosinec 2013 vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2012 a realizaci akce Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará hora II a Petřikovec k 20. listopadu 2012 plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období v letech 2010 až 2014 kulturní akce na 1. pololetí 2013 a jejich zajištění informace o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, s. o., v roce 2012 zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od X. zasedání zastupitelstva města dne 21. června 2012 Informace o stavu převodu pozemků v areálu letiště - Aircraft Industries, a. s. rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu Uherské Hradiště sp. zn. IRP1116/ čj.: /2012-MZE ve věci vlastnictví pozemku KN 3660/49 o výměře 114 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Ruší: obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 ze dne O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice strana 2

3 Vydává: obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 ze dne O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice, který respektuje novelu KUNOVJAN zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a kterým se mění rozúčtování podílu z nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu na jednoho poplatníka a kterou se mění systém osvobozování poplatníků od poplatku Vybráno z usnesení 33. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a MgA. Davidem Poláškem na nájem nebytového prostoru v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice, ozn. B1.05d Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice, ozn. B1.05d, mezi městem Kunovice a SEIKAN, s. r. o., U Plovárny 1504, Uh. Brod nájemní smlouvu mezi městem Kunovice a Ing. Vladimírem Boráněm, Kunovice, na pronájem části pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště SCHŮZE RADY MĚSTA 31. ledna února 2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 14. února 2013 Radniční okénko Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, tř. Tomáši Bati 21, Zlín, IČ Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu mezi městem Kunovice a společností Odpady-Třídění Recyklace, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, který se týká změny ceníku a sazeb Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši Kč na kulturní účely spojené s pořádáním XVI. plesu města Kunovice, který se uskuteční 19. ledna 2013, uzavřenou mezi městem Kunovice a společností HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši Kč na kulturní účely spojené s pořádáním XVI. plesu města Ku- Elektronická aukce podruhé Rok 2013 by měl pro města naší velikosti být rokem optimističtějším, co se týká rozpočtového určení daní, neboť vstoupil v platnost zákon, který posiluje přerozdělení daňových příjmů státu právě do obcí našeho typu na úkor měst největších. Nejedná se o žádnou úlitbu menším městům a obcím, ale pouze o napravení dlouhodobé diskriminace, která doposud znevýhodňovala tuto skupinu obcí při rozdělování prostředků státního rozpočtu. Tím pádem, dle vyjádření a výpočtů Ministerstva financí, by příjmová stránka městského rozpočtu mohla doznat růstu, ovšem jedním dechem stejné ministerstvo prvotní nadšení mírní, protože vše se bude odvíjet od skutečného výběru daní a ten i přes neustálé zvyšování daňové zátěže stagnuje. Město Kunovice se však nespoléhá jen na podporu ze strany státu, ale snaží se aktivně hledat cesty úspor ve svých výdajích. Jedním z takových směrů byla v roce 2011 realizovaná veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie formou elektronické aukce, která znamenala snížení nákupní ceny silové elektřiny o 14%. Na základě tohoto povzbudivého výsledku jsme se rozhodli pro rok 2013 rozšířit výběrové řízení, kromě el. energie, ještě o zemní plyn a závěrem loňského jsme se prostřednictvím společnosti realizující elektronickou aukci zúčastnili obchodu na Komoditní burze v Praze. Průběh obchodování jsme díky softwaru zabezpečující přístup k aukci mohli sledovat v přímém přenosu, kdy se během čtyřicetiminutové licitace neustále střídaly jednotlivé firmy v podání výhodnějších nabídek, nakonec jsme dospěli ke konečné vítězné nabídce od společnosti Europe Easy Energy a.s., která je shodou okolností naším stávajícím dodavatelem elektrické energie. Díky této soutěži se podařilo dosáhnout celkového snížení hodnoty objemu dodávky vůči ceně v roce 2012 současného dodavatele téměř o Kč, tj. asi o 12 %. Jednoznačným dokladem opodstatněnosti tohoto systému výběru dodavatele je fakt, že současný dodavatel nám nabídl v loňském roce prodloužení naší smlouvy o dodávkách el. energie na rok 2013 a tato nabídka obsahovala nárůst cen v průměru o 2 %. Obdobný průběh mělo i výběrové řízení na dodávky zemního plynu, tuto komoditu jsme soutěžili poprvé, neboť dosud zemní plyn odebíráme jako součást ceny tepla a nemáme tedy historické srovnání s roky předcházejícími. Vítězná nabídka patřila rovněž společnosti Europe Easy Energy a.s., dodavatelem zemního plynu i elektrické energie pro město Kunovice a jeho příspěvkové organizace bude jedna, již zmíněná, společnost. Na základě dosavadních zkušeností lze systém elektronických aukcí u některých druhů komodit považovat za velmi efektivní a věřím, že město Kunovice bude tohoto systému využívat i v budoucnu. Doufám, že vývoj rozpočtu bude v letošním roce i vzhledem k výše uvedenému pozitivní a plánované záměry a projekty tak dostanou konkrétnější podobu. Ing. Pavel Vardan, místostarosta strana 3

4 KUNOVJAN (DOKONČENÍ ZE STRANY 3) novice, který se uskuteční 19. ledna 2013, uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště rozpočtové opatření č. 6/2012 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,48 tis. Kč, výdaje ,78 tis. Kč, financování ,70 tis. Kč Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kunovice a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště Bere na vědomí: plnění usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 13. prosince 2012 informaci o aktuálním stavu účtů města Kunovice ke dni informaci o zajištění XVI. plesu města Kunovice konaného dne 19. ledna 2013 informaci o stavu pohledávek za poplatek za odpad Jmenuje: členem komise sportu Pavla Křiváka, bytem Uh. Hradiště, Malinovského 1032, s účinností od členem komise historicko-etnografické Josefa Šilhavíka, bytem Kunovice, Novoveská 1162, s účinností od členem komise majetkové, dopravní a stavební Ing. Jaroslava Olberta, bytem Kunovice, Osvobození 588, s účinností od Zveřejňuje: záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3849/130 a p. č. 3849/131 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění přípojky NN Souhlasí: s účastí v opakovaném kole elektronického dražebního jednání města Kunovice z důvodu získání ¾ podílu pozemku p. č. 750/8 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Promíjí: nájemné i režijní náklady spojené s využitím sportovní haly za účelem konání Rodičovského plesu dne 26. ledna 2013, který je pořádán Sdružením rodičů při ZŠ Červená cesta 853, Kunovice Vybráno z usnesení 34. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: složení JPO II/I, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice s platností od 1. ledna 2013 zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Údržba travnatých ploch - Kunovice oslovit výzvou pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Údržba travnatých ploch - Kunovice následující firmy: HRATES, a.s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, Okrasné zahradnictví Tonja, Solná cesta 394, Uherské Hradiště Sady, FLORSTYL s.r.o., Panská 25, Kunovice, BEDNÁŘ, s.r.o., Jaktáře 1529, Uherské Hradiště Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kunovice a Bronislavem Borským DERO, Buchlovice, na provádění monitoringu výskytu hlodavců a cíleného deratizačního zásahu na veřejných plochách a v městské kanalizaci ve městě Kunovice v roce 2013 Přílohu č. 1/2013 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovního fondu mezi městem Kunovice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se sídlem Velehradská 714, Uherské Hradiště, IČ Bere na vědomí: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o plnění úkolů Městské policie v Kunovicích za 2. pololetí 2012 zprávu o činnosti JPO II/I, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice v roce 2012 žádost občanského sdružení Bydlení na Záhonech, Pod Valy 351, Kunovice, IČO o vydání souhlasu s umístěním inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice návrh Mikroregionu Dolní Poolšaví s. o. na řešení problematiky volně pobíhajících psů Děkuje: členům JPO II/I, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice za jejich činnost v roce 2012 Souhlasí: s přijetím účelových finančních darů pro Základní školu Kunovice, Červená cesta 853, příspěvkovou organizaci od Mgr. Anny Fikselové, Kunovice, IČ , Sdružení rodičů při Základní škole, o. s. Červená cesta 853, Kunovice, IČ , Nadace Synot, Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, IČ Zápis dětí do prvních tříd základní školy Zápis dětí do prvních tříd se v Základní škole Kunovice, U Pálenice 1620, uskuteční v pátek 8. února 2013 v době od 13 do 18 hodin. Je nutné, aby rodiče k zápisu přinesli svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Přijít k zápisu a přihlásit dítě k nám mohou i rodiče, kteří nepatří pod naši spádovou oblast. Bližší informace k zápisu získáte na webové adrese na telefonním čísle , nebo o ně můžete požádat i na ové adrese Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy V pátek 8. února 2013 se koná v Základní škole Kunovice, Červená cesta 853, zápis dětí do první třídy pro školní rok 2013/2014. Zápis se týká dětí, kterým povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Podrobnější informace získáte přímo ve škole, na internetové adrese prostřednictvím ové adresy případně na telefonním čísle Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy strana 4

5 KUNOVJAN Koho zvolili Kunovjané prezidentem? V prvním kole prezidentských voleb, které se uskutečnilo ve dnech ledna tohoto roku se k volebním urnám v Kunovicích dostavilo celkem voličů, tedy 65,16 % z celkového počtu oprávněných voličů. V rámci celé České republiky byla volební účast 61,31 %, ve Zlínském kraji pak přišlo volit 62,34 % voličů a v rámci okresu Uherské Hradiště odevzdalo hlas svému kandidátovi 64,30 % voličů. Nejvyšší účast měl v Kunovicích volební okrsek č. 2, v němž odvolilo celkem 73,06 % voličů. Nejnižší účast byla v okrsku č. 1 61,94 % oprávněných voličů. ky v rámci České republiky i Zlínského kraje. Účastníky prezidentského finále se stali pánové Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. V rámci okresu Uherské Hradiště by však byl druhým postupujícím do druhého kola voleb Jan Fischer. Ve všech kunovických volebních okrscích získal prvenství Miloš Zeman. V okrscích 1,2 a 3 skončil na druhém místě Karel Schwarzenberg, ve 4. volebním okrsku skončil na druhém místě Jan Fischer a v 5. okrsku získal druhý nejvyšší počet hlasů Jiří Dienstbier. Na posledním místě zůstal v Kunovicích, Zlínském kraji KANDIDÁT KUNOVICE JINÉ OBLASTI číslo příjmení, jméno, tituly výsledek hlasy procenta UH ZK ČR 1 Roithová Zuzana, MUDr. MBA ,38 % 8,95 % 8,64 % 4,95 % 2 Fischer Jan, Ing. CSc ,11 % 18,00 % 16,96 % 16,35 % 3 Bobošíková Jana, Ing ,43 % 2,34 % 2,44 % 2,39 % 4 Fischerová Taťana ,29 % 2,83 % 3,14 % 3,23 % 5 Sobotka Přemysl, MUDr ,18 % 1,91 % 2,04 % 2,46 % 6 Zeman Miloš, Ing ,95 % 26,60 % 26,28 % 24,21 % 7 Franz Vladimír, Prof. JUDr ,69 % 5,59 % 6,10 % 6,84 % 8 Dienstbier Jiří ,63 % 16,38 % 15,67 % 16,12 % 9 Schwarzenberg Karel ,29 % 17,36 % 18,68 % 23,40 % Jen pro zajímavost: při volbách do krajského zastupitelstva v loňském roce volilo v Kunovicích 42,6 % voličů, při volbách do zastupitelstva města v roce 2010 byla volební účast 52,58 %, a když jsme ve stejném roce vybírali poslance, přišlo k urnám v Kunovicích 62,23 % voličů. Senátní volby jsou tradičně pro voliče méně lákavou záležitostí: v roce 2008, kdy se v Kunovicích volil zástupce v horní komoře parlamentu, dalo svůj hlas v prvním kole 43,45 % a ve druhém kole 31,07 % voličů. Pořadí uchazečů o prezidentský úřad na prvních čtyřech místech dle přízně voličů v Kunovicích je totožné s výsledi okresu Uherské Hradiště Přemysl Sobotka, který si v rámci ČR o jedno místo polepšil a na poslední příčce jej nahradila Jana Bobošíková. Výrazně vyšší procentuální podporu než na celorepublikové úrovni získala v samotných Kunovicích, ale i v rámci kraje i okresu Zuzana Roithová. Druhé kolo prezidentské volby se uskuteční v době, kdy toto číslo městského zpravodaje bude již v prodeji. K tématu se vrátíme v příštím čísle. Bc. Ivana Rathúská, odbor hospodářsko správní Zdeněk Kučera, zdroj: Český statistický úřad Novoroční koncert v Panském dvoře V podvečer letošní první neděle se ve společenském sále Panského dvora uskutečnil Novoroční koncert vážné hudby, jehož pořadatelem bylo město Kunovice. V podání dvou slovenských umělců, houslistky Jely Špitkové a klavíristy Samuela Bánovce, zazněl výběr z děl Julese Masseneta, Sergeje Rachmaninova, Franceska Veraciniho, Charlese Gounoda, Johannesa Brahmse a dalších skladatelů. S novým rokem se otvírají nové možnosti. Máme příležitost začít něco nového a nově. Tímto koncertem chceme vyzvednout duchovní hodnoty nad hodnoty materiální a kdy jindy než právě na prahu nového roku v očekávání lepších časů, míní starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková. Budeme rádi, když občané vezmou Novoroční koncert za svůj a třeba v Kunovicích vznikne další tradice. red strana 5

6 KUNOVJAN Novoroční předsevzetí a odpady v Kunovicích Sběrná místa na tříděný odpad nebo skládky komunálního odpadu? Se začátkem nového roku 2013 mám nejrozmanitější přání a různá předsevzetí, která by v souhrnu měla zabezpečit, aby rok 2013 byl ten nejlepší. Mezi tato přání patří zcela neobvykle i to, že si přeji, aby si tento článek přečetlo co nejvíce lidí v Kunovicích, aby se zamysleli nad jeho obsahem a následně se v praxi snažili realizovat hospodaření s odpady správným způsobem a tím ušetřit spoustu vlastních peněz. Nevěříte? Se začátkem roku nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice. Touto vyhláškou je stanoveno, že sazba poplatku za odpad ve výši 500 Kč za osobu a rok zůstává již druhý rok nezměněna. Nabízí se otázka: Jak můžeme ušetřit vlastní peníze, když poplatek je stejný jako v předcházejících letech? Výše poplatku se stanovuje na základě platných zákonných podmínek, ale v konečné podobě se jedná o politické rozhodnutí orgánů příslušné obce či města. Proto mohou být, a také jsou, poplatky v různých obcích a městech rozdílné. Zrovna tak jsou ale rozdílné i skutečné náklady na likvidaci odpadů, které každoročně narůstají někdo je zaplatit musí. Lidé jsou většinou přesvědčeni, že tyto náklady jsou hrazeny právě z oněch poplatků vybíraných radnicí za osobu a rok. Pokud by tato představa byla pravdivá, musel by být poplatek vyšší než 900 Kč na osobu a rok. Uvědomujeme si všichni, že město Kunovice musí ke každé vybrané pětisetkoruně přidat z městské pokladny dalších více než 400 Kč? A to vše se děje v situaci, kdy většina občanů je přesvědčena, že poplatek 500 Kč je již dost vysoký. V posledních letech činily celkové náklady na odpadové hospodářství v Kunovicích ročně přes 5 milionů Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, náklady na svoz, využití a likvidaci bioodpadů, tříděných odpadů, nebezpečných odpadů, objemného odpadu, ale také náklady na provoz sběrného dvora, odkládání odpadů v provozovně Sběrných surovin v Uherském Hradišti, náklady na svoz odpadkových košů, úklid sběrných míst tříděného odpadu, úklid černých skládek aj. Nepočítá se tedy pouze odpad svážený z odpadových nádob rodinných domů a bytů, ale veškerý odpad vzniklý na území města Kunovice. Každý občan Kunovic může tuto situaci pozitivně nebo negativně ovlivnit svým jednáním a buď ušetřit společné městské finance, které by mohly být dány do jiných aktivit ve prospěch města, nebo naopak svou neodpovědností zbytečně navyšovat tyto finanční prostředky. V současnosti město Kunovice zajišťuje pravidelnou likvidaci komunálního odpadu vyvážením kontejnerů, popelnic nebo odvážením pytlů s odpady. Od roku 2010 je pět dnů v týdnu otevřen sběrný dvůr Ve Strhanci, kde mohou občané zdarma odkládat objemné části odpadu (to, co se do popelnic nevejde), nebezpečné odpady, stavební odpady i bioodpad. Nemohu pochopit jednání některých lidí, kteří se bez ohledu na legální možnosti likvidace odpadů stále zbavují odpadů nelegálními způsoby a neobávají se žádných postihů za své jednání. Jenže všeho do času. Největším problémem v odpadovém hospodářství města Kunovice je odkládání nepovolených druhů odpadů do sběrných míst určených k pouze k ukládání tříděných odpadů. Tato sběrná místa jsou rovnoměrně rozmístěna po celém městě Kunovice a jsou určena zejména ke sběru papíru, plastů a skla. K tomu účelu jsou vybavena odpovídajícími nádobami (modré na papír, žluté na plasty, zelené na sklo barevné a bílé na sklo bílé). V žádném případě nejsou určena pro bioodpady, komunální odpady nebo odpady větších rozměrů. Ze všech dvaceti sběrných míst se problémy s ukládáním nepovolených odpadů projevovaly hlavně na čtyřech místech: na Červené cestě (2x), Na Zelničkách a v ulici Olšavní (u firmy Andrie). Dá se usuzovat, že viníky těchto problémů můžeme pravděpodobně hledat v blízkém okolí těchto sběrných míst. Z těchto sběrných míst jsme nuceni odvážet odpady uložené nepovoleně mimo stanovené kontejnery dokonce 3x týdně a pokaždé se jedná o náklad na několik multikár. Nejhorší situace byla na sběrném místě na Červené cestě (poblíž křižovatky s ulicí Na Výšině). Proto jsme právě tam instalovali v srpnu 2012 kamerový systém, který zachytil konkrétní viníky, aby mohli být vedeni k odpovědnosti. Dovolte mi podělit se o některé zjištěné poznatky z kamerového sledování: 1) Je překvapivé, kolik občanů se k hospodaření s odpady staví zodpovědně na 80 % občanů si počíná naprosto správně. Za tento přístup jim moc a moc děkuji. Všichni by zasloužili veřejnou pochvalu, byl by to však opravdu dlouhý seznam, ale víme, o koho se jedná. 2) Stejně tak známe osoby, které si pletou místa tříděných odpadů se skládkou jakýchkoliv odpadů. Není jich mnoho, ale ani jeden ještě nebyl za tuto svou nezákonnou činnost brán k odpovědnosti, což je zřejmě veliká chyba. Veškeré jejich konání je kamerami zaznamenáno a jako důkazní břemeno může být kdykoliv použito. A ta doba v roce 2013 jistě přijde. Za nepovolené odkládání odpadů je možné udělit viníkovi finanční pokutu až do výše Kč. 3) Třetím důležitým poznatkem je skutečnost, že občané musí zmenšit objem odkládaného odpadu, aby se ho do kontejnerů vešlo co nejvíce. Proto je nutné PET láhve sešlapovat a papírové krabice trhat nebo sešlapávat, sklo třídit podle barevnosti do příslušných kontejnerů. V každém případě je nutné veškeré tříděné odpady odkládat přímo do příslušných kontejnerů. Nestačí donést vytříděný odpad v nějakém zavazadle a nechat jej ležet vedle kontejnerů. strana 6

7 (DOKONČENÍ ZESTRANY 6) KUNOVJAN nery o objemu 2-3 m 3 a navýšili jsme i četnost odvozu odpadů z těchto kontejnerů. Tím se situace z hlediska úklidu v některých místech výrazně zlepšila. Jsem přesvědčen, že nepořádek na sběrných místech tříděného odpadu způsobují také drobní živnostníci, kteří zde nepovoleně odkládají odpad z jejich podnikání. Svědčí o tom odkládaný odpad, kde jsou prázdné láhve od alkoholu, různé obaly od zboží používaného zejména v restauracích, elektroodpady, sádrokartony apod. Připomínám proto, že každý živnostník je povinen doložit ve svém účetnictví kontrolním orgánům i mnoho let nazpět, jak hospodařil s odpady. A následné pokuty se v tomto směru šplhají až do výše statisíců korun. 4) Důležité je skutečně roztřídit odpady podle jednotlivých druhů. Běžně se stává, že do kontejneru určeného pro plasty někdo odloží nějakou tašku s jiným nepřetříděným odpadem. Následně přijede svozová firma, a protože zjistí, že v kontejneru je i jiný druh odpadů, tak jej nevyprázdní a je vyprázdněn jindy při svozu komunálního, nikoliv tříděného odpadu. Vše, co bylo odpovědnými občany ukládáno jako tříděný odpad, je nakonec odvezeno jako komunální odpad na skládku. A především za vyšší peníze. Je nám to jedno? 5) Důležitým poznatkem je, že zejména kontejnery na plasty a na papír bývají přeplněny a objemově nestačí. Proto jsme některé litrové kontejnery nahradili v září 2012 kontej- Pokud budeme všichni hospodařit s odpady v souladu s platnou legislativou, přispějeme tím k čistotě města, ke zlepšení životního prostředí a využití druhotných surovin, ale zejména k odhadované úspoře 500 tisíc Kč ročně. Určitě by se pro tyto prostředky našlo v Kunovicích užitečnější uplatnění, než je obrazně i doslova řečeno nechat vyvézt na skládku. Také si myslíte, že dodržování pravidel kolem odpadů se vyplatí nám všem? Ing. Josef Krupa, vedoucí odborusprávy majetku a životního prostředí MěÚ Kunovice Policisté kontrolovali Petříkovec Návštěvnost zahrádkářské kolonie na Petříkovci má během roku svá jistá pravidla. V zimních měsících chataři a zahrádkáři navštěvují své rekreační objekty velmi málo a ty zůstávají poměrně dlouhou dobu bez kontroly vlastníků a nájemců. Proto byla 3. ledna provedena ve spolupráci Policie ČR a Městské policie Kunovice kontrola všech objektů na Petříkovci. Strážník spolu s policejním psovodem a služebním psem Derykem procházeli v ranních hodinách postupně řadu chat a zahrádek. Policisté při kontrolách zanechávali na dveřích či oknech objektů kontrolní lístek, na jehož zadní straně je uvedeno preventivní desatero správného zabezpečení chaty. Například upozorňuje majitele na odpovědnější přístup při zabezpečení svého objektu. Při delší nepřítomnosti je vhodné odvézt z chaty cennosti a elektroniku, ale i sekačky a různé nářadí. Také se vyplatí udržovat dobré sousedské vztahy. V rámci ranní kontroly bylo díky služebnímu psu zjištěno v jednom případě narušení objektu. Objekt byl zabezpečen a předán k dalšímu objasňování vyšetřovatelům Policie ČR. Čerstvě napadaný sníh napomohl k jednodušší práci při zajišťování několik málo hodin starých stop patřících pachateli vloupání do chaty. Policisté tyto zahrádkářské objekty kontrolují namátkově v průběhu celého roku a rozhodně v těchto preventivních návštěvách budou i nadále pokračovat. Bc. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice strana 7

8 KUNOVJAN Základní škola U Pálenice Absolventské práce: nejdřív obavy, pak radost Zvládli jsme to, mohli si říct všichni deváťáci, kteří v polovině prosince prezentovali před všemi vyučujícími druhého stupně své absolventské práce. Na napsání samotné práce a vytvoření doprovázející prezentace měli téměř tři měsíce, ale většina žáků práci dodělávala na poslední chvíli. I jinak provázely absolventky spíše věci obvyklé než výjimečné. Z těch neobvyklých zmíníme aspoň dvě. Strach z absolventských prací byl tentokrát u našich žáků výjimečný, chvílemi, zvlášť sešlo- -li se více než pět deváťáků pohromadě, už lehce připomínal hysterii. Úzkost mohla být vyvolána druhou neobvyklostí, totiž přísnějším hodnocením. Letos poprvé jsme klasifikační stupnici rozšířili ze tří stupňů na pět, a především nároky na jedničku posunuli výrazně výš než v minulých letech. A přesto po prvních diskusích mezi vyučujícími většinou jasně znělo: Kvalita letošních prací, a především prezentací byla nejvyšší za celou dobu. Z většiny žáků vyzařovalo při prezentacích přirozené sebevědomí, v řadě prací se objevila jasná schopnost vlastního úsudku, potěšila snaha prezentovat svůj vlastní názor na zjištěná fakta. Potěšující bylo, že se téměř neobjevila témata často opakovaná v minulých letech a v zásadě tak platilo co práce, Ježíškova dílna A zase byla tady. Pro naši školu již opravdu tradiční Ježíškova dílna. Předcházel jí rovněž tradiční shon, velké přípravy, zkoušky. A výsledek? Spokojené tváře rodičů, kteří zaplnili celou školní jídelnu, radost dětí, ale také všech vyučujících. Ti letos překvapili všechny přítomné písní Půlnoční za doprovodu hudební skupiny POOL, která doprovázela při našem malém koncertování i všechny třídy 1. stupně. Kdo se letos rozhodl navštívit v předvánočním shonu naši školu, jistě nebyl zklamán. Bojujeme o Zlatého Amose Růžena Hlůšková, která v naší škole učí chemii a přírodopis, je mezi pětašedesáti pedagogy z celé České republiky, kteří budou letos bojovat o ocenění v anketě Zlatý Amos. Do soutěže o nejoblíbenějšího učitele České republiky ji navrhli žáci naší školy. Regionální kola soutěže Zlatý Amos probíhají v lednu a v únoru a před porotou budou své návrhy obhajovat žáci jednotlivých škol. Záleží tedy především na nich, zda jejich kandidát postoupí do semifinále, které se uskuteční začátkem března v Praze. O titul Zlatý Amos ve školním roce 2007/2008 úspěšně bojovala také tělocvikářka a němčinářka naší školy Jiřina Gogolová. Skončila těsně před branami celostátního finále. to originál. Absolventské práce tak už pošesté v řadě ukázaly, jak se naši deváťáci orientují v množství poznatků, informačních zdrojů, jak zvládají rozlišit více důležité informace od méně významných až nepodstatných. A také jak o tom všem dokážou přesvědčit své spolužáky i vyučující. Testy informační gramotnosti: patříme ke špičce Skvělá zpráva přišla do školy v závěru kalendářního roku. Souvisela s výsledky testů informační gramotnosti, které spolu s dalšími stovkami tříd z celé České republiky absolvovali také žáci našich pátých a devátých tříd. Výsledek je vynikající. Páťáci patří mezi nejlepších osm procent v rámci všech testovaných tříd pátého ročníku z celé České republiky, 9. A mezi 12 nejlepších procent a 9. B mezi 23 nejlepších procent v rámci testovaného celku. Testů, při kterých uznávané společnosti porovnávají znalosti, dovednosti a schopnosti žáků v rámci celé republiky, se účastníme už sedmým rokem. Platí přitom: testují- -li se znalosti, končíme většinou jako lehce nadprůměrná škola. A jakmile je testování zaměřeno na dovednosti, na schopnost využívat informace, dostáváme se (opakovaně, už potřetí za sebou) mezi nejlepší třetinu testovaných škol. Považujeme to za potvrzení faktu, že se nám ve škole daří učit tak, aby naše výuka byla zaměřena skutečně na praktický život. Pomáhali jsme dobré věci Normální je pomáhat. Proto jsme ani letos neopustili příjemnou tradici a rádi pomohli dobré věci. Děti z prvního stupně vyrobily spoustu dárečků a jejich starší kamarádi z devátých tříd je v pátek 21. prosince 2012 prodávali na vánočních trzích v Uherském Hradišti. O výrobky byl zájem, prodalo se jich celkem za Kč. A protože podobně postupovalo i několik dalších škol z regionu, dobrá věc se podařila. Platí to i v případě Tříkrálové sbírky, do které jsme se aktivně zapojili. Jsme rádi, že většinu ze sedmdesáti malých koledníků tvořili žáci naší školy. Filmový projekt Netradiční projekt absolvovali v závěru prosince žáci našich sedmých až devátých ročníků. Z nabídky tří filmů si mohli vybrat jeden, který zhlédnou přímo ve škole. Filmy přitom nebyly vybrány náhodně. Každý z nich měl poukázat na určitou problematiku, ať už to byly rasismus, znásilnění nebo mezilidské vztahy. Ve středu 19. prosince se jim pak otevřely dveře tří učeben, kde je čekalo nejen zhlédnutí filmu, ale i následná diskuze. Závěrečná reflexe po filmu nám potvrdila, že akce měla smysl a rádi bychom ji zase někdy zopakovali, pochvalovala si hlavní organizátorka projektu strana 8

9 Základní škola Červená cesta Vánoční dílničky ve Slováckém muzeu V úterý 18. prosince vyrazily děti z 1., 2., 3. a 4. třídy do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V tento den se zde konaly vánoční dílničky, kde se děti mohly podívat na ukázky výroby vizovického pečiva, drátěných ozdob a panenek ze šustí. Zároveň si mohly vyzkoušet něco vlastnoručně vyrobit. Žáci si prohlédli výstavu Pohádka ve škole, kde byly vystaveny vzácné školní obrazy ze sbírek Národního pedagogického muzea a Knihovny J. A. Komenského v Praze. Ve starých lavicích, v jakých kdysi sedávaly jejich prababičky a pradědečkové, se všichni nechali na památku vyfotit. KUNOVJAN bolavá místa nebo modřiny se u některých na druhý den objevily. Později, když už bylo vše, jak má být, a všichni se sžili s ledovou plochou, začala skvělá zábava. Na ledové ploše se objevila spousta dlouhých hadů a také bruslař, který nám všem vyrazil dech svými výkony. Byl to krasobruslař Martin Verbík z 5. třídy. Prodávali jsme na vánočních trzích pro Nadaci Tak jako každý rok se i naše škola zapojila do projektu Nadace SYNOT. Již několik týdnů před vánočními svátky se učitelky a vychovatelky zapojily s dětmi do výroby vánočních ozdob a dárků. Tyto pak prodávala děvčata z 9. třídy pod vedením učitelek Černé a Bečicové na vánočních trzích v Uherském Hradišti. Výtěžek z této akce byl věnován postiženým dětem. Předvánoční bruslení Ve čtvrtek 20. prosince se část žáků naší školy místo vyučování přesunula na zimní stadion v Uherském Ostrohu. Po krátké cestě jsme vystoupili z autobusu, přezuli se do bruslí a vyrazili na ledovou plochu. Protože někteří byli na bruslích poprvé a jiní na ně ještě nebyli zvyklí, tak jsme hned na začátku měli několik pádů na led. Naštěstí se to obešlo bez úrazu, i když Keramický kroužek Všechny děti, které mají rády nějakou sportovní nebo tvořivou činnost, uvítaly na začátku školního roku nabídku různých sportovních, výtvarných nebo dramatických kroužků. V keramickém kroužku pod vedením učitelek Bečicové a Mečiarové mají žáci ročníku možnost přetvářet obyčejný kus hlíny na krásné výrobky. Stačí k tomu jenom trochu fantazie a šikovné ruce, které vytvarují nebo vymodelují a pak následně obarví vypálený kus, který se v peci promění jakýmsi zázrakem na obrázek nebo figurku, za kterou by se nemusel stydět ani profesionální výrobce dárkových předmětů. Více informací najdete na internetových stránkách Kroužek mladých hasičů Od ledna se v naší základní škole otevírá nový kroužek mladých hasičů. Kroužek je zaměřen na sportovní a preventivně- -výchovnou činnost v oblasti požární ochrany. V náplni tohoto kroužku je pak i účast na sportovních akcích požárního sportu a reprezentace hasičského sboru. Kroužek je vhodný pro chlapce i dívky od 6 do 12 let. Vzhledem k tomu, že organizaci a vedení kroužku nezajišťuje škola, ale má ji na starost externí organizace, obracejte se o další podrobné informace na vedoucího kroužku Zbyňka Vávru, tel.: , který vám podá případné další informace, nebo se dostavte do tělocvičny školy vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin, kdy tento kroužek probíhá. Předškoličky pro budoucí prvňáčky Od 10. ledna probíhají na naší škole lekce předškoličky, kde se děti seznamují se školním prostředím a zábavnou formou získávají nové poznatky a zkušenosti a poznávají prostředí školy nenásilně a zajímavě. Jsou vedeny učitelkami I. stupně Mgr. Annou Volasovou, Mgr. Anežkou Vavříkovou, Mgr. Petrou Černou a Mgr. Lucií Bečicovou, které se už na děti těší a připravují jim spoustu her a zajímavých úkolů. Předškoličky se konaly vždy ve čtvrtek 10., 17. a 24. ledna, poslední se uskuteční před zápisem do první třídy 7. února 2013 v hodin. strana 9

10 KUNOVJAN Mateřská škola v Kunovicích pořádá průběžně řadu akcí, které jsou určeny také veřejnosti. Přijměte pozvání na některou z těch, které chystáme na 2. pololetí školního roku 201: TOPENÍ MORENY dopoledne u Olšavy, průvodem od MŠ PLES DĚTÍ sportovní hala od do hodin MALOVANÉ VAJÍČKO, tvořivé odpoledne od hodin, ve všech třídách ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od do hodin v ředitelně školy SBĚR PAPÍRU KE DNI ZEMĚ hlavní chodba školy Mateřská škola Hlídací centrum zahájilo provoz Začátkem roku 2013 začalo v Kunovicích fungovat hlídací centrum. Jeho zřízení je součástí projektu Dlouhodobé motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, spolufinancuje jej Evropský sociální fond v ČR, EU a Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Podnikatelského inkubátoru s.r.o. má pomoci sladit rodinný život s pracovním. Partnery projektu jsou město Kunovice, Evropský polytechnický institut a Centrum pro matky s dětmi Beruška. Hlídací centrum najdete v mírně upravených, přízemních prostorách budovy Komunitního centra, kde sídlilo Centrum pro matky s dětmi Beruška. To se přestěhovalo o patro výš a ve své činnosti samozřejmě pokračuje. Hlídací centrum je určeno dětem, které se z nejrůznějších důvodů nedostaly do Mateřské školy v Mládežnické ulici. Zřizovatelem hlídacího centra je Podnikatelský inkubátor Kunovice a provozovatelem, který byl vybrán ve výběrovém řízení, je soukromá Základní a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o.. Prostory pro hlídací centrum poskytlo město Kunovice. Když jsem se do hlídacího centra přišel podívat, chystaly se děti zrovna na krátkou dopolední vycházku. Venku sice sněžilo, ale to dětem evidentně nevadilo. Zpátky přišly zhruba za půl hodiny, tvářičky vymalované do červena. Sesedly se kolem stolečku a začaly stavět cosi významného z kostek, a tak byl chvíli čas na povídání s učitelkou Andreou Štolfovou DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ navštivte všechny třídy mateřské školy v době od 8.00 do hodin a školní zahradu od do hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST na počest školáčků odcházejících do ZŠ, s ochutnávkou zdravých pomazánek a programem, od hodin Mateřská škola pořádá různé přednášky, na které budeme zájemce zvát prostřednictvím plakátů, hlášení místního rozhlasu a také informací na stránkách městského zpravodaje Kunovjan. Těšíme se na Vás! Za celou školu Alena Bočková, ředitelka Jak to u vás chodí? Hlídací centrum je otevřeno od pondělí do pátku, děti zde mohou být od sedmi do sedmnácti hodin. S dětmi se vítáme podáním ruky a kontaktem očí. Jsme přátelským centrem a snažíme se v dětech navodit maximální pocit důvěry. Jsme jejich tety a všichni si tykáme. Současně se snažíme eliminovat prvky agresivity, proto mezi hračkami nenajdete žádné atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách. Děti dostávají prostor pro spontánní činnost, důraz klademe na komunitní prvky ve výchově. Co si pod tím mám představit? Součástí dopoledního programu je hodina, kdy si s dětmi v komunitním kruhu povídáme o jejich prožitcích, současně si děti ověřují a upevňují nabyté zkušenosti a vědomosti, ale také hrajeme různé hry. Tedy škola hrou? Máme samozřejmě stanovený výukový program, který je pro naši činnost závazný a zřejmě není příliš odlišný od jiných zařízení. Našli jsme si pro jeho plnění svůj specifický způsob a snažíme se děti učit tak, aby si ani nevšimly toho, že se něco učí. Chceme, aby je učení bavilo a také, aby mohly vyniknout a rozvíjet se jejich přednosti, kterými disponují. Hlídací centrum bude pro rodiče zřejmě finančně náročné Díky dotačnímu titulu, kterým je tento projekt podporován, platí rodiče stejné poplatky jako v jiných mateřských školách. Z financí rodiče opravdu strach mít nemusí. Více informací o hlídacím centru najdete, už co nevidět na webových stránkách na nebo na Zdeněk Kučera strana 10

11 Odjezdy vlak z železni ní stanice KUNOVICE Platí od do KUNOVJAN AS VLAK VE SM RU POZNÁMKY 3.58 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (4.09) jede v, nejede XII.; ; 4.12 Os Uherský Brod(4.31) - BOJKOVICE(4.50) jede 1.I Os Uherské Hradišt (4.48) - Napajedla(5.09) - - Zlín st ed(5.43) - VIZOVICE(6.09) Kunovice-Uherské Hradišt jede v a 27., 28., 31.XII., 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; Uherské Hradišt -Otrokovice jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; Otrokovice-Vizovice jede v, nejede XII.; ; jede v, nejede XII Os Uherský Brod(5.08) - Bojkovice(5.30) - VLÁRSKÝ PR SMYK(6.34) 5.10 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (5.27) Kunovice-Uherské Hradišt jede v, nejede XII.; Uherské Hradišt -Staré M sto u Uherského Hradišt jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; Bojkovice Staré M sto u Uherského Hradišt ;Bylnice Bojkovice v, krom 25.XII. 1.I., 1., 8.V., 5.VII.; Bojkovice Staré M sto u Uherského Hradišt ;Bylnice Bojkovice v, krom 25.XII. 1.I., 1., 8.V., 5.VII Sp Veselí nad Mor. (5.59) - BRNO HL.N.(7.33) LITAVA Kunovice-Veselí nad Moravou jede v, nejede 31.XII.; ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 5.48 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (6.01) Kunovice-Uherské Hradišt jede v, nejede XII.; Uherské Hradišt -Staré M sto u Uherského Hradišt jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; ; 5.48 Os Uherský Brod(6.09) - Bojkovice(6.32) - BYLNICE(7.34) jede v, a XII.; 5.48 Os Uherský Brod(6.09) - Bojkovice(6.45) - BYLNICE(7.24) jede v, nejede XII.; 6.18 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (6.27) Kunovice-Uherské Hradišt jede v, a XII.; ; 6.32 Sp Veselí nad Moravou(6.49) - BRNO HL.N.(8.34) SANTON 6.34 Os UHERSKÉ HRADIŠT (6.39) 6.48 Os Uherský Brod(7.08) - LUHA OVICE(7.31) ; 7.10 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (7.21) Kunovice-Uherské Hradišt jede v, nejede XII.; 7.43 Os UHERSKÉ HRADIŠT (7.46) Bojkovice m sto Uherské Hradišt v, krom XII Os Uherský Brod(8.08) - BOJKOVICE(8.35) jede v, nejede XII Os Uherský Brod(8.49) - Bojkovice(9.15) - BYLNICE(9.54) 8.28 Os UHERSKÉ HRADIŠT (8.32) Bojkovice Uherské Hradišt ; Bojkovice Uherské Hradišt 8.32 Os UHERSKÉ HRADIŠT (8.35) ; ; ; 9.27 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (9.37) 9.28 Os Uherský Brod(9.49) - BOJKOVICE M STO(10.18) jede v, nejede XII Os UHERSKÉ HRADIŠT (10.31) jede v, nejede XII Os Uherský Brod(10.49) - Bojkovice(11.15) - BYLNICE(11.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (10.35) ; jede v, nejede 31.XII.; ; ; Os UHERSKÉ HRADIŠT (10.35) ; jede v, a 31.XII.; ; ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (11.37) Os Uherský Brod(11.49) - BOJKOVICE M STO(12.18) jede v, nejede XII Os UHERSKÉ HRADIŠT (12.31) jede v, nejede XII Os Uherský Brod(12.53) - Bojkovice(13.14) - jede v a ; BYLNICE(13.51) Os Uherský Brod(12.53) - Bojkovice(13.14) - jede v ; BYLNICE(13.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (12.38) ; ; ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (13.51) Os Uherský Brod(14.08) - Bojkovice(14.35) - VLÁRSKÝ jede v, nejede XII.; ; PR SMYK(15.26) Os UHERSKÉ HRADIŠT (14.31) jede v, nejede XII Os Uherský Brod(14.49) - Bojkovice(15.15) - BYLNICE(15.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (14.35) ; ; Sp Uherský Brod(14.49) - Bojkovice(15.15) - VLÁRSKÝ PR SMYK(16.06) jede v, a do 27.VI. a od 2.IX. a 28.XII., nejede 1.I., od 29.VI. do 31.VIII. jede denn ; JAVO INA Kunovice-Bylnice jede v a 1.I., 1.IX., nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; Bylnice-Vlárský pr smyk jede v, nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; Os Uherský Brod(15.08) - BOJKOVICE M STO(15.51) jede v, nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (15.39) jede v a ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (15.39) jede v ; Os Uherský Brod(16.08) - Bojkovice(16.35) - PITÍN jede v, nejede XII. ZASTÁVKA(16.45) Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (16.47) jede v, nejede XII Os Uherský Brod(16.49) Bojkovice(17.15) - BYLNICE(17.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (16.35) ; ; ; Os Uherské Hradišt (17.31) - STARÉ M STO U UHERSKÉHO HRADIŠT (17.51) Os Uherský Brod(18.09) - Bojkovice(18.34) - jede v, nejede XII. strana 11

12 14.28 Os Uherský Brod(14.49) - Bojkovice(15.15) - BYLNICE(15.54) jede v, a do 27.VI. a od 2.IX. a 28.XII., nejede 1.I., od 29.VI. do 31.VIII. jede denn ; Os UHERSKÉ HRADIŠT (14.35) ; ; KUNOVJAN Sp Uherský Brod(14.49) - Bojkovice(15.15) - VLÁRSKÝ JAVO INA Kunovice-Bylnice jede v a 1.I., 1.IX., nejede PR SMYK(16.06) 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; Bylnice-Vlárský pr smyk jede v, nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; Odjezdy Os Uherský vlak Brod(15.08) z železni ní - BOJKOVICE stanice M STO(15.51) KUNOVICE jede v, nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; ; Platí Os od STARÉ M STO U do UH. HRADIŠT (15.39) jede v a ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (15.39) jede v ; Os Uherský Brod(16.08) - Bojkovice(16.35) - PITÍN jede v, nejede XII. AS VLAK ZASTÁVKA(16.45) VE SM RU POZNÁMKY Os STARÉ M STO M STO U UH. HRADIŠT (4.09) HRADIŠT (16.47) jede v, v, nejede XII.; ; Os Uherský Brod(16.49) Brod(4.31) - Bojkovice(17.15) BOJKOVICE(4.50) - jede 1.I Os Uherské BYLNICE(17.54) Hradišt (4.48) - Napajedla(5.09) - - Zlín Kunovice-Uherské Hradišt jede v a 27., 28., 31.XII., 1., 8.V., Os st ed(5.43) UHERSKÉ - HRADIŠT (16.35) VIZOVICE(6.09) 5.VII., ; ; ; nejede 6.VII.; Uherské Hradišt -Otrokovice jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; Otrokovice-Vizovice jede v, Os Uherské Hradišt (17.31) - STARÉ M STO U nejede XII.; ; 4.48 Os UHERSKÉHO Uherský Brod(5.08) HRADIŠT (17.51) - Bojkovice(5.30) - VLÁRSKÝ jede v, nejede XII Os Uherský PR SMYK(6.34) Brod(18.09) - Bojkovice(18.34) - jede v, nejede XII. BYLNICE(19.14) Os Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (5.27) Kunovice-Uherské Hradišt jede v, nejede XII.; Uherský Brod(18.33) - Bojkovice(19.15) - BOJKOVICE Uherské jede v Hradišt -Staré a, nejede M sto , u Uherského 30., 31.XII., Hradišt 31.III., jede 5.VII., M STO(19.18) 27.X.; v, ; a 1., v, 8.V., krom 5.VII., 23. nejede 30.XII., 6.VII.; 31.III., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X. Bojkovice Staré M sto u Uherského Hradišt ;Bylnice Os UHERSKÉ HRADIŠT (18.40) jede Bojkovice v, nejede v, 27. krom 31.XII. 25.XII. 1.I., 1., 8.V., 5.VII.; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (19.33) Bojkovice v, krom 25.XII. 1.I., 1., 8.V., 5.VII Sp Sp Veselí Uherský nad Brod(19.43) Mor. (5.59) - Bojkovice(20.04) - BRNO HL.N.(7.33) - ŽURÁ Bojkovice-Bylnice nejede , 31.XII., 31.III., LITAVA Kunovice-Veselí nad Moravou jede v, nejede 31.XII.; 6.VII., 27.X.; BYLNICE(20.40) ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a ; Veselí nad Bojkovice Staré M sto u Uherského Hradišt ;Bylnice Os Uherský Ostroh(19.38) - VESELÍ NAD jede Moravou v a Brno do 27.VI. hl.n. v a od a 2.IX. a XII., 31.III., 1., 8.V., 5.48 Os STARÉ MORAVOU(19.44) M STO U UH. HRADIŠT (6.01) Kunovice-Uherské 27.X., nejede 21.XII., Hradišt od 29.VI. jede do v, 31.VIII. nejede jede 27. denn 31.XII.; Uherské Hradišt -Staré M sto u Uherského Hradišt jede Sp Veselí nad Moravou(19.44) - BRNO HL.N.(21.03) VLÁRA Kunovice-Veselí nad Moravou jede v a 21.XII., 1.I., 1.IV., v, 28.VI., a 1., 8.V., 28.X., 5.VII., nejede nejede VII.; 30.XII., ; 31.III., 30.VI. 25.VIII., 5.48 Os Uherský Brod(6.09) - Bojkovice(6.32) - BYLNICE(7.34) 27.X.; jede v, Veselí a 27. nad Moravou-Brno 31.XII.; hl.n. jede v a 1.I., 1.IV., 5.48 Os Uherský Brod(6.09) - Bojkovice(6.45) - BYLNICE(7.24) 28.VI., jede v, 28.X., nejede nejede XII.; 30.XII., 31.III., 30.VI. 25.VIII., Os STARÉ Hrad ovice(20.34) M STO U - UH. UHERSKÝ HRADIŠT BROD(20.41) (6.27) Kunovice-Uherské jede v, nejede 27. Hradišt 31.XII.; jede ; v, a XII.; ; Sp Veselí nad Moravou(6.49) Moravou(21.00) - - BRNO HL.N.(8.34) HL.N.(22.33) SANTON Kunovice-Veselí nad Moravou jede v, nejede XII., 31.III., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.; Veselí nad Moravou Os UHERSKÉ HRADIŠT (6.39) Brno hl.n. nejede 24., 25., 31.XII.; 6.48 Uherský Brod(7.08) - LUHA OVICE(7.31) ; Os UHERSKÉ HRADIŠT (20.48) jede v, nejede XII., 31.III., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 7.10 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (7.21) Kunovice-Uherské 27.X.; ; Hradišt jede v, nejede XII.; Os Os UHERSKÉ HRADIŠT (21.06) UHERSKÉ HRADIŠT (7.46) jede v, nejede 27., 28.XII.; Uherský Brod Uherské Hradišt ; Bojkovice Uherský m sto Brod Uherské Uherské Hradišt Hradišt v, krom XII Os Uherský STARÉ M STO Brod(8.08) U UH. - BOJKOVICE(8.35) HRADIŠT (21.33) jede Kunovice-Uherské v, nejede 27. Hradišt 31.XII. nejede 24., XII.; Uherské Hradišt -Staré M sto u Uherského Hradišt nejede 24., 25., 8.28 Os Uherský Brod(8.49) - Bojkovice(9.15) - BYLNICE(9.54) 31.XII.; ; Sp Os UHERSKÉ Uherský Brod(21.42) HRADIŠT (8.32) - Bojkovice(22.04) - VLÁRA Bojkovice nejede Uherské 24., 26. Hradišt ; 31.XII.; Bojkovice Uherské Hradišt BYLNICE(22.40) 8.32 Os UHERSKÉ HRADIŠT (8.35) ; ; ; Os Uherské Hradišt (22.06) - Uherský Ostroh(22.29) - Kunovice-Uherské Hradišt jede v, a 5.VII., nejede Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (9.37) 31.XII., 6.VII.; Uherské Hradišt -Veselí nad Moravou jede VESELÍ NAD MORAVOU(22.34) 9.28 Os Uherský Brod(9.49) - BOJKOVICE M STO(10.18) jede v, v, a 23., nejede 25.XII., III., 31.XII. 5.VII., 27.X., nejede 31.XII Os UHERSKÉ Uherský Brod(22.29) HRADIŠT (10.31) - BOJKOVICE M STO(22.51) jede v, v a, nejede nejede XII. 25., 31.XII., 31.III., 5., 6.VII., 28.IX., Os Uherský Brod(10.49) - Bojkovice(11.15) - 27.X.; ; BYLNICE(11.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (10.35) ; jede v, nejede 31.XII.; ; ; Os UHERSKÉ HRADIŠT (10.35) ; jede v, a 31.XII.; ; ; Os STARÉ SHK M STO Kunovice U UH. HRADIŠT pořádá (11.37) Os Uherský Brod(11.49) - BOJKOVICE M STO(12.18) jede v, nejede XII Os UHERSKÉ HRADIŠT (12.31) jede v, nejede XII. v sobotu 2. února Os Uherský Brod(12.53) - Bojkovice(13.14) - jede v a ; BYLNICE(13.51) od Os 20 Uherský hodin Brod(12.53) ve - sportovní Bojkovice(13.14) - hale jede v ; BYLNICE(13.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (12.38) ; ; ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (13.51) TRADIČNÍ Os Uherský Brod(14.08) SPORTOVNÍ - Bojkovice(14.35) - VLÁRSKÝ jede v, nejede XII.; ; PR SMYK(15.26) Os UHERSKÉ HRADIŠT (14.31) jede v, nejede XII Os Uherský ŠIBŘINKY Brod(14.49) - Bojkovice(15.15) - jede v, a do 27.VI. a od 2.IX. a 28.XII., nejede 1.I., od BYLNICE(15.54) 29.VI. do 31.VIII. jede denn ; Os UHERSKÉ HRADIŠT (14.35) ; ; pro Sp tancechtivé Uherský Brod(14.49) zahrají - Bojkovice(15.15) VSP - VLÁRSKÝ JAVO INA Kunovice-Bylnice jede v a 1.I., 1.IX., nejede PR SMYK(16.06) 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; Bylnice-Vlárský pr smyk jede v, pro hravé bude připravena bohatá tombola nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; Os Uherský Brod(15.08) - BOJKOVICE M STO(15.51) jede v, nejede 28.XII., 5.VII. 30.VIII.; ; pro Os žíznivé STARÉ M STO bude U k UH. dispozici HRADIŠT bufet (15.39) jede v a ; Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (15.39) jede v ; Os Uherský Brod(16.08) - Bojkovice(16.35) - PITÍN jede v, nejede XII. Těšíme ZASTÁVKA(16.45) se obzvláště na maskované účastníky! Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (16.47) jede v, nejede XII. Vstupné 100 Kč, masky 50 Kč Os Uherský Brod(16.49) Bojkovice(17.15) - BYLNICE(17.54) Os UHERSKÉ HRADIŠT (16.35) ; ; ; strana 12 Os Uherské Hradišt (17.31) - STARÉ M STO U UHERSKÉHO HRADIŠT (17.51) Os Uherský Brod(18.09) - Bojkovice(18.34) - jede v, nejede XII.

13 Odjezdy vlak z železni ní zastávky KUNOVICE Platí od do KUNOVJAN AS VLAK VE SM RU POZNÁMKY 2.09 Os UHERSKÉ HRADIŠT (2.14) jede 22., 23.VI.; ; 4.09 Os Veselí nad Mor. (4.23) - HODONÍN(5.02) jede 1.I.; ; 4.34 Os Uherské Hradišt (4.39) - Bojkovice(5.30) - VLÁRSKÝ PR SMYK(6.34) Kunovice zastávka-uherské Hradišt jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; Uherské Hradišt -Vlárský pr smyk jede v, nejede XII Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.09) jede v, nejede XII Os Uherské Hradišt (5.32) - Bojkovice(6.32) - BYLNICE(7.34) jede v, a XII.; 5.34 Os Uherský Brod(6.09) - Bojkovice(6.45) - BYLNICE(7.24) jede v, nejede XII.; LITAVA Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede 31.XII.; 5.45 Sp Veselí nad Mor. (5.59) - BRNO HL.N.(7.33) ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 5.45 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.59) jede v a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; ; ; 6.29 Os Kunovice(6.32) UHER. HRADIŠT (6.39) Kunovice zastávka-kunovice jede v, a XII. jede v, nejede XII.; 6.29 Os UHERSKÉ HRADIŠT (6.33) v, krom XII Sp Veselí nad Mor. 6.49) - BRNO HL.N.(8.34) SANTON 6.51 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.09) jede v, nejede XII Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (7.54) 7.43 Os Veselí nad Mor. (7.55) - BRNO HL.N.(9.48) ; v a 8.02 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (8.21) jede v, nejede XII., 1.VII. 30.VIII.; 8.22 Os Kunovice(8.25) UHER. HRADIŠT (8.35) ; ; 8.45 Sp Veselí nad Mor.(8.59) - BRNO HL.N.(10.33) KYJOVKA ; v a 9.14 Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (9.27) LITAVA v a ; 9.39 Os Veselí nad Mor. (9.53) - BRNO HL.N.(11.48) ; ; Os Kunovice(10.25) UHER. HRADIŠT (10.35) jede v, nejede 31.XII.; ; ; Os Kunovice(10.25) UHER. HRADIŠT (10.35) jede v, a 31.XII.; ; ; Sp Veselí nad Mor. (10.59) - BRNO HL.N.(12.33) JAVO INA v a ; Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (11.27) SANTON ; v a Os Veselí nad Mor. (11.53) - BRNO HL.N.(13.48) ; ; Os Kunovice(12.25) UHER. HRADIŠT (12.38) ; ; Sp Veselí nad Mor. (12.59) - BRNO HL.N.(14.33) CIMBURK v a ; Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (13.27) KYJOVKA Os Veselí nad Mor. (13.53) - BRNO HL.N.(15.48) ; ; Os UHERSKÉ HRADIŠT (14.07) jede v, nejede XII Os Kunovice(14.25) UHER. HRADIŠT (14.35) ; ; Os VESELÍ NAD MORAVOU(14.45) jede v, nejede XII.; Sp Veselí nad Mor. (14.59) - BRNO HL.N.(16.33) HRUŠKOVICE CIMBURK v a, krom , 31.XII., 31.III., 5., 6.VII., Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (15.27) 28.IX., 27.X Os Veselí nad Mor. (15.53) - BRNO HL.N.(17.48) ; ; Os Kunovice(16.25) UHER. HRADIŠT (16.35) ; ; Sp Veselí nad Mor. (17.00) - BRNO HL.N.(18.33) ŽURÁ v a, krom , 31.XII., 31.III., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X Sp STARÉ M STO U UHER. HRADIŠT (17.27) HRUŠKOVICE v a ; Os Veselí nad Mor. (17.53) - BRNO HL.N.(19.48) Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; ; ; Os STARÉ M STO U UHER. HRADIŠT (18.33) nejede 24., 25., 31.XII.; ; ; Sp Veselí nad Mor. (19.00) - BRNO HL.N.(20.33) Kyjov-Brno hl.n. nejede 24.XII.; Sp Uherský Brod(19.43) - Bojkovice(20.04) - BYLNICE(20.40) Os VESELÍ NAD MORAVOU(19.44) Sp Veselí nad Mor. (19.44) - BRNO HL.N.(21.03) ŽURÁ Bojkovice-Bylnice nejede , 31.XII., 31.III., 6.VII., 27.X.; jede v a do 27.VI. a od 2.IX. a XII., 31.III., 1., 8.V., 27.X., nejede 21.XII., od 29.VI. do 31.VIII. jede denn VLÁRA Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v a 21.XII., 1.I., 1.IV., 28.VI., 28.X., nejede XII., 31.III., 30.VI. 25.VIII., 27.X.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a 1.I., 1.IV., 28.VI., 28.X., nejede XII., 31.III., 30.VI. 25.VIII., 27.X.; Os VESELÍ NAD MORAVOU(20.50) nejede 25.XII. Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede Sp Veselí nad Mor. (21.00) - BRNO HL.N.(22.33) 30.XII., 31.III., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.; Veselí nad strana 13 Moravou-Brno hl.n. nejede 24., 25., 31.XII.; Os Uherské Hradišt (21.13) - Napajedla(21.38) - HULÍN(21.59) jede 31.XII.; ;

14 17.14 Sp STARÉ M STO U UHER. HRADIŠT (17.27) HRUŠKOVICE v a ; Os Veselí nad Mor. (17.53) - BRNO HL.N.(19.48) Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; ; ; Os STARÉ M STO U UHER. HRADIŠT (18.33) nejede 24., 25., 31.XII.; ; ; KUNOVJAN Sp Veselí nad Mor. (19.00) - BRNO HL.N.(20.33) Kyjov-Brno hl.n. nejede 24.XII.; Uherský Brod(19.43) - Bojkovice(20.04) - ŽURÁ Bojkovice-Bylnice nejede , 31.XII., 31.III., Sp Odjezdy vlak BYLNICE(20.40) z železni ní zastávky KUNOVICE 6.VII., 27.X.; jede v a do 27.VI. a od 2.IX. a XII., 31.III., 1., 8.V., Platí od Os VESELÍ NAD do MORAVOU(19.44) X., nejede 21.XII., od 29.VI. do 31.VIII. jede denn VLÁRA Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v a 21.XII., 1.I., 1.IV., 28.VI., 28.X., nejede XII., 31.III., Sp Veselí nad Mor. (19.44) - BRNO HL.N.(21.03) 30.VI. 25.VIII., 27.X.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a 1.I., 1.IV., 28.VI., 28.X., nejede XII., 31.III., 30.VI. AS VLAK VE SM RU 25.VIII., 27.X.; POZNÁMKY Os VESELÍ UHERSKÉ NAD HRADIŠT (2.14) MORAVOU(20.50) nejede 22., 25.XII. 23.VI.; ; 4.09 Os Veselí nad Mor. (4.23) - HODONÍN(5.02) jede Kunovice 1.I.; ; zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede Sp Veselí nad Mor. (21.00) - BRNO HL.N.(22.33) 30.XII., 31.III., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.; Veselí nad Kunovice zastávka-uherské Hradišt jede v, a 1., 8.V., Uherské Hradišt (4.39) - Bojkovice(5.30) - Moravou-Brno hl.n. nejede 24., 25., 31.XII.; 4.34 Os 5.VII., nejede 6.VII.; Uherské Hradišt -Vlárský pr smyk jede VLÁRSKÝ Uherské Hradišt (21.13) PR SMYK(6.34) - Napajedla(21.38) Os jede v, nejede 31.XII.; 27. ; 31.XII Os HULÍN(21.59) VESELÍ NAD MORAVOU(5.09) jede v, nejede XII. Uherský Brod(21.42) - Bojkovice(22.04) Sp Uherské Hradišt (5.32) - Bojkovice(6.32) - VLÁRA nejede 24., XII.; 5.27 Os BYLNICE(22.40) jede v, a XII.; BYLNICE(7.34) Os VESELÍ NAD MORAVOU(22.34) jede v, a 23., 25.XII., 31.III., 5.VII., 27.X., nejede 31.XII. Uherský Brod(6.09) - Bojkovice(6.45) Os jede v, nejede XII.; BYLNICE(7.24) LITAVA Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede 31.XII.; 5.45 Sp Veselí nad Mor. (5.59) - BRNO HL.N.(7.33) ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a ; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 5.45 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.59) jede v a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; ; ; 6.29 Os Kunovice(6.32) UHER. HRADIŠT (6.39) Kunovice zastávka-kunovice jede v, a XII. jede v, nejede XII.; 6.29 Os UHERSKÉ HRADIŠT (6.33) v, krom XII Sp Veselí nad Mor. 6.49) - BRNO HL.N.(8.34) SANTON 6.51 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.09) jede v, nejede XII Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (7.54) 7.43 Os Veselí nad Mor. (7.55) - BRNO HL.N.(9.48) ; v a 8.02 Os STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (8.21) jede v, nejede XII., 1.VII. 30.VIII.; 8.22 Os Kunovice(8.25) UHER. HRADIŠT (8.35) ; ; 8.45 Sp Veselí nad Mor.(8.59) - BRNO HL.N.(10.33) KYJOVKA ; v a 9.14 Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (9.27) LITAVA v a ; 9.39 Os Veselí nad Mor. (9.53) - BRNO HL.N.(11.48) ; ; Os Kunovice(10.25) UHER. HRADIŠT (10.35) jede v, nejede 31.XII.; ; ; Os Kunovice(10.25) UHER. HRADIŠT (10.35) jede v, a 31.XII.; ; ; Sp Veselí nad Mor. (10.59) - BRNO HL.N.(12.33) JAVO INA v a ; Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (11.27) SANTON ; v a Os Veselí nad Mor. (11.53) - BRNO HL.N.(13.48) ; ; Os Kunovice(12.25) UHER. HRADIŠT (12.38) ; ; Sp Veselí nad Mor. (12.59) - BRNO HL.N.(14.33) CIMBURK v a ; Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (13.27) KYJOVKA Os Veselí nad Mor. (13.53) - BRNO HL.N.(15.48) ; ; Přijďte Os UHERSKÉ si s námi HRADIŠT (14.07) zatančit a zasoutěžit jede na v, tradiční nejede XII. country-karneval! Os Kunovice(14.25) UHER. HRADIŠT (14.35) ; ; Os VESELÍ NAD MORAVOU(14.45) jede v, nejede XII.; Sp Veselí nad Mor. (14.59) - BRNO HL.N.(16.33) HRUŠKOVICE CIMBURK v a, krom , 31.XII., 31.III., 5., 6.VII., Sp STARÉ M STO U UH. HRADIŠT (15.27) 28.IX., 27.X Os Veselí nad Mor. (15.53) - BRNO HL.N.(17.48) ; ; KAM: Farní domeček v Kunovicích KDY: neděle 3. února 2013 od 14: Os Kunovice(16.25) UHER. HRADIŠT (16.35) ; ; Sp Veselí nad Mor. (17.00) - BRNO HL.N.(18.33) Co Vás čeká: Hudební skupina POOL Sp STARÉ M STO U UHER. HRADIŠT (17.27) HRUŠKOVICE v a ; ŽURÁ v a, krom , 31.XII., 31.III., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X Os Veselí nad Mor. (17.53) - BRNO HL.N.(19.48) Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; ; ; Os STARÉ M STO U UHER. HRADIŠT (18.33) nejede 24., 25., 31.XII.; ; ; Sp Veselí nad Mor. (19.00) - BRNO HL.N.(20.33) Kyjov-Brno hl.n. nejede 24.XII.; Ukázky country tanců, soutěže a odměny Uherský Brod(19.43) - Bojkovice(20.04) - ŽURÁ Bojkovice-Bylnice nejede , 31.XII., 31.III., Sp BYLNICE(20.40) 6.VII., 27.X.; Každá maska si odnese odměnu! jede v a do 27.VI. a od 2.IX. a XII., 31.III., 1., 8.V., Os VESELÍ NAD MORAVOU(19.44) 27.X., nejede 21.XII., od 29.VI. do 31.VIII. jede denn Přijďte si zasoutěžit, pobavit se a zároveň se něco nového naučit. VLÁRA Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v a KCM 19.29srdečně Sp zve 21.XII., 1.I., 1.IV., 28.VI., 28.X., nejede XII., 31.III., Veselí všechny nad děti Mor. i dospělé. (19.44) - Těšíme BRNO se HL.N.(21.03) na vás. 30.VI. 25.VIII., 27.X.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a 1.I., 1.IV., 28.VI., 28.X., nejede XII., 31.III., 30.VI. Vstupné dobrovolné. 25.VIII., 27.X.; Os VESELÍ NAD MORAVOU(20.50) nejede 25.XII. Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede 23. strana Sp Veselí nad Mor. (21.00) - BRNO HL.N.(22.33) 30.XII., 31.III., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24., 25., 31.XII.; Os Uherské Hradišt (21.13) - Napajedla(21.38) - HULÍN(21.59) jede 31.XII.; ;

15 KUNOVJAN Obyvatelstvo Kunovic v roce 2012 Rok se s rokem sešel a je zde opět statistika o počtu obyvatel města Kunovice. Druhým rokem po sobě došlo k poklesu celkového počtu obyvatel Kunovic meziročně o 27 obyvatel. K 31. prosinci tedy bylo v Kunovicích celkem obyvatel, z toho žen a mužů. Při posledním sčítání obyvatelstva, které proběhlo v březnu roku 2011, bylo 14,32 % obyvatel ve věku do 14 roků, 68,64 % obyvatel ve věku roků a 17,02% bylo ve věku 65 roků a starších. Pouze v nejnižší věkové kategorii bylo více Kunovjanů než Kunovjanek o 1,79 %. Ve střední kategorii bylo více žen než mužů o 2,15 % a v nejvyšší věkové kategorii mají muži Celkově by se dal počet obyvatel města Kunovice za posledních osm roků charakterizovat slovy setrvalý stav. V době ekonomických i společenských turbulencí, výkyvů i krizí se jedná spíše o pozitivní než negativní jev. Ještě jedno nahlédnutí do tabulek s výsledky sčítání obyvatel, které o lecčems vypovídá. Při sčítání obyvatel v roce 2001 bylo v Kunovicích evidováno celkem obyvatel, z toho se hlásilo k české národnosti (71,23 %) a obyvatel Kunovic uvedlo národnost moravskou (24,67 %). Žádnou národnost tehdy neuvedlo celkem 95 občanů (1,84 %). O deset roků později, tedy v roce 2011, bylo při sčítání v Kunovicích celkem obyvatel, z toho 46,69 % Čechů, 25,21 % Rok Počet obyvatel celkem Narození Úmrtí Přihlášení k trv. pobytu Odhlášení z trv. pobytu Sňatky Rozvody zastoupení 40,57 % oproti 59,42 % žen. Jestliže v roce 2011 bylo více narozených než zemřelých, v loňském roce téměř o třetinu více osob zemřelo oproti nově narozeným občánkům. Oproti roku 2011 bylo v roce 2012 více přihlášených než odhlášených obyvatel z trvalého pobytu. To je jistě pozitivní jev stejně jako pokles rozvodů v absolutních číslech se jedná o úbytek 7 rozpadlých manželství, tedy pokles o celou jednu třetinu. Moravanů a 22,68 % Kunovjanů svou národnost neuvedlo. Podíváme-li se dále do historie, zjistíme, že v roce 1991 bylo při sčítání obyvatelstva v Kunovicích celkem obyvatel, z toho Čechů (48,37 %) a Moravanů (48,64 %). Kolonka s neuvedenou národností byla toho roku v Kunovicích prázdná, ale je možné, že tehdy tuto variantu neměli sčítaní obyvatelé k dispozici. Zdeněk Kučera ve spolupráci s Annou Skalkovou, evidence obyvatel MěÚ za použití údajů ČSÚ Rok 2012 u hasičů JSDH Kunovice V právě skončeném roce 2012 se hasiči jednotky města Kunovice rozhodně nenudili. Vyjeli celkem k 55 represivním akcím, což byly události, ke kterým byla jednotka vysílána nadřízenou složkou. Zásahová jednotka v roce 2012 čítala 19 aktivních hasičů města Kunovice. Nejnáročnějším zásahem byla likvidace hořícího lesa u Bzence, dále to byl požár letounu Cessna, záchrana zasypané osoby ve výkopu v ulici Na Drahách v prostorách podniku Hamé (bývalá Fruta) u nádraží v Kunovicích, nikoliv v Uherském Hradišti, jak bylo udáváno v tisku. Několikrát hasiči vyjeli k požárům rodinných domů, požárům zateplení střech Požáry 44 Technická pomoc 7 Taktická cvičení 3 Záchrana osoby 1 Celkem 55 a také komínů, ale také k zapomenutým potravinám na sporáku atd. Kromě represivních akcí odpracovali hasiči desítky, ba stovky hodin při pořádání kulturních a společenských akcích, při ořezu a likvidaci poškozených stromů, stavebních úpravách prostor v budově zbrojnice a také při úpravě a vydláždění dvora. Více informací v některém z příštích čísel včetně snímků ze zásahů. Do nového roku občanům Kunovic přeji jménem svým i jménem hasičů Kunovic vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci i osobním životě. Jaroslav Olbert st. strana 15

16 KUNOVJAN Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce ledna 2013 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 99 let Anežka Hostašová 93 let Anna Hanáková 85 let Anna Kuciaňová Jarmila Blažková 80 let Zdeněk Purč Milena Žabková Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 75 let Marie Lukášová Ludmila Pěchová Ludmila Polášková 70 let František Sedláček Marie Lebánková Úmrtí V průběhu měsíce prosince minulého roku zemřeli tito naši spoluobčané: Františka Křiváková Zuzana Onderková Marie Junaštíková Legendy odcházejí Za Fanynkou Křivákovou-Blažkovou My tři králové jdeme k vám V sobotu 5. ledna se opět otevřely dveře většiny kunovických domácností, aby obdarovaly tři krále. Ani deštivé počasí neodradilo 23 skupinek malých koledníků v doprovodu dospělých vedoucích od letošního koledování. Na veřeje domů psali svěcenou křídou požehnání K+M+B 2013 Kristus žehnej tomuto domu. Za koledování naši spoluobčané přispívali do pokladniček a mnozí odměňovali děti ovocem nebo sladkostmi. Tříkrálová sbírka má již svou tradici a jsme rádi, že v Kunovicích žijí lidé, kteří neváhají pomoci dobré věci. Organizátoři této sbírky děkují všem vedoucím skupinek, koledníkům a také rodičům, kteří své děti na koledování přichystali. Dík patří také vyučujícím ze ZŠ U Pálenice, kteří se spolupodíleli na organizaci před samotným koledováním. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na zaměstnance městského úřadu, finanční výbor a ředitele Oblastní charity Uherské Hradiště Jiřího Jakeše, kteří se po návratu koledníků z obchůzek pustili do přepočítávání darů ze všech pokladniček. I v letošním roce byli lidé z Kunovic velice štědří, celkem se podařilo vybrat Kč. Všem dárcům děkujeme! Andrea Olbertová Když v roce 1958 vyvstala v souboru Kunovjan potřeba najít novou sólovou zpěvačku, našli jsme mezi tanečnicemi souboru Fanynku Křivákovou-Blažkovou. Nebýt upozornění jejího bratra Antonína a také souborového tanečníka Františka Habarty (Fety), zřejmě by se Fanynka nikdy sólovou zpěvačkou nestala. Jako vedoucí sekce muziky a zpěvu jsem si ji poslechl a bylo jasné, že na světě je hvězdička. Po několika radách a výběru vhodného repertoáru vstoupila Fanynka jako sólová zpěvačka na prkna, která znamenají svět. Její nástup byl doslova raketový a způsobila jej především její interpretace písně Za hájíčkem, za zeleným, kterou jsem pro její mezzosoprán vybral. Při vystoupeních se potvrdil předpokládaný úspěch této písně ve Fanynčině podání, která ji zařadila do síně slávy vedle tak zkušených zpěvaček, jakými byly Terka Hýlová či Milka Ančíková. Ještě dlouhá léta po Fanynčině odchodu ze souboru se v Kunovicích tahle její písnička zpívala. Fanynka mi jednou vytkla, že se věnuji cimbálovce a nevšímám si chasy. Začal jsem na tento její popud uvažovat o založení dívčího souboru. Pomáhala mi Mařenka Malinová-Škrášková, která přinesla nové, neotřelé písně. Při II. premiéře Kunovjanu měl sbor i Fanynka velký úspěch a následně všude, kde jsme tehdy vystupovali. Konec této zpěvné etapy v historii Kunovjanu nastal po skončení spolupráce LETu se souborem. Životní osudy nás vedly různými cestami a dlouho jsme se neviděli. Setkali jsme se při oslavách 50. výročí Kunovjanu. Fanynka nemohla pro indispozici a písničku Za hájíčkem, za zeleným, zazpívala mladá Pecnová, která ji před mnoha lety ještě jako členka dětského souboru zpívala na soutěži pěveckých talentů a ve své kategorii získala titul Zlatá slavice. Kytici, kterou dostala po vystoupení na jubilejním koncertu, předala za velikého aplausu právě Fanynce Na sklonku života žila Fanynka v kunovickém domově důchodců. Když jsem ji zde navštívil, našel jsem nemocnou utrápenou ženu, kterou k lepší náladě nepřivedly ani vzpomínky na zpívání s Kunovjanem. O jejím úmrtí jsem se dozvěděl až po pohřbu, a tak jsem jí aspoň zapálil svíčku u její fotografie u nás doma. Další legenda nás opustila František Králík strana 16

17 Poděkování od Vanessky Přišel nám do redakce od rodičů malé Vanessky Sečkárové s prosbou o jeho otištění. Činíme tak opravdu rádi: Vážení přátelé, celá naše rodina a především malá Vanesska by Vám chtěla od srdíčka poděkovat za Vaši štědrost, kterou jste jí celý rok projevovali. Díky této Vaší pomoci bylo možno ze Sbírky pro Vanessku zakoupit speciální rehabilitační lehátko, na kterém denně cvičí, dále potřebný zdravotní materiál, vitamíny či krémy. Když byla potřeba něco nakoupit, věděli věděli jsme, kde můžeme potřebné penízky najít. A to jen díky Vám, díky Vaší ochotě pomáhat. Dále naše velké poděkování patří velmi milé návštěvě na Štěpána, kdy nám vánoční atmosféru ještě více zpříjemnili kluci z hodové chasy hraním na housličky a zpěvem vánočních koled. Přišli Vanessce zahrát i s primášem cimbálové muziky Lintava Ondrou Simanem. KUNOVJAN Na kontu Vanesska, které na pomoc děvčátku trpícímu ještě stále nevyléčitelnou spinální svalovou atrofií založilo na jaře roku 2010 město Kunovice, bylo na začátku ledna lońského roku celkem , 91 Kč. O rok později, tedy v lednu roku Všem Vám do nového roku 2013 přejeme jen a jen to nejlepší a především, jak se říká, to zdravíčko. To je opravdu k nezaplacení. Ještě jednou Vám všem moc děkujeme za pomoc pro naší dcerku Vanessku. Zdeňka a Evžen Sečkárovi Putování k betlému do Popovic Pojďte všichni k jesličkám, do Betléma spějte, Spasitel dnes přišel k nám, díky jemu vzdejte! Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy. Těmito slovy koledy bychom mohli začít naše tradiční, již třinácté putování k betlému do Popovic, které se uskutečnilo v sobotu 29. prosince minulého roku. Na zimní cestu přírodou se vydalo celkem 15 poutníků, z toho 2 děti a 13 dospělých farníků z Kunovic. Putovalo se občas obtížně, protože země byla místy zamrzlá nebo bahnitá, ale přesto sluníčko hezky zářilo na cestu. Děti celou cestu zvládly pěšky bez úrazu a dokonce i s pejskem. U cíle našeho putování, tedy betléma v Popovicích, jsme zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán a pozorně sledovali a poslouchali ten den narození Ježíše Krista prostřednictvím pohyblivého betlému, z jehož pozadí byla slyšet koleda Tichá noc. Po náročné cestě všem přišlo vhod občerstvení v kulturním domě, které pro nás připravila paní starostka Popovic Jitka 2013 bylo na účtu celkem Kč, včetně částky Kč z pokladničky, které se na kunovické radnici důvěrně přezdívá Vanessčino prasátko. Vanesska naši pomoc stále potřebuje. Její nemoc vyžaduje neustálou a nepřetržitou péči, kterou zajišťuje především její maminka. Současně je však také zapotřebí velké množství nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které umožňují, aby Vanesska mohla být doma. Bohužel velká část těchto prostředků není hrazena ze zdravotního pojištění a proto je zapotřebí hledat jiné finanční zdroje na jejich nákup. Své finanční dary můžete i nadále zasílat na konto Vanesska, číslo účtu /0100, případně vkládat hotové peníze do pokladničky-prasátka v pokladně Městského úřadu Kunovice. red Nováková a její rodina. Upřímné poděkování za organizaci putování k popovickému betlému patří Kunovskému centru mládeže. Zdeňka Dřínková strana 17

18 KUNOVJAN Výročí příchodu Cyrila a Metoděje se blíží Vydařený prosinec ZUŠky V roce 2013 si připomeneme výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o významnou mezinárodní událost a při této příležitosti se již nyní připravují nejrůznější projekty. Na národní úrovni budou uspořádány dvě mezinárodní konference v Praze a na Velehradě. První z nich se zaměří na státně politický význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století, druhá na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století. Konference jsou naplánovány na jaro 2013 a doplní je blok výstav konaných v Brně, v Praze, v Olomouci, ve Zlíně a na Velehradě. Probíhají také soutěže pro děti a mládež v literatuře, historii a výtvarném umění s mezinárodním rozsahem. Na regionálních úrovních se připravují poutě, menší semináře a konference, výstavy a společenská a kulturní setkání. Na základě dohody Pravoslavné církve a Římskokatolické církve jsou celostátní oslavy pojímány ekumenicky. Oslavy vyvrcholí také v Mikulčicích v Jihomoravském kraji dne 25. května v rámci Setkání kultur, které pořádá pravoslavná církev, a na Velehradě ve Zlínském kraji dne 5. července v rámci Dnů lidí dobré vůle, které jsou tradičně pořádány římskokatolickou církví. Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie. Slovanský areál v Mikulčicích i Velehrad jsou tradiční místa spojená s cyrilometodějskou misií v naší zemi. Bohoslužbu v Mikulčicích povede přímý nástupce konstantinopolského patriarchy Fotia, který věrozvěsty na Velkou Moravu vyslal, patriarcha konstantinopolský, Nového Říma a ekumenický patriarcha Bartoloměj. O účasti papeže Benedikta XVI. na Velehradě v roce 2013 se v současné době vedou jednání. Jedinečným projektem je také příprava celovečerního filmu Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů, který mapuje život a dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra bude na podzim roku Cílem je posílení obecného povědomí o Cyrilu a Metodějovi, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. Oslavy nemohou být chápány jako záležitost čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátku naší státnosti. Oslavy nemohou být ani pouze české nebo moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny slovanských národů, poznamenává profesor Petr Piťha, který je mimo jiné autorem dětské knihy o Cyrilu a Metodějovi Slyšte slovo a zpívejte píseň. Více informací na uvedené téma zájemci naleznou na stránkách které mi posloužily jako informační zdroj při psaní tohoto článku. P. Jaroslav Polách V závěru loňského roku měli žáci pobočky ZUŠ v Kunovicích poměrně dost práce a zároveň tak i možností prezentovat své dovednosti na veřejnosti. Už na Sletu andělů zazněly prostřednictvím keyboardů skladby v podání našich nejmladších žáků Nelly Olbertové a Martina Mazáče. Na Adventním koncertu duchovní hudby v kostele, vystoupili s učiteli i starší žáci hudebního a literárně dramatického oboru. Společně s varhany, za nimiž tentokrát usedla naše paní učitelka Petra Foltýnová, zněl čistý hlas trubky Václava Martince, jehož vystřídal Martin Jurča a Martin Šilhavík. S Barokní pastorelou se představil dívčí flétnový kvartet a Eva Osohová za doprovodu klavíru zazpívala Adeste fideles a Křičkovu něžnou koledu O Ježíškovi. Mluvené slovo žáků LDO doplnilo program textem Karla Čapka Svíčička, příběhem o Vánočním sněhu a drobným melodramem Andělé. Dobrá vůle, láska, mír a klid se prolínaly hudbou i slovy. Krásnou atmosféru svým zpěvem vytvořily i oba sbory Schóly a já bych na tomto místě ráda poděkovala všem členům Schóly a zejména vedoucím, Marii Trojkové i Mirce Janků, za vstřícnost a spolupráci, v niž bych chtěla doufat i v letech příštích. Po nedělním koncertu v kostele následoval další, tentokrát Vánoční koncert, který se uskutečnil v prostorách společenského sálu Panského dvora. Na něm se představily skupiny tanečního oboru vedené Janou Kučerovou, a to s pastorelami J. J. Ryby Pastuškové, vstávejte, Co je to za znamení, Radostní andělé. Také sbor složený ze žáků přípravné hudební výchovy a hudební nauky pod vedením Hany Kvasničkové zazpíval několik koled a uvedl dalšího sólistu Matyáše Ondrůška. Dvě třídy literárně dramatického oboru předvedly veršované pásmo o Ptačích kolednících a poetickou skladbu Jana Zahradníčka První slavík. Oba letošní melodramy, Básně, třásně a O chytrém Budulínkovi, představily Karolína Teimerová a Eliška Martincová za doprovodu klavíru Petry Foltýnové. Opět zde vystoupilo naše žesťové trio Václav Martinec, Martin Jurča, Petr Kadah se skladbami Star Wars, Veselí trumpetisté a Sketches, flétnový kvartet přidal nové skladby Dalton Ska a Girls, girls, girls, Klárka Jagošová upoutala pozornost částí Vivaldiho skladby Zima a všichni účinkující se sešli na závěr koncertu u společného zpěvu dvou vánočních skladeb, které na elektrickou kytaru doprovodil i náš pan radní Jaroslav Olbert. Další možnosti účinkování se naskytly na koncertech v Uherském Hradišti jak pro žesťové trio, tak i pro taneční a literárně dramatický obor v Klubu kultury i v Redutě. Děti, které neměly možnost vystoupit na některém z výše jmenovaných koncertů, dostaly příležitost vystoupit ještě na Vánoční besídce v sále naší pobočky 18. prosince a kdo mohl, přišel si zazpívat i zarecitovat na nádvoří Panského dvora v předvečer Štědrého dne. Zmokli jsme všichni pořádně, ale určitě to stálo za to! Tolik tedy vzpomínka na jeden závěrečný měsíc minulého roku Teď už jsou v plném proudu přípravy na soutěže, zejména v hudebním oboru. Právě naši několikrát zmiňovaní žesťaři pilně trénují. I flétnový kvartet se chystá do boje o umístění a malí keyboardisté to letos zkusí také. Zbývá tedy popřát hodně štěstí a chuti do práce! Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ Kunovice strana 18

19 Haló, tady Bělinka! KUNOVJAN Do nového roku? Vesele! A už jsme v něm! Přece v roce V roce, k němuž na začátku, stejně jako v letech předchozích, vzhlížíme s očekáváním, v poslední době však stále častěji i se sílícími obavami. Co na nás zase připraví naši osvícení politikové, jaké problémy zase vyplavou na povrch, co se zdraží, co zkomplikuje, kolik korunek nám z rozpočtu zase ubude Proto také ten otazníček v nadpisu. Ale co, proti lidské hlouposti, nabubřelosti a aroganci je vždy dobré vyzbrojit se alespoň troškou optimismu a humoru. Takže vesele! A hlavně pevné zdraví! První měsíc nového roku nám po trošku pomalejším rozjezdu začal ukazovat svou pravou zimní tvář, tedy sníh a mráz, tak dobře známé z Ladových obrázků. My ale ještě stále žijeme ozvěnami vánočních časů. Vzpomínáme na zpívání u vánočního stromu na Panském dvoře, kde jsme, stejně jako ostatní zúčastnění, na kost promokli, ale odnesli si i krásné zážitky. A také na dárky pod vánočním stromkem. Při této příležitosti musíme poděkovat rádiu KISS Publikum Zlín, které již tradičně připravilo spoustu vánočních překvapení pro naše nejmenší. Ale už také ožíváme děním začínajícího roku a spřádáme plány do blízké i trochu vzdálenější budoucnosti. Všichni klienti už jsou zpátky od svých rodin a příbuzných. Na městském úřadě jsme ukončili tradiční vánoční výstavku a teď s napětím čekáme, kolik korunek se objeví v pokladničce vánoční sbírky. Pouze z povzdálí jsme sledovali mumraj a ruch kolem první přímé volby prezidenta. Věříme, že ve zdraví přežijeme letošní chřipkovou epidemii. Proto se otužujeme, zdravě stravujeme a na základě doporučení hygieny jsme vydali zákaz návštěv na naše nejrizikovější oddělení. Také stavíme sněhuláky, odhrnujeme sněhovou nadílku a topíme, až se plynoměr třese. A protože se už naplno rozeběhla plesová sezóna, chystáme na začátek února Ples sportovců, na který bychom chtěli pozvat klienty z blízkých zařízení a kamarády ze školy. Prostě už zase pulzujeme běžným denním rytmem se všemi radostmi i strastmi, které život přináší. Za všechny obyvatele i zaměstnance Bělinky Vás poprvé v novém roce zdraví Pavel Hašek Poděkování sportovcům Nestává se příliš často, abyste dostali krásný dárek už v předvečer Vánoc. Našemu Domovu se to stalo! Byl jsem opravdu příjemně překvapen, když mi zástupci dvou nejvýznamnějších kolektivních sportů v našem městě házenkářek a fotbalistů oznámili, že v rámci předvánočního společného posezení a vzájemného sportovního klání uspořádali dražbu svých sportovních relikvií a celý výtěžek této společensko-sportovní akce věnují našim klientům. V době výrazných finančních škrtů v oblasti sociálních služeb nás vybraných Kč velice potěšilo a zahřálo u srdíčka. Moc všem děkujeme, zejména pak iniciátorům celé akce, kapitánům družstev Jarmile Štěrbové a Jakubu Sklenářovi. Do nadcházející sezóny jim přejeme jen samá vítězná utkání a sportovní i osobní pohodu. Za všechny z Bělinky Pavel Hašek PODĚKOVÁNÍ Městská knihovna Kunovice děkuje panu Ladislavu Pochylému, bytem Na Strnisku, Kunovice, za krásné knižní dary, které věnoval našim čtenářům a které Městská knihovna Kunovice využila k obnově svého knihovního fondu. Bc. Kateřina Bartošová, vedoucí knihovny KOUPÍM LES I S POZEMKEM Telefon: , strana 19

20 KUNOVJAN Novinky v městské knihovně Novoroční knižní čtení Jako obvykle přinášíme našim čtenářům zajímavé novinky a tipy pro čtení za dlouhých zimních večerů. V nově zakoupených publikacích naleznete pokračování i legendární série Mládí v hajzlu přesněji 6. a 7. díl. Romány jsou psány rodinnými příslušníky hlavního hrdiny Nicka Twispa. Inspirací pro další vánoční svátky se může stát kniha Tvořit se dá ze všeho! Jde o 200 nápadů autorky Pii Pedevilli. Autor světového formátu R. B. Parker vydal ve spolupráci s M. Brandmanem knihu Vražedné Blues. Čtenáři, kteří si oblíbili knihy z dostihového prostředí D. Francise, nemusí zoufat. Máme pro ně připravené dílo jeho syna Felixe Spříznění krví. Tomio Okamura, jeden z kandidátů na post prezidenta, vydal další svou autorskou knihu Umění žít. Životopisné knihy zastupuje i životní příběh módní návrhářky Blanky Matragi Jedu dál. Svědkyně ohně je dalším příběhem detektiva Joona Limy, jehož autor L. Kepler sklidil velké úspěchy i s předchozími díly Hypnotizér či Paganiniho smlouva. Dalším nakladatelským počinem nakladatelství Host je trilogie Milénium. Jednotlivé díly Dívka, která si hrála s ohněm, Dívka, která kopla do vosího hnízda a Muži, kteří nenávidí ženy jsou čtením strhujícím i poučným a věřte, že tyto knížky se těžko odkládají před jejich úplným přečtením. Úspěšná Čtenářské pasy druhý ročník trilogie se dočkala i filmového zpracování. Pro dívky jsme zakoupili Konec snění od oblíbené autorky J. Wilson, S. Limb Dívka 16, s podtitulem Čokoládové SOS. Dětští čtenáři si mohou vypůjčit další knihy stále více oblíbených autorů: I. Březinová Johanka z Parku (s ilustracemi Markéty Vydrové), Z. Pospíšilová Hravá autoškola nebo dětské knihy vytvořené na základě filmového zpracování Bořek stavitel, Mašinka Tomáš či Cars. V poslední dodávce nových knih letošního roku mají velké zastoupení i komiksy. Pro mladší děti máme další díl Malého prince a Nefritové planety, Šmoulů 120 vtípků a jiná překvapení, Asterixe nebo knihy sebraných stripů Snoopyho či Garfielda. Nové příběhy Simpsonů, které nejsou zahrnuty v seriálu, nesou knižní názvy Simpsoráma, Nervy v kýblu Bublin čarodějný speciál, Simpsonovi vrací úder a Zuby jektající děsiál. Kompletní seznam nových knih a další aktuality naleznete na našem facebookovém profilu nebo na Městská knihovna Kunovice děkuje všem svým čtenářům a široké veřejnosti za zachování přízně a přeje vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce Bc. Kateřina Bartošová, Městská knihovna Kunovice 6. třídy vstupuje do svého druhého ročníku. Soutěž probíhá od 21. ledna do 30. září 2013 a je určena především našim stávajícím i budoucím čtenářům, kteří se osobně přihlásí v Městské knihovně Kunovice, kde obdrží tzv. Čtenářský pas. Současně také dostanou podrobná pravidla a vytvoří si svůj vlastní plán četby. Při každé návštěvě knihovny si soutěžící čtenář vypůjčí maximálně pět titulů, které doma přečte, vyplní údaje o knize a otázky o ní do Čtenářského pasu a nakreslí o přečteném titulu obrázek. Při vrácení knih odevzdá Čtenářský pas a obrázek, knihovník si ověří údaje a obsah načtené knihy a udělí do Čtenářského pasu razítko. Postup se opakuje, dokud není celý Čtenářský pas vyplněný. Oceňovat se bude nejlepší čtenář v rámci dané třídy a dále bude vyhlášen z celkového počtu děti absolutní vítěz a také ti, kteří obsadili 2. a 3. místo v soutěži. Vítězí ten, kdo bude mít ve svém Čtenářském pasu nejvíce přečtených a ověřených knih. Svou odměnu ale dostanou všichni účastníci soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční v Týdnu knihoven. Připravované akce Noc s Andersenem se budou moci zúčastnit pouze ti, kdo se zapojí do soutěže Čtenářské pasy. A protože počet míst na nocování v kunovické knihovně je omezený, budou se moci zúčastnit opravdu jen ti nejlepší Bc. Kateřina Bartošová, Městská knihovna Kunovice FENG SHUI...mít život ve svých rukou Městská knihovna Kunovice ve spolupráci se známou lektorkou FENG SHUI Ivou Matyášovou pořádá od února do dubna 2013 cyklus přednášek a setkání Kde: Přednáškový sál, Panský dvůr Kunovice Kdy: čtvrtky , a , 18:00-20:00 hodin Vstupné: 100 Kč/1 přednáška Přihlášky: osobně v knihovně nebo na tel nebo mailem strana 20

21 Malý Handrláček se představuje Narodil se: 1. září 2012 Vedoucí: Mgr. Martina Kozelková, Monika Kropáčková, Kristýna Hoplíčková Členové: děti ve věku 5 let Nácvik: Slovácká búda, pondělky od 17:30 do 18:30 To jsou základní informace o nově vzniklém dětském folklorním souborku, který se pod již zaběhnutým starým názvem zrodil v září loňského roku. Vznikl především na žádost maminek, jejichž děti původně navštěvovaly soubor Věneček a již odrostly houpání na kolenou či nošení v náruči. V našem souboru už děti tančí samy. Učí se prvním tanečním krůčkům a základům rytmiky. Už se těšíme, až vás všechny pozveme na naše první vystoupení Mgr. Martina Kozelková, vedoucí souboru Zimní hony na drobnou zvěř KUNOVJAN Tak jak je v Kunovicích zvykem, vychází v prosinci kunovští myslivci do honitby sbírat plody své celoroční práce při lovu na drobnou zvěř. Uskutečnily se tři hony, při kterých se lovili zajíci, bažanti a škodná. Na výřadech se objevilo více jak sedmdesát kusů drobné zvěře. Zpravodajství od zelených stolů V právě probíhající sezoně, ve které oddíl stolního tenisu TJ Kunovice oslaví 55 let své nepřetržité činnosti, jej reprezentuje v mistrovských soutěžích celkem pět družstev mužů a dvě družstva žáků. Áčko hraje divizi a po polovině soutěže je v tabulce na pěkném 5. místě z dvanácti účastníků soutěže. Na prvním místě je tým TJ Rožnov pod Radhoštěm s jedenáctibodovým náskokem před týmem SK Slavičín. Za družstvo Kunovic nastupují Vašek Šmíd, Pavel Chvíla, Pavel Žmolík, Mirek Smištík a Vraťa Slunečko. Béčko vede regionální přebor I. třídy a v jarních bojích bude usilovat o postup do krajského přeboru. V průběžné výsledkové tabulce je aktuálně na 1. místě s jednobodovým V průběhu loňského roku bylo v honitbě Kunovice uloveno celkem 45 ks srnčí zvěře, 12 divokých prasat, 85 zajíců polních, 15 bažantů, 12 lišek, 8 divokých kachen a 2 jezevci. Ing. Jan Prachař, kronikář Honebního společenstva Kunovice náskokem před Bojkovicemi a týmem Orel Uh. Hradiště A, který je s dvoubodovou ztrátou na lídra z Kunovic na místě třetím. Céčko je 8. mezi dvanácti účastníky soutěže II. třída regionálního přeboru a déčko na 5. místě ve třídě třetí a družstvo E uzavírá tabulku IV. třídy a čeká jej boj o záchranu. Obě družstva žáků startují v regionálním přeboru, kde áčku patří osmé a béčku předposlední 15. místo. Zájemci o stolní tenis z řad mládeže se mohou přihlásit vždy v úterý a v pátek v době od hodin v tělocvičně ZŠ U Pálenice (vchod zezadu). Více informací o oddíle stolního tenisu naleznete na kunovice.pinec.net. PB strana 21

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více