ZUŠ Vodňany opět bodovala Výsledky Předmájového běhu Vítání občánků Fotografie z Vodňanských rybářských dnů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUŠ Vodňany opět bodovala Výsledky Předmájového běhu Vítání občánků Fotografie z Vodňanských rybářských dnů"

Transkript

1 květen 2009 Rada města přijala dne následující usnesení: RM vyhlašuje výzvu č. 2/2009 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků města Vodňany na kulturněspolečenské akce, akce pro děti a mládež, vzdělávací akce, ediční činnost, sportovní akce a akce na zlepšení životního prostředí. Uzávěrka pro podávání žádostí je do hodin. RM schvaluje po úpravách smlouvu mezi městem Vodňany a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, o financování TI Zátiší v rámci provádění akce: Odkanalizování Vodňan Zátiší, Pražák, Újezd a Hvožďany. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy mostu se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Vodňanech s firmou STRABAG a.s., štěpný závod Č.Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, Písek IČ: za cenu dle nabídky ze dne RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1790/1 v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a Střední rybářskou školou a Vyšší odbornou školou vodního hospodářství a ekologie, se sídlem V Zátiší 480, Vodňany, IČ: Předmětem smlouvy je dotčení výše uvedené nemovitosti právem strpění uložení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky v rámci stavby Plynofikace, ZUŠ Vodňany opět bodovala Výsledky Předmájového běhu Vítání občánků Fotografie z Vodňanských rybářských dnů XIX. ročník Vodňanských rybářských dnů zahájil otevřením výstavy Fishtech hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. RADA MĚSTA ROZHODOVALA rozvod ÚT, vody a kanalizace v objektu SRŠ ve Vodňanech a právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu dle tabulky schválené radou města tj. 4600,- Kč. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. ETE/09/09 uzavřenou mezi městem Vodňany a Nadací ČEZ, Seifertova 55/570, Praha 3, IČ: Nadační příspěvek ve výši ,- Kč bude použit na realizaci projektu,,výstavba dětského a sportovního hřiště v nové zástavbě města Vodňany ul. Revoluční. RM schvaluje přeřazení bytu č. 5 vel. 1+1 o výměře 63,95 m 2 tř.c v domě čp. 510 v ul. Kampanova ve Vodňanech po úpravách do třídy bytů A. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě čp.162 v ul. Majerova ve Vodňanech pro nájemce manžele Emila a Marii Křížovy. RM schvaluje ukončení nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech nájemce p. Miroslav Šídlo. Nájem skončí dohodou všech smluvních stran ke dni RM schvaluje ukončení nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech nájemce pí Blanka Maršánová. Nájem skončí dohodou všech smluvních stran ke dni pokračování na 2. stránce SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rád bych se vrátil k těžbě štěrkopísku na Vodňansku, která je občany i tzv. opozicí různými způsoby komentována. Dne 9. dubna se v Kulturním domě uskutečnila beseda, která byla organizována těžaři a prostřednictvím Vodňanských novin i Zpravodaje města byli na tuto besedu pozvání všichni naši občané. Dalo by se předpokládat, že sál Kulturního domu bude zaplněn do posledního místa. Opak byl však pravdou, v celém sále bylo odhadem cca 45 osob. Zájem o to, dozvědět se všechny podrobnosti o případné těžbě štěrkopísku, byl velmi malý a především šlo o napadání těch, kteří seděli na pódiu a hovořili o těžbě, ale nejenom jich. O průběhu besedy jste se mohli dočíst ve VN, kde pan Ing. Šnajdar (ODS) zcela jednostranně a účelové píše o jejím průběhu. V závěru článku nazvaném Franto lžeš pak pisatel konstatuje, cituji: Ukázalo se, jak hluboká je propast mezi občany města na jedné straně a těžaři se starostou města (a jeho koaličním týmem) na straně druhé. V takové situaci se budou hledat kompromisy a nějaká dohoda hodně těžko.... Když jsem tento článek přečetl, bylo mi jasné, že z průběhu besedy jsou čtenářům VN poskytnuty pouze kusé zprávy, a to ty, které se panu Ing. Šnajdrovi a některým jeho příznivcům hodí. Zastavím se především u jedné části článku pana Ing. Šnajdra, který způsobem jemu vlastním vyzdvihl vystoupení Ing. Blaščáka. Co je však přinejmenším zajímavé, je fakt, že taktně pomlčel o vystoupení jak pana Ing. Mužíka, tak pana Jampílka (zástupci těžařů), kde vysvětlili, jak vlastně záměr těžby vznikl. Pan Jampílek po mnoha výpadech vůči jeho osobě ve svém vystoupení řekl, že si našel Vodňany jako jedno z míst, kde jsou zásoby štěrkopísků a že se jedná o nevýhradní ložisko. Dříve než napsal oficiální dopis na město Vodňany, požádal svého kolegu pana Ing. Mužíka, který zde studoval Střední rybářskou školu o pomoc, zda nemá někoho známého ve Vodňanech, který by jim mohl pomoci v záměru spojeném s těžbou. Prvního, koho společně navštívili, byl pan Štěpnička, který dělal panu Mužíkovi vychovatele na domově mládeže. Jeho požádali o pomoc, zda by jim neporadil, za kým mají jít a s kým mají tento záměr předjednat. Pan Štěpnička jim poradil jako nejvhodnějšího pana Ing. Blaščáka (KDU-ČSL) a pokud on toto podpoří, tak by neměli mít problém. Pánové Jampílek a Mužík si sjednali schůzku s Ing. Blaščákem na lesovně ve Vodňanech, všechno mu vysvětlili, sdělili rovněž, kdo je za ním poslal (pan Štěpnička) a požádali jej o pomoc a radu, jak mají postupovat dál ve vztahu k městu. Dle slov pana Jampílka a Ing. Mužíka jim byla dána rada, jakým způsobem jednat s městem a co je potřeba udělat pro to, aby byli úspěšní. Rovněž jim bylo sděleno, že je k těžbě potřeba získat stanovisko osadního výboru na Čavyni, jako podporu pro jejich záměr. Toto vše proběhlo ještě dříve, než přišla žádost od těžařů na město Vodňany. A nyní si položme otázku, proč již tehdy pan Ing. Blaščák prezentující se nyní jako velký ochránce přírody v okolí Vodňan, oba pány ihned z města nevyhnal? Proč jim tedy pan Ing. Blačšák radil, jak mají postupovat, aby jejich záměr byl úspěšně projednán v zastupitelstvu města? Proč jim radil, že je potřeba mít rovněž kladné stanovisko osadního výboru v Čavyni? Proč se o veškerém zákulisním jednání pana Ing. Blaščáka dozvídáme až na besedě v Kulturním domě, a to po třech letech? Nebyla snad v tom vlastní vypočítavost pana Ing. Blaščáka a jeho příznivců, a věděli jeho spolu straníci a pří- pokračování na 2. stránce

2 SLOVO STAROSTY dokončení z 1. strany znivci o jeho zákulisním jednání? Vše se totiž odehrálo asi půl roku před volbami do městského zastupitelstva. Není to snad tak, že po volbách bylo počítáno se zcela jiným složením radnice a pak by se celá tato záležitost hodila a proč by se hodila, na to si prosím vážení čtenáři odpovězte sami. Vrátím se však ještě k několika věcem, které zapadají do kontextu. Je až podivné, že se od uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Vodňany a fa Jampílek celkem dlouho nic nedělo. Těžařská firma začala vykupovat pozemky, předložila posudek vlivu na životní prostředí na odbor ŽP města, ale stále nic. Až náhle a to pravděpodobně na závěr roku 2007 nebo na začátku roku 2008, se ozval pan Hloch (ODS) s připomínkami k posudku, a to již po termínu daném na vznesení připomínek. Zpracovatel posudku se se všemi připomínkami vyrovnal a bylo svoláno veřejné projednání tohoto posudku. Na veřejném projednání byli přítomni zástupci těžařů, zástupci Krajského úřadu (svolavatel jednání a objednatel posudku vlivu na životní prostředí), zpracovatel posudku a další odborníci. Z občanů byli přítomni někteří zástupci z Čavyně, Vodňan, Číčenic a několik zastupitelů města. Nebudu psát o tom, jak se zpracovatelka posudku vypořádala se všemi připomínkami, ale vzpomenu pouze na jednu záležitost, a to vystoupení starosty obce Číčenice pana Holečka, který doporučil, aby město Vodňany vyhlásilo k celé záležitosti referendum. Na tom snad není nic tak zvláštního, ale zvláštní je především to, že náhle to byl podnět pro opoziční zastupitele a to především pana Ing. Blaščáka. Ten také okamžitě reagoval a začal prosazovat místní referendum, a to v době, kdy již těžaři měli vykoupeny téměř všechny dotčené pozemky a ze strany Krajského úřadu nebyl zpochybněn posudek vlivu na životní prostředí. Ptám se, co dělal pan Ing. Blaščák v březnu 2006 při jednání s panem Jampílkem a panem Ing. Mužíkem? Proč již tehdy nenavrhl konání místního referenda? Bylo těsně před parlamentními volbami a v podstatě by to město nic nestálo? Vždy je přeci vždy na všechno dobře připraven, jak píše pan Ing. Šnajdar ve VN. Věděl pan Ing. Blaščák, že je takovéto referendum možné vyhlásit, znal tento zákon a nebo musel čekat až mu to někdo napoví? Není to všechno trochu jinak? Není to tak, jak již jsem napsal v předchozím odstavci, že v tom byl nějaký vlastní zájem? Poslední záležitost, ke které se musím vrátit, je vlastní projednání smlouvy o spolupráci v zastupitelstvu města a to Ke smlouvě byly při projednávání vzneseny výhrady a tyto byly zapracovány do smlouvy. Co je však podstatné, je skutečnost, že pro smlouvu tehdy hlasovalo 12 zastupitelů a to tehdejších 10 koaličních (na jednání nebyl přítomen pan Jiří Hřebíček a nehlasoval Ing. Jiří Faktor) a 2 tehdejší opoziční zastupitelé. Zde je možné spekulovat, kdo to vlastně byl. Nebyl to snad někdo z těch, kteří nyní jdou tvrdě proti těžbě a těžařům? Nebyl to snad i pan Ing. Blaščák, který pro tuto smlouvu hlasoval, když již předtím těžaře z města nevyhnal? Přihlásí se někdo k tomu, že za toto zvedl ruku a nyní se stydí přiznat, že z jeho pomocí celá akce vznikla? Chtěl bych ještě uvést, že těžba štěrkopísků může být započata až v okamžiku, kdy orgány státní správy (je jich celá řada Městský úřad Vodňany, Krajský úřad České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí, Báňský úřad a další), které jediné jsou oprávněné k vydání rozhodnutí o povolení těžby toto povolí. Rozhodnutí nevydává ani starosta města, ani členové rady, ani zastupitelé, ale příslušní úředníci výše uvedených úřadů. Rozhodování je v souladu se zákony a pokud těžaři vše, co orgány státní správy požaduji, nesplní, těžba se nemůže uskutečnit. Vážení spoluobčané, doufám, že jsem uvedl dost argumentů pro to, abyste si na celou věc udělali svůj názor. Věřte, že veškeré mé konání není vedeno osobními zájmy a prospěchem a je zcela v souladu se zákonnými normami. Stejným způsobem jsem byl napadán před tím, než začal provoz firmy Pöttinger a ukázalo se, že podpora této aktivity ze strany města byla správná. Věřím, a to nejen já, že pokud těžaři získají všechna potřebná povolení k těžbě, nebude to ke škodě našeho města. Václav Heřman dokončení z 1. strany RADA MĚSTA ROZHODOVALA RM schvaluje ukončení nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech nájemce p. Michal Majer. Nájem skončí dohodou všech smluvních stran ke dni RM schvaluje ukončení nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech nájemci manželé Lucie a Pavel Cvrčkovi. Nájem skončí dohodou všech smluvních stran ke dni RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech pro nájemce p. Jakuba Nývlta. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech pro nájemce p. Martina Samka. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech pro nájemce pí Petru Fodorovou. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě čp.164 v ul. Mokrého ve Vodňanech pro nájemce p. Martina Šoula. RM bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp.22/ii v ul. Dr.Hajného ve Vodňanech nájemce p. Libor Čajan. Nájem skončí dle podmínek nájemní smlouvy ke dni RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce pí Lenku Havlíkovou na dobu určitou od do RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce pí Lucii Fedynyczovou na dobu určitou od do RM neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Římskokatolické farnosti Strakonice, vikariátu Strakonice. RM schvaluje Smlouvu o provedení ohňostroje uzavřenou mezi Milan Skála, Dobřanovská 522, Volyně a městem Vodňany. Rada města přijala dne následující usnesení: RM schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rozšíření bezdrátového rozhlasu ve Vodňanech těmto subjektům: 1. VEGACOM a.s. Kolbenova 942/38a, Praha 9 2. Montela s.r.o Kněžskodvorská 535/25, České Budějovice 3. TIOS plus s..r.o. MSGRe Staška 79, Domažlice 4. Empemont s..r.o. Železničního vojska 1472, Valašské Meziřící 5. Bártek rozhlasy, s..r.o. Podlesí 418, Valašské Meziříčí 6. Satturn Holešov s..r.o. Dlažánky 305, Holešov RM schvaluje navržené členy hodnotící komise včetně jejich náhradníků k posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na rozšíření bezdrátového rozhlasu ve Vodňanech. Členové hodnotící komise/ náhradník: 1. Ing. Naděžda RICHTEROVÁ/ Vlastimil VÁVRA 2. Eduard JINDŘICH - HZS / František REMIÁŠ 3. Ing. Jiří KULÍK/ Vlastimil ŠAŠEK 4. Vladislav FILIP/ Dagmar DVOŘÁKOVÁ 5. Ing. Ludvík MUSIL/ Aleš DVOŘÁK RM schvaluje Smlouvu významného zákazníka uzavřenou mezi T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a městem Vodňany. RM schvaluje předložený návrh kupní smlouvy na koupi GPS přijímače Trimble GeoXT pro sběr geoinformačních dat o území, včetně softwarového vybavení, uzavřenou mezi městem Vodňany (odběratel) a firmou GEOTRONICS Praha, s.r.o., se sídlem Pikovická 206/11, Praha 4 (dodavatel). Nákup GPS Trimble GeoXT je podmíněn získáním grantu od Jihočeského kraje, který je vyhlášen pod názvem Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. RM schvaluje výměnu dvou kalových čerpadel v čerpací stanici Čežárka dle předložené nabídky 1. JVS a.s. České Budějovice. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 35/09 uzavřenou mezi městem Vodňany a Nadací ČEZ, Seifertova 55/570, Praha 3, IČ: Nadační příspěvek ve výši ,- Kč bude použit na realizaci projektu Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Škorna. RM schvaluje doplnění smlouvy zástavní s firmou František Jampílek, Na Pruhu 335, Lázně Toušeň, IČ: a firmou TOMI písek s.r.o., Cukrovarská 34, Praha 9, IČ: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 231/6 v k.ú. Radčice u Vodňan mezi městem Vodňany a manželi PhDr. Marií Lhotovou a Ing. Janem Lhotou, bytem Plzeňská 232/4, Praha 5 - Smíchov. Předmětem smlouvy je dotčení výše uvedené nemovitosti právem strpění uložení vodovodní přípojky v rámci stavby Vodovodní přípojka Radčice u Vodňan č.p. 9 na st.p.č. 22/1 a právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost se zřizuje bezúplatně. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1043/55 v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a panem Josefem Kašparem. Předmětem smlouvy je dotčení výše uvedené nemovitosti právem strpění uložení plynové přípojky v rámci stavby Plynofikace RD Smetanova č.p. 610, na st. p.č. 945 v k.ú. Vodňany a právem přístupu za účelem opravy a údržby.věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost se zřizuje bezúplatně. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci s nájemcem p.tomášem Melicherem na bytovou jednotku tř. A vel. 3+1 (výměra 63,10 m 2 ) v domě čp. 845 v ul. Kodádkova ve Vodňanech. Výše nájemného bude činit 82,- Kč/m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce pí Zuzanu Stlukovou na dobu neurčitou od RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce pí Olgu Novou na dobu neurčitou od RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce p. Jaroslava Špinku na dobu určitou od do RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce p. Zdeňka Kronuse, a to od na dobu určitou do RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu pro nájemce pí Martu Růžičkovou v předloženém znění. RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu pí Monice Žigové z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy. RM schvaluje Smlouvu na dodávku programového modulu a na poskytování služeb k produktu účetnictví a rozpočet uzavřenou mezi GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ a městem Vodňany. RM schvaluje Smlouvu na dodávku programového modulu a na poskytování služeb pokračování na 3. stránce 2

3 RADA MĚSTA ROZHODOVALA k produktu kniha došlých faktur uzavřenou mezi GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ a městem Vodňany. RM schvaluje Smlouvu na dodávku programového modulu a na poskytování služeb k produktu pokladna uzavřenou mezi GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ a městem Vodňany. RM schvaluje panu Michalu Troblovi podle Obecně závazné vyhlášky o symbolech města a jejich používání použití znaku města Vodňany na plakátech a propagačních tiskopisech v rámci akce 10. MOTOSPRINT VODŇANY RM schvaluje Smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu uzavřenou mezi Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1 a městem Vodňany. RM schvaluje: a) výzvu a podmínky pro výběr zhotovitele na ání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování žádosti o podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období na projekt Vodňany Regenerace části městské památkové zóny b) tyto firmy: - Fandat, spol. s r. o. Jičínská 17, Praha 3 - Regionální rozvojová agentura, Budovatelů 2830, Most - Eurovision, s.r.o., 6, Brno RM jmenuje výběrovou komisi pro výběr vedoucího finančního odboru Městského úřadu Vodňany ve složení: Václav Heřman, PhDr. Alena Cepáková, Ing. Blanka Vykusová, CSc., Vladimír Bezděkovský, Ing. Jiří Faktor, RNDr. Ivo Přikryl, Vlastimil Žák, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, Jaroslava Zlatohlávková PhDr. Alena Cepáková FINANČNÍ ODBOR INFORMUJE Splatnost místních poplatků Upozorňujeme všechny poplatníky povinné ze znění příslušných obecně závazných vyhlášek na splatnost některých místních poplatků. Místní poplatek ze psů za rok 2009 do výše 500,- Kč ročně byl splatný do , v částce vyšší než 500,- Kč byla do stejného data splatná nejméně? tohoto poplatku, zbývající část je splatná nejpozději do Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně poplatek za TKO ) za rok 2009 byl splatný alespoň ve výši? do , druhá polovina poplatku je splatná do Poplatek bylo možné do uhradit i jednorázově. Upozorňujeme poplatníky, že pozdě zaplacené místní poplatky lze navýšit až do výše trojnásobku základní sazby. Výše uvedené poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny města na finančním odboru MěÚ Vodňany nebo na účet města. V případě bezhotovostní úhrady je potřeba uvést správný variabilní symbol plateb číslo účtu a příslušný variabilní symbol na požádání sdělí p. Christová (tel , nebo p. Čadková (tel , na finančním odboru MěÚ Vodňany. Ing. Vladimíra Štorková, vedoucí finančního odboru Střední odborné učiliště služeb Vodňany Zeyerovy sady 43/II, Vodňany tel: Střední odborné učiliště služeb Vodňany nabízí na školní rok 2009/2010 místa v tříletých učebních oborech s výučním listem. Od vyučujeme podle nových ŠVP H/01 Zámečník Výroční schůze ZO SPCCH Vodňany Dne 17. dubna 2009 proběhla v městské hale ve Vodňanech výroční schůze Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR. Schůzi zahájil její předseda Jaroslav Kašpar, který přivítal všechny přítomné členy a naše hosty pana starostu Václava Heřmana a policistku nprap. Editu Žežulkovou. PhDr. Alena Cepáková byla panem starostou omluvena. Předseda nás seznámil s prací výboru a celé naší organizace, kde se konečně vyřešilo placení ročních příspěvků. Poté předal slovo paní Žežulkové, která nám udělala přednášku o bezpečnosti. Její přednáška byla velmi poučná, všichni přítomní bedlivě poslouchali a po skončení ji odměnili bouřlivým potleskem. Poté se ujal slova pan starosta, který všechny seznámil s pracemi na parkánu, s úklidem města a s dalšími investičními pracemi, které připravuje Městský úřad. Všechny pozval na Vodňanské rybářské dny. Paní Pekařová, hospodářka naší organizace, nás seznámila s hospodařením a finančními záležitostmi ZO SPCCH. Požádala o minutu ticha za osm našich zemřelých členů. Předseda poděkoval Městskému úřadu, panu starostovi a dr.cepákové za finanční pomoc. Dále Jihočeským drůbežářským závodům, řediteli Martinu Škáchovi a paní Aleně Váchové, Pekařství a cukrářství Milana Kodádka za dodání cukrářských výrobků. A dále děkujeme panu Martinu Kreuzovi za vytisknutí potřebných materiálů a zaměstnancům Městské haly. Nakonec bylo podáno občerstvení a předseda popřál všem hodně zdraví do jarního období. Všechny mrzelo, že se už podruhé nedostavila okresní předsedkyně Drahuše Kolářová, i když byla řádně pozvána. Předseda Jaroslav Kašpar, místopředsedkyně Věra Urbanová a hospodářka Hana Pekařová ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA INFORMUJE Město Vodňany zveřejňuje záměr pronajmout : Nebytové prostory v objektu čp.22 v ul. Dr. Hajného ve Vodňanech Prostory v I.NP o výměře 36,20 m 2 Prostory v I.NP o výměře 37,70 m 2 Prostory ve III.NP o výměře 8,30 m 2 Prostory ve III.NP o výměře 153,52 m Nebytové prostory v domě čp. 476 v ul. Kodádkova o výměře 45,30m 2 /suterén/ Nebytové prostory v objektu čp.32 v obci Radčice bývalá prodejna, o výměře 90,74 m H/01 Nástrojař H/01 Zahradník, zahradnice H/01 Cukrář, cukrářka H/01 Kuchař-číšník, kuchařka-servírka E/001Kuchařské práce Zájemce o uvedené obory zveme k návštěvě, návštěva je možná též po telefonické domluvě na č: tel PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto autoservisu pana Milana Bašara v Budějovické ulici ve Vodňanech za promptně provedené opravy mého vozidla. Jaroslav Kašpar, Vodňany Odbor školství, mládeže a tělovýchovy informuje Od 1.září 2009 bude Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice, pracoviště Vodňany, ádkova ulice 453 (budova DDM) sídlit v budově Základní školy Vodňany, nám. 5.května 104. Ing. Monika Kadlecová vedoucí OŠMT 3

4 VÍTÁNÍ Maminka mně krásně zpívá, večer zas pohádky vypráví. celý den mě učí dívat do nebe, do stromů, do trávy. V posledním dubnovém týdnu jsme na městském úřadě měli hned dvě slavnosti vítání nových vodňanských občánků do života. V úterý se přišly představit tyto děti: Kristýna Danielová, Tereza Benešová, Jiří Novotný, Tomáš Vácha, Nikolas Melicher, Elen Kiewegová, Matyáš Hraba, Tomáš Cellery, Noemi Jurašová, Ondřej Pícha, Dominik Gergischan, Linda Krausová a Adéla Roučková. Ve čtvrtek se řady novorozeňátek rozrostly o Davida Hulínského, Marka Jedlisku, Alenu Polívkovou, Tomáše Matějku, Simonu Velkovou, Thomase Dumpse, Milana Bílého, Kamilu Pouzarovou, Katku Toncarovou, Kristýnu Samkovou a Marii Borovkovou. Blahopřejeme všem rodičům a přejeme dětem i dospělých hodně zdraví a spokojenosti. PhDr. Alena Cepáková Dům dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě Strakonice Pobočka VODŇANY, Kodádkova 543/II, Vodňany PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE VODŇANECH 1. termín: do MOJE PRVNÍ TÁBOROVÉ DOBRODRUŽSTVÍ celotáborová hra a program přizpůsoben pro menší děti - cena: 1 000,- Kč - přihlášky: Lukáš Schovanec, DDM Vodňany, 2. termín: do NEKONEČNÝ PŘÍBĚH - cena: 1 000,- Kč - přihlášky: Lukáš Schovanec, DDM Vodňany 3. termín: do KAŽDÝ DEN JE SVÁTEK - cena: 1 000,- Kč - přihlášky: Iveta Bartošová, DDM Vodňany Program táborů bude probíhat každý den od 8:00 do 16:00. Obědy jsou zajištěny. Součástí programu jsou celodenní a půldenní výlety, hry, soutěže a malé překvapení. Děti se zúčastňují celého programu a získávají body v rámci celotáborové hry a svého týmu. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na Dům dětí a mládeže Vodňany. Do 15. června Bližší informace: DDM Vodňany, Kodádkova 453/II, tel: (I. Bartošová) nebo DDM Strakonice, Na Ohradě 417, tel: (L.Schovanec) Manželům Pouzarovým přibyla ke Klárce druhá dcerka Kamilka. foto: Marie Černá ženské poetické trio POD / NAD / UPROSTŘED oznamuje, že chytlo cestovní horečkua vydalo se na další literární performance NESTUJ - CESTUJ! A tak neváhejte a vydejte se letem světem na lážo plážo, kde naleznete báječnou muziku, divoké voice bandy, vyhřáté moře textů převzatých i vlastních skvělé humorné koktejly Vám namíchají Lenka Ebelová, Jaroslava Masopustová a Hana Patrasová. Na kytaru mistrně zahraje Michal Plachta! Naše cesta začíná: od 19.h v Muzeu ve Vodňanech Manželé Novotných přivítali své druhé dítě synka Jiříčka. foto: Marie Černá Sportovní pohádka Už 6 let jezdím s dětmi ze tříd do Strakonic na okresní soutěž ve vybíjené. Pokaždé jsme se umístili na medailových místech, dvakrát dokonce zvítězili. Od loňského roku má tato soutěž svého sponzora, čímž se zvedla její úroveň a také už vítězné družstvo postupuje do krajského případně dalších kol. Svůj podíl na růstu kvality mají i páni rozhodčí, protože jsou objektivní a spravedliví. Děti si tento přístup zaslouží a také ho náležitě oceňují. A já se na tuto akci těším čím dál víc. Každoročně jsem totiž svědkem zvláštní proměny. Jakmile si děti v šatnách oblečou dresy s nápisem ZŠ BAVOROVSKÁ VODŇANY, něco se s nimi stane. Najednou neslyšíte sprostá slova, celá parta se domlouvá na taktice, povzbuzuje se k nejlepším výkonům, vzájemně se chválí. Děti respektují, že rozhodčí má vždycky pravdu, nehádají se a nediskutují. A co je snad ještě lepší, že ve chvílích, kdy nehrají, jdou sportovně fandit druhé vodňanské škole. Přála bych Vám zažít ten prima pocit, kdy strakonická tělocvična hřmí pokřikem Vodňany, do toho! Letos jsme se probojovali celou soutěží bez ztráty kytičky, prohráli jsme, bohužel, nejdůležitější zápas, a to boj o 1. místo. Děti byly smutné, to je přirozená reakce (ostatně po prohraném finále nejásal ani Federrer), ale vyrovnaly se s prohrou statečně a kluci už se těší, jak soupeřům ukážou při fotbalovém turnaji. Skvělá ukázka sportovního přístupu, viďte? Shodou okolností se v týž den konal Předmájový běh městem. Protože se vybíjená protáhla, do Vodňan jsme se vraceli až po 15. hodině. Pět našich nezničitelných sportovců se utíkalo domů převléct a já je šla na poslední chvíli přihlásit do závodu. Všechno dobře dopadlo, pro naši školu to znamenalo pět medailí a šest rozzářených tváří. Ta šestá byla moje. Družstvu ZŠ BAVOROVSKÁ za skvělou reprezentaci školy i našeho města děkuje Lenka Šťástková. 4

5 13. ročník Zeyerových Vodňan Ve středu 29. dubna uspořádala Městská knihovna ve Vodňanech spolu s Městským muzeem a galerií ve Vodňanech a Jihočeským klubem Obce spisovatelů již 13. ročník. Zeyerových Vodňan se v letošním roce zúčastnilo 15 spisovatelů. Dopoledne jako každoročně proběhly besedy na všech stupních vodňanských škol. Také se uskutečnila beseda v Základní škole v Bavorově, kterou navštívili spisovatelé František Niedl z Českých Budějovic a Michael Lorenc z Nových Hradů, a v Domově důchodců, kde besedoval vodňanský Jan Bauer. V ZŠ Alešova proběhly zároveň tři besedy. Pro čtvrté třídy si připravil povídání českobudějovický Hynek Klimek a ve dvou devátých třídách besedovala českokrumlovská spisovatelka a básnířka Vlasta Dušková a táborský literát Přemysl Veverka. Deváté třídy ZŠ Bavorovská navštívili 2 spisovatelé, pražský Luboš Y. Koláček a plzeňský básník Josef Hrubý. Milevský spisovatel a historik Vladimír Šindelář a současně Pražák Jaroslav Čejka besedovali na gymnáziu. SOUs poctila svou návštěvou novinářka a spisovatelka Hanka Hosnedlová, v současné době předsedkyně Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Táborský scénárista a spisovatel Jan Míka si povídal se studenty SRŠ. Ladislav Beran z Písku, spisovatel detektivek a bývalý kriminalista, besedoval v soukromé střední škole TRIVIS. Dalšího programu se zúčastnil také šumavský spisovatel ze Stožce Petr Pavlík a vodňanský rodák Jiří Louženský. Tradicí se již stává předávání literární ceny Zeyerův hrnek. V letošním roce bylo uskutečněno v prostorách městské galerie. Ocenění předával za účasti starosty města Vodňan a ředitelky knihovny známý filmový režisér Zdeněk Troška. Vodňanský rodák a patriot Rudolf Berka převzal cenu za publikaci Vodňany literární, výtvarné a hudební a za propagaci města Vodňany. Přemysl Veverka převzal Zeyerův hrnek za román Skoky do světla a Michael Lorenc za sbírky básní Urousaný orel a Srocení. Předávání proběhlo za hudebního doprovodu žáků ZUŠ ve Vodňanech. Odpolední program organizátoři setkání zpestřili prohlídkou vodňanského kostela. V podvečerních hodinách proběhlo v městské galerii pod vedením předsedkyně Jihočeského klubu Obce spisovatelů Hanky Hosnedlové autorské čtení, které bylo doprovázeno vystoupením žáků ZUŠ Vodňany. Tohoto čtení se zúčastnilo 13 autorů, členů Jihočeského klubu Obce spisovatelů již jmenovaná Hanka Hosnedlová, Jan Bauer, Ladislav Beran, mladá autorka Stanislava Bumbová, Hynek Klimek, Michael Lorenc, Jiří Louženský, Jan Míka, František Niedl, nejmladší člen klubu Jiří Sivok, básník Martin Šesták, Vladimír Šindelář a básník Josef Vrba. V okénku hostů ještě vystoupili Alena Melicharová, členka západočeského klubu Obce spisovatelů a ilustrátor Karel Kupka. Během večera proběhl také křest 4 knih, které do světa doprovodil kmotr Jan Míka. Vodňanské paměti a vzpomínky Františka Heritese pokřtil editor knihy Jiří Louženský, Jan Bauer detektivku Pražský rozparovač, František Niedl román Poslední batalion a Přemysl Veverka knihu Poutníkův lidický průvodce. Za MěK Vodňany, Libuše Petrášková Recitační soutěž Dětská scéna. Koncem ledna se na ZŠ Bavorovská začali někteří žáci svědomitě připravovat na recitační soutěž. Školní kolo recitační soutěže proběhlo 18.února a zúčastnilo se jí 25 žáků. Podívat se a povzbudit přišli někteří spolužáci i rodiče. Porota složená z řad pedagogů 1.stupně měla jako obvykle nelehkou úlohu. Konečné rozhodnutí vyvolalo radost i zklamání, ale pro všechny to byla jistě další dobrá zkušenost, kterou na této akci získali. Ve dnech 5. a 6. března se konala v DDM ve Strakonicích okresní kola této soutěže.tady se potvrdila naše správná volba postupujících, protože všichni žáci zde získali ocenění. Postoupili do krajského kola: 1.kategorie ýna Vondrášková ze 3.A, 2.kategorie Jarošová a Amálie Kormanová z 5.B Čestné ocenění získaly: 2. kategorie žběta Tlapová 5.B, 3. kategorie áclav Mašek 7.tř Pro nemoc se okresního kola nemohl zúčastnit nadaný Ája Leskovec ze 2.A. Čas, který zbýval do konání krajského kola, rychle uběhl, ale děvčata stačila ještě vylepšit a zdokonalit svá vystoupení. 16.dubna získala.kormanová a K.Vondrášková na krajské soutěži ve Strakonicích v DDM čestná ocenění. Děvčata měla radost, protože letošní úroveň recitátorů byla opravdu velmi vysoká. Blahopřejeme všem úspěšným soutěžícím a věříme, že své zkušenosti využijí v příštím roce. Mgr. Renata Černošková učitelka ZŠ Bavorovská NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE VODŇANECH BELETRIE Meyer, Stephenie: Rozbřesk - horory, bezvýhradně zamilovaná do upíra Asimov, Isaac: Já, robot - povídková sbírka klasika literatury sci-fi Gracie, Anne: Tudorovci. Král, královna a milenka - kniha podle scénáře Michaela Hirsta Tokarczuková, Olga: Běguni - autorka popisuje v novém románu svět dnešních poutníků Mach, Jan: Pornoherec na penzi - novela plná dialogů, úvah, historek, spojených v milostný příběh Sedlmayerová, Anna: Na límečku - román z vilové čtvrti je psychologickou kronikou zdejších obyvatel Saudek, Jan: Tramvaj noci - povídky, úvahy, propojené fotografiemi známého autora Zahradníček, Jan: pod bičem milostným - poezie Kundera, Milan: Směšné lásky - povídková kniha Holtz, Andrew: Dr. House - pravda a mýty o netradičních lékařských metodách v populárním seriálu White, Michael: Zlatý pentagram - magický, částečně detektivní příběh MacBride, Start: Žulové město - sériový vrah řádí a média prahnou po krvi Clegg, Gouglas: Mordred. Artušův bastard - fantasy příběh z časů krále Artuše Baldacci, David: Mrazivá pomsta - kdo likviduje bývalé elitní zabijáky, kteří pracovali pro vládu USA? Fink, Sheri: Válečná nemocnice - skutečný příběh o chirurgii a boji o život Counelle, Laurent: Muž, který chtěl být šťastný - poutavý příběh, který čtenáři otvírá celý svět nových možností Žáček, Jiří: Okurková sezóna - poezie Emmerová, Milada: Hejtmance z nemocnice - humoristické povídky Fousek, Josef: Na cestách s anděly - příhody o putování světem a životem Koláček, Luboš Y.: Utajený následník - historický román z doby Karla IV. Plaidy, Jean: Kladivo na Skoty - historický román ze 13. století Nesvadbová, Barbara: Brusinky - povídková kniha Vondruška, Vlastimil: Letopisy královské koruny - tři dobrodružné příběhy s detektivní zápletkou Smith, Tom Rob: Dítě číslo 44 - thriller situovaný do Ruska 50. let minulého století Pilcher, Rosamunde: Kolotoč - román ze současnosti Jenkins, Charles Robert: Komunistou z donucení - skutečný příběh amerického zběha v Severní Koreji Swarup, Vikas: Milionář z chatrče - filmový hit Dannyho Boyla, chudý chlapec ze slumu vyhrál v televizní soutěži Chadwick, Elizabeth: Šarlatový lev - historický román pokračování na 6. stránce 5

6 Pehe, Jiří: Tři tváře anděla - dramatické osudy tří generací jedné rodiny s českými, německými a židovskými kořeny Marounková, Hana: Cesta do hlubin psí duše - pohled psa na člověka Bartošová, Jana: Sušické pověsti - pověsti vydané vlastní nákladem Hrubý, Josef: Miláček Arcimboldo - poezie Klimek, Hynek: Strašidla od Šumavy po Prahu - slovník strašidel Dušková, Vlasta: Zatanči - sbírka povídek Veverka, Přemysl: Skoky do světla - sága romského rodu Šebů Bumbová, Stanislava: Člověk příjmením Žena - kniha povídek LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ Kozáková, Soňa: Já & písnička 4. Wilson, Jacqueline: Moje sestra Jodie Ross, Stewart: Starověký Egypt. Strhující komiks plný nebezpečí, kouzel, záhad Osborn, Mary Pope: Výprava na pustý ostrov Osborn, Mary Pope: Výprava za tajemným rytířem Pohádky česky anglicky Ježková, Alena: Prahou kráčí lev Pojerová, Petra: Jak se baví upíři Pojerová, Petra: Jak se baví čarodějky Pojerová, Petra: Jak se baví strašidla Shukem, Karl: Draci. Historie rodu Viktor na statku Kinney, Heft: Deník malého poseroutky Brezina, Thomas: Chrám hromů Chrám slunce. Tintinova dobrodružství DEN ZEMĚ Velký zájem dospělých i dětí vzbudila 7. května na vodňanském náměstí vzpomínková jízda historických vozidel uspořádaná k 64. výročí ukončení II. světové války. Foto: Ing. Petr Prášek 22. dubna jsme se i my na ZŠ Alešova připojili k oslavám Dne Země. Připomínáme si tak, že je nezbytně nutné začít se už konečně k naší Zemi chovat ohleduplně, šetrně a s úctou. Připravili jsme si hned několik aktivit. Ekologická minipohádka Jan Machart a David Janda z 8.B si nacvičili ekologickou minipohádku, kterou hráli svým mladším spolužákům z prvního stupně a z jejich vyprávění vyplynulo pak poučení, jak správně třídit odpady. Přihlížející děti si to hned i prakticky zkoušely. Kubo! Třiď správně! 7.B si připravila scénku, kde maminka (Magda Kunešová) posílá syna Kubu (Jakub Staněk) odnést odpadky a nakazuje mu, že je musí správně roztřídit. Ovšem Kuba si chce jít hrát a třídit se mu nechce, tak všechny odpadky hodí do popelnice. To naštve barevné kontejnery na tříděný odpad, chytnou Kubu, vytahají ho za ucho a vysvětlí mu správné třídění (roli kontejnerů perfektně zahráli: Michaela Kocourková, René Pinďák, Jakub Petrák a Josef Kaša). Samozřejmě děti Kubovi pak pomáhaly správně odpady roztřídit. Sázení dubů Žáci 8.B se vydali do okolí Pražáku, kde se zapojili do sázení dubů. Zde je několik jejich postřehů: - Líbilo se mi, že můžeme trošku přírodě pomoci a že ty stromy budou potřeba. (Václav Tesař) - Naučili jsme se sázet stromy a až budeme chtít zase sázet, tak už víme jak na to. (Simona Veselá) - S kamarádem jsme zasadili společně tři stromy do lajny a také jsem si dal ke kořenům jednoho z nich přání dopis. Každý by měl zasadit alespoň jeden strom, a to jsme splnili na jedničku. (Kamil Kuneš) - Tento den byl velice zajímavý a dobrý pro přírodu. Mělo by to dělat více lidí, abychom ji pomohli a neničili. (Kateřina Tesařová) Žáci měli z odvedené práce velmi příjemný pocit a děkujeme Odboru životního prostředí na Městském úřadě ve Vodňanech a technickým službám za pomoc při zajištění této akce. V dalších dnech se žáci 9. tříd seznámili s provozem čistírny odpadních vod a žáci 6. tříd se zúčastnili programu ke Dni Země, který pro ně připravil DDM. Mgr. Jitka Bromová Žáci 7.B ZŠ Alešova si připravili scénku o třídění odpadů pro své mladší spolužáky. 6

7 Fenomenální vítězství ZŠ Alešova na okresním turnaji ve vybíjené JIHOČESKÝ ZVONEK 2009 (19. ročník) Čtvrtek 30. dubna 2009 se zapsal zlatým písmem do historie ZŠ Alešova ve Vodňanech. Poprvé žáci 5. tříd vyhráli okresní přebor ve vybíjené ve Strakonicích. Bylo to velmi náročné, vládlo silné napětí a každý hrál jak nejlépe uměl. I přes velkou snahu všech osmi soutěžících družstev jsme to zaslouženě vyhráli právě my. Za 1. místo jsme postoupili do krajského finále v Jindřichově Hradci, které se koná Doufejme, že se dobře umístíme i v tomto kole. Tak nám přejte hodně štěstí a držte palce. Paní učitelka Alena Příhodová a žáci Jan Koloušek, Ernest Džudža, Pavel Mareček, Martin Novák, Pavel Pavelka, Petr Kolář, Daniel Hrdlička, Filip Hubáček, Jan Kopřiva, Jiří Ryvák, Petr Dušek a Rostislav Bláha. Jak se k nám dostal Jurášek V hodině občanské výchovy nás vzala paní učitelka na výstavu obrazů Jiřího Šedého: Nebýt na světě zbytečný. Na výstavě jsme do pracovních listů zapisovali různé informace např. o malíři a jedna otázka také byla, který obraz se nám nejvíce líbí. A tak to začalo. Když to paní učitelka četla, zjistila, že se nám nejvíc líbil obraz s modrými bublinami, mezi nimiž byl bílý kůň. No, a najednou tu byla myšlenka, že bychom si ho mohli koupit do třídy. Po třídě koloval papír a na něj jsme se zapisovali, kolik by kdo mohl na obraz přispět. Když jsme měli celou částku, došel ho Marek koupit. Vybrali jsme mu místo nad tabulí. Každý, kdo k nám přijde, ho obdivuje, a my jsme rádi, že nám Jurášek zpříjemňuje školu. P.S. 1.dubna.2009 tedy na Apríla se naše třída rozhodla pozlobit paní učitelku. Kluci sundali obraz Juráška a holky šly pro oběť s tím, že kluci míčem srazili obraz a ten spadl za tabuli. Paní učitelka přiběhla a celá naštvaná popadla židli, aby se podívala za tabuli, když v tom celá třída vyhrkla: APRÍL! Urtčitě si každý umíte konec domyslet. Paní učitelka nejprve zmateně koukala na jednoho po druhém a potom se rozesmála se slovy: Mně už by to stačilo! Martina Kočová, Samanta Kvítková a Káťa Mrvíková, 7.B ZŠ Alešova Sabina Nová a Václav Mašek Také v letošním roce proběhla na ZŠ Bavorovská pěvecká soutěž pod názvem Jihočeský zvonek. Účastní se jí převážně žáci ZŠ, ale i studenti Gymnázia Vodňany. Školní kolo se uskutečnilo již v březnu a vždy o něj projevují největší zájem děti z 1. stupně. Je proto škoda, že do dalšího kola může porota vyslat až žáky od 4. tříd. Okresní soutěž se konala 23.dubna ve Strakonicích a v posledních letech má díky paní ředitelce DDM Mgr. Ivě Šrámkové velmi pěkné zázemí. Naši žáci a studenti gymnázia se umístili takto: Základní škola: I. kategorie (4.-5.tř.) 1. místo Sanina Nová (5.A ) 2. místo Dominika Jarošová (5.B) II. kategorie (6.-7.tř.) 1. místo Václav Mašek (7.tř.) 2. místo Jitka Troblová (6.A) Gymnázium IV. kategorie (moderní) 1. místo Alena Böhmová (tercie) Potěšením pak bylo poslouchat výkony dětí v krajském kole. V Českých Budějovicích se 5.května představilo celkem 60 vystoupení. Strakonický okres mohlo reprezentovat 5-6 vystoupení, z toho byli dva žáci ZŠ Bavorovská a jedna studentka Gymnázia. Loňské zlaté pásmo zde obhájil Václav Mašek, ve stříbrném pásmu se umístila Alena Böhmová, Sabina Nová skončila v pásmu bronzovém. Je to radost sledovat, jak z některých dětí rostou opravdové osobnosti a výborní muzikanti, samozřejmě především díky poctivé práci v ZUŠ. Mgr. Hana Bezděková učitelka ZŠ Bavorovská Žáci 7.B ZŠ Alešova s obrazem Juráška Alena Böhmová 7

8 Žáci paní učitelky Evy Matouškové opět skvěle reprezentovali naše město. Ve dnech dubna 2009 proběhlo ve Vysokém Mýtě Ústřední kolo národní soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje. V jedné z nejobsazenějších kategorií se svými flétnami bojovali Eliška Holečková a Antonín Trojan (minule jsem ho záhadně překřtila na Václava, tímto se mu omlouvám). Eliška ve 4. kategorii dosáhla vysokého bodového ohodnocení, čímž si zajistila prvenství a Antonín v téže kategorii získal krásné 3. místo. Tím však soutěžní klání flétnistů Paní učitelka Matoušková se svými žáky A. Trojanem a E. Holečková ZUŠ Vodňany opět bodovala v letošním školním roce ještě neskončilo. Na 6. ročník soutěže Novohradská flétna vyrazilo 7. května do Nových Hradů se svojí paní učitelkou dokonce sedm žáků. I tentokrát mezi více než stovkou soutěžících prokázali své umělecké škole čest. V nejmladší 1. kategorii zvítězila Terezka Froydová a 2. místo obdržel František Mrvík. Ve 2. kategorii, zastoupené nejvyšším počtem účastníků (29), vybojoval 2. místo Karel Leskovec. Anežka Mrvíková se nenechala zahanbit mladším bratrem a odvezla si diplom za 2. místo ve 3. kategorii. 1. místo ve 4. kategorii bylo uděleno dvakrát. Podělili se o ně Eliška Holečková a Antonín Trojan. Eliška navíc, díky nejvyššímu bodovému ohodnocení, získala cenu Absolutní vítěz. V 5. kategorii naši ZUŠ zastupoval Václav Mašek. Ani on neodjížděl bez skvělého výsledku. Na své 2. místo mohl být opravdu hrdý. Všem účastníkům srdečně blahopřeji, držím jim palce a těším se, že se ještě budu moci zmínit o jejich úspěších z další květnové soutěže pořádané plzeňskou konzervatoří. Eva Marková LOUTKOVÉ DIVADLO PIMPRLATA při MěKS Vodňany pořádá rozlučkovou akci s divadelní sezonou 2008/09 dne od 15 hodin v zahradě RESTAURACE NA RADOSTI vstupné 20 Kč A co vlastně zažijete? Kašpárkovu cestu za pohádkou a za zvířátky, ale také soutěže i radovánky! Paměť sbírky vodňanského městského muzea Během doby svého trvání Městské muzeum a galerie se věnuje soustavné vydavatelské činnosti. Především galerijní činnost byla v minulosti hojně dokumentována v řadě monografických katalogů jednot- livých výtvarníků, ale i kolektivních výstav. Na konci března t. r. vyšel ve Vodňanech katalog, jaký dosud v rozsáhlém výčtu této produkce zcela určitě chyběl. Jedná se o publikaci, která se soustředí na obrazové postižení nejen expozic muzea a galerie, jejich současný i historický vzhled, ale především zachycení muzejních sbírkových předmětů a sbírkových souborů. Zájemci si v nové publikaci na zdařilých fotografiích Pavla Hrdiny mohou prohlédnout část pozůstalosti Františka Heritese a pozůstalosti Julia Zeyera, ukázky ze souboru kreseb Čestmíra Johna a ze souboru akvarelů Vojtěcha Kubašty. Zařazeny jsou také návrhy ex libris pro Boženu Heritesovou od Jana Zrzavého či malířské náčiní Václav Štětky. Fotografie rychtářského práva, znaku a pečetidel města dokumentují historii města. Nechybí zde pochopitelně nález křepického zlata z roku V katalogu je také uvedena archeologická a numismatická sbírka, soubor rukopisů a starých tisků, časopisy a kroniky nedávné minulosti. Výrobky ze dřeva, kovu, keramiky, porcelánu, skla a textilu, ale i soubor zbraní a přístrojů prezentují řemeslnou a technickou dovednost našich předků. Najde se tu i několik raritních předmětů krokodýl nilský, divadelní buben či kočárek pro panenky. Katalog zahrnuje krátký text o historii muzea a jeho sbírky. Seznámení se s vodňanským muzejním pokladem, který je zčásti ukryt návštěvníkovu bystrému oku v depozitáři, má přispět k vytváření našich vazeb ke kulturně historickému dědictví města Vodňan a Vodňanska. Na základě této myšlenky bylo vydání uvedeného katalogu podpořeno finanční dotací ze zdrojů Jihočeského kraje. Jitka Velková ředitelka MaG 8

9 Pálení čarodějnic Vznik této tradice se přesně neví. Důležitou roli zde hrál oheň a víra lidí v jeho sílu a ochranou moc.čarodějnice byla symbolem zla a symbolické pálení figurín čarodějnic tak charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat. Dnes se udržuje Pálení čarodějnic jako zábava mládeže a dětí. Na tuto tradici jsme navázali i v domově mládeže SOUs Vodňany v pondělí Ubytované čarodějnice připravily pro malé děti z vodňanského Sokola sportovní radovánky, jejichž součástí bylo plnění nelehkých disciplín, jako hod koštětem, prolézání strašidelným pytlem, chůze v kouzelných botách, apod. Na oplátku si malé děti zvolily Miss čarodějnici. Ubytovaní chlapci postavili na zahradě domova mládeže malou vatru a do ní jsme na závěr hodili slaměnou čarodějku (vyrobily ji zahradnice s pí. mistrovou odborného výcviku). Kluci se pečlivě starali o oheň, aby děti s pomocí maminek mohly opékat špekáčky. Celé slunečné odpoledne provázel radostný dětský smích, což bylo to nejdůležitější. Při odchodu domů dostaly děti medové perníčky (napekly a nazdobily cukrářky při odborném výcviku). Velká pochvala patří dětem z vodňanského Sokola za jejich obratnost a šikovnost. Poděkování pak všem zúčastněným. Květa Louženská TJ Karate Vodňany Chtěli bychom Vám představit oddíl TJ Karate Vodňany, který v našem městě představuje jednu z mála možností nejen sportovního vyžití především dětí a mládeže. Oddíl, který má dnes 68 stálých členů od 7 do 48 let, založil již v roce 1995 Ivo Hoffman jako oddíl zaměřený na výuku tradičního karate. Od roku 2007, kdy se náš oddíl připojil jako satelitní oddíl k nejúspěšnějšímu oddílu sportovního karate v ČR, k TJ Karate České Budějovice, jsme se začali ve větší míře věnovat i výuce sportovního karate. Pod vedením zkušených trenérů Luďka Manna a bývalého reprezentačního trenéra, mistra republiky, Jiřího Měkuty se děti začaly připravovat na účast na soutěžích. Úsilí trenérů i dětí, pro něž se stala možnost porovnání svých schopností s jinými karatisty pochopitelnou motivací, se již od počátku začalo odrážet v jejich úspěších. Nejprve na krajské a od letošního roku, kdy se členové závodního oddílu začali pravidelně účastnit i národních soutěží, i na republikové úrovni. Přes teprve krátkou dobu, po kterou se náš oddíl sportovnímu karate věnuje, se jim již pravidelně daří umisťovat se na stupních vítězů. Máme tedy medailisty z krajské ligy, krajského přeboru i z národních pohárů. Za prozatím největší úspěch považujeme výsledky dosažené na nejtěžším republikovém turnaji Grand Prix Hradec Králové, zařazeném do Středoevropské ligy karate, jehož se zúčastnili závodníci z 20 států a odkud se našim dětem i přes velice těžkou konkurenci podařilo přivézt jedno třetí, tři pátá a dvě sedmá místa. Věříme, že se našim karatistům podaří úspěšně reprezentovat náš oddíl i na letošním mistrovství ČR, druhém z vrcholů letošní sezóny. Zatím nás ale ještě čeká především deset dalších národních soutěží, krajský přebor a dvě kola krajské ligy, z nichž se jedno bude konat 10. října 2009 ve Sportovní hale ve Vodňanech, kam si Vás coby pořádající oddíl dovolujeme jako diváky pozvat. Ovšem ani začínající karatisté nezahálejí, což dokázali zejména letos v dubnu na 1. ročníku závodů kata v Českých Budějovicích, odkud přivezli množství medailí a suverénně tak předčili začínající karatisty z ostatních oddílů. Oddíl začátečníků, kde se učí úplným základům karate, mohou navštěvovat děti zhruba od osmi let, ale samozřejmě i starší. V současné době má tento nábor 25 členů, kteří se na trénincích scházejí pravidelně dvakrát týdně. Rovněž dvakrát týdně trénují členové základního oddílu, kde cvičí již zkušenější děti a kde se kromě základních technik učí složitější sestavy tzv. kata, ale již i základy sportovního karate tzv. kumite. Tréninku obou těchto směrů, jak mistrovských kata, tak kumite a reálného boje, se pak intenzivně čtyřikrát týdně věnují členové závodního oddílu, jehož členy kromě dětí jsou i pokročilí dospělí, kteří se karate věnují delší dobu a jsou již na vyšších stupních technické vyspělosti. Ostatní dospělí, kteří s karate teprve začínají, navštěvují dvakrát týdně tréninky zaměřené převážně na výuku tradičního karate, sebeobrany pro boj z blízka, ale i ke karate neodmyslitelně patřících dechových cvičení. Je tedy vidět, že karate je sportem pro každý věk. Především ale pro děti a mládež (chlapce i dívky) představuje smysluplné a přínosné naplnění jejich volného času, vede ke zvýšení jejich nejen fyzických, ale i duševních schopností, učí je poznávat umění starých mistrů, snaží se naučit je překonávat překážky a nabízet jim alternativu k dnes bohužel častému vysedávání u počítačových her a televize. Pro děti i ostatní členy pořádáme i řadu doprovodných akcí. Jezdíme společně na výlety, účastníme se seminářů pořádaných těmi nejlepšími republikovými a mezinárodními mistry karate, pravidelně spolupořádáme podzimní a jarní soustředění a letní tábor. To je v krátkosti vše o oddíle TJ Karate Vodňany, více můžete nalézt na našich stránkách Zleva nahoře: Minh Thang Pham, V Halodová, L. Kieweg, J. Měkuta, zleva dole: T. Pěstová, K. Soukupová, K. Kiewegová, K. Halodová 9

10 Běhající ortoped Poslední čtvrtek v dubnu proběhl třidvacátý ročník Předmájového běhu městem Vodňany.Tentokrát byl doslova a do písmene předmájový, protože se konal přesně v předvečer krásného měsíce května. V propozicích, které byly zveřejněny v novinách, bylo datum Nebyl to aprílový žert, ale chyba a omyl, které jsem zapříčinil já.volný sváteční den pátek, který následoval,byl zřejmě příčinou toho, že na startu závodu bylo tentokrát méně závodníků, celkem 224. Na startu závodu se letos poprvé objevil závodník tmavé pleti. Byl to Serbessa Mulugeta z Týna nad Vltavou. Rodnou zemí sympatického atleta je Etiopie. Zdatným soupeřem tomuto borci v závodě byl domácí závodník Roman Budil. Roman, který je dopusud držitelem traťového rekordu (14:11,03 z roku 1996), doběhl jako druhý v absolutním pořadí za Mulugetou. Vítěz závodu, původem z afrického kontinentu, má běh jako koníčka. Dokazuje to účast na dalšcíh závodech..v Plzni doběhl v Plzeňském půlmaratonu na 3. místě. V Praze, kde se běžel maraton, skončil patnáctý. K těm, kterým se běh stal drogou, patří i domácí závodnice paní Irena Výborná. Ta si v letošním ročníku na vodňanském okruhu vytvořila osobní rekord. Měsíc před naším závodem vybojovala dokonce prvenství ve své kategorii v Pražském půlmaratonu.v Plzni skončila ( ) na této trati čtvrtá. K pravidelným účastníkům běžeckých závodů patřil i pan Antonín Reidinger z Pražáku. Bohužel v letošním i příštím ročníku se již do sportovní zápolení nezapojí, protože tragicky zahynul. Je ale třeba připomenout tohoto člověka se sportovním duchem, nestora našich závodů. K titulku na úvod článku.vítěz letošního ročníku pracuje jako ortoped v Týně nad Vltavou a možná že ho uvítáme v této profesi i ve Vodňanech. Předpověď počasí pro datum závodu nebyla příliš optimistické.v den závodu, ale bylo krásné slunné počasí a závodníci i pořadatelé si pochvalovali. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci závodů. Stejné poděkování patří i těm, kteří přispěli sponzorskými dary, které zajisté potěšily medailisty i ostatní účastníky závodů. Alois Gribáč, organizační vedoucí běhu Doběhla až k titulu Mistr České republiky Už několikrát jsme připomínali všestrannost cvičitelky našeho vodňanského Sokola Ireny Výborné. Nejen, že se dvakrát v týdnu věnuje svým cvičenkám v tělocvičně. Svůj zájem stále častěji věnuje dálkovému běhání. Letošní jaro ji zastihlo ve skvělé formě, což dokládají výsledky v renomovaných mezinárodních závodech. Pouze jako rychlostní trénink na 7,5 km pojala 13. dubna závod Táborská Harrachovka a stačilo to na první místo v její věkové kategorii. Hlavním cílem bylo uspět na mistrovství ČR v půlmaratonu 18. dubna v Pardubicích. Časem 1:47:32 stanula na nejvyšším stupni vítězů a mimo mistrovskou trofej, medaili a diplom se jí dostalo i gratulace od olympijské legendy Dany Zátopkové. O týden později absolvovala další tradiční vytrvalecký závod Kolem Hluboké. Náročných 25 km uběhla časem 2:14:55, a to jí zařadilo na 4.místo ze všech soutěžících žen. První májové dny oslavila již tradičně na vodňanském běhu, tentokrát jen druhým místem. Trasa pouhé 2 km je pro její běhání příliš sprinterská. Posledním během v jarní sérii byl 2. května další půlmaratón ve slavnostně vyzdobené Plzni. Zde dosažený čas 1:54:51 stačil mezi ženami své věkové kategorie na velmi pěkné 4. místo. Úspěchy Ireny Výborné nám dělají radost, vždyť propagují nejen naši sokolskou jednotu, ale dokladují i sportovní a společenskou vyspělost našeho města. Za výbor TJ Sokol Vodňany Jiří Pazdera Střední odborné učiliště služeb Vodňany Zeyerovy sady 43/II, Vodňany tel: * Cukrárna * IČO Prodejní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek obejdnávky na tel Na stupních vítězů na mistrovství republiky v půlmaratonu. PODĚKOVÁNÍ Chci touto cestou poděkovat pečovatelkám Domova s pečovatelskou službou ve Vodňanech, paní Mirce Kulířové a paní Renatě Matějkové a taktéž sestrám pobočky Červeného kříže ve Strakonicích, paní Evě Veselé a paní Lence Bejticové za obětavou pomoc při ošetřování mého těžce nemocného manžela Vladislava Mráze. Milada Mrázová 10

11 X XIII.ročník Předmájový běh městem Vodňany Čvrtek Nejmladší účastníci Kopencová Martinka(2007) a Bouberle Jakub(2007) Nejstarší závodník Scneider Karel(193ě)EON Triatlon Závodilo se za krásného slunného počasí.vítězové dostali živého kapra. Závodníci na prvních třech místech dostali diplom medaili a věcnou cenu.všichni soutěžící obdrželi diplom za účast.v dětských kategoriích dostal každý závodník sladký pamlsek a drobnou upomínku na závod. Příští ročník bude již 24. Proběhne tak jako vždy v poslední dubnový čtvrtek tj.tentokráte 29. NOVÁ KNIHA VE VODŇANSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU V dubnu 2009 vyšla nová kniha českobudějovického amatérského fotografa, turisty a publicisty Mgr. Petra Luniaczka s názvem Putování za jihočeskou lidovou architekturou. V brožované publikaci formátu A5 s laminátovou barevnou obálkou je na 128 stranách podrobně popsáno 36 výletů za tímto fenoménem, který proslavil jižní Čechy i za jejich hranicemi, a to ve všech sedmi bývalých okresech dnešního Jihočeského kraje. Dále v ní je 70 barevných fotografií na 32 stranách příloh na křídovém papíru plus 10 barevných fotografií na obálce a též 50 černobílých fotografií přímo v textu. Kniha je k dostání v našem informačním centru. Přímo přes Vodňany prochází výlet č.31, a to po trase Milenovice- Radčice - Chvaletice - Kloub - Křtětice - Lidmovice - Vodňany - Chelčice - Libějovice - Nestanice - Černěves. O AUTOROVI Mgr. Petr LUNIACZEK (1942), absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity (1963), prožil své mládí v letech v Liberci. Na konci r.1967 přišel do Českých Budějovic, kde až do r.1991 pracoval jako programátor, stal se kandidátem mistra v šachu a přes 20 let byl trenérem šachové mládeže. V letech působil jako učitel šachu ve své firmě Šachová škola Luniaczek, mezi jejímiž žáky byli i mistři Čech a ČR. Jeho velkou zálibou je již od mládí turistika : procestoval m.j. celé Jizerské hory a Ještědský hřbet s jejich podhůřím, Český ráj, Podkrkonoší a zejména jižní Čechy, kde si oblíbil zvláště Pošumaví a Novohradské hory. Od r.2004 na svých toulkách putuje s fotoaparátem - jako ryzí amatér - hlavně za lidovou architekturou po jižních, severních a východních Čechách a též za domy městských památkových rezervací a zón po jižních Čechách. Od r.2006 prezentuje své fotografie lidové architektury na různých výstavách hlavně v jižních, ale též severních a východních Čechách : např. v červenci-srpnu 2007 uspořádal v Lažišti výstavu Kouzlo lidových chaloupek pod Bobíkem, Boubínem a Mařským vrchem, v létě a na podzim 2007 proběhla v Pošumaví putovní výstava Lidová architektura Stašska, Vacovska a Česticka a jeho největší výstava Jihočeská lidová architektura s premiérou v únoru 2007, která byla v červenci-září 2008 instalována i v MIC Vodňany, má nyní svou již devátou instalaci v Lomnici nad Lužnicí (do ). Je rovněž autorem miniprůvodce Lažiště - popis turistických tras a lidová architektura v Lažišti a okolí, který vyšel v březnu

12 VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY Výstavu Zlaté Hory kouzelný kraj pokladů, uvedly žákyně tanečního oboru ZUŠ pod vedením pí učitelky M. Šindlerové. Návštěvníci Kulturního večeru přátelství vítala dechová hudba Skalanka ze slovenské Skalky nad Váhom. Dětský folklórní soubor Čajka přijel z partnerského mikroregionu Vlára-Váh, z obce Horná Súča. Mužský rakouský taneční soubor z partnerské obce Wartberg ob der Aist podal ve svém vystoupení téměř akrobatické výkony. Na první pohled jistě každého upoutala Císařská městská garda ze Zlatých Hor, která bojovala se svými polskými kolegy z Nysy. Nepřehlédnutelní byli také dudáci a dudačky z polské Czenstochowe. Foto: Ing. Petr Prášek 12

13 VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY Zcela kulturně odlišné tance zatančil řecký taneční soubor Antigoni z Krnova, který vystoupil pod záštitou Řecké obce partnerského města Zlaté Hory. mikroregionu Vlára-Váh z obce Horná Súča přijel také pěvecký soubor Hornosúčan. Rozdává radost již 35 let a patří tak mezi nejdéle působící sbory na území trenčianského kraje. Smíšený pěvecký sbor z polského partnerského města Sieraków v roce 2008 oslavil neuvěřitelné 95. výročí svého založení. Závěr Kulturního večeru přátelství patřil vodňanskému ženskému pěveckému sboru Regina pod vedením pí R.Chytilové. 13

14 Mateřské centrum DUHA PONDĚLÍ Klub maminek a miminek- Robátíček(děti do 1 roku) Kurz anglického jazyka-středně pokročilí (maminky) Kurz anglického jazyka-pokročilí (maminky) Budeme si hrát (maminky a děti) ÚTERÝ Klub dvojčat a vícerčat Zábavné odpoledne(maminky a děti) STŘEDA Batolátka (cvičeníčko,říkadla děti od 1-2 let) Hraníčko(maminky a děti) Klub maminek a dětí, Tanečníček ČTVRTEK Klub kojících maminek Kurz německého jazyka-začátečníci (maminky) PÁTEK Cvičení maminky s dětmi (2-3 roky) - Muzikoterapie (maminky a děti 2-3 roky) Zábavníček (maminky a děti) Hravé odpoledne (maminky a děti) PROGRAM ČERVEN 2009 AKCE: Středa: 10.června Beseda: Firma Nestlé - výrobky spojené i s ochutnávkou nápojů (v MC 10.00) Čtvrtek: 18.června Přivítání léta - odpolední vycházka pro maminky s dětmi, směr Loucký mlýn (od MC DUHA v 15.30) Středa: 24.června Zábavné hraní - v zábavném centrum Družba (v 10.00) PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK PROBÍHAJÍ KURZY ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA PRO MAMINKY, ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ.(JŠ POLYGLOT) NOVÉ POČÍTAČOVĚ-VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO MAMINKY, ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN LISTOPAD 2009 (PŘIHLÁŠKY V MC DUHA) informace : MC DUHA při MěKS Vodňany: Tel.: Možnost hlídání dětí v MC DUHA při potřebě matky (případně i s dalším dítětem) odejít k lékaři, nebo na úřady města.(nutno doložit) Program pro mateřská centra Vodňanské hrátky pro malé a velké běží v plném proudu. Pochodu kapra Jakuba (viz. foto) se zúčastnilo 107 dětí a 80 dospělých. Organizátoři se těší na další setkání 31. května t. r. na hřišti sportovního areálu Blanice, kde se uskuteční Staročeské hrátky. 14

15 VODŇANY VČERA a DNES Dům čp. 8 na vodňanském náměstí rodný domek vodňanského světově proslulého rodáka, houslového virtuóza Váši Příhody ( ). Současný pohled na stejný dům s pamětní deskou instalovanou v r ke stému výročí narození Váši Příhody. 15 Foto: Ing. Petr Prášek

16 Městské kulturní středisko Vodňany uvádí v červnu 2009 pondělí 1. června v hodin ČR NORMAL Thriller Normal je natočený podle skutečných případů sériových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. V roli českého Hannibala se na plátna kin vrací Milan Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Vstupné 64+1 Kč, 93 minut, mládeži přístupný od 15 let středa 3. června v hodin Francie, Velká Británie, Itálie VÉVODKYNĚ Historický film o anglické šlechtičně Georgianě, praprapratetičce princezny Diany. Podobně jako ona byla oslňující, charismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo... Vstupné 69+1 Kč, 110 minut, české titulky, mládeži přístupný pondělí 8. června v hodin USA RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentokrát modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí. Vstupné 64+1 Kč, 107 minut, české titulky, mládeži přístupný od 12 let úterý 9. června v 8.30 a 10 hodin DESET MALÝCH ČERNOUŠKů Výborné představení divadelního souboru Piškot Praha. Vstupné 40 Kč, 50 minut, pro MŠ a I. st. ZŠ středa 10. června v hodin USA VÁLKA NEVĚST Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě a nevěstě. Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší kamarádky Liv a Emma, jež si nemůžou být blíž a zároveň nemůžou být víc rozdílné. To vše se změní, když nešťastným omylem připadnou jejich svatby na jejich vysněném místě na tentýž den. Vstupné 59+1 Kč, 88 minut, české titulky, mládeži přístupný pondělí 15. června v hodin USA PÁTEK TŘINÁCTÉHO Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Deset dílů kultovního hororu Pátek třináctého si vybralo svou daň v podobě životů mnoha teenagerů, kteří byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Dvacet devět let po jedničce proto spojili síly produkující Michael Bay a režírující Marcus Nispel, kteří už dokázali resuscitovat Texaský masakr motorovou pilou, a natočili legendární horor znovu. Vstupné 59+1 Kč, 98 minut, české titulky, mládeži přístupný od 15 let Městská galerie a muzeum Vodňany Vás zve Mezinárodní den dětí neděle 31. května 2009 volný vstup pro děti a jejich doprovod NA VÝSTAVU V GALERII Jan Rapin obrazy (Praha) výstava potrvá do 31. května 2009 Zdeněk Punda obrazy (Vodňany) výstava potrvá do 7. června 2009 Paměť umění vodňanské galerie při příležitosti 40. výročí znovuotevření vodňanské galerie vernisáž v neděli 7. června 2009 ve hodin v kulturním programu vystoupí Veneta Marešová se svými žáky (zpěv) a Marcela Škabroudová (klavírní doprovod), ZUŠ Vodňany výstava potrvá do 30. srpna 2009 Od prázdnin do prázdnin výstava prací studentů Gymnázia Vodňany vernisáž 11. června 2009 ve hodin hudbou doprovodí studenti školy výstava potrvá do 5. června 2009 NA VÝSTAVU V MUZEU Rybářská tradice ve Vodňanech promítání krátkého filmu Jak se rybník loví výstava potrvá do 28. září úterý 16. a středa 17. června v 19 hodin AKADEMIE ZŠ ALEŠOVA Bližší na plakátech pátek 19. června v 19 hodin ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Vstupné dobrovolné pondělí 22. června v 9 hodin ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Pro ZŠ pondělí 22. června v hodin Velká Británie MILIONÁŘ Z CHATRČE Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Malik je teď však vyslýchán policií pro podezření z podvodu. Vypráví proto nekompromisním policistům svůj životní příběh, z něhož nejen vyplývá, odkud zná odpovědi na položené otázky, ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jeho dětství. Vstupné 59+1 Kč, 120 minut, české titulky, mládeži přístupný va Masopustová, Hana Patrasová) a hudební soubor PŘÍŠEŘÍ (Marcela Škabroudová, Dalibor Kovář, Michal a Jakub Plachtovi) NA VÝSTAVU V INFOCENTRU Zlaté Hory kouzelný kraj pokladů výstava fotografií potrvá do 28. června 2009 NA DIVADELNÍ A KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ V. MALÁ MUZEJNÍ NOC v pátek 5. června 2009 v hodin v bývalé synagoze vystoupí Ženské poetické trio POD.NAD.UPROSTŘED (Lenka Ebelová, Jaroslave spolupráci s Obcí Chelčice a O. S. Mája Tvořivé Cheličice výstava potrvá 28. června 2009 NA ZÁJEZDY VE SPOLUPRÁCI S CK FLORIA 13. června Bítov hrad Bítov největší sbírka vycpaných psů v Evropě hrad Landštejn Stráž n. Nežárkou - zámek Emy Destinnové cena: 320, Kč děti + důchodci, 350, Kč ostatní odjezd: 7.00 hodin, předpokládaný návrat: hodin pro děti a jejich rodiče Vodňanské hrátky pro malé a velké TOM Modrá šipka, PS Kampanus, Skaut, ZŠ 5. května, Červený kříž Vodňany Staročeské hrátky 31. května 2009 ve hodin areál Blanice Turnaj ve vybíjené pro děti, mládež i dospělé 13. června 2009 v hodin na hřišti ZŠ Bavorovská INFORMACE Infocentrum Vodňany, tel.: , Po Ne 9 12, hodin Galerie: Út Ne 9 12, hodin Muzeum: Út Ne 9 12, hodin úterý 23. června v hodin J. Cimrman, Z. Svěrák, L. Smoljak, ČESKÉ NEBE S Cimrmanův dramatický kšaft. Účinkují herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana Vstupné 240 Kč, středa 24. června v hodin USA BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ Alkoholik nemůže žít bez pití, workholik bez práce a shopaholik bez nákupů! je mladá žena žijící v bytě s kamarádkou. Má nudné zaměstnání a je závislá na nakupování. Protože nevydělává moc peněz, tak není divu, že se jí účtenky začnou doma povážlivě hromadit. Vstupné 69+1 Kč, 104 minut, české titulky, mládeži přístupný pondělí 29. června v hodin USA ANDĚLÉ A DÉMONI Tým, který stojí za světovým fenoménem Šifra mistra Leonarda se vrací, aby uvedl netrpělivě očekávaný film Andělé a démoni založený na románovém bestselleru od Dana Browna. Tom Hanks zde ztvárňuje roli harvardského odborníka na religionistiku Roberta Langdona, který znovu zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezastaví před ničím, dokonce ani před vraždou, aby dosáhly svých cílů. Vstupné 69 Kč, 140 minut, české titulky, mládeži přístupný od 12 let ZPRAVODAJ MĚSTA VODŇANY - měsíčník. Vydává Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963, Vodňany, IČO Náklad ks. Zdarma. Telefon , , Sazba a tisk Antonín Popadič AP tiskárna Písek. Distribuce Česká pošta. Registrováno u MK pod číslem E

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, konečně po několika letech nám pravé zimní počasí signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku. Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo realizovat záměry, se

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Čtení pro lidi. Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích červenec srpen 2009

Čtení pro lidi. Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích červenec srpen 2009 Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne 08.11.2007 od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města

ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne 08.11.2007 od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města Vychází 31.10.2007 Ročník XIII. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Nabídka volných bytů do nájmu Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu tři volné byty, a to formou obálkové metody,

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj města Cvikova květen 2013

Zpravodaj města Cvikova květen 2013 Ročník 41 KVĚTEN 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, žije mezi námi, tichý, skromný, nenápadný a obětavý. Pan OTAKAR BŘEZINA. V sobotu 13. dubna 2013 v odpoledních hodinách zachránil život tříletému chlapci,

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

V Hradecké zahájeno! LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. Příloha: Telčské léto

V Hradecké zahájeno! LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. Příloha: Telčské léto 6 červen 2013 ROČNÍK XXIV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Radosti a starosti... V Hradecké zahájeno! Ve čtvrtek 16. května to vypuklo. A byl to vskutku impozantní nástup techniky firmy

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ KVĚTEN 2011 CENA 1,- KČ ulice K Vodojemu, foto Pavel Ilchmann st. INFORMACE Z RADNICE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Dne 4. dubna 2011 na svém 11. zasedání radní vyslechli

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

3/ 2014 VE STRAKONICÍCH SE BUDE I LETOS STAVĚT, VYLEPŠOVAT A OPRAVOVAT DOBROVOLNÍKOVI JE ODMĚNOU POCIT USPOKOJENÍ A UŽITEČNOSTI

3/ 2014 VE STRAKONICÍCH SE BUDE I LETOS STAVĚT, VYLEPŠOVAT A OPRAVOVAT DOBROVOLNÍKOVI JE ODMĚNOU POCIT USPOKOJENÍ A UŽITEČNOSTI 3/ 2014 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 3 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U VYBÍRÁME Z OBSAHU: PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 3 STŘEDOŠKOLŠTÍ EUROPOSLANCI

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

VRANOVICKÝ. zpravodaj

VRANOVICKÝ. zpravodaj VRANOVICKÝ ČÍSLO 2 DUBEN 2010 DISTRIBUCE ZDARMA zpravodaj Foto: Dagmar Humpolíková Maškary rejdily v ulicích a pochovaly basu 13. 2. 2010 - To je krásný průvod, a krásné masky, komentovala přihlížející

Více

Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 -

Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 - Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 - CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI Celostátní události Expo 2010 v Šanghaji - u Čechů hlásí nával a vyjedeno Statisíce lidí, které první den na Expo přišly, způsobily organizátorům

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

mperské no vin Vážení spoluobčané, v nad- cházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho

mperské no vin Vážení spoluobčané, v nad- cházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho Vimperské noviny Vydává město Vimperk 1/2014 Ročník XIX Zdarma Novoroční pozdrav Vážení spoluobčané, máme za sebou rok 2013, ve kterém jsme oslavili výročí 750 let od první dochované písemné zmínky o našem

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XIX MĚSTO MILEVSKO JE ZAPSANÉ DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XIX MĚSTO MILEVSKO JE ZAPSANÉ DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 4. 1. dubna 2011 MĚSTO MILEVSKO JE ZAPSANÉ DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ O stručné zhodnocení letošního ročníku jsme požádali předsedu Maškarního sdružení Karla Procházku

Více