6/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 3. června 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 3. června 2011"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 3. června 2011 noviny 6/2011 Vystoupení dětí při oslavách 65. výročí kyjovské nemocnice. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, stále častěji musíme jako zastu pitelé odpovídat na aktuální dotaz: Co si máme představit pod fotbalo vým velkoklubem Kyjov Hodonín? Zdá se mi, že je toto téma uměle ci tově zabarvováno a že se v diskuzi o něm ztrácí jeho hlubší podstata. Před více jak rokem jsme dostali nabídku od majitele hodonínského klubu, aby bylo do Kyjova přesunuto regionální a sportovní středisko mlá deže. Laicky můžeme říct sportovní třídy. Jestliže je širší vizí našeho města podpora školství, pak vznik sportovních tříd může být jejím napl něním. Tato střediska jsou organi začně a finančně navázána přímo na jednotlivé sportovní svazy. V tomto pří padě na ČMFS. Dbá nejen na kvalitu výuky v oblasti sportovní průpravy, ale také na zázemí, počet žáků a plyne z tohoto od svazu finanční podpora pro pedagogy či trenéry. Školy v Kyjově jsme zateplili, vlo žili tak do nich nemalé veřejné pro středky a je našim úkolem, aby byly co nejlépe využity. Počet žáků by díky tomuto centru mohl vzrůst až o několik desítek. Netýká se to pouze fotbalové mládeže. Ba naopak, tyto třídy by měly navštěvovat i děti, které se v odpo ledních hodinách věnují basketbalu, cyklistice, atletice či jiným sportům. Hodonínu nic nebereme. Tamní žáci mohou i nadále navštěvovat spor tovní třídy, organizované atletickým či hokejovým svazem. Stejně tak se to týká fotbalu obecně. Podmínkou existence sportovního střediska je mi nimálně 12 žáků fotbalu v ročníku (5. 9. třída), doplněném o další spor tovní mládež a existence divizního mužstva. V Kyjově by se tak logicky měly hrát vyšší soutěže, v Hodoníně zůstane i nadále 10 mužstev. Vůbec nejde o název, ale o to, aby se více jak 400 dětí mohlo ve svém volném čase věnovat sportu, který je baví a nemuseli jsme vymýšlet protidro gové programy, zvyšovat náklady na prevenci kriminality a mít obavy, co s nevyužitými budovami. Věřím, že nalezneme shodu pře devším ve prospěch našich dětí, je jich vzdělanosti i sportovní budouc nosti. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Slovácký rok strany 3, 5 a 10 / Nemocnice slavila strana 4 / Den Země strana 8 Kyjovské noviny / červen 2011 strana 1

2 Radnice Kyjov hodlá spolupracovat s Biogradem na Moru Česká republika již dlouhodobě spolupracuje s Chorvatskem, konkrétně Jihomoravský kraj s tamní Zadarskou župou. V rámci již fungujících vztahů bylo osloveno město Kyjov, aby připra vilo do budoucna podmínky pro mož nou součinnost s přímořským měs tem Biograd na Moru. Zadarský turistický ruch skýtá obrovské možnosti. Podílet se na jeho rozvoji mohou i česká města, která na základě partnerství mohou těm chorvatským pomoci uskutečnit nejrůznější evropské projekty. Jednoznačný cíl je uvědomění si, že když Česká republika vstupovala do EU, využívala spolupráce s Ra kouskem, Německem nebo s jinými oblastmi na to, aby dokázala čerpat předvstupní finanční prostředky. Stejně tak je naší povinností, aby chom tu pomoc poskytli státu, který chce být vzat do EU, prohlásil Fran tišek Lukl, starosta Kyjova. Chorvat sko tak může díky ČR získat nejenom finanční prostředky, ale i zkušenos Foto archiv MěU ti, a to díky spolupráci na poli kultury, sportu, vý měny mládeže, turismu nebo podpory malých a středních podnikatelů. Město Kyjov by získalo benefit v tom, že tam mo hou jezdit folklorní soubo ry, sportovci nebo děti na rekondiční pobyty. V mi nulém roce se tam před stavil Kyjovánek, stejně jako v letošním roce, kdy sklidil velký úspěch. Spo lupráce by se do příš tího roku měla prohlou bit i na poli sportovním nebo v rámci ozdravných pobytů přímo v Biogradu. Prozatím bylo podepsáno memorandum o vzá jemných vztazích a na podzim bude stvrzeno podpisem v Kyjově za účasti delegace z Biogradu i Jihomorav ského kraje, následně může být po depsána smlouva o spolupráci. Musím říct, že jsme opravdu Slo vané, máme k sobě blízko. I když naše jazyky jsou mírně odlišné, bari éra tam žádná není. Jsme stejně tem peramentní i empatičtí a myslím si, že to podpoří i naše neformální vaz by, například levnější cenové relace přímořských rekreací, dodal Lukl. Biograd na Moru je známé a oblíbené prázdninové městečko ležící jižně od Zadaru. Jeho centrum leží na malém poloostrůvku, který je obklopený pří stavy a dlouhou promenádou podél moře. Je populární bohatou historií, první Češi sem začali přijíždět již za čátkem roku vh TRADIČNÍ OSLAVY OSVOBOZENÍ KYJOVA Oslavy 66. výročí osvobození města letos proběhly tradičně i s po ložením květin u památníků v Bor šově, Bohuslavicích a před budovou Klvaňova gymnázia. Vedle zástupců české a slovenské organizace bojov níků za svobodu, přijela zahrát také posádková hudba Armády ČR. Půjčovna a úschovna kol IC Kyjov zahájila letošní provoz Od května byl zahájen letošní pro voz Půjčovny a úschovny kol Infor mačního centra města Kyjova. V are álu dvorního traktu je možné si kolo nejen vypůjčit, ale také bezplatně uschovat stejně jako vaše zava zadla. Přehled služeb: půjčovna a úschovna kol k dis pozici 14 kol (6 pánských, 6 dám ských, 2 dětská), zastřešené, od stavné místo pro kola a zavazadla, uzamykatelná míst nost/boxy pro bez platné uschování kol a zavazadel miniopravna a servis poskytování základ ního nářadí pro jedno duché opravy kol zastřešené posezení bezbariérové sociální zařízení prodej cyklistických a turistických map okolí nabídka doporuče ných jednodenních vý letů na kole v okolí seznam ubytovacích možností v re gionu, které jsou vhodné pro cyk listy přístup na internet certifikace Cyklisté vítáni Kontakt: tel.: , , GSM: e mail: Foto IC Kyjov 2x foto archiv Alexeje Drhlíka Brejlovec se znakem města Od května letošního roku nese lokomotiva Brejlovec znak města Kyjova. Nemalou zá sluhu na tom má její strojvedoucí Jiří Klajn, člen kulturní komise města Kyjova. Uvedená lokomotiva má aty pický nátěr a díky péči kolektivu stroj vedoucích je vždy čistá a nablýska ná. V pracovní dny vozí ráno v půl šesté osobní vlak do Brna a vrací se zpět do Kyjova ve čtvrt na sedm. Jinak ČD po některých známých mís tech pojmenovaly spěšné vlaky jako například Vlára, Cimburk, Kyjovka i další. Jména vlaků najdete v jízdních řádech (trať č. 340). Alexej Drhlík Navštivte webové stránky Informačního centra strana 2 Kyjovské noviny / červen 2011

3 Slovácký rok se blíží, začínají nezbytné přípravy S blížícím se Slo váckým rokem se na obyvatele Kyjo va, žijící především v centru města, a ta ké na obchodníky, obrací radnice s žá dostí o spolupráci. Týká se výzdoby vý loh a oken. Slovácký rok a jeho neopako vatelnou atmosféru dotváří nejen boha tý kulturní program, který se bude prolí nat čtyřmi srpno vými dny, ale i měs to samotné, které v tomto čase vždy prohlédne víc, než kdy jindy. Jakoby se chtělo pochlubit před návštěvníky z různých koutů světa, že vypadá lépe, než ostatní jihomoravské obce, třeba právě díky zájmu a ochotě místních obyvatel. V souvislosti s přípravou akce by chom rádi poprosili naše spoluobčany, majitele domů na náměstí či případně provozovatele re staurací a obcho dů, aby nám po mohli s výzdobou v rámci Slováckého roku. Budeme moc rádi, když stejně jako v předešlých ročnících, budou vy zdobeny výlohy. Aby návštěvníci města viděli, že do jeho příprav se opravdu zapojují všichni. Po skončení SR bychom rádi udělali vyhodnocení a ocenění těch nejlep ších, požádala Ilona Pecháčková, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Kyjov. vh HLEDÁME BRIGÁDNÍKY VE VĚKU OD 18 LET Město Kyjov hledá brigádníky pro pořadatelskou službu v době konání letošního Slováckého roku. Bližší informace: MKS Kyjov, Alena Hrušková, tel VÝZVA KYJOVSKÝM OBČANŮM Organizační štáb festivalu Slovácký rok v Kyjově 2011 se na Vás v sou vislosti s konáním letošního již XVIII. ročníku festivalu i tentokrát obrací s prosbou o výzdobu výkladních skříní, případně květinovou výzdobu oken a budov v duchu slavností. Nejlépe vyzdobené objekty budou vyhlášeny, oceněny a výsledky zveřejněny v tisku a na webových stránkách města po skončení festivalu. red UZAVÍRKY V ULICÍCH MĚSTA KYJOVA PO DOBU KONÁNÍ XVIII. SLOVÁCKÉHO ROKU V rámci konání Slováckého roku jsou připravena dopravně technická opatření v oblasti středu města, která ovlivní dopravu v termínu od čtvrtka 11. srpna od do ne děle 14. srpna do Pro ko nání kulturních akcí v tomto termínu budou uzavřeny tyto části komuni kací: Čtvrtek od až neděle do Masarykovo nám. od křižovatky ul. Svatoborská a Jungmannova Masarykovo nám. od křižovatky ul. Dobrovského a třída Komen ského Masarykovo nám. od křižovatky ul. Urbanova a třída Palackého ul. Dobrovského od křižovatky třídy Komenského po křižovatku ul. Jungmanova a Mezi Mlaty ul. Urbanova od křižovatky s ul. Dobrovského po křižovatku s ulicí Svatopluka Čecha ul. Sv. Čecha od křižovatky s ul. Urbanova po Městský park (včetně spojovací ul. s třídou Komenského ul. Žižkova po levém břehu Kyjovky od mostu ul. Jungman nova po most ul. Dobrovského (vč. parkoviště za Domem kultury) parkoviště na třídě Komenského u dětské polikliniky Sobota od do třída Komenského od křížení s ul. Dobrovského po křižovatku s ul. Nádražní a sídliště Zahradní ul. Nádražní od křižovatky s tří dou Komenského po záchytné parkoviště na ul. Nádražní (za autobus. terminálem) ul. Zahradní od křižovatky s třídou Komenského po křižo vatku s ul. Mezivodí PARKOVÁNÍ: po dobu pořádání kulturní akce budou pro vozidla ná vštěvníků sloužit dvě záchytná par koviště. Parkoviště č. 1 na ulici Ná dražní v prostorách složiště ŽST. Parkoviště č. 2 umístěné na parcele 4055 Od Boršovska. Zajištěna bude kyvadlová doprava z tohoto místa do centra města na ul. Dob rovského a zpět. Místa budou řádně označena pomocí dopravního znače ní. Veřejná autobusová doprava bude mít po dobu konání slavností upra venou trasu, sledujte proto pozorně případné změny autobusových zastá vek a trasy Městské autobusové dopravy Kyjov. Ve vlastním zájmu, prosím, respektujte ve výše uvede nou dobu dopravní značení a zna čení uzavírky. Vyhnete se tak zbyteč ným problémům a komplikacím. Děkujeme za pochopení a těšíme se na příjemný Slovácký rok JAK NALOŽIT S NĚKTERÝMI NEVYUŽÍVANÝMI BUDOVAMI MĚSTA? Město Kyjov vlastní některé ob jekty, jejichž budoucnost není zcela zřejmá. O konkrétních variantách hovořili radní před časem na výjezd ním zasedání. Jakým způsobem na ložit například s budovou, která dříve sloužila Úřadu práce či s Do movem mládeže na Lidické ulici, kte rou kraj zvažuje převést na město Kyjov? Rada města se seznámila s možnými variantami, především si ale prošla konkrétní budovy. Rada města se seznámila s pěti takovými budovami. Můžeme říct, že některé jsou vhodné k tomu, aby chom uvažovali o jejich přebudování například na startovací byty či byty se sociálním určením, tedy na takové akce, kde bychom dokázali sehnat finance od státu nebo Evropské unie. Jsou tam ale i nemovitosti, kde zvažujeme, zda li nebude lepší, aby se jich ujmula třetí osoba formou prodeje a zrealizovala tam účel, který nám by vyhovoval, uvedl ky jovský starosta František Lukl. Ná vrhy řešení předloží radě zaintereso vané odbory města. Týkat se budou mimo jiné budovy krůtí prodejny na náměstí, bývalé služebny E onu na Riegerově ulici a také městských bytů na ulici Havlíčkova a ubytovny či bývalé budovy ÚP. vh Pár slov o Farmářských trzích Nejen Kyjovští, ale i mno ho obyvatel z okolních obcí zamířili první květnový pátek na historicky první Farmářské trhy v Kyjově. Tak nějak by mohl začínat článek do Kyjov ských novin nebo do které hokoli jiného periodika. Ale tím směrem se nechci ubírat, nemíním psát žádný oficiální článek. Naopak, chci pochvá lit a lehce zkritizovat, prostě říct, jak to vidím já. Všechno by vlastně vyjádřila parafrá ze slov Rudolfa Hrušínského ve filmu Vesničko má středisková: Je to hezké, že tato vymoženost do razila už i k nám do Kyjova. A je to o to zajímavější, příjemnější a hlavu zvedající, že Kyjov je v tomto směru, nadneseně řečeno, jakousi vlajkovou lodí na Kyjovsku a v okolí. Na farmářky jsem si zašla jako běžný návštěvník hned po osmé ho dině ranní. A to už se, jak stálá trž nice v tzv. Kapce, tak prostory kolem kašny na náměstí, kam se soustře dili další prodejci, plnily zvědavými zá jemci o něco mimořádného a hlavně kvalitního. Po deváté se v dolní části náměstí málem nedalo projít. Pěsti telé a domáčtí výrobci nabízeli od zeleniny, přísad, květin přes med, povidla, uzenářské pochoutky, sýry, sladkosti až po proutěné zboží vše nejlepší, co zvládli na jaře vypěsto vat a vyrobit. Zájemců o koupi bylo dost a na své si jistě přišli i prodáva jící. Tak se těším, že s postupujícím létem se objeví na dalších farmář kách, každý první pátek v měsíci, ještě mnohem rozmanitější sorti ment. Je jen tak trochu škoda, že nemáme za humny moře nebo as poň jezero či rybník, abychom si mohli dopřát i čerstvé rybky a jinou vodní havěť. Ale nahradit by je mohla třeba čerstvá drůbež, králíci, holubi apod. Omlouvám se všem, kterým tě mito svými nápady přidělávám prá ci. Asi hlavně organizátorům, ať už Aleně Hruškové z Městského kultur ního střediska Kyjov, která díky svým letitým zkušenostem s podobnými akcemi nezklamala ani tentokrát nebo Iloně Pecháčkové, vedoucí od boru školství a kultury MěÚ, která vše jistila za město. Ale když už starosta František Lukl takové trhy okoukal u nás i v zahraničí a usou dil, že by Kyjovu a hlavně lidem byly k užitku, tak proč k tomu neříct i své slovo. A jen tak na okraj Farmář ské trhy považuji, a jak jsem zjistila nejen já, za mnohem lepší a smyslu plnější, než ty předvánoční či vá noční, už tak trochu obehrané. Dana Petříčková Kyjovské noviny / červen 2011 strana 3

4 Zdravotnictví Nemocnice slaví 65. narozeniny, ale řeší i problémy Druhý květnový víkend patřil netradičním narozeninám. Oslavy 65. výročí zahájení provozu nemocnice proběhly způsobem, jaký ještě nezažila. Oficiální program v úvodu s cim bálovou muzikou Hudci z Kyjova při nesl odpoledne nabité atrakcemi pro děti, odborný program pro dospělé, možnost prohlídek jednotlivých oddě lení, ale i šanci prožít příjemný jarní den v rozkvetlém parku nemocnice, což si pochvalovali také hosté. Myslím si, že nemocnice slouží lidem pro zdraví a není to jenom mís to, kam se lidé chodí léčit. Určitě zde hledají i tu naději pro svůj život i pro svoji záchranu, takže podobné oži vení jejich pobytu je velmi dobré, prohlásil Antonín Tesařík, ředitel Ne mocnice T. G. M. v Hodoníně. Poslanec Parlamentu ČR Ivan Ohlídal rovněž uvítal nabídku před vést zákulisí nemocnice veřejnosti. Tento počin je velmi dobrý, co ovšem není dobré, je stav chirur gického pavilonu. Opravdu mě pře kvapila hloubka toho problému, vy padá to, že bude velmi obtížné ho řešit, ale řešit se to musí. Své místo měly v programu z velké části děti, nechyběly složky integrovaného záchranného systému s možností prohlídky jejich vozidel, ale například i historické automobily s motocykly. Program doplnily i odborné lékařské přednášky pro veřejnost, výstavy fo tografií a prací žáků ZUŠ, kteří se představili i v odpoledni, které mo deroval Petr Indra z Rádia Jih. Ofici álně zde bylo také potvrzeno, že ky jovská nemocnice zůstává i nadále v síti krajských zařízení a do bu doucna se s ní počítá, přesto že sama prochází nelehkým obdobím. Pan Pejchl byl pověřen vyřešením této situace a v rámci řešení bude také jmenován novým ředitelem Ne mocnice Kyjov, nastínil jméno toho, kdo by měl nelehkou situaci vyřešit Jan Čupera, pověřený řízením odboru Zajímavou zastávkou v rámci 65. narozenin nemocnice byly také historické automobily a motocykly, které byly v obležení dětí i dospělých po celou dobu. Oslavy se účastnili nejen hosté, ale také pacienti. zdravotnictví JmK. Nový management Nemocnice Kyjov přiznal špatnou eko nomickou situaci jednoho z největ ších zdravotnických zařízení v kraji. Chystá se proto na změny, které po vedou k efektivnějšímu fungování. Audity z minulosti i aktuální z letoš ního roku prokázaly žalostný stav kyjovské nemocnice, která za rok 2010 skončila se ztrátou 19 mili onů korun příčin přitom je podle nového ekonoma hned několik. Jed nak je to samozřejmě nákladová ne Malý pacient si vyzkoušel stetoskop přímo v sanitce záchranné služby. Pro nejmenší návštěvníky byly v parku proti gynekologickému pavilonu připraveny soutěže. kázeň zaměstnanců a s ní spojený růst nákladů. Druhou věcí je otázka vykazování na pojišťovny a zpětné vratky peněz pojišťovnám, nastínil Jindřich Pleva, ekonom Nemocnice Kyjov. Šance, jak zlepšit celou situ aci, je nastavit optimální procesy týkající se šetření na mzdách i způ sobu objednávek zdravotnického ma teriálu či léků. Krizový management ale objevil i další černá místa nemoc nice. Momentálně je špatný stav budov, musíme to okamžitě řešit. Musíme nově nastavit procesy tak, aby fungovaly ekonomičtěji a efektiv něji, dodal Josef Pejchl. Akutní operace budou i nadále za jištěny v náhradních prostorách, odlo ženy budou pouze operace, které lze naplánovat na jiný termín. V nemoc nici chtějí najít nový způsob i v dalších činnostech, například, co se týká efek tivnějšího plánování operací, hlášení nežádoucích událostí či správného podávání léků. O krizové ekonomické situaci byl také informován kraj, coby zřizovatel. I ten vyjádřil plnou pod poru řediteli Pejchlovi s tím, že do nemocnice přišel jako krizový mana žer vyřešit obtížnou situaci. vh VEDENÍ NEMOCNICE VYHLÁSILO NULOVOU TOLERANCI K ALKOHOLU Kyjovská nemocnice pod vede ním Josefa Pejchla vyhlásila nulovou toleranci k alkoholu na pracovišti a chystá u pracovníků preventivní kon troly. Podnětem pro ni byl již druhý pří pad, kdy byl zjištěn u lékaře v nemoc nici alkohol v krvi ve službě. Budeme společně s náměstky provádět namátkové kontroly u pra covníků. V případě, že pracovník od mítne dechovou a krevní zkoušku na alkohol, okamžitě s ním ukončíme smlouvu, uvedl ředitel Pejchl, podle kterého nelze v žádném případě po dobné alkoholické excesy tolerovat. Podle odborníků na prevenci závis lostí často alkohol souvisí se syndro mem vyhoření. Proto chce nemo cnice ve spolupráci s psychologem připravit program prevence, ve kte rém se bude snažit lékařům vysvět lit základy dobré psychohygieny a od počinku. Chceme v nemocnici co nejdříve vytvořit klima, ve kterém bude možné normálně bez jakýchkoliv stre sů pracovat, uzavírá ředitel kyjovské nemocnice Josef Pejchl. red Pacienty bude chránit ombudsman Stalo se vám někdy, že jste ne byli spokojeni s lékařskou péčí, chtěli jste situaci řešit, a přitom nevěděli jak? V kyjovské nemocnici na to mají lék pacienty bude nově chránit ombudsman. Funkce ombudsmana, který bude bránit pacienty při pří padném nedodržování poskytování pomoci a pomůže při řešení prob lémů v souvislosti s léčbou a poby tem v nemocnici, vzniká prvním květnem. Zastávat ji bude stávající náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Eva Havlíková. Ombudsman je vlastně ochránce práv, bude mít na starost přijímání stížností a vůbec podnětů na ošetřo vatelskou léčebnou péči, na pobyt v nemocnici, když bude pacient po třebovat obrátit se na někoho v ne mocnici, nebude si vědět rady s ně jakou otázkou či problémem, při nedodržování práv pacientů nebo při pořizování dokumentů, uvedla Eva Havlíková, nová ombudsmanka kyjov ské nemocnice. Spolu s funkcí om budsmana bude v Kyjově založena Funkci ombudsmana Nemocnice Kyjov bude zastávat podle posledních informací Eva Havlíková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (druhá zprava). i Rada pacientů. Jejími členy by měli být náhodně vybraní lidé z řad pa cientů nemocnice, která je hodlá v nejbližší době oslovit. Vedení ne mocnice očekává od pacientů i jejich příbuzných podněty a připomínky, jak v kladném, tak v negativním znění. Pacienti i příbuzní mohou v pří padě potřeby kontaktovat ombuds mana nemocnice na telefonním čísle nebo na mobilu vh strana 4 Kyjovské noviny / červen 2011

5 Historie Devadesátiletá tradice Slováckých roků První poválečný Slovácký rok v Kyjově 1956, jemuž předcházely dva zmařené pokusy. Do konce druhé světové války se uskutečnily čtyři Slovácké roky (SR), které organizovali kyjovští Sokoli (1921, 1922, 1927, 1931). Ten po slední, v roce 1931, se uskutečnil v rámci oslav 60. výročí založení Tě locvičné jednoty Sokol Kyjov. Byl zá roveň manifestací česko slovenské vzájemnosti s velkou účastí krojova ných skupin ze západního Slovenska, zástupců slovenských kulturních osobností a Matice Slovenské. V roce 1939 ztroskotal pokus o obnovení Slováckého roku, který měl dodat občanům sebevědomí po Mnichovu a vzniku Protektorátu Če chy a Morava. Konal se pod hlavič kou Národního souručenství a nako nec byl okupačními úřady zakázán, přestože byl program už do všech po drobností připraven, byly vytisknuty plakáty akad. malíře Jana Köhlera a rozeslány pozvánky. Přišla válka a občané měli jiné priority. Sokol byl nacisty zakázán a několik členů ky jovské jednoty přišlo o život včetně starosty města a starosty Sokola učitele Matěje Urbana. Po konci války bylo sice velké nad šení obnovit SR v Kyjově, ale trval lístkový systém a tehdejší úřady měly strach, že tak velký příliv návštěv níků (obvyklý v letech před válkou) nezvládnou. Větší odvahu ale pro jevili zakladatelé Strážnických slav ností v čele s profesorem Vladimí rem Úlehlou, a tak jejich 1. ročník pod názvem Československo ve zpěvu a tanci se konal už v roce Ky jovští se ale myšlenky obnovit SR ne vzdali a na podzim roku 1947 začali připravovat SR Ten se měl uskutečnit 14. a 15. srpna. Byl na vržen i plakát, jehož autorem byl akad. sochař a malíř Jan Znoj. Proč se nakonec v roce 1948 SR neko nal, nelze dobře zrekonstruovat, ale tou hlavní příčinou byla zřejmě poli tická situace po únorových událos tech Pátý Slovácký rok konečně po 25 letech Kyjovští milovníci folkloru neztrá celi odhodlání vzkřísit Slovácký rok a navázat na předválečnou tradici. Mezi hlavní nadšence patřil Jožka Sedlář (1919), člen Slováckého krúžku v Kyjově od r a výborný organizátor, prof. Ota Dostál (1923), pedagog, muzikolog, sběratel lido vých písní, Adéla Adamová (1899) učitelka ručních prací patřila mezi znalce krojů celého regionu, PhMr. Augustin Kůr (1907), lékárník, pri máš Slováckého krúžku v Praze a v Brně, sběratel lidových písní, Lud vík Pokorný (1923) tehdejší vedoucí kulturní komise, Janíček Selucký (1932), vedoucí Slováckého krúžku a dlouhá řada dalších. Jmenuji hlavně ty, kteří se zasloužili nejen o SR 1956, ale o SR následující. Organizátoři nenechali nic ná hodě a připravili informativní letáky, které na všechny strany oznamova ly, že Slovácký rok tradiční národo pisné slavnosti v Kyjově, se budou konat 23. a 24. června Za čnou v sobotu stavěním máje a ve selicí, budou pokračovat v neděli dopoledne Jízdou králů ulicemi města a koncertem dechových hudeb na náměstí. Odpoledne ve 14 hod. projde městem krojovaný průvod té měř ze všech obcí kyjovského okre su. První poválečný Slovácký rok v Kyjově Jožka Sedlář, který byl skutečnou organizační duší SR 1956, zapojil do organizace všechny své přátele ke prospěchu věci. Návrh plakátu byl svěřen mladému akad. malíři Vlad. Vašíčkovi (1919). V informačních novinách, které vyšly po SR, si Jožka postěžoval, že původní pětibarevný plakát nebylo možno vytisknout, pro tože n. p. Svit nebyl schopen dodat štočky dřív, jak za dva měsíce. Vlad. Vašíček pak vytvořil dvoubarevný li noryt legrůta z Mistřína. Druhým Jožkovým objevem byl jeho kama rád Vojta Holcman (1924), sedlák a písmák ze Skoronic, obnovitel dnes už slavné Jízdy králů. Pořadatelé slavnosti vydali pro fi latelisty zvláštní aršíky s Vašíčko vým legrůtem a přetiskem poštov ního razítka Slovácký rok v Kyjově Jak vlastně Slovácký rok 1956 dopadl? Pořadatelé SR 1956 brali tyto ná rodopisné slavnosti jako zkušební, ale jejich pokus se nepochybně vy dařil, i když se často setkávali s ne ochotou a nedůvěrou. V té době nebyla situace pro národopis nijak růžová. Bylo znát, že v době šesti leté válečné přestávky se na vesni cích neudržovaly žádné lidové zvyky, dříve s pietou udržované. Cimbálky nahradila dechovka, lidové písně začaly nahrazovat městské šlágry, ubylo zpěváků i dobrých tanečníků a zároveň podstatně ubylo i těch, kteří chodili v kroji. Profesor gymnázia a kyjovský kul turní pracovník Dr. Lad. Dlouhý při hodnocení SR 1956 vyzvedl zásluhy vůdčích jedinců, kteří obětavě vy chovávají novou generaci zpěváků a tanečníků: Bimka ve Svatobořicích, Dostál v Ježově, Sehnal v Nenkovi cích, Hula v Dambořicích a Frýbort v Kyjově. Skoronická jízda králů byla srov návána s vlčnovskou a hluckou, a z toho srovnání vyšla velmi dobře. Bukovanští provedli svůj úkol sta vění máje na jedničku, i když někteří litovali, že vracovští odmítli pozvání. Bylo ještě v dobré paměti, jak na vracovském náměstí shromáždili máje málem z celého kraje (i z Male novic). V hlavním programu vystou pily skupiny z Kostelce (úvodnice), Nenkovice (šlahačka), Kostelec (svatba), Mistřín (dožínky). Výborně byly hodnoceny hody, které před vedla chasa ze Svatobořic a fašaňk kyjovského krúžku, který byl považo ván za zlatý hřeb programu. Tempe ramentním verbířům se dostalo ob rovského aplausu. Po úspěšném zkušebním SR 1956 bylo jasné, že budou následo vat další. I když se jednalo o tom, že SR budou 1x za čtyři roky, přece jen sto let od narození významného národopisce Josefa Klvani, prvního ředitele kyjovského gymnázia, si vy žádalo zopakovat slavnosti už v ná sledujícím roce Připomenutí na závěr V době Slováckého roku 1956 (a samozřejmě i následujících) nikdo neuvedl, že tradici SR vybudoval Sokol, který byl v té době už dávno zakázán. Také se nějak pozapo mnělo, že rok na vsi se zvyky pracov ními a rodinnými souvisí neodděli telně s církevním rokem a zvyky křesťanskými. Ty byly z národopisu vytěsňovány. Bralo se to jako daň režimu, ten ale vše dovedl využít ke své propagandě. Jiří Dunděra Kyjovské noviny / červen 2011 strana 5 3x foto archiv Vlastivědného muzea

6 Děti, mládež a škola Den řemesel přilákal žáky z celého regionu Kyjovské učiliště Havlíčkova pořádá tento den tradičně ve spolupráci s OHK Hodonín. V posledním roce se často disku tuje o nezájmu dětí o technické obo ry, a to i přesto, že mají řemeslníci mnohem snazší uplatnění na trhu práce. O podpoře učňovského škol ství diskutovali v rámci konference při příležitosti dne otevřených dveří nejen zástupci kraje, ale především školství u nás i na Slovensku. Problematika učňovského škol ství na Moravě a u nás v žilinském regionu je podobná. V současnosti rodiče preferují spíše fakt, že se snaží své děti, i když dosahují jen prů měrných výsledků, umístit na gym názia. Naše škola v rámci náborů vynakládá obrovské finanční pro středky, aby tento trend zvrátila, ale bohužel dobré výsledky se dostavují velmi pomalu, uvedl Josef Ilčík, ře ditel SOŠ stavební ze Žiliny. Školy se proto snaží dělat nábory zajíma V Kyjově si v rámci Dne otevřených dveří zasoutěžili také zedníci, tesaři, pokrývači a zámečníci. V některých oborech dokonce učni s dětmi znevýhodněnými nějakým hendikepem. vým způsobem. To je i případ kyjov ského učiliště, kde si jednou ročně mohou školáci vyzkoušet své doved nosti za pomoci stávajících učňů i mi strů. Nábory v každém případě mají svůj význam. Jezdíme dokonce po zá kladních školách se skupinu našich žáků, kteří prezentují své obory před žáky, dodal Zdeněk Lukeš, ředitel SOU Havlíčkova Kyjov. Podle kraje musí dojít k omezení například osmiletých gymnázií. Tento krok měl již před nedávnem proběh nout, byl ale zastaven, a tak ředitelé učilišť stále jen čeka jí. Situace začíná být velice těžko udržitel ná, protože zhruba tře tinu kapacit máme prázdných, začíná být tedy nezbytné, aby chom s těmi školami něco udělali. Chceme jít ovšem cestou tako vou, abychom nerušili jednotlivé nabídky vzdělávání, spíš ome zovali počty případ ných žáků v oborech, o které není zájem, řekl k problému kraj ský radní Jiří Janda. vh Foto archiv OS Opona Kyjov MODROOČKO SE LÍBIL Divadelní soubor OS Opona Kyjov se s pohádkou Kocourek Modro očko zúčastnil oblastní přehlídky Hoblík & Mumraj Hráli jsme pro sál plný vnímavých dětí, které fan tasticky reagovaly a odměňovaly nás potleskem a hrálo se nám moc dob ře. Odborná porota ocenila nasazení souboru (pěvecká a taneční čísla předvedená s kočičí ladností) a vy zvedla doprovod živé hudby. Ocenila rovněž kostýmy a jednoduchou výstiž nou scénu, za které jsme si odvezli diplom za nejlepší scénografii. Mod roočka mohou diváci zhlédnout v červnu ve Svatobořicích Mistříně a Domaníně. Alena Novosadová, o. s. Opona Kyjov Měsíc květen nabídl tradiční zápisy do mateřských škol V měsíci květnu proběhly v Ky jově tradiční zápisy dětí do mateř ských škol. Stejně jako v předcho zích letech měli rodiče obavy, zda budou mít možnost potomky umístit podle svého přání do jimi preferova ného zařízení. Podle předem stano veného klíče mají přednost umístění děti, které dovršily tří let věku. Tato doba je vhodná i z psychologického hlediska, což je také základní kritéri um, kterého se všechny kyjovské ma teřské školy drží. Odborníci jednoznačně říkají, že ve věku do tří let je velice důležitý styk s matkou, což sami vidíme. Vstup dítěte do mateřské školy před třetím rokem může být stresová zá ležitost. Rozhodně doporučujeme umístění dítěte až po dovršení tří let věku, uvedla Hana Kůřilová, ředi telka Mateřské školy Za Stadionem. Letos si v Kyjově při zápisech rodiče zkomplikovali situaci tím, že své děti zapsali v několika školách současně a přitom tvrdili, že mají vážný zájem o umístění dítěte. Školky pak mohou skutečný stav zájemců zjistit až do datečně. I letos se potvrdilo, že vět šinu požadavků jsou schopny pokrýt. Maminky, které přihlašují například roční či dvouleté děti, se obávají ne umístění zbytečně. I když vyhláška umožňuje nástup mladších dětí a některé maminky zájem mají, v případě, že jsou na mateřské dovolené a nemají zaměst nání, není tato skutečnost důvodem nutného přijetí dítěte. V případě volné kapacity mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku. Tady je na každém rodiči, aby se obrátil na danou mateřskou školu s žádostí o případné umístění. Týká se to na příklad maminek, které získají za městnání. vh UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU JE TU STÁLE PRO VÁS Je vám přes padesát, jste absolventy střední školy a máte chuť poznávat nové lidi a vstřebávat zajímavé informace? Právě pro vás je tady Univerzita třetího věku. Studium je realizováno pod záštitou MENDELU (Mendelovy univerzity v Brně) ve spolupráci s Klvaňovým gymnáziem v Ky jově. Délka studia je čtyři semestry. Po skončení účastníci Univerzity třetího věku získají statut posluchače univerzity. Foto z promoce kyjovských studentů v Brně. Foto archiv gymnázia Preventivní projekt Rubikon upozornil na rizika sázení Populární preventivní soutěž proti sázení mladistvých pokračuje oblastními finálovými koly, z nichž jedno se vedle Ivančic, Vyškova, Hustopečí a Brna uskutečnilo také v Kyjově. Preventivní projekt Rubikon poukazuje na rizika sázení u dospí vajících, věnuje se tématu dodržo vání zákonů a problematice přístupu mladistvých do 18 let k sázkovým ak tivitám. Rubikon běží už třetím rokem a v letošním roce například v Plzeň ském, Jihomoravském a Zlínském kraji se setkal s velkým zájmem mezi školáky i učiteli. Dnes na mladé lidi působí spousta negativních jevů, když třeba srovnám sázení mladist vých s kouřením a alkoholem, tak ten problém není tak velký, nicméně my říkáme, že problém tady je a je dobré o něm mluvit, říká ředitel pro jektu Petr Vinš. V oblastních kolech čeká na žáky tři a půl hodinová vý uková show s pěti soutěžními koly, třemi mezihrami a diváckou soutěží. To vše je doplněné videoklipy, kul turními vystoupeními a bouřlivou di váckou atmosférou. Rubikon je bez pečným prostředím, ve kterém si žáci modelově zkouší, co to znamená vsa dit si a poznávají, kdy je sázka ještě neškodnou hrou a kdy už rizikem, které člověk neustojí. Výsledky oblastního kola ( ): 1. místo a postup do kraj ského kola ZŠ a MŠ Milotice, 2. místo ZŠ a MŠ Bzenec, 3. místo MZŠ Vracov, 4. místo ZŠ Školní Strážnice. Ti nejlepší z JmK se setkají s ví tězi Plzeňského a Zlínského kraje ve slavnostním finále na půdě Se nátu ČR. vh strana 6 Kyjovské noviny / červen 2011

7 8 / 2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011

7 8 / 2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011 noviny 7 8 / 2011 Největší radost z vysvědčení měly děti z prvních tříd. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulých

Více

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 noviny 5/2011 Velikonoční tradice v lidové jizbě. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulém měsíci Vaše dotazy směřovaly

Více

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12.

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. července 2013 noviny 7 8 / 2013 HUDEBNÍCI PRO FÉNIX V rámci benefičního koncertu na podporu Sociálně psychiatrického centra Fénix

Více

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 Eliška Pekárková bude díky svému vynikajícímu pěveckému talentu reprezentovat tento region spolu s dalšími šesti dětmi

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012

4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 noviny 4/2012 KŘEST ŠNYCLPERKELTU Kyjovská kapela Helemese vydává novou desku Šnyclperkelt. Přijďte ji spolu s nimi pokřtít

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009

4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 noviny 4/2009 Archeolog Jaromír Šmerda byl velmi potěšen nálezy u Vlastivědného muzea (více na straně 14). VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ

Více

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých listopad 2014 Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých > více str. 3 Nemocnice Kyjov získá magnetickou rezonanci > více str. 3 Kyjovem povede prestižní cyklistický závod > více str. 17 Do třetího

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str.

červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str. červenec srpen 2014 Otevřeno Art muzeum legend > více str. 13 propletou kyjov jednosměrky? > více str. 4 Jiráskova ulice bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 4 Přes prázdniny Kyjov čekají opravy

Více

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz 10 čtrnáctideník statutárního města Chomutova CHOMUTOVSKÉ Chomutov je přátelský k rodinám str. 6 Zakázky pod kontrolou občanů str. 7 NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz Krysař přivedl na pódium mladistvé

Více

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str.

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str. březen 2014 Zahrádky budou dražší > více str. 4 Přibývá mladých bezdomovců > více str. 6 Kyjovští karatisté sbírají medaile > více str. 18 Vystoupení Tanečního klubu Fortuna ze Zlína v rámci Reprezentačního

Více

Máš li radost ze života, nejsi stár

Máš li radost ze života, nejsi stár 2. 6. 2014 6 2014 Ročník: 14 strana 13 Nazdobené výlohy strana 25 strana 19 Na Železnorudsku začala letní sezóna strana 28 Máš li radost ze života, nejsi stár Seniorkapela, Plzeňští heligon káři, taneční

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 1/2014 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační adventní foto Zprávy z radnice PF 2014 (fm)... 3 Slovo starosty Vítejme rok 2014 (fm)... 3 Slovo místostarostky (tč)... 5 Činnost

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 2/2011 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 2/2011 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 2/2011 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační foto Zprávy z radnice Milí spoluobčané, čtenáři zpravodaje (fm)... 3 Z III. a IV. jednání zastupitelstva obce (fm)... 4 Poděkování

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Považuji za svou povinnost pomáhat krajům

Považuji za svou povinnost pomáhat krajům 3. 8. 2015 8 2015 Ročník: 15 Rozhovor s Mgr. Zdeňkem HONZEM strana 4 5 Fejeton Vrabčáci z předměstí strana 9 Pracovní nabídky strana 20 21 Ze zápisníku kriminalisty strana 23 BRAUN okna + rolety + technika

Více

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky. Zprávy z radnice RADA MÌSTA PØELOUČE 20. schůze Rady města Pře lou - če se konala v pondělí 1. 6. 2015. Radní na ní doporučili zastupitelstvu schválit účetní uzávěrku města Pře - louče za rok 2014 a souhlasit

Více