6/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 3. června 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 3. června 2011"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 3. června 2011 noviny 6/2011 Vystoupení dětí při oslavách 65. výročí kyjovské nemocnice. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, stále častěji musíme jako zastu pitelé odpovídat na aktuální dotaz: Co si máme představit pod fotbalo vým velkoklubem Kyjov Hodonín? Zdá se mi, že je toto téma uměle ci tově zabarvováno a že se v diskuzi o něm ztrácí jeho hlubší podstata. Před více jak rokem jsme dostali nabídku od majitele hodonínského klubu, aby bylo do Kyjova přesunuto regionální a sportovní středisko mlá deže. Laicky můžeme říct sportovní třídy. Jestliže je širší vizí našeho města podpora školství, pak vznik sportovních tříd může být jejím napl něním. Tato střediska jsou organi začně a finančně navázána přímo na jednotlivé sportovní svazy. V tomto pří padě na ČMFS. Dbá nejen na kvalitu výuky v oblasti sportovní průpravy, ale také na zázemí, počet žáků a plyne z tohoto od svazu finanční podpora pro pedagogy či trenéry. Školy v Kyjově jsme zateplili, vlo žili tak do nich nemalé veřejné pro středky a je našim úkolem, aby byly co nejlépe využity. Počet žáků by díky tomuto centru mohl vzrůst až o několik desítek. Netýká se to pouze fotbalové mládeže. Ba naopak, tyto třídy by měly navštěvovat i děti, které se v odpo ledních hodinách věnují basketbalu, cyklistice, atletice či jiným sportům. Hodonínu nic nebereme. Tamní žáci mohou i nadále navštěvovat spor tovní třídy, organizované atletickým či hokejovým svazem. Stejně tak se to týká fotbalu obecně. Podmínkou existence sportovního střediska je mi nimálně 12 žáků fotbalu v ročníku (5. 9. třída), doplněném o další spor tovní mládež a existence divizního mužstva. V Kyjově by se tak logicky měly hrát vyšší soutěže, v Hodoníně zůstane i nadále 10 mužstev. Vůbec nejde o název, ale o to, aby se více jak 400 dětí mohlo ve svém volném čase věnovat sportu, který je baví a nemuseli jsme vymýšlet protidro gové programy, zvyšovat náklady na prevenci kriminality a mít obavy, co s nevyužitými budovami. Věřím, že nalezneme shodu pře devším ve prospěch našich dětí, je jich vzdělanosti i sportovní budouc nosti. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Slovácký rok strany 3, 5 a 10 / Nemocnice slavila strana 4 / Den Země strana 8 Kyjovské noviny / červen 2011 strana 1

2 Radnice Kyjov hodlá spolupracovat s Biogradem na Moru Česká republika již dlouhodobě spolupracuje s Chorvatskem, konkrétně Jihomoravský kraj s tamní Zadarskou župou. V rámci již fungujících vztahů bylo osloveno město Kyjov, aby připra vilo do budoucna podmínky pro mož nou součinnost s přímořským měs tem Biograd na Moru. Zadarský turistický ruch skýtá obrovské možnosti. Podílet se na jeho rozvoji mohou i česká města, která na základě partnerství mohou těm chorvatským pomoci uskutečnit nejrůznější evropské projekty. Jednoznačný cíl je uvědomění si, že když Česká republika vstupovala do EU, využívala spolupráce s Ra kouskem, Německem nebo s jinými oblastmi na to, aby dokázala čerpat předvstupní finanční prostředky. Stejně tak je naší povinností, aby chom tu pomoc poskytli státu, který chce být vzat do EU, prohlásil Fran tišek Lukl, starosta Kyjova. Chorvat sko tak může díky ČR získat nejenom finanční prostředky, ale i zkušenos Foto archiv MěU ti, a to díky spolupráci na poli kultury, sportu, vý měny mládeže, turismu nebo podpory malých a středních podnikatelů. Město Kyjov by získalo benefit v tom, že tam mo hou jezdit folklorní soubo ry, sportovci nebo děti na rekondiční pobyty. V mi nulém roce se tam před stavil Kyjovánek, stejně jako v letošním roce, kdy sklidil velký úspěch. Spo lupráce by se do příš tího roku měla prohlou bit i na poli sportovním nebo v rámci ozdravných pobytů přímo v Biogradu. Prozatím bylo podepsáno memorandum o vzá jemných vztazích a na podzim bude stvrzeno podpisem v Kyjově za účasti delegace z Biogradu i Jihomorav ského kraje, následně může být po depsána smlouva o spolupráci. Musím říct, že jsme opravdu Slo vané, máme k sobě blízko. I když naše jazyky jsou mírně odlišné, bari éra tam žádná není. Jsme stejně tem peramentní i empatičtí a myslím si, že to podpoří i naše neformální vaz by, například levnější cenové relace přímořských rekreací, dodal Lukl. Biograd na Moru je známé a oblíbené prázdninové městečko ležící jižně od Zadaru. Jeho centrum leží na malém poloostrůvku, který je obklopený pří stavy a dlouhou promenádou podél moře. Je populární bohatou historií, první Češi sem začali přijíždět již za čátkem roku vh TRADIČNÍ OSLAVY OSVOBOZENÍ KYJOVA Oslavy 66. výročí osvobození města letos proběhly tradičně i s po ložením květin u památníků v Bor šově, Bohuslavicích a před budovou Klvaňova gymnázia. Vedle zástupců české a slovenské organizace bojov níků za svobodu, přijela zahrát také posádková hudba Armády ČR. Půjčovna a úschovna kol IC Kyjov zahájila letošní provoz Od května byl zahájen letošní pro voz Půjčovny a úschovny kol Infor mačního centra města Kyjova. V are álu dvorního traktu je možné si kolo nejen vypůjčit, ale také bezplatně uschovat stejně jako vaše zava zadla. Přehled služeb: půjčovna a úschovna kol k dis pozici 14 kol (6 pánských, 6 dám ských, 2 dětská), zastřešené, od stavné místo pro kola a zavazadla, uzamykatelná míst nost/boxy pro bez platné uschování kol a zavazadel miniopravna a servis poskytování základ ního nářadí pro jedno duché opravy kol zastřešené posezení bezbariérové sociální zařízení prodej cyklistických a turistických map okolí nabídka doporuče ných jednodenních vý letů na kole v okolí seznam ubytovacích možností v re gionu, které jsou vhodné pro cyk listy přístup na internet certifikace Cyklisté vítáni Kontakt: tel.: , , GSM: e mail: Foto IC Kyjov 2x foto archiv Alexeje Drhlíka Brejlovec se znakem města Od května letošního roku nese lokomotiva Brejlovec znak města Kyjova. Nemalou zá sluhu na tom má její strojvedoucí Jiří Klajn, člen kulturní komise města Kyjova. Uvedená lokomotiva má aty pický nátěr a díky péči kolektivu stroj vedoucích je vždy čistá a nablýska ná. V pracovní dny vozí ráno v půl šesté osobní vlak do Brna a vrací se zpět do Kyjova ve čtvrt na sedm. Jinak ČD po některých známých mís tech pojmenovaly spěšné vlaky jako například Vlára, Cimburk, Kyjovka i další. Jména vlaků najdete v jízdních řádech (trať č. 340). Alexej Drhlík Navštivte webové stránky Informačního centra strana 2 Kyjovské noviny / červen 2011

3 Slovácký rok se blíží, začínají nezbytné přípravy S blížícím se Slo váckým rokem se na obyvatele Kyjo va, žijící především v centru města, a ta ké na obchodníky, obrací radnice s žá dostí o spolupráci. Týká se výzdoby vý loh a oken. Slovácký rok a jeho neopako vatelnou atmosféru dotváří nejen boha tý kulturní program, který se bude prolí nat čtyřmi srpno vými dny, ale i měs to samotné, které v tomto čase vždy prohlédne víc, než kdy jindy. Jakoby se chtělo pochlubit před návštěvníky z různých koutů světa, že vypadá lépe, než ostatní jihomoravské obce, třeba právě díky zájmu a ochotě místních obyvatel. V souvislosti s přípravou akce by chom rádi poprosili naše spoluobčany, majitele domů na náměstí či případně provozovatele re staurací a obcho dů, aby nám po mohli s výzdobou v rámci Slováckého roku. Budeme moc rádi, když stejně jako v předešlých ročnících, budou vy zdobeny výlohy. Aby návštěvníci města viděli, že do jeho příprav se opravdu zapojují všichni. Po skončení SR bychom rádi udělali vyhodnocení a ocenění těch nejlep ších, požádala Ilona Pecháčková, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Kyjov. vh HLEDÁME BRIGÁDNÍKY VE VĚKU OD 18 LET Město Kyjov hledá brigádníky pro pořadatelskou službu v době konání letošního Slováckého roku. Bližší informace: MKS Kyjov, Alena Hrušková, tel VÝZVA KYJOVSKÝM OBČANŮM Organizační štáb festivalu Slovácký rok v Kyjově 2011 se na Vás v sou vislosti s konáním letošního již XVIII. ročníku festivalu i tentokrát obrací s prosbou o výzdobu výkladních skříní, případně květinovou výzdobu oken a budov v duchu slavností. Nejlépe vyzdobené objekty budou vyhlášeny, oceněny a výsledky zveřejněny v tisku a na webových stránkách města po skončení festivalu. red UZAVÍRKY V ULICÍCH MĚSTA KYJOVA PO DOBU KONÁNÍ XVIII. SLOVÁCKÉHO ROKU V rámci konání Slováckého roku jsou připravena dopravně technická opatření v oblasti středu města, která ovlivní dopravu v termínu od čtvrtka 11. srpna od do ne děle 14. srpna do Pro ko nání kulturních akcí v tomto termínu budou uzavřeny tyto části komuni kací: Čtvrtek od až neděle do Masarykovo nám. od křižovatky ul. Svatoborská a Jungmannova Masarykovo nám. od křižovatky ul. Dobrovského a třída Komen ského Masarykovo nám. od křižovatky ul. Urbanova a třída Palackého ul. Dobrovského od křižovatky třídy Komenského po křižovatku ul. Jungmanova a Mezi Mlaty ul. Urbanova od křižovatky s ul. Dobrovského po křižovatku s ulicí Svatopluka Čecha ul. Sv. Čecha od křižovatky s ul. Urbanova po Městský park (včetně spojovací ul. s třídou Komenského ul. Žižkova po levém břehu Kyjovky od mostu ul. Jungman nova po most ul. Dobrovského (vč. parkoviště za Domem kultury) parkoviště na třídě Komenského u dětské polikliniky Sobota od do třída Komenského od křížení s ul. Dobrovského po křižovatku s ul. Nádražní a sídliště Zahradní ul. Nádražní od křižovatky s tří dou Komenského po záchytné parkoviště na ul. Nádražní (za autobus. terminálem) ul. Zahradní od křižovatky s třídou Komenského po křižo vatku s ul. Mezivodí PARKOVÁNÍ: po dobu pořádání kulturní akce budou pro vozidla ná vštěvníků sloužit dvě záchytná par koviště. Parkoviště č. 1 na ulici Ná dražní v prostorách složiště ŽST. Parkoviště č. 2 umístěné na parcele 4055 Od Boršovska. Zajištěna bude kyvadlová doprava z tohoto místa do centra města na ul. Dob rovského a zpět. Místa budou řádně označena pomocí dopravního znače ní. Veřejná autobusová doprava bude mít po dobu konání slavností upra venou trasu, sledujte proto pozorně případné změny autobusových zastá vek a trasy Městské autobusové dopravy Kyjov. Ve vlastním zájmu, prosím, respektujte ve výše uvede nou dobu dopravní značení a zna čení uzavírky. Vyhnete se tak zbyteč ným problémům a komplikacím. Děkujeme za pochopení a těšíme se na příjemný Slovácký rok JAK NALOŽIT S NĚKTERÝMI NEVYUŽÍVANÝMI BUDOVAMI MĚSTA? Město Kyjov vlastní některé ob jekty, jejichž budoucnost není zcela zřejmá. O konkrétních variantách hovořili radní před časem na výjezd ním zasedání. Jakým způsobem na ložit například s budovou, která dříve sloužila Úřadu práce či s Do movem mládeže na Lidické ulici, kte rou kraj zvažuje převést na město Kyjov? Rada města se seznámila s možnými variantami, především si ale prošla konkrétní budovy. Rada města se seznámila s pěti takovými budovami. Můžeme říct, že některé jsou vhodné k tomu, aby chom uvažovali o jejich přebudování například na startovací byty či byty se sociálním určením, tedy na takové akce, kde bychom dokázali sehnat finance od státu nebo Evropské unie. Jsou tam ale i nemovitosti, kde zvažujeme, zda li nebude lepší, aby se jich ujmula třetí osoba formou prodeje a zrealizovala tam účel, který nám by vyhovoval, uvedl ky jovský starosta František Lukl. Ná vrhy řešení předloží radě zaintereso vané odbory města. Týkat se budou mimo jiné budovy krůtí prodejny na náměstí, bývalé služebny E onu na Riegerově ulici a také městských bytů na ulici Havlíčkova a ubytovny či bývalé budovy ÚP. vh Pár slov o Farmářských trzích Nejen Kyjovští, ale i mno ho obyvatel z okolních obcí zamířili první květnový pátek na historicky první Farmářské trhy v Kyjově. Tak nějak by mohl začínat článek do Kyjov ských novin nebo do které hokoli jiného periodika. Ale tím směrem se nechci ubírat, nemíním psát žádný oficiální článek. Naopak, chci pochvá lit a lehce zkritizovat, prostě říct, jak to vidím já. Všechno by vlastně vyjádřila parafrá ze slov Rudolfa Hrušínského ve filmu Vesničko má středisková: Je to hezké, že tato vymoženost do razila už i k nám do Kyjova. A je to o to zajímavější, příjemnější a hlavu zvedající, že Kyjov je v tomto směru, nadneseně řečeno, jakousi vlajkovou lodí na Kyjovsku a v okolí. Na farmářky jsem si zašla jako běžný návštěvník hned po osmé ho dině ranní. A to už se, jak stálá trž nice v tzv. Kapce, tak prostory kolem kašny na náměstí, kam se soustře dili další prodejci, plnily zvědavými zá jemci o něco mimořádného a hlavně kvalitního. Po deváté se v dolní části náměstí málem nedalo projít. Pěsti telé a domáčtí výrobci nabízeli od zeleniny, přísad, květin přes med, povidla, uzenářské pochoutky, sýry, sladkosti až po proutěné zboží vše nejlepší, co zvládli na jaře vypěsto vat a vyrobit. Zájemců o koupi bylo dost a na své si jistě přišli i prodáva jící. Tak se těším, že s postupujícím létem se objeví na dalších farmář kách, každý první pátek v měsíci, ještě mnohem rozmanitější sorti ment. Je jen tak trochu škoda, že nemáme za humny moře nebo as poň jezero či rybník, abychom si mohli dopřát i čerstvé rybky a jinou vodní havěť. Ale nahradit by je mohla třeba čerstvá drůbež, králíci, holubi apod. Omlouvám se všem, kterým tě mito svými nápady přidělávám prá ci. Asi hlavně organizátorům, ať už Aleně Hruškové z Městského kultur ního střediska Kyjov, která díky svým letitým zkušenostem s podobnými akcemi nezklamala ani tentokrát nebo Iloně Pecháčkové, vedoucí od boru školství a kultury MěÚ, která vše jistila za město. Ale když už starosta František Lukl takové trhy okoukal u nás i v zahraničí a usou dil, že by Kyjovu a hlavně lidem byly k užitku, tak proč k tomu neříct i své slovo. A jen tak na okraj Farmář ské trhy považuji, a jak jsem zjistila nejen já, za mnohem lepší a smyslu plnější, než ty předvánoční či vá noční, už tak trochu obehrané. Dana Petříčková Kyjovské noviny / červen 2011 strana 3

4 Zdravotnictví Nemocnice slaví 65. narozeniny, ale řeší i problémy Druhý květnový víkend patřil netradičním narozeninám. Oslavy 65. výročí zahájení provozu nemocnice proběhly způsobem, jaký ještě nezažila. Oficiální program v úvodu s cim bálovou muzikou Hudci z Kyjova při nesl odpoledne nabité atrakcemi pro děti, odborný program pro dospělé, možnost prohlídek jednotlivých oddě lení, ale i šanci prožít příjemný jarní den v rozkvetlém parku nemocnice, což si pochvalovali také hosté. Myslím si, že nemocnice slouží lidem pro zdraví a není to jenom mís to, kam se lidé chodí léčit. Určitě zde hledají i tu naději pro svůj život i pro svoji záchranu, takže podobné oži vení jejich pobytu je velmi dobré, prohlásil Antonín Tesařík, ředitel Ne mocnice T. G. M. v Hodoníně. Poslanec Parlamentu ČR Ivan Ohlídal rovněž uvítal nabídku před vést zákulisí nemocnice veřejnosti. Tento počin je velmi dobrý, co ovšem není dobré, je stav chirur gického pavilonu. Opravdu mě pře kvapila hloubka toho problému, vy padá to, že bude velmi obtížné ho řešit, ale řešit se to musí. Své místo měly v programu z velké části děti, nechyběly složky integrovaného záchranného systému s možností prohlídky jejich vozidel, ale například i historické automobily s motocykly. Program doplnily i odborné lékařské přednášky pro veřejnost, výstavy fo tografií a prací žáků ZUŠ, kteří se představili i v odpoledni, které mo deroval Petr Indra z Rádia Jih. Ofici álně zde bylo také potvrzeno, že ky jovská nemocnice zůstává i nadále v síti krajských zařízení a do bu doucna se s ní počítá, přesto že sama prochází nelehkým obdobím. Pan Pejchl byl pověřen vyřešením této situace a v rámci řešení bude také jmenován novým ředitelem Ne mocnice Kyjov, nastínil jméno toho, kdo by měl nelehkou situaci vyřešit Jan Čupera, pověřený řízením odboru Zajímavou zastávkou v rámci 65. narozenin nemocnice byly také historické automobily a motocykly, které byly v obležení dětí i dospělých po celou dobu. Oslavy se účastnili nejen hosté, ale také pacienti. zdravotnictví JmK. Nový management Nemocnice Kyjov přiznal špatnou eko nomickou situaci jednoho z největ ších zdravotnických zařízení v kraji. Chystá se proto na změny, které po vedou k efektivnějšímu fungování. Audity z minulosti i aktuální z letoš ního roku prokázaly žalostný stav kyjovské nemocnice, která za rok 2010 skončila se ztrátou 19 mili onů korun příčin přitom je podle nového ekonoma hned několik. Jed nak je to samozřejmě nákladová ne Malý pacient si vyzkoušel stetoskop přímo v sanitce záchranné služby. Pro nejmenší návštěvníky byly v parku proti gynekologickému pavilonu připraveny soutěže. kázeň zaměstnanců a s ní spojený růst nákladů. Druhou věcí je otázka vykazování na pojišťovny a zpětné vratky peněz pojišťovnám, nastínil Jindřich Pleva, ekonom Nemocnice Kyjov. Šance, jak zlepšit celou situ aci, je nastavit optimální procesy týkající se šetření na mzdách i způ sobu objednávek zdravotnického ma teriálu či léků. Krizový management ale objevil i další černá místa nemoc nice. Momentálně je špatný stav budov, musíme to okamžitě řešit. Musíme nově nastavit procesy tak, aby fungovaly ekonomičtěji a efektiv něji, dodal Josef Pejchl. Akutní operace budou i nadále za jištěny v náhradních prostorách, odlo ženy budou pouze operace, které lze naplánovat na jiný termín. V nemoc nici chtějí najít nový způsob i v dalších činnostech, například, co se týká efek tivnějšího plánování operací, hlášení nežádoucích událostí či správného podávání léků. O krizové ekonomické situaci byl také informován kraj, coby zřizovatel. I ten vyjádřil plnou pod poru řediteli Pejchlovi s tím, že do nemocnice přišel jako krizový mana žer vyřešit obtížnou situaci. vh VEDENÍ NEMOCNICE VYHLÁSILO NULOVOU TOLERANCI K ALKOHOLU Kyjovská nemocnice pod vede ním Josefa Pejchla vyhlásila nulovou toleranci k alkoholu na pracovišti a chystá u pracovníků preventivní kon troly. Podnětem pro ni byl již druhý pří pad, kdy byl zjištěn u lékaře v nemoc nici alkohol v krvi ve službě. Budeme společně s náměstky provádět namátkové kontroly u pra covníků. V případě, že pracovník od mítne dechovou a krevní zkoušku na alkohol, okamžitě s ním ukončíme smlouvu, uvedl ředitel Pejchl, podle kterého nelze v žádném případě po dobné alkoholické excesy tolerovat. Podle odborníků na prevenci závis lostí často alkohol souvisí se syndro mem vyhoření. Proto chce nemo cnice ve spolupráci s psychologem připravit program prevence, ve kte rém se bude snažit lékařům vysvět lit základy dobré psychohygieny a od počinku. Chceme v nemocnici co nejdříve vytvořit klima, ve kterém bude možné normálně bez jakýchkoliv stre sů pracovat, uzavírá ředitel kyjovské nemocnice Josef Pejchl. red Pacienty bude chránit ombudsman Stalo se vám někdy, že jste ne byli spokojeni s lékařskou péčí, chtěli jste situaci řešit, a přitom nevěděli jak? V kyjovské nemocnici na to mají lék pacienty bude nově chránit ombudsman. Funkce ombudsmana, který bude bránit pacienty při pří padném nedodržování poskytování pomoci a pomůže při řešení prob lémů v souvislosti s léčbou a poby tem v nemocnici, vzniká prvním květnem. Zastávat ji bude stávající náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Eva Havlíková. Ombudsman je vlastně ochránce práv, bude mít na starost přijímání stížností a vůbec podnětů na ošetřo vatelskou léčebnou péči, na pobyt v nemocnici, když bude pacient po třebovat obrátit se na někoho v ne mocnici, nebude si vědět rady s ně jakou otázkou či problémem, při nedodržování práv pacientů nebo při pořizování dokumentů, uvedla Eva Havlíková, nová ombudsmanka kyjov ské nemocnice. Spolu s funkcí om budsmana bude v Kyjově založena Funkci ombudsmana Nemocnice Kyjov bude zastávat podle posledních informací Eva Havlíková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (druhá zprava). i Rada pacientů. Jejími členy by měli být náhodně vybraní lidé z řad pa cientů nemocnice, která je hodlá v nejbližší době oslovit. Vedení ne mocnice očekává od pacientů i jejich příbuzných podněty a připomínky, jak v kladném, tak v negativním znění. Pacienti i příbuzní mohou v pří padě potřeby kontaktovat ombuds mana nemocnice na telefonním čísle nebo na mobilu vh strana 4 Kyjovské noviny / červen 2011

5 Historie Devadesátiletá tradice Slováckých roků První poválečný Slovácký rok v Kyjově 1956, jemuž předcházely dva zmařené pokusy. Do konce druhé světové války se uskutečnily čtyři Slovácké roky (SR), které organizovali kyjovští Sokoli (1921, 1922, 1927, 1931). Ten po slední, v roce 1931, se uskutečnil v rámci oslav 60. výročí založení Tě locvičné jednoty Sokol Kyjov. Byl zá roveň manifestací česko slovenské vzájemnosti s velkou účastí krojova ných skupin ze západního Slovenska, zástupců slovenských kulturních osobností a Matice Slovenské. V roce 1939 ztroskotal pokus o obnovení Slováckého roku, který měl dodat občanům sebevědomí po Mnichovu a vzniku Protektorátu Če chy a Morava. Konal se pod hlavič kou Národního souručenství a nako nec byl okupačními úřady zakázán, přestože byl program už do všech po drobností připraven, byly vytisknuty plakáty akad. malíře Jana Köhlera a rozeslány pozvánky. Přišla válka a občané měli jiné priority. Sokol byl nacisty zakázán a několik členů ky jovské jednoty přišlo o život včetně starosty města a starosty Sokola učitele Matěje Urbana. Po konci války bylo sice velké nad šení obnovit SR v Kyjově, ale trval lístkový systém a tehdejší úřady měly strach, že tak velký příliv návštěv níků (obvyklý v letech před válkou) nezvládnou. Větší odvahu ale pro jevili zakladatelé Strážnických slav ností v čele s profesorem Vladimí rem Úlehlou, a tak jejich 1. ročník pod názvem Československo ve zpěvu a tanci se konal už v roce Ky jovští se ale myšlenky obnovit SR ne vzdali a na podzim roku 1947 začali připravovat SR Ten se měl uskutečnit 14. a 15. srpna. Byl na vržen i plakát, jehož autorem byl akad. sochař a malíř Jan Znoj. Proč se nakonec v roce 1948 SR neko nal, nelze dobře zrekonstruovat, ale tou hlavní příčinou byla zřejmě poli tická situace po únorových událos tech Pátý Slovácký rok konečně po 25 letech Kyjovští milovníci folkloru neztrá celi odhodlání vzkřísit Slovácký rok a navázat na předválečnou tradici. Mezi hlavní nadšence patřil Jožka Sedlář (1919), člen Slováckého krúžku v Kyjově od r a výborný organizátor, prof. Ota Dostál (1923), pedagog, muzikolog, sběratel lido vých písní, Adéla Adamová (1899) učitelka ručních prací patřila mezi znalce krojů celého regionu, PhMr. Augustin Kůr (1907), lékárník, pri máš Slováckého krúžku v Praze a v Brně, sběratel lidových písní, Lud vík Pokorný (1923) tehdejší vedoucí kulturní komise, Janíček Selucký (1932), vedoucí Slováckého krúžku a dlouhá řada dalších. Jmenuji hlavně ty, kteří se zasloužili nejen o SR 1956, ale o SR následující. Organizátoři nenechali nic ná hodě a připravili informativní letáky, které na všechny strany oznamova ly, že Slovácký rok tradiční národo pisné slavnosti v Kyjově, se budou konat 23. a 24. června Za čnou v sobotu stavěním máje a ve selicí, budou pokračovat v neděli dopoledne Jízdou králů ulicemi města a koncertem dechových hudeb na náměstí. Odpoledne ve 14 hod. projde městem krojovaný průvod té měř ze všech obcí kyjovského okre su. První poválečný Slovácký rok v Kyjově Jožka Sedlář, který byl skutečnou organizační duší SR 1956, zapojil do organizace všechny své přátele ke prospěchu věci. Návrh plakátu byl svěřen mladému akad. malíři Vlad. Vašíčkovi (1919). V informačních novinách, které vyšly po SR, si Jožka postěžoval, že původní pětibarevný plakát nebylo možno vytisknout, pro tože n. p. Svit nebyl schopen dodat štočky dřív, jak za dva měsíce. Vlad. Vašíček pak vytvořil dvoubarevný li noryt legrůta z Mistřína. Druhým Jožkovým objevem byl jeho kama rád Vojta Holcman (1924), sedlák a písmák ze Skoronic, obnovitel dnes už slavné Jízdy králů. Pořadatelé slavnosti vydali pro fi latelisty zvláštní aršíky s Vašíčko vým legrůtem a přetiskem poštov ního razítka Slovácký rok v Kyjově Jak vlastně Slovácký rok 1956 dopadl? Pořadatelé SR 1956 brali tyto ná rodopisné slavnosti jako zkušební, ale jejich pokus se nepochybně vy dařil, i když se často setkávali s ne ochotou a nedůvěrou. V té době nebyla situace pro národopis nijak růžová. Bylo znát, že v době šesti leté válečné přestávky se na vesni cích neudržovaly žádné lidové zvyky, dříve s pietou udržované. Cimbálky nahradila dechovka, lidové písně začaly nahrazovat městské šlágry, ubylo zpěváků i dobrých tanečníků a zároveň podstatně ubylo i těch, kteří chodili v kroji. Profesor gymnázia a kyjovský kul turní pracovník Dr. Lad. Dlouhý při hodnocení SR 1956 vyzvedl zásluhy vůdčích jedinců, kteří obětavě vy chovávají novou generaci zpěváků a tanečníků: Bimka ve Svatobořicích, Dostál v Ježově, Sehnal v Nenkovi cích, Hula v Dambořicích a Frýbort v Kyjově. Skoronická jízda králů byla srov návána s vlčnovskou a hluckou, a z toho srovnání vyšla velmi dobře. Bukovanští provedli svůj úkol sta vění máje na jedničku, i když někteří litovali, že vracovští odmítli pozvání. Bylo ještě v dobré paměti, jak na vracovském náměstí shromáždili máje málem z celého kraje (i z Male novic). V hlavním programu vystou pily skupiny z Kostelce (úvodnice), Nenkovice (šlahačka), Kostelec (svatba), Mistřín (dožínky). Výborně byly hodnoceny hody, které před vedla chasa ze Svatobořic a fašaňk kyjovského krúžku, který byl považo ván za zlatý hřeb programu. Tempe ramentním verbířům se dostalo ob rovského aplausu. Po úspěšném zkušebním SR 1956 bylo jasné, že budou následo vat další. I když se jednalo o tom, že SR budou 1x za čtyři roky, přece jen sto let od narození významného národopisce Josefa Klvani, prvního ředitele kyjovského gymnázia, si vy žádalo zopakovat slavnosti už v ná sledujícím roce Připomenutí na závěr V době Slováckého roku 1956 (a samozřejmě i následujících) nikdo neuvedl, že tradici SR vybudoval Sokol, který byl v té době už dávno zakázán. Také se nějak pozapo mnělo, že rok na vsi se zvyky pracov ními a rodinnými souvisí neodděli telně s církevním rokem a zvyky křesťanskými. Ty byly z národopisu vytěsňovány. Bralo se to jako daň režimu, ten ale vše dovedl využít ke své propagandě. Jiří Dunděra Kyjovské noviny / červen 2011 strana 5 3x foto archiv Vlastivědného muzea

6 Děti, mládež a škola Den řemesel přilákal žáky z celého regionu Kyjovské učiliště Havlíčkova pořádá tento den tradičně ve spolupráci s OHK Hodonín. V posledním roce se často disku tuje o nezájmu dětí o technické obo ry, a to i přesto, že mají řemeslníci mnohem snazší uplatnění na trhu práce. O podpoře učňovského škol ství diskutovali v rámci konference při příležitosti dne otevřených dveří nejen zástupci kraje, ale především školství u nás i na Slovensku. Problematika učňovského škol ství na Moravě a u nás v žilinském regionu je podobná. V současnosti rodiče preferují spíše fakt, že se snaží své děti, i když dosahují jen prů měrných výsledků, umístit na gym názia. Naše škola v rámci náborů vynakládá obrovské finanční pro středky, aby tento trend zvrátila, ale bohužel dobré výsledky se dostavují velmi pomalu, uvedl Josef Ilčík, ře ditel SOŠ stavební ze Žiliny. Školy se proto snaží dělat nábory zajíma V Kyjově si v rámci Dne otevřených dveří zasoutěžili také zedníci, tesaři, pokrývači a zámečníci. V některých oborech dokonce učni s dětmi znevýhodněnými nějakým hendikepem. vým způsobem. To je i případ kyjov ského učiliště, kde si jednou ročně mohou školáci vyzkoušet své doved nosti za pomoci stávajících učňů i mi strů. Nábory v každém případě mají svůj význam. Jezdíme dokonce po zá kladních školách se skupinu našich žáků, kteří prezentují své obory před žáky, dodal Zdeněk Lukeš, ředitel SOU Havlíčkova Kyjov. Podle kraje musí dojít k omezení například osmiletých gymnázií. Tento krok měl již před nedávnem proběh nout, byl ale zastaven, a tak ředitelé učilišť stále jen čeka jí. Situace začíná být velice těžko udržitel ná, protože zhruba tře tinu kapacit máme prázdných, začíná být tedy nezbytné, aby chom s těmi školami něco udělali. Chceme jít ovšem cestou tako vou, abychom nerušili jednotlivé nabídky vzdělávání, spíš ome zovali počty případ ných žáků v oborech, o které není zájem, řekl k problému kraj ský radní Jiří Janda. vh Foto archiv OS Opona Kyjov MODROOČKO SE LÍBIL Divadelní soubor OS Opona Kyjov se s pohádkou Kocourek Modro očko zúčastnil oblastní přehlídky Hoblík & Mumraj Hráli jsme pro sál plný vnímavých dětí, které fan tasticky reagovaly a odměňovaly nás potleskem a hrálo se nám moc dob ře. Odborná porota ocenila nasazení souboru (pěvecká a taneční čísla předvedená s kočičí ladností) a vy zvedla doprovod živé hudby. Ocenila rovněž kostýmy a jednoduchou výstiž nou scénu, za které jsme si odvezli diplom za nejlepší scénografii. Mod roočka mohou diváci zhlédnout v červnu ve Svatobořicích Mistříně a Domaníně. Alena Novosadová, o. s. Opona Kyjov Měsíc květen nabídl tradiční zápisy do mateřských škol V měsíci květnu proběhly v Ky jově tradiční zápisy dětí do mateř ských škol. Stejně jako v předcho zích letech měli rodiče obavy, zda budou mít možnost potomky umístit podle svého přání do jimi preferova ného zařízení. Podle předem stano veného klíče mají přednost umístění děti, které dovršily tří let věku. Tato doba je vhodná i z psychologického hlediska, což je také základní kritéri um, kterého se všechny kyjovské ma teřské školy drží. Odborníci jednoznačně říkají, že ve věku do tří let je velice důležitý styk s matkou, což sami vidíme. Vstup dítěte do mateřské školy před třetím rokem může být stresová zá ležitost. Rozhodně doporučujeme umístění dítěte až po dovršení tří let věku, uvedla Hana Kůřilová, ředi telka Mateřské školy Za Stadionem. Letos si v Kyjově při zápisech rodiče zkomplikovali situaci tím, že své děti zapsali v několika školách současně a přitom tvrdili, že mají vážný zájem o umístění dítěte. Školky pak mohou skutečný stav zájemců zjistit až do datečně. I letos se potvrdilo, že vět šinu požadavků jsou schopny pokrýt. Maminky, které přihlašují například roční či dvouleté děti, se obávají ne umístění zbytečně. I když vyhláška umožňuje nástup mladších dětí a některé maminky zájem mají, v případě, že jsou na mateřské dovolené a nemají zaměst nání, není tato skutečnost důvodem nutného přijetí dítěte. V případě volné kapacity mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku. Tady je na každém rodiči, aby se obrátil na danou mateřskou školu s žádostí o případné umístění. Týká se to na příklad maminek, které získají za městnání. vh UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU JE TU STÁLE PRO VÁS Je vám přes padesát, jste absolventy střední školy a máte chuť poznávat nové lidi a vstřebávat zajímavé informace? Právě pro vás je tady Univerzita třetího věku. Studium je realizováno pod záštitou MENDELU (Mendelovy univerzity v Brně) ve spolupráci s Klvaňovým gymnáziem v Ky jově. Délka studia je čtyři semestry. Po skončení účastníci Univerzity třetího věku získají statut posluchače univerzity. Foto z promoce kyjovských studentů v Brně. Foto archiv gymnázia Preventivní projekt Rubikon upozornil na rizika sázení Populární preventivní soutěž proti sázení mladistvých pokračuje oblastními finálovými koly, z nichž jedno se vedle Ivančic, Vyškova, Hustopečí a Brna uskutečnilo také v Kyjově. Preventivní projekt Rubikon poukazuje na rizika sázení u dospí vajících, věnuje se tématu dodržo vání zákonů a problematice přístupu mladistvých do 18 let k sázkovým ak tivitám. Rubikon běží už třetím rokem a v letošním roce například v Plzeň ském, Jihomoravském a Zlínském kraji se setkal s velkým zájmem mezi školáky i učiteli. Dnes na mladé lidi působí spousta negativních jevů, když třeba srovnám sázení mladist vých s kouřením a alkoholem, tak ten problém není tak velký, nicméně my říkáme, že problém tady je a je dobré o něm mluvit, říká ředitel pro jektu Petr Vinš. V oblastních kolech čeká na žáky tři a půl hodinová vý uková show s pěti soutěžními koly, třemi mezihrami a diváckou soutěží. To vše je doplněné videoklipy, kul turními vystoupeními a bouřlivou di váckou atmosférou. Rubikon je bez pečným prostředím, ve kterém si žáci modelově zkouší, co to znamená vsa dit si a poznávají, kdy je sázka ještě neškodnou hrou a kdy už rizikem, které člověk neustojí. Výsledky oblastního kola ( ): 1. místo a postup do kraj ského kola ZŠ a MŠ Milotice, 2. místo ZŠ a MŠ Bzenec, 3. místo MZŠ Vracov, 4. místo ZŠ Školní Strážnice. Ti nejlepší z JmK se setkají s ví tězi Plzeňského a Zlínského kraje ve slavnostním finále na půdě Se nátu ČR. vh strana 6 Kyjovské noviny / červen 2011

7 3x foto archiv ZUŠ Kyjov Jaroslav Měchura získal 1. místo v oblastním kole. Ladislav Pavluš 3. ve hře na trubku. Ondřej Pavluš absolutní vítěz soutěže. Základní umělecká škola Kyjov se chlubí úspěchy V letošním školním roce byly vyhlášeny soutěže MŠMT ve hře na housle, klavír a kytaru. První kolo soutěže probíhá nej dříve na školní úrovni. Následuje okresní kolo, ti nejlepší postupují do krajského nebo ústředního kola sou těže. Za klavírní sekci se v krajském kole v Brně na ZUŠ Jaroslava Kva pila umístil na 3. místě Adam Černý pod vedením učitelky Lucie Škrlové. Nathalie Ponticelli ze třídy Ireny Ku delové získala čestné uznání. Kyta risté si na krajské kolo zajeli do Blan ska, kde se jim podařila získat dvě 3. místa. O tato umístění se zaslou žili Matěj Bednařík a Veronika Šafá Malí školáci byli pasováni na čtenáře městské knihovny Pasování prvňáčků je oblíbený akt, kterým se čerství školáci mohou oficiálně zapojit do aktivit nabízených Městskou knihovnou v Kyjově. Poté, co byly na čtenáře pasovány děti ze ZŠ Újezd a J. A. Komenského, přišli na řadu také chlapci a děvčata ze ZŠ Dr. Joklíka. Slavnostní dopoled ne, kterým provázela vedoucí dět ského oddělení, bylo směřováno do sálu knihovny. Slavnostní okamžik okořenil písněmi a hrou na kytaru student Klvaňova gymnázia Matěj Bednařík, a pak už přišlo na sa motný akt pasování. řová ze třídy učitele Vítězslava Za čala. Houslisté si zahráli v Brně, kde vybojoval 1. místo Jaroslav Měchura pod vedením učitele Leoše Černého. Kromě hudebního oboru soutě žily v krajském kole i výtvarné obory základních uměleckých škol. Tato soutěž se vyhlašuje jako trienále jed nou za 3 roky. Po zkušenosti a dob rém ohlasu z minulého oblastního kola, které se poprvé konalo mimo Brno (bylo to v roce 2008 v Kyjově), se jihomoravská část Ústřední umě Pro děti to znamená, že se mo hou přihlásit na celý rok do knihovny zdarma, chodit do dětského oddě lení, kde si mohou půjčovat knihy, stejně tak mohou navštěvovat i stu dovnu a čítárnu a využívat počítače, informovala Miroslava Ingrová z dět ského oddělení. Na čtenáře přítom ných třicet dětí pasovala spisovatelka Jarmila Bednaříková, coby patronka knihovny, která během ceremoniálu přednesla jednu z povídek ze své knihy pro děti, společně s vedoucí odboru školství a kultury Ilonou Pe cháčkovou. vh lecké rady výtvarného oboru ZUŠ rozhodla v tomto trendu putovního stylu soutěže pokračovat a přenechá vat tak organizaci na jednotlivých školách našeho kraje. Letos se tak zviditelnila ZUŠ Ivan čice. Soutěž proběhla 25. března a zúčastnilo se jí 59 učitelů výtvar ných oborů. Naše škola odborné ko misi předložila dva projekty Dagmar Pucharové s názvy Dolce vita a Barva. Oba projekty byly ohodnoceny jako vý borně připravené a postoupily do ústředního kola soutěže, které pro běhne na podzim ve Šternberku. Bonbónkem pro naši školu byla účast žáků Miloslava Procházky ve dnech až na VIII. mezi Z jihu Evropy na jih Moravy, tedy z Francie do Kyjova zamířil Ladislav Schovanec, aby zde představil svoji vý tvarnou tvorbu a současně mohl převzít ocenění Čestný občan Strážovic, a to u příležitosti životního jubilea 70 let. Současně se uskutečnila také jeho vý stava v Radniční galerii v Kyjově. Je to velice pěkné, zvláště proto, že se vracím tam, kde mě vítají s úsměvem a radostně. Nepochybně lepší, než před těmi lety, kdy to bylo všelijaké, usmí val se Ladislav Schovanec. Město Kyjov úspěchy rodáka z ne dalekých Strážovic představuje výsta Kultura národní interpretační soutěži žesťo vých nástrojů v Brně, kde se setkali hráči z ČR, Slovenska, Polska a Ma ďarska. 95 účastníků bylo rozdě leno do dvou skupin podle věku. V kategorii Junior A do 13 let získal 1. místo Ondřej Pavluš ve hře na te nor a 1. místo ve hře na pozoun, zá roveň se stal absolutním vítězem celé této kategorie. Ve stejné kate gorii zabodoval i Ladislav Pavluš na trubku se 3. místem. V kategorii Junior B do 15 let získal Kryštof Neduchal 2. místo a Lukáš Jestřáb čestné uznání. Dík patří i jejich vý borné korepetitorce učitelce Věře Meislové. Irena Kudelová, učitelka ZUŠ Kyjov Výtvarník Ladislav Schovanec je čestným občanem Strážovic Jeden z vystavených obrazů Ladislava Schovance. vou obrazů pod názvem Umění zrca dlo duše, při které se v atriu kyjovské radnice autor setkal s řadou přátel, s rodinou, ale i bývalými kantory nebo lidmi, které desítky let neviděl. V doprovodném programu vystou pila řada umělců. Zazněly skladby v po dání sólistky opery Olgy Procházkové s klavírním doprovodem. Poezií verni sáž doplnila herečka Danuše Hostin ská Klichová a zněla i duchovní a cim bálová hudba. Ladislav Schovanec dnes žije na předměstí Paříže, je uzná vaným umělcem a držitelem několika prestižních evropských cen. vh Autora výstavy představil návštěvníkům vernisáže v atriu radnice jeho přítel Jiří Stehlík (vpravo). Kyjovské noviny / červen 2011 strana 7

8 Pro děti byl připraven bohatý program. Zabavit se mohly například ve výtvarných dílničkách přímo před Domem kultury. Den Země byl příležitostí, aby se představili místní včelaři. Svůj stánek před radnicí měli také pracovníci úřadu, kteří mají v kompetenci správu kyjovských lesů. Den Země s tancem, soutěžemi i ochutnávkou čajů Kyjovské Slovácko v pohybu ve spolupráci s městem Kyjo vem oslavovaly Den Země. Akce s tím související se konaly na mnoha místech, nejvíce rušno ale bylo před Domem kultury a před rad nicí. Oslavy pátého ročníku vypukly brzy ráno na náměstí, které roztan covali uživatelé Domova Horizont a atmosféru zpestřilo svým divadelním vystoupením občanské sdružení Krok. Po celý den následovaly soutěže s eko logickou tématikou, dílničky pro děti, naučná stezka, povídání o lesích Ky jovska, ale i ochutnávka čajů ve ven kovní čajovně nebo ukázka svozové techniky a třídění odpadů. Letošní ročník je už pátý a koná se v duchu lesů a kamene, který pro vází děti jednak v soutěžích a jednak v oceněních. Máme tady i divadlo, taneční vystou pení i různé dílničky, uvedla Hana Horňáková z o. s. Kyjov ské Slovácko v pohybu. Nechyběl ani tradiční stánek Ekoporadny s infor mačními materiály, ale i odměnami pro děti. Ve stánku Českého svazu včelařů se povídalo o včelkách a bylo možné ochutnat med, jinde se děti učily třídit odpad, promítaly se filmy s ekologickou tématikou a program do plnila přednáška v knihovně na téma Mezinárodního dne lesů. Oslavy Dne Země pokračovaly i v neděli 1. května vítáním ptačího zpěvu na procházce s ornitologem, kde se děti učily poznávat ptáky podle zpěvu, prošly se jarní přírodou a seznámily se s kroužkováním ptáků. vh Domov Horizont při zahájení oslav Dne Země v Kyjově. V městském parku bude mrtvo, pěstuje se tam tráva Letošní 12. roč ník divadelní pouti Mezi smrky se usku teční června nikoliv v Kyjově, ale v areálu ART mlýna v Bohuslavicích. Ky jovský městský park, který vždy v polovině června ožil divadlem, výstavami i hudbou tak letos zůstane mrtvý. Divadlo v ka ranténě muselo fes tival přesunout kvůli novému travnímu porostu. Nikdo nás o problému s parkem neinformoval. Museli jsme všechno překopat a pře sadit do Bohuslavic, tam naštěstí s trávou problémy nemají, posteskl si manažer Jan Orava na kompli kace v přípravě. Přestože se akce poprvé koná bez podpory města, mo hou se diváci těšit na zajímavý a pes trý program. Volnější pátek bude věnován happenin gům, výtvarníkům, poezii i filmu. Sobot ní odpoledne patří jako obvykle rodi nám s dětmi, mezi které možná dorazí i světoznámý Teátr Víti Marčíka. Večer zahrají kapely Les Yi elles (Brno) a People (Kyjov) a představí se Divadlo Mandra gora s inscenací na motivy povídky Bo rise Viana. Vlastně bych chtěl radnici poděkovat, že nás do parku nepus tila. Hodně nás to stmelilo a sršíme nápady, jak publikum do odlehlých Bohuslavic přitáhnout. ART mlýn je nesmírně inspirativní po inscenaci Mašíruju na Francúza máme ty nej lepší zkušenosti, popsal nezdolnost divadelního živlu režisér Petr Jan Kryštof. Petra Kryštofová PODĚKOVÁNÍ PANU UČITELI CVRKALOVI Když jsem se dozvěděla na vánočním koncertě Modráčků, že se chystá jubilejní vystoupení ke 30. výročí vzniku tohoto dět ského pěveckého sboru a že i my, bývalé sboristky, jsme zvány k účasti na projek tu, neváhala jsem ani chvíli. Dokonce jsem se velmi těšila. Chtěla jsem si zase po letech zazpívat a vzdát tím poctu a dík panu učiteli Cvrkalovi za ta obdivu hodně dlouhá léta dřiny, píle a vytrvalosti, hlavně ale velké lásky k hudbě, kterou díky Bohu nakazil i nás, děti. Jen my a pan učitel víme, kolik nervů, potu a vyčerpání ho vedení Modráčků za ta léta stálo. Nad šení pro hezkou písničku a zajímavou melodii bylo vždy silnější než jakékoli trable... Jako jedna z mnoha mu proto chci poděkovat, že jsem směla být při těch chví lích dětské slávy, jakou naše dušičky mohly prožívat a přitom všem si tříbit a pilovat své hudební cítění. Co dodat? Celý koncert pro běhl, jak měl, ke cti panu učiteli a já jako divák i účastník jsem byla nadšená. Černou kaňkou na celé akci pro mne ale byl nápad vedení školy J. A. Komenského, aby i my, bývalé sboristky zpívající na koncertě, jsme platily vstupné, což považuji za hluboce nemorální. Nutno ještě podotknout, že toto rozhodnutí bylo prosazeno proti vůli pana sbormistra. Jméno autorky dopisu v redakci Placená inzerce Navštivte stránky Informačního centra strana 8 Kyjovské noviny / červen 2011

9 Nemocnice Kyjov vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení informačních technologií. Požadavky: vysokoškolské vzdělání zkušenost v oboru minimálně 5 let znalost SQL, PHP, HTML, XML, serv. platformy Windows, Linux, technologie.net, databáze systému CACHÉ analytické myšlení zodpovědnost, flexibilita, komunikační a organizační schopnosti Přihláška musí obsahovat: profesní životopis platný výpis z rejstříku trestů návrh koncepce práce oddělení IT A4 Přihlášky posílejte na adresu Nemocnice Kyjov, sekretariát, Strážovská 1247, Kyjov do Kyjovské noviny / červen 2011 Placená inzerce / strana 9

10 strana 10 Kyjovské noviny / červen 2011

11 Řešíte svou bytovou situaci, stavíte dům, plánujete rekonstrukci a potřebujete zajistit výhodné financování? úvěry na bydlení hypoteční úvěry půjčky přefinancování hypotéky úroková sazba již od 3,7 % Právě pro Vás je tu firma Aleš Mezík, tel Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / červen 2011 Placená inzerce / strana 11

12 Stavění máje v Kyjově a v Bohuslavicích Děvčata se připravovala na zdobení té nejvyšší části májky barevnými papírovými květy. Krojovaná děvčata pozdní odpoledne při západu slunce zpestřila slováckými písněmi. Folkloristé přivezli i letos strom z kyjovských lesů. Tradiční stavění máje v Kyjově i letos provázela dobrá nála da. Společně se členy Slováckého souboru Kyjov přišli zasadit symbol jara také zdej ší obyvatelé, kteří za plnili Masarykovo náměstí poslední dub nový den v pozdním odpoledni. Dechová hudba ZUŠ Kyjov pod vede ním Jiřího Pimka přišla zahrát v předvečer prv ního máje všem, kteří si nechtějí nechat ujít zvyk, jenž má v Kyjově letitou tradici. Vždyť by o něm mohli dlouze vy právět i zdejší pamět níci. Vysoká mája zdo bila náměstí po celý květen. Tradici stavění máje si letos dopřáli také obyvatelé Bohuslavic, kteří poslední dubnové odpoledne májku postavili a večer zakončili posezením u táboráku. Tetky a Děcka ze Skoronic to rozezpívaly v Praze Celý víkend před Velikonoce mi, tedy o Květné neděli, strávily Tet ky a Děcka ze Sko ronic v Praze, kde už poněkolikáté vy stupovaly při veli konočních trzích, na hradě a v kated rále Sv. Víta. V so botu s velkým na pětím očekávaly, zda se uskuteční V této sestavě se Tetky a Děcka vypravily do Prahy. audience u arci biskupa Dominika Duky. Stalo se, a Děcka s Tetka mi se ocitly v nád herném arcibis kupském paláci, který si bylo mož né také prohléd nout. Po prohlídce společně s arcibis kupem strávily ne 2x foto archiv souboru Tetky z Kyjova celou půlhodinku, při které Dominik Tetky a Děcka ze Skoronic mezi návštěvníky Prahy. Duka s úsměvem vyslechl krátké vy milou návštěvu z Kyjova a Skoronic. stoupení a převzal od hostů z jižní Poukázal na podobnost poslání mezi Moravy drobné dárky. Následovala lidovou tradicí a dědictvím historie. slavnostní mše s průvodem do kated Účinkující si z pobytu v Praze odnesli rály, při níž arcibiskup poděkoval za silné zážitky. red Kyjovské Dolňácko už zná své nejlepší tanečníky Regionální soutěž v tanci zvaném verbuňk představila začínající folk loristy z řad mládeže i tanečníky, kteří již sesbírali řadu ocenění. Mladí chlapci jsou každoročně nadějnou součástí verbuňku a především regi onální soutěže o nejlepšího taneč níka. Právě z nich se jednou možná vylousknou opravdoví tanečníci, jací se letos představili v kategorii star ších soutěžících. Své o tom ví i loň ský vítěz Jakub Džubera. Určitě v těch dalších letech je těžší překvapovat, zároveň je ale velmi těžké udržet si minimálně tu úroveň, na kterou se člověk vypraco val. Své poznatky mnozí zkušení tanečníci předávají zájemcům i při seminářích věnovaných právě zacho vání jednoho z typických fenoménů tohoto regionu. Určitě je rádi pře dáváme, letos se opět uskutečnil třetí ročník semináře verbuňků, který se konal ve Svatobořicích Mistříně, kam přijeli kluci nejenom tady z okolí Kyjova, ale i ze vzdálenějších obcí, dodal Jakub Džubera. Soutěžících verbířů letos bylo v Kyjově deset. V po rotě zasedli nejen organizátoři re gionálního kola, ale například i po rotce strážnické soutěže Štěpán Hubačka. Pavel Fridrich na MFF Strážnice Vítězem letošního ročníku se stal Pavel Fridrich, jenž slovácký sou bor navštěvuje 8 let. Soutěžit ve verbuňku začal v roce 2004, a to v rámci regionálních kol v Kyjově, Svatobořicích Mistříně, Vacenovi cích, Vracově, Dubňanech a Bukova nech. Úspěšný osmadvacetiletý ta nečník v současnosti dobře zvládá i studium stavebního inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně a ne dávné prvenství ho posunulo i do soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, která se usku teční v sobotu 25. června ve Stráž nici. vh strana 12 Kyjovské noviny / červen 2011 Foto Ivo Rudický

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV pátek od 7.00 do náměstí u kašny a městská tržnice 2. FARMÁŘSKÉ TRHY Čeká na vás prodej zeleniny, ovoce, přísad, květin, uzenářských výrobků, vajec, trdelníků, sýrů, medu a medových výrobků, cukrovinek, koření a bylin, bramborových placek, langošů aj. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první pátek v mě síci (tj , 5. 8., 2. 9., ). pondělí v Galerie Čajovna UVNITŘ PŘÍRODY Zdeněk Poláček Vernisáž výstavy kyjovského ro dáka, obrazy. V krátkém hudeb ním programu vystoupí Jan Gregor. Výstava potrvá do 8. července. pátek v divadelní sál TRADIČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ KYJOV Koná se na závěr školního roku pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov. středa v kaple sv. Josefa Kalasanského XVI. mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae TRIO PRISMA Clara Nováková flétna, Adrian Van Dongen violoncello, Již 12. ročník fes tivalu CZ&SK Hello Jazz Weekend vypukne v obvyklém termínu, v polovině měsíce čer vence. Pro letošní rok chystáme několik drobných novinek. O hu dební předkrm a pro log k festivalu se hned na dvou scénách po starají dvě kapely, kte ré se v průběhu víken du objeví i na dalších festivalových scénách. Festival poprvé zasáhne i Napajed la, když ve čtvrtek večer roztančí tamní zámek nespoutaný žilinský Balkan sambel. Ve stejném čase budou znít v Uherském Hradišti na Havlíčkově ulici (Jiné kafé) spíše poklidnější blue sové rytmy v podání kyjovské kapely Začalovec. Pokračujeme v loňském trendu, když vedle hlavních koncertů chceme nechat znít jazz také v kavár nách a na ulicích pořadatelských měst. Poprvé ve společné historii festi valu a LFŠ jsme se dohodli na verni sáži filmovkové výstavy v Redutě v tý denním předstihu, tedy v pátek jako součásti hradišťského hlavního kon certu (výstava fotografií z českého Ba nátu v Rumunsku). Už po osmé patří naše díky generálnímu partnerovi festi valu, společnosti Linea Nivnice a její pres tižní značce Hello. Jan Dudek Timothy Lissimore klavír Zazní skladby Bohuslava Martinů, Alberta Roussela, Jana Nováka, Vítězslavy Kaprálové, Claudeho Debussyho. Předprodej vstupenek: Informační centrum a MKS Kyjov. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM až KOUZLO STARÝCH GRAMOFONŮ ze soukromé sbírky Martina Stránského z Prahy MĚSTSKÁ KNIHOVNA středa v studovna čítárna Přednáší Zdeněk Zamazal: UZLY NA DRÁZE ŠUŠUMNA PŘEKÁŽKY OSVÍCENÍ čtvrtek v dětské oddělení Odborná přednáška Zdeňky Rolencové na téma: OSVOJENÍ SI POZNATKŮ K PRÁCI S KNIHOU pro děti předškolního věku 12. CZ & SK Hello Jazz Weekend Hlavní koncerty Uh. Hradiště (Reduta) a Kyjov (Jančovka) BALKANSAMBEL, SK F DUR JAZZ BAND, CZ PETER LIPA BAND, SK BORIS BAND COMBINATION, CZ Doprovodné akce Zámek Napajedla od Festivalový předkrm BALKANSAMBEL Jiné kafé, UH, od Prolog k festivalu ZAČALOVEC, Kyjov Kyjov, náměstí, od Festivalová svačinka ZAČALOVEC & SPOL., Kyjov Hotel Slunce, UH, od Jazzová snídaně Přístaviště, UH, od Jazz na řece loď Morava pondělí v studovna čítárna Karel Riedl (Starlife): POHYBOVÝ APARÁT JAK O NĚJ PEČOVAT sobota v BENEFIČNÍ KONCERT PRO KNIHOVNU Pořádá Jančovka o. s. ve spolu práci s Městskou knihovnou Kyjov, vystoupí místní kapely. GALERIE DOMA pátek v ADAM PUCHAR A VENDULA KRAMÁŘOVÁ, HUDBA ZAČALOVEC Adam absolvoval FaVU a PeFMU v Brně, Vendula studuje v ateliéru malba I na FaVU v Brně. Na vý stavě představí svá nejnovější díla. DALŠÍ POZVÁNKY čtvrtek v Vernisáž v Radniční galerii MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny 3304 V DOPRAVĚ I V ŽIVOTĚ JDEME NA ZELENOU Výstava potrvá do pátek 10. až sobota ARTmlýn Bohuslavice 12. ročník Divadelní pouti MEZI SMRKY pátek od Autorský večer Happening, vernisáž výstavy skupiny In fúze, autorská čtení, promítání filmu Anna v přední linii, hudební jam, otevřená čajovna. sobota od Divadelní odpoledne představení nejen pro děti Divadlo Hvizd Lučníkovo putování, Divadlo Mandragora Cesta do Konostrova, Divadlo Šavgoč Kytice, Divadlo DNO Kdopak by se Boha BAR. Od Millhouse party, představení Divadla Mandragora. Možnost noclehu ve vlastním spacáku, případně stanu v zahradě ARTmlýna. úterý v Základní škola Újezd KDYŽ ŽIJE PŘÍRODA, ŽIJE ČLOVĚK ZŠ Újezd zve na výstavu výtvar ných prací žáků školy, která bude zahájena vernisáží. sobota 11. až středa hřiště Sokolovny, Apoštolská církev pořádá PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KEMP FÉR FOTBAL pro chlapce, holky od 7 do 15 let, začátečníky i pokročilé. Info.: , uzávěrka přihlášek čtvrtek 7. až neděle 17. července Sokolovna, denně , Apoštolská církev zdarma PRÁZDNINOVÝ RYCHLOKURZ ANGLIČTINY A NĚMČINY Info.: , uzávěrka přihlášek Začátky vysílání: premiérová hodina, 20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy PONDĚLÍ Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport premiéra ÚTERÝ Magazín Kyjov Magazín Hodonín premiéra Magazín Sport STŘEDA Magazín Kyjov premiéra Magazín Hodonín Magazín Sport ČTVRTEK Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony premiéra PÁTEK NEDĚLE Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony Od soboty mohou být pořady Regiony nahrazeny programovými přílohami, začátek vysílání 50 minut po celé Programové PŘÍLOHY Partner na Vaší cestě ke zdraví 11. díl ARO Nemocnice Kyjov vysílání od do Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným 12. díl Rozhovory, zkušenosti, příklady nově vzniklých dotovaných míst vysílání od do Kam za zdravím? 6. díl Dětské odd. Nem. Hodonín vysílání od do Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným 13. díl Hodnocení průběhu realizace projektu vysílání od do Podnikatelský EXPRESS Okénko do podnikatelské sféry regionu HYUNDAI Motor Zlín, a.s. Nové myšlení nové možnosti vysílání od do Podnikatelský inkubátor Kunovice VI. Konec 8. etapy výstavby, pozvánka na den otevřených dveří vysílání od do J.D. Production, s.r. o. Jazzové ozvěny vysílání od do Každou sudou hodinu, vždy po prvním zpravodajském magazínu Kyjovské noviny / červen 2011 strana 13

14 Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. v a ve 20.00, neděle ve LIDICE ČR/Polsko, 2011, režie: Petr Niko laev, hrají: Karel Roden, Zuzana Byd žovská, Veronika Kubařová, Ivan Trojan Příběh Lidic je příběhem oby čejných lidí, kteří se absurdní náho dou připletli do cesty dějinám. Ne jde o klasický válečný film. Tragédie je přiblížena skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku. Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, za čala jako příběh obyčejného suknič káře. 120 minut, nevhodný do 12 let. Sobota 4., neděle v WESTERNSTORY ČR, 2011, režie: Vlastimil Peška, hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařo vá, Petr Vondráček, Bohumil Klepl S komedií WesternStory se do čes kého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i le gendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde především o zábavu, na značuje i jedna z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka. 90 minut, přístupný. Bijásek Středa v 9.30 a v KAMARÁDI Z TELEVIZE IV. Pásmo pohádek pro nejmenší děti: Z deníku opičáka Maka dobrodruž ství na silnici, Z deníku opičáka Maka dobrodružství ve městě, Velryba Decimálka Pik a Kvik, Kosí bratři jak přišli o kolo, Kosí bratři jak si namalovali čerta, Velryby Decimálka jak Kvik vyseděl pštrosa, O hajném Robátkovi jak zachránil maršálka Čuchraje, O hajném Robátkovi jak dali vodníkovi Barborkovi jméno Bo nifác, Jája a Pája jak pěstovali smiřická jablíčka. 66 minut. Filmový klub Středa v Německo, 2011, režie: Tom Tykwer, hrají: Sophie Rois, Sebastian Schip per, Devid Striesow. Jedna láska ne stačí. Novinářka Hanna a architekt Simon jsou úspěšný pár žijící v Ber líně v harmonickém svazku, který trvá již dvacet let. Různé aférky, plá nování dítěte a svatby, každodenní starosti i radosti mileneckého páru, to vše mají za sebou. Až do oka mžiku, kdy do jejich života vstoupí atraktivní Adam. 119 minut, titulky, nevhodný do 15 let. Program kina Kino Panorama Kyjov /červen 2011 Čtvrtek 9. až neděle v KUNG FU PANDA 2 3D USA, 2011, režie: Jennifer Yuh. Nej línější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem Taj Lan gem. Tady by mohl jeho osud skon čit, kdyby se z filmu Kung Fu Panda nestal celosvětový fenomén. 80 mi nut, české znění, přístupný. Čtvrtek 9. až sobota ve X MEN: PRVNÍ TŘÍDA USA, 2011, režie: Matthew Vaughn, hrají: James McAvoy, Michael Fas sbender, Jennifer Lawrence První třída se dějově vrací ještě před film X Men Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého století. V do bě, kdy mladý Charles Xavier a Erik Lensherr byli velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. 110 minut, titulky, ne vhodný do 12 let. Filmový klub Středa v ODNIKUD NĚKAM USA, 2011, režie: Sofia Coppola, hrají: Stephen Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius Z ničeho nic se jed noho dne přede dveřmi jeho apart má objeví jedenáctiletá dcera Cleo, jediný úspěch jeho jinak velmi nevy dařeného manželství. Jejich setkání donutí Johnyho, aby se ohlédl za svým dosavadním životem a upřímně si odpověděl na otázku, ke které dří ve či později dospěje každý. Nešel jsem náhodou po špatné životní cestě? 98 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Čtvrtek 16. až sobota 18. v a ve 20.00, neděle v V PEŘINĚ 3D ČR, 2011, režie: F. A. Brabec, hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Balzerová Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se na chází čistírna peří, v druhém má ka binet paní Hilda vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na ži vot a na smrt. Dědeček z čistírny ne dávno objevil skrytý svět snů v peři nách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez práce. 103 minut, přístupný. Sobota 18., neděle ve PRINC A PRUĎAS USA, 2011, režie: David Gordon Green, hrají: James Franco, Danny McBride, Natalie Portman, Zooey Deschanel... Film je urážkou všech po hádek a fantasy příběhů. Vypráví pří běh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, za tímco tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou dvojku. 102 mi nut, titulky, nevhodný do 15 let. Filmový klub Středa v DĚVÍNSKÝ MASAKR Slovensko, 2011, režie: Gejza Dez orz, Jozef Páleník. Masový vrah Ľu bomír Harman loni v srpnu v brati slavské čtvrti Děvínská Nová Ves zastřelil sedm lidí. Scénáristé a re žiséři oslovili desítky svědků ma sakru, pozůstalých po obětech a zís kali dokumenty z Harmanova života. Film se nesnaží odhalit sociální po zadí problému, který vedl k tragé dii. 60 minut, dokument/drama. Čtvrtek 23. až neděle v PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI USA, 2011, režie: Mark Waters, hrají: Jim Carrey, Carla Gugino, Op helia Lovibond... Příběh pana Pop pera, který je úspěšným newyorským podnikatelem. V osobním životě se mu však nedaří. Má problémy urov nat vztahy se svou rodinou a utíká od zásadních rozhodnutí. Jednoho dne se však stane něco, co mu ži vot obrátí úplně naruby. 100 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek 23., pátek v TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC USA, 2011, režie: Luke Greenfield, hrají: Ginnifer Goodwin, Kate Hud son, Colin Egglesfield... Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel začíná trápit pocitem, že její život ne vychází podle jejích představ. Flirto vání její nejlepší kamarádky, krásné Darcy a jejího snoubence Dexe ještě podtrhne Rachelin pocit osamělosti večer bude opět odcházet domů sama, ráno se ale probudí vedle Dexe, svého spolužáka z univerzity a snoubence Darcy. 110 minut, ti tulky, nevhodný do 12 let. Letní kino Pátek 24., sobota v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI ČÁST 1 Velká Británie/USA, 2010, režie: David Yates, hrají: Emma Watso nová, Daniel Radcliffe, Helena Bon ham Carterová První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vy dávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Vol demortovy nesmrtelnosti viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve. 146 minut, české znění, nevhodný do 10 let. (V případě nepříznivého počasí se bude film promítat ve stejném čase v kině Panorama.) Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Sobota 25., neděle v PAŘBA V BANGKOKU USA, 2011, režie: Todd Phillips, hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha Phil, Stu, Alan a Doug jedou do Thaj ska na Stuovu svatbu. Po nezapo menutelné rozlučce v Las Vegas ne nechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. 102 mi nut, titulky, nevhodný do 15 let. Filmový klub Středa v MAMA GOGO Island/Norsko, 2011, režie: Friđrik Ţór Friđriksson, hrají: Kristbjörg Kjel dová, Hilmir Snćr Guđnason, Gun nar Eyjólfsson. Tragikomedie vy práví o ambiciózním režisérovi, který právě dokončil film o starých lidech uprchlých z domova důchodců. Mama Gogo může nejen směle kon kurovat Fridrikssonovým nejlepším filmům, ale vskutku se může stát jeho mistrovským dílem. 90 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Čtvrtek , pátek 1.7. v MÉĎA BÉĎA 3D USA, 2010, režie: Eric Brevig. Do Jel lystonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne, proto se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. To znamená, že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody a co je horší: Méďa Béďa a jeho kama rád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov. 83 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek až neděle v TRANSFORMERS 3 3D USA, 2011, režie: Michael Bay, hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, John Malkovich V originále nese třetí díl Transformers podtitul Temná strana Měsíce. Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro tajné služby. 150 minut, české znění, přístupný. Letní kino Pátek 1., sobota v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA USA, 2011, režie: Rob Marshall, hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své minulosti, není si jistý, zda jde o lásku nebo zda tato žena jen hraje na city a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. 141 minut, titulky, přístupný. strana 14 Kyjovské noviny / červen 2011

15 Společenská rubrika NAROZENÍ Marek Pivko Kryštof Dohnal Sofie Leciánová Sebastian Hozák SVATBY Monika Klíčová Michal Procházka JUBILANTI Oldřich Krejčí 97 let Aloisie Houšťová 91 let Zdeňka Jarešová 90 let Věra Hrazdirová 90 let Jan Jelínek 85 let Vladimíra Blahynková 85 let Drahomíra Cahlíková 85 let Zuzana Márová 80 let Vlastimila Tomčalová 80 let Růžena Skřivánková 80 let Antonín Ševeček 80 let Františka Jarolíková 80 let Blažena Wohlgemuthová 80 let Květoslava Bavlnková 80 let Josef Světlík 80 let Milada Kulíšková 75 let Antonín Procházka 75 let ÚMRTÍ Anežka Slováčková Ján Strmiska Poděkování DĚKUJEME VŠEM, kdo se podíleli na psychické i fyzické podpoře v době dlouhodobé nemoci na šeho manžela a tatínka Vítězslava Drobila. Zvláště MUDr. Pavlovi Ho jačovi, který byl vždy ochotný a při pravený okamžitě profesionálně i lidsky pomoci. Dále pracovnicím Charity v Kyjově, které prováděly pečovatelské služby a dodávaly nám síly při péči o manžela v do mácím prostředí. Manželka Květoslava Drobilová a dcery Dana a Miluše MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV touto cestou děkuje paní Magdě Daň helové z Kyjova za darování 69 nových knih z oboru ekonomie, fi nanční analýzy, podnikového ma nagementu. Tyto knihy si mohou půjčit zejména studenti vysokých škol a také případní zájemci o da nou oblast. Jde o dlouhodobě oje dinělý případ tak velkého rozsahu a hlavně knih, které jsou aktuální této době. Finanční vyčíslení to hoto daru je cca korun. Inzerce HLEDÁM URNU se jménem Joseph Pavelec. Zaplatím. Tel.: HLEDÁM PŘÍTELKYNI sportovního typu k vážnému seznámení. Jsem 45/183 sportovní postavy, v roz vodovém řízení, dcera 2,5 let ve stří davé péči. Tel.: KOUPÍM KRÁLÍKÁRNU. Tel.: PRODÁM CHATU v Moravanech Kameňák Paní Háje. Tel.: Religionistika V Káni Galilejskej, na svatbě andělskej... Izrael má magickou sílu přitažlivosti a inspirace pro návštěvníky ze všech koutů světa, ze všech vrstev společnosti. Rudolf Machala (vpravo) při představení své knihy. Do té míry, že se návštěvníci opa kovaně vrací a mnozí, od nichž by to málokdo očekával, cítí potřebu se ze svých pocitů vypsat, sdělit je svému okolí a třeba i v nezvyklém úhlu po hledu. Malý střípek z velké plejády autobiografických výpovědí na toto téma bylo možné zhlédnout v po slední aprílový den tohoto roku v mo ravském Kyjově. Místní kulturní dům se otevřel zajímavé dvojí akci. V di vadelním sále kulturního domu usedl do Křesla pro hosty emeritní vězeňský kaplan Bohuslav Zámečník (Církev adventistů) a živé vyprávění o du chovní činnosti v nejtěžších věznicích (Valdice, Mírov) zarámovalo vernisáž knihy jeho přítele a spolupoutníka po Izraeli Rudolfa Machaly, rodáka z nedalekého Ježova. Posluchači, kteří dali přednost besedě před sta věním máje na přilehlém náměstí, určitě nelitovali. Podsaditý kněz, nyní již na zasloužilém odpočinku, pood hrnul vnímavému publiku některé ne příliš známé stránky ze života z druhé strany mříží. Vězeňské kaple pro křes ťanské věřící, ale i místnost pro mus limy vybavená všemi nezbytnými atri buty (modlitební kobereček), nečekaný zájem v některých nápravných kruzích o výtisky bible, jak posléze vyplyne pře devším pro kvalitu papíru, vhodného k balení cigaret a mnohé jiné. Ale ne chyběly ani okamžiky vážnější, jako třeba křest orlického vraha, na do životí odsouzeného Ludvíka Čer ného, známého zejména v souvislosti s jiným vězeňským fenoménem Kajínkem. Jsme na Slovácku, tak nemůže chybět v programu muzika, tentokrát dětská cimbálka s primášem Petrů, v civilu ředitelem ZUŠ, což v posledku se ukáže jako pedagogicky důležité. Ale to už mikrofon dostává druhý protagonista besedy, aby uvedl svo ji knihu o Izraeli, ale i o vlastním živo tě, rodině a přátelích. Je maximálně stručný a nechybí mu sebeironie. Na otázku, proč ji vlastně napsal, od poví, je to v ní, když vám to teď pře vyprávím, tak si ji už třeba nepřeč tete a to bych nerad. Kniha sama je mnohovrstevnatá. Prolínají se v ní zá žitky z dřívějších toulek po různých koutech světa, vlastní životopis i s je ho těžkými zákrutami (zákeřná, ale překonaná nemoc), především ale postřehy ze čtyř návštěv Izraele v le tech 2004 až Nalezneme zde leccos mimo konvenční klišé o Izra eli. Namátkou zmiňme setkání s pro středím tzv. mesiánských Židů (komu nita původně finských přistěhovalců v Yad Hashmona), obšírný historický exkurs o sektě bahájistů nebo třeba interpretaci, proč Ježíš nemohl být ukřižován v pátek. Puristé a perfek cionisté by zajisté dovedli vést oh nivé polemiky, zda ten či onen his torický pohled je v knize uváděn přesně, zda všechny použité názvy a pojmy odpovídají zavedené trans kripci, zda čárka zde a pomlčka jinde je správně či ne. Jedno ale nelze au Snad nejkurióznějším vystaveným exponátem v Kyjově byl kompletní přepis Bible určený pod mikroskop. Foto archiv R. Machala Už dva roky putuje po obcích a městech České a Slovenské re publiky výstava s názvem Bible včera, dnes a zítra. Jedná se o nej větší ucelenou sbírku knihy, která inspiruje lidi po celém světě. Přes torovi upřít. Hluboce niterný, lidově prostý a přitom přesvědčivý vztah k zemi jeho pátého evangelia vy věrá určitě z jeho víry. Je praktikují cím adventistou, tedy členem spole čenství, jež se tradičně hlásí ke svým starším židovským bratřím. A živé zkušenosti ze Země zaslíbené jej vedou až k takovýmto vyznáním:...bez toho, že bych si přiznal, že to je požehnání Pána Boha pro tuto zemi, bez toho si to nedovedu vy světlit, že to tito lidé dokázali. Uvě domíte li si, že když zakládali stát Izrael, byli devastováni holocaus tem, to byl skoro nikdo. A po pade sáti letech se dostáváte do vyspě lého státu, který má překrásnou přírodu a dnes v něm můžete poznat místa, která dříve byla nepřístupná, dnes můžete téměř všude. Pro mne to je ráj.... Živý potlesk sálu byl jednoznač nou reakcí, a pak už housličky pana učitele zavelely k pěsničce, jež pro vázela celý pořad, takže publikum se mohlo připojit ve sboru. Takto mo ravská lidová uchopila místo prvního Ježíšova zázraku: Byla svatba, všeho bylo, enem víno pochybylo V Káni Galilejskej, na svatbě andělskej Hody, hody, slavný hody, udělal Pán víno z vody V Káni Galilejskej, na svatbě andělskej Víno, víno, víno, víno, nikdá tak dobré nebylo V Káni Galilejskej, na svatbě andělskej (Rudolf Machala: Izrael Země zaslíbená, páté evangelium, náklad vlastní, kontakt pro zájemce macha Petr Weber Návštěvníci mohli pomoci s ručním přepisem Bible. Putuje po všech městech, kde je postupně doplňován. Bible včera, dnes a zítra dvě stovky nejrůznějších biblí, z nichž ta nejstarší je z roku 1549, předsta vovala výstava v malém sále Domu kultury v Kyjově. Výstava už zakot vila v 50 českých a slovenských obcích a městech. vh Kyjovské noviny / červen 2011 strana 15

16 Sociální věci Město ovládly Dny sociálních a navazujících služeb Druhý květnový týden byl v Kyjově vyhrazený obří akci s názvem Dny sociálních a navazujících služeb. Díky setkání, které osobně zaští til starosta František Lukl, se obyva telé celého regionu mohli blíže se známit s jednotlivými organizacemi, které tyto služby poskytují ne jen seniorům, ale například i rodinám a mladým lidem. Organizací, které se do pre zentace zapojily, je v Kyjově a blízkém regionu celá řada. Po celý týden se organizace jako pečovatelské služby, Agentura pro občany, Charita, Centrum sociálních služeb či Svaz tělesně postižených a celá řada dalších představily ve řejnosti formou dne otevřených dveří, veřejnými prezentacemi, vý stavami, přednáškami pro veřejnost či workshopy. Před radnicí se například v jednom z těchto dnů před stavily i Oblastní odbočka ne vidomých a slabozrakých, Okresní organizace Svazu tělesně po stižených i sluchově postižení s mož ností vyzkoušet si kompenzační po můcky nebo pomůcky pro tělesně postižené. vh Organizace sdružující lidi s roztroušenou sklerózou, Roska Kyjov, našla nové sídlo v Obecním domě v Nětčicích. Studentky Střední odborné školy zdravotnické a sociální při divadelním představení. Prevence a problematika drog V polovině května proběhlo jednání sociální a zdravotní komise rady města a koordinační řídící skupiny komu nitního plánování sociálních služeb. Hlavními tématy diskuze byly primární prevence a drogová problematika na Ky jovsku, přičemž šlo o setkání odborníků na danou problematiku. Zúčastnil se Martin Boček (K centrum Kyjov), Miro slava Janíková (NZDM Wu Wej), Hana Čamlíková, Tomáš Galan, Zuzana Hr botická, (o. s. Krok), Hana Mňačková (SOU Kyjov, Havlíčkova), Alexandr Tva rog (Policie ČR), Jarmila Presová a Ja roslav Řihánek (MěÚ Kyjov). Martin Boček informoval přítomné o činnosti K centra, které v roce 2010 zachytilo téměř 160 drogově závislých (na Kyjovsku převážně na pervitinu), z nichž většina byla infekčních, přičemž bylo v loňském roce vyměněno celkem 47 tisíc injekčních stříkaček. Zdůraznil, že u spousty případů je začátek pro blémů s drogami již v rodině budou proto probíhat besedy zaměřené na dro govou problematiku pro pedagogy a ná sledné informování rodičů žáků škol. Z jednání vyplynulo, že je velkým pro blémem špatná spolupráce organizací, zabývajících se touto problematikou. Jako možné řešení by mohla být reali zace case managementu, což je koor dinovaná péče, kde je třeba vedle péče zdravotní či léčebné zajistit také péči sociální, popř. rehabilitační. Preventistka sociálně patologických jevů sdělila, že stále větším problémem je nezájem žáků o studijní obory, tedy i o studium, což následně vede k opuš tění školy (v roce 2010 zanechalo studia na 60 žáků) nebo záškoláctví. Proto shledává za nutné, aby městská policie více kontrolovala v dopoledních hodinách bary, herny, parky a další místa, kde se mládež zdržuje místo školy. red Návštěva centrální budovy Charity Kyjov v Palackého ulici nedaleko muzea. Před radnicí pracovníci Charity Kyjov zájemcům měřili tlak nebo provedli testy na zjištění hladiny cukru v krvi. Prezentace na vernisáži v psychiatrické ambulanci při Nemocnici Kyjov. Představila se organizace pro sluchově postižené z Veselí n. M. s pobočkou v Městské knihovně Kyjov. Charita slouží ve 12 farnostech Podpořit nemocné a jejich rodinné příslušníky v náročných životních situ acích. To je úkol Charity, která svou činnost představila jako jedna z orga nizací v souvislosti s akcí Dny soci álních služeb na Kyjovsku. Záběr čin ností kyjovské Charity je opravdu velmi široký. Dnes své služby poskytuje ve 12 farnostech kyjovského děka nátu ve 23 obcích. Jednou z výrazných oblastí je ošetřování a pečování o ne mocné v domácím prostředí. Naše ošetřovatelská a pečovatel ská služba začala v roce Zpo čátku to bylo spíš pečování, protože jsme nevěděli, jak bude probíhat tato ošetřovatelská služba. Práci nám za dávali lékaři a začátky byly těžké v tom, že jsme jezdili na kolech, všechny po můcky, které jsme museli mít, jsme vozili v batozích na zádech za každého počasí. Nyní jsme prodloužená ruka lékařů, ale i odborných lékařů, kardio logů, diabetologů, ambulance léčby bolesti, uvedla Blažena Hanáková, vrchní sestra ošetřovatelské a hospi cové služby při Charitě Kyjov, která zde působí téměř od začátku. Vladimír Měchura, ředitel Charity Ky jov, potvrdil nárůst sociální zdravotní služby: Charita Kyjov má dnes 13 re gistrovaných služeb. Uvažujeme do bu doucna, že bychom je rozšířili, ale jako všechno ostatní, je to o penězích. Hned v sousedství Charity je objekt na prodej, vnímáme to jako příležitost, že bychom se mohli rozšířit o další služby, které v našem regionu chybí, jako například chráněné bydlení. Charita proto v sou časné době jedná o možné půjčce s rad nicí, realizace je spíše otázkou vzdále nější budoucnosti. Co ale funguje víc než dobře už třináct let, je kontaktní cen trum. Určitě máme úspěchy, za loňský rok nás kontaktovalo přes 200 uživa telů, vyměnili jsme přes 47 tisíc jehel, což je obrovské číslo. Na druhou stranu to ukazuje, že důvěra tady je a lidé ne pohazují někde v ulicích stříkačky, kde by to mohlo hrozit nákazou, doplnil Martin Boček z kyjovského K centra. Pod kyjovskou charitní organizací fun guje dále Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích s 26 lůžky, Dům s pečo vatelskou službou ve Svatobořicích Mistříně a také ve Vracově. vh strana 16 Kyjovské noviny / červen 2011

17 Sport Nejlepší kyjovští sportovci převzali ocenění Kyjovské kino Panorama po roce opět patřilo nejlepším sportovcům, kteří příkladně reprezentovali naše město. Anketu Nejlepší sportovci Ky jova i tentokrát společně uspořádali město Kyjov a Televize Slovácko. V kategorii do 15 let uspěli běžkyně Natálie Kolajová, biketrialista Michal Kůřil a cyklista Pavel Gruber, mezi do rostenci odborná porota ocenila te nistku Petru Horákovou a basketbalisty Rostislava Ingra s Michalem Jedovnic kým. Úspěšné jednotlivce dekoroval bývalý volejbalový reprezentant Mar tin Hroch, který jedenáct let působil ve Francii a v letošní sezoně zastával funkci hlavního kouče oddílu Volejbal Brno. Osobně byl velmi překvapený, kolik zájemců z řad veřejnosti přitáhlo Přípravka kyjovského fotbalového klubu v kategorii družstev. vyhlášení nejlepších sportovců, což podle něj svědčí o dobré práci města Kyjova v tomto odvětví. Rezervy ale roz hodně ještě jsou a vedení radnice nyní plánuje širší koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy. Vždycky je prostor ke zlepšení, určitě máme dluh, co se týká sportu obecně a určitě například basketba listé nutně potřebují novou moder nější halu. Dále tady jsou ale i úspěšní hokejbalisté, biketrialisté, tenisté, sa mozřejmě fotbalové celky. Víceméně každý sport má nějakou potřebu a oče kává své rozšíření a svůj rozvoj, uvedl kyjovský místostarosta Antonín Kuchař. Výjimečně zajímavý letos byl dopro vodný program. Originální pódiovou skladbu v neotřelých kostýmech s re Trenéři Róbert Sivák a Dana Mezihoráková. flexními doplňky předvedly členky spor tovního klubu aerobiku a nebývalým hlasovým rozsahem se prezentovala zlínská zpěvačka a vocalistka Sue Sa párová, účastnice semifinálové části soutěže Česko Slovensko má talent. Svůj talent v ovládání rádiově řízených leteckých modelů předvedl i patnácti letý Kyjovan Jakub Nečesánek. Trenérská ocenění si vysloužili bas ketbaloví trenéři Dana Mezihoráková a Robert Sivák a rovněž atletický kouč Josef Pazourek. Označení nejlepší akce patřila Mistrovství České repub liky a Slovenské republiky v silniční cyk listice, biketrialový závod O Kyjovský pohár, basketbalový turnaj TUBANAK a šachový šampionát družstev mlad ších žáků. em Volejbalista Martin Hroch předává ocenění v kategorii dorost. NÁBOR KLUKŮ A DÍVEK DO BASKETBALU TJ Jiskra Kyjov pořádá nábor nových hráčů ročníků 1999 až Hlaste se na tel.: (trenérka Mgr. Tvarogová) nebo (org. prac. Matyášová), mail: Více na red Rozpis turnajů a akcí v Kyjově června MINI TALENT 2011 Mezinárodní turnaj mini nejml. (nar a ml.). Kat.: dívky a chlapci. Dívky tělocvična gymnázium Kyjov a chlapci hala stadion Kyjov. Roz pis zápasů na června KYJOV MINI CUP 2011 Mezinárodní turnaj. Kat.: minidívky ml. (nar a ml.), minižáci ml. (nar a ml.), U14 chlapci (nar a ml.). Hala stadion Kyjov, tě locvična gymnázium Kyjov, hala sklárenská Kyjov července a července YUBASKET KEMP 2011 Basketbalový kemp určený pro chlapce a dívky roč a ml. Hlavním organizátorem je trenér JBC Brno Vladimir Paunovič, který dříve působil mimo jiné i v Kyjově jako hráč mužů a trenér dívek. Hlavními trenéry jsou Željko Živkovič, Róbert Sivák, Dana Mezihoráková. Asis tenty budou trenéři z Kyjova a Brna. Foto Roman Klimek Vojtěch Klimek se zlatou medailí, Tomáš Kočička na místě druhém. ÚSPĚŠNÉ JARO V PODÁNÍ BIKETRIALISTŮ Z KYJOVA Kyjovský oddíl biketrialu je druhým největším biketrialovým klubem v ČR. V současnosti jej tvoří čtrnáct licen covaných jezdců. Tréninků v areálu Po lámaných pod vedením Pavla Kůřila a Marka Jandáska se účastní i děti, které zatím nejsou registrovanými zá vodníky. V loňském roce se stal Michal Kůřil vicemistrem České republiky v ka tegorii Poussin, umístil se na čtvrtém místě v Evropském poháru a byl de vátý na Mistrovství světa v Itálii a Špa nělsku. Letos na jeho úspěchy klub na vázal. V Záriečí v závodě Slovenského poháru zvítězil s nulovým počtem trest ných bodů v kategorii Volná bílá jezdec Vojtěch Klimek, jako druhý dojel Tomáš Kočička, taktéž z biketrialu Kyjov. V ka tegorii Benjamin obsadil 1. místo Adam Kosík a Erik Jandásek v kategorii Mi nime získal 5. příčku. Bohužel se to hoto závodu kvůli zdravotním problé mům nemohli zúčastnit další vynikající jezdci. O několik dnů později na závo dech v Brně Tomáš Ilčík v kategorii Hobby vybojoval 1. místo, v kategorii Volná bílá obsadil 2. místo Tomáš Ko čička. Následoval závod na Slovensku v Rudince, odkud znovu náš úspěšný klub, a to díky druhému místu Erika Jan dáska v kategorii Volná zelená, přivezl medaili. red Milovníci turistiky putovali opět moravským Slováckem Vřesovický odbor Klubu českých turistů uspořádal jubilejní 10. ročník tu ristické akce s názvem Putování mo ravským Slováckem. První květnovou sobotu vyšlápli do přírody po trasách 8, 13, 17 a 25 km turisté z různých koutů republiky. Připojili se také cyklisté, kteří vyjeli na trasy 14 a 45 km. Pro účastníky byla připravena tom bola, ale i tradiční diplom a plaketa za účast na akci, která přitáhla 346 tu ristů ze 64 obcí a měst. Nejstarším turistou byl Josef Sedlář z Kyjova. V nejpočetnějším zastoupení dora zila z Kyjova o počtu 13 členů rodina Mi lana Kneifla, nejmladším účastníkem, kterého vezla a nesla maminka, byl te prve půlroční Ondřej Budík z Kyjova, no a nejstarším pochodníkem byl 81letý kyjovský nadšenec Josef Sedlář. Putování moravským Slováckem se započítává, obdobně jako další akce Klubu českých turistů, do soutěže O zla tého turistů Další pochod se připravuje na 1. října a tentokrát po nese název Za krásami podzimu. red Z Kyjova dorazila na výlet i nejpočetnější rodina, kterou vyvezl Milan Kneifl. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ JISKRA KYJOV Pravidelné úterní vycházky za každého počasí. Zveme všechny členy i nečleny Klubu českých turistů Blatnice, Ostrožská Lhota (odjezd 8.38, vlakové nádraží) Chvalnov, Brdo, Cetechovice (odjezd 9.10, bus) Ostrožská Nová Ves, Veselí nad Moravou (odjezd 7.36, vlak) Petrov, Radějov (odjezd 8.38, vlakové nádraží) KYJOVSKÝ JUMPING MARATON NABÍDL CVIČENÍ na 40 trampolínách Čtyřicet trampolín pod širým nebem, takový byl základ čarodějnického mara tonu, který se konal poslední dubnový den, kdy se pálí čarodějnice. Všichni tady máme smetáky, koš ťata, ale nebojte se, nikam neuletíme. Maraton jsme zahájili v devět ráno a cvi čit budeme do odpoledne. Kdo vydrží, dostane přípitek, zatím to jde skvěle, podporuje nás i sluníčko, hlásila spo kojená lektorka jumpingu Soňa Elčkne rová. Náročné pohyby v tempu si střihli někteří jen jednu hodinu, ti lepší vydrželi větší nápor na fyzičku a trampolínu obsa dili v průběhu celého maratonu. Máme tu vynikající děvčata, ale i pány, takže je to fajn, dodala Elčknerová. Po celoden ním maratonu ovšem nečeká lektorku ani sportovce žádný odpočinek. Pravi delné hodiny jumpingu v tělocvičně zá kladní školy Újezd od června totiž po kračují na venkovním hřišti. vh Kyjovské noviny / červen 2011 strana 17

18 Sezóna přírodních motocyklových okruhů je tu Sváteční víkend ve dnech května přilákal příznivce motocyklového sportu do Starého Města u Uherského Hra diště. Konal se zde IX. Ročník Slovác kého okruhu O cenu Bohumila Kováře, mezinárodního závodu silničních závod ních motocyklů na přírodním okruhu. Kromě Přeboru ČR Klasik se zde utkali jezdci o body do II. ročníku Poháru pří rodních okruhů. Vyvrcholením proslu něného, i když hodně větrného víkendu, byl závod silných Supermon, který se započítával do Mistrovství ČR. Jelikož sezónu v loňském roce zakončoval zá řijový Kyjovský okruh, byla po osmimě síční pauze chuť závodníků po úspěchu více než vysoká. To ostatně bylo po znat i na rekordním počtu přihlášených jezdců do všech vypsaných tříd, což za příčinilo to, že do závodu se nemohli všichni ze sobotního tréninku kvalifi kovat. Jezdcům Motoklubu Kyjov se to ovšem podařilo. Největší naději na úspěch si po sobotní kvalifikaci z okruhu odváželi Olin Hanák ve třídě 125SP a Dušan Novosád v rychlejší ku Začínající jezdec kyjovského Motoklubu Filip Frodl. MISTR ČESKÉ REPUBLIKY, VICEMISTR ČR A MISTR MaS pro běžkyni z AK Kyjov Začalo to 13. března v Jablonci nad Nisou na halovém Mistrovství ČR žáků. Mistryně Moravy a Slezska 2011 z haly Natálie Kolajová z Atle tického klubu Kyjov se stala mis tryní ČR na trati dlouhé 800 m v ka tegorii starších žákyň, když časem 2:18,44 min. překonala nejen své osobní maximum, ale i stávající okresní rekord dosažený v hale. Na úspěšný start do letošní sezóny Natálie navázala na Prostějovsku, kde se 19. března uskutečnilo Mis trovství ČR v přespolním běhu. Na extrémně náročné, rozbahněné a podmáčené trati dlouhé 2 km se statečně poprala s obtížnými pod mínkami i soupeřkami, kterým je tato trať bližší a doběhla si v konku renci 37 závodnic pro stříbrnou me daili a titul vicemistryně ČR. Tyto úspěchy jsou jí kompenzací za odří kání si zimní rekreace v době jarních prázdnin i dárkem pro trenéra a rea lizační tým AK Kyjov. Dalším jejím úspěchem je zlatá medaile a titul Mistr Moravy a Slezska v přespolním běhu z 2. dubna z Olešné na severu Moravy, který absolvovala suverén ním způsobem start cíl. red batuře 125GP. První jmenovaný svůj čtvrtý nejlepší čas proměnil v konečné čtvrté mís to celkové v nedělním závodě, Dušan Novo sád si dokonce i o ně co polepšil, když s pátým časem si po myslnou bramboro vou medaili za čtvrté místo odvážel taktéž. Benjamínek kyjovské ho Motoklubu Filip Frodl se s tratí Slo váckého okruhu te prve seznamoval, závod odstartoval dobře, ale po třech kolech z něj musel kvůli technické závadě na stroji odstou pit. Další jezdec hájící kyjovské barvy, Jan Bartoněk, se letos představil nově ve třídě 125 GP a svým osmým mís tem dal najevo, že sbírání pohárových bodů mu problém nedělá. Ve stejné třídě startuje ještě Lukáš Hrubý, ten se blýskl skvělým pátým místem hned za Dušanem Novosá dem a v této třídě tak bodovali hned tři jezd ci Motoklubu Kyjov. Pouze jeden týden měli jezdci na to na ladit své motocykly na druhou část seriálu přírodních okruhů. Boj o body do Poháru se přesunul z jihu Mora vy do Podkrkonoší, kde se v Hořicích jel 49. ročník legendár ního závodu 300 za Jedna z největších sportovních udá lostí, kterou už několik let organizují kyjovské školy, proběhla v polovině května. Pohár rozhlasu na městský sta dion přilákal téměř 600 mladých spor tovců z celého regionu. Okresní kolo atletických her, které na dva dny maxi málně zaplnily kyjovský městský sta dion, letos proběhlo pošesté. Pohárové klání má v Kyjově tradici od té doby, co se Hodonín zřekl okres ního kola a museli jsme se ho ujmout my. Museli jsme chtít, protože atletiku máme rádi, a tak se na něm podílí i všechny kyjovské školy, uvedla Dana Mezihoráková, hlavní organizátorka a ředitelka ZŠ Újezd. První den patřil mlad Dušan Novosad na dráze v plné jízdě. táček Gustava Havla za bohaté me zinárodní účasti. I přes nepříznivou předpověď se počasí na východě Čech umoudřilo a během sobotních tréninků a nedělního závodu nespadla ani kapka. Kyjovský region reprezentovali celkem tři jezdci Motoklubu Kyjov. Nejúspěš nější z nich byl sedmnáctiletý Olin Ha nák ve třídě 125 SP. V napínavém sou boji sahal po umístění na stupních vítězů, nakonec ale skončil těsně čtvr tý, stejně jako o týden dříve ve Starém Městě. Ve třídě 125 GP jsme na startov ním roštu mohli vidět další dva jezdce kyjovského klubu. Dušan Novosád ve velké konkurenci špičkových britských a německých jezdců obstál velmi dob ře, když projížděl cílovou rovinkou jako pátý v pořadí. Špatně se nevedlo ani Lu káši Hrubému ve stejné kubatuře, který vybojoval místo desáté. Za zmínku stojí i vynikající umístění kyjovského jezdce Lukáše Běliče. Se svou Yamahou si ve třídě Klasik do 350 ccm dojel pro po hár za třetí místo. Igor Daněk Atletický Pohár rozhlasu do Kyjova přilákal téměř 600 mladých sportovců 2x foto Igor Daněk ším žákům, kteří nastoupili ve 13 druž stvech tedy ze 13 škol z regionu, 11 týmů sestavila mladší děvčata. Další den se na trávníku a přilehlých plochách pro střídaly v atletických disciplínách téměř tři stovky starších žáků a žákyň v 26 tý mech. Nejlepším družstvem mladších žáků se stali zástupci ZŠ Dr. Joklíka z Kyjo va, za mladší žákyně postupuje do kraj ského kola ZŠ Hutník z Veselí nad Mo ravou. Největší bodový zisk v atletických disciplínách poháru rozhlasu v kategorii starších žáků nasbírala ZŠM z Velké nad Veličkou. Do další části soutěže postu pují také starší žákyně ZŠ z Veselí nad Moravou. vh Výsledky mladých talentů ATLETICKÉHO KLUBU KYJOV Velká cena BK Hodonín Mladší hoši 200 m: 5. Tomáš Cibulka, 8. Jiří Krist, přípravka dívky 300 m: 10. Monika Leciánová, přípravka hoši 300 m: 5. Lukáš Hanák, 8. Jan Hanák, mladší žákyně 500 m: 1. Anna Výletová, 3. Tereza Rybaříková, 7. Klára Balážová, starší žákyně 600 m: 1. Natálie Kolajová, 8. Pavlína Vyskočilová, 9. Markéta Sedláčková Župní olympiáda v Trnavě Dorostenci koule 5 kg: 7. Adam Drmola, disk 1,5 kg: 1. Adam Drmola, dorostenky 100 m finále: 7. Veronika Plánková, 200 m: 6. Veronika Plánková, 9. Natálie Kolajová, 400 m: 1. Natálie Kolajová Okresní přebor v atletice v Hodoníně Přípravka chlapci míček: 4. Tomáš Vrbovský, skok daleký: 3. Tomáš Vrbovský, mladší žákyně skok daleký: 10. Dominika Budíková, starší žákyně koule 3 kg: 1. Pavlína Vyskočilová, skok daleký: 3. Pavlína Vyskočilová, starší žáci koule 4 kg: 2. Radim Cahlík, skok daleký: 4. Radim Cahlík Přerovský pětiboj Mladší žákyně sprinterský trojboj: 10. Dominika Budíková, starší žákyně sprinterský trojboj: 9. Markéta Sedláčková, ženy 800 m: 3. Tereza Rybaříková Rohatecká desítka Přípravka dívky 500 m: 7. Monika Leciánová, přípravka hoši 500 m: 6. Jan Hanák, 7. Lukáš Hanák, 11. Daniel Křemeček, mladší hoši 200 m: 4. Hynek Hajný, 5. Tomáš Cibulka, 10. Jiří Krist. První kolo družstev st. žákyň v Břeclavi Nejvíce bodů získaly: Natálie Kolajová 13 bodů, Markéta Sedláčková 8 bodů, Anna Výletová 7,5 bodu, Tereza Rybaříková 7 bodů, Monika Bělochová 4,5 bodu, Pavlína Vyskočilová 4 body, Dominika Budíková 3,5 bodu, Klára Balážová 1,5 bodu. Celkově po prvním kole je družstvo na 5. místě z 8 družstev Mistrovství JmK st. a ml. žactva ve Vyškově Mladší žákyně 800 m: 1. Anna Výletová, 3. Tereza Rybaříková, skok vysoký: 6. Monika Bělochová, starší žákyně 60 m: 5. Pavlína Vyskočilová, 8. Markéta Sedláčková, 800 m: 1. Natálie Kolajová, 100 m př.: 2. Markéta Sedláčková, štafeta 4 x 60 m: 3. Kolajová, Sedláčková, Rybaříková, Vyskočilová, starší žáci vrh koulí: 9. Radim Cahlík BĚH NADĚJE Ve středu 22. června bude měst ský stadion v Kyjově hostit humani tární akci s názvem Běh naděje, pod porující výzkum rakoviny. Běh naděje bude odstartován v 8.00 těsně před zahájením Atletického dne základních škol a může se ho zúčastnit kdokoliv z řad veřejnosti. K prodeji budou také propagační materiály Běhu naděje, je jichž zakoupením můžete rovněž vý zkum rakoviny podpořit. red Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Eduard Mezera, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / červen 2011

19 HO11SH128 HO11SH112 HO11SH113 HO11SF111 Kostelec. Prodej krásné zděné chaty Šardice. Prodej nového pěkného domu Bzenec. Výrazná sleva! Prodej domu Kyjov. Byt 1+kk, přízemí,blízko centra s vinným sklepem zařízené k celoroč 5+kk s velkou zahradou. Dům je vhod na hlavní třídě, objekt vhodný pro byd města, vhodný k rekonstrukci. K bytu nímu bydlení. ný i k podnikání. lení i komerční účely. náleží i pozemek za domem , Kč tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel HO10SH102 HO10SH124 HO11SF118 HO11SH117 Kyjov. Prodej hezkého bytu 2+1 o pod Dubňany. Prodej 2 gener. domu v Dub Svatobořice Mistřín. K prodeji dům Milotice. Hezký dům v Miloticích s te lahové ploše 60 m 2 na žádaném místě ňanech velikosti 3+1 a 4+1 s venk. po 4+1 po částečné rekonstrukci. K domu rasou avýhledem na barokní zámek. blízko centra města. sezením, garáží a zahrádkou náleží zahrada 800 m 2. Pozemek 840 m , tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel HO11SL105 HO11SF119 HO11SH116 Koryčany. Prodej stavebního pozemku Dubňany. Prodej velmi pěkného rekon Archlebov. Nabízíme Vám stárší čás se zahradou v klidné části města. struov. bytu 2+1 v OV s balk. blízko tečně zrekonstruovaný rodinný dům v klidné části města Pozemek k domu 1000 m , Kč tel , Kč tel , Kč tel Ceny nemovitostí jsou včetně právních služeb, znaleckého posudku a poplatků. nyní obsazujeme pozici SPRÁVCE KLIENTSKÉHO PORTFOLIA nabízíme Vám fixní měsíční odměnu obchodní i produktové školení progresivní kariéru zázemí největší pojišťovny Na Váš životopis se těší Telefon: Kyjovské noviny / červen 2011 Placená inzerce / strana 19

20 strana 20 Kyjovské noviny Placená / červen inzerce 2011

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI JIŽ 15 LET S VÁMI Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 založení společnosti, provoz regionálního TV studia

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

chystá.druhé kolo přijímaček

chystá.druhé kolo přijímaček ~~-~~-j p_on~-ě~í-~~ _č_e!"elll~~ ~01~, c ;l?aj_~_p~~c:::~qj ~ Pětice univerzitních fakult chystá.druhé kolo přijímaček... V prýním kole byl zájem hlavně o ekonomické, che.mick~, humanitní a zdravotnické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více