Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu"

Transkript

1 Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů Věstník MV částka 76/2009 část II, Národní standard pro elektronické systémy spisové služby Ostatní související předpisy, zákony a vyhlášky: o Spisový a skartační řád CRR ČR o Vyhláška MV č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů o Vyhláška MV č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek o Vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách o Vyhláška Ministerstva informatiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě o Vyhláška MV č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby o Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterými se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) o Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech o Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů o Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Věcné požadavky: sledování celého životního cyklu dokumentů: příjem, evidenci, oběh, vypravování, archivaci a skartaci dokumentů a spisů dle vnitřních předpisů Zadavatele, předání do Národního archivu; shoda se stávající legislativou a její současná a budoucí údržba pro dosažení záruky shody s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby a jejími požadavky na ukládání a zabezpečení dokumentů; jednotný systém evidence při ukládání dokumentů do spisovny, tak aby bylo umožněno při skartačním řízení generovat protokoly, které jsou v souladu s požadavky Národního archivu (zejména pro dokumenty předávané Národnímu archivu); přesný způsob přidělování unikátních čísel jednacích, označení a evidenci jednotlivých dokumentů; systém musí podporovat označení papírových písemností čárovým kódem, jejich digitalizaci a zařazování k odpovídajícím záznamům ve spisové službě; označování dokumentů spisovými a skartačními znaky a skartační lhůtou před předáním k uložení do centrální příruční registratury a centrální spisovny; elektronické dokumenty budou po svém vyřízení fyzicky přesunuty do tzv. zaručeného elektronického archivu (na vstupu do něj budou el.dokumenty opatřeny el.podpisem značkou a časovým razítkem). Jedná se o el.dokumenty, které byly pořízeny v originálu v el.podobě, nikoli skenované dokumenty, jejichž originál je listinný dokument. V tomto úložišti budou el.dokumenty uchovávány, dokud nad nimi nebude provedeno skartační řízení. Neporušenost el.podpisu a časového razítka u dokumentu bude zaručovat, že po celou dobu úschovy nebylo manipulováno s jeho obsahem. Při skartačním řízení pak budou el.dokumenty z elektronického archivu odebrány a to buď za účelem jejich skartace (zničení), či za účelem vytvoření tzv. SIP balíčku a jeho předání do Národního archivu; zaručený elektronický archiv bude propojen se spisovou službou, která řídí skartační řízení a dává pokyny k manipulaci s dokumentem; Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 1 -

2 přístup do systému musí být zabezpečen tak, aby umožňoval přístup pouze zaregistrovaným uživatelům; do systému budou mít přístup uživatelé s různými kompetencemi a tím pádem i s odpovídajícím přístupem k funkcím systému a datům; schopnost přiřadit jednotlivým činnostem role tak, aby definice workflow nemusela být měněna se změnou pracovníka; systém umožní vedoucím pracovníkům přidělovat a kontrolovat práci podřízených, termíny vyřízení a stav vyřízení u jednotlivých dokumentů; možnost tvorby statistických výstupů pro podporu vedení; evidence záznamů o nahlížení a vypůjčování dokumentů; rozšiřitelnost, systém musí podporovat integraci s jinými systémy pomocí rozhraní založených na standardních platformově nezávislých technologií, např. webových službách; propojení spisové služby s datovými schránkami; možnost provázanosti systému se stávajícími aplikacemi Zadavatele (ekonomickým a účetním systémem Helios, aplikací pro přidělování přístupů MITIS); spolupráce s MS Outlook, MS Office 2003, 2007 a vyšší; systém spisové služby musí umět pracovat s periferiemi skenery, tiskárny, čtečky čárového kódu; možnost napojení výpravny elektronické spisové služby na frankovací stroj; nabízené řešení musí být plně lokalizováno do českého jazyka (uživatelské rozhraní, nápověda, dokumentace). Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 2 -

3 Kontextový diagram obecné zobrazení řešení Externí subjekt (občan, organizace) E mail elektronickou podatelnou datovou schránkou elektronickou podatelnou datovou schránkou y zaslané poštou, kurýrem, doručovací službou, osobně Fax E mail Fax y zaslané poštou, kurýrem, doručovací službou, osobně Nadřízená Instance (MMR) Základní registry Spisová služba (předání nadřízené instanci) Spis (předání nadřízené instanci) Informační systém základních registrů PSČ (číselník) (předání ke skartačnímu řízení) Spis (předání ke skartačnímu řízení) Skartační řízení Česká pošta (předání ke skartaci) Spis (předání ke skartaci) Spis (předání do Národního archivu) (předání do Národního archivu) Skartace Národní archiv Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 3 -

4 Komunikační rozhraní: Uchazeč ve své nabídce uvede, zda a jak je systém elektronické spisové služby připraven na rozšíření o další funkcionality (otevřenost systému). Elektronická spisová služba musí být navržena tak, aby ji bylo možné integrovat s jinými systémy. základním požadavkem na integraci komunikačního rozhraní je napojení na adresář uživatelů, jejich rolí a práv v rámci celého CRR ČR. Adresář uživatelů je realizován pomocí standardního protokolu LDAP. Zadavatel předpokládá přidělování přístupových práv k produktu prostřednictvím již provozované aplikace MITIS. MITIS je webová aplikace založená na platformě Silverlight, jejíž modul Identity Management je využíván pro řízení přístupů zaměstnanců Zadavatele. Ke komunikaci s MITIS aplikace spisové služby musí: podporovat základní správu vlastních uživatelských identit prostřednictvím externích systémů; být vybavena API, na bázi webové služby, které přes webové rozhraní přijme pokyn a provede vyžádanou operaci s účtem (vytvoření, přejmenování, zrušení, deaktivace, apod.), Systém Správy Identit Management (MITIS) vydá strukturovaný příkaz formou XML; být vybavena rozraním (webová služba) na synchronizaci se stávajícím systémem na správu identit, kdy na vyžádání předá konkrétní nebo veškeré informace o uživatelských účtech v aplikaci, výsledky a požadavky budou předávány formou XML; být připravena na příjem vybraných dat (organizační struktura, přiřazení uživatele k organizaci/útvaru) ze systému správy Identit. Výsledky a požadavky budou předávány formou XML. Struktura adresáře a způsob jeho napojení a komunikace se systémem elektronické spisové služby bude upřesněn v úvodní fázi projektu. komunikace s ekonomickým a účetním systémem Hélios XXXX Databáze je SQL má atribut ID a předpokládá se komunikace s tabulkou: Smlouva TabSTDLea Predmet Objednavky a Faktury - TabDokladyZbozi Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 4 -

5 integrace s datovými schránkami (ve smyslu zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) spisová služba musí umožňovat automatické provedení následujících úkonů: o přijmutí zprávy z datové schránky Zadavatele; o potvrzení přijaté zprávy z datové schránky Zadavatele; o prohlížení obsahu datové schránky Zadavatele; o provedení dotazu, zda má požadovaný subjekt datovou schránku; o nalezení adresy příslušné datové schránky požadovaného subjektu; o odeslání zprávy do datové schránky požadovaného subjektu. Spisová služba musí umožňovat přiložení takto přijmuté/odeslané zprávy k příslušnému spisu včetně všech metadat, příloh, časových razítek a digitálních podpisů. Přístup k datovým schránkám musí být zabezpečený, musí být umožněn pouze osobám oprávněným k manipulaci s obsahem datové schránky. ové zprávy spisová služba musí umožňovat přijímání a odesílání ových zpráv v elektronické podobě v integraci s příslušným spisem. Integrací ových zpráv se spisy se rozumí jednoduchá a efektivní manipulace s ovými zprávami i jejich částmi ve spisech. ové zprávy se uchovávají včetně metadat, všech příloh a digitálních podpisů. elektronická spisová služba musí umožňovat export spisů pro potřeby digitální archivace. Tato funkcionalita může být využívána k archivaci spisů na základě výsledků skartačního řízení. elektronická spisová služba musí integrovat obecné rozhraní pro příjem a odesílání dokumentů. Toto rozhraní musí být založeno na standardní platformě nezávislých technologií, např. webových službách (web services). Toto rozhraní umožní elektronické spisové službě integraci s budoucími systémy podporující jiné nežli zmíněné komunikační kanály. Uživatelské požadavky: kompletní evidence elektronických dokumentů; tvorba čísla jednacího ve formátu stanoveného Zadavatelem; vkládání archivačních a skartačních příznaků; možnost podání na centrální podatelně a dalších podacích místech (ostatních spisových uzlech); možnost předávání dokumentů na jinou podatelnu/útvar, včetně hromadného předání a to nejen elektronické podoby, ale i zajištění evidence a podkladů pro fyzické dokumenty; sledování historie dokumentu včetně možnosti zjistit stav zpětně k danému datu; možnost dohledat dokumenty po celou dobu jejich životního cyklu; tisk podacích archů pro poštu na každé z podatelen; tisk podacího deníku; možnost doplnění údajů v podacím deníku na pozici sekretariát/referent; možnost tvorby spisu; import souboru a jeho připojení k podání, zařazení do spisu; připojení došlého dokumentu k předchozímu či následnému dokumentu; připojení vyřizujícího dokumentu k doručenému se stejným číslem jednacím; distribuce dokumentů dle organizační struktury, včetně předávání dokumentů k připojení elektronického podpisu; třídění a uspořádání dokumentů; tvorba sběrného archu; uložení dokumentů do elektronické spisovny; tvorba a tisky vybraných sestav sestavy nevyřízených dokumentů, sestavy dokumentů jednotlivých oddělení, útvarů, zpracovatele apod.; filtrování/vyhledávání dle jednotlivých atributů; přístup k dokumentům dle kompetencí, příslušné oprávnění jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů musí být navrženo tak, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu k dokumentům; sledování termínů vyřízení dokumentu včetně upozornění na blížící se nesplněný termín vyřízení; archivace a skartace dokumentů jak v elektronické tak v papírové podobě, tisk sestav nutných pro skartační řízení; umožnění zastupování nepřítomného zaměstnance - nastavení zástupu bude provádět proškolený uživatel Zadavatele (tzv. administrátor aplikace); Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 5 -

6 fulltextové vyhledávání v metadatech s možností editace; připojení elektronického objektu k záznamu; evidence verze připojeného dokumentu; zavádění papírových dokumentů; vytváření nových dokumentů v el.podobě, předdefinování šablon dokumentů, převody textových dokumentů do formátu PDF/A (bez použití dalších nástrojů); zapsání povinných položek podatelnou; tvorba rejstříků (věcný, jmenný); možnost vygenerování statistických údajů; export do formátu xls, xlsx; možnost nahlížení vybrané skupiny do dokumentů v rámci organizace bez práva editace; možnost připojení elektronického podpisu a časového razítka (výběr z více certifikátů); možnost ověřování podpisů, protokoly z ověření; evidence vybrané ové korespondence; samostatná administrace systému; možnost vzdáleného přístupu; možnost upozornění uživatele notifikačními zprávami o procesu došlé pošty; možnost nastavení individuálních šablon dokumentů prostřednictvím administrátora nebo uživatele možnost sjednocení prezentace dokumentace navenek.; možnost přidávání a doplňování číselníků proškolenou osobou Zadavatele (administrátor aplikace); přidělený spis je možné odmítnout, odmítnutý spis je možné vrátit k novému rozřazení; schválení spisu pověřenou osobou odebrání přidaného dokumentu a zařazení do nového spisu nebo do jiného již existujícího spisu; evidence doručenek přehled o přidělených dokumentech; Technické požadavky: plnohodnotná třívrstvá architektura, webový klient; data uložená v databázovém systému Microsoft SQL server; aplikační server na technologii Microsoft; klientská část bude provozovaná na platformě MS Windows; podpora LDAP (MS Active Directory); podpora zařízení pro biometrické podpisy, které budou mít oprávněné osoby k podepisování dokumentů (tento princip zařízení ušetří tisk dokumentů k podpisu a dokáže přímo podepisovat dokumenty). Doporučení potřebné infrastruktury pro elektronický podpis a časová razítka: V současné době Zadavatel nevyužívá elektronický podpis a časová razítka. Uchazeč ve své nabídce uvede veškeré požadavky a specifikaci potřebné infrastruktury pro jejich zavedení v souladu s navrhovaným řešením elektronické spisové služby. Požadavky na dokumentaci: V rámci řešení dodavatel vytvoří následující dokumentaci: projektovou ta musí minimálně obsahovat: o metodiky řízení projektu o rozsah uživatelské dokumentace o harmonogram realizace plnění zakázky, včetně návrhu akceptačních kritérií pro dílčí plnění o návrh změnového řízení o definice požadavků na součinnost Zadavatele o plán testů a metodiky testování technickou ta musí minimálně obsahovat: o návrh architektury řešení o logický a fyzický datový model o popis vnitřních a vnějších rozhraní o návrh obrazovek o detailní popis funkčnosti o zprávu o testování provedeném dodavatelem Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 6 -

7 uživatelskou dodavatel vytvoří uživatelskou příručku, která bude podkladem pro školení uživatelů administrátorskou - dodavatel vytvoří příručku pro správce systému, která bude podkladem pro školení správce systému. Tato příručka musí obsahovat: o řešení standardních situací o postup při řešení nestandardních situací jako jsou havárie nebo technický výpadek o způsob a zajištění preventivních kontrol Další požadavky Zadavatele: záruka shody s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby ve smyslu platné legislativy; respektování legislativy v oblasti digitálních podpisů, mezinárodního standardu ISO (PDF/A formát pro dlouhodobou archivaci elektronických textových dokumentů v úrovni 1a i 1b); respektování všech technických podmínek existujících certifikačních autorit a časových razítek. Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou spisovou službu - 7 -

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací řízení:

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Aktuální stav oběhu dokumentů je založen na správě dokumentů v aplikaci IS Moutlook, konkrétně v Modulu Výpravna. Tato aplikace slouží k centrální evidenci, třídění

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Spisová služba MUNIS (egon)

Spisová služba MUNIS (egon) Spisová služba MUNIS (egon) 1 Rozsah: 4 hodin Anotace: Kurz je určen pro širokou veřejnost především z oblasti veřejné správy, kteří mají zájem seznámit se blíže s problematikou spisové služby Munis. Průvodce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne 15.01.2014 Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské

Více

UŽIVATELSKÁ KONFERENCE

UŽIVATELSKÁ KONFERENCE 12. 11. 2013 UŽIVATELSKÁ KONFERENCE Brno, Holiday Inn 12. listopadu 2013 Program konference 08:30 Registrace, snídaně 09:00 Přivítání 09:05 Produktové portfolio a novinky z naší nabídky 09:30 Formuláře

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Národní elektronický nástroj. Základní charakteristika systému

Národní elektronický nástroj. Základní charakteristika systému Národní elektronický nástroj Základní charakteristika systému V1.0 14.5.2014 Obsah 1 Základní charakteristika NEN...... 2 2 Podporované zadávací...... 5 3 Podpora různých rozsahů elektronizace...... 9

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 4/2015 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Vzorový

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

Upgrade účetního systému NAVISION

Upgrade účetního systému NAVISION Příloha č. 1 ZD Technická dokumentace Technická dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem Upgrade účetního systému NAVISION 1 Obsah: 1 OBSAH A CÍL PROJEKTU... 3 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ A ZPŮSOBU

Více