Malé ohlédnutí za letošním rokem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé ohlédnutí za letošním rokem"

Transkript

1 Kateřinská zábava starosty pohár O časem Souboj s Pochovávání basy Vánoční turnaj v tělocvičně Na zimní vycházce Sportem ku zdraví výročí

2 Malé ohlédnutí za letošním rokem Tak jak roky minulé, tak i letošní rok byl bohatý na události, které se dotýkaly života v naší obci. V krátkosti bych alespoň některé vzpomenul. Každý kdo se blíže zajímá o dění v Nezdenicích na úseku investiční výstavby si jistě uvědomoval, že tempo a výše investic, které jsme v posledních letech realizovali není možné udržet na tak vysoké úrovni každý rok. Plány dalšího rozvoje obce jsou určeny výší finančních prostředků, které je možné uvolnit z rozpočtu obce, popřípadě z úspěšně dokončených žádostí z různých dotačních titulů. Přes všechny nepříznivé prognózy, které se např. v daňových příjmech obce vyplnily se podařilo zahájit dlouho připravovanou akci Výstavba chodníku a kanalizace v ulici Díly, jejíž součástí je také rozšíření vozovky a prodloužení veřejného osvětlení. Kanalizace musí být dokončena ještě v letošním roce, chodník, veřejné osvětlení a komunikace se budou dokončovat v příštím roce. Celkové náklady po ukončeném výběrovém řízení přesáhnou částku 1,6 mil. Kč. V průběhu roku jsme se zaměřili na menší investice, které vhodně doplňují scházející občanské vybavení. Před domov pro seniory a ke křížku v ulici Ke kyselce byly instalovány lavičky. Podařilo se také vhodně doplnit o nové prvky stávající dětské hřiště na Školce, které je rodiči často využívané. Každým rokem věnuje obec velkou pozornost také vzrostlé vegetaci, zvláště stromům, které jsou nevhodně vysázené nebo ohrožují majetek, popřípadě by mohly ohrozit i bezpečnost občanů. V letošním roce se podařilo po dohodě s CHKO Bílé Karpaty a Správou silnic Uherské Hradiště upravit přestárlé lípy v Lipovcích a hlavně na základě projektu schváleného Asociací ochrany přírody a krajiny, v programu péče o krajinu, ošetřit zdravotním a redukčním řezem a také bezpečnostní vazbou lípy u sv. Jana Nepomuckého na Školce. Výsadbou travnatých svahů za tělocvičnou a hlavně před poštou jsme zrealizovali jeden s plánovaných úkolů, které dlouhodobě a postupně bude při ošetřování obecní zeleně obec uskutečňovat. Snahou obecního úřadu je zajistit údržbu obecních ploch co nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, protože náklady na údržbu obce se bohužel rok od roku zvyšují. Už dávno nestačí posečení trávy dvakrát ročně, ale aby to trochu vypadalo, sečou se některé plochy i šestkrát. Pro zlepšení prostředí, občanské vybavenosti i podmínek pro další rozvoj obce je potřeba, aby obec měla stále připravené projekty, které v případě získání dotací se mohou začít realizovat. V současné době máme zpracován projekt pro stavební povolení na výstavbu cyklostezky od šumického katastru k přidružené výrobě. Dokončuje se také projekt pro územní rozhodnutí pro odkanalizování obce a výstavbu přivaděče na ČOV do Uherského Brodu.. Zpracován je i projekt na úpravu dopravního značení a přemístění závory v ulici Drahy. Zásadním dokumentem, který byl letos schválen zůstává územní plán. Kromě projektů je důležité, aby obec měla připravené také pozemky pro svůj další rozvoj. Proto se každý rok v rozpočtu obce na tyto potřeby vyčleňuje určitá finanční částka, která alespoň částečně tyto potřeby řeší. Nejbližší investiční výstavba, o které bude zastupitelstvo obce rozhodovat se bude určitě týkat dokončení rozestavené akce v Dílech. Aktuální bude také vybudování nové cyklostezky. Hodně úkolů čeká zastupitelstvo obce na starém i novém hřbitově. Je potřeba vybudovat nový sběrný dvůr. Také prodloužení, rekonstrukce i vybudování nových ing. sítí je potřeba zahrnout do dalších plánů obce. Je všeobecně známé, že nezdenské koupaliště sloužící dobře svým návštěvníkům již několik desetiletí potřebuje zásadní rekonstrukci.. Když nám však byla sdělena částka jenom na projekt, která se blížila 1 mil. Kč, museli jsme zatím od plánované rekonstrukce upustit. Splnění všech našich nemalých plánů, které jsem všechny ani nevyjmenoval je však podmíněné zajištěním dostatečných finančních prostředků. Momentální situace však není dobrá. Začátkem měsíce listopadu byly daňové příjmy obce menší oproti plánovaným o cca 350 tis. Kč. Tato skutečnost má přímou souvislost s investičními možnostmi obce v příštím roce. V případě úspěšných žádostí o dotace se také může stát, že obec nebude mít dost peněz na potřebnou finanční spoluúčast. Jak však již bylo řečeno na začátku tohoto článku nebude lehké udržet tempo, které jsme v posledních letech v investicích dosahovali. To by jsme si všichni měli uvědomit. V dnešní době se stále více ukazuje, že zásadní a pro rozvoj obce velmi důležitou skutečností je, že se podařilo vůbec zahájit a nakonec úspěšně dokončit výstavbu nové tělocvičny. Dnes už můžeme říci, že zájem občanů z Nezdenic a širokého okolí nás mile překvapil a jenom potvrzuje stále se zvyšující požadavky na kvalitní a příjemné prostředí, ve kterém mohou trávit svůj volný čas. Při dnešních finančních možnostech obce by se tato akce už nedala realizovat. Těch několik málo jednotlivců, kterým vadí, že jsme tělocvičnu postavili už asi nikdy nepochopí, že splácet úvěr pomocí kterého jsme stavbu dofinancovali je v dnešní době běžnou záležitostí a pro obec sice omezující, ale vůbec ne podstatnou položkou. Potěšitelné je, že i přes některé nepříznivé okolnosti, ke kterým patří např. malý počet dětí v základní škole nebo drobné problémy se zástupci mladé generace, obec neupadá a naopak se dále rozvíjí. Svědčí o tom nejen zájem o další výstavbu rodinných domů, ale také dobrá činnost místních spolků, kde především naši hasiči, ale i sportovci dělají Nezdenicím dobrou reklamu v širokém okolí. Přál bych si, aby tomu bylo tak i nadále, aby se občané co nejvíce zapojovali do veřejného života a pomáhali tak řešit případné nedostatky ke spokojenosti své i svých ostatních spoluobčanů. Jan Jančařík Z jednání rady Vážení čtenáři, je již tradicí ke konci roku informovat formou Zpravodaje o dění v naší obci. I letošní rok nebude výjimkou a tak bych Vás chtěl touto formou seznámit s činností rady, kde se řeší podstatné problémy ohledně investiční činnosti, plánování provozu a údržby majetku ve vlastnictví obce, ale hlavně se zde řeší problémy a jednotlivé připomínky Vás občanů. Ne vždy se jedná o snadnou úlohu a najít řešení vyhovující oběma stranám, popřípadě nalezení kompromisu, je někdy boj na dlouhou trať. Vždy se ale snažíme využít všech dostupných prostředků, kterými je možno dosáhnout uspokojivého řešení. Pojďme se nyní podívat, co se z pohledu rady v naší obci v roce 2009 událo. Během lednového zasedání rady byl vzpomenut a zrekapitulován Jarmark I přes nepříznivé počasí byl hodnocen velmi kladně a i nově zavedená živá zabíjačka se jeví jako perspektivní krok do dalších let. Oceněna byla hlavně výborná práce všech pořadatelů, kteří věnovali svůj předvánoční čas do organizování. Po tomto uvolněném zahájení zasedání jsme se dostali k závažnějším věcem v podobě plánování akcí a investic na rok 2009, kterými se staly osvětlení chodník - ka-

3 nalizace v části ulice Díly, pokračování cyklostezky ze Šumic, dokončení územního plánu a zahájení přípravy projektu na vybudování přivaděče na čističku odpadních vod do Uh. Brodu. Většina těchto naplánovaných akcí je však podmíněna naší úspěšností při získávání peněz z dotačních titulů, protože na letošní rok byly avizovány nižší příjmy z daní, což každá obec i město muselo brát při tvorbě rozpočtu v potaz. Na začátku roku nám byla předložena smlouva o navýšení cen od firmy Rumpold, kterou jsme byli nuceni po společných jednáních s danou firmou a okolními obcemi podepsat. Toto navýšení cen jsme pro letošní rok nepromítli do výše poplatků vybíraných od občanů. Na druhém zasedání se probírala situace kolem místních komunikací, hlavně pak část v Dílech kolem novostavby manželů Zubkových. Bylo naplánováno sjednání nápravy spolu se zmíněnou akcí chodník kanál - osvětlení v daném úseku. Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na tuto akci, včetně oslovení některých firem (Plynotop, s.r.o. Hluk, Správa a údržba silnic, s.r.o, Čaník Petr silniční údržba UB). Na prvním místě se nakonec umístila firma Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště. Probíhaly další přípravy ohledně výstavby cyklostezky. Bylo třeba zajistit 100% vlastnictví všech dotčených pozemků nebo alespoň sepsání smluv o smlouvě budoucí s majiteli pozemků a obcí. Dále vyvstal problém ohledně bojkotování stavby cyklostezky ze strany občana Šumic, pana Pípala, jehož snahou bylo zamezit výstavbě v naplánované oblasti. Obec musela projednat podanou petici proti stavbě a zaujmout k dané situaci stanovisko. O této situaci jste byli z novin dostatečně informováni a každý z Vás to jistě postřehl a je zbytečné informovat podrobněji o zdlouhavém se dohadování. Začátek roku byl ve znamení projednání výsledků hospodaření obce a taky ZŠ a MŠ za rok Hospodaření ZŠ a MŠ bylo vyrovnané s malým ziskem z doplňkové činnosti. Obec hospodařila v roce 2008 se ztrátou (ztráta z hospodaření s odpady, koupaliště, kulturního zařízení), která byla způsobena hlavně překročením výdajů vzhledem k investičním nákladům na tělocvičnu. Tento rozdíl byl pokryt přijetím úvěru od ČS a.s. ve výši ,00 Kč. Dále bylo projednáno a následně schváleno rozpočtové opatření č.1 na rok Na základě ankety uspořádané koncem roku 2008, která mapovala zájem občanů o rozšíření programové nabídky kabelové televize, byly radou schváleny a vybrány programy Nova Cinema a Animal Planet. Vzhledem k problémům a nejasné situaci ohledně digitalizace TV signálu v budoucnu, byly tyto programy spuštěny až v druhé půli roku. V březnu jsme na zasedání rady přizvali zástupce SDH, kteří nás informovali o plánech na pořádání oslav 60. výročí založení sboru, které se konaly na hřišti školka. Obec se snažila zajistit požadované zázemí pro tuto akci. V tuto chvíli můžeme říct, že akce proběhla i přes drobný déšť ke spokojenosti všech návštěvníků i pořadatelů, kteří vytvořili příjemnou až domácí atmosféru. Byla dále seznámena s činností SDH a na základě požadavku schválila nákup 3 kusů zásahových uniforem. Rada byla informována o nutnosti provedení údržby a nového nástřiku zásahového auta spojené s technickou kontrolou, která zdárně proběhla před oslavami výročí. Obec schválila uhrazení nového laku auta. Březnové zasedání nebylo spojeno jen s SDH, ale vzhledem v ročnímu období se zahájilo plánování provozu koupaliště a také plánováním jarního úklidu v obci. Vše proběhlo dle zajetých postupů. Na koupališti bylo prioritou zajistit provoz tak, aby nebyl ztrátový a aby neutrpěla kvalita služeb. V tomto roce nastala situace, kdy bylo potřeba najít vhodnou náhradu za stávajícího správce pana Zdeňka Datinského, který tuto funkci vykonával po dlouhé roky na vysoké úrovni. Průběžně během roku se taky zabýváme různými žádostmi o finanční příspěvky nebo povoleními. Nejčastěji pak projednáváme žádosti našich občanů, kteří se dlouhodobě vyskytují mimo své trvalé bydliště, o snížení poplatku za svoz domovního odpadu na ½, dle vyhlášky č. 1/2006, vč. změny vyhlášky ze dne Počátkem dubna byla na zasedání rady přizvána ředitelka naší ZŠ a MŠ paní Mgr. Jana Zámečníková, aby nás seznámila s průběhem školního roku 2009/2010. Obec jako zřizovatel školy byla informována o počtech dětí v ZŠ a MŠ, o výukových plánech, prospěchu, mimoškolních aktivitách a taky o problémech, které vyvstaly po zdražení energií, což se odrazilo v rozpočtu. Zde byly navrženy některá řešení, která by měla zajistit úspory v této oblasti a další se ještě hledají. Kromě paní ředitelky se zasedání zúčastnil i předseda stavební komise pan František Kolínek, který nás seznámil s prací komise. Tato komise pracuje zodpovědně a je schopna neprodleně řešit vyvstalé problémy, podávat vyjádření a schvalovat věci nejenom ohledně stavební činnosti v naší obci. Jak si zajisté mnoho z Vás všimlo, staveb se v naší obci v roce 2009 rozběhlo hned několik a doufáme, že to do budoucna bude ještě lepší. V tomto období se objevily hlasy, které toužily po vyřešení tíživé dopravní situace na Drahách. Obec se v tomto bodě snažila vyjít vstříc a po mnoha rozhovorech, projednávání několika variant dopravního značení (možnosti slepé cesty, 3 umístění retardérů a podobně), vyšlo po vypracování projektu a schválením na odboru dopravy MěÚ v Uherském Brodě, jako nejlepší řešení opatřit nahoře hlavní cestu zákazy odbočení z obou stran, doplněné dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhy. Dodáváme, že v pojmu dopravní obsluha jsou zahrnuti i vlastníci pozemků. Posunutí závory po první domy tak, aby byla na očích a nedocházelo k jejímu poškozování a ze strany od obecního úřadu umístit značku průjezd zakázán a nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. Doufáme, že toto řešení bude ke spokojenosti všech. Květnové zasedání bylo bohatší o dva hosty a to o předsedu finančního výboru pana Slavomíra Navrátila a předsedkyni školské a kulturní komise paní Mgr. Libuši Bídovou. Shledali jsme činnost obou komisí jako bezproblémovou. Obě pracují zodpovědně a svědomitě a ceníme si jejich připomínek a návrhů, které se pak snažíme společně realizovat. V polovině roku jsme podali žádost v rámci výzvy CzechPOINT E-Government, na dovybavení kontaktního místa CzechPOINT, které se u nás na obci nachází. Rada provedla v souladu se způsobem provedení veřejných zakázek a se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodávky a služby ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu výběrové řízení, jehož vítězem se stal ing. Lumír Navrátil, Bojkovice č Stavební investice a situace kolem probíhajících a plánovaných akcí jsou součástí snad každé rady. Starosta nás informoval o problémech s žádostmi na dotační tituly. V případě akce Díly jsme v některých případech nesplňovali dané podmínky, což vedlo k odkládání realizace projektu. Pro další potřebu bylo provedeno zaměření projektu Přivaděč na čističku odpadních vod. S blížícím se koncem termínu placení obecních poplatků byla vypracována a následně v radě projednána daná situace. Počátkem měsíce června bylo zaplaceno 84 % všech poplatků. Zbylým neplatičům hrozily po uplynutí doby sankce, ke kterým jsme nemuseli nakonec sáhnout, neboť ve stanoveném termínu byly uhrazeny i zbylé pohledávky. Dalším orgánem zastupitelstva obce je i kontrolní výbor vedený panem Jindřichem Zapletalem. V červnu jsme na radě vyslechly připomínky, které zformuloval na základě prohlídky obce spolu s členy jeho výboru. Na základě neštěstí, které se stalo ve Zlíně, byla provedena obhlídka stavu stromů v naší obci s vytipováním nebezpečných případů. Týkalo se to hlavně lípy na hřišti Školka a lip v Lipovcích. Zde jsme byli úspěšní v žádání dotací, které pokryly později ošetření těchto případů. Dalším bodem na seznamu výboru byl stav komunikací v obci, což je dlou-

4 hodobý úkol a taky velký nešvar našich některých ulic a to je stání aut na chodnících. Zde se snažíme domlouvat majitelům vozidel, aby tak nečinili. Dalším řešením je v případě, že mají před domem obecní pozemek, tak aby si zde zhotovili stání pro auto, ale to až po projednání se stavební komisí, která posoudí vhodnost umístění a provedení. Kromě těchto věcí je povinností kontrolního výboru kontrola účetnictví obce a školy a taky kontrola činnosti ostatních výborů, ale i rozhodnutí rady a zastupitelstva obce. Vzhledem k trendu výstavby fotovoltaických elektráren, bylo projednáno v radě několik žádostí o předběžné povolení stavby v katastru naší obce. Každá žádost byla posuzována z pozice serióznosti žadatele a taky posouzením vhodnosti místa možné výstavby. S blížícím se začátkem nového školního roku nás opět navštívila paní ředitelka ZŠ a MŠ. Byla přednesena výroční zpráva za rok 2008/2009, která obsahovala počty dětí, personální změny na postu učitelů a zaměstnanců, zprávy o činnosti kroužků, úspěších našich dědí v okresním měřítku. Dobře vyzněla i zpráva o tom, jak úspěšní jsou žáci při přijímacích zkouškách na jiné školy. Pro školní rok 2009/2010 bylo třeba provést další změny v personálním obsazení. Počet dětí v ZŠ zůstal téměř stejný. Na druhou stranu do MŠ bylo na počátku roku přihlášeno 35 dětí, což byl nárůst o 5 dětí. Vzhledem k této skutečnosti bylo v předstihu zajištěno na základě požadavku Okresní hygienické stanice rozšíření sociálních zařízení, osvětlení tak, aby to vyhovovalo tomuto většímu počtu dětí. Jedním z důležitých úkolů bylo dokončení Územního plánu obce. Tato záležitost je akcí trvající už několik let. Po oznámení a vyhlášení obecním rozhlasem, byly na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, vznášeny připomínky, které jsme se snažili zapracovat do plánu ve spolupráci s projektantem panem Ing. Špokem a stavebním úřadem v Uh. Brodě. V srpnu byla pak vyvěšena vyhláška Oznámení o projednání návrhu obecné povahy ÚP Nezdenice a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ÚP Nezdenice, které se konalo na Obecním úřadě v Nezdenicích dne Zde mohly být vzneseny poslední připomínky a požadavky, což využilo několik našich občanů. Tím se dostal ÚP do finální fáze a v brzké době byl připraven k závěrečnému schválení. Majetkem obce je i kulturní zařízení, kde je správcem pan Slavomír Navrátil. I přes množství konaných akcí, převyšují náklady spojené s provozem a údržbou příjmy. Rada se na svých zasedáních touto situací v průběhu roku taky zabývá a snaží se eliminovat další ztráty. V září nastal čas zhodnotit sezonu na koupališti. Po přípravných pracích, zajištění personálního obsazení koupaliště, proběhla sezona bez závažných událostí. Po dlouhém hledání a po odpracované sezóně, můžeme prohlásit, že jsme doplnili personál za bývalého správce pana Datinského, a to v osobě pana Františka Vaculína. Ten se v průběhu sezóny zapracoval po boku pana Datinského, který mu předal všechny své rozsáhlé zkušenosti, což mu ke konci léta umožnilo zvládat samostatně všechny úkony. Panu Datinskému patří velké poděkování za odvedenou práci a do budoucna se těšíme na spolupráci s panem Vaculínem. Po finanční stránce skončila sezona jen s nepatrnou ztrátou, což nás všechny potěšilo. I přesto, že se to mnohým nezdá, je provoz koupaliště spíše službou lidem, než výdělečným podnikem. Během roku došlo k dalšímu vývoji ohledně projektu Díly. Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. Tato žádost byla úspěšná jen z části (zhruba z 45 %). Původní akce kanalizace chodník - osvětlení musela být zúžena pouze na akci kanalizace. Ta byla podmínkou povolení výstavby rodinných domů v části Díly, kterou se obec zavázala splnit do konce roku. K dnešnímu dni je již tato část projektu provedena a je možné bezproblémové napojení na kanalizaci. Letos se nám nepodařilo získat žádné finance na vybudování nezdenské části cyklostezky Šumice -Nezdenice. Projektová dokumentace a vyjádření příslušných dotčených orgánů jsou připravena. Vzhledem k ceně ,00 Kč je tato pro nás v blízké době nerealizovatelná. V letošním roce vyvstala povinnost majitele chodníků, starat se o jejich údržbu v zimních měsících. Obec jako majitel většiny chodníků v obci se rozhodla zakoupit novou sněžnou frézu. V minulosti byl k tomuto účelu využíván traktor na sečení s přimontovanou radlicí, což se však moc neosvědčilo. Vzhledem k avizovaným nižším příjmům na daních rada projednala rozpočtové opatření č. 3, které bylo následně schváleno zastupitelstvem obce. Konec roku se nese vždy ve znamení přípravy plánů práce rady a zastupitelstva obce na rok budoucí, připravují se a následně provádějí inventarizace majetku. A tak jako v předešlých dvou letech připravuje obecní úřad na konec roku, dnes již tradiční Vánoční jarmark. O plánovaných vystoupeních a atrakcích budete jistě informování dále v průběhu Zpravodaje. Jak jste si všimli, je činnost rady velmi rozsáhlá a to i přesto, že zde nešlo obsáhnout všechny body jednotlivých jednání. Je vždy příjemné, když se do dění v obci zapojí i lidé, kterým není život v naší obci lhostejný a přiloží svou pomocnou ruku. Žijeme zde v malé komunitě a tak by takové jednání mělo být samozřejmostí. Věřím, že Jarmark bude jednou z událostí, kdy si oddechneme od předvánočního shonu a užijeme si příjemných chvil. Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať se Vám vše daří. Jiří Uličník Provoz sběrného dvora Se vzrůstajícím množstvím odpadu, který každá domácnost meziročně produkuje, vzrůstá také náročnost obsluhy sběrného dvora. Je dobře dokladovatelnou skutečností, že se každým rokem zvyšují finanční náklady na odvoz a likvidaci veškerého odpadu. Potěšitelné je snad jen zjištění, že také množství tříděného odpadu tj. plastů, papíru, skla a železa se každým rokem zvyšuje. Sběr elektroodpadu, který od nás odebírají společnosti Asekol a Elektrowin je také na dobré úrovni. Problém není ani se sběrem nebezpečného odpadu, který nám likviduje společnost Rumpold, s. r. o., Uherský Brod. Za špatnou zprávu však můžeme považovat skutečnost, že někteří občané nejen že nerespektují otevírací dobu sběrného dvora /po dohodě je možné si vyzvednou na obecním úřadě klíč a uložit odpad kdykoliv/, ale také se zbavují odpadu, který tam nepatří a nebo je potřeba ho pro sběrný dvůr upravit. Jedná se o nábytek, okna, dveře, stavební a izolační materiály apod. Vždy je však možné po dohodě s obecním úřadem najít řešení vyhovující oběma stranám. Ve stísněných podmínkách, ve kterých sběrný dvůr provozujeme a při stále se zvětšujícímu objemu a sortimentu odpadu je velice těžké udržovat pořádek na potřebné úrovni. Proto obecní úřad opět žádá občany, aby ve sběrném dvoře udržovali pořádek, odpad třídili do kontejnerů /např. do kovového odpadu určitě nepatří obkladačky, dlažba, plasty apod./ a v případě nestandardního odpadu tento problém konzultovali na obecním úřadě. Za pochopení a spolupráci při řešení těchto základních potřeb a požadavků patří všem řádným občanům naše poděkování. Také náš sběrný dvůr je totiž důležitou vizitkou Obce Nezdenice. Jančařík Jan 4

5 Provozní doba sběrného dvoru: sobota hodin středa hodin U NÁS Nezdenice. Vesnice, ve které žijeme, která je v malebném dolíku a kterou mnoho lidí se značným úsilím po léta zvelebovalo tak, aby mohla být považovaná za příjemnou k bydlení a zajímavou i pro turisty. Zkusme jako turista vysednout z vlaku a vydat se po turistické cestě a kochejme se prostředím, konec konců turistika je o tom koukání, chození a na konci té štrapáce o posezení někde v hospodě nebo na kládě. Vystoupíme, vítá nás úsměv místní hezké blonďaté výpravčí, první, příznivý dojem. Hned vedle je směrník turistických značek, vybereme si kurs a směřujeme do vesnice. Přejdeme několik rozšlápnutých plastových zapalovačů ( ach ti kuřáci ) a z trávy vykukuje barevná plechovka Fanta. Je rozšlápnutá, takže už nepůsobí tak příjemně jako plná v lednici v obchodě. O kousek vedle je vidět, že tu máme i dost mlsounů, je tu skupinka obalů od Miňonek, Tatranek a rozměrný lesklý sáček, u kterého leží ještě trocha brambůrků. Další odpad-plastový pohárek - sem někdo musel nést dost velký kus, neleží vedle žádné prodejny. A další hrst obalů Miňonky, pytlík od bonbonů Medvídci a krabička Marlboro. Připadá mi divné, že tyto již nepotřebné věci leží volně na ulici a v trávě, když u každého domu mají popelnici. Ten kousek by nás snad tak nevysílil, abychom po sobě nenechávali svinčík. Ivo Pavlík Nezdenice mají nový Územní plán 5 Obec Nezdenice se do letošního roku řídila při rozvoji svého území Územním plánem sídelního útvaru Nezdenice /ÚPN SÚ Nezdenice/ zpracovaným Ing. Arch. Radoslavem Špokem v letech V průběhu dalších let byl tento plán doplněn o dvě další rozsáhlé změny, které řešily nové potřeby obce. Tento ÚPN SU Nezdenice je však již v současné době v mnoha ohledech překonaný a nestačil stávajícím potřebám obce. Mimo jiné také neodpovídal vyhlášce č.135/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj a také neřešil území celého katastru obce. Důvodem pro vypracování nového ÚPN obce byla potřeba komplexního posouzení současného funkčního využití území, zpracování všech změn a současných poznatků o území do územně plánovací dokumentace a funkční vymezení celého katastru obce. Z výše uvedených důvodů a také, aby v budoucnu nedo-

6 cházelo ke sporům a pochybám mezi účastníky územních, stavebních, popřípadě jiných řízení rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2005 o zahájení prací na novém územním plánu. Po výběrovém řízení byla zpracováním ÚP pověřena firma VISUALCAD, s. r. o. Uherské Hradiště pod vedením Ing. Arch. Radoslava Špoka. Pořizovatelem všech etap ÚP byl Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování. Ve třech etapách projektové činnosti, které zahrnují rozbory a průzkumy, zadání a vlastní návrh územního plánu se podařilo po více než třech letech územní plán dokončit. Při jeho zpracování bylo naší hlavní snahou vytvořit optimální podmínky pro zabezpečení plnohodnotného kvalitního venkovského prostředí. Výkresová a textová část plánu řeší především skladbu a uspořádání základních ploch s rozdílným využitím v celém katastrálním území. Urbanistická koncepce ÚP respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu půdorysné členění zastavěného území, základní dopravní infrastrukturu a základní členění území podle stávajícího využití. VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ V NAŠÍ OBCI VE DNECH V letošním roce se konaly v ČR volby do Evropského parlamentu. V naší obci se voleb zúčastnilo celkem 254 voličů z celkového počtu 685 osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů, tj. 37,1 %. Výsledky pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, kterým byl v našem okrsku odevzdán alespoň jeden platný hlas: Libertas.cz 3 hlasy Křesťanská a demokratická unie Českosl. strana lidová 31 hlas 4. Věci veřejné 4 hlasy Občanská demokratická strana 36 hlasů 3. Suverenita 9 hlasů Volte Pravý Blok 1 hlas Sdružení pro republiku Republikán. strana Českosl. 2 hlasy Evropská demokratická strana 4 hlasy Strana svobodných demokratů 2 hlasy Demokratická Strana Zelených 2 hlasy SDŽ Strana důstojného života 1 hlas Moravané 5 hlasů Liberálové.CZ 1 hlas Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 2 hlasy Komunistická strana Čech a Moravy 44 hlasy 2. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ VAŠE ALTERNATIVA 13 hlasů Strana svobodných občanů 1 hlas Strana zelených 3 hlasy Koruna Česká (monarch. str. Čech, Moravy a Slezska) 1 hlas Lidé a Politika 1 hlas Dělnická strana 2 hlasy Nezávislí 3 hlasy Česká strana sociálně demokratická 82 hlasy 1. Okrsková volební komise děkuje všem voličům za účast. V roce 2010 nás budou čekat (pravděpodobně na podzim) volby do Zastupitelstva obce Nezdenice a také plánované volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se v roce 2009 nekonaly. Jednotlivě byl řešen rozvoj bydlení, kde bylo hlavní snahou zabezpečit rozšíření nabídky nových stavebních pozemků určených pro bydlení. Stávající dopravní struktura je v ÚP kromě navržené trasy obchvatu obce doplněna minimálně o nové dopravní plochy v nových rozvojových územích. Velký důraz je kladen na další rozvoj cyklistické dopravy na celém k.ú.. Komplexně je řešeno také dobudování kvalitní a dostatečně dimenzované sítě technické infrastruktury. Plochy veřejných prostranství ÚP stabilizuje a rozšiřuje v maximální možné míře tak, aby v budoucnu nedocházelo z důvodu jejich nedostatečného vymezení k neřešitelným střetům mezi potřebami obce a vlastníky parcel. Zastupitelstvo obce Nezdenice na svém zasedání dne usnesením č. 29/2009 jako příslušný správní orgán vydalo závěrečný dokument - Územní plán Nezdenice. Náklady na pořízení všech etap ÚP přesáhly částku 500 tis. Kč. Byly uhrazeny z rozpočtu obce Nezdenice a z dotací od Zlínského kraje. Jan Jančařík INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU, KTERÉ VÁS NEJVÍCE ZAJÍMAJÍ: Co můžete na Obecním úřadě v Nezdenicích vyřídit, např.: - výpis z rejstříku trestů - výpis ze živnostenského rejstříku - výpis z obchodního rejstříku - výpis z katastru nemovitostí (částečný nebo úplný) - výpis z insolvenčního rejstříku - seznam kvalifikovaných dodavatelů - výpis z bodového hodnocení řidiče - provedení legalizace (ověření podpisu) a vidimace (ověření listiny) - přihlásit se k trvalému pobytu (pokud se občan odhlašuje z trvalého pobytu z naší obce, činí tak v novém místě trvalého pobytu) - platby místních poplatků, platby hřbitovních poplatků - zapůjčení výsuvného vozíku pro občany z naší obce - pronájem kulturního zařízení (zajišťuje p. Navrátil Slavomír tel ) - pronájem tělocvičny (zajišťuje v pracovní dny p. Gabrhelová Jana tel , o sobotách a nedělích p. Kociňáková Andrea tel ) - atd. Co Vás zajímá - V roce 2010 budou místní poplatky vybírány ve stejné výši jako v minulém roce, tj. poplatek za svoz domovního odpadu Kč 400,00/trvale hlášenou osobu, poplatek za pronájem plastové popelnice velké Kč 264,00/rok, poplatek za pronájem plastové popelnice malé Kč 132,00/rok, poplatek za pronájem obyčejné popelnice Kč 132,00/rok, úhrada za kabelovou televizi Kč 960,00/rok, poplatek za psa Kč 60,00 (za 2 a více psů Kč 90,00). - Poplatky mohou občané hradit v období od 20. ledna přímo do pokladny obce nebo převodem na účet obce č /0800 s příslušným variabilním symbolem, který Vám na požádán í bude sdělen na obecním úřadě. - V letošním roce budou někteří nájemci hrobových míst hradit poplatek za pronájem hrobového místa (jedná se především o hroby na novém hřbitově). Výběr bude proveden při platbě místních poplatků nebo bude nájemci zaslána příslušná složenka s termínem splatnosti (poplatek za pronájem hrobového místa je hrazen na období 10 let a za dvojhrob je tato částka stanovena na výši Kč 500,00). Pouze připomínáme, že nájemce hrobového místa by měl hlásit na obecní úřad každé pochování do země nebo uložení urny, případně i zamýšlené stavební 6

7 práce. Staré pomníky je nutné na vlastní náklady zlikvidovat a z místního hřbitova odvézt (nelze je vhazovat do kontejneru na místním hřbitově). Zároveň platí přísný zákaz vstupu psů na místní hřbitov! Dále upozorňujeme, že v případě úmrtí nájemce hrobového místa, je třeba provést přepis na nového nájemce z řad rodinných příslušníků. Zde musíme upozornit, že obecní úřad vyžaduje i souhlas ostatních blízkých členů rodiny v případě, že zařízení hrobového místa nebylo součástí dědického řízení. - Žádosti o vyřízení nového občanského průkazu se vyřizují na všech matričních úřadech (tj. např. Obecní úřad Šumice, Městský úřad Uherský Brod atd.). - Žádost o vydání cestovního pasu vyřizuje Městský úřad Uherský Brod (nemusíte mít fotografii, ale je třeba se dostavit s příslušnými doklady osobně na MěÚ). Telefon na MěÚ Uh. Brod, odbor cestovních dokladů a občanských průkazů Žádost o vydání nového řidičského průkazu vyřizuje Městský úřad Uherský Brod, odbor dopravy (v areálu Slováckých strojíren). Upozorňujeme řidiče, že řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Musíte si vzít s sebou platný doklad totožnosti, jednu fotografii (rozměry 3,5 x 4,5 cm) a řidičský průkaz, kterému končí platnost. - V roce 2009 byla dokončena obnova katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí bylo na OÚ k dispozici od do 1. prosince 2009, tzn. digitalizovaná katastrální mapa. V této souvislosti upozorňujeme majitele pozemků, že je jejich povinností v období od měsíce ledna 2010 do dubna 2010 navštívit Finanční úřad v Uherském Brodě (II. patro, dveře č. 202/2 odbor daně z nemovitostí) a podat zde přiznání k dani z nemovitostí (modrý tiskopis) a zaplatit daň z nemovitostí na parcely, které dříve byly vedeny ve výpisu z katastru nemovitostí jako parcely ve zjednodušené evidenci PK. Úřední hodiny na FÚ jsou pondělí a středa od 8.00 h h (vhodné je přinést si s sebou kopii platného výpisu z katastru nemovitostí). - Obec Nezdenice provozuje webové stránky na adrese: Zde se mohou občané, kteří mají přístup na internet seznámit se všemi důležitými informacemi ohledně naší obce. V sekci aktuality je pravidelně zveřejňováno hlášení místním rozhlasem (mimo nahodilých prodejců), případně různé pozvánky a sdělení. - Z těchto webových stránek si občan může prohlédnout i tzv. elektronickou úřední desku na adrese: kde jsou zveřejňovány důležité dokumenty týkající se např. vyvěšení veřejných vyhlášek, upozornění na přerušení dodávky elektrické energie, veřejné vyhlášky finančního úřadu a ostatních správních orgánů. ová adresa obce je: nezdenice. - Knihovna Nezdenice je otevřena každý pátek od h do h. Vedoucí je paní Marková Libuše. Za zapůjčení knih je vybírán drobný čtenářský poplatek. Knihovna spolupracuje s výměnným fondem Knihovny BBB v Uherském Hradišti a tím je zajištěno, že jsou knihy neustále obměňovány. Zároveň obec každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na obnovu knihovního fondu. Všem občanům, kteří naši knihovnu doposud nenavštívili a nevyužívají jejich služeb tuto možnost doporučujeme. Zároveň v rámci knihovny mají občané možnost přístupu na veřejný internet. - Od měsíce listopadu 2009 musela i naše obec přistoupit k využívání tzv. datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování pro orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datová schránka je elektronické úložiště, které také slouží k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, které mají tuto datovou schránku zřízenu. Bližší informace můžete získat na adrese: info. - Obecní úřad musí v poslední době řešit stále více stížnosti občanů, ale především i doručovatelů pošty na volné pobíhání psů po obci, kteří ohrožují občany. Nejedná se jen o volný pohyb, ale i nevhodně umístěný pes za nízkým a neuzamčeným plotem může způsobit ohrožení kolem jdoucích občanů. Vzhledem k tomu, že v měsíci listopadu došlo v naší obci k pokousání doručovatele, důrazně upozorňujeme majitele psů na dodržování základních pravidel chovu. Dle sdělení doručovatelů může být odepřena donáška pošty majiteli psa, který neumožní řádné a bezpečné doručování. V případě napadení psem je nutné, aby majitel poškozenému předložil očkovací průkaz psa. Pokud poškozený po lékařském ošetření předá obecnímu úřadu písemnou stížnost, bude tato řešena jako přestupek a postoupena MěÚ Bojkovice k řešení v přestupkové komisi. Dle závažnosti přestupku může být upozorněna i Policie ČR, která posoudí, zda se jedná o přestupek nebo již o trestný čin. Jistě všichni víme, že časté sdělení majitele, že pes je hodný a nikomu nic neudělá se jednou může náhodně změnit a zdravotní nebo psychické následky si postižený člověk nese sebou po celý zbytek života. Všem majitelům psů, kteří řádně dodržují své povinnosti Obecní úřad Nezdenice děkuje. - V letošní soutěži Stavba roku Zlínského kraje obdržela naše obec první cenu od novinářů za stavbu nové tělocvičny. Ocenění od novinářů je odborníky všeobecně vysoce oceňováno, protože novináři přihlížejí na hodnocení stavby nejen z hlediska architektonického, ale také z dalších důležitých hledisek jako např. využití stavby, nákladovost, zviditelnění obce apod. Tato soutěž byla vyhlášena pod záštitou těchto organizací: Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českou komorou architektů a hejtmanem Zlínského kraje. - Zimní údržba obecní úřad tímto žádá všechny majitele rodinných domů v naší obci, aby v případě potřeby odstraňovali sníh z chodníků před svými domy tak jako v minulých letech. Přesto, že nově schválený zákon ukládá tuto povinnost majitelům pozemků, na kterých se chodník nachází (tj. obec nebo krajský úřad apod.), není v silách obce, aby zajistila pravidelný a včasný úklid všech chodníků, které se na katastru naší obce nacházejí. Pro nutný úklid nejfrekventovanějších tras obce zakoupil obecní úřad novou sněžnou frézu, kterou v letošním zimním období vyzkoušíme v praxi. Již dnes se však ukazuje, že bez pomoci občanů nebude možné všechny chodníky na patřičné úrovni udržovat. Proto všem majitelům RD, kteří naši situaci pochopí a nadále se o úklid chodníků před svými domy budou starat předem mnohokrát děkujeme. Alena Dostalová Kontaktní informace OÚ Adresa Obecní úřad Nezdenice Nezdenice 72, kontakt. tel kontakt. fax ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí.. 7:30-17:00 (úřední den) Úterý... 7:30-16:00 Středa... 7:30-16:00 (úřední den) Čtvrtek.. 7:30-16:00 Pátek... 7:30-15:00 7

ZPRÁVY Z RADY OBCE VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE KONANÉ DNE 17. 10. 2008 18. 10. 2008. Výsledky:

ZPRÁVY Z RADY OBCE VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE KONANÉ DNE 17. 10. 2008 18. 10. 2008. Výsledky: 1 Milý čtenáři, tak jako tradičně, když se rok s rokem sejde, je na čase zastavit se, ohlédnout se a zrekapitulovat rok právě uplynulý, poučit se z nezdarů, ale i z věcí, které dopadly nadmíru dobře a

Více

Naše obec v roce 2007

Naše obec v roce 2007 Prosinec 2007 vydává Obecní úřad Nezdenice Naše obec v roce 2007 Výstavby tělocvičny Výstavba tělocvičny Interiér se už rýsuje Vítání prvňáčků Turisté u šumavských jezer Hasiči u zdroje 1 Každým rokem

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Zpravodaj města Chropyně 5/2015

Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Rozkvetlo nám náměstí 22. dubna nám rozkvetlo náměstí Svobody. Ne, není to novinářská kachna, na oslavu Dne země nám opravdu rozkvetl park na náměstí. Díky zručným babičkám

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003

HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003 obecní noviny ročník 6 číslo 2 vychází 30. července 2003 HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003 Jak ten čas letí. Prázdniny školáků a letní dovolené jsou v plném proudu, to znamená, že půl roku máme za sebou.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

města Příbora květen 2012 n klaun Hopsalín n kouzelník Ondřej Sládek, mistr republiky v moderní magii

města Příbora květen 2012 n klaun Hopsalín n kouzelník Ondřej Sládek, mistr republiky v moderní magii Měsíčník města Příbora květen 2012 Město Příbor Městská policie Příbor pořádá dne 26. května 2012 od 13.00 hodin v prostorách městského parku akci s doprovodným programem V případě nepříznivého počasí

Více

BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Usnesení. Motto. Zprávy z obecního úřadu DOPLNĚK zprávy o činnosti rady obce v období mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva

BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Usnesení. Motto. Zprávy z obecního úřadu DOPLNĚK zprávy o činnosti rady obce v období mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva BRAŠKOVSKÉ NOVINY N E Z Á V I S L Ý Z P R A V O D A J červen 2004 Ročník: 14 Číslo: 2 Všichni občané jsou srdečně zváni na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Braškov které se koná v pondělí 28. června

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2 červenec Bořetické 2012 ČÍSLO 2 listy BOŘETICKÉ LISTY Červenec 2012 Číslo 2 Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 1. stárek Tomáš Bukovský 2. stárek Jan Macháč 3. stárek Vojtěch Bystřický 1. stárka Lenka

Více

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více