Běh času je tou jedinou spravedlností na světě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Běh času je tou jedinou spravedlností na světě."

Transkript

1 KVĚTEN 2014 Běh času je tou jedinou spravedlností na světě. Už je to rok, co byl vydán zpravodaj, proto je nejvyšší čas trochu zrekapitulovat dění v naší obci. V loňském roce se nám konečně podařilo zrealizovat část projektu Silnice III/50736 Nedašov Průtah. Tento projekt se dá přiblížit i citátem "Každá špetka úspěchu nás stojí spoustu strastí a tvrdé práce". Žádost o dotace byla podána 5x v různých variantách, uspěli jsme až na čtvrtý pokus s trasou na Nedašovu Lhotu a vyšel i pátý pokus - úprava středu obce. Směrem na Nedašovu Lhotu byla vybudována kanalizace, opěrné zdi, chodníky, část místní komunikace. Děkuji řidičům, obyvatelům této části, chodcům i všem ostatním, kteří zde museli chodit a projíždět, za trpělivost a ohleduplnost. Tato akce bude pokračovat REVITALIZACÍ CENTRA OBCE NEDAŠOV a postupně se budou upravovat sjezdy a klást obrubníky na levé straně od středu obce podél silnice III/ směrem na Nedašovu Lhotu. Vše se musí připravit, aby mohl být upraven povrch silnice. V celém úseku se vybuduje nové veřejné osvětlení. Ukončení celé akce přispěje k bezpečnosti chodců, rozšíření zeleně a k novému vzhledu středu obce. Na další tři projekty vyřizujeme stavební povolení. Jedná se o SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV, který bude vybudován v areálu bývalého hospodářského dvora. Má čtyři stavební objekty - SO 01 Hřiště pro atletiku, kde budou běžecké dráhy s umělým povrchem, doskočiště pro skok daleký, vrhačský kruh, víceúčelové hřiště. SO 02 Přírodní učebna s využitím pro žáky ZŠ a MŠ Nedašov. SO 03 - Tenisový kurt - umělý povrch. SO 04 Chodníky pro pěší. Bude se žádat o dotace, proto jsou zpracovány jednotlivé objekty. Pokud neuspějeme s celým projektem, musíme zkusit žádat po jednotlivých SO a realizovat postupně. Další projekt je POLYFUNKČNÍ DŮM NEDAŠOV - Stavební úpravy a změna užívání bývalé mateřské školky. V 1 NP prostory pro občanskou vybavenost (lékárna, prostory pro lékaře) a volnočasové aktivity (fitness, společenský sál) + byt zvláštního určení. Ve 2 NP prostory pro 7 bytových jednotek 2 +KK a 1 bytová jednotka 1 + KK. Třetí projekt má název STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ ŠKOLY NEDAŠOV. V objektu budou vybudovány 4 bytové jednotky. Mimo uvedené akce je připravován projekt na most a část komunikace k RD 352, 181 a 333. Využívá se i již zpracovaný projekt HB Levostranný přítok Nedašovky km 2,002-2,188. Pokračuje práce na projektu NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU. Nejdříve budeme vykupovat pozemky, ať je možné stavbu realizovat na našich pozemcích. GP se připravuje. Arthur Halley: Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Obec Nedašov není zadlužena, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Na většinu již realizovaných akcí byla získána dotace. Spolufinancování bylo z rozpočtu obce. Do konce května bude schválen nový územní plán obce. Probíhá částečná pozemková úprava a digitalizace obce. Vše je hodně důležité. Zajímejte se a sledujte každé změny. Můžete kdykoliv přijít a informovat se. Velikost každého povolání je snad především v tom, že spojuje lidi. Antoine de Saint-Exupéry Je velkým kladem v naší obci, že se pořádá hodně kulturních a sportovních akcí. Důležité je, že je čím dál víc účastníků a posluchačů. Díky tomu se nám v loňském roce podařilo získat MODROU STUHU za společenský život v obci v soutěži VESNICE ROKU VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Děkuji všem, kteří pomohli vesnici v této soutěži prezentovat. Umístění přináší i finanční ocenění - celkem ,- Kč. Poděkování patří i Vám všem, kteří pomáháte s údržbou zeleně, pomníků, křížů, chodníků, udržujete si zahrádky. Přispíváte k tomu, že je u nás tak krásně. Přeji nám všem klid, pohodu, dobré sousedské vztahy a živou víru. Bc. Alena Nováková, starostka Žij okamžikem, protože ta chvíle, kterou prožíváš, už se nikdy nevrátí. Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (M. Twain)

2 Kulturní a sportovní akce, pořádané členy OZ Nedašov v roce ročník koštu nedašovské slivovice + 1. nedašovské trhy. Tato akce byla spojena se vzpomínáním na Nedašov. K nahlédnutí byly obecní, školní kroniky a kroniky hasičů a SENIOR klubu. Zároveň se promítaly videa s fotografiemi nejrůznějších obecních akcí. Cenu nejlepší nedašovské slivovice získal: 1. místo: František Kolínek, Nedašov č. 385 Cena laické poroty: Jiří Kolínek, Nedašov č Dětský karneval s názvem Cesta kolem světa Postupně jsme proletěli a projeli jednotlivými světadíly. Pro kaţdý světadíl byly připraveny soutěţe, kterých se děti s nadšením účastnily. Dne převzala paní starostka Bc. Alena Nováková z rukou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha pamětní list za vítězství Modré stuhy /za společenský ţivot v obci/ v soutěţi Vesnice roku ČR Podíl na tomto vítězství mají nejenom organizace a spolky Nedašova, dodrţování tradic, ale zároveň kaţdý z vás, kdo se zapojuje do společenského ţivota v obci. Děkuji Vám všem, Nedašovu ještě jednou gratuluji divadlo pro děti Šmoulí pohádka Krouţek divadelních ochotníků z Hvozdné. Děti byly z divadla úplně nadšené charitativní bazárek pro děti i dospělé, maminky byly spokojené Stavění máje spojené s 1. sletem nedašovských čarodějnic. Krásné odpoledne na Obecní zahradě, uţily si nejenom děti, bavili se i dospělí. Plán dalších akcí: kácení máje na Obecní zahradě Nedašov dětský - branný den /dětské sportovní odpoledne, při kterém budou soutěţit i rodiče/ Akce proběhne ve spolupráci s TARA Nedašov + hasiči Nedašov Past na osamělého muţe divadelní představení pro dospělé, zahrají herci divadla SemTamFór Slavičín 9-10/ kolo vzpomínání o Nedašovu moţnost pro ty z vás, kteří jste v únoru nestihli prolistovat kroniky. Akce bude spojena s promítáním a vyprávěním pamětníků podzimní charitativní bazárek pro děti a dospělé 12/ ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu + soutěţ pro všechny věkové kategorie Člověče nezlob se 12/ Vánoční koncert Děkuji touto cestou všem, kteří nám při pořádání akcí pomáhají. Pro všechny ostatní mám vzkaz akcí se účastněte, bavte se. Zapsala: Vaculíková Aneţka, předsedkyně kulturního výboru OZ Nedašov Sběr nebezpečného odpadu Dne 26. května 2014 proběhne sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky bez disku, oleje, barvy, ředidla, atd.), zpětného odběru (televize, ledničky, monitory, zářivky, výbojky, ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vrtačky, vysavače, žehličky, atd.) a budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností (koberce, nábytek, umyvadla atd.) Letos se sběr rozšíří i o papír, noviny, časopisy... Žádáme o svázání do balíků, aby se papír mohl naskládat na auto a odevzdat. Tento sběr bude u hasičské zbrojnice. Kontejnery budou přistaveny od rána. Nebezpečný odpad bude odebírat firma Rumpold od 15,00 do 17,00 h. Další upozornění k odpadům Žádáme občany o třídění odpadu a hlavně odkládání tam, kam je určeno. Je smutné, že v popelnicích na plast se sype odpad z domácností. Hned po odvezení jsou kontejnery a okolí znovu plné plastu, který není vůbec sešlapán. Do kontejnerů na sklo se hází postřik a jiné láhve s nebezpečnými látkami. Kolem potoka se vozí stavební suť, kde jsou dlaždice, obkladačky atd. Sami sobě ničíme krásné prostředí u nás. Hrozí pokuty od životního prostředí. Termíny svozu odpadu a plastu jsou na našich stránkách a jsou i v tomto zpravodaji.

3 2014 Harmonogram svozu - směsný komunální odpad Pátek leden 3.I červenec 11.VII 10.I 25.VII 17.I srpen 8.VIII 24.I 22.VIII 31.I září 5.IX únor 7.II 19.IX 14.II říjen 3.X 21.II 17.X kaţdý týden 28.II 24.X březen 7.III 31.X 14.III listopad 7.XI 21.III 14.XI 28.III 21.XI duben 4.IV 28.XI 11.IV prosinec 5.XII 18.IV 1x za 14 dní 12.XII květen 2.V 19.XII 16.V 26.XII svátek!!! 30.V červen 13.VI 27.VI Harmonogram svozu - plasty leden 7.I červenec 8.VII 21.I 22.VII únor 4.II srpen 5.VIII 18.II 19.VIII březen 4.III září 2.IX 18.III 16.IX duben 1.IV říjen 30.IX 15.IV 14.X 29.IV 29.X středa!!! květen 13.V listopad 11.XI 27.V 25.XI červen 10.VI prosinec 9.XII 24.VI 23.XII Harmonogram svozu - sklo 1 x za měsíc

4 Z činnosti ZŠ a MŠ Nedašov Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 283 ţáci, z toho 132 z Nedašova, 62 z Návojné, 83 z Nedašovy Lhoty, 6 ţáků dojíţdí z Brumova. Do mateřské školy dochází 28 dětí. Oproti loňskému roku se v základní škole zvýšil počet o 4 ţáky. Dlouhodobě však zaznamenáváme pokles. Naše škola poskytuje ţákům především vzdělání, ale také jim nabízí vyţití v různých zájmových krouţcích a vede ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Na škole pracují tyto zájmové krouţky: Dyslektický krouţek, Veselá flétnička, několik sportovních krouţků, Mladý zdravotník, Vaření, Keramika, Šikovné ruce, Šitíčko, Malý kuchtík, Volejbal, Valašský krouţek, Dramatický, Rybářský, anglický krouţek AJ Time to talk. Mimo to učitelé pro ţáky zajišťují a organizují řadu soutěţí školního charakteru (sportovní školní liga ve florbalu, košíkové, odbíjené, vybíjené, recitace mladších i starších ţáků, pěvecké, výtvarné, dopravní, atd.). V mateřské škole pracuje krouţek pro předškoláky. Jsme zapojeni jiţ několik let v okrskové sportovní soutěţi Valašská liga, matematické soutěţi Pythagoriáda, Klokan, Sudoku a matematické olympiádě. Zúčastňujeme se okresních olympiád: z českého jazyka, matematiky, přírodopisu, dějepisu ( soutěţ Bible a my). Opět se zúčastníme zdravotnické soutěţe Helfík a Mladý zdravotník. Organizujeme mezinárodní fotbalový turnaj ţáků se záštitou Zlínského kraje. Do konce školního roku se ještě uskuteční branné cvičení a ţáci 9.ročníku připraví pro své mladší spoluţáky sportovní Den dětí. K udrţování zvyků a tradic pořádáme výstavy prací ţáků v prostorách školy s vánoční a velikonoční tematikou. Také vánoční malování- vánoční radování a vánoční jarmark spojený s vystoupením našich dětí a ţáků se stalo hezkou tradicí, stejně jako vystoupení pro spoluobčany v "Naději". Organizujeme také projektové dny: Den stromů a Den Země, zaměřené na ekologickou výchovu. V měsíci květnu ţáci 4.ročníku absolvovaly ekologickou soutěţ Z lavic do přírody. Ţáci se účastní přednášek k prevenci sociálně-patologických jevů a besed s Policií. Pokračuje projekt rádia Valaška Čtú Valaši, čtú. Lyţařský výcvik se letos neuskutečnil z důvodu nedostatku sněhu, příští rok pokud to podmínky dovolí a bude sníh, pojedou podle posunutého plánu sedmáci a osmáci. Plavecký výcvik jsme opět zavedli do druhého a třetího ročníku. Od příštího roku plánujeme zavést do školní jídelny výdej obědů na čipové karty, s tím ţe konečně odpadne zdlouhavý prodej stravenek a platby budou bezhotovostně. Od listopadu 2011 probíhá ve škole projekt v rámci EU-peníze školám, který byl ukončen ke dni Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ, vybavení interaktivní technikou, jako jsou projektory a interaktivní tabule. Také byl zrealizován projekt školního arboreta zaměřený na pozorování, sledování vývoje vysazených rostlin údrţbu zeleně a také na estetické ztvárnění okolí školy. Připravujeme projekt na zavedení tabletů do výuky jako učební pomůcku. Ke konci roku opustí školu 37 deváťáků. Na gymnázia odchází 4 ţáci, na střední školy a odborné školy s maturitou odchází 16 ţáků a zbývajících 17 na střední odborné učiliště. Mateřskou školu navštěvuje k dnešnímu dni 28 dětí. Učitelky úzce spolupracují i s rodiči dětí. Děti navštívily maňáskové divadlo, divadelní představení v Brumově a spoustu jiných zajímavých akcí. Připravily krátké kulturní pásmo k Vánocům, k Svátku matek. Proběhlo malování kraslic, pečení perníčků, keramický den, Den Země. V měsíci červnu podniknou společně s rodiči výlet. Děti čeká ještě závěrečný táborák s rozloučením s předškoláky. I letos pokračují tzv.hrací odpoledne pro děti, které nejsou zapsány v mateřské škole. V zahradě mateřské školy probíhá ještě dobudování hracích prvků a venkovní posezení. Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

5 Aktivita Senior klubu v Nedašově, aneb, jak žít plnohodnotně v důchodu Jak uţ vyplývá z názvu,jedná se o lidi,kteří si uţ odpracovali tolik let,ţe nyní si uţ mohou uţívat důchodu,ale samozřejmě i o jejich příznivce,kteří se rádi baví a nechtějí trávit čas jen čtením,nebo trávením u televize. Jistě kaţdý máme doma nějaké to políčko se zahrádkou,ale ne jen tím je člověk ţiv. A jak se říká,.. práce není zajíc,ta neuteče!!! Naše činnost je zaměřena na veškeré volnočasové aktivity. Rádi se bavíme,chodíme na výšlapy po okolí,jezdíme na zájezdy do Polska za nákupy,zotavit tělo do termálních lázní v zahraničí na Slovensko a Maďarsko,na pouť na Svatý Hostýn,nebo do solné jeskyně v Luhačovicích. Na svých pravidelných besedách přejeme jubilantům a obdarujeme je malým dárkem. Oslavujeme Den matek, Den otců, Den seniorů a na závěr roku objednáme Čerta se svatým Mikulášem,aby nám podle zásluhy nadělil. Na těchto akcích vystupuje s programem náš krouţek Seňořanka,nebo děti z okolních MŠ,či naši přátelé z okolních klubů důchodců. Zveme si do klubu lektory na přednášky zdravotní a bezpečnostní. Co se týká sportovní činnosti,tak pořádáme turnaje v bowlingu společně s kolegy z Tuchyně, dále se zúčastňujeme mezinárodních her pro seniory v Nové Dubnici na Slovensku a petangového turnaje ve Valašských Kloboukách.Kaţdý rok se můţeme pochlubit několika vítěznými poháry. Letos se poprvé zúčastníme SENIOR CUP turnaje pro kluby seniorů Zlínského kraje,který se uskuteční 14.května v prostorách Lázeňského náměstí v Luhačovicích. Pravidelně koncem května vítáme jaro společným smaţením vaječiny v přírodě a pravidelně zveme druţební přátele z Tuchyně. Vloni právě v tento den probíhala i soutěţ o nejhezčí vesnici roku. Jsme moc rádi,ţe jsme zaujali porotu svým vystoupením a přispěli tak k získání Modré stuhy pro naši obec v soutěţi o nejhezčí vesnici roku Co se týká kulturních akcí,tak pořádáme Fašankovou zábavu s pochováváním basy,která se velmi dobře ujala. Dále to byl v pořadí jiţ 3.ročník jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromu,pořádaný pod záštitou starostky obce. Letos při stavění máje a na prvním sletu čarodějnic spolupracujeme s OZ a Valáškem. Pravidelně jezdíme do Tuchyně na Anenské hody a na oplátku zveme Tuchyňany na Doţínky k nám do Nedašova. Naši členové rádi vypomáhají při doţínkách krouţku Závršan,letos také na Koštu slivovice,pořádaném OZ. Děkuji touto cestou všem,kteří nás přišli podpořit,nebo vystoupili na našich akcích,dětem z MŠ Nedašov, Návojná, Nedašova Lhota a Valášek. Rádi a v hojném počtu se zúčastňujeme kulturních a sportovních akcí pořádaných OZ a jinými sloţkami. Náš klub se nebrání jakékoliv spolupráci se sloţkami a organizacemi naší obce,rádi uvítáme,kdyţ přispějeme k větší kultuře a dění v obci. Je mou povinností poděkovat touto cestou paní starostce a obecnímu zastupitelstvu,ţe se můţeme scházet v prostorách Obecního domu,kde všichni tak rádi chodíme,abychom se pobavili,zazpívali a připravovali si tak příjemné chvíle našeho ţivota v dnešní,tolik uspěchané době.kdo by měl zájem stát se členem klubu,není se čeho bát,můţe přijít mezi nás. Naše besedy jsou kaţdé první úterý v měsíci od 15:00 hod.,rádi Vás přivítáme. Lída Dubčáková,předsedkyně Senior klubu

6 Zpráva TJ Nedašov - Kopaná MUŽI I.A třída sk.a U mužstva mužů došlo přes zimní přestávku k trenérské změně, když se k týmu přesunul z dorostu Tomáš Kolínek. Náročná zimní příprava a nový impuls trenéra a jeho asistentů sklízí na jaře velkou úrodu. Mužstvo vyhrálo na jaře všechna svá utkání a drží neporazitelnost již 7 zápasů v řadě! Do konce sezony nás čekají ještě 3 velké derby. Na domácím hřišti přivítáme Štítnou nad Vláří a Valašské Klobouky, naopak zajíždíme do Brumova, abychom se utkali s tamní rezervou. Jarní výsledky:dolní Bečva - Nedašov 1:2,Nedašov - Vidče 1:0,Zubří - Nedašov 0:2,Nedašov - Podlesí 2:1,Vlachovice - Nedašov 1:3,Nedašov - Juřinka 3:1 Tabulka: 1. FK Vsetín : Podlesí : Podkop. Lhota : Nedašov : Štítná n/vl : Kelč : Vidče : Brumov B : Val.Meziříčí B : Juřinka : Vlachovice : Dol. Bečva : Val. Klobouky : Zubří : DOROST: Krajský přebor Také u dorosteneckého mužstva došlo přes zimní pauzu k trenérské výměně, dorostenců se ujal zkušený trenér Ladislav Fojtík. Klukům výměna taky prospěla, z jarních utkání prohrála pouze jednou, a to u druhého mužstva tabulky v Kunovicích. K výborným výsledkům taky přispěl první jarní zápas, když jsme porazili v derby Brumov 3:1. Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli připojit ke klukům, tréninky jsou každou středu a pátek od 18:00 na hřišti v Nedašově. Jarní výsledky: Nedašov - Brumov 3:1, Bystřice p/h. - Nedašov 1:4,Nedašov - Luhačovice 1:1,Uherský Brod - Nedašov 1:2, Nedašov - Holešov 3:1,Kunovice - Nedašov 2:1 Tabulka: 1. Luhačovice : Kunovice : Holešov : Roţnov p.r : Nedašov : SK Baťov : Dol.Němčí : Slušovice : Brumov : Uh.Brod : Malenovice : Hulín : Vlachovice : Bystřice p/h : 100 3

7 ŽÁCI: Krajská soutěž sk.a Žáci po loňském sestupu z Krajského přeboru ani letos neoslňují svými výsledky. Žáci doplácejí na úzký kádr, za starší žáky nastupují většinou i mladší žáci, tudíž se ti mladší nemohou vyrovnávat na hřišti těm starším. Zveme všechny zájemce na společné tréninky, které se letos na jaře uskutečňují na hřišti v Návojné. Jarní výsledky st. žáků: Nedašov - Hulín 2:2, Štítná n/vl. - Nedašov 4:0, Nedašov - Juřinka 0:3, Tabulka st. žáků: 1. Štítná n/vl : Holešov : Juřinka : Hulín : Vlachovice : Hor.Bečva : Val. Klobouky : Paseky Zlín : Bystřice p/h : Nedašov : Vel.Karlovice : 51 5 Jarní výsledky ml. žáků: Nedašov - Hulín 3:7,Štítná n/vl. - Nedašov 8:1,Nedašov - Juřinka 1:11 Tabulka ml. žáků: 1. Holešov : Paseky Zlín : ZPRAVODAJ Štítná n/vl. Obce Nedašov vydává 14 jako 10 svou 3 publikaci 1 pro občany 60 : zdarma 20. Pokud 33 budete chtít něco Juřinka uveřejnit, oznámit nebo inzerovat, 14 předejte 8 2 podklady 4 na OÚ, 81 nebo : 37 zašlete na 26 mailovou adresu 5. obce- Val. Klobouky případně 13 7 na elektronickou 1 5 podatelnu 46 : uveřejněnou na webových stránkách Kontakty : tel.: matrika, starostka obce. 6. Hulín : Bystřice p/h : Hor.Bečva : Vel.Karlovice : Nedašov : Vlachovice : Oblastní spolek Českého červeného kříţe (OS ČČK) Zlín děkuje všem členkám ČČK v Nedašově, hlavně paní Šenkeříkové Marii, Nedašov 244 a paní Kolínkové Marii, Nedašov 286 za jejich dlouholetou činnost ve spolku ČČK. K poděkování se připojují i členové zastupitelstva. ČCK v Nedašově má pozastavenou činnost. Pokud by se našlo několik ochotných lidiček a chtěli by znovu pracovat v této organizaci, je moţné obnovit tuto činnost. Obraťte se prosím na obec nebo přímo na Oblastní spolek Českého červeného kříţe (OS ČČK) Zlín. Děkujeme předem. Oblastní spolek Českého červeného kříţe (OS ČČK) Zlín poskytuje široké veřejnosti Zlínského kraje humanitární sluţby v těchto oblastech: Sociální činnosti Bezplatné dárcovství krve Humanitární jednotka První pomoc Rekondiční pobyty pro děti Humanitární pomoc Zdravotnické dozory na akcích

8 NEDAŠOVSKÝ VALÁŠEK Před rokem touto dobou vznikla myšlenka k vytvoření valašského folklórního krouţku pro děti, který se bude zabývat hudebními, tanečními a dramatickými projevy kultury valašského obyvatelstva. Léto se přehouplo a děti opět začaly chodit do školy. S příchodem nového školního roku přišla také realizace této myšlenky. Vzhledem k tomu, ţe jsem měla jen velmi málo zkušeností s folklórem, a abych pravdu řekla, nikdy jsem se o nic takového nezajímala do hloubky, poţádala jsem o pomoc a rady zkušenějšího člena jiţ zajetého v místních zvycích a folkloru paní Marcelu Novákovou ze Závršanu, které bych tímto chtěla moc poděkovat. V prvním náborovém kole se přihlásilo pouze 11 dětí. Takţe se přemýšlelo, zda tento krouţek bude mít smysl. Dali jsme tomu čas a nyní tento krouţek, který si děti sami pojmenovaly jako,,nedašovský valášek, navštěvuje 24 dětí. 1.prosince 2013 měl Nedašovský valášek svoji premiéru s Mikulášským vystoupením na rozsvěcování stromečku v Nedašové Lhotě. Další vystoupení proběhlo na Vánočním jarmarku v Nedašově a následně na vánoční besídce základní školy. 25. prosince 2013 dokonce Valášek účinkoval v Ţivém Betlémě, coţ se dětem velmi líbilo. S dětmi se snaţíme vyzdvihovat tradice, staré zvyky a také pomáhat při různých kulturních akcích. Na podzim jsme společně pouštěli draka, se staršíma cérkama jsme absolvovali kurz předení u tety Novákové, předcvičovali jsme na dětském karnevale v Nedašově. Před velikonocemi jsme zdobili velikonoční kraslice a taky jsme pomohli postavit májku. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří Nedašovský valášek podporují. Zejména KDU-ČSL Nedašov za jejich finanční podporu, ZŠ Nedašov za poskytnutí prostorů a zapůjčení krojů, dále bych chtěla poděkovat Obci Nedašov za podporu a finanční pomoc. Také velmi děkuji Danielovi Novákovi, za jeho ochotu a pomoc při vedení tohoto krouţku, a také paní Janě Tomečkové a Veronice Novákové za ušití krojů pro nejmenší a samozřejmě děkuji i rodičům, ţe děti v tomto koníčku podporují! Markéta Holbová, vedoucí POZVÁNKA Lidová strana Nedašov srdečně zve všechny maminky, babičky, tetičky, kmotřenky a všechny příbuzné na Den matek, který se uskuteční dne v 15:00h v KD Nedašov. Vystoupí děti z MŠ Nedašov, MŠ Návojná, MŠ Nedašova Lhota a dětský soubor Nedašovský valášek. Přijďte oslavit svátek matek!

9 Činnost SDH Nedašov v roce 2013 Rok jsme začali fašankovým průvodem,při kterém nám pomohli i bratři hasiči z druţebni obce Kvášov. Na jaře oslavil Josef Zimek 60 let,vojtěch Moravčík a Vojtěch Šenkeřík 65 let. V rámci teoretické přípravy jsme se zúčastnili školení PO.Slovem i obrazem nás proškolili Mgr.Soňa Pančochová psycholoţka ze Zlina, Mgr. Jiří Ovesný velitel stanice Val.Klobouky a Ing.Jaromír Kliš. Praktická prověrka se konala v Ned.Lhotě,kde proběhlo námětové cvičení v rekreačním domku p.hořáka č.p. 107.Cvičení se zúčastnilo pět členů naší zásahové jednotky. Koncem dubna jsme byli povoláni k rozsáhlému lesnímu poţáru v Návojné,lokalita Hluboké. V těţko přístupném terénu zasahovali nejen všechny sbory našeho okrsku,ale i dalších 6 profesionálních i dobrovolných sborů ze širokého okolí. Poţár byl uhašen hlavně díky zásahu vrtulníku PČR.Členové našeho sboru byli určeni k hlídání poţářiště aţ do odpoledních hodin následujícího dne. Kvůli tomuto poţáru jsme se nemohli zúčastnit hasičské mše na Svatém Hostýně. V květnu na svátek sv.floriána jsme se zúčastnili mše svaté obětované za ţivé i zemřelé hasiče naší farnosti, a také průvodu na svátek Boţího těla. Do zásahového vozidla byla umístěna vestavba,slouţící pro bezpečné a přehledné uloţení nářadí.ke zvýšení výjezdové pohotovosti byl zakoupen přívěsný vozík,kde je umístěn zásahový materiál. Provedli jsme sběr kovového šrotu a starých elektrospotřebičů. Děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli. Za nepříznivého počasí proběhl 13.ročník pohárové soutěţe,které se zúčastnilo 78 druţstev.vyhráli muţi Podhorie, ţeny Ladce, dorost Beluša,dorostenky Hřivinův Újezd-Kaňovice,muţi nad 35 let Kvášov. Náš tým se zúčastnil 51 soutěţí. Bohuţel ţivot přinesl i smutné okamţiky. V září nás po dlouhé nemoci opustil náš bratr Vojtěch Moravčík. V tomto roce provedeme sběr starých elektrospotřebičů. 7.září Vás srdečně zveme na pohárovou soutěţ,která proběhne na hřišti TJ Nedašov. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu. Váţení přátelé, uţ po dvanácté se setkáme při společensko-turistické akci, kterou je přechod hřebene Bílých Karpat - Senátorský chodníček. Po tradiční trase z Pruského a po zasazení "Lípy vzájemnosti" překročíme státní hranici ze Slovenska do České republiky abychom si v obecním areálu v Nedašově při muzice mohli popovídat co všechno nás za celý uplynulý rok potkalo. Zahájení akce je ve Valašských Kloboukách v hodin u Pomníku Vzájemnosti. Poté se autobusy přesuneme na Slovensko do Pruského. Jeden z autobusů zastaví pro účastníky pochodu v Nedašově na zastávce u Kulturního domu v hodin. Udělejte si čas a pojďte s námi. Těšíme se na vás. Vaše Alena Gajdůšková. Senátorský chodníček ročník * sobota 17. květen slavnostní zahájení ve Valašských Kloboukách - Alena Gajdůšková a hosté přejezd na Slovensko slavnostní přijetí účastníků v Pruském - starosta Pruského p. Viliam Cíbik přejezd na Vršatec start pochodu, návraty autobusů do Nedašova začátek programu v Nedašově - občerstvení, dechová muzika Miklovci příchody prvních turistů do Nedašova slavnostní přivítání turistů v Nedašově - starostka Nováková, Alena Gajdůšková a hosté - vylosování účastníků soutěţe odjezdy autobusů

10 Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel Počet obyvatel K bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1365 obyvatel, coţ je o 10 méně neţ před rokem. Z celkového počtu 1365 občanů je 710 muţů a 655 ţen. Na úbytku obyvatel se projevuje odstěhování lidí do jiných obcí a malý přírůstek přistěhovaných. Do obce Nedašov se v roce 2013 přihlásilo 7 občanů, naproti tomu se 20 občanů z obce odhlásilo. Narození V roce 2013 se občankám naší obce narodilo 22 dětí, z toho je 14 chlapců a 8 děvčat. 17 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 4 děti se narodily ve Vsetíně a l dítě v Praze. Úmrtí V roce 2013 nás opustilo 19 občanů, z toho 10 ţen a 9 muţů. V obci Nedašov - tzn. doma zemřelo 8 občanů, ostatní zemřeli v nemocnicích, z toho 8 ve Zlíně, 2 občané ve Slavičíně a 1 v Brumově - Bylnici. Naši nejstarší občané František Novák, Nedašov č let V letošním roku se doţívají : 3 občanky 89 let, 2 občanky 88 let, 2 občanky a 1 občan 87 let, 1 občanka a 1 občan 86 let. Nejčastěji užívaná příjmení 1. Fojtík Fojtíková uţívá 183 občanů (91 muţů, 92 ţen) 2. Novák Nováková uţívá 186 občanů (112 muţů, 74 ţen) 3. Holba Holbová uţívá 134 občanů ( 73 muţů, 61 ţen) 4. Kolínek Kolínková uţívá 110 občanů (54 muţů, 56 ţen) Nejčastěji užívaná jména pořadí nejčastěji užívaná jména mužská počet mužů nejčastěji užívaná jména ženská počet žen 1. Josef 81 Marie František 58 Anna Petr 40 Aneţka Pavel 34 Ludmila Jiří 33 Jana Jaroslav 24 Veronika Martin 24 Eva Ladislav 19 Františka Karel, Vojtěch, Tomáš 19 Lenka Lukáš 20 Markéta, Marcela 12 Sňatky V roce 2013 uzavřelo sňatek 10 občanů z Nedašova. Z toho 3 sňatky byly uzavřeny mimo matriční obvod obce Nedašov. Do matriční knihy manţelství bylo v roce 2013 provedeno 10 zápisů o uzavření manţelství, před Farním úřadem v Nedašově bylo uzavřeno 6 manţelství a jeden sňatek byl uzavřen v obřadní místnosti Obecního úřadu Nedašov. Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka ZPRAVODAJ Obce Nedašov vydává jako svou publikaci pro občany zdarma. Pokud budete chtít něco uveřejnit, oznámit nebo inzerovat, předejte podklady na OÚ, nebo zašlete na ovou adresu obce- případně na elektronickou podatelnu uveřejněnou na webových stránkách Kontakty : tel.: matrika, starostka obce.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a k Vám se dostává zpravodaj naší obce, v kterém snad každý najde co jej zajímá. Určitě tento souhrn informací přispěje k prohloubení informací

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

ZPRAVODAJ I. Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 VÍTÁNÍ PODANÉ SBĚR ALŽBĚTA OBČÁNKŮ ŽÁDOSTI O DOTACE KELÍMKŮ NÁS... Přejeme všem našim občanům

ZPRAVODAJ I. Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 VÍTÁNÍ PODANÉ SBĚR ALŽBĚTA OBČÁNKŮ ŽÁDOSTI O DOTACE KELÍMKŮ NÁS... Přejeme všem našim občanům Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 ZPRAVODAJ I. L I D E Č KO - V E S N I C E R O K U 2 0 0 8 Přejeme všem našim občanům příjemné prožití velikonočních svátků PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE V letošním roce dobíhají

Více

Váāení a milí spoluobèané, OÚ KOVÁŘOV 23. a 31. prosince otevřeno do 11:30 hod. 2. ledna ZAVŘENO

Váāení a milí spoluobèané, OÚ KOVÁŘOV 23. a 31. prosince otevřeno do 11:30 hod. 2. ledna ZAVŘENO KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 4/2014 Váāení a milí spoluobèané, Vydává: Obecní úřad Kovářov dìkuji Vám za dùvìru projevenou v podzimních komunálních volbách. Dìkuji za Vaše hlasy, kterých si nesmírnì

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

číslo 29 srpen 2010 VYDÁVÁ RADA OBCE VE VLČNOVĚ e-mail: obec@vlcnov.cz www.vlcnov.cz www.ksk.vlcnov.cz

číslo 29 srpen 2010 VYDÁVÁ RADA OBCE VE VLČNOVĚ e-mail: obec@vlcnov.cz www.vlcnov.cz www.ksk.vlcnov.cz číslo 29 srpen 2010 VYDÁVÁ RADA OBCE VE VLČNOVĚ e-mail: obec@vlcnov.cz www.vlcnov.cz www.ksk.vlcnov.cz Vlčnovský zpravodaj číslo 29 srpen 2010 strana 1 Milí občané, Vlčnovští sportovci oslavili kulatá

Více

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1 č.3/2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2006 Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

4/ ročník VII. Editorial. Srpen 2010. Vážení a milí čtenáři,

4/ ročník VII. Editorial. Srpen 2010. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Srpen 2010 4/ ročník VII.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE KOVÁŘOVSKÝ Číslo: 2/2015 Z P R A V O D A J Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Vážení spoluobčané, polovina roku je již minulostí. Když někdo řekne, že čas plyne jako voda, připadalo mi to jako

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny ČERVEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v sobotu 14. června 2014 komentuje: Petr vystoupí:

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní

Více

Rok 2010 přinesl řadu změn

Rok 2010 přinesl řadu změn LEDEN/2011zpravodaj Ročník XXXIV S L A V I Č Í N S K Ý PF 2011 Autor kresby: Jana Šuráňová, studentka Gymnázia Jana Pivečky Tak už zas se loučíme se starým rokem, čas dál bláznivě letí. Na zdraví si připijme

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více