Běh času je tou jedinou spravedlností na světě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Běh času je tou jedinou spravedlností na světě."

Transkript

1 KVĚTEN 2014 Běh času je tou jedinou spravedlností na světě. Už je to rok, co byl vydán zpravodaj, proto je nejvyšší čas trochu zrekapitulovat dění v naší obci. V loňském roce se nám konečně podařilo zrealizovat část projektu Silnice III/50736 Nedašov Průtah. Tento projekt se dá přiblížit i citátem "Každá špetka úspěchu nás stojí spoustu strastí a tvrdé práce". Žádost o dotace byla podána 5x v různých variantách, uspěli jsme až na čtvrtý pokus s trasou na Nedašovu Lhotu a vyšel i pátý pokus - úprava středu obce. Směrem na Nedašovu Lhotu byla vybudována kanalizace, opěrné zdi, chodníky, část místní komunikace. Děkuji řidičům, obyvatelům této části, chodcům i všem ostatním, kteří zde museli chodit a projíždět, za trpělivost a ohleduplnost. Tato akce bude pokračovat REVITALIZACÍ CENTRA OBCE NEDAŠOV a postupně se budou upravovat sjezdy a klást obrubníky na levé straně od středu obce podél silnice III/ směrem na Nedašovu Lhotu. Vše se musí připravit, aby mohl být upraven povrch silnice. V celém úseku se vybuduje nové veřejné osvětlení. Ukončení celé akce přispěje k bezpečnosti chodců, rozšíření zeleně a k novému vzhledu středu obce. Na další tři projekty vyřizujeme stavební povolení. Jedná se o SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV, který bude vybudován v areálu bývalého hospodářského dvora. Má čtyři stavební objekty - SO 01 Hřiště pro atletiku, kde budou běžecké dráhy s umělým povrchem, doskočiště pro skok daleký, vrhačský kruh, víceúčelové hřiště. SO 02 Přírodní učebna s využitím pro žáky ZŠ a MŠ Nedašov. SO 03 - Tenisový kurt - umělý povrch. SO 04 Chodníky pro pěší. Bude se žádat o dotace, proto jsou zpracovány jednotlivé objekty. Pokud neuspějeme s celým projektem, musíme zkusit žádat po jednotlivých SO a realizovat postupně. Další projekt je POLYFUNKČNÍ DŮM NEDAŠOV - Stavební úpravy a změna užívání bývalé mateřské školky. V 1 NP prostory pro občanskou vybavenost (lékárna, prostory pro lékaře) a volnočasové aktivity (fitness, společenský sál) + byt zvláštního určení. Ve 2 NP prostory pro 7 bytových jednotek 2 +KK a 1 bytová jednotka 1 + KK. Třetí projekt má název STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ ŠKOLY NEDAŠOV. V objektu budou vybudovány 4 bytové jednotky. Mimo uvedené akce je připravován projekt na most a část komunikace k RD 352, 181 a 333. Využívá se i již zpracovaný projekt HB Levostranný přítok Nedašovky km 2,002-2,188. Pokračuje práce na projektu NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU. Nejdříve budeme vykupovat pozemky, ať je možné stavbu realizovat na našich pozemcích. GP se připravuje. Arthur Halley: Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Obec Nedašov není zadlužena, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Na většinu již realizovaných akcí byla získána dotace. Spolufinancování bylo z rozpočtu obce. Do konce května bude schválen nový územní plán obce. Probíhá částečná pozemková úprava a digitalizace obce. Vše je hodně důležité. Zajímejte se a sledujte každé změny. Můžete kdykoliv přijít a informovat se. Velikost každého povolání je snad především v tom, že spojuje lidi. Antoine de Saint-Exupéry Je velkým kladem v naší obci, že se pořádá hodně kulturních a sportovních akcí. Důležité je, že je čím dál víc účastníků a posluchačů. Díky tomu se nám v loňském roce podařilo získat MODROU STUHU za společenský život v obci v soutěži VESNICE ROKU VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Děkuji všem, kteří pomohli vesnici v této soutěži prezentovat. Umístění přináší i finanční ocenění - celkem ,- Kč. Poděkování patří i Vám všem, kteří pomáháte s údržbou zeleně, pomníků, křížů, chodníků, udržujete si zahrádky. Přispíváte k tomu, že je u nás tak krásně. Přeji nám všem klid, pohodu, dobré sousedské vztahy a živou víru. Bc. Alena Nováková, starostka Žij okamžikem, protože ta chvíle, kterou prožíváš, už se nikdy nevrátí. Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (M. Twain)

2 Kulturní a sportovní akce, pořádané členy OZ Nedašov v roce ročník koštu nedašovské slivovice + 1. nedašovské trhy. Tato akce byla spojena se vzpomínáním na Nedašov. K nahlédnutí byly obecní, školní kroniky a kroniky hasičů a SENIOR klubu. Zároveň se promítaly videa s fotografiemi nejrůznějších obecních akcí. Cenu nejlepší nedašovské slivovice získal: 1. místo: František Kolínek, Nedašov č. 385 Cena laické poroty: Jiří Kolínek, Nedašov č Dětský karneval s názvem Cesta kolem světa Postupně jsme proletěli a projeli jednotlivými světadíly. Pro kaţdý světadíl byly připraveny soutěţe, kterých se děti s nadšením účastnily. Dne převzala paní starostka Bc. Alena Nováková z rukou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha pamětní list za vítězství Modré stuhy /za společenský ţivot v obci/ v soutěţi Vesnice roku ČR Podíl na tomto vítězství mají nejenom organizace a spolky Nedašova, dodrţování tradic, ale zároveň kaţdý z vás, kdo se zapojuje do společenského ţivota v obci. Děkuji Vám všem, Nedašovu ještě jednou gratuluji divadlo pro děti Šmoulí pohádka Krouţek divadelních ochotníků z Hvozdné. Děti byly z divadla úplně nadšené charitativní bazárek pro děti i dospělé, maminky byly spokojené Stavění máje spojené s 1. sletem nedašovských čarodějnic. Krásné odpoledne na Obecní zahradě, uţily si nejenom děti, bavili se i dospělí. Plán dalších akcí: kácení máje na Obecní zahradě Nedašov dětský - branný den /dětské sportovní odpoledne, při kterém budou soutěţit i rodiče/ Akce proběhne ve spolupráci s TARA Nedašov + hasiči Nedašov Past na osamělého muţe divadelní představení pro dospělé, zahrají herci divadla SemTamFór Slavičín 9-10/ kolo vzpomínání o Nedašovu moţnost pro ty z vás, kteří jste v únoru nestihli prolistovat kroniky. Akce bude spojena s promítáním a vyprávěním pamětníků podzimní charitativní bazárek pro děti a dospělé 12/ ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu + soutěţ pro všechny věkové kategorie Člověče nezlob se 12/ Vánoční koncert Děkuji touto cestou všem, kteří nám při pořádání akcí pomáhají. Pro všechny ostatní mám vzkaz akcí se účastněte, bavte se. Zapsala: Vaculíková Aneţka, předsedkyně kulturního výboru OZ Nedašov Sběr nebezpečného odpadu Dne 26. května 2014 proběhne sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky bez disku, oleje, barvy, ředidla, atd.), zpětného odběru (televize, ledničky, monitory, zářivky, výbojky, ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vrtačky, vysavače, žehličky, atd.) a budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností (koberce, nábytek, umyvadla atd.) Letos se sběr rozšíří i o papír, noviny, časopisy... Žádáme o svázání do balíků, aby se papír mohl naskládat na auto a odevzdat. Tento sběr bude u hasičské zbrojnice. Kontejnery budou přistaveny od rána. Nebezpečný odpad bude odebírat firma Rumpold od 15,00 do 17,00 h. Další upozornění k odpadům Žádáme občany o třídění odpadu a hlavně odkládání tam, kam je určeno. Je smutné, že v popelnicích na plast se sype odpad z domácností. Hned po odvezení jsou kontejnery a okolí znovu plné plastu, který není vůbec sešlapán. Do kontejnerů na sklo se hází postřik a jiné láhve s nebezpečnými látkami. Kolem potoka se vozí stavební suť, kde jsou dlaždice, obkladačky atd. Sami sobě ničíme krásné prostředí u nás. Hrozí pokuty od životního prostředí. Termíny svozu odpadu a plastu jsou na našich stránkách a jsou i v tomto zpravodaji.

3 2014 Harmonogram svozu - směsný komunální odpad Pátek leden 3.I červenec 11.VII 10.I 25.VII 17.I srpen 8.VIII 24.I 22.VIII 31.I září 5.IX únor 7.II 19.IX 14.II říjen 3.X 21.II 17.X kaţdý týden 28.II 24.X březen 7.III 31.X 14.III listopad 7.XI 21.III 14.XI 28.III 21.XI duben 4.IV 28.XI 11.IV prosinec 5.XII 18.IV 1x za 14 dní 12.XII květen 2.V 19.XII 16.V 26.XII svátek!!! 30.V červen 13.VI 27.VI Harmonogram svozu - plasty leden 7.I červenec 8.VII 21.I 22.VII únor 4.II srpen 5.VIII 18.II 19.VIII březen 4.III září 2.IX 18.III 16.IX duben 1.IV říjen 30.IX 15.IV 14.X 29.IV 29.X středa!!! květen 13.V listopad 11.XI 27.V 25.XI červen 10.VI prosinec 9.XII 24.VI 23.XII Harmonogram svozu - sklo 1 x za měsíc

4 Z činnosti ZŠ a MŠ Nedašov Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 283 ţáci, z toho 132 z Nedašova, 62 z Návojné, 83 z Nedašovy Lhoty, 6 ţáků dojíţdí z Brumova. Do mateřské školy dochází 28 dětí. Oproti loňskému roku se v základní škole zvýšil počet o 4 ţáky. Dlouhodobě však zaznamenáváme pokles. Naše škola poskytuje ţákům především vzdělání, ale také jim nabízí vyţití v různých zájmových krouţcích a vede ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Na škole pracují tyto zájmové krouţky: Dyslektický krouţek, Veselá flétnička, několik sportovních krouţků, Mladý zdravotník, Vaření, Keramika, Šikovné ruce, Šitíčko, Malý kuchtík, Volejbal, Valašský krouţek, Dramatický, Rybářský, anglický krouţek AJ Time to talk. Mimo to učitelé pro ţáky zajišťují a organizují řadu soutěţí školního charakteru (sportovní školní liga ve florbalu, košíkové, odbíjené, vybíjené, recitace mladších i starších ţáků, pěvecké, výtvarné, dopravní, atd.). V mateřské škole pracuje krouţek pro předškoláky. Jsme zapojeni jiţ několik let v okrskové sportovní soutěţi Valašská liga, matematické soutěţi Pythagoriáda, Klokan, Sudoku a matematické olympiádě. Zúčastňujeme se okresních olympiád: z českého jazyka, matematiky, přírodopisu, dějepisu ( soutěţ Bible a my). Opět se zúčastníme zdravotnické soutěţe Helfík a Mladý zdravotník. Organizujeme mezinárodní fotbalový turnaj ţáků se záštitou Zlínského kraje. Do konce školního roku se ještě uskuteční branné cvičení a ţáci 9.ročníku připraví pro své mladší spoluţáky sportovní Den dětí. K udrţování zvyků a tradic pořádáme výstavy prací ţáků v prostorách školy s vánoční a velikonoční tematikou. Také vánoční malování- vánoční radování a vánoční jarmark spojený s vystoupením našich dětí a ţáků se stalo hezkou tradicí, stejně jako vystoupení pro spoluobčany v "Naději". Organizujeme také projektové dny: Den stromů a Den Země, zaměřené na ekologickou výchovu. V měsíci květnu ţáci 4.ročníku absolvovaly ekologickou soutěţ Z lavic do přírody. Ţáci se účastní přednášek k prevenci sociálně-patologických jevů a besed s Policií. Pokračuje projekt rádia Valaška Čtú Valaši, čtú. Lyţařský výcvik se letos neuskutečnil z důvodu nedostatku sněhu, příští rok pokud to podmínky dovolí a bude sníh, pojedou podle posunutého plánu sedmáci a osmáci. Plavecký výcvik jsme opět zavedli do druhého a třetího ročníku. Od příštího roku plánujeme zavést do školní jídelny výdej obědů na čipové karty, s tím ţe konečně odpadne zdlouhavý prodej stravenek a platby budou bezhotovostně. Od listopadu 2011 probíhá ve škole projekt v rámci EU-peníze školám, který byl ukončen ke dni Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ, vybavení interaktivní technikou, jako jsou projektory a interaktivní tabule. Také byl zrealizován projekt školního arboreta zaměřený na pozorování, sledování vývoje vysazených rostlin údrţbu zeleně a také na estetické ztvárnění okolí školy. Připravujeme projekt na zavedení tabletů do výuky jako učební pomůcku. Ke konci roku opustí školu 37 deváťáků. Na gymnázia odchází 4 ţáci, na střední školy a odborné školy s maturitou odchází 16 ţáků a zbývajících 17 na střední odborné učiliště. Mateřskou školu navštěvuje k dnešnímu dni 28 dětí. Učitelky úzce spolupracují i s rodiči dětí. Děti navštívily maňáskové divadlo, divadelní představení v Brumově a spoustu jiných zajímavých akcí. Připravily krátké kulturní pásmo k Vánocům, k Svátku matek. Proběhlo malování kraslic, pečení perníčků, keramický den, Den Země. V měsíci červnu podniknou společně s rodiči výlet. Děti čeká ještě závěrečný táborák s rozloučením s předškoláky. I letos pokračují tzv.hrací odpoledne pro děti, které nejsou zapsány v mateřské škole. V zahradě mateřské školy probíhá ještě dobudování hracích prvků a venkovní posezení. Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

5 Aktivita Senior klubu v Nedašově, aneb, jak žít plnohodnotně v důchodu Jak uţ vyplývá z názvu,jedná se o lidi,kteří si uţ odpracovali tolik let,ţe nyní si uţ mohou uţívat důchodu,ale samozřejmě i o jejich příznivce,kteří se rádi baví a nechtějí trávit čas jen čtením,nebo trávením u televize. Jistě kaţdý máme doma nějaké to políčko se zahrádkou,ale ne jen tím je člověk ţiv. A jak se říká,.. práce není zajíc,ta neuteče!!! Naše činnost je zaměřena na veškeré volnočasové aktivity. Rádi se bavíme,chodíme na výšlapy po okolí,jezdíme na zájezdy do Polska za nákupy,zotavit tělo do termálních lázní v zahraničí na Slovensko a Maďarsko,na pouť na Svatý Hostýn,nebo do solné jeskyně v Luhačovicích. Na svých pravidelných besedách přejeme jubilantům a obdarujeme je malým dárkem. Oslavujeme Den matek, Den otců, Den seniorů a na závěr roku objednáme Čerta se svatým Mikulášem,aby nám podle zásluhy nadělil. Na těchto akcích vystupuje s programem náš krouţek Seňořanka,nebo děti z okolních MŠ,či naši přátelé z okolních klubů důchodců. Zveme si do klubu lektory na přednášky zdravotní a bezpečnostní. Co se týká sportovní činnosti,tak pořádáme turnaje v bowlingu společně s kolegy z Tuchyně, dále se zúčastňujeme mezinárodních her pro seniory v Nové Dubnici na Slovensku a petangového turnaje ve Valašských Kloboukách.Kaţdý rok se můţeme pochlubit několika vítěznými poháry. Letos se poprvé zúčastníme SENIOR CUP turnaje pro kluby seniorů Zlínského kraje,který se uskuteční 14.května v prostorách Lázeňského náměstí v Luhačovicích. Pravidelně koncem května vítáme jaro společným smaţením vaječiny v přírodě a pravidelně zveme druţební přátele z Tuchyně. Vloni právě v tento den probíhala i soutěţ o nejhezčí vesnici roku. Jsme moc rádi,ţe jsme zaujali porotu svým vystoupením a přispěli tak k získání Modré stuhy pro naši obec v soutěţi o nejhezčí vesnici roku Co se týká kulturních akcí,tak pořádáme Fašankovou zábavu s pochováváním basy,která se velmi dobře ujala. Dále to byl v pořadí jiţ 3.ročník jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromu,pořádaný pod záštitou starostky obce. Letos při stavění máje a na prvním sletu čarodějnic spolupracujeme s OZ a Valáškem. Pravidelně jezdíme do Tuchyně na Anenské hody a na oplátku zveme Tuchyňany na Doţínky k nám do Nedašova. Naši členové rádi vypomáhají při doţínkách krouţku Závršan,letos také na Koštu slivovice,pořádaném OZ. Děkuji touto cestou všem,kteří nás přišli podpořit,nebo vystoupili na našich akcích,dětem z MŠ Nedašov, Návojná, Nedašova Lhota a Valášek. Rádi a v hojném počtu se zúčastňujeme kulturních a sportovních akcí pořádaných OZ a jinými sloţkami. Náš klub se nebrání jakékoliv spolupráci se sloţkami a organizacemi naší obce,rádi uvítáme,kdyţ přispějeme k větší kultuře a dění v obci. Je mou povinností poděkovat touto cestou paní starostce a obecnímu zastupitelstvu,ţe se můţeme scházet v prostorách Obecního domu,kde všichni tak rádi chodíme,abychom se pobavili,zazpívali a připravovali si tak příjemné chvíle našeho ţivota v dnešní,tolik uspěchané době.kdo by měl zájem stát se členem klubu,není se čeho bát,můţe přijít mezi nás. Naše besedy jsou kaţdé první úterý v měsíci od 15:00 hod.,rádi Vás přivítáme. Lída Dubčáková,předsedkyně Senior klubu

6 Zpráva TJ Nedašov - Kopaná MUŽI I.A třída sk.a U mužstva mužů došlo přes zimní přestávku k trenérské změně, když se k týmu přesunul z dorostu Tomáš Kolínek. Náročná zimní příprava a nový impuls trenéra a jeho asistentů sklízí na jaře velkou úrodu. Mužstvo vyhrálo na jaře všechna svá utkání a drží neporazitelnost již 7 zápasů v řadě! Do konce sezony nás čekají ještě 3 velké derby. Na domácím hřišti přivítáme Štítnou nad Vláří a Valašské Klobouky, naopak zajíždíme do Brumova, abychom se utkali s tamní rezervou. Jarní výsledky:dolní Bečva - Nedašov 1:2,Nedašov - Vidče 1:0,Zubří - Nedašov 0:2,Nedašov - Podlesí 2:1,Vlachovice - Nedašov 1:3,Nedašov - Juřinka 3:1 Tabulka: 1. FK Vsetín : Podlesí : Podkop. Lhota : Nedašov : Štítná n/vl : Kelč : Vidče : Brumov B : Val.Meziříčí B : Juřinka : Vlachovice : Dol. Bečva : Val. Klobouky : Zubří : DOROST: Krajský přebor Také u dorosteneckého mužstva došlo přes zimní pauzu k trenérské výměně, dorostenců se ujal zkušený trenér Ladislav Fojtík. Klukům výměna taky prospěla, z jarních utkání prohrála pouze jednou, a to u druhého mužstva tabulky v Kunovicích. K výborným výsledkům taky přispěl první jarní zápas, když jsme porazili v derby Brumov 3:1. Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli připojit ke klukům, tréninky jsou každou středu a pátek od 18:00 na hřišti v Nedašově. Jarní výsledky: Nedašov - Brumov 3:1, Bystřice p/h. - Nedašov 1:4,Nedašov - Luhačovice 1:1,Uherský Brod - Nedašov 1:2, Nedašov - Holešov 3:1,Kunovice - Nedašov 2:1 Tabulka: 1. Luhačovice : Kunovice : Holešov : Roţnov p.r : Nedašov : SK Baťov : Dol.Němčí : Slušovice : Brumov : Uh.Brod : Malenovice : Hulín : Vlachovice : Bystřice p/h : 100 3

7 ŽÁCI: Krajská soutěž sk.a Žáci po loňském sestupu z Krajského přeboru ani letos neoslňují svými výsledky. Žáci doplácejí na úzký kádr, za starší žáky nastupují většinou i mladší žáci, tudíž se ti mladší nemohou vyrovnávat na hřišti těm starším. Zveme všechny zájemce na společné tréninky, které se letos na jaře uskutečňují na hřišti v Návojné. Jarní výsledky st. žáků: Nedašov - Hulín 2:2, Štítná n/vl. - Nedašov 4:0, Nedašov - Juřinka 0:3, Tabulka st. žáků: 1. Štítná n/vl : Holešov : Juřinka : Hulín : Vlachovice : Hor.Bečva : Val. Klobouky : Paseky Zlín : Bystřice p/h : Nedašov : Vel.Karlovice : 51 5 Jarní výsledky ml. žáků: Nedašov - Hulín 3:7,Štítná n/vl. - Nedašov 8:1,Nedašov - Juřinka 1:11 Tabulka ml. žáků: 1. Holešov : Paseky Zlín : ZPRAVODAJ Štítná n/vl. Obce Nedašov vydává 14 jako 10 svou 3 publikaci 1 pro občany 60 : zdarma 20. Pokud 33 budete chtít něco Juřinka uveřejnit, oznámit nebo inzerovat, 14 předejte 8 2 podklady 4 na OÚ, 81 nebo : 37 zašlete na 26 mailovou adresu 5. obce- Val. Klobouky případně 13 7 na elektronickou 1 5 podatelnu 46 : uveřejněnou na webových stránkách Kontakty : tel.: matrika, starostka obce. 6. Hulín : Bystřice p/h : Hor.Bečva : Vel.Karlovice : Nedašov : Vlachovice : Oblastní spolek Českého červeného kříţe (OS ČČK) Zlín děkuje všem členkám ČČK v Nedašově, hlavně paní Šenkeříkové Marii, Nedašov 244 a paní Kolínkové Marii, Nedašov 286 za jejich dlouholetou činnost ve spolku ČČK. K poděkování se připojují i členové zastupitelstva. ČCK v Nedašově má pozastavenou činnost. Pokud by se našlo několik ochotných lidiček a chtěli by znovu pracovat v této organizaci, je moţné obnovit tuto činnost. Obraťte se prosím na obec nebo přímo na Oblastní spolek Českého červeného kříţe (OS ČČK) Zlín. Děkujeme předem. Oblastní spolek Českého červeného kříţe (OS ČČK) Zlín poskytuje široké veřejnosti Zlínského kraje humanitární sluţby v těchto oblastech: Sociální činnosti Bezplatné dárcovství krve Humanitární jednotka První pomoc Rekondiční pobyty pro děti Humanitární pomoc Zdravotnické dozory na akcích

8 NEDAŠOVSKÝ VALÁŠEK Před rokem touto dobou vznikla myšlenka k vytvoření valašského folklórního krouţku pro děti, který se bude zabývat hudebními, tanečními a dramatickými projevy kultury valašského obyvatelstva. Léto se přehouplo a děti opět začaly chodit do školy. S příchodem nového školního roku přišla také realizace této myšlenky. Vzhledem k tomu, ţe jsem měla jen velmi málo zkušeností s folklórem, a abych pravdu řekla, nikdy jsem se o nic takového nezajímala do hloubky, poţádala jsem o pomoc a rady zkušenějšího člena jiţ zajetého v místních zvycích a folkloru paní Marcelu Novákovou ze Závršanu, které bych tímto chtěla moc poděkovat. V prvním náborovém kole se přihlásilo pouze 11 dětí. Takţe se přemýšlelo, zda tento krouţek bude mít smysl. Dali jsme tomu čas a nyní tento krouţek, který si děti sami pojmenovaly jako,,nedašovský valášek, navštěvuje 24 dětí. 1.prosince 2013 měl Nedašovský valášek svoji premiéru s Mikulášským vystoupením na rozsvěcování stromečku v Nedašové Lhotě. Další vystoupení proběhlo na Vánočním jarmarku v Nedašově a následně na vánoční besídce základní školy. 25. prosince 2013 dokonce Valášek účinkoval v Ţivém Betlémě, coţ se dětem velmi líbilo. S dětmi se snaţíme vyzdvihovat tradice, staré zvyky a také pomáhat při různých kulturních akcích. Na podzim jsme společně pouštěli draka, se staršíma cérkama jsme absolvovali kurz předení u tety Novákové, předcvičovali jsme na dětském karnevale v Nedašově. Před velikonocemi jsme zdobili velikonoční kraslice a taky jsme pomohli postavit májku. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří Nedašovský valášek podporují. Zejména KDU-ČSL Nedašov za jejich finanční podporu, ZŠ Nedašov za poskytnutí prostorů a zapůjčení krojů, dále bych chtěla poděkovat Obci Nedašov za podporu a finanční pomoc. Také velmi děkuji Danielovi Novákovi, za jeho ochotu a pomoc při vedení tohoto krouţku, a také paní Janě Tomečkové a Veronice Novákové za ušití krojů pro nejmenší a samozřejmě děkuji i rodičům, ţe děti v tomto koníčku podporují! Markéta Holbová, vedoucí POZVÁNKA Lidová strana Nedašov srdečně zve všechny maminky, babičky, tetičky, kmotřenky a všechny příbuzné na Den matek, který se uskuteční dne v 15:00h v KD Nedašov. Vystoupí děti z MŠ Nedašov, MŠ Návojná, MŠ Nedašova Lhota a dětský soubor Nedašovský valášek. Přijďte oslavit svátek matek!

9 Činnost SDH Nedašov v roce 2013 Rok jsme začali fašankovým průvodem,při kterém nám pomohli i bratři hasiči z druţebni obce Kvášov. Na jaře oslavil Josef Zimek 60 let,vojtěch Moravčík a Vojtěch Šenkeřík 65 let. V rámci teoretické přípravy jsme se zúčastnili školení PO.Slovem i obrazem nás proškolili Mgr.Soňa Pančochová psycholoţka ze Zlina, Mgr. Jiří Ovesný velitel stanice Val.Klobouky a Ing.Jaromír Kliš. Praktická prověrka se konala v Ned.Lhotě,kde proběhlo námětové cvičení v rekreačním domku p.hořáka č.p. 107.Cvičení se zúčastnilo pět členů naší zásahové jednotky. Koncem dubna jsme byli povoláni k rozsáhlému lesnímu poţáru v Návojné,lokalita Hluboké. V těţko přístupném terénu zasahovali nejen všechny sbory našeho okrsku,ale i dalších 6 profesionálních i dobrovolných sborů ze širokého okolí. Poţár byl uhašen hlavně díky zásahu vrtulníku PČR.Členové našeho sboru byli určeni k hlídání poţářiště aţ do odpoledních hodin následujícího dne. Kvůli tomuto poţáru jsme se nemohli zúčastnit hasičské mše na Svatém Hostýně. V květnu na svátek sv.floriána jsme se zúčastnili mše svaté obětované za ţivé i zemřelé hasiče naší farnosti, a také průvodu na svátek Boţího těla. Do zásahového vozidla byla umístěna vestavba,slouţící pro bezpečné a přehledné uloţení nářadí.ke zvýšení výjezdové pohotovosti byl zakoupen přívěsný vozík,kde je umístěn zásahový materiál. Provedli jsme sběr kovového šrotu a starých elektrospotřebičů. Děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli. Za nepříznivého počasí proběhl 13.ročník pohárové soutěţe,které se zúčastnilo 78 druţstev.vyhráli muţi Podhorie, ţeny Ladce, dorost Beluša,dorostenky Hřivinův Újezd-Kaňovice,muţi nad 35 let Kvášov. Náš tým se zúčastnil 51 soutěţí. Bohuţel ţivot přinesl i smutné okamţiky. V září nás po dlouhé nemoci opustil náš bratr Vojtěch Moravčík. V tomto roce provedeme sběr starých elektrospotřebičů. 7.září Vás srdečně zveme na pohárovou soutěţ,která proběhne na hřišti TJ Nedašov. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu. Váţení přátelé, uţ po dvanácté se setkáme při společensko-turistické akci, kterou je přechod hřebene Bílých Karpat - Senátorský chodníček. Po tradiční trase z Pruského a po zasazení "Lípy vzájemnosti" překročíme státní hranici ze Slovenska do České republiky abychom si v obecním areálu v Nedašově při muzice mohli popovídat co všechno nás za celý uplynulý rok potkalo. Zahájení akce je ve Valašských Kloboukách v hodin u Pomníku Vzájemnosti. Poté se autobusy přesuneme na Slovensko do Pruského. Jeden z autobusů zastaví pro účastníky pochodu v Nedašově na zastávce u Kulturního domu v hodin. Udělejte si čas a pojďte s námi. Těšíme se na vás. Vaše Alena Gajdůšková. Senátorský chodníček ročník * sobota 17. květen slavnostní zahájení ve Valašských Kloboukách - Alena Gajdůšková a hosté přejezd na Slovensko slavnostní přijetí účastníků v Pruském - starosta Pruského p. Viliam Cíbik přejezd na Vršatec start pochodu, návraty autobusů do Nedašova začátek programu v Nedašově - občerstvení, dechová muzika Miklovci příchody prvních turistů do Nedašova slavnostní přivítání turistů v Nedašově - starostka Nováková, Alena Gajdůšková a hosté - vylosování účastníků soutěţe odjezdy autobusů

10 Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel Počet obyvatel K bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1365 obyvatel, coţ je o 10 méně neţ před rokem. Z celkového počtu 1365 občanů je 710 muţů a 655 ţen. Na úbytku obyvatel se projevuje odstěhování lidí do jiných obcí a malý přírůstek přistěhovaných. Do obce Nedašov se v roce 2013 přihlásilo 7 občanů, naproti tomu se 20 občanů z obce odhlásilo. Narození V roce 2013 se občankám naší obce narodilo 22 dětí, z toho je 14 chlapců a 8 děvčat. 17 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 4 děti se narodily ve Vsetíně a l dítě v Praze. Úmrtí V roce 2013 nás opustilo 19 občanů, z toho 10 ţen a 9 muţů. V obci Nedašov - tzn. doma zemřelo 8 občanů, ostatní zemřeli v nemocnicích, z toho 8 ve Zlíně, 2 občané ve Slavičíně a 1 v Brumově - Bylnici. Naši nejstarší občané František Novák, Nedašov č let V letošním roku se doţívají : 3 občanky 89 let, 2 občanky 88 let, 2 občanky a 1 občan 87 let, 1 občanka a 1 občan 86 let. Nejčastěji užívaná příjmení 1. Fojtík Fojtíková uţívá 183 občanů (91 muţů, 92 ţen) 2. Novák Nováková uţívá 186 občanů (112 muţů, 74 ţen) 3. Holba Holbová uţívá 134 občanů ( 73 muţů, 61 ţen) 4. Kolínek Kolínková uţívá 110 občanů (54 muţů, 56 ţen) Nejčastěji užívaná jména pořadí nejčastěji užívaná jména mužská počet mužů nejčastěji užívaná jména ženská počet žen 1. Josef 81 Marie František 58 Anna Petr 40 Aneţka Pavel 34 Ludmila Jiří 33 Jana Jaroslav 24 Veronika Martin 24 Eva Ladislav 19 Františka Karel, Vojtěch, Tomáš 19 Lenka Lukáš 20 Markéta, Marcela 12 Sňatky V roce 2013 uzavřelo sňatek 10 občanů z Nedašova. Z toho 3 sňatky byly uzavřeny mimo matriční obvod obce Nedašov. Do matriční knihy manţelství bylo v roce 2013 provedeno 10 zápisů o uzavření manţelství, před Farním úřadem v Nedašově bylo uzavřeno 6 manţelství a jeden sňatek byl uzavřen v obřadní místnosti Obecního úřadu Nedašov. Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka ZPRAVODAJ Obce Nedašov vydává jako svou publikaci pro občany zdarma. Pokud budete chtít něco uveřejnit, oznámit nebo inzerovat, předejte podklady na OÚ, nebo zašlete na ovou adresu obce- případně na elektronickou podatelnu uveřejněnou na webových stránkách Kontakty : tel.: matrika, starostka obce.

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KVĚTEN 2012. Vážení spoluobčané,

KVĚTEN 2012. Vážení spoluobčané, KVĚTEN 2012 Vážení spoluobčané, letošní rok je rokem reforem. Samozřejmě je důležité, abychom nezadlužovali naše děti a snižovalo se zadlužení státu. Bohužel zatím na tyto reformy doplácejí obyčejní lidé.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 ÚNOR 17.2.2012 Cestopisné povídání výstup na nejvyšší vrchol světa - začátek v 18 hod. v klubovně vedle Vinárny - vstup dobrovolný 18.2.2012 Vodění medvěda

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Spolky: Církve: Český svaz chovatelů, Pavel Vyvlečka

Spolky: Církve: Český svaz chovatelů, Pavel Vyvlečka Obec Troubky Dědina 286/29 751 02 Troubky Tel.: +420 581 299 211 e-mail: podatelna@troubky.cz www.troubky.cz Sociální komise, Ing. Jaroslava Špalková Troubecký klub seniorů, Ing. Jaroslava Špalková, www.troubecky-klub-senioru.webnode.cz

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Spolky a sdružení: Církve: Český svaz chovatelů, Milan Kadlec

Spolky a sdružení: Církve: Český svaz chovatelů, Milan Kadlec Obec Troubky Dědina 286/29 751 02 Troubky Tel.: +420 581 299 211 e-mail: podatelna@troubky.cz www.troubky.cz Sociální komise, Ing. Jaroslava Špalková Komise pro kulturu a volný čas, Mgr. Vladimíra Hanzlíková

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více