Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1"

Transkript

1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

2 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Šumice Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: (otisk úředního razítka) Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod Jméno a příjmení: Ing. Jiří Kolouch Funkce: Vedoucí oddělení ÚP Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) Jméno a příjmení projektanta: Ing. arch. Radoslav Špok Podpis: (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 2

3 1. TEXTOVÁ ČÁST (podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Textová část) označení kapitola strana 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 6 včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy 6 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 6 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi 6 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 7 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK 7 1.b. Údaje o splnění zadání 8 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných 11 důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení 11 1.c.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje na daném území 31 1.d. Informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 40 životní prostředí 1.e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 1.e.1. Úvod 41 1.e.2. Výchozí podklady pro zpracování 41 1.e.3. Přírodní charakteristika 41 1.e.4. Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupené HPJ 41 1.e.5. Klimatická charakteristika 43 1.e.6. Charakteristika sklonitosti a expozice 44 1.e.7. Souhrnný přehled struktury a záboru ZPF a PUPFL v navržených lokalitách 45 dotčených urbanistickým řešením 1.e.8. Zdůvodnění jednotlivých lokalit navržených pro odnětí ze ZPF a PUPFL 45 1.e.9. Eroze půdy a navrhovaná protierozní opatření ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 3

4 2. GRAFICKÁ ČÁST Označení Název výkresu Měřítko II1 Koordinační výkres M 1:5000 II1a Koordinační výkres detail M 1:2000 II2 Výkres širších vztahů M 1: II3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1:5000 ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 4

5 POUŽÍVANÉ ZKRATKY: ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán ŽP životní prostředí ÚSES územní systém ekologické stability ZPF zemědělský půdní fond ČSÚ Český statistický úřad ČSN česká technická norma PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa OP ochranné pásmo BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka MŽP Ministerstvo životního prostředí ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky ČOV čistírna odpadních vod ČS čerpací stanice PD projektová dokumentace ZÚR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje RO retenční objekt ZÚO zastavěné území obce HZÚO hlavní zastavěné území obce K. Ú. katastrální území EVL evropsky významná lokalita LBC lokální biocentrum IP interakční prvek EO ekvivalentní obyvatel ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ÚPN SÚ Územní plán sídelního útvaru HPJ hlavní půdní jednotka STL středotlaký (plynovod) VTL vysokotlaký (plynovod) VN vysoké napětí VVN velmi vysoké napětí DO dotčené orgány ORP obec s rozšířenou působností ÚPN VÚC ZK Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace VKP významný krajinný prvek ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 5

6 1. ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TEXTOVÁ ČÁST 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy Širší vztahy jsou graficky znázorněny výřezem ze ZÚR ZK v měřítku 1: ve výkresu II2 Výkres širších vztahů. Z hlediska širších vztahů je řešené území obce Šumice součástí České republiky, Zlínského kraje a okresu Uherské Hradiště. Obec Šumice se rozprostírá cca ve 230 metrech nadmořské výšky na obou březích řeky Olšavy na úpatí Bílých Karpat, ve vzdálenosti přibližně 5 km východně od Uherského Brodu. Obec Šumice je součástí mikroregionu Bojkovsko, jehož hlavním předmětem činnosti je všestranný rozvoj celého mikroregionu, v úzké součinnosti s mikroregionem Uherskobrodska, příhraničními mikroregiony, a partnerskými organizacemi Slovenska. Aktivity mikroregionu jsou zaměřeny zejména na regionální rozvoj a územní plánování, ochranu životního prostředí, odpadové hospodářství, rozvoj venkova nebo například na budování veřejné infrastruktury. Mikroregion Bojkovsko tvoří celkem 15 obcí. Obec Šumice je z hlediska širších dopravních vztahů napojena na: silniční síť silnicí II/495 Moravský Písek Uherský Brod Bylnice, železniční síť pomocí celostátní železniční trati č. 341 Staré Město u Uherského Hradiště Vlárský průsmyk. Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních komunikací. Významnými prvky technické infrastruktury jsou v jižní části obce vedení velmi vysokého napětí VVN 110 kv a severně nad HZÚO Šumice VTL plynovod. V oblasti zásobování vodou je řešené území součástí vodárenské soustavy Luhačovice Stanovnice Syrákov Vlára Bojkovice. Z hlediska likvidace odpadních vod spadá obec Šumice do nově navrhovaného nadobecního kanalizačního systému Uherský Brod Havřice Těšov Újezdec Nivnice Bánov Bystřice pod Lopeníkem Šumice Nezdenice Záhorovice. 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály Správní území obce tvoří pouze katastrální území Šumice u Uherského Brodu. Obec sousedí s k. ú. Těšov, Újezdec u Luhačovic, Bánov, Nezdenice, Záhorovice a Rudice. Celková výměra katastrálního území Šumice u Uherského Brodu činí 1569 ha. Spádovým centrem dané oblasti je město Uherský Brod, a to především z pohledu pracovních příležitostí, občanské vybavenosti apod. Poloha obce Šumice podél silnice II/495 a v blízkosti města Uherský Brod vytváří předpoklady především pro rozvoj bydlení a ÚP se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky. 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi Obec Šumice není srostlá s žádnou ze sousedních obcí, a je tak samostatným sídlem. V návrhu územního plánu jsou vymezeny trasy cyklistických stezek, i cyklotras. Územní plán počítá s návazností cyklistické stezky na katastrálním území Nezdenice a s pokračování nově navržené cyklotrasy na k. ú. Rudice. Směrem k obci Bánov navrhuje ÚP novou cyklistickou stezku, přičemž předpokládá její pokračování i na k. ú. Bánov. Nově navržené i stávající cyklostezky a cyklotrasy jsou vyznačeny ve výkrese I22 Výkres dopravní a technické infrastruktury a ve výkrese II1 Koordinační výkres (včetně návazností na sousedních k. ú.). ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 6

7 Územní plán Šumice počítá na sousedních k. ú. Těšov a Újezdec u Luhačovic s návazností koridoru obchvatu místní části Uherský Brod Újezdec (dle ZÚR ZK PK23). Na katastrálním území Újezdec u Luhačovic a Nezdenice počítá Územní plán Šumice s návazností nově navrhovaného páteřního kanalizačního sběrače, který umožní odvedení odpadních vod také z obcí Záhorovice a Nezdenice přes území obce Šumice až do ČOV Uherský Brod. V návrhu ÚP jsou dále vymezeny plochy jednotlivých skladebných prvků ÚSES, a to při dodržení metodických principů pro vymezení ÚSES. Územní plán počítá s návazností těchto prvků i na sousední katastrální území. Územní plán Šumice navazuje na územní plány sousedních obcí (Uherský Brod, Rudice, Záhorovice, Nezdenice, Bánov) a není s nimi v rozporu, s výjimkou plochy technické infrastruktury (koridor pro kanalizaci), která je v Územním plánu Nezdenice nepřesně vymezena, a není tak zajištěna návaznost na koridor pro kanalizaci přesně vymezený v Územním plánu Šumice. 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Politika územního rozvoje České Republiky Tento dokument byl schválen dne usnesením vlády č Z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a koridorů umožňujících umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, limitů využití území nadmístního významu a ploch pro veřejně prospěšné stavby nevyplývají, kromě obecně platných povinností pro zachování charakteru a ochrany hodnot území mimo rozvojovou oblast a rozvojovou osu, pro návrh Územního plánu Šumice žádné další konkrétní požadavky. Územní plán Šumice je v souladu s Politikou územního rozvoje, protože: - vytváří územní podmínky pro realizaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině, - vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika), při zachování a rozvoji hodnot území, - vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost společenství obyvatel v území a pro hospodářský rozvoj, - vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze apod.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, - při stanovování základního funkčního využití území zohledňuje jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel. 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK Správní území obce Šumice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Opatření obecné povahy ZÚR ZK vydalo Zastupitelstvo kraje dne usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne Katastrální území Šumice u Uherského Brodu je dle ZÚR ZK součástí rozvojové osy nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská. V souladu s úkoly pro územní plánování v této rozvojové ose minimalizuje ÚP negativní vlivy rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území a navrhuje dostatečné zastoupení veřejné zeleně v urbanizovaných částech. Z návrhu ZÚR ZK vyplynuly pro Územní plán Šumice následující požadavky: - plocha koridoru pro obchvat obce Šumice silnice II/495 (dle ZÚR ZK: PK30), - plocha koridoru pro obchvat místní části Uherský Brod - Újezdec silnice II/490 (dle ZÚR ZK: PK23). Tyto požadavky byly do Územního plánu Šumice zapracovány a upřesněny. ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 7

8 Výřez ze ZÚR Zlínského kraje: 1.b. Údaje o splnění zadání Územní plán Šumice je zpracován v souladu: - se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), - s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zejména s přílohou č.7, která specifikuje obsah grafické a textové části územního plánu, - s Metodikou jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje. Splnění požadavků vyplývajících pro řešené území z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: Územní plán Šumice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK (nabytím účinnosti ZÚR ZK pozbyl ÚPN VÚC ZA platnosti), a také se všemi koncepčními a rozvojovými dokumenty na úrovni kraje, okresu a obce, které byly uvedeny ve schváleném zadání ÚP Šumice. Dne dále schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesení č. 0163/Z07/09 Plán oblastí povodí Moravy. Dle tohoto dokumentu je v řešeném území navrženo opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy - retenční objekt Orlík. Územní plán Šumice je v souladu také s tímto dokumentem. Splnění požadavků na řešení vyplývající z ÚAP: Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP i z Průzkumů a rozborů byly řešeny, přičemž byla použita aktuální data předaná pořizovatelem v průběhu zpracování návrhu ÚP. Územní plán respektuje tyto limity ze zákonů a správních rozhodnutí: - ochranné pásmo silnic II. a III. třídy, - ochranné pásmo vodovodů, kanalizace a vodojemu, - ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice II. stupně II C, - vodní plochy a toky - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - oprávněný prostor pro správu vodního toku, - ochranné pásmo STL plynovodu, ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 8

9 - investice do půdy plocha odvodněná, - bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo objektu na VTL plynovodu, - ochranné pásmo el. vedení VN, ochranné pásmo objektu na el. vedení VN, - ochranné pásmo el. vedení VVN, - ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu, - záplavové území vyhlášené, - ochranné pásmo radioreléové trasy, - EVL Natura 2000, - nemovité kulturní památky vyhlášené, - území s archeologickými nálezy, - pozemky určené k plnění funkcí lesa - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - ochranné pásmo 50 m od kraje lesa. Územní plán Šumice respektuje také ochranné pásmo celostátní dráhy, ve kterém však navrhuje několik zastavitelných ploch (pozn. realizace staveb, které se nachází v OP dráhy bude možná jen se souhlasem Drážního úřadu). Splnění požadavků na rozvoj území obce: V Územním plánu Šumice jsou zapracovány požadavky na rozvoj území obce a je vymezen optimální počet ploch vhodných k zástavbě rodinnými domy, a to při zachování urbanistického rázu obce. ÚP navrhuje také nové plochy smíšeného využití, občanského vybavení, výroby a skladování, dle rozvojových záměrů obce. Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání obce (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny): V Územním plánu Šumice jsou zapracovány požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, přičemž: - je vymezeno zastavěné území dle 58 stavebního zákona, - je stanoveno jasné členění funkčních ploch v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 3-19, - ÚP vychází ze stávající struktury osídlení a ze schválené ÚPD a zachovává kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území, - jsou vymezeny a upřesněny prvky ÚSES, - u ploch, které to umožní s ohledem na předpokládané využití, stanovuje ÚP základní výškové a prostorové parametry nové výstavby. Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury: V Územním plánu jsou zapracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury (dopravní i technické infrastruktury), přičemž ÚP: - navrhuje rozšíření některých stávajících místních komunikací, a pro zpřístupnění rozvojových lokalit bydlení navrhuje plochy veřejných prostranství, které umožní realizaci nových místních komunikací, - vymezuje koridor pro realizaci obchvatu Šumic (dle ZÚR ZK - PK30) a koridor pro realizaci obchvatu místní části Uherský Brod Újezdec (dle ZÚR ZK PK23), - řeší dopravu v klidu, a také dopravu cyklistickou (cyklistické stezky i cyklistické trasy), - navrhuje prodloužení vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě do všech rozvojových lokalit, prodloužení el. vedení VN není Územním plánem Šumice navrhováno, - řeší retenční objekt Orlík. Řešení těchto požadavků je na celém k. ú. Šumice u Uherského Brodu realizováno s reálným pokračováním na sousedních katastrálních územích. Územní plán Šumice je zpracován s ohledem na stávající stav odpadového hospodářství a kapacity, resp. možnosti rozvoje stávajícího občanského vybavení. Územní plán respektuje stávající plochy veřejné zeleně a parků a v případě potřeby navrhuje jejich rozšíření. ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 9

10 Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území: V Územním plánu jsou respektovány požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, a to jak z hlediska historických a kulturních památek, tak také z hlediska přírodních podmínek, s výjimkou následujícího bodu: - řešením ÚP Šumice dochází k záboru PUPFL, a to na části plochy DS 114, která je vymezena pro realizaci nové cyklostezky Šumice Bánov (v minimálním rozsahu 60 m 2 ) a na části plochy DS 24 (v minimálním rozsahu 1024 m 2 ), která je navržena pro realizaci účelové komunikace v severovýchodní části řešeného území (pro zpřístupnění stávající plochy rekreace). Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace: V Územním plánu Šumice jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby (koridory obchvatů Šumic a Újezdce, účelové komunikace, cyklistická stezka, kanalizační sběrač, protierozní příkopy a protipovodňová hráz), veřejně prospěšná opatření (skladebné prvky ÚSES) a asanace. Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů: V Územním plánu Šumice jsou zapracovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, přičemž: - jsou v ÚP zapracovány požadavky civilní ochrany k územnímu plánu, - ÚP respektuje evidovaná sesuvná území pasivní SDP 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, evidované sesuvné území aktivní SDA 2861, a také jedno neevidované sesuvné území severozápadně od HZÚO, - jsou územním plánem navržena vhodná protierozní opatření. Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: V Územním plánu Šumice jsou zapracovány požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, přičemž: - jsou v ÚP zhodnoceny střety zájmů mezi trasou (koridorem) navrženého obchvatu Šumice a jinými záměry v této lokalitě, - jsou v ÚP zhodnoceny střety zájmů mezi trasou navržené hlavní kanalizační stoky (jak směrem na k. ú. Újezdec u Luhačovic, tak směrem na k. ú. Nezdenice) a jinými záměry v této lokalitě, - jsou v ÚP zhodnoceny střety zájmů mezi lokalitou navrženého suchého poldru v západní části řešeného území a jinými záměry v této části území, - územní plán prověřil reálnost záměrů vedení tras cyklistických stezek a navrhl novou cyklostezku směrem k obci Bánov. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií: V Územním plánu Šumice není požadováno prověření využití řešeného území formou vypracování územně plánovacího podkladu územní studie. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: V Územním plánu Šumice není požadováno vypracování regulačního plánu. Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: V území zahrnutém do systému Natura 2000 EVL bylo v Územním plánu Šumice ponecháno stávající využití. ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 10

11 Počet výkresů byl oproti zadání optimalizován tak, aby došlo ke zlepšení vypovídací hodnoty jednotlivých výkresů. S ohledem na charakter osídlení a velikost vlastního sídla jsou vymezovány i plochy, které jsou menší než 0,2 ha. Závazná část ve formě regulativů je součástí textové části ÚP. Územní plán Šumice je zpracován v souladu s následujícími dokumenty: - Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě s důrazem na oblast geodat. - Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS. - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje. Ze schváleného zadání nevyplynul požadavek na zpracování konceptu. Proto je dalším stupněm zpracování návrh územního plánu. V průběhu rozpracovanosti návrhu Územního plánu Šumice proběhly min. 2 pracovní výbory s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem obce. Návrh Územního plánu Šumice je zpracován v souladu se schváleným zadáním Územního plánu Šumice (s výjimkou bodu ohledně záboru PUPFL) a obsahuje zapracované pokyny ze zadání a z projednání s DO. 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení Při vymezování zastavěného území se vycházelo z hranice současně zastavěného území obce, obsažené v dosud platném ÚPN SÚ Šumice. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu právní úpravy ( 58 zákona č. 183/2006 Sb.) a koordinována s údaji z ÚAP pro ORP Uherský Brod ke dni Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce, zejména doplněním funkcí bydlení, občanské vybavení, výroba a skladování, s nezbytným rozvojem dopravní a technické infrastruktury. Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech a plochy smíšené obytné jsou vymezeny rovnoměrně pro celé území obce, resp. v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Při stanovování koncepce se vycházelo jak z historicky vzniklé urbanistické struktury, tak ze zájmu o výstavbu rodinných domů v řešeném území. Vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení, ploch smíšených výrobních a ploch výroby a skladování vychází ze zhodnocení dosavadního vývoje obce. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. Plochy přestavby se vymezují k obnově či opětovnému využití, v současné době neefektivně využívaných částí, zastavěného území. V řešeném území se vymezují plochy přestavby pro rozvoj občanského vybavení, tělovýchovy a sportu, technické infrastruktury a ploch smíšených. V zastavěném území se předpokládá průběžná obnova stavebního fondu v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. a) Obyvatelstvo a bytový fond Důvodem přijatého řešení je především posílení funkce bydlení prostřednictvím ploch pro nové rodinné domy a vytvoření harmonického prostředí pro obyvatele obce v souladu s ochranou hodnot území. Nejrozsáhlejší plochy bydlení jsou navrženy v severní a severovýchodní části obce. Uvedené ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 11

12 řešení tak zajistí přirozený rozvoj sídla, přičemž bude zároveň zachován tradiční výraz původní zástavby. Hustota osídlení: Při celkovém počtu obyvatel 1751 (dle ČSÚ k ) a katastrální výměře obce 1569 ha, dosahuje obec Šumice hustoty obyvatelstva 111,5 obyvatel/km 2. Srovnáním s hustotou obyvatelstva ve Zlínském kraji (které činí cca 150 obyvatel//km 2 ) je v řešeném území patrný vyšší podíl extravilánové složky. Vývoj počtu obyvatel (v období ): Rok: Počet obyvatel: Grafické znázornění: Z uvedeného populačního vývoje vyplývá, že se počet trvale bydlících obyvatel v obci Šumice do poloviny 80. let zvyšoval, přičemž v roce 1985 žilo v obci 1831 obyvatel. Poté docházelo většinou k mírnému poklesu obyvatelstva a v uplynulých deseti letech počet obyvatel spíše stagnoval a pohyboval se okolo hodnoty 1760 obyvatel. Domovní a bytový fond: Nejrozšířenější formou bydlení v obci je bydlení v řadových a samostatně stojících rodinných domech. Bytové domy se nachází ve východní části HZÚO a jeden bytový dům také poblíž parku v centrální části obce. Vzhledem k nedostatku volných ploch pro výstavbu rodinných domů bylo v obci Šumice nutné navrhnout dostatečný počet lokalit pro jejich budoucí výstavbu. ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 12

13 Vývoj počtu trvale obydlených domů, bytů a průměrný počet obyvatel na byt: Rok: Počet trvale obydlených domů: Počet trvale obydlených bytů: Průměrný počet obyvatel na byt: , , , ,3 Stáří domovního fondu (k ): Období: Počet bytů v domech, postavených v daném období: do roku Dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 vyplývají pro obec Šumice tyto další údaje: - počet neobydlených domů: 46, - počet neobydlených bytů: 57, - průměrné stáří domů 36,3 let řadí obec Šumice mezi 10 obcí s nejmladší zástavbou v okrese. Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatelstva bude závislá na vývoji věkové struktury obyvatel v obci a s ní související přirozené obměně a na migračních tendencích. Pravděpodobně nejvyšší vliv bude mít faktor pracovního dojíždění do okolních sídel a s tím spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti. Na základě Projekce obyvatelstva České republiky, kterou vypracoval ČSÚ, byl stanoven výhledový počet obyvatel v obci Šumice. Tato prognóza předpokládá v roce 2015 nárůst počtu obyvatel cca o 2 % a v roce 2025 zvýšení o 4 % oproti roku Výhledová potřeba bytového fondu v obci Šumice: Posuzovaný parametr Rok: Výhledový počet obyvatel: Odhad průměrného počtu osob na byt: 3,1 3,0 Potřeba bytů v návrhovém období: Přirozený úbytek bytového fondu: Celková potřeba bytového fondu: Pozn.: Průměrný počet osob na byt byl určen extrapolací hodnot, zjištěných ČSÚ v uplynulých 30 letech. Nárůst počtu obyvatel v obci bude do jisté míry závislý na možnostech nové výstavby bytů v rodinných domech, což ÚP plně respektuje. Navržení dostatečného počtu ploch pro bydlení je jedním z účinných nástrojů jak dosáhnout udržení a následně zvyšování počtu obyvatel v obci. Počet obyvatel má vliv na občanskou vybavenost, rozvoj školství a podnikatelských aktivit, péči o mládež, o mladé rodiny a seniory. Navržené plochy bydlení nejsou primárně určeny pouze pro obyvatele obce Šumice, ale i pro zájemce z širšího okolí. Rozvojové plochy bydlení jsou navrhovány v plochách přilehlých k zastavěnému území. Největší rozvoj bydlení je plánován při severním (plochy BI 15, 19) a severovýchodním okraji obytné zástavby (plochy BI 9, 10, 18). Dále se jedná o lokality v severozápadní části HZÚO (plocha BI 1), a také ve východní části (plocha BI 12). Ve volné krajině nejsou nové plochy bydlení navrhovány. ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 13

14 Plochy pro bydlení individuální - BI Návrhové plochy: BI 1 tato plocha bydlení se nachází při severozápadním okraji HZÚO a přímo na něj navazuje. Lokalita bude přístupná ze stávající místní komunikace. Inženýrské sítě jsou navrženy až k hranici pozemku, odkanalizování bude zajištěno stávající kanalizační stokou. BI 9, 10 - tyto návrhové plochy bydlení se nachází ve východní části obce mimo HZÚO a byly převzaty z předchozího územního plánu. Jedná se o zástavbu podél již vystavěné místní komunikace. Prostorové řešení místních komunikací v této lokalitě ( Nad Mlýnem ) bylo do ÚP zakresleno dle PD, zpracované firmou S-Projekt plus a.s. v roce V řešené lokalitě je již zavedena vodovodní a kanalizační síť. Vedení plynovodu je v ÚP navrženo až těsně k hranicím navrhovaných ploch. BI 12 - tato návrhová plocha bydlení se nachází v jihovýchodní části obce mimo HZÚO. Lokalita bude přístupná z nově navržené místní komunikace na ploše P* 8. Inženýrské sítě jsou v ÚP navrženy až k hranici této návrhové plochy. BI 15 tato plocha bydlení se nachází v severní části obce a přímo navazuje na HZÚO. Tvar této plochy je ovlivněn bezpečnostním pásmem vedení VTL plynovodu, které činí 40 metrů od půdorysu plynového zařízení. Lokalita je přístupná ze stávající účelové komunikace, resp. územním plánem navržené místní komunikace funkční skupiny C. Otočení vozidel umožňuje zpevněná plocha před regulační stanicí plynu, která se nachází severně od dané lokality. Inženýrské sítě jsou navrženy až k hranici návrhové plochy. Plocha byla přebrána z předchozího územního plánu. BI 19 tato návrhová plocha bydlení je vymezena v severní části obce a navazuje na HZÚO. K této návrhové ploše, která byla převzata z předchozího územního plánu, bude třeba vybudovat přístupovou místní komunikaci na ploše P* 33 a nový silniční most přes potok Ovčírka. Územní plán rovněž v dané lokalitě navrhuje realizaci nových inženýrských sítí. BI 18 plocha je navržena v severní části mimo HZÚO. Lokalita navazuje na stávající zástavbu a napojena bude na stávající inženýrské sítě. Dopravní dostupnost umožní stávající místní komunikace. Tvar a velikost této plochy je ovlivněn vedením zatrubněné sezónní vodoteče (z retenční nádrže Orlík), resp. hranicí oprávněného prostoru pro správu vodního toku. Údaje o návrhových plochách bydlení: Označení plochy pro bydlení: Plocha (ha): Předpokládaný počet bytů: BI 1 0, BI 9 0, BI 10 0, BI 12 0, BI 15 0, BI 18 0, BI 19 0, Plochy bydlení, které jsou v HZÚO zakresleny jako stávající, a které je také možné využít pro cca 7 ha 57 výstavbu rodinných domů: Celkem cca 10,5 ha 94 Pozn.: Předpokládaný počet bytů je pouze orientační. Přehledné shrnutí údajů o bytovém fondu do roku 2025: Požadavky na zajištění požadovaného bytového fondu budou v posuzovaném období zajištěny jak navrženými plošnými rezervami pro individuální bytovou výstavbu rodinných domů, tak i rezervami ve stávajícím bytovém fondu. ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 14

15 Posuzovaný rok (období): Sledovaný parametr: Počet: 2001 Počet domů 496 Počet trvale obydlených domů 450 Počet bytů 593 Počet trvale obydlených bytů 536 Počet bytů sloužících k rekreaci Předpokládaný úbytek bytového fondu 30 do roku 2025 Předpokládaný počet nových bytových jednotek 94 Celkový počet bytů v řešeném území, včetně neobydlených (po odečtu bytů sloužících k rekreaci a úbytku bytového fondu) rok 2025 Průměrný počet osob na byt 3 do roku 2025 Maximální kapacita území 1947 obyv. 649 Případný nepředvídatelný rozvoj řešeného území pokryje urbanistická rezerva 5 % z navrhovaného počtu obyvatel (viz následující tabulka). Navrhovaný počet Navrhovaný počet obyvatel, Rok: Urbanistická rezerva 5 %: obyvatel: včetně urbanistické rezervy: Z předchozího textu a tabulek vyplývá, že jsou v řešeném území navrženy dostatečné plochy pro bydlení, které uspokojí poptávku po bydlení do roku 2025, včetně urbanistické rezervy. b) Občanská vybavenost Občanská vybavenost je jednou ze základních funkčních složek sídel, která určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho životní styl. Do občanského vybavení řadíme ty objekty, které slouží k periodickým potřebám obyvatel. Současná občanská vybavenost je v obci Šumice na velmi dobré úrovni. Územní plán tak nepočítá s výrazným rozvojem občanské vybavenosti a navrhuje pouze jednu plochu veřejné vybavenosti a tři plochy pro tělovýchovu a sport. Další výstavba bude závislá na společenské poptávce, finančních možnostech a na podnikatelských aktivitách. Plochy občanského vybavení - O Návrhová plocha: O 35 plocha se nachází v jižní části HZÚO, vyplňuje proluku uvnitř zástavby a v ÚP je navržena pro výstavbu domu s pečovatelskou službou. Napojení na dopravní, resp. technickou infrastrukturu bude řešeno ze stávající místní komunikace (průjezdní úsek silnice II/495), resp. pomocí stávajících inženýrských sítí. Plochy pro tělovýchovu a sport - OS Hlavními plochami pro sport zůstávají i nadále plochy v jihovýchodní části HZÚO a ÚP navrhuje v dané lokalitě jejich rozšíření. Další plocha pro tělovýchovu a sport je navržena také v severovýchodní části HZÚO (v lokalitě Nad Mlýnem ). ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE - ODŮVODNĚNÍ str. 15

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 Příloha č. 3 objednatel: pořizovatel: zpracovatel: nadřízený orgán územního plánování: urbanistická koncepce: demografie: dopravní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ZÁŘÍ 2014 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚP DOBRÁ I.A. I.B. TEXTOVÁ

Více

Č Á S T B O D Ů V O D N Ě N Í

Č Á S T B O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T B O D Ů V O D N Ě N Í P ř í l o h a č. 3 DOKUMENTACE KE SPOLEČ NÉMU JEDNÁNÍ Odůvodnění Příloha č. 3 str. 1 OBSAH B/I.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Územní plán Úvalno odůvodnění opatření obecné povahy O D Ů V O D N Ě N Í. II. OBSAH odůvodnění územního plánu Úvalno

Územní plán Úvalno odůvodnění opatření obecné povahy O D Ů V O D N Ě N Í. II. OBSAH odůvodnění územního plánu Úvalno O D Ů V O D N Ě N Í II. OBSAH odůvodnění územního plánu Úvalno II.A. TEXTOVÁ ČÁST odůvodnění: II.A.1 Údaje o postupu pořízení územního plánu 2 II.A.2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE Příloha č.1 - I.1. Textová část Příloha č.2 - I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Návrh úprava po společném jednání

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Návrh úprava po společném jednání - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh úprava po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více