Kořeny lidové kultury na Kunovsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kořeny lidové kultury na Kunovsku"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Kořeny lidové kultury na Kunovsku Diplomová práce Autor práce: Jana Kučerová Vedoucí práce: Mgr. Ladislava Košíková Oponent práce: doc. Mgr. Jarmila Vondrová Brno 2011

2 Bibliografický záznam KUČEROVÁ, Jana. Kořeny lidové kultury na Kunovsku. [The folk culture roots of region Kunovsku]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér taneční pedagogiky/taneční pedagogika, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislava Košíková. Anotace Diplomová práce Kořeny lidové kultury na Kunovsku zpracovává lidovou kulturu, tradice, kroj a tance na Kunovsku. V první části popisuji stručné národopisné rozdělení a charakteristiku oblastí Slovácka. V dalších částech se zaměřím na mikroregion Dolního Poolšaví, etnografickou polohou Kunovska a obce. Dále se budu zabývat jeho obyčeji, tanci a popisuji lidový kroj. Poslední část práce věnuji historii souborů v Míkovicích, jako zástupci dané oblasti. Annotation Dissertation The folk culture roots of region Kunovsko describes folk culture, costumes, dances and traditions in the Kunovsko area. In the first part, I briefly describe the folklore structure and characteristic of the Slovácko region. Second part is focused on the characteristic of the villages, traditional feasts, dances and costumes which are typical for Kunovsko area and Dolni Poolsavi mikroregion. The last part of the study is focused on the history of the folklore groups in Mikovice village, which represents this area. Klíčová slova Kořeny lidové kultury, folklór, tradice, lidové tance, kroj, Slovácko, Kunovsko, Míkovice Keywords Roots of the folk culture, folklore, traditions, folk dances, folk costumes, Slovacko, Kunovsko, Míkovice

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 17. Května 2011 Jana Kučerová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala mé vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislavě Košíkové za její odborné rady, podporou a obětavost při tvorbě práce, dále Josefu Šobáňovi za poskytnutí informačních zdrojů a osobních poznámek a manželům Foltýnovým za jejich osobní poznatky. V neposlední řadě mé rodině, sestře a příteli Pavlu Trubačíkovi za motivaci nutnou k dokončení studia.

5 Obsah ÚVOD NÁRODOPISNÉ VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA REGIONŮ SLOVÁCKA PODOBLASTI SLOVÁCKA Podluží Slovácko-hanácká oblast Dolňácko kyjovské Dolňácko strážnické Dolňácko uherskohradišťské Dolňácko uherskobrodské Luhačovské Zálesí Horňácko Moravské Kopanice VYMEZENÍ UHERSKOHRADIŠŤSKÉHO DOLŇÁCKA TANCE NA DOLŇÁCKU MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ, ETNOGRAFICKÁ OBLAST KUNOVSKO CHARAKTERISTIKA MĚST A OBCÍ MIKROREGIONU DOLNÍHO POOLŠAVÍ Kunovice Míkovice Vésky Veletiny Podolí Hradčovice Sady Drslavice Popovice TRADICE UDRŽUJÍCÍ SE NA KUNOVSKU Slovácké hody Jízda Králů Dožínky Fašank... 56

6 Vynášení Mařeny SEDLCKÁ KUNOVSKÁ KROJE NA SLOVÁCKU A KUNOVSKU Popis kunovského kroje HISTORIE A SPECIFIKA FOLKLÓRNÍHO HNUTÍ V OBCI MÍKOVICE GENERACE 70.LET ,,Cestička pod moje okénko, premiéra filmu GENERACE 80.LET SOUČASNÝ SOUBOR ZÁVĚR POUŽITÉ INFOMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA

7 Úvod V mé diplomové práci se zabývám lidovou kulturou Dolňácka se zaměřením na mikroregion Dolního Poolšaví, etnografické oblasti Kunovsko. Toto téma jsem si zvolila na základě zájmu o již zmiňovanou oblast, její kulturu, tradice a taneční projevy. Jelikož žiju na Kunovsku od narození, mám k němu vybudován velmi blízký vztah. Cílem mé práce je odhalení kořenů lidové kultury, objevující se v této oblasti, v kontextu s prolínáním historických a novodobých skutečností v dnešním pojetí folklóru, který produkuje současný soubor Míkovjan. Ráda bych prostřednictví diplomové práce vypracovala hodnotný materiál, který bude sloužit především obyvatelům obce Míkovice jako prostředek pro předávání hlubokého cítění tradic, které pramení z původních zvyklostí místního obyvatelstva. Tato práce je také určena členům souborů a jejich vedoucím, kteří jsou jedni z šiřitelů folklóru a tudíž by měli mít širší etnografické znalosti regionu, ve kterém působí. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První úsek obsahuje členění regionu Slovácka a jeho podoblastí. Věnuji se zde národopisnému vymezení, charakteristice a specifikům jednotlivých regionů. Především se zabývám kulturními projevy spojenými s lidovými obřady a tanci. Ve druhé části popisuji etnografický region Uherskohradišťsko a lidové tance v této oblasti. Jak už jsem se zmínila výše, k této oblasti mám vybudován silný vztah a stejně tak shledávám za důležité, i z hlediska pedagogického, definování místních pohybových aktivit a tanečních projevů. Ve třetí části se podrobněji věnuji mikroregionu Dolní Poolšaví a etnografické oblasti Kunovsko. Popisuji zde historii obcí nacházejících se v této oblasti a udržování jejich místních tradic. Zmiňuji také popis kunovského kroje a stěžejního tance,,kunovské sedlcké. Nedílnou součástí práce je závěrečná kapitola, ve které je popsána historie zdejšího souboru,,slovácký krůžek Burčáci, v dnešní době fungující pod názvem Folklórní soubor Míkovjan. 7

8 1. Národopisné vymezení a charakteristika regionů Slovácka Oblast Slovácka leží v nejjižnějším cípu východní Moravy. Zaujímá velkou rozlohu, a tím patří k významné a rozsáhlé oblasti. Zahrnuje území od obce Napajedla až k soutoku řek Moravy s Dyjí. Hranice tvoří na jihu s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na západě s oblastí Pálavy. Mezi Slováckem a Brněnskem leží masív Ždánského lesa a pahorkatina Strážovská. Sever je lemován Chřiby a východ pásmem Bílých Karpat s největším vrchem Javořinou a Lopeníkem. Středem Slovácka protékají řeky Morava a Olšava s přítoky Kyjovky a Dyje. Slovácko se rozkládá mezi hornatou krajinou a nížinou. Díky tomu zde můžeme vidět i značné odlišnosti v kultuře, charakteru obyvatelstva a způsobu jejich života. K horským oblastem patří Moravské Kopanice, Horňácko. Luhačovké Zálesí je přechodným pásmem mezi Valašskem a Slováckem, které sousedí s Uherskobrodskem. Jednou z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších oblastí je Dolňácko, které leží v pomoraví od Napajedel až k Hodonínu. Směrem od Hodonína na jih se nachází Podluží, jež zasahovalo do rakouského území a ještě v první polovině 19. století nebyly rozdílné známky v krojových oděvech, tancích a zpěvech. Přechodnou část mezi Brněnskem a Podlužím zaujímá území slováckých Hanáků. Všechny zmíněné podoblasti se liší svou lidovou architekturou, krojem, tancem, zpěvem a hudbou. Styl života byl určen právě lokalitou výskytu, proto se v nížinách a rovinných oblastech lidé zabývali spíše rolnickými prácemi, a naopak v horských oblastech najdeme kulturu pasteveckou. Z hudebně tanečního hlediska patří Slovácko k východnímu typu. Archaické tóniny, velmi složitá rytmizace, květná melodie a prudké taneční pohyby jsou jasnou souvislostí s kulturou Slováckou a Slovenskou. Výrazným rysem slovácké lidové hudby je východoslovenský charakter. Nevýslovná citovost, poetičnost a smysl pro melodii jsou znaky lidové písně, které mají ovšem protiklad v temperamentnosti písní a tancům. Mnohdy se můžeme setkat s názorem, 8

9 že,,v lidové písni je pravda. Je to hlavě díky textům, které se inspirovaly životem obyčejného člověka a zachcovaly jej. Můžeme zde nacházet životní sílu a energii, mnohdy doprovázenou jucháním, tleskáním o čižmy či gesty používaných v tancích. Slovácko je charakterizováno především starými tanci párovými tzn. tanci točivými, vířivými a mužským tanečním projevem ve formě cifrování s regionální odlišností. Tento tanec je nazýván,,verbuňk. Je rozšířen po celém Slovácku a můžeme ho rozdělit na verbuňk horňácký, dolňácký, podlužácký a hustopečsko kloboucký. Slovácký verbuňk je jednou z nejvíce uchovávaných forem mužského projevu, a proto byl 25. listopadu 2005 prohlášen za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk, který Česká republika navrhla na toto ocenění již v roce 2004, se zařadil mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Ke starším typům tanců patří mužské tance a taneční hry obratnosti soutěživého rázu. Menší je výskyt tanců dívčích, spíše chorovodových s obřadní tématikou. Velmi rozmanité jsou tance figurální, vycházející z kroků tanců kolových. Jak už bylo zmíněno, tance se v oblastech liší svým charakterem provedení, stylem kroku, jsou zde odchylky v držení těla a gestikulaci, v technice provedení a v celkovém tanečním stylu. Další skupinou, která se zde objevuje, jsou tance obřadního a výročního charakteru. Obřady, obyčeje a zvyky patří odjakživa ke společenskému životu člověka, byly součástí rodinného života na vesnici a měly velkou úlohu v životě člověka. K významným okamžikům rodinného cyklu patřily narození, svatba, úmrtí. Hlavním impulsem bylo vnímání střídání letního a zimního slunovratu, a také jarní a podzimní rovnodennosti. Přelomovým mezníkem, od kterého se počítal opět nový rok, byl zimní slunovrat. K jarnímu období se vztahovaly obyčeje a rituály, které podporovaly růst nové vegetace a nového života. Naopak v zimním období se rituály soustředily na poděkování a ochranu úrody a celého příbytku, ochranu života a dobytka. Přisuzovala se jim kouzelná magická síla. Součástí obřadů byla řada tanců obřadního magického charakteru. Mnohé z nich se tradují dodnes. Nejvýznamnějšími svátky, které do dnešní doby můžeme vidět jak 9

10 na celém území České republiky, tak na celém světě, jsou Masopusty (fašanky). Jde o svátky spojené s velikonočními zvyklostmi (Smrtná neděle, Květná neděle, Velikonoční pondělí), májové a letniční svátky (stavění máje a jízdy králů), dožínky, hodové slavnosti, advent a dobu vánoční (Mikuláš, Den svaté Lucie, Štědrý večer, Svátek svatého Štěpána). Obr. 1 Mapa jižní Moravy s vymezením národopisných regionů 10

11 1.1. Podoblasti Slovácka Podluží Obce: Jižní Podluží: Ladná, Stará Břeclav, Poštorná, Chorvatská Nová Ves, Hlohovec, Kostice, Lanžhot, Tvrdonice, Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves Severní Podluží: Mikulčice, Lužice, Josefov, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Prušánky Podluží se nachází v nížinaté oblasti, bohaté na vinice a lidovou kulturu. Zaujímá území od Hodonína až po Břeclavsko, při soutoku Moravy s Dyjí. Podluží můžeme rozdělit na jižní a severní. Tato oblast je považována za jednu z nejbohatších a nejkrásnějších. Je bohatá na rozmanité lidové písně, hudbu a tanec. Paralelně je udržovatelkou lidových zvyků a tradic, se kterými se setkáváme v průběhu celého roku. Taneční repertoár Podluží je velmi široký a tvoří ho několik vývojových vrstev, které můžeme do dnešní doby sledovat. Mezi nejstarší tance patří hošije s vrtěnou a verbuňk, první zmínky o nich nacházíme již na počátku 19. století. Nejzajímavější je již zmíněný mužský tanec hošije, který do dnešní doby nese obřadní charakter. Dalším zmiňovaným tancem je vrtěná, která patří do párových vířivých tanců. Významným mužským tancem na Podluží je velmi populární verbuňk. V rámci lidových zvyků zde můžeme sledovat hojnost figurálních tanců a her. K tanci hrával dříve gajdoš se dvěma houslisty, postupem času se z hudebního doprovodu stala muzika hudecká a v dnešní době muzika cimbálová. 11

12 Slovácko-hanácká oblast Obce: Čejkovice, Čejč, Kobylí, Brumovice, Vrbice, Bořetice, Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Rakvice, Krumvíř, Klobouky u Brna, Diváky, Těšany, Žarošice, Archlebov, Věteřov Další krajinově nížinatou oblastí, ve které nacházíme podobnosti s hanáckými znaky, je Slovácko-hanácká oblast. Hanácké prvky se projevují v kroji, písních a tancích a samozřejmě i v nářečí. Nejznámějším a nejstarším tancem, který je zde uchováván a stále prezentován na hodových slavnostech, je zavádka. Zavádku popisuje množství spisovatelů, sběratelů, a etnografů, ke kterým patří například Jan Herbera, bratři Mrštníkovi, Augusta Šebestová, Jakub Vrba, František Bonuš nebo Zdena Jelínková. Mimo Zavádku se zde objevuje mužský tanec skočná, dále verbuňk, taneční hry, figurální tance a také kolové tance. Z obřadních tanců se kromě čeho?? dochoval tanec válení dýní, kdy ženy chytají muže a snaží se je posadit na koš se senem. Tento obřadní tanec se prezentuje na hodových slavnostech. 12

13 Dolňácko Dolňácko v Dolním Pomoraví tvoří střední část Slovácka. Dělí se na Dolňácko kyjovské, Dolňácko strážnické, Dolňácko hradišťské a Dolňácko uherskobrodské. Je velmi rozsáhlým územím s četnými kulturně významnými regiony, které jsou bohaté na tradice a lidové umění. Každý z těchto regionů má svou odlišnou temperamentnost v hudbě i tanci. Spojujícím prvkem můžou být podobné tradice, které jsou zde stále živé a uchovávají se i s ohledem na krajové obměny Dolňácko kyjovské Obce: Severní: Kyjov, Kelčany, Osvětinamy, Vracov Jižní: Milotice, Vracenovice, Ratíškovice, Dubňany, Mutěnice, Hovorany, Svatobořice, Mistřín Kyjovské Dolňácko se rozprostírá mezi Uhersko-Hradištskem, Strážnickem, územím Hanáckých Slováků a Podlužím. Na severu sousedí s Chřiby, na jihu sahá až k řece Moravě. Hlavním centrem Kyjovska je město Kyjov, podle něhož se nazývá celá oblast. Kyjovsko je rozděleno na dvě části, a to na severní a jižní. 13

14 Patří k oblastem, kde se do dnešní doby setkáváme s neobvyklou intenzitou udržování lidových tradice ať už lidové písně, hudby či kroje. Hudební a taneční stránka je velmi svébytná a výrazná, pramení z osobitého rázu této oblasti. Tanec je zde velmi výrazným artefaktem, který se rozkošatil do několika forem a stylů s odlišnostmi jak krokovými, tak hudebními. Základním tancem Kyjovska je točivý párový tanec skočná a mužský tanec verbuňk Dolňácko strážnické Obce: Petrov, Sudoměřice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Tasov, Hroznová Lhota, Kozojídky, Žeraviny Tanec a hudba na Strážnickém Dolňácku mají dlouhou tradici. Tančí se při nejrůznějších slavnostech a příležitostech, rodinných oslavách, svatbách, obřadech a při různých zvycích v ročním cyklu. První zprávy, které vypovídají o zájmu o tanec a hudbu, jsou zaznamenány již v prvních sbírkách a písních Bartošových. 14

15 ,,Na dožínky sobotní vysílala každá poddaná dědina své nejlepší hudce, zpěváky, tanečníky, skakouny a zápasníky na strážnický zámek. Kdež před panstvem závodili. Vítězům dostávalo se odměny.. 1 Jsou zde zastoupeny všechny základní druhy tanců, a to od mužských skočných tanců verbuňků přes tance točivé danaje až po figurální a kolové tance. Velkou skupinu zde tvoří také taneční hry a pohybově hudební zábava Dolňácko uherskohradišťské Obce: Uherský Ostroh, Polešovice, Nedakonice, Kostelany, Boršice, Zlechov, Tupesy, Velehrad, Modrá, Staré Město, Mařatice, Sady, Kunovice, Huštěnovice, Zlechov, Jankovice, Babice apod. Dolňácko-Uherskohradišťská oblast se rozkládá po březích řeky Moravy. Ústředním tancem celé oblasti je tanec párový točivý nazývaný sedlcká. Vedle sedlcké zde byl, a do dnešní doby je, také silně zastoupen improvizovaný mužský taneční projev 1 Bartošova pozůstalost uložená ve Státním archivu Brně 15

16 verbuňk, dříve čardáš nebo cifra. Používal se v rozvinutější podobě především v rámci souborové činnosti. Velké zastoupení zde měli tance figurální. Podrobněji bude tato oblast charakterizována v kapitole Dolňácko uherskobrodské Obce: Hluk, Vlčnov, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Slavkov, Šumice, Bánov, Komňa, Nivnice, Těšov, Havřice, Veletiny Uherskobrodsko je přechodnou částí mezi oblastí, která charakterizuje tance z Pomoraví a tance náležící horské oblasti. Díky horské oblasti sousedící s Uherskobrodskem se do kulturních i tanečních projevů dostávají prvky Valašska a Slovenska. Nejvýznamnějšími a nejznámějšími tanci, které se zde objevují společně se sedlckými, jsou mužské tance obřadního charakteru tzv. zbojnické, mečové tance 16

17 z oblasti Bystřice pod Lopeníkem, z Komně a ze Strání. Příkladem dalších charakteristických tanečních projevů pro tyto oblasti mohou být podšable ze Strání, bobkovníci z Bystřice pod Lopeníkem a skakúni z Komně. Dříve se zde objevoval i tanec verbuňk (čardáš), ale v dnešní době ho již nenajdeme. Můžeme ho vidět pouze ve formě cifrování Luhačovské Zálesí Obce: Újezdce u Luhačovic, Luhačovice, Pozlovice, Bojkovice, Otrokovice, Vizovice a dalších 46 obcí. Luhačovské Zálesí je přechodnou oblastí mezi Slováckem, Valašskem a Hanou. Je to oblast velmi zpěvná s velkým množstvím základních tanečních kroků, které jsou rozloženy do téměř padesáti obcí. Nalezneme zde tance točivé (kúlaná, točená, podtáčená, šátečková), figurální, obřadní i tance mužského rázu s prvky tanečních her a cifrování. K nejvýznamnějším sběratelům působícím na Luhačovském Zálesí patřil Josef Černík, který je i v současnosti významnou studnicí záleského folklóru. 17

18 Horňácko Obce: Velká nad Veličkou, Hrubá a Malá Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Vápenky, Suchov, Lipov, Louka Horňácko je oblastí, které vévodí Malá a Velká Javořina, nejvyšší hora Bílých Karpat. Horňácko se skládá z deseti obcí, ve kterých se bohatě udržují lidové tradice, písně i tance. Dochovala se zde nejstarší forma točivého tance sedlácká. Společná symbióza tance, zpěvu a výrazu pohybu vytváří neobyčejný celek, který je navíc obohacen improvizovanými figurami tanečníka. O této souhře napsal F. Bonuš ve svých studiích následující:,,nejmocnější pružinou a nejpevnější oporou lidového zpěvu byla domácí hudba a tance. Starosvětská muzika byla něco docela jiného nežli jsou muziky nynější: tři uměny domácí z jednoho a téhož ducha národního vyrostlé, spojily se tu v ladný celek. Zpěv, hudba i tanec týmž rytmem se nesly, ze všech vanul týž duch národní, proto všechny tři ve svém harmonickém spojení kouzlem 18

19 neodolatelným působily na mysl vnímavou a v tomto spojení národní tanec byl výkonem a požitkem skutečně uměleckým. 2 Dalšími významnými osobnostmi, kteří se o zpěvu a hudbě na Horňácku vyjadřovali ve svých dílech, byli například Leoš Janáček a František Bartoš ve společné sbírce Národní písně moravské. Sedlácká není jediným tancem vyskytující se na Horňácku. Objevují se zde také tance figurální a taneční hry, které jsou často provozovány při obřadních rituálech (svatby, fašanky, a jiné). Hudební doprovod tanců na Horňácku se vyvíjel stejně jako taneční figurace. Z hudby gajdošské je nyní převážně hudba hudecká nebo cimbálová Moravské Kopanice Obce: Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec, Žítková, Strání, Korytná, Březová apod. 2 Několik slov o lidových písních moravských ve druhé písňové sbírce Národní písně moravské (Brno 1889) na straně XXXVIII 19

20 Moravským Kopanicím vévodí jeho středová obec Starý Hrozenkov. Kolem Hrozenkova se rozprostírá velké množství horských osad, které jsou rozloženy po okolních kopcích Bílých Karpat. Díky hornaté oblasti a izolovanosti od civilizace jsou do dnešní doby v obcích uchovány tance se starobylou formou krokových variací, tzv. hrozenská sedlcká. V blízkosti slovenských hranic se můžeme přesvědčit o vlivu sousedního státu, který se promítnul nejen do charakteru tance. Došlo k obohacování cifer a tanečních figur slovenskou živelností, proto se na Kopanicích objevují i zvedačky na klb, jež ovšem nebyly vždy s radostí vítány staršími tanečníky, kteří s vývojem směrem k poslovenšťování tance příliš nesouhlasili. Slovenské prvky se objevují především na Žítkové, která leží na pohraničí moravskoslovenském. Jasné vlivy Slovenska můžeme spatřit na Kopanicicích i v několika jejich čardáších. Jsou to prechýtaný čardáš a prešlapávaný čardáš. Můžeme zde nalézt i mužský verbuňk, ale samozřejmě v daném charakteru oblasti se specifickými prvky. V Bartošově pozůstalosti můžeme najít také zmínky obyvatel o tomto vnitřním problému a nesouhlasu obyvatel Kopanic s vývojem kulturních tradic: Pitěnský taněc, to je mi za taněc, to len hore, dolu, hore, dolu. Ale hrozenský taněc, to je taněc: zadkovac, predkovac, ricú zakrúcic, aj nohámi cifrovac. 3 K tancům na kopanicích hrála gajdošská muzika nebo gajdy či malá hudecká muzika. 3 Bartošova pozůstalost uložená ve Státním archivu v Brně 20

21 2. Vymezení uherskohradišťského Dolňácka. Kolem toku řeky Moravy a dolního toku Olšavy nacházíme oblast, kde se rozprostírá uherskohradišťské Dolňácko. Tato oblast je rovinná s úrodnou půdou s loukami a lesy, které se táhnou po obou březích řeky Moravy od Uherského Hradiště, Starého Města až po Napajedla. V lesích u Napajedel leží dvě obce Žlutava a Halenkovice, které byly dříve osídleny obyvatelstvem z Valašska. Časem se ovšem kulturně přizpůsobily okolním osadám. Na levém toku řeky Moravy se rozkládají obce Kněžpole, Bílovice a Topolná. V Bílovském zámku pobýval Josef Mánes, jež byl zdejším krajem a životem místních lidí natolik okouzlen, že mu byly inspirací v jeho dílech. Model Veruny Čudové a Jana Postavy ze sousedních Březolup, je do dnešní doby jedním z jeho nejznámějších děl. Na jihu se uherskohradišťské Dolňácko rozšiřuje do dolního Pomoraví. Obce po pravém břehu řeky Moravy se skrývají v podhůří Chřibů s původně pasekářským osídlením. Leží zde obce Kudlovice, Jankovice, Velehrad, Tupesy, Břestek, Buchlovice, které sousedí s Luhačovickým Zálesím. V centru Dolňácka se nachází obce Jarošov, Mařatice, Staré Město, Sady, Kunovice a Podolí, které tvoří jádro Dolňácka. Velkým kulturním centrem celého Dolňácka je bez pochyby město Uherské Hradiště, které může být pokládáno za srdce Slovácka. Můžeme zde najít množství historických pamětihodností a velké množství kulturního vyžití. Jedním z nejvýznamnějších center, které soustřeďuje cenné kulturní dědictví našich předků, je Slovácké muzeum. Nabízí návštěvníkům stálou národní expozici Slovácka, ale také své specifické tematické oborové výstavy. K muzeu patří i soubor staveb s památkami lidového stavitelství a expozicí bydlení a kovářství v Topolné. V galerii Slováckého muzea můžeme také shlédnout stálou expozici Umění jihovýchodní Moravy i díla současných malířů Slovácka. Slovácko je také místem archeologických lokalit z dob Velké Moravy (Sady, Modrá, Staré Město a Osvětimany). Uherskohradišstko není jen oblastí kulturní historickou, ale také oblastí vinařskou s významnou lokalitou Mařatice s historickou expozicí vinných sklepů i vinic. 21

22 Velehrad je znám svou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, která je po dlouhá léta cílem mnoha poutníků, kteří se zde shromažďují v den svátku Cyrila a Metoděje. Nedaleko Velehradu se tyčí Archeoskanzen Modrá. Kulturně obohacuje obdivovatele života starých Slovanů řadou zajímavých expozic, kulturních akci a pořadů. Uherskohradišťské Dolňácko je výjimečné pestrostí krojů i zachovalou lidovou architekturou. Obr. 2 Model Veruny Čudové a Jana Postavy 2.1. Tance na Dolňácku Jak už bylo výše zmíněno, nejvíce prezentovaným a ústředním tancem Uherskohradišťského Dolňácka je starý párový točivý vířivý tanec, který je nazýván sedlcká. Točivý vířivý tanec má volnou strukturu a volnou vazbu. Skládá se z předzpěvu, společného víření a individuálního projevu tanečníka a tanečnice. Nejstarší zprávy o sedlckých okolo Uherskohradišťska můžeme dohledat v rukopisech Františka Bartoše a v jeho sbírce Národní písně moravské, která byla 22

23 vydána roku Zde je uvedena pod číslem 501 píseň s názvem,,má milá orala s černýma volama pocházející z Bílovic u Uherského Hradiště. V dané sbírce je uvedena jako sedlcká a můžeme zde najít také její popis. Popis F. Bartoše, sedlcká z Bílovic:,,Chlapec zazpívá jednu nebo dvě sloky písně, hudba ji zahraje, pár se otočí na místě vpravo, vlevo a zas vpravo. Potom zazpívá zas ona a hudba i tanec se opakuje. Obr. 3 Charakteristika sedlckých písní Obr. 4 První zápisy písní k sedlckému tanci Písně tanečního typu sedlckých z Bílovic jsou uvedeny také v oddílu XIII. Písní hudeckých uloženy pod číslem Další zprávy o sedlckých můžeme najít ve dvou případech, a to v dotaznících F. Bartoše, které mu zaslali učitelé místních škol jednotlivých obcí. V těchto materiálech máme vepsané písně a tance z Kunovic.,, zpívají starší hosté písně starší, při nichž jeden pár tančí.tanečník zpívá sám a hudebník jej doprovází, hudebník jeho nápěv opakuje a párek poskoky a různými obraty tanec na místě provádí 4 Jedna z tanečních písní,,kdyby mě máti na trávu dala je uvedena v tomtéž fondu na straně 167 jako charakteristika z Tučap označená názvem sedlcká. S podobnými 4 srov. Bartošova pozůstalost ve SA Brno, sign. G 33/K 5 dotazník. Fol. 22n Kunovice, fol. 67 Tučapy 23

24 charakteristikami se setkáváme i u učitele Josef Hodka z Jaborovce, z roku Podle jeho zápisů jde o tanec složený z předzpěvu tanečníka a tanečnice a následného společného víření bokem u sebe oběma směry. Tato varianta sedlcké se objevuje ve více vesnicích na Uherskohradišťsku. Jelikož forma je stejná a značně jednoduchá, byla velmi rozšířená. Tanec se objevuje v Kunovicích, Polešovicích, Ořechově, Nedakonicích, Bílovicích, Topolné, Březolupech, Jalubí, Častkově a jinde. Třetí varianta je improvizovaný a individuální projev spojen s volným točením tanečnice a ciframi tanečníka, ovšem někdy tato část v tanci chybí. Sedlcká nebyla vždy označována pod tímto názvem. Pro ni se našlo i jiné pojmenování jako súsedská, vrtěná nebo podle názvu pojmenované obce jako častkovská, hucká, ve Starém Městě staroměstská. Někdy můžeme najít více figur v jednom tanci. Figury bývají obohaceny typickým prvkem, který je specifický pro jednotlivé vesnice, který může být také velmi archaický. V Janáčkových popisech můžeme najít souvislosti s lašskými starodávnými a pradávnými figuracemi tance horňácké sedlcké. Obr. 6 Popis společenských her a tanců str.1 Obr. 5 Popis společenských her a tanců str.2 5 Spis Život moravských Slováků, uloženo ve Slováckém muzeu Uherském Hradišti ( sign. H 260, VIII 1/39 ) 24

25 Vedle sedlckých, je zde velmi silně zastoupen mužský tanec, který se skládá z improvizovaného tance, skoků a cifer. Známý je pro nás pod názvem verbuňk. Na Uherskohradišťsku máme hned několik variant verbuňku, které se liší regionálním projevem ciframi a figurami. Verbuňk se tančil v rozvinutější podobě v rámci souborové činnosti. Podobně tomu tak bylo i v nedalekých obcích v Napajedlích, Kudlovicích a Topolné, kde se objevoval po vzoru tanečníků z Hradišťanu, Doliny a tanečníků z Míkovic ze souboru Míkovjan. Osobnostmi verbířů jsou například M. Kropáček, F. Vališ, V. Kolaja, H. Plevák, J. Trubák, J. Bazala a Erik Feldvábl. V této oblasti mají velké zastoupení tance figurální, specifické svou početností a rozmanitostí. Patří mezi ně například husar, husárka, Na tom mostě, sviňák, šlapák, vrťák, štajerka, tetka, bajeryš. Figurální tance jsou rozšířeny po celém Dolňácku a jeho okolí. Zvláštní skupinou figurálních tanců jsou hopany - tance obohaceny o vyzvednutí tanečnice. Další skupinou jsou trojicové tance například jatelinka, zahradnická valášek šátečkový a hruška. Velké množství tanců obsahuje pracovní témata jako ševcovská, řeznická nebo témata svatební, tzn. kolona ze Starého Města. Objevují se také tance z období fašanků, například tance na konopě. Nejstaršími tanci jsou tance obřadní, které se vážou na výroční obřady. Tradice většiny těchto tanců je na Dolňácku dosud živá. Vyskytují se zde například královničky, starobylý chorovodový dívčí obřadní tanec vynášení smrti, létečko, na fašanky skákání na konopě, podšable a další. Vedle těchto tanců se hojně vyskytují kolové tance polky, třasáky, mazurky a také taneční hry (hojačky, holůbek, jež, kačer, mašina, trefa). 25

26 3. Mikroregion Dolní Poolšaví, etnografická oblast Kunovsko Oblast, kterou protéká řeka Olšava ležící na jihozápadní straně Zlínského kraje a severního Slovácka, nazýváme mikroregionem Dolní Poolšaví. Je krajinou spíše nížinatého charakteru s osobitou kulturou, krojem, nářečím, obyčeji, tancem a hudbou. Dolní Poolšaví je seskupení obcí, které bylo založeno v roce 2005 na ochranu svých zájmů v oblasti rozvoje mikroregionu a svébytného kulturního projevu v dané lokalitě, cestovního ruchu a v různých činnostech občanů. Dolní Poolšaví tvořilo vždy vůdčí sílu kulturního života na Uherskohradišťsku a v minulosti bylo dokonce centrální oblastí uchovávající lidovou kulturu na Slovácku. Je to především díky osobitému rázu každé z přítomných obcí, kde se stále ve velké míře udržují tradiční obyčeje v archaických podobách, či uchování již zanikajících tanců a překrásného lidového kroje. Mikroregion tedy sdružuje devět členů, z nichž tři z nich jsou zároveň městskými částmi Uherského Hradiště. Jsou to obce Kunovice, Podolí, Popovice, Hradčovice, Drslavice, Veletiny a městské části Sady, Vésky a Míkovice. Je to krajina o rozměru ha s počtem více než obyvatel. Krajinu můžeme rozdělit do dvou částí. Jednu část tvoří okolí Kunovic ležící na území Dolnomoravského úvalu s protékající řekou Olšavou, což je jedinečné neregulované přírodní koryto. Po jejím proudu narážíme na panorama Bílých Karpat. Na tomto území je typické pěstování vína a společným znakem je udržování tradic. Každá obec zde slaví hody, které jsou nejrozšířenější na Slovácku. Kunovice mají Jízdu králů, Míkovice dožínky, atd. Na území Dolního Poolšaví se také rozkládá hned několik přírodních lokalit. Je to již zmiňovaná přírodní památka řeka Olšava protékající mezi obcemi Míkovice a Podolí, mezi nimiž leží úsek přírodního koryta. Lokalita je známá a významná z hlediska zoologického, kde se na území Praktické vrchoviny na břehu řeky Olšavy 26

27 nachází místo s výskytem kriticky ohrožené kudlanky nábožné. Další oblastí je rezervace Rovná hora, kde můžeme najít množství chráněného hmyzu, převážně motýlů Charakteristika měst a obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví Kunovice Kunovice se rozprostíjí 3km jižně od Uherského Hradiště v povodí řeky Olšavy. Od roku 1971 byly součástí Uherského Hradiště jako jeho čtvrť. Názvy obce: 1196 Cunovicz, 1222 Cunovih, 1235 de Cunowitz, 1258 Kunowitz - bona Kunicz, 1343 de Chunovicz, 1466 opidum Cunowicz, 1490 tvrz Konowicze, 1551 v městečku Kunowizych, 1592 Kunowicze, 1846 Kunowitz, 1872 Kunowitz Kunovice. Téměř všechnu povrchovou vodu Kunovic shromažďuje řeka Olšava a odvádí ji poblíž Kostelan do Moravy. Obec je archeologicky velmi bohatá, množství nálezů bylo objeveno v bývalé Abrahámově cihelně, Hrabůvce, v Nové čtvrti a Starých horách, ve Štěrkově ulici, v bývalé Nedbalově cihelně a dalších. Zde můžeme najít různé druhy keramiky, ozdob, hrnčířských pecí a dalších materiálů a také velké množství výrazných památek z dob Velké Moravy. V Kunovicích byly dvě tvrze: zeměpanská a šlechtická. Hradišťské obyvatelstvo nazývalo tyto tvrze královským hradem, protože byly viditelné od hradišťského mlýna ležícího na břehu Moravy. Z toho můžeme usuzovat, že mlýny ležely na severním konci Kunovic, poblíž nynější hlavní křižovatky, dříve křižovatky obchodních cest. Od roku 1528 se stala zárodkem k renesančnímu kunovickému zámku, o němž mluvíme v druhé polovině 16. století. Hrad v Kunovicích sloužil jako opevnění proti nájezdům Turků. Před založením města Uherského Hradiště byly Kunovice nejdůležitější lokalitou v kraji, která vystřídala starší Velehrad, Staré Město a Spytihněv. V Kunovicích se stýkaly dvě zahraniční cesty. Jedna směřující ke Strážnici a ke Skalici, druhá k Uherskému Brodu a do Pováží. Podle všech známek v století byly 27

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK 7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ K LIDSKÉMU ŠTĚSTÍ A K ÚSMĚVNÉ POHODĚ PATŘÍ PROSTŘENÝ STŮL, VÍNO A PŘÁTELÉ. HOMÉR SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK

Více

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr.

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz HLUCKÉ noviny Mimořádné vydání 1910 1928 2008 JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008 1 2 Místa, kde se odehrávala hlucká historie: vodní tvrz a kostel. Foto: RB Je to téměř padesát let, co se Hlučané

Více

Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy

Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracovala:

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

Slovácký krúžek v Praze Vědomosť č. 39. Redakèní poznámka

Slovácký krúžek v Praze Vědomosť č. 39. Redakèní poznámka Redakèní poznámka Vážení přátelé, předkládáme Vám další číslo Vědomosti, kterou jsme se snažili postihnout průběh aktivit našeho SlK. Oceňujeme, že naší výzvy k širšímu zapojení se do publikační činnosti

Více

KAM. v Hostětíně a okolí

KAM. v Hostětíně a okolí KAM v Hostětíně a okolí Vážení hosté, jsme velice rádi, že jste se rozhodli strávit nějakou dobu v našem Centru Veronica. Věříme, že v Hostětíně je stále co nového objevovat a že zde strávíte spoustu příjemných

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka Bc. Kamila Doležalová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je vytvořit projekt na podporu cestovního

Více

Integrovaná strategie území Strážnicka Strategie komunitě vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

Integrovaná strategie území Strážnicka Strategie komunitě vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Integrovaná strategie území Strážnicka Strategie komunitě vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Strážnicko, kraj Jihomoravský, www. straznicko mas.cz PROMOTION: Vítejte na Strážnicku, v kraji

Více

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky STRÁŽNICKO MAS STRÁŽNICKO Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí STRÁŽNICE Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky www.straznicko.cz TASOV HROZNOVÁ LHOTA TVAROŽNÁ LHOTA KNĚŽDUB

Více

Časopis moravsko-slovenského pomezí. * 50. Kopaničárské slavnosti * Jak vznikla krajina Bílých Karpat

Časopis moravsko-slovenského pomezí. * 50. Kopaničárské slavnosti * Jak vznikla krajina Bílých Karpat Časopis moravsko-slovenského pomezí BieleKarpaty Bílé 2/2010 Z obsahu: * 50. Kopaničárské slavnosti * Jak vznikla krajina Bílých Karpat * Bílé Karpaty dětskýma očima * Dvojníci vo Vláre Toto číslo je věnováno

Více

Slovácký krúžek v Praze Vědomosť č. 38. Redakèní poznámka

Slovácký krúžek v Praze Vědomosť č. 38. Redakèní poznámka Redakèní poznámka Vážení a milí, předkládáme Vám poslední číslo Vědomosti roku 2007 - roku, kdy náš SlK dovršil 111 let svého trvání. Je úžasné, že se ho jubilant dožívá v plné síle, aktivní, čilý, plný

Více

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 Zájezd do Polska - 31. 8. 2. 9. 2012 - slavnostní průvod účastníků festivalu Z akcí Krúžku Zájezd do Polska 31. 8. 2. 9. 2012 SLOVO STAROSTY Vážení

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE

PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 2011 Publikace_1_cast.indd 1 21.2.11 16:51 Poutník českou a moravskou krajinou je zvyklý na původně gotické, většinou později barokizované kostelíky

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2005 3 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 Místní akční skupiny Zlínského kraje Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 1 Vážení přátelé venkova, právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních

Více

Doudleby. Vybavenost obce Mateřská škola a základní škola Hostinec Kulturní dům Obchod Sportovní areál, hotel

Doudleby. Vybavenost obce Mateřská škola a základní škola Hostinec Kulturní dům Obchod Sportovní areál, hotel Doudleby Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Mateřská

Více

Bílé BieleKarpaty 2/2012. Časopis moravsko-slovenského pomezí. * LIFE+ lepší život pro motýly * Švestky a slivovička, zdraví polovička

Bílé BieleKarpaty 2/2012. Časopis moravsko-slovenského pomezí. * LIFE+ lepší život pro motýly * Švestky a slivovička, zdraví polovička Časopis moravsko-slovenského pomezí Bílé BieleKarpaty 2/2012 30 Kč / 1 Z obsahu: * Pro opravdový folklór musíte na hody a masopusty * TSTTT 2012 * LIFE+ lepší život pro motýly * Švestky a slivovička, zdraví

Více

V kraji vzdělaných benediktinů

V kraji vzdělaných benediktinů Rajhrad Rajhradice Opatovice Holasice Popovice 25 V kraji vzdělaných benediktinů Vítejte v mikroregionu Rajhradsko! vyhlášené architektonické památky, ale také významné krajinné prvky, jako například holasickou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Karel MACEK ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KRAJINY V SOUVISLOSTI S ROZŠIŘOVÁNÍM OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA ZLÍNSKU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov. Lucie Blahušová

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov. Lucie Blahušová Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov Lucie Blahušová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu

Více

Vlastivědný sborník Bystřicka

Vlastivědný sborník Bystřicka Vlastivědný sborník Bystřicka I Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem, 2012 vlastivědný sborník bystřicka I Věnováno Ing. Petru Dvořáčkovi k SEDMDESÁTINÁM Vlastivědný sborník Bystřicka I Vladimír Cisár,

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více