Kořeny lidové kultury na Kunovsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kořeny lidové kultury na Kunovsku"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Kořeny lidové kultury na Kunovsku Diplomová práce Autor práce: Jana Kučerová Vedoucí práce: Mgr. Ladislava Košíková Oponent práce: doc. Mgr. Jarmila Vondrová Brno 2011

2 Bibliografický záznam KUČEROVÁ, Jana. Kořeny lidové kultury na Kunovsku. [The folk culture roots of region Kunovsku]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér taneční pedagogiky/taneční pedagogika, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislava Košíková. Anotace Diplomová práce Kořeny lidové kultury na Kunovsku zpracovává lidovou kulturu, tradice, kroj a tance na Kunovsku. V první části popisuji stručné národopisné rozdělení a charakteristiku oblastí Slovácka. V dalších částech se zaměřím na mikroregion Dolního Poolšaví, etnografickou polohou Kunovska a obce. Dále se budu zabývat jeho obyčeji, tanci a popisuji lidový kroj. Poslední část práce věnuji historii souborů v Míkovicích, jako zástupci dané oblasti. Annotation Dissertation The folk culture roots of region Kunovsko describes folk culture, costumes, dances and traditions in the Kunovsko area. In the first part, I briefly describe the folklore structure and characteristic of the Slovácko region. Second part is focused on the characteristic of the villages, traditional feasts, dances and costumes which are typical for Kunovsko area and Dolni Poolsavi mikroregion. The last part of the study is focused on the history of the folklore groups in Mikovice village, which represents this area. Klíčová slova Kořeny lidové kultury, folklór, tradice, lidové tance, kroj, Slovácko, Kunovsko, Míkovice Keywords Roots of the folk culture, folklore, traditions, folk dances, folk costumes, Slovacko, Kunovsko, Míkovice

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 17. Května 2011 Jana Kučerová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala mé vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislavě Košíkové za její odborné rady, podporou a obětavost při tvorbě práce, dále Josefu Šobáňovi za poskytnutí informačních zdrojů a osobních poznámek a manželům Foltýnovým za jejich osobní poznatky. V neposlední řadě mé rodině, sestře a příteli Pavlu Trubačíkovi za motivaci nutnou k dokončení studia.

5 Obsah ÚVOD NÁRODOPISNÉ VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA REGIONŮ SLOVÁCKA PODOBLASTI SLOVÁCKA Podluží Slovácko-hanácká oblast Dolňácko kyjovské Dolňácko strážnické Dolňácko uherskohradišťské Dolňácko uherskobrodské Luhačovské Zálesí Horňácko Moravské Kopanice VYMEZENÍ UHERSKOHRADIŠŤSKÉHO DOLŇÁCKA TANCE NA DOLŇÁCKU MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ, ETNOGRAFICKÁ OBLAST KUNOVSKO CHARAKTERISTIKA MĚST A OBCÍ MIKROREGIONU DOLNÍHO POOLŠAVÍ Kunovice Míkovice Vésky Veletiny Podolí Hradčovice Sady Drslavice Popovice TRADICE UDRŽUJÍCÍ SE NA KUNOVSKU Slovácké hody Jízda Králů Dožínky Fašank... 56

6 Vynášení Mařeny SEDLCKÁ KUNOVSKÁ KROJE NA SLOVÁCKU A KUNOVSKU Popis kunovského kroje HISTORIE A SPECIFIKA FOLKLÓRNÍHO HNUTÍ V OBCI MÍKOVICE GENERACE 70.LET ,,Cestička pod moje okénko, premiéra filmu GENERACE 80.LET SOUČASNÝ SOUBOR ZÁVĚR POUŽITÉ INFOMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ILUSTRACÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA

7 Úvod V mé diplomové práci se zabývám lidovou kulturou Dolňácka se zaměřením na mikroregion Dolního Poolšaví, etnografické oblasti Kunovsko. Toto téma jsem si zvolila na základě zájmu o již zmiňovanou oblast, její kulturu, tradice a taneční projevy. Jelikož žiju na Kunovsku od narození, mám k němu vybudován velmi blízký vztah. Cílem mé práce je odhalení kořenů lidové kultury, objevující se v této oblasti, v kontextu s prolínáním historických a novodobých skutečností v dnešním pojetí folklóru, který produkuje současný soubor Míkovjan. Ráda bych prostřednictví diplomové práce vypracovala hodnotný materiál, který bude sloužit především obyvatelům obce Míkovice jako prostředek pro předávání hlubokého cítění tradic, které pramení z původních zvyklostí místního obyvatelstva. Tato práce je také určena členům souborů a jejich vedoucím, kteří jsou jedni z šiřitelů folklóru a tudíž by měli mít širší etnografické znalosti regionu, ve kterém působí. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První úsek obsahuje členění regionu Slovácka a jeho podoblastí. Věnuji se zde národopisnému vymezení, charakteristice a specifikům jednotlivých regionů. Především se zabývám kulturními projevy spojenými s lidovými obřady a tanci. Ve druhé části popisuji etnografický region Uherskohradišťsko a lidové tance v této oblasti. Jak už jsem se zmínila výše, k této oblasti mám vybudován silný vztah a stejně tak shledávám za důležité, i z hlediska pedagogického, definování místních pohybových aktivit a tanečních projevů. Ve třetí části se podrobněji věnuji mikroregionu Dolní Poolšaví a etnografické oblasti Kunovsko. Popisuji zde historii obcí nacházejících se v této oblasti a udržování jejich místních tradic. Zmiňuji také popis kunovského kroje a stěžejního tance,,kunovské sedlcké. Nedílnou součástí práce je závěrečná kapitola, ve které je popsána historie zdejšího souboru,,slovácký krůžek Burčáci, v dnešní době fungující pod názvem Folklórní soubor Míkovjan. 7

8 1. Národopisné vymezení a charakteristika regionů Slovácka Oblast Slovácka leží v nejjižnějším cípu východní Moravy. Zaujímá velkou rozlohu, a tím patří k významné a rozsáhlé oblasti. Zahrnuje území od obce Napajedla až k soutoku řek Moravy s Dyjí. Hranice tvoří na jihu s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na západě s oblastí Pálavy. Mezi Slováckem a Brněnskem leží masív Ždánského lesa a pahorkatina Strážovská. Sever je lemován Chřiby a východ pásmem Bílých Karpat s největším vrchem Javořinou a Lopeníkem. Středem Slovácka protékají řeky Morava a Olšava s přítoky Kyjovky a Dyje. Slovácko se rozkládá mezi hornatou krajinou a nížinou. Díky tomu zde můžeme vidět i značné odlišnosti v kultuře, charakteru obyvatelstva a způsobu jejich života. K horským oblastem patří Moravské Kopanice, Horňácko. Luhačovké Zálesí je přechodným pásmem mezi Valašskem a Slováckem, které sousedí s Uherskobrodskem. Jednou z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších oblastí je Dolňácko, které leží v pomoraví od Napajedel až k Hodonínu. Směrem od Hodonína na jih se nachází Podluží, jež zasahovalo do rakouského území a ještě v první polovině 19. století nebyly rozdílné známky v krojových oděvech, tancích a zpěvech. Přechodnou část mezi Brněnskem a Podlužím zaujímá území slováckých Hanáků. Všechny zmíněné podoblasti se liší svou lidovou architekturou, krojem, tancem, zpěvem a hudbou. Styl života byl určen právě lokalitou výskytu, proto se v nížinách a rovinných oblastech lidé zabývali spíše rolnickými prácemi, a naopak v horských oblastech najdeme kulturu pasteveckou. Z hudebně tanečního hlediska patří Slovácko k východnímu typu. Archaické tóniny, velmi složitá rytmizace, květná melodie a prudké taneční pohyby jsou jasnou souvislostí s kulturou Slováckou a Slovenskou. Výrazným rysem slovácké lidové hudby je východoslovenský charakter. Nevýslovná citovost, poetičnost a smysl pro melodii jsou znaky lidové písně, které mají ovšem protiklad v temperamentnosti písní a tancům. Mnohdy se můžeme setkat s názorem, 8

9 že,,v lidové písni je pravda. Je to hlavě díky textům, které se inspirovaly životem obyčejného člověka a zachcovaly jej. Můžeme zde nacházet životní sílu a energii, mnohdy doprovázenou jucháním, tleskáním o čižmy či gesty používaných v tancích. Slovácko je charakterizováno především starými tanci párovými tzn. tanci točivými, vířivými a mužským tanečním projevem ve formě cifrování s regionální odlišností. Tento tanec je nazýván,,verbuňk. Je rozšířen po celém Slovácku a můžeme ho rozdělit na verbuňk horňácký, dolňácký, podlužácký a hustopečsko kloboucký. Slovácký verbuňk je jednou z nejvíce uchovávaných forem mužského projevu, a proto byl 25. listopadu 2005 prohlášen za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk, který Česká republika navrhla na toto ocenění již v roce 2004, se zařadil mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Ke starším typům tanců patří mužské tance a taneční hry obratnosti soutěživého rázu. Menší je výskyt tanců dívčích, spíše chorovodových s obřadní tématikou. Velmi rozmanité jsou tance figurální, vycházející z kroků tanců kolových. Jak už bylo zmíněno, tance se v oblastech liší svým charakterem provedení, stylem kroku, jsou zde odchylky v držení těla a gestikulaci, v technice provedení a v celkovém tanečním stylu. Další skupinou, která se zde objevuje, jsou tance obřadního a výročního charakteru. Obřady, obyčeje a zvyky patří odjakživa ke společenskému životu člověka, byly součástí rodinného života na vesnici a měly velkou úlohu v životě člověka. K významným okamžikům rodinného cyklu patřily narození, svatba, úmrtí. Hlavním impulsem bylo vnímání střídání letního a zimního slunovratu, a také jarní a podzimní rovnodennosti. Přelomovým mezníkem, od kterého se počítal opět nový rok, byl zimní slunovrat. K jarnímu období se vztahovaly obyčeje a rituály, které podporovaly růst nové vegetace a nového života. Naopak v zimním období se rituály soustředily na poděkování a ochranu úrody a celého příbytku, ochranu života a dobytka. Přisuzovala se jim kouzelná magická síla. Součástí obřadů byla řada tanců obřadního magického charakteru. Mnohé z nich se tradují dodnes. Nejvýznamnějšími svátky, které do dnešní doby můžeme vidět jak 9

10 na celém území České republiky, tak na celém světě, jsou Masopusty (fašanky). Jde o svátky spojené s velikonočními zvyklostmi (Smrtná neděle, Květná neděle, Velikonoční pondělí), májové a letniční svátky (stavění máje a jízdy králů), dožínky, hodové slavnosti, advent a dobu vánoční (Mikuláš, Den svaté Lucie, Štědrý večer, Svátek svatého Štěpána). Obr. 1 Mapa jižní Moravy s vymezením národopisných regionů 10

11 1.1. Podoblasti Slovácka Podluží Obce: Jižní Podluží: Ladná, Stará Břeclav, Poštorná, Chorvatská Nová Ves, Hlohovec, Kostice, Lanžhot, Tvrdonice, Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves Severní Podluží: Mikulčice, Lužice, Josefov, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Prušánky Podluží se nachází v nížinaté oblasti, bohaté na vinice a lidovou kulturu. Zaujímá území od Hodonína až po Břeclavsko, při soutoku Moravy s Dyjí. Podluží můžeme rozdělit na jižní a severní. Tato oblast je považována za jednu z nejbohatších a nejkrásnějších. Je bohatá na rozmanité lidové písně, hudbu a tanec. Paralelně je udržovatelkou lidových zvyků a tradic, se kterými se setkáváme v průběhu celého roku. Taneční repertoár Podluží je velmi široký a tvoří ho několik vývojových vrstev, které můžeme do dnešní doby sledovat. Mezi nejstarší tance patří hošije s vrtěnou a verbuňk, první zmínky o nich nacházíme již na počátku 19. století. Nejzajímavější je již zmíněný mužský tanec hošije, který do dnešní doby nese obřadní charakter. Dalším zmiňovaným tancem je vrtěná, která patří do párových vířivých tanců. Významným mužským tancem na Podluží je velmi populární verbuňk. V rámci lidových zvyků zde můžeme sledovat hojnost figurálních tanců a her. K tanci hrával dříve gajdoš se dvěma houslisty, postupem času se z hudebního doprovodu stala muzika hudecká a v dnešní době muzika cimbálová. 11

12 Slovácko-hanácká oblast Obce: Čejkovice, Čejč, Kobylí, Brumovice, Vrbice, Bořetice, Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Rakvice, Krumvíř, Klobouky u Brna, Diváky, Těšany, Žarošice, Archlebov, Věteřov Další krajinově nížinatou oblastí, ve které nacházíme podobnosti s hanáckými znaky, je Slovácko-hanácká oblast. Hanácké prvky se projevují v kroji, písních a tancích a samozřejmě i v nářečí. Nejznámějším a nejstarším tancem, který je zde uchováván a stále prezentován na hodových slavnostech, je zavádka. Zavádku popisuje množství spisovatelů, sběratelů, a etnografů, ke kterým patří například Jan Herbera, bratři Mrštníkovi, Augusta Šebestová, Jakub Vrba, František Bonuš nebo Zdena Jelínková. Mimo Zavádku se zde objevuje mužský tanec skočná, dále verbuňk, taneční hry, figurální tance a také kolové tance. Z obřadních tanců se kromě čeho?? dochoval tanec válení dýní, kdy ženy chytají muže a snaží se je posadit na koš se senem. Tento obřadní tanec se prezentuje na hodových slavnostech. 12

13 Dolňácko Dolňácko v Dolním Pomoraví tvoří střední část Slovácka. Dělí se na Dolňácko kyjovské, Dolňácko strážnické, Dolňácko hradišťské a Dolňácko uherskobrodské. Je velmi rozsáhlým územím s četnými kulturně významnými regiony, které jsou bohaté na tradice a lidové umění. Každý z těchto regionů má svou odlišnou temperamentnost v hudbě i tanci. Spojujícím prvkem můžou být podobné tradice, které jsou zde stále živé a uchovávají se i s ohledem na krajové obměny Dolňácko kyjovské Obce: Severní: Kyjov, Kelčany, Osvětinamy, Vracov Jižní: Milotice, Vracenovice, Ratíškovice, Dubňany, Mutěnice, Hovorany, Svatobořice, Mistřín Kyjovské Dolňácko se rozprostírá mezi Uhersko-Hradištskem, Strážnickem, územím Hanáckých Slováků a Podlužím. Na severu sousedí s Chřiby, na jihu sahá až k řece Moravě. Hlavním centrem Kyjovska je město Kyjov, podle něhož se nazývá celá oblast. Kyjovsko je rozděleno na dvě části, a to na severní a jižní. 13

14 Patří k oblastem, kde se do dnešní doby setkáváme s neobvyklou intenzitou udržování lidových tradice ať už lidové písně, hudby či kroje. Hudební a taneční stránka je velmi svébytná a výrazná, pramení z osobitého rázu této oblasti. Tanec je zde velmi výrazným artefaktem, který se rozkošatil do několika forem a stylů s odlišnostmi jak krokovými, tak hudebními. Základním tancem Kyjovska je točivý párový tanec skočná a mužský tanec verbuňk Dolňácko strážnické Obce: Petrov, Sudoměřice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Tasov, Hroznová Lhota, Kozojídky, Žeraviny Tanec a hudba na Strážnickém Dolňácku mají dlouhou tradici. Tančí se při nejrůznějších slavnostech a příležitostech, rodinných oslavách, svatbách, obřadech a při různých zvycích v ročním cyklu. První zprávy, které vypovídají o zájmu o tanec a hudbu, jsou zaznamenány již v prvních sbírkách a písních Bartošových. 14

15 ,,Na dožínky sobotní vysílala každá poddaná dědina své nejlepší hudce, zpěváky, tanečníky, skakouny a zápasníky na strážnický zámek. Kdež před panstvem závodili. Vítězům dostávalo se odměny.. 1 Jsou zde zastoupeny všechny základní druhy tanců, a to od mužských skočných tanců verbuňků přes tance točivé danaje až po figurální a kolové tance. Velkou skupinu zde tvoří také taneční hry a pohybově hudební zábava Dolňácko uherskohradišťské Obce: Uherský Ostroh, Polešovice, Nedakonice, Kostelany, Boršice, Zlechov, Tupesy, Velehrad, Modrá, Staré Město, Mařatice, Sady, Kunovice, Huštěnovice, Zlechov, Jankovice, Babice apod. Dolňácko-Uherskohradišťská oblast se rozkládá po březích řeky Moravy. Ústředním tancem celé oblasti je tanec párový točivý nazývaný sedlcká. Vedle sedlcké zde byl, a do dnešní doby je, také silně zastoupen improvizovaný mužský taneční projev 1 Bartošova pozůstalost uložená ve Státním archivu Brně 15

16 verbuňk, dříve čardáš nebo cifra. Používal se v rozvinutější podobě především v rámci souborové činnosti. Velké zastoupení zde měli tance figurální. Podrobněji bude tato oblast charakterizována v kapitole Dolňácko uherskobrodské Obce: Hluk, Vlčnov, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Slavkov, Šumice, Bánov, Komňa, Nivnice, Těšov, Havřice, Veletiny Uherskobrodsko je přechodnou částí mezi oblastí, která charakterizuje tance z Pomoraví a tance náležící horské oblasti. Díky horské oblasti sousedící s Uherskobrodskem se do kulturních i tanečních projevů dostávají prvky Valašska a Slovenska. Nejvýznamnějšími a nejznámějšími tanci, které se zde objevují společně se sedlckými, jsou mužské tance obřadního charakteru tzv. zbojnické, mečové tance 16

17 z oblasti Bystřice pod Lopeníkem, z Komně a ze Strání. Příkladem dalších charakteristických tanečních projevů pro tyto oblasti mohou být podšable ze Strání, bobkovníci z Bystřice pod Lopeníkem a skakúni z Komně. Dříve se zde objevoval i tanec verbuňk (čardáš), ale v dnešní době ho již nenajdeme. Můžeme ho vidět pouze ve formě cifrování Luhačovské Zálesí Obce: Újezdce u Luhačovic, Luhačovice, Pozlovice, Bojkovice, Otrokovice, Vizovice a dalších 46 obcí. Luhačovské Zálesí je přechodnou oblastí mezi Slováckem, Valašskem a Hanou. Je to oblast velmi zpěvná s velkým množstvím základních tanečních kroků, které jsou rozloženy do téměř padesáti obcí. Nalezneme zde tance točivé (kúlaná, točená, podtáčená, šátečková), figurální, obřadní i tance mužského rázu s prvky tanečních her a cifrování. K nejvýznamnějším sběratelům působícím na Luhačovském Zálesí patřil Josef Černík, který je i v současnosti významnou studnicí záleského folklóru. 17

18 Horňácko Obce: Velká nad Veličkou, Hrubá a Malá Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Vápenky, Suchov, Lipov, Louka Horňácko je oblastí, které vévodí Malá a Velká Javořina, nejvyšší hora Bílých Karpat. Horňácko se skládá z deseti obcí, ve kterých se bohatě udržují lidové tradice, písně i tance. Dochovala se zde nejstarší forma točivého tance sedlácká. Společná symbióza tance, zpěvu a výrazu pohybu vytváří neobyčejný celek, který je navíc obohacen improvizovanými figurami tanečníka. O této souhře napsal F. Bonuš ve svých studiích následující:,,nejmocnější pružinou a nejpevnější oporou lidového zpěvu byla domácí hudba a tance. Starosvětská muzika byla něco docela jiného nežli jsou muziky nynější: tři uměny domácí z jednoho a téhož ducha národního vyrostlé, spojily se tu v ladný celek. Zpěv, hudba i tanec týmž rytmem se nesly, ze všech vanul týž duch národní, proto všechny tři ve svém harmonickém spojení kouzlem 18

19 neodolatelným působily na mysl vnímavou a v tomto spojení národní tanec byl výkonem a požitkem skutečně uměleckým. 2 Dalšími významnými osobnostmi, kteří se o zpěvu a hudbě na Horňácku vyjadřovali ve svých dílech, byli například Leoš Janáček a František Bartoš ve společné sbírce Národní písně moravské. Sedlácká není jediným tancem vyskytující se na Horňácku. Objevují se zde také tance figurální a taneční hry, které jsou často provozovány při obřadních rituálech (svatby, fašanky, a jiné). Hudební doprovod tanců na Horňácku se vyvíjel stejně jako taneční figurace. Z hudby gajdošské je nyní převážně hudba hudecká nebo cimbálová Moravské Kopanice Obce: Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec, Žítková, Strání, Korytná, Březová apod. 2 Několik slov o lidových písních moravských ve druhé písňové sbírce Národní písně moravské (Brno 1889) na straně XXXVIII 19

20 Moravským Kopanicím vévodí jeho středová obec Starý Hrozenkov. Kolem Hrozenkova se rozprostírá velké množství horských osad, které jsou rozloženy po okolních kopcích Bílých Karpat. Díky hornaté oblasti a izolovanosti od civilizace jsou do dnešní doby v obcích uchovány tance se starobylou formou krokových variací, tzv. hrozenská sedlcká. V blízkosti slovenských hranic se můžeme přesvědčit o vlivu sousedního státu, který se promítnul nejen do charakteru tance. Došlo k obohacování cifer a tanečních figur slovenskou živelností, proto se na Kopanicích objevují i zvedačky na klb, jež ovšem nebyly vždy s radostí vítány staršími tanečníky, kteří s vývojem směrem k poslovenšťování tance příliš nesouhlasili. Slovenské prvky se objevují především na Žítkové, která leží na pohraničí moravskoslovenském. Jasné vlivy Slovenska můžeme spatřit na Kopanicicích i v několika jejich čardáších. Jsou to prechýtaný čardáš a prešlapávaný čardáš. Můžeme zde nalézt i mužský verbuňk, ale samozřejmě v daném charakteru oblasti se specifickými prvky. V Bartošově pozůstalosti můžeme najít také zmínky obyvatel o tomto vnitřním problému a nesouhlasu obyvatel Kopanic s vývojem kulturních tradic: Pitěnský taněc, to je mi za taněc, to len hore, dolu, hore, dolu. Ale hrozenský taněc, to je taněc: zadkovac, predkovac, ricú zakrúcic, aj nohámi cifrovac. 3 K tancům na kopanicích hrála gajdošská muzika nebo gajdy či malá hudecká muzika. 3 Bartošova pozůstalost uložená ve Státním archivu v Brně 20

21 2. Vymezení uherskohradišťského Dolňácka. Kolem toku řeky Moravy a dolního toku Olšavy nacházíme oblast, kde se rozprostírá uherskohradišťské Dolňácko. Tato oblast je rovinná s úrodnou půdou s loukami a lesy, které se táhnou po obou březích řeky Moravy od Uherského Hradiště, Starého Města až po Napajedla. V lesích u Napajedel leží dvě obce Žlutava a Halenkovice, které byly dříve osídleny obyvatelstvem z Valašska. Časem se ovšem kulturně přizpůsobily okolním osadám. Na levém toku řeky Moravy se rozkládají obce Kněžpole, Bílovice a Topolná. V Bílovském zámku pobýval Josef Mánes, jež byl zdejším krajem a životem místních lidí natolik okouzlen, že mu byly inspirací v jeho dílech. Model Veruny Čudové a Jana Postavy ze sousedních Březolup, je do dnešní doby jedním z jeho nejznámějších děl. Na jihu se uherskohradišťské Dolňácko rozšiřuje do dolního Pomoraví. Obce po pravém břehu řeky Moravy se skrývají v podhůří Chřibů s původně pasekářským osídlením. Leží zde obce Kudlovice, Jankovice, Velehrad, Tupesy, Břestek, Buchlovice, které sousedí s Luhačovickým Zálesím. V centru Dolňácka se nachází obce Jarošov, Mařatice, Staré Město, Sady, Kunovice a Podolí, které tvoří jádro Dolňácka. Velkým kulturním centrem celého Dolňácka je bez pochyby město Uherské Hradiště, které může být pokládáno za srdce Slovácka. Můžeme zde najít množství historických pamětihodností a velké množství kulturního vyžití. Jedním z nejvýznamnějších center, které soustřeďuje cenné kulturní dědictví našich předků, je Slovácké muzeum. Nabízí návštěvníkům stálou národní expozici Slovácka, ale také své specifické tematické oborové výstavy. K muzeu patří i soubor staveb s památkami lidového stavitelství a expozicí bydlení a kovářství v Topolné. V galerii Slováckého muzea můžeme také shlédnout stálou expozici Umění jihovýchodní Moravy i díla současných malířů Slovácka. Slovácko je také místem archeologických lokalit z dob Velké Moravy (Sady, Modrá, Staré Město a Osvětimany). Uherskohradišstko není jen oblastí kulturní historickou, ale také oblastí vinařskou s významnou lokalitou Mařatice s historickou expozicí vinných sklepů i vinic. 21

22 Velehrad je znám svou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, která je po dlouhá léta cílem mnoha poutníků, kteří se zde shromažďují v den svátku Cyrila a Metoděje. Nedaleko Velehradu se tyčí Archeoskanzen Modrá. Kulturně obohacuje obdivovatele života starých Slovanů řadou zajímavých expozic, kulturních akci a pořadů. Uherskohradišťské Dolňácko je výjimečné pestrostí krojů i zachovalou lidovou architekturou. Obr. 2 Model Veruny Čudové a Jana Postavy 2.1. Tance na Dolňácku Jak už bylo výše zmíněno, nejvíce prezentovaným a ústředním tancem Uherskohradišťského Dolňácka je starý párový točivý vířivý tanec, který je nazýván sedlcká. Točivý vířivý tanec má volnou strukturu a volnou vazbu. Skládá se z předzpěvu, společného víření a individuálního projevu tanečníka a tanečnice. Nejstarší zprávy o sedlckých okolo Uherskohradišťska můžeme dohledat v rukopisech Františka Bartoše a v jeho sbírce Národní písně moravské, která byla 22

23 vydána roku Zde je uvedena pod číslem 501 píseň s názvem,,má milá orala s černýma volama pocházející z Bílovic u Uherského Hradiště. V dané sbírce je uvedena jako sedlcká a můžeme zde najít také její popis. Popis F. Bartoše, sedlcká z Bílovic:,,Chlapec zazpívá jednu nebo dvě sloky písně, hudba ji zahraje, pár se otočí na místě vpravo, vlevo a zas vpravo. Potom zazpívá zas ona a hudba i tanec se opakuje. Obr. 3 Charakteristika sedlckých písní Obr. 4 První zápisy písní k sedlckému tanci Písně tanečního typu sedlckých z Bílovic jsou uvedeny také v oddílu XIII. Písní hudeckých uloženy pod číslem Další zprávy o sedlckých můžeme najít ve dvou případech, a to v dotaznících F. Bartoše, které mu zaslali učitelé místních škol jednotlivých obcí. V těchto materiálech máme vepsané písně a tance z Kunovic.,, zpívají starší hosté písně starší, při nichž jeden pár tančí.tanečník zpívá sám a hudebník jej doprovází, hudebník jeho nápěv opakuje a párek poskoky a různými obraty tanec na místě provádí 4 Jedna z tanečních písní,,kdyby mě máti na trávu dala je uvedena v tomtéž fondu na straně 167 jako charakteristika z Tučap označená názvem sedlcká. S podobnými 4 srov. Bartošova pozůstalost ve SA Brno, sign. G 33/K 5 dotazník. Fol. 22n Kunovice, fol. 67 Tučapy 23

24 charakteristikami se setkáváme i u učitele Josef Hodka z Jaborovce, z roku Podle jeho zápisů jde o tanec složený z předzpěvu tanečníka a tanečnice a následného společného víření bokem u sebe oběma směry. Tato varianta sedlcké se objevuje ve více vesnicích na Uherskohradišťsku. Jelikož forma je stejná a značně jednoduchá, byla velmi rozšířená. Tanec se objevuje v Kunovicích, Polešovicích, Ořechově, Nedakonicích, Bílovicích, Topolné, Březolupech, Jalubí, Častkově a jinde. Třetí varianta je improvizovaný a individuální projev spojen s volným točením tanečnice a ciframi tanečníka, ovšem někdy tato část v tanci chybí. Sedlcká nebyla vždy označována pod tímto názvem. Pro ni se našlo i jiné pojmenování jako súsedská, vrtěná nebo podle názvu pojmenované obce jako častkovská, hucká, ve Starém Městě staroměstská. Někdy můžeme najít více figur v jednom tanci. Figury bývají obohaceny typickým prvkem, který je specifický pro jednotlivé vesnice, který může být také velmi archaický. V Janáčkových popisech můžeme najít souvislosti s lašskými starodávnými a pradávnými figuracemi tance horňácké sedlcké. Obr. 6 Popis společenských her a tanců str.1 Obr. 5 Popis společenských her a tanců str.2 5 Spis Život moravských Slováků, uloženo ve Slováckém muzeu Uherském Hradišti ( sign. H 260, VIII 1/39 ) 24

25 Vedle sedlckých, je zde velmi silně zastoupen mužský tanec, který se skládá z improvizovaného tance, skoků a cifer. Známý je pro nás pod názvem verbuňk. Na Uherskohradišťsku máme hned několik variant verbuňku, které se liší regionálním projevem ciframi a figurami. Verbuňk se tančil v rozvinutější podobě v rámci souborové činnosti. Podobně tomu tak bylo i v nedalekých obcích v Napajedlích, Kudlovicích a Topolné, kde se objevoval po vzoru tanečníků z Hradišťanu, Doliny a tanečníků z Míkovic ze souboru Míkovjan. Osobnostmi verbířů jsou například M. Kropáček, F. Vališ, V. Kolaja, H. Plevák, J. Trubák, J. Bazala a Erik Feldvábl. V této oblasti mají velké zastoupení tance figurální, specifické svou početností a rozmanitostí. Patří mezi ně například husar, husárka, Na tom mostě, sviňák, šlapák, vrťák, štajerka, tetka, bajeryš. Figurální tance jsou rozšířeny po celém Dolňácku a jeho okolí. Zvláštní skupinou figurálních tanců jsou hopany - tance obohaceny o vyzvednutí tanečnice. Další skupinou jsou trojicové tance například jatelinka, zahradnická valášek šátečkový a hruška. Velké množství tanců obsahuje pracovní témata jako ševcovská, řeznická nebo témata svatební, tzn. kolona ze Starého Města. Objevují se také tance z období fašanků, například tance na konopě. Nejstaršími tanci jsou tance obřadní, které se vážou na výroční obřady. Tradice většiny těchto tanců je na Dolňácku dosud živá. Vyskytují se zde například královničky, starobylý chorovodový dívčí obřadní tanec vynášení smrti, létečko, na fašanky skákání na konopě, podšable a další. Vedle těchto tanců se hojně vyskytují kolové tance polky, třasáky, mazurky a také taneční hry (hojačky, holůbek, jež, kačer, mašina, trefa). 25

26 3. Mikroregion Dolní Poolšaví, etnografická oblast Kunovsko Oblast, kterou protéká řeka Olšava ležící na jihozápadní straně Zlínského kraje a severního Slovácka, nazýváme mikroregionem Dolní Poolšaví. Je krajinou spíše nížinatého charakteru s osobitou kulturou, krojem, nářečím, obyčeji, tancem a hudbou. Dolní Poolšaví je seskupení obcí, které bylo založeno v roce 2005 na ochranu svých zájmů v oblasti rozvoje mikroregionu a svébytného kulturního projevu v dané lokalitě, cestovního ruchu a v různých činnostech občanů. Dolní Poolšaví tvořilo vždy vůdčí sílu kulturního života na Uherskohradišťsku a v minulosti bylo dokonce centrální oblastí uchovávající lidovou kulturu na Slovácku. Je to především díky osobitému rázu každé z přítomných obcí, kde se stále ve velké míře udržují tradiční obyčeje v archaických podobách, či uchování již zanikajících tanců a překrásného lidového kroje. Mikroregion tedy sdružuje devět členů, z nichž tři z nich jsou zároveň městskými částmi Uherského Hradiště. Jsou to obce Kunovice, Podolí, Popovice, Hradčovice, Drslavice, Veletiny a městské části Sady, Vésky a Míkovice. Je to krajina o rozměru ha s počtem více než obyvatel. Krajinu můžeme rozdělit do dvou částí. Jednu část tvoří okolí Kunovic ležící na území Dolnomoravského úvalu s protékající řekou Olšavou, což je jedinečné neregulované přírodní koryto. Po jejím proudu narážíme na panorama Bílých Karpat. Na tomto území je typické pěstování vína a společným znakem je udržování tradic. Každá obec zde slaví hody, které jsou nejrozšířenější na Slovácku. Kunovice mají Jízdu králů, Míkovice dožínky, atd. Na území Dolního Poolšaví se také rozkládá hned několik přírodních lokalit. Je to již zmiňovaná přírodní památka řeka Olšava protékající mezi obcemi Míkovice a Podolí, mezi nimiž leží úsek přírodního koryta. Lokalita je známá a významná z hlediska zoologického, kde se na území Praktické vrchoviny na břehu řeky Olšavy 26

27 nachází místo s výskytem kriticky ohrožené kudlanky nábožné. Další oblastí je rezervace Rovná hora, kde můžeme najít množství chráněného hmyzu, převážně motýlů Charakteristika měst a obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví Kunovice Kunovice se rozprostíjí 3km jižně od Uherského Hradiště v povodí řeky Olšavy. Od roku 1971 byly součástí Uherského Hradiště jako jeho čtvrť. Názvy obce: 1196 Cunovicz, 1222 Cunovih, 1235 de Cunowitz, 1258 Kunowitz - bona Kunicz, 1343 de Chunovicz, 1466 opidum Cunowicz, 1490 tvrz Konowicze, 1551 v městečku Kunowizych, 1592 Kunowicze, 1846 Kunowitz, 1872 Kunowitz Kunovice. Téměř všechnu povrchovou vodu Kunovic shromažďuje řeka Olšava a odvádí ji poblíž Kostelan do Moravy. Obec je archeologicky velmi bohatá, množství nálezů bylo objeveno v bývalé Abrahámově cihelně, Hrabůvce, v Nové čtvrti a Starých horách, ve Štěrkově ulici, v bývalé Nedbalově cihelně a dalších. Zde můžeme najít různé druhy keramiky, ozdob, hrnčířských pecí a dalších materiálů a také velké množství výrazných památek z dob Velké Moravy. V Kunovicích byly dvě tvrze: zeměpanská a šlechtická. Hradišťské obyvatelstvo nazývalo tyto tvrze královským hradem, protože byly viditelné od hradišťského mlýna ležícího na břehu Moravy. Z toho můžeme usuzovat, že mlýny ležely na severním konci Kunovic, poblíž nynější hlavní křižovatky, dříve křižovatky obchodních cest. Od roku 1528 se stala zárodkem k renesančnímu kunovickému zámku, o němž mluvíme v druhé polovině 16. století. Hrad v Kunovicích sloužil jako opevnění proti nájezdům Turků. Před založením města Uherského Hradiště byly Kunovice nejdůležitější lokalitou v kraji, která vystřídala starší Velehrad, Staré Město a Spytihněv. V Kunovicích se stýkaly dvě zahraniční cesty. Jedna směřující ke Strážnici a ke Skalici, druhá k Uherskému Brodu a do Pováží. Podle všech známek v století byly 27

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková DOLŇÁCKO Monika Zachová, Iva Holomčíková Malebné údolí, vymezené historickými územími Moravy a Slovenska, úrodný kraj podél řeky Moravy. Na severu sousedí s Valašským královstvím, na východě jej hřebeny

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 Určeno pro pěší turistiku,cykloturistiku (trek,mtb) Ubytování: 3 noci v RS Ječmínek v Osvětimanech,3-6 L pokoje.jednodušší

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Termín konání: sobota 29 srpna. sobota 5. září 2015

Termín konání: sobota 29 srpna. sobota 5. září 2015 Termín konání: sobota 29 srpna. sobota 5. září 2015 Ubytování: Bzenec, Hotel a Penzion Junior. Ubytování v penzionu je ve studiích, vždy 2 pokoje se společným sociálním zařízením. K dispozici pro celý

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

(31 KM, NENÁROČNÁ TRASA)

(31 KM, NENÁROČNÁ TRASA) NÁŠ TIP: Propojení památkových domků pro cyklisty prostřednictvím tras vedených po cyklostezkách, cyklotrasách, případně silnicích II. a III. třídy. Začít i ukončit Vaše putování můžete kdekoli na trase,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 17) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 17) www.kct-slovan-pardubice.info Termín konání: 30. srpna 6. září 2014 Ubytování: penzion Anděl a Sluníčko. Penziony jsou umístěny v areálu velkobílovických vinných sklepů, v části Belegrady. Penziony jsou od sebe vzdáleny asi 100 m.

Více

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA Cimbálová muzika Notečka z Břeclavi Charvátské Nové Vsi vznikla koncem roku 2006 a v současné době se skládá ze dvanácti členů. Pod uměleckým vedením Vladimíra Beneše se muzika

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Moravské kroje. Pavlína Poláčková 4.A

Moravské kroje. Pavlína Poláčková 4.A Moravské kroje Pavlína Poláčková 4.A Na úvod Moravské kroje patří k lidové tradici. Bohatství a úroda krajiny se odrazily na výzdobě krojů. Například na jižní Moravě jsou kroje mnohem zdobenější než třeba

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků. Mimořádné číslo vydané u příležitosti křtu knihy Divizní generál Ondřej MÉZL v kontextu doby Březen 2011 Po oznámení kapitulace v noci z 8. na 9. května opustila německá vojska své obranné postavení u

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Jihomoravský kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_17 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE Příloha 3 Srovnávací analýza potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Karpat v České republice RNDr. Jan Bína, CSc. Brno, duben 2015 Úvod Předkládaná

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE ZLECHOV

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE ZLECHOV STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE ZLECHOV 2015 2020 Zpracovatel Promea s.r.o. Prušánky 132 696 21 Prušánky www.promea.cz Řešitel zakázky: Ing. Klára Osičková E-mail: osickova@promea.cz Tel: (+420) 725

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra Příloha č. 8 Pravidel MAS Seznam členů / partnerů MAS Název MAS: Celkový počet členů MAS: Subjekty zastupující soukromý sektor: MAS Východní Slovácko 29 17 členů 58,6 % Název subjektu FO/ 1. Juraj Dankanin

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI Kde nás hledat? www.vychodni-morava.cz Témata Přehled o regionu Aktivní dovolená Lázně, wellness Novinky, zajímavosti, akce Kroměříž brána k Východní Moravě Praha Kroměříž

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Chřiby sever a Kroměřížsko VE DNECH 30.5. - 2.6.2013

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Chřiby sever a Kroměřížsko VE DNECH 30.5. - 2.6.2013 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Chřiby sever a Kroměřížsko VE DNECH 30.5. - 2.6.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v ubytovně Sokolovna Roštín

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl08 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 6. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl08 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 6. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl08

Více

17644/80, Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80,

17644/80, Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80, Strana 1 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 3.listopadu 1980, čj. o zřízení chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty", rozprostírající se na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště,

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích

Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích Obec Holasovice umístění - okres Opava, kraj Moravskoslezský obec Holasovice se nachází mezi městy Opava (10 km) a Krnov (13 km) od roku 1964 integrovaná

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

J í z d a k r á l ů v e V l č n o v ě 27. - 29. 5. 2016

J í z d a k r á l ů v e V l č n o v ě 27. - 29. 5. 2016 J í z d a k r á l ů v e V l č n o v ě 27. - 29. 5. 2016 Král: Šimon Pešl Pobočníci: Filip Balajka, Tomáš Šobáň Ročník 1998: Zástupce ročníku: Adam Hradílek Chlapců: 14 (ze 16) Děvčat: 14 (16) PÁTEK 27.

Více

Rožnovský pivovar. Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Richard Sobotka

Rožnovský pivovar. Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Richard Sobotka Rožnovský pivovar Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Richard Sobotka Richard Sobotka Rožnovský pivovar Historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. Tato publikace

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_10

Více

Podstárek: Bál jsem se, že si dnes na sebe nedáš sváteční kroj ale hodíš na sebe černý hábit a k tomu smrtící zbroj.

Podstárek: Bál jsem se, že si dnes na sebe nedáš sváteční kroj ale hodíš na sebe černý hábit a k tomu smrtící zbroj. BORŠICKÉ HODY 2014 U mladšího stárka: Podstárek: Boršický kopec jsme vyšlapali, skoro půl dědiny prošli, cesta byla dlouhá a zásoby vína nám skoro došly. K mladšímu stárkovi jsme ale trefili, šak si garáž

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tradiční výrobek Slovácka. Přehled výrobců

Tradiční výrobek Slovácka. Přehled výrobců Tradiční výrobek Slovácka Přehled výrobců Tradiční výrobek Slovácka Tradiční výrobek Slovácka projekt Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu se sídlem v Uherském Hradišti a Slováckého muzea

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 330 Přerov - Břeclav S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 Warszawa 4250 4210 4 3 3 Sp 1770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

8. a 9. září 2012 uherské hradiště

8. a 9. září 2012 uherské hradiště slovácké slavnosti vína a otevřených památek 8. a 9. září 2012 uherské hradiště slovácké slavnosti vína a otevřených památek Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti jsou jedinečnou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více