Zápis č. 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne 22.06.2015 v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici"

Transkript

1 Zápis č. 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici Přítomno: viz. prezenční listina 11 členů OZ, od 18,30 hod. 12 členů OZ Omluveni: Jiří Hamerník, Bc. Adam Hrůza, Petr Malásek (přítomen od 18,30 hod.) Občanů přítomno: 16 Program: 1) Zahájení 2) Slib nového člena zastupitelstva obce - Lubomír Janata 3) Kontrola plnění usnesení z jednání OZ ze dne ) Zpráva kontrolního výboru 5) Roční závěrka obce Novosedly za rok ) Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok ) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 8) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly 9) Smlouva o výpůjčce 1/2015/Výp 10) Smlouva o výpůjčce 2/2015/Výp 11) Dotace na slavnost vinobraní v r ) Žádosti o umožnění odkoupení pozemků z vlastnictví obce 13) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce výstavba cesty přes Janův vrch 14) Doplnění vybavení dětského hřiště 15) Zpráva o činnosti rady 16) Diskuze 17) Usnesení a závěr ad 1) Zahájení Starosta obce Novosedly zahájil jednání obecního zastupitelstva přivítáním přítomných a zkonstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas v souladu s jednacím řádem. Materiály obdrželi všichni členové zastupitelstva obce spolu s pozvánkou. Konstatoval, že je přítomno 11 členů Zastupitelstva obce Novosedly a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. ad 2) Slib nového člena zastupitelstva obce Starosta přivítal pana Lubomíra Janatu a požádal jej, aby přednesl slib člena OZ a následně jej vyzval k podpisu předneseného slibu. Poté přijal jím složený slib a blahopřál mu k členství v Zastupitelstvu obce Novosedly. Starosta navrhnul zastupitelstvu, aby odměna, za výkon funkce zastupitele, stanovená usnesením zastupitelstva obce na jednání dne ve výši 400,-Kč, byla p. Lubomíru Janatovi stanovena od

2 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje počínaje dnem odměnu za výkon funkce zastupitele, panu Lubomíru Janatovi, ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce na jednání dne Starosta přednesl program jednání a vyzval zastupitele k návrhům na doplnění. Ing. Mikuška navrhuje, aby bod 14) přednesla pí. Grunertová, která jej předložila k projednání. Další návrhy nebyly vzneseny. Usnesení č. 2 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání s tím, že bod 14) přenese pí. Grunertová. Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Kateřina Grunertová a Ing. Milan Masařík. Do návrhové komise byli navrženi p. Pavel Lukeš, p. Petr Lukeš a p. Richard Korenko. Řízením jednání zastupitelstva pověřil Bc. Kollmannovou. Zapisovatelkou byla jmenována Zdenka Pecová. Usnesení č. 3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Pavel Lukeš, p. Petr Lukeš a p. Richard Korenko. ad 3) Kontrola plnění usnesení z jednání OZ ze dne Zastupitelstvo na svém jednání ze dne schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2015/DOT až 10/2015/DOT. Všechny tyto smlouvy byly oboustranně podepsány a příslušné částky vyplaceny jednotlivým organizacím. Zastupitelstvo schválilo prodej obecních pozemků. Tyto prodeje byly uskutečněny a uvedené pozemky jsou již zapsány v katastru nemovitostí nebo čekají na zápis. Zastupitelstvo pověřilo starostu vyzvat zástupce Česko-bratrské církve o doplnění žádosti o dotaci, tak aby byla v souladu se zákonem. Výzva byla předána dne zástupci církve, avšak do dnešního dne nebyla doplněna. Zastupitelstvo pověřilo radu obce vypracováním návrhu na umístění fittnes prvků na vytipované lokality v obci s termínem splnění do tohoto dnešního jednání obecního zastupitelstva. Jak je patrno z programu dnešního jednání a jednotlivých zápisů z rady, tento úkol nebyl splněn, ale byl přesunut na pracovní jednání zastupitelstva plánovaného na září letošního roku. Zastupitelstvo pověřilo radu obce, aby se zabývala vhodnějším umístěním kontejnerů u Jednoty a možností zhotovení přístřešků na krytí kontejnerů rozmístěných po obci. Ze zápisů z jednání se rada tomuto tématu nevěnovala a celou problematiku taktéž přesunula na pracovní jednání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení OZ ze dne ad 4) Zpráva kontrolního výboru Zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne k zápisu OZ č. 3/2015 ze dne a zápisů OR č. 4/2015 a č. 5/2015 přednesl Ing. Mikuška.

3 Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru obce Novosedly ze dne v předloženém znění, včetně návrhu na usnesení. ad 5) Roční účetní závěrka obce Novosedly za rok 2014 Zastupitelé obdrželi ve svých materiálech roční účetní závěrku za rok 2014, kterou vypracovala účetní obce a zastupitelům prezentoval pan Korenko, předseda finančního výboru. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 Obce Novosedly v předloženém znění. ad 6) Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2014 Pan Richard Korenko seznámil zastupitelstvo obce s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2014, který je přílohou tohoto zápisu a zkonstatoval, že byl zpracován a zveřejněn na úřední desce obce v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V závěru zprávy zkonstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce Novosedly za rok 2014, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu JmK Brno, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Příjmy: schválený rozpočet ve výši upravený rozpočet ve výši skutečnost ve výši Výdaje: schválený rozpočet ve výši upravený rozpočet ve výši skutečnost ve výši Financování: schválený rozpočet ve výši skutečnost ve výši ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,39 Kč Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2014 (dle přílohy) bez výhrad. ad 7) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Výklad k rozpočtovému opatření v příjmové i výdajové části přednesl p. Korenko. K předloženému rozpočtovému opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Příjmy: schválený rozpočet Kč schválený rozpočet Kč Upravený rozpočet Kč Výdaje: upravený rozpočet Kč Celkem Kč celkem Kč Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. ad 8) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly Předmětnou smlouvu č. UZSVM/BBV/4289/2015-BBVM (BP 39/09) mezi Obcí a ÚZSVM, Praha na pozemek p.č v k.ú. Novosedly prezentoval starosta. V předmětném pozemku jsou uloženy inženýrské sítě. K věci starosta dodává, že mj. v čl. IV předmětné smlouvy se obec zavazuje po dobu 10 let s pozemkem nikterak nedisponovat. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Novosedly schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. BP 39/09 o převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Novosedly v předloženém znění. V 18,30 přišel pan Petr Malásek je přítomno 12 členů OZ. ad 9) Smlouva č. 1/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol a Obcí sokolovna Návrh Smlouvy č. 1/2015/Výp o výpůjčce mezi Obcí Novosedly (půjčitel) IČ: se sídlem Novosedly na Moravě zastoupení starostou obce panem Františkem Trefilíkem a TJ Sokol Novosedly (vypůjčitel) zapsán v rejstříku spolků L 762 vedeném u Krajského soudu v Brně, se sídlem Novosedly č.p. 104, IČ: zastoupený jednatelem panem Richardem Foltýnem na pozemek p.č. st. 487, jehož součástí je stavba č.p. 104, objekt občanského vybavení, vše zapsáno na LV č pro obec Novosedly k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku a stavby. Doba výpůjčky je stanovena do Ing. Mikuška navrhuje: neschválit předloženou smlouvu. doplnit text smlouvy o bezplatné půjčování předmětu výpůjčky osobám a organizacím k pořádání kulturních akcí. odložit schválení smlouvy na příští jednání OZ. Hlasováno: pro: 8 proti: 2 zdržel se: 2 Usnesení č. 8 Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu č. 1/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol Novosedly IČ: a Obcí Novosedly IČ: na pozemek p.č. st. 487, jehož součástí je stavba č.p. 104, objekt občanského vybavení.

5 ad 10) Smlouva č. 2/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol a Obcí sportoviště Návrh Smlouvy č. 2/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol Novosedly (půjčitel) zapsán v rejstříku spolků L 762 vedeném u Krajského soudu v Brně, se sídlem Novosedly č.p. 104, IČ: zastoupený jednatelem panem Richardem Foltýnem a Obcí Novosedly (vypůjčitel) IČ: se sídlem Novosedly na Moravě zastoupení starostou obce panem Františkem Trefilíkem na pozemek p.č. 2294/20, sportoviště a rekreační plocha, vše zapsáno na LV č. 930 pro k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku. Doba výpůjčky je stanovena do Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 2/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol Novosedly IČ: a Obcí Novosedly IČ: v předloženém znění na pozemek p.č. 2294/20, sportoviště a rekreační plocha, vše zapsáno na LV č. 930 pro k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku, v předloženém znění. ad 11) Dotace na slavnost vinobraní v roce 2015 Obec obdržela od Vinařského fondu ČR rozhodnutí o schválení dotace na Slavnost vinobraní pořádanou v r ve výši ,-Kč. Podpora se poskytuje na pronájem prostor, tisk propagačních materiálů a honoráře účinkujícím v historickém průvodu. Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Vinařského fondu ČR ve výši Kč na projekt Slavnost vinobraní v roce ad 12) Žádosti o umožnění odkoupení pozemků z vlastnictví obce - Hana Štěpančíková, Š č a Josef Štěpančík Štítná nad Vláří P 4 žádají o odkoupení pozemku p.č. 5420/99 o výměře 951 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/99 o výměře 951 m 2 Haně Štěpančíkové, eč a Josefu Štěpančíkovi 76 84; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - Patrik Rudavský, o žádá o odkoupení pozemku p.č. 5420/78 o výměře 899 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 12 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/78 o výměře 899 m 2 Patriku Rudavskému, o; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2

6 - Branko a Zuzana Mikulčíkovi, ko žádají o odkoupení pozemku p.č. 5420/77 o výměře 903 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 13 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/77 o výměře 903 m 2 Brankovi a Zuzaně Mikulčíkovým, T ko; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - Tomáš Karbula, b v žádá o odkoupení pozemku p.č. 5420/79 o výměře 925 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 14 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/79 o výměře 925 m 2 Tomášovi Karbulovi, by ov; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - Jaroslav Němec, b 9 žádá o odkoupení pozemku p.č. 5420/95 o výměře 846 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 15 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/95 o výměře 846 m 2 Jaroslavu Němcovi, b y; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - manž. Lucie a David Šilovi, 7 požádali o odkoupení pozemku p.č. 37/4 o výměře 165 m 2 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2. Usnesení č. 16 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 37/4 o výměře 165 m 2 manž. Lucii a Davidovi Šilovým, 6 7; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. - Milan a Jiří Horváthovi, b 5 požádali o odkoupení p.č. 2298/13 o výměře 208 m 2 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2. Usnesení č. 17 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 2298/13 o výměře 208 m 2 Milanu a Jiřímu Horváthovým, b 5; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. - Ing. Petr Lukeš, 8 požádal o odkoupení části pozemku p.č. 6273/36 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2.

7 Hlasováno: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Usnesení č. 18 Zastupitelstvo schvaluje prodat část pozemku p.č. 6273/36 Ing. Petru Lukešovi, č 8; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. y - manž. Věra a Martin Krčilovi, J 0, požádali o odkoupení části pozemku p.č. 5350/13 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2. Usnesení č. 19 Zastupitelstvo schvaluje prodat část pozemku p.č. 5350/13. Věře a Martinu Krčilovi, 5 1 Jgfhfghfg; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. ad 13) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce výstavba cesty přes Janův vrch V letošním roce bude zahájena výstavba polní cesty přes Janův vrch v k.ú. Novosedly. Geometricky vytyčená cesta zasahuje do pozemků v soukromém vlastnictví, než bude započato s výstavbou musí Obec části pozemků k výstavbě cesty od současných majitelů odkoupit. Návrh odkoupit předmětné pozemky pro účely výstavby Polní cesty přes Janův vrch dle přiloženého GP č /2015 za úředně stanovenu cenu. Veškeré správní poplatky spojené s úkony řízení a poplatek za znalecký posudek budou náklady obce. Usnesení č. 20 Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků dle GP č /2015 pro účely výstavby cesty přes Janův vrch za úředně stanovenou cenu následovně od: a) Stanislavy Žáčkové, b 2, pozemek parcelní číslo 5506/3 o výměře 5 m 2 Usnesení bylo přijato b) Petra Václavíka, b 8 pozemek parcelní číslo 5507/3 o výměře 5 m 2 Usnesení bylo přijato c) Ing. Petra Piskovského, b 39, pozemek parcelní číslo 5514/5 o výměře 7 m 2 Usnesení bylo přijato d) Ing. Petra Marcinčáka BA, b 1 pozemek p.č. 5516/2 o výměře 14 m 2, p.č. 5513/3 o výměře 14 m 2, p.č. 5508/4 o výměře 5 m 2 a p.č. 5517/4 o výměře 2 m 2

8 Usnesení bylo přijato e) Libora Blahy, b ly a Ladislava Blahy, b ly a Tomáše Blahy, 31 pozemek p.č. 5511/4 o výměře 8 m 2, p.č. 5508/3 o výměře 10 m 2, p.č. 5505/2 o výměře 4 m 2 a p.č. 5504/8 o výměře 10m 2 Usnesení bylo přijato f) Ing. Petra Marcinčáka BA,b v a Ing. Michala Marcinčáka, by 54 pozemek p.č. 5510/3 o výměře 8 m 2, p.č. 5509/3 o výměře 10 m 2 a p.č. 5504/7 o výměře 102 m 2. Usnesení bylo přijato ad 14) Doplnění vybavení dětského hřiště Paní Grunertová Kateřina předložil k projednání návrh využít prostředků zbylých z částky vyhrazené na oplocení dětského hřiště ve výši cca ,-Kč a doplnit dětské hřiště prvkem lanové pyramidy. Po diskuzi s některými rodiči a pracovníky místní školy by to byl vhodný prvek pro starší děti a mj. rozptýlí jejich zájem o prvky určené nejmenším dětem. Usnesení č. 21 Zastupitelstvo schvaluje pořídit na dětské hřiště lanovou pyramidu. ad 15) Zpráva o činnosti rady Zpráva o činnosti rady se mj. týkala těchto témat: - dokončení výstavby cesty v lokalitě vinných sklepů v Jama - využití 1/3 zbylého recyklátu na zpevnění cesty od RD č.p. 45 po RD č.p dokončení výstavby autobusové zastávky - příprava výběrového řízení na Výstavbu IS - Mikulovská II. etapa - příprava rekonstrukce budovy č.p. 2 - fara - příprava výběrového řízení na nákup traktoru s příslušenstvím - příprava výběrového řízení na půdní vestavbu ZŠ Novosedly - příprava výběrového řízení na rekonstrukci hasičské zbrojnice - ve spolupráci s Ing. Hovorkou probíhá jednání o nástupu zubního lékaře do zubní ambulance v Novosedlech - uzavření nových smluv na dodávku energií pro všechna odběrná místa v obci mezi Obcí a RWE - přijetí 4 pracovníků na VPP - zamítnutí dotace z rozpočtu JmK na výstavbu autobusové zastávky - zakoupení 20 ks pivních setů pro pořádání kulturních akcí v obci - možnost vrácení zametacího stroje pořízeného z dotace SFŽP - přijetí kanalizace a ČOV do majetku VaK Břeclav - řešení propadlých částí silnic se SÚS Břeclav, kde se po dešti tvoří kaluže u chodníků

9 Diskuze k zápisu z rady: Ing. Mikuška - Dotazuje se, čeho se týkala vratka k dotaci na Nákup čistící techniky - zodpověděl starosta a účetní obce celá dotace byla zaúčtována nejprve jako investiční, a posléze částka ve výši ,-Kč byla uznána starostou jako neinvestiční, proto byla tato částka jako neuznatelný výdaj vrácena na účet SFŽP. - Ing. Mikuška namítá, že byla uzavřena smlouva mezi Obcí a BlueFort s.r.o. na činnosti související s čerpáním dotace (zhotovení dokumentace) a zhotovení monitoringu projektu po čerpání dotace. Spol. BlueFort je zodpovědná za nesprávný postup při vyřízení dotace u SFŽP ČR a měla by finanční ztrátu obci uhradit. Ing. Mikuška doporučuje pověřit radu celou věc prošetřit. Zajistí starosta. - K výběrovému řízení na e-aukci energií míní, že by se mohlo ušetřit více, kdyby se zapojilo do aukce více obcí mikroregionu. K věci starosta dodává, že e-aukce energií byla i na programu jednání DSO, ale většina obcí neprojevila zájem zúčastnit se e-aukce. Stejně tak i starosta obce Nový Přerov, se kterým jednal o předmětné spolupráci. - Výstavba chodníku v Nové ulici dotazuje se, proč nebyl proveden oboustranně, jak bylo míněno při schvalování rozpočtu. - zodpověděl starosta, že v rozpočtu nebylo pro tento účel dost finančních prostředků. - Dotazuje se o jaké dotace mimo vinobraní má obec požádáno. - zodpověděl p. Foltýn, že obec žádá o dotaci na rekonstrukci sokolovny. K věci starosta dodává, že obec nežádala o dotace, jelikož nemá zpracován žádný vhodný projekt. ad 16) Diskuze pí. Mikušková - Proč zastupitelé odhlasovali prodej pozemku v lokalitě vinných sklepů na stavbu rekreačního objektu za 36,-Kč/m 2, když pozemky na stavbu RD na Mikulovské obec prodává za 290,-Kč/m 2. - zodpověděl starosta, že pozemky v lokalitě vinných sklepů se prodávají všem za 36,- Kč/m 2 jelikož jsou to pozemky nezasíťované a tudíž nevhodné na výstavu RD a k trvalému bydlení. - Dotazuje se, zda bude znovu ustanovena sociální komise - zodpověděl starosta, že agendu sociální komise převzala Bc. Kollmnnová. Komise jako poradní orgány rady mohou vzniknout jen pro určitý záměr, nelze zodpovědět, jestli rada opět ustanoví sociální komisi. - dotazuje se, zda mohou téměř nepřetržitě parkovat osobní automobily na silnici a chodnících. - zodpověděl starosta, že vyhláška o silničním provozu nezakazuje parkování na silnici vozidlům s registrační značkou, na chodníku se parkovat nesmí. - Ing. Mikuška navrhuje zvážit možnost uzavřít smlouvu s městskou policií v Mikulově o spolupráci, která by se mj. týkala i kontroly parkování v naší obci. p. Václavík - dotazuje se, zda spor mezi Obcí a VaK Břeclav pokračuje a kdo zapříčinil, že vznikl obci tak velký dluh.

10 - zodpověděli starosta a p. Korenko, že viníka nelze přesně určit, jelikož ztráta byla obci spol. VaK Břeclav vyčíslena až po 4 letech. Do té doby nikdo na ztrátový provoz nepoukázal. V letošním roce je provoz již beze ztrát. V současné době obec zastupuje ve sporu právník. Soud určil též lhůtu na možné mimosoudní vyrovnání mezi oběma stranami. Obě obce Novosedly i Nový Přerov již podali návrh spol. VaK jak se mimosoudně vyrovnat, ale zatím obec neobdržela stanovisko spol. VaK. - dále se dotazuje, zda je obci prospěšné, aby starosta byl členem dozorčí rady VaK Břeclav zodpověděl starosta, že na valné hromadě musí hájit zájmy akcionářů, což je i naše obec. pí. Hrůzová doporučuje: - řešit volně tekoucí dešťovou voda z okapu budovy radnice na chodník před budovou; - zjistit termín právní poradny sociálního odboru v Mikulově a seznámit s ním občany; - aktualizovat informace o změně zasedání OZ na webových stránkách obce; - informovat občany o nepřítomnosti starosty na radnici výjezdní zasedání starostů, porady apod. a potažmo kdy bude na radnici přítomen; - umístit lavičku k autobusové zastávce směrem k nádraží; - zajistit pravidelné čištění kanálů pod chodníky u čp ; - řešení odtoku z ČOV u Dyje; voda z čističky neteče do Dyje, ale rozlévá se po břehu. - starosta řešení projedná se spol. VaK Břeclav pí. Grunertová navrhuje: - do programu pracovního jednání OZ zařadit řešení omezení rychlosti automobilů projíždějících kolem základní školy do HTS; - aby starosta informoval všechny zastupitele o zasedání zastupitelstva, mimo stanovené termíny, ihned po vyhlášení radou obce em nebo telefonicky. p. Malásek doporučuje jako vhodnější den pro zasedání zastupitelstva obce čtvrtek. ad 17) Usnesení a závěr Návrh usnesení přečetl p. Korenko. Zastupitelstvo bere usnesení na vědomí. Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce ve 20,55 hod. V Novosedlech dne , zapsala: Zdenka Pecová Ověřovatelé zápisu: pí. Kateřina Grunertová Ing. Milan Masařík František Trefilík starosta obce U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne

11 Zastupitelstvo obce schvaluje: počínaje odměnu za výkon funkce zastupitele, panu Lubomíru Janatovi, ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce na jednání dne Roční závěrku obce Novosedly na rok 2014 v předloženém znění Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2014 bez výhrad návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. BP 39/09 o převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly Smlouvu o výpůjčce č. 2/2015/V mezi TJ Sokol Novosedly (půjčitel), IČ: v zastoupení jednatelem p. Richardem Foltýnem a Obcí Novosedly (vypůjčitel) IČ: v zastoupení starostou obce p. Františkem Trefilíkem na pozemek p.č. 2294/20, sportoviště a rekreační plocha, vše zapsáno na LV č. 930 pro k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku, doba výpůjčky je stanovena do , v předloženém znění. přijetí podpory ve výši Kč na projekt Novosedelská slavnost vinobraní doplnění dětského hřiště herním prvkem lanová pyramida prodej pozemku p.č. 5420/99 o výměře 951 m 2 Haně Štěpančíkové, Š č a Josefu Štěpančíkovi, 4, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/78 o výměře 899 m 2 Patriku Rudavskému, bytem rrtytryrtyrtyrtyrtyrfa, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/77 o výměře 903 m 2 Brankovi a Zuzaně Mikulčíkovým, Tr, J nsko, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/79 o výměře 925 m 2 Tomášovi Karbulovi, b v, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/95 o výměře 846 m 2 Jaroslavu Němcovi, y za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 37/4 o výměře 165 m 2, manž. Lucii a Davidovi Šilovým, N 37, za 36,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 2298/13 o výměře 208 m 2, Milanu a Jiřímu Horváthovým, b 55, za 36,-Kč/m 2. prodej části pozemku p.č. 6273/36, Ing. Petru Lukešovi, 8, za 36,-Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. prodej části pozemku p.č. 5350/13 manž. Věře a Martinu Krčilovi, Ji 1, za 36,- Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. odkoupení pozemků dle GP č /2015 pro účely výstavby cesty přes Janův vrch za úředně stanovenou cenu, následovně od: a) Stanislavy Žáčkové, b 42 pozemek parcelní číslo 5506/3 - vinice, o výměře 5 m 2 b) Petra Václavíka, by 78 pozemek parcelní číslo 5507/3 - vinice, o výměře 5 m 2 c) Ing. Petra Piskovského, b t pozemek parcelní číslo 5514/5 - orná půda, o výměře 7 m 2 d) Ing. Petra Marcinčáka BA, by 1 pozemek parcelní číslo 5516/2 - vinice, o výměře 14 m 2 pozemek parcelní číslo 5513/3 - orná půda o výměře 14 m 2 pozemek parcelní číslo 5508/4 - vinice o výměře 5 m 2 pozemek parcelní číslo 5517/4 - vinice, o výměře 2 m 2 e) Libora Blahy, bytem, N ly a Ladislava Blahy, bytem N 82 Novosedly a

12 Tomáše Blahy, b 31 pozemek parcelní číslo 5511/4 - vinice, o výměře 8 m 2 pozemek parcelní číslo 5508/3 - vinice, o výměře 10 m 2 pozemek parcelní číslo 5505/2 - vinice, o výměře 4m 2 pozemek parcelní číslo 5504/8 - orná půda, o výměře 10m 2 f) Ing. Petra Marcinčáka BA, 1 a Ing. Michala Marcinčáka, b 4 pozemek parcelní číslo 5510/3 - vinice, o výměře 8 m 2 pozemek parcelní číslo 5509/3 - orná půda, o výměře 10 m 2 pozemek parcelní číslo 5504/7- vinice, o výměře 102 m 2 Zastupitelstvo obce neschvaluje: Smlouvu o výpůjčce č. 1/2015/V mezi Obcí Novosedly (půjčitel) IČ: v zastoupení starostou obce p. Františkem Trefilíkem a TJ Sokol Novosedly (vypůjčitel), IČ: zastoupený jednatelem panem Richardem Foltýnem na pozemek p.č. st. 487, jehož součástí je stavba č.p. 104, objekt občanského vybavení, vše zapsáno na LV č pro obec Novosedly k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku a stavby, oba výpůjčky je stanovena do Zastupitelstvo obce bere na vědomí: složení slibu člena zastupitelstva obce p. Lubomíra Janaty kontrolu plnění usnesení OZ ze dne zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne v předloženém znění, včetně návrhu usnesení zprávu o činnosti rady od Zastupitelstvo pověřuje radu obce: doplnit smlouvu o výpůjčce č. 1/2015/Výp o podmínky bezplatného půjčování třetím osobám a organizacím pí. Kateřina Grunertová Ing. Milan Masařík František Trefilík starosta obce

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010

Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010 Zápis z jednání ZO č. 5/2010 ze dne 26.08.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 26.8.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více