Zápis č. 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne 22.06.2015 v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici"

Transkript

1 Zápis č. 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici Přítomno: viz. prezenční listina 11 členů OZ, od 18,30 hod. 12 členů OZ Omluveni: Jiří Hamerník, Bc. Adam Hrůza, Petr Malásek (přítomen od 18,30 hod.) Občanů přítomno: 16 Program: 1) Zahájení 2) Slib nového člena zastupitelstva obce - Lubomír Janata 3) Kontrola plnění usnesení z jednání OZ ze dne ) Zpráva kontrolního výboru 5) Roční závěrka obce Novosedly za rok ) Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok ) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 8) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly 9) Smlouva o výpůjčce 1/2015/Výp 10) Smlouva o výpůjčce 2/2015/Výp 11) Dotace na slavnost vinobraní v r ) Žádosti o umožnění odkoupení pozemků z vlastnictví obce 13) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce výstavba cesty přes Janův vrch 14) Doplnění vybavení dětského hřiště 15) Zpráva o činnosti rady 16) Diskuze 17) Usnesení a závěr ad 1) Zahájení Starosta obce Novosedly zahájil jednání obecního zastupitelstva přivítáním přítomných a zkonstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas v souladu s jednacím řádem. Materiály obdrželi všichni členové zastupitelstva obce spolu s pozvánkou. Konstatoval, že je přítomno 11 členů Zastupitelstva obce Novosedly a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. ad 2) Slib nového člena zastupitelstva obce Starosta přivítal pana Lubomíra Janatu a požádal jej, aby přednesl slib člena OZ a následně jej vyzval k podpisu předneseného slibu. Poté přijal jím složený slib a blahopřál mu k členství v Zastupitelstvu obce Novosedly. Starosta navrhnul zastupitelstvu, aby odměna, za výkon funkce zastupitele, stanovená usnesením zastupitelstva obce na jednání dne ve výši 400,-Kč, byla p. Lubomíru Janatovi stanovena od

2 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje počínaje dnem odměnu za výkon funkce zastupitele, panu Lubomíru Janatovi, ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce na jednání dne Starosta přednesl program jednání a vyzval zastupitele k návrhům na doplnění. Ing. Mikuška navrhuje, aby bod 14) přednesla pí. Grunertová, která jej předložila k projednání. Další návrhy nebyly vzneseny. Usnesení č. 2 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání s tím, že bod 14) přenese pí. Grunertová. Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Kateřina Grunertová a Ing. Milan Masařík. Do návrhové komise byli navrženi p. Pavel Lukeš, p. Petr Lukeš a p. Richard Korenko. Řízením jednání zastupitelstva pověřil Bc. Kollmannovou. Zapisovatelkou byla jmenována Zdenka Pecová. Usnesení č. 3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Pavel Lukeš, p. Petr Lukeš a p. Richard Korenko. ad 3) Kontrola plnění usnesení z jednání OZ ze dne Zastupitelstvo na svém jednání ze dne schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2015/DOT až 10/2015/DOT. Všechny tyto smlouvy byly oboustranně podepsány a příslušné částky vyplaceny jednotlivým organizacím. Zastupitelstvo schválilo prodej obecních pozemků. Tyto prodeje byly uskutečněny a uvedené pozemky jsou již zapsány v katastru nemovitostí nebo čekají na zápis. Zastupitelstvo pověřilo starostu vyzvat zástupce Česko-bratrské církve o doplnění žádosti o dotaci, tak aby byla v souladu se zákonem. Výzva byla předána dne zástupci církve, avšak do dnešního dne nebyla doplněna. Zastupitelstvo pověřilo radu obce vypracováním návrhu na umístění fittnes prvků na vytipované lokality v obci s termínem splnění do tohoto dnešního jednání obecního zastupitelstva. Jak je patrno z programu dnešního jednání a jednotlivých zápisů z rady, tento úkol nebyl splněn, ale byl přesunut na pracovní jednání zastupitelstva plánovaného na září letošního roku. Zastupitelstvo pověřilo radu obce, aby se zabývala vhodnějším umístěním kontejnerů u Jednoty a možností zhotovení přístřešků na krytí kontejnerů rozmístěných po obci. Ze zápisů z jednání se rada tomuto tématu nevěnovala a celou problematiku taktéž přesunula na pracovní jednání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení OZ ze dne ad 4) Zpráva kontrolního výboru Zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne k zápisu OZ č. 3/2015 ze dne a zápisů OR č. 4/2015 a č. 5/2015 přednesl Ing. Mikuška.

3 Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru obce Novosedly ze dne v předloženém znění, včetně návrhu na usnesení. ad 5) Roční účetní závěrka obce Novosedly za rok 2014 Zastupitelé obdrželi ve svých materiálech roční účetní závěrku za rok 2014, kterou vypracovala účetní obce a zastupitelům prezentoval pan Korenko, předseda finančního výboru. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 Obce Novosedly v předloženém znění. ad 6) Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2014 Pan Richard Korenko seznámil zastupitelstvo obce s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2014, který je přílohou tohoto zápisu a zkonstatoval, že byl zpracován a zveřejněn na úřední desce obce v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V závěru zprávy zkonstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce Novosedly za rok 2014, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu JmK Brno, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Příjmy: schválený rozpočet ve výši upravený rozpočet ve výši skutečnost ve výši Výdaje: schválený rozpočet ve výši upravený rozpočet ve výši skutečnost ve výši Financování: schválený rozpočet ve výši skutečnost ve výši ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,39 Kč Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2014 (dle přílohy) bez výhrad. ad 7) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Výklad k rozpočtovému opatření v příjmové i výdajové části přednesl p. Korenko. K předloženému rozpočtovému opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Příjmy: schválený rozpočet Kč schválený rozpočet Kč Upravený rozpočet Kč Výdaje: upravený rozpočet Kč Celkem Kč celkem Kč Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. ad 8) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly Předmětnou smlouvu č. UZSVM/BBV/4289/2015-BBVM (BP 39/09) mezi Obcí a ÚZSVM, Praha na pozemek p.č v k.ú. Novosedly prezentoval starosta. V předmětném pozemku jsou uloženy inženýrské sítě. K věci starosta dodává, že mj. v čl. IV předmětné smlouvy se obec zavazuje po dobu 10 let s pozemkem nikterak nedisponovat. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Novosedly schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. BP 39/09 o převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Novosedly v předloženém znění. V 18,30 přišel pan Petr Malásek je přítomno 12 členů OZ. ad 9) Smlouva č. 1/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol a Obcí sokolovna Návrh Smlouvy č. 1/2015/Výp o výpůjčce mezi Obcí Novosedly (půjčitel) IČ: se sídlem Novosedly na Moravě zastoupení starostou obce panem Františkem Trefilíkem a TJ Sokol Novosedly (vypůjčitel) zapsán v rejstříku spolků L 762 vedeném u Krajského soudu v Brně, se sídlem Novosedly č.p. 104, IČ: zastoupený jednatelem panem Richardem Foltýnem na pozemek p.č. st. 487, jehož součástí je stavba č.p. 104, objekt občanského vybavení, vše zapsáno na LV č pro obec Novosedly k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku a stavby. Doba výpůjčky je stanovena do Ing. Mikuška navrhuje: neschválit předloženou smlouvu. doplnit text smlouvy o bezplatné půjčování předmětu výpůjčky osobám a organizacím k pořádání kulturních akcí. odložit schválení smlouvy na příští jednání OZ. Hlasováno: pro: 8 proti: 2 zdržel se: 2 Usnesení č. 8 Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu č. 1/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol Novosedly IČ: a Obcí Novosedly IČ: na pozemek p.č. st. 487, jehož součástí je stavba č.p. 104, objekt občanského vybavení.

5 ad 10) Smlouva č. 2/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol a Obcí sportoviště Návrh Smlouvy č. 2/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol Novosedly (půjčitel) zapsán v rejstříku spolků L 762 vedeném u Krajského soudu v Brně, se sídlem Novosedly č.p. 104, IČ: zastoupený jednatelem panem Richardem Foltýnem a Obcí Novosedly (vypůjčitel) IČ: se sídlem Novosedly na Moravě zastoupení starostou obce panem Františkem Trefilíkem na pozemek p.č. 2294/20, sportoviště a rekreační plocha, vše zapsáno na LV č. 930 pro k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku. Doba výpůjčky je stanovena do Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 2/2015/Výp o výpůjčce mezi TJ Sokol Novosedly IČ: a Obcí Novosedly IČ: v předloženém znění na pozemek p.č. 2294/20, sportoviště a rekreační plocha, vše zapsáno na LV č. 930 pro k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku, v předloženém znění. ad 11) Dotace na slavnost vinobraní v roce 2015 Obec obdržela od Vinařského fondu ČR rozhodnutí o schválení dotace na Slavnost vinobraní pořádanou v r ve výši ,-Kč. Podpora se poskytuje na pronájem prostor, tisk propagačních materiálů a honoráře účinkujícím v historickém průvodu. Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Vinařského fondu ČR ve výši Kč na projekt Slavnost vinobraní v roce ad 12) Žádosti o umožnění odkoupení pozemků z vlastnictví obce - Hana Štěpančíková, Š č a Josef Štěpančík Štítná nad Vláří P 4 žádají o odkoupení pozemku p.č. 5420/99 o výměře 951 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/99 o výměře 951 m 2 Haně Štěpančíkové, eč a Josefu Štěpančíkovi 76 84; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - Patrik Rudavský, o žádá o odkoupení pozemku p.č. 5420/78 o výměře 899 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 12 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/78 o výměře 899 m 2 Patriku Rudavskému, o; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2

6 - Branko a Zuzana Mikulčíkovi, ko žádají o odkoupení pozemku p.č. 5420/77 o výměře 903 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 13 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/77 o výměře 903 m 2 Brankovi a Zuzaně Mikulčíkovým, T ko; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - Tomáš Karbula, b v žádá o odkoupení pozemku p.č. 5420/79 o výměře 925 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 14 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/79 o výměře 925 m 2 Tomášovi Karbulovi, by ov; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - Jaroslav Němec, b 9 žádá o odkoupení pozemku p.č. 5420/95 o výměře 846 m 2 v lokalitě Mikulovská na výstavbu RD. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 290,-Kč/m 2. Usnesení č. 15 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 5420/95 o výměře 846 m 2 Jaroslavu Němcovi, b y; cena pozemku je stanovena 290,-Kč/m 2 - manž. Lucie a David Šilovi, 7 požádali o odkoupení pozemku p.č. 37/4 o výměře 165 m 2 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2. Usnesení č. 16 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 37/4 o výměře 165 m 2 manž. Lucii a Davidovi Šilovým, 6 7; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. - Milan a Jiří Horváthovi, b 5 požádali o odkoupení p.č. 2298/13 o výměře 208 m 2 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2. Usnesení č. 17 Zastupitelstvo schvaluje prodat pozemek p.č. 2298/13 o výměře 208 m 2 Milanu a Jiřímu Horváthovým, b 5; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. - Ing. Petr Lukeš, 8 požádal o odkoupení části pozemku p.č. 6273/36 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2.

7 Hlasováno: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Usnesení č. 18 Zastupitelstvo schvaluje prodat část pozemku p.č. 6273/36 Ing. Petru Lukešovi, č 8; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. y - manž. Věra a Martin Krčilovi, J 0, požádali o odkoupení části pozemku p.č. 5350/13 v k.ú. Novosedly. Po splnění všech náležitostí Pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků rada navrhuje prodat za cenu 36,-Kč/m 2. Usnesení č. 19 Zastupitelstvo schvaluje prodat část pozemku p.č. 5350/13. Věře a Martinu Krčilovi, 5 1 Jgfhfghfg; cena pozemku je stanovena 36,-Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. ad 13) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce výstavba cesty přes Janův vrch V letošním roce bude zahájena výstavba polní cesty přes Janův vrch v k.ú. Novosedly. Geometricky vytyčená cesta zasahuje do pozemků v soukromém vlastnictví, než bude započato s výstavbou musí Obec části pozemků k výstavbě cesty od současných majitelů odkoupit. Návrh odkoupit předmětné pozemky pro účely výstavby Polní cesty přes Janův vrch dle přiloženého GP č /2015 za úředně stanovenu cenu. Veškeré správní poplatky spojené s úkony řízení a poplatek za znalecký posudek budou náklady obce. Usnesení č. 20 Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků dle GP č /2015 pro účely výstavby cesty přes Janův vrch za úředně stanovenou cenu následovně od: a) Stanislavy Žáčkové, b 2, pozemek parcelní číslo 5506/3 o výměře 5 m 2 Usnesení bylo přijato b) Petra Václavíka, b 8 pozemek parcelní číslo 5507/3 o výměře 5 m 2 Usnesení bylo přijato c) Ing. Petra Piskovského, b 39, pozemek parcelní číslo 5514/5 o výměře 7 m 2 Usnesení bylo přijato d) Ing. Petra Marcinčáka BA, b 1 pozemek p.č. 5516/2 o výměře 14 m 2, p.č. 5513/3 o výměře 14 m 2, p.č. 5508/4 o výměře 5 m 2 a p.č. 5517/4 o výměře 2 m 2

8 Usnesení bylo přijato e) Libora Blahy, b ly a Ladislava Blahy, b ly a Tomáše Blahy, 31 pozemek p.č. 5511/4 o výměře 8 m 2, p.č. 5508/3 o výměře 10 m 2, p.č. 5505/2 o výměře 4 m 2 a p.č. 5504/8 o výměře 10m 2 Usnesení bylo přijato f) Ing. Petra Marcinčáka BA,b v a Ing. Michala Marcinčáka, by 54 pozemek p.č. 5510/3 o výměře 8 m 2, p.č. 5509/3 o výměře 10 m 2 a p.č. 5504/7 o výměře 102 m 2. Usnesení bylo přijato ad 14) Doplnění vybavení dětského hřiště Paní Grunertová Kateřina předložil k projednání návrh využít prostředků zbylých z částky vyhrazené na oplocení dětského hřiště ve výši cca ,-Kč a doplnit dětské hřiště prvkem lanové pyramidy. Po diskuzi s některými rodiči a pracovníky místní školy by to byl vhodný prvek pro starší děti a mj. rozptýlí jejich zájem o prvky určené nejmenším dětem. Usnesení č. 21 Zastupitelstvo schvaluje pořídit na dětské hřiště lanovou pyramidu. ad 15) Zpráva o činnosti rady Zpráva o činnosti rady se mj. týkala těchto témat: - dokončení výstavby cesty v lokalitě vinných sklepů v Jama - využití 1/3 zbylého recyklátu na zpevnění cesty od RD č.p. 45 po RD č.p dokončení výstavby autobusové zastávky - příprava výběrového řízení na Výstavbu IS - Mikulovská II. etapa - příprava rekonstrukce budovy č.p. 2 - fara - příprava výběrového řízení na nákup traktoru s příslušenstvím - příprava výběrového řízení na půdní vestavbu ZŠ Novosedly - příprava výběrového řízení na rekonstrukci hasičské zbrojnice - ve spolupráci s Ing. Hovorkou probíhá jednání o nástupu zubního lékaře do zubní ambulance v Novosedlech - uzavření nových smluv na dodávku energií pro všechna odběrná místa v obci mezi Obcí a RWE - přijetí 4 pracovníků na VPP - zamítnutí dotace z rozpočtu JmK na výstavbu autobusové zastávky - zakoupení 20 ks pivních setů pro pořádání kulturních akcí v obci - možnost vrácení zametacího stroje pořízeného z dotace SFŽP - přijetí kanalizace a ČOV do majetku VaK Břeclav - řešení propadlých částí silnic se SÚS Břeclav, kde se po dešti tvoří kaluže u chodníků

9 Diskuze k zápisu z rady: Ing. Mikuška - Dotazuje se, čeho se týkala vratka k dotaci na Nákup čistící techniky - zodpověděl starosta a účetní obce celá dotace byla zaúčtována nejprve jako investiční, a posléze částka ve výši ,-Kč byla uznána starostou jako neinvestiční, proto byla tato částka jako neuznatelný výdaj vrácena na účet SFŽP. - Ing. Mikuška namítá, že byla uzavřena smlouva mezi Obcí a BlueFort s.r.o. na činnosti související s čerpáním dotace (zhotovení dokumentace) a zhotovení monitoringu projektu po čerpání dotace. Spol. BlueFort je zodpovědná za nesprávný postup při vyřízení dotace u SFŽP ČR a měla by finanční ztrátu obci uhradit. Ing. Mikuška doporučuje pověřit radu celou věc prošetřit. Zajistí starosta. - K výběrovému řízení na e-aukci energií míní, že by se mohlo ušetřit více, kdyby se zapojilo do aukce více obcí mikroregionu. K věci starosta dodává, že e-aukce energií byla i na programu jednání DSO, ale většina obcí neprojevila zájem zúčastnit se e-aukce. Stejně tak i starosta obce Nový Přerov, se kterým jednal o předmětné spolupráci. - Výstavba chodníku v Nové ulici dotazuje se, proč nebyl proveden oboustranně, jak bylo míněno při schvalování rozpočtu. - zodpověděl starosta, že v rozpočtu nebylo pro tento účel dost finančních prostředků. - Dotazuje se o jaké dotace mimo vinobraní má obec požádáno. - zodpověděl p. Foltýn, že obec žádá o dotaci na rekonstrukci sokolovny. K věci starosta dodává, že obec nežádala o dotace, jelikož nemá zpracován žádný vhodný projekt. ad 16) Diskuze pí. Mikušková - Proč zastupitelé odhlasovali prodej pozemku v lokalitě vinných sklepů na stavbu rekreačního objektu za 36,-Kč/m 2, když pozemky na stavbu RD na Mikulovské obec prodává za 290,-Kč/m 2. - zodpověděl starosta, že pozemky v lokalitě vinných sklepů se prodávají všem za 36,- Kč/m 2 jelikož jsou to pozemky nezasíťované a tudíž nevhodné na výstavu RD a k trvalému bydlení. - Dotazuje se, zda bude znovu ustanovena sociální komise - zodpověděl starosta, že agendu sociální komise převzala Bc. Kollmnnová. Komise jako poradní orgány rady mohou vzniknout jen pro určitý záměr, nelze zodpovědět, jestli rada opět ustanoví sociální komisi. - dotazuje se, zda mohou téměř nepřetržitě parkovat osobní automobily na silnici a chodnících. - zodpověděl starosta, že vyhláška o silničním provozu nezakazuje parkování na silnici vozidlům s registrační značkou, na chodníku se parkovat nesmí. - Ing. Mikuška navrhuje zvážit možnost uzavřít smlouvu s městskou policií v Mikulově o spolupráci, která by se mj. týkala i kontroly parkování v naší obci. p. Václavík - dotazuje se, zda spor mezi Obcí a VaK Břeclav pokračuje a kdo zapříčinil, že vznikl obci tak velký dluh.

10 - zodpověděli starosta a p. Korenko, že viníka nelze přesně určit, jelikož ztráta byla obci spol. VaK Břeclav vyčíslena až po 4 letech. Do té doby nikdo na ztrátový provoz nepoukázal. V letošním roce je provoz již beze ztrát. V současné době obec zastupuje ve sporu právník. Soud určil též lhůtu na možné mimosoudní vyrovnání mezi oběma stranami. Obě obce Novosedly i Nový Přerov již podali návrh spol. VaK jak se mimosoudně vyrovnat, ale zatím obec neobdržela stanovisko spol. VaK. - dále se dotazuje, zda je obci prospěšné, aby starosta byl členem dozorčí rady VaK Břeclav zodpověděl starosta, že na valné hromadě musí hájit zájmy akcionářů, což je i naše obec. pí. Hrůzová doporučuje: - řešit volně tekoucí dešťovou voda z okapu budovy radnice na chodník před budovou; - zjistit termín právní poradny sociálního odboru v Mikulově a seznámit s ním občany; - aktualizovat informace o změně zasedání OZ na webových stránkách obce; - informovat občany o nepřítomnosti starosty na radnici výjezdní zasedání starostů, porady apod. a potažmo kdy bude na radnici přítomen; - umístit lavičku k autobusové zastávce směrem k nádraží; - zajistit pravidelné čištění kanálů pod chodníky u čp ; - řešení odtoku z ČOV u Dyje; voda z čističky neteče do Dyje, ale rozlévá se po břehu. - starosta řešení projedná se spol. VaK Břeclav pí. Grunertová navrhuje: - do programu pracovního jednání OZ zařadit řešení omezení rychlosti automobilů projíždějících kolem základní školy do HTS; - aby starosta informoval všechny zastupitele o zasedání zastupitelstva, mimo stanovené termíny, ihned po vyhlášení radou obce em nebo telefonicky. p. Malásek doporučuje jako vhodnější den pro zasedání zastupitelstva obce čtvrtek. ad 17) Usnesení a závěr Návrh usnesení přečetl p. Korenko. Zastupitelstvo bere usnesení na vědomí. Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce ve 20,55 hod. V Novosedlech dne , zapsala: Zdenka Pecová Ověřovatelé zápisu: pí. Kateřina Grunertová Ing. Milan Masařík František Trefilík starosta obce U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne

11 Zastupitelstvo obce schvaluje: počínaje odměnu za výkon funkce zastupitele, panu Lubomíru Janatovi, ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce na jednání dne Roční závěrku obce Novosedly na rok 2014 v předloženém znění Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2014 bez výhrad návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. BP 39/09 o převodu pozemku p.č v k.ú. Novosedly Smlouvu o výpůjčce č. 2/2015/V mezi TJ Sokol Novosedly (půjčitel), IČ: v zastoupení jednatelem p. Richardem Foltýnem a Obcí Novosedly (vypůjčitel) IČ: v zastoupení starostou obce p. Františkem Trefilíkem na pozemek p.č. 2294/20, sportoviště a rekreační plocha, vše zapsáno na LV č. 930 pro k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku, doba výpůjčky je stanovena do , v předloženém znění. přijetí podpory ve výši Kč na projekt Novosedelská slavnost vinobraní doplnění dětského hřiště herním prvkem lanová pyramida prodej pozemku p.č. 5420/99 o výměře 951 m 2 Haně Štěpančíkové, Š č a Josefu Štěpančíkovi, 4, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/78 o výměře 899 m 2 Patriku Rudavskému, bytem rrtytryrtyrtyrtyrtyrfa, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/77 o výměře 903 m 2 Brankovi a Zuzaně Mikulčíkovým, Tr, J nsko, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/79 o výměře 925 m 2 Tomášovi Karbulovi, b v, za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 5420/95 o výměře 846 m 2 Jaroslavu Němcovi, y za 290,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 37/4 o výměře 165 m 2, manž. Lucii a Davidovi Šilovým, N 37, za 36,-Kč/m 2. prodej pozemku p.č. 2298/13 o výměře 208 m 2, Milanu a Jiřímu Horváthovým, b 55, za 36,-Kč/m 2. prodej části pozemku p.č. 6273/36, Ing. Petru Lukešovi, 8, za 36,-Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. prodej části pozemku p.č. 5350/13 manž. Věře a Martinu Krčilovi, Ji 1, za 36,- Kč/m 2. Pozemek bude specifikován GP. odkoupení pozemků dle GP č /2015 pro účely výstavby cesty přes Janův vrch za úředně stanovenou cenu, následovně od: a) Stanislavy Žáčkové, b 42 pozemek parcelní číslo 5506/3 - vinice, o výměře 5 m 2 b) Petra Václavíka, by 78 pozemek parcelní číslo 5507/3 - vinice, o výměře 5 m 2 c) Ing. Petra Piskovského, b t pozemek parcelní číslo 5514/5 - orná půda, o výměře 7 m 2 d) Ing. Petra Marcinčáka BA, by 1 pozemek parcelní číslo 5516/2 - vinice, o výměře 14 m 2 pozemek parcelní číslo 5513/3 - orná půda o výměře 14 m 2 pozemek parcelní číslo 5508/4 - vinice o výměře 5 m 2 pozemek parcelní číslo 5517/4 - vinice, o výměře 2 m 2 e) Libora Blahy, bytem, N ly a Ladislava Blahy, bytem N 82 Novosedly a

12 Tomáše Blahy, b 31 pozemek parcelní číslo 5511/4 - vinice, o výměře 8 m 2 pozemek parcelní číslo 5508/3 - vinice, o výměře 10 m 2 pozemek parcelní číslo 5505/2 - vinice, o výměře 4m 2 pozemek parcelní číslo 5504/8 - orná půda, o výměře 10m 2 f) Ing. Petra Marcinčáka BA, 1 a Ing. Michala Marcinčáka, b 4 pozemek parcelní číslo 5510/3 - vinice, o výměře 8 m 2 pozemek parcelní číslo 5509/3 - orná půda, o výměře 10 m 2 pozemek parcelní číslo 5504/7- vinice, o výměře 102 m 2 Zastupitelstvo obce neschvaluje: Smlouvu o výpůjčce č. 1/2015/V mezi Obcí Novosedly (půjčitel) IČ: v zastoupení starostou obce p. Františkem Trefilíkem a TJ Sokol Novosedly (vypůjčitel), IČ: zastoupený jednatelem panem Richardem Foltýnem na pozemek p.č. st. 487, jehož součástí je stavba č.p. 104, objekt občanského vybavení, vše zapsáno na LV č pro obec Novosedly k.ú. Novosedly na Moravě, spolu s příslušenstvím a součástmi tohoto pozemku a stavby, oba výpůjčky je stanovena do Zastupitelstvo obce bere na vědomí: složení slibu člena zastupitelstva obce p. Lubomíra Janaty kontrolu plnění usnesení OZ ze dne zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne v předloženém znění, včetně návrhu usnesení zprávu o činnosti rady od Zastupitelstvo pověřuje radu obce: doplnit smlouvu o výpůjčce č. 1/2015/Výp o podmínky bezplatného půjčování třetím osobám a organizacím pí. Kateřina Grunertová Ing. Milan Masařík František Trefilík starosta obce

Zápis č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly

Zápis č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly Zápis č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne 28.04.2015 v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici Přítomno: viz. prezenční listina přítomno 12 členů, od 19,50 hod. 13 členů OZ k 28.4.2015

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Obec NOVOSEDLY. Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 05. 2015

Obec NOVOSEDLY. Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 05. 2015 Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 05. 2015 Jednání zahájeno: 16 00 hodin Přítomni: Omluveni: Host: Zapisovatelka: Hamerník Jiří, Ing. Masařík Milan, Žárská Leona Ing. Mikuška Jaromír, Ritter

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

dne 15. března 2006 v 19,00 hodin

dne 15. března 2006 v 19,00 hodin Obecní úřad ve Vohančicích zve všechny občany na Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vohančice, které se koná dne 15. března 2006 v 19,00 hodin v budově Obecního úřadu ve Vohančicích Návrh programu: 1.

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Přítomni: M.Nosek, T.Hlavatý, Zd.Filounek, V.Hak, A.Jirsáková, O.Machačka,

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více