Anotace. Klíčová slova. JUDr. Josef Pelant

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace. Klíčová slova. JUDr. Josef Pelant"

Transkript

1 Rituály, jejich vývoj v současné společnosti, možné podhoubí extremismu? JUDr. Josef Pelant Anotace Příspěvek poukazuje na současné změny ve společnosti a v důsledku toho i na rituály a jejich význam; na negativní změny v jejich významu a na důsledek těchto změn. Dále uvádí riziko jejich možného nahrazení jinými způsoby, které by nespokojeným skupinám umožnilo sociální zakotvení, zejména členstvím v extremistických skupinách. Klíčová slova Rituály, iniciace, změny rituálů, extremistické skupiny

2 Úvod Lidské společenství se neustále vyvíjí a jeho proměny se v poslední době urychlují v důsledku zásadních změn, obecně je tento fenomén nazýván globalizací. Dochází k propojování a mísení kultur, k migraci velkých skupin lidí z různých národů a kulturních prostředí, jejich působení na místní obyvatele a obráceně. V této souvislosti bych rád upozornil na jeden z důležitých aspektů uvedených změn, který se týká rituálů - na slavnostním způsobem provedeném deklarování, potvrzení určité důležité změny v životě člověka během jeho osobního, současně i společenského vývoje. Zejména v jeho postavení a vztahu k ostatním, k celému společenství, a na případné důsledky narušení tohoto tradičního způsobu správného zakotvení jedince ve společnosti. 1. Rituály a jejich význam Význam a úloha rituálů je ve vývoji člověka velmi důležitá, aniž si to možná v běžném životě uvědomujeme; i když jejich význam nemůžeme ani přeceňovat. Samotný význam tohoto pojmu může být chápán z různých úhlů pohledu, od náboženství, přes magii až po vědecký přístup, jak ve společenských, tak přírodních vědách. Zpravidla je spojován s výrazy slavnostní zvyk nebo soubor zvyklostí pro průběh specifických úkonů (původně zejména náboženských), popřípadě ve spojení s obřady či ceremoniály. Rozumíme tím tedy průběh nějaké opakující se ustálené činnosti při příležitosti symbolického konstatování důležité změny v životě jedince, rodiny, společenské skupiny nebo celého společenství, která je přijata a respektována a způsobuje vnitřní i vnější změnu účastníka. Navenek se demonstruje změnou chování, která je způsobena postupným přijetím a zastáváním nové role apod. Informaci o této změně získáváme díky označení nebo symbolům, což může být například oblečení (uniforma u policistů, včetně pokrývky hlavy), oholení hlavy nebo zvláštní účes (skinheads, hnutí punk), nové jméno (nebo hodnost), tetování apod. 1 V kontextu našeho pohledu budou důležité zejména rituály (které mohou být děleny z více úrovní a podle různých autorů) z hlediska života společenství, tedy ty, které se vztahují k bytí jedince v lidském společenství, např. rituály přechodu (přechodové), 1 Volně podle BLAŽEK, Roman, Vratislav POKORNÝ a Jana TELCOVÁ. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002, s a n., ,

3 resp. iniciační rituály. Iniciační rituály jsou postupy, kdy adept odkládá svoji současnou roli, aby mohl být uveden iniciován, do nového, zpravidla vyššího sociálního postavení nebo skupiny, čímž také všem poskytuje jistotu a bezpečí. Potřeby těchto procesů jsou významné, stále v nás žijí, a proto není dobré je opomíjet, naopak, měli bychom se jim věnovat a pečovat o ně. Jejich prospěšnost při působení na člověka můžeme vidět, kromě jiného, i v tom, že dobře provedený rituál může být významnější, zvláště z hlediska trvání účinků, než několik hodin moralizujícího řečnění. Přináší jak samotnému účastníku, tak i ostatním, silné pozitivní emoce, od zážitku něčeho slavnostního, výjimečného, motivujícího, až po pocity středu pozornosti, sounáležitosti s nějakým řádem, celkem. Důsledkem těchto hlubokých prožitků pak může být pocit společné síly a posílení v náročných situacích. 2 Jako typické příklady můžeme uvést slavnostní rituály sňatku, přísahy vojáků nebo příslušníků bezpečnostních složek, promoce absolventů vysokých škol (Hippokratova přísaha lékařů) apod. V čem spočívá ona vnitřní i vnější změna? U prvního z příkladů, žena přijímá příjmení svého muže, ten se již nenazývá svobodný, jako dosud, ale je ženatý! Pro oba to znamená velkou změnu, jak navenek, tak i uvnitř. Navenek jsou označeni snubním prstenem již jsem vdaná, ženatý! Uvnitř to symbolizuje soužití s tím druhým, věrnost vůči němu, dá se říci téměř úplné propojení životů muže a ženy. Pro ostatní jsou oba již zadaní a porušení tohoto závazku může přinášet problémy a je i v rozporu s právem. U jiných národů je to symbolizováno zásadně, např. u Beduínů barvou oblečení. Dále přísaha u příslušníků ozbrojených složek pak symbolizuje přijetí člověka, jako plnohodnotného člena takové instituce; u absolventů VŠ řádné dokončení vzdělání pro výkon určitého povolání či profese. Zkrátka pomocí rituálu (můžeme využít i výraz zasvěcení ), došlo k určité změně či proměně, kdy adept získal potřebné znalosti a dovednosti k výkonu určité specifické činnosti, která jej odlišuje od ostatních. Analogicky na příkladu policisty, již jsem někdo jiný, sám musím přesně dodržovat zákony, lidé to citlivě vnímají, protože já chráním a kontroluji ostatní, proto to oni zcela samozřejmě očekávají ode mne! Navenek se odlišuji uniformou, odznakem, zvláštním postavením ve společnosti, jsem symbolem ochrany práva a spravedlnosti. Vnitřně to znamená přijetí této role, na základě slavnostního aktu rituálu. Odložil jsem předchozí roli obyčejného občana, nyní jsem přijal status policisty. Mám odlišné závazky než ostatní (povinnost zakročit při páchání trestného činu, riskovat při tom zdraví i život), 2 Volně podle předchozí citace, s ,

4 k čemuž jsem se dobrovolně zavázal a sociální okolí to ode mě očekává a vyžaduje. 2. Negativní změny ve významu rituálů V naší, údajně moderní, společnosti však dochází i v této oblasti k nepříznivému posunu. Společně s vývojem jedince se vyvíjí i pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí k danému společenství, který nelze naučit. Současný vývoj však směřuje k tomu, že společnost komunikuje s jedincem bez vnímavého lidského přístupu, přes instituce a systémy. V nich se člověk setkává s proklamováním morálních hodnot, ale téměř nepřetržitě je konfrontován s naprosto opačnou zkušeností, potom nejen tyto hodnoty, ale i jejich nositelé ztrácejí důvěru. 3 Aféry příslušníků vládnoucí vrstvy, často přítomná korupce nebo alespoň velmi závažné podezření (na základě důsledků téměř hraničící s jistotou), často bezzubý postup státních orgánů proti velkým rybám atd. Co bude tedy člověk akceptovat? Již při výchově platí, že pokud dítě cítí nějaký rozpor mezi verbálními proklamacemi rodičů a jejich skutečným chováním, přejímá spíše vzory jejich faktického jednání, podle kterých rodina žije, než ty, které jsou pouze ústně předkládány za správné 4. V kontextu s výše uvedeným dochází k institucionalizaci rituálů! Důsledkem toho může být pocit, že taková společnost svého plnohodnotného člena vlastně nikdy nepřijala a díky tomu může prožívat pocity vykořenění, rezignace a lhostejnosti. Člověk může vnímat na jedné straně svůj život pouze jako přechody z jedné instituce do druhé a následkem toho prožívat pocit odosobnění, na druhé straně je tato společnost charakteristická tlakem na radikální individualismus. 5 Lidské společenství samozřejmě prochází neustálým vývojem a s ním se mění také rituály a jejich význam. Dalším negativním případem tohoto vývoje může být jejich nešetrné uchopení byznysem, jejich komercionalizace. Klasickým případem mohou být Vánoce, konec roku nebo zvláště u nás v nedávné minulosti naprosto neznámý svátek sv. Valentýna atd. Nepříznivým důsledkem je pak jakési vykradení formy 3 Opět volně tamtéž, s VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří.praha: Portál, 2000, s Volně podle BLAŽEK Roman, Vratislav POKORNÝ a Jana TELCOVÁ. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002, s

5 rituálu, jeho naprosté vyprázdnění; rituál zcela ztrácí původní smysl a význam, tedy i to, co je jeho cílem! Společnost proto musí důležitý rituál nejen provádět, ale také se snažit o dosažení jeho výsledku. Tomu by měla zvláště přispívat i vůle zejména oficiálních představitelů, kteří jsou pro ostatní jakýmsi zřetelně viditelným vzorem a proto by sami měli nejen vyžadovat, ale hlavně svým osobním příkladem demonstrovat naplňování těchto rituálů. 6 Jak je již ale popsáno výše, člověk si spíše vybírá faktické chování (příklad), než rozporuplné řečnění o tom, co by mělo být správné. Jako jeden z významných rituálů v životě jedince i společnosti jsme již uvedli - uzavření manželství. Nejen, že se počet sňatků neustále, až dramaticky snižuje, ale jak je vnímán jejich význam a cíl? Panuje obecné povědomí, že tento původně dosmrtný, svatý svazek (člověkem nezrušitelný), může být dnes, kdykoliv, i z malicherných důvodů, ukončen (u soudu je běžně manželství rozvedeno i za deset minut). A jaký vzor poskytují někteří oficiální nejvyšší představitelé (raději bez komentáře). Popřípadě se současná společnost rituálů zcela vzdává. Stále méně se uzavírají sňatky, které jsou považovány za přežitek, Vánoce jsou pro děti. Smrt je přesunuta do nemocnic, tam se na ni nemusíme dívat. Hlava rodiny ve Starém Římě pozvedal dítě, což vedlo k psychickému zrození syna i otce, dítě se symbolicky proměnilo v syna a muž v otce. Byl to rituál se vším všudy a novopečený otec tím současně deklaroval, že dítě nejen zplodil, ale že přijímá i plnou zodpovědnost za péči o něj. A toto nebyl vůbec poslední rituál pro syna, jen pomocí rituálů se mohl dostat do světa dospělých mužů. A jak dále uvádí autor: Podle Zoji (italský psychoanalytik Luigi Zoja, str. 23 citovaného periodika) jsou synové i otcové bez podobných rituálů neukotveni, opuštěni a vydáni napospas svým vlastním pudům. 7 Jako doklad mohu uvést vlastní smutnou zkušenost z praxe policisty: Na lipenské přehradě došlo k utonutí desetiletého dítěte rakouské turistky. Ta pak své mrtvé dítě chovala asi hodinu, než byla ochotna jej předat k odvozu. Zcela spontánně, na základě, dá se říci nejsilnějšího emotivního prožitku, provedla rituál rozloučení. 6 Volně podle předchozí citace, s , SUCHÝ, Adam. Muži močící v sedě. Psychologie dnes. 2010, roč. 16, č. 9, s

6 Ještě v nedávné době u našich prarodičů se takovýto rituál odehrával zcela samozřejmě v domě zemřelého, kde byl zemřelý upraven a vystaven v rakvi. Nemožnost provedení rituálu rozloučení, například následkem uvedené institucionalizace, může být i dlouhodobě velmi negativně vnímán, což se může podvědomě demonstrovat pocity viny v důsledku nesplnění důležité morální povinnosti vůči svému nejbližšímu. 3. Následek uvedených negativních změn v současné společnosti A jaký je a bude do budoucna dopad na vývoj celé společnosti, podrobené výše uvedenému rozporuplnému působení? Důsledek uvedených změn (opomíjení rituálů, rezignace na jejich významný vliv, umožnění jejich komercionalizaci či zneužití - tedy společnost, jako nositel tradice, neplní své nutné role v procesu vývoje člověka) může být ten, že tato absence důležitých a vnitřně potřebných rituálů bude nahrazena, zvláště u mladých lidí, něčím jiným! Falešné iniciace nastupují jako bezděčné náhražky tehdy, chybí-li skutečné vedení a dobré zasvěcení. 8 A odtud je již jen krůček ke skupinám, které nabízejí vyplnění takto vyprázdněného prostoru falešnými zkratkami, iluzorními ujištěními o sebepotvrzení a nalezení pravdy a díky tomu získání pocitu jistoty a bezpečí. Takto uprázdněný prostor pak může být nahrazen jinými rituály, které však mohou být pro takové společenství nepotřebné nebo dokonce nebezpečné! 9 Již se pouze nabízí otázka, kdo tedy bude takto nespokojeného člověka oslovovat? Nebudou pro něj zajímavé skupiny, popř. politické strany, nabízející rychlá, zásadní a jednoduchá řešení, které mu jednoznačně předhazují konkrétního viníka nebo jako příčinu populisticky označují konkrétní aktuální změny ve vývoji společnosti (aniž by však uvedly, že se jedná o zákonité, objektivní změny) A nemůže být tento negativní vývoj umocněn dlouhodobou zásadní nespokojeností většiny obyvatel se situací ve společnosti, kdy již dochází neustálým zdražováním i ke snižování životní úrovně. A ze všech stran (včetně zahraničí) se ozývají hlasy, že je to způsobeno korupcí, která údajně nabyla neskutečných rozměrů. V této souvislosti již můžeme pouze poukázat na to, že nejčastější reakcí na stres je agrese. 8 9 BIDDULPH, Steve. Mužství: jak zvládat všechny mužské role. Praha: Portál, 2007, s Volně podle BLAŽEK, Roman, Vratislav POKORNÝ a Jana TELCOVÁ. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002, s. 169,

7 Pokud se ve společnosti začne projevovat sociální krize, má to za následek radikalizaci společenských skupin, které jsou touto krizí nejvíce ohroženi a jako kompenzaci jejich, z toho pramenící sociální nejistoty, je sdružování se v radikálních skupinách, kde mohou rázněji vyslovit nesouhlas s takovým postavením. Sociální nejistota, pocit neúspěšnosti a tápání ve společnosti, absence náležení k elitě a anonymita ve společnosti jsou rozhodujícími faktory, které vedou zejména mladou populaci k vytváření extremistických hnutí. 10 A tato hnutí zase naopak mohou členstvím mladého člověka v takové skupině, která mu nabídne své zázemí (a tím uspokojení jeho zejména sociálních potřeb, zvláště u jedinců nějakým způsobem strádajícím), jej také může nadchnout pro nějakou konkrétní ideologii! Často je pro něj důležitější to, že jej vůbec někdo přijímá a je součástí skupiny, než její samotné ideologické cíle. Vazba na takovou skupinu pak přináší tomuto člověku uspokojení obecné potřeby sociálního zakotvení. 11 Výše uvedený mechanismus se pak dá shrnout, dle mého názoru, do jakési dvojité formy nebezpečí. Důsledkem sociální krize je radikalizace postižených sociálních skupin a následkem toho je sdružování jejích členů v radikálních skupinách extremistických hnutí. Tyto skupiny mohou nabídkou svého členství dalším nespokojeným osobám, kterým tím umožňují uspokojení jejich sociálního zakotvení (kterého se jim nedostává od oficiální společnosti), je takto případně nadchnout pro určitou (extremistickou) ideologii, i když jen zprostředkovaně osobní vazbou na takovou skupinu. Takže extremistické skupiny na sebe mohou nabalovat další nespokojené jedince a tím zvyšovat svůj počet a sílu a v důsledku toho možné působení na ostatní společnost. Rituály sehrávají významnou úlohu i v životě sekt. Mají velkou roli zejména při vstupu do sekty, ale i v ostatních fázích jejího působení, podílí se na soudržnosti sekty, jsou společným majetkem i tajemstvím, umožňují její odlišení od ostatní společnosti apod CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Praha: Armex, 2000, s. 23 a VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2008, s BLAŽEK, Roman, Vratislav POKORNÝ a Jana TELCOVÁ. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002, s

8 Závěr Jak z výše uvedeného vyplývá, rituály tvoří významnou součást života jak jednotlivce, tak celého společenství. Tím ale nechci tvrdit, že jejich současné změny jsou jedinou, popř. nejdůležitější příčinou případného negativního vývoje ve společnosti nebo i možného potencionálního nárůstu extremismu. Pouze chci upozornit na jeden z možných, méně zřejmých aspektů, který k tomu může přispívat, a proto by bylo vhodné jej také zkoumat a na základě toho se jej snažit příznivě ovlivňovat. Ve své připravované disertační práci na téma extremismu a zejména jeho prevenci se tomuto aspektu budu dále věnovat. Budu se snažit uvedenou problematiku prevence blíže zkoumat a to i na základě přístupu současné společnosti k rituálům a možného nástinu posunu naší společnosti k jejich plnohodnotnému nahrazení. 8

9 SEZNAM LITERATURY: BIDDULPH, Steve. Mužství: jak zvládat všechny mužské role. Praha: Portál, ISBN BLAŽEK, Roman, Vratislav POKORNÝ a Jana TELCOVÁ. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, ISBN CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Praha: Armex, ISBN SUCHÝ, Adam. Muži močící v sedě. Psychologie dnes. 2010, roč. 16, č. 9, s ISSN VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, ISBN URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více