12. Odbor správní. Agenda vedoucího odboru v oblasti řízení, kontroly, financí a personálních záležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Odbor správní. Agenda vedoucího odboru v oblasti řízení, kontroly, financí a personálních záležitostí"

Transkript

1 12. Odbor správní Odbor má dvě oddělení: a) oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky b) oddělení přestupků Agenda vedoucího odboru v oblasti řízení, kontroly, financí a personálních záležitostí A) V oblasti všeobecného řízení výkon přenesené působnosti metodicky řídí a organizuje činnost odboru na úseku státní správy B) V oblasti všeobecného řízení výkon samostatné působnosti stanoví v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, které předkládá tajemníkovi úřadu ke schválení a hodnotí činnost svých podřízených. V případě, že věcná působnost odboru není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí odboru, zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi nebo místostarostovi, radě města nebo zastupitelstvu města, koná pracovní porady o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích odborů, vyplývajících znáplně práce odboru, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených pracovníků. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu s rozšířenou působností na krizové stavy a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných skutečností a zvláštních skutečností, zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, podepisuje v souladu s vnitřními předpisy jménem městského úřadu příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jemu svěřeného odboru, vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností (vyjma správních rozhodnutí) za městský úřad pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden, může tajemníkovi městského úřadu navrhnout pověření vedoucí oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování správních rozhodnutí, podává informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice městského úřadu k provedení tohoto zákona vydané a odpovídá za jejich správnost, zajišťuje pro podřízené zaměstnance pověření ke konkrétní činnosti, vede a aktualizuje přístupová práva do jednotlivých systémů vede zapečetěná hesla k PC jednotlivých zaměstnanců, zajišťuje protokolární předání agendy mezi zaměstnanci nebo odbory odpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2 C) V oblasti finanční správa rozpočtových prostředků výkon samostatné působnosti jako správce rozpočtových prostředků organizačních rozpočtových jednotek úřadu (dále jen ORJ nebo ORG ) ve smyslu směrnice Oběh účetních dokladů zejména: 1.vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené odborem, 2. rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, 3. navrhuje podle odvětvové působnosti odboru závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti ORJ a příspěvkových organizací na příslušné rozpočtové období, 4. odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků odboru a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, 5. kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky ORJ, 6. odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování odboru ekonomickému, 7. odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, 8. kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků odboru, a to v souladu se směrnicí Oběh účetních dokladů, 9. zajišťuje hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, D) V oblasti kontroly výkon samostatné působnosti kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti odboru a navrhuje potřebná opatření, provádí dozor nad výkonem samostatné působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu odboru, včetně ochrany utajovaných skutečností, zajišťuje vnitřní kontrolní systém na jemu svěřeném pracovišti a současně se podílí na zajištění kontrolního systému úřadu. E) V oblasti kontroly výkon přenesené působnosti v rámci PU III zajišťuje vnitřní kontrolní systém na jemu svěřeném pracovišti a současně se podílí na zajištění vnitřního kontrolního systému úřadu, provádí řídící kontroly kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti odboru a navrhuje potřebná opatření, provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány, orgány veřejné správy, a orgány činnými v trestním řízení, kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu odboru včetně ochrany utajovaných skutečností, F) V oblasti personální výkon samostatné působnosti sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a po projednání s personálním pracovištěm tajemníka se zaměstnanci projednává způsob zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání, zajišťuje školení při najíždění nových agend a softwarů pro jejich obsluhu,

3 zkušební provoz a jednání s firmami, podílí se na vytváření tříletých plánů vzdělávání včetně sledování jejich plnění, cestou tajemníka zajišťuje proškolování zaměstnanců odboru a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky, navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich příplatky, kontroluje dodržování pracovního řádu, předkládá tajemníkovi návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců odboru, předkládá tajemníkovi návrhy na odvolání vedoucího oddělení a vedoucího pracoviště, předkládá, dle termínu stanovaného tajemníkem, nejméně však 1x ročně, tajemníkovi hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců, včetně personálního a kvalifikačního složení odboru, vyhodnocení výše osobního ohodnocení zaměstnance, schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců odboru, není-li stanoveno tajemníkem úřadu, vydává cestovní příkazy a schvaluje tuzemské služební cesty zaměstnanců odboru. předkládá tajemníkovi návrhy na zastupování vedoucího odboru nařizuje a kontroluje přesčasovou práci zpracovává plán dovolených zpracovává měsíční výkaz přítomnosti a nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti včetně výkazů o provedení práce, příp. další výkazy práce, zpracovává podklady pro výběrová řízení na personální obsazení odboru, navrhuje dohody o hmotné odpovědnosti, aktualizaci pracovních smluv G) V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výkon samostatné působnosti vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a o požární ochraně (BOZP a PO), odpovídá za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné pomůcky a technické prostředky a proškolení z příslušných předpisů, zajišťuje proškolení všech podřízených zaměstnanců zpředpisů BOZP a PO (pravidelné školení stávajících zaměstnanců, vstupní školení u praktikantů, brigádníků a nově nastoupených zaměstnanců) agenda vedoucí SO - všeobecně - výkon samostatné působnosti zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností kromě rozhodování ve věcech, které si tajemník vyhradil, zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města, zúčastňuje se schůzí rady města (jako zástupce tajemníka) s hlasem poradním, zpracovává a předkládá materiály vedení města k předložení na projednání v orgánech města (RM,ZM apod.) zpracovává podklady pro ZM pro volbu přísedících okresního soudu dle zákona o soudech a soudcích spolupracuje při vydávání vnitřních směrnic města, prezentuje práci odboru v médiích, prezentuje práci odboru na internetových stránkách města, následně po volbách do ZM zajišťuje administrativní činnosti při rezignaci zastupitelů a nastupování náhradníků dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, (dopisy, osvědčení, sliby, apod.), poskytuje metodickou pomoc volební komisi při volbách do jednotlivých orgánů města (seznamy voličů, hlasovací lístky, činnost volební komise, zápisy z jednotlivých voleb, materiálně-technické zabezpečení), zajišťuje činnosti související s rekonstrukcemi jednotlivých pracovišť vytvoření nových pracovišť, změny dispozičního uspořádání odboru a přestěhování kanceláří (návrhy a objednávky interiéru, vystěhování, úklid, nastěhování, vyzkoušení techniky, apod.), zpracovává podklady a požadavky na materiální a technické vybavení odboru přijímá, eviduje a nakládá se svými písemnostmi v souladu se spisovým řádem města, vyřizuje podněty došlé elektronickou poštou

4 vykonává činnost řidiče referentského vozidla především v době voleb, předává pohledávky z činnosti odboru k vymáhání, zpracovává zápisy o předání, účastní se porad vedoucích odborů spolupracuje při provádění inventarizace majetku města kontroluje smlouvy a předkládá je ke kontrole právníkovi zajišťuje plnění rozhodnutí, žádostí, příkazů a podnětů zajišťuje ochranu svěřeného majetku a materiálně technických prostředků a pomůcek. plní úkoly ve věcné působnosti odboru nad rámec stanovených pracovních náplní zaměstnanců zařazených v odboru zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů vede evidenci a zajišťuje aktualizaci podpisových vzorů a otisků razítek zaměstnanců, a to jak ve vztahu ke krajskému úřadu, tak Ministerstvu zahraničních věcí ČR včetně korespondence vede evidenci podpisových vzorů zaměstnanců odboru pověřených k podepisování písemností agenda stížností výkon přenesené působnosti v rámci PU III vyřizuje stížnosti týkající se činnosti odboru dle správního řádu zajišťuje řádnou evidenci a přidělování písemnosti dle spisového řádu spolupracuje s útvarem starosty a kanceláří tajemníka na vyřizování stížností a petic agenda spisové služby a ostatních vnitřních norem výkon samostatné působnosti zajišťuje na SO komplexní koordinaci a metodické usměrňování spisové služby se složitým členěním, zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů, zpracovává připomínky k návrhům vnitřních předpisů spolupracuje při vydání spisového a skartační řádu, jako zástupce tajemníka jedná se Státním oblastním archivem agenda razítek výkon samostatné působnosti zajišťuje evidenci razítek města vč. org. složek aktualizuje evidenci při personálních změnách, zajišťuje objednávání, předávání a likvidaci razítek agenda legislativy - výkon samostatné působnosti zajišťuje zpracování návrhů právních předpisů města, vede evidenci právních předpisů, její aktualizaci, jedná s dozorovým orgánem MV, konzultuje s odbory, kontroluje formální správnost předpisů, zveřejňuje právní předpisy města na webových stránkách, umožňuje občanům nahlížení do právních předpisů, vede sbírky zákonů, zajišťuje jejich každoroční svázání, agenda komisí odboru výkon samostatné působnosti rozhoduje o ustanovení komise pro likvidaci úředních razítek, kontroluje činnost komise agenda veřejnoprávních smluv výkon samostatné působnosti zpracovává podklady do RM a ZM k uzavření veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků (jednání s obcemi, stanovení ceny za projednaný přestupek, zajištění návrhů smluv včetně korespondence mezi obcemi a krajským úřadem a vyvěšení na úřední desku) agenda vedoucí SO všeobecně - výkon přenesené působnosti zastupuje tajemníka na úseku přenesené působnosti vdobě jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností kromě rozhodování ve věcech, které si tajemník vyhradil, zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, účastní se porad na krajském úřadu a Ministerstvu vnitra ČR k řízené problematice,

5 vede vzory otisků úředních razítek obcí, vede vzory podpisů, zaměstnanců, starostů a místostarostů obcí provádějících vidimaci a legalizaci dle zákona o vidimaci a legalizaci, přijímá od úřadů oznámení změny ve vzorech otisků úředních razítek a podpisových vzorech zaměstnanců, starosty a místostarosty provádějících vidimaci a legalizaci, zasílá vzory otisků razítek a podpisových vzorů Ministerstvu zahraničních věcí, vede a aktualizuje pověření, vč.podpisových vzorů a otisků razítek, vydaná zaměstnancům na základě zákonů a vnitřních předpisů (legalizace a vidimace, pokladní činnost, vybírání pokut, matriční činnost, výdej dat, komise odboru, atp.), přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města, vyřizuje podněty týkající se výkonu státní správy došlé elektronickou poštou aktualizuje přístupová práva do systému Ministerstva vnitra ČR pro správní odbor a odbor dopravy rozhoduje o námitkách ke kontrole provedené matričním úřadem ve správním obvodu, rozhoduje o podjatosti pracovníků, kteří vedou správní řízení. agenda státních symbolů výkon přenesené působnosti v rámci PU III zajišťuje metodickou pomoc při užití státních symbolů dle zákona o užívání státních symbolů České republiky vyvěšování vlajek, státní symboly na úředních razítkách agenda práva na shromažďování výkon přenesené působnosti v rámci PU I - přijímá oznámení o konání shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím, - předává informace příslušným odborům a Městské policii agenda veřejných sbírek výkon přenesené působnosti v rámci PU I přijímá oznámení o umístění sbírky na území města dle zákona o veřejných sbírkách jedná s organizacemi či zplnomocněnými osobami provádí zapečetění pokladniček včetně předepsané dokumentace provádí rozpečetění pokladniček, jejich otevření a spočítání hotovosti včetně předepsané dokumentace agenda voleb a referend - výkon přenesené působnosti v rámci PU I zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb do jednotlivých zastupitelských orgánů (dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, o volbách do Parlamentu České republiky, o volbách do Evropského parlamentu, o volbách do zastupitelstev krajů) zajišťuje kompletní podkladové materiály pro volební úkoly starosty obce koordinuje práci volebního štábu od vyhlášení voleb po jejich ukončení včetně vyúčtování zajišťuje dopravu volebních materiálů a občerstvení pro volební komise, zajišťuje podklady pro výplatu odměn členů volebních komisí, koordinuje spolupráci s ostatními odbory a zajišťuje archivaci výsledků voleb a referenda agenda voleb a referend - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá přihlášky kandidátů, rozhoduje o registraci kandidátních listin u voleb do zastupitelstev obce, organizuje porady s obcemi u voleb do Evropského parlamentu, provádí školení okrskových volebních komisí v rámci PÚ III., zajišťuje distribuce volebních materiálů spolupracuje s Českým statistickým úřadem, zajišťuje metodickou a kontrolní činnost při vyhlášení místního referenda dle zákona o místním referendu, agenda sčítání lidí výkon přenesené působnosti v rámci PU I zajišťuje spolupráci při přípravě a provedení sčítání lidu, domů a bytů s Českým statistickým úřadem,

6 agenda příjímání souhlasného prohlášení o uzavření manželství snoubenců výkon přenesené působnosti v rámci matričního úřadu zpracovává podklady pro rozhodnutí rady města o pověření zastupitelů k přijímání souhlasného prohlášení o uzavření manželství snoubenců dle zákona o rodině, vede evidenci pověřených zastupitelů, zajišťuje její aktualizaci, zpracovává podklady pro rozhodnutí rady města o určení obvyklého místa a doby pro uzavření manželství dle zákona o rodině agenda komisí odboru výkon přenesené působnosti v rámci PU III vydává rozhodnutí o ustanovení revizní a skartační komise agend občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky, kontroluje činnost komise v rámci řídící kontroly agenda veřejnoprávních smluv výkon přenesené působnosti v rámci PU III eviduje veřejnoprávní smlouvy platné na správním území města a zajišťuje jejich zveřejnění 121. Správní odbor oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky agenda vedoucího oddelění v oblasti řízení, kontroly a personálních záležitostí A) V oblasti všeobecného řízení výkon přenesené působnosti metodicky řídí a organizuje činnost oddělení na úseku státní správy B) V oblasti všeobecného řízení výkon samostatné působnosti (řídící a organizace) stanoví v rozsahu činnosti oddělení konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, koná pracovní porady o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích oddělení, vyplývajících z náplně práce oddělení, případně z pokynu nadřízených pracovníků, podepisuje v souladu s vnitřními předpisy jménem městského úřadu příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jemu svěřeného oddělení. C) V oblasti kontroly výkon samostatné působnosti kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti oddělení a navrhuje potřebná opatření, provádí dozor nad výkonem práce svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu oddělení včetně ochrany utajovaných skutečností. D) V oblasti kontroly výkon přenesené působnosti v rámci PU III zajišťuje vnitřní kontrolní systém na jemu svěřeném pracovišti, kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti oddělení a navrhuje potřebná opatření, provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány, kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu oddělení zahrnující i údaje chráněné dle příslušných právních předpisů. agenda vedoucího oddělení všeobecně výkon samostatné působnosti zastupuje vedoucího odboru v jeho nepřítomnosti, provádí hodnocení úředníků oddělení, předkládá návrhy na odměny úředníků oddělení,

7 spolupracuje při inventarizaci majetku města, kontroluje dodržování pracovního řádu, účastní se porad vedoucích odborů a porad odboru. agenda občanských průkazů - výkon přenesené působnosti v rámci PU III Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem přijímá osobně žádosti o občanské průkazy, přebírá žádosti o občanské průkazy zaslané kurýrem MV, ověřuje pravdivost údajů uvedených v žádosti a přiložených dokladech, ověřuje soulad údajů s údaji v ROB a v informačním systému občanských průkazů, vyzývá k zaplacení správních poplatků, rozhoduje o vrácení, zpracovává žádost po předložení potřebných dokladů, pořídí snímek obličeje, pořídí podpis držitele, odesílá zpracovanou žádost elektronicky k výrobě, zasílá žádost místně příslušnému úřadu po předání dokladu, nebo k předání, zasílá pokyn finančnímu odboru k převodu správního poplatku místně příslušnému úřadu, založí žádost s vyrobeným občanským průkazem do evidenčního listu občanských průkazů k předání žadateli, kontroluje správnost údajů ve vyrobeném občanském průkazu při jeho předání, předává vyrobený občanský průkaz po zavedení držitelem BOK, PIN a PUK proti podpisu, odebírá starý občanský průkaz, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně stavu, potvrzení o občanském průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození, přebírá oznámení o ztrátě nebo odcizení, ukládá blokové pokuty a tyto vybírá, dle vnitřní směrnice zajišťuje odvod vybraných financí v přestupkovém řízení na hlavní pokladnu úřadu založí evidenční list občanského průkazu do kartotéky, chrání osobní údaje před neoprávněným zasahováním. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů přijímá osobně žádosti o občanské průkazy, ověřuje pravdivost údajů uvedených v žádosti a přiložených dokladech, ověřuje soulad údajů s údaji v ROB a v informačním systému občanských průkazů, vyzývá k zaplacení správních poplatků, rozhoduje o vrácení, zpracovává žádost po předložení potřebných dokladů, vyhotovuje občanské průkazy s platností na 1 a 3 měsíce, kontroluje správnost údajů ve vyrobeném občanském průkazu při jeho předání, založí žádost s vyrobeným občanským průkazem do evidenčního listu občanských průkazů k předání žadateli, předává vyrobený občanský průkaz proti podpisu, odebírá starý občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození, přebírá oznámení o ztrátě nebo odcizení, ukládá blokové pokuty a tyto vybírá, založí evidenční list občanského průkazu mezi žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat, chrání osobní údaje před neoprávněným zasahováním. Ztráta, odcizení, nález, poškození, zničení, zneužití občanského průkazu přijímá oznámení o ztrátě, odcizení nebo nálezu občanského průkazu (osobně, přes podatelnu), postupuje oznámení místně příslušnému úřadu včetně čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu,

8 zavádí údaj o ztrátě, odcizení, nálezu do informačního systému občanských průkazů v případě, že tento údaj nebyl zaveden matričním úřadem, vydává občanovi potvrzení o občanském průkazu z důvody ztráty, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti. Rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu vede správní řízení o skončení platnosti občanského průkazu v případech poškození, zničení dokladu, nebo dokladu obsahujícího neoprávněně provedené změny, provádí záznam do protokolu souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, vydává rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu, nesouhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu. Výdej dat z informačního systému občanských průkazů zpracovává údaje vedené v informačním systému občanských průkazů, poskytuje na základě žádosti občanovi údaje, které jsou vedeny k jemu vydaným občanským průkazům v informačním systému občanských průkazů, poskytuje na základě žádosti ostatním subjektům údaje z informačního systému občanských průkazů dle zvláštních zákonů. Vedení evidencí v agendě občanských průkazů vede evidenci údajů o občanských průkazech na žádostech, vede evidenci vydaných potvrzení o občanském průkazu, vede evidenci čísel vydaných potvrzení o změně trvalého pobytu, vede evidenci čísel vydaných potvrzení o změnách údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, vede evidenci ztracených, odcizených, nalezených občanských průkazů, vede odděleně abecedně seřazené žádosti o vydání občanského průkazu běžnou evidenci a odkládací evidenci. Likvidace a skartace občanských průkazů provádí znehodnocení neplatných občanských průkazů, zabezpečuje ochranu osobních údajů po znehodnocení občanských průkazů, zabezpečuje ochranu osobních údajů u neplatných potvrzení o občanských průkazech, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, zajišťuje vyřazení neplatných občanských průkazů, neplatných potvrzení, žádostí o vydání občanských průkazů dle vyřazovacího znaku a skartační lhůty, vyhotovuje koncem každého kalendářního měsíce seznam občanských průkazů určených k likvidaci, komisionálně prověřuje a potvrzuje seznam občanských průkazů určených k likvidaci, ve spolupráci s firmou REISWOLF zajišťuje dvakrát ročně likvidaci vyřazených neplatných občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu, o změně stavu a o změně místa trvalého pobytu. Materiální zabezpečení agendy občanských průkazů žádá ministerstvo vnitra o zaslání čistopisů občanských průkazů, žádá min. vnitra o zaslání tiskopisů - potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů, žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů včetně obalů, lepicí štítky photomount, zajišťuje distribuci potvrzení pro obce správního obvodu, skladuje čistopisy dle požadovaných podmínek pro skladování dokladů, zabezpečuje čistopisy proti odcizení, zneužití, poškození nebo zničení, provádí kontrolu počtu dokladů a kontrolu jejich čísel při otevření balení dokladů, provádí jedenkrát ročně komisionální kontrolu počtu čistopisů občanských průkazů,

9 vede evidenci vydaných čistopisů občanských průkazů, potvrzení o občanském průkazu, o změně stavu a změně trvalého pobytu, prošetřuje ztrátu, zničení, poškození nebo zneužití nevyplněných občanských průkazů nebo vyplněných občanských průkazů před předáním občanovi, z prošetření sepisuje protokol a činí příslušná opatření, kopii protokolu pošle na ministerstvo vnitra. Kurýrní služba z a na ministerstvo vnitra, matriční úřady ve správním obvodu zajišťuje vkládání žádostí o vydání občanských průkazů do kontejneru, jeho zabezpečení a předání k přepravě, zajišťuje převzetí zásilky, provádí kontrolu pečetí, žádostí a vydaných dokladů, oznamuje počet zásilek, u kterých bylo zjištěno porušení kontejneru, porušení pečeti, chybějící pečeti na ministerstvo vnitra, žádá min. vnitra o pečetě k zabezpečení kontejnerů. Ostatní činnosti v agendě OP přebírá občanské průkazy do úschovy po dobu pobytu občana v zahraničí na jeho žádost, zadržuje neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém se lze důvodně domnívat, že se stane neplatným na základě rozhodnutí, vydává občanovi potvrzení, zpracovává a předkládá podklady přestupkovému oddělení k řízení ve věcech přestupků na úseku vydání občanských průkazů, přijímá opatření, k zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k vedeným osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, i k jinému zneužití, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města. agenda cestovních dokladů- výkon přenesené působnosti v rámci PU III Cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (žádost, vydání) přijímá žádosti o cestovní doklad (osobně, přes zastupitelský úřad), ověřuje pravdivost údajů uvedených v žádosti a přiložených dokladech, ověřuje soulad údajů s údaji v informačním systému cestovních dokladů a ROB, přerušuje řízení a vyzývá žadatele k doložení potřebných dokladů, předepisuje správní poplatky, vyzývá k jejich zaplacení, rozhoduje o vrácení, zpracovává žádost po předložení potřebných dokladů, pořídí snímek obličeje, pořídí otisky prstů, pořídí podpis držitele, odesílá zpracovanou žádost elektronicky k výrobě, zakládá vytištěnou žádost do materiálu pasové evidence, vyžaduje od místa předchozího vydání cestovního dokladu materiály pasové evidence, kontroluje funkčnost nosiče dat, včetně úplnosti a správnosti v něm uvedených údajů, odesílá vyrobený cestovní doklad na zastupitelský úřad k předání žadateli, předává vyrobený cestovní doklad proti podpisu oprávněné osobě, přijímá starý cestovní doklad, ukládá blokové pokuty a tyto vybírá, dle vnitřní směrnice zajišťuje odvod vybraných financí v přestupkovém řízení na hlavní pokladnu úřadu zakládá materiály pasové evidence do evidence držitelů cestovních dokladů v kartotéce, chrání osobní údaje před neoprávněným zasahováním. Cestovní doklad bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (žádost, vydání) přijímá žádosti o cestovní doklad (osobně, přes podatelnu),

10 ověřuje pravdivost údajů uvedených v žádosti a přiložených dokladech, ověřuje soulad údajů s údaji v ROB a v evidenci cestovních dokladů, přerušuje řízení v případě nedoložení potřebných dokladů, předepisuje správní poplatky, popř. rozhoduje o vrácení, zpracovává žádosti po předložení potřebných dokladů, zasílá žádost místně příslušnému úřadu k výrobě, zasílá pokyn finančnímu odboru k převodu správního poplatku místně příslušnému úřadu, vyhotovuje cestovní doklad v zákonné lhůtě, opatří razítkem ministerstva vnitra, zakládá žádosti s vyrobeným cestovním dokladem do materiálu pasové evidence k předání žadateli, vyžaduje od místa předchozího vydání cestovního dokladu materiály pasové evidence žadatele, kontroluje správnost zapsaných údajů ve vyrobeném cestovním dokladu při jeho předání, zasílá vyrobený cestovní doklad úřadu, který si žadatel určil v žádosti, k předání, předává vyrobený cestovní doklad proti podpisu oprávněné osobě, zasílá žádost s podpisem převzetí cestovního dokladu úřadu místně příslušnému k vydání, odebírá starý cestovní doklad, ukládá blokové pokuty a tyto vybírá, zakládá materiály pasové evidence do evidence držitelů cestovních dokladů v kartotéce, chrání osobní údaje před neoprávněným zasahováním. Ztráta, odcizení, nález, poškození, zneužití cestovního dokladu přijímá oznámení o ztrátě, odcizení nebo nálezu cestovního dokladu (osobně, přes podatelnu, přes ZÚ ), postupuje oznámení místně příslušnému úřadu, zavede údaj o ztrátě, odcizení, nálezu do informačního systému cestovních dokladů v případě místní příslušnosti. Rozhodování o nevydání, o odnětí o neplatnosti cestovního dokladu vydání cestovního dokladu odepře, bylo-li žadateli uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, vydává rozhodnutí o nevydání cestovního dokladu, zastaví řízení o vydání cestovního dokladu, pokud osoba ve lhůtě neprokáže pravdivost požadovaných údajů nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění, vydává rozhodnutí o neplatnosti cestovního dokladu z důvodu poškození, neoprávněně provedených změn, vydává rozhodnutí o skončení platnosti e-pasu zdůvodu nečitelnosti zápisů zpracovaných v e-pasu při nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Výdej dat z informačního systému cestovních dokladů zpracovává údaje vedené v informačním systému cestovních dokladů, poskytuje na základě žádosti občanovi údaje, které jsou u něho vedeny o vydaných cestovních dokladech v informačním systému cestovních dokladů, poskytuje na základě žádosti ostatním subjektům údaje z informačního systému cestovních dokladů dle zvláštních zákonů. Vedení evidencí v agendě cestovních dokladů vede spisovou dokumentaci žádostí o vydání cestovního dokladu, vede spisovou evidenci žádostí o provedení změny nebo doplnění údajů v cestovním dokladu, vede spisovou evidenci ztracených, odcizených, nalezených cestovních dokladů, vede odděleně abecedně seřazené žádosti o vydání cestovního dokladu běžnou evidenci a odkládací evidenci, provádí jedenkrát ročně komisionální kontrolu počtu čistopisů cestovních dokladů, průkazů vydávaných dle mezinárodních smluv,

11 vede evidenci vydaných čistopisů cestovních dokladů, mezinárodních průkazů. Likvidace a skartace cestovních dokladů provádí archivaci spisové dokumentace, vyhotovuje koncem každého kalendářního měsíce seznam cestovních dokladů určených k likvidaci, komisionálně prověřuje a potvrzuje seznam cestovních dokladů určených k likvidaci, ve spolupráci s firmou REISWOLF zajišťuje dvakrát ročně likvidaci vyřazených neplatných cestovních dokladů. Materiální zabezpečení agendy cestovních dokladů žádá ministerstvo vnitra o zaslání čistopisů cestovních dokladů, o poučení pro držitele e-pasu, další materiálové speciální pomůcky, zajišťuje skladování cestovních dokladů dle požadovaných podmínek pro skladování dokladů, zajišťuje zabezpečení dokladů proti odcizení, zneužití, poškození nebo zničení, provádí kontrolu počtu dokladů a kontrolu jejich čísel v balení dokladů, vede evidenci vydaných čistopisů cestovních dokladů, prošetřuje ztrátu, zničení, poškození nebo zneužití nevyplněného cestovního dokladu nebo vyplněného cestovního dokladu před předáním občanovi, sepisuje o prošetření protokol a učiní příslušná opatření, kopii protokolu zašle na ministerstvo vnitra. Kurýrní služba z a na ministerstvo vnitra zajišťuje převzetí zásilky, provádí kontrolu pečetí a vydaných dokladů, oznamuje počet zásilek, u kterých bylo zjištěno porušení kontejneru, porušení pečeti, chybějící pečeti na ministerstvo. Ostatní činnosti v agendě cestovních dokladů zadržuje neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej vrátit, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným, vrací cestovní doklad držiteli, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti, zpracovává a předkládá podklady přestupkovému oddělení k řízení ve věcech přestupků na úseku vydávání cestovních dokladů, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění zákona o cestovních dokladech, nebo v přímé souvislosti s ním, a to i po skončení pracovního poměru, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města. agenda evidence obyvatel- výkon přenesené působnosti v rámci PU III Změna trvalého pobytu, adresy pro doručování zavádí změnu trvalého pobytu do ROB, zavádí údaj o adrese, na kterou mají být obyvateli doručovány písemnosti podle zvláštního práv. předpisu do ROB, zavádí údaj o ukončení trvalého pobytu do ROB, vyzývá občana k odstranění rozporů v ROB, zavádí zrušení údaje o místu trvalého pobytu do ROB. Výdej dat z informačního systému evidence obyvatel zpracovává údaje vedené v ROB pro ministerstvo, užívá údaje z ROB, kteří se přihlásili k trvalého pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu, přebírá údaje o změnách trvalého pobytu, o zákazu pobytu, o změnách názvů ulic, číslech popisných a evidenčních, údaje z matričních knih, z knihy partnerství, od soudu pravomocná

12 rozhodnutí o zbavení, omezení způsobilosti, o prohlášení za mrtvého, z ministerstva vnitra o změnách rodných čísel, o přihlášených cizincích, poskytuje údaje z ROB a z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem nebo zvláštním právním předpisem, poskytuje písemně údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel a ROB k osobě obyvatele na základě jeho písemné žádosti, - poskytuje písemně údaje zákonnému zástupci pro obyvatele mladšího 15 let, občana zbaveného, omezeného způsobilosti k práv. úkonům, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, rozhoduje o vrácení, žádá příslušný zdroj údajů o ověření údajů v ROB, vyzývá obyvatele k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů v ROB, v informačním systému evidence obyvatel, blokuje údaje v informačním systému evidence obyvatel při zjištění jejich nesouladu. Archivace v agendě evidence obyvatel uchovává údaje v informačním systému evidence obyvatel po dobu 75ti let po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou, Materiální zabezpečení agendy evidence obyvatel zajišťuje pro ohlašovny ve správním území čistopisy dokladů pro zajištění úkonů EO Ostatní činnosti v agendě evidence obyvatel zachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo v přímé souvislosti s ním, a to i po skončení pracovního poměru přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města, spolupracuje s ministerstvem vnitra při ověřování a osvědčování rodných čísel občanů, zpracovává a předkládá podklady přestupkovému oddělení k řízení ve věcech přestupků na úseku evidence obyvatel agenda evidence obyvatel- výkon přenesené působnosti v rámci PU I Změna trvalého pobytu přijímá vyplněný přihlašovací lístek k trvalému pobytu ověřuje pravdivost údajů uvedených v žádosti a přiložených dokladech, předkládá občanovi k podepsání poučení o povinném poskytování osobních údajů přihlašuje občana k trvalému pobytu do objektu na území města, přihlašuje občana k trvalému pobytu na sídlo ohlašovny dle místa narození, pokud nelze zjistit místo trvalého pobytu, přihlašuje dítě občana ČR, ženy s trvalým pobytem na území ČR k trvalému pobytu na sídlo ohlašovny, pokud matka písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, odděluje vyznačenou část občanského průkazu při změně trvalého pobytu, vydává potvrzení o změně trvalého pobytu, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, rozhoduje o vrácení, zakládá přihlašovací lístek do kartotéky vede evidenci poučení k přihlašovacímu lístku oznamuje úřadu s rozšířenou působností, který vydal občanský průkaz, číslo potvrzení s údaji občana, zavádí změnu trvalého pobytu do ROB pro následné přiřazení do volebního okrsku oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob u oprávněné osoby, sděluje údaje vlastníkovi objektu o občanech přihlášených k trvalého pobytu na adrese jím vlastněného objektu nebo jeho části v rozsahu dle zákona, zaznamená na přihlašovacím lístku sdělení občana o ukončení trvalého pobytu na území ČR,zavede údaj o ukončení trvalého pobytu na území ČR do ROB, přijme od občana odevzdaný občanský průkaz

13 na žádost obyvatele zavede do ROB údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu Rozhodování v agendě evidence obyvatel rozhoduje o nezaevidování změny místa trvalého pobytu, přijímá návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vyzývá k odstranění nedostatků návrhu v případě, že návrh neobsahuje předepsané náležitosti, správně uváží, zda povaha věci vyžaduje nařízení ústního jednání, zasílá oznámení o zahájení řízení, případně oznámí termín ústního jednání, termín provedení důkazu listinou nebo svědeckou výpovědí, sepíše protokol o ústním jednání, o provedení důkazu listinou, o provedení důkazu svědeckou výpovědí, vyzývá účastníky řízení k uplatnění procesních práv před vydáním rozhodnutí, vydává rozhodnutí o zastavení řízení, o zamítnutí návrhu, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vyznačí na rozhodnutí nabytí právní moci a datum vypravení, provede zrušení údaje o místu trvalého pobytu v ROB předá spis s předkládací zprávou nadřízenému orgánu v případě odvolání. Vedení evidencí v agendě evidence obyvatel vede evidenci přihlašovacích lístků občanů s trvalým pobytem na území správního obvodu města, vede evidenci o obyvatelích na prostředcích výpočetní techniky pro účely voleb Ostatní činnosti v agendě evidence obyvatel zachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo v přímé souvislosti sním, a to i po skončení pracovního poměru vede stálý a zvláštní seznam voličů, vede přehled o volebních okrscích a o ulicích a občanech spadajících do jednotlivých volebních okrsků přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města, spolupracuje s ministerstvem vnitra při ověřování a osvědčování rodných čísel občanů, zpracovává a předkládá podklady přestupkovému oddělení k řízení ve věcech přestupků na úseku evidence obyvatel, spolupracuje s Českým statistickým úřadem, Katastrálním úřadem, Českou správou sociálního zabezpečení a ministerstvem vnitra při sjednocování údajů centrálního registru adres agenda matriky - výkon přenesené působnosti PU II v rámci matričního úřadu Vedení matrik a sbírek listin, jejich aktualizace a archivace vede matriční knihy a sbírky listin pro obec, v níž má sídlo a dále pro obce patřící do matričního obvodu vyplňuje úvodní listy matričních knih, přiloží podpisové vzory, očísluje strany, zapisuje do matriční knihy dokumentním inkoustem matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí), rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, rozhodnutí o tom, že manželství nevzniklo, rozvod manželství, údaje o osvojení, určení rodičovství, změna jména nebo příjmení a další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy v matriční knize, každý zápis podepíše, učiní oznámení soudu, nelze-li zjistit potřebné matriční údaje pro zápis z předložených dokladů, po rozhodnutí soudu provede zápis do matriční knihy, rozhoduje o prominutí předložení potřebných listin nebo ověření na listinách v případě, že jejich opatření je spojeno s těžko překonatelnou překážkou, vydává z uzavřeného zápisu rodný list, oddací list nebo úmrtní list,

14 vydává na žádost oprávněné osoby druhopis matričního dokladu po zaplacení správního poplatku (v případě žádosti z ciziny a neuhrazení poplatku druhopis zašle příslušnému ministerstvu k vybrání správního poplatku a předání druhopisu), předává matriční doklad oprávněné osobě, plní oznamovací povinnost dle zákona, vede souběžně matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy pomocí výpočetní techniky, vede pro knihu narození, manželství a úmrtí sbírku listin za každý kalendářní rok samostatně, předává krajskému úřadu sbírku listin za uplynulý kalendářní rok, předává měsíčně krajskému úřadu k založení do sbírky listin listiny, na jejichž podkladě provedl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v matriční knize, zabezpečuje uložení matriční knihy po provedení posledního zápisu, předá matriční knihy státnímu oblastnímu archivu po uplynutí úložní doby, provádí výměnu matrik narození a manželství dle mezinárodních smluv, provádí výměnu matrik úmrtí, zabezpečuje obnovení matriční knihy v případě její ztráty nebo zničení (podle sbírky listin ve spolupráci s krajským úřadem), Uzavření manželství přijímá dotazník k uzavření manželství v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, kontroluje soulad údajů s předloženými doklady a s údaji v informačním systému evidence obyvatel, v ROB, povoluje na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu, nebo mimo stanovenou dobu, rozhoduje o povolení uzavření manželství zástupcem, sepisuje protokol k uzavření manželství, účastní se průběhu svatebních obřadů, zapisuje matriční událost do matriční knihy, vystavuje oddací list, odděluje vyznačenou část občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, zajišťuje vystavení nového rodného listu v případě společného dítěte novomanželů, vydává na žádost občana nebo bezdomovce vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydává osvědčení k uzavření církevnímu sňatku, vystavuje oddací list na základě zaslaného protokolu z církevního sňatku, Výpisy z matrik, nahlížení do matrik a sbírek listin vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, vydává matriční doklady, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře subjektům uvedeným v zákoně, vystavuje matriční doklad, který má být vydán ze zápisu v matriční knize uložené na státním oblastním archivu, na základě podkladů zaslaných státním archivem, vydává rodné listy školským zařízením pro výkon ústavní výchovy, vydává doslovný výpis z matriční knihy pro úřední potřebu státních orgánů a pro výkon přenesené působnosti orgánů územně samosprávných celků. Osvědčení o státním občanství přijímá a postupuje k vyřízení žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky, zajišťuje vydání osvědčení o státním občanství pro nezletilé občany narozené mimo území ČR Udělení státního občanství poskytuje příslušné informace o udělení státního občanství,

15 podává na žádost ministerstva vnitra písemné stanovisko k žadateli o udělení státního občanství ČR, zajišťuje složení státoobčanských slibů, předává listinu o udělení státního občanství, sepisuje protokol o předání dokladů spojených s udělením státního občanství. Zvláštní matrika přijímá k vyřízení žádosti o zápisy do zvláštní matriky Brno (narození, uzavírání manželství, uzavírání partnerství, úmrtí občanů ČR mimo území ČR), sepisuje zápis o matriční události a postupuje k vyřízení zvláštní matrice, předává zaslané doklady ze zvláštní matriky oprávněným osobám. Jméno, příjmení, změna jména a příjmení zapisuje do matriční knihy jména, která nejsou zkomolená, zdrobnělá a domácká, u mužů, která nejsou ženská a naopak, přijímá prohlášení o volbě druhého jména, přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o přijetí jiného jména osvojence nebo o volbě druhého jména,, zapisuje do matriční knihy na základě žádosti ženy příjmení v mužském tvaru po splnění zákonných podmínek, zapisuje do matriční knihy u narozeného dítěte na základě žádosti rodičů příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru po splnění zákonných podmínek, přijímá oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu, vystavuje potvrzení, provede do knihy manželství dodatečný záznam, vystaví nový oddací list nebo zapíše do poznámky dodatečný záznam, oznamuje změnu příjmení matričnímu úřadu, kde je občan zapsán a na Rejstřík trestů Rozhodování o povolení změny jména nebo příjmení přijímá žádost o povolení změny jména nebo příjmení, popř. vyzývá k odstranění nedostatků podání vede správní řízení dle zákonné normy, vyžaduje stanovisko sociálního odboru ke změně jména nebo příjmení v případě mladistvých, sepisuje protokol o ústním jednání o změně jména nebo příjmení s dětmi za účasti rodičů, vydává konečná rozhodnutí, zasílá spis s předkládací zprávou nadřízenému orgánu v případě odvolání, oznamuje změnu příjmení na Rejstřík trestů Určení otcovství přijímá souhlasné prohlášení svobodných rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti, sepisuje zápis, přijímá souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k již narozenému dítěti, sepisuje zápis. Ostatní činnosti v agendě matriky zpracovává a předkládá podklady přestupkovému oddělení k řízení ve věcech přestupků fyzických osob na úseku vydávání matričních dokladů a jejich užívání při jednání, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění zákona o matrikách (i po skončení pracovního poměru), provádí záznamy o matričních událostech do ROB, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města. agenda matriky - výkon přenesené působnosti v rámci PU III Vedení matrik a sbírek listin, jejich aktualizace a archivace vede sbírky listin pro obce patřící do jeho správního obvodu,

16 zajišťuje uložení sbírek listin a druhopisů matričních knih pro správní obvod a po uplynutí úložní doby předá státnímu oblastnímu archivu. vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do pro matriční úřady ve správním odvodu, Výpisy z matrik, nahlížení do matrik a sbírek listin vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin (druhopisech matričních knih) subjektům uvedeným v zákoně po splnění zákonných podmínek, povoluje nahlížení do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře subjektům uvedeným v zákoně. uchovává sbírku listin druhopisy matričních knih vedených do matričních úřadů ve správním obvodu, chrání ji před zneužitím údajů v ní obsažených, před zničením a poškozením, Ostatní činnosti v agendě matrik provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve svém správním obvodu nejméně 1x ročně (předkládá starostovi pověření ke kontrole, sepisuje protokol o kontrole, provádí následnou kontrolu přijatých opatření), provádí ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady ve správním obvodu pro použití v cizině (provede legalizaci podpisu matrikáře MÚ ve správním obvodu a opatří ověřovací doložkou s otiskem razítka a podpisem matrikáře), zasílá legalizované dokumenty příslušným úřadům k superlegalizaci nebo apostille, ověřuje odbornou způsobilost zaměstnance matričního úřadu, který je zařazen v jeho správním obvodu, k vedení matričních knih a k plnění úkolů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (zasílá uchazečům okruhy zkoušek, vede konzultační dny, provádí zkoušky, vydává osvědčení), povoluje na návrh matričního úřadu ve správním obvodu provádění matričních zápisů, vydávání matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize i mimo úřední místnost matričního úřadu na jiném vhodném místě, kde jsou pro to vytvořeny podmínky, vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin matričních úřadů ve správním obvodu, nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, povoluje v přítomnosti matrikáře nahlížení do sbírky listin matričních úřadů ve správním obvodu a činit výpisy z ní, zaznamená matriční událost do ROB. agenda vidimace a legalizace- výkon přenesené působnosti v rámci PU I Provádění vidimace provádí vidimaci v úředních místnostech úřadu, provádí vidimaci na jiném vhodném místě jen ze závažných důvodů, ověřuje, že vidimovaná listina se doslova shoduje s předloženou listinou, vyznačuje ověřovací doložku na vidimované listině formou otisku razítka s ručním vypsáním údajů nebo štítku opatřeného pomocí výpočetní techniky, zapisuje do knihy vidimací a legalizací příslušné údaje, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. Provádění legalizace provádí legalizaci v úředních místnostech úřadu, provádí legalizaci na jiném vhodném místě jen ze závažných důvodů, ověřuje legalizací, že žadatel před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, vyznačuje ověřovací doložku na listině, na které je legalizován podpis, formou otisku razítka s ručním vypsáním údajů nebo štítku opatřeného pomocí výpočetní techniky, provádí legalizaci za účasti dvou svědků, pokud žadatel o legalizaci nemůže číst nebo psát,

17 zapisuje do knihy vidimací a legalizací příslušné údaje, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. Vedení evidencí v agendě vidimace a legalizace vede evidenci vidimací a legalizací ve svázané knize s číslovanými listy, vkládá do knihy list podpisových vzorů ověřujících osob provádějících legalizaci a vidimaci., oznamuje krajskému úřadu počet paralelně vedených ověřovacích knih, zabezpečuje ochranu ověřovacích knih před zneužitím údajů v nich obsažených, před odcizením nebo poškozením. Archivace v agendě vidimace a legalizace archivuje ověřovací knihy v souladu se spisovým řádem města. agenda vidimace a legalizace- výkon přenesené působnosti v rámci PU III Ostatní činnosti v agendě vidimace a legalizace provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů (zasílá uchazečům okruhy zkoušek, vede konzultační dny, zkouší uchazeče), vydává osvědčení o vykonání zkoušky. agenda vyhotovení veřejné listiny o identifikaci výkon přenesené působnosti v rámci PU III vyhotovuje veřejnou listinu o identifikaci, sepisuje souhlas s identifikací a pořízením kopie osobních dokladů, vede evidenci veřejných listin o identifikaci (kopií), vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. agenda pokladna výkon samostatné působnosti přijímá hotovostní platby od občanů, vydává pokladní stvrzenky, vede pokladní knihu, dodržuje limit pokladní hotovosti, odevzdává pokladní hotovost do hlavní pokladny, vystavuje výdajové doklady. agenda výpisy z evidence rejstříku trestů (mimo agendu Czech Point) výkon přenesené působnosti PU II v rámci matričního úřadu ověřuje správnost údajů v papírové žádosti, ověřuje totožnost žadatele, ověřuje správnost údajů v ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, vylepuje kolkové známky, odesílá žádosti na Rejstřík trestů, uchovává písemné žádosti včetně ověřených plných mocí připojených k žádostem v souladu se spisovým řádem města. agenda Czech Point -výkon přenesené působnosti v rámci PU II výpis z insolvenčního rejstříku zadává do informačního systému veřejné správy kritéria hledání, vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis z centrálního registru řidičů (bodové hodnocení) kontroluje platnost dokladu totožnosti žadatele, zmocněnce, přijímá ověřenou plnou moc zmocněnce, zadává základní identifikační údaje do informačního systému veřejné správy,

18 vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis z informačního systému odpadového hospodářství (autovraky) kontroluje platnost dokladu totožnosti žadatele, zmocněnce, přijímá ověřenou plnou moc zmocněnce, zadává základní identifikační údaje do informačního systému veřejné správy, vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis z rejstříku trestů kontroluje platnost dokladu totožnosti žadatele, zmocněnce, přijímá ověřenou plnou moc zmocněnce, zadává základní identifikační údaje do informačního systému veřejné správy, vytiskne žádost o výpis, odesílá elektronicky žádost o výpis, vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou, předává žadateli výpis proti podpisu,, vytiskne papírovou žádost v případě, kdy žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky, uchovává písemné žádosti včetně ověřených plných mocí připojených k žádostem, v souladu se spisovým řádem města, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis z katastru nemovitostí zadává do informačního systému veřejné správy kritéria hledání dle Listu vlastnictví nebo dle seznamu nemovitostí nebo dle zaúčtovaných výpisů, vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis (částečný nebo úplný) s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis z informačního systému veřejných zakázek (kvalifikovaní dodavatelé) zadává do informačního systému veřejné správy kritéria hledání (IČO), vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis z obchodního rejstříku zadává do informačního systému veřejné správy kritéria hledání, vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. výpis ze živnostenského rejstříku zadává do informačního systému veřejné správy kritéria hledání, vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. registr živnostenského podnikání pro fyzickou a právnickou osobu (ohlášení živnosti) přijímá podání k založení živnosti a to jak v elektronické nebo v listinné podobě, kontroluje platnost dokladu totožnosti podatele, zadává do informačního systému veřejné správy požadované údaje, odesílá podání včetně příloh a dokladu o zaplacení správního poplatku podatelem určenému živnostenskému úřadu, předává podateli doručenku o přijetí podání od serveru živnostenského úřadu, vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, popř. rozhoduje o vrácení. Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

19 zadává do formuláře číslo jednací z potvrzení o oznámení a vypisuje ovou adresu žadatele, odesílá formulář ke kontrole údajů a ke zpracování výsledku, vyhodnocuje zpracovaný výsledek reklamace a řeší jeho vyřízení. Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře o zrušení osoby dodávání dokumentů od DS, tiskne oznámení a poté ho odešle k vyřízení, tiskne potvrzení o doručení. Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře oznámení o povolení osoby dodávání dokumentů od DS, tiskne oznámení a poté ho odešle k vyřízení, tiskne potvrzení o doručení. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře oznámení o zneplatnění přístupových údajů, tiskne oznámení, zažádá o číslo jednací, tiskne 2x potvrzení o doručení, opatří ho podpisem žadatele a jeden výtisk předá žadateli Žádost o zrušení nastavení datové schránky do režimu OVM kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře žádost o zrušení nastavení DS do režimu OVM, tiskne žádost, opatří ji podpisem žadatele a žádost odešle, zažádá o číslo jednací a tiskne potvrzení o doručení a předá ho žadateli. Žádost o nastavení datové schránky do režimu OVM kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře žádost o nastavení DS do režimu OVM, tiskne žádost, opatří ji podpisem žadatele a žádost odešle, zažádá o číslo jednací a tiskne potvrzení o doručení a předá ho žadateli. Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře žádost o opětovné zpřístupnění DS, tiskne žádost, opatří ji podpisem žadatele a žádost odešle, zažádá o číslo jednací a tiskne potvrzení o doručení a předá ho žadateli.

20 Žádost o znepřístupnění datové schránky kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře žádost o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost, tiskne žádost, opatří ji podpisem žadatele a žádost odešle, zažádá o číslo jednací a tiskne potvrzení o doručení a předá ho žadateli. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby, vybere příslušnou pověřenou osobu a smaže ji, tiskne oznámení, opatří ho podpisem žadatele a oznámení odešle, tiskne 2x potvrzení o doručení oznámení, opatří ho podpisem žadatele a jeden výtisk předá žadateli. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, tiskne oznámení, opatří ho podpisem žadatele a žádost odešle, zažádá o číslo jednací a tiskne potvrzení o doručení a předá ho žadateli. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, tiskne oznámení a poté ho odešle k vyřízení, případně vyměřuje správní poplatek. Žádost o zřízení datové schránky kontroluje oprávněnost žadatele k podání, v případě zastupování žadatele jinou osobou skenuje listiny dokládající tuto skutečnost a provádí konverzi těchto listin, vyplňuje příslušné kolonky formuláře žádosti o zřízení datové schránky, tiskne žádost, opatří ji podpisem žadatele, odešle, tiskne 2x potvrzení o doručení žádosti o zřízení DS, jeden výtisk předá žadateli. Autorizovaná konverze - z elektronické do listinné (z moci úřední) listiny určené ke konverzi načítá z úložiště v PC, kontroluje elektronický podpis dokumentu, vybere příslušný dokument ke konverzi, dokument vytiskne, vytvoří a vytiskne ověřovací doložku a připojí ji k dokumentu. Autorizovaná konverze - z listinné do elektronické (z moci úřední) listiny určené ke konverzi skenuje do určitého formátu a ukládá na disk, skenované listiny vkládá do konverze,

21 vytvoří a připojí k výstupu ověřovací doložku, podepíše dokument elektronickým podpisem a uloží ho na disk PC. Ověření provedení autorizované konverze vyplní identifikační kód ověřovací doložky, ověří provedení konverze dokumentu v evidenci ověřovacích doložek Autorizovaná konverze - z elektronické do listinné (na žádost) přebírá dokumenty ke konverzi prostřednictvím Úschovny, z CD/DVD, jiným způsobem kontroluje elektronický podpis dokumentu vybere příslušný dokument ke konverzi, dokument vytiskne vyměří správní poplatek vytvoří a vytiskne ověřovací doložku a připojí ji k dokumentu Autorizovaná konverze - z listinné do elektronické (na žádost) listiny určené ke konverzi skenuje do určitého formátu a ukládá na disk skenované listiny vkládá do konverze vytvoří a připojí k výstupu ověřovací doložku podepíše dokument elektronickým podpisem předá dokumenty žadateli na CD, nebo odešle do internetové úschovny tiskne potvrzení o předání výstupu z konverze vyměří správní poplatek Výpis z rejstříku trestů právnických osob zadává do informačního systému veřejné správy kritéria hledání vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy výpis s ověřovací doložkou vyměřuje správní poplatky, vyzývá k zaplacení, rozhoduje o vrácení Základní registry Výpis údajů z registru obyvatel volí podmínky výpisu ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání osoby tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Výpis údajů z registru osob ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání subjektu tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Veřejný výpis údajů z registru osob ověřuje totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání subjektu tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování

22 tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Výpis údajů z registru práv a povinností volí podmínky výpisu ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání osoby tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Výpis o využití údajů z registru obyvatel volí podmínky výpisu ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání osoby tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Výpis o využití údajů z registru osob ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání subjektu tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Výpis o využití údajů z registru práv a povinností volí podmínky výpisu ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele zadává kritéria pro vyhledání osoby tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování tiskne ověřený výpis a ověřovací doložku, vyměřuje správní poplatek, zpracovává výpis k předání žádost archivuje Žádost o změnu údajů v registru obyvatel volí podmínky výpisu ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele mění referenční údaje dle skutečnosti tiskne žádost, opatří podpisem žadatele odesílá žádost ke zpracování předává žadateli potvrzení o podání žádosti Žádost o změnu údajů v registru osob ověřuje oprávněnost a totožnost žadatele tiskne žádost, opatří podpisem žadatele mění referenční údaje dle skutečnosti

23 odesílá žádost ke zpracování předává žadateli potvrzení o podání žádosti Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě volí podmínky výpisu zadává kritéria pro vyhledání osoby ověřuje totožnost žadatele vytvoří žádost o poskytnutí údajů FO/PO zažádá o poskytnutí údajů jiné FO/PO odesílá požadavek a přijme potvrzení o předání žádosti - Základní registry Výpis údajů z registru obyvatel Zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání osoby vyžádá si základní nebo všechny referenční údaje otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho Výpis údajů z registru osob zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání subjektu vyžádá si základní nebo všechny referenční údaje otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho Žádost o změnu údajů v registru obyvatel zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání osoby mění referenční údaje dle skutečnosti odesílá požadavek o změnu referenční údajů a přijme potvrzení o předání žádosti Žádost o změnu údajů v registru osob zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání subjektu mění referenční údaje dle skutečnosti odesílá požadavek o změnu referenčních údajů a příjme potvrzení o předání žádosti Veřejný výpis údajů z registru osob zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání subjektu vyžádá si základní nebo všechny referenční údaje otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho Výpis údajů z registru práv a povinností zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání FO/PO vyžádá si základní nebo všechny referenční údaje otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho Výpis o využití údajů z registru obyvatel zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání osoby vyžádá si záznam o využívání referenčních údajů otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho

24 Výpis o využití údajů z registru osob zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání subjektu vyžádá si záznam o využívání referenčních údajů otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho Výpis o využití údajů z registru práv a povinností zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání FO/PO vyžádá si základní nebo všechny referenční údaje otevře si vydaný ověřený výstup a vytiskne ho Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě zapisuje důvod a účel transakce zadává kritéria pro vyhledání osoby ověřuje totožnost žadatele vytvoří žádost o poskytnutí údajů FO/PO zažádá o poskytnutí údajů jiné FO/PO odesílá požadavek a přijme potvrzení o předání žádosti Plnění oznamovací povinnosti matrika, ohlašovna Plní oznamovací povinnosti ve formulářích v jednotlivých agendách Matrika Zápis rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy úmrtí Vyhledává příslušnou osobu nebo zvolí výjimku formuláře Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údajů o úmrtí do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy úmrtí Vyhledává údaje o zemřelém Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o neexistenci registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy registrovaného partnerství Vyhledává údaje o partnerech Zaznamenává data - zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o neplatnosti registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy registrovaného partnerství Vyhledává údaje o partnerech Zaznamenává data - zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o zrušení registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy registrovaného partnerství Vyhledává údaje o partnerech Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o vzniku registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy registrovaného partnerství Vyhledává údaje o partnerech Zaznamenává data - zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o neexistenci manželství do informačního systému evidence obyvatel

25 Vyplňuje příslušná pole dle knihy manželství Vyhledává údaje o manželích Zaznamenává data - zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o neplatnosti manželství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy manželství Vyhledává údaje o manželích Zaznamenává data - zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o rozvodu manželství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy manželství Vyhledává údaje o manželích Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údajů o uzavření manželství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy manželství Vyhledává údaje o manželích Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis změny pohlaví do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o občanovi Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis změny jména / jmen a příjmení do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o občanovi Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis změny příjmení do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o občanovi Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis změny jména / jmen do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o občanovi Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Odstranění údajů o otci na základě popření otcovství v informačním systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o dítěti a o otci Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údajů o otci na základě určení otcovství do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o dítěti Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Zápis údajů o osvojení do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Volí cíl transakce Vyhledává údaje o dítěti, o matce, o otci, o osvojitelích Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO

26 Zápis občana při narození do informačního systému evidence obyvatel Vyplňuje příslušná pole dle knihy narození Vyhledává údaje o dítěti, o matce, o otci Zaznamenává data zapisuje změnu a odešle požadavek do ISEO Přidělení rodného čísla Zaškrtne pole přidělení rodného čísla nebo Aktualizace záznamu v registru RČ Vyplní zbylé položky formuláře Odešle žádost do registru RČ Vygeneruje RČ nebo upraví požadované údaje Využití údajů z ISEO a rodných čísel ( 84 zák. č. 301/2000Sb.) vyplní důvod požadavku vyhledá údaje v ISEO nebo v registru RČ dle rodného čísla nebo dle jména, příjmení případně označí nesprávné údaje a odešle požadavek do ISEO Doplnění údajů do ISEO Evidence obyvatel Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel zvolí zápis adresy místa TP, zápis změny adresy místa TP, zápis údaje o ukončení TP, nebo zápis údaje o zrušení TP vyhledá údaje o občanovi zapíše adresu trvalého pobytu Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel zvolí typ změny vyhledá údaje o občanovi zapíše druh doručovací adresy odešle požadavek do ISEO Využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel ohlašovnou (zák. č. 133/2000 Sb.) vyplní důvod požadavku vyhledá údaje v ISEO nebo v registru RČ dle rodného čísla nebo dle jména, příjmení případně označí nesprávné údaje a odešle požadavek do ISEO Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení OP do informačního systému evidence občanských průkazů zvolí důvod provedení změny vyhledá údaje o občanovi odešle požadavek do ISEO 122. Správní odbor oddělení přestupků agenda vedoucího oddělení v oblasti řízení, kontroly a personálních záležitostí o V oblasti všeobecného řízení výkon přenesené působnosti metodicky řídí a organizuje činnost oddělení na úseku státní správy o V oblasti všeobecného řízení výkon samostatné působnosti (řídící a organizace) stanoví v rozsahu činnosti oddělení konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, koná pracovní porady o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích oddělení, vyplývajících z náplně práce oddělení, případně z pokynu nadřízených pracovníků,

27 podepisuje v souladu s vnitřními předpisy jménem městského úřadu příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jemu svěřeného oddělení. o V oblasti kontroly výkon samostatné působnosti kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti oddělení a navrhuje potřebná opatření, provádí dozor nad výkonem práce svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu oddělení včetně ochrany utajovaných skutečností. o V oblasti kontroly výkon přenesené působnosti v rámci PU III zajišťuje vnitřní kontrolní systém na jemu svěřeném pracovišti, kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti oddělení a navrhuje potřebná opatření, provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány, kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu oddělení zahrnující i údaje chráněné dle příslušných právních předpisů. agenda vedoucího oddělení všeobecně výkon samostatné působnosti podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů, vymezených v pracovní náplni oddělení, a opatření uložených vedoucím odboru, Vedoucí oddělení řídí činnost oddělení, kontroluje dodržování pracovní doby a kázně a odpovídá za kvalitu vykonávané práce a materiálů, které oddělení zpracovává, zastupuje vedoucího odboru v jeho nepřítomnosti, provádí hodnocení úředníků oddělení, agenda blokové pokuty výkon samostatné působnosti přijímá finanční prostředky z blokových pokut eviduje a vyúčtovává finanční příjmy z blokových pokut provádí inventarizaci pokutových bloků agenda přestupků vedených na návrh - proti občanskému soužití a proti majetku - výkon přenesené působnosti PU I přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, ověřuje, zda byl podán návrh ve lhůtě a zda obsahuje povinné náležitosti, odkládá návrhy, vyzývá navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu, přerušuje řízení, zastavuje řízení usnesením, neodstraní-li navrhovatel nedostatky návrhu ve lhůtě stanovené ve výzvě, pokračuje v řízení, odstraní-li navrhovatel nedostatky, vede ústní jednání, vydává správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města

28 agenda přestupků vedených na návrh - proti občanskému soužití a proti majetku - výkon přenesené působnosti PU I, vyplývající z veřejnoprávních smluv přijímá oznámení o spáchání přestupku od obecního úřadu, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, ověřuje, zda byl podán návrh ve lhůtě a zda obsahuje povinné náležitosti, odkládá návrhy, vyzývá navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu, přerušuje řízení, zastavuje řízení usnesením, neodstraní-li navrhovatel nedostatky návrhu ve lhůtě stanovené ve výzvě, pokračuje v řízení, odstraní-li navrhovatel nedostatky, vede ústní jednání, vydává správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků vedených z moci úřední na úseku občanských průkazů - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků vedených z moci úřední na úseku cestovních dokladů - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení,

29 přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků vedených z moci úřední na úseku evidence obyvatel - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků vedených z moci úřední na úseku matriky - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda ostatních přestupků vedených z moci úřední proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku - výkon přenesené působnosti v rámci PU I přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty,

30 předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků vedených z moci úřední proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku - výkon přenesené působnosti v rámci PU I, vyplývající z veřejnoprávních smluv přijímá oznámení o spáchání přestupku od obecního úřadu, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků a správních deliktů vedených z moci úřední dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o spáchání přestupku, provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka nebo svědka vede ústní jednání, vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda přestupků vedených z moci úřední dle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů- výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o spáchání přestupku,

31 provede zápis do informačního systému evidence přestupků, postupuje oznámení, žádá o došetření, vyzývá k podání vysvětlení, ukládá pořádkové pokuty, předvolává osoby, žádá o předvedení účastníka řízení nebo svědka vede ústní jednání, ustanovuje znalce ustanovuje tlumočníky vydává příkazy, správní rozhodnutí, usnesení, ukládá pokuty, ukládá povinnost nahradit náklady řízení, přiznává svědečné, vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, vede přezkumné řízení a obnovu řízení umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města spolupracuje s orgány PČR a se Státním zastupitelstvím agenda předávání podkladů a informací na vyžádání pojišťovnám ve věcech pojistných událostí osoba a motorových vozidel - výkon přenesené působnosti v rámci PU III poskytuje informace z přestupkového řízení, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města, agenda upuštění od zbytku sankce zákazu činnosti- výkon přenesené působnosti v rámci PU III vede řízení o návrhu, postupuje návrh místně příslušnému správnímu orgánu, vyzývá žadatele k odstranění nedostatků žádosti, vyzývá dle 36 SŘ vydává rozhodnutí přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda zadržení řidičského průkazu- výkon přenesené působnosti v rámci PU III přijímá oznámení o zadržení řidičského průkazu postupuje oznámení místně příslušnému správnímu orgánu zasílá řidičský průkaz příslušnému cizímu státu prostřednictvím ministerstva dopravy vyžaduje souhlas státního zástupce k zahájení správního řízení v případě, že byl řidičský průkaz zadržen v souvislosti s trestným činem vrátí řidičský průkaz držiteli v případě, že státní zástupce neudělil souhlas k zahájení správního řízení vrátí řidičský průkaz držiteli, jestliže nerozhodl o zadržení ŘP nebo pokud v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl ŘP zadržen, nebyl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel oznamuje rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu a postupuje ŘP příslušnému úřadu s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu vyzývá dle 36 SŘ zahajuje správní řízení v souvislosti s přestupkem nebo v souvislosti s trestným činem vede ústní jednání vydává rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem vyznačuje na rozhodnutí právní moc a datum vypravení, zasílá předkládací zprávu a spis krajskému úřadu v případě odvolání proti rozhodnutí, umožňuje nahlížení do spisů přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města

32 agenda přebírání kaucí vybraných Policií ČR od řidiče podezřelého ze spáchání přestupku dle z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů - výkon přenesené působnosti v rámci PU III přebírá kauce od Policie ČR vystavuje potvrzení o převzetí kauce předává finanční hotovost do pokladny úřadu k zaúčtování zakládá doklady o převzetí kauce ke spisové dokumentaci přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda daňového řízení pohledávek - výkon přenesené působnosti PU I provádí správu pohledávek vzniklých z činnosti odboru předává pohledávky FO k dalšímu řízení, přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města agenda podávání zpráv o občanech dle zákona o obcích - výkon samostatné působnosti vede centrální evidenci přestupků projednávaných v I. stupni městským úřadem, vypracovává zprávy o pověsti o občanech pro orgány v trestním řízení (PČR, Státní zastupitelství) sděluje skutečností významné k posouzení spolehlivosti žadatelů o zbrojní průkaz dle trestního řádu přijímá, eviduje a nakládá s písemnostmi v souladu se spisovým řádem města spolupracuje s orgány PČR a Státním zastupitelstvím

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Odbor správních činností

Odbor správních činností Odbor správních činností 1 - zajišťuje komplexní výkon agendy evidence obyvatel v působnosti OÚORP 2 - zajišťuje komplexní výkon agendy OP v působnosti OÚORP pro občany ČR 3 - zajišťuje komplexní výkon

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Odbor správní a obecní živnostenský úřad

Odbor správní a obecní živnostenský úřad Odbor správní a obecní živnostenský úřad Hlavní činnosti: Úseky: 1. matrika 2. přestupky 3. cestovní doklady (CD) 4. občanské průkazy (OP) 5. evidence obyvatel (EO) 6. vnitřní správa 7. informační technologie

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. 189/2008 Sb.,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správn vní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa 1. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva Matriky, jméno a příjmení Evidence obyvatel Občanské průkazy a cestovní doklady Cizinecké

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy* nebo sbírky listin* podle 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Žádám

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Kapitola 3. ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Kapitola 3. ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Kapitola 3. ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Odbor majetkový, právní a správních činností se člení na: oddělení evidence a správy majetku oddělení právní oddělení správních činností oddělení

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

o matrikách, jménu a příjmení

o matrikách, jménu a příjmení ZÁKON č. 01/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 20/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. (úplné znění č. 52/200 Sb.), zákona č. 165/2004 Sb.,

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Organizační řád Městského úřadu Hostivice vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tento vnitřní předpis vydává Rada města

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb. Změna: 165/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 499/2004

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY Název životní situace 13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY 13.1.1. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky Peter Garláthy 26.11.2009 1 Předání sestav rodných čísel V případě sestav rodných čísel v elektronické podobě je nutné popisovat CD názvem výdejového místa,

Více

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Změny od 1.1.2016 - výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Evidence obyvatel Ohlášení změny místa trvalého pobytu Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle

Více

301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb. Změna: 165/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 499/2004

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Osobní údaje zpracovávané MěÚ Rosice nepodléhající oznamovací povinnosti úřadu pro ochranu osobních údajů A Odbor dopravy

Osobní údaje zpracovávané MěÚ Rosice nepodléhající oznamovací povinnosti úřadu pro ochranu osobních údajů A Odbor dopravy Osobní údaje zpracovávané MěÚ Rosice nepodléhající oznamovací povinnosti úřadu pro ochranu osobních údajů (podle 18 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky:

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: Odbor dopravy Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: 1. Dopravně správní agendy Evidence řidičů a řidičských oprávnění Evidence vozidel Schvalování technické způsobilosti vozidel Zkušební komisaři žadatelů

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 26. listopadu 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 371. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah: 1 Statut a zásady činnosti městského úřadu...1 2 Působnost pověřeného městského úřadu...2 3 Organizační struktura pověřeného městského úřadu...2 4 Pravomoci a zodpovědnosti...4 4.1 Starosta...4

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace:

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace: Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Středa, 08 Březen 2017 15:28 3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu 4. Základní informace: Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech

Více

Občanské průkazy k Porada konaná dne

Občanské průkazy k Porada konaná dne Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012 Změny zákona č. 328/1999 Sb. zákon č. 227/2009 Sb. (čl. LXXXI LXXXII) změny: 101/2010 Sb., 306/2009 Sb., 424/2010 Sb.) zákon č. 424/2010 Sb. (čl.

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 21/2006 Sb. - poslední stav textu 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více