SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ"

Transkript

1 Medzinárodná vedecká konferencia TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY júl 2010, Malá Ida ISBN SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ CURRENT TRENDS IN APPLICATIONS OF STATISTICS AND QUANTITATIVE METHODS IN THE CONTEXT OF SPATIAL ANALYSIS Eva Heřmanová RNDr. Eva Heřmanová (odborná asistentka) Katedra arts managementu Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Česká republika Abstrakt Předkládaný příspěvek by měl velmi stručnou formou představit hlavní specifika a problémy související s používáním klasických statistických metod na prostorově definovaná data. Jedná se zejména o problém tzv. prostorové autokorelace a prostorové nestacionarity, jejichž existenci do relativně nedávné doby sociální geografové víceméně nevnímali, resp. jim nevěnovali zvláštní pozornost a v podstatě jim nepříkládali žádný význam. Kľúčové slová Prostorové analýzy, statistické a kvantitatívni metody Abstract This paper should present a very concise form the main specifics and problems associated with using traditional statistical methods for spatial data defined. These include so-called problem. Spatial autocorrelation and spatial non-stationarity, the existence of relatively recent social geographers broadly "perceive", respectively. They did not pay special attention and virtually no attach much importance to them. Key words Spatial analysis, statistical and quantitative methods 23

2 TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY 2010 Úvod Předkládaný příspěvek by měl velmi stručnou formou představit hlavní specifika a problémy související s používáním klasických statistických metod na prostorově definovaná data. Jedná se zejména o problém tzv. prostorové autokorelace a prostorové nestacionarity, jejichž existenci do relativně nedávné doby sociální geografové víceméně nevnímali, resp. jim nevěnovali zvláštní pozornost a v podstatě jim nepříkládali žádný význam. Teprve se vznikem nových kvantitativních metod vyvinutých explicitně pro prostorové analýzy (např. Fotheringham, Brundson, Charlton (2000)) se zviditelňuje i nová kvantitativní geografie, která již není pouhým uživatelem zavedených statistických metod, ale zabývá se i vlastní tvorbou, specifickými aplikacemi a novými myšlenkami v kontextu možného zkvalitnění prováděných analýz prostorových dat, a to nejen na poli geografie. Velké množství problémů spojených s analýzami prostorových dat, jež však nelze vtěsnat do tohoto příspěvku, je řešeno nejen sociální geografií, ale i prostorovou statistikou, prostorovou ekonometrií či nejobecněji řečeno prostorovým modelováním sociálně ekonomických charakteristik a vztahů. K těmto účelům jsou využívány zejména regresní modely zahrnující i prostorovou dimenzi (Anselin 1988), které bývají odvozeny od regresních modeků a analýz časových řad (Hepple 1996). Terminologicky lze snad ještě předeslat (viz i Horák 2002), že pojem analýza prostorových dat nelze ztotožnit s pojmem prostorová analýza dat. V prvním případě totiž může jít o jakoukoliv popisnou či vývojovou - analýzu prostorově definovaných dat, ve druhém případě pak jde o výhradně geografický úhel pohledu, tj. o snahu o podchycení, poznání či vysvětlení prostorových zákonitostí, vztahů či územních gradientů. Ve vztahu k analýze prostorových dat je nutné zdůraznit i význam geografických informačních systémů (dále GIS), jejichž aplikace umožňuje získat nové poznatky a informace o zkoumaných jevech. Hlavní výhodou GISů je možnost zahrnutí dále popsaných metod a vizualizace výsledků prostorových analýz na libovolné hierarchické úrovni. I když použití GISů není nutnou podmínkou prostorového modelování, přináší jejich propojení se statistickými analýzami výsledky, které bychom jinak těžko získávali. Z autorů a ze základních prací, z nichž tento příspěvek přímo nebo i nepřímo, ale nejvýznamněji čerpá, resp. na něž navazuje, je třeba uvést zejména následující práce - Nezdařilová (1984b), Spurná (2006), Spurná (2008a, 2008b), Netrdová, Nosek (2009). Specifika a povaha prostorových dat Problémy spojené se statistickou analýzou geografických dat vyplývají z jejich komplexní povahy (Hampl 1971, Hampl 1983) a dále z toho, že jak jevy, tak i vztahy nelze ve zkoumaném území považovat za homogenní, neboť se mění v závislosti na umístění v prostoru, tj. v závislosti a konkrétních reálných podmínkách. Aplikaci statistických metod v geografii komplikuje samotná prostorová, tj. vzájemně závislá povaha geografických dat, čímž nebývá ve většině případů splněna podmínka nezávislosti dat, která je vyžadována v souvislosti s použitím metod regresního a korelačního počtu. Další problémy spojené s používáním standartních statistických metod souvisí s tím, že řada sociálně-ekonomických jevů a je popisujících souborů dat nevykazuje normální rozložení četností, jež je předpokládáno (viz i Korčák 1941). To má dopad zejména na veličiny popisné statistiky, např. při měření variability souborů dat aj. Jednou z dalších diskutovaných otázek spojených s analýzou prostorových dat je volba určitého typu i hierarchie územních jednotek, kdy různá vymezení sousedních prostorových jednotek mohou přispět k rozdílným výsledkům. Možnost takovéhoto zkreslení je proto potřeba si při analýzách neustále uvědomovat (podrobněji viz Spurná 2006, s ). 24

3 Eva Heřmanová Problém a metoda prostorové autokorelace Do geografické literatury zavedli pojem prostorová autokorelace Cliff, Ord (1973), když z ekonometrie převzali princip metody časové autokorelace. Základní myšlenka prostorové autokorelace nebyla nicméně ani předtím v geografii neznámá, ba právě naopak. Jednu ze stěžejních otázek geografického výzkumu totiž tvoří otázka, zda geografická prostorová data vykazují prostorovou závislost, tj. do jaké míry je výskyt určitého jevu v dané územní jednotce závislý na výskytu tohoto jevu v jednotkách sousedních. Na myšlenku, resp. existenci prostorové autokorelace však upozorňovala řada autorů již předtím, když např. uváděla, že charakteristiky určitého místa nejsou závislé jen na ostatních charakteristikách tohoto místa, ale jsou také ovlivněny vazbami k ostatním místům a jejich vlivem (Spurná 2006, s. 76). Matematicky řečeno lze prostorovou autokorelaci chápat jako pravděpodobnost jevu y v prostorové jednotce i je určitou funkcí pravděpodobností tohoto jevu v jednotkách j, které jsou prostorově blízké jednotce i. (Nezdařilová 1984a). Laičtěji řečeno, jak vyplývá i z prostého překladu tohoto pojmu, představuje prostorová autokorelace korelaci jednoho jevu se sebou samým v prostoru a projevuje se statisticky významným uspořádáním hodnot sledovaného jevu v daném území. Stejně jako v případě párové korelace neukazuje ani signifikantní prostorová autokorelace na kauzální vztah a nevypovídá nic o příčinách daného prostorového uspořádání. (Nezdařilová 1984a). Prostorová autokorelace je dnes měřena různými statistikami (Spurná 2006, s , Netrdová, Nosek 2009), které popisují míru (ne)podobnosti pozorovaných hodnot v blízkých územních jednotkách (či bodech). Pokud vysoké hodnoty dané proměnné vykazují tendenci shlukovat se v některých částech studovaného regionu a nízké hodnoty tíhnou k tomu shlukovat se v jiných oblastech, hovoříme o pozitivní prostorové autokorelaci. Analogicky i naopak, pokud se vysoké hodnoty proměnné nacházejí v těsné blízkosti s nízkými hodnotami, hovoříme o negativní prostorové autokorelaci. Pokud jsou data lokalizována tak, že neexistuje žádný vztah mezi blízkými hodnotami, hovoříme o nulové prostorové autokorelaci. Dnes je již prokázáno, že téměř všechna prostorová data vykazují nějakou formu pozitivní prostorové autokorelace, což může mít různé dopady na závěry v rámci prostorového modelování (Fotheringham a kol. 2002). Problém prostorové nestacionarity regresních modelů Pojem prostorová nestacionarita (Fotheringham a kol. 2002), se týká nestability zkoumaných často zejména sociálních - jevů a vztahů v prostoru, a to z hlediska a v závislosti na jejich umístění. Laicky řečeno, při použití klasických modelů regresní analýzy lze totiž získat jiný funkční vztah mezi dvěma proměnnými např. v jihozápadní a severovýchodní části Česka, v různě rozvinutých územích (např. v regionech rostoucích, stagnujících či zaostávajících, viz např. Lavický 2009) nebo i na různých hierarchických úrovních (obce, okresy, regiony). Pro věcně shodnou zkoumanou souvztažnost mezi proměnnými lze tedy získat vzájemně se lišící dílčí lokální regresní modely, které jsou navíc zpravidla i odlišné od modelů globálních, tj. např. za celé Česko. Problematika prostorové nestacionarity tedy velmi úzce souvisí se současným trendem a zaměřením kvantitativních metod na lokální statistiky. Ve statistické literatuře se v souvislosti se zmíněnou problematikou nestacionarity setkáváme s pojmem stabilní regresní funkce, a to ve smyslu obecně platného vztahu. Hebák, Novák (1978, s. 72) definují stabilní regresní funkce jakožto funkce, jejichž typ je v čase a v prostoru relativně neměnný a jejichž parametry jsou neměnné nebo se mění formalizovatelným způsobem. V souvislosti se stabilitou regresních funkcí je také možno diskutovat i otázku složitosti a výstižnosti regresního modelu. Je zřejmé, že se zvyšováním počtu parametrů či počtu statisticky významných proměnných v určitém regresním modelu nebo použitím vhodného složitějšího tvaru matematické funkce dochází obecně ke zvýšení 25

4 TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY 2010 výstižnosti tohoto modelu. Zároveň však model ztrácí svoji zobecňující schopnost a v extrémním případě by se mohl stát i jen formálně přesným popisem specifických vztahů v určitém prostoru a čase (Nezdařilová 1983a). Jak k tomu dál ještě výstižně poznamenávají Hebák, Novák (1978), neustálé zlepšování modelu z hlediska kritéria založeného na shodě údajů s regresním modelem může mít za následek vzdálení se od obecných rysů zkoumané závislosti, tzn. takový výsledek, že daným údajům perfektně vyhovující funkce bude časoprostorově zcela nestabilní. Mezi hlavní důvody prostorové nestability regresních funkcí patří bezesporu pravá podstata analyzovaných vztahů či závislostí, které se za určitých okolností mohou v prostoru skutečně odlišovat. Rozdíly mohou způsobovat například odlišné lidské postoje či preference v různých oblastech, rozdílné reakce na stejné podněty může indikovat i administrativní či politické prostředí. Často se v této souvislosti hovoří o kontextuálních faktorech ovlivňujících chování jedinců. (Spurná 2006, s. 85). Myšlenka, že chování jednotlivců se může i velmi významně v prostoru odlišovat koresponduje nejen s postmoderními přístupy v geografii (zdůrazňujícími místo a lokální podmínky jako důležitý rámec pro pochopení příčin určitého chování, viz např. Holt-Jensen, 1999), ale i s řadou sociologických prací zkoumajících problematiku tzv. regionálních mentalit. Další důvod prostorové nestacionarity lze možná spatřovat i v nesprávně navrženém regresním modelu (nezahrnutí některých významných proměnných) nebo v použití nesprávného funkčního vztahu, které může vést až k přílišnému zjednodušení reality a reálné nemožnosti nalezení jakýchkoli pravidelností, byť možná existujících. Z výše uvedených důvodů je jak identifikace odchylek od globálního modelu (klasicky metodou zbytků z regrese), tak zejména identifikace odchylek lokálně či regionálně platných vztahů (dále popsaná metoda geograficky vážené regrese) velmi přínosná, neboť umoňuje lepší vhled do problematiky a nasměrování i větší efektivnost dalšího případného výzkumu. Jednoduchý a velmi názorný příklad prostorové nestacionarity zjištěných regresních vztahů si dovolím pro oživení příspěvku převzít z diplomové práce P. Spurné (Netrdové) (2006), jíž mi bylo ctí dělat oponentku. Autorka propočetla vztah mezi podílem vysokoškolsky vzdělaných osob a volební účastí sledovanou na úrovni obcí a městských částí, a to zvlášť pro okresy Blansko, Brno-město a Brno-venkov. Celkový globální výsledek za 296 územních jednotek vypovídá o mírné negativní závislosti mezi uvedenými proměnnými. Propočtou-li se však dílčí regresní modely za jednotlivé okresy, vychází každá ze závislostí výrazně odlišně, ve dvou případech (okres Brno-město a Brno-venkov) dokonce dochází k převrácení směru závislosti (viz obr. č. 1). Jak uvádí Spurná (2006), zatímco obce v okrese Blansko s obecně nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných osob a vysokou volební účastí vykazují negativní závislost znázorněnou přímkou s větším sklonem, u dvou brněnských okresů, jejichž jednotky jsou více variabilní z hlediska zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob, se závislost obrací výrazným způsobem na pozitivní. Další prostorový příklad Simpsonova paradoxu u vztahu mezi cenou domu a hustotou zalidnění nalezneme ve Fotheringham a kol. (2002). Výše zmíněný jev je znám jako tzv. Simpsonův paradox (Hendl 2004) a přestože se jeho původní popsání vztahovalo na neprostorová data, platí jak je vidět níže - i pro různě agregovaná prostorová data. Při nejrůznějších geografických analýzách podobného typu tedy může dojít k tomu, že celkový výsledek za hierarchicky větší území nejen, že nebude reprezentovat skutečné vztahy mezi proměnnými, ale bude možná i pravým opakem vztahů reálných, platných na lokální úrovni. 26

5 Eva Heřmanová Obr. č. 1: Simpsonův paradox na příkladu volebního chování Zdroj: Spurná, 2006, s. 87 Výše uvedeným problémům je zejména v poslední době v české geografické literatuře věnována zvýšená pozornost a lze říci, že svým způsobem lze považovat jejich diskusi, zviditelňování a zejména snahu o řešení za impuls pro další vývoj speciálních kvantitativních metod, které lze označit za prostorové, a tedy i geografické. Jednou z nich je i metoda geograficky vážené regrese (geographically weighted regression, dále GWR). Metoda geograficky vážené regrese Metoda GWR patří do skupiny metod lokálních analýz, které zohledňují prostorové efekty na zkoumané vztahy (další, zde nejmenované metody viz Spurná 2006, s ) a výrazným způsobem tak rozšiřují možnosti statistické analýzy prostorových dat. Autory metody, která vznikla v 90. letech 20. století a kterou lze označit i jako metodu analýzy prostorově proměnlivých vztahů, jsou profesor kvantitativní geografie Fotheringham a jeho spolupracovníci Brunsdon a Charlton. Tito autoři také vyvinuli speciální software GWR (viz jehož výstupy lze propojit jak s běžnými statistickými programy (SPSS), tak i se softwarem GISů (ArcMap). Protože na tomto místě nelze plně vysvětlit matematický aparát, resp. matematický a statistický rámec metody GWR, je třeba zájemce odkázat na primární zdroj (citovanou publikaci autorů GWR a příslušné internetové stránky). Jen velmi orientačně lze snad uvést rozdíl mezi klasickým regresním modelem (spojeným s požadavkem a představou prostorové stacionarity regresních parametrů) a metodou GWR, která využívá pohyblivé, resp. proměnlivé lokální regresní koeficienty, tj. jinak řečeno, přímo předpokládá existenci odlišných prostorových vztahů dvou a více proměnných. Jestliže je klasický regresní model popsán jako y = + β x + ε, lze model geograficky vážené regrese obecně vyjádřit jako y = β ( u, v ) β ( u, v ) i i β 0 k k ik + x + 0 i i k k i i ik i, kde kde (u i,v i ) označuje souřadnice i-tého bodu v prostoru a lokální regresní koeficient β k (u i,v i ) vyjadřuje hodnotu spojité funkce β k (u,v) v bodě i. i ε 27

6 TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY 2010 Mezi základní výstupy, které lze touto metodou získat, patří soubor odhadů lokálních regresních koeficientů, který je obvykle znázorňován kartograficky (jako spojitý povrch). Tyto odhady mohou být rovněž testovány z hlediska významnosti prostorových odlišností. Dále mohou být jako výstup získány a využity i lokální směrodatné odchylky a lokální verze dalších klasických regresních výstupů (lokální absolutní člen, lokální koeficient determinace). Příklady a možnosti aplikace GWR Pro ilustraci a snad i inspiraci lze dále alespoň stručně a výběrově uvést příklady aplikace metody GWR, které byly dosud publikovány. Brunsdon a kol. (1998) použili diskutovanou metodu k hledání závislostí mezi dlouhodobou nemocnosti lidí ve věku 45 až 65 let a různými socioekonomickými charakteristikami (nezaměstnanost mužů, hustota zalidnění, průměrný počer ososb připadajících na jednu místnost) v oblasti severní Anglie. Fotheringham a kol. (2001, 2002) např. zkoumali prostorovou nestacionaritu faktorů školní (ne)úspěšnosti žáků (ve standardizovaných testech z matematiky) na základních školách v severní Anglii. Mezi faktory, které do ananlýzy zahrnuli patřila např. velikost škol, nezaměstnanost ve spádové oblasti školy, podíl jednočlenných domácností či podíl černošského obyvatelstva atd. Výsledky analýz v obou případech prokázaly existenci výrazných lokální odchylky ve sledovaných vztazích. O rok později byl vytvořen model závislosti tržní ceny domu na jeho kvalitativních charakteristikách (počet koupelen, stáří domu, vzdálenost od centra), jenž byl zkoumán z hlediska jeho lokálních modifikací. Další z modelů, který uvádí i Spurná (2006), vytvořili Huang a Leung (2002) v rámci zkoumání úrovně regionální industrializace v čínské provincii Jiangsu; mezi zkoumané podmiňující faktory pak zahrnuli např. míru urbanizace a HDP na 1 obyvatele. Další model vytvořili Kyratso a Yiorgos (2004), kteří cenu půdy v měřítku domovních bloků zkoumali v metropolitní oblasti řeckého města Volos a vztahovali ji ke vzdálenosti od obchodních center, podílu zastavěnosti ploch a k dalším veličinám. V Česku je zatím asi jedinou aplikací převážně didakticky zaměřený model geograficky vážené regrese zkoumající globální a lokální podoby vztahu mezi volební účastí a podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (Spurná 2006). V blíže necitované zahraniční literatuře (http://lesprace.silvarium.cz/content/view/62/0/) se však snad vyskytují i aplikace GWR, kde tato metoda byla využita k modelování vztahu mezi vývojem kruhové výčetní základny a výčetní tloušťky a k upřesnění parametrů výškových funkcí, tj. v rámci modelování specifické problematiky lesních porostů. Závěr Lze říci, že donedávna bylo používání statistických a kvantitativních metod v geografii výrazně volnější než v jiných, exaktnějších oborech. Specifická povaha geografických dat (vzájemná prostorová závislost jevů, levostranně asymetrické rozložení četností) společně se způsobem vymezení územních jednotek způsobovaly porušování řady předpokladů klasické popisné statistiky i metod regresního a korelačního počtu. Především však - z pohledu geografa neoddiskutovatelná existence prostorové nestacionarity sociálněekonomických vztahů by měla být v budoucnu reflektována jak v rámci interpretace výsledků analýz, tak v rámci nových kvantitativních metod, a to daleko více než dosud. Většina z nemnoha dosavadních uživatelů přisuzuje již dnes metodě GWR budoucí vysokou využitelnost v sociálněgeografickém výzkumu a právem ji považuje za statistickou metodu s výraznou explorační povahou a schopností odhalit prostorové odchylky v charakteru zkoumaných vztahů. Výhodou této metody je, že modelovaný vztah vždy popisuje realitu výstižněji ve srovnání s výsledky globálního modelu a že svým způsobem řeší i problém předem daného (např. administrativního) rozčlenění územních jednotek, jež zpravidla neodpovídá přirozenému prostorovému rozložení zkoumaného jevu či vztahu. Výhodou této metody je i její vysoká intuitivní srozumitelnost v kontextu celkem všeobecně známého 28

7 Eva Heřmanová konceptu regresní ananlýzy. Její budoucí pravděpodobně vysokou využitelnost lze spojovat i s neustále se zlepšujícími vizualizačními možnostmi (GIS) a rozvojem počítačové techniky i speciálních softwarů. Aplikační oblasti metody GWR lze spatřovat jak již bylo naznačeno - v prostorové analýze domovního a bytového fondu, v analýze lokálních podmíněností cen nemovitostí, v analýze sítí občanské vybavenosti, ale i sociálně-patologických jevů či lokálních podmínek v kontextu zemědělské výroby či lesnických prací. Máme-li tedy závěrem shrnout hlavní trendy využívání statistických či kvantitativních metod v rámci prostorových analýz, lze uvést zejména primární zaměření na explorační (nikoli nutně generalizující) povahu analýz, na metody lokální analýzy a na vizualizaci výstupů pomocí GISů. Literatura [1] Anselin, L. (1988): Spatial econometrics: Methods and models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 284 s. [2] Brundson, C., Fotheringham, S., Charlton, M. (1998): Geographically weighted regression modelling spatial non-stationarity. The Statistician, 47, č. 3, str [3] Cliff, A. D., Ord, J. K. (1973): Spatial autocorrelation. Pion, London, 178 s. [4] Cliff, A. D., Haggett, P., Ord, J. K., Bassett, K., Davies, R. (1975): Elements of spatial structure a quantitative approach. Cambridge University Press, Cambridge, 258 s. [5] Drápela, K.: Využití výsledků NIL ČR pomocí geograficky vážené regrese (GWR). LDF MZLU v Brně, přístup z [6] Fotheringham, A. S., Brundson, C., Charlton, M. (2000): Quantitative geography Perspectives on spatial data analysis. SAGE Publications, London, 270 s. [7] Fotheringham, A. S., Charlton, M. E., Brundson, C. (2001): Spatial variations in school performance: a local analysis using geographically weighted regression. Geographical & Environmental Modelling, 5, č. 1, str [8] Fotheringham, A. S., Brundson, C., Charlton, M. (2002): Geographically weighted regression the analysis of spatially varying relationships. John Wiley & Sons, London, 269 str. [9] Hampl, M. (1971): Teorie diferenciace a komplexity světa. Univerzita Karlova, Praha, 183 s. [10] Hampl, M. (1983): K problematice sociálněgeografických pravidelností. In: Geografický výzkum v Československé akademii věd , sborník referátů. Geografický ústav ČSAV, Liblice, str [11] Hebák, P., Novák, I. (1978): K problému stability regresních funkcí. Statistika 1978, str [12] Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha, 584 s. [13] Hepple, L. W. (1996): Directions and opportunities in spatial econometrics. In: Longley, P., Batty, M. (eds): Spatial analysis: Modelling in a GIS environment. GeoInformation International, Cambridge, s [14] Heřmanová, E. (1991): Vybrané vícerozměrné statistické metody v geografii. SPN, Praha, 133 s. [15] Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. (2007): Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha, Professional Publishing, 417 s., ISBN [16] Horák, J. (2002): Prostorová analýza dat. Učební text VŠB-TU Ostrava. [http://gis.vsb.cz/pad/] [17] Holt-Jensen, A. (1999): Geography history and concepts. SAGE Publications, London, 228 s. [18] Huang, Y., Leung, Y. (2002): Analysing regional industrialisation in Jiangsu province using geographically weighted regression. Journal of Geographical Systems, 4, str [19] Korčák, J. (1941): Přírodní dualita statistického rozložení. Statistický obzor, 5 6, str

8 TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY 2010 [20] Kyratso, M., Yiorgos, (2004): Defining a geographically weighted regression model of urban evolution. Application to the city of Volos, Greece. 44th European Congress of the European Regional Science Association: Regions and Fiscal Federalism, University of Porto, , přístup z [21] Lavický, M. (2009): Analýza regionální nezaměstnanosti v České republice během hospodářské recese Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 68 s., rukopis. [22] Meloun, M., Militký, J. (2002): Kompendium statistického zpracování dat. ACADEMIA, Praha, 764 s. [23] Netrdová, P., Nosek, V. (2009): Přístupy k měření významu geografického rozměru společenských nerovnoměrností. Geografie Sborník České geografické společnosti, 2009/1, roč. 114, s [24] Nezdařilová, E. (1984a): Metody kvantitativní analýzy v geografii se zaměřením na metody regrese a korelace. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 157 s., rukopis. [25] Nezdařilová, E. (1984b): Prostorová autokorelace jako pojem a metoda geografické analýzy. Geografie Sborník ČGS, 89, č. 1, s [26] Pavlík, Z., Kűhnl, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. SPN, Praha, 267 s. [27] Spurná, P. (2006): Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat se zaměřením na využití metody geograficky vážené regrese. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 150 s., rukopis. [28] Spurná, P. (2008a): Prostorová autokorelace všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 4, s [29] Spurná, P. (2008b): Geograficky vážená regrese metoda analýzy prostorové nestacionarity geografických jevů. Geografie Sborník České geografické společnosti. 113/2, s [30] Unwin, A., Unwin, D. (1998): Exploratory spatial data analysis with local statistics. The Statistician, 47, č. 3, s [31] Wei, Y. D., Yu, D. (2005): Geographically weighted regression. [www.uwm.edu/course/geog547/gisday_gwr2.ppt], [32] Zhang, L., Shi, H. (2004): Local modeling of tree growth by geographically weighted regression. Forest Science, 50, č. 2, s [33] Oficiální stránky týkající se metody GWR. [http://ncg.nuim.ie/ncg/gwr/index.htm] [34] Oficiální stránky týkající se softwaru GeoDa. [https://geoda.uiuc.edu/default.php] 30

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace VZNIK REGIONÁLNÍCH DISPARIT, JEJICH POJETÍ, CHARAKTERISTIKA

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

GLOBÁLNÍ SYSTÉM: STAV, SOUČASNÉ TENDENCE A MOŽNÉ PERSPEKTIVY DISTRIBUCE MOCENSKÉHO POTENCIÁLU

GLOBÁLNÍ SYSTÉM: STAV, SOUČASNÉ TENDENCE A MOŽNÉ PERSPEKTIVY DISTRIBUCE MOCENSKÉHO POTENCIÁLU GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 1 ROČNÍK 114 MARTIN HAMPL GLOBÁLNÍ SYSTÉM: STAV, SOUČASNÉ TENDENCE A MOŽNÉ PERSPEKTIVY DISTRIBUCE MOCENSKÉHO POTENCIÁLU M. Hampl: Global system:

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 1, s. 8 22 Teoretická studie P, J. 2014. Výzkum efektivnosti vzdělávání dospělých. Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 1, s.

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více