územní plán SMEČNA listopad 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "územní plán SMEČNA listopad 2011"

Transkript

1 územní plán SMEČNA listopad 2011

2 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný Velvarská Slaný OBJEDNATEL: Město Smečno Nám. T. G. Masaryka č. p Smečno ZPRACOVATEL ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU: AURS, spol. s r. o. Hládkov 920/ Praha 6 Urbanismus: Ing. arch. Milan Körner, CSc. (autorizace ČKA č ) Ing. arch. Blanka Almásyová (autorizace ČKA č ) Ing. Lenka Pacalová Digitální zpracování: Ing. Lenka Pacalová ZPRACOVATEL ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU: AURS, spol. s r. o. Ing. arch. Milan Körner, CSc. (autorizace ČKA č ) Ing. arch. Blanka Almásyová (autorizace ČKA č ) Ing. Lenka Pacalová konzultace: Ing. Milena Morávková (ÚSES, autorizace ČKA č. 2305) ZPRACOVATEL (PŮVODNÍHO) ÚZEMNÍHO PLÁNU: AURS, spol. s r. o. Urbanismus: Ing. arch. Milan Körner, CSc. Ing. arch. Blanka Almásyová Demografie: Ing. arch. Milan Körner, CSc. Doprava: Ing. Josef Smíšek (autorizace ČKAIT č ) Vodní hospodářství: Ing. Josef Bílek Energetika a spoje: Ing. Jan Bayerle (autorizace ČKAIT č ) Krajina, ÚSES: Ing. Kateřina Koudelová Digitální zpracování: Ing. Marcela Havelková (KAP, spol. s. r. o. - divize Boreas) 2

3 Obsah územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Aa. Vymezení zastavěného území...5 Ab. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...5 Ab1. Rozvoj území obce... 5 Ab2. Ochrana a rozvoj hodnot... 5 Ac. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně...5 Ac1. Urbanistická koncepce... 5 Ac2. Vymezení zastavitelných ploch... 6 Ac3. Vymezení ploch přestavby... 6 Ac4. Systém sídelní zeleně... 7 Ac5. Přehled navrhovaných ploch... 7 Ad. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování...8 Ad1. Doprava... 8 Ad2. Vodní hospodářství... 8 Ad3. Energetika a spoje Ad4. Občanské vybavení Ae. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně...11 Ae1. Uspořádání krajiny Ae2. ÚSES Ae3. Prostupnost krajiny Ae4. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi Ae5. Rekreace Ae6. Dobývání nerostů Af. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití...13 Ag. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit...26 Ah. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo...26 Ai. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části...26 Aj. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření...26 Ak. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti...27 Al. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu...28 Am. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)...30 An. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 30 Ao. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona

4 B. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (výkresy v měřítku 1 : 5 000) B1. Základní členění území B2. Hlavní výkres B3. Doprava B4. Energetika a spoje B5. Vodní hospodářství B6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Obsah odůvodnění územního plánu C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ca. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem...31 Cb. Údaje o splnění zadání...31 Cc. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území...32 Cc1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití Cc2. Limity využití území Cc3. Koncepce dopravního řešení Cc4. Koncepce technické infrastruktury Cc5. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území Cc6. Koncepce návrhu ÚSES Cc7. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění Cc8. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany Cc9. Koncepce ochrany životního prostředí Cd. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno...48 Ce. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...49 D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (výkresy v měřítku 1 : 5 000) D1. Koordinační výkres D2. Výkres širších vztahů (1 : ; zařazen do textové části) D3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4

5 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Aa. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezeno jednak platným územním plánem, dále aktualizovanou katastrální mapou ke dni a ověřeno průzkumy v terénu. Zastavěné území je znázorněno ve všech výkresech grafické části územního plánu, kromě výkresů B6 (veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace) a D2 (širší vztahy). Ab. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Ab1. Rozvoj území obce Smečno leží cca 3 km od rychlostní silnice R7, která umožňuje spojení s Prahou. Centrum město Slaný s rozsáhlou obslužnou sférou je vzdáleno cca 6 km. Město má odpovídající základní vybavení. Vzhledem k blízkosti rozsáhlých lesních celků má město velmi dobré podmínky pro rozvoj bydlení. Územní plán vytváří poměrně rozsáhlou nabídku zastavitelných ploch pro tuto funkci. Vzhledem ke stagnaci města Slaný i relativně větší vzdálenosti od Prahy (cca 25 km) je tento potenciál zatím málo využit. Ab2. Ochrana a rozvoj hodnot Historická část města je městskou památkovou zónou. Ochranné pásmo historického města zahrnuje podstatnou část zastavěného území i zastavitelných ploch a na západě a severu i rozsáhlejší části krajiny z důvodu ochrany hlavních dominant zámku a kostela Nejsvětější Trojice. V areálu zámku a v navazující západní části nám. T. G. Masaryka je hodnotná parková úprava. Severozápadně na svazích k Muclavskému potoku a jihozápadně na svazích k Svinařovskému potoku se rozkládají (v zemědělsky intenzivně využívané krajině Slánska) poměrně rozsáhlé lesní komplexy. Územní plán navrhuje po obvodě (zejména na jihozápadě a jihovýchodě) zastavitelného území plochy zeleně umožňující přechod do krajiny. Ac. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Ac1. Urbanistická koncepce Město je tvořeno jedním sídlem, které má převážně obytný charakter. V západní části poměrně rozsáhlého katastrálního území jsou dvě malé lokality (Ovčín a Skalka) s dominantní funkcí zemědělské výroby. Tyto lokality jsou od kompaktního města vzdáleny cca 1,5 km. Komunikační páteří města je silnice II/236 Slaný Kačice Lány, která umožňuje přístup na rychlostní silnici R6 (MÚK Stochov). Vzhledem k tomu, že trasa prochází historickým centrem (v délce cca 600 m nám. T. G. Masaryka) územní plán sleduje možnost budoucího vedení této trasy jihovýchodním obchvatem města. Nové plochy bydlení navrhuje územní plán v návaznosti na současně zastavěné území zejména v lokalitách na jihozápadě, jihovýchodě, východě a severu na obvodě současně zastavěného území. 5

6 Pro využití větších lokalit ukládá nový územní plán podmínku zpracování regulačních plánů nebo územních studií. Ac2. Vymezení zastavitelných ploch Územní plán navrhuje následující zastavitelné plochy: označení výměra (v ha) funkční využití - kód Z1 1,0972 ha - občanské vybavení veřejná infrastruktura OV Z2 0,2897 ha - občanské vybavení veřejná infrastruktura OV Z3 1,9292 ha - občanské vybavení veřejná infrastruktura OV Z4 0,2835 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z5 0,1328 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z6 8,8892 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z7 0,8873 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z8 1,4838 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z9 0,0872 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z10 0,5980 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z11 3,5434 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z12 1,2191 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z13 0,2092 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z14 5,5497 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z15 0,3075 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z16 0,1736 ha - občanské vybavení hřbitovy OH Z17 0,2383 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z18 0,8278 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z19 0,4263 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z20 0,6374 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z21 0,5858 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z22 0,3969 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z23 1,0707 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z24 0,2847 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z25 0,1366 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z26 3,3213 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI, - občanské vybavení veřejná infrastruktura OV - občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení OS Z27 2,3980 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Z28 1,6095 ha - bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI Výše uvedené lokality jsou vymezeny vně i uvnitř hranice zastavěného území. Ac3. Vymezení ploch přestavby Územní plán vymezuje následující plochy přestavby: P1 0,4771 ha - využití pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI P2 0,7547 ha - využití pro plochy smíšené obytné městské SM P3 0,1521 ha - využití pro plochy smíšené obytné městské SM P4 0,0349 ha - využití pro plochy smíšené obytné městské SM 6

7 Ac4. Systém sídelní zeleně Územní plán vymezuje následující plochy veřejně přístupné zeleně: označení zeleně výměra (v ha) funkční využití - kód Z31 1,2365 ha - plochy lesní NL Z32 0,8778 ha - zeleň na veřejných prostranstvích ZV Z33 0,7504 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z34 0,2978 ha - zeleň na veřejných prostranstvích ZV Z35 7,1445 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z36 0,7885 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z37 0,4125 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z38 0,1544 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z39 0,6987 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z40 0,8970 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z41 0,9497 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z42 1,7827 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z43 1,3519 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z44 0,4402 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z45 0,3756 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Z46 0,5837 ha - plochy lesní NL Z47 0,3152 ha - zeleň ochranná a izolační ZO Ac5. Přehled navrhovaných ploch kód funkce rozsah celkem zastavitelné plochy BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské 34,0649 ha OV občanské vybavení veřejná infrastruktura 3,5877 ha OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 0,7875 ha OH občanské vybavení hřbitovy 0,1736 ha občanské vybavení celkem 4,5488 ha zastavitelné plochy celkem 38,6137 ha přestavbové plochy BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské 0,4771 ha SM plochy smíšené obytné městské 0,9417 ha přestavbové plochy celkem 1,4188 ha navrhované plochy zeleně ZV veřejná zeleň 1,1756 ha NL plochy lesní 1,8202 ha ZO zeleň ochranná a izolační 16,0613 ha plochy zeleně celkem 19,0571 ha 7

8 Ad. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Ad1. Doprava Dopravní páteří je silnice II/236, umožňující městu přístup na nadřazenou silniční síť, jejímž základem jsou radiální rychlostní silnice R7 (Praha Slaný Chomutov) a R6 (Praha Nové Strašecí Karlovy Vary). Na trase II/236 je v regionální koncepci sledován obchvat města Smečno, které je MPZ. Spojení se sousedními obcemi je silnicemi III. třídy: III/23638 směr Přelíc III/23640 směr Svinařov Libušín III/23636 směr Hradečno III/23641 směr Třebichovice III/23637 směr Ledce Silnice II/236 a navazující silnice III/23633 a III/23631 jsou využívány též pro spojení Slaný Kladno/Rozdělov. S výjimkou Smečna je prakticky celá trasa vedena mimo sídla. Územní plán mimo jihovýchodního obchvatu Smečna nenavrhuje nové komunikace silniční sítě. Na křížení silnice II/236 a III/23631 je navrhována okružní křižovatka. Nové rozvojové plochy jsou dopravně dostupné ze stávajících místních komunikací navazujících na silnice II. a III. třídy. Dopravní obsluha větších zastavitelných ploch bude dořešena v následných regulačních plánech nebo územních studiích, jejichž zpracování, projednání a vydání (u regulačního plánu) je podmínkou využití těchto ploch. Parkování vozidel je zajišťováno zejména na vlastních pozemcích rodinných domů a areálů občanského vybavení. Parkování je možné na náměstí T. G. Masaryka, které je veřejným prostranstvím zahrnujícím též parkově upravenou zeleň. Na tomto náměstí je podstatná část veřejného vybavení i zařízení obchodu a služeb. Současné umístění zastávek veřejné autobusové dopravy je vyhovující. Hlavní autobusová zastávka, přes kterou vedou všechny linky, je ve východní části nám. T. G. M. Trasy autobusové dopravy jsou vedeny po silnicích II. a III. třídy. Na západním okraji města je při silnici II/236 čerpací stanice pohonných hmot, pro případné doplňující služby má tento areál dostatečné plochy. Plochy dopravní infrastruktury jsou znázorněny v grafické příloze B3 územního plánu. Ad2. Vodní hospodářství ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Současný způsob zásobování vodou je možné a účelné zachovat. Zdrojem vody zůstane i nadále skupinový vodovod Stochov - Lány. Přivaděč do vodojemu Ovčín i gravitační přivaděč z vodojemu do města Smečno koncepčně i kapacitně vyhovují. Dimenzování stávajících vodovodních řadů je s několikanásobnou rezervou dostatečné, a to jak pro současné potřeby města, tak pro jeho navrhovaný rozvoj. Vodovodní síť města je v dobrém technickém stavu a nevyskytují se na ní výjimečné závady. Pouze v některých níže položených částech města docházelo k mírnému překročení povolených maximálních tlaků v síti. Nejníže položené objekty se nacházejí na kótě cca m n. m. Provozovatel realizoval šachtu s redukčním ventilem pro snížení tlaku v této oblasti. 8

9 Vodovodní řady nutné pro zásobování navrhované zástavby budou provedeny rovněž z polyethylenového potrubí DN 110. Řady menších světlostí se nenavrhují s ohledem na dostatečnou kapacitu sítě pro požární zabezpečení. Pro napojení plánované zástavby na východním okraji města bude nutno vybudovat redukční šachty, i toto území je níže položeno a docházelo by zde k překračování povolených maximálních tlaků. Po východní straně katastrálního území Smečna v severojižním směru vede bývalý výtlak důlní vody DN 300. Provozovatel vodovodní sítě ho využívá pro zásobování vodou města Slaný a dalších oblastí. Skupinový vodovod Stochov - Lány je s tímto řadem propojen přes stávající rozvod vody ve Smečně. V případě poruchy je tak možno zásobovat oblast Slánska z vodojemu Stochov. Pro zlepšení funkce tohoto propojení a možnosti měření množství dodané vody jak do výtlaku důlní vody, tak i do vlastního města, uvažuje provozovatel ve výhledu vybudovat po jižní straně Smečna obtok města napojený na stávající připojovací řad do bývalého výtlaku. Trasa tohoto propojení, které je profilu DN 200, je uvažována v souběhu s navrhovanou obchvatnou komunikací podél jižního okraje města. KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Při práci na územním plánu byla podrobně zvažována volba kanalizační soustavy a posuzovány klady a zápory jednotlivých kanalizačních soustav. Na základě vyhodnocení vhodnosti systémů kanalizace, s ohledem na typ stávající a plánované zástavby v obci, systému dokončených částí kanalizace a je v územním plánu uvažováno s jednotnou kanalizační soustavou s omezeným vtokem dešťových vod. Dešťové vody budou odváděny do kanalizace pouze z hlavních komunikací a z míst, kde by způsobovaly problémy. Likvidace dešťových vod je uvažována s maximálním využitím územní retence. Dešťové vody z jednotlivých nemovitostí a pozemků musí být likvidovány na místě spadu. U obytné zástavby se počítá s běžným způsobem jímání dešťových vod do vlastních akumulací a jejím využití např. na zalévání zahrádek, zeleně, atd. Přepady z jímek budou vyvedeny do zásaku nebo případný přebytek nezasáklé vody bude odtékat po terénu. V lokalitách, ze kterých je nutné přečerpávání, bude provedena kanalizace pouze splašková a splaškové vody budou čerpány do kanalizační sítě. Toto řešení je doporučováno z následujících důvodů: - navazuje se na již založený systém jednotné kanalizace v obci - z hlediska prostorového není v některých ulicích možno umístit dvě kanalizační stoky vzhledem k umístění i ostatních sítí - z hlediska ekonomického je méně náročné budování jednotné kanalizace než kanalizace oddílné - zaústěním dešťových vod dochází k proplachu kanalizace a proto může být použito menších spádů než u kanalizace oddílné; tím dojde ke snížení výměry území, která je nutno přečerpávat Území města bylo z hlediska koncepce odkanalizování řešeno jako jeden celek, tj. stávající část obce i nové rozvojové plochy. Návrh odkanalizování vychází z technických možností stávajících kanalizačních stok, které budou využívány i nadále pro odvodnění území, z rozpracovaných projektů jednotlivých lokalit a z výpočtů odtokových množství odpadních vod. Návrh kanalizace je ovlivněn polohou a konfigurací lokality. Trasování kanalizace je voleno převážně po stávajících eventuálně navrhovaných komunikacích. Odkanalizování je navrženo v maximálně možné míře jako gravitační, pouze tam kde to je nezbytně nutné, je navrhováno čerpání. V těchto částech bude navržena pouze splašková kanalizace a dešťové vody budou likvidovány vsakem event. odvedením do okolního terénu a do přilehlých vodotečí. Jedná se v převážné části o nově navrhované lokality bydlení na východním okraji města a o komerční zónu na jihozápadě města. Tato zóna leží na území, které má opačný sklon. Gravitační kanalizace je dovedena na hranici komerční plochy (vzhledem ke konfiguraci terénu bude s největší pravděpodobností nutno odpadní vody do gravitační kanalizace čerpat). Výjimku ze soustav- 9

10 ného systému odkanalizování tvoří areál firmy AGPI, a. s. Likvidace odpadů bude řešena dosavadním způsobem tj. nezávisle na odkanalizování města. Odvádění odpadních vod ze severní části města navrženo v souladu s dokumentací Přívodní řad odpadních vod č. 2 na ČOV z roku Tato dokumentace řeší napojení této severní části města na čistírnu odpadních vod gravitačním kanalizačním řadem vedeným podél Smečenského potoka. Do navrhovaného přívodního řadu jsou přepojeny přes oddělovací komoru odpadní vody z areálové ČOV Ústavu sociální péče a stávající jednotná kanalizace z ulice Přelícká. Přes další oddělovací komoru je připojena kanalizace z oblasti ulic Zahradní a Havlíčkova. Celková délka přívodního řadu je cca m. Přivaděč je veden od stávající čistírny odpadních vod po pravém břehu Smečenského potoka do km cca 0,7. Zde z prostorových důvodů přechází na levý břeh potoka a pokračuje až přípojce ČOV z areálu Ústavu sociální péče. Tímto vedením hlavního sběrače bude možno přímo napojit rozvojová území v severní části města a zároveň dojde ke snížení zatížení Smečenského potoka splaškovými vodami, které jsou stávající jednotnou kanalizací zaústěny přímo do toku. Vzhledem k tomu, že vybudování definitivního hlavního kanalizačního sběrače k ČOV bude náročné je možno pro zlepšení kvality vody ve Smečenském potoce vybudovat na stoce jednotné kanalizace v ulici Přelícká čerpací stanici splaškových vod. Výtlak by byl zaústěn do kanalizace v ulici Havlíčkova, kde bude umístěna druhá čerpací stanice. Z ní je výtlak zaústěn do stávajícího přivaděče k ČOV. Toto řešení je možno uvažovat pouze jako krátkodobé pro rychlejší zlepšení kvality vody v recipientu, ale definitivní řešení spočívá ve vybudování gravitačního sběrače k čistírně podél Smečenského potoka. Problematika vodního hospodářství je znázorněna v grafické příloze B5 územního plánu. Ad3. Energetika a spoje ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ V současné době nejsou v řešeném území nadřazené elektroenergetické sítě. Širší oblast je zásobována elektrickou energií z kmenových linek 22 kv LAPO (na společných stožárech s vedením MILA 78-20) a TUSLA Většina trafostanic je napojena venkovními přípojkami z těchto vedení. Sledován je záměr dvojitého vedení Tuchlovice Stehelčeves, využívající současné trasy 22 kv MILA/LAPO. Zásobování města teplem je orientováno na využití zemního plynu. Elektrická energie je u navrhované zástavby uvažována jen jako doplňkové medium. Nárůst elektrického zatížení je odhadován na kw. Pokrytí nárůstu zatížení je řešeno především zvyšováním výkonu stávajících trafostanic. V závislosti na postupu výstavby jsou TS 5140, 4497, 5079 a 5170 nahrazovány kabelovými stanicemi, napojenými kabelovým vedením. Ve východní části města se uvažuje s vybudováním dvou kabelových svodů z venkovního vedení 22 kv a jejich propojení kabelem 22 kv se zasmyčkováním TS 1, 2, 3 (náhrada zrušených stanic) a nových TS 4 a 5. na jihozápadním okraji města je navrhována nová TS 6 (na venkovním vedení) a kabelový svod k TS 7 (náhrada za TS 5170). Pro nový domov důchodců je navrhována TS 8 zasmyčkovaná na stávající kabel mezi TS 5151 a ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Územím prochází VTL plynovod DN 150 Slaný (Těhule) Kačice (severně města). Z tohoto plynovodu je napojena regulační stanice VTL/STL Smečno (výkon m³/hod.). Zde též odbočuje přípojka VTL plynovodu DN 100 pro regulační stanici Svinařov (

11 m³/hod.). Středotlaké plynovody napojené z regulační stanice Smečno jsou dostatečně kapacitní pro potřeby plynofikace navržené zástavby. V případě potřeby je možné pro větší lokality sever a východ uvažovat s novým STL plynovodem z blízké regulační stanice VTL/STL. současná spotřeba m³/rok navrhovaná spotřeba m³/rok ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Pro lokality nové zástavby je navrhováno zásobování teplem (vč. ohřevu vody) na bázi zemního plynu. Doporučuje se přechod na toto medium v případech, kde jsou využívána pevná paliva. Pro nové areály jsou doporučovány lokální zdroje (kotelny) na bázi zemního plynu. SPOJE Rozvody telefon (pevné linky) stávající území je napojeno přes místní digitální ústřednu propojenou dálkovým kabelem na uzlový telekomunikační obvod Slaný. Telefonní síťové rozvaděče jsou dostatečně dimenzovány na případnou poptávku. Vzhledem k orientaci na mobilní sítě bude tato poptávka zřejmě nízká. Mobilní telefonní síť stávající i rozvojové území je pokryto signálem mobilních operátorů. Radiokomunikace přes území neprochází radioreléová trasa Českých radiokomunikací. Přes území prochází paprsky spojů mobilních operátorů (nemají vyhlášena ochranná pásma). Problematika energetiky a spojů je znázorněna v grafické příloze B4 územního plánu. Ad4. Občanské vybavení Územní plán navrhuje nové lokality pro občanské vybavení západně areálu zámku. Jedná se o rozšíření expozice vojenského muzea a o sportovní aktivity navazující na stávající sportovní areál. Další lokalitu navrhuje v areálu jižně městské ČOV. Ae. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ APOD. Ae1. Uspořádání krajiny Územní plán zachovává základní krajinný ráz území. Navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy (výsadba mimolesní zeleně: prvky ÚSES, ochranná a izolační zeleň apod.). Západní část k. ú. Smečno leží v území přírodního parku Džbán. V jihozápadní části území je přírodní památka (PP) Smečenská rokle, která je západní částí zalesněného údolí Svinařovského potoka. V řešeném území je vymezena Evropsky významná lokalita (EVL) o rozloze cca 70 ha (kód Natura CZ ), s předmětem ochrany - lokalita páchníka hnědého. Významným krajinným prvkem (VKP) je Smečenská alej směřující od západního obvodu zámeckého parku k údolí Muclavského potoka. 11

12 Na území Smečna jsou chráněny památné stromy - lípa malolistá v západní části náměstí a skupina 12 dubů lesních v lokalitě Na Kopanině (v lokalitě Skalka) Územní plán navrhuje dvě lokality pro zalesnění, obě v návaznosti na stávající lesní komplexy. Na obvodě sídla, zejména na jihozápadě a jihovýchodě jsou navrženy rozsáhlejší plochy izolační zeleně. Jejich realizace v koridoru budoucího obchvatu města bude z části souviset s touto dopravní stavbou. Ae2. ÚSES Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezuje územní plán v grafických přílohách B2 a D1. ÚSES byl částečně korigován ve změně č. 1. V rámci úpravy ÚP byly částečně aktualizovány jeho prostorové parametry. Navrhované prvky (resp. Jejich části) jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (VPO). V řešeném území jsou zastoupeny následující prvky ÚSES: Číslo prvku okresního generelu ÚSES: NRBK K54 Název prvku: Pochvalovská stráň Karlštejn, Koda Č. prvku v ÚTP: K54 Katastrální území: obce okresů Kladno a Beroun Existenční stav: vymezená osa Funkčnost: - Kultura: - Fyziotyp: - Bioregion: - Stupeň ekol. stability: - Charakteristika: mezofilní hájový typ ekosystému; dříve lokální biokoridory 653, 659 Popis stromového a keřového patra: - Popis bylinného patra: - Ohrožení: - Návrh opatření: - Číslo prvku okresního generelu ÚSES: LBC 657 Katastrální území: Smečno Název prvku: Smečenské skalky Existenční stav: funkční Kultura: les, vodní plocha Skupiny typu geobiocenu: 2AB3, 2B4 Bioregion: 1.17 Džbánský Stupeň ekol. stability: 4, 5 Charakteristika: Silně sklonité svahy, přerušované skalními útvary a erozními stržemi. Stepní entomofauna, ještěrka zelená. Popis stromového a keřového patra: lesní společenstva s převahou jasanu a dubu, dále olše, osika, javor klen, bříza, smrk, buk. Popis bylinného patra: polokulturní společenstva potočního luhu, kulturní lesní společenstva na rekonstruovaných stanovištích dubohabřin. Návrh opatření: Změnou lesního hospodaření upřednostnit přirozený charakter a vývoj vegetace (respektovat přirozené nálety, dále perspektivně extenzivní údržba, eventuálně ponechat přirozenému vývoji). Číslo prvku okresního generelu ÚSES: LBC 650 Název prvku: Na Šafranici Katastrální území: Smečno Kultura: les Existenční stav: funkční Skupiny typu geobiocenu: 2AB3, 2B2 Bioregion: 1.2 Řipský Stupeň ekol. stability: 3 Charakteristika: Kulturní les. Popis stromového a keřového patra: kulturní výsadba borovice, ojediněle nálety břízy a jasanu. Popis bylinného patra: běžné druhy chudého bylinného patra kulturního lesa. Ohrožení: Výsadba monokultur. Návrh opatření: Postupné zvyšování počtu druhů, zejména původních dřevin. Číslo prvku okresního generelu ÚSES: LBK 651 Název prvku: LBC Na Šafranici k. ú. Hrdlív Katastrální území: Smečno, Hrdlív Existenční stav: částečně funkční Kultura: sady, pole, les Skupiny typu geobiocenu: 2AB3, 2B2, 2BD3 Bioregion: 1.2 Řipský Stupeň ekol. stability: 3 Charakteristika: Místy keřové a stromové nálety, zplanělé ovocné dřeviny, zbytky travinných společenstev sadů; v lesích stejnověké kulturní porosty borovice s bylinným podrostem; meze s bylinnými a keřovými nálety. 12

13 Popis stromového a keřového patra: náletové keře hlohy, trnka, zplanělé švestky domácí, třešně. Popis bylinného patra: trávníky s psinečkem tenkým. Návrh opatření: Vhodným hospodařením uchovat druhovou pestrost přirozené bylinné a dřevinné vegetace (extenzivním hospodařením, údržbou). Ae3. Prostupnost krajiny Územním plánem není dotčena prostupnost krajiny. Navrhované zastavitelné plochy jsou v návaznosti na stávající zastavěné území města. Budoucí trasa jihovýchodního obchvatu města (silnice II/236) je vedena po jižním obvodě zastavěných a zastavitelných ploch. V jejím kontaktu je navržena izolační zeleň. Jedná se o dvoupruhovou silnici. Vzhledem k vazbám na blízký Svinařov jsou v ÚP navrženy (na stávajících trasách) dvě pěší komunikace pro propojení sídel. Řešení přechodů bude upřesněno v dokumentaci stavby. Lesní a polní cesty v krajině většinou nejsou udržovány. Pro Smečno nebyly zpracovány souhrnné pozemkové úpravy. Ae4. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi Na území Smečna nejsou navrhována protierozní ani protipovodňová opatření. Potoky Svinařovský a Muclavský pramení v řešeném k. ú., v areálu zámeckého parku pramení bezejmenný levostranný přítok Knovízského potoka, který je recipientem městské ČOV. Ae5. Rekreace V území obce nejsou navrhována zařízení komerční rekreace. Je zde několik objektů individuální rekreace. Ve změně č. 1 je navržena (v území jižně Svinařovské silnice) transformace některých pozemků individuální rekreace na bydlení. Pro rekreaci obyvatel města slouží poměrně rozsáhlé lesní plochy severovýchodně a jihozápadně sídla. Ae6. Dobývání nerostů V řešeném území jsou registrovány: - hlubinné, již netěžené výhradní ložisko černého uhlí Kačice (č. l ) (pokryté též dobývacím prostorem) - hlubinné, již netěžené ložisko žáruvzdorných jílů Kačice (č. l ) (pokryté též dobývacím prostorem) - netěžené ložisko cihlářské suroviny a nežáruvzdorných jílů Ledce Šternberk (č. l ) s chráněným ložiskovým územím Ledce Af. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Území obce je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce. Jsou vymezeny v hlavním výkrese (B2 v měř. 1 : 5 000). Územní plán vymezuje tyto druhy stabilizovaných a rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití: 13

14 plochy bydlení BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské BH bydlení v bytových domech plochy rekreace RI individuální rekreace plochy občanského vybavení OV občanské vybavení veřejná infrastruktura OM občanské vybavení komerční zařízení malá a střední OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení OH občanské vybavení hřbitovy PV - veřejná prostranství plochy smíšené obytné SM plochy smíšené obytné městské plochy technické infrastruktury TI technická infrastruktura inženýrské sítě plochy výroby a skladování VL výroba a skladování plochy systému sídelní zeleně ZV zeleň na veřejných prostranstvích ZS zeleň soukromá a vyhrazená ZO zeleň ochranná a izolační plochy přírodní VV toky a plochy vodní a vodohospodářské LO trvalé travní porosty, louky plochy zemědělské NZ plochy zemědělské orná půda plochy lesní NL plochy lesní Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje územní plán podmínky pro využití ploch (základní funkční využití, vhodné a převládající, přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných) a navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání území, případně zvláštní podmínky. BI bydlení - v rodinných domech městské a příměstské (dříve BO) 1) Základní funkční využití: zóna slouží k bydlení v souborech rodinných domů, včetně základního občanského vybavení pro předmětné území; 2) Vhodné a převládající funkce: rodinné domy (izolované a dvojdomy; výjimečně jsou v lokalitách mimo městskou památkovou rezervaci, resp. její ochranné pásmo, přípustné i řadové domy); oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou; veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest, dětských hřišť a ploch veřejné zeleně; 3) Přípustné funkce: rodinné domy s nerušící obslužnou funkcí místního významu; v rámci obytných objektů jako vedlejší funkce konzultační a poradenské činnosti (privátní ordinace, atelier aj.); drobná maloobchodní a stravovací zařízení; řemeslná činnost (nerušící), sloužící pro obsluhu území; malá ubytovací zařízení (do 15 lůžek); veřejné vybavení (např. mateřská škola); 14

15 plochy související dopravní a nezbytné technické vybavenosti; 4) Nepřípustné funkce: výrobní a opravárenská činnost; chov hospodářského zvířectva; dopravní služby veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech bytové domy 5) Základní podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění: max. 30 % plochy pozemku pro vlastní stavbu domu včetně garáže, min. 50 % plochy pozemku nebude zastavěno a bude využito pro užitkovou nebo okrasnou zeleň minimální výměra stavebních parcel 800 m m 2 ve staveb. prolukách uvnitř zastav. území individuální posouzení u přestaveb výškové omezení: max. 1 nadzemní podlaží a podkroví; max. výška hřebene 9 m (od rostlého terénu); maximální počet bytů v rodinném domě: dva byty 6) Zvláštní podmínky: výstavba nových RD je možná až po vybudování a zkolaudování inženýrských sítí a zpevněných komunikací; veškeré stavby budou povoleny s podmínkou napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV; tam, kde není technicky a ekonomicky možné se napojit na ČOV, lze umístit jímku či zařízení na likvidaci odpadních vod; srážkové vody budou likvidovány na jednotlivých pozemcích zasakováním či akumulací. střechy na rodinných domech musí být tvořeny soustavou šikmých ploch sedlového charakteru; střechy nesmí mít reflexní charakter, doporučují se tradiční krytiny (nepřípustné jsou krytiny z plechu, vlnitého eternitu, různých izolačních pásů); drobné stavby nesmí překročit výměru 15 m 2 ; v případě lokalizace řadových domů je nezbytné umožnit zejména pěší prostupnost území; v jedné souvislé řadě je možné umístit maximálně 6 rodinných domů; stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu musí být min. 2 stání (včetně garáže) pro osobní automobil na vlastním pozemku; má-li RD více bytových jednotek, tak musí být min 1,5 stání na 1 b.j.). BH bydlení v bytových domech (pozn. týká se pouze existujících ploch; územní plán nenavrhuje nové plochy s tímto způsobem využití - dříve součást BI) 1) Základní funkční využití: zóna slouží k bydlení v souborech rodinných a bytových domů, včetně základního občanského vybavení. 2) Vhodné a převládající funkce: různé typy bytových domů (viladomy, malé bloky) příslušné komunikace a parkoviště (v omezeném rozsahu), veřejný prostor zeleň obytná, veřejná, ochranná (izolační). 3) Přípustné funkce: administrativa (projekční a konzultační kanceláře, ap.) v rámci objektů s obytnou funkcí nezbytná technická vybavenost (trafostanice aj.). 4) Nepřípustné funkce: všechny druhy výrobních a ostatních obchodních činností chov hospodářských zvířat dopravní služby. 5) Základní podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění: max. 35 % plochy pozemku 15

16 min. 55 % plochy pozemku pro zeleň výškové omezení: tři nadzemní podlaží, vč. podkroví. 6) Zvláštní podmínky: stání pro osobní automobily: u každého bytového domu musí být minimálně 1,5 stání v garáži nebo mimo garáž pro každou bytovou jednotku. RI individuální rekreace (dříve IR) 1) Základní funkční využití: slouží k individuální rekreaci a zahrádkářské činnosti. 2) Vhodné a převládající funkce: sady a zahrady; chaty a rekreační domky, chalupy ) ; příslušné komunikace a parkoviště. 3) Přípustné funkce: garáže (pokud možno vestavěné); objekty údržby a pro uložení zahradnických aj. potřeb; skleníky. 4) Nepřípustné funkce: všechny druhy výrobních činností vč. opravárenství; skladování mimo materiálu pro údržbu; skládky odpadu vč. odstavení motorových vozidel; chov domácího zvířectva; dopravní služby. 5) Koeficient zastavění: max. 10 % plochy pozemku, minimální plocha zeleně (vč. zahrádkářských ploch) 85 %. 6) Výškové omezení: přízemí, podkroví max. výška hřebene 7,5 m. 7) Zvláštní podmínky: v ochranném pásmu lesa lze vysazovat pouze stromy, odpovídající druhové skladbě tohoto lesa; u stávajících staveb pro individuální rekreaci je zakázáno provádění změn staveb mimo stavební úpravy. OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura (dříve OV) 1) Základní funkční využití: slouží k soustředění občanského vybavení neobchodního charakteru, tj. zdravotnictví, školství, kultura, sociální péče, veřejná správa. 2) Vhodné a převládající funkce: mateřské školy (případně jesle); základní školy, příp. školy speciální; knihovny, výstavní prostory; společenské sály a místnosti (kluby); zdravotnická a rehabilitační zařízení, lékárny; zařízení sociální péče; domovy seniorů; veřejná správa včetně policie a podobně; církevní zařízení; pošta; parky, ochranná zeleň; příslušné komunikace (včetně pěších a cyklistických); parkovací plochy a objekty. 3) Přípustné funkce: střední školy a odborná učiliště; hotely, penziony, stravovací zařízení; společenské sály, kina, galerie aj.; 16

17 administrativní objekty nebo prostory pro tyto činnosti; sportovní zařízení a hřiště; vodní plochy; bankovní a pojišťovací služby; shromažďovací plochy; bydlení v rámci jiných objektů (ubytovny); garáže (nadzemní i podzemní); nezbytné technické vybavení; bytové domy (výjimečně přípustné; minimálně 40 % celkové užitkové plochy objektu, především v parteru, bude určeno pro veřejné vybavení; je nezbytné oddělené parkování pro návštěvníky veřejného vybavení; pro byty je nezbytné zajistit oddělený potřebný počet parkovacích míst - viz regulativy BH); 4) Nepřípustné funkce: výrobní nebo chovatelská činnost, která jakkoli narušuje okolí; velkoobchodní nebo skladovací činnost; dopravní služby mimo nezbytně nutnou obsluhu území; 5) Koeficient zastavění: max. 50 % plochy pozemku; plochy zeleně musí být parkově upraveny a musí být min. 30 % plochy pozemku. 6) Výškové omezení: 10,5 metrů; 7) Zvláštní podmínky: všechny lokality s kódem OV v ÚP Smečno mají své specifické určení, pro případná jejich doplnění lze uplatnit předchozí ustanovení v území městské památkové zóny a v jejím ochranném pásmu mohou orgány památkové péče zpřesňovat individuální podmínky veškeré stavby budou povoleny s podmínkou napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. OM občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (dříve KO) 1) Základní funkce využití: slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě. 2) Vhodné a převládající funkce: obchodní areály a jednotky; prodejní sklady (nábytek, stavebniny aj.); autosalony, autoservisy, autobazary, půjčovny automobilů; opravny a půjčovny průmyslového zboží (nářadí, ap.); sklady (pronajímatelné); administrativní plochy (pronajímatelné); komerční sportovní zařízení (fitcentra, ap.); zařízení obchodu a služeb; vzorkovny, výstavní síně, výstavní plochy; veřejná a izolační zeleň; restaurace a jiná stravovací zařízení; příslušné komunikace; veřejná a izolační zeleň; vodní plochy. 3) Přípustné funkce: ubytovací zařízení; kulturní a společenská (zábavní) zařízení; hasičské zbrojnice; sběrny odpadových surovin; 17

18 základny údržby komunikací a technické infrastruktury; garáže, parkoviště; 4) Nepřípustné funkce: bydlení (kromě pohotovostních, případně služebních bytů); zdravotnictví, sociální služby; sport a rekreace. 5) Koeficient zastavění: 30 % min. plocha zeleně 30 %. 6) Výškové omezení: max. 10,5 m; vzhledem k tomu, že území je v ochr. památkovém pásmu historického jádra města, je nutné vyjádření státního orgánu pam. péče, které může stanovit individuální podmínky 7) Zvláštní podmínky: maximální provozní plocha jednoho areálu může být m² veškeré stavby budou povoleny s podmínkou napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV v rámci areálu je nezbytné zabezpečit zdržení přívalových dešťových vod pro areál v ochranném pásmu městské památkové zóny mohou být stanoveny orgány památkové péče zpřesňující podmínky. OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (dříve SR) 1) Základní funkční využití: slouží k oddechu a zotavení obyvatel. 2) Vhodné a převládající funkce: tělovýchovná zařízení krytá i otevřená sportoviště; kondiční dráhy; vodní plochy; zeleň veřejná parky, lesoparky, travnaté plochy pro oddech a slunění; příslušné komunikace obslužné, pěší a cyklistické, parkoviště. 3) Přípustné funkce: vybavenost sloužící návštěvníkům obchod, služby, stravování, ubytování (výjimečně přípustné); nezbytná technická vybavenost; provozy údržby; byty majitelů a správců (výjimečně přípustné); ustájení koní. 4) Nepřípustné funkce: bydlení; zdravotnická (lůžková) zařízení a sociální služby; dopravní služby; výrobní a chovatelská činnost; velkoobchodní nebo skladovací činnost. 5) Koeficient zastavění: diferencovaný podle konkrétních případů (krytá sportoviště až 40 %, některá otevřená méně než 5 %). 6) Výškové omezení: 10,5 metrů. OH občanské vybavení hřbitovy (dříve ZP část) 1) Základní funkční využití: hřbitov. 2) Vhodné a převládající funkce: hřbitov vč. zázemí (tzn. objekty pro jeho provoz a údržbu); parkově upravená veřejná prostranství; 18

19 ostatní veřejná zeleň vč. ochranné a izolační. 3) Přípustné funkce: kašny a vodní plochy; umělecká díla (sochy, ap.) a objekty; malé zpevněné plochy s lavičkami; pěší cesty; stánky s květinami, a jiná drobná architektura; nezbytné parkovací plochy. 4) Nepřípustné funkce: jakékoliv jiné aktivity. 5) Základní podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění - 5 %; výškové omezení bude stanoveno individuálně. 6) Zvláštní podmínky: u hřbitovů je nezbytné vymezení areálu zdí, resp. plotem charakteru mříže a možnost jeho uzavření; u hřbitovů je nezbytné zabezpečit možnost parkování. PV veřejná prostranství 1) Základní funkční využití: veřejně přístupné plochy v zastavěném území a v zastavitelných plochách sídel 2) Vhodné a převládající funkce: veřejně přístupné plochy související infrastruktura 3) Přípustné funkce: náměstí chodníky tržiště drobný mobiliář doprovodná zeleň otevřené strouhy 4) Nepřípustné funkce: jakékoliv trvalé stavby SM plochy smíšené obytné městské (dříve SC) 1) Základní funkční využití: soustřeďuje zařízení veřejného zájmu a další zařízení administrativy, peněžnictví, obchodu, služeb, kultury, vzdělávání a bydlení (zejména v polyfunkčních a jiných bytových objektech). 2) Vhodné a převládající funkce: veřejná (městská) správa; pošta, telefonní ústředna; kostely a modlitebny; bankovní a pojišťovací služby; zařízení obchodu a služeb; administrativa; bydlení (zejména jako součást objektu s jiným využitím); veřejná prostranství; parky, obytná a ochranná zeleň, vodní plochy; příslušné komunikace; parkovací plochy a objekty pro potřeby centrální části; zastávky hromadné dopravy; 19

20 hotely, penziony; restaurace, vinárny, kavárny, cukrárny; vzorkovny, výstavní síně; ateliéry, studia; sportovní sály, kluby; kina, divadelní a hudební sály. 3) Přípustné funkce: sportovní zařízení (v objektech); zdravotnictví (nelůžková oddělení); školství (jazykové a jiné speciální školy); sociální péče (ne lůžkové části); herny; nezbytné technické vybavení; nerušící služby, příp. drobná výroba. 4) Nepřípustné funkce: výrobní nebo chovatelská činnost; velkoobchodní a skladovací činnost; mateřské a základní školy; lůžkové části zdravotnických a sociálních zařízení; 5) Koeficient zastavění: 50 %, minimální plocha zeleně 30 % (parkově upravená). 6) Výškové omezení: 10,5 metrů. 7) Zvláštní podmínky: vzhledem k tomu, že se jedná o území městské památkové zóny, mohou další individuální podmínky zpřesňovat státní orgány památkové péče veškeré stavby budou povoleny s podmínkou napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. TI technická infrastruktura inženýrské sítě 1) Základní funkční využití: slouží k zabezpečení provozu (funkčnosti) vodohospodářských, energetických a jiných systémů, podmiňujících využití území. 2) Vhodné a převládající funkce: čistírny odpadních vod; čerpací stanice odpadních vod; vodní plochy (dočišťovací rybníky, retenční nádrže); vodojemy, úpravny a čerpací stanice vody; rozvodny, trafostanice; regulační stanice plynu; hasičské zbrojnice; sběrny odpadových surovin; základny údržby komunikací a technické infrastruktury. 3) Přípustné funkce: provozy údržby; související administrativa; příslušné komunikace a parkoviště; ochranná a izolační zeleň. 4) Nepřípustné funkce: bydlení (výjimečně přípustné pohotovostní bydlení); zdravotnictví, sociální služby; sport a rekreace. 5) Koeficient zastavění: bude řešeno individuálně. 6) Výškové omezení: 9,0 m, výjimkou mohou být věžové vodojemy, věže hasičských zbrojnic. 20

územní plán DOLNÍCH BŘEŽAN

územní plán DOLNÍCH BŘEŽAN územní plán DOLNÍCH BŘEŽAN správní orgán, který změnu ÚP vydal: č. jednací a datum vydání datum nabytí účinnosti změny ÚP oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno, příjmení funkce ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ 09/2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Police nad Metují vydalo Zastupitelstvo města Police nad Metují Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy ÚZEMNÍ PLÁN Nová Ves u Prahy úprava Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy Pořizovatel : Obec Nová Ves Zástupce pořizovatele : Ing.arch. Martina Bredová Zpracovatel : Ing. arch. Eva Sommerová Gagarinova 1083

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

NÁVRH k veřejnému projednání. Obec Ř E P Í N. Č.j. Výst. 3375/10 Datum: červenec 2012. Územní plán Řepín

NÁVRH k veřejnému projednání. Obec Ř E P Í N. Č.j. Výst. 3375/10 Datum: červenec 2012. Územní plán Řepín Záznam o účinnosti: a) vydávající orgán: Zastupitelstvo obce b) číslo jednací: 3755/10 datum vydání: datum nabytí účinnosti: usnesení č.: c) pořizovatel: Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Ing.Slavomír

Více

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC RADVANICE POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV ODBOR ROZVOJE MĚSTA A MAJETKU MĚSTA ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚP ŠABINA - NÁVRH. Územní plán ŠABINA. projektant:ing.arch.a. Kasková datum: prosinec 2008. 1.Textová část. str.č 1

ÚP ŠABINA - NÁVRH. Územní plán ŠABINA. projektant:ing.arch.a. Kasková datum: prosinec 2008. 1.Textová část. str.č 1 Územní plán ŠABINA projektant:ing.arch.a. Kasková datum: prosinec 2008 1.Textová část str.č 1 Záznam o účinnosti ÚZEMNÍ PLÁN ŠABINA Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Šabina vydalo

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum:

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Září 2014 Zadavatel

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více