VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavel Zíka Marketingvá strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce Diplmvá práce 2013

2 Marketingvá strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce Diplmvá práce Bc. Pavel Zíka Vyská škla htelvá v Praze 8, spl. s r.. Katedra marketingu a mediálních kmunikací Studijní br: Management htelnictví a lázeňství veducí diplmvé práce: dc. Ing. Dagmar Jakubíkvá, Ph.D Datum devzdání diplmvé práce: Datum bhajby diplmvé práce: Praha 2013

3 Master s Dissertatin Marketing strategy f a htel frm an internatinal htel chain Bc. Pavel Zíka The Institute f Hspitality Management in Prague 8, Ltd. Department f Marketing and Media Cmmunicatins Majr: Htel and Spa Management Thesis Advisr: dc. Ing. Dagmar Jakubíkvá, Ph.D Date f Submissin: Date f Thesis Defense:

4 Prague 2013 Čestné prhlášení P r h l a š u j i, že jsem diplmvu práci na téma Marketingvá strategie htelu zahraničních htelvéh řetězce zpracval samstatně a veškeru literaturu a další pdkladvé materiály, které jsem pužil, uvádím v seznamu pužitých zdrjů a že svázaná a elektrnická pdba práce je shdná. V suladu s 47b zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách v platném znění suhlasím se zveřejněním své diplmvé práce, a t v nezkrácené frmě, v elektrnické pdbě ve veřejně přístupné databázi Vyské škly htelvé v Praze 8, spl. s r... Pavel Zíka

5 V Praze dne Děkuji paní dc. Ing. Dagmar Jakubíkvé, Ph.D., veducí mjí bakalářské práce, za pmc v rientaci dané prblematiky, dpručení studijních matriálů a pramenů včetně celkvéh vedení mé práce. Dále děkuji za pmc s výběrem tématu mjí diplmvé práce paní dc. PhDr. Miladě Šmejcvé, CSc., jednatelům splečnsti Labartt Hspitality panu Ing. Janu Fickvi a Ing. Ondřeji Zajícvi za prvedení výzkumu a pskytnutí jeh výsledků včetně cenných infrmací blasti franchisingvé prblematiky htelvých řetězců. Za trpělivst a pdpru, kteru prjevvala p celu dbu méh studia včetně bdbí psaní tét práce, děkuji svjí manželce PhDr. Ivaně Zíkvé. Praha, duben 2013 Bc. Pavel Zíka

6 Abstrakt Pavel Zíka Marketingvá strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce Diplmvá práce Vyská škla htelvá v Praze 8, spl. s r.. Praha 2013 Pčet stran: 83 Práce analyzuje s využitím dstupných publikvaných pramenů, dtazníkvéh šetření a sbníh dtazvání sučasný stav a ptenciál marketingvé strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce v pdmínkách České republiky, využití místních marketingvých nástrjů, standardně pužívaných htelem a nástrjů pužívaných centrálami htelvých skupin případně řetězců, které jsu splečné pr htely dané kategrie v Evrpě, respektive celsvětvě. Cílem práce je předlžit ptenciálním zájemcům franchising některé z glbálních htelvých značek materiál, na jehž základě se zrientuje v dané prblematice a který mu zárveň bude nápmcen přijmut kvalifikvané rzhdnutí přistupení či nepřistupení na některý z franchisvých knceptů. Práce by měla také služit jak výchzí materiál pr šklení a semináře k uvedené prblematice. Klíčvá slva: Pdnik - htel, htelvý řetězec, htelvé skupiny, řízení, marketingvé řízení, franchising, franchising v htelvém prstředí, cestvní ruch, destinace cestvníh ruchu, návštěvník, marketingvé řízení

7 Abstract Pavel Zíka Marketing strategy f a htel frm an internatinal htel chain Master s Dissertatin The Institute f Hspitality Management in Prague 8, Ltd. Prague 2013 Number f pages: 83 The thesis analyses n the basis f published dcumentatin, questinnaire frms and face t face questining actual situatin and ptential f marketing situatin f a htel in a freign htel chain in the Czech Republic s cnditins. It als describers the use f lcal marketing tls which are usually applied by a htel and thse utilised by headquarters f htel chains that are unique fr Eurpean [ptentially glbal] htels f the same categry. The thesis is meant fr all ptential entrepreneurs cnsidering franchising f ne f the glbal htel brands. The aim f the thesis is t prpse a valid research n this issue, t ffer key infrmatin which is crucial in the prcess f decisin making whether t accept r decline a franchising cncept. The thesis shuld serve as well as an initial material fr trainings and seminars cncerning this field. Key wrds: Cmpany htel, htel chain, htel grups, management, marketing management, franchising, franchising in a htel envirnment, turism, destinatins f turism, visitr

8 Obsah strana Úvd 9 1. Pdnik Htel Htelvý řetězec - Cestvní ruch Pdnikvá identita, charakteristika služeb htelu Marketing Marketing v cestvním ruchu Vymezení ptřeb zákazníka, výběr trhu Glbalizace trhů Marketingvá a mezinárdní firemní strategie Brand Management (budvání značky) Franchising Definice franchinsingu Základní pjmy a definice franchisingu Franchising v htelnictví Výhdy a nevýhdy franchisingu pr franchisry Výhdy a nevýhdy franchisingu pr franchisanty Výhdy franchisingu pr hspdářsku splečnst Struktura pplatků franchisingvých htelvých řetězců Histrie vzniku htelvých řetězců Výhdy a nevýhdy htelvých řetězců Systémy htelvých řetězců Vstup zahraničních htelvých řetězců d České republiky Řídící rganizační struktura htelu v htelvém řetězci Marketingvé ddělení htelů a htelvých skupin Věrnstní prgram HHnrs htelů Hiltn Wrldwide Věrnstní prgram knkurenčních htelvých řetězců Věrnstní prgram skupiny Marritt Internatinal Věrnstní prgram skupiny CPI 54

9 2.4 Marketingvý výzkum Dtazníkvé šetření dtazník Sumarizace dtazníkvéh šetření Návrhvá část 68 Závěr 76 Literatura 79 Přílhy 83

10 Úvd V dnešním glbalizvaném světě narůstá stále vliv mezinárdních splečnstí a krprací, a t jak přímu účastí vlastních pbček v jedntlivých zemích napříč celým vyspělým i rzvjvým světem, tak frmu prdeje, respektive prnájmu franchisy dmácím subjektům výrbních pdniků, nevyjímaje zařízení bchdu a služeb půsbících ve svých místních pdmínkách. 90. léta minuléh stletí přinesla d zemí výchdní Evrpy (bývaléh výchdníh blku) a Ruska prudký rzvj cestvníh ruchu. V první vlně se jednal zejména Českslvensk, které patřil k nejvyspělejším zemím scialistickéh blku. Gegrafická plha země, kulturní a histrické vazby na západní Evrpu a Spjené státy americké. Charizmatická sba Václava Havla, hlavníh prtagnisty Sametvé revluce a následně prvníh českslvenskéh prezidenta, měla za následek enrmní zájem návštěvu republiky, zejména hlavníh města Prahy, především návštěvníky ze zemí vyspěléh světa. Zvýšená pptávka turistů ze západní Evrpy, Spjených států amerických, Kanady a Japnska p kvalitních ubytvacích a stravvacích službách eskalvala výstavbu nvých ubytvacích zařízení, zejména dsud v malém pčtu zastupených htelů kategrie 4* a 5* splňujících pžadavky západních turistů 1. Začaly zde vznikat nvé restaurace včetně zařízení rychléh bčerstvení 2 glbálních řetězců 3. Nvě pstavené htely, pd záštitu mezinárdních htelvých značek, angažvaly zahraniční kuchaře zvučných jmen. Stravvací a ubytvací služby tak začaly pět navazvat na tradice dmácíh phstinství zejména z bdbí první Českslvenské republiky. Násilně přetrženu kntinuitu rzvje a vývje celéh sektru služeb cestvníh ruchu p únru Zdrj: Český statistický úřad Česká republika d rku 1989 v číslech 2 V rce 1992 byla tevřena v ČR (Praha) první restaurace Mc Dnald s a v rce 1994 první restaurace KFC v ČR (Praha), 3 Zdrj:http://www.mcdnalds.cz/cs/-mcdnalds/splecnst/histrie.shtml 9

11 prvázela zpčátku absence znalstí mderních trendů v gastrnmii a neznalst přání a čekávání návštěvníků z vyspělých západních zemí. Pskytvání ubytvacích a stravvacích služeb v bdbí scialismu, tedy mezi lety 1948 a 1990, byl zcela defrmván zejména ze strany zaměstnanců tehdy státních pdniků a zařízení. Kvalitní služba v rámci tehdejších mžnstí byla pskytvána převážně puze zahraničním turistům s vidinu získání tehdy ficiálně nedstupné zahraniční měny, služby byly čast předražvány ve prspěch jedntlivých pracvníků, zcela běžným jevem byl vnášení vlastníh zbží a jeh následný prdej na svůj účet, nezáknná směna valut a pdvádění. Dmácí turisté neměli mžnst navštěvvat stravvací zařízení v expnvaných lkalitách turistickéh ruchu pd záminku zcela rezervvanéh pdniku pr zahraniční turisty. Odstraňvání výše uvedených nešvarů v blasti stravvacích a ubytvacích služeb se z pčátku dařil velmi pzvlna. Nepctivst prdeje pdávaných jídel a nápjů v deklarvané kvalitě, mnžství a ceně přetrvává v některých případech d dnešní dby. Tat negativa jsu v mnhých případech zvýrazňvána v zahraničních médiích s cílem dlákat ptenciální cestvní ruch z naší republiky d jiných evrpských a světvých destinací. Nekntrlvaná výstavba nvých ubytvacích zařízení p rce 1989 přinesla výrazný nárůst ubytvacích kapacit 4 v České republice. Z celkvéh pčtu ubytvacích zařízení v rce 1989 vzrstla kapacita na ubytvacích zařízení v rce Tedy téměř trjnásbně. Největší nárůst pak zaznamenala kategrie htelů 4* a 5*,a t téměř třináctinásbně (z půvdních 38 htelů v rce 1989 na 489 v rce 2010). Nejvýraznější pdíl na nárůstu ubytvacích kapacit ve třídě 4* a 5* je v hlavním městě Praha. Tent prudký nárůst ubytvacích kapacit má za následek tvrdý knkurenční bj jedntlivých htelvých zařízení vzhledem k btížnému vytěžvání svých htelvých kapacit. Výsledkem je pměrně nízká realizvaná cena za pkj, zejména v Praze, ve srvnání s dsahvanými cenami v turisticky atraktivních lkalitách v evrpském a 4 Zdrj: Český statistický úřad Česká republika d rku 1989 v číslech 10

12 celsvětvém měřítku. Pdbný trend vývje je nyní zaznamenáván ve Slvenské republice, zejména v Bratislavě. Z výše uvedených důvdů stjí mnh majitelů ubytvacích zařízení před tázku, jak naplnit své ubytvací kapacity. Jedním z nabízených řešení by mhl být přistupení na franchisu renmvanéh zahraničníh řetězce. Vzhledem k tmu, že franchisant se přistupením na franchisu vzdává částečně své samstatnsti, je jedním ze základních předpkladů pr přijetí rzhdnutí znát dpvěď na tázku: Bude v pdmínkách České, případně Slvenské republiky pr jejich htel, případně pdnik služeb franchisa renmvanéh glbálníh řetězce pzitivním eknmickým přínsem? Glbální htelvé sítě nabízejí ptenciálním franchisantům mim jiné marketingvu pdpru, přístup ke glbálním rezervačním systémům, prpracvané standardy kvality pskytvání služeb a tréninku zaměstnanců včetně práva pužívat svji značku. Tyt výhdy, které jsu ve vztahu ke knkurenci (nevyužívající žádnu glbální pdpru) výhdami krprátními, jsu však kmpenzvány výraznu finanční zátěží pr ptenciální franchisanty a t nejen ve frmě vstupních pplatků, ale řadu dalších fee (za prdané pkje, za rezervace přes centrální rezervační systém, za využívání sftwaru, za šklení zaměstnanců a pdbně). Další významnu nákladvu plžku jsu pžadavky na vybavenst htelu včetně zařízení dplňkvých služeb, které musí dpvídat standardům majitele značky. Některé glbální řetězce vyžadují jedntný standard vybavensti pdniku s pvinnstí debrat zařízení prvzů d jejich centrálních ddavatelů. Může se jednat jak nábytek, tak vybavení technlgiemi, inventářem, ale i pčítačvu techniku včetně sftwaru. V celkvém rzpčtu výstavby htelu se pak může jednat významné navýšení celkvých přizvacích nákladů na vybavení a zařízení prti půvdnímu předpkladu. Rzhdnutí prnájmu franchisy je tedy ptimální učinit ještě před výstavbu nvéh ubytvacíh zařízení. Cíl tét práce je předlžit ptenciálním zájemcům franchising některé z glbálních htelvých značek materiál, na jehž základě se zrientuje 11

13 v dané prblematice, a který mu zárveň bude nápmcen přijmut kvalifikvané rzhdnutí přistupení či nepřistupení na některý z franchisvých knceptů. Práce by měla také služit jak výchzí materiál pr šklení a semináře k uvedené prblematice. Zárveň by měla vertifikvat hyptézu: Příns franchisy, zejména v blasti marketingu zahraničníh htelvéh řetězce pr htelvé zařízení půsbící v místních pdmínkách bývalé výchdní Evrpy je relevantní k vynalženým nákladům na její přízení a pužívané marketingvé strategie svědčené v rzvinutých zemích fungují i v místních pdmínkách. Práce je rzdělena d tří částí respektive kapitl. V první (teretické) části tét práce uvádím a knfrntuji názry renmvaných autrů dbrných prací a článků mezi sebu, vztahující se k dané prblematice, zejména tedy k marketingu, htelvému marketingu a franchisingu a vymezuji zde teretické pjmy s ní spjené. Druhá (analytická) část se pírá studium sekundárních zdrjů, rešerše, pzrvání, vlastní zkušensti, rzhvry, dtazníkvé šetření - názry franchisantů. Dále jsu zde pužity veřejně dstupné infrmace na ficiálních webvých stránkách htelvých sítí a řetězců, data Českéh statistickéh úřadu a další zdrje, jak uvádím v jedntlivých dkazech a přehledu literatury. V práci jsu dále pužity výsledky marketingvéh průzkumu splečnsti Labartt Hspitality, na kterém jsem se pdílel přípravu tázek pr dtazník. Třetí část (kapitla) je návrhvá. Na základě zjištěných skutečnstí bsažených v tét práci uvádím něklik alternativ a dpručení pr buducí ptencinální htelvé franchisanty. 12

14 1. Pdnik - Htel Htelvá skupina- Htelvý řetězec Cestvní ruch Pdnik je eknmicky a právně samstatná jedntka, která existuje za účelem pdnikání. 5 Htel je ubytvací zařízení s nejméně 10 pkji pr hsty vybavené pr pskytvání přechdnéh ubytvání a služeb s tím spjených (zejména stravvacích), člení se d pěti tříd. 6 Htelvá skupina je určitý pčet htelů vzájemně spjených spíše právně-rganizačními vztahy, bvykle vlastnicky. Jedná se převážně vlastnický, případně prvzvatelský vztah k htelům. Htelvá síť je skupina htelů, která v marketingu a bchdu využívá název skupiny. 7 Htelvý řetězec je určitý pčet htelů vzájemně prpjených splečnu bchdní značku, přičemž vazba htelu k řetězci nebývá zalžena bvykle na využívání vlastnickéh práva ke hmtným statkům, ale spíše využívání licenčníh práva ke statkům nehmtným. Na rzdíl d skupiny je řetězec definván úrvní htelů stejnéh standardu vybavení a služeb. 8 Snahu vlastníků splečné značky je garantvat klientům ve všech svých sdružených htelech jedntné standardy kvality včetně úrvně pskytvaných služeb. 5 Zdrj:Obchdní zákník (zákn č.513/1991 Sb., v platném znění) 6 Zdrj:Oficiální jedntná klasifikace ubytvacích zařízení ČR : Prfesní svaz Asciace htelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne č. 717 a za pdpry Ministerstva pr místní rzvj ČR a České centrály cestvníh ruchu CzechTurism sestavil Oficiální jedntnu klasifikaci ubytvacích zařízení České republiky kategrie htel, htel garni, pensin, mtel a btel pr bdbí let Materiál klasifikace má dpručující charakter a služí jak pmůcka pr zařazvání ubytvacích zařízení výše uvedených d příslušných tříd dle minimálních stanvených pžadavků s cílem zlepšení rientace sptřebitelů hstů a zprstředkvatelů cestvních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnsti trhu ubytvání a zkvalitnění služeb pskytvaných ubytvacími zařízeními. Pžadavky jsu uváděny jak minimální, tedy nabízená služba či vybavení vyšší úrvně než je uveden je vyhvující pr danu třídu. Klasifikace není becně závazným právním předpisem a je na samtném prvzvateli ubytvacíh zařízení, zda-li certifikaci pdstupí či nikliv. 7 Ksmák, Petr. Htelvé pdnikání a integrační prcesy, druhé vydání dtisk, Praha s., ISBN X 8 Zdrj: Taktéž dkaz 7 13

15 Cestvní ruch je činnst sb cestujících na přechdnu dbu d míst mim jejich běžné živtní prstředí a t na dbu kratší, než je stanvena (v mezinárdním cestvním ruchu činí tat dba 1 rk, v dmácím cestvním ruchu 6 měsíců), přičemž hlavní účel jejich cesty je jiný než výdělečná činnst v navštíveném místě. 9 Jak vyplývá z výše uvedených definic, htel je pdnik, který je sučástí realizace služeb cestvníh ruchu. Htelvá zařízení mají svá specifika prti klasickým výrbním pdnikům. Vzhledem k velké knkurenci na trhu ubytvacích služeb je jedním z důležitých faktrů úspěšnéh umístění se na trhu - identita htelů, respektive pdniku. 1.1 Pdnikvá identita, charakteristika služeb htelu Pdnikvá identita zahrnuje přímé i nepřímé výhdy z prdeje, výhdy prpagace a zlepšuje finanční pstavení htelu, prtže lidé preferují pbyt v htelech, které mají známé jmén většinu lidí vlivňuje pvěst značky. 10 Vizuální prezentace htelu může pkrýt velký pčet plžek: - jmén htelu (htelvé sítě), lg, emblém neb symbl - barevné sladění interiéru - unifrmy, dznaky, chranné blečení a pmcné vybavení (vlajky apd.) - vizitky a designy prduktů - architektnický styl htelu, dpravních prstředků a statních zařízení - značení ukazatele, bržury, dárkvé certifikáty, mapy - jídelní, nápjvé a vinné lístky, letáky, prezentace v katalzích, tiskpisy - výklady a výkladní stánky - filmy, videa, audivizuální materiál a pdbně. S pdnikvu identitu úzce suvisí vnímání kvality zákazníkem pd jménem, značku, lgem neb slganem ubytvacíh zařízení. 9 Attl, Pavel.,Nejdl,Karel,:Turismus I. Praha:VŠH, s.,. ISBN Kiráľvá, Alžbeta,:Marketing htelvých služeb, vyd. 2.- Praha: Ekpress, s., ISBN

16 A. Kiráľvá ppsala pdstatu charakteristiky služeb htelu, dle méh názru, jednduše a výstižně: V htelu jsu služby nejdůležitějším faktrem spkjensti hsta. 11 Další autři, jak uvádím dále, přistupují k výkladu charakteristiky služeb pněkud sfistikvaněji. Pdle A. Payne je služba činnst, která v sbě má určitý prvek nehmatatelnsti a vyžaduje určitu interakci se zákazníkem neb s jeh majetkem. Výsledkem služby není převd vlastnictví. Služba může vést ke změně pdmínek a její prdukce může či nemusí být úzce spjena s fyzickým prduktem. 12 Výklad charakteristiky služeb pdle A.Payne však nepstihuje, dle méh názru, pdstatu služby tak, jak uvádí A. Királvá (spkjený zákazník). K jejímu výkladu je blíže P. Ktler, který definuje: Služba je jakákli činnst neb prspěch, kteru může jedna strana nabídnut druhé a která je svu pdstatu nehmtná a nevytváří žádné vlastnictví. Pskytvání služby se může neb nemusí vázat k hmtnému prduktu. 13 Lze tedy již z výše uvedenéh výkladu dvdit, že prspěch služby je pdstatu spkjensti hsta. Autři A. M. Rushtn a M. J. Carsn uvádějí puze jak základní rzdíly mezi zbžím a službu skutečnst, že zbží se vyrábí a služby se pskytují 14. Pskytvání služeb nejvyšší kvality je jedním z pilířů managementu kvality. Tut cestu jde většina htelvých řetězců a skupin. Kladu velký důraz na pzitivní vnímání jimi pskytvaných služeb, na základě kterých je čast veřejnst identifikuje. Nalezení dlišnstí d knkurence v nabídce služeb zákazníkům je jedním z významných marketingvých nástrjů. 11 Ksmák, Petr. Htelvé pdnikání a integrační prcesy, druhé vydání dtisk, Praha s., ISBN X 12 Payne, Adrian,Marketing služeb.praha:grada Publishing, s. ISBN X. 13 Ktler, Philip.: Marketing. Management. Anylýza, plánvání, využití, kntrla. 9. vyd. Praha, Grada 1988, 411 s., ISBN Rushtn, A. M., Carsn, M. J.:The Markting f Services. In: Eurpen Jurnal f Marketing 3/1985, 15

17 1.2 Marketing Pdle Gerge Day Marketing zahrnuje interpretaci prstředí a důležitý výběr zákazníků, kterým má služit, knkurentů, které má vyzývat a charakteristik výrbků, kterými bude firma knkurvat. 15 Gerge Day tedy klade především důraz na výběr cílvéh sptřebitele, analýzu knkurence včetně výrbků, které nabízí tak, aby firma mhla připravit takvý prdukt, který bude mít u cílvéh zákazníka úspěch. Firmy tedy pdle tét terie nekladu prvtní důraz na ptřeby zákazníka, ale snaží se uplatnit na trhu svůj prdukt a přesvědčit zákazníka k jeh kupi. Pdbně se vyjadřuje i Tm Peters, který marketingu říká: 16 Marketing se musí sustředit na vytváření trhu, ne na sdílení trhu. Většina lidí v marketingu má t, c já nazývám mentalita pr sdílení trhu. Identifikují zavedené trhy a ptm zkušejí najít způsb, jak získat kusek trhu. Firmy tedy pdle něj musí vytvřit prdukt a prdat jej. Jiný phled má všem Philip Ktler & Fernand Trias de Bes, kteří upřednstňují ptřeby zákazníka, tedy zjistit, c lidé chtějí a c je uspkjuje a takvý prdukt jim nabídnut. Marketing definují takt: Marketing začíná analýzu ptřeb, které výrbky neb služby uspkjují. Je lgické, že identifikací a výběrem jistéh druhu ptřeb vylučujeme ptřeby jiné. 17 Aplikace marketingu, jak je uveden v předchzím dstavci je, dle méh názru, využitelná zejména v marketingu cestvníh ruchu (více v kapitle 1.2.1). 15 Day S. Gerge., Strategic market planning: the pursuit f cmpetitive advantage, Strategic Marketing Series, The West series n strategic market management, West Pub. C., 1984, ISBN , Peters, Thmas,J., Prsperita se rdí z chasu : jak prvést revluční změny v managementu, Praha : Pragma, s. ISBN Ktler, Philip.,Invativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků, / Philip Ktler & Fernand Trias de Bes;. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X 16

18 1.2.1 Marketing v cestvním ruchu Marketing v cestvním ruchu je specifický tím, že nabízí zákazníkům převážně služby a zážitky. M. Mrrisn definuje marketing cestvníh ruchu jak plynulý prces plánvání, zkumání, naplňvání, kntrly a vyhdncvání činnstí ptřebných k zajištění jak zákazníkvých ptřeb a pžadavků, tak i cílů rganizace. K dsažení největší účinnsti vyžaduje marketing úsilí každéh jedntlivce a jeh účinnst se dále může zvýšit či snížit činnstí dalších kmplementárních rganizací. 18 J. Krippendrf rzvíjí Mrrisnvu definici marketingu cestvníh ruchu prpjení pdnikatelských subjektů se státní, reginální a místní plitiku. Marketing cestvníh ruchu je systematická a krdinvaná rientace pdnikatelské plitiky cestvníh ruchu, jakž i sukrmé a státní plitiky cestvníh ruchu na místní, reginální, nárdní a mezinárdní úrvni na c nejlepší uspkjvání ptřeb určitých skupin zákazníků při dsažení přiměřenéh zisku. 19 A. Kiráľvá pdstatu marketingu vystihuje srzumitelným způsbem pr celé spektrum pdnikatelských subjektů. Marketing znamená zjistit, c hst chce neb p čem tuží a prdat mu t se ziskem. Znamená t nabízet správný prdukt na správném místě, ve správném čase, správným způsbem a za hstem akceptvanu cenu. 20 Pdstatu marketingu je tedy pznání ptřeb zákazníka a vytvřit pr něj takvý prdukt, který jím bude úspěšně akceptván na trhu Vymezení ptřeb zákazníka, výběr trhu Trh je subr sb, které aktuálně neb ptencinálně uspkjují v určitých situacích daným výrbkem či službu jednu neb více ptřeb. 21 Velký důraz na zákazníka klade ve své práci Peters. Zákazníkům je pdle něj nutn nasluchat, dávat dknalu službu, permanentně invvat, 18 Mrrisn, A. M.: Marketing phstinství a cestvníh ruchu. Praha, Victria Publishing 1995, 523 s., ISBN Krippendrf, J.: Markeing im Fremdenverkehr. Beitrag zu einer schweizerischen Knzeptin. Bern-Frankfurt am Main 1971, ISBN , str Kiráľvá, Alžbeta,:Marketing htelvých služeb, vyd. 2.- Praha: Ekpress, s., ISBN Ktler, Philip, Invativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X 17

19 vytvářet mezery na trhu, diferencvat, psilvat pravmci zákazníka a zaměstnanců, činit zákazníkům ptěšení s cílem, že každý zákazník je ptencinální celživtní zákazník. K diferenciaci dchází, když zákazník chápe rzdíl. Svůj phled na zákaznický marketing vystihuje v následujících myšlenkách: - přežijí ti, kteří se věnují zákazníkům - splečnsti musí vytvřit a přidat hdntu ke každému výrbku - splečnst musí neustále vytvářet nvé mezery na trhu Také Peter Drucker klade důraz na zákazníka, který je pdle něj ten, kd rzhduje: Zákazník je základem firmy a udržuje její existenci. On sám dává zaměstnání a t má zajistit sptřebiteli, že splečnst svěřuje pdniku zdrje, které přemění na blahbyt. 22 Pdle Druckera jsu výsledky firmy prdukvány zákazníkem 23, který přeměňuje náklady a snahy firmy d výnsů, svu chtu vyměnit svu kupní sílu za výrbky neb služby firmy. Zákazník může učinit svá rzhdnutí jak sptřebitel na základě úvah nabídce a pptávce na trhu neb jak scialistická vláda, která reguluje nabídku a pptávku na základě základních a neeknmických preferencí hdnt. V bu případech je ten, kd rzhduje, spíše vně splečnsti, než uvnitř. Na ptřeby zákazníka, tedy širké nabídce služeb pr celé spektrum zákazníků, se rientují mezinárdní htelvé skupiny a řetězce. Největší glbální htelvé skupiny mají ve svém prtfóliu řadu brandů zejména prt, aby mhly uspkjit téměř všechny skupiny ptenciálních klientů v rámci celéh světa. Nejvýznamnější glbální htelvé chainy zvlily v psledních něklika letech agresivní penetraci dsud mál bsazených trhů výchdní Evrpy, Asie, Afriky a jižní Ameriky. Stranu jejich zájmu však nezůstávají ani tradiční trhy západní Evrpy, USA a Kanady. Zvyšvání pčtu svých htelvých zařízení dsahují glbální htelvé skupiny a 22 Drucker, Peter., Praxis des Management. Düsseldrf : Ecn-Verl., s. 23 Drucker, Peter.,The effective executive. 1st ed.,new Yrk : Harper & Rw, s. 18

20 řetězce fůzemi, výstavbu nvých ubytvacích zařízení a v nepslední řadě pskytváním franchisy sukrmým subjektům. Glbální bsazení trhů je v sučasné dbě trendem všech nejvýznamnějších htelvých skupin Glbalizace trhů a glbální marketing Kermally Sultan se ke glbalizaci trhů 24 vyjadřuje následvně: - Nadnárdní krprace perují v mnha zemích a beru v úvahu místní výhdy a ptřeby. - Glbální krprace perují jak by svět byl jeden hmgenizvaný trh. T znamená prdej standardních výrbků kdekliv a prdávat je stejným způsbem. Dále prezentuje názry významných představitelů marketingu mim jiné i ke glbalizaci trhů. Jedním z významných představitelů marketingu je také Thedre Levitt, který se vyjadřuje ke glbalizaci trhů: 25 Nadnárdní krprace th ví mnh mnha zemích a phdlně se přizpůsbí jejich předpkládaným rzdílům. Glbální krprace zná jednu velku věc všech zemích a vábí je svým zvykem kapitalizvat na tét jedné věci t, c mají všichni splečné. Glbální krprace nehledá u států světa t, čím jsu dlišně, ale t, v čem se pdbají. Obdbně se ke glbalizaci a glbálnímu marketingu staví také Waren J. Keegan: Prvtním a nejzákladnějším faktem marketingu je, že je t univerzální věda. Marketing jak vědu lze aplikvat stejným způsbem d Austrálie p Zanzibar, d Spjených států p Japnsk. Marketing je subr pjmů, nástrjů, terií, praktik, pstupů a zkušenstí. Tyt prvky tvří splečně základní kstru, kteru lze vyučvat a kteru se lze naučit. 26 Glbální marketing je prcesem, který zaměřuje zdrje a cíle splečnsti na glbální marketingvé příležitsti. 24 Kermally, Sultan, Největší představitelé marketingu : jejich hlavní myšlenky, názry a díla : [Peter Drucker, Michael Prter, Tm Peters, Igr Ansff, Thedre Levitt, Philip Ktler a další], Vyd. 2. Brn : Cmputer Press, xii, 104 s.; ISBN Levitt, Thedre, Glbalizacin f markets. Harward Business Review, May-June, by the President and Fellws f the Harward Cllege: all rights reserved 26 Keegan, W.J. (1974) Glbal Markting Management Sixth Editin. Prentic Hall 19

21 Splečnsti se angažují v glbálním marketingu ze dvu důvdů a t: a) mít výhdu příležitsti pr růst a expanzi b) výhdu přežití Splečnsti, které neuspěly a nechytily se glbálních příležitstí, pravděpdbně ztratí své dmácí trhy, prtže budu vytlačeny silnějšími ctižádstivými glbálními knkurenty. Dnešní význam glbálníh marketingu má pdbu dynamické suhry něklika řídících a něklika mezujících sil: - Řídící síly bsahují přání a ptřeby trhu, technlgii, zlepšení dpravy, nákladů kvality, glbálníh míru, růstu světvé eknmiky a pznání příležitsti, aby se investvání vyvíjel v glbální půsbnsti. - Omezující síly jsu rzdíly trhu, krátkzrakst managementu, rganizační kultura a nárdní regulace. 27 Firmy, které vládají neb jejich cílem je vládat neb se pdílet na glbálním trhu, vlí různé typy marketingvé strategie, jak uvádím dále v textu tét práce Marketingvé a mezinárdní firemní strategie K marketingvým strategiím se vyjadřuje Philip Kttler ve své knize Marketing v phybu: nvý přístup k zisku, růstu a bnvě 28 následvně: Nvé firemní strategie vyžadují nvé marketingvé pstupy. Nejsme přesvědčení, že se úkl marketéra mezuje na řízení 4P neb na rzhdvání segmentaci, zacílení a pziční strategii. Chtějí-li marketéři zabezpečvat hdntu, musí v nvé eknmice využívat čtyři činnsti: 1. identifikvat nvé tržní příležitsti 2. vyhdncvat příležitsti a dpručvat ty nejlepší z nich 27 Keegan, W.J. Glbal Markting Management Sixth Editin. Prentic Hall 28 Ktler, Philip, Marketing v phybu : nvý přístup k zisku, růstu a bnvě, vyd. 1.Praha : Management Press, s. ISBN

22 3. frmulvat hdntvé a tržní nabídky, které nejlépe vyřeší ptřeby cílvéh trhu 4. navrhvat hdntvý řetězec, který nejlépe zajistí přidanu hdntu Pr htelnictví pak navrhují určit cíle htelu dluhdbé rzpracvat d krátkdbých a učinit strategické rzhdnutí na základě některé z níže uvedené strategie. Obranné a útčné strategie: - strategie rzšiřvání trhu - strategie udržení dminantníh pstavení na trhu (především pr dmácí segment) - útčná strategie, nemáš-li dminantní pstavení (druhý nejlepší na trhu) - strategie za účelem dsažení vyššíh pdílu na trhu (např. lyžařská škla, wellness ) - strategie specializace (1 maximálně 2 segmenty např. glf) V htelnictví řadu uvedených strategií pužívají zejména glbální htelvé řetězce a skupiny jak uvádím dále v analytické části tét páce. M. E. Prter ppisuje strategii 29 htelů následvně: - nákladvé vůdcvství (htel je schpen prvzu s nízkými náklady) - diferenciace (htel může využívat svu bchdní značku) - kncentrace (htel se specializuje na segment se specifickými - pžadavky) - Další strategie: - Strategie prnikání na trh slví segment, kterému zatím nenabízel. - Strategie rzvje trhu hledá nvé trhy (např. se bude rientvat na Čechy žijící v jižní Africe). - Strategie rzvje prduktu sustředí se na vytváření nvých služeb (např. na svém velkém pzemku vybuduje glf). 29 Prter, M. E.: Cmppetitive Advantage Creating and Sustaining Superir Perfrmance. Free Přes, New Yrk 1998, ISBN

23 - Diverzifikační strategie bude vytvářet nvé prdukty pr nvé trhy (např. služby glfvéh hřiště pr hráče z jižní Afriky). Další mžný směr: - zpětná integrace htel se spjí s některým ze svých ddavatelů - hrizntální integrace htel naváže vztahy s některými svými knkurenty - integrace vpřed - htel naváže integrační vztahy s cestvními kancelářemi neb turperátrem Hana Machkvá k mezinárdnímu marketingu uvádí: Mezinárdní marketing je pdnikatelská filsfie zaměřená na uspkjvání ptřeb a přání zákazníků na mezinárdních trzích. Cílem mezinárdní marketingvé strategie je vytvářet maximální hdntu pr firemní partnery díky ptimalizaci firemních zdrjů a vyhledávání pdnikatelských příležitstí na mezinárdních trzích. 30 Jedním z identifikátrů splečnsti je její lg značka. Htelvé sítě v psledních něklika letech vynalžily značné prstředky pr rebranding identifikačních znaků svých značek. Lg v dnešním pjetí má v zákazníkvi vzbudit jak čekávání nějaké specifické služby, tak případně příjemnu vzpmínku navdit Brand Management (Budvání značky) Ve své knize Bez lga píše Nami Kleinvá, že značky nabízejí zákazníkům živtní styl, pstj, kulturní prstr. Kleinvá za klíčvu myšlenku pvažuje fakt, že pr kapitalismus už není důležitá výrba, ale marketing tvrba a držení značky. 31 Člvěk se značku identifikuje, ta má pr něh přidanu hdntu Machkvá, Hana. Mezinárdní marketing : nvé trendy a reflexe změn ve světě.. 3., aktualiz. a přeprac. vyd..praha : Grada, c s. ISBN Keder Martin, In Tv Ok č.50, s Pavlů, Dušan, Marketingvé kmunikace a firemní strategie, Zlín : Univerzita Tmáše Bati, Fakulta multimediálních kmunikací, s. ISBN

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více