VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavel Zíka Marketingvá strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce Diplmvá práce 2013

2 Marketingvá strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce Diplmvá práce Bc. Pavel Zíka Vyská škla htelvá v Praze 8, spl. s r.. Katedra marketingu a mediálních kmunikací Studijní br: Management htelnictví a lázeňství veducí diplmvé práce: dc. Ing. Dagmar Jakubíkvá, Ph.D Datum devzdání diplmvé práce: Datum bhajby diplmvé práce: Praha 2013

3 Master s Dissertatin Marketing strategy f a htel frm an internatinal htel chain Bc. Pavel Zíka The Institute f Hspitality Management in Prague 8, Ltd. Department f Marketing and Media Cmmunicatins Majr: Htel and Spa Management Thesis Advisr: dc. Ing. Dagmar Jakubíkvá, Ph.D Date f Submissin: Date f Thesis Defense:

4 Prague 2013 Čestné prhlášení P r h l a š u j i, že jsem diplmvu práci na téma Marketingvá strategie htelu zahraničních htelvéh řetězce zpracval samstatně a veškeru literaturu a další pdkladvé materiály, které jsem pužil, uvádím v seznamu pužitých zdrjů a že svázaná a elektrnická pdba práce je shdná. V suladu s 47b zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách v platném znění suhlasím se zveřejněním své diplmvé práce, a t v nezkrácené frmě, v elektrnické pdbě ve veřejně přístupné databázi Vyské škly htelvé v Praze 8, spl. s r... Pavel Zíka

5 V Praze dne Děkuji paní dc. Ing. Dagmar Jakubíkvé, Ph.D., veducí mjí bakalářské práce, za pmc v rientaci dané prblematiky, dpručení studijních matriálů a pramenů včetně celkvéh vedení mé práce. Dále děkuji za pmc s výběrem tématu mjí diplmvé práce paní dc. PhDr. Miladě Šmejcvé, CSc., jednatelům splečnsti Labartt Hspitality panu Ing. Janu Fickvi a Ing. Ondřeji Zajícvi za prvedení výzkumu a pskytnutí jeh výsledků včetně cenných infrmací blasti franchisingvé prblematiky htelvých řetězců. Za trpělivst a pdpru, kteru prjevvala p celu dbu méh studia včetně bdbí psaní tét práce, děkuji svjí manželce PhDr. Ivaně Zíkvé. Praha, duben 2013 Bc. Pavel Zíka

6 Abstrakt Pavel Zíka Marketingvá strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce Diplmvá práce Vyská škla htelvá v Praze 8, spl. s r.. Praha 2013 Pčet stran: 83 Práce analyzuje s využitím dstupných publikvaných pramenů, dtazníkvéh šetření a sbníh dtazvání sučasný stav a ptenciál marketingvé strategie htelu zahraničníh htelvéh řetězce v pdmínkách České republiky, využití místních marketingvých nástrjů, standardně pužívaných htelem a nástrjů pužívaných centrálami htelvých skupin případně řetězců, které jsu splečné pr htely dané kategrie v Evrpě, respektive celsvětvě. Cílem práce je předlžit ptenciálním zájemcům franchising některé z glbálních htelvých značek materiál, na jehž základě se zrientuje v dané prblematice a který mu zárveň bude nápmcen přijmut kvalifikvané rzhdnutí přistupení či nepřistupení na některý z franchisvých knceptů. Práce by měla také služit jak výchzí materiál pr šklení a semináře k uvedené prblematice. Klíčvá slva: Pdnik - htel, htelvý řetězec, htelvé skupiny, řízení, marketingvé řízení, franchising, franchising v htelvém prstředí, cestvní ruch, destinace cestvníh ruchu, návštěvník, marketingvé řízení

7 Abstract Pavel Zíka Marketing strategy f a htel frm an internatinal htel chain Master s Dissertatin The Institute f Hspitality Management in Prague 8, Ltd. Prague 2013 Number f pages: 83 The thesis analyses n the basis f published dcumentatin, questinnaire frms and face t face questining actual situatin and ptential f marketing situatin f a htel in a freign htel chain in the Czech Republic s cnditins. It als describers the use f lcal marketing tls which are usually applied by a htel and thse utilised by headquarters f htel chains that are unique fr Eurpean [ptentially glbal] htels f the same categry. The thesis is meant fr all ptential entrepreneurs cnsidering franchising f ne f the glbal htel brands. The aim f the thesis is t prpse a valid research n this issue, t ffer key infrmatin which is crucial in the prcess f decisin making whether t accept r decline a franchising cncept. The thesis shuld serve as well as an initial material fr trainings and seminars cncerning this field. Key wrds: Cmpany htel, htel chain, htel grups, management, marketing management, franchising, franchising in a htel envirnment, turism, destinatins f turism, visitr

8 Obsah strana Úvd 9 1. Pdnik Htel Htelvý řetězec - Cestvní ruch Pdnikvá identita, charakteristika služeb htelu Marketing Marketing v cestvním ruchu Vymezení ptřeb zákazníka, výběr trhu Glbalizace trhů Marketingvá a mezinárdní firemní strategie Brand Management (budvání značky) Franchising Definice franchinsingu Základní pjmy a definice franchisingu Franchising v htelnictví Výhdy a nevýhdy franchisingu pr franchisry Výhdy a nevýhdy franchisingu pr franchisanty Výhdy franchisingu pr hspdářsku splečnst Struktura pplatků franchisingvých htelvých řetězců Histrie vzniku htelvých řetězců Výhdy a nevýhdy htelvých řetězců Systémy htelvých řetězců Vstup zahraničních htelvých řetězců d České republiky Řídící rganizační struktura htelu v htelvém řetězci Marketingvé ddělení htelů a htelvých skupin Věrnstní prgram HHnrs htelů Hiltn Wrldwide Věrnstní prgram knkurenčních htelvých řetězců Věrnstní prgram skupiny Marritt Internatinal Věrnstní prgram skupiny CPI 54

9 2.4 Marketingvý výzkum Dtazníkvé šetření dtazník Sumarizace dtazníkvéh šetření Návrhvá část 68 Závěr 76 Literatura 79 Přílhy 83

10 Úvd V dnešním glbalizvaném světě narůstá stále vliv mezinárdních splečnstí a krprací, a t jak přímu účastí vlastních pbček v jedntlivých zemích napříč celým vyspělým i rzvjvým světem, tak frmu prdeje, respektive prnájmu franchisy dmácím subjektům výrbních pdniků, nevyjímaje zařízení bchdu a služeb půsbících ve svých místních pdmínkách. 90. léta minuléh stletí přinesla d zemí výchdní Evrpy (bývaléh výchdníh blku) a Ruska prudký rzvj cestvníh ruchu. V první vlně se jednal zejména Českslvensk, které patřil k nejvyspělejším zemím scialistickéh blku. Gegrafická plha země, kulturní a histrické vazby na západní Evrpu a Spjené státy americké. Charizmatická sba Václava Havla, hlavníh prtagnisty Sametvé revluce a následně prvníh českslvenskéh prezidenta, měla za následek enrmní zájem návštěvu republiky, zejména hlavníh města Prahy, především návštěvníky ze zemí vyspěléh světa. Zvýšená pptávka turistů ze západní Evrpy, Spjených států amerických, Kanady a Japnska p kvalitních ubytvacích a stravvacích službách eskalvala výstavbu nvých ubytvacích zařízení, zejména dsud v malém pčtu zastupených htelů kategrie 4* a 5* splňujících pžadavky západních turistů 1. Začaly zde vznikat nvé restaurace včetně zařízení rychléh bčerstvení 2 glbálních řetězců 3. Nvě pstavené htely, pd záštitu mezinárdních htelvých značek, angažvaly zahraniční kuchaře zvučných jmen. Stravvací a ubytvací služby tak začaly pět navazvat na tradice dmácíh phstinství zejména z bdbí první Českslvenské republiky. Násilně přetrženu kntinuitu rzvje a vývje celéh sektru služeb cestvníh ruchu p únru Zdrj: Český statistický úřad Česká republika d rku 1989 v číslech 2 V rce 1992 byla tevřena v ČR (Praha) první restaurace Mc Dnald s a v rce 1994 první restaurace KFC v ČR (Praha), 3 Zdrj:http://www.mcdnalds.cz/cs/-mcdnalds/splecnst/histrie.shtml 9

11 prvázela zpčátku absence znalstí mderních trendů v gastrnmii a neznalst přání a čekávání návštěvníků z vyspělých západních zemí. Pskytvání ubytvacích a stravvacích služeb v bdbí scialismu, tedy mezi lety 1948 a 1990, byl zcela defrmván zejména ze strany zaměstnanců tehdy státních pdniků a zařízení. Kvalitní služba v rámci tehdejších mžnstí byla pskytvána převážně puze zahraničním turistům s vidinu získání tehdy ficiálně nedstupné zahraniční měny, služby byly čast předražvány ve prspěch jedntlivých pracvníků, zcela běžným jevem byl vnášení vlastníh zbží a jeh následný prdej na svůj účet, nezáknná směna valut a pdvádění. Dmácí turisté neměli mžnst navštěvvat stravvací zařízení v expnvaných lkalitách turistickéh ruchu pd záminku zcela rezervvanéh pdniku pr zahraniční turisty. Odstraňvání výše uvedených nešvarů v blasti stravvacích a ubytvacích služeb se z pčátku dařil velmi pzvlna. Nepctivst prdeje pdávaných jídel a nápjů v deklarvané kvalitě, mnžství a ceně přetrvává v některých případech d dnešní dby. Tat negativa jsu v mnhých případech zvýrazňvána v zahraničních médiích s cílem dlákat ptenciální cestvní ruch z naší republiky d jiných evrpských a světvých destinací. Nekntrlvaná výstavba nvých ubytvacích zařízení p rce 1989 přinesla výrazný nárůst ubytvacích kapacit 4 v České republice. Z celkvéh pčtu ubytvacích zařízení v rce 1989 vzrstla kapacita na ubytvacích zařízení v rce Tedy téměř trjnásbně. Největší nárůst pak zaznamenala kategrie htelů 4* a 5*,a t téměř třináctinásbně (z půvdních 38 htelů v rce 1989 na 489 v rce 2010). Nejvýraznější pdíl na nárůstu ubytvacích kapacit ve třídě 4* a 5* je v hlavním městě Praha. Tent prudký nárůst ubytvacích kapacit má za následek tvrdý knkurenční bj jedntlivých htelvých zařízení vzhledem k btížnému vytěžvání svých htelvých kapacit. Výsledkem je pměrně nízká realizvaná cena za pkj, zejména v Praze, ve srvnání s dsahvanými cenami v turisticky atraktivních lkalitách v evrpském a 4 Zdrj: Český statistický úřad Česká republika d rku 1989 v číslech 10

12 celsvětvém měřítku. Pdbný trend vývje je nyní zaznamenáván ve Slvenské republice, zejména v Bratislavě. Z výše uvedených důvdů stjí mnh majitelů ubytvacích zařízení před tázku, jak naplnit své ubytvací kapacity. Jedním z nabízených řešení by mhl být přistupení na franchisu renmvanéh zahraničníh řetězce. Vzhledem k tmu, že franchisant se přistupením na franchisu vzdává částečně své samstatnsti, je jedním ze základních předpkladů pr přijetí rzhdnutí znát dpvěď na tázku: Bude v pdmínkách České, případně Slvenské republiky pr jejich htel, případně pdnik služeb franchisa renmvanéh glbálníh řetězce pzitivním eknmickým přínsem? Glbální htelvé sítě nabízejí ptenciálním franchisantům mim jiné marketingvu pdpru, přístup ke glbálním rezervačním systémům, prpracvané standardy kvality pskytvání služeb a tréninku zaměstnanců včetně práva pužívat svji značku. Tyt výhdy, které jsu ve vztahu ke knkurenci (nevyužívající žádnu glbální pdpru) výhdami krprátními, jsu však kmpenzvány výraznu finanční zátěží pr ptenciální franchisanty a t nejen ve frmě vstupních pplatků, ale řadu dalších fee (za prdané pkje, za rezervace přes centrální rezervační systém, za využívání sftwaru, za šklení zaměstnanců a pdbně). Další významnu nákladvu plžku jsu pžadavky na vybavenst htelu včetně zařízení dplňkvých služeb, které musí dpvídat standardům majitele značky. Některé glbální řetězce vyžadují jedntný standard vybavensti pdniku s pvinnstí debrat zařízení prvzů d jejich centrálních ddavatelů. Může se jednat jak nábytek, tak vybavení technlgiemi, inventářem, ale i pčítačvu techniku včetně sftwaru. V celkvém rzpčtu výstavby htelu se pak může jednat významné navýšení celkvých přizvacích nákladů na vybavení a zařízení prti půvdnímu předpkladu. Rzhdnutí prnájmu franchisy je tedy ptimální učinit ještě před výstavbu nvéh ubytvacíh zařízení. Cíl tét práce je předlžit ptenciálním zájemcům franchising některé z glbálních htelvých značek materiál, na jehž základě se zrientuje 11

13 v dané prblematice, a který mu zárveň bude nápmcen přijmut kvalifikvané rzhdnutí přistupení či nepřistupení na některý z franchisvých knceptů. Práce by měla také služit jak výchzí materiál pr šklení a semináře k uvedené prblematice. Zárveň by měla vertifikvat hyptézu: Příns franchisy, zejména v blasti marketingu zahraničníh htelvéh řetězce pr htelvé zařízení půsbící v místních pdmínkách bývalé výchdní Evrpy je relevantní k vynalženým nákladům na její přízení a pužívané marketingvé strategie svědčené v rzvinutých zemích fungují i v místních pdmínkách. Práce je rzdělena d tří částí respektive kapitl. V první (teretické) části tét práce uvádím a knfrntuji názry renmvaných autrů dbrných prací a článků mezi sebu, vztahující se k dané prblematice, zejména tedy k marketingu, htelvému marketingu a franchisingu a vymezuji zde teretické pjmy s ní spjené. Druhá (analytická) část se pírá studium sekundárních zdrjů, rešerše, pzrvání, vlastní zkušensti, rzhvry, dtazníkvé šetření - názry franchisantů. Dále jsu zde pužity veřejně dstupné infrmace na ficiálních webvých stránkách htelvých sítí a řetězců, data Českéh statistickéh úřadu a další zdrje, jak uvádím v jedntlivých dkazech a přehledu literatury. V práci jsu dále pužity výsledky marketingvéh průzkumu splečnsti Labartt Hspitality, na kterém jsem se pdílel přípravu tázek pr dtazník. Třetí část (kapitla) je návrhvá. Na základě zjištěných skutečnstí bsažených v tét práci uvádím něklik alternativ a dpručení pr buducí ptencinální htelvé franchisanty. 12

14 1. Pdnik - Htel Htelvá skupina- Htelvý řetězec Cestvní ruch Pdnik je eknmicky a právně samstatná jedntka, která existuje za účelem pdnikání. 5 Htel je ubytvací zařízení s nejméně 10 pkji pr hsty vybavené pr pskytvání přechdnéh ubytvání a služeb s tím spjených (zejména stravvacích), člení se d pěti tříd. 6 Htelvá skupina je určitý pčet htelů vzájemně spjených spíše právně-rganizačními vztahy, bvykle vlastnicky. Jedná se převážně vlastnický, případně prvzvatelský vztah k htelům. Htelvá síť je skupina htelů, která v marketingu a bchdu využívá název skupiny. 7 Htelvý řetězec je určitý pčet htelů vzájemně prpjených splečnu bchdní značku, přičemž vazba htelu k řetězci nebývá zalžena bvykle na využívání vlastnickéh práva ke hmtným statkům, ale spíše využívání licenčníh práva ke statkům nehmtným. Na rzdíl d skupiny je řetězec definván úrvní htelů stejnéh standardu vybavení a služeb. 8 Snahu vlastníků splečné značky je garantvat klientům ve všech svých sdružených htelech jedntné standardy kvality včetně úrvně pskytvaných služeb. 5 Zdrj:Obchdní zákník (zákn č.513/1991 Sb., v platném znění) 6 Zdrj:Oficiální jedntná klasifikace ubytvacích zařízení ČR : Prfesní svaz Asciace htelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne č. 717 a za pdpry Ministerstva pr místní rzvj ČR a České centrály cestvníh ruchu CzechTurism sestavil Oficiální jedntnu klasifikaci ubytvacích zařízení České republiky kategrie htel, htel garni, pensin, mtel a btel pr bdbí let Materiál klasifikace má dpručující charakter a služí jak pmůcka pr zařazvání ubytvacích zařízení výše uvedených d příslušných tříd dle minimálních stanvených pžadavků s cílem zlepšení rientace sptřebitelů hstů a zprstředkvatelů cestvních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnsti trhu ubytvání a zkvalitnění služeb pskytvaných ubytvacími zařízeními. Pžadavky jsu uváděny jak minimální, tedy nabízená služba či vybavení vyšší úrvně než je uveden je vyhvující pr danu třídu. Klasifikace není becně závazným právním předpisem a je na samtném prvzvateli ubytvacíh zařízení, zda-li certifikaci pdstupí či nikliv. 7 Ksmák, Petr. Htelvé pdnikání a integrační prcesy, druhé vydání dtisk, Praha s., ISBN X 8 Zdrj: Taktéž dkaz 7 13

15 Cestvní ruch je činnst sb cestujících na přechdnu dbu d míst mim jejich běžné živtní prstředí a t na dbu kratší, než je stanvena (v mezinárdním cestvním ruchu činí tat dba 1 rk, v dmácím cestvním ruchu 6 měsíců), přičemž hlavní účel jejich cesty je jiný než výdělečná činnst v navštíveném místě. 9 Jak vyplývá z výše uvedených definic, htel je pdnik, který je sučástí realizace služeb cestvníh ruchu. Htelvá zařízení mají svá specifika prti klasickým výrbním pdnikům. Vzhledem k velké knkurenci na trhu ubytvacích služeb je jedním z důležitých faktrů úspěšnéh umístění se na trhu - identita htelů, respektive pdniku. 1.1 Pdnikvá identita, charakteristika služeb htelu Pdnikvá identita zahrnuje přímé i nepřímé výhdy z prdeje, výhdy prpagace a zlepšuje finanční pstavení htelu, prtže lidé preferují pbyt v htelech, které mají známé jmén většinu lidí vlivňuje pvěst značky. 10 Vizuální prezentace htelu může pkrýt velký pčet plžek: - jmén htelu (htelvé sítě), lg, emblém neb symbl - barevné sladění interiéru - unifrmy, dznaky, chranné blečení a pmcné vybavení (vlajky apd.) - vizitky a designy prduktů - architektnický styl htelu, dpravních prstředků a statních zařízení - značení ukazatele, bržury, dárkvé certifikáty, mapy - jídelní, nápjvé a vinné lístky, letáky, prezentace v katalzích, tiskpisy - výklady a výkladní stánky - filmy, videa, audivizuální materiál a pdbně. S pdnikvu identitu úzce suvisí vnímání kvality zákazníkem pd jménem, značku, lgem neb slganem ubytvacíh zařízení. 9 Attl, Pavel.,Nejdl,Karel,:Turismus I. Praha:VŠH, s.,. ISBN Kiráľvá, Alžbeta,:Marketing htelvých služeb, vyd. 2.- Praha: Ekpress, s., ISBN

16 A. Kiráľvá ppsala pdstatu charakteristiky služeb htelu, dle méh názru, jednduše a výstižně: V htelu jsu služby nejdůležitějším faktrem spkjensti hsta. 11 Další autři, jak uvádím dále, přistupují k výkladu charakteristiky služeb pněkud sfistikvaněji. Pdle A. Payne je služba činnst, která v sbě má určitý prvek nehmatatelnsti a vyžaduje určitu interakci se zákazníkem neb s jeh majetkem. Výsledkem služby není převd vlastnictví. Služba může vést ke změně pdmínek a její prdukce může či nemusí být úzce spjena s fyzickým prduktem. 12 Výklad charakteristiky služeb pdle A.Payne však nepstihuje, dle méh názru, pdstatu služby tak, jak uvádí A. Királvá (spkjený zákazník). K jejímu výkladu je blíže P. Ktler, který definuje: Služba je jakákli činnst neb prspěch, kteru může jedna strana nabídnut druhé a která je svu pdstatu nehmtná a nevytváří žádné vlastnictví. Pskytvání služby se může neb nemusí vázat k hmtnému prduktu. 13 Lze tedy již z výše uvedenéh výkladu dvdit, že prspěch služby je pdstatu spkjensti hsta. Autři A. M. Rushtn a M. J. Carsn uvádějí puze jak základní rzdíly mezi zbžím a službu skutečnst, že zbží se vyrábí a služby se pskytují 14. Pskytvání služeb nejvyšší kvality je jedním z pilířů managementu kvality. Tut cestu jde většina htelvých řetězců a skupin. Kladu velký důraz na pzitivní vnímání jimi pskytvaných služeb, na základě kterých je čast veřejnst identifikuje. Nalezení dlišnstí d knkurence v nabídce služeb zákazníkům je jedním z významných marketingvých nástrjů. 11 Ksmák, Petr. Htelvé pdnikání a integrační prcesy, druhé vydání dtisk, Praha s., ISBN X 12 Payne, Adrian,Marketing služeb.praha:grada Publishing, s. ISBN X. 13 Ktler, Philip.: Marketing. Management. Anylýza, plánvání, využití, kntrla. 9. vyd. Praha, Grada 1988, 411 s., ISBN Rushtn, A. M., Carsn, M. J.:The Markting f Services. In: Eurpen Jurnal f Marketing 3/1985, 15

17 1.2 Marketing Pdle Gerge Day Marketing zahrnuje interpretaci prstředí a důležitý výběr zákazníků, kterým má služit, knkurentů, které má vyzývat a charakteristik výrbků, kterými bude firma knkurvat. 15 Gerge Day tedy klade především důraz na výběr cílvéh sptřebitele, analýzu knkurence včetně výrbků, které nabízí tak, aby firma mhla připravit takvý prdukt, který bude mít u cílvéh zákazníka úspěch. Firmy tedy pdle tét terie nekladu prvtní důraz na ptřeby zákazníka, ale snaží se uplatnit na trhu svůj prdukt a přesvědčit zákazníka k jeh kupi. Pdbně se vyjadřuje i Tm Peters, který marketingu říká: 16 Marketing se musí sustředit na vytváření trhu, ne na sdílení trhu. Většina lidí v marketingu má t, c já nazývám mentalita pr sdílení trhu. Identifikují zavedené trhy a ptm zkušejí najít způsb, jak získat kusek trhu. Firmy tedy pdle něj musí vytvřit prdukt a prdat jej. Jiný phled má všem Philip Ktler & Fernand Trias de Bes, kteří upřednstňují ptřeby zákazníka, tedy zjistit, c lidé chtějí a c je uspkjuje a takvý prdukt jim nabídnut. Marketing definují takt: Marketing začíná analýzu ptřeb, které výrbky neb služby uspkjují. Je lgické, že identifikací a výběrem jistéh druhu ptřeb vylučujeme ptřeby jiné. 17 Aplikace marketingu, jak je uveden v předchzím dstavci je, dle méh názru, využitelná zejména v marketingu cestvníh ruchu (více v kapitle 1.2.1). 15 Day S. Gerge., Strategic market planning: the pursuit f cmpetitive advantage, Strategic Marketing Series, The West series n strategic market management, West Pub. C., 1984, ISBN , Peters, Thmas,J., Prsperita se rdí z chasu : jak prvést revluční změny v managementu, Praha : Pragma, s. ISBN Ktler, Philip.,Invativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků, / Philip Ktler & Fernand Trias de Bes;. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X 16

18 1.2.1 Marketing v cestvním ruchu Marketing v cestvním ruchu je specifický tím, že nabízí zákazníkům převážně služby a zážitky. M. Mrrisn definuje marketing cestvníh ruchu jak plynulý prces plánvání, zkumání, naplňvání, kntrly a vyhdncvání činnstí ptřebných k zajištění jak zákazníkvých ptřeb a pžadavků, tak i cílů rganizace. K dsažení největší účinnsti vyžaduje marketing úsilí každéh jedntlivce a jeh účinnst se dále může zvýšit či snížit činnstí dalších kmplementárních rganizací. 18 J. Krippendrf rzvíjí Mrrisnvu definici marketingu cestvníh ruchu prpjení pdnikatelských subjektů se státní, reginální a místní plitiku. Marketing cestvníh ruchu je systematická a krdinvaná rientace pdnikatelské plitiky cestvníh ruchu, jakž i sukrmé a státní plitiky cestvníh ruchu na místní, reginální, nárdní a mezinárdní úrvni na c nejlepší uspkjvání ptřeb určitých skupin zákazníků při dsažení přiměřenéh zisku. 19 A. Kiráľvá pdstatu marketingu vystihuje srzumitelným způsbem pr celé spektrum pdnikatelských subjektů. Marketing znamená zjistit, c hst chce neb p čem tuží a prdat mu t se ziskem. Znamená t nabízet správný prdukt na správném místě, ve správném čase, správným způsbem a za hstem akceptvanu cenu. 20 Pdstatu marketingu je tedy pznání ptřeb zákazníka a vytvřit pr něj takvý prdukt, který jím bude úspěšně akceptván na trhu Vymezení ptřeb zákazníka, výběr trhu Trh je subr sb, které aktuálně neb ptencinálně uspkjují v určitých situacích daným výrbkem či službu jednu neb více ptřeb. 21 Velký důraz na zákazníka klade ve své práci Peters. Zákazníkům je pdle něj nutn nasluchat, dávat dknalu službu, permanentně invvat, 18 Mrrisn, A. M.: Marketing phstinství a cestvníh ruchu. Praha, Victria Publishing 1995, 523 s., ISBN Krippendrf, J.: Markeing im Fremdenverkehr. Beitrag zu einer schweizerischen Knzeptin. Bern-Frankfurt am Main 1971, ISBN , str Kiráľvá, Alžbeta,:Marketing htelvých služeb, vyd. 2.- Praha: Ekpress, s., ISBN Ktler, Philip, Invativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X 17

19 vytvářet mezery na trhu, diferencvat, psilvat pravmci zákazníka a zaměstnanců, činit zákazníkům ptěšení s cílem, že každý zákazník je ptencinální celživtní zákazník. K diferenciaci dchází, když zákazník chápe rzdíl. Svůj phled na zákaznický marketing vystihuje v následujících myšlenkách: - přežijí ti, kteří se věnují zákazníkům - splečnsti musí vytvřit a přidat hdntu ke každému výrbku - splečnst musí neustále vytvářet nvé mezery na trhu Také Peter Drucker klade důraz na zákazníka, který je pdle něj ten, kd rzhduje: Zákazník je základem firmy a udržuje její existenci. On sám dává zaměstnání a t má zajistit sptřebiteli, že splečnst svěřuje pdniku zdrje, které přemění na blahbyt. 22 Pdle Druckera jsu výsledky firmy prdukvány zákazníkem 23, který přeměňuje náklady a snahy firmy d výnsů, svu chtu vyměnit svu kupní sílu za výrbky neb služby firmy. Zákazník může učinit svá rzhdnutí jak sptřebitel na základě úvah nabídce a pptávce na trhu neb jak scialistická vláda, která reguluje nabídku a pptávku na základě základních a neeknmických preferencí hdnt. V bu případech je ten, kd rzhduje, spíše vně splečnsti, než uvnitř. Na ptřeby zákazníka, tedy širké nabídce služeb pr celé spektrum zákazníků, se rientují mezinárdní htelvé skupiny a řetězce. Největší glbální htelvé skupiny mají ve svém prtfóliu řadu brandů zejména prt, aby mhly uspkjit téměř všechny skupiny ptenciálních klientů v rámci celéh světa. Nejvýznamnější glbální htelvé chainy zvlily v psledních něklika letech agresivní penetraci dsud mál bsazených trhů výchdní Evrpy, Asie, Afriky a jižní Ameriky. Stranu jejich zájmu však nezůstávají ani tradiční trhy západní Evrpy, USA a Kanady. Zvyšvání pčtu svých htelvých zařízení dsahují glbální htelvé skupiny a 22 Drucker, Peter., Praxis des Management. Düsseldrf : Ecn-Verl., s. 23 Drucker, Peter.,The effective executive. 1st ed.,new Yrk : Harper & Rw, s. 18

20 řetězce fůzemi, výstavbu nvých ubytvacích zařízení a v nepslední řadě pskytváním franchisy sukrmým subjektům. Glbální bsazení trhů je v sučasné dbě trendem všech nejvýznamnějších htelvých skupin Glbalizace trhů a glbální marketing Kermally Sultan se ke glbalizaci trhů 24 vyjadřuje následvně: - Nadnárdní krprace perují v mnha zemích a beru v úvahu místní výhdy a ptřeby. - Glbální krprace perují jak by svět byl jeden hmgenizvaný trh. T znamená prdej standardních výrbků kdekliv a prdávat je stejným způsbem. Dále prezentuje názry významných představitelů marketingu mim jiné i ke glbalizaci trhů. Jedním z významných představitelů marketingu je také Thedre Levitt, který se vyjadřuje ke glbalizaci trhů: 25 Nadnárdní krprace th ví mnh mnha zemích a phdlně se přizpůsbí jejich předpkládaným rzdílům. Glbální krprace zná jednu velku věc všech zemích a vábí je svým zvykem kapitalizvat na tét jedné věci t, c mají všichni splečné. Glbální krprace nehledá u států světa t, čím jsu dlišně, ale t, v čem se pdbají. Obdbně se ke glbalizaci a glbálnímu marketingu staví také Waren J. Keegan: Prvtním a nejzákladnějším faktem marketingu je, že je t univerzální věda. Marketing jak vědu lze aplikvat stejným způsbem d Austrálie p Zanzibar, d Spjených států p Japnsk. Marketing je subr pjmů, nástrjů, terií, praktik, pstupů a zkušenstí. Tyt prvky tvří splečně základní kstru, kteru lze vyučvat a kteru se lze naučit. 26 Glbální marketing je prcesem, který zaměřuje zdrje a cíle splečnsti na glbální marketingvé příležitsti. 24 Kermally, Sultan, Největší představitelé marketingu : jejich hlavní myšlenky, názry a díla : [Peter Drucker, Michael Prter, Tm Peters, Igr Ansff, Thedre Levitt, Philip Ktler a další], Vyd. 2. Brn : Cmputer Press, xii, 104 s.; ISBN Levitt, Thedre, Glbalizacin f markets. Harward Business Review, May-June, by the President and Fellws f the Harward Cllege: all rights reserved 26 Keegan, W.J. (1974) Glbal Markting Management Sixth Editin. Prentic Hall 19

21 Splečnsti se angažují v glbálním marketingu ze dvu důvdů a t: a) mít výhdu příležitsti pr růst a expanzi b) výhdu přežití Splečnsti, které neuspěly a nechytily se glbálních příležitstí, pravděpdbně ztratí své dmácí trhy, prtže budu vytlačeny silnějšími ctižádstivými glbálními knkurenty. Dnešní význam glbálníh marketingu má pdbu dynamické suhry něklika řídících a něklika mezujících sil: - Řídící síly bsahují přání a ptřeby trhu, technlgii, zlepšení dpravy, nákladů kvality, glbálníh míru, růstu světvé eknmiky a pznání příležitsti, aby se investvání vyvíjel v glbální půsbnsti. - Omezující síly jsu rzdíly trhu, krátkzrakst managementu, rganizační kultura a nárdní regulace. 27 Firmy, které vládají neb jejich cílem je vládat neb se pdílet na glbálním trhu, vlí různé typy marketingvé strategie, jak uvádím dále v textu tét práce Marketingvé a mezinárdní firemní strategie K marketingvým strategiím se vyjadřuje Philip Kttler ve své knize Marketing v phybu: nvý přístup k zisku, růstu a bnvě 28 následvně: Nvé firemní strategie vyžadují nvé marketingvé pstupy. Nejsme přesvědčení, že se úkl marketéra mezuje na řízení 4P neb na rzhdvání segmentaci, zacílení a pziční strategii. Chtějí-li marketéři zabezpečvat hdntu, musí v nvé eknmice využívat čtyři činnsti: 1. identifikvat nvé tržní příležitsti 2. vyhdncvat příležitsti a dpručvat ty nejlepší z nich 27 Keegan, W.J. Glbal Markting Management Sixth Editin. Prentic Hall 28 Ktler, Philip, Marketing v phybu : nvý přístup k zisku, růstu a bnvě, vyd. 1.Praha : Management Press, s. ISBN

22 3. frmulvat hdntvé a tržní nabídky, které nejlépe vyřeší ptřeby cílvéh trhu 4. navrhvat hdntvý řetězec, který nejlépe zajistí přidanu hdntu Pr htelnictví pak navrhují určit cíle htelu dluhdbé rzpracvat d krátkdbých a učinit strategické rzhdnutí na základě některé z níže uvedené strategie. Obranné a útčné strategie: - strategie rzšiřvání trhu - strategie udržení dminantníh pstavení na trhu (především pr dmácí segment) - útčná strategie, nemáš-li dminantní pstavení (druhý nejlepší na trhu) - strategie za účelem dsažení vyššíh pdílu na trhu (např. lyžařská škla, wellness ) - strategie specializace (1 maximálně 2 segmenty např. glf) V htelnictví řadu uvedených strategií pužívají zejména glbální htelvé řetězce a skupiny jak uvádím dále v analytické části tét páce. M. E. Prter ppisuje strategii 29 htelů následvně: - nákladvé vůdcvství (htel je schpen prvzu s nízkými náklady) - diferenciace (htel může využívat svu bchdní značku) - kncentrace (htel se specializuje na segment se specifickými - pžadavky) - Další strategie: - Strategie prnikání na trh slví segment, kterému zatím nenabízel. - Strategie rzvje trhu hledá nvé trhy (např. se bude rientvat na Čechy žijící v jižní Africe). - Strategie rzvje prduktu sustředí se na vytváření nvých služeb (např. na svém velkém pzemku vybuduje glf). 29 Prter, M. E.: Cmppetitive Advantage Creating and Sustaining Superir Perfrmance. Free Přes, New Yrk 1998, ISBN

23 - Diverzifikační strategie bude vytvářet nvé prdukty pr nvé trhy (např. služby glfvéh hřiště pr hráče z jižní Afriky). Další mžný směr: - zpětná integrace htel se spjí s některým ze svých ddavatelů - hrizntální integrace htel naváže vztahy s některými svými knkurenty - integrace vpřed - htel naváže integrační vztahy s cestvními kancelářemi neb turperátrem Hana Machkvá k mezinárdnímu marketingu uvádí: Mezinárdní marketing je pdnikatelská filsfie zaměřená na uspkjvání ptřeb a přání zákazníků na mezinárdních trzích. Cílem mezinárdní marketingvé strategie je vytvářet maximální hdntu pr firemní partnery díky ptimalizaci firemních zdrjů a vyhledávání pdnikatelských příležitstí na mezinárdních trzích. 30 Jedním z identifikátrů splečnsti je její lg značka. Htelvé sítě v psledních něklika letech vynalžily značné prstředky pr rebranding identifikačních znaků svých značek. Lg v dnešním pjetí má v zákazníkvi vzbudit jak čekávání nějaké specifické služby, tak případně příjemnu vzpmínku navdit Brand Management (Budvání značky) Ve své knize Bez lga píše Nami Kleinvá, že značky nabízejí zákazníkům živtní styl, pstj, kulturní prstr. Kleinvá za klíčvu myšlenku pvažuje fakt, že pr kapitalismus už není důležitá výrba, ale marketing tvrba a držení značky. 31 Člvěk se značku identifikuje, ta má pr něh přidanu hdntu Machkvá, Hana. Mezinárdní marketing : nvé trendy a reflexe změn ve světě.. 3., aktualiz. a přeprac. vyd..praha : Grada, c s. ISBN Keder Martin, In Tv Ok č.50, s Pavlů, Dušan, Marketingvé kmunikace a firemní strategie, Zlín : Univerzita Tmáše Bati, Fakulta multimediálních kmunikací, s. ISBN

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více