Valtický zpravodaj. Veřejné WC Proč město Valtice nemá ani jedno veřejné WC? Město VALTICE. 10. května SEVA-FLO RA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Veřejné WC Proč město Valtice nemá ani jedno veřejné WC? Město VALTICE. 10. května 2010. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 10. května 2010 Městská zeleň... "Běda, emoce versus věda!" Břízy na Břeclavské padly k zemi a Valtičtí pro ně slzí. Slzím i já, protože jsem je sázel. První břízky jsem vysadil na počest rodiny svého přítele u domku na levé straně směrem k valtické myslivně a potom zajišťoval téměř celou výsadbu. Vzácný přítel záhy zemřel, a tím zapadl můj apel, aby alej bílých nymf byla po dosažení věku 15 let proložena udržovací výsadbou. To proto, že bříza jako víla krášlí maximálně do 30 let a potom se často bez varování zhroutí. Škoda, že progresivní Valtičané v souvislosti se želenou alejí nezavedli tradici poděkování stromům a rozloučení se s nimi. Možná, že by bylo vhodné v rámci osvěty a etiky zahrát a zazpívat i u příležitosti nových výsadeb v duchu přírodního zákona, že koloběh života je už takový, že staré umírá a nové se rodí. votní pohromy) je třeba příště vyzvat, aby si ty vzácné brouky pochytalo a přestěhovalo do pražské Stromovky. Pokud jde o bojovou linii, tak kvůli kácení a obnově neprobíhá mezi profesními architekty a dendrology, kteří jsou názorově jednotní, ale probíhá v médiích mezi exaktními vědními disciplínami a emocemi, takže není pozitivní ani přínosná. Valtičtí občané by měli jít na barikády kvůli příšerné skutečnosti, že města a obce nemají absolutní svrchovanost samosprávy v rozhodnutí se o kácení a obnově stromů a jsou nuceny respektovat vnucené experty z Horní Dolní. Neměli by tasit kvůli tomu, že radní a zastupitelé jsou agilní, problematiku městské zeleně řeší komplexně a koncepčně, a místo vykácených 710 stromů jich vysadí , což zasluhuje obdiv a úctu. Václavu Klausovi, aby inicioval rozehnání Ministerstva životního prostředí a (jak mohu na faktech doložit) stupidní Českou inspekci životního prostředí. Město Valtice má příležitost jako první, pro jednotlivé druhy stromů, avšak i s ohledem na stanovištní podmínky (inženýrské sítě, dlažbu, parkoviště atp.) stanovit závaznou dobu jejich obnovy. Soudím, že tato povinnost měla být jíž dávno ošetřena zákonem. Bohumil Lošťák, promovaný lesní ekolog, Tři Grácie Veřejné WC Proč město Valtice nemá ani jedno veřejné WC? Myslím, že smutek z odchodu bříz se starými, již smutně šumícími korunami, je třeba nechat vyšumět a MŽP (ministerstvo ži- Z oponentů tak chvályhodného díla by se měli stát signatáři petice, na vědomí zaslané panu prezidentovi České republiky, prof. SEVA-FLO RA s.r.o. Akce, které jsou městem pro veřejnost organizovány, jsou v současnosti zajišťovány prostřednictvím přenosných chemických WC. V minulosti bylo s jedním místním podnikatelem dohodnuto, že bude tuto službu pro návštěvníky poskytovat, nicméně postupně od ní sám odstoupil. Vedení města se proto aktivně zabývá možností výstavby veřejných WC v prostorách opěrné zdi zámku. Ve věci byly činěny kroky s cílem získat dotaci z výzvy na podporu cestovního ruchu, zatím však bezvýsledně. Ze stran poskytovatelů těchto dotací se totiž objevily názory, že veřejné WC nemá přímou souvislost s cestovním ruchem, a proto tento záměr nemůže být podpořen. Ve věci se však stále hledá řešení, neboť stávající vedení města i celé zastupitelstvo považuje dořešení tohoto problému za jednu ze svých priorit. Milan Večeřa, tajemník MěÚ Valtice Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 39 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. dubna 2010 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 38 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 46 ze dne Zprávu tajemníka MÚ Valtice. II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení Ing. Petr Zelinka, Mgr. Adam Jan Polášek a Ing. Pavel Trojan. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Ing. Petra Sláčalu a Mgr. Slávku Janků. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Navrhovanou změnu vyznačení státní hranice v úseku X/21-6,X/22,X/22-6 a X/23-03 v k.ú. Valtice z nepřímého značení na přímé. 5. Prodej části pozemku par.č.1056/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice Bytovému družstvu Valtice, Za radnicí č.20, za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 6. Prodej části pozemku par.č. 1056/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice panu Jiřímu Foukalovi, za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 7. Prodej části pozemku par.č. 1056/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice manželům Milanu a Olze Hoštickým, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 8. Zapsání viniční trati Hájky a viniční trati U sv. Anny v k.ú. Valtice do seznamu viničních tratí dle zákresu v mapovém listu. 9. Smlouvu o dílo na zakázku Valtice - rekonstrukce náměstí Svobody II. etapa mezi zhotovitelem VHS Břeclav, s.r.o. a městem Valtice jako objednatelem a pověřuje starostku podpisem smlouvy po lhůtě pro odvolání dalších uchazečů při výběrovém řízení pro tuto zakázku. 10. Záměr požádat pořizovatele územního plánu sídelního útvaru Valtice o změnu směrné části stávající zóny občanského vybavení bývalého areálu železničního učiliště Oš určenou pro školská zařízení na zónu občanského vybavení Od,t určenou pro distribuci, ubytování, stravování, zařízení pro turistiku a cestovní ruch. Žádost o změnu směrné části bude podána až žadatel doloží, že je vlastníkem předmětných nemovitostí. 11. Poskytnutí účelové dotace Základní škole Valtice ve výši Kč ,- Kč na úhradu dopravy tanečního klubu na Mistrovství ČR v České Lípě a v Praze. 12. Zlepšený výsledek hospodaření PO Mateřské školy Valtice ve výši Kč ,95 použít v roce 2010 jako provozní příspěvek na dokrytí nesouladu mezi výnosy a náklady. 13. Prominutí pokut udělených za umístění přenosných informačních cedulí před vchody místních restaurací. 14. Přidělení dlažebních kostek na opravu místní komunikace v Úvalech. 15. Stanovisko Města Valtice jako účastníka řízení podle 27 odst.2 správního řádu k záměru rozšíření počtu výherních automatů v tomto znění: Z důvodů očekávaného navýšení kriminální činnosti a pouličního vandalismu město Valtice nesouhlasí s realizací záměru rozšíření počtu výherních automatů v části restaurace č.p. 355 na Bar s hernou, nacházející se na pozemku parc. č. 1326/1 dle KN, v ul. Rudé armády, k.ú. Valtice. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Realizaci záměru Zpomalovací terče v místní části Úvaly dle nabídky SÚS Břeclav. 2. Záměr rozšířit změnu č.7 územního plánu sídelního útvaru Valtice o lokalitu Zastavitelná plocha Bv pro smíšené území bydlení a nezávadného vybavení, umístěnou na pozemku PKN č. 3245/4 o celkové výměře zastavitelné plochy 3,8467 ha, v prostoru pod celnicí, v polní trati Horní pole, v katastrálním území Valtice. IV. Zastupitelstvo rozhodlo: 1. O přidělení zakázky Valtice - rekonstrukce náměstí Svobody II. etapa společnosti VHS Břeclav, s.r.o., která se dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena umístila na 1. místě. V. Zastupitelstvo města zvolilo: 1. Paní Růženu Růžičkovou za přísedící okresního soudu v Břeclavi. VI. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. Usnesení č.24 ze dne , odst. II bod. 6 týkající se prodeje části pozemku par.č. 34/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Úvaly u Valtic manželům Lucii a Danielu Šuľákovým, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy za podmínky, že kupující splatí pohledávky vůči Městu Valtice. 2. Usnesení ZMV č. 38 ze dne , odst. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Navrhovanou změnu vyznačení státní hranice v úseku X/21-6,X/22,X/22-6 a X/23-03 v k.ú. Valtice z nepřímého vyznačení na přímé. VII. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Radě města provést přehodnocení výše poplatků za pronájem obřadní síně v budově radnice města. 2. Tajemníkovi města připravit návrh změny vyhlášky, týkající se umístění přenosných reklamních poutačů před provozovnami restaurací a penzionů a poplatků za tyto poutače. 3. Ing. Klímovi, řediteli PO SMMV, vyřešit havarijní stav sociálních zařízení pro ženy na hřišti fotbalového klubu Valtice. 4. Ing. Klímovi, řediteli PO SMMV, předložit návrh na rozpočet a realizaci chodníku na ulici Pod Zámkem. 5. Starostce města pokračovat v projednání bezúplatného převodu transportéru z majetku MV České republiky pro potřeby FK Valtice a SDJH Valtice. Ing. Pavlína Vlková v.r. místostarostka Ing. Terezie Lvová v.r. starostka Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice Obnova zeleně - ulice Jabloňová - kvetoucí nové jabloně 2

3 Městská policie informace o činnosti - duben byly uloženy blokové pokuty za porušení dopravního značení v ulici Klášterní. Dále byla provedena kontrola v zahrádkářských koloniích, u Svaté Anny, Belvedéru a Reistně. Téhož dne byla rozvezena úřední pošta na OÚ Hlohovec a doručeny pozvánky v ulicích Lázeňská a Pod zámkem dohlíželi strážníci na klidný průběh akce (otvírání sklepů), která se konala na náměstí proběhla kontrola dodržování dopravního značení na ulici Klášterní a Příční. Dále byla provedena kontrola veřejného pořádku na ulici Modřínová, Střelecká, Poštovní, Reistna a v Úvalech byla v součinnosti s PČR řešena krádež železného odpadu na ulici Sobotní. Téhož dne byl odchycen zatoulaný pes, který byl umístěn do útulku v Bulharech byla řešena stížnost na vulgární chování jednoho ze spoluobčanů. Dále byly uloženy blokové pokuty za špatné parkování byla poskytována součinnost PČR při zákroku dohlíželi strážníci na klidný průběh cyklistické akce poskytovala městská policie součinnost Finančnímu úřadu a PČR bylo zjišťováno trvalé bydliště na žádost vyššího orgánu. Dále bylo uděleno několik blokových pokut za porušení dopravního značení a proběhla kontrola chybějících názvů ulic byl nahlášen zatoulaný pes, který byl za asistence PČR umístěn do útulku v Bulharech bylo nahlášeno poškození fasády domu bylo řešeno v součinnosti s PČR. Dále byla uložena bloková pokuta za porušení dopravního značení byla poskytována součinnost PČR. V podvečer bylo nahlášeno ztracení se starší osoby byla opět poskytována součinnost PČR proběhla v součinnosti s PČR dopravní akce se zaměřením na dodržování rychlosti v obci v rámci BESIP. Reakce na článek o Valticích...náměstí, zeleň, atd... Musím reagovat na článek ve zpravodaji o Valticích. Narodila jsem se tady a změn náměstí jsem už zažila hodně. Nejkrásnější bylo, když ještě rostl hloh od kostela celou řadou. Jako děti jsme na něj chodili a jedli jej. Před dřívějším internátem rostly sakury a taky byly krásné. Ty kaštany nebyly nemocné jen tři, a že je na podzim navštívila klíněna jírovcová, nikomu ty suché listy nevadily, na jaře zase rozkvetly a měly kaštany. Náměstí se mi nelíbí, zatím. Jsme v LVA, Unescem zařazené do historicky vzácné krajiny, ale náměstí mi teď připadá moc moderní. Ty okrasné javory byly přece jen hezčí. Nic proti hruškám, ale ty patří do zahrady nebo do sadu. Lichtensteinové tu vysadili hodně vzácných stromů, to ani moc lidí neví. To, že se ale začaly v tak ničit zdravé stromy, je opravdu špatné. Většinu stromů sadili ještě rodiče nebo prarodiče a i ti, co ještě žijí. Je hrozné, když se musí člověk dívat, jak strom, který zasadil se sestrou a nikomu tam nevadil a byl zdravý, někdo bez milosti kácí. Nebo strom, který sadila její matka a taky byl zdravý, je to prostě hřích. Turisté odjedou, ale my tu žijeme dál, na obchvat peníze nejsou, ale na kácení zdravých stromů to ano!!! Paní starostku mám moc ráda, je to bezvadná žena, ale tohle neměla dovolit. Strom je pokácený za jeden den, ale roste padesát let, než je krásný, nevím, jestli si to lidé vůbec uvědomují. Bydlím na Břeclavské ulici 43 let, břízy tu zrovna nasadili, to se narodily moje děti. Nevzpomenu si kolik jich bylo, něco kolem padesáti. Místa na nové stromy tam bylo dost, protože jich už moc odešlo. Ten zbytek, co zůstal, jste mohli nechat dožít. Plakaly, ještě když se tahaly kořeny. Není pravda, že už byly taky nemocné. Zadržovaly vítr, prach i smrad z těch tisíce aut, které tudy projedou. Když si vzpomenu, co všechno už člověk pro Valtice udělal. Většina lidí si uklízí chodníky a trávník jako já. Zvelebovali všechno kolem. Každodenní procházkou s vnuky po Valticích se bylo na co dívat, ale nyní je to bohužel pryč, proč? Nemyslím si, že práce, které se tu s těmi stromy provádí se nedějí chaoticky, ale systematicky, ničí se všechno, co si lidé zasadili. Nejhorší je na tom to, že se písemně nedalo vědět lidem, co se tu bude dít. Ale když se už začalo, to jsme dostali písemně. Že to hlásil rozhlas, to není k ničemu, většinou není nic slyšet, stačí když projedou kamiony. O obchvat jsem orodovala, až už se to nedalo vydržet. Ale na to prostě peníze nejsou! Teď bych to chtěla, už ne pro sebe, ale pro ty mladé lidi, kteří se tu stěhují, aby nemuseli slyšet to tůrování aut od podzimu až do jara a hlavně ten hluk, smrad a prach. Než jsem umyla okno napočítala jsem jich padesát jen za tu chvilku, pak jsem to vzdala. Není tedy pravda, že Valtice nebyly krásné. Jsou a byly vždycky krásné, ale to co se děje teď, to je opravdu ničení. Staré a nemocné stromy ty by mohly ublížit, to nikdo nechce, takovou úpravu jsme brali, ale tohle ne! Že tu máme krásnou zeleň, to se přece ví, jinak bychom nevyhráli v roce 1982 (to teď úplně nevím přesně který rok to byl), ale vím, že jsme tehdy vyhráli a nepotřebovali jsme k tomu žádného architekta. Paní Pěnkavové se ptám, proč souhlasí s kácením zdravých stromů. Eva Hřibová Náměstí dříve a nyní... líbí se Vám, nelíbí...? zapsal strážník M. Šesták Kontakty na MěP: telefon: ; mobil: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kulturní kalendář květen Jarní patchworková výstava Termín: května Místo konání: TIC, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Patchworkový klub Břeclav, o.s. Borověnka a její hosté - folklórní program ke Dni matek Termín: Místo konání: bude upřesněno Organizátor: Anna Suchomelová Valtický Modrásek jubilejní koncert Termín: od hod. Místo konání: státní zámek Valtice Španělská konírna Organizátor: ZŠ Valtice, , 3. ročník lednicko-valtické zámecké rallye Termín: Místo konání: vnitřní nádvoří státního zámku Valtice Informace: zámek Valtice: tel.: Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie Valtice, nám. Svobody 2 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu semifinále skupin BATON, POMPOM a FREE Termín: Místo konání: nám. Svobody, Valtice Organizátor: Klub mažoretek Valtice, Otevření bylinkové zahrady Termín: od hod. Místo konání: zahradnictví u valtického zámku Organizátor: OS Bylinková zahrada Tiree Chmelar Valtice Národní zemědělské muzeum připravilo na květen tyto expozice: Chvála síle motoru Od lidské námahy ke stroji - výstava plastových modelů zemědělských strojů především pro dětské návštěvníky Od nektaru k medu Včela a její význam v přírodě - výstava o včelařství na českém a moravském venkově Šel zahradník let firmy Černý - výstava petúnií, surfínií a begonií firmy Černý a balkónových květin a letniček firmy Malinkovič Místo konání: NZM Valtice, nám. Svobody 8, Co nového nás čeká či pokračuje v červnu 2010: Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae 15. ročník Vinařská akademie II Vinařství ČR Závěrečný koncert absolventů ZUŠ Valtický slunovrat - návštěva sklepů s degustací vín, večerní program na Reistně Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 1. koncert 4. ročníku A ještě tyto výstavy: Valtická zastavení - výstava fotografií Šel zahradník let firmy Černý Chvála síle motoru Od lidské námahy ke stroji Od nektaru k medu Včela a její význam v přírodě Bližší informace v červnovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Unikátní 43. ročník VVT 7. května se v dopoledních hodinách byl slavnostně otevřen 43. ročník valtických vinných trhů. Již tradičně předvedl účastníkům vysokou kvalitu vystavovaných vín, velký počet vystavovaných vzorků a také kromě gurmánství, nově i knižní kulturu. Páteční den přinesl kromě předání ocenění těm nejlepším i křest a autogramiádu unikátní vinařské knihy Víno na zdraví a sobota pak byla unikátní nejen řetězovým vinným přípitkem, ale i křtem a autogramiádou knihy Pověsti valtické viniční hory. Lada Rakovská POVĚSTI VALTICKÉ VINIČNÍ HORY Kniha vznikla ve spolupráci vydavatele Mgr. Davida Šťastného a Vinných sklepů Valtice, autorky textu Lady Rakovské a ilustrátora Jiřího Grbavčice. Celá akce proběhla za doprovodu cimbálové muziky Národopisného souboru Břeclavan, Muziky Jožky Severina, Varmužovy cimbálové muziky a Cimbálové muziky Mladé Slovácko. Obě knihy bylo možno si na této vinařské akci zakoupit. DaŠ, LaRa Ing. Milan Kynický ( ) V letošním roce Muzejní spolek vzpomene již 5. výročí od úmrtí svého bývalého člena Ing. Milana Kynického, který byl nejen našim členem, ale který byl aktivně zapojen do občanského života našeho města. Byl členem zastupitelstva, radním města, členem stavební komise, členem Klubu Valtických podnikatelů a také byl v redakční radě Valtického zpravodaje. Široké veřejnosti, a to nejen valtické, byl také znám svou prací odhadce a soudního znalce. Rádi na něho vzpomínáme Muzejní spolek Valtice Ke vzpomínce Muzejního spolku se přidává i redakce Valtického zpravodaje. 4

5 Ars Poetika aneb Kluci z osmičky se ruštiny nebojí V sobotu 10. dubna se na Pedagogickém fakultě MU Brno účastnilo šest chlapců z osmého ročníku přehlídky Ars Poetika Ruské jaro dříve Puškinův památník. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto školním roce nekonalo okresní kolo, byli jsme pozváni do kola krajského. S chlapci jsme si připravili a jednu noc ve škole dopilovali pásmo z ruských lidových i současných písní. Svým krásným zpěvem ohromil porotu Honza Kočár, mluveným slovem na něj navazovali Michal Bezděk, Filip Hanes, Patrik Jermer, Radek Vaculík a Tomáš Novák. Ten také rozesmál publikum ztvárněním ruské dívky. Závěrečnou taneční část Bogatyrskaja v podání těchto hochů doprovázel potlesk celé auly do rytmu tance. Výkon kluků byl umocněn stejnými rubaškami, které pro ně v šibeničním termínu ušila paní Žaneta Baxová. Chci těmto chlapcům poděkovat především za velmi dobrou reprezentaci školy, ale také za jejich nadšení, ochotu a nápady během nacvičování. Cením si také, že někteří v ten den zrušili svou účast na fotbalových zápasech a strávili celý den v zajetí ruštiny. Mgr. Yveta Rylichová Založit a řídit fiktivní firmu Tak přesně to si mělo možnost v letošním školním roce vyzkoušet 28 žáků devátých tříd naší základní školy. Pro některé dlouho očekávaný okamžik umožňující dát najevo svou nápaditost a originalitu, pro jiné několik bezesných nocí a hrůza, jak to všechno dopadne. Společné měli všichni to, že jim byl dán stejný čas na přípravu (asi dva měsíce), to, jak kdo danou dobu využil, bylo už individuální. Učitel vytyčí jen základní rámec, tedy to, že by každá z fiktivních firem měla mít v pořádku všechny potřebné doklady, a hlavně by se měla prezentovat ústně, elektronicky a v neposlední řadě také nabídkou a pro- ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE dejem svých produktů na prodejním stánku. A jak to všechno dopadlo? Dobře. Všichni žáci se do projektu zapojili a vzniklo tak celkem 10 fiktivních firem rozličných názvů. Hodnotitelé byli jednak z řad žáků tříd osmých, ale také pedagogů. Co se obzvláště cenilo byla nápaditost a originalita. Z tohoto pohledu se v ústní prezentaci jako nejlepší jevila firma Perfection meeting copany velmi originální seznamovací agentura nabízející rande i v balónu. V elektronické verzi nejvíce zabodovala firma Arms company, kde hoši jako jediní do ní zakomponovali sami sebe. Tato firma upoutala naši pozornost také svým prodejním stánkem, kde nabízela repliky nejrůznějších zbraní využívaných při airsofotvé hře. Kladně je také třeba ohodnotit stylové oblečení prodejců. Firma Vitality zase vynikala svou nabídkou adrenalinových zážitků, kdy nabízela potápění se žraloky u nás na Lipně, což by byl jistě průkopnický čin. Dalo by se určitě napsat ještě mnohé. Nejdůležitější však je, že i přes určité počáteční obavy některých, zda vše dobře zvládnou, se projekt vydařil a všichni získali cenné zkušenosti a ještě se dobře pobavili. Na závěr nechť promluví suchá řeč čísel stanovující pořadí jednotlivých firem: 1. Perfection meeting company 1466 b. (seznamovací agentura) 2. Arms company 1441 b. (airsoftové zboží) 3. Vitality 1319 b. (adrenalinové zážitky) 4. Fast carr 1269 b. (prodej a půjčovna aut) 5. Svět mazlíčků 1222 b. (chovatelské potřeby) TAXI LEV Retard park 1139 b. (zábavní prak) 7. Veteránek s.r.o b. (prodej bazénů) 8. Happy phone 1096 b. (mobilní telefony) 9. B-rooms 971 b. (potřeby pro děti) 10.Penzion Repeviste 665 b. (ubytování, rekereace) Renata Kopřivová Eva Velecká boduje Krajské kolo rétorické soutěže Mladý Demosthenes probíhalo formou DVD nahrávek. Naši základní školu reprezentovala v II. kategorii Eva Velecká z 8.A, která se stala vítězkou krajského kola. Podle pravidel soutěže se zúčastní třídenního soustředění, jež bude přípravou na celostátní kolo, které se koná 13. května v Praze. Za všechny učitele mi dovolte, abych jí poblahopřál a popřál hodně úspěchu v celostátním kole. Mgr. Zdeněk Oslzlý Milí Valtičané!!! Podpořte Evu Veleckou, která postoupila v soutěži MLADÝ DEMOSTHÉNES až do celostátního kola v Praze. Pošlete Evě svůj hlas! Na stránkách najdete elektronický formulář. Na tomto můžete Evu podpořit Hlasovat můžete do KAŽDÝ HLAS JE DŮLEŽITÝ!!! Valtický Modrásek slaví 10. výročí Rok co rok naši veřejnost v zimě i na jaře upoutává pozvání na koncert pěveckého sboru VALTICKÝ MODRÁSEK. Nebude tomu jinak ani letos. Tentokrát ovšem Modrásek slaví 10 let od svého vzniku. Nezdá se to tak dávno, co letošní deváťáci poprvé s velkou trémou vystupovali coby prvňáčci, a zanedlouho opustí naši základní školu. V současné době má Modrásek 90 členů a je pěkné, že se nepřestalo zpívat a pokračuje tak tradice pěveckého sboru, který na naší škole dlouhá léta vedl skvělý muzikant, pan učitel Milan Kolář. Proto je mi ctí, že na letošním jarním koncertě opět zazní pár skladeb v podání bývalého Městského smíšeného pěveckého sboru právě pod vedením pana Koláře. Dále pak vystoupí i pěvecký sbor Gaudium Gymnázia Mikulov a pěvecký sbor Polyfonia Gymnázia Břeclav. Budete tak mít jedinečnou příležitost sledovat vývoj zpěváka od šesti let do dospělosti. Velmi tou- 5

6 to cestou děkuji všem rodičům a sponzorům, kteří na tuto akci přispěli jak finančně, tak i dalšími způsoby. Na náš slavnostní koncert, který se koná v 18:00 hodin v zámecké konírně, srdečně zveme všechny, kteří se rádi potěší devadesáti minutami hudby sestavené z velmi různorodých žánrů. Mgr. Martina Málková Studijní zájezd do Anglie Na dlouho očekávaný týdenní pobyt v Anglii jsme vyrazili v pondělí První zastávka byla v Brně, kde se k nám přidala děvčata z brněnské průmyslové školy. Naše cesta vedla přes Německo, Belgii, Francii a trajektem z přístavu Calais až do Doveru. Tam jsme přijeli v úterý, v šest hodin ráno. Odtud nás autobus zavezl do Londýna, kde začala naše prohlídka. Viděli jsme jedinečný Big Ben, The Houses of Parlament, Westminsterské opatství a sídlo královny Alžběty II. Odpoledne jsme navštívili muzeum Madam Tussaud s, které je považováno za opravdový unikát. Je to nejen nejznámější, ale také nejrozsáhlejší muzeum voskových figurín. Večer jsme byli po skupinkách rozděleni do rodin. Druhý den nás čekal celodenní výlet na Stonehenge, nejslavnější megalitickou památku v Evropě a návštěvu dvou krásných, starobylých měst - Salisbury a Winchester. Třetí den našeho pobytu jsme se byli podívat do největšího evropského leteckého muzea ve městě Duxford. Druhou část tohoto dne jsme prožili v dalším zajímavém městě Cambridge, kde se nachází jedna z nejstarších univerzit na světě. Protéká zde řeka Cam, kterou jsme proplouvali na lodičkách. Poslední den v Anglii nám naše průvodkyně ukázala slavný most Tower Bridge a provedla nás snad nejpůsobivější stavbou v Londýně Tower of London, kde jsou umístěny korunovační klenoty. Náš pobyt v Anglii jsme ukončili plavbou výletní lodí po Temži a návštěvou Greenwiche a observatoře s nultým poledníkem. Před sebou jsme měli 24 hodinovou cestu domů, kam jsme dorazili v sobotu odpoledne. Doufám, že stejně tak jako já, budou mít i ostatní účastníci krásné a nezapomenutelné zážitky z královské Anglie. Cigáňová Kateřina, 7.A Ing. Josef VLK Stavební projekce Zprávičky ze školky Tento měsíc byl plný zážitků a dojmů. Do školky přijelo divadlo Paravánek z Brna a předvedlo nám plno písniček a příběhů s pohádkovými postavičkami. Dne se přišly do mateřské školy podívat nové děti s maminkami, které budou od září chodit do naší školky. Ty byly vykulené, kolik je ve školce hraček a nových kamarádů! Moc se na nováčky těšíme a budeme si s nimi hrát. Největším zážitkem tohoto měsíce byla návštěva hasičské zbrojnice, kde nám zajímavě vyprávěli a předvedli hasičskou výzbroj a techniku naši valtičtí hasiči, jmenovitě pan Foukal a pan Štěpánek. Na louce před hasičárnou nám předvedli malí hasiči cvičení, mohli jsme si podržet hasičskou stříkačku s vodou. Také nám ukázali nové hasičské auto s houkačkou. A představte si, že nás tím autem všechny odvezli do školky. Na rozloučenou nám zahoukali a my jim touto cestou moc děkujeme za pěkný zážitek. Irena Maroušová ředitelka MŠ Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Babiččina zámecká zahrádka Muzejní spolek Valtice uspořádal ve čtvrtek 29. dubna v 18 hodin procházku s názvem Babiččina zámecká zahrádka. Z náměstí se skoro dvacetičlenná skupina za odborného výkladu Ing. Přemysla Krejčiříka přesunula do prostoru zámeckého zahradnictví, kde se Babiččina zahrádka nachází. Byli jsme seznámeni se záměrem a provozem zahrádky, s momentální výsadbou a jejím doplněním do oficiálního otevření, které se připravuje na 29. května tohoto roku. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Půjčky ,- až ,- Kč pro všechny zaměstnance, důchodce, podnikatele a ženy na MD bez ručitele, rychle, levně a hlavně BEZ POPLATKU Tel.:

7 7

8 Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE XV. ročník Baroko a jazz dobrodružství improvizace Vážení přátelé, koncerty festivalu CONCENTUS MORAVIAE jsou dobrým důvodem k návštěvě malebných měst Jihomoravského kraje a Vysočiny. Během měsíce června oživnou jedinečné historické prostory festivalovým ruchem a světlé podvečery nastupujícího léta spojené s podmanivou hudbou vykouzlí nezapomenutelný zážitek. Nechejte se strhnout neopakovatelnou atmosférou festivalu, který ve svém 15. ročníku nese podtitul Baroko a jazz dobrodružství improvizace. Staňte se mezi 29. květnem a 26. červnem naslouchajícími cestovateli nebo cestujícími posluchači! Dramaturgie 15. ročníku Jazz a barokní hudba světy mezi kterými leží staletí, ale jejichž řeč přesto promlouvá v překvapivě mnoha ohledech společnými slovy. Když poplujeme proti proudu času ke kořenům evropské hudební kultury, zjistíme, že čím více se vzdalujeme břehům 21. století, tím méně informací o způsobu provádění hudby se nám dostává, a čím je hudba starší, tím jednodušší a víceznačnější je její zápis. Zatímco skladatelé současnosti předkládají interpretům zpravidla do posledního detailu vypracované partitury, tvůrci minulých staletí s důvěrou vkládali znějící podobu svých děl do rukou interpreta a ponechávali mu svobodu i zodpovědnost spolutvůrce. Invence, fantazie a schopnost improvizace vycházející ze vzdělání a řemeslného umu hudebníka byly v minulých staletích nedílnou součástí procesu vzniku hudebního díla, jehož završení se událo nikoliv v okamžiku poslední korektury partitury autorem, ale teprve v okamžiku živého provedení. Že je improvizace u jazzu jeho nejzákladnější součástí, je obecně známý fakt. Kolik paralel však nalézáme mezi jazzem a interpretační praxí barokní i předbarokní hudby, je na jednu stranu překvapivé, při bližším pohledu však logické. Potřeba vyjádřit emoce slovem v blues nebo v italské monodii začátku 17. století, touha po pohybu nacházející svůj odraz v hudbě swingové éry či francouzských tancích doby baroka nebo invence improvizujícího instrumentalisty ať již to byl nepřekonatelný Johann Sebastian Bach na varhanách Svatotomášského kostela v Lipsku nebo bezejmenný černý Američan vytrubující na trumpetu kdesi na předměstí New Orleans to vše jsou příklady projevu svobodné lidské kreativity, která v řeči tónů nacházela svůj nejpřirozenější prostředek realizace. A tak když se na sklonku 19. století v době jazzové prehistorie rodilo v jižních státech USA blues, zcela jistě nikdo z tamních afroameričanů nic netušil o barokních variačních formách a W. C. Handy jistě nehledal pro své Saint Louis Blues inspiraci ve variacích La Follia, jejichž harmonické schéma prostupuje evropskou hudbou od sklonku 15. století až do pozdního baroka. Řeč hudby se proměňovala v závislosti na epoše a regionu, ve kterém vznikla, a s ohledem na společenskou situaci, ve které zazněla. Základní principy, na nichž stojí hudba komunikující s posluchačem, však zůstávají po staletí stejné a její tvůrci se k jejím kořenům vždy intuitivně navraceli. V dramaturgii festivalu Concentus Moraviae 2010, na níž spolupracujeme s jazzmanem Jaromírem Honzákem, se chceme zaměřit především na aspekty spojující jazz s barokní a předbarokní hudbou jako je improvizace, společné inspirační zdroje v případě taneční hudby nebo u hudby iberského poloostrova a karibského jazzu. Festival by měl být i platformou pro setkávání hudebníků obou žánrů a být podnětem pro vznik nových, žánrové hranice přesahujících projektů. Věříme, že swingující baroko a kontrapunktující jazz přinesou návštěvníkům koncertů mnoho radosti a umožní náhled do světa obou žánrů odhalující krásy staré hudby a jazzu v novém světle. Václav Luks V rámci festivalu se uskuteční v pátek 4. června 2010 jazzový koncert v Tanečním sále valtického zámku. Začátek je v hod. Vystoupí: Giovanni Mirabassi - klavír Flavio Boltro trubka Vstupenky již jsou v předprodeji v TIC Valtice, nám. Svobody 4, tel Plné vstupné: 250 Kč (zakoupené do za 200 Kč) Student / důchodce: 150 Kč Doporučujeme zakoupit si vstupenky včas - kapacita míst je omezená! G. Mirabassi F. Boltro Zvýhodněné vstupenky na Concentus Moraviae pro festivalová města! Na každou vstupenku za plnou cenu zakoupenou v městském předprodeji do bude poskytnuta sleva 50 Kč. Tato sleva se nevztahuje na zlevněné vstupenky (studenti, důchodci). Kdo má zájem navštívit více koncertů, má možnost si zakoupit výrazně cenově zvýhodněnou festivalovou permanentku na pět a více koncertů dle vlastního výběru a ušetří tak 40% z původní ceny 8

9 1 V SOLÁRNÍCH SYSTÉMECH SOLAR POWER CZ, s.r.o., Biskupský Dvùr 2095/8, Praha An ti ka restaurování a kon zer vo vá ní sta ro žit nos tí Solární systémy pro pøípravu teplé vody a pøitápìní Sestavy obsahují kompletní solární okruh vèetnì zásobníku teplé vody o objemu 300 litrù Varhany královský nástroj V minulém čísle Zpravodaje mne zaujal článek Duchovní hudba ve Valticích. Zde velice pěkně popisuje liturgickou a duchovní hudbu ve Valticích paní Lada Rakovská. V závěru článku uvádí některá jména varhaníků, kteří se vystřídali za varhanními pulty ve Valticích. Byla jich velká řádka, ale pan ing. Roman Moslem hrál jen v Úvalech a paní Pospíšilová ve Valticích nikdy nehrála. Ale píši to proto, že chci upozornit na chlapce, který hraje nyní na varhany v obou kostelech ve Valticích. Jmenuje se Jan Kreutzer. Tento chlapec začal hrát v kostele na varhany ve 12-ti letech. Dnes je to student Gymnázia Břeclav. Za těch 5 až 6 roků odvedl velký kus práce. Je docela jiné si zahrát na klavír pro svoje potěšení a jiné hrát liturgii a duchovní hudbu, vést zpěv věřících v prostorách farního kostela Nanebevzetí P. Marie. A toto on svou houževnatostí, nadšením a láskou k hudbě dokázal. Chlapci v jeho letech mají docela jiné zájmy a zábavu, ale on se nenechal odradit. Pomocí a radou mu je pan Otto Novák, emeritní varhaník v katedrále sv. Víta v Praze. Snad za všechny věřící mohu poděkovat Jendovi a přát mu na přímluvu sv. Cecílie, patronky varhaníků a hudebníků, aby vytrval a stále se zdokonaloval. Díky a hodně úspěchů. Anna Košíčková Počítače, internet Funkèní schéma TOP300ECO ohøev teplé vody + pøitápìní Funkèní schéma TUV300ECO ohøev teplé vody Koncerty Děkuji tímto panu Menšíkovi a všem, kteří mu pomáhají. Jen je škoda, že letos začaly koncerty tak nešťastně, oba skoro ve stejnou hodinu. Děti ze ZUŠ měly koncert v 17:00 hod. a koncert věnovaný památce rodáku z Valtic, panu Johanesi Matthiasi Spengrovi, virtuózi na kontrabas a hudebnímu skladateli, začínal v 18:00 hod. Bylo mi líto, že jsem všechny děti neviděla, protože hrají úžasně. Je také škoda, že se ve Valticích nenajde nikdo, kdo by paní Jíchové pomohl přemístit klavír někam do větších prostor, kde by se všichni vešli a mohli slyšet všechny děti. V roce 2009 bylo opravdu hodně koncertů. Bylo mi líto děvčat z Ameriky, které hrály krásně, bohužel účast lidí byla malá. Na pana Svěceného už byl kostel plný do posledního místečka. I ostatní koncerty navštívilo dost lidí. Krásnou tečku za všemi koncerty udělal pan Martino Hammerk Bortolotti z Rakouska a paní Tabalová flétna, paní Králová klavír. Ale tu opravdu nejkrásnější tečku za všemi těmi nádhernými koncerty udělaly děti z Valtic a Hlohovce. Valtičánek pod vedením paní Jíchové a Borověnka pod vedením paní Suchomelové, paní Machálkové a paní Štěpánkové. Děkuji všem za nádherné zážitky. Eva Hřibová STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: Celkové náklady po odpoètu dotace v systému TUV budou asi ,-, v pøípadì TUV a topení asi ,-, Pøi èásteèné svépomoci lze pøedpokládat u TUV náklad zákazníka již od ,-Kè. Spoleènost SOLAR POWER pùsobí na trhu v dodávkách solárních zaøízení již 10 let, dováží a instaluje rakouské komponenty pøedevším firmy SONNENKRAFT. Obchodní zástupce Platnost akce do nebo do vyprodání zásob. Zmìna ceny vyhrazena. Více informací na: Ing. Josef Pecha Mob Mob Velikonoční sklepy Již potřetí Valtice nabídly svým občanů i turistům otevřené vinné sklepy. Zvyšující návštěvnost potvrzuje, že o tuto velikonoční akci je zájem. Zájem je nejen o vzorky vína, ale i o doprovodné akce jakými je velikonoční jarmark, vystoupení Borověnky a Valtické krojované společnosti, která každoročně nejenže probouzí Hroznovou kozu, ale slavnostně otevře svátky jara, kterými Velikonoce nesporně jsou. Musím také konstatovat, že i přes stavební práce, které na náměstí probíhají, bylo náměstí díky našim dětem krásně vyzdobené a obrázky dotvořily celou akci po estetické stránce. Slavnost však vrcholila až ve 14 hodin otevřením sklepů a ochutnávkou vín. 9

10 Některá vinařství jsou tak trochu z ruky a tak si někteří přivezou za tímto účelem jízdní kola, ale mnozí jdou i pěšky. A tak jsem se zeptala degustátorů směřujících do valtické průmyslové zóny: Nevadí vám, že vinařství MORAVÍNO je tak trochu z ruky? Vůbec, nejsme ve Valticích na otevřených sklepích poprvé a víme, že tam je kvalita a velké množství vzorků. A kdyby se nám nechtělo pak pěšky zpět, tak využijeme taxi služby. Je pravda, že den se vyvedl, slunce svítilo jako by chtělo dohnat svůj letošní pozdní příchod a celou cestu se nám otvíralo nádherné panorama mikulovského zámku, Svatého kopečku a celé té překrásné dominanty Pálavy. Ve vinařství pana Budína bylo velmi živo a plně obsazeno. Postávali jsme s pohárkem v ruce a vychutnávali svůj první vzorek a pozorovali kmitání obsluhujících žen, které se ani na chvíli nezastavily. Ale ani pan majitel ing. Luděk Budín se na chvíli nezastavil a nakonec podlehl přání svých hostů, aby je provedl svým vinařstvím. Podařilo se mi jej doslova odchytnout na pár slov. Pane Budíne, jak jste spokojený s letošní organizací a dnešní návštěvností? Návštěvnost i když dnešní otevření zdaleka nekončí je velmi dobrá. Škoda, že město nemůže přispět aspoň padesáti procenty na hudbu, bylo by to ještě zajímavější a atraktivnější. Zdaleka to pro mne není akce zisková. Když spočítám jen to, co manželka připravila na občerstvení hostů, tak zisk tam žádný nebude. Víte, já to spíš beru jako reklamní akci. Návštěvníci chtějí nejen víno ochutnat, ale chtějí vidět, jak se víno u nás vyrábí. Dnes už jsem provázel naším vinařstvím třikrát a mohu říct, že s takovým zájmem o výrobu vína jsem opravdu nepočítal. Den se chýlí pomalu ke svému konci. Myslím, že vinaři moli být letos spokojení, protože od sklípku ke sklípku proudily skupiny zájemců dychtivých ochutnat, jak je kvalitní víno ve dvanácti nabízených sklepích. Restaurace byly přeplněné a všude bylo rušno. Všichni byli spokojení a tak zbývá jen poděkovat všem pořadatelům za krásnou akci. Lada Rakovská Významné osobnosti našeho města Karel Jašík ( ) Právě v letošním roce 12. května uplyne od úmrtí valtického šlechtitele a ovocnáře Karla Jašíka 15 let. Při této příležitosti mi dovolte zaslouženou vzpomínku na jeho život i šlechtitelské dílo. Karel Jašík se narodil se na malém vodním mlýně v Loukově u Bystřice pod Hostýnem. Již jako desetiletý chlapec uměl roubovat a měl malou ovocnou školku, ve které si vysazoval jádra jabloní, množil podnože a štěpoval. A jak to všechno začalo? Úplně jednoduše. Měl rád přírodu a miloval botaniku. Se zalíbeními četl životopisy světoznámých botaniků jako byli Mendel, Mičurin a Burbank. Obdivoval jejich znalosti, systematičnost a pracovitost a pro svůj život si zvolil stejnou cestu, cestu šlechtitele. V šestnácti letech už měl pěknou pomologickou sbírku čtyř set odrůd jabloní. Pustil se i do pokusů získat lepší odrůdy. Po dokončení měšťanky se vyučil mlynářem na rodném mlýně, v roce 1935 složil tovaryšské zkoušky a pak začal navštěvovat Státní mlynářskou školu. V roce 1942 se oženil s Marií Dubjákovou a v roce 1945 se již s třemi dětmi přistěhoval do Dolní Vrážné, kde se stal národním správce vodního mlýna a kde později začal i samostatně hospodařit. Po politických změnách v roce 1948 celé svoje hospodářství věnoval JZD a sám přešel do Státního zemědělského výzkumu v Hladkých Životicích. Zapálení pro šlechtění jej přivedlo ke studijnímu pobytu v Rusku. Po návratu založil na Velehradě novou ovocnářskou stanici, zaměřenou na šlechtění bobulovin a jahod. V roce 1952 dostal šlechtitelský úkol, aby se zabýval některými z divoce rostoucích, dosud nevyužívaných ovocných druhů s cílem zlepšit jejich vlastnosti a pokusil se vyšlechtit odrůdy vhodné k pěstování. Prováděl také šlechtitelské práce s meruzalkou i s kdoulemi. Šlechtitelskou stanici ve Velehradu vedl několik let a v šedesátých letech se přestěhoval nejen se svou početnou rodinou, ale i s některými rozpracovanými pokusy do Valtic. Začal pracovat ve valtické šlechtitelské stanici, kde Dr. Ing. Karel Kuba prováděl rozsáhlou šlechtitelskou práci, zaměřenou na šlechtění teplomilného ovoce. V roce 1962 převzal pan Jašík vedení tohoto šlechtění a v roce 1964 se dostavily první úspěchy. Připomenu jen některé jeho nové odrůdy broskví jako byly Moravia, Gracia, Diana, Krasava nebo meruňka VA 1 A Karola. Úspěch slavila i selekce ořešáků v odrůdách Apollo, Jupiter a další. Kdysi pro časopis Květy Karel Jašík řekl: Křížil jsem některé vhodné botanické druhy, vybíral z kříženců ty nejnadanější, znovu je křížil a selektoval, až se mi podařilo získat hybridy s dobrými vlastnostmi. Ing. Ivan Oukropec, valtický odborník v tomto oboru, uvedl kdysi v medailonku o životě Karla Jašíka: Jeho práce předstihla v evropském měřítku svou dobu. Španělé nebo Italové přišli s podobnými podnožemi později. Ne vždy byl Karel Jašík se svými kříženci spokojen. Viděl na nich vady a tak pokračoval dál na svých pokusech. Cesta šlechtitele pana Jašíka nebyla lehká, měl mnoho oponentů, kteří jej nazývali tvrdou moravskou palicí. Nevzdal to však a cestou pokusů a omylů se dostal nakonec k úspěchům. Své zkušenosti a poznatky předával laikům i šlechtitelským odborníkům. Valtice se díky němu staly cílem mnohých zahrádkářů. Svou práci šlechtitele však nestihl úplně dokončit, protože přišla nemoc, která omezila jeho aktivní šlechtitelskou činnost a vedla k jeho úmrtí 12.května Právem ho řadíme mezi významné valtické osobnosti. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek

11 VALTICE A LIECHTENSTEINOVÉ IV. Valtice a Liechtensteinové od 19. do poloviny 20. století V roce 1908 (1.července) nechal kníže Jan II. postavit novou nemocnici na Modřínové ulici u příležitosti 50. výročí jeho vládnutí, kterou věnoval městu. Podle této události se nemocnici také říkalo Jubilejní nebo Městská jubilejní. Oba názvy se vžily. Jako samostatná nemocnice existovala do roku V roce 1931 byla vybudována další část nemocnice Milosrdných bratří nový trakt, který navazuje na nemocnici postavenou knížetem Janem II. v roce Nová je tedy ta část, kde je současný vchod do nemocnice. V roce 1933 přichází do Valtic nově zvolený převor Petronius Válek, který přebírá Městskou nemocnici pod správu Milosrdných bratří na základě usnesení zastupitelstva ze dne , takže nemocnice Milosrdných bratří má nyní k dispozici více jak 250 lůžek. Městská nemocnice byla podle potřeby několikrát přestavěna až na plícní oddělení, které bylo v překrásném prostředí modřínů a lip. Plícní oddělení fungovalo až do doby, kdy bylo znovu přestavěno na současný Domov s pečovatelskou službou. Jedna dominanta tam zůstala původní bývalý hlavní vchod do budovy, který se bohužel dnes už nepoužívá. Dominantou tohoto vchodu je původní schodiště a na obou stranách stěny je pamětní deska z mramoru s textem v němčině. Při čtení tohoto textu a krásného původního vstupu na vás dýchne historie vzniku této stavby. Ač byla původní stavba několikrát přestavěna, je nutno snad poděkovat těm, kteří s velkým citem ponechali původní část budovy impozantní vstup a schodiště, které je zdobeno mramorovými deskami a písmem ve zlatě s tímto textem: Originál: SEINE DURCHLAUCHT DER RE- GIERENTE FŰRST JOHANN II. VON UND ZU LIECHTENSTEIN ANLÄSSLICH HŐCHST SE- INES 50. JÄHRIGEN REGIRENS JUBILÄUMS DER STADTGEMEINDE FELDSBERG ZUM WOHLE DER ARMEN KRANKEN MCMVIII. (Volný překlad: Jeho jasnost vládnoucí kníže Jan II. z Liechtensteina u příležitosti nejvyšší jeho 50.výročí jubilea vlády Městu Valtice pro blaho chudých nemocných MCMVIII) Uvedený text je na levé straně vchodu, na pravé straně je následující text: ZUR ZEIT DER ERRICHTUNG DIESES NACH DEN PLÄNEN DES HERREN FRANZ FLORIAN ZIWIL INGENEUR und OBER INSPEKTOR DER K.K. NORDBAHN IN WIEN ERBAUTEN KRANKENHAUS WAR DIE STADT FELD- SBERG DUR DEM BŰRGERMEIS- TER KARL HAUSSNER DIE GEMEINDE RÄTE: EDUARD KREUZIG, LEOPOLD WEISS (senior), JOHANN LAM- MEL, FRANZ GERENSSER, JOHANN SWO- BODA, DER FŰRSTLICHE BEVALMÄCHTI- GEN FRANZ SKALA. DIE GEMEIDE BEIRÄTE: FRANZ AUST, ER- NEST DOBERA, LEOPOLD GUBERT, JOHANN FEITL, JAKOB HERZIG, MATHIAS KATZER, IGNAZ KLEMENT, MATHIAS KOMAREK, JO- SEF LEINBACH, FRANZ MAHR, MUDRICH FRANZ, FRANZ PRILLINGER, JOHANN WEI- LAND, JOSEF WEILAND, MATHIAS NISTLER, IGNAZ NISTLER MARTIN NEUBAUER UND SOHN SOHN UND JOHANN NOWAK BAUUNTER- NEMHMER. Na pravé straně stěny je výše uvedený text v tomto volném překladu: Stavba byla postavena podle plánů pana Františka Floriana civilní inženýr a vrchní inspektor c.k. Severní dráhy ve Vídni. Nemocnice byla postavena v době, kdy byl ve Valticích starostou Karel Haussner a uvedený radní a knížecí plnozmocněnec František Skála. Dále jsou na pamětní desce uvedení poradci (poradní sbor). Pamětní deska v závěru uvádí stavitele (podnikatele) Martin Neubauer a syn a Jan Nowak. Vyčistěním studen v Hintrtálech v roce 1879 a výměnou některých vadných částí potrubí, ale hlavně dokončením nového přívodu vody do města v roce 1901 ze Steinerbrunnu, mělo město v té době vody relativně dostatek. Schválně říkám relativně, protože napojení některých domů na městský vodovod bylo spíše výjimkou. Více se využívaly studny v domech či na ulici. Na základě těchto skutečností mohlo městské zastupitelstvo rozhodnout o postavení městských lázní a bazénu v Haussnerově ulici (po roce 1945 ulice Lázeňská). Projekt vypracoval nám již dobře známý, nyní již stavební rada, František Florian (projektant Jubielní nemocnice), kterého zajistil kníže Jan ll. s příspěvkem Kč. Rovněž spořitelna věnovala stejnou částku. V roce 1912 byly lázně a bazén předány do užívání a využívaly se i během 2. světové války a ještě několik let po ní, zejména koupaliště. Jako školák si pamatuji, že jsem občas dostal několik feniků, abych se pořádně vykoupal a podivoval jsem se, jak je možné, že z jednoho kohoutku teče teplá i studená voda. Koupání doma na Genži bylo pro celou rodinu téměř půldenní záležitost, nahřát několik pařáků vody a pak se vykoupat (spíše pořádně vydrhnout) v dřevěném škopku. Vodovod z Hintrtálů se ještě krátce využíval po roce V blízkosti, kde je dnes postaven Penzion Moravská Oáza, se potrubí poškodilo a už se nenašel nikdo, kdo by ho opravil. Vytékající voda tam vytvořila malý rybník, který sloužil jako brodiště pro kachny a husy z celého okolí. Letitá vrba, která tam stojí dodnes, připomíná místo, kudy vedl vodovod. Těsně před započetím 1. světové války rozhodlo město o postavení městské elektrárny v blízkostí lázní. Na tuto akci si obec musela vzít půjčku ve výši Kč. 15. ledna 1915 byla za velmi těžkých válečných okolností dokončena včetně potřebných rozvodů. Jen malé srovnání jestliže veřejné osvětlení města mělo v roce petrolejových lamp, po dokončení elektrárny již bylo ve městě 118 lamp. Město vlastnilo elektrárnu až do roku 1934, kdy ji předalo Západomoravským elektrárnám, včetně všech dluhů a majetků. Západomoravské elektrárny zaručily městu dodávku elektřiny podle potřeby. V roce 1914 byla ve Sklepní ulici postavena kašna, na kterou byla přemístěna Neptunova socha z kašny za farním kostelem, kte- rá se před časem záhadně ztratila. Radnice mlčí, jako kdyby se nic nestalo. Městská policie, která měsíčně ve Zpravodaji vydává zprávy o své skromné činnosti, chce navodit dojem, že ví o každé kupce nepořádku ve městě (kromě některých ulic) nebo nepravostí, které se ve městě dějí, jen to zmizení kašny za kostelem jí jaksi uniklo. A fara rovněž mlčí, jako by se jí to netýkalo. Jen muzejní spolek se nahlas ozval, ale zřejmě jeho hlas nepronikl až k zodpovědným uším nebo ty uši ho slyšet nechtěly. Kdo by se rozčiloval nad nějakou zmizelou historickou kašnou, když máme miliony na úpravu náměstí a když v době postavení oné nešťastné kašny začalo světu hrozit smrtelné nebezpečí 1. světové války. A my, mlčící většina, to jest občané, bychom rovněž rádi slyšeli, kdo je za to zodpovědný. Smrtelné nebezpečí skutečně hrozilo, poněvadž výstřely 28. června 1914 v Sarajevu ukončily život nástupce na císařský trůn, Františka Ferdinanda a jeho manželky. Dlouhé desetiletí rozvoje města, jak jsem ve svém vyprávění uváděl, prakticky skončilo. Již. 31. července je vyhlášena všeobecná mobilizace Mým národům takže válka je již neodvratná. A již 2. srpna pochodovalo 200 mužů z Valtic na Staré nádraží, kde se s nimi rozloučil starosta města Karel Haussner. Jeho řeč na rozloučenou byla plná vlasteneckých slov s nadějí na brzké ukončení války. Bohužel, jeho slova nebyla však pravdivá. Ihned byly zavedeny potravinové lístky a již 13. září 1914 přijel do Valtic první lazaretní vlak, který přivezl 85 raněných 60 bylo umístěno v nemocnici Milosrdných bratří a dalších 25 v Městské nemocnici. Bohužel, to byl jenom začátek. Do konce roku 1914 přijelo v pěti transportech do valtických nemocnic 276 raněných. Museli narukovat i starší ročníky, jimž bylo kolem 50-ti let. 21. listopadu 1916 umírá František Josef I. Ve farním kostele se konala smuteční mše a celé město bylo zahaleno smutečními prapory a všechny zvony vyzváněly po dobu 3 dnů. Na místo císaře ihned nastupuje nový císař Karel I. a jeho manželka Zita. V knize Jiřího Pernese, Habsburkové bez trůnu, str. 207, se píše, že večer před smrtí měl František Josef I. říci arcivévodkyni Zitě: Převzal jsem trůn v těžké době a přenechávám jej ještě v těžší. Jeho slova přesně vystihují situaci. Jestliže valtické zvony zvonily císaři v roce 1916 po dobu tří dnů, pak zvonily po celý den naposled. Dva zvony z farního a dva zvony z klášterního kostela byly sundány pro válečné potřeby, které však již rakousko-uherskou monarchii nezachránily. Starosta Karel Haussner, který sliboval brzký konec války, se ho ani nedočkal. Zemřel ve věku 74 let a jeho syn 11

12 Oskar následkem válečného zranění o rok později. Oba jsou pochováni na valtickém hřbitově na jižní straně. Koncem října 1918 skončila 1. světová válka, nejkrutější válka všech dob. Skončila nejen porážkou monarchie, ale i jejím úplným rozpadem. V této válce bojovalo proti sobě 70 milionů vojáků, 9,5 mil. vojáků padlo, 20 mil. bylo zraněno, 3,5 mil. zmrzačeno a 7 mil. padlo do zajetí. Rakousko-Uhersko válku prohrálo. Dne 3. listopadu 1918 podepsalo kapitulaci a císař Karel I. musel odstoupit. V knize Stefana Zweiga (rakouský spisovatel ), Svět včerejška, se dočteme, že se císař po podepsání kapitulace obrátil na naše vznikající představitele československého státu s žádostí o dovolení usadit se s rodinou na svých statcích, konkrétně v Brandýse nad Labem na svém zámku. Občané města s tím dokonce souhlasili (velmi rychle zapomněli na hrůzy války), ovšem podle článku 208 Saint-Germainské smlouvy, uzavřené v Saint Germain u Paříže, připadl veškerý majetek Habsburků novým státům, takže jeho žádost byla odmítnuta. Švýcarsko mu potom nabídlo azyl, kde se znova snažil dostat na trůn, aspoň ten maďarský. Tam byl rovněž odmítnut. První světová válka přinesla Evropě, kromě nových politických poměrů a států, jen hlad, nemoci a bídu. Miliony lidí tehdy podlehly epidemii španělské chřipky, která si své oběti vybírala jak mezi chudými, tak i mezi bohatými. Onemocněl jí i poslední císař Karel I. a brzy zemřel. Ing. Vilém Komoň Pokračování příště: IV. Valtice a Liechtensteinové od 19. do poloviny 20. století - konec. Perly kniha na pokračování... Ortel Sourozenci Daňovi o sobě navzájem věděli. Telefonovali si, psali dopisy a navštěvovali se. Ne příliš často, ale byli ve vzájemném kontaktu a podávali si zprávy o těch, se kterými se kdo z nich setkal. U Verony v Káňově dokonce v jednom období bydlel mladší bratr Ondřej s manželkou Květou až do té doby, než jim byl přidělen byt. Dvě sestry se usadily v nedalekém Ratířově. Nejstarší Marie měla tři dcery a všechny vystudovaly střední školy. Květa pracovala v bance, Eva ve školství jako vychovatelka a nejmladší Anička se stala úřednicí na dopravním inspektorátu. Nejmladší z Daňových sester Luba byla novomanželka. Veronu navštěvovaly i neteře. Zejména Květa, protože pracovala v Káňově a měla k ní blízko. Verona zase občas jezdila do Ratířova. Máš nějakého partnera? Žiješ s někým? snažila se proniknout do Veronina života Luba. Nemám nikoho a nikoho nechci. Stačí mi se občas pobavit. Lásku už stejně nepotkám. Jen se neodříkej. Ani se nenaděješ a bude tu. Celý život hledám muže, který by ve mně vzbudil něco tak úžasného, jako se to podařilo Alexanderovi. Ale asi to potká člověka jen jednou za život. My máme dnes v plánu jít na taneční zábavu. Půjdeš s námi? Co říkáš? Milan by byl také rád, kdybys šla, Luba významně pohlédla na manžela. Ani nemusela. Mezi ním a Veronou panoval dobrý vztah. Jasně. Proč by ses s námi nešla pobavit? Ale já jsem s tím nepočítala a nemám nic na sebe. Přece tam nepůjdu v kalhotách. Klidně bys mohla. Není to nic tak vznešeného. Obyčejná taneční zábava. Tam bude v kalhotách každá druhá. Ale kdyby ti to vadilo, tak si vyber některé moje šaty. Postavu máme stejnou, tak o nic nejde. *** Už z dálky slyšely dechovku. S Veronou to šilo. Začala sama tančit valčík už na silnici. Když však vešli do sálu, měla kapela právě pauzu. Usadili se a švagr poručil láhev vína. Tančili, zpívali, popíjeli. Nálada byla skvělá. Vtom se ve dveřích objevil nádherný muž. Chlap v pravém slova smyslu. Veroně se podlomily nohy. Musela si sednout. Celá se rozechvěla. Co je? Co se to s ní děje? Kam kráčí ten Adonis? Ne! To není možné! Jde k jejich stolu. Šly na ni mdloby. Nemohla se vzpamatovat. Co to je? Nikdy se jí nic takového nestalo. Ani tehdy s Alexanderem. Jo, děvče, tomu se říká láska na první pohled. Nebo také zásah Amorovým šípem. Adonis se zastavil u jejich stolu a všechny zdvořile pozdravil. Luba ho Veroně představila. Ten nádherný Rom se jmenoval Petr, ale ona si pro něj hned vymyslela kouzelné jméno Džodžo. Vy jste učitelka? tázavě na ni pohlédl. I hlas má mužný. Ale proč se ptá? Určitě ví, že je učitelka, když se zná s Lubou a švagrem. Jen lehce přikývla. Nebyla schopná cokoliv vyslovit. Jste z Káňova? A ano, zakoktala. Stále se nemohla vzpamatovat. Půjdeme si zatančit? A ano. Téměř ji nesl. Měla nohy jako z olova. Při tomto zvláštním tanci se dověděla, že je ženatý a má čtyři děti. Zranilo ji to. Ne. Nesmí si s ním nic začít. To nejde. Od zkušenosti s Kamilem se zařekla, že už ani kamarádit s ženatým mužem nikdy nebude. Přece si nevykoleduje zase něco podobného. Jenomže! Nikdy neříkej nikdy! Tu přitažlivost nepřekonala. Prožívala dny jako v mrákotách. Byla to neuvěřitelná, krásná a sladká vášeň. Denně stála u okna za záclonou a čekala. Přijde Džodžo? Nepřijde? Čekala. Slíbil, že přijde. Ale nikdy si nebyl jist. Měl povinnosti k rodině. A ona čekala a čekala. Čekanka. Osud milenky. 12 Džodžo, jsem nesmírně ráda, že jsi přijel dnes, když ti to v pondělí nevyšlo, zašeptala mu po třech dnech napětí. Ani nevíš, jak mi vadilo, že za tebou nemohu jet, ale musel jsem do školy kvůli klukovi. Rodina měla přednost. Chápala to. Omlouvala ho. Bylo jí však hořko, že žije jen z toho, co na ni zbude. Ale i tak to bylo nádherné jaro. Veronika vedla předem prohraný boj. Boj s láskou. Boj s neuvěřitelnou vášní. Cítila, že se blíží konec. Od samého začátku věděla, jak takový konec bude vypadat. Snažila se ho však oddalovat. Muselo to skončit. Už se o nich začalo povídat. Už také někdo něco naznačil jeho ženě. Nechtěl ztratit rodinu. Děti byly malé a potřebovaly ho. On by nedokázal bez nich žít. Na obětní oltář položil svou lásku. Bolestný konec. Pro ni víc než pro něho. On odcházel. Ona zůstávala. Myslela, že to nepřežije. Ale i ona měla děti, které ji potřebovaly. Ještě více se na ně upnula. A také na školu. Se zlomeným srdcem a bolestí na duši musela žít dál. Musela jít dál *** Byla ochromená. Byla oslabená. Nastřádané choroby vylézaly napovrch. Přechozené chřipky, angíny, všechno trápení, všechno utrpení se slilo v jedinou bolest a ta zasáhla srdce. Zkolabovala. Její další cesta vedla do nemocnice. Procházela mnoha vyšetřeními a léčbou. Verdikt nechápala. Nechtěla pochopit. Angína pectoris. Tak co, Veroniko, jak je s tebou. Kdy se vrátíš mezi nás? ptaly se návštěvy ze školy. Nevím. Zatím mě doktor nechce pustit. Prý mám angínu pectoris. To snad není pravda. Ale ty se svou tvrdohlavostí překonáš každou nemoc. I tu pectoris. Nám už docela dost chybíš. Ani ti nenaznačili, kdy asi tak skončíš s maroděním? No, posudková mě posílá na důchodovou komisi. Možná je to tím, že už dlouho marodím. Může se placeně jenom rok. Pak se už nemocenská nedává. Možná také, že dostanu poloviční důchod. Až se dovím co a jak, dám vám vědět. Hlavně abys už byla mezi námi. Když já jsem pořád tak strašně unavená, tak moc oslabená. To je tím maroděním. Chybí ti čerstvý vzduch. A také tím, že jsi všechny nemoci přecházela. Jste hodní, že jste přišli. Mi se také moc stýská. Po dětech i po vás. *** Důchodová komise byla tříčlenná. Dva lékaři a jedna žena. Ta zastupovala sociálku. Na pokyn se Verona posadila na židli uprostřed místnosti. Všichni tři si ji prohlíželi a ona si připadala jako pod mikroskopem. Proč jste přišla, paní? Protože mě sem poslali. Kdo vás poslal? Posudková komise. No, ale vy jste si jistě žádala.

13 Nežádala. Poslali mě. Snad aspoň řeknete, co vám je. Prý mám angínu pectoris. A proto si žádáte o invalidní důchod? Když mě sem poslali, tak je to asi nutné. Otázky kladl Veroně jeden z lékařů. Vtom vstala a vstoupila do hovoru žena ze sociálky. Podívejte se, paní. Je spousta lidí, kteří s angínou pectoris pracují. Jaký vy máte důvod nepracovat? Už jsem řekla, že mě sem poslali. Nežádala jsem si o to. To víte, že bych byla raději zdravá. Angína pectoris je přece vážná choroba. To vám snad říkat nemusím. Já ještě nechci umřít. Každý na něco umře, milá paní, chladně řekla žena. No, a vy holt umřete na srdce. S tím se nedá nic dělat. Co si to dovolujete? šeptaly její bledé rty a po tvářích jí stékaly slzy. To si říkáte člověk? nabrala dech. I sílu. Ona i její hlas. Nikdy jsem nezneužívala nemocenskou. Teď však, když to potřebuji, jednáte se mnou jako se simulantem. Jako s podvodníkem. Mám dvě děti a musím je živit. Uzdravte mě a nemusíme se už nikdy vidět. Vy všichni tady byste měli mít pochopení pro nemocného člověka. Místo toho si mě dovolujete urážet? natočila se opět k ženě. Jste krutá! Styďte se. Je mi z vás špatně. Paní, běžte prosím na chviličku ven. My se potřebujeme poradit. Zavoláme vás, požádal ji jeden z lékařů. Veronika se na chodbě trochu uklidnila. Přemýšlela, jak to všechno dopadne. Když ji dají poloviční důchod, bude si vydělávat jen poloviční plat. To bude málo. Obě děti jsou na středních školách a připravují se na samostatný život. Mají první lásky. Jak to všechno dopadne? Jak to jenom zvládne? Pojďte dál, paní, vyzval Veronu lékař. Víte, naše rozhodnutí nebylo jednoduché. Angína pectoris nedovoluje vykonávat těžkou manuální práci. Ale také ne učitelskou profesi. Nemáme pro vás jiné řešení. Do školy se už nevrátíte. Bude vám přiznán plný invalidní důchod. Cože? Znamená to, že už nebudu učit? Ne. Už nikdy nebudu učit? Ne. Znamená to, že už nikdy nebudu zdravá? Angínu pectoris nelze vyléčit. Máte přiznán plný invalidní důchod. Veronika se vymotala ze dveří zcela zmatená. Jakže to řekli? Už nikdy se nevyléčí? Už nikdy nebude učit? S tím přece nemůže zůstat sama. O tom si musí s někým popovídat. Ale s kým? Zavolá do školy. Musí to oznámit. Ahoj, Veroniko! Ahoj! odpověděla a vůbec nevnímala komu. No, co je? Veroniko? Stalo se ti něco? Ach, Marto, to jsi ty? Vůbec jsem tě nepoznala. Byla jsem úplně mimo. Na důcho- dové komisi mi řekli, že už nebudu učit. Dovedeš to pochopit? Přiznali mi plný invalidní důchod. I peněz bude málo? Jak já to všechno zvládnu? Pojď, zajdeme do cukrárny a všechno mi povíš. Ne, Marto, já teď musím domů. Musím to říct svým dětem. Pokud chceš, pojď se mnou. Já budu jenom ráda, že si o tom mohu s někým popovídat. Myslela jsem, že mám všechny ty strasti za sebou. Ale nemám. Už se to na mě zase hrne. Nezoufej, Veroniko! Vždycky je nějaká naděje. Když ale mně je 43 let a už půjdu do důchodu. To je hrozné. Ještě bych měla více jak dvacet let učit. S tím se nikdy nevyrovnám. Dá se přece dělat i něco jiného. Nevzdávej se! utěšovala kamarádku Marta a v duchu bleskově zhodnotila svůj život. Také nebyl snadný, ale byla zdravá. Táňa Tichá příště: Ještě není vše ztraceno... Bylo, nebylo... Pohádka o lásce Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka: dobrá nálada, smutek, vědění, a kromě ostatních různých pocitů i láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila pak láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se: Bohatství, můžeš mě vzít s sebou? Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo. Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: Pýcho, můžeš mě vzít s sebou? Já tě, lásko, nemůžu vzít, odpověděla pýcha, tady je všechno perfektní. Mohla by si poškodit mou loď. Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem: Smutku, prosím, vezmi mě s sebou. Ach lásko, řekl smutek, já jsem tak smutný, že musím zůstat sám. Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá. Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata MVDr. Jiří Krabička Zámecké nám. 8, Břeclav Ordinační hodiny: Po-Pá Najednou řekl nějaký hlas: Pojď lásko, já tě vezmu. Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění: Vědění, můžeš mi říct, kdo mi to pomohl? To byl čas, odpovědělo vědění. Čas? Proč mi pomohl čas? A vědění odpovědělo: Protože jen čas ví, jak důležitá je láska v životě. Když jde žena spát Rodiče se dívali na televizi a pak matka řekla: Je už pozdě, jsem unavená, půjdu spát! A odešla do kuchyně udělat dětem svačinu na zítřejší výlet. Pak vytáhla maso z mrazáku na zítřejší večeři, zkontrolovala, kolik müsli je v zásobníku, dosypala pepř a sůl do solničky, připravila kávu do kávovaru na ráno. Následně dala vyprané prádlo do sušičky, do pračky dala další várku prádla, vyžehlila manželovu košili a přišila knoflík, uklidila ze stolu hru, kterou děti dohrály, dala na místo telefonní seznam, zalila kytky, vynesla odpadkový koš a pověsila mokrý ručník na sušák. Pak si zívla, protáhla se a odcházela do ložnice. Cestou se zastavila u psacího stolu a napsala na lístek vzkaz pro učitele. Odpočítala nějaké peníze dětem na výlet a vytáhla učebnici schovanou pod křeslem. Napsala na lístek seznam, co má zítra nakoupit v potravinách, aby na to práci nezapomněla, a položila si ho vedle kabelky. Pak se odlíčila pleťovým mlékem tři v jednom, natřela se výživným nočním krémem proti vráskám a vyčistila si zuby. Otec zavolal: Myslel jsem si, že jsi šla do postele!? Právě jdu! odpověděla. A nalila psovi do misky vodu, pustila kočku ven a zkontrolovala dveře, jsou-li zamčené. Nahlédla do pokoje každého dítěte a políbila je na dobrou noc. Poklidila jejich po zemi poházené oblečení, špinavé ponožky odnesla do koše, vypnula počítač a pozhasínala noční lampičky. V ložnici si nastavila budík, nachystala si oblečení na zítřek, dopsala na lístek 6 nejdůležitějších věcí, které musí zítra zařídit. Lehla si do postele a vzpomínala, jestli splnila vše, co měla na dnešek naplánované. Ve stejné chvíli otec vypnul televizi, řekl, že jde spát a to taky bezmyšlenkovitě provedl. Zdá se vám něco zvláštního v tomhle příběhu? Uvažujete, proč statisticky ženy žijí déle? Protože jsou naprogramovány na dlouhý proces! Nemůžou umřít dřív, protože mají přece ještě tolik práce... a k tomu jsem si vzpomněla na jeden hezký vtip: Muž má choutky, svléká se a ptá se manželky: Co tě nejvíc vzrušuje - moje pěkná tvář nebo moje sexy tělo...? Manželka si ho prohlíží odshora dolů a pak říká: Tvůj smysl pro humor!

14 Maminka Když maminka jednoho dne večer chystala večeři, přišel za ní do kuchyně jedenáctiletý syn s lístkem v ruce. S podivně strohým výrazem jí ho podal. Maminka si osušila ruce o zástěru a pomalu četla: Vyplení záhonku: 20 Kč Úklid pokojíku: 50 Kč Nákup: 10 Kč Hlídání sestřičky /3x/: 90 Kč Dvě jedničky: 50 Kč Každodenní vynášení odpadků: 30 Kč Celkem: 250 Kč Maminka se na chlapce něžně podívala. Vzala propisku a na druhou stranu lístku napsala: Devět měsíců nošení pod srdcem: 0 Kč Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný: 0 Kč Všechna pomazlení, když ti bylo smutno: 0 Kč Všechny osušené slzy: 0 Kč Všechny věci, kterým jsem tě každý den učila: 0 Kč Všechny snídaně, obědy, večeře a svačiny: 0 Kč Každodenní péče: 0 Kč Celkem: 0 Kč. S úsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a pod svůj účet napsal: Vyrovnáno. Pak maminku objal a dlouho se k ní tiskl. Pozor, když se v osobních a rodinných vztazích začne počítat, je konec všemu. Láska je buď zdarma nebo není vůbec. Moje zlatá maminka Moje maminka mě naučila spoustě důležitých věcí, mimo jiné: 1. Ocenit odvedenou práci: Jestli se hodláte zabít, udělejte to laskavě venku, právě jsem uklidila! 2. Náboženství: Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů! 3. Logice: Proč? No protože jsem to přece řekla! 4. Předvídavosti: Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká nehoda. 5. Ironii: Ještě chvíli mi tu breč a já ti k tomu dám opravdu pádný důvod! 6. Že nic není nemožné: Zavři pusu a sněz tu polívku! 7. Ohebnosti: Podívej se na tu špínu, co máš na zádech! 8. Vytrvalosti: Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechny ty dršťky! 9. Že život je pomíjivý: Přivedla jsem tě na tenhle svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit! 10. Závisti: Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty! Přeji všem krásný květen, plný lásky a porozumění. A doufám, že jste nikdo nezapomněl s kytičkou popřát své mamince k svátku matek. Pavlína Vlková, šéfredaktorka "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXI. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet květnové číslo, vyšlo

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více