Valtický zpravodaj. Veřejné WC Proč město Valtice nemá ani jedno veřejné WC? Město VALTICE. 10. května SEVA-FLO RA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Veřejné WC Proč město Valtice nemá ani jedno veřejné WC? Město VALTICE. 10. května 2010. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 10. května 2010 Městská zeleň... "Běda, emoce versus věda!" Břízy na Břeclavské padly k zemi a Valtičtí pro ně slzí. Slzím i já, protože jsem je sázel. První břízky jsem vysadil na počest rodiny svého přítele u domku na levé straně směrem k valtické myslivně a potom zajišťoval téměř celou výsadbu. Vzácný přítel záhy zemřel, a tím zapadl můj apel, aby alej bílých nymf byla po dosažení věku 15 let proložena udržovací výsadbou. To proto, že bříza jako víla krášlí maximálně do 30 let a potom se často bez varování zhroutí. Škoda, že progresivní Valtičané v souvislosti se želenou alejí nezavedli tradici poděkování stromům a rozloučení se s nimi. Možná, že by bylo vhodné v rámci osvěty a etiky zahrát a zazpívat i u příležitosti nových výsadeb v duchu přírodního zákona, že koloběh života je už takový, že staré umírá a nové se rodí. votní pohromy) je třeba příště vyzvat, aby si ty vzácné brouky pochytalo a přestěhovalo do pražské Stromovky. Pokud jde o bojovou linii, tak kvůli kácení a obnově neprobíhá mezi profesními architekty a dendrology, kteří jsou názorově jednotní, ale probíhá v médiích mezi exaktními vědními disciplínami a emocemi, takže není pozitivní ani přínosná. Valtičtí občané by měli jít na barikády kvůli příšerné skutečnosti, že města a obce nemají absolutní svrchovanost samosprávy v rozhodnutí se o kácení a obnově stromů a jsou nuceny respektovat vnucené experty z Horní Dolní. Neměli by tasit kvůli tomu, že radní a zastupitelé jsou agilní, problematiku městské zeleně řeší komplexně a koncepčně, a místo vykácených 710 stromů jich vysadí , což zasluhuje obdiv a úctu. Václavu Klausovi, aby inicioval rozehnání Ministerstva životního prostředí a (jak mohu na faktech doložit) stupidní Českou inspekci životního prostředí. Město Valtice má příležitost jako první, pro jednotlivé druhy stromů, avšak i s ohledem na stanovištní podmínky (inženýrské sítě, dlažbu, parkoviště atp.) stanovit závaznou dobu jejich obnovy. Soudím, že tato povinnost měla být jíž dávno ošetřena zákonem. Bohumil Lošťák, promovaný lesní ekolog, Tři Grácie Veřejné WC Proč město Valtice nemá ani jedno veřejné WC? Myslím, že smutek z odchodu bříz se starými, již smutně šumícími korunami, je třeba nechat vyšumět a MŽP (ministerstvo ži- Z oponentů tak chvályhodného díla by se měli stát signatáři petice, na vědomí zaslané panu prezidentovi České republiky, prof. SEVA-FLO RA s.r.o. Akce, které jsou městem pro veřejnost organizovány, jsou v současnosti zajišťovány prostřednictvím přenosných chemických WC. V minulosti bylo s jedním místním podnikatelem dohodnuto, že bude tuto službu pro návštěvníky poskytovat, nicméně postupně od ní sám odstoupil. Vedení města se proto aktivně zabývá možností výstavby veřejných WC v prostorách opěrné zdi zámku. Ve věci byly činěny kroky s cílem získat dotaci z výzvy na podporu cestovního ruchu, zatím však bezvýsledně. Ze stran poskytovatelů těchto dotací se totiž objevily názory, že veřejné WC nemá přímou souvislost s cestovním ruchem, a proto tento záměr nemůže být podpořen. Ve věci se však stále hledá řešení, neboť stávající vedení města i celé zastupitelstvo považuje dořešení tohoto problému za jednu ze svých priorit. Milan Večeřa, tajemník MěÚ Valtice Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 39 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. dubna 2010 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 38 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 46 ze dne Zprávu tajemníka MÚ Valtice. II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení Ing. Petr Zelinka, Mgr. Adam Jan Polášek a Ing. Pavel Trojan. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Ing. Petra Sláčalu a Mgr. Slávku Janků. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Navrhovanou změnu vyznačení státní hranice v úseku X/21-6,X/22,X/22-6 a X/23-03 v k.ú. Valtice z nepřímého značení na přímé. 5. Prodej části pozemku par.č.1056/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice Bytovému družstvu Valtice, Za radnicí č.20, za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 6. Prodej části pozemku par.č. 1056/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice panu Jiřímu Foukalovi, za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 7. Prodej části pozemku par.č. 1056/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice manželům Milanu a Olze Hoštickým, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 8. Zapsání viniční trati Hájky a viniční trati U sv. Anny v k.ú. Valtice do seznamu viničních tratí dle zákresu v mapovém listu. 9. Smlouvu o dílo na zakázku Valtice - rekonstrukce náměstí Svobody II. etapa mezi zhotovitelem VHS Břeclav, s.r.o. a městem Valtice jako objednatelem a pověřuje starostku podpisem smlouvy po lhůtě pro odvolání dalších uchazečů při výběrovém řízení pro tuto zakázku. 10. Záměr požádat pořizovatele územního plánu sídelního útvaru Valtice o změnu směrné části stávající zóny občanského vybavení bývalého areálu železničního učiliště Oš určenou pro školská zařízení na zónu občanského vybavení Od,t určenou pro distribuci, ubytování, stravování, zařízení pro turistiku a cestovní ruch. Žádost o změnu směrné části bude podána až žadatel doloží, že je vlastníkem předmětných nemovitostí. 11. Poskytnutí účelové dotace Základní škole Valtice ve výši Kč ,- Kč na úhradu dopravy tanečního klubu na Mistrovství ČR v České Lípě a v Praze. 12. Zlepšený výsledek hospodaření PO Mateřské školy Valtice ve výši Kč ,95 použít v roce 2010 jako provozní příspěvek na dokrytí nesouladu mezi výnosy a náklady. 13. Prominutí pokut udělených za umístění přenosných informačních cedulí před vchody místních restaurací. 14. Přidělení dlažebních kostek na opravu místní komunikace v Úvalech. 15. Stanovisko Města Valtice jako účastníka řízení podle 27 odst.2 správního řádu k záměru rozšíření počtu výherních automatů v tomto znění: Z důvodů očekávaného navýšení kriminální činnosti a pouličního vandalismu město Valtice nesouhlasí s realizací záměru rozšíření počtu výherních automatů v části restaurace č.p. 355 na Bar s hernou, nacházející se na pozemku parc. č. 1326/1 dle KN, v ul. Rudé armády, k.ú. Valtice. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Realizaci záměru Zpomalovací terče v místní části Úvaly dle nabídky SÚS Břeclav. 2. Záměr rozšířit změnu č.7 územního plánu sídelního útvaru Valtice o lokalitu Zastavitelná plocha Bv pro smíšené území bydlení a nezávadného vybavení, umístěnou na pozemku PKN č. 3245/4 o celkové výměře zastavitelné plochy 3,8467 ha, v prostoru pod celnicí, v polní trati Horní pole, v katastrálním území Valtice. IV. Zastupitelstvo rozhodlo: 1. O přidělení zakázky Valtice - rekonstrukce náměstí Svobody II. etapa společnosti VHS Břeclav, s.r.o., která se dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena umístila na 1. místě. V. Zastupitelstvo města zvolilo: 1. Paní Růženu Růžičkovou za přísedící okresního soudu v Břeclavi. VI. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. Usnesení č.24 ze dne , odst. II bod. 6 týkající se prodeje části pozemku par.č. 34/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Úvaly u Valtic manželům Lucii a Danielu Šuľákovým, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy za podmínky, že kupující splatí pohledávky vůči Městu Valtice. 2. Usnesení ZMV č. 38 ze dne , odst. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Navrhovanou změnu vyznačení státní hranice v úseku X/21-6,X/22,X/22-6 a X/23-03 v k.ú. Valtice z nepřímého vyznačení na přímé. VII. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Radě města provést přehodnocení výše poplatků za pronájem obřadní síně v budově radnice města. 2. Tajemníkovi města připravit návrh změny vyhlášky, týkající se umístění přenosných reklamních poutačů před provozovnami restaurací a penzionů a poplatků za tyto poutače. 3. Ing. Klímovi, řediteli PO SMMV, vyřešit havarijní stav sociálních zařízení pro ženy na hřišti fotbalového klubu Valtice. 4. Ing. Klímovi, řediteli PO SMMV, předložit návrh na rozpočet a realizaci chodníku na ulici Pod Zámkem. 5. Starostce města pokračovat v projednání bezúplatného převodu transportéru z majetku MV České republiky pro potřeby FK Valtice a SDJH Valtice. Ing. Pavlína Vlková v.r. místostarostka Ing. Terezie Lvová v.r. starostka Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice Obnova zeleně - ulice Jabloňová - kvetoucí nové jabloně 2

3 Městská policie informace o činnosti - duben byly uloženy blokové pokuty za porušení dopravního značení v ulici Klášterní. Dále byla provedena kontrola v zahrádkářských koloniích, u Svaté Anny, Belvedéru a Reistně. Téhož dne byla rozvezena úřední pošta na OÚ Hlohovec a doručeny pozvánky v ulicích Lázeňská a Pod zámkem dohlíželi strážníci na klidný průběh akce (otvírání sklepů), která se konala na náměstí proběhla kontrola dodržování dopravního značení na ulici Klášterní a Příční. Dále byla provedena kontrola veřejného pořádku na ulici Modřínová, Střelecká, Poštovní, Reistna a v Úvalech byla v součinnosti s PČR řešena krádež železného odpadu na ulici Sobotní. Téhož dne byl odchycen zatoulaný pes, který byl umístěn do útulku v Bulharech byla řešena stížnost na vulgární chování jednoho ze spoluobčanů. Dále byly uloženy blokové pokuty za špatné parkování byla poskytována součinnost PČR při zákroku dohlíželi strážníci na klidný průběh cyklistické akce poskytovala městská policie součinnost Finančnímu úřadu a PČR bylo zjišťováno trvalé bydliště na žádost vyššího orgánu. Dále bylo uděleno několik blokových pokut za porušení dopravního značení a proběhla kontrola chybějících názvů ulic byl nahlášen zatoulaný pes, který byl za asistence PČR umístěn do útulku v Bulharech bylo nahlášeno poškození fasády domu bylo řešeno v součinnosti s PČR. Dále byla uložena bloková pokuta za porušení dopravního značení byla poskytována součinnost PČR. V podvečer bylo nahlášeno ztracení se starší osoby byla opět poskytována součinnost PČR proběhla v součinnosti s PČR dopravní akce se zaměřením na dodržování rychlosti v obci v rámci BESIP. Reakce na článek o Valticích...náměstí, zeleň, atd... Musím reagovat na článek ve zpravodaji o Valticích. Narodila jsem se tady a změn náměstí jsem už zažila hodně. Nejkrásnější bylo, když ještě rostl hloh od kostela celou řadou. Jako děti jsme na něj chodili a jedli jej. Před dřívějším internátem rostly sakury a taky byly krásné. Ty kaštany nebyly nemocné jen tři, a že je na podzim navštívila klíněna jírovcová, nikomu ty suché listy nevadily, na jaře zase rozkvetly a měly kaštany. Náměstí se mi nelíbí, zatím. Jsme v LVA, Unescem zařazené do historicky vzácné krajiny, ale náměstí mi teď připadá moc moderní. Ty okrasné javory byly přece jen hezčí. Nic proti hruškám, ale ty patří do zahrady nebo do sadu. Lichtensteinové tu vysadili hodně vzácných stromů, to ani moc lidí neví. To, že se ale začaly v tak ničit zdravé stromy, je opravdu špatné. Většinu stromů sadili ještě rodiče nebo prarodiče a i ti, co ještě žijí. Je hrozné, když se musí člověk dívat, jak strom, který zasadil se sestrou a nikomu tam nevadil a byl zdravý, někdo bez milosti kácí. Nebo strom, který sadila její matka a taky byl zdravý, je to prostě hřích. Turisté odjedou, ale my tu žijeme dál, na obchvat peníze nejsou, ale na kácení zdravých stromů to ano!!! Paní starostku mám moc ráda, je to bezvadná žena, ale tohle neměla dovolit. Strom je pokácený za jeden den, ale roste padesát let, než je krásný, nevím, jestli si to lidé vůbec uvědomují. Bydlím na Břeclavské ulici 43 let, břízy tu zrovna nasadili, to se narodily moje děti. Nevzpomenu si kolik jich bylo, něco kolem padesáti. Místa na nové stromy tam bylo dost, protože jich už moc odešlo. Ten zbytek, co zůstal, jste mohli nechat dožít. Plakaly, ještě když se tahaly kořeny. Není pravda, že už byly taky nemocné. Zadržovaly vítr, prach i smrad z těch tisíce aut, které tudy projedou. Když si vzpomenu, co všechno už člověk pro Valtice udělal. Většina lidí si uklízí chodníky a trávník jako já. Zvelebovali všechno kolem. Každodenní procházkou s vnuky po Valticích se bylo na co dívat, ale nyní je to bohužel pryč, proč? Nemyslím si, že práce, které se tu s těmi stromy provádí se nedějí chaoticky, ale systematicky, ničí se všechno, co si lidé zasadili. Nejhorší je na tom to, že se písemně nedalo vědět lidem, co se tu bude dít. Ale když se už začalo, to jsme dostali písemně. Že to hlásil rozhlas, to není k ničemu, většinou není nic slyšet, stačí když projedou kamiony. O obchvat jsem orodovala, až už se to nedalo vydržet. Ale na to prostě peníze nejsou! Teď bych to chtěla, už ne pro sebe, ale pro ty mladé lidi, kteří se tu stěhují, aby nemuseli slyšet to tůrování aut od podzimu až do jara a hlavně ten hluk, smrad a prach. Než jsem umyla okno napočítala jsem jich padesát jen za tu chvilku, pak jsem to vzdala. Není tedy pravda, že Valtice nebyly krásné. Jsou a byly vždycky krásné, ale to co se děje teď, to je opravdu ničení. Staré a nemocné stromy ty by mohly ublížit, to nikdo nechce, takovou úpravu jsme brali, ale tohle ne! Že tu máme krásnou zeleň, to se přece ví, jinak bychom nevyhráli v roce 1982 (to teď úplně nevím přesně který rok to byl), ale vím, že jsme tehdy vyhráli a nepotřebovali jsme k tomu žádného architekta. Paní Pěnkavové se ptám, proč souhlasí s kácením zdravých stromů. Eva Hřibová Náměstí dříve a nyní... líbí se Vám, nelíbí...? zapsal strážník M. Šesták Kontakty na MěP: telefon: ; mobil: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kulturní kalendář květen Jarní patchworková výstava Termín: května Místo konání: TIC, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Patchworkový klub Břeclav, o.s. Borověnka a její hosté - folklórní program ke Dni matek Termín: Místo konání: bude upřesněno Organizátor: Anna Suchomelová Valtický Modrásek jubilejní koncert Termín: od hod. Místo konání: státní zámek Valtice Španělská konírna Organizátor: ZŠ Valtice, , 3. ročník lednicko-valtické zámecké rallye Termín: Místo konání: vnitřní nádvoří státního zámku Valtice Informace: zámek Valtice: tel.: Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie Valtice, nám. Svobody 2 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu semifinále skupin BATON, POMPOM a FREE Termín: Místo konání: nám. Svobody, Valtice Organizátor: Klub mažoretek Valtice, Otevření bylinkové zahrady Termín: od hod. Místo konání: zahradnictví u valtického zámku Organizátor: OS Bylinková zahrada Tiree Chmelar Valtice Národní zemědělské muzeum připravilo na květen tyto expozice: Chvála síle motoru Od lidské námahy ke stroji - výstava plastových modelů zemědělských strojů především pro dětské návštěvníky Od nektaru k medu Včela a její význam v přírodě - výstava o včelařství na českém a moravském venkově Šel zahradník let firmy Černý - výstava petúnií, surfínií a begonií firmy Černý a balkónových květin a letniček firmy Malinkovič Místo konání: NZM Valtice, nám. Svobody 8, Co nového nás čeká či pokračuje v červnu 2010: Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae 15. ročník Vinařská akademie II Vinařství ČR Závěrečný koncert absolventů ZUŠ Valtický slunovrat - návštěva sklepů s degustací vín, večerní program na Reistně Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 1. koncert 4. ročníku A ještě tyto výstavy: Valtická zastavení - výstava fotografií Šel zahradník let firmy Černý Chvála síle motoru Od lidské námahy ke stroji Od nektaru k medu Včela a její význam v přírodě Bližší informace v červnovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Unikátní 43. ročník VVT 7. května se v dopoledních hodinách byl slavnostně otevřen 43. ročník valtických vinných trhů. Již tradičně předvedl účastníkům vysokou kvalitu vystavovaných vín, velký počet vystavovaných vzorků a také kromě gurmánství, nově i knižní kulturu. Páteční den přinesl kromě předání ocenění těm nejlepším i křest a autogramiádu unikátní vinařské knihy Víno na zdraví a sobota pak byla unikátní nejen řetězovým vinným přípitkem, ale i křtem a autogramiádou knihy Pověsti valtické viniční hory. Lada Rakovská POVĚSTI VALTICKÉ VINIČNÍ HORY Kniha vznikla ve spolupráci vydavatele Mgr. Davida Šťastného a Vinných sklepů Valtice, autorky textu Lady Rakovské a ilustrátora Jiřího Grbavčice. Celá akce proběhla za doprovodu cimbálové muziky Národopisného souboru Břeclavan, Muziky Jožky Severina, Varmužovy cimbálové muziky a Cimbálové muziky Mladé Slovácko. Obě knihy bylo možno si na této vinařské akci zakoupit. DaŠ, LaRa Ing. Milan Kynický ( ) V letošním roce Muzejní spolek vzpomene již 5. výročí od úmrtí svého bývalého člena Ing. Milana Kynického, který byl nejen našim členem, ale který byl aktivně zapojen do občanského života našeho města. Byl členem zastupitelstva, radním města, členem stavební komise, členem Klubu Valtických podnikatelů a také byl v redakční radě Valtického zpravodaje. Široké veřejnosti, a to nejen valtické, byl také znám svou prací odhadce a soudního znalce. Rádi na něho vzpomínáme Muzejní spolek Valtice Ke vzpomínce Muzejního spolku se přidává i redakce Valtického zpravodaje. 4

5 Ars Poetika aneb Kluci z osmičky se ruštiny nebojí V sobotu 10. dubna se na Pedagogickém fakultě MU Brno účastnilo šest chlapců z osmého ročníku přehlídky Ars Poetika Ruské jaro dříve Puškinův památník. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto školním roce nekonalo okresní kolo, byli jsme pozváni do kola krajského. S chlapci jsme si připravili a jednu noc ve škole dopilovali pásmo z ruských lidových i současných písní. Svým krásným zpěvem ohromil porotu Honza Kočár, mluveným slovem na něj navazovali Michal Bezděk, Filip Hanes, Patrik Jermer, Radek Vaculík a Tomáš Novák. Ten také rozesmál publikum ztvárněním ruské dívky. Závěrečnou taneční část Bogatyrskaja v podání těchto hochů doprovázel potlesk celé auly do rytmu tance. Výkon kluků byl umocněn stejnými rubaškami, které pro ně v šibeničním termínu ušila paní Žaneta Baxová. Chci těmto chlapcům poděkovat především za velmi dobrou reprezentaci školy, ale také za jejich nadšení, ochotu a nápady během nacvičování. Cením si také, že někteří v ten den zrušili svou účast na fotbalových zápasech a strávili celý den v zajetí ruštiny. Mgr. Yveta Rylichová Založit a řídit fiktivní firmu Tak přesně to si mělo možnost v letošním školním roce vyzkoušet 28 žáků devátých tříd naší základní školy. Pro některé dlouho očekávaný okamžik umožňující dát najevo svou nápaditost a originalitu, pro jiné několik bezesných nocí a hrůza, jak to všechno dopadne. Společné měli všichni to, že jim byl dán stejný čas na přípravu (asi dva měsíce), to, jak kdo danou dobu využil, bylo už individuální. Učitel vytyčí jen základní rámec, tedy to, že by každá z fiktivních firem měla mít v pořádku všechny potřebné doklady, a hlavně by se měla prezentovat ústně, elektronicky a v neposlední řadě také nabídkou a pro- ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE dejem svých produktů na prodejním stánku. A jak to všechno dopadlo? Dobře. Všichni žáci se do projektu zapojili a vzniklo tak celkem 10 fiktivních firem rozličných názvů. Hodnotitelé byli jednak z řad žáků tříd osmých, ale také pedagogů. Co se obzvláště cenilo byla nápaditost a originalita. Z tohoto pohledu se v ústní prezentaci jako nejlepší jevila firma Perfection meeting copany velmi originální seznamovací agentura nabízející rande i v balónu. V elektronické verzi nejvíce zabodovala firma Arms company, kde hoši jako jediní do ní zakomponovali sami sebe. Tato firma upoutala naši pozornost také svým prodejním stánkem, kde nabízela repliky nejrůznějších zbraní využívaných při airsofotvé hře. Kladně je také třeba ohodnotit stylové oblečení prodejců. Firma Vitality zase vynikala svou nabídkou adrenalinových zážitků, kdy nabízela potápění se žraloky u nás na Lipně, což by byl jistě průkopnický čin. Dalo by se určitě napsat ještě mnohé. Nejdůležitější však je, že i přes určité počáteční obavy některých, zda vše dobře zvládnou, se projekt vydařil a všichni získali cenné zkušenosti a ještě se dobře pobavili. Na závěr nechť promluví suchá řeč čísel stanovující pořadí jednotlivých firem: 1. Perfection meeting company 1466 b. (seznamovací agentura) 2. Arms company 1441 b. (airsoftové zboží) 3. Vitality 1319 b. (adrenalinové zážitky) 4. Fast carr 1269 b. (prodej a půjčovna aut) 5. Svět mazlíčků 1222 b. (chovatelské potřeby) TAXI LEV Retard park 1139 b. (zábavní prak) 7. Veteránek s.r.o b. (prodej bazénů) 8. Happy phone 1096 b. (mobilní telefony) 9. B-rooms 971 b. (potřeby pro děti) 10.Penzion Repeviste 665 b. (ubytování, rekereace) Renata Kopřivová Eva Velecká boduje Krajské kolo rétorické soutěže Mladý Demosthenes probíhalo formou DVD nahrávek. Naši základní školu reprezentovala v II. kategorii Eva Velecká z 8.A, která se stala vítězkou krajského kola. Podle pravidel soutěže se zúčastní třídenního soustředění, jež bude přípravou na celostátní kolo, které se koná 13. května v Praze. Za všechny učitele mi dovolte, abych jí poblahopřál a popřál hodně úspěchu v celostátním kole. Mgr. Zdeněk Oslzlý Milí Valtičané!!! Podpořte Evu Veleckou, která postoupila v soutěži MLADÝ DEMOSTHÉNES až do celostátního kola v Praze. Pošlete Evě svůj hlas! Na stránkách najdete elektronický formulář. Na tomto můžete Evu podpořit Hlasovat můžete do KAŽDÝ HLAS JE DŮLEŽITÝ!!! Valtický Modrásek slaví 10. výročí Rok co rok naši veřejnost v zimě i na jaře upoutává pozvání na koncert pěveckého sboru VALTICKÝ MODRÁSEK. Nebude tomu jinak ani letos. Tentokrát ovšem Modrásek slaví 10 let od svého vzniku. Nezdá se to tak dávno, co letošní deváťáci poprvé s velkou trémou vystupovali coby prvňáčci, a zanedlouho opustí naši základní školu. V současné době má Modrásek 90 členů a je pěkné, že se nepřestalo zpívat a pokračuje tak tradice pěveckého sboru, který na naší škole dlouhá léta vedl skvělý muzikant, pan učitel Milan Kolář. Proto je mi ctí, že na letošním jarním koncertě opět zazní pár skladeb v podání bývalého Městského smíšeného pěveckého sboru právě pod vedením pana Koláře. Dále pak vystoupí i pěvecký sbor Gaudium Gymnázia Mikulov a pěvecký sbor Polyfonia Gymnázia Břeclav. Budete tak mít jedinečnou příležitost sledovat vývoj zpěváka od šesti let do dospělosti. Velmi tou- 5

6 to cestou děkuji všem rodičům a sponzorům, kteří na tuto akci přispěli jak finančně, tak i dalšími způsoby. Na náš slavnostní koncert, který se koná v 18:00 hodin v zámecké konírně, srdečně zveme všechny, kteří se rádi potěší devadesáti minutami hudby sestavené z velmi různorodých žánrů. Mgr. Martina Málková Studijní zájezd do Anglie Na dlouho očekávaný týdenní pobyt v Anglii jsme vyrazili v pondělí První zastávka byla v Brně, kde se k nám přidala děvčata z brněnské průmyslové školy. Naše cesta vedla přes Německo, Belgii, Francii a trajektem z přístavu Calais až do Doveru. Tam jsme přijeli v úterý, v šest hodin ráno. Odtud nás autobus zavezl do Londýna, kde začala naše prohlídka. Viděli jsme jedinečný Big Ben, The Houses of Parlament, Westminsterské opatství a sídlo královny Alžběty II. Odpoledne jsme navštívili muzeum Madam Tussaud s, které je považováno za opravdový unikát. Je to nejen nejznámější, ale také nejrozsáhlejší muzeum voskových figurín. Večer jsme byli po skupinkách rozděleni do rodin. Druhý den nás čekal celodenní výlet na Stonehenge, nejslavnější megalitickou památku v Evropě a návštěvu dvou krásných, starobylých měst - Salisbury a Winchester. Třetí den našeho pobytu jsme se byli podívat do největšího evropského leteckého muzea ve městě Duxford. Druhou část tohoto dne jsme prožili v dalším zajímavém městě Cambridge, kde se nachází jedna z nejstarších univerzit na světě. Protéká zde řeka Cam, kterou jsme proplouvali na lodičkách. Poslední den v Anglii nám naše průvodkyně ukázala slavný most Tower Bridge a provedla nás snad nejpůsobivější stavbou v Londýně Tower of London, kde jsou umístěny korunovační klenoty. Náš pobyt v Anglii jsme ukončili plavbou výletní lodí po Temži a návštěvou Greenwiche a observatoře s nultým poledníkem. Před sebou jsme měli 24 hodinovou cestu domů, kam jsme dorazili v sobotu odpoledne. Doufám, že stejně tak jako já, budou mít i ostatní účastníci krásné a nezapomenutelné zážitky z královské Anglie. Cigáňová Kateřina, 7.A Ing. Josef VLK Stavební projekce Zprávičky ze školky Tento měsíc byl plný zážitků a dojmů. Do školky přijelo divadlo Paravánek z Brna a předvedlo nám plno písniček a příběhů s pohádkovými postavičkami. Dne se přišly do mateřské školy podívat nové děti s maminkami, které budou od září chodit do naší školky. Ty byly vykulené, kolik je ve školce hraček a nových kamarádů! Moc se na nováčky těšíme a budeme si s nimi hrát. Největším zážitkem tohoto měsíce byla návštěva hasičské zbrojnice, kde nám zajímavě vyprávěli a předvedli hasičskou výzbroj a techniku naši valtičtí hasiči, jmenovitě pan Foukal a pan Štěpánek. Na louce před hasičárnou nám předvedli malí hasiči cvičení, mohli jsme si podržet hasičskou stříkačku s vodou. Také nám ukázali nové hasičské auto s houkačkou. A představte si, že nás tím autem všechny odvezli do školky. Na rozloučenou nám zahoukali a my jim touto cestou moc děkujeme za pěkný zážitek. Irena Maroušová ředitelka MŠ Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Babiččina zámecká zahrádka Muzejní spolek Valtice uspořádal ve čtvrtek 29. dubna v 18 hodin procházku s názvem Babiččina zámecká zahrádka. Z náměstí se skoro dvacetičlenná skupina za odborného výkladu Ing. Přemysla Krejčiříka přesunula do prostoru zámeckého zahradnictví, kde se Babiččina zahrádka nachází. Byli jsme seznámeni se záměrem a provozem zahrádky, s momentální výsadbou a jejím doplněním do oficiálního otevření, které se připravuje na 29. května tohoto roku. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Půjčky ,- až ,- Kč pro všechny zaměstnance, důchodce, podnikatele a ženy na MD bez ručitele, rychle, levně a hlavně BEZ POPLATKU Tel.:

7 7

8 Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE XV. ročník Baroko a jazz dobrodružství improvizace Vážení přátelé, koncerty festivalu CONCENTUS MORAVIAE jsou dobrým důvodem k návštěvě malebných měst Jihomoravského kraje a Vysočiny. Během měsíce června oživnou jedinečné historické prostory festivalovým ruchem a světlé podvečery nastupujícího léta spojené s podmanivou hudbou vykouzlí nezapomenutelný zážitek. Nechejte se strhnout neopakovatelnou atmosférou festivalu, který ve svém 15. ročníku nese podtitul Baroko a jazz dobrodružství improvizace. Staňte se mezi 29. květnem a 26. červnem naslouchajícími cestovateli nebo cestujícími posluchači! Dramaturgie 15. ročníku Jazz a barokní hudba světy mezi kterými leží staletí, ale jejichž řeč přesto promlouvá v překvapivě mnoha ohledech společnými slovy. Když poplujeme proti proudu času ke kořenům evropské hudební kultury, zjistíme, že čím více se vzdalujeme břehům 21. století, tím méně informací o způsobu provádění hudby se nám dostává, a čím je hudba starší, tím jednodušší a víceznačnější je její zápis. Zatímco skladatelé současnosti předkládají interpretům zpravidla do posledního detailu vypracované partitury, tvůrci minulých staletí s důvěrou vkládali znějící podobu svých děl do rukou interpreta a ponechávali mu svobodu i zodpovědnost spolutvůrce. Invence, fantazie a schopnost improvizace vycházející ze vzdělání a řemeslného umu hudebníka byly v minulých staletích nedílnou součástí procesu vzniku hudebního díla, jehož završení se událo nikoliv v okamžiku poslední korektury partitury autorem, ale teprve v okamžiku živého provedení. Že je improvizace u jazzu jeho nejzákladnější součástí, je obecně známý fakt. Kolik paralel však nalézáme mezi jazzem a interpretační praxí barokní i předbarokní hudby, je na jednu stranu překvapivé, při bližším pohledu však logické. Potřeba vyjádřit emoce slovem v blues nebo v italské monodii začátku 17. století, touha po pohybu nacházející svůj odraz v hudbě swingové éry či francouzských tancích doby baroka nebo invence improvizujícího instrumentalisty ať již to byl nepřekonatelný Johann Sebastian Bach na varhanách Svatotomášského kostela v Lipsku nebo bezejmenný černý Američan vytrubující na trumpetu kdesi na předměstí New Orleans to vše jsou příklady projevu svobodné lidské kreativity, která v řeči tónů nacházela svůj nejpřirozenější prostředek realizace. A tak když se na sklonku 19. století v době jazzové prehistorie rodilo v jižních státech USA blues, zcela jistě nikdo z tamních afroameričanů nic netušil o barokních variačních formách a W. C. Handy jistě nehledal pro své Saint Louis Blues inspiraci ve variacích La Follia, jejichž harmonické schéma prostupuje evropskou hudbou od sklonku 15. století až do pozdního baroka. Řeč hudby se proměňovala v závislosti na epoše a regionu, ve kterém vznikla, a s ohledem na společenskou situaci, ve které zazněla. Základní principy, na nichž stojí hudba komunikující s posluchačem, však zůstávají po staletí stejné a její tvůrci se k jejím kořenům vždy intuitivně navraceli. V dramaturgii festivalu Concentus Moraviae 2010, na níž spolupracujeme s jazzmanem Jaromírem Honzákem, se chceme zaměřit především na aspekty spojující jazz s barokní a předbarokní hudbou jako je improvizace, společné inspirační zdroje v případě taneční hudby nebo u hudby iberského poloostrova a karibského jazzu. Festival by měl být i platformou pro setkávání hudebníků obou žánrů a být podnětem pro vznik nových, žánrové hranice přesahujících projektů. Věříme, že swingující baroko a kontrapunktující jazz přinesou návštěvníkům koncertů mnoho radosti a umožní náhled do světa obou žánrů odhalující krásy staré hudby a jazzu v novém světle. Václav Luks V rámci festivalu se uskuteční v pátek 4. června 2010 jazzový koncert v Tanečním sále valtického zámku. Začátek je v hod. Vystoupí: Giovanni Mirabassi - klavír Flavio Boltro trubka Vstupenky již jsou v předprodeji v TIC Valtice, nám. Svobody 4, tel Plné vstupné: 250 Kč (zakoupené do za 200 Kč) Student / důchodce: 150 Kč Doporučujeme zakoupit si vstupenky včas - kapacita míst je omezená! G. Mirabassi F. Boltro Zvýhodněné vstupenky na Concentus Moraviae pro festivalová města! Na každou vstupenku za plnou cenu zakoupenou v městském předprodeji do bude poskytnuta sleva 50 Kč. Tato sleva se nevztahuje na zlevněné vstupenky (studenti, důchodci). Kdo má zájem navštívit více koncertů, má možnost si zakoupit výrazně cenově zvýhodněnou festivalovou permanentku na pět a více koncertů dle vlastního výběru a ušetří tak 40% z původní ceny 8

9 1 V SOLÁRNÍCH SYSTÉMECH SOLAR POWER CZ, s.r.o., Biskupský Dvùr 2095/8, Praha An ti ka restaurování a kon zer vo vá ní sta ro žit nos tí Solární systémy pro pøípravu teplé vody a pøitápìní Sestavy obsahují kompletní solární okruh vèetnì zásobníku teplé vody o objemu 300 litrù Varhany královský nástroj V minulém čísle Zpravodaje mne zaujal článek Duchovní hudba ve Valticích. Zde velice pěkně popisuje liturgickou a duchovní hudbu ve Valticích paní Lada Rakovská. V závěru článku uvádí některá jména varhaníků, kteří se vystřídali za varhanními pulty ve Valticích. Byla jich velká řádka, ale pan ing. Roman Moslem hrál jen v Úvalech a paní Pospíšilová ve Valticích nikdy nehrála. Ale píši to proto, že chci upozornit na chlapce, který hraje nyní na varhany v obou kostelech ve Valticích. Jmenuje se Jan Kreutzer. Tento chlapec začal hrát v kostele na varhany ve 12-ti letech. Dnes je to student Gymnázia Břeclav. Za těch 5 až 6 roků odvedl velký kus práce. Je docela jiné si zahrát na klavír pro svoje potěšení a jiné hrát liturgii a duchovní hudbu, vést zpěv věřících v prostorách farního kostela Nanebevzetí P. Marie. A toto on svou houževnatostí, nadšením a láskou k hudbě dokázal. Chlapci v jeho letech mají docela jiné zájmy a zábavu, ale on se nenechal odradit. Pomocí a radou mu je pan Otto Novák, emeritní varhaník v katedrále sv. Víta v Praze. Snad za všechny věřící mohu poděkovat Jendovi a přát mu na přímluvu sv. Cecílie, patronky varhaníků a hudebníků, aby vytrval a stále se zdokonaloval. Díky a hodně úspěchů. Anna Košíčková Počítače, internet Funkèní schéma TOP300ECO ohøev teplé vody + pøitápìní Funkèní schéma TUV300ECO ohøev teplé vody Koncerty Děkuji tímto panu Menšíkovi a všem, kteří mu pomáhají. Jen je škoda, že letos začaly koncerty tak nešťastně, oba skoro ve stejnou hodinu. Děti ze ZUŠ měly koncert v 17:00 hod. a koncert věnovaný památce rodáku z Valtic, panu Johanesi Matthiasi Spengrovi, virtuózi na kontrabas a hudebnímu skladateli, začínal v 18:00 hod. Bylo mi líto, že jsem všechny děti neviděla, protože hrají úžasně. Je také škoda, že se ve Valticích nenajde nikdo, kdo by paní Jíchové pomohl přemístit klavír někam do větších prostor, kde by se všichni vešli a mohli slyšet všechny děti. V roce 2009 bylo opravdu hodně koncertů. Bylo mi líto děvčat z Ameriky, které hrály krásně, bohužel účast lidí byla malá. Na pana Svěceného už byl kostel plný do posledního místečka. I ostatní koncerty navštívilo dost lidí. Krásnou tečku za všemi koncerty udělal pan Martino Hammerk Bortolotti z Rakouska a paní Tabalová flétna, paní Králová klavír. Ale tu opravdu nejkrásnější tečku za všemi těmi nádhernými koncerty udělaly děti z Valtic a Hlohovce. Valtičánek pod vedením paní Jíchové a Borověnka pod vedením paní Suchomelové, paní Machálkové a paní Štěpánkové. Děkuji všem za nádherné zážitky. Eva Hřibová STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: Celkové náklady po odpoètu dotace v systému TUV budou asi ,-, v pøípadì TUV a topení asi ,-, Pøi èásteèné svépomoci lze pøedpokládat u TUV náklad zákazníka již od ,-Kè. Spoleènost SOLAR POWER pùsobí na trhu v dodávkách solárních zaøízení již 10 let, dováží a instaluje rakouské komponenty pøedevším firmy SONNENKRAFT. Obchodní zástupce Platnost akce do nebo do vyprodání zásob. Zmìna ceny vyhrazena. Více informací na: Ing. Josef Pecha Mob Mob Velikonoční sklepy Již potřetí Valtice nabídly svým občanů i turistům otevřené vinné sklepy. Zvyšující návštěvnost potvrzuje, že o tuto velikonoční akci je zájem. Zájem je nejen o vzorky vína, ale i o doprovodné akce jakými je velikonoční jarmark, vystoupení Borověnky a Valtické krojované společnosti, která každoročně nejenže probouzí Hroznovou kozu, ale slavnostně otevře svátky jara, kterými Velikonoce nesporně jsou. Musím také konstatovat, že i přes stavební práce, které na náměstí probíhají, bylo náměstí díky našim dětem krásně vyzdobené a obrázky dotvořily celou akci po estetické stránce. Slavnost však vrcholila až ve 14 hodin otevřením sklepů a ochutnávkou vín. 9

10 Některá vinařství jsou tak trochu z ruky a tak si někteří přivezou za tímto účelem jízdní kola, ale mnozí jdou i pěšky. A tak jsem se zeptala degustátorů směřujících do valtické průmyslové zóny: Nevadí vám, že vinařství MORAVÍNO je tak trochu z ruky? Vůbec, nejsme ve Valticích na otevřených sklepích poprvé a víme, že tam je kvalita a velké množství vzorků. A kdyby se nám nechtělo pak pěšky zpět, tak využijeme taxi služby. Je pravda, že den se vyvedl, slunce svítilo jako by chtělo dohnat svůj letošní pozdní příchod a celou cestu se nám otvíralo nádherné panorama mikulovského zámku, Svatého kopečku a celé té překrásné dominanty Pálavy. Ve vinařství pana Budína bylo velmi živo a plně obsazeno. Postávali jsme s pohárkem v ruce a vychutnávali svůj první vzorek a pozorovali kmitání obsluhujících žen, které se ani na chvíli nezastavily. Ale ani pan majitel ing. Luděk Budín se na chvíli nezastavil a nakonec podlehl přání svých hostů, aby je provedl svým vinařstvím. Podařilo se mi jej doslova odchytnout na pár slov. Pane Budíne, jak jste spokojený s letošní organizací a dnešní návštěvností? Návštěvnost i když dnešní otevření zdaleka nekončí je velmi dobrá. Škoda, že město nemůže přispět aspoň padesáti procenty na hudbu, bylo by to ještě zajímavější a atraktivnější. Zdaleka to pro mne není akce zisková. Když spočítám jen to, co manželka připravila na občerstvení hostů, tak zisk tam žádný nebude. Víte, já to spíš beru jako reklamní akci. Návštěvníci chtějí nejen víno ochutnat, ale chtějí vidět, jak se víno u nás vyrábí. Dnes už jsem provázel naším vinařstvím třikrát a mohu říct, že s takovým zájmem o výrobu vína jsem opravdu nepočítal. Den se chýlí pomalu ke svému konci. Myslím, že vinaři moli být letos spokojení, protože od sklípku ke sklípku proudily skupiny zájemců dychtivých ochutnat, jak je kvalitní víno ve dvanácti nabízených sklepích. Restaurace byly přeplněné a všude bylo rušno. Všichni byli spokojení a tak zbývá jen poděkovat všem pořadatelům za krásnou akci. Lada Rakovská Významné osobnosti našeho města Karel Jašík ( ) Právě v letošním roce 12. května uplyne od úmrtí valtického šlechtitele a ovocnáře Karla Jašíka 15 let. Při této příležitosti mi dovolte zaslouženou vzpomínku na jeho život i šlechtitelské dílo. Karel Jašík se narodil se na malém vodním mlýně v Loukově u Bystřice pod Hostýnem. Již jako desetiletý chlapec uměl roubovat a měl malou ovocnou školku, ve které si vysazoval jádra jabloní, množil podnože a štěpoval. A jak to všechno začalo? Úplně jednoduše. Měl rád přírodu a miloval botaniku. Se zalíbeními četl životopisy světoznámých botaniků jako byli Mendel, Mičurin a Burbank. Obdivoval jejich znalosti, systematičnost a pracovitost a pro svůj život si zvolil stejnou cestu, cestu šlechtitele. V šestnácti letech už měl pěknou pomologickou sbírku čtyř set odrůd jabloní. Pustil se i do pokusů získat lepší odrůdy. Po dokončení měšťanky se vyučil mlynářem na rodném mlýně, v roce 1935 složil tovaryšské zkoušky a pak začal navštěvovat Státní mlynářskou školu. V roce 1942 se oženil s Marií Dubjákovou a v roce 1945 se již s třemi dětmi přistěhoval do Dolní Vrážné, kde se stal národním správce vodního mlýna a kde později začal i samostatně hospodařit. Po politických změnách v roce 1948 celé svoje hospodářství věnoval JZD a sám přešel do Státního zemědělského výzkumu v Hladkých Životicích. Zapálení pro šlechtění jej přivedlo ke studijnímu pobytu v Rusku. Po návratu založil na Velehradě novou ovocnářskou stanici, zaměřenou na šlechtění bobulovin a jahod. V roce 1952 dostal šlechtitelský úkol, aby se zabýval některými z divoce rostoucích, dosud nevyužívaných ovocných druhů s cílem zlepšit jejich vlastnosti a pokusil se vyšlechtit odrůdy vhodné k pěstování. Prováděl také šlechtitelské práce s meruzalkou i s kdoulemi. Šlechtitelskou stanici ve Velehradu vedl několik let a v šedesátých letech se přestěhoval nejen se svou početnou rodinou, ale i s některými rozpracovanými pokusy do Valtic. Začal pracovat ve valtické šlechtitelské stanici, kde Dr. Ing. Karel Kuba prováděl rozsáhlou šlechtitelskou práci, zaměřenou na šlechtění teplomilného ovoce. V roce 1962 převzal pan Jašík vedení tohoto šlechtění a v roce 1964 se dostavily první úspěchy. Připomenu jen některé jeho nové odrůdy broskví jako byly Moravia, Gracia, Diana, Krasava nebo meruňka VA 1 A Karola. Úspěch slavila i selekce ořešáků v odrůdách Apollo, Jupiter a další. Kdysi pro časopis Květy Karel Jašík řekl: Křížil jsem některé vhodné botanické druhy, vybíral z kříženců ty nejnadanější, znovu je křížil a selektoval, až se mi podařilo získat hybridy s dobrými vlastnostmi. Ing. Ivan Oukropec, valtický odborník v tomto oboru, uvedl kdysi v medailonku o životě Karla Jašíka: Jeho práce předstihla v evropském měřítku svou dobu. Španělé nebo Italové přišli s podobnými podnožemi později. Ne vždy byl Karel Jašík se svými kříženci spokojen. Viděl na nich vady a tak pokračoval dál na svých pokusech. Cesta šlechtitele pana Jašíka nebyla lehká, měl mnoho oponentů, kteří jej nazývali tvrdou moravskou palicí. Nevzdal to však a cestou pokusů a omylů se dostal nakonec k úspěchům. Své zkušenosti a poznatky předával laikům i šlechtitelským odborníkům. Valtice se díky němu staly cílem mnohých zahrádkářů. Svou práci šlechtitele však nestihl úplně dokončit, protože přišla nemoc, která omezila jeho aktivní šlechtitelskou činnost a vedla k jeho úmrtí 12.května Právem ho řadíme mezi významné valtické osobnosti. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek

11 VALTICE A LIECHTENSTEINOVÉ IV. Valtice a Liechtensteinové od 19. do poloviny 20. století V roce 1908 (1.července) nechal kníže Jan II. postavit novou nemocnici na Modřínové ulici u příležitosti 50. výročí jeho vládnutí, kterou věnoval městu. Podle této události se nemocnici také říkalo Jubilejní nebo Městská jubilejní. Oba názvy se vžily. Jako samostatná nemocnice existovala do roku V roce 1931 byla vybudována další část nemocnice Milosrdných bratří nový trakt, který navazuje na nemocnici postavenou knížetem Janem II. v roce Nová je tedy ta část, kde je současný vchod do nemocnice. V roce 1933 přichází do Valtic nově zvolený převor Petronius Válek, který přebírá Městskou nemocnici pod správu Milosrdných bratří na základě usnesení zastupitelstva ze dne , takže nemocnice Milosrdných bratří má nyní k dispozici více jak 250 lůžek. Městská nemocnice byla podle potřeby několikrát přestavěna až na plícní oddělení, které bylo v překrásném prostředí modřínů a lip. Plícní oddělení fungovalo až do doby, kdy bylo znovu přestavěno na současný Domov s pečovatelskou službou. Jedna dominanta tam zůstala původní bývalý hlavní vchod do budovy, který se bohužel dnes už nepoužívá. Dominantou tohoto vchodu je původní schodiště a na obou stranách stěny je pamětní deska z mramoru s textem v němčině. Při čtení tohoto textu a krásného původního vstupu na vás dýchne historie vzniku této stavby. Ač byla původní stavba několikrát přestavěna, je nutno snad poděkovat těm, kteří s velkým citem ponechali původní část budovy impozantní vstup a schodiště, které je zdobeno mramorovými deskami a písmem ve zlatě s tímto textem: Originál: SEINE DURCHLAUCHT DER RE- GIERENTE FŰRST JOHANN II. VON UND ZU LIECHTENSTEIN ANLÄSSLICH HŐCHST SE- INES 50. JÄHRIGEN REGIRENS JUBILÄUMS DER STADTGEMEINDE FELDSBERG ZUM WOHLE DER ARMEN KRANKEN MCMVIII. (Volný překlad: Jeho jasnost vládnoucí kníže Jan II. z Liechtensteina u příležitosti nejvyšší jeho 50.výročí jubilea vlády Městu Valtice pro blaho chudých nemocných MCMVIII) Uvedený text je na levé straně vchodu, na pravé straně je následující text: ZUR ZEIT DER ERRICHTUNG DIESES NACH DEN PLÄNEN DES HERREN FRANZ FLORIAN ZIWIL INGENEUR und OBER INSPEKTOR DER K.K. NORDBAHN IN WIEN ERBAUTEN KRANKENHAUS WAR DIE STADT FELD- SBERG DUR DEM BŰRGERMEIS- TER KARL HAUSSNER DIE GEMEINDE RÄTE: EDUARD KREUZIG, LEOPOLD WEISS (senior), JOHANN LAM- MEL, FRANZ GERENSSER, JOHANN SWO- BODA, DER FŰRSTLICHE BEVALMÄCHTI- GEN FRANZ SKALA. DIE GEMEIDE BEIRÄTE: FRANZ AUST, ER- NEST DOBERA, LEOPOLD GUBERT, JOHANN FEITL, JAKOB HERZIG, MATHIAS KATZER, IGNAZ KLEMENT, MATHIAS KOMAREK, JO- SEF LEINBACH, FRANZ MAHR, MUDRICH FRANZ, FRANZ PRILLINGER, JOHANN WEI- LAND, JOSEF WEILAND, MATHIAS NISTLER, IGNAZ NISTLER MARTIN NEUBAUER UND SOHN SOHN UND JOHANN NOWAK BAUUNTER- NEMHMER. Na pravé straně stěny je výše uvedený text v tomto volném překladu: Stavba byla postavena podle plánů pana Františka Floriana civilní inženýr a vrchní inspektor c.k. Severní dráhy ve Vídni. Nemocnice byla postavena v době, kdy byl ve Valticích starostou Karel Haussner a uvedený radní a knížecí plnozmocněnec František Skála. Dále jsou na pamětní desce uvedení poradci (poradní sbor). Pamětní deska v závěru uvádí stavitele (podnikatele) Martin Neubauer a syn a Jan Nowak. Vyčistěním studen v Hintrtálech v roce 1879 a výměnou některých vadných částí potrubí, ale hlavně dokončením nového přívodu vody do města v roce 1901 ze Steinerbrunnu, mělo město v té době vody relativně dostatek. Schválně říkám relativně, protože napojení některých domů na městský vodovod bylo spíše výjimkou. Více se využívaly studny v domech či na ulici. Na základě těchto skutečností mohlo městské zastupitelstvo rozhodnout o postavení městských lázní a bazénu v Haussnerově ulici (po roce 1945 ulice Lázeňská). Projekt vypracoval nám již dobře známý, nyní již stavební rada, František Florian (projektant Jubielní nemocnice), kterého zajistil kníže Jan ll. s příspěvkem Kč. Rovněž spořitelna věnovala stejnou částku. V roce 1912 byly lázně a bazén předány do užívání a využívaly se i během 2. světové války a ještě několik let po ní, zejména koupaliště. Jako školák si pamatuji, že jsem občas dostal několik feniků, abych se pořádně vykoupal a podivoval jsem se, jak je možné, že z jednoho kohoutku teče teplá i studená voda. Koupání doma na Genži bylo pro celou rodinu téměř půldenní záležitost, nahřát několik pařáků vody a pak se vykoupat (spíše pořádně vydrhnout) v dřevěném škopku. Vodovod z Hintrtálů se ještě krátce využíval po roce V blízkosti, kde je dnes postaven Penzion Moravská Oáza, se potrubí poškodilo a už se nenašel nikdo, kdo by ho opravil. Vytékající voda tam vytvořila malý rybník, který sloužil jako brodiště pro kachny a husy z celého okolí. Letitá vrba, která tam stojí dodnes, připomíná místo, kudy vedl vodovod. Těsně před započetím 1. světové války rozhodlo město o postavení městské elektrárny v blízkostí lázní. Na tuto akci si obec musela vzít půjčku ve výši Kč. 15. ledna 1915 byla za velmi těžkých válečných okolností dokončena včetně potřebných rozvodů. Jen malé srovnání jestliže veřejné osvětlení města mělo v roce petrolejových lamp, po dokončení elektrárny již bylo ve městě 118 lamp. Město vlastnilo elektrárnu až do roku 1934, kdy ji předalo Západomoravským elektrárnám, včetně všech dluhů a majetků. Západomoravské elektrárny zaručily městu dodávku elektřiny podle potřeby. V roce 1914 byla ve Sklepní ulici postavena kašna, na kterou byla přemístěna Neptunova socha z kašny za farním kostelem, kte- rá se před časem záhadně ztratila. Radnice mlčí, jako kdyby se nic nestalo. Městská policie, která měsíčně ve Zpravodaji vydává zprávy o své skromné činnosti, chce navodit dojem, že ví o každé kupce nepořádku ve městě (kromě některých ulic) nebo nepravostí, které se ve městě dějí, jen to zmizení kašny za kostelem jí jaksi uniklo. A fara rovněž mlčí, jako by se jí to netýkalo. Jen muzejní spolek se nahlas ozval, ale zřejmě jeho hlas nepronikl až k zodpovědným uším nebo ty uši ho slyšet nechtěly. Kdo by se rozčiloval nad nějakou zmizelou historickou kašnou, když máme miliony na úpravu náměstí a když v době postavení oné nešťastné kašny začalo světu hrozit smrtelné nebezpečí 1. světové války. A my, mlčící většina, to jest občané, bychom rovněž rádi slyšeli, kdo je za to zodpovědný. Smrtelné nebezpečí skutečně hrozilo, poněvadž výstřely 28. června 1914 v Sarajevu ukončily život nástupce na císařský trůn, Františka Ferdinanda a jeho manželky. Dlouhé desetiletí rozvoje města, jak jsem ve svém vyprávění uváděl, prakticky skončilo. Již. 31. července je vyhlášena všeobecná mobilizace Mým národům takže válka je již neodvratná. A již 2. srpna pochodovalo 200 mužů z Valtic na Staré nádraží, kde se s nimi rozloučil starosta města Karel Haussner. Jeho řeč na rozloučenou byla plná vlasteneckých slov s nadějí na brzké ukončení války. Bohužel, jeho slova nebyla však pravdivá. Ihned byly zavedeny potravinové lístky a již 13. září 1914 přijel do Valtic první lazaretní vlak, který přivezl 85 raněných 60 bylo umístěno v nemocnici Milosrdných bratří a dalších 25 v Městské nemocnici. Bohužel, to byl jenom začátek. Do konce roku 1914 přijelo v pěti transportech do valtických nemocnic 276 raněných. Museli narukovat i starší ročníky, jimž bylo kolem 50-ti let. 21. listopadu 1916 umírá František Josef I. Ve farním kostele se konala smuteční mše a celé město bylo zahaleno smutečními prapory a všechny zvony vyzváněly po dobu 3 dnů. Na místo císaře ihned nastupuje nový císař Karel I. a jeho manželka Zita. V knize Jiřího Pernese, Habsburkové bez trůnu, str. 207, se píše, že večer před smrtí měl František Josef I. říci arcivévodkyni Zitě: Převzal jsem trůn v těžké době a přenechávám jej ještě v těžší. Jeho slova přesně vystihují situaci. Jestliže valtické zvony zvonily císaři v roce 1916 po dobu tří dnů, pak zvonily po celý den naposled. Dva zvony z farního a dva zvony z klášterního kostela byly sundány pro válečné potřeby, které však již rakousko-uherskou monarchii nezachránily. Starosta Karel Haussner, který sliboval brzký konec války, se ho ani nedočkal. Zemřel ve věku 74 let a jeho syn 11

12 Oskar následkem válečného zranění o rok později. Oba jsou pochováni na valtickém hřbitově na jižní straně. Koncem října 1918 skončila 1. světová válka, nejkrutější válka všech dob. Skončila nejen porážkou monarchie, ale i jejím úplným rozpadem. V této válce bojovalo proti sobě 70 milionů vojáků, 9,5 mil. vojáků padlo, 20 mil. bylo zraněno, 3,5 mil. zmrzačeno a 7 mil. padlo do zajetí. Rakousko-Uhersko válku prohrálo. Dne 3. listopadu 1918 podepsalo kapitulaci a císař Karel I. musel odstoupit. V knize Stefana Zweiga (rakouský spisovatel ), Svět včerejška, se dočteme, že se císař po podepsání kapitulace obrátil na naše vznikající představitele československého státu s žádostí o dovolení usadit se s rodinou na svých statcích, konkrétně v Brandýse nad Labem na svém zámku. Občané města s tím dokonce souhlasili (velmi rychle zapomněli na hrůzy války), ovšem podle článku 208 Saint-Germainské smlouvy, uzavřené v Saint Germain u Paříže, připadl veškerý majetek Habsburků novým státům, takže jeho žádost byla odmítnuta. Švýcarsko mu potom nabídlo azyl, kde se znova snažil dostat na trůn, aspoň ten maďarský. Tam byl rovněž odmítnut. První světová válka přinesla Evropě, kromě nových politických poměrů a států, jen hlad, nemoci a bídu. Miliony lidí tehdy podlehly epidemii španělské chřipky, která si své oběti vybírala jak mezi chudými, tak i mezi bohatými. Onemocněl jí i poslední císař Karel I. a brzy zemřel. Ing. Vilém Komoň Pokračování příště: IV. Valtice a Liechtensteinové od 19. do poloviny 20. století - konec. Perly kniha na pokračování... Ortel Sourozenci Daňovi o sobě navzájem věděli. Telefonovali si, psali dopisy a navštěvovali se. Ne příliš často, ale byli ve vzájemném kontaktu a podávali si zprávy o těch, se kterými se kdo z nich setkal. U Verony v Káňově dokonce v jednom období bydlel mladší bratr Ondřej s manželkou Květou až do té doby, než jim byl přidělen byt. Dvě sestry se usadily v nedalekém Ratířově. Nejstarší Marie měla tři dcery a všechny vystudovaly střední školy. Květa pracovala v bance, Eva ve školství jako vychovatelka a nejmladší Anička se stala úřednicí na dopravním inspektorátu. Nejmladší z Daňových sester Luba byla novomanželka. Veronu navštěvovaly i neteře. Zejména Květa, protože pracovala v Káňově a měla k ní blízko. Verona zase občas jezdila do Ratířova. Máš nějakého partnera? Žiješ s někým? snažila se proniknout do Veronina života Luba. Nemám nikoho a nikoho nechci. Stačí mi se občas pobavit. Lásku už stejně nepotkám. Jen se neodříkej. Ani se nenaděješ a bude tu. Celý život hledám muže, který by ve mně vzbudil něco tak úžasného, jako se to podařilo Alexanderovi. Ale asi to potká člověka jen jednou za život. My máme dnes v plánu jít na taneční zábavu. Půjdeš s námi? Co říkáš? Milan by byl také rád, kdybys šla, Luba významně pohlédla na manžela. Ani nemusela. Mezi ním a Veronou panoval dobrý vztah. Jasně. Proč by ses s námi nešla pobavit? Ale já jsem s tím nepočítala a nemám nic na sebe. Přece tam nepůjdu v kalhotách. Klidně bys mohla. Není to nic tak vznešeného. Obyčejná taneční zábava. Tam bude v kalhotách každá druhá. Ale kdyby ti to vadilo, tak si vyber některé moje šaty. Postavu máme stejnou, tak o nic nejde. *** Už z dálky slyšely dechovku. S Veronou to šilo. Začala sama tančit valčík už na silnici. Když však vešli do sálu, měla kapela právě pauzu. Usadili se a švagr poručil láhev vína. Tančili, zpívali, popíjeli. Nálada byla skvělá. Vtom se ve dveřích objevil nádherný muž. Chlap v pravém slova smyslu. Veroně se podlomily nohy. Musela si sednout. Celá se rozechvěla. Co je? Co se to s ní děje? Kam kráčí ten Adonis? Ne! To není možné! Jde k jejich stolu. Šly na ni mdloby. Nemohla se vzpamatovat. Co to je? Nikdy se jí nic takového nestalo. Ani tehdy s Alexanderem. Jo, děvče, tomu se říká láska na první pohled. Nebo také zásah Amorovým šípem. Adonis se zastavil u jejich stolu a všechny zdvořile pozdravil. Luba ho Veroně představila. Ten nádherný Rom se jmenoval Petr, ale ona si pro něj hned vymyslela kouzelné jméno Džodžo. Vy jste učitelka? tázavě na ni pohlédl. I hlas má mužný. Ale proč se ptá? Určitě ví, že je učitelka, když se zná s Lubou a švagrem. Jen lehce přikývla. Nebyla schopná cokoliv vyslovit. Jste z Káňova? A ano, zakoktala. Stále se nemohla vzpamatovat. Půjdeme si zatančit? A ano. Téměř ji nesl. Měla nohy jako z olova. Při tomto zvláštním tanci se dověděla, že je ženatý a má čtyři děti. Zranilo ji to. Ne. Nesmí si s ním nic začít. To nejde. Od zkušenosti s Kamilem se zařekla, že už ani kamarádit s ženatým mužem nikdy nebude. Přece si nevykoleduje zase něco podobného. Jenomže! Nikdy neříkej nikdy! Tu přitažlivost nepřekonala. Prožívala dny jako v mrákotách. Byla to neuvěřitelná, krásná a sladká vášeň. Denně stála u okna za záclonou a čekala. Přijde Džodžo? Nepřijde? Čekala. Slíbil, že přijde. Ale nikdy si nebyl jist. Měl povinnosti k rodině. A ona čekala a čekala. Čekanka. Osud milenky. 12 Džodžo, jsem nesmírně ráda, že jsi přijel dnes, když ti to v pondělí nevyšlo, zašeptala mu po třech dnech napětí. Ani nevíš, jak mi vadilo, že za tebou nemohu jet, ale musel jsem do školy kvůli klukovi. Rodina měla přednost. Chápala to. Omlouvala ho. Bylo jí však hořko, že žije jen z toho, co na ni zbude. Ale i tak to bylo nádherné jaro. Veronika vedla předem prohraný boj. Boj s láskou. Boj s neuvěřitelnou vášní. Cítila, že se blíží konec. Od samého začátku věděla, jak takový konec bude vypadat. Snažila se ho však oddalovat. Muselo to skončit. Už se o nich začalo povídat. Už také někdo něco naznačil jeho ženě. Nechtěl ztratit rodinu. Děti byly malé a potřebovaly ho. On by nedokázal bez nich žít. Na obětní oltář položil svou lásku. Bolestný konec. Pro ni víc než pro něho. On odcházel. Ona zůstávala. Myslela, že to nepřežije. Ale i ona měla děti, které ji potřebovaly. Ještě více se na ně upnula. A také na školu. Se zlomeným srdcem a bolestí na duši musela žít dál. Musela jít dál *** Byla ochromená. Byla oslabená. Nastřádané choroby vylézaly napovrch. Přechozené chřipky, angíny, všechno trápení, všechno utrpení se slilo v jedinou bolest a ta zasáhla srdce. Zkolabovala. Její další cesta vedla do nemocnice. Procházela mnoha vyšetřeními a léčbou. Verdikt nechápala. Nechtěla pochopit. Angína pectoris. Tak co, Veroniko, jak je s tebou. Kdy se vrátíš mezi nás? ptaly se návštěvy ze školy. Nevím. Zatím mě doktor nechce pustit. Prý mám angínu pectoris. To snad není pravda. Ale ty se svou tvrdohlavostí překonáš každou nemoc. I tu pectoris. Nám už docela dost chybíš. Ani ti nenaznačili, kdy asi tak skončíš s maroděním? No, posudková mě posílá na důchodovou komisi. Možná je to tím, že už dlouho marodím. Může se placeně jenom rok. Pak se už nemocenská nedává. Možná také, že dostanu poloviční důchod. Až se dovím co a jak, dám vám vědět. Hlavně abys už byla mezi námi. Když já jsem pořád tak strašně unavená, tak moc oslabená. To je tím maroděním. Chybí ti čerstvý vzduch. A také tím, že jsi všechny nemoci přecházela. Jste hodní, že jste přišli. Mi se také moc stýská. Po dětech i po vás. *** Důchodová komise byla tříčlenná. Dva lékaři a jedna žena. Ta zastupovala sociálku. Na pokyn se Verona posadila na židli uprostřed místnosti. Všichni tři si ji prohlíželi a ona si připadala jako pod mikroskopem. Proč jste přišla, paní? Protože mě sem poslali. Kdo vás poslal? Posudková komise. No, ale vy jste si jistě žádala.

13 Nežádala. Poslali mě. Snad aspoň řeknete, co vám je. Prý mám angínu pectoris. A proto si žádáte o invalidní důchod? Když mě sem poslali, tak je to asi nutné. Otázky kladl Veroně jeden z lékařů. Vtom vstala a vstoupila do hovoru žena ze sociálky. Podívejte se, paní. Je spousta lidí, kteří s angínou pectoris pracují. Jaký vy máte důvod nepracovat? Už jsem řekla, že mě sem poslali. Nežádala jsem si o to. To víte, že bych byla raději zdravá. Angína pectoris je přece vážná choroba. To vám snad říkat nemusím. Já ještě nechci umřít. Každý na něco umře, milá paní, chladně řekla žena. No, a vy holt umřete na srdce. S tím se nedá nic dělat. Co si to dovolujete? šeptaly její bledé rty a po tvářích jí stékaly slzy. To si říkáte člověk? nabrala dech. I sílu. Ona i její hlas. Nikdy jsem nezneužívala nemocenskou. Teď však, když to potřebuji, jednáte se mnou jako se simulantem. Jako s podvodníkem. Mám dvě děti a musím je živit. Uzdravte mě a nemusíme se už nikdy vidět. Vy všichni tady byste měli mít pochopení pro nemocného člověka. Místo toho si mě dovolujete urážet? natočila se opět k ženě. Jste krutá! Styďte se. Je mi z vás špatně. Paní, běžte prosím na chviličku ven. My se potřebujeme poradit. Zavoláme vás, požádal ji jeden z lékařů. Veronika se na chodbě trochu uklidnila. Přemýšlela, jak to všechno dopadne. Když ji dají poloviční důchod, bude si vydělávat jen poloviční plat. To bude málo. Obě děti jsou na středních školách a připravují se na samostatný život. Mají první lásky. Jak to všechno dopadne? Jak to jenom zvládne? Pojďte dál, paní, vyzval Veronu lékař. Víte, naše rozhodnutí nebylo jednoduché. Angína pectoris nedovoluje vykonávat těžkou manuální práci. Ale také ne učitelskou profesi. Nemáme pro vás jiné řešení. Do školy se už nevrátíte. Bude vám přiznán plný invalidní důchod. Cože? Znamená to, že už nebudu učit? Ne. Už nikdy nebudu učit? Ne. Znamená to, že už nikdy nebudu zdravá? Angínu pectoris nelze vyléčit. Máte přiznán plný invalidní důchod. Veronika se vymotala ze dveří zcela zmatená. Jakže to řekli? Už nikdy se nevyléčí? Už nikdy nebude učit? S tím přece nemůže zůstat sama. O tom si musí s někým popovídat. Ale s kým? Zavolá do školy. Musí to oznámit. Ahoj, Veroniko! Ahoj! odpověděla a vůbec nevnímala komu. No, co je? Veroniko? Stalo se ti něco? Ach, Marto, to jsi ty? Vůbec jsem tě nepoznala. Byla jsem úplně mimo. Na důcho- dové komisi mi řekli, že už nebudu učit. Dovedeš to pochopit? Přiznali mi plný invalidní důchod. I peněz bude málo? Jak já to všechno zvládnu? Pojď, zajdeme do cukrárny a všechno mi povíš. Ne, Marto, já teď musím domů. Musím to říct svým dětem. Pokud chceš, pojď se mnou. Já budu jenom ráda, že si o tom mohu s někým popovídat. Myslela jsem, že mám všechny ty strasti za sebou. Ale nemám. Už se to na mě zase hrne. Nezoufej, Veroniko! Vždycky je nějaká naděje. Když ale mně je 43 let a už půjdu do důchodu. To je hrozné. Ještě bych měla více jak dvacet let učit. S tím se nikdy nevyrovnám. Dá se přece dělat i něco jiného. Nevzdávej se! utěšovala kamarádku Marta a v duchu bleskově zhodnotila svůj život. Také nebyl snadný, ale byla zdravá. Táňa Tichá příště: Ještě není vše ztraceno... Bylo, nebylo... Pohádka o lásce Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka: dobrá nálada, smutek, vědění, a kromě ostatních různých pocitů i láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila pak láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se: Bohatství, můžeš mě vzít s sebou? Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo. Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: Pýcho, můžeš mě vzít s sebou? Já tě, lásko, nemůžu vzít, odpověděla pýcha, tady je všechno perfektní. Mohla by si poškodit mou loď. Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem: Smutku, prosím, vezmi mě s sebou. Ach lásko, řekl smutek, já jsem tak smutný, že musím zůstat sám. Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá. Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata MVDr. Jiří Krabička Zámecké nám. 8, Břeclav Ordinační hodiny: Po-Pá Najednou řekl nějaký hlas: Pojď lásko, já tě vezmu. Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění: Vědění, můžeš mi říct, kdo mi to pomohl? To byl čas, odpovědělo vědění. Čas? Proč mi pomohl čas? A vědění odpovědělo: Protože jen čas ví, jak důležitá je láska v životě. Když jde žena spát Rodiče se dívali na televizi a pak matka řekla: Je už pozdě, jsem unavená, půjdu spát! A odešla do kuchyně udělat dětem svačinu na zítřejší výlet. Pak vytáhla maso z mrazáku na zítřejší večeři, zkontrolovala, kolik müsli je v zásobníku, dosypala pepř a sůl do solničky, připravila kávu do kávovaru na ráno. Následně dala vyprané prádlo do sušičky, do pračky dala další várku prádla, vyžehlila manželovu košili a přišila knoflík, uklidila ze stolu hru, kterou děti dohrály, dala na místo telefonní seznam, zalila kytky, vynesla odpadkový koš a pověsila mokrý ručník na sušák. Pak si zívla, protáhla se a odcházela do ložnice. Cestou se zastavila u psacího stolu a napsala na lístek vzkaz pro učitele. Odpočítala nějaké peníze dětem na výlet a vytáhla učebnici schovanou pod křeslem. Napsala na lístek seznam, co má zítra nakoupit v potravinách, aby na to práci nezapomněla, a položila si ho vedle kabelky. Pak se odlíčila pleťovým mlékem tři v jednom, natřela se výživným nočním krémem proti vráskám a vyčistila si zuby. Otec zavolal: Myslel jsem si, že jsi šla do postele!? Právě jdu! odpověděla. A nalila psovi do misky vodu, pustila kočku ven a zkontrolovala dveře, jsou-li zamčené. Nahlédla do pokoje každého dítěte a políbila je na dobrou noc. Poklidila jejich po zemi poházené oblečení, špinavé ponožky odnesla do koše, vypnula počítač a pozhasínala noční lampičky. V ložnici si nastavila budík, nachystala si oblečení na zítřek, dopsala na lístek 6 nejdůležitějších věcí, které musí zítra zařídit. Lehla si do postele a vzpomínala, jestli splnila vše, co měla na dnešek naplánované. Ve stejné chvíli otec vypnul televizi, řekl, že jde spát a to taky bezmyšlenkovitě provedl. Zdá se vám něco zvláštního v tomhle příběhu? Uvažujete, proč statisticky ženy žijí déle? Protože jsou naprogramovány na dlouhý proces! Nemůžou umřít dřív, protože mají přece ještě tolik práce... a k tomu jsem si vzpomněla na jeden hezký vtip: Muž má choutky, svléká se a ptá se manželky: Co tě nejvíc vzrušuje - moje pěkná tvář nebo moje sexy tělo...? Manželka si ho prohlíží odshora dolů a pak říká: Tvůj smysl pro humor!

14 Maminka Když maminka jednoho dne večer chystala večeři, přišel za ní do kuchyně jedenáctiletý syn s lístkem v ruce. S podivně strohým výrazem jí ho podal. Maminka si osušila ruce o zástěru a pomalu četla: Vyplení záhonku: 20 Kč Úklid pokojíku: 50 Kč Nákup: 10 Kč Hlídání sestřičky /3x/: 90 Kč Dvě jedničky: 50 Kč Každodenní vynášení odpadků: 30 Kč Celkem: 250 Kč Maminka se na chlapce něžně podívala. Vzala propisku a na druhou stranu lístku napsala: Devět měsíců nošení pod srdcem: 0 Kč Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný: 0 Kč Všechna pomazlení, když ti bylo smutno: 0 Kč Všechny osušené slzy: 0 Kč Všechny věci, kterým jsem tě každý den učila: 0 Kč Všechny snídaně, obědy, večeře a svačiny: 0 Kč Každodenní péče: 0 Kč Celkem: 0 Kč. S úsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a pod svůj účet napsal: Vyrovnáno. Pak maminku objal a dlouho se k ní tiskl. Pozor, když se v osobních a rodinných vztazích začne počítat, je konec všemu. Láska je buď zdarma nebo není vůbec. Moje zlatá maminka Moje maminka mě naučila spoustě důležitých věcí, mimo jiné: 1. Ocenit odvedenou práci: Jestli se hodláte zabít, udělejte to laskavě venku, právě jsem uklidila! 2. Náboženství: Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů! 3. Logice: Proč? No protože jsem to přece řekla! 4. Předvídavosti: Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká nehoda. 5. Ironii: Ještě chvíli mi tu breč a já ti k tomu dám opravdu pádný důvod! 6. Že nic není nemožné: Zavři pusu a sněz tu polívku! 7. Ohebnosti: Podívej se na tu špínu, co máš na zádech! 8. Vytrvalosti: Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechny ty dršťky! 9. Že život je pomíjivý: Přivedla jsem tě na tenhle svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit! 10. Závisti: Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty! Přeji všem krásný květen, plný lásky a porozumění. A doufám, že jste nikdo nezapomněl s kytičkou popřát své mamince k svátku matek. Pavlína Vlková, šéfredaktorka "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXI. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet květnové číslo, vyšlo

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 13 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 19. 10. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 13 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 19. 10. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 13 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 19. 10. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Rada města Usnesení č. 3/2009

Rada města Usnesení č. 3/2009 Rada města Usnesení č. 3/2009 z jednání rady města konaného dne 9.2.2009 Usnesení obsahuje: body č. 59-96 RM schvaluje 59) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku psacího stolu mezi Městem Blovice

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více