CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Z rozšíøené nabídky doporuèujeme:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Z rozšíøené nabídky doporuèujeme:"

Transkript

1

2 Vážení klienti, zaèínáme 19. sezonu pùsobení naší cestovní kanceláøe na trhu cestovního ruchu. Vìøíme, že si jako každý rok vyberete z naší bohaté nabídky a prožijete s námi další pøíjemnou dovolenou. Pøejeme Vám š astný výbìr a tìšíme se na Vaši návštìvu, telefonát èi . Váš kolektiv CK FOR-LINE tour. Dovolujeme si Vás upozornit, že naše CK FOR-LINE tour je øádnì pojištìna pro pøípad úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem è. 159/99 Sb. CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA SLEVY VÈASNÝ NÁKUP Všem klientùm, kteøí si do koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši: 10% SLEVA pøi zaplacení 100% z ceny 8% SLEVA pøi zaplacení 50% z ceny OBJEDNÁVKA Pøi rezervaci nebo objednání zájezdu z tohoto katalogu pøes internet získáte od nás SLEVU 3% z ceny zájezdu. Kompletní nabídku zájezdù naleznete na NOVOMANŽELSKÁ SLEVA Pro páry, které mají max 6 mìsícù od svatby do dne platby zálohy 10% SLEVA u autobusových zájezdù nebo 5% SLEVA u leteckých zájezdù. SKUPINOVÉ SLEVY Pro kolektivy a skupiny jsme letos pøipravili samostatné nabídky, které jsou cenovì zvýhodnìny. Na vyžádání Vám rádi skupinovou nabídku vytvoøíme a zašleme. DÍTÌ DOPRAVA ZDARMA Všem klientùm, kteøí si do koupí zájezd do níže uvedených lokalit s autobusovou dopravou, poskytneme dopravu tam a zpìt pro jedno dítì zdarma. Platí pro: Itálie Bibione a Chorvatsko Vodice, Drvenik V cenì zájezdu není zahrnuto pojištìní léèebných výloh a pojištìní pro pøípad storna. Pro Váš klid a pohodlí doporuèujeme využít nabídky pojiš ovny UNIQA. Nabízíme Vám druhy pojištìní: 1. Basic L3 za15 Kè/osoba/den a. Basic K3 za 8 Kè/osoba/den. pojištìní Basic L3... cena 15 Kè / os. / den pøedmìt plnìní: plnìní do maximální výše: pojištìní léèebných výloh a repatriace do zdravotnického zaøízení Kè pojištìní asistenèních služeb celková pojistná èástka (PÈ) Kè - repatriace pojištìného do celk. PÈ - repatriace tìlesných ostatkù do celk. PÈ - náklady na vyslání opatrovníka Kè - náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty Kè - náklady vzniklé zmeškáním veøejného dopravního prostøedku Kè - náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování Kè - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù Kè - zachraòovací náklady Kè - odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo busu Kè - zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému Kè pojištìní Basic K3 cena 8 Kè / os. / den pøedmìty plnìní a plnìní do maximální výše jsou shodné s pojištìním Basic L3, navíc zahrnuje: pojištìní smrti následkem úrazu Kè pojištìní trvalých následkù úrazu - PÈ Kè pojištìní odpovìdnosti za škodu na zdraví tøetí osoby - PÈ Kè pojištìní odpovìdnosti za škodu na vìci tøetí osoby - PÈ Kè pojištìní zavazadel - PÈ Kè pojištìní storna zájezdu 80% ze storno poplatkù max. však do výše PÈ Kè Pojištìní lze sjednat pro osoby bez omezení vìku. Pojištìní se vztahuje pouze na turistické cesty. Pozn. Turistická cesta je cestou, pøi které pojištìnému nehrozí zvýšené riziko a neprovozuje žádné nebezpeèné sporty. Na cestu vyjel za úèelem turistiky nebo vyjel služebnì a náplní služební cesty bude úèast na kongresech, veletrzích, jednáních s partnery nebo bìžná jednání a vyøizování. Smluvní vztah vzniká pøímo mezi pojiš ovnou a pojištìným, cestovní kanceláø funguje pouze jako zprostøedkovatel. To také znamená, že pøípadnou pojistnou událost øeší pojištìný pøímo s pojiš ovnou. Pojištìný má povinnost øídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištìní UNIQA a po návratu do ÈR oznámit pøípadnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojiš ovna a.s., odbor likvidace škod pojištìných osob, Bìlohorská 19, Praha 6. Podrobnìjší informace k pojištìní jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláøi. KATALOG ZIMA 010/011 VYJDE V MÌSÍCI ZÁØÍ 010 KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ Z rozšíøené nabídky doporuèujeme: LÁZEÒSKÉ POBYTY LETECKY ZA TEPLEM PO EVROPÌ: Mallorka, Portugalsko, Španìlsko, Kanárské ostrovy, Sardinie, Øecko, Turecko, Malta LETECKY DO EXOTICKÝCH ZEMÍ Egypt, Maroko, Tunis, Arabské Emiráty, Thajsko, Bali, Indie, Èína, Mexiko, Brazílie, Kuba, Srí Lanka, Keòa, Dominikánská Republika LETECKÉ EUROVÍKENDY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO EVROPÌ I SVÌTÌ, TUZEMSKÉ POBYTY Samostatné katalogy k tìmto zájezdùm Vám zašleme na požádání. Staèí kontaktovat naši CK a sledovat aktuální nabídky na Podrobnìjší informace k pojištìní jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláøi. Akceptujeme poukázky HolidayPASS nebo univerzální FlexiPASS!!! Možnost zakoupení dárkových poukazù v hodnotì 500 Kè, 1000 Kè, 000 Kè a 5000 Kè

3 INFORMACE O DOPRAVÌ Nástupní místo musí být uvedeno na cestovní smlouvì. V pøípadì, že se jedná o nástupní místo mimo udaná svozová místa, je nutné pøed podpisem smlouvy kontaktovat pracovníky CK pro ovìøení nástupního místa. Dopravu z nástupních míst zajiš ujeme svozovými autobusy, mikrobusy nebo osobními auty. Upozoròujeme, že trasa po území ÈR nemusí vést vždy nejkratším smìrem, trasy mohou být kombinovány, je nutné vzít na vìdomí, že svozový bus nejede pøímo z daného místa do Brna / Prahy nebo do pobytového místa. V Brnì / Praze se zpravidla pøestupuje. Svozové dopravní prostøedky nemusí pøímo navazovat na hlavní spoj do urèené destinace, a proto se mohou vyskytnout èekací doby. V pøípadì zdržení svozových dopravních prostøedkù nebo jiných komplikací si cestovní kanceláø nárokuje právo na využití linkové dopravy, kdy klientùm bude proplacena plná výše jízdného vèetnì poplatku za zavazadla po pøedložení jízdenek. Pøi nižším poètu úèastníkù (min.8 osob) má CK právo na zmìnu nástupního místa na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (pøípadnì vrácení pøíplatku nebo proplacení jízdného linkovou dopravou) Z dùvodu vytížení autobusu mùže CK spolupracovat s jinou cestovní kanceláøí. Pokud není klient pøipraven na místì odjezdu vèas, musí si zajistit transfer do Brna / Prahy sám a na vlastní náklady. Pøed odjezdem zasíláme klientùm pokyny na cestu, ve kterých bude uvedeno místo nástupu v daném svozovém mìstì. Klient si den pøed odjezdem telefonicky ovìøí v naší CK pøesný èas odjezdu (dùvodem je prodej zájezdù do poslední chvíle-až po ukonèení prodeje se uzavírá èasový harmonogram svozù). Každý úèastník má v autobusu pøedem pøidìlené místo dle zasedacího poøádku, s kterým bude seznámen pøi vstupu do autobus. Cestovní kanceláø pøihlíží na požadavky klientù, ale pøesnì požadovaná místa nemùže vždy garantovat. Z dùvodu pøetìžování autobusu a èastým kontrolám na hranicích si mùže každý úèastník zájezdu vzít s sebou 1 zavazadlo max. do 0 Kg a 1 pøíruèní zavazadlo do autobusu. V pøípadì vìtšího množství zavazadel u jednoho klienta upozoròujeme, že dopravce má právo tato zavazadla nad povolený limit odmítnout. Cestovní kanceláø ani dopravce nepøebírají odpovìdnost za ztrátu nebo pøípadnou zámìnu pøepravovaných zavazadel. Pro rozvoz klientù pøi zpáteèní cestì platí stejné organizaèní podmínky jako pro jejich svoz. Všichni úèastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát pokynù øidièù nebo technických prùvodcù. Cestovní kanceláø si vyhrazuje právo vylouèit ze zájezdu podnapilé osoby èi osoby chovající se vulgárnì vùèi ostatním osobám, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. V rámci bezpeènosti není možné pøevážet v autobuse zvíøata. Všichni úèastníci musí mít své místo (z bezpeènostních dùvodù platí i pro malé dìti).. SVOZOVÁ MÍSTA NA MORAVÌ ZDARMA: 1.trasa: Opava, Ostrava, (Èeský Tìšín,Tøinec, Karviná, Havíøov), Frýdek Místek, Nový Jièín, Hranice, Lipník nad Beèvou, Pøerov, Olomouc, Prostìjov, Vyškov, Brno.trasa: Zlín, Otrokovice, Uherské Hradištì, Brno SVOZOVÁ MÍSTA NA MORAVÌ za PØÍPLATEK 00,-Kè / osobu: Jihlava, Tøebíè, Svitavy, Litomyšl, Havlíèkùv Brod Základní nástupní místo: BRNO dále autobus pokraèuje na Mikulov ( Znojmo) SVOZOVÁ MÍSTA Z ÈECH NA VYŽÁDÁNÍ: 1.trasa: Chomutov, Most, (Louny), Teplice, Ústí nad Labem, Litomìøice, (Kladno), Praha.trasa: Liberec, Jablonec nad Nisou, (Èeská Lípa), Turnov, Mladá Boleslav, Mìlník, Praha 3.trasa: Jièín, Hradec Králové, Pardubice, Podìbrady, Praha INFORMACE K UBYTOVÁNÍ: U standardních pobytù je délka ubytování na 7 nocí od soboty do soboty, pokud není uveden jiný poèet nocí u daného pobytu. Pro ubytování v apartmánech jak v Itálii tak i v Chorvatsku platí tato typologie: MONO /3/4 osoby obývací pokoj s kuchyòským koutem, 1èi rozkládacími gauèi pro 1 èi osoby a pøípadnì palandou, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka BILO 3/4/5 osoby jedna lùžková nebo 3 lùžková ložnice, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka TRILO 4/5/6/7 osob dvì lùžkové ložnice ( v jedné mùže být patrová postel ), obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka (u typologie trilo 7 je 7.lùžko zpravidla ve formì pøistýlky rozkládacího lehátka a je umístìno buï v jedné z ložnic èi obývacím pokoji) QUADRILO 6/7/8 osob tøi lùžkové ložnice ( v nìkteré mùže být patrová postel ), obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka QUINTILO 8/9 osob ètyøi lùžkové ložnice s možností 1 pøistýlky, obývací pokoj s kuchyòským koutem, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka Info strana Info strana, obsah ITÁLIE Bibione Lignano Caorle Lido di Jesolo Rosolina Mare Rimini Milano Marittima Pesaro Numana Palmová riviéra Gargáno Kampánie Tarvisio CHORVATSKO Poreè Umag Rovinj Pula Premantura, Medulin Rabac Crikvenica, Krk Rab Pag Murter Vodice Šibenik Primošten Omiš Kaštela, Baška Voda Podgora Živogošèe Drvenik Ostrova Braè Korèula Ostrov Hvar Poznávací zájezdy Praha, jazykové kurzy Luhaèovice ITÁLIE Tarvisio Lignano Bibione Caorle Lido di Jesolo Rosolina Mare Milano Marittima Rimini Pesaro Numana Palmová riviéra Gargáno Kampánie CHORVATSKO Umag Poreè Rovinj Pula Premantura, Medulin Rabac Crikvenica, Krk Rab Pag Murter Vodice Šibenik Primošten Omiš Kaštela, Baška Voda Podgora Živogošèe Ostrov Hvar Drvenik Korèula 3

4 ITÁLIE BIBIONE z Brna 650 km, z Prahy 760 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì BIBIONE - jedno z nejoblíbenìjších italských letovisek na pobøeží Jaderského moøe mezi Terstem a Benátkami je ideálním místem urèeným k odpoèinku. Pláž je tvoøena výhradnì velmi jemným pískem a je vyhlášená zejména díky pozvolnému a bezpeènému vstupu do moøe, absolutnì ideální je pøedevším pro malé dìti, zdravotnì postižené a neplavce. Moøe je èisté a klidné, není však pøíliš vhodné pro potápìní. V Bibione najdete klidnou èást Bibione Lido del Sole a Pineda, ale i živé turistické centrum s diskotékou, restauracemi, bary a nákupní promenádou v èásti Bibione Spiaggia. 1. Horizon. Monte Carlo 3. Atollo, Biloba, Landora, Carina 4. Altan 5. Lorenzon 6. Villaggio Michelangelo / San Siro / Tivoli 7. Villaggio Lido del Sole 8. Hotel Germania 9. Hotel Venere Beach 10. restaurace Las Vegas 11. restaurace Dolce Vita * Apartmány No name nejsou uvedeny na mapì PLÁŽE: Pláže: pláž je jak veøejná, tak i soukromá, za poplatek si lze pronajmout plážový servis. Neplacené volné pláže jsou v okrajových èástích letoviska, ale ležet zdarma je povoleno i v širokém úseku mezi moøem a první øadou sluneèníkù pláží soukromých. Pro použití sluneèníkù a lehátek vlastních je pak vymezen prostor za øadami sluneèníkù placených. Pláž je každodennì udržována, k dispozici jsou sprchy a WC, høištì pro plážový volejbal a fotbal, pùjèovna vodních šlapadel i dìtské atrakce v podobì houpaèek, prolézaèek, atd. Bibione jako jedno z mála destinací má vlastní pláže pro psy. Pøi ubytování v našich apartmánech jsou psi bez pøíplatku. Cena je za týden a zahrnuje 1 sluneèník, 1 lehátko a 1 polohovací køeslo. Plážový servis si mùžete zakoupit prostøednictvím naší CK ceny viz. Tabulka. Pláž super cena SUPER CENA = v cenì ubytování v apartmánu + doprava autobusem Super cena 4 upøesnìní: ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) za pøedpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro /3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) poloha: m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) za pøedpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro /3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) na 7 nocí (sobota-sobota), doprava autobusem, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis Slevy: pøi ubytování na 14 dní sleva 1000,- Kè / osoba

5 APARTMÁNOVÝ DÙM HORIZON poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovištì (poèet míst omezen; další parkování ve vzdálenosti cca 300 m); za poplatek též tenisové kurty popis apartmánù: /5-45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka, sociální zaøízení se sprchou, balkon, trilo 6-55 m - 1 ložnice s manželskou postelí,1 ložnice se samostatnými lùžky èi 1 samostatným lùžkem a palandou, obývací pokoj s roz-kládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: zøídka TV stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) APARTMÁNOVÝ DÙM MONTE CARLO poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené venkovní èi garážové park. stání / apartmán (další v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-3 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem pro osoby (možno i typ šuplík ) a dalším rozkládacím gauèem pro osoby (možno i typ šuplík ) èi skøíòovou manželskou postelí, sociální zaøízení se sprchou, balkon, stravování: viz. apartmánový dùm Horizon APARTMÁNOVÉ DOMY ATOLLO, BILOBA, LANDORA, CARINA upøesnìní: témìø identické a témìø sousední apartmánové domy v první linii od pláže poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 50 m vybavenost a služby: výtah, zpravidla 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) - popis apartmánù: mono 3/4-0 až 5 m obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby a dalším rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ) nebo palandou, sociální zaøízení se sprchou, balkon, bilo 3/4/5-38 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem èi pøistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), samostatná kuchyòka èi kuchyòský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží je ložnice a sociální zaøízení, trilo 6-50 m - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky èi palandou, obývací pokoj s rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka èi kuchyòský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží jsou obì ložnice a sociální zaøízení stravování: viz. apartmánový dùm Horizon Atollo, Biloba, Landora, Carina, Horizon, Montecarlo mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 APARTMÁNOVÝ DÙM ALTAN V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 50 m vybavenost a služby: 1 vyhrazené kryté èi venkovní park. stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: /5-30 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon, trilo 6/7-50 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: TV, stravování: viz. apartmánový dùm Horizon Altan bilo 3 bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 7 vhodné pro skupiny vhodné pro skupiny V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické italské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis 5 HIT

6 APARTMÁNOVÝ DÙM LORENZON poloha: 350 m od pláže, 0 m do centra Bibione pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: výtah, parkování v okolí typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono 3 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) mono mono 3 Náš tip V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis VILLAGGIO MICHELANGELO / SAN SIRO upøesnìní: rozsáhlý komplex dvoupodlažních øadových vilek s nìkolika bazény (Michelangelo) a sousední menší komplex jednopodlažních a dvoupodlažních øadových vilek s jedním bazénem (San Siro) poloha: Bibione - centrum, pláž až 600 m vybavenost a služby: nìkolik rùznì velkých bazénù a dìtských bazénkù, dìtské høištì (jen Michelangelo), 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacími gauèi (možno i typ šuplík ) pro osoby èi 1 rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) a palandou, sociální zaøízení se sprchou, terasa a pøedzahrádka; apartmány jsou výhradnì ve Villaggiu San Siro, bilo 3/4/5-35 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa a pøedzahrádka, trilo 5/6/7-45 až 55 m - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky èi 1 samostatným lùžkem a palandou délky 180 cm, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa a pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží jsou obì ložnice a sociální zaøízení, quadrilo 7-55 m - pøízemí: 1 malá ložnice s 1 lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem typu šuplík pro osoby, terasa a pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou; apartmány jsou výhradnì ve Villaggiu Michelangelo vybavenost apartmánù:zøídka TV, u typologií trilo a quadrilo zpravidla též venkovní krb stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) VILLAGGIO TIVOLI upøesnìní: rozsáhlý komplex pøízemních a dvoupodlažních øadových vilek se bazény poloha: Bibione - centrum, pláž až 500 m vybavenost a služby: x bazén 0 x 10 m, x dìtský bazének, dìtské høištì, multifunkèní høištì, 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacími gauèi pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, pøedzahrádka, bilo 5-3 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem èi palandou, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení se sprchou, pøedzahrádka, trilo 6-5 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem typu šuplík pro osoby, pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù:tv, venkovní krb, zpravidla též klimatizace, TV sat. a mikrovlnná trouba stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) VILLAGGIO LIDO DEL SOLE upøesnìní: dva sousední komplexy s bazénovým areálem a dalším zázemím poloha: Bibione - Lido del Sole, pláž m vybavenost a služby: bazén,5 x 1,5 m s velkou víøivkou, lehátky a sluneèníky, dìtský bazének, dìtské høištì, animaèní programy, rozlehlá zahrada, barbecue, výtah (jen u residencí), 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování pøímo pøed areálem); za poplatek též prádelna popis apartmánù: bilo 5-45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa nebo pøedzahrádka (v ceníku oznaèení bilo 5Z) trilo 7-60 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa nebo pøedzahrádka (v ceníku oznaèení trilo 7Z) vybavenost apartmánù: klimatizace, TV sat., trezor, zøídka fén stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. 6

7 MICHELANGELO / SAN SIRO, TIVOLI, LIDO DEL SOLE mono mono 3 mono 4 bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis APARTMÁNY NO NAME DO 00 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek apartmánù v rámci øady vícepatrových domù po celém støedisku poloha: do 00 m od pláže, pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhr. parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono /3, mono 4, bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) kvalitní apartmány za výhodné ceny mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, APARTMÁNY NO NAME NAD 00 m od pláže mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo 7 nejlevnì jší ubytování v Bibione upøesnìní: nìkolik desítek apartmánù v rámci øady vícepatrových domù po celém støedisku poloha: nad 00 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené park. stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono /3, mono 4, bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN předloňská novinka s překvapivě vysokou návratností a n e b T a r v i s i o, R a v a s c l e t t o a Piancavallo se právem zařadily mezi lyžařská střediska, která nezůstávají nespravedlivě opomíjena! pro

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska Poznávací a tematické zájezdy Chorvatsko Itálie Maïarsko Polsko Slovensko Rakousko Èeská republika ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Poznávací a tematické zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Zajiš ujeme pro Vás: zájezdy do Chorvatska - na Makarskou

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 5 www.zlintourtrips.cz 1 káva - kávovary - servis Březnická 5566, ZLÍN Kompletní služby pro domácnosti firmy úřady gastro - rozvoz kávy a doplňků záruční a pozáruční servis značek

Více

C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř

C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 4 www.zlintourtrips.cz 1 Káva Kávovary Servis Tel.: 571 895 201 Mobil: 608 463 663 Kompletní služby pro rmy, ú ady, gastro - rozvoz kávy a dopl k - záru ní a pozáru ní servis zna

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství.

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. CESTOVNÍ KANCELÁŘ w w w. zlintour trips.cz 1 S M Ě N Á R N A Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. Při směnách nad 50.000 CZK individuální kurzy,

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

LÉTO 2015. Řecko Itálie Chorvatsko Slovinsko

LÉTO 2015. Řecko Itálie Chorvatsko Slovinsko LÉTO 2015 Řecko Itálie Chorvatsko Slovinsko Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni

Více

ADRIA LÉTO 2012. cestovní kancelář CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO KVARNERSKÁ RIVIÉRA TROGIRSKÁ RIVIÉRA. www.adriack.eu

ADRIA LÉTO 2012. cestovní kancelář CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO KVARNERSKÁ RIVIÉRA TROGIRSKÁ RIVIÉRA. www.adriack.eu CHORVATSKO LÉTO 2012 CHORVATSKO ADRIA cestovní kancelář CHORVATSKO Chorvatsko má tvar velké podkovy, táhnoucí se od Istrie podél Jaderského moře až téměř k Boce Kotorské. Oficiální název je Chorvatská

Více

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost prolíná s přítomností. Historická města ukrytá mezi kopci po pár kilometrech plynule přecházejí v turistická centra s mnoha obchody

Více

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE LIGNANO až 1 za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2015 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více než 300

Více

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA LÉTO 2014 Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.

Více

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66.

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66. Itálie Itálie Popis Sladká, božská, veselá, nespoutaná Země mnoha tváří, která stále přitahuje návštěvníky svými nekonečnými plážemi, jedinečnými historickými památkami a proslulou kuchyní. Severní Jadran

Více

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost prolíná s přítomností. Historická města ukrytá mezi kopci po pár kilometrech plynule přecházejí v turistická centra s mnoha obchody

Více

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz 2009 ITÁLIE CHORVATSKO Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2009 zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře

Více

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz NOVINKA - 3 DNY A 10 DNÍ U MOŘE AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz NOVINKA - 3 DNY A 10 DNÍ U MOŘE AUTOBUSOVOU DOPRAVOU 2015 CAORLE HOTELY A APARTMÁNY VŠECH CENOVÝCH KATEGORIÍ - SKUPINY - VÝLETY UBYTOVÁNÍ NA LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ - PRODLOUŽENÉ VÍKENDY NOVINKA - 3 DNY A 10 DNÍ U MOŘE AUTOBUSOVOU DOPRAVOU www.ckevasulcova.cz

Více

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz 2014 CAORLE HOTELY A APARTMÁNY VŠECH CENOVÝCH KATEGORIÍ - SKUPINY - TRANZITY UBYTOVÁNÍ NA LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V HOTELU I V APARTMÁNU - OPERY PLAVBY - CHORVATSKO - SENIOŘI 55+ www.ckevasulcova.cz PŘÍLOHA

Více

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii ITÁLIE 2015 CHORVATSKO Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden Děti zdarma Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře Nový kemp ve střední Itálii Obsah 1 Všeobecné informace o zájezdech 2 4 Itálie Lignano (stany

Více

Autobusová doprava. BAZÉN ubytovací zařízení má vlastní bazén.

Autobusová doprava. BAZÉN ubytovací zařízení má vlastní bazén. úvod autobusová doprava Úvod Autobusová doprava Vážení zákazníci, vítejte na stránkách nově připraveného katalogu LÉTO 2009 cestovní kanceláře ROS.BR s.r.o. V úvodu bychom rádi poděkovali za přízeň v sezóně

Více

Zájezdy. pobytové poznávací relaxační turistické lyžařské. www.irra.cz

Zájezdy. pobytové poznávací relaxační turistické lyžařské. www.irra.cz Zájezdy pobytové poznávací relaxační turistické lyžařské www.irra.cz 2015 Vážení klienti, již 24 let máte možnost vybrat z tištěného, ale i elektronického katalogu zájezdy do různých destinací na světě.

Více

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti,

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti, CHORVATSKO 2015 40.000 plus Milí klienti, díky vám všem cestovní kancelář Za sluncem s.r.o. v roce 2014 prodala přes 40.000 nocí pobytů v hotelích a penziónech po celém světě. To nás staví mezi nejprodávanější

Více

GARGANO CALABRIA CAMPANIA SICILIA SARDEGNA LAZIO TOSCANA LIGURIA LAGO DI GARDA

GARGANO CALABRIA CAMPANIA SICILIA SARDEGNA LAZIO TOSCANA LIGURIA LAGO DI GARDA ITÁLIE LÉTO 2012 GARGANO CALABRIA CAMPANIA SICILIA SARDEGNA LAZIO TOSCANA LIGURIA LAGO DI GARDA DOLOMITI FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO EMILIA ROMAGNA MARCHE ABRUZZO MOLISE HOTELY PRÁZDNINOVÁ STŘEDISKA RESIDENCE

Více

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 25. sezóna chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 POBYTOVÉ ZÁJEZDY JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY ZALOŽENO 1990 Spolehlivý průvodce na Vašich cestách www.campana.cz POJIŠTĚNÍ

Více

Konečně sami a daleko od lidí.

Konečně sami a daleko od lidí. Konečně sami a daleko od lidí. Cestovní pojištění UNIQA 20 1 2 jištění čky po í l a b é y n Výhod ní služb č n e t s i as Bohaté hé sjednání uc ce Jednod asisten á t i ž r t e Nepř z o P á Cestovní kancelář

Více

ČLEN ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ČLEN ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR POBYTOVÉ ZÁJEZDY Autobusová doprava Vlastní doprava Chorvatsko Itálie LÁZEŇSKÉ POBYTY LÁZEŇSKÉ POBYTY S VÝLETY Maďarsko JEDNODENNÍ ZÁJEZDY S TURISTIKOU Rakousko Německo Česká Republika JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ

Více

Chorvatsko > Itálie. 2012 Léto. Léto. Itálie Chorvatsko

Chorvatsko > Itálie. 2012 Léto. Léto. Itálie Chorvatsko > Itálie Léto 2012 Léto 2015 Itálie Úvodem «Úvodem... 2 KATALOG LÉTO 2015 ITÁLIE CHORVATSKO Kde KATALOG nás najdete? LÉTO 2012 Dámy a pánové, vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru v naši cestovní

Více

dovolená u moře 2014

dovolená u moře 2014 dovolená u moře 2014 tě 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč 5000 Kč 2 ChorVATSKO PAG... 3 CRIKVENICA, SELCE, NOVI VINODOLSKI. 4 BIOGRAD NA MORU... 5 SV. FILIP I JAKOV, PIROVAC... 6 VODICE... 7 PRIMOŠTEN, OMIŠ... 8

Více

ČLEN ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ČLEN ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR POBYTOVÉ ZÁJEZDY autobusová doprava vlastní doprava Chorvatsko Itálie LÁZEŇSKÉ POBYTY S VÝLETY Maďarsko CYKLOZÁJEZDY Rakousko Německo POBYTOVÉ ZÁJEZDY S VÝLETY Chorvatsko Itálie POZNÁVACÍ ZÁJEZDY vícedenní

Více

ITÁLIE. vlastní dopravou a autobusem 2012

ITÁLIE. vlastní dopravou a autobusem 2012 ITÁLIE vlastní dopravou a autobusem 2012 zakoupením zájezdu darujete 10 Kč na podporu sdružení Mamma HELP www.fede.cz Milí zákazníci a přátelé CK FEDE, rádi bychom Vám všem poděkovali za přízeň a důvěru,

Více