CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Z rozšíøené nabídky doporuèujeme:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Z rozšíøené nabídky doporuèujeme:"

Transkript

1

2 Vážení klienti, zaèínáme 19. sezonu pùsobení naší cestovní kanceláøe na trhu cestovního ruchu. Vìøíme, že si jako každý rok vyberete z naší bohaté nabídky a prožijete s námi další pøíjemnou dovolenou. Pøejeme Vám š astný výbìr a tìšíme se na Vaši návštìvu, telefonát èi . Váš kolektiv CK FOR-LINE tour. Dovolujeme si Vás upozornit, že naše CK FOR-LINE tour je øádnì pojištìna pro pøípad úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem è. 159/99 Sb. CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA SLEVY VÈASNÝ NÁKUP Všem klientùm, kteøí si do koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši: 10% SLEVA pøi zaplacení 100% z ceny 8% SLEVA pøi zaplacení 50% z ceny OBJEDNÁVKA Pøi rezervaci nebo objednání zájezdu z tohoto katalogu pøes internet získáte od nás SLEVU 3% z ceny zájezdu. Kompletní nabídku zájezdù naleznete na NOVOMANŽELSKÁ SLEVA Pro páry, které mají max 6 mìsícù od svatby do dne platby zálohy 10% SLEVA u autobusových zájezdù nebo 5% SLEVA u leteckých zájezdù. SKUPINOVÉ SLEVY Pro kolektivy a skupiny jsme letos pøipravili samostatné nabídky, které jsou cenovì zvýhodnìny. Na vyžádání Vám rádi skupinovou nabídku vytvoøíme a zašleme. DÍTÌ DOPRAVA ZDARMA Všem klientùm, kteøí si do koupí zájezd do níže uvedených lokalit s autobusovou dopravou, poskytneme dopravu tam a zpìt pro jedno dítì zdarma. Platí pro: Itálie Bibione a Chorvatsko Vodice, Drvenik V cenì zájezdu není zahrnuto pojištìní léèebných výloh a pojištìní pro pøípad storna. Pro Váš klid a pohodlí doporuèujeme využít nabídky pojiš ovny UNIQA. Nabízíme Vám druhy pojištìní: 1. Basic L3 za15 Kè/osoba/den a. Basic K3 za 8 Kè/osoba/den. pojištìní Basic L3... cena 15 Kè / os. / den pøedmìt plnìní: plnìní do maximální výše: pojištìní léèebných výloh a repatriace do zdravotnického zaøízení Kè pojištìní asistenèních služeb celková pojistná èástka (PÈ) Kè - repatriace pojištìného do celk. PÈ - repatriace tìlesných ostatkù do celk. PÈ - náklady na vyslání opatrovníka Kè - náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty Kè - náklady vzniklé zmeškáním veøejného dopravního prostøedku Kè - náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování Kè - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù Kè - zachraòovací náklady Kè - odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo busu Kè - zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému Kè pojištìní Basic K3 cena 8 Kè / os. / den pøedmìty plnìní a plnìní do maximální výše jsou shodné s pojištìním Basic L3, navíc zahrnuje: pojištìní smrti následkem úrazu Kè pojištìní trvalých následkù úrazu - PÈ Kè pojištìní odpovìdnosti za škodu na zdraví tøetí osoby - PÈ Kè pojištìní odpovìdnosti za škodu na vìci tøetí osoby - PÈ Kè pojištìní zavazadel - PÈ Kè pojištìní storna zájezdu 80% ze storno poplatkù max. však do výše PÈ Kè Pojištìní lze sjednat pro osoby bez omezení vìku. Pojištìní se vztahuje pouze na turistické cesty. Pozn. Turistická cesta je cestou, pøi které pojištìnému nehrozí zvýšené riziko a neprovozuje žádné nebezpeèné sporty. Na cestu vyjel za úèelem turistiky nebo vyjel služebnì a náplní služební cesty bude úèast na kongresech, veletrzích, jednáních s partnery nebo bìžná jednání a vyøizování. Smluvní vztah vzniká pøímo mezi pojiš ovnou a pojištìným, cestovní kanceláø funguje pouze jako zprostøedkovatel. To také znamená, že pøípadnou pojistnou událost øeší pojištìný pøímo s pojiš ovnou. Pojištìný má povinnost øídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištìní UNIQA a po návratu do ÈR oznámit pøípadnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojiš ovna a.s., odbor likvidace škod pojištìných osob, Bìlohorská 19, Praha 6. Podrobnìjší informace k pojištìní jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláøi. KATALOG ZIMA 010/011 VYJDE V MÌSÍCI ZÁØÍ 010 KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ Z rozšíøené nabídky doporuèujeme: LÁZEÒSKÉ POBYTY LETECKY ZA TEPLEM PO EVROPÌ: Mallorka, Portugalsko, Španìlsko, Kanárské ostrovy, Sardinie, Øecko, Turecko, Malta LETECKY DO EXOTICKÝCH ZEMÍ Egypt, Maroko, Tunis, Arabské Emiráty, Thajsko, Bali, Indie, Èína, Mexiko, Brazílie, Kuba, Srí Lanka, Keòa, Dominikánská Republika LETECKÉ EUROVÍKENDY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO EVROPÌ I SVÌTÌ, TUZEMSKÉ POBYTY Samostatné katalogy k tìmto zájezdùm Vám zašleme na požádání. Staèí kontaktovat naši CK a sledovat aktuální nabídky na Podrobnìjší informace k pojištìní jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláøi. Akceptujeme poukázky HolidayPASS nebo univerzální FlexiPASS!!! Možnost zakoupení dárkových poukazù v hodnotì 500 Kè, 1000 Kè, 000 Kè a 5000 Kè

3 INFORMACE O DOPRAVÌ Nástupní místo musí být uvedeno na cestovní smlouvì. V pøípadì, že se jedná o nástupní místo mimo udaná svozová místa, je nutné pøed podpisem smlouvy kontaktovat pracovníky CK pro ovìøení nástupního místa. Dopravu z nástupních míst zajiš ujeme svozovými autobusy, mikrobusy nebo osobními auty. Upozoròujeme, že trasa po území ÈR nemusí vést vždy nejkratším smìrem, trasy mohou být kombinovány, je nutné vzít na vìdomí, že svozový bus nejede pøímo z daného místa do Brna / Prahy nebo do pobytového místa. V Brnì / Praze se zpravidla pøestupuje. Svozové dopravní prostøedky nemusí pøímo navazovat na hlavní spoj do urèené destinace, a proto se mohou vyskytnout èekací doby. V pøípadì zdržení svozových dopravních prostøedkù nebo jiných komplikací si cestovní kanceláø nárokuje právo na využití linkové dopravy, kdy klientùm bude proplacena plná výše jízdného vèetnì poplatku za zavazadla po pøedložení jízdenek. Pøi nižším poètu úèastníkù (min.8 osob) má CK právo na zmìnu nástupního místa na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (pøípadnì vrácení pøíplatku nebo proplacení jízdného linkovou dopravou) Z dùvodu vytížení autobusu mùže CK spolupracovat s jinou cestovní kanceláøí. Pokud není klient pøipraven na místì odjezdu vèas, musí si zajistit transfer do Brna / Prahy sám a na vlastní náklady. Pøed odjezdem zasíláme klientùm pokyny na cestu, ve kterých bude uvedeno místo nástupu v daném svozovém mìstì. Klient si den pøed odjezdem telefonicky ovìøí v naší CK pøesný èas odjezdu (dùvodem je prodej zájezdù do poslední chvíle-až po ukonèení prodeje se uzavírá èasový harmonogram svozù). Každý úèastník má v autobusu pøedem pøidìlené místo dle zasedacího poøádku, s kterým bude seznámen pøi vstupu do autobus. Cestovní kanceláø pøihlíží na požadavky klientù, ale pøesnì požadovaná místa nemùže vždy garantovat. Z dùvodu pøetìžování autobusu a èastým kontrolám na hranicích si mùže každý úèastník zájezdu vzít s sebou 1 zavazadlo max. do 0 Kg a 1 pøíruèní zavazadlo do autobusu. V pøípadì vìtšího množství zavazadel u jednoho klienta upozoròujeme, že dopravce má právo tato zavazadla nad povolený limit odmítnout. Cestovní kanceláø ani dopravce nepøebírají odpovìdnost za ztrátu nebo pøípadnou zámìnu pøepravovaných zavazadel. Pro rozvoz klientù pøi zpáteèní cestì platí stejné organizaèní podmínky jako pro jejich svoz. Všichni úèastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát pokynù øidièù nebo technických prùvodcù. Cestovní kanceláø si vyhrazuje právo vylouèit ze zájezdu podnapilé osoby èi osoby chovající se vulgárnì vùèi ostatním osobám, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. V rámci bezpeènosti není možné pøevážet v autobuse zvíøata. Všichni úèastníci musí mít své místo (z bezpeènostních dùvodù platí i pro malé dìti).. SVOZOVÁ MÍSTA NA MORAVÌ ZDARMA: 1.trasa: Opava, Ostrava, (Èeský Tìšín,Tøinec, Karviná, Havíøov), Frýdek Místek, Nový Jièín, Hranice, Lipník nad Beèvou, Pøerov, Olomouc, Prostìjov, Vyškov, Brno.trasa: Zlín, Otrokovice, Uherské Hradištì, Brno SVOZOVÁ MÍSTA NA MORAVÌ za PØÍPLATEK 00,-Kè / osobu: Jihlava, Tøebíè, Svitavy, Litomyšl, Havlíèkùv Brod Základní nástupní místo: BRNO dále autobus pokraèuje na Mikulov ( Znojmo) SVOZOVÁ MÍSTA Z ÈECH NA VYŽÁDÁNÍ: 1.trasa: Chomutov, Most, (Louny), Teplice, Ústí nad Labem, Litomìøice, (Kladno), Praha.trasa: Liberec, Jablonec nad Nisou, (Èeská Lípa), Turnov, Mladá Boleslav, Mìlník, Praha 3.trasa: Jièín, Hradec Králové, Pardubice, Podìbrady, Praha INFORMACE K UBYTOVÁNÍ: U standardních pobytù je délka ubytování na 7 nocí od soboty do soboty, pokud není uveden jiný poèet nocí u daného pobytu. Pro ubytování v apartmánech jak v Itálii tak i v Chorvatsku platí tato typologie: MONO /3/4 osoby obývací pokoj s kuchyòským koutem, 1èi rozkládacími gauèi pro 1 èi osoby a pøípadnì palandou, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka BILO 3/4/5 osoby jedna lùžková nebo 3 lùžková ložnice, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka TRILO 4/5/6/7 osob dvì lùžkové ložnice ( v jedné mùže být patrová postel ), obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka (u typologie trilo 7 je 7.lùžko zpravidla ve formì pøistýlky rozkládacího lehátka a je umístìno buï v jedné z ložnic èi obývacím pokoji) QUADRILO 6/7/8 osob tøi lùžkové ložnice ( v nìkteré mùže být patrová postel ), obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka QUINTILO 8/9 osob ètyøi lùžkové ložnice s možností 1 pøistýlky, obývací pokoj s kuchyòským koutem, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka Info strana Info strana, obsah ITÁLIE Bibione Lignano Caorle Lido di Jesolo Rosolina Mare Rimini Milano Marittima Pesaro Numana Palmová riviéra Gargáno Kampánie Tarvisio CHORVATSKO Poreè Umag Rovinj Pula Premantura, Medulin Rabac Crikvenica, Krk Rab Pag Murter Vodice Šibenik Primošten Omiš Kaštela, Baška Voda Podgora Živogošèe Drvenik Ostrova Braè Korèula Ostrov Hvar Poznávací zájezdy Praha, jazykové kurzy Luhaèovice ITÁLIE Tarvisio Lignano Bibione Caorle Lido di Jesolo Rosolina Mare Milano Marittima Rimini Pesaro Numana Palmová riviéra Gargáno Kampánie CHORVATSKO Umag Poreè Rovinj Pula Premantura, Medulin Rabac Crikvenica, Krk Rab Pag Murter Vodice Šibenik Primošten Omiš Kaštela, Baška Voda Podgora Živogošèe Ostrov Hvar Drvenik Korèula 3

4 ITÁLIE BIBIONE z Brna 650 km, z Prahy 760 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì BIBIONE - jedno z nejoblíbenìjších italských letovisek na pobøeží Jaderského moøe mezi Terstem a Benátkami je ideálním místem urèeným k odpoèinku. Pláž je tvoøena výhradnì velmi jemným pískem a je vyhlášená zejména díky pozvolnému a bezpeènému vstupu do moøe, absolutnì ideální je pøedevším pro malé dìti, zdravotnì postižené a neplavce. Moøe je èisté a klidné, není však pøíliš vhodné pro potápìní. V Bibione najdete klidnou èást Bibione Lido del Sole a Pineda, ale i živé turistické centrum s diskotékou, restauracemi, bary a nákupní promenádou v èásti Bibione Spiaggia. 1. Horizon. Monte Carlo 3. Atollo, Biloba, Landora, Carina 4. Altan 5. Lorenzon 6. Villaggio Michelangelo / San Siro / Tivoli 7. Villaggio Lido del Sole 8. Hotel Germania 9. Hotel Venere Beach 10. restaurace Las Vegas 11. restaurace Dolce Vita * Apartmány No name nejsou uvedeny na mapì PLÁŽE: Pláže: pláž je jak veøejná, tak i soukromá, za poplatek si lze pronajmout plážový servis. Neplacené volné pláže jsou v okrajových èástích letoviska, ale ležet zdarma je povoleno i v širokém úseku mezi moøem a první øadou sluneèníkù pláží soukromých. Pro použití sluneèníkù a lehátek vlastních je pak vymezen prostor za øadami sluneèníkù placených. Pláž je každodennì udržována, k dispozici jsou sprchy a WC, høištì pro plážový volejbal a fotbal, pùjèovna vodních šlapadel i dìtské atrakce v podobì houpaèek, prolézaèek, atd. Bibione jako jedno z mála destinací má vlastní pláže pro psy. Pøi ubytování v našich apartmánech jsou psi bez pøíplatku. Cena je za týden a zahrnuje 1 sluneèník, 1 lehátko a 1 polohovací køeslo. Plážový servis si mùžete zakoupit prostøednictvím naší CK ceny viz. Tabulka. Pláž super cena SUPER CENA = v cenì ubytování v apartmánu + doprava autobusem Super cena 4 upøesnìní: ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) za pøedpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro /3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) poloha: m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) za pøedpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro /3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) na 7 nocí (sobota-sobota), doprava autobusem, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis Slevy: pøi ubytování na 14 dní sleva 1000,- Kè / osoba

5 APARTMÁNOVÝ DÙM HORIZON poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovištì (poèet míst omezen; další parkování ve vzdálenosti cca 300 m); za poplatek též tenisové kurty popis apartmánù: /5-45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka, sociální zaøízení se sprchou, balkon, trilo 6-55 m - 1 ložnice s manželskou postelí,1 ložnice se samostatnými lùžky èi 1 samostatným lùžkem a palandou, obývací pokoj s roz-kládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: zøídka TV stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) APARTMÁNOVÝ DÙM MONTE CARLO poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené venkovní èi garážové park. stání / apartmán (další v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-3 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem pro osoby (možno i typ šuplík ) a dalším rozkládacím gauèem pro osoby (možno i typ šuplík ) èi skøíòovou manželskou postelí, sociální zaøízení se sprchou, balkon, stravování: viz. apartmánový dùm Horizon APARTMÁNOVÉ DOMY ATOLLO, BILOBA, LANDORA, CARINA upøesnìní: témìø identické a témìø sousední apartmánové domy v první linii od pláže poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 50 m vybavenost a služby: výtah, zpravidla 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) - popis apartmánù: mono 3/4-0 až 5 m obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby a dalším rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ) nebo palandou, sociální zaøízení se sprchou, balkon, bilo 3/4/5-38 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem èi pøistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), samostatná kuchyòka èi kuchyòský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží je ložnice a sociální zaøízení, trilo 6-50 m - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky èi palandou, obývací pokoj s rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka èi kuchyòský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží jsou obì ložnice a sociální zaøízení stravování: viz. apartmánový dùm Horizon Atollo, Biloba, Landora, Carina, Horizon, Montecarlo mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 APARTMÁNOVÝ DÙM ALTAN V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 50 m vybavenost a služby: 1 vyhrazené kryté èi venkovní park. stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: /5-30 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon, trilo 6/7-50 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: TV, stravování: viz. apartmánový dùm Horizon Altan bilo 3 bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 7 vhodné pro skupiny vhodné pro skupiny V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické italské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis 5 HIT

6 APARTMÁNOVÝ DÙM LORENZON poloha: 350 m od pláže, 0 m do centra Bibione pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: výtah, parkování v okolí typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono 3 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) mono mono 3 Náš tip V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis VILLAGGIO MICHELANGELO / SAN SIRO upøesnìní: rozsáhlý komplex dvoupodlažních øadových vilek s nìkolika bazény (Michelangelo) a sousední menší komplex jednopodlažních a dvoupodlažních øadových vilek s jedním bazénem (San Siro) poloha: Bibione - centrum, pláž až 600 m vybavenost a služby: nìkolik rùznì velkých bazénù a dìtských bazénkù, dìtské høištì (jen Michelangelo), 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacími gauèi (možno i typ šuplík ) pro osoby èi 1 rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) a palandou, sociální zaøízení se sprchou, terasa a pøedzahrádka; apartmány jsou výhradnì ve Villaggiu San Siro, bilo 3/4/5-35 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa a pøedzahrádka, trilo 5/6/7-45 až 55 m - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky èi 1 samostatným lùžkem a palandou délky 180 cm, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa a pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží jsou obì ložnice a sociální zaøízení, quadrilo 7-55 m - pøízemí: 1 malá ložnice s 1 lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem typu šuplík pro osoby, terasa a pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou; apartmány jsou výhradnì ve Villaggiu Michelangelo vybavenost apartmánù:zøídka TV, u typologií trilo a quadrilo zpravidla též venkovní krb stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) VILLAGGIO TIVOLI upøesnìní: rozsáhlý komplex pøízemních a dvoupodlažních øadových vilek se bazény poloha: Bibione - centrum, pláž až 500 m vybavenost a služby: x bazén 0 x 10 m, x dìtský bazének, dìtské høištì, multifunkèní høištì, 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacími gauèi pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, pøedzahrádka, bilo 5-3 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem èi palandou, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení se sprchou, pøedzahrádka, trilo 6-5 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem typu šuplík pro osoby, pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù:tv, venkovní krb, zpravidla též klimatizace, TV sat. a mikrovlnná trouba stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) VILLAGGIO LIDO DEL SOLE upøesnìní: dva sousední komplexy s bazénovým areálem a dalším zázemím poloha: Bibione - Lido del Sole, pláž m vybavenost a služby: bazén,5 x 1,5 m s velkou víøivkou, lehátky a sluneèníky, dìtský bazének, dìtské høištì, animaèní programy, rozlehlá zahrada, barbecue, výtah (jen u residencí), 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování pøímo pøed areálem); za poplatek též prádelna popis apartmánù: bilo 5-45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa nebo pøedzahrádka (v ceníku oznaèení bilo 5Z) trilo 7-60 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa nebo pøedzahrádka (v ceníku oznaèení trilo 7Z) vybavenost apartmánù: klimatizace, TV sat., trezor, zøídka fén stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. 6

7 MICHELANGELO / SAN SIRO, TIVOLI, LIDO DEL SOLE mono mono 3 mono 4 bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis APARTMÁNY NO NAME DO 00 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek apartmánù v rámci øady vícepatrových domù po celém støedisku poloha: do 00 m od pláže, pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhr. parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono /3, mono 4, bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) kvalitní apartmány za výhodné ceny mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, APARTMÁNY NO NAME NAD 00 m od pláže mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo 7 nejlevnì jší ubytování v Bibione upøesnìní: nìkolik desítek apartmánù v rámci øady vícepatrových domù po celém støedisku poloha: nad 00 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené park. stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono /3, mono 4, bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis

8 mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo 7 APARTMÁNY NO NAME S BAZÉNEM DO 600 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek víceapartmánových domù v rámci øady residenèních komplexù s bazénem po celém støedisku poloha: do 600 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti ubytování s bazénem za výhodné ceny vybavenost apartmánù: bazén, dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta,pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden,veèeøe 300,- Kè / osoba / den restaurace Las Vegas, 330,- Kè / osoba / den restaurace Dolce Vita, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz. ceník Plážový servis APARTMÁNY NO NAME S BAZÉNEM NAD 600 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek víceapartmánových domù v rámci øady residenèních komplexù s bazénem po celém støedisku poloha: nad 600 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: bazén, dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden,veèeøe 300,- Kè / osoba / den restaurace Las Vegas, 330,- Kè / osoba / den restaurace Dolce Vita, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz. ceník Plážový servis 8

9 HOTEL GERMANIA *** poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: recepce, bazén 15 x 8 m s dìtským bazénkem, lehátky a sluneèníky, venkovní víøivka pro 3 osoby (1 vstup v cenì, další za poplatek), restaurace, vnitøní a venkovní bar, televizní místnost, x týdnì animaèní programy, 15 jízdních kol (zdarma k dispozici), výtah, vyhrazená parkovištì (1. pøímo u hotelu a. ve vzdálenosti cca 100 m); vìtšina spoleèných prostor hotelu je klimatizovaná stravování: dle volby snídanì - kontinentální bufet vèetnì nápojù veèeøe - servírované menu s výbìrem ze 4 zpravidla teplých pøedkrmù, 4 hlavních jídel s pøílohou a 4 desertù, salátový bufet, nápoje za poplatek popis pokojù: pokoj 1/ - pokoj s manželskou postelí èi samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon; možnost 3. skøíòového lùžka èi palandy pro 3. a 4. osobu poznámka - za pøíplatek lze objednat též prostornìjší pokoje suite až pro 7 osob; k dispozici jsou též bezbariérové pokoje vybavenost pokojù: klimatizace, TV sat., telefon, fén, trezor, nápojová lednièka Klimatizace v cenì 1/ pokoj se snídaní 1/ pokoj s polopenzí 1/1 pokoj s polopenzí dítì do 6 let na pøistýlce, s polopenzí dítì 7-14 let na pøistýlce, s polopenzí dospìlý na pøistýlce, s polopenzí V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), stravování dle volby (snídanì nebo polopenze), všechny spotøeby (el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní a závìreèný úklid, pobytová taxa, plážový servis, služby delegáta Pøíplatky: Plná penze: 6 / osobu / den HOTEL VENERE BEACH *** poloha: 50 m od pláže, 0 m do centra Bibione pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, hotelová pláž vybavenost hotelu: vybavená hotelová pláž, parkovištì, restaurace, bar, vyhøívaný bazén s hydromasáží a dìtským brouzdalištìm, pùjèovna kol. popis pokojù: - lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením s možností až pøistýlek, klimatizace, TV SAT, telefon, balkon, trezor stravování: snídanì nebo polopenze dle volby. Snídanì formou kontinentálního bufetu, veèeøe výbìr z menu. 1/ pokoj se snídaní 1/ pokoj s polopenzí dítì do 4 let s polopenzí dítì 5-8 let na pøistýlce, s polopenzí dítì 9-1 let na pøistýlce, s polopenzí V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), stravování dle volby (snídanì nebo polopenze), všechny spotøeby (el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní a závìreèný úklid, pobytová taxa, vstup do hotelového bazénu, plážový servis v rámci hotelové pláže, služby delegáta, parkovací místo Pøíplatky: Plná penze: 8 / osobu / den na vyžádání také vilky a luxusní apartmány ve všech èástech Bibione 9

10 ITÁLIE LIGNANO z Brna 650 km, z Prahy 760 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì LIGNANO - patøí k nejnavštìvovanìjším letoviskùm severní Itálie. Promenády lemuje množství restaurací, kaváren, pizzerií, obchodù i luxusních butikù, zároveò však zde najdete i oázy klidu s vilkami a rezidencemi a elegantními hotely. Ideální místo pro dovolenou pøedevším pro vyznavaèe rušnìjšího prostøedí, pro milovníky pulsujícího života, ale také pro rodiny s dìtmi, nebo právì pro nejmenší hosty je zde pøipravena spousta atrakcí. Lokalita ve velmi výhodné poloze, která umožòuje výlety do okolí. Napø. vodní park Aquasplash, ZOO a golfové høištì. VILA PAOLA trilo 4 trilo 5 trilo 6 poloha: 400 m od pláže i centra mìsta, v klidné èásti Lignana Riviera. V blízkosti Riviera Parku o rozloze 0.000m zelenì a s 1.300m s bazénem u kterého najdete bar s obèerstvením a spoleèenskou zábavu. pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: TV/SAT, trezor, parkovací místo v zahradì popis apartmánù: trilo obývací pokoj s jídelnou a rozkládacím gauèem pro osoby, vybavená kuchyòka, 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se lùžky, koupelna se sprchou. V pøízemí terasa se vstupem na zahradu. apartmány se nacházejí v pøízemí a apartmány jsou v 1 patøe. stravování: vlastní do Širší nabídku apartmánu v Lignanu najdete na mono bilo 3 V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu na 7 nocí, spotøeby všech energií (voda, el. energie, plyn), 1 parkovací místo na apartmán, pobytová taxa. Pøíplatky: vratná kauce 100 (platba na místì) RESIDENCE RUBIN poloha: pøíjemný apartmánový komplex s bazénem, 150 m od pláže i centra mìsta. Rezidence leží v klidné èásti Lignana, v blízkosti Riviera Parku. Bazén u residence je v provozu od konce kvìtna do poloviny záøí. Lehátka u bazénu jsou volnì k dispozici. pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis vybavenost apartmánù: TV, trezor, fén, parkovací místo popis apartmánù: mono obývací pokoj s jídelnou, kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, malá terasa, koupelna se sprchovým koutem, wc. bilo 3 obývací pokoj s jídelnou, kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 osobu, samostatná ložnice s manželskou postelí, koupelna se sprchovým koutem, wc. stravování: vlastní do V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu na 7 nocí, spotøeby všech enargií (voda, el. energie, plyn), 1 parkovací místo na apartmán, pobytová taxa. Pøíplatky: vratná kauce 100 (platba na místì) HOTEL SAN FRANCISCO *** 1/ pokoj dítì -5 let vèetnì na pøistýlce dítì 6-11 let vèetnì na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce 10 poloha: do 350 m od pláže, èást Lignano Pineta, 500 m k aquaparku a lunaparku pláž: hotelová píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) v cenì, pøevlékací kabinky na pláži vybavenost hotelu: recepce, hotelový bazén, restaurace s klimatizací, americký bar s terasou, parkovištì, pùjèovna ko, dìtský koutekl popis pokojù: lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, klimatizací, TV, telefonem, chladnièkou a balkonem. Možnost 1 pøistýlky. Stravování: formou polopenze. Snídanì švédské stoly, veèeøe výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek. Za pøíplatek je možná plná penze. do V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, plážový servis ( lehátka + sluneèník), všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní a závìreèný úklid, pobytová taxa Pøíplatky: plná penze 1.900,-Kè / osobu / týden, jednolùžkový pokoj 1.800,-Kè / týden

11 CAORLE ITÁLIE Caorle se nachází na pobøeží Jaderského moøe 70 km severnì od Benátek (Venezia). I pøes svou velikost je tu však dostatek obchodù, restaurací, barù, supermarketù, i zde se koná každou støedu trh. Svými písèitými plážemi s pozvolným sestupem do moøe se stává ideálním místem pro rekreaci rodin s malými dìtmi. Caorle Altanea 5 km od historického centra Caorle leží na "zelené louce" novì (v roce 004) vybudované rezidenèní komplexy obklopené zelení s komfortními pìšími zónami a cyklostezkami, je možné zdarma využít vláèku ke svozu na pláž. Caorle Spiaggia di Ponente leží km od historického centra Caorle z Brna 678 km, z Prahy 791 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì VILLAGGIO AI PINI upøesnìní: rozsáhlý komplex sestávající se z 11 budov z toho 88 dvoupodlažních øadových vilek (oznaèení "V") v rámci øadových vilek a jednopodlažních èi dvoupodlažních apartmánù (oznaèení "R") v rámci 5 ètyøpodlažních residencí, bazénový areál a prostor s parkovou úpravou poloha: 00 m od pláže, Caorle Altanea pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: bazén cca 800 m s lehátky a sluneèníky, dìtský bazének, dìtské høištì, výtah u rezidenèního typu ubytování, od restaurace, pizzeria a snack bar, 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti); za poplatek též pùjèovna jízdních kol a prádelna, klimatizace, TV SAT, fén, trezor, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar, telefon typologie apartmánù: : 36 m - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží je ložnice, sociální zaøízení a též další balkon trilo 7: 60 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení (jen umyvadlo a WC), pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon stravování: vlastní bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), pobytovou taxu, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,- Kè / osoba / týden, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) 1500,- Kè / týden, dìtská postýlka 600,- Kè / týden, vratná kauce 100 / apartmán RESIDENCE ROBINIA poloha: Caorle - Altanea, pláž m (k dopravì na pláž je zdarma k dispozici též lokální motorový vláèek) pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: klimatizace, TV sat., fén, trezor, elektrický kávovar typologie apartmánù: : 4 m, 1 ložnice s manž. postelí, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, soc. zaøízení se sprchou, balkon. Nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, kdy ve.podlaží je ložnice a soc. zaøízení a v pøízemí pøedzahrádka, trilo 6: 54 m, 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice s 1 èi samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, soc. zaøízení se sprchou, balkon. Nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, kdy ve. podlaží jsou obì ložnice a soc. zaøízení a v pøízemí pøedzahrádka a další soc. zaøízení se sprchou. stravování: vlastní bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo v uvedené cenì osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, pobytová taxa pøíplatky: 00 Kè / os. ložní prádlo, Kè / týden plážový servis (plážový servis sestává ze sluneèníku, lehátka a plážového køesla), 600 Kè / týden dìtská postýlka, 100 / apartmán vratná kauce 11

12 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 APARTMÁNOVÝ DÙM STELLA D ORO poloha: Caorle - Ponente, pláž - 80 m, centrum - 00 m vybavenost a služby: 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování ve vzdálenosti cca400 m) popis apartmánù: : 5 až 30 m - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s ku- chyòským koutem, sociální zaøízení se sprchou, balkon trilo 6: 40 až 45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 menší ložnice s 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: klimatizace, TV, trezor (vše jen u apartmánù typu trilo) stravování: vlastní v uvedené cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), pobytovou taxu, služby delegáta pøíplatky: 00 Kè / os. ložní prádlo, Kè / týden plážový servis (plážový servis sestává ze sluneèníku, lehátka a plážového køesla), 600 Kè / týden dìtská postýlka, 100 / apartmán vratná kauce VILLAGGIO LUNA upøesnìní: cca 100 m široký a 00 m dlouhý komplex sestávající z dvoupodlažních apartmánù (oznaèení V ) v rámci øadových vilek nebo jednopodlažních apartmánù v rámci pìtipodlažního apartmánového domu, bazénový areál a prostor s parkovou úpravou poloha: Caorle - Ponente, pláž m, centrum - km pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: klimatizace, zpravidla též TV sat., trezor a elektrický kávovar typologie apartmánù: mono 4: 5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem pro osoby, rozkládacím køeslem pro 1 osobu a skøíòovým lùžkem pro 1 osobu, sociální zaøízení se sprchou, balkon : 35 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, terasa èi pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, sociální zaøízení se sprchou, balkon trilo 6: 45 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, terasa èi pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon stravování: vlastní KOMPLEX SELENIS upøesnìní: komplex sestávající ze 3 tøípodlažních rezidencí, bazénového areálu a prostoru s parkovou úpravou poloha: Caorle - Ponente, pláž m, centrum 1,5 km pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost: bazén, x dìtský bazének, vyhrazené parkovací stání vybavenost apartmánù: klimatizace, zpravidla též TV sat., trezor a elektrický kávovar typologie apartmánù: : 35 m 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuch. koutem a gauèem pro dvì osoby, sociální zaøízení s vanou, balkon trilo 6: 45 m 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvìma samost. lùžky èi palandou, obývací pokoj s kuch. koutem a gauèem pro dvì osoby, sociální zaøízení s vanou, balkon stravování: vlastní Villaggio Luna, komplex Selenis mono mono 3 mono 4 trilo 4 trilo 5 trilo v uvedené cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), pobytovou taxu, služby delegáta pøíplatky: 00 Kè / os. ložní prádlo, Kè / týden plážový servis (plážový servis sestává ze sluneèníku, lehátka a plážového køesla), 600 Kè / týden dìtská postýlka, 100 / apartmán vratná kauce

13 LIDO DI JESOLO ITÁLIE LIDO DI JESOLO - nejvìtší pøímoøské letovisko na východní stranì benátské laguny se mùže pochlubit nejen 15 km dlouhou píseènou pláží s jemným pískem a pozvolným vstupem do moøe, ale i rušným denním i noèním životem a blízkostí Benátek (pouhých 1 km). Podél letoviska vede 4 km dlouhá promenáda s obchùdky, restauracemi, kavárnami, diskotékami a obchody, která se veèer mìní v rušné korzo. Na své si zde pøijdou jak sportovci tak i turisté toužící po kultuøe. Lido di Jesolo každoroènì získává prestižní ocenìní Modrá vlajka, které udìluje evropská komise za kvalitu a èistotu pláží a služeb s tím spojených, což garantuje jejich vynikající úroveò. z Brna 730km, z Prahy 850 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1890,- Kè / dítì do 1 let vèetnì APARTMÁNY AUGUSTUS upøesnìní: modernì vybavené apartmány v blízkosti známého námìstí Piazza Mazzini v centru mìsta poloha: 70 m od pláže, centrum Lido di Jesola pláž: píseèná s pozvolným vstupem do moøe, vhodná pro malé dìti a neplavce. Plážový servis je u každého apartmánu v cenì. ( plážové lehátka + 1 sluneèník) vybavenost apartmánù: klimatizace, bezpeèností sejf typologie apartmánù: /5 lùžková ložnice,obývací èást s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem. V bilo 5 je další menší místnost s palandou oddìlená zatahovacími dveømi. trilo 6 dvì lùžkové ložnice, obývací èást s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby. stravování: vlastní bilo 3 bilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle volby na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, plážový servis ( lehátka a sluneèník) Pøíplatky: vratná kauce 100 VILA NAUTILUS upøesnìní: komfortní ubytování s bazénem na námìstí Torino v centru mìsta, v blízkosti promenáda, bary, restaurace, obchody poloha: 0 m od pláže, centrum Lido di Jesola pláž: píseèná s pozvolným vstupem do moøe, vhodná pro malé dìti a neplavce. Plážový servis je u každého apartmánu v cenì. ( plážové lehátka + 1 sluneèník) vybavenost: bazén, výtah, parkovací místa typologie apartmánù: mono 3/4, /5, trilo 6/7 stravování: vlastní mono 3 mono 4 bilo 5 trilo 6 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle volby na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, plážový servis ( lehátka a sluneèník) Pøíplatky: vratná kauce 100 HOTEL PRESIDENT *** poloha: hotel se nachází na klidném místì, 70 m od pláže, cca 1,5 km do centra Lido di Jesola, v blízkosti hotelu je Lunapark a dìtské herny pláž: hotelová píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis v cenì vybavenost hotelu: recepce, hotelový bazén, restaurace, bar, parkovištì, pùjèovna kol, popis pokojù: lùžkové pokoje s možností 1 pøistýlky ( na vyžádání i pokoj se pøistýlkami), sociální zaøízení, klimatizace ( za pøíplatek), TV, balkon, telefon, trezor (za poplatek) stravování: polopenze, snídanì formou bufetu, veèeøe výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek. s bazénem s bazénem dospìlá osoba dítì do let bez lùžka dítì - 13 let na pøistýlce dospìlá os. na pøistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, plážový servis ( lehátka + sluneèník), ložní a koupelnové prádlo, závìreèný úklid, pobytová taxa Pøíplatky: klimatizace 5 /pokoj /den, bezpeènostní trezor 1 /den v pøípadì zájmu platba na místì, vratná kauce

14 ITÁLIE ROSOLINA MARE z Brna 850 km, z Prahy 956 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1990,- Kè / dítì do 1 let vèetnì Oblíbené menší letovisko leží 70 km jižnì od Benátek v deltì øeky Pád. Výborná dopravní dostupnost, široké písèité pláže, klid v letovisku, pøíznivé ceny èi ideální terén pro kolo a koleèkové brusle to je nìkolik nesporných pøedností tohoto turistického støediska. Více než 8 km dlouhá pláž s jemným pískem dosahuje šíøky až 100 m. Vstup do moøe je velmi pozvolný a koupání je tedy bezpeèné i pro malé dìti a neplavce. K dispozici jsou pláže s placeným servisem (v cenì jsou plážová lehátka, sluneèníky, høištì, dìtské koutky), ale i veøejné pláže s volným vstupem a bez servisu. V místì je diskotéka, mnoho restaurací, kaváren, pizzerií a obchodù. VILLA MARIA upøesnìní: sousední dvoupodlažní vily ve spoleèné zahradì poloha: pláž m, centrum m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání Typologie apartmánù: trilo 5/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) VILLA ISOTTA upøesnìní: vila se 6 apartmány, každý se samostatným vstupem a vìtší èi menší zahradou poloha: pláž - 50 m, centrum m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, TV, mikrovlná trouba, kávovar typologie apartmánù: trilo 6, trilo 8 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) VILLA VITTORIA upøesnìní: dvoupodlažní vila v uzavøené zahradì poloha: pláž m, centrum m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: zahrada, vyhrazené parkovací stání typologie apartmánù: trilo 4/5 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 7 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán

15 RESIDENÈNÍ KOMPLEX OASIS poloha: pláž m, centrum m, zóna San Giorgio m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: bazén 15 x 10 m, dìtský bazének, 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) typologie apartmánù: /5, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán VILY BEZ BAZÉNU upøesnìní: nìkolik desítek privátních apartmánù v rámci celé øady apartmánových domù a víceapartmánových vil po celém støedisku, vily bez bazénu poloha: do 600 m od pláže, 1,3 km do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost apartmánù: parkovištì typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán APARTMÁNY S BAZÉNEM upøesnìní: nìkolik desítek privátních apartmánù v rámci celé øady apartmánových domù a víceapartmánových vil po celém støedisku, apartmánové domy s bazénem poloha: do 600 m od pláže, 1,3 km do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost apartmánù: bazén, parkovištì typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) poznámka: ve výjimeèných pøípadech, kdy nebude v okrajových termínech napuštìn bazén, bude úètována sleva ve výši 10% z ceny ubytování bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta. Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,-Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán 15

16 ITÁLIE RIMINI z Brna 877 km, z Prahy 916 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1990,- Kè / dítì do 1 let vèetnì RIMINI - leží v kraji Romagna pøibližnì 00 kilometrù jižnì od Benátek na samém úpatí Apenin pod dominantním vrcholem Monte Titano s miniaturní republikou San Marino, je bezkonkurenènì nejrušnìjším, nejznámìjším a nejpopulárnìjším pøímoøským letoviskem Adriatické riviéry. Ideální volbou je tak pøedevším pro ty, kteøí hledají živìjší letovisko. Rimini svým návštìvníkùm nabízí oddych na píseèných plážích, které jsou díky své šíøce a pozvolnému vstupu do moøe ideální i pro rodiny s dìtmi. HOTEL DEL VECCHIO *** dítì do 1 let zdarma upøesnìní: letovisko Rimini - Rivabella poloha: 30 m od pláže, 500 m do centra Rivabelli / 3 km do centra Rimini pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti (soukromá placená pláž nutné zakoupit plážový servis sluneèník, lehátko a plážové køeslo; menší pláž bez poplatku cca 60 m od hotelu) vybavenost hotelu: recepce, klimatizovaná jídelna, bar, výtah, venkovní posezení, zahrada s posezením, parkovištì popis pokojù: 1-4 lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, TV, telefonem, stropním ventilátorem, nìkteré pokoje mají balkon (za pøíplatek) a klimatizaci (za pøíplatek) stravování: formou polopenze èeská kuchynì. Snídanì kontinentální vèetnì nápojù + doplòkový bufet (nápoje, peèivo, jogurt, cornflakes, máslo, džem), veèeøe polévka + hlavní chod (výbìr ze dvou jídel), desert nebo zeleninový salát, nápoje za poplatek. 1/ pokoj dítì do let bez služeb 1. dítì do 1 let na 3. lùžku. dítì do 1 let na 4. lùžku dospìlá osoba na 3. a 4. Lùžku s bazénem Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze (èeská kuchynì), všechny spotøeby ( el. energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní úklid (na požádání), závìreèný úklid, pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: 500,- Kè pokoj s balkonem / pokoj / týden (nutné objednat v ÈR), 500,- Kè lednièka na pokoji / týden (nutné objednat v ÈR), klimatizace 6 / pokoj / den (nutné objednat v ÈR, platí se na místì), plážový servis / týden (objednává se a platí na místì u delegáta), jednolùžkový pokoj + 30% RESIDENCE SOTTOVENTO zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma upøesnìní: nová a vysoce moderní residence s bazénem leží v komerèním turistickém centru èásti Torre Pedrera poloha: letovisko Rimini Torre Pedrera, rimini Nord, 30 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: TV sat, DVD, telefon, trezor, mikrovlná trouba, klimatizace, parkování u objektu popis apartmánù: mono /3 obývací místnost s modernì vybaveným kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro až 3 osoby, prostorný balkón, koupelna s multifunèní sprchovou kabinou, wc. bilo 3/4 samostatná ložnice s manželskou postelí, obývací místnost s modernì vybaveným kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, prostorný balkón, koupelna s multifunèní sprchovou kabinou, wc. stravování: vlastní mono mono V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze (èeská kuchynì), všechny spotøeby ( el. energie, vody, plyn), pobytová taxu, Pøíplatky: závìreèný úklid: 30 / apartmán mono, 40 / apartmán typ bilo platba na místì (pøi pobytu s domácím zvíøetem je cena za úklid dvojnásobná), dìtská postýlka 35 / týden platba na místì

17 MILANO MARITTIMA ITÁLIE MILANO MARITTIMA - støedisko ponoøené do vzrostlého píniového háje, který letovisku zajiš uje pøíhodné klimatické podmínky pro astmatiky, navíc jsou zde i známé bahenní láznì. V píniovém háji se pak nacházejí jednotlivé hotely i obchodní tøída, jež probíhá celým letoviskem. Pro milovníky golfu je zde k dispozici perfektnì pøipravené golfové høištì. Pláž v tomto støedisku je jednou z nejlépe hodnocených pláží v Evropì s jemným pískem a délkou skoro 6 km. z Brna 890km, z Prahy 100 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1990,- Kè / dítì do 1 let vèetnì HOTEL TIFFANY S *** upøesnìní: hotel umístìný v dosahu centra støediska Milano Marittima poloha: 100 m od pláže, 600 m obchody, cca 1 km centrum pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis pro klienty hotelu v cenì (1 sluneèník a dvì lehátka) vybavenost hotelu: recepce, bazén, bar, hotelová restaurace, internetový koutek, výtah, parkovištì, TV místnost, klimatizované spoleèné prostory popis pokojù: lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, TV, telefon, balkón, fén. Možnost 1 pøistýlky. Klimatizace za pøíplatek. stravování: polopenze formou bufetu hotel s bazénem 1/ pokoj dítì -4 let na pøistýlce dítì 5-11 let na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, závìreèný úklid, pobytová taxa, služby delegáta, plážový servis Pøíplatky: plná penze 990,-Kè / osobu / týden, klimatizace 3 / pokoj / den, boèní výhled na moøe 6,50 / pokoj / den HOTEL AMIGOS *** upøesnìní: hotel umístìný v klidné lokalitì se zelení poloha: 80 m od pláže, 300 m obchody, 800 m centrum pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti vybavenost hotelu: recepce, dìtský bazén, dìtské høištì, bar, pùjèovna kol, internetový koutek, klimatizované spol. prostory, výtah, parkování, TV místnost popis pokojù: lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, klimatizace, TV, telefon, balkón, fén, trezor. Možnost až pøistýlek (na vyžádání). stravování: polopenze formou bufetu 1/ pokoj dítì 4-11 let na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, závìreèný úklid, pobytová taxa, služby delegáta, plážový servis, klimatizace Pøíplatky: plná penze 990,-Kè / osobu / týden 17

18 ITÁLIE PESARO z Brna 915 km, z Prahy 953 km Doprava z celé ÈR: 90,- Kè / dospìlá osoba, 090,- Kè / dítì do 1 let vèetnì Pesaro - je elegantní lázeòské mìsteèko leží necelých 40 km pod Rimini. Mìsto bylo založeno roku 184 pø.n.l. a pyšní se pìkným historickým centrem. Dodnes se v nìm zachovala øada cenných historických památek jako napø. vévodský palác, pevnost èi katedrála. Podél pobøeží vede promenáda s obchody a restauracemi, èást promenády je vyèlenìná pro sport - pro jízdu na kole, bìh èi jízdu na koleèkových bruslích. HOTEL EMBASSY / MAJESTIC *** pøímo na pláži 1/ pokoj s polopenzí 1/ pokoj all inclusive dítì do let vèetnì bez lùžka dítì -7 let na pøistýlce s polopenzí dítì 8-14 let na pøistýlce s polopenzí dospìlá osoba na pøistýlce 1/ pokoj s polopenzí 1/ pokoj s plnou penzí dítì do let vèetnì bez lùžka dítì -5 let na pøistýlce dítì 6-1 na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce poloha: sousedící hotely stejné kategorie pøímo na pláži, 400 m do centra Pesara pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro dìti vybavenost hotelu: moderní a nedávno renovovaný hotel, bazén s lehátky, TV místnost, výtah, parkovací místa u hotelu, bar, restaurace s výhledem na moøe, pùjèovna kol. popis pokojù: standartnì vybavené 1/ pokoje s možností až pøistýlek, koupelna se soc. zaøízením a sprchou, satelitní TV, telefon, balkón stravování: polopenze: snídanì formou bufetu, veèeøe servírovaná s výbìrem ze salátù a zeleninového bufetu all inclusive program: nápoje k jídlu, nealko nápoje u baru u bazénu, 1 sluneèník a lehátka na pláži zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze nebo all inclusive program, všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, pobytová taxa Pøíplatky: boèní výhled na moøe 490,-Kè / osobu / týden, èelní výhled na moøe 890,-Kè / osobu / týden, parkování 5 / den (na místì), garáž 8 / den (na místì), vstup k bazénu s výhledem na moøe 4 / osobu (na místì) Poznámka: pro rodiny ( dospìlé osoby + dìti do 1 let) platí speciální cena za 3 x dospìlá osoba. Platí pro všechny termíny kromì období ) HOTEL FIGARO *** poloha: 15 m od pláže, 500 m do centra Pesara pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro dìti vybavenost hotelu: klimatizovaná restaurace, bar, venkovní veranda s posezením, místnost s TV, parkovištì u hotelu, výtah popis pokojù: standartnì vybavené 1/ pokoje s možností až pøistýlek, koupelna se soc. zaøízením a sprchou, stropní ventilátor, trezor, satelitní TV, sušiè vlasù, telefon, balkón stravování: polopenze, snídanì formou bufetu, veèeøe servírovaná s výbìrem ze salátù a zeleninového bufetu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, ložní a koupelnové prádlo, pobytová taxa Pøíplatky: výhled na moøe 690,-Kè / osobu / týden, dìtská postýlka.500,-kè / osobu / týden Poznámka: pro rodiny ( dospìlé osoby + dìti do 1 let) platí speciální cena za 3 x dospìlá osoba. Platí pro všechny termíny kromì období ) 18

19 NUMANA ITÁLIE NUMANA - letoviska Numana, Marcelli di Numana, Sirolo se již nìkolik let pyšní modrou vlajkou udìlovanou za èistotu moøe, patøí mezi nejvyhledávanìjší místa nejen Riviery del Conero, ale i celého regionu Marche. Marcelli di Numana je lázeòské letovisko a malebné historické mìsteèko v zálivu v blízkosti hory Monte Conero na pobøeží Jaderského moøe, cca 0 km pod pøístavním mìstem Ancona. Pláže jsou zde rozmanité, písèité a oblázkové, sklaní útesy i místa pøístupná jen z lodi. Vstup do moøe je pøíkøejší, nepøíliš ideální pro malé dìti a neplavce. Pobøeží v okolí Numany dále nabízí velice stabilní a teplé poèasí, celou øadu fakultativních výletù, pestrou paletu atrakcí pro turisty, sportovní vyžití a v neposlední øadì vynikající støedoitalskou kuchyni. z Brna 1040 km, z Prahy 103 km Doprava z celé ÈR: 390,- Kè / dospìlá osoba, 190,- Kè / dítì do 1 let vèetnì RESIDENCE FONTE ANTICA upøesnìní: areál se 3 øadovými vilkami (typologie trilo) a dvoupodlažní budovou se 4 apartmány (typologie bilo) v každém patøe poloha: 350 m od pláže, 300 m do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláže jsou zde s hrubozrnným pískem, úzký pás u moøe je tvoøen drobnými oblázky, vstup do moøe je spíše pøíkøejší, ne zcela ideální pro malé dìti a neplavce. Jsou zde pláže veøejné i soukromé, kde je nutné si zaplatit plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) vybavenost apartmánù: vyhrazené parkovištì pøed residencí, TV typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v typické italské restauraci Da Luciano (na výbìr je z rybího a masového menu, když každé z nich zahrnuje pøedkrm a hlavní jídlo s pøílohou; x týdnì je podávána pizza) bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 450,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.400,- Kè / týden / , 950,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán APARTMÁNOVÝ DÙM PALOSSI poloha: 300 m od pláže, 900 m do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláže jsou zde s hrubozrnným pískem, úzký pás u moøe je tvoøen drobnými oblázky, vstup do moøe je spíše pøíkøejší, ne zcela ideální pro malé dìti a neplavce. Jsou zde pláže veøejné i soukromé, kde je nutné si zaplatit plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) vybavenost apartmánù: vyhrazené parkovištì pøed residencí, TV typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo /4 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v typické italské restauraci Da Luciano (na výbìr je z rybího a masového menu, když každé z nich zahrnuje pøedkrm a hlavní jídlo s pøílohou; x týdnì je podávána pizza) bilo bilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 450,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.400,- Kè / týden / , 950,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, vratná kauce 50 / apartmán Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. 19

20 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIERA z Brna 110 km, z Prahy 1098 km Doprava autobusem z celé ÈR: 390,- Kè / osoba PALMOVÁ RIVIÉRA - San Benedetto del Tronto je atraktivním lázeòským mìstem ležícím v provincii Marche. Pøíznivé klimatické podmínky, exotický ráz krajiny a temperament místních obyvatel èiní z tohoto kraje jedno z nejoblíbenìjších letovisek, umožòující pøíjemné prožití dovolené od kvìtna do konce záøí. Díky bohaté vegetaci palem (nachází se zde dokonce nejstarší a nejvyšší palma v celé Evropì!) je po právu toto pobøeží nazýváno palmovou riviérou. Pláž s blankytným èistým moøem nesrovnatelnì èistším než v severních letoviscích je píseèná, více než 50 m široká a dobøe udržovaná. Pobøeží Palmové riviéry získalo mezinárodní modrou vlajku, která je udìlována Evropskou unií nejkrásnìjším plážím v Evropì. Turisticky oblíbená destinace Abruzzo s letoviskem Martinsicuro, se rozkládá východnì od Øíma na pobøeží Jaderského moøe. Díky støedomoøské vegetaci a porostùm palem patøí zdejší pláže mezi ty nejkrásnìjší v Itálii. Kraj Abruzzo skýtá poklidnou panenskou pøírodu s nemnoha pøímoøskými letovisky, ale s nádherným vnitrozemím. 1/ ložnice mono /4 bilo 3/6 trilo 4/ RESIDENCE TUTTOMARE upøesnìní: komplex 3 apartmánù se nachází v první øadì u moøe na okraji letoviska Martinsicuro. Tøípatrová residence je oddìlena od píseèné pláže pouze pobøežní komunikací. Poloha: 0 m od pláže pláž: volná píseèná pláž s pozvolným vstupem do moøe se nachází pøímo pøed residencí. U residence je k dispozici teplá venkovní sprcha. Možnost pronájmu sluneèníku (bez lehátek). Zábava a sport: vodní sporty, pùjèovna šlapadel, plážový volejbal, fotbal, pùjèovna ètyøkolek a kol, jízda na koleèkových bruslích na høišti nebo podél pobøeží. Široká nabídka výletù do okolí, napø. celodenní výlet do hlavního mìsta Øíma, celodenní výlet do blízkého aquaparku Onda Blu (pouze v hlavní sezónì). vybavenost apartmánù: standardnì zaøízené 4-8 lùžkové apartmány s vlastním soc. zaøízením a vybaveným kuchyòským koutem. Vìtšina apartmánù má prostorný balkon s boèním výhledem na moøe, nìkteré mají pøímý výhled na moøe. Místnosti jsou vybaveny døevìným nábytkem. typologie apartmánù (popis viz.strana 3): -lùžková ložnice, mono /4, bilo 3/6, trilo 4/8 (U typologie bilo 6 a trilo 8 rozkládací gauèe v obývací èásti) poznámka: -3 lùžková ložnice - ubytování v apartmánu typ trilo v samostatné ložnici pro /3 osoby (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) stravování: vlastní. Možnost dokoupení polopenze (jednotné menu, klienti si vyzvednou polopenzi v urèenou dobu a stravují se ve vlastním apartmánu). CK si vyhrazuje právo zrušit polopenzi pøi malém zájmu a vrácení èástky za stravování * ** * ** * 9.05.** * 0.10.** zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 1990 zdarma zdarma 1490 zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 1490 zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 890 zdarma zdarma 790 zdarma zdarma 1490 zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 890 zdarma zdarma 790 zdarma zdarma 690 V cenì na osobu v apartmánu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí (sobota sobota), všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), pobytová taxu, služby delegáta V cenì na osobu v ložnici je zahrnuto: ubytování v apartmánu trilo v samostatné ložnici pro osoby (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) na 7 nocí (sobota-sobota), všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: polopenze 1.90,- Kè/os./týden, závìreèný úklid provádí klient sám (v opaèném pøípadì 50,- Euro), vratná kauce 100,- Euro/apartmán, povleèení 50,- Kè/os. (nutno objednat pøedem) Poznámka: u termínu * a * ubytování zdarma pøi zakoupení autobusové dopravy a pøi obsazení apartmánù min. poètem osob mono 3 os., os., trilo 6 os. V pøípadì vlastní dopravy dle termínu ** a ** Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line.

ITÁLIE CHORVATSKO. Joštova 4, 602 00 Brno tel.: 515 915 290 fax: 515 915 291 mobil: 603 189 147 e mail: tour@forline.cz www.forline.

ITÁLIE CHORVATSKO. Joštova 4, 602 00 Brno tel.: 515 915 290 fax: 515 915 291 mobil: 603 189 147 e mail: tour@forline.cz www.forline. Cestovní kancelář Joštova 4, 602 00 Brno tel.: 515 915 290 fax: 515 915 291 mobil: 603 189 147 e mail: tour@forline.cz www.forline.cz Od roku 1992. Již 22. sezóna ITÁLIE CHORVATSKO Vážení klienti, začínáme

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN předloňská novinka s překvapivě vysokou návratností a n e b T a r v i s i o, R a v a s c l e t t o a Piancavallo se právem zařadily mezi lyžařská střediska, která nezůstávají nespravedlivě opomíjena! pro

Více

nabídky pro skupiny, nejen školní

nabídky pro skupiny, nejen školní CHORVATSKO nabídky pro skupiny, nejen školní Vážení, pøedkládáme vám nabídku ubytování s autobusovou dopravou, zpravidla vè. polopenze. Najdete zde vybrané kapacity na Istrii, v oblasti Kvarneru èi severní

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3%

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3% JADRAN pro kolektivy 2010 Tel.: +420 542 321 322, Fax: +420 542 211 628 (po-pá 8.00-19.00 hod., sobota 9.00-13.00 hod.) e-mail: kolektiv@adrialand.com www.adrialand.com Chorvatsko - Pula - Fažana - vilky

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare * REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Léto 2005 katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Itálie Palmová riviéra San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Residence je rozdìlena do nìkolika vìtších chaletù v tradièním savojském stylu a nachází se pøímo u sjezdovky. Kryté garáže (79 /týden, možnost rezervace pøedem). Vstup

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Úvodní informace. Výlety přímo v Caorle aquapark, lunapark po lagunách podél Caorle lodí Arcobaleno noční plavba podél pobřeží lodí Caorle

Úvodní informace. Výlety přímo v Caorle aquapark, lunapark po lagunách podél Caorle lodí Arcobaleno noční plavba podél pobřeží lodí Caorle Úvodní informace Vážení klienti, milí přátelé. V úvodu tohoto katalogu nám dovolte poděkovat všem našim klientům, kteří využili naše služby během jara a léta 2009, ale zároveň přivítat klienty nové a Vám

Více

ADRIA LÉTO 2016 ITÁLIE. c e s t ov n í k a n c e l á ř

ADRIA LÉTO 2016 ITÁLIE. c e s t ov n í k a n c e l á ř LÉTO 2016 ADRIA c e s t ov n í k a n c e l á ř Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859, 775 864 844 www.adriack.eu, e-mail: info@adriack.eu BENÁTSKÁ RIVIÉRA Benátská riviéra, oficiálně Costa veneziana

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

MARCELLI DI NUMANA ITÁLIE MARCELLI DI NUMANA MOŘE A PLÁŽE

MARCELLI DI NUMANA ITÁLIE MARCELLI DI NUMANA MOŘE A PLÁŽE ITÁLIE RIMINI 120 km 140 km 16 km 8 km 10km 18km ROMA 285 km DOPORUČENÉ TRASY Z ČR 9 km PESCARA 140 km Praha 1.160 km, Brno 1.090 km Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Itálie. Apartmány No name. www.cdtravel.cz Itálie. ITÁLIE / Silvi Marina. Kontakt: Jan Zamykal, tel.: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.

Itálie. Apartmány No name. www.cdtravel.cz Itálie. ITÁLIE / Silvi Marina. Kontakt: Jan Zamykal, tel.: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel. Apartmány No name 1. Pinetina www.cdtravel.cz 142 pobyt so so MONO 2/3 BILO 4 TRILO 6 2.5. 9.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 600 Kč 9.5. 16.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 600 Kč 16.5. 23.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 600 Kč 23.5.

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Úvodní informace. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz

Úvodní informace. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz Úvodní informace Vážení klienti, dovolte nám v úvodu tohoto katalogu poděkovat Vám všem, kteří využili služeb poskytovaných naší cestovní kanceláří. Tímto katalogem Vám opět nabízíme letní dovolenou v

Více

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE CHORVATSKO UMAG POREČ SPLIT MIRA 28 km 25 km OMIŠ BAŠKA VODA 50 km ZAGREB BAŠKO POLJE 52 km RIJEKA BRAČ ŽIVOGOŠČE 80 km RABAC MAKARSKÁ DRVENIK 90 km 60 km BIH HVAR PELJEŠAC HR ZADAR KORČULA 215 km BIOGRAD

Více

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT *****

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Luxusní apartmánový komplex. Sjezdovky Lipno 200m, Frymburk 10 km, Rakousko 20-50 km. Poloha: cca 200 m nad nádrží Lipno, cca 100m od

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz Chorvatsko a Černá Hora Nabídka pro skupiny Cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS pro Vás připravila nabídku cenově zvýhodněných pobytových zájezdů pro skupiny 20 a více do nejžádanějších míst a ubytovacích

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

GARGANO ITÁLIE GARGANO MOŘE A PLÁŽE

GARGANO ITÁLIE GARGANO MOŘE A PLÁŽE GARG GARG 60 km SAN MENAIO RODI GARGANICO 10 km 40 km MATTINATA 30 km 4 km 50 km ROMA 390 km 55 km 70 km NAPOLI DOPORUČENÉ TRASY Z ČR 80 km Praha 1.500 km, Brno 1.425 km Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München,

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou a svébytnou

Více

Již. let. Léto. Itálie Chorvatsko

Již. let. Léto. Itálie Chorvatsko Již 50 let pro Vaši spokojenou dovolenou Léto 2012 2013 Itálie Chorvatsko Kde nás najdete? Slevy za včasné objednání: Úvodem DCK REKREA OSTRAVA, s. r. o. cestovní kancelář Nádražní 40, 702 00 Ostrava tel.:

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

Apartmány No name. www.cdtravel.cz Itálie. ITÁLIE / Silvi Marina. Kontakt: Jan Zamykal, tel.: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.

Apartmány No name. www.cdtravel.cz Itálie. ITÁLIE / Silvi Marina. Kontakt: Jan Zamykal, tel.: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel. Apartmány No name ITÁLIE / Silvi Marina www.cdtravel.cz Itálie 2 Týdenní pobyt so so MONO 2/3 BILO 4 TRILO 6 23.4. 30.4. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 700 Kč 30.4. 7.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 700 Kč 7.5. 14.5. 5 600

Více

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66.

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66. Itálie Itálie Popis Sladká, božská, veselá, nespoutaná Země mnoha tváří, která stále přitahuje návštěvníky svými nekonečnými plážemi, jedinečnými historickými památkami a proslulou kuchyní. Severní Jadran

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

Ostrov antického lékaře Hippokrata.

Ostrov antického lékaře Hippokrata. Ostrov antického lékaře Hippokrata. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? krásné zátoky a průzračné moře románské a Benátské stavby přívětivé domorodce olivové a citrusové háje promenády, bary, zábavu CO BYSTE SI NEMĚLI

Více

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz 2010 ITÁLIE CHORVATSKO Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2010 zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře

Více

2012 Itálie Chorvatsko

2012 Itálie Chorvatsko Léto 2012 Itálie Chorvatsko «Úvodem... 2 Kde nás najdete? CK RYWAL spol. s r. o. NÁDRAŽNÍ 40 MORAVSKÁ OSTRAVA 702 00 Tel.: 596 116 034 Tel./fax: 596 122 048 e-mail: rywal@rywal.cz www.rywal.cz Slevy za

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

Protaras - Hotel Mimosa ***

Protaras - Hotel Mimosa *** CK TURISTA Protaras - Hotel Mimosa *** 8 - denní zájezd Poloha: Příjemný hotel s rodinnou atmosférou sestávající z několika dvoupatrových budov je vystavěn na okraji střediska Protaras cca 4 km od jeho

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

spokojená dovolená pobytové zájezdy

spokojená dovolená pobytové zájezdy Jesolo Jesolo...tak rozmanitá Itálie je pro svoji dostupnost, písečné pláže a živá letoviska s dobře fungujícími službami tradičním cílem turistů všech věkových kategorií. Itálie nemá prázdná místa. Všude

Více

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena LAST MINUTE CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena All inclusive 1/2+1 SWC BP KL 15 946 Kč

Více

2012 Itálie Chorvatsko

2012 Itálie Chorvatsko Léto 2012 Itálie Chorvatsko Kde nás najdete? Slevy za včasné objednání «Úvodem... 2 DCK REKREA OSTRAVA, s. r. o. cestovní kancelář Nádražní 40, 702 00 Ostrava tel.: 596 122 427, 596 115 909 tel./fax: 596

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL ****

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový areál El Mouradi Djerba Menzel je situován přímo u pláže, asi 6 km od centra městečka Midoun, 4 km od obchoho centra a krokodýlí

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

ADRIA LÉTO 2012. cestovní kancelář CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO KVARNERSKÁ RIVIÉRA TROGIRSKÁ RIVIÉRA. www.adriack.eu

ADRIA LÉTO 2012. cestovní kancelář CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO KVARNERSKÁ RIVIÉRA TROGIRSKÁ RIVIÉRA. www.adriack.eu CHORVATSKO LÉTO 2012 CHORVATSKO ADRIA cestovní kancelář CHORVATSKO Chorvatsko má tvar velké podkovy, táhnoucí se od Istrie podél Jaderského moře až téměř k Boce Kotorské. Oficiální název je Chorvatská

Více

4.1. 11.3. 1.12. 23.12. 1 790,- 2 690,- 1 350,- 990,- ZDARMA 1 990,- 290,- - -

4.1. 11.3. 1.12. 23.12. 1 790,- 2 690,- 1 350,- 990,- ZDARMA 1 990,- 290,- - - 2 0 1 6 S Á R V Á R hotel PARK INN 4* Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou chodbou. Hotel nabízí pokoje Standard s možností 1 přistýlky, rodinné pokoje * = 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo

Více

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE LIGNANO až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2016 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více

Více

PEJO. Skirama Dolomiti PEJO DALŠÍ NABÍDKA STŘEDISKA:

PEJO. Skirama Dolomiti PEJO DALŠÍ NABÍDKA STŘEDISKA: 2.996 m 1.814 m 1.182 m skinabídka komplexně str. 120 12 41 51 182 37 127 350 Marilleva / Folgarida str. 140 13 7,8 49 27,7 38 21,5 57 Madonna di C. / Pinzolo str. 150 15 12,5 45 38,4 40 34,5 85,4 2,7

Více

Fortuna 3* 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 10 000 Kč. Lokace Datum 27.07.13-03.08.

Fortuna 3* 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 10 000 Kč. Lokace Datum 27.07.13-03.08. Fortuna 3* 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 27.07.13-03.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 200 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel Hotel CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Léto v Itálii. 18. sezóna ADRIA. cestovní kancelář

Léto v Itálii. 18. sezóna ADRIA. cestovní kancelář PALMOVÁ RIVIÉRA ADRIA cestovní kancelář Léto v Itálii 2013 18. sezóna Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši stálou důvěru a přízeň. Naše cestovní kancelář vstupuje tímto katalogem již do 18. sezóny a

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

KALÁBRIE Nejjižnější část Apeninského poloostrova s krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou. Vyznačuje se teplým

KALÁBRIE Nejjižnější část Apeninského poloostrova s krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou. Vyznačuje se teplým 204 Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově ve tvaru boty a několika ostrovech jako jsou Sicílie, Sardinie a Elba. Itálie je jedna z nejnavštěvovanějších zemí Evropy a láká turisty nejen nádhernými

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. www.intertrans.cz

CHORVATSKO DALMÁCIE. www.intertrans.cz CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska Brela,

Více

spokojená dovolená pobytové zájezdy

spokojená dovolená pobytové zájezdy Jesolo Jesolo...tak rozmanitá Itálie je pro svoji dostupnost, písečné pláže a živá letoviska s dobře fungujícími službami tradičním cílem turistů všech věkových kategorií. Itálie nemá prázdná místa. Všude

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více