CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Z rozšíøené nabídky doporuèujeme:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Z rozšíøené nabídky doporuèujeme:"

Transkript

1

2 Vážení klienti, zaèínáme 19. sezonu pùsobení naší cestovní kanceláøe na trhu cestovního ruchu. Vìøíme, že si jako každý rok vyberete z naší bohaté nabídky a prožijete s námi další pøíjemnou dovolenou. Pøejeme Vám š astný výbìr a tìšíme se na Vaši návštìvu, telefonát èi . Váš kolektiv CK FOR-LINE tour. Dovolujeme si Vás upozornit, že naše CK FOR-LINE tour je øádnì pojištìna pro pøípad úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem è. 159/99 Sb. CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH A STORNA SLEVY VÈASNÝ NÁKUP Všem klientùm, kteøí si do koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši: 10% SLEVA pøi zaplacení 100% z ceny 8% SLEVA pøi zaplacení 50% z ceny OBJEDNÁVKA Pøi rezervaci nebo objednání zájezdu z tohoto katalogu pøes internet získáte od nás SLEVU 3% z ceny zájezdu. Kompletní nabídku zájezdù naleznete na NOVOMANŽELSKÁ SLEVA Pro páry, které mají max 6 mìsícù od svatby do dne platby zálohy 10% SLEVA u autobusových zájezdù nebo 5% SLEVA u leteckých zájezdù. SKUPINOVÉ SLEVY Pro kolektivy a skupiny jsme letos pøipravili samostatné nabídky, které jsou cenovì zvýhodnìny. Na vyžádání Vám rádi skupinovou nabídku vytvoøíme a zašleme. DÍTÌ DOPRAVA ZDARMA Všem klientùm, kteøí si do koupí zájezd do níže uvedených lokalit s autobusovou dopravou, poskytneme dopravu tam a zpìt pro jedno dítì zdarma. Platí pro: Itálie Bibione a Chorvatsko Vodice, Drvenik V cenì zájezdu není zahrnuto pojištìní léèebných výloh a pojištìní pro pøípad storna. Pro Váš klid a pohodlí doporuèujeme využít nabídky pojiš ovny UNIQA. Nabízíme Vám druhy pojištìní: 1. Basic L3 za15 Kè/osoba/den a. Basic K3 za 8 Kè/osoba/den. pojištìní Basic L3... cena 15 Kè / os. / den pøedmìt plnìní: plnìní do maximální výše: pojištìní léèebných výloh a repatriace do zdravotnického zaøízení Kè pojištìní asistenèních služeb celková pojistná èástka (PÈ) Kè - repatriace pojištìného do celk. PÈ - repatriace tìlesných ostatkù do celk. PÈ - náklady na vyslání opatrovníka Kè - náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty Kè - náklady vzniklé zmeškáním veøejného dopravního prostøedku Kè - náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování Kè - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù Kè - zachraòovací náklady Kè - odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo busu Kè - zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému Kè pojištìní Basic K3 cena 8 Kè / os. / den pøedmìty plnìní a plnìní do maximální výše jsou shodné s pojištìním Basic L3, navíc zahrnuje: pojištìní smrti následkem úrazu Kè pojištìní trvalých následkù úrazu - PÈ Kè pojištìní odpovìdnosti za škodu na zdraví tøetí osoby - PÈ Kè pojištìní odpovìdnosti za škodu na vìci tøetí osoby - PÈ Kè pojištìní zavazadel - PÈ Kè pojištìní storna zájezdu 80% ze storno poplatkù max. však do výše PÈ Kè Pojištìní lze sjednat pro osoby bez omezení vìku. Pojištìní se vztahuje pouze na turistické cesty. Pozn. Turistická cesta je cestou, pøi které pojištìnému nehrozí zvýšené riziko a neprovozuje žádné nebezpeèné sporty. Na cestu vyjel za úèelem turistiky nebo vyjel služebnì a náplní služební cesty bude úèast na kongresech, veletrzích, jednáních s partnery nebo bìžná jednání a vyøizování. Smluvní vztah vzniká pøímo mezi pojiš ovnou a pojištìným, cestovní kanceláø funguje pouze jako zprostøedkovatel. To také znamená, že pøípadnou pojistnou událost øeší pojištìný pøímo s pojiš ovnou. Pojištìný má povinnost øídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištìní UNIQA a po návratu do ÈR oznámit pøípadnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojiš ovna a.s., odbor likvidace škod pojištìných osob, Bìlohorská 19, Praha 6. Podrobnìjší informace k pojištìní jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláøi. KATALOG ZIMA 010/011 VYJDE V MÌSÍCI ZÁØÍ 010 KATALOG VÁM RÁDI ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ Z rozšíøené nabídky doporuèujeme: LÁZEÒSKÉ POBYTY LETECKY ZA TEPLEM PO EVROPÌ: Mallorka, Portugalsko, Španìlsko, Kanárské ostrovy, Sardinie, Øecko, Turecko, Malta LETECKY DO EXOTICKÝCH ZEMÍ Egypt, Maroko, Tunis, Arabské Emiráty, Thajsko, Bali, Indie, Èína, Mexiko, Brazílie, Kuba, Srí Lanka, Keòa, Dominikánská Republika LETECKÉ EUROVÍKENDY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO EVROPÌ I SVÌTÌ, TUZEMSKÉ POBYTY Samostatné katalogy k tìmto zájezdùm Vám zašleme na požádání. Staèí kontaktovat naši CK a sledovat aktuální nabídky na Podrobnìjší informace k pojištìní jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláøi. Akceptujeme poukázky HolidayPASS nebo univerzální FlexiPASS!!! Možnost zakoupení dárkových poukazù v hodnotì 500 Kè, 1000 Kè, 000 Kè a 5000 Kè

3 INFORMACE O DOPRAVÌ Nástupní místo musí být uvedeno na cestovní smlouvì. V pøípadì, že se jedná o nástupní místo mimo udaná svozová místa, je nutné pøed podpisem smlouvy kontaktovat pracovníky CK pro ovìøení nástupního místa. Dopravu z nástupních míst zajiš ujeme svozovými autobusy, mikrobusy nebo osobními auty. Upozoròujeme, že trasa po území ÈR nemusí vést vždy nejkratším smìrem, trasy mohou být kombinovány, je nutné vzít na vìdomí, že svozový bus nejede pøímo z daného místa do Brna / Prahy nebo do pobytového místa. V Brnì / Praze se zpravidla pøestupuje. Svozové dopravní prostøedky nemusí pøímo navazovat na hlavní spoj do urèené destinace, a proto se mohou vyskytnout èekací doby. V pøípadì zdržení svozových dopravních prostøedkù nebo jiných komplikací si cestovní kanceláø nárokuje právo na využití linkové dopravy, kdy klientùm bude proplacena plná výše jízdného vèetnì poplatku za zavazadla po pøedložení jízdenek. Pøi nižším poètu úèastníkù (min.8 osob) má CK právo na zmìnu nástupního místa na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (pøípadnì vrácení pøíplatku nebo proplacení jízdného linkovou dopravou) Z dùvodu vytížení autobusu mùže CK spolupracovat s jinou cestovní kanceláøí. Pokud není klient pøipraven na místì odjezdu vèas, musí si zajistit transfer do Brna / Prahy sám a na vlastní náklady. Pøed odjezdem zasíláme klientùm pokyny na cestu, ve kterých bude uvedeno místo nástupu v daném svozovém mìstì. Klient si den pøed odjezdem telefonicky ovìøí v naší CK pøesný èas odjezdu (dùvodem je prodej zájezdù do poslední chvíle-až po ukonèení prodeje se uzavírá èasový harmonogram svozù). Každý úèastník má v autobusu pøedem pøidìlené místo dle zasedacího poøádku, s kterým bude seznámen pøi vstupu do autobus. Cestovní kanceláø pøihlíží na požadavky klientù, ale pøesnì požadovaná místa nemùže vždy garantovat. Z dùvodu pøetìžování autobusu a èastým kontrolám na hranicích si mùže každý úèastník zájezdu vzít s sebou 1 zavazadlo max. do 0 Kg a 1 pøíruèní zavazadlo do autobusu. V pøípadì vìtšího množství zavazadel u jednoho klienta upozoròujeme, že dopravce má právo tato zavazadla nad povolený limit odmítnout. Cestovní kanceláø ani dopravce nepøebírají odpovìdnost za ztrátu nebo pøípadnou zámìnu pøepravovaných zavazadel. Pro rozvoz klientù pøi zpáteèní cestì platí stejné organizaèní podmínky jako pro jejich svoz. Všichni úèastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát pokynù øidièù nebo technických prùvodcù. Cestovní kanceláø si vyhrazuje právo vylouèit ze zájezdu podnapilé osoby èi osoby chovající se vulgárnì vùèi ostatním osobám, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. V rámci bezpeènosti není možné pøevážet v autobuse zvíøata. Všichni úèastníci musí mít své místo (z bezpeènostních dùvodù platí i pro malé dìti).. SVOZOVÁ MÍSTA NA MORAVÌ ZDARMA: 1.trasa: Opava, Ostrava, (Èeský Tìšín,Tøinec, Karviná, Havíøov), Frýdek Místek, Nový Jièín, Hranice, Lipník nad Beèvou, Pøerov, Olomouc, Prostìjov, Vyškov, Brno.trasa: Zlín, Otrokovice, Uherské Hradištì, Brno SVOZOVÁ MÍSTA NA MORAVÌ za PØÍPLATEK 00,-Kè / osobu: Jihlava, Tøebíè, Svitavy, Litomyšl, Havlíèkùv Brod Základní nástupní místo: BRNO dále autobus pokraèuje na Mikulov ( Znojmo) SVOZOVÁ MÍSTA Z ÈECH NA VYŽÁDÁNÍ: 1.trasa: Chomutov, Most, (Louny), Teplice, Ústí nad Labem, Litomìøice, (Kladno), Praha.trasa: Liberec, Jablonec nad Nisou, (Èeská Lípa), Turnov, Mladá Boleslav, Mìlník, Praha 3.trasa: Jièín, Hradec Králové, Pardubice, Podìbrady, Praha INFORMACE K UBYTOVÁNÍ: U standardních pobytù je délka ubytování na 7 nocí od soboty do soboty, pokud není uveden jiný poèet nocí u daného pobytu. Pro ubytování v apartmánech jak v Itálii tak i v Chorvatsku platí tato typologie: MONO /3/4 osoby obývací pokoj s kuchyòským koutem, 1èi rozkládacími gauèi pro 1 èi osoby a pøípadnì palandou, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka BILO 3/4/5 osoby jedna lùžková nebo 3 lùžková ložnice, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka TRILO 4/5/6/7 osob dvì lùžkové ložnice ( v jedné mùže být patrová postel ), obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka (u typologie trilo 7 je 7.lùžko zpravidla ve formì pøistýlky rozkládacího lehátka a je umístìno buï v jedné z ložnic èi obývacím pokoji) QUADRILO 6/7/8 osob tøi lùžkové ložnice ( v nìkteré mùže být patrová postel ), obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka QUINTILO 8/9 osob ètyøi lùžkové ložnice s možností 1 pøistýlky, obývací pokoj s kuchyòským koutem, sociální zaøízení, zpravidla balkon, terasa nebo pøedzahrádka Info strana Info strana, obsah ITÁLIE Bibione Lignano Caorle Lido di Jesolo Rosolina Mare Rimini Milano Marittima Pesaro Numana Palmová riviéra Gargáno Kampánie Tarvisio CHORVATSKO Poreè Umag Rovinj Pula Premantura, Medulin Rabac Crikvenica, Krk Rab Pag Murter Vodice Šibenik Primošten Omiš Kaštela, Baška Voda Podgora Živogošèe Drvenik Ostrova Braè Korèula Ostrov Hvar Poznávací zájezdy Praha, jazykové kurzy Luhaèovice ITÁLIE Tarvisio Lignano Bibione Caorle Lido di Jesolo Rosolina Mare Milano Marittima Rimini Pesaro Numana Palmová riviéra Gargáno Kampánie CHORVATSKO Umag Poreè Rovinj Pula Premantura, Medulin Rabac Crikvenica, Krk Rab Pag Murter Vodice Šibenik Primošten Omiš Kaštela, Baška Voda Podgora Živogošèe Ostrov Hvar Drvenik Korèula 3

4 ITÁLIE BIBIONE z Brna 650 km, z Prahy 760 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì BIBIONE - jedno z nejoblíbenìjších italských letovisek na pobøeží Jaderského moøe mezi Terstem a Benátkami je ideálním místem urèeným k odpoèinku. Pláž je tvoøena výhradnì velmi jemným pískem a je vyhlášená zejména díky pozvolnému a bezpeènému vstupu do moøe, absolutnì ideální je pøedevším pro malé dìti, zdravotnì postižené a neplavce. Moøe je èisté a klidné, není však pøíliš vhodné pro potápìní. V Bibione najdete klidnou èást Bibione Lido del Sole a Pineda, ale i živé turistické centrum s diskotékou, restauracemi, bary a nákupní promenádou v èásti Bibione Spiaggia. 1. Horizon. Monte Carlo 3. Atollo, Biloba, Landora, Carina 4. Altan 5. Lorenzon 6. Villaggio Michelangelo / San Siro / Tivoli 7. Villaggio Lido del Sole 8. Hotel Germania 9. Hotel Venere Beach 10. restaurace Las Vegas 11. restaurace Dolce Vita * Apartmány No name nejsou uvedeny na mapì PLÁŽE: Pláže: pláž je jak veøejná, tak i soukromá, za poplatek si lze pronajmout plážový servis. Neplacené volné pláže jsou v okrajových èástích letoviska, ale ležet zdarma je povoleno i v širokém úseku mezi moøem a první øadou sluneèníkù pláží soukromých. Pro použití sluneèníkù a lehátek vlastních je pak vymezen prostor za øadami sluneèníkù placených. Pláž je každodennì udržována, k dispozici jsou sprchy a WC, høištì pro plážový volejbal a fotbal, pùjèovna vodních šlapadel i dìtské atrakce v podobì houpaèek, prolézaèek, atd. Bibione jako jedno z mála destinací má vlastní pláže pro psy. Pøi ubytování v našich apartmánech jsou psi bez pøíplatku. Cena je za týden a zahrnuje 1 sluneèník, 1 lehátko a 1 polohovací køeslo. Plážový servis si mùžete zakoupit prostøednictvím naší CK ceny viz. Tabulka. Pláž super cena SUPER CENA = v cenì ubytování v apartmánu + doprava autobusem Super cena 4 upøesnìní: ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) za pøedpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro /3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) poloha: m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) za pøedpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro /3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) na 7 nocí (sobota-sobota), doprava autobusem, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis Slevy: pøi ubytování na 14 dní sleva 1000,- Kè / osoba

5 APARTMÁNOVÝ DÙM HORIZON poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovištì (poèet míst omezen; další parkování ve vzdálenosti cca 300 m); za poplatek též tenisové kurty popis apartmánù: /5-45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka, sociální zaøízení se sprchou, balkon, trilo 6-55 m - 1 ložnice s manželskou postelí,1 ložnice se samostatnými lùžky èi 1 samostatným lùžkem a palandou, obývací pokoj s roz-kládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: zøídka TV stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) APARTMÁNOVÝ DÙM MONTE CARLO poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené venkovní èi garážové park. stání / apartmán (další v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-3 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem pro osoby (možno i typ šuplík ) a dalším rozkládacím gauèem pro osoby (možno i typ šuplík ) èi skøíòovou manželskou postelí, sociální zaøízení se sprchou, balkon, stravování: viz. apartmánový dùm Horizon APARTMÁNOVÉ DOMY ATOLLO, BILOBA, LANDORA, CARINA upøesnìní: témìø identické a témìø sousední apartmánové domy v první linii od pláže poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 50 m vybavenost a služby: výtah, zpravidla 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) - popis apartmánù: mono 3/4-0 až 5 m obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby a dalším rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ) nebo palandou, sociální zaøízení se sprchou, balkon, bilo 3/4/5-38 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem èi pøistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), samostatná kuchyòka èi kuchyòský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží je ložnice a sociální zaøízení, trilo 6-50 m - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky èi palandou, obývací pokoj s rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, samostatná kuchyòka èi kuchyòský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží jsou obì ložnice a sociální zaøízení stravování: viz. apartmánový dùm Horizon Atollo, Biloba, Landora, Carina, Horizon, Montecarlo mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 APARTMÁNOVÝ DÙM ALTAN V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 50 m vybavenost a služby: 1 vyhrazené kryté èi venkovní park. stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: /5-30 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon, trilo 6/7-50 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: TV, stravování: viz. apartmánový dùm Horizon Altan bilo 3 bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 7 vhodné pro skupiny vhodné pro skupiny V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické italské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis 5 HIT

6 APARTMÁNOVÝ DÙM LORENZON poloha: 350 m od pláže, 0 m do centra Bibione pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: výtah, parkování v okolí typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono 3 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) mono mono 3 Náš tip V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), služby delegáta, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis VILLAGGIO MICHELANGELO / SAN SIRO upøesnìní: rozsáhlý komplex dvoupodlažních øadových vilek s nìkolika bazény (Michelangelo) a sousední menší komplex jednopodlažních a dvoupodlažních øadových vilek s jedním bazénem (San Siro) poloha: Bibione - centrum, pláž až 600 m vybavenost a služby: nìkolik rùznì velkých bazénù a dìtských bazénkù, dìtské høištì (jen Michelangelo), 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacími gauèi (možno i typ šuplík ) pro osoby èi 1 rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) a palandou, sociální zaøízení se sprchou, terasa a pøedzahrádka; apartmány jsou výhradnì ve Villaggiu San Siro, bilo 3/4/5-35 m - 1 ložnice s manželskou postelí a pøípadnì 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa a pøedzahrádka, trilo 5/6/7-45 až 55 m - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky èi 1 samostatným lùžkem a palandou délky 180 cm, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby (možno i typ šuplík ), sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa a pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží jsou obì ložnice a sociální zaøízení, quadrilo 7-55 m - pøízemí: 1 malá ložnice s 1 lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem typu šuplík pro osoby, terasa a pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou; apartmány jsou výhradnì ve Villaggiu Michelangelo vybavenost apartmánù:zøídka TV, u typologií trilo a quadrilo zpravidla též venkovní krb stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) VILLAGGIO TIVOLI upøesnìní: rozsáhlý komplex pøízemních a dvoupodlažních øadových vilek se bazény poloha: Bibione - centrum, pláž až 500 m vybavenost a služby: x bazén 0 x 10 m, x dìtský bazének, dìtské høištì, multifunkèní høištì, 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) popis apartmánù: mono 4-5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacími gauèi pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, pøedzahrádka, bilo 5-3 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem èi palandou, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 èi osoby, sociální zaøízení se sprchou, pøedzahrádka, trilo 6-5 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem typu šuplík pro osoby, pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù:tv, venkovní krb, zpravidla též klimatizace, TV sat. a mikrovlnná trouba stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) VILLAGGIO LIDO DEL SOLE upøesnìní: dva sousední komplexy s bazénovým areálem a dalším zázemím poloha: Bibione - Lido del Sole, pláž m vybavenost a služby: bazén,5 x 1,5 m s velkou víøivkou, lehátky a sluneèníky, dìtský bazének, dìtské høištì, animaèní programy, rozlehlá zahrada, barbecue, výtah (jen u residencí), 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování pøímo pøed areálem); za poplatek též prádelna popis apartmánù: bilo 5-45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem (možno i typ šuplík ) pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa nebo pøedzahrádka (v ceníku oznaèení bilo 5Z) trilo 7-60 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi terasa nebo pøedzahrádka (v ceníku oznaèení trilo 7Z) vybavenost apartmánù: klimatizace, TV sat., trezor, zøídka fén stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. 6

7 MICHELANGELO / SAN SIRO, TIVOLI, LIDO DEL SOLE mono mono 3 mono 4 bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, pobytová taxa Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis APARTMÁNY NO NAME DO 00 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek apartmánù v rámci øady vícepatrových domù po celém støedisku poloha: do 00 m od pláže, pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhr. parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono /3, mono 4, bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) kvalitní apartmány za výhodné ceny mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, APARTMÁNY NO NAME NAD 00 m od pláže mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo 7 nejlevnì jší ubytování v Bibione upøesnìní: nìkolik desítek apartmánù v rámci øady vícepatrových domù po celém støedisku poloha: nad 00 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené park. stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): mono /3, mono 4, bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,- / osoba / týden, veèeøe 50,- Kè / osoba / den / v typické italské restauraci Dolce Vita centrum Bibione, veèeøe 300,- Kè / osoba/ den / v typické utalské restauraci Las Vegas Bibione Lido dei Pini, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz ceník Plážový servis

8 mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo 7 APARTMÁNY NO NAME S BAZÉNEM DO 600 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek víceapartmánových domù v rámci øady residenèních komplexù s bazénem po celém støedisku poloha: do 600 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti ubytování s bazénem za výhodné ceny vybavenost apartmánù: bazén, dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta,pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden,veèeøe 300,- Kè / osoba / den restaurace Las Vegas, 330,- Kè / osoba / den restaurace Dolce Vita, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz. ceník Plážový servis APARTMÁNY NO NAME S BAZÉNEM NAD 600 m od pláže upøesnìní: nìkolik desítek víceapartmánových domù v rámci øady residenèních komplexù s bazénem po celém støedisku poloha: nad 600 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: bazén, dle konkrétního apartmánu, zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6/7 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v italské restauraci (Dolce Vita - výbìr z 10 hlavních chodù, servírovaný zeleninový salát, v cenì též 0,5 l vody èi 0,5 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek) mono mono 3 mono 4 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 quadrilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob,všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), služby delegáta, pobytová taxa. Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden,veèeøe 300,- Kè / osoba / den restaurace Las Vegas, 330,- Kè / osoba / den restaurace Dolce Vita, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) více info viz. ceník Plážový servis 8

9 HOTEL GERMANIA *** poloha: Bibione - centrum, pláž m vybavenost a služby: recepce, bazén 15 x 8 m s dìtským bazénkem, lehátky a sluneèníky, venkovní víøivka pro 3 osoby (1 vstup v cenì, další za poplatek), restaurace, vnitøní a venkovní bar, televizní místnost, x týdnì animaèní programy, 15 jízdních kol (zdarma k dispozici), výtah, vyhrazená parkovištì (1. pøímo u hotelu a. ve vzdálenosti cca 100 m); vìtšina spoleèných prostor hotelu je klimatizovaná stravování: dle volby snídanì - kontinentální bufet vèetnì nápojù veèeøe - servírované menu s výbìrem ze 4 zpravidla teplých pøedkrmù, 4 hlavních jídel s pøílohou a 4 desertù, salátový bufet, nápoje za poplatek popis pokojù: pokoj 1/ - pokoj s manželskou postelí èi samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon; možnost 3. skøíòového lùžka èi palandy pro 3. a 4. osobu poznámka - za pøíplatek lze objednat též prostornìjší pokoje suite až pro 7 osob; k dispozici jsou též bezbariérové pokoje vybavenost pokojù: klimatizace, TV sat., telefon, fén, trezor, nápojová lednièka Klimatizace v cenì 1/ pokoj se snídaní 1/ pokoj s polopenzí 1/1 pokoj s polopenzí dítì do 6 let na pøistýlce, s polopenzí dítì 7-14 let na pøistýlce, s polopenzí dospìlý na pøistýlce, s polopenzí V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), stravování dle volby (snídanì nebo polopenze), všechny spotøeby (el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní a závìreèný úklid, pobytová taxa, plážový servis, služby delegáta Pøíplatky: Plná penze: 6 / osobu / den HOTEL VENERE BEACH *** poloha: 50 m od pláže, 0 m do centra Bibione pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, hotelová pláž vybavenost hotelu: vybavená hotelová pláž, parkovištì, restaurace, bar, vyhøívaný bazén s hydromasáží a dìtským brouzdalištìm, pùjèovna kol. popis pokojù: - lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením s možností až pøistýlek, klimatizace, TV SAT, telefon, balkon, trezor stravování: snídanì nebo polopenze dle volby. Snídanì formou kontinentálního bufetu, veèeøe výbìr z menu. 1/ pokoj se snídaní 1/ pokoj s polopenzí dítì do 4 let s polopenzí dítì 5-8 let na pøistýlce, s polopenzí dítì 9-1 let na pøistýlce, s polopenzí V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), stravování dle volby (snídanì nebo polopenze), všechny spotøeby (el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní a závìreèný úklid, pobytová taxa, vstup do hotelového bazénu, plážový servis v rámci hotelové pláže, služby delegáta, parkovací místo Pøíplatky: Plná penze: 8 / osobu / den na vyžádání také vilky a luxusní apartmány ve všech èástech Bibione 9

10 ITÁLIE LIGNANO z Brna 650 km, z Prahy 760 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì LIGNANO - patøí k nejnavštìvovanìjším letoviskùm severní Itálie. Promenády lemuje množství restaurací, kaváren, pizzerií, obchodù i luxusních butikù, zároveò však zde najdete i oázy klidu s vilkami a rezidencemi a elegantními hotely. Ideální místo pro dovolenou pøedevším pro vyznavaèe rušnìjšího prostøedí, pro milovníky pulsujícího života, ale také pro rodiny s dìtmi, nebo právì pro nejmenší hosty je zde pøipravena spousta atrakcí. Lokalita ve velmi výhodné poloze, která umožòuje výlety do okolí. Napø. vodní park Aquasplash, ZOO a golfové høištì. VILA PAOLA trilo 4 trilo 5 trilo 6 poloha: 400 m od pláže i centra mìsta, v klidné èásti Lignana Riviera. V blízkosti Riviera Parku o rozloze 0.000m zelenì a s 1.300m s bazénem u kterého najdete bar s obèerstvením a spoleèenskou zábavu. pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: TV/SAT, trezor, parkovací místo v zahradì popis apartmánù: trilo obývací pokoj s jídelnou a rozkládacím gauèem pro osoby, vybavená kuchyòka, 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se lùžky, koupelna se sprchou. V pøízemí terasa se vstupem na zahradu. apartmány se nacházejí v pøízemí a apartmány jsou v 1 patøe. stravování: vlastní do Širší nabídku apartmánu v Lignanu najdete na mono bilo 3 V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu na 7 nocí, spotøeby všech energií (voda, el. energie, plyn), 1 parkovací místo na apartmán, pobytová taxa. Pøíplatky: vratná kauce 100 (platba na místì) RESIDENCE RUBIN poloha: pøíjemný apartmánový komplex s bazénem, 150 m od pláže i centra mìsta. Rezidence leží v klidné èásti Lignana, v blízkosti Riviera Parku. Bazén u residence je v provozu od konce kvìtna do poloviny záøí. Lehátka u bazénu jsou volnì k dispozici. pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis vybavenost apartmánù: TV, trezor, fén, parkovací místo popis apartmánù: mono obývací pokoj s jídelnou, kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, malá terasa, koupelna se sprchovým koutem, wc. bilo 3 obývací pokoj s jídelnou, kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro 1 osobu, samostatná ložnice s manželskou postelí, koupelna se sprchovým koutem, wc. stravování: vlastní do V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu na 7 nocí, spotøeby všech enargií (voda, el. energie, plyn), 1 parkovací místo na apartmán, pobytová taxa. Pøíplatky: vratná kauce 100 (platba na místì) HOTEL SAN FRANCISCO *** 1/ pokoj dítì -5 let vèetnì na pøistýlce dítì 6-11 let vèetnì na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce 10 poloha: do 350 m od pláže, èást Lignano Pineta, 500 m k aquaparku a lunaparku pláž: hotelová píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) v cenì, pøevlékací kabinky na pláži vybavenost hotelu: recepce, hotelový bazén, restaurace s klimatizací, americký bar s terasou, parkovištì, pùjèovna ko, dìtský koutekl popis pokojù: lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, klimatizací, TV, telefonem, chladnièkou a balkonem. Možnost 1 pøistýlky. Stravování: formou polopenze. Snídanì švédské stoly, veèeøe výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek. Za pøíplatek je možná plná penze. do V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, plážový servis ( lehátka + sluneèník), všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní a závìreèný úklid, pobytová taxa Pøíplatky: plná penze 1.900,-Kè / osobu / týden, jednolùžkový pokoj 1.800,-Kè / týden

11 CAORLE ITÁLIE Caorle se nachází na pobøeží Jaderského moøe 70 km severnì od Benátek (Venezia). I pøes svou velikost je tu však dostatek obchodù, restaurací, barù, supermarketù, i zde se koná každou støedu trh. Svými písèitými plážemi s pozvolným sestupem do moøe se stává ideálním místem pro rekreaci rodin s malými dìtmi. Caorle Altanea 5 km od historického centra Caorle leží na "zelené louce" novì (v roce 004) vybudované rezidenèní komplexy obklopené zelení s komfortními pìšími zónami a cyklostezkami, je možné zdarma využít vláèku ke svozu na pláž. Caorle Spiaggia di Ponente leží km od historického centra Caorle z Brna 678 km, z Prahy 791 km Doprava z celé ÈR: 1990,- Kè / dospìlá osoba, 1790,- Kè / dítì do 1 let vèetnì VILLAGGIO AI PINI upøesnìní: rozsáhlý komplex sestávající se z 11 budov z toho 88 dvoupodlažních øadových vilek (oznaèení "V") v rámci øadových vilek a jednopodlažních èi dvoupodlažních apartmánù (oznaèení "R") v rámci 5 ètyøpodlažních residencí, bazénový areál a prostor s parkovou úpravou poloha: 00 m od pláže, Caorle Altanea pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: bazén cca 800 m s lehátky a sluneèníky, dìtský bazének, dìtské høištì, výtah u rezidenèního typu ubytování, od restaurace, pizzeria a snack bar, 1 vyhrazené venkovní èi garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti); za poplatek též pùjèovna jízdních kol a prádelna, klimatizace, TV SAT, fén, trezor, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar, telefon typologie apartmánù: : 36 m - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon èi pøedzahrádka; nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, když ve. podlaží je ložnice, sociální zaøízení a též další balkon trilo 7: 60 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení (jen umyvadlo a WC), pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon stravování: vlastní bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), pobytovou taxu, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,- Kè / osoba / týden, plážový servis (sluneèník, plážové køeslo, lehátko) 1500,- Kè / týden, dìtská postýlka 600,- Kè / týden, vratná kauce 100 / apartmán RESIDENCE ROBINIA poloha: Caorle - Altanea, pláž m (k dopravì na pláž je zdarma k dispozici též lokální motorový vláèek) pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: klimatizace, TV sat., fén, trezor, elektrický kávovar typologie apartmánù: : 4 m, 1 ložnice s manž. postelí, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, soc. zaøízení se sprchou, balkon. Nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, kdy ve.podlaží je ložnice a soc. zaøízení a v pøízemí pøedzahrádka, trilo 6: 54 m, 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 ložnice s 1 èi samostatnými lùžky, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, soc. zaøízení se sprchou, balkon. Nìkteré apartmány jsou dvoupodlažní, kdy ve. podlaží jsou obì ložnice a soc. zaøízení a v pøízemí pøedzahrádka a další soc. zaøízení se sprchou. stravování: vlastní bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo v uvedené cenì osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), všechny spotøeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, pobytová taxa pøíplatky: 00 Kè / os. ložní prádlo, Kè / týden plážový servis (plážový servis sestává ze sluneèníku, lehátka a plážového køesla), 600 Kè / týden dìtská postýlka, 100 / apartmán vratná kauce 11

12 bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6 APARTMÁNOVÝ DÙM STELLA D ORO poloha: Caorle - Ponente, pláž - 80 m, centrum - 00 m vybavenost a služby: 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán (další parkování ve vzdálenosti cca400 m) popis apartmánù: : 5 až 30 m - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s ku- chyòským koutem, sociální zaøízení se sprchou, balkon trilo 6: 40 až 45 m - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lùžkem, 1 menší ložnice s 1 samostatným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, sociální zaøízení se sprchou, balkon vybavenost apartmánù: klimatizace, TV, trezor (vše jen u apartmánù typu trilo) stravování: vlastní v uvedené cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), pobytovou taxu, služby delegáta pøíplatky: 00 Kè / os. ložní prádlo, Kè / týden plážový servis (plážový servis sestává ze sluneèníku, lehátka a plážového køesla), 600 Kè / týden dìtská postýlka, 100 / apartmán vratná kauce VILLAGGIO LUNA upøesnìní: cca 100 m široký a 00 m dlouhý komplex sestávající z dvoupodlažních apartmánù (oznaèení V ) v rámci øadových vilek nebo jednopodlažních apartmánù v rámci pìtipodlažního apartmánového domu, bazénový areál a prostor s parkovou úpravou poloha: Caorle - Ponente, pláž m, centrum - km pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: klimatizace, zpravidla též TV sat., trezor a elektrický kávovar typologie apartmánù: mono 4: 5 m - obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem pro osoby, rozkládacím køeslem pro 1 osobu a skøíòovým lùžkem pro 1 osobu, sociální zaøízení se sprchou, balkon : 35 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, terasa èi pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, sociální zaøízení se sprchou, balkon trilo 6: 45 m - pøízemí: obývací pokoj s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, terasa èi pøedzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se samostatnými lùžky, sociální zaøízení se sprchou, balkon stravování: vlastní KOMPLEX SELENIS upøesnìní: komplex sestávající ze 3 tøípodlažních rezidencí, bazénového areálu a prostoru s parkovou úpravou poloha: Caorle - Ponente, pláž m, centrum 1,5 km pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé dìti vybavenost: bazén, x dìtský bazének, vyhrazené parkovací stání vybavenost apartmánù: klimatizace, zpravidla též TV sat., trezor a elektrický kávovar typologie apartmánù: : 35 m 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuch. koutem a gauèem pro dvì osoby, sociální zaøízení s vanou, balkon trilo 6: 45 m 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvìma samost. lùžky èi palandou, obývací pokoj s kuch. koutem a gauèem pro dvì osoby, sociální zaøízení s vanou, balkon stravování: vlastní Villaggio Luna, komplex Selenis mono mono 3 mono 4 trilo 4 trilo 5 trilo v uvedené cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí ve zvoleném apartmánu dle daného poètu osob, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), závìreèný úklid (s výjimkou kuchyòské linky), pobytovou taxu, služby delegáta pøíplatky: 00 Kè / os. ložní prádlo, Kè / týden plážový servis (plážový servis sestává ze sluneèníku, lehátka a plážového køesla), 600 Kè / týden dìtská postýlka, 100 / apartmán vratná kauce

13 LIDO DI JESOLO ITÁLIE LIDO DI JESOLO - nejvìtší pøímoøské letovisko na východní stranì benátské laguny se mùže pochlubit nejen 15 km dlouhou píseènou pláží s jemným pískem a pozvolným vstupem do moøe, ale i rušným denním i noèním životem a blízkostí Benátek (pouhých 1 km). Podél letoviska vede 4 km dlouhá promenáda s obchùdky, restauracemi, kavárnami, diskotékami a obchody, která se veèer mìní v rušné korzo. Na své si zde pøijdou jak sportovci tak i turisté toužící po kultuøe. Lido di Jesolo každoroènì získává prestižní ocenìní Modrá vlajka, které udìluje evropská komise za kvalitu a èistotu pláží a služeb s tím spojených, což garantuje jejich vynikající úroveò. z Brna 730km, z Prahy 850 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1890,- Kè / dítì do 1 let vèetnì APARTMÁNY AUGUSTUS upøesnìní: modernì vybavené apartmány v blízkosti známého námìstí Piazza Mazzini v centru mìsta poloha: 70 m od pláže, centrum Lido di Jesola pláž: píseèná s pozvolným vstupem do moøe, vhodná pro malé dìti a neplavce. Plážový servis je u každého apartmánu v cenì. ( plážové lehátka + 1 sluneèník) vybavenost apartmánù: klimatizace, bezpeèností sejf typologie apartmánù: /5 lùžková ložnice,obývací èást s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem. V bilo 5 je další menší místnost s palandou oddìlená zatahovacími dveømi. trilo 6 dvì lùžkové ložnice, obývací èást s kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby. stravování: vlastní bilo 3 bilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle volby na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, plážový servis ( lehátka a sluneèník) Pøíplatky: vratná kauce 100 VILA NAUTILUS upøesnìní: komfortní ubytování s bazénem na námìstí Torino v centru mìsta, v blízkosti promenáda, bary, restaurace, obchody poloha: 0 m od pláže, centrum Lido di Jesola pláž: píseèná s pozvolným vstupem do moøe, vhodná pro malé dìti a neplavce. Plážový servis je u každého apartmánu v cenì. ( plážové lehátka + 1 sluneèník) vybavenost: bazén, výtah, parkovací místa typologie apartmánù: mono 3/4, /5, trilo 6/7 stravování: vlastní mono 3 mono 4 bilo 5 trilo 6 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle volby na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, plážový servis ( lehátka a sluneèník) Pøíplatky: vratná kauce 100 HOTEL PRESIDENT *** poloha: hotel se nachází na klidném místì, 70 m od pláže, cca 1,5 km do centra Lido di Jesola, v blízkosti hotelu je Lunapark a dìtské herny pláž: hotelová píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis v cenì vybavenost hotelu: recepce, hotelový bazén, restaurace, bar, parkovištì, pùjèovna kol, popis pokojù: lùžkové pokoje s možností 1 pøistýlky ( na vyžádání i pokoj se pøistýlkami), sociální zaøízení, klimatizace ( za pøíplatek), TV, balkon, telefon, trezor (za poplatek) stravování: polopenze, snídanì formou bufetu, veèeøe výbìr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek. s bazénem s bazénem dospìlá osoba dítì do let bez lùžka dítì - 13 let na pøistýlce dospìlá os. na pøistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, plážový servis ( lehátka + sluneèník), ložní a koupelnové prádlo, závìreèný úklid, pobytová taxa Pøíplatky: klimatizace 5 /pokoj /den, bezpeènostní trezor 1 /den v pøípadì zájmu platba na místì, vratná kauce

14 ITÁLIE ROSOLINA MARE z Brna 850 km, z Prahy 956 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1990,- Kè / dítì do 1 let vèetnì Oblíbené menší letovisko leží 70 km jižnì od Benátek v deltì øeky Pád. Výborná dopravní dostupnost, široké písèité pláže, klid v letovisku, pøíznivé ceny èi ideální terén pro kolo a koleèkové brusle to je nìkolik nesporných pøedností tohoto turistického støediska. Více než 8 km dlouhá pláž s jemným pískem dosahuje šíøky až 100 m. Vstup do moøe je velmi pozvolný a koupání je tedy bezpeèné i pro malé dìti a neplavce. K dispozici jsou pláže s placeným servisem (v cenì jsou plážová lehátka, sluneèníky, høištì, dìtské koutky), ale i veøejné pláže s volným vstupem a bez servisu. V místì je diskotéka, mnoho restaurací, kaváren, pizzerií a obchodù. VILLA MARIA upøesnìní: sousední dvoupodlažní vily ve spoleèné zahradì poloha: pláž m, centrum m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání Typologie apartmánù: trilo 5/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) VILLA ISOTTA upøesnìní: vila se 6 apartmány, každý se samostatným vstupem a vìtší èi menší zahradou poloha: pláž - 50 m, centrum m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, TV, mikrovlná trouba, kávovar typologie apartmánù: trilo 6, trilo 8 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) VILLA VITTORIA upøesnìní: dvoupodlažní vila v uzavøené zahradì poloha: pláž m, centrum m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: zahrada, vyhrazené parkovací stání typologie apartmánù: trilo 4/5 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 7 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán

15 RESIDENÈNÍ KOMPLEX OASIS poloha: pláž m, centrum m, zóna San Giorgio m pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost a služby: bazén 15 x 10 m, dìtský bazének, 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti) typologie apartmánù: /5, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) bilo 5 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán VILY BEZ BAZÉNU upøesnìní: nìkolik desítek privátních apartmánù v rámci celé øady apartmánových domù a víceapartmánových vil po celém støedisku, vily bez bazénu poloha: do 600 m od pláže, 1,3 km do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost apartmánù: parkovištì typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán APARTMÁNY S BAZÉNEM upøesnìní: nìkolik desítek privátních apartmánù v rámci celé øady apartmánových domù a víceapartmánových vil po celém støedisku, apartmánové domy s bazénem poloha: do 600 m od pláže, 1,3 km do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláž tvoøena výhradnì velmi jemným pískem, místy dosahuje šíøky až pøes 100 m a je vyhlášená pozvolným a bezpeèným vstupem do moøe, absolutnì ideálním pro malé dìti a neplavce vybavenost apartmánù: bazén, parkovištì typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v hotelu Sole (servírované menu s výbìrem ze -4 teplých pøedkrmù a -4 hlavních jídel s pøílohou, dezert èi ovoce, 1/4 l stolního vína a 1/4 l vody, ostatní nápoje za poplatek) poznámka: ve výjimeèných pøípadech, kdy nebude v okrajových termínech napuštìn bazén, bude úètována sleva ve výši 10% z ceny ubytování bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta. Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 350,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.300,- Kè / týden / , 1.150,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,-Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán 15

16 ITÁLIE RIMINI z Brna 877 km, z Prahy 916 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1990,- Kè / dítì do 1 let vèetnì RIMINI - leží v kraji Romagna pøibližnì 00 kilometrù jižnì od Benátek na samém úpatí Apenin pod dominantním vrcholem Monte Titano s miniaturní republikou San Marino, je bezkonkurenènì nejrušnìjším, nejznámìjším a nejpopulárnìjším pøímoøským letoviskem Adriatické riviéry. Ideální volbou je tak pøedevším pro ty, kteøí hledají živìjší letovisko. Rimini svým návštìvníkùm nabízí oddych na píseèných plážích, které jsou díky své šíøce a pozvolnému vstupu do moøe ideální i pro rodiny s dìtmi. HOTEL DEL VECCHIO *** dítì do 1 let zdarma upøesnìní: letovisko Rimini - Rivabella poloha: 30 m od pláže, 500 m do centra Rivabelli / 3 km do centra Rimini pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti (soukromá placená pláž nutné zakoupit plážový servis sluneèník, lehátko a plážové køeslo; menší pláž bez poplatku cca 60 m od hotelu) vybavenost hotelu: recepce, klimatizovaná jídelna, bar, výtah, venkovní posezení, zahrada s posezením, parkovištì popis pokojù: 1-4 lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, TV, telefonem, stropním ventilátorem, nìkteré pokoje mají balkon (za pøíplatek) a klimatizaci (za pøíplatek) stravování: formou polopenze èeská kuchynì. Snídanì kontinentální vèetnì nápojù + doplòkový bufet (nápoje, peèivo, jogurt, cornflakes, máslo, džem), veèeøe polévka + hlavní chod (výbìr ze dvou jídel), desert nebo zeleninový salát, nápoje za poplatek. 1/ pokoj dítì do let bez služeb 1. dítì do 1 let na 3. lùžku. dítì do 1 let na 4. lùžku dospìlá osoba na 3. a 4. Lùžku s bazénem Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze (èeská kuchynì), všechny spotøeby ( el. energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, denní úklid (na požádání), závìreèný úklid, pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: 500,- Kè pokoj s balkonem / pokoj / týden (nutné objednat v ÈR), 500,- Kè lednièka na pokoji / týden (nutné objednat v ÈR), klimatizace 6 / pokoj / den (nutné objednat v ÈR, platí se na místì), plážový servis / týden (objednává se a platí na místì u delegáta), jednolùžkový pokoj + 30% RESIDENCE SOTTOVENTO zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma upøesnìní: nová a vysoce moderní residence s bazénem leží v komerèním turistickém centru èásti Torre Pedrera poloha: letovisko Rimini Torre Pedrera, rimini Nord, 30 m od pláže pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti vybavenost apartmánù: TV sat, DVD, telefon, trezor, mikrovlná trouba, klimatizace, parkování u objektu popis apartmánù: mono /3 obývací místnost s modernì vybaveným kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro až 3 osoby, prostorný balkón, koupelna s multifunèní sprchovou kabinou, wc. bilo 3/4 samostatná ložnice s manželskou postelí, obývací místnost s modernì vybaveným kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro osoby, prostorný balkón, koupelna s multifunèní sprchovou kabinou, wc. stravování: vlastní mono mono V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze (èeská kuchynì), všechny spotøeby ( el. energie, vody, plyn), pobytová taxu, Pøíplatky: závìreèný úklid: 30 / apartmán mono, 40 / apartmán typ bilo platba na místì (pøi pobytu s domácím zvíøetem je cena za úklid dvojnásobná), dìtská postýlka 35 / týden platba na místì

17 MILANO MARITTIMA ITÁLIE MILANO MARITTIMA - støedisko ponoøené do vzrostlého píniového háje, který letovisku zajiš uje pøíhodné klimatické podmínky pro astmatiky, navíc jsou zde i známé bahenní láznì. V píniovém háji se pak nacházejí jednotlivé hotely i obchodní tøída, jež probíhá celým letoviskem. Pro milovníky golfu je zde k dispozici perfektnì pøipravené golfové høištì. Pláž v tomto støedisku je jednou z nejlépe hodnocených pláží v Evropì s jemným pískem a délkou skoro 6 km. z Brna 890km, z Prahy 100 km Doprava z celé ÈR: 190,- Kè / dospìlá osoba, 1990,- Kè / dítì do 1 let vèetnì HOTEL TIFFANY S *** upøesnìní: hotel umístìný v dosahu centra støediska Milano Marittima poloha: 100 m od pláže, 600 m obchody, cca 1 km centrum pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti, plážový servis pro klienty hotelu v cenì (1 sluneèník a dvì lehátka) vybavenost hotelu: recepce, bazén, bar, hotelová restaurace, internetový koutek, výtah, parkovištì, TV místnost, klimatizované spoleèné prostory popis pokojù: lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, TV, telefon, balkón, fén. Možnost 1 pøistýlky. Klimatizace za pøíplatek. stravování: polopenze formou bufetu hotel s bazénem 1/ pokoj dítì -4 let na pøistýlce dítì 5-11 let na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, závìreèný úklid, pobytová taxa, služby delegáta, plážový servis Pøíplatky: plná penze 990,-Kè / osobu / týden, klimatizace 3 / pokoj / den, boèní výhled na moøe 6,50 / pokoj / den HOTEL AMIGOS *** upøesnìní: hotel umístìný v klidné lokalitì se zelení poloha: 80 m od pláže, 300 m obchody, 800 m centrum pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro malé dìti vybavenost hotelu: recepce, dìtský bazén, dìtské høištì, bar, pùjèovna kol, internetový koutek, klimatizované spol. prostory, výtah, parkování, TV místnost popis pokojù: lùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, klimatizace, TV, telefon, balkón, fén, trezor. Možnost až pøistýlek (na vyžádání). stravování: polopenze formou bufetu 1/ pokoj dítì 4-11 let na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, závìreèný úklid, pobytová taxa, služby delegáta, plážový servis, klimatizace Pøíplatky: plná penze 990,-Kè / osobu / týden 17

18 ITÁLIE PESARO z Brna 915 km, z Prahy 953 km Doprava z celé ÈR: 90,- Kè / dospìlá osoba, 090,- Kè / dítì do 1 let vèetnì Pesaro - je elegantní lázeòské mìsteèko leží necelých 40 km pod Rimini. Mìsto bylo založeno roku 184 pø.n.l. a pyšní se pìkným historickým centrem. Dodnes se v nìm zachovala øada cenných historických památek jako napø. vévodský palác, pevnost èi katedrála. Podél pobøeží vede promenáda s obchody a restauracemi, èást promenády je vyèlenìná pro sport - pro jízdu na kole, bìh èi jízdu na koleèkových bruslích. HOTEL EMBASSY / MAJESTIC *** pøímo na pláži 1/ pokoj s polopenzí 1/ pokoj all inclusive dítì do let vèetnì bez lùžka dítì -7 let na pøistýlce s polopenzí dítì 8-14 let na pøistýlce s polopenzí dospìlá osoba na pøistýlce 1/ pokoj s polopenzí 1/ pokoj s plnou penzí dítì do let vèetnì bez lùžka dítì -5 let na pøistýlce dítì 6-1 na pøistýlce dospìlá osoba na pøistýlce poloha: sousedící hotely stejné kategorie pøímo na pláži, 400 m do centra Pesara pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro dìti vybavenost hotelu: moderní a nedávno renovovaný hotel, bazén s lehátky, TV místnost, výtah, parkovací místa u hotelu, bar, restaurace s výhledem na moøe, pùjèovna kol. popis pokojù: standartnì vybavené 1/ pokoje s možností až pøistýlek, koupelna se soc. zaøízením a sprchou, satelitní TV, telefon, balkón stravování: polopenze: snídanì formou bufetu, veèeøe servírovaná s výbìrem ze salátù a zeleninového bufetu all inclusive program: nápoje k jídlu, nealko nápoje u baru u bazénu, 1 sluneèník a lehátka na pláži zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze nebo all inclusive program, všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), ložní a koupelnové prádlo, pobytová taxa Pøíplatky: boèní výhled na moøe 490,-Kè / osobu / týden, èelní výhled na moøe 890,-Kè / osobu / týden, parkování 5 / den (na místì), garáž 8 / den (na místì), vstup k bazénu s výhledem na moøe 4 / osobu (na místì) Poznámka: pro rodiny ( dospìlé osoby + dìti do 1 let) platí speciální cena za 3 x dospìlá osoba. Platí pro všechny termíny kromì období ) HOTEL FIGARO *** poloha: 15 m od pláže, 500 m do centra Pesara pláž: píseèná pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro dìti vybavenost hotelu: klimatizovaná restaurace, bar, venkovní veranda s posezením, místnost s TV, parkovištì u hotelu, výtah popis pokojù: standartnì vybavené 1/ pokoje s možností až pøistýlek, koupelna se soc. zaøízením a sprchou, stropní ventilátor, trezor, satelitní TV, sušiè vlasù, telefon, balkón stravování: polopenze, snídanì formou bufetu, veèeøe servírovaná s výbìrem ze salátù a zeleninového bufetu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování na 7 nocí (sobota sobota), 7x polopenze, ložní a koupelnové prádlo, pobytová taxa Pøíplatky: výhled na moøe 690,-Kè / osobu / týden, dìtská postýlka.500,-kè / osobu / týden Poznámka: pro rodiny ( dospìlé osoby + dìti do 1 let) platí speciální cena za 3 x dospìlá osoba. Platí pro všechny termíny kromì období ) 18

19 NUMANA ITÁLIE NUMANA - letoviska Numana, Marcelli di Numana, Sirolo se již nìkolik let pyšní modrou vlajkou udìlovanou za èistotu moøe, patøí mezi nejvyhledávanìjší místa nejen Riviery del Conero, ale i celého regionu Marche. Marcelli di Numana je lázeòské letovisko a malebné historické mìsteèko v zálivu v blízkosti hory Monte Conero na pobøeží Jaderského moøe, cca 0 km pod pøístavním mìstem Ancona. Pláže jsou zde rozmanité, písèité a oblázkové, sklaní útesy i místa pøístupná jen z lodi. Vstup do moøe je pøíkøejší, nepøíliš ideální pro malé dìti a neplavce. Pobøeží v okolí Numany dále nabízí velice stabilní a teplé poèasí, celou øadu fakultativních výletù, pestrou paletu atrakcí pro turisty, sportovní vyžití a v neposlední øadì vynikající støedoitalskou kuchyni. z Brna 1040 km, z Prahy 103 km Doprava z celé ÈR: 390,- Kè / dospìlá osoba, 190,- Kè / dítì do 1 let vèetnì RESIDENCE FONTE ANTICA upøesnìní: areál se 3 øadovými vilkami (typologie trilo) a dvoupodlažní budovou se 4 apartmány (typologie bilo) v každém patøe poloha: 350 m od pláže, 300 m do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláže jsou zde s hrubozrnným pískem, úzký pás u moøe je tvoøen drobnými oblázky, vstup do moøe je spíše pøíkøejší, ne zcela ideální pro malé dìti a neplavce. Jsou zde pláže veøejné i soukromé, kde je nutné si zaplatit plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) vybavenost apartmánù: vyhrazené parkovištì pøed residencí, TV typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo 3/4, trilo 4/6 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v typické italské restauraci Da Luciano (na výbìr je z rybího a masového menu, když každé z nich zahrnuje pøedkrm a hlavní jídlo s pøílohou; x týdnì je podávána pizza) bilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 450,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.400,- Kè / týden / , 950,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, 1.100,-Kè / typ trilo, vratná kauce 50 / apartmán APARTMÁNOVÝ DÙM PALOSSI poloha: 300 m od pláže, 900 m do centra letoviska Marcelli di Numana pláž: pláže jsou zde s hrubozrnným pískem, úzký pás u moøe je tvoøen drobnými oblázky, vstup do moøe je spíše pøíkøejší, ne zcela ideální pro malé dìti a neplavce. Jsou zde pláže veøejné i soukromé, kde je nutné si zaplatit plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) vybavenost apartmánù: vyhrazené parkovištì pøed residencí, TV typologie apartmánù (popis viz.strana 3): bilo /4 stravování: vlastní nebo možnost dokoupení veèeøí v typické italské restauraci Da Luciano (na výbìr je z rybího a masového menu, když každé z nich zahrnuje pøedkrm a hlavní jídlo s pøílohou; x týdnì je podávána pizza) bilo bilo V cenì na osobu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle poètu osob na 7 nocí, všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: ložní prádlo 00,-Kè / osoba / týden, veèeøe 450,- Kè / osoba den, dìtská postýlka / pøistýlka 700,- Kè / týden, plážový servis (sluneèník, lehátko a plážové køeslo) 1.400,- Kè / týden / , 950,- Kè / týden / ostatní termíny, závìreèný úklid 900,- Kè / typ bilo, vratná kauce 50 / apartmán Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line. 19

20 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIERA z Brna 110 km, z Prahy 1098 km Doprava autobusem z celé ÈR: 390,- Kè / osoba PALMOVÁ RIVIÉRA - San Benedetto del Tronto je atraktivním lázeòským mìstem ležícím v provincii Marche. Pøíznivé klimatické podmínky, exotický ráz krajiny a temperament místních obyvatel èiní z tohoto kraje jedno z nejoblíbenìjších letovisek, umožòující pøíjemné prožití dovolené od kvìtna do konce záøí. Díky bohaté vegetaci palem (nachází se zde dokonce nejstarší a nejvyšší palma v celé Evropì!) je po právu toto pobøeží nazýváno palmovou riviérou. Pláž s blankytným èistým moøem nesrovnatelnì èistším než v severních letoviscích je píseèná, více než 50 m široká a dobøe udržovaná. Pobøeží Palmové riviéry získalo mezinárodní modrou vlajku, která je udìlována Evropskou unií nejkrásnìjším plážím v Evropì. Turisticky oblíbená destinace Abruzzo s letoviskem Martinsicuro, se rozkládá východnì od Øíma na pobøeží Jaderského moøe. Díky støedomoøské vegetaci a porostùm palem patøí zdejší pláže mezi ty nejkrásnìjší v Itálii. Kraj Abruzzo skýtá poklidnou panenskou pøírodu s nemnoha pøímoøskými letovisky, ale s nádherným vnitrozemím. 1/ ložnice mono /4 bilo 3/6 trilo 4/ RESIDENCE TUTTOMARE upøesnìní: komplex 3 apartmánù se nachází v první øadì u moøe na okraji letoviska Martinsicuro. Tøípatrová residence je oddìlena od píseèné pláže pouze pobøežní komunikací. Poloha: 0 m od pláže pláž: volná píseèná pláž s pozvolným vstupem do moøe se nachází pøímo pøed residencí. U residence je k dispozici teplá venkovní sprcha. Možnost pronájmu sluneèníku (bez lehátek). Zábava a sport: vodní sporty, pùjèovna šlapadel, plážový volejbal, fotbal, pùjèovna ètyøkolek a kol, jízda na koleèkových bruslích na høišti nebo podél pobøeží. Široká nabídka výletù do okolí, napø. celodenní výlet do hlavního mìsta Øíma, celodenní výlet do blízkého aquaparku Onda Blu (pouze v hlavní sezónì). vybavenost apartmánù: standardnì zaøízené 4-8 lùžkové apartmány s vlastním soc. zaøízením a vybaveným kuchyòským koutem. Vìtšina apartmánù má prostorný balkon s boèním výhledem na moøe, nìkteré mají pøímý výhled na moøe. Místnosti jsou vybaveny døevìným nábytkem. typologie apartmánù (popis viz.strana 3): -lùžková ložnice, mono /4, bilo 3/6, trilo 4/8 (U typologie bilo 6 a trilo 8 rozkládací gauèe v obývací èásti) poznámka: -3 lùžková ložnice - ubytování v apartmánu typ trilo v samostatné ložnici pro /3 osoby (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) stravování: vlastní. Možnost dokoupení polopenze (jednotné menu, klienti si vyzvednou polopenzi v urèenou dobu a stravují se ve vlastním apartmánu). CK si vyhrazuje právo zrušit polopenzi pøi malém zájmu a vrácení èástky za stravování * ** * ** * 9.05.** * 0.10.** zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 1990 zdarma zdarma 1490 zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 1490 zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 890 zdarma zdarma 790 zdarma zdarma 1490 zdarma zdarma 990 zdarma zdarma 890 zdarma zdarma 790 zdarma zdarma 690 V cenì na osobu v apartmánu je zahrnuto: ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 7 nocí (sobota sobota), všechny spotøeby ( el.energie, vody, plyn), pobytová taxu, služby delegáta V cenì na osobu v ložnici je zahrnuto: ubytování v apartmánu trilo v samostatné ložnici pro osoby (spoleèné sociální zaøízení a kuchyòka s dvojicí ubytovanou v druhé ložnici) na 7 nocí (sobota-sobota), všechny spotøeby (el.energie, voda, plyn), pobytová taxa, služby delegáta Pøíplatky: polopenze 1.90,- Kè/os./týden, závìreèný úklid provádí klient sám (v opaèném pøípadì 50,- Euro), vratná kauce 100,- Euro/apartmán, povleèení 50,- Kè/os. (nutno objednat pøedem) Poznámka: u termínu * a * ubytování zdarma pøi zakoupení autobusové dopravy a pøi obsazení apartmánù min. poètem osob mono 3 os., os., trilo 6 os. V pøípadì vlastní dopravy dle termínu ** a ** Pro kolektivy nabízíme zajímavé skupinové ceny!!!! Vhodné pro školy, sportovní kluby èi skupiny pøátel a rodin. Bližší informace na vyžádání v CK For-Line.

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN předloňská novinka s překvapivě vysokou návratností a n e b T a r v i s i o, R a v a s c l e t t o a Piancavallo se právem zařadily mezi lyžařská střediska, která nezůstávají nespravedlivě opomíjena! pro

Více

nabídky pro skupiny, nejen školní

nabídky pro skupiny, nejen školní CHORVATSKO nabídky pro skupiny, nejen školní Vážení, pøedkládáme vám nabídku ubytování s autobusovou dopravou, zpravidla vè. polopenze. Najdete zde vybrané kapacity na Istrii, v oblasti Kvarneru èi severní

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Úvodní informace. Výlety přímo v Caorle aquapark, lunapark po lagunách podél Caorle lodí Arcobaleno noční plavba podél pobřeží lodí Caorle

Úvodní informace. Výlety přímo v Caorle aquapark, lunapark po lagunách podél Caorle lodí Arcobaleno noční plavba podél pobřeží lodí Caorle Úvodní informace Vážení klienti, milí přátelé. V úvodu tohoto katalogu nám dovolte poděkovat všem našim klientům, kteří využili naše služby během jara a léta 2009, ale zároveň přivítat klienty nové a Vám

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Úvodní informace. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz

Úvodní informace. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz Úvodní informace Vážení klienti, dovolte nám v úvodu tohoto katalogu poděkovat Vám všem, kteří využili služeb poskytovaných naší cestovní kanceláří. Tímto katalogem Vám opět nabízíme letní dovolenou v

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou a svébytnou

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz 2010 ITÁLIE CHORVATSKO Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2010 zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

ADRIA LÉTO 2012. cestovní kancelář CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO KVARNERSKÁ RIVIÉRA TROGIRSKÁ RIVIÉRA. www.adriack.eu

ADRIA LÉTO 2012. cestovní kancelář CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO KVARNERSKÁ RIVIÉRA TROGIRSKÁ RIVIÉRA. www.adriack.eu CHORVATSKO LÉTO 2012 CHORVATSKO ADRIA cestovní kancelář CHORVATSKO Chorvatsko má tvar velké podkovy, táhnoucí se od Istrie podél Jaderského moře až téměř k Boce Kotorské. Oficiální název je Chorvatská

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

ADRIA LÉTO V ITÁLII 2006 PALMOVÁ RIVIÉRA

ADRIA LÉTO V ITÁLII 2006 PALMOVÁ RIVIÉRA ADRIA C e s t o v n í k a n c e l á ř Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2005 a dovolte nám, abychom Vás přivítali prostřednictvím nového katalogu Léto 2006. Opět

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel Hotel CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE Škola Tai Ji a Shaolin Kung Fu

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE Škola Tai Ji a Shaolin Kung Fu ZÁJEZD K JADERSKÉMU MOŘI S VÝUKOU TAIJI A SHAOLINU 3. 12. 6. 2011 Zhai Hua Wushu Institute ve spolupráci s cestovní kanceláří Gagrano pořádá zájezd do Itálie se cvičením Taijiquan a Shaolin Kung Fu. Čeká

Více

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66.

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66. Itálie Itálie Popis Sladká, božská, veselá, nespoutaná Země mnoha tváří, která stále přitahuje návštěvníky svými nekonečnými plážemi, jedinečnými historickými památkami a proslulou kuchyní. Severní Jadran

Více

ITÁLIE / BENÁTSKO / LIGNANO

ITÁLIE / BENÁTSKO / LIGNANO Itálie ITÁLIE / BENÁTSKO / LIGNANO Lignano leží v benátském regionu. Je nazýváno perlou italského Jadranu, řadí mezi jedno z nejvyhledávanějších prázdninových středisek severní Itálie. Celé město se nachází

Více

spokojená dovolená pobytové zájezdy

spokojená dovolená pobytové zájezdy Jesolo Jesolo...tak rozmanitá Itálie je pro svoji dostupnost, písečné pláže a živá letoviska s dobře fungujícími službami tradičním cílem turistů všech věkových kategorií. Itálie nemá prázdná místa. Všude

Více

Itálie. Hlavní informace

Itálie. Hlavní informace Itálie Hlavní informace Hlavní město: Řím Rozloha: 301 338 km² Počet obyvatel: 59 433 744 Nejvyšší bod: hora Mont Blanc (4 748 m n.m.) Úřední jazk: italština Měna: euro (EUR) Časový posun: stejný jako

Více

LÉTO 2013. 18.let. s vámi. www.teptour.cz NOVINKA ROKU 2013 - KAMPANIE LETECKY S TRANSFEREM ITÁLIE CHORVATSKO SLOVENSKO MAĎARSKO

LÉTO 2013. 18.let. s vámi. www.teptour.cz NOVINKA ROKU 2013 - KAMPANIE LETECKY S TRANSFEREM ITÁLIE CHORVATSKO SLOVENSKO MAĎARSKO 18.let ITÁLIE země nekonečných turistických možností a zážitků CHORVATSKO tisíce ostrovů modré, čisté, Jaderské moře MAĎARSKO lázně, historie, skvělá architektura a proslulá gastronomie SLOVENSKO hory,

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Poznávací a tematické zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Zajiš ujeme pro Vás: zájezdy do Chorvatska - na Makarskou

Více

Léto. Itálie Chorvatsko

Léto. Itálie Chorvatsko Léto 2012 2013 Itálie Chorvatsko Úvodem «Úvodem... 2 KATALOG LÉTO 2013 ITÁLIE CHORVATSKO 2 KATALOG LÉTO 2012 Dámy a pánové, vážení zákazníci, Kde nás najdete? Kde nás najdete? CK RYWAL spol. s r. o. CK

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

2012 Itálie Chorvatsko

2012 Itálie Chorvatsko Léto 2012 Itálie Chorvatsko Kde nás najdete? Slevy za včasné objednání «Úvodem... 2 DCK REKREA OSTRAVA, s. r. o. cestovní kancelář Nádražní 40, 702 00 Ostrava tel.: 596 122 427, 596 115 909 tel./fax: 596

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska Poznávací a tematické zájezdy Chorvatsko Itálie Maïarsko Polsko Slovensko Rakousko Èeská republika ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek

Více

Itálie dovolená 2006

Itálie dovolená 2006 levně výhodně kvalitně Cestovní kancelář MMI nástupce CK PhDr. Dagmar Bálková Tour line se všemi právy a povinnostmi Itálie dovolená 2006 V nabídce: apartmány, hotely, penziony Benátska riviéra: CAORLE,

Více

Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno. www.bohemtour.webnode.cz. bohemtour@gmail.com. cestovní kancelář. BOHEM TOUR-p

Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno. www.bohemtour.webnode.cz. bohemtour@gmail.com. cestovní kancelář. BOHEM TOUR-p Bohem tour, s. r. o. OA, Pionýrská 23, 662 05 Brno www.bohemtour.webnode.cz bohemtour@gmail.com cestovní kancelář BOHEM TOUR-p NABÍDKA ZÁJEZDŮ Egypt Tunisko Bulharsko Řecko Turecko Chorvatsko Itálie Exotika

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

www.cdtravel.cz Chorvatsko Záhřeb Posedarje Sukošan Tribunj Zadar Omiš Nemira Split Drvenik

www.cdtravel.cz Chorvatsko Záhřeb Posedarje Sukošan Tribunj Zadar Omiš Nemira Split Drvenik Chorvatsko Tel.: 972 243 052 Záhřeb www.cdtravel.cz Chorvatsko Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná příroda, na jedné straně pohoří v Velebit a Biokovo,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

KYPR, TURECKO a EGYPT

KYPR, TURECKO a EGYPT ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE (a rodinné příslušníky) SŽDC, ČD A ČD CARGO. KYPR, TURECKO a EGYPT VÍCE INFORMACÍ O VOLNÝCH TERMÍNECH A CENÁCH na tel. 97 22 43 055 (Turecko, Egypt) a 97 22 43 052 (Kypr)

Více

VAL DI SOLE: Rifugio Solander, lokalita Prà del Lago - Commezzadura NOVINKA NA SJEZDOVCE!

VAL DI SOLE: Rifugio Solander, lokalita Prà del Lago - Commezzadura NOVINKA NA SJEZDOVCE! VAL DI SOLE: Rifugio Solander, lokalita Prà del Lago - Commezzadura NOVINKA NA SJEZDOVCE! Hotel stojí ve výšce 2045 m n. m. na panoramatickém místě přímo u výstupu z lanovky Daolasa. Kompletně renovované

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

LÉTO 2015. Řecko Itálie Chorvatsko Slovinsko

LÉTO 2015. Řecko Itálie Chorvatsko Slovinsko LÉTO 2015 Řecko Itálie Chorvatsko Slovinsko Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více

DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA DÉLKY POBYTU MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY SENIOR 55+ JISTOTA

DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA DÉLKY POBYTU MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY SENIOR 55+ JISTOTA CHORVATSKO 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA DÉLKY POBYTU MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY SENIOR 55+ JISTOTA Dítě na přistýlce v doprovodu dvou dospělých osob má pobyt ZDARMA. Akci DÍTĚ ZDARMA

Více

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI

KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI KOS KOS / MARMARI / PSALIDI / LAMBI květen červen červenec srpen září říjen vzduch 24 28 32 33 29 25 voda 21 24 25 25 24 21 MAPA KOSU: Marmari Lambi Kos Psalidi Jedním z nejslavnějších rodáků ostrova Kos

Více

pro kolektivy 2016 Chorvatsko Itálie Lignano Sabbiadoro, Caorle, Riccione, Martinsicuro adrialand.cz AŽ 5 POUKAZŮ SLEVA AŽ ZDARMA

pro kolektivy 2016 Chorvatsko Itálie Lignano Sabbiadoro, Caorle, Riccione, Martinsicuro adrialand.cz AŽ 5 POUKAZŮ SLEVA AŽ ZDARMA pro kolektivy 2016 S garancí NEJNIŽŠÍCH CEN na českém trhu * NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO ORGANIZÁTORY AŽ 5 POUKAZŮ SLEVA AŽ ZDARMA % Chorvatsko Pag, Povljana, Biograd na Moru, Vodice, Baška

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

56 542 km, z toho 5 790 km pobřeží. 1 chorvatská kuna 1 HRK = 100 lipa 1 HRK = cca 3,80 Kč

56 542 km, z toho 5 790 km pobřeží. 1 chorvatská kuna 1 HRK = 100 lipa 1 HRK = cca 3,80 Kč ...tak krásné, tak blízké RABAC KRK CRIKVENICA ZADAR MAKARSKA 14 CHORVATSKÁ REPUBLIKA Hlavní město: Rozloha: Zagreb Počet obyvatel: 4 290 612 Měna: Kurz: Příroda: 2 56 542 km, z toho 5 790 km pobřeží 1

Více

2015 ITÁLIE OSTROV ISCHIA

2015 ITÁLIE OSTROV ISCHIA ITÁLIE OSTROV ISCHIA Uvedené ceny jsou v Kč a platné na osobu na týden s polopenzí. Na ostrově Ischia zahrnují delegátské služby v češtině, informační materiály pro klienty. K dispozici je také široká

Více

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika Vídeň, 17. září 2012 Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup Vážený pane Fajo, v příloze Vám zasílám Vámi vyžádané informace

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

ADRIA LÉTO 2014 CHORVATSKO. cestovní kancelář CHORVATSKO. Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859 775 864 844

ADRIA LÉTO 2014 CHORVATSKO. cestovní kancelář CHORVATSKO. Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859 775 864 844 ADRIA cestovní kancelář LÉTO 2014 CHORVATSKO Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859 775 864 844 KVARNERSKÁ RIVIÉRA Kvarner, tak se nazývá župa v okolí města Rjeka, mezi Istrijským poloostrovem a Dalmacií.

Více

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz

ITÁLIE CHORVATSKO. www.ancora.cz 2009 ITÁLIE CHORVATSKO Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2009 zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře

Více

Za DCK Rekrea Ostrava s.r.o. Ing. Ivana Rybiářová ředitelka ŘAZENÍ KAPACIT V KATALOGU LÉTO 2011:

Za DCK Rekrea Ostrava s.r.o. Ing. Ivana Rybiářová ředitelka ŘAZENÍ KAPACIT V KATALOGU LÉTO 2011: Úvodem Kde nás najdete? DCK REKREA LITOMYŠL, s. r. o. cestovní kancelář Toulovcovo náměstí 156 570 01 Litomyšl tel.: 461 612 282, 461 612 291 fax.: 461 612 281 e-mail: rekrea@worldmail.cz CA REKREA ČESKÉ

Více

Bulharsko. Primorsko. Kiten

Bulharsko. Primorsko. Kiten Bulharsko www.cdtravel.cz Bulharsko 4 SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Místní letoviska zaznamenávají velký turistický rozmach. Svou nabídkou služeb

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden Pobytové a poznávací zájezdy CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden 2015 NOVINKY CHORVATSKO nová nástupní místa po ČR odjezdy pátek a pondělí jízdenky do

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ - LÉTO 2013 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO. +420 603 444 954, ck@dalmatinek.cz, www.dalmatinek.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ - LÉTO 2013 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO. +420 603 444 954, ck@dalmatinek.cz, www.dalmatinek.cz AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - chaty DALMATINEK hotelový Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - vila FILIP Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - vila MILKA Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 5 www.zlintourtrips.cz 1 káva - kávovary - servis Březnická 5566, ZLÍN Kompletní služby pro domácnosti firmy úřady gastro - rozvoz kávy a doplňků záruční a pozáruční servis značek

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

Léto 2015 2014. sezóna

Léto 2015 2014. sezóna Léto 2015 2014 26. sezóna Vážení klienti, dámy a pánové, dámy a pánové, úvodem bychom Vám Vám chtěli podě- chtěli poděkovat za důvěru, za důvěru, kterou kterou jste nám jste projevili nám projevili tím,

Více

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené Vážení zákazníci, předkládáme Vám náš nový elektronický katalog Thajsko Pattaya 2012-2013 a věříme, že Vás i v této sezóně osloví a najdete v něm právě to, co hledáte. Děkujeme Vám za důvěru v naše dlouholeté

Více

C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř

C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 4 www.zlintourtrips.cz 1 Káva Kávovary Servis Tel.: 571 895 201 Mobil: 608 463 663 Kompletní služby pro rmy, ú ady, gastro - rozvoz kávy a dopl k - záru ní a pozáru ní servis zna

Více

SKUPINY 2014 CHORVATSKO

SKUPINY 2014 CHORVATSKO SKUPINY 2014 CHORVATSKO UBYTOVÁNÍ V HOTELECH, APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) POREČ hotel DELFIN** s polopenzí Poreč je dnes nejnavštěvovanějším

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Cena: 6.140 Kč / junioři děti nar. po 31.12.1997 a před 1.1.2007 6.440 Kč / dosp.osoba

Cena: 6.140 Kč / junioři děti nar. po 31.12.1997 a před 1.1.2007 6.440 Kč / dosp.osoba Středisko: APRICA (1 162-2 270 m) Termín: 22.03. 28.03.2015 Ubytování: RESIDENCE STELLA ALPINA *** Cena: 6.140 Kč / junioři děti nar. po 31.12.1997 a před 1.1.2007 6.440 Kč / dosp.osoba Cena zahrnuje:

Více

pro kolektivy 2015 adrialand.cz AŽ 5 POUKAZŮ SLEVA AŽ ZDARMA NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO ORGANIZÁTORY 10 % NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY

pro kolektivy 2015 adrialand.cz AŽ 5 POUKAZŮ SLEVA AŽ ZDARMA NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO ORGANIZÁTORY 10 % NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY pro kolektivy 2015 S garancí NEJNIŽŠÍCH CEN na českém trhu * NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO ORGANIZÁTORY AŽ 5 POUKAZŮ SLEVA AŽ ZDARMA % Chorvatsko Medulin, Pag, Povljana, Biograd na Moru, Vodice,

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Polopenze. Hotel *GADA. 8. 990,- Kč 4. 990,- Kč/7 12l

Polopenze. Hotel *GADA. 8. 990,- Kč 4. 990,- Kč/7 12l Rychlá přímá a komfortní doprava lu busy nebo autem! 16. 08. - 25. 08. *GADA dítě jako 4. os. 3. 990,- Kč/4-7l 4. 990,- Kč/7 12l y a hotelové depandance: Naše ceny obsahují: doprava lu busem, 7 ubytování,

Více

CENÍK 2015 BOSNA A HERCEGOVINA / CHORVATSKO / ITÁLIE

CENÍK 2015 BOSNA A HERCEGOVINA / CHORVATSKO / ITÁLIE CENÍK 2015 BOSNA A HERCEGOVINA / CHORVATSKO / ITÁLIE Mgr. Vladimíra Kuželová - cestovní kancelář, Žižkova 2, 397 01 Písek Tel./fax: 0020 382 21 2, mob.: 739 335 539 www.ckandante.cz e-mail: ckandante@ckandante.cz

Více

Polopenze. Depandance SLAVEN. Depandance AD TURRES bazén. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. 7.

Polopenze. Depandance SLAVEN. Depandance AD TURRES bazén. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. 7. Rychlá přímá a komfortní doprava lu busy nebo autem! Itálie cca 10 hod.! Chorvatsko: Crikvenica cca 11 hod.! Chorvatsko: Makarska cca 15 hod.! 02. 08. - 11. 08. Víkendové koupání v moři: 1. 100,- Kč/os.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Andante - expres Autobusová doprava z celé ČR Chorvatsko, BiH, Itálie

Andante - expres Autobusová doprava z celé ČR Chorvatsko, BiH, Itálie Andante - expres Autobusová doprava z celé ČR Chorvatsko, BiH, Itálie A1 Umag Poreč Rovinj A8 A7 E65 Rijeka Crikvenica Krk Šilo A1 A3 Zagreb A3 Chorvatsko A3 Pula Baška Rab A1 Pag Bosna a Hercegovina Biograd

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

JADRAN 2014 bez bariér

JADRAN 2014 bez bariér JADRAN 2014 bez bariér Chorvatsko, Černá Hora Česká jednička na Jadranu Výběr hotelů z nabídky Jadran bez bariér. Kompletní nabídku naleznete na www.ckvt.cz Dovolená u moře není výsadou pouze zdravých

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

Španělsko. Španělsko začátek 73. Španělsko Úvod. Costa Brava str. 74. Costa del Maresme str. 74. Costa del Azahar str. 78. Tossa de Mar Lloret de Mar

Španělsko. Španělsko začátek 73. Španělsko Úvod. Costa Brava str. 74. Costa del Maresme str. 74. Costa del Azahar str. 78. Tossa de Mar Lloret de Mar Španělsko Španělsko Úvod Vášnivé a ohnivé flamenco doprovázené španělskou kytarou a zvukem kastanět je jednou z mnoha zajímavostí, které tato krásná země s bohatou historií a plážemi se zlatým pískem nabízí.

Více

22 let s vámi. Chorvatsko. Španělsko. í dopr

22 let s vámi. Chorvatsko. Španělsko. í dopr 22 let s vámi Chorvatsko Španělsko zájezdy s autobusovou a vl a stn í dopr W W W. A L C A M P O S. C Z avou 201 5 22 let jsme s vámi Vážení a milí přátelé, děkujeme za zájem a důvěru, kterou naší cestovní

Více

V CHORVATSKU NA JADRANU

V CHORVATSKU NA JADRANU V CHORVATSKU NA JADRANU cestovní kancelář DOVOLENÁ S PROGRAMEM Klub českých seniorů VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MILÍ SENIOŘI, Hledáte na Jadranu to nejvhodnější ubytování za nejlepší cenu? Využijte naší nabídky ověřeného

Více

ADRIA LÉTO 2013 CHORVATSKO. cestovní kancelář CHORVATSKO. Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859 775 864 844

ADRIA LÉTO 2013 CHORVATSKO. cestovní kancelář CHORVATSKO. Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859 775 864 844 ADRIA cestovní kancelář LÉTO 2013 CHORVATSKO Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859 775 864 844 KVARNERSKÁ RIVIÉRA Kvarner, tak se nazývá župa v okolí města Rjeka, mezi Istrijským poloostrovem a Dalmacií.

Více

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa OASIS MARINA Resort - El Ahyaa Oasis Marina Oasis Marina má ideální polohu, je situována přímo u moře, 15 km od centra Hurghady s mnoha obchody, kluby a nočním životem, 10 km od El Gouny s golfovými hřišti,

Více

9. 590,- Kč. francouzské lůžko. 10. 990,- Kč balkon/ms

9. 590,- Kč. francouzské lůžko. 10. 990,- Kč balkon/ms Rychlá přímá a komfortní doprava lu busy nebo autem! Itálie cca 10 hod.! Chorvatsko: Crikvenica cca 11 hod.! Chorvatsko: Makarska cca 15 hod.! 23. 08. - 01. 09. Víkendové koupání v moři: 1. 100,- Kč/os.

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více