PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ Program / Poskyto vatel Metodika režie Neuznatelné náklady daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH); Číslo analytického účtu / nákladového střediska pro eliminaci nezpůsobilých TIP/MPO není specifikováno dluhy a úroky z dluhů rezervy na možné budoucí ztráty a výdaje osobní náklady za prosinec daného kalendářního roku hrazené z dotace náklady vynaložené bez právního důvodu, tj. v případě, kdy mezi příjemcem a třetí osobou, v jejíž prospěch příjemce vynakládá finanční prostředky, není žádný právní vztah (např. firma vyplatí finanční odměnu pracovníkovi bez platné dohody o provedení práce; firma zaplatí za materiál, aniž by učinila písemnou objednávku) stipendium jako náklad, ale tvoří fond v souladu se zákonem o VŠ - TUL o prosincových mzdách v těchto projektech neúčtuje Jiné ubytovací z dotace Jiné prospěchová Jiné sociální Jiné stip.zahraniční/čin.110/ Jiné stip.mimořádná Jiné stip.doktorandi,pgs Jiné

2 7RP/EK 1. vykazování skutečných nepřímých (tj. REAL INDIRECT COSTS) v určitých případech existuje možnost použít zjednodušenou metodu výpočtu režijní sazby (tj. SIMPLIFIED METHOD) 2. pevnou sazbu na nepřímé náklady - základní sazba je 20 % přímých uznatelných (očištěných od na subdodávky a od na zdroje poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách účastníka.) tj. STANDARD FLAT RATE použitelná pro kohokoliv! - přechodnou sazbu 60% mohou využít neziskové veřejné subjekty, instituce vyššího a středního vzdělávání, (neziskové) výzkumné organizace a SME, které nejsou schopny kvůli nedostatku analytického systému s jistotou identifikovat své skutečné nepřímé náklady projektu (týkající se projektů spolupráce, sítí excelence a výzkumu ve prospěch specifických skupin) platné pro výzvy dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek, který nebyl schválen v projektové žádosti faktury a jakékoliv ostatní doklady, jejichž úhrada z dotační části bude provedena v následujícím roce náklady z neveřejných zdrojů neuhrazené nejpozději do následujícího roku identifikovatelné nepřímé daně včetně DPH Platí pro plátce i neplátce DPH. Cla placené úroky úroky ze záloh rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje kursové ztráty náklady spojené s kapitálovým výnosem stip.na zahr.pobyt-učitelé r Jiné stip.na zahr.pobyt-studentir Jiné stip.použití stip.fondu Ostatní daně a hl.č Ostatní daně a hl.č.- daň.neuznatelné Ostatní daně a jako náklad, ale tvoří fond v souladu se zákonem o VŠ Kursové ztráty hl.č Kursové ztráty hl.č.-frim

3 s uzávěrkou do konce r (od roku 2010 bude stanovena nová hodnota.), tj. SPECIAL TRANSITION FLAT RATE. náklady deklarované, vzniklé nebo nahrazené v souvislosti s jiným projektem Společenství (dvojí financování) jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady nadměrné nebo lehkomyslné výdaje veškeré výdaje, které nesplňují pravidla pro uznatelné náklady Nelze naúčtovat jeden doklad dvakrát Nelze evidovat na zvláštním analytickém účtu TUL odstraňuje z nepřímých v souladu se směrnicí kvestora upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých na jednotlivých činnostech TUL OPPS -Cíl 3/EU není specifikováno část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů na projekt výdaje na právní spory správní a místní, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu sankční, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin úroky z úvěrů a půjček DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet přímé daně, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň Clo pouze spory Ostatní daně a Leasing odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tj. výkonu činnosti statutárního orgánu paušální režijní výdaje (které nejsou podrobně doloženy) odpis pohledávek, výdaje na audit projektu, pokud ve smlouvě/rozhodnutí není přímo stanovena povinnost takový audit provést silniční z nemovitosti z příjmu ostatní Ostatní daně a TUL nemá zvláštní analytiku Pro TUL irelevantní Odpis hl.č. daňově uz Odpis DČ - daňově neuz.

4 výdaje na reprezentaci mimo výdaje v rámci Technické pomoci a výdaje, které jsou vynakládány v souladu s cíli projektu (např. občerstvení při školení a seminářích) nákup či odpisy osobních vozů dary převyšující hodnotu 500 Kč/kus Náklady na reprez. hl. č. daňově neuznatelné Dary hl. č. daňově neuznatelné Reklamní zboží hl.č do 500 Kč Dary hl. č. daňově neuznatelné EUREKA CZ/MŠMT není specifikováno dary do 500 Kč/kus, pokud nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle projektu a rovněž pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500 Kč/kus ceny v soutěžích do 500 Kč/kus, pokud nemají souvislost s daným projektem a pokud nejsou označeny souladu s pravidly propagace EU výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci Výdaje na veškeré kulturní a umělecké činnosti s výjimkou zájmové umělecké činnosti, spolupráce místních nepodnikatelských subjektů v oblasti kultury a umění jako je např. pořádání přeshraničních výstav, spolupráce divadel a muzeí apod. výdaje hrazené v hotovosti nad 500 EUR. daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH) zisk příjemce dluhy a úroky z dluhů Stipendium Reklamní zboží hl.č do 500 Kč Nelze zavést speciální analytický účet Na projekt se neúčtuje. Ošetřeno vnitřními předpisy TUL, hotovostní platby omezeny na drobné výdaje. Zisk není náklad Jiné ubytovací z dotace Jiné prospěchová Jiné sociální Jiné

5 IGA/MZ ALFA/TAČR není specifikovaná metodika, maximální výše 20% z částky požadované od IGA doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků Z kapitálových prostředků nelze nárokovat běžnou kancelářskou výpočetní techniku, přenosnou výpočetní techniku (notebooky), kancelářský nábytek a jiné vybavení kanceláří, standardní vybavení laboratoří apod. daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH) zisk příjemce stip.zahraniční/čin.110/ Jiné stip.mimořádná Jiné stip.doktorandi,pgs Jiné stip.na zahr.pobyt-učitelé r Jiné stip.na zahr.pobyt-studentir Jiné stip.použití stip.fondu Nákladové středisko 9160 Oddělení propagace a reklamy dluhy a úroky z dluhů náklady/výdaje na marketing, prodej a distribuci výrobků a služeb Leasing další závazky, které přímo nesouvisejí s řešením programového projektu daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH) zisk příjemce Není nákladem Nákladové středisko 9160 Oddělení propagace a reklamy Zisk není nákladem

6 výdaje na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích, režijní výdaje se musí vztahovat k projektu, musí být vykazovány v souladu s metodikou vykazování skutečných nepřímých a musí být vždy specifikovány. Tyto náklady a výdaje musí být vykazovány v souladu s metodikou vykazování skutečných nepřímých, tzv. full cost model, nebo na základě pevně stanovené sazby ve výši 20 % z ročních daného projektu po odpočtu investičních u každého příjemce pro všechny typy příjemců. dluhy a úroky z dluhů Cla rezervy na možné budoucí ztráty a výdaje kurzovní ztráty Leasing náklady vynaložené bez právního důvodu, tj. v případě, kdy mezi příjemcem a třetí osobou, v jejíž prospěch příjemce vynakládá finanční prostředky, není žádný právní vztah (např. firma vyplatí finanční odměnu pracovníkovi bez platné dohody o provedení práce; firma zaplatí za materiál, aniž by učinila písemnou objednávku) stipendium vybavení pracoviště, rekonstrukci budov nebo místností, které nesouvisí s projektem DHM a DNM, který byl pořízen před zahájením projektu klinické zkoušky výdaje na průzkum trhu a marketingové studie certifikace výrobků a služeb, které jsou či budou přímo obchodovány náklady na zavádění do výroby dodavatelem služeb nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnance příjemce nebo dalšího účastníka nebo osoba spojená (ve smyslu 23 odst. 7 zákona o daních z příjmu) s příjemcem nebo dalším účastníkem Ostatní daně a VŠ neúčtují (převod do fondu) Kursové ztráty hl.č Kursové ztráty hl.č.-frim Na TUL zakázáno Jiné ubytovací z dotace Jiné prospěchová Jiné sociální Jiné stip.zahraniční/čin.110/ Jiné stip.mimořádná Jiné stip.doktorandi,pgs Jiné stip.na zahr.pobyt-učitelé r Jiné stip.na zahr.pobyt-studentir Jiné stip.použití stip.fondu Na TUL centrálně zakázáno

7 ESF/MŠMT není specifikováno - je specifikováno pouze procento nepřímých výdaje spojené s financováním rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání realizovaných ve spolupráci s úřady práce výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že účastník v rámci projektu tuto zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý nebo další pokus výdaje spojené s financováním zkoušek, jejichž složení je nedílnou součástí příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že skládání zkoušky (pokus o získání certifikátu) nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH) úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF sankční, pokuty a penále, případně další sankční výdaje (vyplývající ze smluv nebo dalších příčin), stornovací správní a místní, které nemají přímou vazbu na projekt a nejsou výslovně stanoveny Řídícím orgánem (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) náklady na audit v případě projektů s rozpočtem nižším než 3 mil. Kč včetně DPH nákupy nábytku nebo vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů (výjimku tvoří výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale věcně s obdobím, v němž se projekt realizoval, souvisejí např. závěrečný audit, telefonní účty za období, kdy se projekt realizoval, doručené a zaplacené po jeho ukončení, bankovní za vedení samostatného účtu projektu, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu, a dále výdaje na založení a vedení projektového účtu v období před zahájením realizace projektu) příslušné účetní doklady musejí být předloženy nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu nevr. část Nebudou rozúčtováni týká se přímých projektu. Řešeno mzdovým rozúčtováním týká se přímých projektu.

8 vedení běžného provozního účtu organizace a bankovní související s tímto účtem (pokud nevyplývají z právního aktu); přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, cla apod.) výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, a jiné výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, penále, pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem Jiné ostatní náklady hl. č. bance za vedení účtu (DN) Jiné ostatní náklady hl. č. - bance ostatní (daňově uz.) silniční z nemovitosti z příjmu ostatní daně a O likvidaci společnosti, Odpis hl.č. daňově uz Odpis DČ - daňově neuz pouze spory odstupné platby příspěvků do soukromých penzijních fondů peněžitá pomoc v mateřství Je nákladem státu ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.) nájemné, kdy je příjemce vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma debetní úroky (úrok z dlužné částky), výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje Ostatní sociální pojištění hl.č. penzij. a životní zákonné sociální náklady hl. č. preventivní prohlídky zákonné sociální náklady hl. č. gatroturky Ostatní sociální náklady hl. č Ostatní sociální pojištění hl.č. - životní Ostatní sociální pojištění hl.č. - penzijní Odpis hl.č. daňově uz Odpis DČ - daňově neuz

9 výdaje spojené s přípravou projektu a řízením projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK, zpracováním monitorovacích zpráv a žádostí o platby) v případě, že se jedná o externí dodavatele náklady převyšující nabídkovou cenu (tzv. vícenáklady) uvedenou v nabídce dodavatele vybraného na základě výběrového řízení smlouvy o splátkovém prodeji část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující cenu v místě a čase obvyklou režijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných (např. oprava minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.) smlouvy s dodavateli (eventuálně dodávky na základě vystavené objednávky), které: - nepřinášejí navýšení přidané hodnoty projektů; - jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových, pokud tato platba není potvrzena příjemcem s odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby smlouvy o zprostředkování, pokud zprostředkovatel nepřináší žádnou přidanou hodnotu rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy kurzové ztráty Veškerá režie má vazbu na projekt TUL nepoužívá XXX splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu související s nájmem vybavení a zařízení, která nebudou výhradně využívána pro potřeby cílové skupiny (např. vozidel pro potřeby realizačního týmu) a leasingový vztah s volným/otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňujícím odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu stipendia nebo platby cílové skupině podobného charakteru projektů projektů VŠ neúčtují (převod do fondu) Kursové ztráty hl.č Kursové ztráty hl.č.-frim Jiné ubytovací z dotace Jiné prospěchová Jiné sociální

10 BV/MVČR metoda vykazování skutečných (FC Full Costs) v případě, kdy již při zahájení projektu splňuje požadavky na účetní prokazatelnost všech včetně doplňkových, souvisejících s řešením projektu metodou vykazování doplňkových (AC Additional Costs) uchazeči, kteří nesplňují požadavky na účetní prokazatelnost všech doplňkových souvisejících s řešením projektu podle účetní osnovy, je mohou uplatnit ceny, medaile, odměny, diplomy, upomínkové předměty pro vítěze resp. účastníky soutěží výdaje na běžné provozní náklady organizace, které nesouvisejí s realizací projektu tj. zajištění běžného chodu organizace každodenní řízení, monitorování a kontroly příjemce (nesouvisející přímo s projektem prováděly by se i bez jeho realizace) výdaje za činnosti, které již v rámci OP VK či jiných českých nebo zahraničních dotačních programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají dárcovské SMS a jízdenky na MHD pořízené prostřednictvím mobilního telefonu; alkoholické nápoje, pokud se nejedná o materiál nezbytný k realizaci praktických částí výukových kurzů cenné papíry tabákové výrobky a psychotropní látky náklady/výdaje na pořízení budov a pozemků leasing vozidel daň z přidané hodnoty u příjemců, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty a uplatňují odpočet daně z přidané hodnoty nebo jeho poměrnou část Jiné stip.zahraniční/čin.110/ Jiné stip.mimořádná Jiné stip.doktorandi,pgs Jiné stip.na zahr.pobyt-učitelé r Jiné stip.na zahr.pobyt-studentir Jiné stip.použití stip.fondu dary hl. č. daňově neuznatelné Nelze naúčtovat jeden doklad dvakrát TUL nemá speciální analytický účet

11 do poměrné výše celkových podle pravidel dále stanovených poskytovatelem stanoveny limity dle výše rozpočtu OP VaVpI/MŠMT metodika vykazování skutečných - Full Costs jakýkoliv výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s projektem nebo který není možno doložit písemnými doklady činnosti, které již v rámci jiných programů národních či Iniciativ Společenství financovaných z ERDF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity Metodika fullcost umožňuje vylučovat případné nezpůsobilé náklady jak na úrovni nákladových středisek, tak na úrovni jednotlivých analytických účtů Nelze naúčtovat jeden doklad dvakrát Na TUL zakázáno Veškeré analytické účty pro HČ na konci 9 výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti daňově nezpůsobilý náklad silniční přímé daně (kromě daně z příjmu, která je z nemovitosti součástí příspěvku na mzdy), daň z nemovitosti, z příjmu daň dědická, darovací, silniční ostatní daně a Nákladové středisko č. výdaje na interní audit 9120 (INA) úroky z úvěrů a půjček clo (hrazené žadatelem) (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) bez přímé vazby na projekt rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy dary výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu pokuty a penále, případně další sankční výdaje manka a škody ostatní daně a ostatní daně a VŠ neúčtují (převod do fondu) pouze spory Ostatní pokuty a penále hl.č. daň neuznatelné Smluvní pokuty a úroky z prodlení hl.č Odpis

12 OP LZZ/MŠMT není specifikováno - je specifikováno pouze procento nepřímých výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti splátky finančního leasingu, kdy předmět finančního leasingu není sám způsobilým výdajem nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující cenu v místě a čase obvyklou u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.) hl.č. daňově uz Odpis DČ - daňově neuz. Nemáme Nemáme odstupné peněžitá pomoc v mateřství dodatečné výdaje na externí služby závislé na úspěchu poskytnuté služby (tzv. success fee) daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet (daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet) úroky z úvěrů, není-li dotace úroků z úvěru formou podpory nákupy vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem jiné daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.) Bude analyzováno jednou ročně v rámci procesu schvalování rozpočtu TUL. Řešeno mzdovým rozúčtováním, týká se přímých projektu Ostatní sociální pojištění hl.č. - životní Ostatní sociální pojištění hl.č. - penzijní Je nákladem státu Nemáme Veškeré analytické účty pro HČ na konci 9 daňově nezpůsobilý náklad pouze spory silniční z nemovitosti z příjmu ostatní

13 správní (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, a jiné výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu Likvidace pro TUL irelevantní, Odpis hl.č. daňově uz Odpis DČ - daňově neuz pouze spory odstupné platby příspěvků do soukromých penzijních fondů peněžitá pomoc v mateřství Je nákladem státu ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.) nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP LZZ smlouvy o splátkovém prodeji smlouvy s dodavateli (event. dodávky na základě vystavené objednávky), které: - nepřináší navýšení přidané hodnoty projektů - jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem pomoci odkazem na skutečnou Ostatní sociální pojištění hl.č. penzij. a životní zákonné sociální náklady hl. č. preventivní prohlídky zákonné sociální náklady hl. č. gatroturky Ostatní sociální náklady hl. č Ostatní sociální pojištění hl.č. - životní Ostatní sociální pojištění hl.č. - penzijní Odpis hl.č. daňově uz Odpis DČ - daňově neuz XXX

14 hodnotu poskytnuté práce či služby - jsou více než dvojúrovňové rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy zpětné financování projektů (s výjimkou projektové přípravy, výdajů na nákup pozemků a nemovitosti a s výjimkou projektů v rámci technické pomoci) náklady na poradenské služby (s výjimkou projektů v rámci technické pomoci) repasovaná a použitá zařízení, případně na použité stavební materiály a komponenty provozně neotestované technologie nákup použitého vybavení VŠ neúčtují (převod do fondu) OP ŽP/MŽP ČR není specifikováno daně - DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; přímé daně; daň darovací a dědická; daň z nemovitosti; daň z převodu nemovitostí; silniční daň; clo finanční služby a (správní a místní bez přímé vazby na projekt, úroky z úvěrů atd.) výdaje na zajištění relevantních stanovisek (s výjimkou projektů v rámci technické pomoci) pronájem pozemku / stavby, leasing (s výjimkou projektů v rámci technické pomoci) vyvolané investice, které nejsou spojené výhradně a přímo s účelem projektu vícenáklady, které byly předvídatelné vícenáklady nad výši méněprací s výjimkou projektů, kde je umožněno použití rezervy věcné příspěvky režijní a provozní náklady (s výjimkou projektů v rámci technické pomoci) Ostatní daně a silniční z nemovitosti z příjmu Příkazce nevydá příkaz k vyúčtování režie.

15 osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci daného projektu, s výjimkou projektů v rámci technické pomoci a některých projektů z prioritních os 1, 4, 5, 6, 7 a 8 viz kapitola 5.2 osobní automobil, mikrobus, autobus, notebook, mobilní telefon, fotografický aparát (s výjimkou osobního automobilu, notebooku, mobilního telefonu a fotografického aparátu, které jsou způsobilé v rámci oblasti podpory 6.1. a u projektů technické pomoci, dále s výjimkou přenosných počítačů a ve zdůvodnitelných případech (nutno individuálně posoudit) i speciálně upraveného automobilu (mobilní monitorovací stanice nebo laboratoř) v rámci oblasti podpory 5) výdaje na veškeré projekty realizované na území Prahy, jež by jinak věcně spadaly do prioritních os 5 7 náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti, technický a autorský dozor, správce stavby v případě podpory poskytnuté dle regionální blokové výjimky zisk Řešeno mzdovým rozúčtováním. Pro TUL irelevantní Není náklad GA ČR z grantu se mohou hradit doplňkové (režijní) náklady do maximální výše 20 % z částky požadované od GA ČR na veškeré neinvestiční náklady daň z přidané hodnoty (platí jen u příjemců, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty a uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části) náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků úroky z dluhů náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou koupí převyšující povolenou výši podpory (leasing) manka a škody náklady na občerstvení, pohoštění dary a reprezentaci náklady na běžné základní vybavení pracoviště stavby, rekonstrukce budov nebo místností nábytek či zařízení, která jsou pevnou součástí místnosti Nákladové středisko 9160 Oddělení propagace a reklamy Náklady na reprez. hl. č. daňově neuznatelné daňově neuznatelné Dary hl. č. daňově neuznatelné Reklamní zboží hl.č do 500 Kč

16 náklady, které nesouvisejí s řešením grantového projektu FRVŠ není specifikováno veškerá režie Příkazce nevydá příkaz k vyúčtování režie.

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU k dokumentu POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 MP číslo: 1/PPŽ verze 7 Platný od: 14. ledna

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Úvodní ustanovení Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 1 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: únor 2014 Národní koordinační jednotka Ministerstvo financí

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Platný od: 20.srpna 2013 Ministerstvo financí OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 3 SEZNAM POJMŮ...

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Dotační program Rodina

Dotační program Rodina Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 18/2015 Dotační program Rodina Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah způsobilých výdajů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE Technologické platformy

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.2 Verze 1.2 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 2. 10. 2013 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více