Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování vstupních analýz pro potřeby přípravy a nastavení realizace projektů plánovaných k podání v rámci výzvy číslo 48 OP LZZ. Tuto veřejnou zakázku vyhlašují společně zadavatelé Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. Identifikační údaje zadavatelů jsou uvedeny níže. Výše uvedení zadavatelé se spojili pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. Zadavatelé uzavřeli písemnou smlouvu, ve které si upravili vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanovili způsob jednání jménem zadavatelů takto: za všechny výše uvedené zadavatele jedná zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Kontaktní údaje zadavatele, který jedná jménem všech zadavatelů v tomto řízení, to znamená je oprávněn k veškerým právním úkonům souvisejícím s řízením o zakázce za všechny zadavatele, vyjma podpisu smlouvy, jsou uvedeny níže. Všichni uvedení zadavatelé se pro účely tohoto řízení považují za jednoho zadavatele. Na základě tohoto řízení o veřejné zakázce budou uzavřeny tři smlouvy, to jest, bude uzavřena smlouva s každým zadavatelem samostatně. Identifikační údaje o zadavateli, který jedná jménem všech zadavatelů v tomto řízení: Název zadavatele: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sídlo zadavatele: Na Františku 32, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Miloslavem Marčanem, ředitelem odboru informatiky Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Čekan, referent odboru informatiky, Identifikační údaje ostatních veřejných zadavatelů: Název zadavatele: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Sídlo zadavatele: Gorazdova 24, Praha 2 IČO: DIČ: --- Zastoupený: Ing. Milanem Holečkem, předsedou Úřadu Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Viktor Pokorný, náměstek předsedy, 1

2 Název zadavatele: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Sídlo zadavatele: Dittrichova 21, Praha 2 IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Ivanem Juklem, MBA, generálním ředitelem Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Aleš Řiháček, ředitel odboru marketingu a komunikace, Shora uvedení zadavatelé Vám tímto oznamují svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování vstupních analýz pro potřeby přípravy a nastavení realizace projektů plánovaných k podání v rámci výzvy číslo 48 OP LZZ. Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), vyjma ust. 12 odst. 3 a dále 6 ZVZ, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě. Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle této výzvy. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je identifikace potřeb zadavatele v oblasti zvyšování kvality a efektivity ve veřejné správě, posílení institucionální kapacity, snížení administrativní zátěže, kvality řízení a rozvoje zaměstnanců v souladu se strategií Smart Administration (SA). Předmětem veřejné zakázky bude zpracování třech (3) samostatných komplexních analýz, zaměřených na identifikaci kvalitativních opatření směřujících k zefektivnění činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a jím zřizovaných organizací (Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České agentury na podporu obchodu CzechTrade). Cílem všech analytických studií je identifikace opatření pro zvýšení kvality a efektivity činností, včetně návrhu jejich implementace a udržitelnosti. Výstupem požadovaných analýz je identifikace problematických oblastí a s ní spojených návrhů příslušných opatření pro zvýšení kvality a efektivity činností Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a jím zřizovaných organizací - Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České agentury na podporu obchodu CzechTrade. Výstupem všech požadovaných analytických studií bude písemný materiál, který musí obsahovat: ucelený popis vybraných problematických oblastí včetně zdůvodnění dopadu na celkovou efektivitu a kvalitu práce jednotlivých úřadů; detailní popis návrhu jednotlivých řešení; cenový rámec navrhovaného řešení; časový harmonogram realizace; vytvoření komplexní prováděcí dokumentace k navrženým projektům v souladu s podmínkami výzvy číslo 48 OP LZZ Efektivní správní úřad. 3. Termín poskytnutí služeb Datum zahájení služeb: listopad Datum ukončení služeb: únor

3 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 5. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění této veřejné zakázky je Česká republika. 6. Průběh zadávacího řízení Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí splnění kvalifikace dodavatelů podle této výzvy, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku v tomto zadávacím řízení. Dodavatele, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, vyloučí ze zadávacího řízení, o čemž je bezodkladně písemně informuje. Nabídky dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle bodu 10 této výzvy. Dodavatel, jehož nabídka bude dle bodu 10 této výzvy vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření smluv o spolupráci s jednotlivými zadavateli, jejichž návrhy (samostatné pro jednotlivé zadavatele) je povinen předložit dodavatel spolu s nabídkou dle bodu 11 této výzvy. V případě, že takto vybraný dodavatel odmítne se zadavateli uzavřít shora uvedené smlouvy, vyzve zadavatel k uzavření těchto smluv dodavatele, jehož nabídka se umístila v celkovém pořadí za vybraným dodavatelem, který odmítl uzavřít tyto smlouvy. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 1. Dodavatel musí splnit základní kvalifikační předpoklady. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku); d. vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e. který není v likvidaci; 3

4 f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 předložením: čestného prohlášení. 2. Dodavatel musí splnit profesní kvalifikační předpoklady. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: výpis z živnostenského rejstříku prokazující podnikatelské oprávnění odpovídající předmětu veřejné zakázky; výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání je nutno předložit v originále nebo v úředně ověřené kopií s tím, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů může být dodavatelem doloženo rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 90 kalendářních dnů. 3. Dodavatel musí splnit technické kvalifikační předpoklady. Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který: předloží seznam minimálně 1 (jedné) významné služby poskytnuté dodavatelem, prokazující zkušenost s identifikací potřeb zadavatele v oblasti zvyšování kvality a efektivity ve veřejné správě v souladu se strategií Smart Administration (SA) o celkovém objemu zakázky převyšujícím ,- Kč bez DPH; předloží seznam minimálně 1 (jedné) významné služby poskytnuté dodavatelem, prokazující zkušenost s přípravou dokumentace k projektům spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; doloží prokazatelnou znalost metodiky PrincEgon. Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3 předložením: seznamu významných služeb. K seznamu významných služeb uchazeč připojí osvědčení o poskytnutí služby, vystavené veřejným zadavatelem nebo jinou osobou, případně čestné prohlášení uchazeče o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od této jiné osoby z důvodů spočívajících na její straně získat; čestného prohlášení, jehož součástí bude strukturovaný profesní životopis všech osob realizačního týmu. 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena jako cena za celý předmět veřejné zakázky. Zadavatel současně požaduje, aby v nabídce byla specifikována hodinová sazba dodavatele za služby odpovídající předmětu veřejné zakázky. 2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky. 4

5 3. Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. Ve stejném členění požaduje zadavatel i hodinovou sazbu, to jest hodinová sazba bez DPH, výše DPH a výše hodinové sazby včetně DPH. 9. Obchodní a platební podmínky Detailní obchodní a platební podmínky realizace veřejné zakázky budou předmětem každé smlouvy o poskytování konzultačních služeb, jejichž návrhy je uchazeč povinen předložit jako nedílnou součástí nabídky. Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta. Dodavatel je povinen v návrzích smluv výslovně uvést taktéž následující povinnosti dodavatele: dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky (tj. poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níže) a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly; dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s dílem včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZ a musí být označen číslem projektu; dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zadavatel umožňuje, aby dodavatel v návrzích smluv o spolupráci navrhl pro zadavatele výhodnější platební podmínky viz dílčí hodnotící kritérium číslo 3 Výhodnost smlouvy pro zadavatele. 10. Údaje o hodnotících kritériích Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria: 5

6 Dílčí hodnotící kritérium Váha dílčího hodnotícího kritéria [ %] 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH 40% 2. Kvalita nabízených služeb 40% 3. Výhodnost smlouvy pro zadavatele 20% Údaje k dílčím hodnotícím kritériím: K dílčímu kritériu č. 1 Celková nabídková cena v Kč bez DPH Pro číselně vyjádřitelné kritérium výše nabídkové ceny získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. K dílčímu kritériu č. 2 Kvalita nabízených služeb Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit dokument, který detailně popíše celkovou nabídku a přístup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. K dílčímu kritériu č. 3 Výhodnost smlouvy pro zadavatele Dodavatel je povinen předložit návrhy smluv o spolupráci na zajištění předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel bude především posuzovat výhodnost návrhů smluv zejména s ohledem na navržené platební podmínky (minimální požadavky zadavatele ohledně platebních podmínek jsou uvedeny v bodu 9 této výzvy), kapacitu nabízených služeb, možnosti předčasného ukončení spolupráce ze strany zadavatele, režim smluvních pokut a míru odpovědnosti dodavatele. Způsob hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium výše nabídkové ceny" získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro číselně nevyjádřitelná kritéria kvalita nabízených služeb a výhodnost smlouvy pro zadavatele sestaví hodnotící komise dvě samostatná pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Sestavení celkového pořadí Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise následně tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 6

7 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude zpracována písemně a bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění): a. vyplněný "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). Krycí list tvoří Přílohu č. 1 této výzvy; b. čestné prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty ( 68 odst. 2 ZVZ), opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele. Prohlášení dodavatele je součástí Přílohy č. 1 této výzvy; c. čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů tvoří Přílohu č. 2 této výzvy; d. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; e. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; f. detailní popis celkové nabídky a přístupu dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky; g. nabídková cena stanovená dle bodu 3 této výzvy; h. návrh kvality poskytovaných služeb; i. návrhy smluv o poskytování konzultačních služeb pro každého zadavatele samostatně. V nabídce uchazeč uvede jméno své kontaktní osoby, včetně jejího telefonního čísla a ové adresy. 12. Podání nabídek 1. Požadavky na zpracování nabídky: nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce; nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; nabídka bude zadavateli předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle bodu 11 této výzvy; nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku); nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem dodavatele; zadavatel i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými ve smyslu ust. 17 a 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované). 2. Způsob podání nabídek: Nabídky se podávají písemně v listinné podobě do podatelny zadavatele, který jedná jménem všech zadavatelů v tomto řízení: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, ve lhůtě pro podání nabídek, to jest nejpozději do , do 12:00 hodin. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Zpracování vstupních analýz pro potřeby přípravy a nastavení realizace projektů plánovaných k podání v rámci výzvy číslo 48 OP LZZ, na které musí být uvedena adresa zadavatele, který jedná jménem všech zadavatelů v tomto řízení: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. Bude-li nabídka dodavatele zadavateli doručena po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a nebude posuzována ani hodnocena. 13. Výhrady zadavatele 1. Podanou nabídku nelze měnit. 2. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria. 7

8 4. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu na 30 dnů. Běh a způsob prodloužení zadávací lhůty se řídí ust. 43 ZVZ. 5. Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoli zrušit, popřípadě odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem. Zrušení zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům písemně oznámí. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.). 7. Zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od vybraných uchazečů doplňující informace. 8. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. V Praze dne Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky Přílohy zadávací dokumentace: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 8

9 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Zpracování vstupních analýz pro potřeby přípravy a nastavení realizace projektů plánovaných k podání v rámci výzvy číslo 48 OP LZZ. a) Identifikační údaje veřejného zadavatele, který jedná jménem všech zadavatelů v tomto řízení: Název zadavatele: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sídlo zadavatele: Na Františku 32, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Miloslavem Marčanem, ředitelem odboru informatiky Kontaktní osoba: Ing. Jiří Čekan, referent odboru informatiky telefon: b) Identifikační údaje ostatních veřejných zadavatelů: Název zadavatele: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Sídlo zadavatele: Gorazdova 24, Praha 2 IČO: DIČ: --- Zastoupený: Ing. Milanem Holečkem, předsedou Úřadu Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Pokorný, náměstek předsedy telefon: Název zadavatele: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Sídlo zadavatele: Dittrichova 21, Praha 2 IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Ivanem Juklem, MBA, generálním ředitelem Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Řiháček, ředitel odboru marketingu a komunikace telefon: c) Identifikační údaje dodavatele Obchodní firma: Sídlo: Tel., fax: Bankovní spojení: IČ: DIČ: Plátce DPH: ano / ne Statutární zástupce: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 9

10 Nabídková cena: Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (DPH rozdělit dle sazby): Cena celkem včetně DPH: Čestné prohlášení Čestně prohlašujeme, že jsme obsahem nabídky vázáni po celou dobu běhu zadávací lhůty. V... dne... Podpis oprávněné osoby.. 10

11 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 2 Prohlašuji tímto, že: a) žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) žádný z členů statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) dodavatel není v likvidaci, f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) dodavatel, ani jeho odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku malého rozsahu předložením tohoto čestného prohlášení. Obchodní název dodavatele: Sídlo: IČO: DIČ: V... dne... Jméno, příjmení, funkce 11

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku. s názvem. Právní služby

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku. s názvem. Právní služby Č. j.: TMV 62/2015 Zadavatel veřejné zakázky: Tiskárna Ministerstva vnitra, příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Bartůňkova 1159/4, PSČ 149 00, IČ: 604 980 005, DIČ: CZ 011-604 980 005 (dále jen zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Ubytovací a stravovací služby pro realizaci vzdělávacích kurzů VZ/2012/3/200/5 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/24/01/11

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V Praze dne 13. 12. 2010 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Dobrovolný svazek obcí Ligary Hodějice 41 684 01 Slavkov u Brno IČ: 72022418 Jednající: Jiří Ziegler, předseda svazku Zástupce zadavatele: Zastoupený: Sídlem: U Hřiště

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více