Výroční zpráva o činnosti. Sdružení českých spotřebitelů za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Sdružení českých spotřebitelů za rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Sdružení českých spotřebitelů za rok 2005 Schváleno v předsednictvu, v Praze dne Střednědobá strategie Sdružení českých spotřebitelů je uvedena mottem Jen poučený spotřebitel se může účinně chránit. Jistě nelze v krátkém, zjednodušujícím úsloví vyjádřit celou zkušenost a cílení působení naší spotřebitelské organizace, nicméně základní směr našeho přístupu udává. Trvale jsme konfrontováni se skutečností, jak nesmírně komplikované bývá pro spotřebitele domoci se v konkrétních případech svých práv. A to přesto, že právo velmi často formulacemi příslušných ustanovení v právních předpisech stojí na jeho straně, straně slabšího ve smluvním vztahu. Spotřebitel tudíž potřebuje pomocnou ruku při řešení svých sporů. I naše sdružení se snaží v rámci svých kapacit takovou pomoc poskytovat a je jí skutečně stále více potřeba. Svědčí o tom mj. skutečnost, že četnost využívání služeb elektronického poradenství, i jeho jiných forem, stále narůstá. Nicméně těžiště naší práce se dlouhodobě, a bylo tomu tak i v roce 2005, orientuje na působení ve vzdělávací a informační sféře. Chceme při tom uplatňovat vysokou odbornost, hledat partnerství, která přináší synergické účinky; v neposlední řadě chceme působit přiměřeně i na veřejnou sféru a na podnikatele, s cíli předcházet situacím nepříznivých pro zájmy spotřebitele. V tomto smyslu byla snaha vést činnost SČS v uplynulém roce a o naplnění tohoto předsevzetí informuje tato Výroční zpráva. Podstatou naší práce je reagovat operativně na potřeby spotřebitele a podněty jeho a našich členů. Snažíme se však působit preventivně a proto systematicky. Sledujeme příslušné politiky a strategie, formulované na úrovni Evropské unie i České republiky pro oblast ochrany zájmů spotřebitele, ale i pro oblasti další, související. Věříme, že Výroční zpráva o činnosti Sdružení českých spotřebitelů je potvrzením o tom, že přispíváme účinně k naplňování zmíněných politik. V Praze, 8.března 2006 Ing. Libor Dupal, předseda Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

2 1. Základní informace o SČS Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je občanským sdružením, které bylo založeno v roce Vyvíjelo v několika etapách, přičemž změny se týkaly struktury SČS a organizace činností, priorit zaměření činnosti i členské základny. V roce 2000 obdrželo SČS první účelovou dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu a byla přijata koncepce usilovat o podporu vybraných aktivit v rámci dotačních titulů tohoto ministerstva i z jiných zdrojů. Sdružení bylo postupně profesionalizováno, což se promítlo do organizačních změn i do dalšího rozvoje činnosti SČS. Pro roky 2001 do data vstupu do EU byla přijata první střednědobá strategie. Pro roky 2005 až 2007 schválilo předsednictvo další střednědobý plán, realizovaný na základě ročních akčních plánů. Uplynulý rok je tedy prvním vyhodnocovaným obdobím této strategie. Vizí strategie na roky je rozvíjet SČS jako nezávislou spotřebitelskou organizaci přispívající k hájení zájmů spotřebitelů v rámci vnitřního trhu EU po celé ČR a transparentně se profilující v konkurenci dalších občanských organizací, ale též v možné, efektivní spolupráci s nimi, vůči spotřebitelům, orgánům státní správy, hospodářským subjektům (výroba, obchod, prodej - a to jednotlivě či zejména jejich svazy), médiím i vůči evropským a mezinárodním institucím a subjektům. SČS chce přispívat ke zvyšování právního vědomí a informovanosti spotřebitelů, preventivně působit při zlepšování vztahů mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli, i napomáhat radou či konkrétní pomocí při řešení spotřebitelských sporů. Pro finanční pokrytí značné části svých aktivit využívá SČS grantů Ministerstva průmyslu a obchodu; nicméně zůstává velký prostor pro poskytování placených služeb, popřípadě pro hledání partnerů pro realizace kampaní, aby byly získány prostředky pro spolufinancování aktivit spojených jednak s dotačními tituly, popřípadě s dalším působením SČS. V posledních měsících uplynulého roku byl zahájen projekt, jenž je z podstatné části hrazen z prostředků Evropské komise. Výsledky finančního hospodaření jsou součástí zprávy. 2. Činnost SČS v roce 2005 a. Působnost SČS v regionech Činnost SČS se v širokém měřítku zaměřovala na zviditelňování a prosazování aspektů ochrany spotřebitele na různých úrovních. Primárním základem, od něhož se toto úsilí odvíjelo, však byla práce v regionech. Cílem práce SČS, kromě přímé vazby na spotřebitele a na související aktivity (poradenství, odborné komise, cena spotřebitele atp.), je zdůrazněný rozvoj komunikace s partnery, kterých se ochrana spotřebitele dotýká. Působení v regionech je úzce vázáno na činnosti ústředí, např. formou činnosti Dokumentačního, informačního a konzultačního centra při SČS, zajišťující odborné a informační zázemí. Práce v regionech je realizována prostřednictvím regionálních kontaktních míst (RKM) a na ně navazující sítě kontaktních míst (KM). RKM v současné době působí v krajích Karlovarském (Cheb), Ústeckém (Ústí n/l.), Libereckém (Liberec), Moravskoslezském (Opava), Jihomoravském (Znojmo) a Jihočeském (Vlachovo Březí) a pro Plzeňský kraj (Vlachovo Březí). K datu je zajištěna funkce 68 kontaktních míst. Aktuální přehled RKM a KM včetně adres je uveden na webových stránkách SČS. Činnost RKM je zajišťována ve spolupráci se smluvními partnery v regionech (Hospodářská akademie Cheb, regionální agentury HOSOZ Šumava a Jižní Morava). Veškerá činnost RKM je vykonávána zásadně jménem SČS. Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

3 Vyhlášení ceny SČS Spokojený zákazník probíhalo v pěti krajích (Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském). Ocenění vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele (má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost, nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně.). Konečné návrhy byly projednány a schváleny v Odborných komisích v rámci těchto krajů a ocenění předávali osobně krajští hejtmané. Předali celkem 73 ocenění, přičemž nejvíce oceněných bylo z oblasti maloobchodu, dále z oblasti stavebních a jiných služeb a výrob, atd. V pěti krajích již několik let působí Regionální odborné komise pro ochranu spotřebitele. Členy komisí jsou vždy představitel jmenovaný hejtmanem kraje (předseda komise) a dále zástupci municipalit nebo svazu měst a obcí, a dle podmínek jednotlivých regionů zástupci dozorových orgánů (obvykle ČOI), profesních sdružení (Agrární Komora, Hospodářská komora, Sdružení podnikatelé občanům), nevládní organizace (YMCA, Český svaz žen). Zasedání proběhla obvykle dvakrát ve všech krajích, kde byly ustaveny (v Moravskosleszkém kraji druhé zasedání v lednu 2006). Na programu jednání byla mj. příprava, vyhlášení a projednání návrhů Ceny spokojeného zákazníka na rok 2005, činnost RKM, hledání nových RM i odborná tématika včetně diskuse o činnosti ČOI (nové regionální uspořádání), využití klíče ke strukturálním fondům EU aj. b. Poradenství, vzdělávání a poskytování informací V souladu se svojí strategií SČS podporuje a rozvíjí formu poradenství při vyřizování stížností zejména elektronicky, prostřednictvím strukturovaného formuláře na webových stránkách SČS; nicméně funguje komplexní, provázaný poradenský systém založený na poskytnutí pomoci na základě vyplněných tištěných formulářů či osobních návštěv, a samozřejmě telefonické vyřizovaných dotazů. Tento systém je podporován funkcí výše zmíněných regionálních kontaktních míst SČS, a vytvářené sítě kontaktních míst kolem každého regionálního kontaktního místa. Následující tabulka uvádí strukturu dotazů na něž bylo odpovídáno (dle různých druhů spotřebitelských výrobků a služeb). Z porovnání s předcházejícím rokem je zřejmý nárůst stížností v oblasti finančních služeb. Tabulka struktury dotazů,m na něž bylo odpovídáno (dle různých druhů spotřebitelských výrobků a služeb) Četnost výskytu dotazů v % Četnost výskytu dotazů v % Druh výrobku, služby Boty, textil, doplňky Elektro, PC Mobilní telefony, IT 9 7 Nábytek, bytové doplňky 8 5 Motorová vozidla 2 2 Potraviny 1 2 Spotřební zboží ostatní 6 5 Zakázky, dílo, objednání na dálku, mimo provozovnu 5 4 Služby - stavební 9 8 Služby finanční 2 8 Služby - autoservis 5 6 Služby obecného zájmu 1 3 Služby- telef, int., telev. x 3 Služby ostatní 11 9 Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

4 Jedním z ústředních témat SČS pro rok 2005 bylo zviditelnění vztahu spotřebitele a technické normalizace. S tím souvisí zaměření některých informačních a vzdělávacích aktivit. Spolupráci s ČNI naplňovalo SČS vydáním dvou publikací. Byla vydána odborně zaměřená tiskovina Bezpečnost výrobků a technické normy. Byly v ní publikovány do češtiny dosud nepřeložené Pokyny ISO/IEC pro oblast tvorby norem se zaměřením na bezpečnost výrobků, na zohlednění hlediska bezpečnosti výrobků pro děti a na zohlednění potřeb seniorů a osob s postižením. V edici novin SČS Konzument Test bylo vydáno speciální číslo s podtitulem Technické normy a svět kolem nás. Populární formou jsme se zde snažili zviditelnit úlohu technických norem širší veřejnosti a vyvracet některé mýty, které se v médiích v minulých letech objevily. SČS vydalo dvě publikace, které se praktické aplikace technických norem rovněž bezprostředně týkají. Na základě zkušeností získaných z poradenské činnosti byla část edičního plánu zaměřena na vysvětlování významu symbolů a značek vyskytujících se na spotřebitelských výrobcích. V uplynulém roce byly na toto téma vydány publikace v edici Průvodce spotřebitele pro výrobkové sektory obuv a textil a elektrické spotřebiče. Přístup SČS k uchopení těchto témat koresponduje nejen s ústřední myšlenkou informovat spotřebitele, ale snahou je prosazovat takové nástroje, jako je dobrovolná certifikace a aplikace technických norem (např. značky shody s technickou normou). V průběhu roku 2005 byly na podporu vedených kampaní distribuovány tiskoviny (prostřednictvím RKM a KM, a dalších míst - zejména Sdružení občanských poraden) připravené v roce 2004: Průvodce spotřebitele - Podepsat můžeš, přečíst musíš! (smlouvy) noviny Konzument Test - Je váš oběd bezpečný? noviny Konzument Test - Podepsat můžeš, přečíst musíš! Součástí vedených kampaní byly i dvě publikace šířené v knižní distribuci komerční cestou. Jedná se o edici Rádce spotřebitele vydanou ve spolupráci s ComputerPress Brno, tituly: Spotřebitelská rizika při nákupu a značení potravin a Uzavíráme spotřebitelské smlouvy a úvěry. Nejsilněji mediálně vedenou kampaní byla v průběhu roku akce vedená pod názvem Podepsat můžeš, přečíst musíš! s cílem upozornit spotřebitele na rizika spojená s malou pozorností, kterou věnuje svému podpisu pod dokumenty stěžejní důležitosti. V jejím rámci byla distribuována výše zmíněna brožura a noviny, tedy složka s podstatou vzdělávací. Byla organizována tisková konference na toto téma, SČS se účastnilo dvou besed v rozhlase aj. Kampaň kulminovala ve 4. čtvrtletí tak, aby její dopad byl maximálně směrován před Vánocemi. Probíhala v tisku, rozhlase, televizi i dalšími způsoby. Na webových stránkách SČS jsou vedeny a průběžně aktualizovány sekce aktualit týkajících se ochrany spotřebitele včetně informací o jednání SČS s partnery, vyjádření postojů SČS k zásadním otázkám ochrany spotřebitele aj. a sekce dokumentů, ukládaných a databázově tříděných a strukturovaných dle tematických okruhů; jedná se o podklady získaných z jiných zdrojů či zpracovaných v rámci odborných aktivit SČS, zejména v centru. Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

5 c. Odborné a další činnosti SČS sledovalo tuzemský i evropský legislativní vývoj, aby tak mohlo operativně reagovat připomínkováním příslušných zákonů a prováděcích předpisů či evropských směrnic, kde by to bylo v zájmu spotřebitele. Za tímto účelem zpracovalo dvě tematické studie: Hotově balené zboží studie k vývoji v EU (Spolupráce s HOSOZ Praha); Studie k vývoji volného pohybu služeb v EU (Spolupráce s HOSOZ Jižní Morava). Bezpečnost výrobků je nepochybně jedním z ústředních témat, jimž je nutno se průběžně věnovat. SČS zajistilo ověření bezpečnosti několika výrobků varných konvic (navazující akce na rok 2004). Nebezpečný výrobek byl na základě zkoušky autorizovanou zkušebnou skutečně zjištěn, a výrobce zajistil po upozornění jeho stažení. Česká obchodní inspekce byla informována. Pro oblast bezpečnost výrobků SČS zpracovalo dvě další studie, analyzující systémy rychlé výměny informací: Analýza nebezpečných výrobků v oblasti potravin na základě údajů ze systému rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv (Spolupráce s HOSOZ Šumava); Analýza nebezpečných nepotravinářských výrobků na základě údajů ze systému rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí 2005 první pololetí (Spolupráce s Hospodářskou akademií Cheb). Zástupci SČS působí v následujících odborných, koordinačních a poradních orgánech, pracovních skupinách atp: Při ČNI ve 23 technických normalizačních komisích a subkomisích a dvou pracovních skupinách - jedná se například o oblasti osobních ochranných prostředků textilu, papíru, strojů, osvětlení, obalů, dřeva a dřevěných výrobků, výrobků pro děti, ISO COPOLCO a sociální odpovědnost společností; V pracovní skupině při Ministerstvu financí pro tvorbu opatření ohledně poplatků za bankovní služby a v pracovních skupinách pro připomínkování Etických kodexů České bankovní asociace a České spořitelny a.s.; V ad hoc pracovní skupině ISO COPOLCO pro bezpečnost výrobků; V meziresortní Koordinační skupině pro bezpečnost potravin při MZe; V Radě pro akreditaci při Českém akreditačním institutu; V Etickém výboru AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR); V Klasifikační komisi při národních hotelových a ubytovacích asociacích NFHR, UNIHOST a HO-RE- KA pro udělování klasifikace poskytovatelům služeb. SČS uspořádalo, ve spolupráci s Českým Metrologickým institutem a s Agenturou pro hospodářskou soudržnost a zaměstnanost (HOSOZ) Praha a pod záštitou podvýboru pro Podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu pro obchod, ochranu spotřebitele a ochranu trhu seminář na téma vztahu spotřebitele a metrologie (měřidla v domácnosti, civilizační hluk a jeho měření a hotově balené zboží). Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

6 3. Spolupráce s partnery a. Tuzemská spolupráce Smluvní spolupráce směřující k podpoře komunikace s různými partnery, kde byla taková spolupráce shledána oboustranně prospěšná, byla již sjednána, a v uplynulém roce na různé úrovni naplňována s Českým normalizačním institutem, Národní federací hotelů a restaurací, se Svazem obchodu a cestovního ruchu, se Sdružením pro cenu ČR za jakost, s Finančním arbitrem ČR či se sdružením Etické fórum ČR. Na regionální úrovni jsou rovněž využívány smluvní vazby na další organizace, např. s YMCA (Ústecký kraj), či se Sdružením podnikatelé občanům (Karlovarský kraj) či se Svazem žen (Ústecký kraj). Nově (tj. v průběhu roku 2005) byl smluvní vztah uzavřen s Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), s cílem podpořit konkurenceschopnost poskytovatelů služeb ve finančním sektoru, širokou dostupnost těchto služeb, jejich vysokou kvalitu zahrnující též nestrannost, odbornost a etické hodnoty; s Českým akreditačním institutem, za účelem podpory společných aktivit v oblasti akreditovaného zkušebnictví s vazbou na ochranu spotřebitele; se Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové, za účelem realizace společného projektu; s Britskou hospodářskou komorou Česká republika, za účelem spolupráce a mediální podpory kampaně; s Českým metrologickým institutem, k jednorázové spolupráci na realizaci semináře; aj. b. Spolupráce na vnitřním trhu EU, mezinárodní spolupráce V průběhu roku byly udržovány pracovní kontakty s různými spotřebitelskými organizacemi v EU a dalšími partnery, a to při řešení konkrétních pracovních otázek, či projednávání možné spolupráce na projektech. Pracovní kontakty probíhají v rámci odborných činností komentovaných výše, zejména ve vazbě na zapojení v ad hoc pracovní skupině pro bezpečnost výrobků při ISO COPOLCO. Výsledkem mezinárodních spolupráce rovněž je, že SČS je zapojeno jako člen konsorcia a jako odborný partner v evropském projektu v Albánii (ochrana spotřebitele, dozor nad trhem), což mu umožňuje získat část potřebných prostředků na spolufinancování). Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

7 4. Informace o členské základně a. Organizace členské základny Činnost SČS byla organizována v souladu se stanovami přijatými valnou hromadou SČS v roce 2004 s cílem přesnějšího vymezení působnosti moderní spotřebitelské organizace v podmínkách vnitřního trhu EU a se zaměřením na možnosti posílení regionální aktivity členské základy. Na základě stanov byly ustaveny již dvě regionální pobočky SČS - v Jižních Čechách (Vlachovo Březí, 2004) a ve Středočeském kraji a Praze (Praha, 2005) Počet členů ke konci roku 2005 činil 580 osob. b. Personální zajištění Složení statutárního orgánu: Předsednictva: Jméno Povolání Funkce Počet let ve vedení Ing. Libor Dupal předseda SČS předseda 4 roky Dipl. Tech. Stanislav Švancar důchodce člen předsednictva 15 let Ing. Ladislav Polák důchodce člen předsednictva 15 let Ing. Karel Novák důchodce místopředseda 15 let Zdeněk Zejda účetní a daňový poradce člen předsednictva 1 rok Michaela Klučková asistentka revizor hospodaření 1 rok Blahoslav Husák technik, obchodní zástupce člen předsednictva 6 let Marie Beránková důchodce člen předsednictva 4 roky SČS mělo ke konci roku 2005 ve stálém pracovním poměru 4 pracovníky (3 v přepočtu). Ředitelem SČS je Ing. Libor Novák. 5. Finanční zpráva a. Zajištění finančních zdrojů Řada výše uvedených aktivit byla konána v rámci projektu dotovaného MPO, podaného a přijatého pod názvem Informační a poradenské služby SČS. Pro tento projekt byly pro rok 2005 poskytnuty prostředky do výše 70%. V závěru roku byly zahájeny práce na projektu dotovaném z prostředků Evropské komise (EK) prostřednictvím nadace NROS, pod názvem: Jen poučený spotřebitel se může bránit. My pomůžeme! Významné kapacity SČS se soustředily na činnosti související se spolufinancováním dotovaných projektů, resp. na činnosti vykonávané mimo projekty. V určité míře se to podařilo zajištěním konkrétních partnerů na realizaci dané kampaně. Dále musely být zpracovány konkrétní práce, studie a projekty, které některý subjekt zadal a uhradil. Znamená to, že řada aktivit SČS byla vykonávána mimo rámec Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

8 činností dotovaných MPO či EK, ale prostředky získané z těchto činností mohly být využity jako zdroj pro spolufinancování dotovaného projektu, bylo-li toho třeba. Z tohoto hlediska je významné i zapojení do spolupráce v mezinárodních evropských projektech (Albánie zavedení systému dozoru nad trhem při albánském Ministerstvu hospodářství). b. Zpráva o hospodaření SČS v roce 2005 (finanční uzávěrka) Zpráva o hospodaření SČS je v Příloze ke Zprávě. 6. Poděkování SČS vyjadřuje své poděkování svým členům za podporu, kterou věnují na rozvoj činnosti sdružení. SČS dále děkuje všem fyzickým i právnickým osobám, organizacím, institucím i jednotlivcům, kteří se sdružením v uplynulém roce spolupracovali a umožnili tak různým způsobem, včetně případného finančního výnosu či příspěvku, rozvíjet činnost sdružení popsanou v této zprávě. Vyjadřujeme rovněž poděkování předsednictvu za trpělivou spolupráci v uplynulém roce. V Praze dne 8. března 2006 Ing. Libor Dupal, předseda Ing. Libor Novák, ředitel Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

9 Hospodaření SČS v roce 2005 (finanční uzávěrka) (Příloha k Výroční zprávě o činnosti SČS za rok 2005) Položka Částka Kč Pozn. Celkové příjmy* z toho: Provozní dotace Tržby vlastní výkony Výkony ostatní 125 Náklady z toho: Spotřeba materiálu 97 Služby Osobní náklady celkem Poplatky, ostatní náklady 25 Provozní výsledek hospodaření před zdaněním 6 Daň z příjmů 8 Provozní výsledek hospodaření po zdanění - 2 * Specifikace zdrojů - viz Apendix V Praze, dne Za správnost: Ing. Jan Kervitcer Vedení účetnictví Ing. Libor Novák Ředitel Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

10 Apendix - Specifikace zdrojů Předmět aktivity, spolupráce Partner Částka (tis. Kč) (zaokr.) Rozvoj služeb SČS dotační titul MPO Projekt ochrany spotřebitelů NROS 152 Prodej plakátů firem oceněných cenou spokojený zákazník 2005 Nositelé ceny 51 Evropský projekt - Albánie Kontraktor EK 728 Projekt CI Zapojení NGO v rozhodovacích procesech Služby Consumers International HOSOZ Jižní Morava Služby HOSOZ Šumava 140 Služby HOSOZ Praha 105 Služby Hospodářská akademie Cheb Organizace semináře- metrologie a spotřebitel ČMI 35 Tisk publikací ČNI 41 Zkoušení výrobků Vedení kampaně Podepsat můžeš přečíst musíš! Strix/Clifford sdruž. advokátů Britská hospodářská komora Příspěvky a dary 40 Různé (Autorské honoráře, prominutí odvodu, ) 98 celkem Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

PRIORITY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 2011-2014

PRIORITY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 2011-2014 PRIORITY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 2011-2014 Úvod Evropská komise v úvodu Strategie spotřebitelské politiky na léta 2007-2013 konstatuje, že 493 miliony spotřebitelů EU představují životodárnou mízu pro

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ochrana spotřebitele v České republice Consumer protection in the Czech Republic Týzl Josef Cheb 2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Čestné prohlášení

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (včetně transformace pobytových sociálních služeb) Duben 2008 ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí v rámci realizace

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více