Výroční zpráva o činnosti. Sdružení českých spotřebitelů za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Sdružení českých spotřebitelů za rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Sdružení českých spotřebitelů za rok 2005 Schváleno v předsednictvu, v Praze dne Střednědobá strategie Sdružení českých spotřebitelů je uvedena mottem Jen poučený spotřebitel se může účinně chránit. Jistě nelze v krátkém, zjednodušujícím úsloví vyjádřit celou zkušenost a cílení působení naší spotřebitelské organizace, nicméně základní směr našeho přístupu udává. Trvale jsme konfrontováni se skutečností, jak nesmírně komplikované bývá pro spotřebitele domoci se v konkrétních případech svých práv. A to přesto, že právo velmi často formulacemi příslušných ustanovení v právních předpisech stojí na jeho straně, straně slabšího ve smluvním vztahu. Spotřebitel tudíž potřebuje pomocnou ruku při řešení svých sporů. I naše sdružení se snaží v rámci svých kapacit takovou pomoc poskytovat a je jí skutečně stále více potřeba. Svědčí o tom mj. skutečnost, že četnost využívání služeb elektronického poradenství, i jeho jiných forem, stále narůstá. Nicméně těžiště naší práce se dlouhodobě, a bylo tomu tak i v roce 2005, orientuje na působení ve vzdělávací a informační sféře. Chceme při tom uplatňovat vysokou odbornost, hledat partnerství, která přináší synergické účinky; v neposlední řadě chceme působit přiměřeně i na veřejnou sféru a na podnikatele, s cíli předcházet situacím nepříznivých pro zájmy spotřebitele. V tomto smyslu byla snaha vést činnost SČS v uplynulém roce a o naplnění tohoto předsevzetí informuje tato Výroční zpráva. Podstatou naší práce je reagovat operativně na potřeby spotřebitele a podněty jeho a našich členů. Snažíme se však působit preventivně a proto systematicky. Sledujeme příslušné politiky a strategie, formulované na úrovni Evropské unie i České republiky pro oblast ochrany zájmů spotřebitele, ale i pro oblasti další, související. Věříme, že Výroční zpráva o činnosti Sdružení českých spotřebitelů je potvrzením o tom, že přispíváme účinně k naplňování zmíněných politik. V Praze, 8.března 2006 Ing. Libor Dupal, předseda Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

2 1. Základní informace o SČS Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je občanským sdružením, které bylo založeno v roce Vyvíjelo v několika etapách, přičemž změny se týkaly struktury SČS a organizace činností, priorit zaměření činnosti i členské základny. V roce 2000 obdrželo SČS první účelovou dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu a byla přijata koncepce usilovat o podporu vybraných aktivit v rámci dotačních titulů tohoto ministerstva i z jiných zdrojů. Sdružení bylo postupně profesionalizováno, což se promítlo do organizačních změn i do dalšího rozvoje činnosti SČS. Pro roky 2001 do data vstupu do EU byla přijata první střednědobá strategie. Pro roky 2005 až 2007 schválilo předsednictvo další střednědobý plán, realizovaný na základě ročních akčních plánů. Uplynulý rok je tedy prvním vyhodnocovaným obdobím této strategie. Vizí strategie na roky je rozvíjet SČS jako nezávislou spotřebitelskou organizaci přispívající k hájení zájmů spotřebitelů v rámci vnitřního trhu EU po celé ČR a transparentně se profilující v konkurenci dalších občanských organizací, ale též v možné, efektivní spolupráci s nimi, vůči spotřebitelům, orgánům státní správy, hospodářským subjektům (výroba, obchod, prodej - a to jednotlivě či zejména jejich svazy), médiím i vůči evropským a mezinárodním institucím a subjektům. SČS chce přispívat ke zvyšování právního vědomí a informovanosti spotřebitelů, preventivně působit při zlepšování vztahů mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli, i napomáhat radou či konkrétní pomocí při řešení spotřebitelských sporů. Pro finanční pokrytí značné části svých aktivit využívá SČS grantů Ministerstva průmyslu a obchodu; nicméně zůstává velký prostor pro poskytování placených služeb, popřípadě pro hledání partnerů pro realizace kampaní, aby byly získány prostředky pro spolufinancování aktivit spojených jednak s dotačními tituly, popřípadě s dalším působením SČS. V posledních měsících uplynulého roku byl zahájen projekt, jenž je z podstatné části hrazen z prostředků Evropské komise. Výsledky finančního hospodaření jsou součástí zprávy. 2. Činnost SČS v roce 2005 a. Působnost SČS v regionech Činnost SČS se v širokém měřítku zaměřovala na zviditelňování a prosazování aspektů ochrany spotřebitele na různých úrovních. Primárním základem, od něhož se toto úsilí odvíjelo, však byla práce v regionech. Cílem práce SČS, kromě přímé vazby na spotřebitele a na související aktivity (poradenství, odborné komise, cena spotřebitele atp.), je zdůrazněný rozvoj komunikace s partnery, kterých se ochrana spotřebitele dotýká. Působení v regionech je úzce vázáno na činnosti ústředí, např. formou činnosti Dokumentačního, informačního a konzultačního centra při SČS, zajišťující odborné a informační zázemí. Práce v regionech je realizována prostřednictvím regionálních kontaktních míst (RKM) a na ně navazující sítě kontaktních míst (KM). RKM v současné době působí v krajích Karlovarském (Cheb), Ústeckém (Ústí n/l.), Libereckém (Liberec), Moravskoslezském (Opava), Jihomoravském (Znojmo) a Jihočeském (Vlachovo Březí) a pro Plzeňský kraj (Vlachovo Březí). K datu je zajištěna funkce 68 kontaktních míst. Aktuální přehled RKM a KM včetně adres je uveden na webových stránkách SČS. Činnost RKM je zajišťována ve spolupráci se smluvními partnery v regionech (Hospodářská akademie Cheb, regionální agentury HOSOZ Šumava a Jižní Morava). Veškerá činnost RKM je vykonávána zásadně jménem SČS. Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

3 Vyhlášení ceny SČS Spokojený zákazník probíhalo v pěti krajích (Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském). Ocenění vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele (má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost, nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně.). Konečné návrhy byly projednány a schváleny v Odborných komisích v rámci těchto krajů a ocenění předávali osobně krajští hejtmané. Předali celkem 73 ocenění, přičemž nejvíce oceněných bylo z oblasti maloobchodu, dále z oblasti stavebních a jiných služeb a výrob, atd. V pěti krajích již několik let působí Regionální odborné komise pro ochranu spotřebitele. Členy komisí jsou vždy představitel jmenovaný hejtmanem kraje (předseda komise) a dále zástupci municipalit nebo svazu měst a obcí, a dle podmínek jednotlivých regionů zástupci dozorových orgánů (obvykle ČOI), profesních sdružení (Agrární Komora, Hospodářská komora, Sdružení podnikatelé občanům), nevládní organizace (YMCA, Český svaz žen). Zasedání proběhla obvykle dvakrát ve všech krajích, kde byly ustaveny (v Moravskosleszkém kraji druhé zasedání v lednu 2006). Na programu jednání byla mj. příprava, vyhlášení a projednání návrhů Ceny spokojeného zákazníka na rok 2005, činnost RKM, hledání nových RM i odborná tématika včetně diskuse o činnosti ČOI (nové regionální uspořádání), využití klíče ke strukturálním fondům EU aj. b. Poradenství, vzdělávání a poskytování informací V souladu se svojí strategií SČS podporuje a rozvíjí formu poradenství při vyřizování stížností zejména elektronicky, prostřednictvím strukturovaného formuláře na webových stránkách SČS; nicméně funguje komplexní, provázaný poradenský systém založený na poskytnutí pomoci na základě vyplněných tištěných formulářů či osobních návštěv, a samozřejmě telefonické vyřizovaných dotazů. Tento systém je podporován funkcí výše zmíněných regionálních kontaktních míst SČS, a vytvářené sítě kontaktních míst kolem každého regionálního kontaktního místa. Následující tabulka uvádí strukturu dotazů na něž bylo odpovídáno (dle různých druhů spotřebitelských výrobků a služeb). Z porovnání s předcházejícím rokem je zřejmý nárůst stížností v oblasti finančních služeb. Tabulka struktury dotazů,m na něž bylo odpovídáno (dle různých druhů spotřebitelských výrobků a služeb) Četnost výskytu dotazů v % Četnost výskytu dotazů v % Druh výrobku, služby Boty, textil, doplňky Elektro, PC Mobilní telefony, IT 9 7 Nábytek, bytové doplňky 8 5 Motorová vozidla 2 2 Potraviny 1 2 Spotřební zboží ostatní 6 5 Zakázky, dílo, objednání na dálku, mimo provozovnu 5 4 Služby - stavební 9 8 Služby finanční 2 8 Služby - autoservis 5 6 Služby obecného zájmu 1 3 Služby- telef, int., telev. x 3 Služby ostatní 11 9 Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

4 Jedním z ústředních témat SČS pro rok 2005 bylo zviditelnění vztahu spotřebitele a technické normalizace. S tím souvisí zaměření některých informačních a vzdělávacích aktivit. Spolupráci s ČNI naplňovalo SČS vydáním dvou publikací. Byla vydána odborně zaměřená tiskovina Bezpečnost výrobků a technické normy. Byly v ní publikovány do češtiny dosud nepřeložené Pokyny ISO/IEC pro oblast tvorby norem se zaměřením na bezpečnost výrobků, na zohlednění hlediska bezpečnosti výrobků pro děti a na zohlednění potřeb seniorů a osob s postižením. V edici novin SČS Konzument Test bylo vydáno speciální číslo s podtitulem Technické normy a svět kolem nás. Populární formou jsme se zde snažili zviditelnit úlohu technických norem širší veřejnosti a vyvracet některé mýty, které se v médiích v minulých letech objevily. SČS vydalo dvě publikace, které se praktické aplikace technických norem rovněž bezprostředně týkají. Na základě zkušeností získaných z poradenské činnosti byla část edičního plánu zaměřena na vysvětlování významu symbolů a značek vyskytujících se na spotřebitelských výrobcích. V uplynulém roce byly na toto téma vydány publikace v edici Průvodce spotřebitele pro výrobkové sektory obuv a textil a elektrické spotřebiče. Přístup SČS k uchopení těchto témat koresponduje nejen s ústřední myšlenkou informovat spotřebitele, ale snahou je prosazovat takové nástroje, jako je dobrovolná certifikace a aplikace technických norem (např. značky shody s technickou normou). V průběhu roku 2005 byly na podporu vedených kampaní distribuovány tiskoviny (prostřednictvím RKM a KM, a dalších míst - zejména Sdružení občanských poraden) připravené v roce 2004: Průvodce spotřebitele - Podepsat můžeš, přečíst musíš! (smlouvy) noviny Konzument Test - Je váš oběd bezpečný? noviny Konzument Test - Podepsat můžeš, přečíst musíš! Součástí vedených kampaní byly i dvě publikace šířené v knižní distribuci komerční cestou. Jedná se o edici Rádce spotřebitele vydanou ve spolupráci s ComputerPress Brno, tituly: Spotřebitelská rizika při nákupu a značení potravin a Uzavíráme spotřebitelské smlouvy a úvěry. Nejsilněji mediálně vedenou kampaní byla v průběhu roku akce vedená pod názvem Podepsat můžeš, přečíst musíš! s cílem upozornit spotřebitele na rizika spojená s malou pozorností, kterou věnuje svému podpisu pod dokumenty stěžejní důležitosti. V jejím rámci byla distribuována výše zmíněna brožura a noviny, tedy složka s podstatou vzdělávací. Byla organizována tisková konference na toto téma, SČS se účastnilo dvou besed v rozhlase aj. Kampaň kulminovala ve 4. čtvrtletí tak, aby její dopad byl maximálně směrován před Vánocemi. Probíhala v tisku, rozhlase, televizi i dalšími způsoby. Na webových stránkách SČS jsou vedeny a průběžně aktualizovány sekce aktualit týkajících se ochrany spotřebitele včetně informací o jednání SČS s partnery, vyjádření postojů SČS k zásadním otázkám ochrany spotřebitele aj. a sekce dokumentů, ukládaných a databázově tříděných a strukturovaných dle tematických okruhů; jedná se o podklady získaných z jiných zdrojů či zpracovaných v rámci odborných aktivit SČS, zejména v centru. Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

5 c. Odborné a další činnosti SČS sledovalo tuzemský i evropský legislativní vývoj, aby tak mohlo operativně reagovat připomínkováním příslušných zákonů a prováděcích předpisů či evropských směrnic, kde by to bylo v zájmu spotřebitele. Za tímto účelem zpracovalo dvě tematické studie: Hotově balené zboží studie k vývoji v EU (Spolupráce s HOSOZ Praha); Studie k vývoji volného pohybu služeb v EU (Spolupráce s HOSOZ Jižní Morava). Bezpečnost výrobků je nepochybně jedním z ústředních témat, jimž je nutno se průběžně věnovat. SČS zajistilo ověření bezpečnosti několika výrobků varných konvic (navazující akce na rok 2004). Nebezpečný výrobek byl na základě zkoušky autorizovanou zkušebnou skutečně zjištěn, a výrobce zajistil po upozornění jeho stažení. Česká obchodní inspekce byla informována. Pro oblast bezpečnost výrobků SČS zpracovalo dvě další studie, analyzující systémy rychlé výměny informací: Analýza nebezpečných výrobků v oblasti potravin na základě údajů ze systému rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv (Spolupráce s HOSOZ Šumava); Analýza nebezpečných nepotravinářských výrobků na základě údajů ze systému rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí 2005 první pololetí (Spolupráce s Hospodářskou akademií Cheb). Zástupci SČS působí v následujících odborných, koordinačních a poradních orgánech, pracovních skupinách atp: Při ČNI ve 23 technických normalizačních komisích a subkomisích a dvou pracovních skupinách - jedná se například o oblasti osobních ochranných prostředků textilu, papíru, strojů, osvětlení, obalů, dřeva a dřevěných výrobků, výrobků pro děti, ISO COPOLCO a sociální odpovědnost společností; V pracovní skupině při Ministerstvu financí pro tvorbu opatření ohledně poplatků za bankovní služby a v pracovních skupinách pro připomínkování Etických kodexů České bankovní asociace a České spořitelny a.s.; V ad hoc pracovní skupině ISO COPOLCO pro bezpečnost výrobků; V meziresortní Koordinační skupině pro bezpečnost potravin při MZe; V Radě pro akreditaci při Českém akreditačním institutu; V Etickém výboru AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR); V Klasifikační komisi při národních hotelových a ubytovacích asociacích NFHR, UNIHOST a HO-RE- KA pro udělování klasifikace poskytovatelům služeb. SČS uspořádalo, ve spolupráci s Českým Metrologickým institutem a s Agenturou pro hospodářskou soudržnost a zaměstnanost (HOSOZ) Praha a pod záštitou podvýboru pro Podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu pro obchod, ochranu spotřebitele a ochranu trhu seminář na téma vztahu spotřebitele a metrologie (měřidla v domácnosti, civilizační hluk a jeho měření a hotově balené zboží). Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

6 3. Spolupráce s partnery a. Tuzemská spolupráce Smluvní spolupráce směřující k podpoře komunikace s různými partnery, kde byla taková spolupráce shledána oboustranně prospěšná, byla již sjednána, a v uplynulém roce na různé úrovni naplňována s Českým normalizačním institutem, Národní federací hotelů a restaurací, se Svazem obchodu a cestovního ruchu, se Sdružením pro cenu ČR za jakost, s Finančním arbitrem ČR či se sdružením Etické fórum ČR. Na regionální úrovni jsou rovněž využívány smluvní vazby na další organizace, např. s YMCA (Ústecký kraj), či se Sdružením podnikatelé občanům (Karlovarský kraj) či se Svazem žen (Ústecký kraj). Nově (tj. v průběhu roku 2005) byl smluvní vztah uzavřen s Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), s cílem podpořit konkurenceschopnost poskytovatelů služeb ve finančním sektoru, širokou dostupnost těchto služeb, jejich vysokou kvalitu zahrnující též nestrannost, odbornost a etické hodnoty; s Českým akreditačním institutem, za účelem podpory společných aktivit v oblasti akreditovaného zkušebnictví s vazbou na ochranu spotřebitele; se Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové, za účelem realizace společného projektu; s Britskou hospodářskou komorou Česká republika, za účelem spolupráce a mediální podpory kampaně; s Českým metrologickým institutem, k jednorázové spolupráci na realizaci semináře; aj. b. Spolupráce na vnitřním trhu EU, mezinárodní spolupráce V průběhu roku byly udržovány pracovní kontakty s různými spotřebitelskými organizacemi v EU a dalšími partnery, a to při řešení konkrétních pracovních otázek, či projednávání možné spolupráce na projektech. Pracovní kontakty probíhají v rámci odborných činností komentovaných výše, zejména ve vazbě na zapojení v ad hoc pracovní skupině pro bezpečnost výrobků při ISO COPOLCO. Výsledkem mezinárodních spolupráce rovněž je, že SČS je zapojeno jako člen konsorcia a jako odborný partner v evropském projektu v Albánii (ochrana spotřebitele, dozor nad trhem), což mu umožňuje získat část potřebných prostředků na spolufinancování). Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

7 4. Informace o členské základně a. Organizace členské základny Činnost SČS byla organizována v souladu se stanovami přijatými valnou hromadou SČS v roce 2004 s cílem přesnějšího vymezení působnosti moderní spotřebitelské organizace v podmínkách vnitřního trhu EU a se zaměřením na možnosti posílení regionální aktivity členské základy. Na základě stanov byly ustaveny již dvě regionální pobočky SČS - v Jižních Čechách (Vlachovo Březí, 2004) a ve Středočeském kraji a Praze (Praha, 2005) Počet členů ke konci roku 2005 činil 580 osob. b. Personální zajištění Složení statutárního orgánu: Předsednictva: Jméno Povolání Funkce Počet let ve vedení Ing. Libor Dupal předseda SČS předseda 4 roky Dipl. Tech. Stanislav Švancar důchodce člen předsednictva 15 let Ing. Ladislav Polák důchodce člen předsednictva 15 let Ing. Karel Novák důchodce místopředseda 15 let Zdeněk Zejda účetní a daňový poradce člen předsednictva 1 rok Michaela Klučková asistentka revizor hospodaření 1 rok Blahoslav Husák technik, obchodní zástupce člen předsednictva 6 let Marie Beránková důchodce člen předsednictva 4 roky SČS mělo ke konci roku 2005 ve stálém pracovním poměru 4 pracovníky (3 v přepočtu). Ředitelem SČS je Ing. Libor Novák. 5. Finanční zpráva a. Zajištění finančních zdrojů Řada výše uvedených aktivit byla konána v rámci projektu dotovaného MPO, podaného a přijatého pod názvem Informační a poradenské služby SČS. Pro tento projekt byly pro rok 2005 poskytnuty prostředky do výše 70%. V závěru roku byly zahájeny práce na projektu dotovaném z prostředků Evropské komise (EK) prostřednictvím nadace NROS, pod názvem: Jen poučený spotřebitel se může bránit. My pomůžeme! Významné kapacity SČS se soustředily na činnosti související se spolufinancováním dotovaných projektů, resp. na činnosti vykonávané mimo projekty. V určité míře se to podařilo zajištěním konkrétních partnerů na realizaci dané kampaně. Dále musely být zpracovány konkrétní práce, studie a projekty, které některý subjekt zadal a uhradil. Znamená to, že řada aktivit SČS byla vykonávána mimo rámec Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

8 činností dotovaných MPO či EK, ale prostředky získané z těchto činností mohly být využity jako zdroj pro spolufinancování dotovaného projektu, bylo-li toho třeba. Z tohoto hlediska je významné i zapojení do spolupráce v mezinárodních evropských projektech (Albánie zavedení systému dozoru nad trhem při albánském Ministerstvu hospodářství). b. Zpráva o hospodaření SČS v roce 2005 (finanční uzávěrka) Zpráva o hospodaření SČS je v Příloze ke Zprávě. 6. Poděkování SČS vyjadřuje své poděkování svým členům za podporu, kterou věnují na rozvoj činnosti sdružení. SČS dále děkuje všem fyzickým i právnickým osobám, organizacím, institucím i jednotlivcům, kteří se sdružením v uplynulém roce spolupracovali a umožnili tak různým způsobem, včetně případného finančního výnosu či příspěvku, rozvíjet činnost sdružení popsanou v této zprávě. Vyjadřujeme rovněž poděkování předsednictvu za trpělivou spolupráci v uplynulém roce. V Praze dne 8. března 2006 Ing. Libor Dupal, předseda Ing. Libor Novák, ředitel Budějovická Praha 4 DIČ CZ č. účtu /0800 tel , fax /10

9 Hospodaření SČS v roce 2005 (finanční uzávěrka) (Příloha k Výroční zprávě o činnosti SČS za rok 2005) Položka Částka Kč Pozn. Celkové příjmy* z toho: Provozní dotace Tržby vlastní výkony Výkony ostatní 125 Náklady z toho: Spotřeba materiálu 97 Služby Osobní náklady celkem Poplatky, ostatní náklady 25 Provozní výsledek hospodaření před zdaněním 6 Daň z příjmů 8 Provozní výsledek hospodaření po zdanění - 2 * Specifikace zdrojů - viz Apendix V Praze, dne Za správnost: Ing. Jan Kervitcer Vedení účetnictví Ing. Libor Novák Ředitel Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

10 Apendix - Specifikace zdrojů Předmět aktivity, spolupráce Partner Částka (tis. Kč) (zaokr.) Rozvoj služeb SČS dotační titul MPO Projekt ochrany spotřebitelů NROS 152 Prodej plakátů firem oceněných cenou spokojený zákazník 2005 Nositelé ceny 51 Evropský projekt - Albánie Kontraktor EK 728 Projekt CI Zapojení NGO v rozhodovacích procesech Služby Consumers International HOSOZ Jižní Morava Služby HOSOZ Šumava 140 Služby HOSOZ Praha 105 Služby Hospodářská akademie Cheb Organizace semináře- metrologie a spotřebitel ČMI 35 Tisk publikací ČNI 41 Zkoušení výrobků Vedení kampaně Podepsat můžeš přečíst musíš! Strix/Clifford sdruž. advokátů Britská hospodářská komora Příspěvky a dary 40 Různé (Autorské honoráře, prominutí odvodu, ) 98 celkem Budějovická 73 DIČ CZ tel , fax Praha 4 č. účtu / /10

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace Sdružení českých spotřebitelů Ing. Libor Dupal Květen 2014, L. Dupal 1 Obsah SČS představení SČS a téma dětské obuvi Aktuální situace

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Libor Dupal L.Dupal, listopad 2012 1 Obsah prezentace Vnitřní trh Struktury pro zapojení spotřebitelů Mezinárodní Evropská Národní Zapojení spotřebitelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu. Ing. Libor Dupal, předseda SČS

Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu. Ing. Libor Dupal, předseda SČS Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu Ing. Libor Dupal, předseda SČS Platón: Aby se chovali rozumně, dobří lidé zákony nepotřebují; špatní lidé si vždy najdou způsob, jak zákony obejít.

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Etické chování na trhu Očekávání spotřebitele. Libor Dupal, předseda SČS

Etické chování na trhu Očekávání spotřebitele. Libor Dupal, předseda SČS Etické chování na trhu Očekávání spotřebitele Libor Dupal, předseda SČS Etika na trhu prodeje a služeb Vlivy Pozitivní příklady Nekalé praktiky 2 Podnikatelská etika a spotřebitelé VZTAHY NA TRHU Podnikatel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více