Regionální projekty na ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální projekty na ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky"

Transkript

1 Regionální projekty na ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

2 KDO JSME? Vzděláváme žáky dle ŠVP ZV, ŠVP ZV LMP, ŠVP ZŠS EVVO realizujeme od roku 2002 V r jsme obhájili tituly Zdravá škola, Ekoškola, v roce 2010 jsme obhájili titul Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně V letech jsme byli pilotní školou ověřující mezinárodní standardy kvality komunitních škol

3 KDO JSME? Od roku 2005 se zabýváme projektovou a tematickou výukou se zaměřením na místní region Naše činnost byla - je podpořena finančními prostředky z Nadace Partnerství, Pardubického kraje, MŠMT, ESF (OP VK), od sponzorů Spolupracujeme s mnoha partnery městským muzeem, městskou knihovnou, Městem Králíky, ekocentry (nejvíce SEVER), Službami MK, mateřskými školami, ZUŠ, Klubem maminek, myslivci, o. s., sponzory (stálá sponzorská smlouva s Pekárnami Falta), rodiči,

4 OÁZA KLIDU, ODPOČINKU A RELAXACE PRO KAŽDÉHO Projekt ŠUŽ = startovací, 1. KOMUNITNÍ PROJEKT PROBLÉM: žádné prostory pro relaxaci žáků nevyužité prostranství před školou CÍLE: vytvoření místa pro relaxaci žáků, maminek s dětmi, seniory, veřejnost zkulturnění veřejných prostor před budovou školy integrace našich dětí mezi zdravé spoluobčany otevření školy všem, její zviditelnění

5 SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI ŠKOLA zapojení všech (ředitel učitelé žáci provozní zaměstnanci) RODIČE dovoz kamenů věnování skalniček účast na slavnostním otevření RADNÍ seznámení Rady Města s projektem jednání s odborem ŽP, stavebním RADA MĚSTA KRÁLÍKY zjištění vlastníka pozemku návrh na odkoupení pozemku schválení dodávky a instalace laviček

6 SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI MAJITEL POZEMKU písemný souhlas s projektem seznámení s vůlí města odkoupit pozemek KLUB MAMINEK poradní hlas při výběru projektu smlouva o využívání prostoru SENIOŘI, SOUSEDÉ poradní hlas při výběru projektu SPONZOŘI výkopové práce dovoz písku dodávka dřeva na lavičky

7 ZAŘAZENÍ REALIZACE PROJEKTU DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PLÁNOVÁNÍ: Výtvarná výchova (návrhy r.) ŠVP: Žák by měl umět výtvarně zobrazovat prostorové vztahy, uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty na ploše, využívat fantazii Český jazyk, občanská výchova (2. 9. r.) ankety k výběru, hodnocení projektu ŠVP: Žák by měl umět vyjadřovat svůj názor k danému tématu, aktuálnímu dění Český jazyk (8., 9. r.) žádost o sponzorský dar ŠVP: Žák by měl umět komunikovat v běžných situacích, napsat úřední dopis

8 ZAŘAZENÍ REALIZACE PROJEKTU DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Pracovní vyučování: 2.,3.r. sázení živého plotu VLASTNÍ REALIZACE: 4., 5.r. omývání kamenů, výkop brázdy na sázení živého plotu 6., 7.r. chlapci založení skalky, schůdků, nátěr laviček, rozmístění štěrku 6., 7.r. dívky množení živého plotu, skalniček

9 ZAŘAZENÍ REALIZACE PROJEKTU DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VLASTNÍ REALIZACE: Pracovní vyučování: 8., 9.r. dívky osázení skalky, mulčování kůrou, osázení jezírka 8., 9.r. chlapci vybudování jezírka, potůčku ŠVP: Žák by měl umět zvolit vhodné nástroje a nářadí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, manipulovat se zahradním nářadím Žák by měl umět zpracovávat půdu, pečovat o okolí školy, provádět údržbu materiálu, upevnit si zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím Žák by měl znát základní podmínky pro pěstování rostlin, naučit se množit rostliny

10 ZAŘAZENÍ REALIZACE PROJEKTU DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VLASTNÍ REALIZACE: Výtvarná výchova oživování kamenů (2. 9. ročník) ŠVP: Žák by měl při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových vjemů, využívat vlastní nápady a kreativitu při vytváření přírodních dekorací Český jazyk, Hudební výchova nácvik kulturního vystoupení (2. 9. r.) ŠVP: Žák by měl umět propojit vlastní pohyb s hudbou, prezentovat se před obecenstvem, uplatňovat kultivovaný mluvený a pohybový projev Český jazyk pozvánka (9. ročník) ŠVP: Žák by měl umět vytvořit pozvánku na společenskou akci rozpis tříd na krmení rybiček v jezírku

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Řešení problémů a rozhodovací schopnosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí

12

13

14 CO NÁM PROJEKT DAL? 1. VĚTŠÍ PROJEKT SE ZAPOJENÍM PARTNERŮ OTEVŘENÍ ŠKOLY VEŘEJNOSTI, ODSTARTOVÁNÍ DALŠÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERY OBROVSKÉ ZVIDITELNĚNÍ ŠKOLY PRÁCE V TÝMU ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ (žák x žák, učitel x učitel, učitel x žák) ODPOVĚDNOST ZA MÍSTO, HRDOST

15 DALŠÍ PROJEKTY SVIŤ, SLUNÍČKO, SVIŤ (2007, ŠUŽ) Seznámení s fotovoltaikou, instalace veřejného osvětlení, osvětlení třídy, informační tabule o fotovoltaice pro veřejnost Včlenění projektových aktivit do vyučovacích předmětů Větší spolupráce s veřejností, samosprávou (žádost o finanční příspěvek, vyjádření k záměru (sousedé), ankety, průzkum veřejného mínění, osvěta veřejnosti)

16

17 DALŠÍ PROJEKTY ZDRAVÁ ŠKOLA SE ZDRAVOU ZAHRADOU VE ZDRAVÉM PROSTŘEDÍ (2008, MŠMT) Cílem bylo naučit děti třídit odpad, seznámit je s tím, co se s vytříděným odpadem děje, začít třídit bioodpad integrace do vyučovacích předmětů Spolupráce se starostkou, Radou Města, odborem ŽP při MÚ, reklamní agenturou, sousedy, mateřskými školami

18 INFORMAČNÍ TABULE PRO VEŘEJNOST CO SE DĚJE S VYTŘÍDĚNÝM ODPADEM

19 HŘBITOV ODPADKŮ VEŘEJNÝ KOMPOSTÉR + INFOTABULE CO PATŘÍ DO KOMPOSTU?

20 DALŠÍ PROJEKTY CESTIČKA DO ŠKOLY (2009, MŠMT) Pátrání po historii budov, kolem nichž chodíme do školy výstupem prezentace (historie + foto + kreslený obrázek + pověst + dramatizace), kalendář Práce v projektových týmech (věkově, rozumově smíšené) Spolupráce s komunitou městské muzeum, občané domů (ankety, osvětový leták), pamětníci (rozhovory), hosté prezentace (pozvánky), reklamní agentura, VIP + přátelé školy (dopis, zaslání kalendáře), městská knihovna (prezentační panely pro veřejnost)

21

22 CO NÁM PROJEKT DAL? Otevřel nové možnosti pro spolupráci (muzeum) Otevřel nám cestu k novým projektům (rok 2011 projekt Po stopách našich předků, v roce 2012 Náš region) Ověřil práci věkově a rozumově smíšených skupin na projektu OBROVSKÉ zviditelnění školy Popis projektu na

23 DALŠÍ PROJEKTY PO STOPÁCH NAŠICH PŘEDKŮ ( , ESF - OP VK ) seznámení s historií objektů Králík, které existují nebo které již smetl čas, hledání místa, odkud byla pořízena stará fotografie, pořízení soudobé fotografie Výstupem metodická příručka, pexeso

24 SOUČASNÝ PROJEKT: NÁŠ REGION (2012, ESF OP VK, spolupráce se SEVERem) Zaměření na různé oblasti našeho regionu Každý měsíc jiné téma, bádání v týmech, společná prezentace dílčích výstupů, tiskové zprávy do regionálního tisku Závěrečný výstup kalendář ÚNOR HISTORIE ZEMĚDĚLSTVÍ V KRÁLÍKÁCH, BIOZEMĚDĚLSTVÍ, ŘEMESLA, PRŮMYSL, ENERGIE prezentace uloženy na

25 BŘEZEN - DOPRAVA ukončení tématu Společný úkol všech týmů: SOUČASNÝ PROJEKT Bezpečnost dopravy vyznačení v mapě nebezpečných míst, návrhy řešení (jednání se starostkou, odborem dopravy, zaslání do regionálního tisku, vyvěšení v městské knihovně Králíky) Hledání cest práce se starou mapou Dílčí úkoly týmů: Historie dopravy, silnic, motorismus, dopravní nehody, motorová vozidla, ankety o využití dopravních prostředků, současná dopravní obslužnost, porovnání dopadu na ŽP

26 TRASA TÝMU 1

27 HISTORICKÁ MAPA CESTY (1839)

28 KOMUNIKACE KRÁLÍKY ČERVENÝ POTOK 1779 Po návštěvě Josefa II. jsou budovány první štěrkové silnice První větší úprava cest z Králík do Červeného Potoka 1838 Začala stavba první štětované silnice z Králík přes Výšinu do Červeného Potoka vytýčili vojáci novou trasu silnice na Výšině dokončena silnice Králíky Červený Potok, byla vydlážděna nařízeno zavedení jízdy po pravé straně v obsazených územích 1940 Dokončeny vyměřovací práce k plánované říšské dálnici 1969 Nový asfaltový povrch na silnici Králíky Červený Potok

29 VYZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH MÍST VYZNAČENÍ ZANIKLÝCH CEST

30 1 Zvýraznit přechod řidiči ani chodci ho nevidí

31 Návrh přechodů - nelze přejít od Penny ani z pěší zóny na autobusové nádraží 2

32 Zvýraznit přechod - není vidět ani tam není značka 3

33 Prodloužit chodník-odkoupit kus pozemku od majitelů pozemku na chodník 4

34 Udělat přechod - děti nemohou přejít do školy 5 Pátek projelo 75 aut

35 Vyznačit přechod - děti nemohou přejít, když jdou na Střelnici 6

36 Instalovat retardéry nebo značku snížení rychlosti na 40 nebo dát značku pozor, nebezpečí 7

37 Koňská doprava 1847 Jako formani uvedeni Anton Pabel čp. 112 a Johann Katzer čp. 101 v Dolní Hedeči

38 Osobní automobilová doprava Králíkami projel hrabě Althann v benzínovém autu - první vozidlo toho druhu ve městě 1905 Princ Joachim Albrecht z Pruska přijel na motocyklu stálo auto u hotelu Rotter (auta jsou za války vzácná)

39 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Z R

40 Autobusová doprava zahájena autobusová doprava na lince Králíky Lanškroun 2 x denně zahájena autobusová doprava dvakrát denně z Velké Moravy do Králík 1932 Rokytnice zahájila autobusovou dopravu z Horní Lipky přes Prostřední Lipku do Králík Pravidelná doprava Lanškroun-Králíky přes Suchý vrch.

41 Nákladní automobilová doprava 1937 Usneseno uzavřít vnitřní město pro průjezd nákladních automobilů

42 NÁŠ REGION - POKRAČOVÁNÍ DUBEN VODA Putování po toku měření čistoty (PH, dusičnany, dusitany), průzkum života, zásahy do toku narovnání Zmizelé toky zaniklé rybníky, mosty Čistička vody (které přípravky z domácnosti jsou nevhodné, těžce odbouratelné, co se děje s odpadní vodou) Voda jako zdroj spotřeba vody, odkud se bere pitná voda

43 NÁŠ REGION - POKRAČOVÁNÍ KVĚTEN FAUNA, FLÓRA Chránění živočichové, rostliny naší oblasti spolupráce s CHKO (beseda), návrh pohlednice (rostlina, zvíře + mapka výskytu) Invazivní druhy Lesy původní, současné, druhová skladba, fauna Památné stromy nejstarší, nejzajímavější, příběh stromu s využitím historických událostí (místních)

44 CO NÁM PŘINÁŠÍ REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁ VÝUKA? Výchova k patriotismu, k poznání místa, v němž žijeme Získání sebedůvěry, sociálních dovedností Naplňování dílčích výstupů vyučovacích předmětů Rozvíjení klíčových kompetencí žáka (ze všech oblastí) Praktická realizace průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova) SMYLUPLNOST

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Obec v učení, učení v obci

Obec v učení, učení v obci Obec v učení, učení v obci Co přináší škole a obci místně zakotvené učení Pořádáno Nadací Partnerství a Střediskem ekologické výchovy SEVER se záštitou Amerického velvyslanectví v Praze Praha, 30. 3. 2012

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Kolín III., Masarykova 412, 280 02 BAREVNÁ DRUŽINA

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Kolín III., Masarykova 412, 280 02 BAREVNÁ DRUŽINA Č.j. 467a/2007 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Kolín III., Masarykova 412, 280 02 BAREVNÁ DRUŽINA IČ:48 66 37 86 IZO:048 66 37 86 IZO ŠD 113300255 Tel.:321725886 Fax:321725921 e-mail

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

Dlouhodobý plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Dlouhodobý plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (na období od září 2012 do srpna 2014) Zpracoval koordinátor

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 9. 2011 31. 8. 2014 Č.j.: MŠ/252/2011 Obsah 1 Identifikační

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

A je tu s kolnı rok 2012 2013 Naši školáci pospíchali dne 3. září za svými spolužáky, kamarády, učiteli do svých tříd:

A je tu s kolnı rok 2012 2013 Naši školáci pospíchali dne 3. září za svými spolužáky, kamarády, učiteli do svých tříd: A je tu s kolnı rok 2012 2013 Naši školáci pospíchali dne 3. září za svými spolužáky, kamarády, učiteli do svých tříd: Mgr. Jana Juránková 1. ročník přípravné třídy základní školy 1 žák 2. ročník přípravného

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Roční plán EVVO školní rok 2012/2013

Roční plán EVVO školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2012/2013 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více