Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy"

Transkript

1 Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2012/ Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 a prostředky jejich realizace 1.Organizace školního roku 2012/13 2.Oblast vzdělávání 3.Oblast výchovy 4.Oblast školní družiny a zájmová činnost 5.Oblast plavecké výuky a sportovní třídy 6.Evaluace školy - Závěr 2

3 I.Úvod analýza výchovně vzdělávací práce Školní rok 2012/2013 bude velmi náročný pro celý pedagogický sbor i žáky. Budeme učit podle školního vzdělávacího programu Škola plná pohybu ve všech ročnících. Žáci na prvním stupni se budou učit maximálně 26 hodin týdně, na druhém stupni maximálně 32 vyučovacích hodin týdně. V prvních až čtvrtých třídách máme letos v průměru po 28 žácích. Tyto skutečnosti kladou zvýšené nároky na práci všech učitelů. Na druhém stupni je naplněnost tříd na optimální úrovni, v průměru 25 žáků. Ve školním roce 2012/2013 otvíráme 25 tříd, z toho 4 třídy s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na basketbal na II. stupni. Na I.stupni bude 15 tříd s 393 žáky s rozšířenou výukou plavání a na II.stupni bude 10 tříd s 254 žáky. Ve školní družině otvíráme 8 oddělení s celkovým počtem 240 žáků. Podobně jako v minulých letech budeme zajišťovat výuku plavání pro žáky I. stupně základních škol okresu Prostějov a i pro mateřské školy. V novém školním roce dochází k těmto personálním změnám: na I. stupeň nastupuje p.uč. Mgr. Bronislava Honzírková. Na II. stupni nastupuje Mgr. Daniela Sekaninová a na výuku plavání pan Mgr. Lukáš Nápravník Změny proběhly ve školní družině. Nově přichází Gabriela Milerová a Alice Štullerová se vrací na I. stupeň. Opět otvíráme pro velký zájem 8. oddělení družiny.. Při práci s integrovanými žáky budeme vycházet z dobrých zkušeností z minulých roků důsledná spolupráce třídního učitele s rodiči, výchovnou poradkyní, dyslektickou asistentkou a v případě potřeby s PPP. Základním předpokladem bude systematická a pravidelná práce s žáky ve výuce i mimo vyučování. Na druhém stupni nastoupí na částečný úvazek asistentka pedagoga paní Mgr. Daniela Sekaninová. Výchovné působení všech pedagogických pracovníků se zaměří na prevenci negativních jevů vzájemné vztahy, vyjadřování žáků, záškoláctví (i skryté), krádeže a poškozování osobních věcí a společného majetku, šikanu, rasismus, xenofobii, toxikomanii a kyberšikanu. Proto bude nutné důslednější provádění kontroly ze strany třídních učitelů i vykonávaných pedagogických dozorů a spolupráce s rodiči (mít přesné podklady pro navázání rychlého kontaktu při okamžitém řešení vzniklých problémů.). Přitom ale nebudeme opomíjet potřeby dětí jejich seberealizaci, potřeby uznání, sounáležitosti a bezpečí. Budeme využívat námětů projektu Zdravá škola a Zdravé město Prostějov. Tak jako minulý rok budeme výchovně využívat akcí mimoškolních zařízení divadlo, kino, hvězdárnu, muzeum, botanickou zahradu a další přednost budou mít zařízení, která předem nabídnou scénář akce vhodné pro školní mládež. Základem výchovného působení bude členství České republiky v Evropské unii, zejména při výuce cizích jazyků a při výchově k volbě povolání. Ve zvýšené míře se bude do učiva vybraných předmětů zařazovat tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a výchova ke zdraví. Součástí výchovného působení musí být i výchova k volbě povolání. V rámci činnosti MS a PK se pedagogové v loňském roce snažili sjednocovat vzdělávací i výchovné působení v oblasti plánování, provádět prověřování znalostí a dovedností žáků, zlepšovat materiální vybavení školy a systematicky pracovat s talentovanými i problémovými žáky. V podobné činnosti budeme pokračovat i v letošním roce. Pozornost bude věnována sjednocování klasifikace s cílem zohlednit aktivitu žáků a jejich zájem o předmět v závěrečné a pololetní klasifikaci. Od září na II. stupni pokračujeme s elektronickou klasifikací s možností kontroly známek přes internet. Do průběžné elektronické klasifikace budou zapisovány důležitější známky, do žákovské knížky všechny. Na II. stupni budou v elektronické podobě zapisovány všechny známky, žákovské knížky budou využívány pro výchovná opatření a omluvenky. 3

4 Provoz školní družiny bude organizován podle Metodického pokynu MŠMT k postavení, organizaci a činnosti školních družin a za využití provozního řádu ŠD. Počty se mohou v průběhu roku měnit a budou kolísat podle zapojení žáků do zájmových útvarů, které budou moci navštěvovat i nedružinové děti za úplatu. Při organizaci bude nutné dodržovat hledisko hospodárnosti. Provoz kroužků bude pouze za předpokladu dostatečného množství zapsaných dětí (12). Provoz družiny je od 6.30 do V mimoškolní činnosti budeme pokračovat v rozvoji tradičních zájmových útvarů a vytváření tradic jednorázových akcí den otevřených dveří, hodina s interaktivní tabulí pro budoucí žáky, soutěže v netradičních sportech, školní hrátky bez aktovek, předvánoční akce, přehlídky vítězů pěveckých a recitačních soutěží,soutěž o Sedm klíčů apd. Mimoškolní činnost se bude rozvíjet s cílem účelně ovlivnit volný čas dětí jako prevenci negativních jevů a jako součást projektu Zdravá škola a akce Prostějov Zdravé město. Na základě zkušenosti z minulého roku budeme besedy a přednášky o negativních jevech pořádat nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče. V rámci možností budeme využívat i vhodné mimoškolní akce nabízené vzdělávacími a výchovnými institucemi. Vedení školy se zaměří ve výchovně vzdělávací práci na realizaci hlavních úkolů školy a poskytování metodické pomoci méně zkušeným pedagogickým pracovníkům. Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických schopností pedagogických pracovníků jejich dalším vzděláváním rozvoj jazykových schopností, školní management a práce s počítačem. Nemalá pozornost bude věnována zlepšování materiálních a provozních podmínek pro výuku i mimoškolní činnost. Úkoly školního roku jsou stanoveny rámcově. V průběhu roku budou upřesňovány v měsíčních plánech, v plánech předmětových komisí a metodického sdružení, v tématických časových plánech, v plánech školní družiny, v plánech výchovných poradkyň, v plánu protidrogové prevence a operativních plánech akcí. Daleko zodpovědněji je potřeba koordinovat jednotlivé akce, aby nedocházelo k narušování výuky. Vytvořme na škole dobrou pracovní atmosféru, ve které se bude dobře pracovat našim žákům i nám dospělým. Proto buďme k sobě i k našim dětem vstřícní. Snažme se řešit vzniklé problémy v klidu a bez emocí. Buďme pro naše žáky opravdovým příkladem. Jednou budou naši žáci jednat nejen podle toho, co jsme je dnes naučili v jednotlivých předmětech, ale také podle toho, jak jsme je naučili se chovat a jednat s jinými lidmi. Přeji nám všem, aby naši žáci byli hrdí na to, že byli žáky naší školy. 4

5 II. Hlavní úkoly školního roku 2012/ Oblast vzdělávání Zajištění výuky podle školního vzdělávacího programu Škola plná pohybu v 1. 9.ročníku. Rozvíjet a zkvalitňovat systém počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí žáků pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Využívat poznatky ze seminářů a kurzů DVU ve vyučovacích hodinách s cílem zvýšit efektivnost výuky. Rozvíjet práci s talentovanými žáky vést je k samostatnému myšlení využívat referáty, soutěže, problémové úkoly a další. Do výuky zařadit témata ochrany obyvatelstva za mimořádných situací. Ve výuce více využívat počítačových programů a vhodných internetových stránek k doplnění učiva a dále při procvičování a prověřování úrovně vědomostí a dovedností žáků. Důsledně pracovat s integrovanými žáky, dodržovat pokyny z vyšetření, při reedukaci vývojových problémů využívat počítačových programů a didaktických pomůcek. Maximálně využívat odborných učeben a fondu učebních pomůcek s cílem praktické aplikace teoretických poznatků. Soustavně rozvíjet mluvený i psaný projev žáků dodržovat mluvnická pravidla, rozvíjet slovní zásobu, odbourávat jednoslovné odpovědi, rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Ve výuce využívat netradiční metody práce, na I. stupni využívat manipulativní činnosti vycházející z Tvořivé školy. Vhodně využívat motivaci žáků úvodní, průběžnou i závěrečnou. Realizovat stanovená průřezová témata dle ŠVP a plnit klíčové kompetence. Při pololetní a závěrečné klasifikaci zohledňovat aktivitu a zájem žáka o předmět. Dodržovat psychohygienické zásady výuky zařazovat relaxaci, odpočinkové činnosti, střídání pracovního tempa a metod práce, časové rozvržení, větrání apod. Účelně organizovat výchovnou i vzdělávací činnost žáků z basketbalových tříd. Zajistit vzdělávání žáků v prostředí bezpečné školy. V závislosti na věku žáků jim poskytovat informace ze sféry výkonu práce a pomáhat jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. 2.Oblast výchovy Motivačně využít členství České republiky v Evropské unii k rozvoji jazykových schopností a výchově k volbě povolání. Rozvíjet estetické cítění žáků od zlepšování prostředí přes pořádání kulturních akcí na škole až po návštěvu kulturních a vzdělávacích akcí v mimoškolních zařízeních. Pracovat nadále s naším projektem Zdravá škola a Zdravé zuby. Vést žáky k tvorbě zdravého jídelníčku, pokračovat v projektu Ovoce a mléko do škol. Vytvářet dobré vztahy mezi dospělými i žáky na základě vzájemné úcty a porozumění. 5

6 Pokračovat v prevenci negativních jevů šikany, kyberšikany, drogové závislosti, projevy rasismu a xenofobie vzniklé problémy okamžitě řešit podle metodického pokynu. Zvýšit účinnost pedagogických dozorů s cílem předcházet poškozování majetku školy i osobních věcí žáků a zajistit jejich bezpečnost. Dodržovat metodický pokyn k omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a potlačovat zjevné i skryté záškoláctví. Při řešení výchovných problémů využívat spolupráci s výchovnými poradkyněmi, PPP a s rodiči. Zajišťovat jednotu výchovného působení všech pracovníků školy v duchu školního řádu. Do výchovné činnosti začlenit výchovu k ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí podle pokynů MŠMT. Rozvíjet výchovu k volbě povolání dle stanovených témat MŠMT. Výše uvedené úkoly plnit i formou třídnických hodin, minimálně 1x měsíčně. 3.Oblast plavání a sportovní třídy Výuka probíhá denně ve školním bazénu a v lázních. Zpracovat s předstihem optimální rozvrh výuky plavání s ohledem na počet přihlášených žáků, na provozní a ekonomické podmínky škol. Ve spolupráci s oddílem basketbalu zajistit výuku sportovních tříd. Vytvářet plavecké dovednosti žáků s cílem snižovat počet neplavců mezi dětmi. Rozvíjet plavecký talent žáků v mimoškolní činnosti pořádat soutěže, zábavné akce. Zajistit zimní a letní soustředění sportovních tříd, dle domluvy zopakovat sportovně turistický kurz. 4.Oblast školní družiny a zájmová činnost Pokračovat v dobrém provozu školní družiny. V činnosti ŠD více využívat i mimoškolních akcí s cílem účelně ovlivnit volný čas dětí. Pokračovat v obnově materiálního vybavení i výzdoby zlepšovat estetickou úroveň prostředí. Zlepšit organizaci práce správce hřiště dbát především na pořádek na hřišti a jeho úpravě po ukončení sportovní činnosti. Zvýšit počet jednorázových i dlouhodobých akcí (soutěže,turnaje apod.). 5.Oblast řízení Pokračovat v optimální kontrolní a hospitační činnosti s cílem získat dostatečný přehled o všech činnostech školy i jednotlivých pracovnících. Zaměřit se zvláště na výuku dle ŠVP, eventuální problémy operativně řešit. Pracovat s výsledky autoevaluace školy, evaluace Barvy života a závěry ČŠI. a analýzy projektu Zdravá škola a výsledky testování ČŠI. Zabezpečit organizačně činnost basketbalových tříd a témat k volbě povolání a ochraně obyvatelstva. Vytvářet dobré materiální zázemí pro práci školy ve všech oblastech, důraz klást na BOZP a hlavně na požadavky Zákona č.258/2000 Sb. 6

7 Vést všechny pracovníky školy k rozvoji jejich pedagogické a odborné způsobilosti dalším vzděláváním s cílem zvýšit odbornost výuky. Dbát na využívání poznatků získaných z proškolení pedagogických pracovníků v rámci DVPP. Rozvíjet aktivity žáků v době mimo výuku a mimo školu s cílem účelně ovlivnit jejich volný čas. 6.Oblast materiální I.st. II.st. Školní družina - pokračovat v obnově školního nábytku - postupně nakupovat učebnice odpovídající ŠVP - malování tříd dle naléhavosti, obměna podlahové krytiny - zakoupit tabuli do učebny hudební výchovy - obnova vestavěných skříní v učebnách - postupně nakupovat učebnice dle ŠVP - dokončit obnovu vestavěných skříní ve třídách - malování dle naléhavosti - rekonstrukce kabinetu fyziky - postupná výměna školního nábytku - rekonstrukce atria II. stupně - výměna židlí v učebně VT II - výměna poškozeného a nevhodného nábytku - malování oddělení v 2.poschodí - zakoupení společenských her a fotbalových míčů - rekonstrukce okolí hřiště ŠD Bazén Celkové vybavení školy - instalace UV sondy - opravit dlažbu v chodbě u bazénu - oprava povrchu venkovních odpočinkových ploch mezi pavilony a před školou - malování chodeb školy - postupná výměna podlahové krytiny - postupná výměna rozvodů vody - zavedení klimatizace do druhé počítačové učebny - ve spolupráci s městem a EU získat finanční prostředky na zateplení školy a výměnu oken - ve spolupráci s městem zrekonstruovat atletické hřiště - vybudovat záliv pro auta před školou 7

8 7. Oblast administrativní Provádět pravidelné rozbory čerpání mzdových a provozních prostředků s předstihem připravit podklady pro rozpočet na příští školní rok. Provést pravidelná školení a prověrky BOZP. Včas připravovat rozborové zprávy o hospodaření dle požadavků zřizovatele. Do uzavřít novou kolektivní smlouvu. III.Hlavní úkoly školní roku 2012/2013 a prostředky jejich realizace 1.Organizace školní roku 2012/2013 Zahájení školního roku pondělí 3. září Ukončení školního roku pátek 28. června První pololetí školního roku končí čtvrtek 31. ledna Druhé pololetí školního roku začíná pátek 1. února Podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny sobota 22. prosince až středa 2. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1. února Jarní prázdniny pondělí 11.února až pátek 17. února Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března a pátek 29. března Hlavní prázdniny sobota 29.června do neděle 1.září Ředitelské volno Zahájení školního roku 2012/2013 pondělí 3.září Zápis do 1.tříd ZŠ od 15.ledna do 15.února Talentové zkoušky od.3.do18.ledna 2013 Přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ v období Přihlášky na SŠ odevzdají žáci řediteli SŠ do 15. března 2013 Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou odevzdají žáci řediteli SŠ do Státní svátky den pracovního klidu v průběhu školního roku 20012/13: 28. září - sobota 28. říjen - neděle 17. listopadu - sobota 1. dubna pondělí velikonoční 1.května - středa 8.května středa Třídní schůzky SRPŠ 1. úterý 2.října 2. úterý 11. prosince 3. úterý 23. dubna Pedagogické rady 19. listopadu 28. ledna 22. dubna 24. června 8

9 2.Oblast vzdělávání termín: odpovídá: - v 1.-9.ročníku. vyučovat dle zpracovaného ŠVP Škola plná pohybu - tvořivě doplňovat a rozvíjet časově tématický plán ročníku ŠVP Škola plná pohybu - zdravotně postiženým žákům ustanovit dyslektické asistentky, zpracovat finanční požadavky na speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky, speciální učebnice a na mzdové prostředky - připravit pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného doporučení PPP či SPC, na žádost zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 18, Zákon 561/2004 Sb. - věnovat zvláštní pozornost hodnocení výkonu a klasifikaci zdravotně postižených žáků - podle výkonu žáků a jejich vzdělávacích problémů včas projednat s rodiči a podle potřeby zajistit potřebná vyšetření v PPP o jednáních vést evidenci do do x ročně trvale ped. prac. ped.prac. ZŘ J. Marková VP I. Čeplová TU + dys. asistentky ZŘ J. Marková VP I. Čeplová TU + dys. Asistentky TU + dys. asistentky TU VP I.Čeplová - s předstihem zajistit kontrolní vyšetření žáků v PPP duben VP I.Čeplová - v rámci PK a MS řešit aktuální problémy ve výuce zejména se zaměřit na sjednocování klasifikace, provádění srovnávacích vědomostních prověrek, metodickou pomoc ostatním pedagogům, práci s nadanými i problémovými žáky - provádět pravidelné hodnocení a klasifikaci žáků a výsledky zápisovat do ŽK a školní matriky a klasifikačních katalogů TU provedou 1x měsíčně kontrolu trvale trvale ZŘ + ved.ms a PK ped.prac. + TU - zkontrolovat a upravit data ve školní matrice TU - ve výchovných předmětech rozvíjet schopnosti talentovaných žáků, u netalentovaných žáků individuálním přístupem rozvíjet zájem o daný předmět - odevzdat p. uč. Doleželovi podklady pro aktualizaci www stránek školy trvale uč.hv, TV, VV všichni - na základě zkušenosti z minulých let rozvíjet spolupráci MS a PK s cílem zlepšovat celkovou úroveň výuky na škole, 1x za půl roku k a ved.ms a PK 9

10 zapojovat ped. pracovníky do dalšího vzdělávání, podávat vedení školy náměty na zlepšení práce a odstraňování nedostatků jako součást podkladů pro závěrečné hodnocení a nový plán práce - dle projektu EU- peníze do škol zpracovat DUM pověření učitelé Za práci metodických orgánů odpovídají: Metodické sdružení I.st. Předmětové komise II.st. ČJ Matematika Z D OV TV Garant pro: CH F AJ NJ Pěstitelství a přírodopis Ekologie a Zdravé město HV Tech. vých. dílny Zdravá škola TV VV VT Drogovou prevenci Dopravní výchova I.st. II.st. Zdravé zuby I.st. Sportovní třídy Zápisy z ped. rad K. Francová H. Vlková L. Krčová J. Kyzlink I. Čeplová M. Nováčková J. Strachoňová P. Žůrek P. Hlavica N. Dudová, M. Nováčková B. Hovorková P. Žůrek P.Radičová J. Fajkusová Kisová,Sedláčk. J. Strachoňová J. Chmelařová L. Doležel K. Sedláčková J. Peková I. Novotný E. Zlámalová J. Kyzlink M. Hrubá A.Lorencová Zlámalová J.Peková Výchovný poradce Uvádějící učitel Protidrogový preventista Zdravotník I.stupeň II.stupeň ŠD Technik BOZP konzultační hodiny pondělí I.Čeplová M.Nováčková J. Kalová K. Sedláčková A. Lorencová K.Sedláčková Vorálková ing. Skřebský Správci pomůcek: Čj M D Z F Ch Př K. Sedláčková L. Krčová I. Čeplová J. Kyzlink P. Hlavica P. Žůrek B. Hovorková J. Chytilová R. Kratochvílová J. Novotná 10

11 Cj Hv Vv Dílny Cvič. kuch. On Výpočetní technika Školní knihovna Pč, Vv Plavání N. Dudová P.Radičová J. Chmelařová J. Fajkusová D. Sekaninová M. Nováčková L. Doležel K. Sedláčková P. Klvačová J. Kalová A.Lorencová E.Zlámalová A. Lorencová 3.Oblast výchovy - v úvodních hodinách projednat Školní řád, upozornit žáky na hned TU dodatek ŠŘ a na kázeňská opatření při jeho porušování zejména chování o přestávkách u bufetu, vzájemné vztahy, šikanu, vyjadřování, krádeže a poškozování cizích věcí, záškoláctví a všechny projevy rasismu, xenofobie a kyberšikany - poučit žáky o používání mobilních telefonů, viz. ŠŘ hned TU - upozornit na šetrné zacházení s šatními skříňkami hned - závažné přestupky projednat s rodiči, soc.odborem a policií okamžitě všichni - upozornit na zákaz nošení cenných a pro výuku nevhodných TU věcí a důsledně řešit - účinně provádět preventivní práci v oblasti drogové závislosti na základě rozboru výchovné situace ve třídě a na celé škole zpracovat plán preventivní činnosti využívat spolupráce s mimoškolními institucemi ARCHA, DROP IN, PPP, Policií a další - výchovné působení koordinovat s projektem Prostějov zdravé město bez drog - vést žáky k hospodárnému zacházení s učebnicemi, kontrolovat jejich stav a důsledně dbát na obaly trvale plán do TU + p.uč. K.Sedláčková TU + p.uč. K.Sedláčková všichni - provést rozbor výchovné situace ve třídě a stanovit postup dalšího výchovného působení u žáků: a) integrovaných se zdravotním postižením b) zdravotně znevýhodněných c) problémových a sociálně znevýhodněných d) nadaných, talentovaných a studijních typů se zjištěným stavem a opatřeními seznámit vyučující své třídy a výchovného poradce - zvýraznit výchovné působení dozorů při potlačování negativních jevů v chování žáků chodby, šatny, školní jídelna a bufet školy do do při nových skutečnostech okamžitě trvale všichni vyučující TU stávající TU noví TU ped.prac. - podle profilu předmětu a věku žáků provádět přiměřenou podle plánu ped.prac. sexuální výchovu, seznamovat s problematiku pohlavních nemocí a zneužívání dětí využít besed s lékařem - vést žáky ke zdravému způsobu života zařazovat do hodin trvale ZŘ I.,II.,PK TV 11

12 relaxační chvilky, vést žáky k pohybovým aktivitám, umožnit žákům pobyt na čerstvém vzduchu v průběhu vyučovacího dne, především I. stupeň - k výchovnému působení na žáky a k doplnění učiva využívat mimoškolních výchovných a vzdělávacích zařízení - divadlo, kino, knihovnu, muzeum, DUHU, Sportcentrum, hvězdárnu, botanickou zahradu tématické plány do v měsíčních plánech školy upřesnit - zpracovat plán zapojení žáků školy do sportovních soutěží okresu Prostějov - termín LVZ a soustředění ST LVZ ST-roz Úkoly výchovného poradenství: Garant práce s integrovanými a problémovými žáky : - zpracovat ve spolupráci se ZŘ I.st. a TU předepsanou dokumentaci u integrovaných žáků ped.pr.,zř, MS,PK ved.pk TV a MS I.st. ved. PK TV I. Čeplová - provádět průběžnou kontrolu plnění závěrů vyšetření v PPP - včas připravit potřebné podklady pro kontrolní vyšetření k VP+TU - poskytnout odbornou pomoc učitelům i rodičům při řešení obtížných nebo naléhavých výchovných a vzdělávacích situací, o jednáních vést záznam podepsaný zúčastněnými - spolupracovat se speciálními pedagogy školy E.Vlkovou, P.Klvačovou, A.Štullerovou,D. Sekaninovou za PPP pí.mgr. Duškovou Garant pro otázky profesní - orientace žáků a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků II.stupně a 5. ročníku - předávat žákům i jejich rodičům informace o studijních a učebních oborech a podmínkách přijímacího řízení spolupracovat s TU 5.,7.,9.ročníku - zajistit administrativní úkoly spojené s přijímacím řízením na SŠ, SOU, OU vydat přihlášky a zápisové lístky na SŠ - podílet se na řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků II.st., nově vzniklé závažné problémy okamžitě projednat s rodiči, PPP, se sociálním odborem MÚ - důsledně spolupracovat s TU II.st. ped.pracovníci M. Nováčková TU VP+TU 4.Oblast školní družiny a zájmová činnost: - seznámit rodiče žáků s provozním řádem školní družiny do VŠD - činnost dětí ve školní družině směrovat do zájmových aktivit trvale zájmové VŠD s výchovným zaměřením,využívat spolupráce útvary ustanovit s mimoškolními zařízeními města Prostějova akce upřesnit do v měsíčních plánech školy - pokračovat v obnově a modernizaci vybavení školní družiny VŠD+ŘŠ - připravit návrh na finanční požadavky z rozpočtu SRPŠ pro do ZŘ, VŠD zájmovou činnost a zlepšení materiálních podmínek školy 12

13 - podle zájmu rodičů zajistit zajímavou činnost pro děti v době vedlejších prázdnin dle plánu prázdnin VŠD 5.Oblast plavecké výuky a sportovní třídy - s dostatečným předstihem provést organizaci plavecké květen J. Spíchalová výuky pro šk.r.2013/14 pro školy okresu Prostějov - provoz bazénu i vlastní výuku realizovat v souladu s trvale VUP+uč. plavání. provozním řádem schváleným Hygienickou stanicí v PV - zejména dodržovat preventivní opatření proti nákazám - zajistit činnost pravidelných kroužků plavání k VUP. - uskutečnit tradiční plavecké soutěže pro žáky školy i okresu VUP PV - vytvořit organizační a provozní podmínky pro činnost sportovních tříd k 3.9. ZŘ J.Pospíšilová ŘŠ - IV.Závěr Pracovní plán školy pro školní rok 2012/13 byl projednán na pedagogické radě dne 3. září 2012 V Prostějově 31. srpna 2012 Mgr. Ivan Pospíšil ředitel školy 13

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2009/2010 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2009/2010 - Hlavní úkoly školního roku

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 1 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Část X. Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E

R O Č N Í P L Á N P R Á C E Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne 28.8.2014 1 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2005/2006. Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2005/2006. Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy, za školní rok 2005/2006 Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24 1 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015

Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015 Pracovní plán školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Úvod 1. Pracovní plán školy je důležitý dokument, který je jedním z pilířů činnosti školy. Není dogmatem, dá se doplňovat a

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: I. Dosažený stav II. Zabezpečení

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více