Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní ekonom účetnictví v současné praxi"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA...4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...5 ORGANIZACE VÝUKY...5 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY...5 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...7 PŘÍLOHA Č ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ...14 PŘÍLOHA Č PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍMI PARTNERY...15 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...16 strana č. 2

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia ul. Pražská 1222, Rakovník Středočeský kraj Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Účetnictví v současné praxi Minimálně ukončené základní vzdělání Bez zdravotních omezení Kombinovaná 125 hodin způsob ukončení Započtení absolvovaných modulů (nutno splnit nejméně 80% účasti na výuce programu) získaná kvalifikace certifikát Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. strana č. 3

4 2. Profil absolventa Program je určen pro zájemce, kteří chtějí zvládnout základní účetní operace vyúsťující do účetní závěrky a daňového přiznání podnikatelského subjektu. Získané znalosti zvýší možnost uplatnění absolventa na trhu práce. Mohou je uplatnit při vlastní podnikatelské činnosti, ale podpoří absolventy programu i při úspěšné účasti v případných výběrových řízeních při získávání práce v širokém spektru organizací (soukromé firmy, organizace státní správy ap.). Absolventi získají praktické znalosti základních účetních operací, naučí se uživatelsky ovládat počítač a budou umět zpracovat obchodní písemnosti nejenom v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém a německém. Výsledky vzdělávání Absolvent - vyhotovuje doklady, je schopen zaúčtovat základní účetní případy, zvládnout činnosti spojené s účetní uzávěrkou, sestavit účetní závěrku, vyhotovit daňové přiznání, pracuje na PC, dovede vyhledat informace na internetu a používat , zvládne základy používání textového editoru a tabulkového procesoru (jednoduché tabulky s výpočty), formuluje obchodní dopisy včetně obálky, umí napsat poptávku, objednávku, stížnost a fakturu v českém, anglickém a německém jazyce. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent programu dalšího vzdělávání je připraven pro funkci ekonoma s účetnictvím. strana č. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Z hlediska pedagogických pracovníků realizátorů programu dalšího vzdělávání je cílem, aby absolvent vzdělávacího programu měl následující dovednosti: zvládne základní účetní operace vyúsťující do účetní závěrky a daňového přiznání podnikatelského subjektu, zvládne práci na PC včetně internetu a u, práce v textovém editoru (MS Word), v tabulkovém procesoru (MS Excel), bude znát technické normy Úpravy písemností zpracovaných textovými editory a bude umět zpracovat obchodní dopisy a právní a personální písemnosti v českém, anglickém a německém jazyce. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Ke splnění cíle vzdělávacího programu s návazností na profil absolventa tvoří strukturu programu dalšího vzdělávání moduly s celkovou časovou dotací 125 hodin. 1. modul DV1-M1 Účetnictví v současné praxi 50 hodin (zvládnutí základních účetních operací) 2. modul DV1-M2 Výpočetní technika pro účetnictví 30 hodin (zvládnutí základní uživatelské práce na počítači) 3. modul DV1-M3 Obchodní korespondence v praxi v českém jazyce 15 hodin (zvládnutí obsahové i formální části obchodních dopisů a dalších písemností) 4. modul DV1-M4 Obchodní korespondence v praxi v anglickém jazyce 15 hodin (zvládnutí obsahové i formální části obchodních dopisů a dalších písemností v anglickém jazyce) 5. modul DV1-M5 Obchodní korespondence v praxi v německém jazyce 15 hodin (zvládnutí obsahové i formální části obchodních dopisů a dalších písemností v německém jazyce) Organizace výuky Výuka bude organizována prezenční formou účasti v pětihodinových výukových blocích třikrát týdně v odpoledních hodinách (pondělí, středa, pátek) v prostorách Masarykovy obchodní akademie, Rakovník, Pražská Zde budou mít k disposici zařízení odborných učeben školy. Doporučenou literaturu uvedenou v jednotlivých modulech si musí účastníci obstarat individuálně. V 1. modulu DV1-M1 (Účetnictví v současné praxi) bude 10 hodin realizováno formou samostudia stejně jako 5 hodin ve 2. modulu DV1-M2 (Výpočetní technika pro účetnictví). Při výuce vzdělávacího programu budou uplatňována všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, která jsou stanovena pro výuku studentů školy. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Při výuce budou uplatňovány metodické postupy: výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, samostatné vypracování zadané písemnosti. Výuka bude hodnocena praktickým ověřením znalostí a dovedností formou samostatné práce. Bližší postupy hodnocení jsou uvedeny u jednotlivých modulů. Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání. strana č. 5

6 4. Učební plán Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 ul. Pražská 1222, Rakovník Moderní ekonom účetnictví v současné praxi název modulu kód modulu hodinové dotace samostudium teorie praxe ukončení modulu POVINNÉ MODULY Účetnictví v současné praxi DV1- M praktická zkouška Výpočetní technika pro účetnictví DV1- M samostatná práce Obchodní korespondence v praxi v českém jazyce DV1- M samostatná práce Obchodní korespondence v praxi v českém jazyce DV1- M samostatná práce Obchodní korespondence v praxi v českém jazyce DV1- M samostatná práce CELKEM strana č. 6

7 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Formulář modulu Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Název modulu Účetnictví v současné praxi Kód modulu DV1 M1 Nominální délka 50 hodin Počet kreditů Typ modulu Povinný, formativní, praktický Platnost od: Vstupní předpoklady Znalosti absolventa základní školy Stručná anotace vymezující cíle: Zvládnutí základních účetních operací vyúsťujících do účetní závěrky a daňového přiznání podnikatelského subjektu Předpokládané výsledky: Absolvent modulu bude schopen a) vyhotovovat účetní doklady b) zaúčtovat základní účetní případy c) zvládnout činnosti spojené s účetní uzávěrkou d) sestavit účetní závěrku e) vyhotovit daňové přiznání Obsah modulu: strana č. 7

8 Evidence podnikatelské činnosti. Podstata, význam a funkce UCE a daňové evidence Význam a druhy účetních dokladů, náležitosti dokladů, oběh dokladů Majetek podniku a zdroje financování. Inventarizace majetku a závazků Rozvaha, změny rozvahových položek a jejich zobrazení v soustavě účtů Výsledkové účty a jejich zobrazení v soustavě účtů Změny rozvahových položek s promítnutím na výsledkové účty Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence Materiál členění, pořizování DPH Zvláštní účetní případy o zásobách v průběhu roku Zvláštní účetní případy o zásobách na konci roku Zboží pojem, oceňování, evidence Výrobky, nedokončená výroba, polotovary Peněžní prostředky pokladna a bankovní účty, inventarizace, kurzové rozdíly Ceniny Cenné papíry Dlouhodobý majetek charakteristika, členění Dlouhodobý majetek oceňování, pořizování Technické zhodnocení Dlouhodobý majetek odepisování (účetní odpisy) Dlouhodobý majetek daňové odpisy Dlouhodobý majetek vyřazování Operativní leasing Finanční leasing Zúčtovací vztahy pojem, podstata Zálohy přijaté a poskytnuté Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků Směnky druhy, náležitosti Operace se směnkami Evidence zaměstnanců a práce a mezd Složky mzdy Výpočet mzdy Roční zúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti Pohledávky a závazky ke společníkům Daně podstata, členění, účtování Dotace provozní a investiční Základní kapitál Individuální podnikatel Náklady charakteristika, členění Výnosy charakteristika, členění Časové rozlišování podstata, význam, druhy Účetní uzávěrka etapy Účetní závěrka charakteristika, struktura Souvislý příklad Vyhodnocení souvislého příkladu Doporučené postupy výuky: Výklad, praktická cvičení, vzorové příklady, samostudium Způsob ukončení modulu: Praktické ověření znalostí a dovedností při zpracování souvislého příkladu Kritéria hodnocení výsledků modulu: ad a) - bezchybné vyplnění dokladu 0 chyb ad b) - zvládnout účtování 75 % účetních případů 25 % chyb ad c) - zvládnout 50 % operací spojených s účetní uzávěrkou 50 % chyb ad d) - sestavit účetní závěrku 0 chyb strana č. 8

9 ad e) - daňové přiznání 10 % chyb Doporučená literatura (bude využívána při výuce teorie i určené kapitoly i při samostudiu): Základní: Štohl, P.: Učebnice účetnictví 1. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s Štohl, P.: Učebnice účetnictví 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s Rozšiřující: Štohl, P.: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 1. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s Štohl, P.: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2. díl, Znojmo, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s strana č. 9

10 Formulář modulu Výpočetní technika pro účetnictví Název modulu Výpočetní technika pro účetnictví Kód modulu DV1-M2 Nominální délka 30 hodin Počet kreditů Typ modulu Povinný, formativní, praktický Platnost od: Vstupní Znalosti absolventa ZŠ, předpoklady Stručná anotace vymezující cíle: Pro začátečníky nutné seznámení s PC a základy práce na PC včetně internetu a u. Pro další uplatnění absolventa pak základy práce v textovém editoru (MS WORD) - psaní textů a dopisů; v tabulkovém procesoru (MS EXCEL) - vytvářet jednoduché tabulky pro součty a výpočty např. %. Tyto základní znalosti by měl moderní účetní ovládat. Předpokládané výsledky: a) pracuje na PC i v LAN b) získává informace z internetu; pracuje s elektronickou poštou c) pracuje s textovým editorem d) vytváří jednoduché tabulky s výpočty v tabulkovém procesoru Obsah modulu: Posluchač se seznámení s HW a SW na PC, zvládne základní terminologii a ovládání PC. Pracuje se soubory v operačním systému PC i LAN sítě. Zvládne terminologii internetu a naučí se vyhledávat informace na internetu, zvládne terminologii elektronické pošty a prakticky její využití. Se zaměřením na ekonomiku pracuje s textovým editorem a učí se vytvářet, opravovat a upravovat běžné dokumenty. V tabulkovém procesoru se naučí vytvářet jednoduché tabulky s výpočty a jejich využití v praxi. Doporučené postupy výuky: Společná výuka a samostatná práce na PC pod vedením pedagoga, práce v malých skupinách na PC pod vedením pedagoga, plnění samostatných úkolů na internetu dle zadání a kontrola pomocí u, samostudium. Způsob ukončení modulu: Formou samostatné 45 min. trvající práce s několika různými úlohami z jednotlivých partií učiva, které bylo probíráno. Kritéria hodnocení výsledků modulu: ad a) Zpracuje správně alespoň 60% zadaných úloh v oblasti práce se soubory na PC i v LAN ad b) Zpracuje správně alespoň 60% zadaných úloh v oblasti práce na internetu, jednoduchého vyhledávání informací a odesílání a přijímání u ad c) Zpracuje správně alespoň 50% zadaných úloh v oblasti práce v textovém editoru (jednoduché texty a jejich úprava, vytváření tabulek, šablon) ad d) Zpracuje správně alespoň 35% zadaných úloh v oblasti práce v tabulkovém procesoru (jednoduché tabulky i s výpočty (součet, průměr), úprava formátů textů, čísel a výsledků; jednoduché výpočtové formule (např. % bodů)) Doporučená literatura (bude využívána při výuce teorie i určené kapitoly i při samostudiu): S počítačem nejen k maturitě - 1. díl; autor Pavel Navrátil, nakladatelství: Computer Media, 2010 strana č. 10

11 Formulář modulu Obchodní korespondence v českém jazyce Název modulu Obchodní korespondence v českém Kód modulu DV1 M3 jazyce Nominální délka 15 h Počet kreditů Typ modulu povinný, formativní, praktický Platnost od: Vstupní Znalosti českého jazyka v rozsahu základní školy znalost české předpoklady gramatiky, sémantiky a stylistiky v rozsahu základního vzdělání. Stručná anotace vymezující cíle: Seznámení s českou technickou normou Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem, zvládnutí blokové úpravy písemnosti a zpracování jednoduchých obchodních dopisů a právních a personálních písemností. Předpokládané výsledky: a) aplikuje znalost ČSN (zejména pravidla o mezerách, adresy, úprava obchodních dopisů), provádí blokové úpravy písemnosti (psaní adres, odvolacích údajů, oslovení, textu dopisu, pozdravu, podpisu a příloh), b) zpracuje písemnosti při uzavírání obchodních smluv, tj. poptávku, nabídku a objednávku, c) zpracuje písemnosti při porušování obchodních smluv, tj. reklamaci, pobídku, upomínku a úhradu faktury, d) zpracuje jednoduché právní písemnosti, tj. plnou moc, dlužní úpis a potvrzenku, e) zpracuje personálních písemnosti, tj. životopis a motivační dopis. Obsah modulu: Seznámení s ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Bloková úprava písemnosti. Tvorba obchodního dopisu (formální úprava). Písemnosti při uzavírání obchodních smluv poptávka, nabídka, objednávka. Písemnosti při porušování obchodních smluv reklamace, pobídka (urgence), upomínky úhrady faktury. Jednoduché právní písemnosti plná moc, dlužní úpis, potvrzenka. Personální písemnosti životopis a motivační dopis. Doporučené postupy výuky: výklad, praktická ukázka, samostatná činnost pod vedením lektora, vytvoření zadaných písemností. Způsob ukončení modulu: samostatné vypracování zadané písemnosti. Kritéria hodnocení výsledků modulu: ad a) Při psaní dodržuje ČSN , v úlohách a písemnostech udělá maximálně 10 chyb. ad b) Vypracuje základní písemnosti formálně a věcně správně, udělá maximálně 10 chyb, které podstatně nezmění obsah dopisu. ad c) Vypracuje základní písemnosti formálně a věcně správně, udělá maximálně 10 chyb, které podstatně nezmění obsah dopisu. ad d) Vypracuje jednoduché právní písemnosti formálně a věcně správně, udělá maximálně 10 chyb, které podstatně nezmění obsah. ad e) Vypracuje personální písemnosti formálně a věcně správně, udělá maximálně 10 chyb, které podstatně nezmění obsah. Doporučená literatura: FLEISCHMANNOVÁ, Emílie, KULDOVÁ, Olga, ŠEDÝ, Rajmund. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha : Fortuna, ISBN KULDOVÁ, Olga, FLESCHMANNOVÁ, Emílie. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 4., upravené vydání. Praha : Fortuna ISBN strana č. 11

12 Formulář modulu Obchodní korespondence v praxi v anglickém jazyce Název modulu Obchodní korespondence v praxi Kód modulu DV 1 M4 v anglickém jazyce Nominální délka 15 Počet kreditů Typ modulu Povinný, formativní, praktický Platnost od: Vstupní Znalosti jazyka v rozsahu základní školy předpoklady Stručná anotace vymezující cíle: Zvládnutí základů obchodní korespondence. Zvládnutí běžných typů obchodních dopisů. Předpokládané výsledky: Absolvent modulu: a) stylizuje obchodní dopis včetně obálky b) stylizuje poptávku c) stylizuje objednávku d) stylizuje stížnost e) vytvoří fakturu Obsah modulu: Základy obchodní korespondence Adresy, faxy e- maily Poptávky a dotazy Objednávky Stížnosti Faktury Doporučené postupy výuky: výklad, praktická ukázka, práce s předlohami Způsob ukončení modulu: samostatné vypracování práce s obhajobou Kritéria hodnocení výsledků modulu: ad a) až e) - V zadané práci se hodnotí stránka formální struktura a umístění adresy, data, věci, textu zvládnout 100% zadaných jevů - V zadané práci se hodnotí stránka jazyková vhodné užití jazykových prostředků, gramatická správnost, logické uspořádání zvládnout 75% zadaných jevů - V zadané práci se hodnotí věcná správnost zvládnout 70 % zadaných jevů Doporučená literatura: Clarke, D. Wessels, D.:Write It Right!. Nakladatelství Fraus Plzeň, 2009 Mascull, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2002 strana č. 12

13 Formulář modulu Obchodní korespondence v praxi v německém jazyce Název modulu Obchodní korespondence v praxi Kód modulu DV 1 M5 v německé jazyce Nominální délka 15 Počet kreditů Typ modulu Povinný, formativní, praktický Platnost od: Vstupní Znalosti jazyka v rozsahu základní školy předpoklady Stručná anotace vymezující cíle: Zvládnutí základů obchodní korespondence. Zvládnutí běžných typů obchodních dopisů. Předpokládané výsledky: a) zvládnout základní formu obchodního dopisu b) zvládnout napsat obchodní poptávku c) zvládnout napsat obchodní nabídku d) zvládnout napsat objednávku e) zvládnout napsat reklamaci f) vytvořit strukturovaný životopis a žádost o místo g) vytvořit inzerát a motivační dopis Obsah modulu: Základy obchodní korespondence Poptávka Nabídka Objednávka Reklamace Životopis, žádost o místo Inzerát a motivační dopis Doporučené postupy výuky: výklad, praktická ukázka práce s předlohami, cvičení - tvorba dopisů. Způsob ukončení modulu: samostatné vypracování práce s obhajobou Kritéria hodnocení výsledků modulu: ad a) - bezchybná formální úprava obchodního dopisu /adresa, datum, věc, pozdrav, podpis/ - 0 chyb ad b) e) - hodnotí se stránka jazyková a kompoziční výstavba textu zvládnout 75 %, tj. max. 25% chyb. ad f) g) - hodnotí se stránka jazyková a kompoziční výstavba textu zvládnout 70 %, tj. max. 30 % chyb. Doporučená literatura: Kettnerová, D. Tesařová, L.: Němčina pro komerční praxi, Plzeň, Nakladatelství Fraus strana č. 13

14 Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Zpětnou vazbu (zvláště uplatnění znalostí získaných v programu dalšího vzdělávání) budeme od účastníků programu zjišťovat osobním dotazováním a žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku. Uplatnění absolventů programu budeme zjišťovat i u Úřadu práce. strana č. 14

15 Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery název sociálního partnera kontakt (adresa, tel., ) jméno hodnotitele Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera původní znění programu DV vypořádání připomínek Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera původní znění programu DV vypořádání připomínek strana č. 15

16 Příloha č. 3 Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu Kalkulace nákladů na jednu vyučovací hodinu: odměna lektora Kč 300,- odměna administrace Kč 24,- odměna účetní Kč 24,- režijní náklady (energie, uč. materiály, předpokládané opravy PC) Kč 200,- CELKEM Kč 548,- Při 125 hodinách vzdělávacího programu: Kč 548,- x 125 h = Kč ,-. Pokud se kurzu účastní 10 účastníků, zaplatí každý účastník Kč 6 850,-. strana č. 16

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více