Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření z vlastní iniciativy"

Transkript

1 V Brně dne 31. května 2011 Sp. zn.: 1339/2011/VOP/IFH Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci postupu Ministerstva průmyslu a obchodu při vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem A - Důvody zahájení šetření z vlastní iniciativy Dne 8. března 2011 jsem přistoupil k zahájení šetření z vlastní iniciativy dle ustanovení 9 písm. d) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ve věci postupu Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO či ministerstvo) při vyřizování ţádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (dále také OdpŠk nebo zákona č. 82/1998 Sb. ). 1 Pojmem ţádost o odškodnění přitom pouţívám v širším smyslu slova nejen pro ţádosti uplatňující nárok na náhradu škody (škody hmotné), nýbrţ pod něj zahrnuji také ţádosti o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, jak je upraveno v ustanovení 31a citovaného zákona. Jelikoţ jsem přesvědčen, ţe vyřizování ţádostí o odškodnění na všech ministerstvech by mělo probíhat podle jednotného standardu, rozhodl jsem se tuto agendu na jednotlivých ministerstvech postupně podrobit komplexnímu šetření. Šetření jiţ proběhlo na Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra i dalších ministerstvech. Jiţ před zahájením šetření MPO jsem na základě dosavadních poznatků zformuloval Desatero dobré praxe pro posouzení ţádostí o odškodnění (dále také jen desatero ). S tímto dokumentem jsem pro větší předvídatelnost správní praxe i mého postoje seznámil veřejnost na tiskové konferenci dne 10. listopadu Desatero je dostupné na mých webových stránkách. 2 1) Předmět šetření Předmětem šetření je tedy procesní postup MPO dle ustanovení 14 a 15 OdpŠk 3 při vyřizování nároků uplatněných fyzickými a právnickými osobami v reţimu 1 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 2 odskodneni/ 3 Ustanovení 14 (1) Nárok na náhradu škody se uplatňuje u úřadu uvedeného v ustanovení 6.

2 tzv. předběţného posouzení nároku, který je povinným předstupněm soudního řízení. Jak vyplývá z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále i ESLP ) ve věci Vokurka proti České republice (Konečné rozhodnutí o přijatelnosti stíţnosti ze dne , č /02, bod 61), přijal prozatím ESLP argumenty české vlády, ţe tento poněkud netradiční model předsoudního projednání nároku může mít své výhody, neboť může zabránit přetěžování soudního systému. V logice ESLP má však institut předběţného posouzení nároku ministerstvem smysl pouze tehdy, pokud v jeho rámci můţe reálně docházet k účinné nápravě. 2) Metoda šetření Podle mého názoru se postup MPO v rámci předběţného posuzování nároku neřídí čistě soukromoprávními principy, nýbrţ se stále ještě jedná o reţim do značné míry veřejnoprávní. Odškodňování totiţ probíhá jako důsledek předchozího nezákonného výkonu veřejné moci státem, či územním samosprávným celkem. Zákon OdpŠk, a zejména jeho úprava předsoudní fáze, je tak zvláštní veřejnoprávní regulací specifických právních vztahů, v nichţ nelze dogmaticky uplatňovat např. princip rovnosti stran, jenţ je jinak stěţejním principem soukromého práva. Podobnou filozofii lze nalézt např. v nálezu Ústavního soudu ze dne sp. zn. II ÚS 1612/09. Z důvodů právě uvedených je třeba postup ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při předběţném posouzení nároku chápat jako výkon veřejné správy sui generis. Nepostupuje se v něm sice dle správního řádu, nicméně s ohledem na jeho ustanovení 177 odst. 1 je třeba respektovat alespoň základní zásady činnosti správních orgánů (ustanovení 2-8 správního řádu), 4 a moţné je téţ poměřování těchto postupů skrze principy dobré správy. 5 Mnou vytvořené desatero dobré praxe pro posouzení ţádostí o odškodnění je právě prvotním pokusem o specifikaci principů dobré správy pro odškodňovací agendu. Tato zpráva o šetření je pak vyhodnocením naplnění tohoto desatera ze strany MPO. 3) Cíl šetření Cílem šetření nebylo prověřování jednotlivých případů, nýbrţ posouzení procesního rámce, který je MPO nastaven pro vyřizování nároků jejich předběţným posouzením. Prováděné šetření tak nebude prozatím otevírat jednotlivé případy (například ve snaze o jejich opětovné prověření a nové posouzení), nýbrţ má (2) Byl-li nárok uplatněn u úřadu, který není příslušný, postoupí tento úřad žádost poškozeného příslušnému úřadu. Účinky předběžného uplatnění jsou v tomto případě zachovány. (3) Uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto zákona je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Ustanovení 15. (1) Přizná-li příslušný úřad náhradu škody, je třeba nahradit škodu do šesti měsíců od uplatnění nároku. (2) Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen. 4 Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v ustanoveních 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje. 5 Ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 vytčeno za cíl upozornit ministerstvo na zjištěné nedostatky a dosáhnout plošné změny dosavadní praxe. Vedlejším cílem je pak také nastavení reţimu spolupráce při uplatňování opatření veřejného ochránce práv spočívajícího v navrţení poskytnutí náhrady škody. 6 Tohoto opatření hodlám vyuţívat ve větší míře neţ doposud, a je tedy nezbytné nastavit procesní postup tak, aby byla překonána určitá mezerovitost platné právní úpravy. B - Skutková zjištění a právní hodnocení Skutková zjištění vychází z místního šetření provedeného na základě ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Místní šetření proběhlo dne 7. dubna 2011 na MPO a bylo zaměřeno na postupy ministerstva v předmětné agendě v posledních třech letech (včetně prvního čtvrtletí roku 2011). Ze šetření vyplynulo, ţe nápad ţádostí o náhradu škody podle OdpŠk je v porovnání s ostatními ministerstvy zanedbatelný. Za poslední tři roky řešilo MPO 15 ţádostí o náhradu škody. V sedmi případech šlo o nesprávný úřední postup ţivnostenských úřadů, v šesti případech se jednalo o nesprávný úřední postup České obchodní inspekce (dále jen ČOI). 7 Jeden případ se týkal ţádosti o náhradu škody v rámci projektu 3.1 EED02/017 - Zlepšení tepelně technických vlastností administrativně-výrobní budovy, kterou vyřizovala Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje. Jeden případ řešila Licenční správa (odbor), přičemţ v téţe kauze bylo zaţalováno více ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, MPO a Národní bezpečnostní úřad). 8 Zjištěné skutečnosti jsem záměrně zobecnil, neboť není mým cílem stigmatizovat jednotlivé pracovníky vyřizující konkrétní případy a poukazovat na jejich konkrétní jednání. Při hodnocení systému vyřizování odškodňovací agendy u MPO tedy nyní provedu analýzu naplňování jednotlivých bodů desatera: 1. Každé ministerstvo má mít jedno místo příslušné k vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. U ministerstva je určen jeden organizační útvar, u něhož se shromažďují žádosti dle zákona č. 82/1998 Sb. Ostatní útvary bezodkladně postupují žádosti na jedno místo oprávněné tyto prošetřit a vyřídit. Jednotlivá ministerstva si vzájemně vyměňují informace a sjednocují postupy. 6 Ustanovení 19 písm. e) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 7 Ve dvou případech směřujících vůči postupu ČOI se ţadatelé obrátili s nárokem na náhradu škody přímo na soud (bez vyuţití předběţného mimosoudního projednání nároku). V prvém případě soud řízení zastavil, ve druhém případě řízení stále trvá. 8 Ţalobce vyčíslil škodu na ,- Kč. MPO bylo do případu zahrnuto, neboť vydávalo licenci na dovoz pentritu. 3

4 Pro vysvětlení chci uvést, ţe určení jednoho centra pro vyřizování ţádostí povaţuji za vhodné hned z několika důvodů. V prvé řadě musí ministerstvo zabezpečit jednotný výkon této agendy napříč svými odbory, a to tak, aby ve smyslu principu rovného zacházení byly řešeny obdobné případy obdobně (jak posouzení základu nároku, tak také přiznání srovnatelné výše odškodnění) a nedocházelo k neodůvodněným rozdílům. Zadruhé by mělo být dlouhodobějším cílem státu koordinovat odškodňovací agendu i mezi jednotlivými ministerstvy, a centrální místo by tak bylo zároveň kontaktním místem pro ostatní ministerstva. Důvodem je opět princip rovného zacházení uplatňovaný také napříč jednotlivými ministerstvy. Zatřetí pak vzhledem k velkým odborným nárokům, které tato agenda na vyřizující pracovníky klade, je nezbytná její koncentrace u uţší skupiny profesionálních právníků ministerstva, kteří budou schopni detailní analýzy kaţdého případu, budou se dále vzdělávat v této specifické podoblasti práva, sledovat judikaturu českých, ale i evropských soudů apod. Je samozřejmé, ţe i po centralizování odškodňovací agendy bude nezbytná spolupráce s věcnými odbory, nicméně odpovědnost za konečné vyřízení věci by měla spočívat na bedrech centrálního místa. Takovéto nastavení navíc umoţní nestranné prošetření předchozích postupů státní správy i v těch případech, kdy se samotné ministerstvo (jeho věcný odbor) podílelo na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nezákonném úředním postupu, či bylo ve věci jinak věcně zainteresováno. Šetřením jsem zjistil, ţe MPO nemá specializovaný útvar pověřený vyřizováním ţádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. K vyřízení ţádosti je věcně příslušný vţdy ten odbor, do jehoţ kompetence (dle interní organizace) náleţí příslušná agenda. Věcný odbor MPO se při vyřizování ţádosti mohl v minulosti obrátit na odbor legislativně právní, který mu sdělil své stanovisko k věci. Ţádost o konzultaci ale nebyla povinná. Záleţelo tedy výhradně na okolnostech konkrétního případu a na uváţení daného věcného odboru vyřizujícího ţádost, zda se na odbor legislativně právní obrátí. Obecně ale lze říci, ţe existovalo konzultační místo pro odborné posouzení ţádostí o odškodnění. S účinností od byl z odboru legislativně-právního fakticky vyčleněn odbor právní, který by měl do budoucna zastřešovat záleţitosti týkající se náhrady škod dle zákona č. 82/1998 Sb. Vzhledem k nepatrnému mnoţství ţádostí o náhradu škody nebyla předmětná problematika na MPO doposud systémově řešena. Jak jsem byl zástupci MPO informován, ke změně dochází na základě mého šetření. Stávající situace je taková, ţe věcné odbory MPO i nadále připravují podklady a zpracovávají konečné stanovisko k posouzení ţádosti podle zákona č. 82/1998 Sb. Všechny ţádosti o náhradu škody jsou povinně konzultovány s odborem právním, který by měl posoudit její konečné vyřízení. Aţ poté, co odbor právní schválí stanovisko, bude moci věcný odbor odeslat ţadateli odpověď. Systémové opatření, které MPO s účinností od přijalo, nepovaţuji za dostatečné naplnění prvního bodu desatera. Doporučuji proto ministerstvu pověřit jedno centrální místo příslušné k vyřizování všech ţádostí o odškodnění (např. odbor právní). 4

5 2. Ministerstvo má vést statistiky přijatých žádostí o odškodnění. U každého ministerstva musí existovat systém pro statistické sledování dat, které by mělo být rozděleno do převažujících oblastí. Součástí statistik má být i přesná a jasná evidence případů, ve kterých byla náhrada škody či přiměřené zadostiučinění poskytnuty (s ohledem na možnost předvídatelnosti v obdobných věcech) a v jaké výši. Pro vysvětlení chci opět uvést, ţe důvodem pro vedení jednotného přehledu ţádostí o odškodnění a způsobů jejich vyřízení je moţnost operativního sledování celé agendy, moţnost snazší spolupráce s jinými ministerstvy a v neposlední řadě moţnost České republiky statisticky doloţit ESLP, jak jsou nastaveny (a jak také v praxi fungují) vnitrostátní prostředky nápravy nezákonných úředních rozhodnutí a nesprávných úředních postupů (např. nečinnosti). MPO nevede samostatnou evidenci těchto ţádostí. Údaje o ţádostech je ale moţno dohledat. Dle JUDr. Martina Kakrdy, vedoucího odboru právního, by vzhledem k počtu ţádostí vedení jednotné evidence nemělo představovat technický problém. Ačkoliv je počet ţádostí o odškodnění oproti jiným ministerstvům malý, doporučuji ministerstvu statistickou evidenci vyřizování odškodňovací agendy zavést. 3. Ministerstvo musí každou žádost striktně posoudit podle jejího obsahu. Ministerstvo po obdržení žádosti posoudí, zda se podle obsahu jedná o žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem (zejména nečinností příslušného úřadu) či nezákonným rozhodnutím; současně posoudí, zda se nejedná o žádost o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Žádosti nesmí být posuzovány podle názvu či zjevně chybně zvolené formulace. Při posuzování obsahu kaţdé ţádosti je přitom vţdy třeba přesně rozlišovat, zda se osoba domáhá nároku z důvodu nesprávného úředního postupu (ustanovení 13 zákona č. 82/1998 Sb.) nebo nezákonného rozhodnutí (ustanovení 7 a násl. zákona č. 82/1998 Sb.), a dále, zda jde o nárok na náhradu škody (tedy hmotné škody), či nárok na zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve smyslu ustanovení 31a zákona č. 82/1998 Sb. (tedy nehmotné újmy). Vzhledem ke skutečnosti, ţe uplatněný nárok osoby můţe být v některých případech nejasný, je třeba dalším dotazováním pomoci odstranit nejasnosti ohledně podstaty uplatněného právního nároku. MPO se snaţí posuzovat ţádosti o náhradu škody dle obsahu. Ve většině případů se jedná o standardní ţádosti o náhradu majetkové škody způsobenou zejména nesprávným úředním postupem či nezákonným rozhodnutím orgánu státní správy. V menší míře ţadatelé poţadují i přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. MPO posuzuje ţádosti o náhradu škody dle jejich obsahu, tedy v souladu se třetím bodem desatera. Výše uvedené kategorie doporučuji rozlišovat i ve statistice. 5

6 4. Ministerstvo má žadatele informovat, že žádost obdrželo. Po obdržení žádosti by mělo ministerstvo každého žadatele informovat, že žádost obdrželo, příp. ho požádat o sdělení čísla účtu, na který by v případě kladného vyřízení žádosti měli zaslat požadovanou náhradu škody. Šetřením jsem zjistil, ţe praxe při přijímání ţádostí a zasílání tzv. akceptačních dopisů není na MPO jednotná. Záleţí na tom, který odbor MPO ţádost věcně řeší. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy a Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje informuje ţadatele do třiceti dnů o přijetí ţádosti. Odbor ţivností ţadatele o přijetí ţádosti neinformuje. Dle názoru JUDr. Martina Kakrdy, vedoucího odboru právního, není povinností MPO informovat ţadatele o obdrţení ţádosti (nevyplývá to z ţádného právního předpisu) a tento krok vidí spíše jako administrativní zatíţení MPO. Zastávám názor, ţe v rámci dodrţování zásady vstřícnosti při vyřizování ţádostí o odškodnění by bylo vhodné, aby MPO po obdrţení ţádosti zaslalo ţadateli akceptační dopis, v němţ by ho kromě potvrzení příjmu ţádosti informovalo o tom, jak byla ţádost dle obsahu posouzena, případně jaké dokumenty či údaje (např. číslo účtu) od něj ještě poţaduje. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak čtvrtý bod desatera nesplňuje. Doporučuji ministerstvu zasílání akceptačních dopisů zavést. 5. Ministerstvo má činit kroky k odstranění příčin nečinnosti častěji se objevujících v žádostech o odškodnění. Ukazuje-li praxe na nečinnost (systémovou) v některé agendě ministerstva, ministerstvo činí bezodkladně průkazné kroky k odstranění příčin nečinnosti. Činí tak v zájmu ochrany práv jednotlivců před nečinností, pro zajištění spravedlivého procesu i za účelem snížení nákladů státu za možnou způsobenou škodu. S ohledem na nepatrné mnoţství ţádostí došlých MPO v letech (včetně prvního čtvrtletí roku 2011), nebylo moţné vysledovat ţádný obecný problém v činnosti podřízených úřadů. Tato záleţitost tak prozatím na MPO řešena nebyla. Proto není moţné naplňování tohoto bodu desatera hodnotit. 6. Ministerstvo má vyzvat žadatele k doplnění žádosti. Chybí-li v žádosti některý z důležitých podkladů, bez nichž není možné žádost objektivně posoudit, příp. tam není uvedena výše požadované náhrady škody či přiměřeného zadostiučinění, ministerstvo vyzve žadatele k doplnění. Moţnost vyuţívat výzev k doplnění či upřesnění ţádosti dle mého názoru více sleduje cíl předpokládaný zákonodárcem, jímţ je priorita dobrovolného plnění v rámci předběţného projednání v těch případech, kdy existovalo nezákonné rozhodnutí nebo došlo k nesprávnému úřednímu postupu. V těchto případech má stát učinit vše, aby svá pochybení napravil a odčinil, čímţ předejde zbytečným soudním sporům. Z povahy věci ovšem bude připadat zpracování výzvy k doplnění v úvahu spíše v těch případech, kde je poţadována náhrada škody, tj. ţadatel musí svůj 6

7 nárok nejen tvrdit, ale i prokázat existenci škody a příčinnou souvislost. Naopak u přiměřeného zadostiučinění bude potřeba doplnění méně častá. Je-li ţádost neúplná, vyzývá MPO ţadatele k doplnění, příp. k upřesnění svého nároku. Z některých spisů bylo zjevné, ţe MPO rozlišuje mezi náhradou majetkové škody a přiměřeným zadostiučiněním za nemajetkovou újmu ve smyslu ustanovení 31a zákona č. 82/1998 Sb. Výzvy zasílané ţadatelům slouţí také k tomu, aby ţadatel upřesnil vyčíslení vzniklé majetkové škody a předloţil některé doklady. Ministerstvo vyuţívá výzev k doplnění ţádostí, šestý bod desatera tedy naplňuje. 7. Ministerstvo nesmí a priori odmítat dobrovolné plnění v případě zjištění pochybení. Zjistí-li ministerstvo, že v posuzovaném případě došlo k pochybení úřadu (zejména nečinnosti), nepotřebuje pro odškodnění rozhodnutí soudu. Dobrovolné plnění v případě zjištění pochybení je mimosoudním vyrovnáním. Obě strany šetří náklady soudního řízení a současně nedochází k nedůvodnému zatěžování soudů. Ministerstvo dobrovolné plnění posuzuje se znalostí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, a také judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Praxe dobrovolného plnění v případě zjištění pochybení je jedním z měřítek účinnosti vnitrostátního prostředku ochrany tak, jak ho požaduje Úmluva i Evropský soud pro lidská práva. Ke dni místního šetření (7. dubna 2011) nevyplatilo MPO ţádnou náhradu škody dobrovolně. Někteří ţadatelé se obrátili na soud podle ustanovení 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. V několika případech vzali ţadatelé ţalobu zpět anebo podanou ţalobu soudy zamítly. Zástupci MPO dále sdělili, ţe a priorně neodmítají dobrovolné plnění, zjistí-li, ţe došlo skutečně k vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávnému úřednímu postupu orgánu státní správy, který je v gesci MPO. Prozatím ale nevznikl ţádný případ, který by podle názoru MPO zakládal důvod pro dobrovolné odškodnění. Vzhledem k nízkému počtu ţádostí na odškodnění, které MPO za poslední tři roky řešilo, nelze naplňování tohoto bodu desatera hodnotit. Doporučuji však MPO, aby došlé ţádosti vţdy důkladně posuzovalo a v případě, ţe zjistí pochybení, poskytlo ţadateli dobrovolné plnění.. 8. Ministerstvo musí žadatele vyrozumět o vyřízení žádosti do šesti měsíců. Ministerstvo odpoví žadateli do 6 měsíců, zda jeho žádosti vyhoví, či nikoliv. Pokud z vážných důvodů nemůže ministerstvo věc vyřídit ve lhůtě 6 měsíců, vyrozumí žadatele o důvodech zpoždění, a termínu, kdy lze odpověď ministerstva očekávat. Současně je povinností ministerstva poučit žadatele o jeho právu domáhat se odškodnění u příslušného soudu. 9 MPO se snaţí všechny ţádosti vyřizovat ve lhůtě šesti měsíců. V rámci šetření jsem zjistil, ţe v ţádném z případů nedošlo k překročení lhůty. Šetřením jsem zjistil, 9 Ustanovení 15 odst. 2 zákona zní: Domáhat se náhrady škody u soudu můţe poškozený pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen. 7

8 ţe MPO ţadatele nepoučuje o moţnosti obrátit se na soud, pokud nesouhlasí s vyřízením věci. MPO tento krok povaţuje do jisté míry za nadbytečný, neboť vychází z předpokladu, ţe pokud stěţovatel ví, ţe se s ţádostí o odškodnění má obrátit na MPO, bude nepochybně seznámen i s moţností obrátit se na soud. Doporučuji ministerstvu, aby důsledně poučovalo ţadatele o jeho právu domáhat se odškodnění u příslušného soudu. 9. Ministerstvo má výsledek posouzení žádosti odůvodnit. V případě vyhovění žádosti musí odškodnění vyplatit bezodkladně. Ministerstvo vysvětlí a řádně odůvodní žadateli důvody, pro které nebylo možné žádosti vyhovět. Tuto povinnost má ministerstvo i v případě, že žádosti o náhradu škody zcela nebo zčásti vyhoví. Žádá-li osoba o přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, vyhověním žádosti není pouze výplata v penězích, ale podle intenzity nemajetkové újmy také konstatování nezákonnosti nebo nečinnosti a omluva. Přiměřené zadostiučinění (v penězích) se poskytuje za současného splnění dvou podmínek: a) nemajetkovou újmu nebylo možné nahradit jiným způsobem; b) samotné konstatování porušení se nejeví jako dostatečné. Při posuzování důvodnosti žádosti musí ministerstvo respektovat ustálenou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. V případě potřeby ministerstvo požádá o součinnost Ministerstvo spravedlnosti. Je-li žádosti zcela nebo zčásti vyhověno, musí být náhrada vyplacena bezodkladně, nejpozději do šesti měsíců od obdržení žádosti. Pakliţe MPO ţádost zamítne, tak své zamítavé stanovisko MPO v převáţné většině případů přesvědčivě odůvodňuje. Ve dvou případech 10 se však odůvodnění omezilo na následující stručné sdělení: Na základě přešetření spisového materiálu, který má Ministerstvo průmyslu a obchodu t. č. k dispozici, dospělo Ministerstvo průmyslu a obchodu k závěru, že v projednávané věci nelze Vámi uplatňovanou náhradu škody přiznat. Důvodem je skutečnost, že podle našeho názoru nebylo v daném případě prokázáno naplnění všech zákonných podmínek pro vznik odpovědnosti státu za škodu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji ministerstvu, aby vţdy opatřovalo svá sdělení o výsledku posuzování nároků podrobným odůvodněním, které bude odráţet hlubší právní rozbor kaţdého uplatněného nároku a bude vycházet z kompletní spisové dokumentace, kterou si vyţádá. 10. Ministerstvo může přistoupit k advokátnímu zastoupení jen ve zcela ojedinělých, skutkově a právně složitých případech. Ministerstvo vyřizuje žádosti o odškodnění prostřednictvím svých odborných zaměstnanců. Také v případě, že žadatel uplatní svůj nárok u soudu, měl by ministerstvo zastupovat jeho odborný zaměstnanec. Zastoupení ministerstva advokátem lze omezit jen na zcela ojedinělé, skutkově a právně složité případy. Zastoupení ministerstva advokátem v případě obvyklé a běžné agendy ministerstva je zcela nepřípustné. Ani při plném úspěchu státu v soudním sporu není vyloučeno, 10 Spisy jsou vedené pod sp. zn.: 32824/08/04400 a 55255/08/

9 že soud nepřizná státu náklady právního zastoupení. Náklady vynaložené na advokáta jdou tak zcela na vrub státního rozpočtu. Slovy Ústavního soudu lze k uvedenému shrnout, že zastoupení státu lze akceptovat jako výjimku z pravidla, jíž je nutno vykládat přísně restriktivním způsobem. V průběhu šetření jsem zjistil, ţe se MPO nenechává zastupovat advokáty. Směřuje-li nějaká ţádost o odškodění vůči nezákonnému rozhodnutí či nesprávnému úřednímu postupu ČOI, je MPO zastoupeno právním oddělením ústředního inspektorátu ČOI. Pokud ţádost spadá do oblasti ţivností, je MPO zastoupeno zástupcem odboru ţivností. MPO případně vyuţívá sluţeb Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo naplňuje desátý bod desatera. C - Závěr Tato zpráva o šetření shrnuje mé poznatky získané šetřením procesních aspektů tzv. předběţného posuzování nároků na odškodnění, které byly v uplynulých třech letech a prvním čtvrtletí letošního roku vyřizovány u MPO. Po podrobném vyhodnocení naplňování jednotlivých bodů desatera chci na závěr zdůraznit ty nedostatky, které vnímám jako nejzásadnější: K jednomu ze základních principů dobré správy patří i princip vstřícnosti. Tento princip by MPO ve vztahu k žadatelům o odškodnění mělo naplnit zavedením akceptačních dopisů. Nejen za projev vstřícnosti vůči žadateli, ale přímo za povinnost ministerstva, považuji důsledné poučování žadatele o jeho právu domáhat se odškodnění u příslušného soudu. S požadavkem na naplnění principu předvídatelnosti správních rozhodnutí souvisí doporučení, aby MPO svá rozhodnutí vždy důkladně a právně precizně odůvodňovalo a při posuzování důvodnosti žádosti důsledně respektovalo ustálenou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Správní orgán by měl rozhodovat shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy v minulosti. Nastane-li situace, že se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlí, musí to výslovně v rozhodnutí uvést a tento postup odůvodnit. Jenom tak lze docílit optimálního stavu, kdy správní orgán (v tomto případě MPO) naplňuje legitimní očekávání osob. Zprávu o šetření zasílám v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi se ţádostí, aby se k mým zjištěním a závěrům vyjádřil a informoval mě o přijatých opatřeních k nápravě. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy V Brně dne 31. května 2011 Sp. zn.: 1043/2011/VOP/ES Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci postupu Ministerstva financí při vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele V Brně dne 2. května 2011 Sp. zn.: 4531/2010/VOP/ES Zpráva o šetření postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele Ing. K. M., bytem (dále také stěžovatel

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 406/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: TUHACEK@AKKT.CZ

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Tomáše

Více

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor *MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38529-6/ODK-2008 Praha 3. července 2015 Město Chrastava k rukám

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více