VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 21 / 211 ZŘIZOVATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY: IZO : IČ: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY: Ředitelka školy: Mgr.Dagmar Michálková ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY : IZO : IČ:

2 NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONTAKT: - tel.: ZŠ: MŠ: ŠJ: ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ - založena dne ve školním roce 28/29 skončilo první volební období školské rady a dne proběhly řádné volby z řad zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zřizovatele. - členové: Předseda: Zást.ped.prac školy: Zást.zřizovatele: Zást.zřizovatele: Zást.žáků: Zást.žáků: Mgr.Pavla Jeníková Danuše Kletenská Ing.Michaela Bluchová Ing. Gabriela Žitníková Magda Soukalová Martina Kletenská ÚDAJE O ŠKOLE Budova školy je umístěna v centru obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Od jsme příspěvkovou organizací. Škola je přístupná jak pro žáky docházející pěšky, tak i pro osobní automobily. Dopravní obsluze je rovněž přístupnost zajištěna. I když je kolem budovy školy průjezd zakázán, můžeme zaznamenat hlavně v jarních a letních měsících velký provoz. Zpomalení provozu aut je částečně docíleno namontováním zpomalovacích ploch tzv.retardérů, které byly v roce 28 namontovány v obci po dohodě s Osadním výborem v obci. Škola má k dispozici tělocvičnu v nedaleké samostatné budově, která během posledních dvou let prošla opravou střešního pláště, novými stropy uvnitř budovy, opravou stávajícího obložení stěn a v neposlední řadě také rekonstrukcí sociálního zařízení, šaten a chodby. Školní zahrada a školní hřiště skýtají velké možnosti pro výchovně vzdělávací práci. Širší veřejností zahrada, školní tělocvična ani hřiště využíváno není. Základní škola získala právní subjektivitu 1.ledna 23 a nyní má tyto součásti: školní družinu, na odloučeném pracovišti Libhošť 435 mateřskou školu a školní jídelnu. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Nový Jičín, se sídlem na adrese Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín. V roce 29 se změnil název školy. K bývalému názvu je připojen název příspěvková organizace a od 1.října 29 byla vyhotovena nová zřizovací listina. Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročníku a ve školním roce 21/211 realizovala vzdělávací program Základní škola v 5. ročníku. Během čtyř let došlo k mírnému poklesu počtu žáků. V letošním školním roce pokračovala výuka podle ŠVP v ročníku. Škola má kapacitu 15 žáků, ve školním roce 21/211 organizovala výuku 62 žáků ve čtyřech třídách, sloučený byl 2. a 3. ročník a samostatné byly 1.,4. a 5. ročník. Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky většinou v základních školách v Novém Jičíně nebo Příboře

3 podle výběru zákonných zástupců. V letošním školním roce odešlo většina našich žáků do Základní školy Tyršova ulice v Novém Jičíně. Budova školy poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci pohybových aktivit. V přízemí jednopatrové budovy školy má místnost, šatnu a hygienické zařízení školní družina. Školní družina s kapacitou 25 žáků má jedno oddělení s plným počtem dětí zapsaných k pravidelné docházce. Školní družina má od letošního školního roku ranní i odpolední provoz. V odpoledních hodinách probíhá v rámci školní družiny také kroužek keramiky a lega. Dále jsou pro žáky organizovány v odpoledních hodinách kroužek aerobiku a míčových her. V kroužku keramiky je využívána vlastní keramická pec. Čtyři kmenové učebny v budově školy doplňuje odborná pracovna, vhodným policovým nábytkem rozdělená na dvě části. Žáci využívají tuto učebnu pro výuku práce s PC, anglického jazyka a také hudebních, výtvarných a pracovních činností. Během školního roku se škola zapojuje do aktivit navazujících na projekt Škola podporující zdraví. Škola je zapojena do sítě zdravých škol. Mateřskou školu tvoří dvě věkově rozlišené třídy s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 5 dětí. Ve školním roce 21/211 byla kapacita mateřské školy vyčerpána. Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 211/212 proběhl v měsíci dubnu. Od nového školního roku bude kapacita mateřské školy opět plně vytížena. V roce 211 došlo v základní škole k výrazným změnám. Do byla škola příspěvkovou organizací Města Nový Jičín, které bylo jejím zřizovatelem. V rámci legislativních změn, které vznikly na základě osamostatnění obce Libhošť, byla škola zapsána do školského rejstříku pod novým názvem, změnilo se IČ školy a od škola spadá jako příspěvková organizace pod nového zřizovatele, obec Libhošť. Hlavním účelem zřízení školy jako příspěvkové organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úrovni: a) poskytování základního vzdělávání dle ust. 44 a násl.zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) poskytování zájmového vzdělávání dle ust. 111 zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, c) poskytování předškolního vzdělávání dle ust. 33 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, d) výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování, zejména pak ve školských zařízeních dle ust. 117 odst. 1 písm.a) a ust. 12 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, e) činnost zařízení školního stravování dle ust. 119 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, f) závodní stravování zaměstnanců škol. Aby byl zabezpečen plynulý převod všech těchto úkolů a činností organizace na nového zřizovatele Obec Libhošť, zabezpečeno průběžné vzdělávání podle školního vzdělávacího programu školy a nebyla tak narušena výuka a činnosti školy, byla schválena a podepsána Dohoda společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných Základní školou a Mateřskou školou Nový Jičín, Libhošť 9, příspěvkovou organizací města Nový Jičín, ve které se mimo jiné obě strany dohodly, že:

4 Obec Libhošť prohlašuje, že učiní nezbytné kroky k tomu, aby příspěvková organizace obce začala od vykonávat převáděnou činnost a v této činnosti bude navazovat na činnost příspěvkové organizace města. b) Město Nový Jičín a obec Libhošť shodně prohlašují, že převod všech, již zmíněných činností dohody z příspěvkové organizace města na příspěvkovou organizaci obce bude realizován způsobem, který zajistí naplnění ust. 338 zákona č. 262/26 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a práva a povinnosti z pracovně právních vztahů zaměstnanců příspěvkové organizace města vykonávajících převáděnou činnost přejdou na příspěvkovou organizaci obce, jako přejímajícího zaměstnavatele, s účinností od a) Tudíž i nadále zůstávají všichni zaměstnanci na svých pracovních pozicích. 1. Jednotlivé součásti základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA

5 Budova školy je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou průběžně prováděny. Ve spolupráci se zřizovatelem bylo dosaženo výrazných pozitivních změn, které tak podporují efektivitu vzdělávání a dobré technické zázemí školy. V letošním školním roce byly učebny, ve kterých ještě stál starý a nevyhovující nábytek, vybaveny novým policovým nábytkem. V budově tělocvičny byly dokončeny bezpečnostní mříže na okna a kovové regály na nářadí a náčiní, také jištěny mřížemi. V době hlavních prázdnin bylo provedena nová organizace jednotlivých tříd a do tříd bylo zakoupeno několik kusů nového nábytku pro žáky. Jednalo se o lavice a židle. Velká údržba na budově základní školy nebyla v tomto školním roce prováděna. Každoročně jsou nakupovány nové pomůcky pro výuku žáků: nové počítačové programy do angličtiny, výukové nástěnné tabule pro třetí třídu a metodická pomůcka do prvouky v podobě obrazového materiálu k jednotlivým oblastem tohoto předmětu. V budově mateřské školy se nachází školní jídelna. Jídlo je zde dováženo ze školní kuchyně v budově mateřské školy. Ve školní jídelně pracují tři provozní zaměstnanci. Součástí ZŠ jsou: Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO: IZO: IZO: Od je součástí : Školní výdejna - výdejna IZO: Základní škole se od změnil stávající identifikátor, a to z důvodu osamostatnění obce Libhošť a přechodu k novému zřizovateli. Od se změnil také název školy. Škola je pod novým názvem se všemi součástmi zapsána od v rejstříku škol.

6 S účinností od se změnil název zařízení na: Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 9, příspěvková organizace Identifikátor školy: IČ: MATEŘSKÁ ŠKOLA Celkový počet dětí 5 počet oddělení 2 Pro školní rok 21/211 bylo do mateřské školy přijato celkem 5 dětí, všechny s celodenní docházkou. Mateřská škola má dvě oddělení pod názvem Krteček a Sluníčko. Pracuje podle ŠVP vypracovaného učitelkami mateřské školy se zaměřením na enviromentální výchovu.

7 Během školního roku probíhal v mateřské škole kroužek angličtiny pro děti a kroužek zpívání.ve školním roce 21/211 byla mateřská škola dovybavena židličkami a stoly. V průběhu roku byly zakoupeny do mateřské školy hračky a metodické pomůcky pro děti, nové lůžkoviny do obou oddělení. V mateřské škole bylo obměněno rozestavění nábytku, koutků a stolů s roztříděním hraček a pomůcek do přehledných a dětem přístupných prostorů. Rozdělení dětí do smíšených tříd se osvědčilo. Starší děti pomáhají mladším při činnostech a naopak mladší děti se učí od starších ohleduplnosti a vzájemné pomoci. Do MŠ zavítalo 3x divadlo. Jedenkrát ročně pořádá mateřská škola již tradičně akci pod názvem Noc v MŠ, které se účastní především předškolní děti. Během školního roku děti navštívily podle zájmu několikrát solnou jeskyni a některé děti se zapojily do nácviku bruslení. Úspěšně probíhá i nadále spolupráce s učitelkou v I. třídě a vzájemné hospitace. V rámci spolupráce se základní školou se děti z mateřské školy zúčastnily mnoha akcí společně s žáky základní školy. Proběhl společný Den dětí, Vítání jara, účast na hudebním koncertu skupiny Marbo, vycházky do přírody s myslivci, zakončení školního roku s opékáním párků, divadlo a plavecký výcvik. Učitelky mateřské školy připravily pro děti několik výletů do přírody, zaměřené především na plnění oblastí ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. Spolupráce s mateřskou školou Úspěšnému zaškolení dětí předchází dlouhodobá spolupráce s mateřskou školou v obci. Vzájemná spolupráce probíhá především formou návštěvy dětí z předškolního oddělení MŠ ve výuce 1.třídy, společnou schůzkou učitelky 1.třídy s rodiči dětí z mateřské školy a konzultacemi mezi učitelkami ZŠ a MŠ týkajících se řešení otázek spojených s odkladem školní docházky. V průběhu prosince navštívili předškoláci vyučování v 1.třídě, kde jim starší kamarádi předvedli, jak ve škole pracují, co všechno se již naučili. Společně si zazpívali, počítali, kreslili a na závěr děti z mateřské školy rozdaly vlastnoručně připravené dárky prvňáčkům. Děti z MŠ si také prohlédly tělocvičnu a prostory školy. V červnu, proběhla schůzka rodičů dětí mateřské školy v základní škole, kde učitelka I.třídy předala rodičům informace o školní zralosti dětí, možných důsledcích předčasného zaškolení a o nabídce mimoškolních aktivit ve škole a průběhu výuky v I.třídě. ŠKOLNÍ JÍDELNA

8 Počet strávníků: MŠ ZŠ Počet dospělých strávníků: Stravování ve školní jídelně zajišťují celkem dvě kuchařky na celý úvazek a jedna vedoucí školní jídelny na 5% úvazek. Do základní školy se jídlo dováží ze školní kuchyně v mateřské škole. Zde se vydávají obědy pro žáky ve výdejně stravy, která byla nově vymalována, bylo zde zabudováno umyvadlo a zásobník ručníků pro strávníky. Obědy se vydávají denně ve dvou intervalech, a to v 11,4 a ve 12,35 hodin. Najednou se může stravovat 28 žáků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Údaje o žácích: Celkový počet žáků počet tříd počet odd. ŠD

9 žákyně absolvuje od školního roku 28/29 povinnou školní docházku ve Švýcarsku. V letošním školním roce ukončila 3.ročník tamní školy. Vzhledem k tomu, že učivo v cizím jazyce bylo pro žákyni velmi náročné, byla ve druhém ročníku zařazena do speciální třídy, jejímž obsahem bylo rozvolněné učivo.ve spolupráci s rodiči této žákyně je prováděno každoročně v měsíci červenci přezkoušení. O tomto přezkoušení je vyhotoven protokol. Žákyně i nadále zůstává v zahraničí. Během školního roku se přistěhovali dva žáci. Jeden žák do třetí třídy a jedna žákyně do první třídy. Nikdo se neodstěhoval. V 5.ročníku se vyučovalo podle vzdělávacího programu /96-2, Základní škola. V 1., 2., 3. a 4. ročníku se vyučovalo podle ŠVP-L-verze1/27 2. Personální podmínky Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky a vychovatelka školní družiny. Ve škole pracuje metodik prevence a výchovný poradce. Další úkoly z oblasti školního poradenství plní třídní učitelé.v letošním školním roce byla přijata do základní školy jedna učitelka na 1%úvazek na zástup za mateřskou dovolenou a jedna učitelka na 5% úvazek, která dobírá nadúvazkové hodiny třídních učitelek. Přijetím této učitelky se v současné době lépe vyrovnává naše škola s prostředky na platy učitelů, neboť nadúvazkové hodiny jsou pro školu velkou finanční zátěží. Všichni vyučující mají požadované vzdělání pro výkon svého povolání. Část výuky výchovných předmětů v prvním ročníku je zajištěna vychovatelkou školní družiny( 32%).Z hlediska průměrného věku není nutné předpokládat zásadní obměnu pedagogického kolektivu. Pedagogický kolektiv je nakloněn pozitivním změnám, je ochoten se dále vzdělávat a v rámci prevence, případně vzniklých problémů spolupracovat. Je schopný týmové práce a vzájemné vstřícné komunikace, aktivně přistupuje k mimovyučovacím a mimoškolním činnostem. Ve škole pracuje jedna školnice- uklízečka. Na škole vyučujeme anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku. Anglický jazyk vyučovala jedna učitelka. V mateřské škole zajišťují vzdělávání předškolních dětí 4 středoškolsky vzdělané učitelky. V letošním školním roce byla provedena změna v pedagogickém kolektivu mateřské školy. Jedna učitelka podala výpověď a v dubnu 211 byla přijata nová učitelka. Jedna učitelka dokončila v červnu 211 vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, obor specializace v pedagogice, učitelství pro mateřské školy a získala titul bakalář. V srpnu 211 byla provedena personální změna ve funkci vedoucí učitelky a změna názvu této funkce. Od funguje na pracovišti MŠ zástupkyně ředitele sloučeného pracoviště pro činnost mateřské školy. V mateřské škole pracuje rovněž jedna školnice- uklizečka. V roce 27 nastoupila do školní jídelny nová kuchařka, stávající kuchařka ukončila studium v oboru stravování. Obě tyto změny znamenaly ve velké míře zlepšení v organizaci stravování. Zlepšila se skladba jídelníčku, průběžné kontroly KHS a ČŠI nezaznamenaly v oblasti stravování žádné závady. Pro děti v mateřské škole, pro žáky v základní škole a pro všechny zaměstnance zajišťují stravování 2 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny na 5% úvazek. Ekonomické zázemí zajišťuje hospodářka školy na 5% úvazek. Škola rovněž spolupracuje v oblasti ekonomické s KVIC v Novém Jičíně.

10 Personální agendu a přijímání nových pracovníků zajišťuje v plném rozsahu ředitelka školy. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka spolu s hlavní účetní školy. Podrobnosti o platových poměrech zaměstnanců stanoví vnitřní směrnice školy. S ohledem na velikost kolektivu se uplatňuje přímé řízení pracovníků. V úředním styku s okolím prezentuje školu především ředitelka nebo jí pověřený pracovník. Ve styku se zákonnými zástupci žáků jednají jménem školy všichni pedagogičtí pracovníci, v případě nutnosti také provozní zaměstnanci. Informace vstupující do školy přichází k ředitelce, která rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace pro všechny pracovníky jsou zveřejňovány podle aktuálnosti na nástěnkách v ředitelně, na provozních poradách celé organizace, na pedagogických radách nebo v rámci denní komunikace. Informace, která opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsána ředitelkou školy V zimním období zajišťují topení v obou budovách subjektu a v budově tělocvičny 2 topiči na pracovní smlouvu. Údržbu zeleně a okolí školy zajišťují sezónní pracovníci, pracovník na dohodu, školnice ZŠ nebo ve spolupráci se školou zákonní zástupci žáků. Důležitou úlohu má také spolupráce s PPP v Novém Jičíně, kde jsou pravidelně na žádosti zákonných zástupců posíláni žáci na pedagogicko-psychologická vyšetření. Věkové složení zaměstnanců do 35 let 35-5 let nad 5 let Materiální a technické podmínky Areál školy tvoří školní budova, tělocvična, hřiště a školní zahrada. Dvoupodlažní budova školy je umístěna v centu obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Byla provedena rekonstrukce šaten, sociálního zařízení a výměna oken, údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Budova poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci spontánních pohybových aktivit. Pro vzdělávání jsou využívány prakticky všechny místnosti v budově školy. V přízemí jsou umístěny šatny, sociální zařízení, výdejna stravy a dvě učebny. Jedna učebna v přízemí slouží jako kmenová učebna a druhá v současné době jako školní družina. V poschodí jsou další tři učebny ( tři kmenové třídy, z nichž jedna bude sloužit zároveň jako odborná pracovna), sborovna a další sociální zázemí. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v bezprostřední blízkosti školy. Důvodem k přemístění školní družiny jsou vlhké prostory v suterénu školy. Vyplývá to také z vyhodnocených dotazníků pro rodiče, kde se jeví prostory školní družiny jako nevhodné pro děti z hlediska zdravotního. Všechny třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Ve školním roce 28/29 a 29/21 byly třídy postupně doplněny novými policovými sestavami. Žákovský nábytek pro jednotlivé žáky je průběžně inovován dle finančních možností školy. Ve školním roce 21/211 byla výuka v 1. ročníku umístěna do prostorů školní družiny, v přízemí školy. Učebna v prvním poschodí byla upravena pro potřeby využívání počítačů. Bylo zde provedeno nové zasíťování a zaveden internet. V nadcházejícím školním roce bude sloužit tato učebna jako odborná pro výuku předmětu práce na počítači. Odborná pracovna, vhodně členěna nábytkem na dvě části, slouží jako sklad pomůcek a učebna pro výuku cizího jazyka. V obou těchto učebnách byly instalovány nové interaktivní tabule a projektory. Výuka jazyků a práce na počítači má dostatečnou oporu v materiálním vybavení.

11 Žáci mají vhodné učebnice a pracovní sešity, dispozici jsou různé výukové materiály, názorné pomůcky a didaktická a výpočetní technika. ( 7 žákovských stanic a 1 učitelská stanice). Z technických prostředků jsou k dispozici jeden televizor a jeden DVD přehrávač. Vybavení počítači je v současné době nedostačující. Počítače jsou technicky zastaralé. Neustále dochází k poruchám a výpadkům. Rovněž počítač v ředitelně školy je technicky zastaralý. V době hlavních prázdnin byly provedeny úpravy počítačových stanic a oprava počítače v ředitelně školy. Materiální vybavení je průběžně využíváno, neboť je účelně umístěno v učebnách. To umožňuje pedagogům volit pomůcky podle okamžitých potřeb, žáci jsou vedeni s nimi pracovat a zvyšuje se tak efektivita hodin a podílů žáků na učení. Výzdobu tříd a chodeb doplňují výtvarné práce žáků, které jsou pravidelně obměňovány. Estetiku prostředí dotváří květiny na oknech v jednotlivých třídách. Nevyhovující byl stav některých učebnic pro výuku podle vlastního ŠVP. Učebnice a pracovní sešity byly zatím k dispozici pouze v prvním ročníku a jen částečně ve druhém a třetím ročníku. Zabezpečení kvalitních učebnic, které budou v plné míře v souladu s ŠVP naší školy je závislé na finančních prostředcích školy.učitelé využívají převážně stávající učebnice. Koncem letošního školního roku byly zakoupeny nové učebnice pro druhý a třetí ročník pro všechny předměty. Učebnice pro čtvrtý a pátý ročník se zakoupily jen částečně. Pedagogové mají vhodně zařízena pracovní místa v místnosti, kterou využívá i ředitelka školy. Přesto toto řešení není optimální pro práci ředitelky. Ve školním roce 29/21 započaly práce na rekonstrukci místnosti, která bude sloužit jako sborovna pro pedagogické pracovníky. Byl vyroben nový nábytek a zakoupeny stoly a židle. V letošním školním roce byla místnost dokončena a od školního roku 211/212 bude tato místnost sloužit jako sborovna pro ostatní pedagogické pracovnice. Vybavení školy je v souladu s jejími potřebami, podporuje efektivitu vzdělávání, tvořivost a přístup k informacím. 4. Hygienické a bezpečnostní podmínky Prostředí učeben a ostatních prostorů školy je zdravé a odpovídá platným hygienickým normám. Ve všech místnostech byla provedena rekonstrukce osvětlení.ve školním roce 27/28 byla dokončena výměna stávajících oken za okna plastová v celé budově školy. Větrání se provádí okny. Při vyšší venkovní teplotě je však málo účinné ve třídách situovaných na východ. Vytápění školy není plně vyhovující. Je zajišťováno plynovou kotelnou, umístěnou v suterénu budovy školy. Rozvody ústředního topení jsou však staré, nevyhovující. Rekonstruováno bylo také sociální zařízení. V každém podlaží jsou umístěna WC pro chlapce a dívky. V přízemí byl instalován sprchový kout. Režim vyučování respektuje hygienu učení a věk žáků, zejména střídáním pracovních a odpočinkových činností. Relaxaci žáků o přestávkách umožňuje školní zahrada a odpočinkové prostory ve třídách. Pitný režim využívá vlastní zdroje žáků, je zajištěn odběr dotovaného školního mléka a ovoce. Ochrana žáků před úrazy je součástí vnitřních předpisů a zajištěna pedagogickým dohledem. Odpočinkové a relaxační aktivity nabízí školní družina, za příznivých povětrnostních podmínek pak venkovní areál školy a okolní příroda. 5. Efektivita využívání finančních zdrojů

12 Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority, je stanoven plán rozpočtu na provoz, energii a údržbu. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda). Škola nemá žádné vedlejší příjmy. Každoročně se nám daří získat menší finanční prostředky a dary od sponzorů. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové základní školy vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF. 6. Demografické podmínky Demografický vývoj vedl k poklesu počtu žáků. Škola se úspěšně vyrovnává s celkovým poklesem žáků. V současné době se počet žáků pohybuje kolem 6 výhradně místních. Situace je v poslední době stabilní a vyrovnaná. Zápis do mateřské školy vypovídá o tom, že se počty dětí zvyšují a zájem rodičů o umístění do mateřské školy stoupá. K letošnímu zápisu do mateřské školy se dostavilo celkem 26 dětí. Umístěno bylo 16 dětí. Počet dětí přicházejících z naší mateřské školy je stále větší, tím pádem se zvyšuje počet žáků v první třídě. I přesto máme spojeny střídavě dva ročníky do jedné třídy. Výuku v samostatných třídách zajišťujeme vždy v prvním, čtvrtém a pátém ročníku. 7. Legislativa Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu. Začalo se postupně od 1.ročníku vyučovat podle nově zpracovaného ŠVP naší školy, činnost školy výrazně ovlivňovalo také plnění cílů zpracovaného projektu Zdravá škola, který byl v roce 29 evaluován. Větší pozornost věnovala škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č.11/2 Sb. Vyžádala si od rodičů souhlas se zpracováním osobních údajů žáků, vypracovala vlastní směrnici týkající se osobních údajů zaměstnanců školy a žáků a směrnici o předávání informací a ochraně dat. Nový zákoník práce přinesl některé podstatné změny v pracovně právních vztazích, které jako zaměstnavateli zkomplikovaly práci, zejména v oblasti zvýšených platových tarifů. V dubnu 21 se konalo v obci referendum za osamostatnění obce a odtržení od města Nový Jičín. V současné době je obec již samostatná od Škola, jako příspěvková organizace přecházela postupně pod nového zřizovatele, obec Libhošť od Škola byla zapsána pod novým názvem do rejstříku škol, novým zřizovatelem, obcí Libhošť, byla schválena nová Zřizovací listina, zvolena Školská rada z řad zákonných zástupců, pedagogů a zastupitelstva obce Libhošť, Zřizovací listina školské rady a jednací řád školské rady. 8. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních dvou let. Došlo ke změněně zřizovatele, změně názvu školy, prostřídání pedagogických pracovníků. Po celo tuto dobu naše škola usilovala o tyto aktivity:

13 Úzká spolupráce se zřizovatelem Udržení počtu žáků přicházejících do 1.ročníku ZŠ. Vzrůstá konkurence škol a je nutnost si získat všechny žáky v obci Postupně měnit přístup rodičů ke škole, kteří si kladou stále větší požadavky na práci školy Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek Z hlediska kontrol ČŠI patříme mezi skupinu základních škol, která je hodnocena dlouhodobě kladně. Vyplývá to z kontrolních závěrů inspekce v roce 27 a 21, kdy byl hodnocen ŠVP naší školy a inspekce zaměřená na zdraví žáků. Snažíme se orientovat na přání a potřeby rodičů a jejich žáků. Výrazně se realizujeme v projektu Zdravá škola. Pořádáme dny zdraví ve spolupráci s rodiči, krátkodobé projekty se zaměřením na zdraví. Postupujeme podle cílů obsažených v samotném projektu. Cíle z tohoto projektu jsou taktéž zahrnuty do ŠVP naší školy. Absolventi, žáci odcházející z 5.ročníku, jsou na osmiletých gymnáziích i na 2.stupni ZŠ podle informací z jednotlivých škol úspěšní, nemají problémy s adaptací na výuku a vědomosti získané v naší základní škole jim umožňují úspěšně zvládnout učivo. Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Ke dni otevřených dveří jsme přidali další akce s rodiči, a to vánoční a velikonoční jarmark, dílny zaměřené na zdobení velikonočních vajíček a dopravní soutěž mezi žáky naší školy ve spolupráci s rodiči. Mezi další akce, které pořádáme společně s mateřskou školou pro děti a rodiče patří např.podzimní drakiáda, táborák na konci školního roku, různé sportovní soutěže. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Změna ale nebyla jednoduchá, bylo nutné překonat některé bariéry jak za strany rodičů, tak i pedagogů. Rodiče se snaží rovněž škole pomáhat fyzicky. Přes počáteční problémy, kdy přišlo na brigádu do školy pouze 5 rodičů můžeme dnes zaznamenat nárůst účasti na pořádaných brigádách. Rovněž účast na třídních schůzkách, především na společných, je téměř 8%. Postupně jsme zavedli pravidelné měsíční příspěvky do obecního zpravodaje a v roce 29 také do nově vzniklých webových stránek. Na webové stránky je aktuálně doplňována fotogalerie z akcí školy. Důraz klademe na grafické a estetické zpracování všech propagačních materiálů, které odcházejí ze školy. Rodiče jsou průběžně informováni o všech akcích školy jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách a na nástěnkách v přízemí školy. Osvědčila se nám komunikace mezi školou a rodiči také pomocí písemných letáčků, které dostane před akcí pořádanou školou každý žák.. 9. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ, ŠD a MŠ Dne proběhl zápis žáků do 1. třídy.

14 K zápisu se dostavilo 16 dětí. Jeden chlapec má na žádost zákonných zástupců a návrh PPP a logopeda v Novém Jičíně odklad školní docházky. Jeden chlapec ještě nedosáhl k 1.září 211 šesti let. Po vyšetření v PPP v Novém Jičíně nebyl doporučen k docházce do základní školy. Jedna dívka se odstěhovala, jeden chlapec se přistěhoval. 1.září nastoupilo do základní školy 14 žáků. Zápis dětí do oddělení ŠD je prováděn až při nástupu žáků do prvních tříd následující školní rok. V letošním školním roce měla ŠD dopolední i odpolední provoz a kapacita ŠD byla vyčerpána. (25 žáků). V měsíci dubnu proběhl zápis dětí do mateřské školy. Celkem bylo podáno 26 žádostí. Kladných rozhodnutí o přijetí podle daných kritérií bylo 16. Deseti žádostem nebylo vyhověno. Kapacita mateřské školy bude od školního roku 211/212 zcela naplněna. 1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků. Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem Jeden žák z 1. ročníku byl na žádost zákonných zástupců ze dne převeden z klasifikace na slovní hodnocení. Žádost schválila školská rada dne Docházka žáků Počet Prospěli Neprospěli Počet žáků Omluvené Neomluvené Průměr

15 žáků celkem celkem celkem s 2.stupněm hodiny chování celkem hodiny celkem omluvených hodin , Inspekce a kontroly na škole ve školním roce 21/211: Česká školní inspekce Zaměření: Srovnávací analýza s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a hodnocení školního vzdělávacího programu Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 435. MSK, Krajský úřad Zaměření: Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 21, 211 a jejich čerpání v souladu se zákonem. MÚ Nový Jičín, odbor kontrolní Zaměření: Zákonnost a účelovost hospodaření s finančními prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole za období roku Soutěže, projekty a akce školy Matematický KLOKAN kategorie Klokánek ( 4. a 5. třída) Matematický KLOKAN kategorie Cvrček ( 2. a 3. třída) ( 23 žáků) ( 22 žáků ) V rámci dopravní výchovy jsme navštívili dvakrát dopravní hřiště v Novém Jičíně s žáky IV. třídy. Žáci IV. a V.třídy navštívili dopravní hřiště v Příboře. Uspořádali jsme soutěž z oblasti dopravní výchovy pro žáky naší školy. Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byla teoretická. Žáci si zde ověřili své znalosti z oblasti bezpečnosti a dopravy. Druhá část byla praktická. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole. Během měsíců duben červen se žáci zúčastnili povinného i nepovinného plaveckého výcviku. Žáci se zúčastnili několika soutěží: 1.sportovní

16 soutěž v kopané McDonaldsCup, a to na místní úrovni v Libhošti a mezi okolními školami v Bartošovicích soutěž ve florbalu mezi malotřídkami v Bernarticích n/o 2. pěvecké soutěž ve zpěvu pod názvem Lubinský zpěváček, kde jsme získali několik umístění a diplomů v dané kategorii zpěvu a ve hře na malou zobcovou flétnu třídní kola a školní kolo ve zpěvu v rámci naší školy 3. recitační v rámci jednotlivých tříd učitelky uspořádaly soutěž v recitaci a nejlepší vybraní recitátoři z jednotlivých tříd se zúčastnili školního kola 4. výtvarné Zdravá strava očima dětí Požární ochrana očima dětí naši školu reprezentovala v okresním kole žákyně Andrea Blažková, která získala 3. místo Výroba 3 kusů vánočních betlémů, které byly instalovány na výstavě betlémů na Moravskoslezském hradě pod vedením p.uč. Mgr. L. Königové Projekty krátkodobé -projektový Týden zdraví -projektový týden Vánoce jsou tady -projekt Vlastivědná vycházka v Libhošti -projekt Mimořádné situace ve škole V letošním roce žáci 5. ročníku navštívili také základní školu Komenského 66 v Novém Jičíně. Byli seznámeni s budovou a systémem výuky. Žáci se účastnili přímo výuky v některých hodinách. Přestup na 2.stupeň necháváme na rozhodnutí zákonných zástupců. Také učitelé ZŠ Tyršova v Novém Jičíně uspořádali pro žáky naší školy prezentaci o výuce na své kmenové škole. V letošním školním roce přestoupilo z celkového počtu 15 žáků třináct na ZŠ Tyršova v Novém Jičíně, 1 žák na osmileté gymnázium v Příboře a 1 žák na ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Na škole pracovaly tyto kroužky: Lego, Aerobic, keramický kroužek a kroužek míčových her. Předmět náboženství je v naší obci organizován mimo školu v budově fary. Ve škole pracoval také kroužek zaměřený na přírodovědu pod vedením pana R.Vagaie. Žáci a učitelé se zúčastnili mnoha kulturně společenských akcí, které buď pořádáme sami nebo v rámci spolupráce s MŠ a se složkami v obci - oslavy 5.5. a kulturní program - účast na hudebních koncertech podle nabídky (skupina Marbo, etnická hudba) - dětský maškarní ples s MŠ

17 vítání občánků kulturní program, celkem 2x za rok vánoční jarmark s výstavou prací žáků návštěva Muzea v Novém Jičíně vánoční zvyky vánoční pásmo Nad betlémskou krajinou (Diakonie Příbor) beseda s pracovníkem záchranné stanice v Bartošovicích humanitární sbírky ve škole návštěvy v MŠ a budoucích prvňáčků ve škole recitační soutěž pěvecká soutěž Lubinský zpěváček výtvarná soutěž Zdravá strava očima dětí (Europe Direct) výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí návštěva místní knihovny den Země úklidová akce v obci preventivní program péče o psa a jeho výcvik sběr papíru sběr kaštanů a žaludů sběr plastových víček dopravní soutěž v Libhošti dopravní soutěž v Novém Jičíně vycházka s myslivci branný závod uspořádaný hasiči dětský den společně s MŠ den otevřených dveří spojený s výstavkou prací žáků den obce pohádkový les, soutěže pro děti a žáky kreslení na asfalt Borovecká naučná stezka - s rodiči recitační pásma pro důchodce Vítání jara ve spolupráci s MŠ V tomto školním roce jsme uspořádali zotavovací pobyt pro žáky na Bílé, kterého se zúčastnilo celkem 47 žáků Pobyt byl zaměřen především na přírodovědné a sportovní aktivity žáků a vycházel z oblastí plnění školního vzdělávacího programu školy. Dále jsme uspořádali několik jednodenních naučných vycházek a výletů do okolí obce Libhošť a Nového Jičína. 13. Prevence sociálně patologických jevů V souladu se strategií sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT je na naší škole realizován Minimální preventivní program. Jedná se o celoroční program zaměřený na

18 osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně-komunikativních dovednostech dětí a žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich zákonné zástupce a pro všechny pracovníky školy. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám výchovných metod. Pojem sociálně patologické jevy zahrnuje poměrně široké spektrum nežádoucích jevů pro společnost. V našem programu se jedná se zejména o problematiku rizik zneužívání návykových látek, problematiku šikany a násilí, vandalismus mezi žáky. Minimální preventivní program na naší škole je realizován v rámci plnění ŠVP v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Prolíná se i předměty jako je český jazyk, matematika a jednotlivé výchovy. V rámci vyučování pořádá naše škola besedy mezi jednotlivými ročníky o zásadách zdravého životního stylu a krátkodobé projekty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Plníme tak cíle projektu Zdravá škola. V případě výskytu nebo podezření na šikanu nebo vandalismus u žáků se mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci obrátit na školního metodika prevence, který poskytne bližší informace nebo adresy důležitých institucí zabývajících se prevencí. Menší přestupky žáků jsou řešeny přímo ve škole s třídními učitelkami, metodikem prevence a zákonnými zástupci žáků, popřípadě ve spolupráci s PPP v Novém Jičíně nebo PČR. O každém přestupku je veden písemný záznam. Během roku provádíme dotazníková šetření. Mimo metodika prevence mají prevenci na starost učitelky jednotlivých tříd, které ji zařadí každoročně do učebního plánu. Úkoly vyplývající z preventivního programu jsou zařazeny do všech předmětů na 1.stupni. Nejdůležitější oblasti plnění: Člověk a zdraví, lidské tělo, účast v celoplošném preventivním výukovém programu Zdravé zuby, vzájemná komunikace dětí při besedách, osobní nebezpečí, vztahy mezi dětmi, využití volného času, úloha rodiny, účast na přednáškách týkající se dopravní tématiky, soutěž v dopravní výchově, volnočasové aktivity žáků. 14. DVPP Podle potřeb a možností školy absolvují učitelé krátkodobé nebo dlouhodobé vzdělávací kurzy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá systematicky podle plánu DVPP, je promyšlené a orientované na podporu záměrů školy. Všichni učitelé absolvovali modul Z v projektu P1 SIPVZ, většina absolvovala v tomto projektu nástavbový modul P. Učitelky jsou proškolovány v problematice prohlubování znalostí z oblasti zdraví, první pomoci. V roce 29 získala učitelka základní školy osvědčení zdravotníka školy a v roce 21 získala totéž osvědčení učitelka mateřské školy. I nadále se budou tato osvědčení obnovovat každé tři roky. Učitelka, která vykonávala funkci metodika prevence a výchovného poradce odešla v únoru 21 na nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou. Pro školní rok 21/211 byla přijata nová učitelka. Ve školním roce 21/211 učitelky využívaly plně nabídek bezplatného vzdělávání v rámci Operativních programů Moravskoslezského kraje týkajících se prevence, jazykového vzdělávání, přírodních věd a zájmového vzdělávání žáků. Ve školním roce 29/21 byl evaluován projekt Zdravá škola. Škola byla znovu zařazena do sítě zdravých škol. Problematika zdraví je součástí očekávaných výstupů učiva a je bohatě zastoupena ve všech průřezových tématech ŠVP naší školy, který tak dává možnost přiblížit se

19 více ověřenému modelu zdravého učení a zdravého života ve škole. Svědčí o tom i závěry z kontroly ČŠI v březnu 21 na téma BOZP a zdraví na škole. Školní vzdělávací program je průběžně doplňován. V lednu 21 provedla Česká školní inspekce v rámci své inspekční činnosti srovnávací analýzu ŠVP naší základní školy s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V červnu 21 byl ŠVP naší školy vyhodnocen kladně, v souladu s RVP ZV. V červnu 211 provedla Česká školní inspekce v rámci své inspekční činnosti analýzu a hodnocení ŠVP mateřské školy. Ve využití finančních prostředků se projevuje nesoulad mezi školním rokem a kalendářním rokem. Směrodatným údajem je využití poskytnutých finančních prostředků za kalendářní rok. Částka je závislá na množství přidělených finančních prostředků na přímé vzdělávací výdaje přidělené KÚ. Přidělené finanční prostředky na DVPP jsou efektivně a maximálně využity. Mimoto se pedagogické pracovnice základní školy zúčastňovaly v tomto školním roce bezplatných vzdělávacích akcí a seminářů pořádaných v rámci operativních programů v Ostravě a v Novém Jičíně. Hanzelková Růžena Hanzelková Růžena Žabková Radka Žabková Radka Žabková Radka Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti v praxi Jóga v příbězích Metodická poradna Metodická poradna Metodická poradna Michálková Dagmar Michálková Dagmar Michálková Dagmar Michálková Dagmar Hanzelková Monika Hanzelková Monika Hanzelková Monika Jeníková Pavla Aktuálně o ICT ve škole Metodická poradna Krajská roadshow Microsoft a BOXED Metodická poradna Krajská roadshow Microsoft a BOXED Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti Dialog bez bariér jazykový kurz celoroční Jeníková Pavla Vítová Šárka Königová Lenka Úvod do problematiky tvorby DUM Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti Anglická gramatika hrou Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na zapojení školy do projektu pod názvem Modernizace digitálního vzdělávání financovaným z Operačního

20 programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Škola začala projekt realizovat dne Během realizace projektu se vyskytly problémy související s předčasným ukončením projektu na základě přechodu školy pod nového zřizovatele. V současné době není tato problematika vyřešená a projekt je i nadále realizován. Škola se zapojila ve školním roce 29/21 do projektu Ovoce do škol. Škola je každoročně zapojena do projektu Dotované školní mléko 16. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery Škola průběžně spolupracuje s ostatními školami zřízenými Městem Nový Jičín. Každoročně probíhá návštěva našich žáků pátého ročníku v Základní škole Komenského 66 v Novém Jičíně a letos poprvé navštívili učitelé ZŠ Tyršova naší základní školu. Škola je pravidelně informována o akcích pořádaných zřizovatelem, kinem a divadlem v Novém Jičíně. Dle možností se těchto akcí pravidelně zúčastňuje. V samotné obci probíhá spolupráce s mateřskou školou, Osvětovou besedou, Osadním výborem, Hasiči, FC Libhošť a Mysliveckým sdružením podle ročního plánu školy. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 21 Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority, je stanoven plán rozpočtu na provoz, energii a údržbu. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda). Škola nemá žádné vedlejší příjmy. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF. Hospodaření v naší organizaci vykazovalo v roce 21 úsporu ve výši ,49 Kč. Závazné ukazatele na rok 21 a hospodářský výsledek organizace jsou přiloženy v tabulce. Všechny náklady a výnosy naší organizace jsou podrobně rozepsány v rozborech hospodaření základní školy za rok 21 a v pololetních rozborech za rok 211. ZÁVĚR Akce pořádané KVIC jsou mezi pedagogickými pracovnicemi velmi oblíbené a hojně navštěvované. Jsou přínosem pro naši další práci. V letošním školním roce se všechny pedagogické pracovnice základní školy účastnily především seminářů a přednášek financovaných z EU a tak přispěly k vyrovnanějšímu státnímu rozpočtu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 90, NOVÝ JIČÍN 6, 742 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2007 / 2008 ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více