VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 21 / 211 ZŘIZOVATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY: IZO : IČ: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY: Ředitelka školy: Mgr.Dagmar Michálková ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY : IZO : IČ:

2 NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONTAKT: - tel.: ZŠ: MŠ: ŠJ: ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ - založena dne ve školním roce 28/29 skončilo první volební období školské rady a dne proběhly řádné volby z řad zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zřizovatele. - členové: Předseda: Zást.ped.prac školy: Zást.zřizovatele: Zást.zřizovatele: Zást.žáků: Zást.žáků: Mgr.Pavla Jeníková Danuše Kletenská Ing.Michaela Bluchová Ing. Gabriela Žitníková Magda Soukalová Martina Kletenská ÚDAJE O ŠKOLE Budova školy je umístěna v centru obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Od jsme příspěvkovou organizací. Škola je přístupná jak pro žáky docházející pěšky, tak i pro osobní automobily. Dopravní obsluze je rovněž přístupnost zajištěna. I když je kolem budovy školy průjezd zakázán, můžeme zaznamenat hlavně v jarních a letních měsících velký provoz. Zpomalení provozu aut je částečně docíleno namontováním zpomalovacích ploch tzv.retardérů, které byly v roce 28 namontovány v obci po dohodě s Osadním výborem v obci. Škola má k dispozici tělocvičnu v nedaleké samostatné budově, která během posledních dvou let prošla opravou střešního pláště, novými stropy uvnitř budovy, opravou stávajícího obložení stěn a v neposlední řadě také rekonstrukcí sociálního zařízení, šaten a chodby. Školní zahrada a školní hřiště skýtají velké možnosti pro výchovně vzdělávací práci. Širší veřejností zahrada, školní tělocvična ani hřiště využíváno není. Základní škola získala právní subjektivitu 1.ledna 23 a nyní má tyto součásti: školní družinu, na odloučeném pracovišti Libhošť 435 mateřskou školu a školní jídelnu. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Nový Jičín, se sídlem na adrese Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín. V roce 29 se změnil název školy. K bývalému názvu je připojen název příspěvková organizace a od 1.října 29 byla vyhotovena nová zřizovací listina. Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročníku a ve školním roce 21/211 realizovala vzdělávací program Základní škola v 5. ročníku. Během čtyř let došlo k mírnému poklesu počtu žáků. V letošním školním roce pokračovala výuka podle ŠVP v ročníku. Škola má kapacitu 15 žáků, ve školním roce 21/211 organizovala výuku 62 žáků ve čtyřech třídách, sloučený byl 2. a 3. ročník a samostatné byly 1.,4. a 5. ročník. Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky většinou v základních školách v Novém Jičíně nebo Příboře

3 podle výběru zákonných zástupců. V letošním školním roce odešlo většina našich žáků do Základní školy Tyršova ulice v Novém Jičíně. Budova školy poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci pohybových aktivit. V přízemí jednopatrové budovy školy má místnost, šatnu a hygienické zařízení školní družina. Školní družina s kapacitou 25 žáků má jedno oddělení s plným počtem dětí zapsaných k pravidelné docházce. Školní družina má od letošního školního roku ranní i odpolední provoz. V odpoledních hodinách probíhá v rámci školní družiny také kroužek keramiky a lega. Dále jsou pro žáky organizovány v odpoledních hodinách kroužek aerobiku a míčových her. V kroužku keramiky je využívána vlastní keramická pec. Čtyři kmenové učebny v budově školy doplňuje odborná pracovna, vhodným policovým nábytkem rozdělená na dvě části. Žáci využívají tuto učebnu pro výuku práce s PC, anglického jazyka a také hudebních, výtvarných a pracovních činností. Během školního roku se škola zapojuje do aktivit navazujících na projekt Škola podporující zdraví. Škola je zapojena do sítě zdravých škol. Mateřskou školu tvoří dvě věkově rozlišené třídy s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 5 dětí. Ve školním roce 21/211 byla kapacita mateřské školy vyčerpána. Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 211/212 proběhl v měsíci dubnu. Od nového školního roku bude kapacita mateřské školy opět plně vytížena. V roce 211 došlo v základní škole k výrazným změnám. Do byla škola příspěvkovou organizací Města Nový Jičín, které bylo jejím zřizovatelem. V rámci legislativních změn, které vznikly na základě osamostatnění obce Libhošť, byla škola zapsána do školského rejstříku pod novým názvem, změnilo se IČ školy a od škola spadá jako příspěvková organizace pod nového zřizovatele, obec Libhošť. Hlavním účelem zřízení školy jako příspěvkové organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úrovni: a) poskytování základního vzdělávání dle ust. 44 a násl.zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) poskytování zájmového vzdělávání dle ust. 111 zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, c) poskytování předškolního vzdělávání dle ust. 33 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, d) výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování, zejména pak ve školských zařízeních dle ust. 117 odst. 1 písm.a) a ust. 12 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, e) činnost zařízení školního stravování dle ust. 119 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, f) závodní stravování zaměstnanců škol. Aby byl zabezpečen plynulý převod všech těchto úkolů a činností organizace na nového zřizovatele Obec Libhošť, zabezpečeno průběžné vzdělávání podle školního vzdělávacího programu školy a nebyla tak narušena výuka a činnosti školy, byla schválena a podepsána Dohoda společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných Základní školou a Mateřskou školou Nový Jičín, Libhošť 9, příspěvkovou organizací města Nový Jičín, ve které se mimo jiné obě strany dohodly, že:

4 Obec Libhošť prohlašuje, že učiní nezbytné kroky k tomu, aby příspěvková organizace obce začala od vykonávat převáděnou činnost a v této činnosti bude navazovat na činnost příspěvkové organizace města. b) Město Nový Jičín a obec Libhošť shodně prohlašují, že převod všech, již zmíněných činností dohody z příspěvkové organizace města na příspěvkovou organizaci obce bude realizován způsobem, který zajistí naplnění ust. 338 zákona č. 262/26 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a práva a povinnosti z pracovně právních vztahů zaměstnanců příspěvkové organizace města vykonávajících převáděnou činnost přejdou na příspěvkovou organizaci obce, jako přejímajícího zaměstnavatele, s účinností od a) Tudíž i nadále zůstávají všichni zaměstnanci na svých pracovních pozicích. 1. Jednotlivé součásti základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA

5 Budova školy je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou průběžně prováděny. Ve spolupráci se zřizovatelem bylo dosaženo výrazných pozitivních změn, které tak podporují efektivitu vzdělávání a dobré technické zázemí školy. V letošním školním roce byly učebny, ve kterých ještě stál starý a nevyhovující nábytek, vybaveny novým policovým nábytkem. V budově tělocvičny byly dokončeny bezpečnostní mříže na okna a kovové regály na nářadí a náčiní, také jištěny mřížemi. V době hlavních prázdnin bylo provedena nová organizace jednotlivých tříd a do tříd bylo zakoupeno několik kusů nového nábytku pro žáky. Jednalo se o lavice a židle. Velká údržba na budově základní školy nebyla v tomto školním roce prováděna. Každoročně jsou nakupovány nové pomůcky pro výuku žáků: nové počítačové programy do angličtiny, výukové nástěnné tabule pro třetí třídu a metodická pomůcka do prvouky v podobě obrazového materiálu k jednotlivým oblastem tohoto předmětu. V budově mateřské školy se nachází školní jídelna. Jídlo je zde dováženo ze školní kuchyně v budově mateřské školy. Ve školní jídelně pracují tři provozní zaměstnanci. Součástí ZŠ jsou: Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO: IZO: IZO: Od je součástí : Školní výdejna - výdejna IZO: Základní škole se od změnil stávající identifikátor, a to z důvodu osamostatnění obce Libhošť a přechodu k novému zřizovateli. Od se změnil také název školy. Škola je pod novým názvem se všemi součástmi zapsána od v rejstříku škol.

6 S účinností od se změnil název zařízení na: Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 9, příspěvková organizace Identifikátor školy: IČ: MATEŘSKÁ ŠKOLA Celkový počet dětí 5 počet oddělení 2 Pro školní rok 21/211 bylo do mateřské školy přijato celkem 5 dětí, všechny s celodenní docházkou. Mateřská škola má dvě oddělení pod názvem Krteček a Sluníčko. Pracuje podle ŠVP vypracovaného učitelkami mateřské školy se zaměřením na enviromentální výchovu.

7 Během školního roku probíhal v mateřské škole kroužek angličtiny pro děti a kroužek zpívání.ve školním roce 21/211 byla mateřská škola dovybavena židličkami a stoly. V průběhu roku byly zakoupeny do mateřské školy hračky a metodické pomůcky pro děti, nové lůžkoviny do obou oddělení. V mateřské škole bylo obměněno rozestavění nábytku, koutků a stolů s roztříděním hraček a pomůcek do přehledných a dětem přístupných prostorů. Rozdělení dětí do smíšených tříd se osvědčilo. Starší děti pomáhají mladším při činnostech a naopak mladší děti se učí od starších ohleduplnosti a vzájemné pomoci. Do MŠ zavítalo 3x divadlo. Jedenkrát ročně pořádá mateřská škola již tradičně akci pod názvem Noc v MŠ, které se účastní především předškolní děti. Během školního roku děti navštívily podle zájmu několikrát solnou jeskyni a některé děti se zapojily do nácviku bruslení. Úspěšně probíhá i nadále spolupráce s učitelkou v I. třídě a vzájemné hospitace. V rámci spolupráce se základní školou se děti z mateřské školy zúčastnily mnoha akcí společně s žáky základní školy. Proběhl společný Den dětí, Vítání jara, účast na hudebním koncertu skupiny Marbo, vycházky do přírody s myslivci, zakončení školního roku s opékáním párků, divadlo a plavecký výcvik. Učitelky mateřské školy připravily pro děti několik výletů do přírody, zaměřené především na plnění oblastí ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. Spolupráce s mateřskou školou Úspěšnému zaškolení dětí předchází dlouhodobá spolupráce s mateřskou školou v obci. Vzájemná spolupráce probíhá především formou návštěvy dětí z předškolního oddělení MŠ ve výuce 1.třídy, společnou schůzkou učitelky 1.třídy s rodiči dětí z mateřské školy a konzultacemi mezi učitelkami ZŠ a MŠ týkajících se řešení otázek spojených s odkladem školní docházky. V průběhu prosince navštívili předškoláci vyučování v 1.třídě, kde jim starší kamarádi předvedli, jak ve škole pracují, co všechno se již naučili. Společně si zazpívali, počítali, kreslili a na závěr děti z mateřské školy rozdaly vlastnoručně připravené dárky prvňáčkům. Děti z MŠ si také prohlédly tělocvičnu a prostory školy. V červnu, proběhla schůzka rodičů dětí mateřské školy v základní škole, kde učitelka I.třídy předala rodičům informace o školní zralosti dětí, možných důsledcích předčasného zaškolení a o nabídce mimoškolních aktivit ve škole a průběhu výuky v I.třídě. ŠKOLNÍ JÍDELNA

8 Počet strávníků: MŠ ZŠ Počet dospělých strávníků: Stravování ve školní jídelně zajišťují celkem dvě kuchařky na celý úvazek a jedna vedoucí školní jídelny na 5% úvazek. Do základní školy se jídlo dováží ze školní kuchyně v mateřské škole. Zde se vydávají obědy pro žáky ve výdejně stravy, která byla nově vymalována, bylo zde zabudováno umyvadlo a zásobník ručníků pro strávníky. Obědy se vydávají denně ve dvou intervalech, a to v 11,4 a ve 12,35 hodin. Najednou se může stravovat 28 žáků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Údaje o žácích: Celkový počet žáků počet tříd počet odd. ŠD

9 žákyně absolvuje od školního roku 28/29 povinnou školní docházku ve Švýcarsku. V letošním školním roce ukončila 3.ročník tamní školy. Vzhledem k tomu, že učivo v cizím jazyce bylo pro žákyni velmi náročné, byla ve druhém ročníku zařazena do speciální třídy, jejímž obsahem bylo rozvolněné učivo.ve spolupráci s rodiči této žákyně je prováděno každoročně v měsíci červenci přezkoušení. O tomto přezkoušení je vyhotoven protokol. Žákyně i nadále zůstává v zahraničí. Během školního roku se přistěhovali dva žáci. Jeden žák do třetí třídy a jedna žákyně do první třídy. Nikdo se neodstěhoval. V 5.ročníku se vyučovalo podle vzdělávacího programu /96-2, Základní škola. V 1., 2., 3. a 4. ročníku se vyučovalo podle ŠVP-L-verze1/27 2. Personální podmínky Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky a vychovatelka školní družiny. Ve škole pracuje metodik prevence a výchovný poradce. Další úkoly z oblasti školního poradenství plní třídní učitelé.v letošním školním roce byla přijata do základní školy jedna učitelka na 1%úvazek na zástup za mateřskou dovolenou a jedna učitelka na 5% úvazek, která dobírá nadúvazkové hodiny třídních učitelek. Přijetím této učitelky se v současné době lépe vyrovnává naše škola s prostředky na platy učitelů, neboť nadúvazkové hodiny jsou pro školu velkou finanční zátěží. Všichni vyučující mají požadované vzdělání pro výkon svého povolání. Část výuky výchovných předmětů v prvním ročníku je zajištěna vychovatelkou školní družiny( 32%).Z hlediska průměrného věku není nutné předpokládat zásadní obměnu pedagogického kolektivu. Pedagogický kolektiv je nakloněn pozitivním změnám, je ochoten se dále vzdělávat a v rámci prevence, případně vzniklých problémů spolupracovat. Je schopný týmové práce a vzájemné vstřícné komunikace, aktivně přistupuje k mimovyučovacím a mimoškolním činnostem. Ve škole pracuje jedna školnice- uklízečka. Na škole vyučujeme anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku. Anglický jazyk vyučovala jedna učitelka. V mateřské škole zajišťují vzdělávání předškolních dětí 4 středoškolsky vzdělané učitelky. V letošním školním roce byla provedena změna v pedagogickém kolektivu mateřské školy. Jedna učitelka podala výpověď a v dubnu 211 byla přijata nová učitelka. Jedna učitelka dokončila v červnu 211 vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, obor specializace v pedagogice, učitelství pro mateřské školy a získala titul bakalář. V srpnu 211 byla provedena personální změna ve funkci vedoucí učitelky a změna názvu této funkce. Od funguje na pracovišti MŠ zástupkyně ředitele sloučeného pracoviště pro činnost mateřské školy. V mateřské škole pracuje rovněž jedna školnice- uklizečka. V roce 27 nastoupila do školní jídelny nová kuchařka, stávající kuchařka ukončila studium v oboru stravování. Obě tyto změny znamenaly ve velké míře zlepšení v organizaci stravování. Zlepšila se skladba jídelníčku, průběžné kontroly KHS a ČŠI nezaznamenaly v oblasti stravování žádné závady. Pro děti v mateřské škole, pro žáky v základní škole a pro všechny zaměstnance zajišťují stravování 2 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny na 5% úvazek. Ekonomické zázemí zajišťuje hospodářka školy na 5% úvazek. Škola rovněž spolupracuje v oblasti ekonomické s KVIC v Novém Jičíně.

10 Personální agendu a přijímání nových pracovníků zajišťuje v plném rozsahu ředitelka školy. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka spolu s hlavní účetní školy. Podrobnosti o platových poměrech zaměstnanců stanoví vnitřní směrnice školy. S ohledem na velikost kolektivu se uplatňuje přímé řízení pracovníků. V úředním styku s okolím prezentuje školu především ředitelka nebo jí pověřený pracovník. Ve styku se zákonnými zástupci žáků jednají jménem školy všichni pedagogičtí pracovníci, v případě nutnosti také provozní zaměstnanci. Informace vstupující do školy přichází k ředitelce, která rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace pro všechny pracovníky jsou zveřejňovány podle aktuálnosti na nástěnkách v ředitelně, na provozních poradách celé organizace, na pedagogických radách nebo v rámci denní komunikace. Informace, která opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsána ředitelkou školy V zimním období zajišťují topení v obou budovách subjektu a v budově tělocvičny 2 topiči na pracovní smlouvu. Údržbu zeleně a okolí školy zajišťují sezónní pracovníci, pracovník na dohodu, školnice ZŠ nebo ve spolupráci se školou zákonní zástupci žáků. Důležitou úlohu má také spolupráce s PPP v Novém Jičíně, kde jsou pravidelně na žádosti zákonných zástupců posíláni žáci na pedagogicko-psychologická vyšetření. Věkové složení zaměstnanců do 35 let 35-5 let nad 5 let Materiální a technické podmínky Areál školy tvoří školní budova, tělocvična, hřiště a školní zahrada. Dvoupodlažní budova školy je umístěna v centu obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Byla provedena rekonstrukce šaten, sociálního zařízení a výměna oken, údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Budova poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci spontánních pohybových aktivit. Pro vzdělávání jsou využívány prakticky všechny místnosti v budově školy. V přízemí jsou umístěny šatny, sociální zařízení, výdejna stravy a dvě učebny. Jedna učebna v přízemí slouží jako kmenová učebna a druhá v současné době jako školní družina. V poschodí jsou další tři učebny ( tři kmenové třídy, z nichž jedna bude sloužit zároveň jako odborná pracovna), sborovna a další sociální zázemí. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v bezprostřední blízkosti školy. Důvodem k přemístění školní družiny jsou vlhké prostory v suterénu školy. Vyplývá to také z vyhodnocených dotazníků pro rodiče, kde se jeví prostory školní družiny jako nevhodné pro děti z hlediska zdravotního. Všechny třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Ve školním roce 28/29 a 29/21 byly třídy postupně doplněny novými policovými sestavami. Žákovský nábytek pro jednotlivé žáky je průběžně inovován dle finančních možností školy. Ve školním roce 21/211 byla výuka v 1. ročníku umístěna do prostorů školní družiny, v přízemí školy. Učebna v prvním poschodí byla upravena pro potřeby využívání počítačů. Bylo zde provedeno nové zasíťování a zaveden internet. V nadcházejícím školním roce bude sloužit tato učebna jako odborná pro výuku předmětu práce na počítači. Odborná pracovna, vhodně členěna nábytkem na dvě části, slouží jako sklad pomůcek a učebna pro výuku cizího jazyka. V obou těchto učebnách byly instalovány nové interaktivní tabule a projektory. Výuka jazyků a práce na počítači má dostatečnou oporu v materiálním vybavení.

11 Žáci mají vhodné učebnice a pracovní sešity, dispozici jsou různé výukové materiály, názorné pomůcky a didaktická a výpočetní technika. ( 7 žákovských stanic a 1 učitelská stanice). Z technických prostředků jsou k dispozici jeden televizor a jeden DVD přehrávač. Vybavení počítači je v současné době nedostačující. Počítače jsou technicky zastaralé. Neustále dochází k poruchám a výpadkům. Rovněž počítač v ředitelně školy je technicky zastaralý. V době hlavních prázdnin byly provedeny úpravy počítačových stanic a oprava počítače v ředitelně školy. Materiální vybavení je průběžně využíváno, neboť je účelně umístěno v učebnách. To umožňuje pedagogům volit pomůcky podle okamžitých potřeb, žáci jsou vedeni s nimi pracovat a zvyšuje se tak efektivita hodin a podílů žáků na učení. Výzdobu tříd a chodeb doplňují výtvarné práce žáků, které jsou pravidelně obměňovány. Estetiku prostředí dotváří květiny na oknech v jednotlivých třídách. Nevyhovující byl stav některých učebnic pro výuku podle vlastního ŠVP. Učebnice a pracovní sešity byly zatím k dispozici pouze v prvním ročníku a jen částečně ve druhém a třetím ročníku. Zabezpečení kvalitních učebnic, které budou v plné míře v souladu s ŠVP naší školy je závislé na finančních prostředcích školy.učitelé využívají převážně stávající učebnice. Koncem letošního školního roku byly zakoupeny nové učebnice pro druhý a třetí ročník pro všechny předměty. Učebnice pro čtvrtý a pátý ročník se zakoupily jen částečně. Pedagogové mají vhodně zařízena pracovní místa v místnosti, kterou využívá i ředitelka školy. Přesto toto řešení není optimální pro práci ředitelky. Ve školním roce 29/21 započaly práce na rekonstrukci místnosti, která bude sloužit jako sborovna pro pedagogické pracovníky. Byl vyroben nový nábytek a zakoupeny stoly a židle. V letošním školním roce byla místnost dokončena a od školního roku 211/212 bude tato místnost sloužit jako sborovna pro ostatní pedagogické pracovnice. Vybavení školy je v souladu s jejími potřebami, podporuje efektivitu vzdělávání, tvořivost a přístup k informacím. 4. Hygienické a bezpečnostní podmínky Prostředí učeben a ostatních prostorů školy je zdravé a odpovídá platným hygienickým normám. Ve všech místnostech byla provedena rekonstrukce osvětlení.ve školním roce 27/28 byla dokončena výměna stávajících oken za okna plastová v celé budově školy. Větrání se provádí okny. Při vyšší venkovní teplotě je však málo účinné ve třídách situovaných na východ. Vytápění školy není plně vyhovující. Je zajišťováno plynovou kotelnou, umístěnou v suterénu budovy školy. Rozvody ústředního topení jsou však staré, nevyhovující. Rekonstruováno bylo také sociální zařízení. V každém podlaží jsou umístěna WC pro chlapce a dívky. V přízemí byl instalován sprchový kout. Režim vyučování respektuje hygienu učení a věk žáků, zejména střídáním pracovních a odpočinkových činností. Relaxaci žáků o přestávkách umožňuje školní zahrada a odpočinkové prostory ve třídách. Pitný režim využívá vlastní zdroje žáků, je zajištěn odběr dotovaného školního mléka a ovoce. Ochrana žáků před úrazy je součástí vnitřních předpisů a zajištěna pedagogickým dohledem. Odpočinkové a relaxační aktivity nabízí školní družina, za příznivých povětrnostních podmínek pak venkovní areál školy a okolní příroda. 5. Efektivita využívání finančních zdrojů

12 Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority, je stanoven plán rozpočtu na provoz, energii a údržbu. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda). Škola nemá žádné vedlejší příjmy. Každoročně se nám daří získat menší finanční prostředky a dary od sponzorů. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové základní školy vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF. 6. Demografické podmínky Demografický vývoj vedl k poklesu počtu žáků. Škola se úspěšně vyrovnává s celkovým poklesem žáků. V současné době se počet žáků pohybuje kolem 6 výhradně místních. Situace je v poslední době stabilní a vyrovnaná. Zápis do mateřské školy vypovídá o tom, že se počty dětí zvyšují a zájem rodičů o umístění do mateřské školy stoupá. K letošnímu zápisu do mateřské školy se dostavilo celkem 26 dětí. Umístěno bylo 16 dětí. Počet dětí přicházejících z naší mateřské školy je stále větší, tím pádem se zvyšuje počet žáků v první třídě. I přesto máme spojeny střídavě dva ročníky do jedné třídy. Výuku v samostatných třídách zajišťujeme vždy v prvním, čtvrtém a pátém ročníku. 7. Legislativa Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu. Začalo se postupně od 1.ročníku vyučovat podle nově zpracovaného ŠVP naší školy, činnost školy výrazně ovlivňovalo také plnění cílů zpracovaného projektu Zdravá škola, který byl v roce 29 evaluován. Větší pozornost věnovala škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č.11/2 Sb. Vyžádala si od rodičů souhlas se zpracováním osobních údajů žáků, vypracovala vlastní směrnici týkající se osobních údajů zaměstnanců školy a žáků a směrnici o předávání informací a ochraně dat. Nový zákoník práce přinesl některé podstatné změny v pracovně právních vztazích, které jako zaměstnavateli zkomplikovaly práci, zejména v oblasti zvýšených platových tarifů. V dubnu 21 se konalo v obci referendum za osamostatnění obce a odtržení od města Nový Jičín. V současné době je obec již samostatná od Škola, jako příspěvková organizace přecházela postupně pod nového zřizovatele, obec Libhošť od Škola byla zapsána pod novým názvem do rejstříku škol, novým zřizovatelem, obcí Libhošť, byla schválena nová Zřizovací listina, zvolena Školská rada z řad zákonných zástupců, pedagogů a zastupitelstva obce Libhošť, Zřizovací listina školské rady a jednací řád školské rady. 8. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních dvou let. Došlo ke změněně zřizovatele, změně názvu školy, prostřídání pedagogických pracovníků. Po celo tuto dobu naše škola usilovala o tyto aktivity:

13 Úzká spolupráce se zřizovatelem Udržení počtu žáků přicházejících do 1.ročníku ZŠ. Vzrůstá konkurence škol a je nutnost si získat všechny žáky v obci Postupně měnit přístup rodičů ke škole, kteří si kladou stále větší požadavky na práci školy Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek Z hlediska kontrol ČŠI patříme mezi skupinu základních škol, která je hodnocena dlouhodobě kladně. Vyplývá to z kontrolních závěrů inspekce v roce 27 a 21, kdy byl hodnocen ŠVP naší školy a inspekce zaměřená na zdraví žáků. Snažíme se orientovat na přání a potřeby rodičů a jejich žáků. Výrazně se realizujeme v projektu Zdravá škola. Pořádáme dny zdraví ve spolupráci s rodiči, krátkodobé projekty se zaměřením na zdraví. Postupujeme podle cílů obsažených v samotném projektu. Cíle z tohoto projektu jsou taktéž zahrnuty do ŠVP naší školy. Absolventi, žáci odcházející z 5.ročníku, jsou na osmiletých gymnáziích i na 2.stupni ZŠ podle informací z jednotlivých škol úspěšní, nemají problémy s adaptací na výuku a vědomosti získané v naší základní škole jim umožňují úspěšně zvládnout učivo. Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Ke dni otevřených dveří jsme přidali další akce s rodiči, a to vánoční a velikonoční jarmark, dílny zaměřené na zdobení velikonočních vajíček a dopravní soutěž mezi žáky naší školy ve spolupráci s rodiči. Mezi další akce, které pořádáme společně s mateřskou školou pro děti a rodiče patří např.podzimní drakiáda, táborák na konci školního roku, různé sportovní soutěže. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Změna ale nebyla jednoduchá, bylo nutné překonat některé bariéry jak za strany rodičů, tak i pedagogů. Rodiče se snaží rovněž škole pomáhat fyzicky. Přes počáteční problémy, kdy přišlo na brigádu do školy pouze 5 rodičů můžeme dnes zaznamenat nárůst účasti na pořádaných brigádách. Rovněž účast na třídních schůzkách, především na společných, je téměř 8%. Postupně jsme zavedli pravidelné měsíční příspěvky do obecního zpravodaje a v roce 29 také do nově vzniklých webových stránek. Na webové stránky je aktuálně doplňována fotogalerie z akcí školy. Důraz klademe na grafické a estetické zpracování všech propagačních materiálů, které odcházejí ze školy. Rodiče jsou průběžně informováni o všech akcích školy jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách a na nástěnkách v přízemí školy. Osvědčila se nám komunikace mezi školou a rodiči také pomocí písemných letáčků, které dostane před akcí pořádanou školou každý žák.. 9. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ, ŠD a MŠ Dne proběhl zápis žáků do 1. třídy.

14 K zápisu se dostavilo 16 dětí. Jeden chlapec má na žádost zákonných zástupců a návrh PPP a logopeda v Novém Jičíně odklad školní docházky. Jeden chlapec ještě nedosáhl k 1.září 211 šesti let. Po vyšetření v PPP v Novém Jičíně nebyl doporučen k docházce do základní školy. Jedna dívka se odstěhovala, jeden chlapec se přistěhoval. 1.září nastoupilo do základní školy 14 žáků. Zápis dětí do oddělení ŠD je prováděn až při nástupu žáků do prvních tříd následující školní rok. V letošním školním roce měla ŠD dopolední i odpolední provoz a kapacita ŠD byla vyčerpána. (25 žáků). V měsíci dubnu proběhl zápis dětí do mateřské školy. Celkem bylo podáno 26 žádostí. Kladných rozhodnutí o přijetí podle daných kritérií bylo 16. Deseti žádostem nebylo vyhověno. Kapacita mateřské školy bude od školního roku 211/212 zcela naplněna. 1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků. Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem Jeden žák z 1. ročníku byl na žádost zákonných zástupců ze dne převeden z klasifikace na slovní hodnocení. Žádost schválila školská rada dne Docházka žáků Počet Prospěli Neprospěli Počet žáků Omluvené Neomluvené Průměr

15 žáků celkem celkem celkem s 2.stupněm hodiny chování celkem hodiny celkem omluvených hodin , Inspekce a kontroly na škole ve školním roce 21/211: Česká školní inspekce Zaměření: Srovnávací analýza s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a hodnocení školního vzdělávacího programu Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 435. MSK, Krajský úřad Zaměření: Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 21, 211 a jejich čerpání v souladu se zákonem. MÚ Nový Jičín, odbor kontrolní Zaměření: Zákonnost a účelovost hospodaření s finančními prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole za období roku Soutěže, projekty a akce školy Matematický KLOKAN kategorie Klokánek ( 4. a 5. třída) Matematický KLOKAN kategorie Cvrček ( 2. a 3. třída) ( 23 žáků) ( 22 žáků ) V rámci dopravní výchovy jsme navštívili dvakrát dopravní hřiště v Novém Jičíně s žáky IV. třídy. Žáci IV. a V.třídy navštívili dopravní hřiště v Příboře. Uspořádali jsme soutěž z oblasti dopravní výchovy pro žáky naší školy. Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byla teoretická. Žáci si zde ověřili své znalosti z oblasti bezpečnosti a dopravy. Druhá část byla praktická. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole. Během měsíců duben červen se žáci zúčastnili povinného i nepovinného plaveckého výcviku. Žáci se zúčastnili několika soutěží: 1.sportovní

16 soutěž v kopané McDonaldsCup, a to na místní úrovni v Libhošti a mezi okolními školami v Bartošovicích soutěž ve florbalu mezi malotřídkami v Bernarticích n/o 2. pěvecké soutěž ve zpěvu pod názvem Lubinský zpěváček, kde jsme získali několik umístění a diplomů v dané kategorii zpěvu a ve hře na malou zobcovou flétnu třídní kola a školní kolo ve zpěvu v rámci naší školy 3. recitační v rámci jednotlivých tříd učitelky uspořádaly soutěž v recitaci a nejlepší vybraní recitátoři z jednotlivých tříd se zúčastnili školního kola 4. výtvarné Zdravá strava očima dětí Požární ochrana očima dětí naši školu reprezentovala v okresním kole žákyně Andrea Blažková, která získala 3. místo Výroba 3 kusů vánočních betlémů, které byly instalovány na výstavě betlémů na Moravskoslezském hradě pod vedením p.uč. Mgr. L. Königové Projekty krátkodobé -projektový Týden zdraví -projektový týden Vánoce jsou tady -projekt Vlastivědná vycházka v Libhošti -projekt Mimořádné situace ve škole V letošním roce žáci 5. ročníku navštívili také základní školu Komenského 66 v Novém Jičíně. Byli seznámeni s budovou a systémem výuky. Žáci se účastnili přímo výuky v některých hodinách. Přestup na 2.stupeň necháváme na rozhodnutí zákonných zástupců. Také učitelé ZŠ Tyršova v Novém Jičíně uspořádali pro žáky naší školy prezentaci o výuce na své kmenové škole. V letošním školním roce přestoupilo z celkového počtu 15 žáků třináct na ZŠ Tyršova v Novém Jičíně, 1 žák na osmileté gymnázium v Příboře a 1 žák na ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Na škole pracovaly tyto kroužky: Lego, Aerobic, keramický kroužek a kroužek míčových her. Předmět náboženství je v naší obci organizován mimo školu v budově fary. Ve škole pracoval také kroužek zaměřený na přírodovědu pod vedením pana R.Vagaie. Žáci a učitelé se zúčastnili mnoha kulturně společenských akcí, které buď pořádáme sami nebo v rámci spolupráce s MŠ a se složkami v obci - oslavy 5.5. a kulturní program - účast na hudebních koncertech podle nabídky (skupina Marbo, etnická hudba) - dětský maškarní ples s MŠ

17 vítání občánků kulturní program, celkem 2x za rok vánoční jarmark s výstavou prací žáků návštěva Muzea v Novém Jičíně vánoční zvyky vánoční pásmo Nad betlémskou krajinou (Diakonie Příbor) beseda s pracovníkem záchranné stanice v Bartošovicích humanitární sbírky ve škole návštěvy v MŠ a budoucích prvňáčků ve škole recitační soutěž pěvecká soutěž Lubinský zpěváček výtvarná soutěž Zdravá strava očima dětí (Europe Direct) výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí návštěva místní knihovny den Země úklidová akce v obci preventivní program péče o psa a jeho výcvik sběr papíru sběr kaštanů a žaludů sběr plastových víček dopravní soutěž v Libhošti dopravní soutěž v Novém Jičíně vycházka s myslivci branný závod uspořádaný hasiči dětský den společně s MŠ den otevřených dveří spojený s výstavkou prací žáků den obce pohádkový les, soutěže pro děti a žáky kreslení na asfalt Borovecká naučná stezka - s rodiči recitační pásma pro důchodce Vítání jara ve spolupráci s MŠ V tomto školním roce jsme uspořádali zotavovací pobyt pro žáky na Bílé, kterého se zúčastnilo celkem 47 žáků Pobyt byl zaměřen především na přírodovědné a sportovní aktivity žáků a vycházel z oblastí plnění školního vzdělávacího programu školy. Dále jsme uspořádali několik jednodenních naučných vycházek a výletů do okolí obce Libhošť a Nového Jičína. 13. Prevence sociálně patologických jevů V souladu se strategií sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT je na naší škole realizován Minimální preventivní program. Jedná se o celoroční program zaměřený na

18 osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně-komunikativních dovednostech dětí a žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich zákonné zástupce a pro všechny pracovníky školy. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám výchovných metod. Pojem sociálně patologické jevy zahrnuje poměrně široké spektrum nežádoucích jevů pro společnost. V našem programu se jedná se zejména o problematiku rizik zneužívání návykových látek, problematiku šikany a násilí, vandalismus mezi žáky. Minimální preventivní program na naší škole je realizován v rámci plnění ŠVP v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Prolíná se i předměty jako je český jazyk, matematika a jednotlivé výchovy. V rámci vyučování pořádá naše škola besedy mezi jednotlivými ročníky o zásadách zdravého životního stylu a krátkodobé projekty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Plníme tak cíle projektu Zdravá škola. V případě výskytu nebo podezření na šikanu nebo vandalismus u žáků se mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci obrátit na školního metodika prevence, který poskytne bližší informace nebo adresy důležitých institucí zabývajících se prevencí. Menší přestupky žáků jsou řešeny přímo ve škole s třídními učitelkami, metodikem prevence a zákonnými zástupci žáků, popřípadě ve spolupráci s PPP v Novém Jičíně nebo PČR. O každém přestupku je veden písemný záznam. Během roku provádíme dotazníková šetření. Mimo metodika prevence mají prevenci na starost učitelky jednotlivých tříd, které ji zařadí každoročně do učebního plánu. Úkoly vyplývající z preventivního programu jsou zařazeny do všech předmětů na 1.stupni. Nejdůležitější oblasti plnění: Člověk a zdraví, lidské tělo, účast v celoplošném preventivním výukovém programu Zdravé zuby, vzájemná komunikace dětí při besedách, osobní nebezpečí, vztahy mezi dětmi, využití volného času, úloha rodiny, účast na přednáškách týkající se dopravní tématiky, soutěž v dopravní výchově, volnočasové aktivity žáků. 14. DVPP Podle potřeb a možností školy absolvují učitelé krátkodobé nebo dlouhodobé vzdělávací kurzy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá systematicky podle plánu DVPP, je promyšlené a orientované na podporu záměrů školy. Všichni učitelé absolvovali modul Z v projektu P1 SIPVZ, většina absolvovala v tomto projektu nástavbový modul P. Učitelky jsou proškolovány v problematice prohlubování znalostí z oblasti zdraví, první pomoci. V roce 29 získala učitelka základní školy osvědčení zdravotníka školy a v roce 21 získala totéž osvědčení učitelka mateřské školy. I nadále se budou tato osvědčení obnovovat každé tři roky. Učitelka, která vykonávala funkci metodika prevence a výchovného poradce odešla v únoru 21 na nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou. Pro školní rok 21/211 byla přijata nová učitelka. Ve školním roce 21/211 učitelky využívaly plně nabídek bezplatného vzdělávání v rámci Operativních programů Moravskoslezského kraje týkajících se prevence, jazykového vzdělávání, přírodních věd a zájmového vzdělávání žáků. Ve školním roce 29/21 byl evaluován projekt Zdravá škola. Škola byla znovu zařazena do sítě zdravých škol. Problematika zdraví je součástí očekávaných výstupů učiva a je bohatě zastoupena ve všech průřezových tématech ŠVP naší školy, který tak dává možnost přiblížit se

19 více ověřenému modelu zdravého učení a zdravého života ve škole. Svědčí o tom i závěry z kontroly ČŠI v březnu 21 na téma BOZP a zdraví na škole. Školní vzdělávací program je průběžně doplňován. V lednu 21 provedla Česká školní inspekce v rámci své inspekční činnosti srovnávací analýzu ŠVP naší základní školy s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V červnu 21 byl ŠVP naší školy vyhodnocen kladně, v souladu s RVP ZV. V červnu 211 provedla Česká školní inspekce v rámci své inspekční činnosti analýzu a hodnocení ŠVP mateřské školy. Ve využití finančních prostředků se projevuje nesoulad mezi školním rokem a kalendářním rokem. Směrodatným údajem je využití poskytnutých finančních prostředků za kalendářní rok. Částka je závislá na množství přidělených finančních prostředků na přímé vzdělávací výdaje přidělené KÚ. Přidělené finanční prostředky na DVPP jsou efektivně a maximálně využity. Mimoto se pedagogické pracovnice základní školy zúčastňovaly v tomto školním roce bezplatných vzdělávacích akcí a seminářů pořádaných v rámci operativních programů v Ostravě a v Novém Jičíně. Hanzelková Růžena Hanzelková Růžena Žabková Radka Žabková Radka Žabková Radka Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti v praxi Jóga v příbězích Metodická poradna Metodická poradna Metodická poradna Michálková Dagmar Michálková Dagmar Michálková Dagmar Michálková Dagmar Hanzelková Monika Hanzelková Monika Hanzelková Monika Jeníková Pavla Aktuálně o ICT ve škole Metodická poradna Krajská roadshow Microsoft a BOXED Metodická poradna Krajská roadshow Microsoft a BOXED Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti Dialog bez bariér jazykový kurz celoroční Jeníková Pavla Vítová Šárka Königová Lenka Úvod do problematiky tvorby DUM Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti Anglická gramatika hrou Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na zapojení školy do projektu pod názvem Modernizace digitálního vzdělávání financovaným z Operačního

20 programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Škola začala projekt realizovat dne Během realizace projektu se vyskytly problémy související s předčasným ukončením projektu na základě přechodu školy pod nového zřizovatele. V současné době není tato problematika vyřešená a projekt je i nadále realizován. Škola se zapojila ve školním roce 29/21 do projektu Ovoce do škol. Škola je každoročně zapojena do projektu Dotované školní mléko 16. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery Škola průběžně spolupracuje s ostatními školami zřízenými Městem Nový Jičín. Každoročně probíhá návštěva našich žáků pátého ročníku v Základní škole Komenského 66 v Novém Jičíně a letos poprvé navštívili učitelé ZŠ Tyršova naší základní školu. Škola je pravidelně informována o akcích pořádaných zřizovatelem, kinem a divadlem v Novém Jičíně. Dle možností se těchto akcí pravidelně zúčastňuje. V samotné obci probíhá spolupráce s mateřskou školou, Osvětovou besedou, Osadním výborem, Hasiči, FC Libhošť a Mysliveckým sdružením podle ročního plánu školy. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 21 Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority, je stanoven plán rozpočtu na provoz, energii a údržbu. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda). Škola nemá žádné vedlejší příjmy. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF. Hospodaření v naší organizaci vykazovalo v roce 21 úsporu ve výši ,49 Kč. Závazné ukazatele na rok 21 a hospodářský výsledek organizace jsou přiloženy v tabulce. Všechny náklady a výnosy naší organizace jsou podrobně rozepsány v rozborech hospodaření základní školy za rok 21 a v pololetních rozborech za rok 211. ZÁVĚR Akce pořádané KVIC jsou mezi pedagogickými pracovnicemi velmi oblíbené a hojně navštěvované. Jsou přínosem pro naši další práci. V letošním školním roce se všechny pedagogické pracovnice základní školy účastnily především seminářů a přednášek financovaných z EU a tak přispěly k vyrovnanějšímu státnímu rozpočtu

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 90, NOVÝ JIČÍN 6, 742 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2007 / 2008 ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec, okres Frýdek-Místek Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 126 156/98-11025 Inspektorát č 12 Signatura: al6rs101 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola - I. stupeň a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov Identifikátor školy: 600 125 882 Termín konání inspekce: 14. 15. březen

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více