VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 21 / 211 ZŘIZOVATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY: IZO : IČ: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY: Ředitelka školy: Mgr.Dagmar Michálková ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY : IZO : IČ:

2 NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONTAKT: - tel.: ZŠ: MŠ: ŠJ: ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ - založena dne ve školním roce 28/29 skončilo první volební období školské rady a dne proběhly řádné volby z řad zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a zřizovatele. - členové: Předseda: Zást.ped.prac školy: Zást.zřizovatele: Zást.zřizovatele: Zást.žáků: Zást.žáků: Mgr.Pavla Jeníková Danuše Kletenská Ing.Michaela Bluchová Ing. Gabriela Žitníková Magda Soukalová Martina Kletenská ÚDAJE O ŠKOLE Budova školy je umístěna v centru obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Od jsme příspěvkovou organizací. Škola je přístupná jak pro žáky docházející pěšky, tak i pro osobní automobily. Dopravní obsluze je rovněž přístupnost zajištěna. I když je kolem budovy školy průjezd zakázán, můžeme zaznamenat hlavně v jarních a letních měsících velký provoz. Zpomalení provozu aut je částečně docíleno namontováním zpomalovacích ploch tzv.retardérů, které byly v roce 28 namontovány v obci po dohodě s Osadním výborem v obci. Škola má k dispozici tělocvičnu v nedaleké samostatné budově, která během posledních dvou let prošla opravou střešního pláště, novými stropy uvnitř budovy, opravou stávajícího obložení stěn a v neposlední řadě také rekonstrukcí sociálního zařízení, šaten a chodby. Školní zahrada a školní hřiště skýtají velké možnosti pro výchovně vzdělávací práci. Širší veřejností zahrada, školní tělocvična ani hřiště využíváno není. Základní škola získala právní subjektivitu 1.ledna 23 a nyní má tyto součásti: školní družinu, na odloučeném pracovišti Libhošť 435 mateřskou školu a školní jídelnu. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Nový Jičín, se sídlem na adrese Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín. V roce 29 se změnil název školy. K bývalému názvu je připojen název příspěvková organizace a od 1.října 29 byla vyhotovena nová zřizovací listina. Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročníku a ve školním roce 21/211 realizovala vzdělávací program Základní škola v 5. ročníku. Během čtyř let došlo k mírnému poklesu počtu žáků. V letošním školním roce pokračovala výuka podle ŠVP v ročníku. Škola má kapacitu 15 žáků, ve školním roce 21/211 organizovala výuku 62 žáků ve čtyřech třídách, sloučený byl 2. a 3. ročník a samostatné byly 1.,4. a 5. ročník. Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky většinou v základních školách v Novém Jičíně nebo Příboře

3 podle výběru zákonných zástupců. V letošním školním roce odešlo většina našich žáků do Základní školy Tyršova ulice v Novém Jičíně. Budova školy poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci pohybových aktivit. V přízemí jednopatrové budovy školy má místnost, šatnu a hygienické zařízení školní družina. Školní družina s kapacitou 25 žáků má jedno oddělení s plným počtem dětí zapsaných k pravidelné docházce. Školní družina má od letošního školního roku ranní i odpolední provoz. V odpoledních hodinách probíhá v rámci školní družiny také kroužek keramiky a lega. Dále jsou pro žáky organizovány v odpoledních hodinách kroužek aerobiku a míčových her. V kroužku keramiky je využívána vlastní keramická pec. Čtyři kmenové učebny v budově školy doplňuje odborná pracovna, vhodným policovým nábytkem rozdělená na dvě části. Žáci využívají tuto učebnu pro výuku práce s PC, anglického jazyka a také hudebních, výtvarných a pracovních činností. Během školního roku se škola zapojuje do aktivit navazujících na projekt Škola podporující zdraví. Škola je zapojena do sítě zdravých škol. Mateřskou školu tvoří dvě věkově rozlišené třídy s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 5 dětí. Ve školním roce 21/211 byla kapacita mateřské školy vyčerpána. Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 211/212 proběhl v měsíci dubnu. Od nového školního roku bude kapacita mateřské školy opět plně vytížena. V roce 211 došlo v základní škole k výrazným změnám. Do byla škola příspěvkovou organizací Města Nový Jičín, které bylo jejím zřizovatelem. V rámci legislativních změn, které vznikly na základě osamostatnění obce Libhošť, byla škola zapsána do školského rejstříku pod novým názvem, změnilo se IČ školy a od škola spadá jako příspěvková organizace pod nového zřizovatele, obec Libhošť. Hlavním účelem zřízení školy jako příspěvkové organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úrovni: a) poskytování základního vzdělávání dle ust. 44 a násl.zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) poskytování zájmového vzdělávání dle ust. 111 zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, c) poskytování předškolního vzdělávání dle ust. 33 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, d) výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování, zejména pak ve školských zařízeních dle ust. 117 odst. 1 písm.a) a ust. 12 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, e) činnost zařízení školního stravování dle ust. 119 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, f) závodní stravování zaměstnanců škol. Aby byl zabezpečen plynulý převod všech těchto úkolů a činností organizace na nového zřizovatele Obec Libhošť, zabezpečeno průběžné vzdělávání podle školního vzdělávacího programu školy a nebyla tak narušena výuka a činnosti školy, byla schválena a podepsána Dohoda společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných Základní školou a Mateřskou školou Nový Jičín, Libhošť 9, příspěvkovou organizací města Nový Jičín, ve které se mimo jiné obě strany dohodly, že:

4 Obec Libhošť prohlašuje, že učiní nezbytné kroky k tomu, aby příspěvková organizace obce začala od vykonávat převáděnou činnost a v této činnosti bude navazovat na činnost příspěvkové organizace města. b) Město Nový Jičín a obec Libhošť shodně prohlašují, že převod všech, již zmíněných činností dohody z příspěvkové organizace města na příspěvkovou organizaci obce bude realizován způsobem, který zajistí naplnění ust. 338 zákona č. 262/26 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a práva a povinnosti z pracovně právních vztahů zaměstnanců příspěvkové organizace města vykonávajících převáděnou činnost přejdou na příspěvkovou organizaci obce, jako přejímajícího zaměstnavatele, s účinností od a) Tudíž i nadále zůstávají všichni zaměstnanci na svých pracovních pozicích. 1. Jednotlivé součásti základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA

5 Budova školy je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou průběžně prováděny. Ve spolupráci se zřizovatelem bylo dosaženo výrazných pozitivních změn, které tak podporují efektivitu vzdělávání a dobré technické zázemí školy. V letošním školním roce byly učebny, ve kterých ještě stál starý a nevyhovující nábytek, vybaveny novým policovým nábytkem. V budově tělocvičny byly dokončeny bezpečnostní mříže na okna a kovové regály na nářadí a náčiní, také jištěny mřížemi. V době hlavních prázdnin bylo provedena nová organizace jednotlivých tříd a do tříd bylo zakoupeno několik kusů nového nábytku pro žáky. Jednalo se o lavice a židle. Velká údržba na budově základní školy nebyla v tomto školním roce prováděna. Každoročně jsou nakupovány nové pomůcky pro výuku žáků: nové počítačové programy do angličtiny, výukové nástěnné tabule pro třetí třídu a metodická pomůcka do prvouky v podobě obrazového materiálu k jednotlivým oblastem tohoto předmětu. V budově mateřské školy se nachází školní jídelna. Jídlo je zde dováženo ze školní kuchyně v budově mateřské školy. Ve školní jídelně pracují tři provozní zaměstnanci. Součástí ZŠ jsou: Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO: IZO: IZO: Od je součástí : Školní výdejna - výdejna IZO: Základní škole se od změnil stávající identifikátor, a to z důvodu osamostatnění obce Libhošť a přechodu k novému zřizovateli. Od se změnil také název školy. Škola je pod novým názvem se všemi součástmi zapsána od v rejstříku škol.

6 S účinností od se změnil název zařízení na: Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 9, příspěvková organizace Identifikátor školy: IČ: MATEŘSKÁ ŠKOLA Celkový počet dětí 5 počet oddělení 2 Pro školní rok 21/211 bylo do mateřské školy přijato celkem 5 dětí, všechny s celodenní docházkou. Mateřská škola má dvě oddělení pod názvem Krteček a Sluníčko. Pracuje podle ŠVP vypracovaného učitelkami mateřské školy se zaměřením na enviromentální výchovu.

7 Během školního roku probíhal v mateřské škole kroužek angličtiny pro děti a kroužek zpívání.ve školním roce 21/211 byla mateřská škola dovybavena židličkami a stoly. V průběhu roku byly zakoupeny do mateřské školy hračky a metodické pomůcky pro děti, nové lůžkoviny do obou oddělení. V mateřské škole bylo obměněno rozestavění nábytku, koutků a stolů s roztříděním hraček a pomůcek do přehledných a dětem přístupných prostorů. Rozdělení dětí do smíšených tříd se osvědčilo. Starší děti pomáhají mladším při činnostech a naopak mladší děti se učí od starších ohleduplnosti a vzájemné pomoci. Do MŠ zavítalo 3x divadlo. Jedenkrát ročně pořádá mateřská škola již tradičně akci pod názvem Noc v MŠ, které se účastní především předškolní děti. Během školního roku děti navštívily podle zájmu několikrát solnou jeskyni a některé děti se zapojily do nácviku bruslení. Úspěšně probíhá i nadále spolupráce s učitelkou v I. třídě a vzájemné hospitace. V rámci spolupráce se základní školou se děti z mateřské školy zúčastnily mnoha akcí společně s žáky základní školy. Proběhl společný Den dětí, Vítání jara, účast na hudebním koncertu skupiny Marbo, vycházky do přírody s myslivci, zakončení školního roku s opékáním párků, divadlo a plavecký výcvik. Učitelky mateřské školy připravily pro děti několik výletů do přírody, zaměřené především na plnění oblastí ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. Spolupráce s mateřskou školou Úspěšnému zaškolení dětí předchází dlouhodobá spolupráce s mateřskou školou v obci. Vzájemná spolupráce probíhá především formou návštěvy dětí z předškolního oddělení MŠ ve výuce 1.třídy, společnou schůzkou učitelky 1.třídy s rodiči dětí z mateřské školy a konzultacemi mezi učitelkami ZŠ a MŠ týkajících se řešení otázek spojených s odkladem školní docházky. V průběhu prosince navštívili předškoláci vyučování v 1.třídě, kde jim starší kamarádi předvedli, jak ve škole pracují, co všechno se již naučili. Společně si zazpívali, počítali, kreslili a na závěr děti z mateřské školy rozdaly vlastnoručně připravené dárky prvňáčkům. Děti z MŠ si také prohlédly tělocvičnu a prostory školy. V červnu, proběhla schůzka rodičů dětí mateřské školy v základní škole, kde učitelka I.třídy předala rodičům informace o školní zralosti dětí, možných důsledcích předčasného zaškolení a o nabídce mimoškolních aktivit ve škole a průběhu výuky v I.třídě. ŠKOLNÍ JÍDELNA

8 Počet strávníků: MŠ ZŠ Počet dospělých strávníků: Stravování ve školní jídelně zajišťují celkem dvě kuchařky na celý úvazek a jedna vedoucí školní jídelny na 5% úvazek. Do základní školy se jídlo dováží ze školní kuchyně v mateřské škole. Zde se vydávají obědy pro žáky ve výdejně stravy, která byla nově vymalována, bylo zde zabudováno umyvadlo a zásobník ručníků pro strávníky. Obědy se vydávají denně ve dvou intervalech, a to v 11,4 a ve 12,35 hodin. Najednou se může stravovat 28 žáků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Údaje o žácích: Celkový počet žáků počet tříd počet odd. ŠD

9 žákyně absolvuje od školního roku 28/29 povinnou školní docházku ve Švýcarsku. V letošním školním roce ukončila 3.ročník tamní školy. Vzhledem k tomu, že učivo v cizím jazyce bylo pro žákyni velmi náročné, byla ve druhém ročníku zařazena do speciální třídy, jejímž obsahem bylo rozvolněné učivo.ve spolupráci s rodiči této žákyně je prováděno každoročně v měsíci červenci přezkoušení. O tomto přezkoušení je vyhotoven protokol. Žákyně i nadále zůstává v zahraničí. Během školního roku se přistěhovali dva žáci. Jeden žák do třetí třídy a jedna žákyně do první třídy. Nikdo se neodstěhoval. V 5.ročníku se vyučovalo podle vzdělávacího programu /96-2, Základní škola. V 1., 2., 3. a 4. ročníku se vyučovalo podle ŠVP-L-verze1/27 2. Personální podmínky Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky a vychovatelka školní družiny. Ve škole pracuje metodik prevence a výchovný poradce. Další úkoly z oblasti školního poradenství plní třídní učitelé.v letošním školním roce byla přijata do základní školy jedna učitelka na 1%úvazek na zástup za mateřskou dovolenou a jedna učitelka na 5% úvazek, která dobírá nadúvazkové hodiny třídních učitelek. Přijetím této učitelky se v současné době lépe vyrovnává naše škola s prostředky na platy učitelů, neboť nadúvazkové hodiny jsou pro školu velkou finanční zátěží. Všichni vyučující mají požadované vzdělání pro výkon svého povolání. Část výuky výchovných předmětů v prvním ročníku je zajištěna vychovatelkou školní družiny( 32%).Z hlediska průměrného věku není nutné předpokládat zásadní obměnu pedagogického kolektivu. Pedagogický kolektiv je nakloněn pozitivním změnám, je ochoten se dále vzdělávat a v rámci prevence, případně vzniklých problémů spolupracovat. Je schopný týmové práce a vzájemné vstřícné komunikace, aktivně přistupuje k mimovyučovacím a mimoškolním činnostem. Ve škole pracuje jedna školnice- uklízečka. Na škole vyučujeme anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku. Anglický jazyk vyučovala jedna učitelka. V mateřské škole zajišťují vzdělávání předškolních dětí 4 středoškolsky vzdělané učitelky. V letošním školním roce byla provedena změna v pedagogickém kolektivu mateřské školy. Jedna učitelka podala výpověď a v dubnu 211 byla přijata nová učitelka. Jedna učitelka dokončila v červnu 211 vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, obor specializace v pedagogice, učitelství pro mateřské školy a získala titul bakalář. V srpnu 211 byla provedena personální změna ve funkci vedoucí učitelky a změna názvu této funkce. Od funguje na pracovišti MŠ zástupkyně ředitele sloučeného pracoviště pro činnost mateřské školy. V mateřské škole pracuje rovněž jedna školnice- uklizečka. V roce 27 nastoupila do školní jídelny nová kuchařka, stávající kuchařka ukončila studium v oboru stravování. Obě tyto změny znamenaly ve velké míře zlepšení v organizaci stravování. Zlepšila se skladba jídelníčku, průběžné kontroly KHS a ČŠI nezaznamenaly v oblasti stravování žádné závady. Pro děti v mateřské škole, pro žáky v základní škole a pro všechny zaměstnance zajišťují stravování 2 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny na 5% úvazek. Ekonomické zázemí zajišťuje hospodářka školy na 5% úvazek. Škola rovněž spolupracuje v oblasti ekonomické s KVIC v Novém Jičíně.

10 Personální agendu a přijímání nových pracovníků zajišťuje v plném rozsahu ředitelka školy. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka spolu s hlavní účetní školy. Podrobnosti o platových poměrech zaměstnanců stanoví vnitřní směrnice školy. S ohledem na velikost kolektivu se uplatňuje přímé řízení pracovníků. V úředním styku s okolím prezentuje školu především ředitelka nebo jí pověřený pracovník. Ve styku se zákonnými zástupci žáků jednají jménem školy všichni pedagogičtí pracovníci, v případě nutnosti také provozní zaměstnanci. Informace vstupující do školy přichází k ředitelce, která rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace pro všechny pracovníky jsou zveřejňovány podle aktuálnosti na nástěnkách v ředitelně, na provozních poradách celé organizace, na pedagogických radách nebo v rámci denní komunikace. Informace, která opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsána ředitelkou školy V zimním období zajišťují topení v obou budovách subjektu a v budově tělocvičny 2 topiči na pracovní smlouvu. Údržbu zeleně a okolí školy zajišťují sezónní pracovníci, pracovník na dohodu, školnice ZŠ nebo ve spolupráci se školou zákonní zástupci žáků. Důležitou úlohu má také spolupráce s PPP v Novém Jičíně, kde jsou pravidelně na žádosti zákonných zástupců posíláni žáci na pedagogicko-psychologická vyšetření. Věkové složení zaměstnanců do 35 let 35-5 let nad 5 let Materiální a technické podmínky Areál školy tvoří školní budova, tělocvična, hřiště a školní zahrada. Dvoupodlažní budova školy je umístěna v centu obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Byla provedena rekonstrukce šaten, sociálního zařízení a výměna oken, údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Budova poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci spontánních pohybových aktivit. Pro vzdělávání jsou využívány prakticky všechny místnosti v budově školy. V přízemí jsou umístěny šatny, sociální zařízení, výdejna stravy a dvě učebny. Jedna učebna v přízemí slouží jako kmenová učebna a druhá v současné době jako školní družina. V poschodí jsou další tři učebny ( tři kmenové třídy, z nichž jedna bude sloužit zároveň jako odborná pracovna), sborovna a další sociální zázemí. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v bezprostřední blízkosti školy. Důvodem k přemístění školní družiny jsou vlhké prostory v suterénu školy. Vyplývá to také z vyhodnocených dotazníků pro rodiče, kde se jeví prostory školní družiny jako nevhodné pro děti z hlediska zdravotního. Všechny třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Ve školním roce 28/29 a 29/21 byly třídy postupně doplněny novými policovými sestavami. Žákovský nábytek pro jednotlivé žáky je průběžně inovován dle finančních možností školy. Ve školním roce 21/211 byla výuka v 1. ročníku umístěna do prostorů školní družiny, v přízemí školy. Učebna v prvním poschodí byla upravena pro potřeby využívání počítačů. Bylo zde provedeno nové zasíťování a zaveden internet. V nadcházejícím školním roce bude sloužit tato učebna jako odborná pro výuku předmětu práce na počítači. Odborná pracovna, vhodně členěna nábytkem na dvě části, slouží jako sklad pomůcek a učebna pro výuku cizího jazyka. V obou těchto učebnách byly instalovány nové interaktivní tabule a projektory. Výuka jazyků a práce na počítači má dostatečnou oporu v materiálním vybavení.

11 Žáci mají vhodné učebnice a pracovní sešity, dispozici jsou různé výukové materiály, názorné pomůcky a didaktická a výpočetní technika. ( 7 žákovských stanic a 1 učitelská stanice). Z technických prostředků jsou k dispozici jeden televizor a jeden DVD přehrávač. Vybavení počítači je v současné době nedostačující. Počítače jsou technicky zastaralé. Neustále dochází k poruchám a výpadkům. Rovněž počítač v ředitelně školy je technicky zastaralý. V době hlavních prázdnin byly provedeny úpravy počítačových stanic a oprava počítače v ředitelně školy. Materiální vybavení je průběžně využíváno, neboť je účelně umístěno v učebnách. To umožňuje pedagogům volit pomůcky podle okamžitých potřeb, žáci jsou vedeni s nimi pracovat a zvyšuje se tak efektivita hodin a podílů žáků na učení. Výzdobu tříd a chodeb doplňují výtvarné práce žáků, které jsou pravidelně obměňovány. Estetiku prostředí dotváří květiny na oknech v jednotlivých třídách. Nevyhovující byl stav některých učebnic pro výuku podle vlastního ŠVP. Učebnice a pracovní sešity byly zatím k dispozici pouze v prvním ročníku a jen částečně ve druhém a třetím ročníku. Zabezpečení kvalitních učebnic, které budou v plné míře v souladu s ŠVP naší školy je závislé na finančních prostředcích školy.učitelé využívají převážně stávající učebnice. Koncem letošního školního roku byly zakoupeny nové učebnice pro druhý a třetí ročník pro všechny předměty. Učebnice pro čtvrtý a pátý ročník se zakoupily jen částečně. Pedagogové mají vhodně zařízena pracovní místa v místnosti, kterou využívá i ředitelka školy. Přesto toto řešení není optimální pro práci ředitelky. Ve školním roce 29/21 započaly práce na rekonstrukci místnosti, která bude sloužit jako sborovna pro pedagogické pracovníky. Byl vyroben nový nábytek a zakoupeny stoly a židle. V letošním školním roce byla místnost dokončena a od školního roku 211/212 bude tato místnost sloužit jako sborovna pro ostatní pedagogické pracovnice. Vybavení školy je v souladu s jejími potřebami, podporuje efektivitu vzdělávání, tvořivost a přístup k informacím. 4. Hygienické a bezpečnostní podmínky Prostředí učeben a ostatních prostorů školy je zdravé a odpovídá platným hygienickým normám. Ve všech místnostech byla provedena rekonstrukce osvětlení.ve školním roce 27/28 byla dokončena výměna stávajících oken za okna plastová v celé budově školy. Větrání se provádí okny. Při vyšší venkovní teplotě je však málo účinné ve třídách situovaných na východ. Vytápění školy není plně vyhovující. Je zajišťováno plynovou kotelnou, umístěnou v suterénu budovy školy. Rozvody ústředního topení jsou však staré, nevyhovující. Rekonstruováno bylo také sociální zařízení. V každém podlaží jsou umístěna WC pro chlapce a dívky. V přízemí byl instalován sprchový kout. Režim vyučování respektuje hygienu učení a věk žáků, zejména střídáním pracovních a odpočinkových činností. Relaxaci žáků o přestávkách umožňuje školní zahrada a odpočinkové prostory ve třídách. Pitný režim využívá vlastní zdroje žáků, je zajištěn odběr dotovaného školního mléka a ovoce. Ochrana žáků před úrazy je součástí vnitřních předpisů a zajištěna pedagogickým dohledem. Odpočinkové a relaxační aktivity nabízí školní družina, za příznivých povětrnostních podmínek pak venkovní areál školy a okolní příroda. 5. Efektivita využívání finančních zdrojů

12 Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority, je stanoven plán rozpočtu na provoz, energii a údržbu. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda). Škola nemá žádné vedlejší příjmy. Každoročně se nám daří získat menší finanční prostředky a dary od sponzorů. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové základní školy vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF. 6. Demografické podmínky Demografický vývoj vedl k poklesu počtu žáků. Škola se úspěšně vyrovnává s celkovým poklesem žáků. V současné době se počet žáků pohybuje kolem 6 výhradně místních. Situace je v poslední době stabilní a vyrovnaná. Zápis do mateřské školy vypovídá o tom, že se počty dětí zvyšují a zájem rodičů o umístění do mateřské školy stoupá. K letošnímu zápisu do mateřské školy se dostavilo celkem 26 dětí. Umístěno bylo 16 dětí. Počet dětí přicházejících z naší mateřské školy je stále větší, tím pádem se zvyšuje počet žáků v první třídě. I přesto máme spojeny střídavě dva ročníky do jedné třídy. Výuku v samostatných třídách zajišťujeme vždy v prvním, čtvrtém a pátém ročníku. 7. Legislativa Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu. Začalo se postupně od 1.ročníku vyučovat podle nově zpracovaného ŠVP naší školy, činnost školy výrazně ovlivňovalo také plnění cílů zpracovaného projektu Zdravá škola, který byl v roce 29 evaluován. Větší pozornost věnovala škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č.11/2 Sb. Vyžádala si od rodičů souhlas se zpracováním osobních údajů žáků, vypracovala vlastní směrnici týkající se osobních údajů zaměstnanců školy a žáků a směrnici o předávání informací a ochraně dat. Nový zákoník práce přinesl některé podstatné změny v pracovně právních vztazích, které jako zaměstnavateli zkomplikovaly práci, zejména v oblasti zvýšených platových tarifů. V dubnu 21 se konalo v obci referendum za osamostatnění obce a odtržení od města Nový Jičín. V současné době je obec již samostatná od Škola, jako příspěvková organizace přecházela postupně pod nového zřizovatele, obec Libhošť od Škola byla zapsána pod novým názvem do rejstříku škol, novým zřizovatelem, obcí Libhošť, byla schválena nová Zřizovací listina, zvolena Školská rada z řad zákonných zástupců, pedagogů a zastupitelstva obce Libhošť, Zřizovací listina školské rady a jednací řád školské rady. 8. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních dvou let. Došlo ke změněně zřizovatele, změně názvu školy, prostřídání pedagogických pracovníků. Po celo tuto dobu naše škola usilovala o tyto aktivity:

13 Úzká spolupráce se zřizovatelem Udržení počtu žáků přicházejících do 1.ročníku ZŠ. Vzrůstá konkurence škol a je nutnost si získat všechny žáky v obci Postupně měnit přístup rodičů ke škole, kteří si kladou stále větší požadavky na práci školy Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek Z hlediska kontrol ČŠI patříme mezi skupinu základních škol, která je hodnocena dlouhodobě kladně. Vyplývá to z kontrolních závěrů inspekce v roce 27 a 21, kdy byl hodnocen ŠVP naší školy a inspekce zaměřená na zdraví žáků. Snažíme se orientovat na přání a potřeby rodičů a jejich žáků. Výrazně se realizujeme v projektu Zdravá škola. Pořádáme dny zdraví ve spolupráci s rodiči, krátkodobé projekty se zaměřením na zdraví. Postupujeme podle cílů obsažených v samotném projektu. Cíle z tohoto projektu jsou taktéž zahrnuty do ŠVP naší školy. Absolventi, žáci odcházející z 5.ročníku, jsou na osmiletých gymnáziích i na 2.stupni ZŠ podle informací z jednotlivých škol úspěšní, nemají problémy s adaptací na výuku a vědomosti získané v naší základní škole jim umožňují úspěšně zvládnout učivo. Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Ke dni otevřených dveří jsme přidali další akce s rodiči, a to vánoční a velikonoční jarmark, dílny zaměřené na zdobení velikonočních vajíček a dopravní soutěž mezi žáky naší školy ve spolupráci s rodiči. Mezi další akce, které pořádáme společně s mateřskou školou pro děti a rodiče patří např.podzimní drakiáda, táborák na konci školního roku, různé sportovní soutěže. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Změna ale nebyla jednoduchá, bylo nutné překonat některé bariéry jak za strany rodičů, tak i pedagogů. Rodiče se snaží rovněž škole pomáhat fyzicky. Přes počáteční problémy, kdy přišlo na brigádu do školy pouze 5 rodičů můžeme dnes zaznamenat nárůst účasti na pořádaných brigádách. Rovněž účast na třídních schůzkách, především na společných, je téměř 8%. Postupně jsme zavedli pravidelné měsíční příspěvky do obecního zpravodaje a v roce 29 také do nově vzniklých webových stránek. Na webové stránky je aktuálně doplňována fotogalerie z akcí školy. Důraz klademe na grafické a estetické zpracování všech propagačních materiálů, které odcházejí ze školy. Rodiče jsou průběžně informováni o všech akcích školy jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách a na nástěnkách v přízemí školy. Osvědčila se nám komunikace mezi školou a rodiči také pomocí písemných letáčků, které dostane před akcí pořádanou školou každý žák.. 9. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ, ŠD a MŠ Dne proběhl zápis žáků do 1. třídy.

14 K zápisu se dostavilo 16 dětí. Jeden chlapec má na žádost zákonných zástupců a návrh PPP a logopeda v Novém Jičíně odklad školní docházky. Jeden chlapec ještě nedosáhl k 1.září 211 šesti let. Po vyšetření v PPP v Novém Jičíně nebyl doporučen k docházce do základní školy. Jedna dívka se odstěhovala, jeden chlapec se přistěhoval. 1.září nastoupilo do základní školy 14 žáků. Zápis dětí do oddělení ŠD je prováděn až při nástupu žáků do prvních tříd následující školní rok. V letošním školním roce měla ŠD dopolední i odpolední provoz a kapacita ŠD byla vyčerpána. (25 žáků). V měsíci dubnu proběhl zápis dětí do mateřské školy. Celkem bylo podáno 26 žádostí. Kladných rozhodnutí o přijetí podle daných kritérií bylo 16. Deseti žádostem nebylo vyhověno. Kapacita mateřské školy bude od školního roku 211/212 zcela naplněna. 1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků. Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem Jeden žák z 1. ročníku byl na žádost zákonných zástupců ze dne převeden z klasifikace na slovní hodnocení. Žádost schválila školská rada dne Docházka žáků Počet Prospěli Neprospěli Počet žáků Omluvené Neomluvené Průměr

15 žáků celkem celkem celkem s 2.stupněm hodiny chování celkem hodiny celkem omluvených hodin , Inspekce a kontroly na škole ve školním roce 21/211: Česká školní inspekce Zaměření: Srovnávací analýza s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a hodnocení školního vzdělávacího programu Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 435. MSK, Krajský úřad Zaměření: Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 21, 211 a jejich čerpání v souladu se zákonem. MÚ Nový Jičín, odbor kontrolní Zaměření: Zákonnost a účelovost hospodaření s finančními prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole za období roku Soutěže, projekty a akce školy Matematický KLOKAN kategorie Klokánek ( 4. a 5. třída) Matematický KLOKAN kategorie Cvrček ( 2. a 3. třída) ( 23 žáků) ( 22 žáků ) V rámci dopravní výchovy jsme navštívili dvakrát dopravní hřiště v Novém Jičíně s žáky IV. třídy. Žáci IV. a V.třídy navštívili dopravní hřiště v Příboře. Uspořádali jsme soutěž z oblasti dopravní výchovy pro žáky naší školy. Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byla teoretická. Žáci si zde ověřili své znalosti z oblasti bezpečnosti a dopravy. Druhá část byla praktická. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole. Během měsíců duben červen se žáci zúčastnili povinného i nepovinného plaveckého výcviku. Žáci se zúčastnili několika soutěží: 1.sportovní

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-80/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 22 Soběšovice 141 E-mail právnické osoby IČO 70 989 451 Identifikátor 600 134 156 Právní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IČO : 708 81 308 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Č. j.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-151/10-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-151/10-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-151/10-H Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Adresa: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, IČO: 727 426 07, tel.č.: 487/ 86 34 05 www.zsamskurivody.pcsa.cz V Ý R O Č N Í

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1916/11-T. PaedDr. Blankou Šťastnou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1916/11-T. PaedDr. Blankou Šťastnou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1916/11-T Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Sedlnice vykonávající činnost školy: Sídlo: 742 56 Sedlnice 253

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-139/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-139/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-139/09-09 Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres Hradec Králové Adresa: 503 06 Hořiněves 4 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-708/09-H Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Adresa: Komenského 15, 549 01 Nové Město

Více