6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky"

Transkript

1 OBSAH 6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky 6.1 STRATEGICKÉ CÍLE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 6.2 STRATEGICKÉ SMĚRY A ROZVOJOVÉ AKTIVITY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Národohospodářské aspekty a vnější vztahy Ekonomický potenciál Lidský potenciál Technická vybavenost a obsluha území Životní prostředí Cestovní ruch 6.3 ROZDĚLENÍ REALIZAČNÍ FÁZE STRATEGIE MEZI SEKTOROVÉ A REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ PROGRAMY 6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity jsou realizací přijaté strategické vize regionálního rozvoje České republiky do roku Vycházejí z poznatkové základny uvedené ve zpracovaných profilech regionů NUTS 3, z analytických poznatků ze sektorových a odvětvových analýz a politik, z klíčových analytických poznatků formulovaných ve SWOT analýze a ze strategií rozvoje jednotlivých krajů České republiky. 6.1 Strategické cíle regionálního rozvoje České republiky Návrh strategie regionálního rozvoje České republiky reflektuje, že do roku 2010 budou pro rozvoj České republiky i jeho regionální stránku dominantní tři skupiny rozvojových aktivit reprezentující deklarované globální cíle strategie zapojení České republiky do evropských struktur s co nejmenšími otřesy způsobenými české ekonomice, znovuzavedení a stabilizace krajského zřízení v České republice a potřeba řešení stále narůstajících regionálních disparit. Realizace této strategie byla dekomponována do šesti problémových okruhů, v rámci nichž bylo definováno šestnáct strategických cílů regionálního rozvoje České republiky. Dekompozice cílů podle jednotlivých problémových okruhů je patrná z dále uvedeného schématu.

2 Cíle strategie regionálního rozvoje ČR Globální cíle Problémové okruhy Strategické cíle Vytváření makroekonomických podmínek dynamického rozvoje regionů ČR Národohospodářské aspekty a vnější vztahy Akvizice zdrojů pro podporu regionálního rozvoje ČR Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů ČR Mobilizace regionálního hospodářského potenciálu k dosažení ekonomického růstu Ekonomický potenciál Vytváření rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu Rozvoj zemědělských a venkovských oblastí Dosažení regionální úrovně umožňující vstup ČR do EU bez větších otřesů a povznesení regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy. Zavedení a stabilizace dobře fungujícího regionálního uspořádání České republiky. Vytvoření mechanizmů aktivace vnitřních zdrojů regionů, rozpoznávání nebezpečných regionálních disparit a nástrojů vytvářejících podmínky pro jejich eliminaci, resp. zmírňování. Lidský potenciál Technická vybavenost a obsluha území Vytváření rovnocenných život. podmínek a možností pro obyvatelstvo žijící v různých regionech a sídlech Předcházení neúnosným rozdílům v sociální úrovni jednotlivých regionů a mikroregionů Modernizace vzdělávací soustavy a její propojení na zaměstnanost v regionech Rozvoj infrastruktury pro zvýšení rozvojového potenciálu regionů ČR Zvýšení přizpůsobovací a absorpční schopnosti regionů ČR Zajištění mobility obyvatelstva v regionech ČR Zlepšení stavu životního prostředí v regionech Životní prostředí Integrace environmentálních hledisek do rozhodování resortů s významnými vlivy na ŽP v regionech Zvýšení úrovně ekologického vědomí a podílu veřejnosti na rozhodování v oblasti ŽP v regionech Cestovní ruch Uvolnění skrytého ekonomického potenciálu v cestovním ruchu a lázeňství

3 6.2 Strategické směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky Národohospodářské aspekty a vnější vztahy Otevřenost ekonomických a sociálních procesů současného světa dává i regionální strategii národohospodářský a mezinárodní (vnější) rozměr. Sociální zkušenost obyvatel vyspělých zemí se rychle přenáší na ostatní země, zejména na země transformující se na tržní podmínky, v nichž jsou některé vlivy násobeny výraznými změnami jejich vnitřní sociální struktury. Ještě výrazněji působí na transformující se země ekonomické integrační procesy na jedné straně negativními vlivy na jejich konkurenceschopnost, projevujícími se zejména v odebírání tradičních trhů, na druhé straně pozitivními vlivy nových zdrojových možností (vč. kapitálových) a rychlým přenosem know-how. To vše v celém rozsahu platí i pro Českou republiku. Strategie proto pojímá tyto skutečnosti jako závažné akcelerační, ale i retardační faktory regionálního rozvoje a pro časový horizont strategie zakládá na národohospodářské úrovni aktivity omezující působení negativních vnějších vlivů, resp. zesilující působení pozitivních vnějších vlivů na regionální rozvoj České republiky. Diagnóza K dominantním rysům české ekonomiky patří její vysoká míra otevřenosti a významná orientace zahraničních obchodních toků k zemím Evropské unie. Na druhé straně má česká ekonomika výrazný výkonnostní odstup od průměru zemí Evropské unie v úrovni HDP na obyvatele, produktivity práce, mezd i dalších makroekonomických ukazatelů a také v tempech ekonomického růstu. Regionální rozvoj České republiky bude nadále ovlivňován touto celkovou situací. ale i reálným vývojem národního hospodářství, zejména faktory majícími dlouhodobě působící regionální dopady. Ke zmenšování výkonnostních a strukturálních disparit významně přispívá přímá regionální spolupráce s regiony sousedních zemí a s regiony zemí Evropské unie (program Overture, Phare CBC, formování Euroregionů apod.) V devadesátých letech byly prostředky vyčleňované na regionální politiku velmi malé. Hospodářská politika státu byla dosud v návaznosti na existující systém veřejné správy orientována celoplošně, s malou citlivostí pro různé regionální podmínky, regionální potřeby a cíle. Dosavadní alokace rozpočtových zdrojů zpravidla neměla cílenou regionální dimenzi, kromě některých forem podpory strukturálně postižených a hospodářsky slabých okresů, některých forem podpor zemědělství a lesnictví nebo pomoci konkrétním územím při zvláštních událostech (povodních apod). Regionální diference v úrovni hospodářského rozvoje a nezaměstnanosti velmi úzce souvisejí s odlišnými podmínkami rozvoje podnikatelského prostředí, zejména s podmínkami pro malé a střední podnikání a s administrativní náročností vzniku podnikatelských aktivit. Rovněž se v regionech nepříznivě projevuje nízká úroveň centrální koordinace jednotlivých odvětvových politik, kdy realizace dobrých záměrů jednotlivých resortů někdy vyvolávají v regionálních souvislostech protichůdné účinky. V České republice není dosud stabilizován mechanizmus účasti veřejnosti na strategickém rozhodování o řešení významných problémů regionu a využívání činnosti nestátních veřejných i soukromých institucí regionálního zaměření ve prospěch regionálního rozvoje.

4 Strategie Dominujícím atributem strategie regionálního rozvoje České republiky na národohospodářské úrovni je vytváření potřebných podmínek dynamického rozvoje regionů, včetně podmínek pro zvětšování hospodářské otevřenosti regionů a s tím související zintenzivnění vnějších vztahů. Podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování přímých vztahů budou vytvářeny nejen na krajské úrovni České republiky (mezi regiony navzájem), ale i na mezinárodní úrovni, zejména s regiony států Evropské unie. Realizace strategie musí nalézt také dostatečnou institucionální oporu. Tu musí poskytnout dobře fungující krajské instituce volené, správní i odborné. V těchto směrech, v návaznosti na globální cíle strategie, jsou také stanoveny tři strategické cíle problémového okruhu Národohospodářské aspekty a vnější vztahy (NH 1 3). Strategie orientuje realizaci těchto cílů do sedmi směrů naplněných aktivitami představujícími hlavní realizační priority problémového okruhu pro její časový horizont (viz tabulku dále). NH NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ ASPEKTY A VNĚJŠÍ VZTAHY NH 1 Vytváření makroekonomických podmínek dynamického rozvoje regionů ČR NH 1.1 Podpora podnikatelského prostředí v regionech ČR NH 1.2 Vytvoření a stabilizace institucionálního rámce regionálního rozvoje v nových krajích ČR NH 2 Akvizice zdrojů pro podporu regionálního rozvoje ČR NH 2.1 Zajišťování a alokace veřejných zdrojů pro podporu regionálního rozvoje NH 2.2 Povzbuzování přílivu zahraničního kapitálu do regionů ČR NH 2.3 Příprava a realizace vnějších vztahů regionů ČR NH 3 Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů ČR NH 3.1 Průběžné monitorování a hodnocení regionálního rozvoje a regionálních disparit NH 3.2 Koordinace sektorových a regionálních programů z hlediska potřeb regionálního rozvoje Strategický cíl NH 1 Vytváření makroekonomických podmínek dynamického rozvoje regionů České republiky Strategický směr NH 1.1 Podpora podnikatelského prostředí v regionech ČR Rozvoj podnikatelského prostředí bude podporován jako prvořadá podmínka regionálního rozvoje, a to jak v oblasti finančních nástrojů, tak v oblasti vnějších tržních kontaktů. Především jde o zajištění dostupnosti úvěrů na realizaci rozvojových aktivit ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech, těsnější napojení výrobních subjektů v regionech na exportéry a obchodní zastoupení České republiky a v systémové rovině o vytváření rovných podmínek českým ekonomickým subjektům se subjekty Evropské unie.

5 NH Podpora snižování úrokových sazeb pro úvěry na realizaci rozvojových aktivit v problémových regionech NH Aktivizace obchodních zastoupení ČR a jejich těsnější napojení na výrobní subjekty v regionech a exportéry pro podporu exportu produkce regionů ČR NH Vytváření rovných podmínek s podmínkami v EU na trhu zemědělských produktů MF, ČMZRB MPO, MPO, HK, AK MZe, MZV, MF Strategický směr NH 1.2 Vytvoření a stabilizace institucionálního rámce regionálního rozvoje v nových krajích České republiky Institucionální rámec regionálního rozvoje projde v horizontu strategie zásadní, pro regionální rozvoj příznivou změnou - zřízením krajského stupně veřejné správy. Pro stabilizaci krajského uspořádání a jeho úspěšné fungování budou na národohospodářské úrovni realizovány programy a opatření v oblasti podpory regionálních institucí, informací a personální přípravy. Významnou součástí těchto aktivit bude podpora činnosti nestátních veřejných i soukromých institucí regionálního zaměření a vytváření mechanizmů pro účast veřejnosti na rozhodování o řešení významných problémů regionu. Budou realizovány programy napomáhající adaptaci krajských měst na regionální metropole schopné zajišťovat všechny funkce související s výkonem veřejné správy na krajské úrovni a dobudování materiálně technické základny nezbytné pro jejich nové funkce metropolí regionů. Bude podporován rozvoj informačních technologií, zejména informačních systémů a jejich infrastruktury, vytvářejících podmínky budoucí konkurenceschopnosti regionů s regiony Evropské unie. V rámci těchto aktivit bude také prováděna odborná příprava pracovníků krajských institucí a systematická zahraniční prezentace nových krajů a jejich metropolí. Specifická pozornost bude věnována rozvoji metropolitní funkce Prahy a její roli evropského polyfunkčního centra ve vazbě na rozvoj jejího zázemí ve Středočeském kraji. NH Podpora stabilizace a rozvoje regionálních rozvojových agentur v nových krajích a podpora činnosti nestátních veřejných a soukromých institucí regionálního zaměření v návaznosti na kompetence veřejné správy NH Programová podpora výstavby regionálních informačních systémů a jejich infrastruktury NH Adaptace vybavenosti budoucích krajských měst na nové funkce krajských metropolí a středisek regionální veřejné správy NH Podpora projektů posilujících metropolitní funkci Prahy a její vnější funkci významného evropského politického, kulturního a obchodního centra s vazbou na usměrňovaný rozvoj zázemí Prahy NH Odborná příprava pracovníků pro realizaci regionálních aktivit ve veřejných i soukromých institucích NH Zahraniční prezentace nových krajů a jejich metropolí MMR, MF, kraje, HK, AK MMR, kraje, ČSÚ, RRA MV, MF, kraje, MMR, MF, MHMP MV, kraje, RRA MZV, kraje, RRA

6 Strategický cíl NH 2 Akvizice zdrojů pro podporu regionálního rozvoje České republiky Strategický směr NH 2.1 Zajišťování a alokace veřejných zdrojů pro podporu regionálního rozvoje Finanční prostředky pro posílení regionálního rozvoje budou získávány jednak racionální alokací vnitřních veřejných rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů, jednak zabezpečením splnění podmínek pro přístup k veřejným zdrojům z předvstupních a následně pak strukturálních fondů Evropské unie. V tomto směru bude usměrněno také využití všech souvisejících vypracovávaných dokumentů, zejména Národního rozvojového plánu, Sektorových operačních programů a Regionálních operačních programů. Pomocí pilotních rozvojových programů pro vybrané regiony bude vytvořen model optimální pomoci i ostatním regionům české republiky. Využití prostředků státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti a zajištění základní dopravní obslužnosti v regionech bude orientováno tak, aby společně s ostatními zdroji se v regionech projevovaly zřetelným synergickým efektem. Hlavní úlohou centra zůstane zabezpečování účinné koordinace využívání všech dostupných zdrojů. NH Vytvoření a zavedení systému regionálně diferencované alokace prostředků sektorových programů NH Příprava dokumentů a administrativních podmínek vyžadovaných orgány EU pro poskytnutí zdrojů v období před i po přijetí ČR do EU NH Program koordinace regionálně diferencovaných rozpočtových a mimorozpočtových prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, na rozvoj vzdělávací soustavy a na podporu malého a středního podnikání NH Regionálně orientovaná podpora zajištění základní dopravní obslužnosti MF, kraje MMR, MZV, MF, MPO, MZe, kraje, MŽP, MPSV MMR, MPSV, MPO, MZe, MF, MŠMT, HK, AK MDS, kraje, MMR, Strategický směr NH 2.2 Povzbuzování přílivu zahraničního kapitálu do regionů České republiky Zabezpečení přílivu zahraničního kapitálu pro přímé investice jako významného zdroje regionálního rozvoje bude všestranně podporováno jako jedna z klíčových strategických priorit. Při diferenciaci cílených pobídek pro investory bude kladen důrazem na přednostní umísťování investic do strukturálně postižených, málo rozvinutých a venkovských částí krajů (mezoregionů - NUTS 4 a mikroregionů - ad hoc sdružených NUTS 5). V regionálně orientovaném pobídkovém systému pro investory bude uplatňována široká škála ekonomických nástrojů včetně regionálních modifikací nástrojů daňových, celních a dotačních a administrativních podpor. Vytvořen a trvale aktualizován bude informační systém, jehož databáze zahrne nabízené plochy, podmínky jejich získání a motivační nástroje pro investory. Průběžně bude zajišťována zahraniční prezentace podnikatelských možností v regionech České republiky.

7 NH Vytvoření a udržování informačního systému pro investory vč. databáze příležitostí pro zahraniční kapitál v ČR NH Vytvoření regionálně orientovaného systému pobídek pro investory a administrativních podpor přímých zahraničních investic v ČR NH Vytvoření a uplatňování pobídkového systému pro strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony MPO, (CzIn, Cz- Tr), RRA, MZV, obce MPO, MF, MMR, kraje, RRA MMR, MF, kraje Strategický směr NH 2.3 Příprava a realizace vnějších vztahů regionů České republiky Vedle aktivit pro zdrojové zabezpečení regionálního rozvoje bude z centrální úrovně podporován také rozvoj zahraničních vztahů regionů České republiky. V návaznosti na dosud získané pozitivní zkušenosti bude dále rozvíjena všestranná spolupráce s regiony evropských zemí, zejména pak s regiony sousedních zemí, ať v rámci Evropské unie nebo dosud mimo ni a vyšší formy přeshraniční spolupráce při řešení konkrétních otázek rozvoje regionů. Pozornost bude věnována výchově regionálních specialistů pro mezinárodní spolupráci a začleňování regionů do evropských struktur a vytváření potřebného institucionálního zázemí. NH Program personálního výběru, vzdělávání a tréninku regionálních specialistů zaměřených na začleňování a spolupráci regionů ČR v rámci evropských struktur NH Zřízení a provozování informačního a kontaktního centra regionů v sídle EU a podpora zřizování obdobných center v partnerských zahraničních regionech a ve střediscích mezinárodního obchodu NH Podpora vytváření Euroregionů se sousedními zeměmi a regiony a podpora všech forem přeshraniční spolupráce se všemi sousedními zeměmi na úrovni krajů, okresů i obcí MMR, MŠMT, kraje, RRA MZV, kraje, RRA MMR, kraje, MZV, RRA, HK, obce Strategický cíl NH 3 Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů České republiky Strategický směr NH 3.1 Průběžné monitorování a hodnocení regionálního rozvoje a regionálních disparit Pro vyvážený rozvoj krajů jako jednoho ze základních cílů regionální politiky bude usilováno o prevenci vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů aktivitami zaměřenými na sledování a hodnocení vývoje v územních obvodech krajů a na koordinaci resortních programů s významnými regionálními dopady.

8 Soustředěná podpora státu bude směrována do regionů s největšími problémy projevujícími se dlouhodobým zvyšováním disparit rozhodujících ukazatelů vůči ostatním regionům a průměru České republiky. Stanovení těchto regionů a nástrojů, pomocí nichž bude soustředěná podpora státu uplatňována, se stane obligatorní součástí Strategie regionálního rozvoje a Regionálního programu rozvoje České republiky zpracovávaných ve smyslu zákona o podpoře regionálního rozvoje České republiky. NH Vypracování metodiky a zavedení průběžného sledování a hodnocení regionálního rozvoje včetně vybudování technické základny monitoringu až do úrovně okresů NH Zavedení institutu hodnocení a výběru mezoregionů (NUTS 4) pro soustředěnou podporu státu a vyhodnocování účinnosti této podpory MMR, kraje, ČSÚ, RRA MMR, kraje Strategický směr NH 3.2 Koordinace sektorových a regionálních programů z hlediska potřeb regionálního rozvoje Strategie staví na synergickém efektu koordinované realizace sektorových a regionálních rozvojových programů. Rozhodující roli v horizontu strategie sehrají především rozvojové programy napojené na strukturální fondy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Z pohledu věcného zaměření programů je strategickou prioritou koordinace sektorových a regionálních programů rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Účinná koordinace a tím i násobení efektů sektorových a regionálních programů je jedním z klíčových východisek dosažení cílů celé strategie. NH Koordinace regionálních programů se sektorovými programy v oblasti surovinové, zemědělské, lesnické, průmyslové, dopravní a ekologické politiky NH Koordinace regionálních programů se sektorovými programy v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky MMR, kraje, RRA MMR, kraje, RRA Ekonomický potenciál Pod ekonomický potenciál zahrnujeme potenciál průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, obchodu, místní výroby, placených služeb a vědy a techniky. Vytvoření vysokého ekonomického potenciálu v regionech je jedním z pilířů regionálního rozvoje a směřuje na jedné straně k zohledňování aspektů růstu výkonnosti a snižování rozdílů v dosažené úrovni ekonomického potenciálu jednotlivých regionů a na druhé straně k aktivizaci nedostatečně využívaného potenciálu a podpoře jeho rozvoje, což v konečném efektu vede ke zrychlení růstu produktu v regionech. Ve strategickém horizontu roku 2010 je pro ekonomický potenciál rozhodující zvládnutí náročného strukturálního manévru vedoucího k výrazné změně hospodářské struktury a rozvoji tohoto po-

9 tenciálu. Diagnóza Česká ekonomika zaostává za ekonomickou úrovní nejvyspělejších států. Nízká úroveň ekonomického potenciálu naší země se odráží v nízké úrovní konkurenceschopnosti výrobků podnikové sféry, a to nejen na zahraničních trzích, ale i na domácím trhu (v konkurenci s dováženým zbožím). Průmysl se nachází ve stavu, který brání výraznějšímu zvyšování konkurenceschopnosti jeho produkce. Bývalé velké státní průmyslové podniky, privatizované zpravidla "na dluh" nebo v "kupónové privatizaci", trpí nedostatkem disponibilních finančních zdrojů a jen v malé míře investují z vlastních zdrojů. Investice se realizují převážně na úvěr s vysokými úrokovými sazbami. Kapitálový trh je málo rozvinutý a nevytváří významnější alternativu k získávání financí. České podniky pracují do značné míry s odepsaným strojním vybavením. Nízká úroveň technického vybavení má za následek nízkou produktivitu práce, nízkou cenu práce, nízký inovační řád a malý podíl přidané hodnoty na výstupu. Zhoršující se výkonnost ekonomiky v posledních letech odráží zásadní slabiny českého podnikatelského a finančního sektoru. Tyto slabiny se postupem času kumulovaly, což mělo za následek to, že v podnikovém sektoru proběhla restrukturalizace pouze v omezené míře. Restrukturalizaci bránila nezralost a nedokonalost rodících se tržních institucí a zejména slabý rámec vlastnické správy podniků. Situaci zhoršilo rovněž nedostatečné vymáhání právních norem. Tržní prostředí postrádá čistící mechanismy. Stále přežívají neperspektivní, špatně vedené a vysoce zadlužené podniky neschopné vyvolávat poptávku po své produkci. V dosavadní politice byla věnována příliš malá pozornost podmínkách vytváření prostoru pro nově vznikající malé a střední podniky a malé podnikání se ocitlo v určité krizi. Přitom se jedná o velice nadějný, dynamicky se rozvíjející sektor. Největší růst produkce mezi průmyslovými podniky vykazují podniky se zahraničním kapitálem a pod zahraniční kontrolou, kterých najdeme třicet mezi stovkou největších podniků v ČR. V této skupině podniků převládají dlouhodobé cíle a dochází u nich ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Hlavními problémy průmyslového výzkumu a vývoje jsou neustálý pokles výdajů podnikového sektoru na výzkum a vývoj, zrušení mnoha vývojových pracovišť ve výrobních podnicích a značné snížení zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji. Inovační aktivita v průmyslových odvětvích je nízká a rozsah výrob a služeb pokrokových technologií je nedostatečný. V zemědělství došlo k zásadním změnám v majetkových vztazích i ve výrobní struktuře a organizaci práce. Přes velmi razantní adaptaci zemědělského sektoru na nové podmínky ekonomická situace většiny zemědělských podniků zůstává nadále velmi tíživá a vyústila do silné zadluženosti většiny zemědělských firem i individuálních zemědělců. Agrární sektor je v soutěži o trh málo konkurenceschopný, což je do značné míry způsobeno vnějšími podmínkami. Tomu přispívá i nestabilita vztahů mezi zemědělskou výrobou a obchodem. Spektrum a rozsah podpor zemědělství jsou v České republice oproti Evropské unii výrazně nižší. Značná část podpor směřovala na modernizaci farem prostřednictvím levných úvěrů se státní garancí z podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V lesním hospodářství se negativně projevila nepříznivá druhová, věková a prostorová skladba lesů. Působení klimatických vlivů a imisí z minulosti se odrazilo ve zdravotním stavu lesů, který je považován za jeden z nejhorších v Evropě. V současné době je kladen důraz na podporu víceúčelového využívání hospodářských lesů s důležitými mimoprodukčními funkcemi. Situaci na venkově lze charakterizovat nízkou konkurenceschopností venkovské ekonomiky, nepříznivým populačním trendem u značného počtu venkovských obcí, nedostatečnou občanskou vybaveností a technickou infrastrukturou ve většině venkovských obcí, zejména v okrajových regionech a sníženou péči o kulturní krajinu v důsledku poklesu zemědělské výroby.

10 Strategie Základní prioritou regionální strategie České republiky v problémovém okruhu ekonomický potenciál je ekonomický růst a zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenční schopnosti ekonomických subjektů v regionech. Toho by mělo být dosaženo mobilizací nedostatečně využívaného regionálního hospodářského potenciálu, podporou hospodářského rozvoje regionů a vytvářením rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu a podporou rozvoje zemědělských a venkovských oblastí, které jako ekonomicky slabší oblasti by nebyly schopny zvládnout změny v ekonomické a sociální struktuře vlastními silami. Soubor politik a programů, který bude napomáhat dosažení uvedených cílů, bude orientován na vytvoření příznivého podnikatelského klimatu a na regionálně diferencované podněcování hospodářské činnosti a hospodářského oživení. Pro rozvoj ekonomického potenciálu regionů jsou stanoveny tři strategické cíle realizované v osmi strategických směrech (viz tabulka dále). EP EKONOMICKÝ POTENCIÁL EP 1 Mobilizace regionálního hospodářského potenciálu k dosažení ekonomického růstu EP 1.1 Aktivizace kapitálu, zlepšení regionálního investičního klimatu a rozvoj hospodářské spolupráce EP 1.2 Podněcování hospodářského růstu v centrech koncentrovaného ekonomického potenciálu EP 2 Vytváření rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu EP 2.1 Rozvoj podnikání v regionech EP 2.2 Rozvoj inovačního podnikání v regionech EP 2.3 Budování podnikatelské infrastruktury a podpora nových investic v regionech EP 3 Rozvoj zemědělských a venkovských oblastí EP 3.1 Rozvoj zemědělství a posílení jeho mimoprodukčních funkcí v regionech EP 3.2 Rozvoj a podpora mimoprodukčních funkcí lesů EP 3.3 Obnova venkova a rozvoj živnostenského podnikání na venkově

11 Strategický cíl EP 1 Mobilizace regionálního hospodářského potenciálu k dosažení ekonomického růstu Strategický směr EP 1.1 Aktivizace kapitálu, zlepšení regionálního investičního klimatu a rozvoj hospodářské spolupráce Zahrnuje soubor aktivit, které souvisejí s překonáváním všeobecného nedostatku kapitálu v hospodářství různými formami. K nim nepochybně patří sdružování finančních prostředků a zakládání účelových fondů v regionech na podporu podnikání a zaměstnanosti, což usnadní přístup malých podnikatelů k finančním zdrojům. Zkušenosti mnoha zemí ukazují, že přímé zahraniční investice se významně podílejí na rozvoji domácího průmyslu. Této problematice odpovídají aktivity, jež by měly vést ke zlepšení celkového image regionů pro investory a praktickému využití řady investičních pobídek s tradiční škálou nástrojů, které již v České republice existují. Mělo by dojít k jejich dalšímu rozšiřování směrem k investicím určeným pro rozšíření existující výroby a k částečně úvěrovaným investicím. Pokud jde o rozvoj hospodářské spolupráce, příslušné aktivity jsou orientovány na zkvalitňování podmínek pro zapojení tuzemských podniků do mezinárodního obchodu, což by mělo vést k růstu exportu i růstu tržeb podniků a růstu zaměstnanosti v regionech. EP Sdružování finančních prostředků, zakládání účelových podpůrných a garančních fondů v regionech a podpora rizikového kapitálu EP Zlepšení celkového image regionů pro investory a povzbuzování internacionalizace podnikání v regionech EP Zavedení pobídkového systému pro investory do hospodářské praxe regionů EP Programy ekonomického oživení nevyužitých území EP Pořádání fór pro hospodářskou přeshraniční spolupráci a organizování kongresů, setkání podnikatelů z regionů v tuzemsku i v zahraničí, prezentací, obchodních misí a výstav EP Rozvoj regionálního výstavnictví a odpovídající infrastruktury ve vybraných regionech kraje, MF, ČNB, CRR, HK, AK, RRA kraje, RRA, HK, AK, MPO, CzIn kraje, MPO, MMR HK, RRA kraje, MMR, CzIn, RRA, HK HK, MPO, kraje, obce kraje, MMR, HK, RRA Strategický směr EP 1.2 Podněcování hospodářského růstu v centrech koncentrovaného ekonomického potenciálu Vychází z principu, že v podmínkách transformace ekonomiky je strategie regionálního rozvoje interpretována též jako organická součást teorie růstu a za jednu z priorit je považována podpora růstových oblastí a rozvojových center s očekáváním rychlého efektu ve vytváření nových zdrojů, použitelných v dalším období k naplnění vyrovnávacího cíle regionální politiky. Skupina aktivit naplňujících tento strategický směr je proto orientována na centra koncentrovaného ekonomického potenciálu, za něž lze v současných podmínkách považovat většinu metropolí budoucích krajů.

12 EP Podpora přílivu zahraničního kapitálu do center koncentrovaného ekonomického potenciálu EP Zlepšení celkového image center koncentrovaného ekonomického potenciálu EP Podněcování rozsáhlých akcí obchodního, veletržního a vědeckého charakteru v centrech koncentrovaného ekonomického potenciálu EP Zlepšení napojení center koncentrovaného ekonomického potenciálu na transevropskou dopravní síť MPO,CzIn, HK, obce obce, MMR, HK, CzIn, RRA, CRR obce, MPO, Svaz průmyslu, HK, RRA obce, MDS, MF, MMR, CRR, kraje Strategický cíl EP 2 Vytváření rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu Strategický směr EP 2.1 Rozvoj podnikání v regionech Rozvoj podnikání je orientován na podporu konkurenceschopnosti ekonomických subjektů v regionech a rozvoj některých nehmotných faktorů konkurenceschopnosti v malých a středních podnicích. Státní podpora malých a středních podniků má již svoji formu a tradici, která se může vykázat pozitivními účinky na tvorbu nových pracovních příležitostí. Další rozvoj se bude ubírat cestou rozšiřování již osvědčených programů (poskytování zvýhodněných záruk a úvěrů, podpora poradenských středisek) a rozvojem nových nástrojů, které budou přispívat k dynamickému vývoji sektoru malých a středních podniků. Na řešení problémů restrukturalizace průmyslových podniků je orientována aktivita, která bude krátkodobě realizována prostřednictvím tzv. revitalizačního programu, v další fázi pak vhodným programem podpory strukturálních investic. Součástí naplňování tohoto směru je soubor aktivit, které účinně zaplňují prostor dosud nepokrytý škálou podpůrných programů a které reagují na aktuální potřeby nebo perspektivní příležitosti (elektronický obchod). Institucionální podpora podnikání tvoří významnou součást tohoto strategického směru, ať už formou podpory institucí poskytujících informace a poradenství, anebo podněcováním sdružování podniků do sítí, což se jeví jako perspektivní směr vývoje v podmínkách regionalizace na straně jedné a globalizace na straně druhé.

13 EP Rozvoj podpůrných programů pro malé a střední podniky s regionálně diferencovanou funkcí EP Podpora přípravy, marketingu, propagace a realizace podnikatelských projektů včetně podpory vzniku nových malých a středních podniků EP Podpora restrukturalizace průmyslových podniků EP Podpora podnikatelských projektů průmyslového charakteru směrem k výrobkům s vyšší finalitou EP Zavádění environmentálně orientovaných systémů řízení podniků (EMAS a ISO 14000) a podpora nové výrobkové politiky se zahrnutím prvků ekodesignu a ekolabelingu EP Podpora rozvoje elektronického obchodu EP Rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro podnikatele, živnostníky a investory EP Rozvoj manažerských dovedností a celoživotního vzdělávání podnikatelů EP Sdružování podnikatelů do výkonných sítí EP Institucionální podpora podnikání (Hospodářská a agrární komora, AIP ČR, Agentura pro rozvoj podnikání, CzechInvest, CzechTrade apod.) MPO, MMR, kraje, HK RRA, MPO, kraje, HK MPO, kraje, podniky MPO, kraje, podniky MPO, kraje, podniky MPO, MDS, kraje, podniky HK, MPO, kraje, RRA, Národní vzdělávací fond HK, MPO, Národní vzděl. fond, VŠ HK, obce, kraje, RRA MPO, kraje, obce, Strategický směr EP 2.2 Rozvoj inovačního podnikání v regionech Rozvoj inovačního podnikání je zaměřen na rozvoj nehmotných faktorů konkurenceschopnosti v podnicích. Aktivity naplňující tento směr vycházejí z priorit podpory průmyslového výzkumu, transferu moderních technologií a podpory inovačního podnikání v malých a středních podnicích. Zvyšující se zdroje pro výzkum a technický rozvoj, které by měly vzrůst ze současné úrovně 0,4% HDP na 0,7% HDP, budou zahrnovat programy pomoci malým a středním podnikům a soustředí se i na zlepšení celkového přenosu technologií na trh. Budou podporovány projekty spojené s transferem technologií nejvyšší světové úrovně a zavádějící technologie a postupy v ČR dosud nepoužívané (vč. technologií ekologicky a energeticky šetrných), projekty špičkových vědeckovýzkumných center, projekty směřující k rozvoji techniky a technologií v malých a středních podnicích. Nedílnou součástí rozvojových aktivit je rozvoj společných podnikatelských služeb (vědeckotechnologických parků, inovačních center, inkubačních center) pro průmyslové inovace a inovační podnikání, jakož i rozvoj příslušných poradenských služeb.

14 EP Rozvoj podpůrných programů pro vědu, výzkum a inovační podnikání v regionech EP Podpora pilotních podnikatelských projektů s výraznou inovativní orientací EP Podpora zavádění a užití pokrokových technologií vč. rozvoje center transferu technologií EP Podpora nových technologií směřujících k vyššímu využití druhotných surovin, k šetrnému využívání domácích surovinových zdrojů, ke snižování potřeb dovozu nerostných surovin a k dosažení energetických úspor EP Rozvoj vědecko-technologických parků, inovačních center a dalších forem infrastruktury pro inovační podnikání v regionech EP Rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro vědu, výzkum a inovační podnikání v regionech EP Podpora projektů špičkových vědecko-výzkumných center v regionech MPO, kraje, MŠMT, HK RRA, MPO, kraje, HK, MPO, AIP, VŠ, HK MPO, AIP, VŠ, HK kraje, MPO, AIP, VŠ, HK, RRA HK, kraje, AIP, MPO, RRA MPO, MŠMT, kraje, HK, RRA, VŠ, MMR Strategický směr EP 2.3 Budování podnikatelské infrastruktury a podpora nových investic v regionech Představuje podporu hmotných i nehmotných investic vkládaných do rozvoje průmyslových nemovitostí. Jde na jedné straně o budování podnikatelské infrastruktury určené pro malé a střední podniky (inkubační jednotky, podnikatelská centra, modernizace podnikatelských objektů), na druhé straně o rozvoj investičně připravených území určených buď pro průmyslovou zónu pro větší počet firem anebo pro jediného investora. Podporu nových investic v regionech doplňuje rozvoj společných služeb pro investory a marketing investičních příležitostí. EP Rozvoj společných služeb pro investory (katalogy nabídky nemovitostí, propagace, studie, prezentace v zahraničí) EP Zakládání a provoz inkubačních jednotek, podnikatelských center a dalších forem podnikatelské infrastruktury v regionech vč. modernizace opuštěných nebo nedostatečně využívaných podnikatelských objektů EP Příprava ploch pro rozvoj podnikatelských činností a jejich nabídka potenciálním investorům nebo projektovým developerům EP Budování hospodářských parků a průmyslových zón ve vhodných lokalitách regionů (v blízkosti dálnice, letiště apod.) EP Marketing pro přilákání zahraničních investorů EP Vytvoření regionálního pobídkového systému pro investory CzIn, kraje, MPO, MMR, RRA, HK obce, HK, RRA, MMR, AK, kraje obce, CzIn, MMR, HK, kraje kraje, obce, CzIn, RRA, HK CzIn, kraje, obce, RRA kraje, MF, obce, HK, RRA

15 Strategický cíl EP 3 Rozvoj zemědělských a venkovských oblastí Strategický směr EP 3.1 Rozvoj zemědělství a posílení jeho mimoprodukčních funkcí v regionech Rozvoj zemědělství a posílení jeho mimoprodukčních funkcí má jako strategickou prioritu zvýšení konkurenceschopnosti ekonomických subjektů podnikajících v zemědělství v oborech, kde pro to existují předpoklady a posílení úlohy zemědělství v péči o krajinu. Státní podpora zemědělských podniků má již několikaletou tradici. Další rozvoj se bude ubírat cestou rozšiřování již osvědčených programů (především přímých podpor). Hlavní pozornost bude přitom věnována podpoře hmotných investic na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství, rozvoji netradičních způsobů zemědělské výroby, podpoře marketingu a exportu zemědělských a potravinářských výrobků. Neméně významná bude podpora vedoucí k posílení krajinotvorné funkce zemědělství včetně ochrany ekologické stability krajiny. EP Rozvoj programů PGRLF a dotačních titulů MZe k posílení krajinotvorné úlohy zemědělství a ke zvýšení efektivnosti, zlepšení struktury a podpoře exportu zemědělských výrobků EP Rozvoj finanční podpory z programů MŽP k posílení úlohy zemědělství v péči o krajinu včetně ochrany její ekologické stability EP Implementace programu EU SAPARD pro rozvoj zemědělství a venkova EP Rozvoj netradičních způsobů zemědělské výroby, zejména ekologického zemědělství a využití zemědělství pro nepotravinářské účely EP Rozvoj potravinářského a zpracovatelského průmyslu využívajícího regionální zemědělskou produkci s ekologickým způsobem hospodaření EP Podpora rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství a diverzifikace příjmů zemědělství (rozvoj ekofarem, údržby krajiny, středisek agroturistiky apod.) MZe, AK, kraje MŽP, MZe, kraje MZe, MMR, AK, obce AK, MZe, MMR, kraje AK, HK, MZe, MPO, AK, MMR, MZe, kraje Strategický směr EP 3.2 Rozvoj a podpora mimoprodukčních funkcí lesů Tento směr má jako strategické priority ozdravení lesních ekosystémů, podporu trvale udržitelného a víceúčelového využívání lesů a posílení krajinotvorné úlohy lesnictví včetně zvyšování ekologické stability krajiny. Budou zde využity a dále rozvíjeny již osvědčené programy a dotačních tituly pro oblast lesnictví. Hlavní pozornost bude věnována podpoře hmotných investic na krajinotvornou úlohu lesnictví, na uplatnění šetrných technologií při těžbě a obnovení lesních porostů a na zalesňování zemědělských pozemků.

16 EP Rozvoj programů PGRLF a dotačních titulů MZe k podpoře trvale udržitelného hospodaření v lesích, k posílení krajinotvorné úlohy lesnictví a k uplatnění šetrných technologií při těžbě a obnovování lesních porostů EP Rozvoj finanční podpory z programů MŽP k posílení úlohy lesního hospodářství v péči o krajinu a vodní režim EP Podpora lesního hospodaření v oblastech se zvýšenými imisemi a zvýšení druhové rozmanitosti lesních dřevin EP Podpora zalesňování zemědělských pozemků v zájmu zvyšování ekologické stability krajiny MZe, Lesy ČR, AK, MŽP MŽP, MZe, kraje MZe, Lesy ČR, kraje, MŽP MZe, PF ČR, Lesy ČR, MŽP, kraje Strategický směr EP 3.3 Obnova venkova a rozvoj živnostenského podnikání na venkově V tomto směru bude usilováno o integraci rozvoje zemědělství s rozvojem venkova. Půjde především o obnovu a rozvoj venkovských sídel, ochranu a uchování jejich venkovského rázu. Na to navazuje obnova památek a místních pozoruhodností a rozvoj venkovské infrastruktury. Jako součást obnovy venkova budou rozvíjeny vhodné druhy nezemědělských výrob, obnovována řemesla, výroba krajových specialit a zlepšován proces přípravy na povolání a rekvalifikace. EP Realizace programu obnovy venkova s důrazem na specifickou roli zemědělství při utváření vzhledu, tvorby a ochrany sídel EP Implementace programu EU SAPARD pro obnovu venkova s důrazem na infrastrukturu, uchování dědictví venkova a diverzifikaci příjmů na venkově EP Podpora zakládání a rozvoje živností na venkově a rozvoj služeb (vč. vzdělávacích a rekvalifikačních) pro živnostníky na venkově EP Rozvoj vhodných druhů nezemědělských výrob zpracovávajících místní suroviny, obnova řemesel a krajových specialit obce, kraje, MZe, AK, MMR obce, MZe, MMR, AK, RRA MMR, MPSV, obce, AK, HK, RRA obce, AK, HK

17 6.2.3 Lidský potenciál Plné využití lidského potenciálu jako klíčového faktoru regionálního rozvoje vyjadřuje priority politiky zaměstnanosti, vzdělávání, kultury, bydlení, sociálních služeb a zdravotnictví na úrovni regionů, vycházející z principu rovnosti příležitostí v rozvíjející se občanské společnosti. Diagnóza Zaměstnanost a trh práce se vyznačují dynamickými změnami v požadavcích na pracovníky, vedoucími k nárůstu nezaměstnanosti a poklesu počtu pracovních míst, které se výrazně projevují zejména v regionech ekonomicky zaostávajících nebo strukturálně postižených. Tento trend ohrožuje obzvláště intenzivně skupiny občanů znevýhodněné z různých důvodů v přístupu k zaměstnání a vzdělávání (věk, pohlaví, kvalifikace, zdravotní stav). V souvislosti s recesí ekonomiky roste počet nezaměstnaných a ubývá volných pracovních míst. Míra nezaměstnanosti v řadě mikroregionů dosahuje kritické úrovně, ohrožující sociální smír. Nezaměstnanost v České republice zasahuje všechny profesní a kvalifikační skupiny. Současná politika zaměstnanosti není dostatečně provázána s hospodářskou, sociální a vzdělávací politikou. V úrovni vzdělání dosahuje Česká republika ve srovnání s vyspělými zeměmi vysokého podílu osob se středoškolským vzděláním, ale nižšího podílu osob s terciárním (vysokoškolským) vzděláním. Do vzdělávací soustavy je vkládán relativně nízký podíl veřejných prostředků, což se odráží v kvalitě výuky a materiálního zabezpečení škol. Síť základních a středních škol je rovnoměrná s dobrou dostupností v regionech, výraznější regionální disproporce existují v nabídce příležitostí vysokoškolského vzdělání. Regionální disproporce jsou patrné ve vzdělanostní úrovni obyvatelstva. Školství má doposud nedostatečnou vazbu na vývoj zaměstnanosti v regionech. Chybí ucelený systém dalšího vzdělávání pro dospělé propojený s počátečním vzděláváním a poskytující příležitosti celoživotního učení. Účast zaměstnavatelů a dalších partnerů na vzdělávání je nízká. Kultura v regionech je ohrožena narůstajícím deficitem ve financování kulturních zařízení a péče o kulturní dědictví, chybí koncepce rozvoje v této oblasti. Zdravotnictví se z regionálního hlediska potýká s problémy nerovnoměrného rozložení zdravotnických zařízení, zejména specializovaných, a relativně nízkou úrovní vybavenosti v mnoha pohraničních oblastech. V souvislosti s ekonomickými problémy zdravotnictví a redukcí zařízení je v řadě oblastí ohrožena únosná dostupnost odborné péče. Sociální služby jsou postiženy nedostatečnou sítí zařízení a jejich zastaralostí, nárůstem počtu jejich uživatelů a nedostatečným rozšířením moderních metod sociální péče. Bydlení se vyznačuje relativně vysokým stářím bytového fondu a nižším plošným standardem, poklesem objemu bytové výstavby (až pod hranici prosté reprodukce), zanedbanou údržbou bytového fondu a regionálními disproporcemi mezi poptávkou a nabídkou bytů. Strategie Hlavním hlediskem strategie regionálního rozvoje České republiky v oblasti lidského potenciálu je vytváření relativně rovnocenných životních podmínek a možností v různých regionech a sídlech, s důrazem na sociální infrastrukturu, zaměstnanost a vzdělávání. V návaznosti na globální cíle strategie jsou strategické cíle problémového okruhu Lidský potenciál vymezeny takto: Vytváření rovnocenných životních podmínek a možností pro obyvatelstvo žijící v různých regionech a sídlech Předcházení společensky neúnosným rozdílům v sociální úrovni jednotlivých regionů a mikroregionů Modernizace vzdělávací soustavy a její propojení na zaměstnanost v regionech Strategie specifikuje tyto cíle v osmi směrech naplněných celkem 28 rozvojovými aktivitami představujícími hlavní realizační priority problémového okruhu pro její časový horizont.

18 LP 1 Vytváření rovnocenných životních podmínek a možností pro obyvatelstvo žijící v různých regionech a sídlech LP 1.1 Rozvoj občanských iniciativ LP 1.2 Řešení problémů bydlení a občanské vybavenosti v regionech LP 1.3 Rozvoj sociálních a zdravotních služeb v regionech LP LIDSKÝ POTENCIÁL LP 2 Předcházení společensky neúnosným rozdílům v sociální úrovni jednotlivých regionů a mikroregionů LP 2.1 Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti podle potřeb regionů LP 2.2 Řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti a obtížně umístitelných skupin na trhu práce v regionech LP 2.3 Prevence sociálního vylučování a negativních sociálních jevů v regionech LP 3 Modernizace vzdělávací soustavy a její propojení na zaměstnanost v regionech LP 3.1 Propojení systému odborného vzdělávání a zaměstnanosti v regionech LP 3.2 Rozvoj vzdělávací soustavy v regionech Strategický cíl LP 1 Vytváření rovnocenných životních podmínek a možností pro obyvatelstvo žijící v různých regionech a sídlech Strategický směr LP 1.1 Rozvoj občanských iniciativ Rozvoj občanských iniciativ a rovnost příležitostí jsou strategicky významné atributy lidského potenciálu v regionech. Jako prioritní budou realizovány aktivity vedoucí k překonávání diskriminace, toleranci k menšinám a společenské integraci etnických skupin v regionech. Podporovány budou také občanské aktivity zaměřené na rozvoj měst a obcí a aktivity zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti i její spoluúčasti na rozhodování. LP Podpora výchovy a osvěty tolerance k menšinám a společenské integrace etnických skupin v regionech MPSV, kraje, MŠMT, VI, OS LP Podpora občanských aktivit pro rozvoj měst a obcí kraje, MPSV, OS, obce LP Podpora informovanosti veřejnosti a její spoluúčasti na rozhodování ve veřejné správě LP Podpora kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí obcí a regionů kraje, MPSV, MV, RRA, OS, obce kraje, MK, MŠMT, OS, VI, obce

19 Strategický směr LP 1.2 Řešení problémů bydlení a občanské vybavenosti v regionech Řešení problémů bydlení a občanské vybavenosti podporuje strategie formou přípravy území pro výstavbu a vlastní výstavby nájemních bytů, oprav a modernizace bytového fondu. V nerozvinutých a málo zalidněných mikroregionech bude podporován také rozvoj občanské vybavenosti. LP Podpora přípravy území, výstavby, oprav a modernizace bytového fondu LP Řešení problémů bydlení a občanské vybavenosti v nerozvinutých a málo zalidněných mikroregionech kraje, MMR, obce kraje, MMR, obce, OS Strategický směr LP 1.3 Rozvoj sociálních a zdravotních služeb v regionech Sociální a zdravotní služby budou rozvíjeny za účelem jejich modernizace, rozšíření a územního přiblížení. Budou podporovány programy sociální a zdravotní péče, včetně zavádění moderních forem sociálních služeb umožňujících integraci postižených osob a přispívajících ke zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva. LP Vytváření dostupné sítě a podpora programů zdravotních a sociálních služeb v regionech LP Zavádění moderních forem (vč. podpory soukromých a nestátních iniciativ) a metod sociálních služeb a sociální péče umožňující vyšší integraci postižených osob do komunity kraje, MZd, MPSV, obce kraje, MPSV, PS, obce Strategický cíl LP 2 Předcházení společensky neúnosným rozdílům v sociální úrovni jednotlivých regionů a mikroregionů Strategický směr LP 2.1 Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti podle potřeb regionů Uplatňování a rozvoj nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se bude týkat především podpory vzniku nových pracovních míst podle potřeb regionů a inovací používaných nástrojů této politiky. Účinnost politiky zaměstnanosti bude na úrovni regionů systematicky hodnocena a pro zvýšení flexibility trhu práce bude podporováno monitorování a prognózy jeho potřeb. To přispěje k zdokonalování profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce, přičemž budou uplatňovány stimulační nástroje pro větší zapojení zaměstnavatelů do dalšího vzdělávání. Pro nejvíce ohrožené regiony a mikroregiony budou připravovány programy řešení sociálních krizových situací.

20 LP Monitorování a prognóza potřeb trhu práce a hodnocení účinnosti politiky zaměstnanosti v regionech ke zvýšení flexibility trhu práce LP Zdokonalení profesní přípravy a rekvalifikačních programů podle požadavků trhu práce a motivace většího zapojení zaměstnavatelské sféry LP Příprava programů řešení sociálních krizových situací v potenciálně ohrožených regionech a mikroregionech LP Podpora vzniku nových pracovních míst pro nezaměstnané a inovací aktivní politiky zaměstnanosti MPSV, kraje, ÚP, ŠÚ, HK, AK MŠMT, MPSV, kraje, ÚP, VI, HK, AK kraje, obce, ÚP, MPSV MPSV, ÚP, kraje, MPO, MMR,HK, AK Strategický směr LP 2.2 Řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti a obtížně umístitelných skupin na trhu práce v regionech Dlouhodobá nezaměstnanost a situace obtížně umístitelných skupin na trhu práce budou řešeny podporou motivačních, resocializačních a rekvalifikačních aktivit pro dlouhodobě nezaměstnané, programů pro usnadnění přechodu mládeže ze škol do praxe, pracovního uplatnění a rehabilitace zdravotně postižených občanů a podporou krátkodobých pracovních poměrů pro obtížně umístitelné uchazeče k obnovení nebo získání pracovních návyků. LP Podpora krátkodobých pracovních poměrů pro obtížně umístitelné uchazeče k obnovení nebo získání pracovních návyků LP Programy pro usnadnění přechodu mládeže ze škol do praxe LP Motivační, resocializační a rekvalifikační aktivity pro dlouhodobě nezaměstnané LP Podpora pracovního uplatnění a pracovní rehabilitace zdravotně postižených občanů kraje, MPSV, Z, obce, ÚP MPSV, MŠMT, ÚP, ŠÚ, kraje MPSV, ÚP, kraje MPSV, MF, ÚP, kraje, obce Strategický směr LP 2.3 Prevence sociálního vylučování a negativních sociálních jevů v regionech Prevence sociálního vyloučení a negativních sociálních jevů bude podporována zejména zlepšováním přístupnosti informací, poradenských služeb, vzdělávání a zaměstnání pro ohrožené skupiny. Budou rozvíjeny systémy prevence kriminality, drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů.

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

8.1 Závěry ke strategii jako celku

8.1 Závěry ke strategii jako celku 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky OBSAH 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky 8.1 ZÁVĚRY KE STRATEGII JAKO CELKU 8.2 ZÁVĚRY K DESKRIPCI A SROVNÁVACÍ ANALÝZE KRAJŮ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více