6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky"

Transkript

1 OBSAH 6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky 6.1 STRATEGICKÉ CÍLE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 6.2 STRATEGICKÉ SMĚRY A ROZVOJOVÉ AKTIVITY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Národohospodářské aspekty a vnější vztahy Ekonomický potenciál Lidský potenciál Technická vybavenost a obsluha území Životní prostředí Cestovní ruch 6.3 ROZDĚLENÍ REALIZAČNÍ FÁZE STRATEGIE MEZI SEKTOROVÉ A REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ PROGRAMY 6 Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity jsou realizací přijaté strategické vize regionálního rozvoje České republiky do roku Vycházejí z poznatkové základny uvedené ve zpracovaných profilech regionů NUTS 3, z analytických poznatků ze sektorových a odvětvových analýz a politik, z klíčových analytických poznatků formulovaných ve SWOT analýze a ze strategií rozvoje jednotlivých krajů České republiky. 6.1 Strategické cíle regionálního rozvoje České republiky Návrh strategie regionálního rozvoje České republiky reflektuje, že do roku 2010 budou pro rozvoj České republiky i jeho regionální stránku dominantní tři skupiny rozvojových aktivit reprezentující deklarované globální cíle strategie zapojení České republiky do evropských struktur s co nejmenšími otřesy způsobenými české ekonomice, znovuzavedení a stabilizace krajského zřízení v České republice a potřeba řešení stále narůstajících regionálních disparit. Realizace této strategie byla dekomponována do šesti problémových okruhů, v rámci nichž bylo definováno šestnáct strategických cílů regionálního rozvoje České republiky. Dekompozice cílů podle jednotlivých problémových okruhů je patrná z dále uvedeného schématu.

2 Cíle strategie regionálního rozvoje ČR Globální cíle Problémové okruhy Strategické cíle Vytváření makroekonomických podmínek dynamického rozvoje regionů ČR Národohospodářské aspekty a vnější vztahy Akvizice zdrojů pro podporu regionálního rozvoje ČR Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů ČR Mobilizace regionálního hospodářského potenciálu k dosažení ekonomického růstu Ekonomický potenciál Vytváření rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu Rozvoj zemědělských a venkovských oblastí Dosažení regionální úrovně umožňující vstup ČR do EU bez větších otřesů a povznesení regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy. Zavedení a stabilizace dobře fungujícího regionálního uspořádání České republiky. Vytvoření mechanizmů aktivace vnitřních zdrojů regionů, rozpoznávání nebezpečných regionálních disparit a nástrojů vytvářejících podmínky pro jejich eliminaci, resp. zmírňování. Lidský potenciál Technická vybavenost a obsluha území Vytváření rovnocenných život. podmínek a možností pro obyvatelstvo žijící v různých regionech a sídlech Předcházení neúnosným rozdílům v sociální úrovni jednotlivých regionů a mikroregionů Modernizace vzdělávací soustavy a její propojení na zaměstnanost v regionech Rozvoj infrastruktury pro zvýšení rozvojového potenciálu regionů ČR Zvýšení přizpůsobovací a absorpční schopnosti regionů ČR Zajištění mobility obyvatelstva v regionech ČR Zlepšení stavu životního prostředí v regionech Životní prostředí Integrace environmentálních hledisek do rozhodování resortů s významnými vlivy na ŽP v regionech Zvýšení úrovně ekologického vědomí a podílu veřejnosti na rozhodování v oblasti ŽP v regionech Cestovní ruch Uvolnění skrytého ekonomického potenciálu v cestovním ruchu a lázeňství

3 6.2 Strategické směry a rozvojové aktivity regionálního rozvoje České republiky Národohospodářské aspekty a vnější vztahy Otevřenost ekonomických a sociálních procesů současného světa dává i regionální strategii národohospodářský a mezinárodní (vnější) rozměr. Sociální zkušenost obyvatel vyspělých zemí se rychle přenáší na ostatní země, zejména na země transformující se na tržní podmínky, v nichž jsou některé vlivy násobeny výraznými změnami jejich vnitřní sociální struktury. Ještě výrazněji působí na transformující se země ekonomické integrační procesy na jedné straně negativními vlivy na jejich konkurenceschopnost, projevujícími se zejména v odebírání tradičních trhů, na druhé straně pozitivními vlivy nových zdrojových možností (vč. kapitálových) a rychlým přenosem know-how. To vše v celém rozsahu platí i pro Českou republiku. Strategie proto pojímá tyto skutečnosti jako závažné akcelerační, ale i retardační faktory regionálního rozvoje a pro časový horizont strategie zakládá na národohospodářské úrovni aktivity omezující působení negativních vnějších vlivů, resp. zesilující působení pozitivních vnějších vlivů na regionální rozvoj České republiky. Diagnóza K dominantním rysům české ekonomiky patří její vysoká míra otevřenosti a významná orientace zahraničních obchodních toků k zemím Evropské unie. Na druhé straně má česká ekonomika výrazný výkonnostní odstup od průměru zemí Evropské unie v úrovni HDP na obyvatele, produktivity práce, mezd i dalších makroekonomických ukazatelů a také v tempech ekonomického růstu. Regionální rozvoj České republiky bude nadále ovlivňován touto celkovou situací. ale i reálným vývojem národního hospodářství, zejména faktory majícími dlouhodobě působící regionální dopady. Ke zmenšování výkonnostních a strukturálních disparit významně přispívá přímá regionální spolupráce s regiony sousedních zemí a s regiony zemí Evropské unie (program Overture, Phare CBC, formování Euroregionů apod.) V devadesátých letech byly prostředky vyčleňované na regionální politiku velmi malé. Hospodářská politika státu byla dosud v návaznosti na existující systém veřejné správy orientována celoplošně, s malou citlivostí pro různé regionální podmínky, regionální potřeby a cíle. Dosavadní alokace rozpočtových zdrojů zpravidla neměla cílenou regionální dimenzi, kromě některých forem podpory strukturálně postižených a hospodářsky slabých okresů, některých forem podpor zemědělství a lesnictví nebo pomoci konkrétním územím při zvláštních událostech (povodních apod). Regionální diference v úrovni hospodářského rozvoje a nezaměstnanosti velmi úzce souvisejí s odlišnými podmínkami rozvoje podnikatelského prostředí, zejména s podmínkami pro malé a střední podnikání a s administrativní náročností vzniku podnikatelských aktivit. Rovněž se v regionech nepříznivě projevuje nízká úroveň centrální koordinace jednotlivých odvětvových politik, kdy realizace dobrých záměrů jednotlivých resortů někdy vyvolávají v regionálních souvislostech protichůdné účinky. V České republice není dosud stabilizován mechanizmus účasti veřejnosti na strategickém rozhodování o řešení významných problémů regionu a využívání činnosti nestátních veřejných i soukromých institucí regionálního zaměření ve prospěch regionálního rozvoje.

4 Strategie Dominujícím atributem strategie regionálního rozvoje České republiky na národohospodářské úrovni je vytváření potřebných podmínek dynamického rozvoje regionů, včetně podmínek pro zvětšování hospodářské otevřenosti regionů a s tím související zintenzivnění vnějších vztahů. Podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování přímých vztahů budou vytvářeny nejen na krajské úrovni České republiky (mezi regiony navzájem), ale i na mezinárodní úrovni, zejména s regiony států Evropské unie. Realizace strategie musí nalézt také dostatečnou institucionální oporu. Tu musí poskytnout dobře fungující krajské instituce volené, správní i odborné. V těchto směrech, v návaznosti na globální cíle strategie, jsou také stanoveny tři strategické cíle problémového okruhu Národohospodářské aspekty a vnější vztahy (NH 1 3). Strategie orientuje realizaci těchto cílů do sedmi směrů naplněných aktivitami představujícími hlavní realizační priority problémového okruhu pro její časový horizont (viz tabulku dále). NH NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ ASPEKTY A VNĚJŠÍ VZTAHY NH 1 Vytváření makroekonomických podmínek dynamického rozvoje regionů ČR NH 1.1 Podpora podnikatelského prostředí v regionech ČR NH 1.2 Vytvoření a stabilizace institucionálního rámce regionálního rozvoje v nových krajích ČR NH 2 Akvizice zdrojů pro podporu regionálního rozvoje ČR NH 2.1 Zajišťování a alokace veřejných zdrojů pro podporu regionálního rozvoje NH 2.2 Povzbuzování přílivu zahraničního kapitálu do regionů ČR NH 2.3 Příprava a realizace vnějších vztahů regionů ČR NH 3 Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů ČR NH 3.1 Průběžné monitorování a hodnocení regionálního rozvoje a regionálních disparit NH 3.2 Koordinace sektorových a regionálních programů z hlediska potřeb regionálního rozvoje Strategický cíl NH 1 Vytváření makroekonomických podmínek dynamického rozvoje regionů České republiky Strategický směr NH 1.1 Podpora podnikatelského prostředí v regionech ČR Rozvoj podnikatelského prostředí bude podporován jako prvořadá podmínka regionálního rozvoje, a to jak v oblasti finančních nástrojů, tak v oblasti vnějších tržních kontaktů. Především jde o zajištění dostupnosti úvěrů na realizaci rozvojových aktivit ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech, těsnější napojení výrobních subjektů v regionech na exportéry a obchodní zastoupení České republiky a v systémové rovině o vytváření rovných podmínek českým ekonomickým subjektům se subjekty Evropské unie.

5 NH Podpora snižování úrokových sazeb pro úvěry na realizaci rozvojových aktivit v problémových regionech NH Aktivizace obchodních zastoupení ČR a jejich těsnější napojení na výrobní subjekty v regionech a exportéry pro podporu exportu produkce regionů ČR NH Vytváření rovných podmínek s podmínkami v EU na trhu zemědělských produktů MF, ČMZRB MPO, MPO, HK, AK MZe, MZV, MF Strategický směr NH 1.2 Vytvoření a stabilizace institucionálního rámce regionálního rozvoje v nových krajích České republiky Institucionální rámec regionálního rozvoje projde v horizontu strategie zásadní, pro regionální rozvoj příznivou změnou - zřízením krajského stupně veřejné správy. Pro stabilizaci krajského uspořádání a jeho úspěšné fungování budou na národohospodářské úrovni realizovány programy a opatření v oblasti podpory regionálních institucí, informací a personální přípravy. Významnou součástí těchto aktivit bude podpora činnosti nestátních veřejných i soukromých institucí regionálního zaměření a vytváření mechanizmů pro účast veřejnosti na rozhodování o řešení významných problémů regionu. Budou realizovány programy napomáhající adaptaci krajských měst na regionální metropole schopné zajišťovat všechny funkce související s výkonem veřejné správy na krajské úrovni a dobudování materiálně technické základny nezbytné pro jejich nové funkce metropolí regionů. Bude podporován rozvoj informačních technologií, zejména informačních systémů a jejich infrastruktury, vytvářejících podmínky budoucí konkurenceschopnosti regionů s regiony Evropské unie. V rámci těchto aktivit bude také prováděna odborná příprava pracovníků krajských institucí a systematická zahraniční prezentace nových krajů a jejich metropolí. Specifická pozornost bude věnována rozvoji metropolitní funkce Prahy a její roli evropského polyfunkčního centra ve vazbě na rozvoj jejího zázemí ve Středočeském kraji. NH Podpora stabilizace a rozvoje regionálních rozvojových agentur v nových krajích a podpora činnosti nestátních veřejných a soukromých institucí regionálního zaměření v návaznosti na kompetence veřejné správy NH Programová podpora výstavby regionálních informačních systémů a jejich infrastruktury NH Adaptace vybavenosti budoucích krajských měst na nové funkce krajských metropolí a středisek regionální veřejné správy NH Podpora projektů posilujících metropolitní funkci Prahy a její vnější funkci významného evropského politického, kulturního a obchodního centra s vazbou na usměrňovaný rozvoj zázemí Prahy NH Odborná příprava pracovníků pro realizaci regionálních aktivit ve veřejných i soukromých institucích NH Zahraniční prezentace nových krajů a jejich metropolí MMR, MF, kraje, HK, AK MMR, kraje, ČSÚ, RRA MV, MF, kraje, MMR, MF, MHMP MV, kraje, RRA MZV, kraje, RRA

6 Strategický cíl NH 2 Akvizice zdrojů pro podporu regionálního rozvoje České republiky Strategický směr NH 2.1 Zajišťování a alokace veřejných zdrojů pro podporu regionálního rozvoje Finanční prostředky pro posílení regionálního rozvoje budou získávány jednak racionální alokací vnitřních veřejných rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů, jednak zabezpečením splnění podmínek pro přístup k veřejným zdrojům z předvstupních a následně pak strukturálních fondů Evropské unie. V tomto směru bude usměrněno také využití všech souvisejících vypracovávaných dokumentů, zejména Národního rozvojového plánu, Sektorových operačních programů a Regionálních operačních programů. Pomocí pilotních rozvojových programů pro vybrané regiony bude vytvořen model optimální pomoci i ostatním regionům české republiky. Využití prostředků státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti a zajištění základní dopravní obslužnosti v regionech bude orientováno tak, aby společně s ostatními zdroji se v regionech projevovaly zřetelným synergickým efektem. Hlavní úlohou centra zůstane zabezpečování účinné koordinace využívání všech dostupných zdrojů. NH Vytvoření a zavedení systému regionálně diferencované alokace prostředků sektorových programů NH Příprava dokumentů a administrativních podmínek vyžadovaných orgány EU pro poskytnutí zdrojů v období před i po přijetí ČR do EU NH Program koordinace regionálně diferencovaných rozpočtových a mimorozpočtových prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, na rozvoj vzdělávací soustavy a na podporu malého a středního podnikání NH Regionálně orientovaná podpora zajištění základní dopravní obslužnosti MF, kraje MMR, MZV, MF, MPO, MZe, kraje, MŽP, MPSV MMR, MPSV, MPO, MZe, MF, MŠMT, HK, AK MDS, kraje, MMR, Strategický směr NH 2.2 Povzbuzování přílivu zahraničního kapitálu do regionů České republiky Zabezpečení přílivu zahraničního kapitálu pro přímé investice jako významného zdroje regionálního rozvoje bude všestranně podporováno jako jedna z klíčových strategických priorit. Při diferenciaci cílených pobídek pro investory bude kladen důrazem na přednostní umísťování investic do strukturálně postižených, málo rozvinutých a venkovských částí krajů (mezoregionů - NUTS 4 a mikroregionů - ad hoc sdružených NUTS 5). V regionálně orientovaném pobídkovém systému pro investory bude uplatňována široká škála ekonomických nástrojů včetně regionálních modifikací nástrojů daňových, celních a dotačních a administrativních podpor. Vytvořen a trvale aktualizován bude informační systém, jehož databáze zahrne nabízené plochy, podmínky jejich získání a motivační nástroje pro investory. Průběžně bude zajišťována zahraniční prezentace podnikatelských možností v regionech České republiky.

7 NH Vytvoření a udržování informačního systému pro investory vč. databáze příležitostí pro zahraniční kapitál v ČR NH Vytvoření regionálně orientovaného systému pobídek pro investory a administrativních podpor přímých zahraničních investic v ČR NH Vytvoření a uplatňování pobídkového systému pro strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony MPO, (CzIn, Cz- Tr), RRA, MZV, obce MPO, MF, MMR, kraje, RRA MMR, MF, kraje Strategický směr NH 2.3 Příprava a realizace vnějších vztahů regionů České republiky Vedle aktivit pro zdrojové zabezpečení regionálního rozvoje bude z centrální úrovně podporován také rozvoj zahraničních vztahů regionů České republiky. V návaznosti na dosud získané pozitivní zkušenosti bude dále rozvíjena všestranná spolupráce s regiony evropských zemí, zejména pak s regiony sousedních zemí, ať v rámci Evropské unie nebo dosud mimo ni a vyšší formy přeshraniční spolupráce při řešení konkrétních otázek rozvoje regionů. Pozornost bude věnována výchově regionálních specialistů pro mezinárodní spolupráci a začleňování regionů do evropských struktur a vytváření potřebného institucionálního zázemí. NH Program personálního výběru, vzdělávání a tréninku regionálních specialistů zaměřených na začleňování a spolupráci regionů ČR v rámci evropských struktur NH Zřízení a provozování informačního a kontaktního centra regionů v sídle EU a podpora zřizování obdobných center v partnerských zahraničních regionech a ve střediscích mezinárodního obchodu NH Podpora vytváření Euroregionů se sousedními zeměmi a regiony a podpora všech forem přeshraniční spolupráce se všemi sousedními zeměmi na úrovni krajů, okresů i obcí MMR, MŠMT, kraje, RRA MZV, kraje, RRA MMR, kraje, MZV, RRA, HK, obce Strategický cíl NH 3 Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů České republiky Strategický směr NH 3.1 Průběžné monitorování a hodnocení regionálního rozvoje a regionálních disparit Pro vyvážený rozvoj krajů jako jednoho ze základních cílů regionální politiky bude usilováno o prevenci vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni regionů aktivitami zaměřenými na sledování a hodnocení vývoje v územních obvodech krajů a na koordinaci resortních programů s významnými regionálními dopady.

8 Soustředěná podpora státu bude směrována do regionů s největšími problémy projevujícími se dlouhodobým zvyšováním disparit rozhodujících ukazatelů vůči ostatním regionům a průměru České republiky. Stanovení těchto regionů a nástrojů, pomocí nichž bude soustředěná podpora státu uplatňována, se stane obligatorní součástí Strategie regionálního rozvoje a Regionálního programu rozvoje České republiky zpracovávaných ve smyslu zákona o podpoře regionálního rozvoje České republiky. NH Vypracování metodiky a zavedení průběžného sledování a hodnocení regionálního rozvoje včetně vybudování technické základny monitoringu až do úrovně okresů NH Zavedení institutu hodnocení a výběru mezoregionů (NUTS 4) pro soustředěnou podporu státu a vyhodnocování účinnosti této podpory MMR, kraje, ČSÚ, RRA MMR, kraje Strategický směr NH 3.2 Koordinace sektorových a regionálních programů z hlediska potřeb regionálního rozvoje Strategie staví na synergickém efektu koordinované realizace sektorových a regionálních rozvojových programů. Rozhodující roli v horizontu strategie sehrají především rozvojové programy napojené na strukturální fondy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Z pohledu věcného zaměření programů je strategickou prioritou koordinace sektorových a regionálních programů rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Účinná koordinace a tím i násobení efektů sektorových a regionálních programů je jedním z klíčových východisek dosažení cílů celé strategie. NH Koordinace regionálních programů se sektorovými programy v oblasti surovinové, zemědělské, lesnické, průmyslové, dopravní a ekologické politiky NH Koordinace regionálních programů se sektorovými programy v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky MMR, kraje, RRA MMR, kraje, RRA Ekonomický potenciál Pod ekonomický potenciál zahrnujeme potenciál průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, obchodu, místní výroby, placených služeb a vědy a techniky. Vytvoření vysokého ekonomického potenciálu v regionech je jedním z pilířů regionálního rozvoje a směřuje na jedné straně k zohledňování aspektů růstu výkonnosti a snižování rozdílů v dosažené úrovni ekonomického potenciálu jednotlivých regionů a na druhé straně k aktivizaci nedostatečně využívaného potenciálu a podpoře jeho rozvoje, což v konečném efektu vede ke zrychlení růstu produktu v regionech. Ve strategickém horizontu roku 2010 je pro ekonomický potenciál rozhodující zvládnutí náročného strukturálního manévru vedoucího k výrazné změně hospodářské struktury a rozvoji tohoto po-

9 tenciálu. Diagnóza Česká ekonomika zaostává za ekonomickou úrovní nejvyspělejších států. Nízká úroveň ekonomického potenciálu naší země se odráží v nízké úrovní konkurenceschopnosti výrobků podnikové sféry, a to nejen na zahraničních trzích, ale i na domácím trhu (v konkurenci s dováženým zbožím). Průmysl se nachází ve stavu, který brání výraznějšímu zvyšování konkurenceschopnosti jeho produkce. Bývalé velké státní průmyslové podniky, privatizované zpravidla "na dluh" nebo v "kupónové privatizaci", trpí nedostatkem disponibilních finančních zdrojů a jen v malé míře investují z vlastních zdrojů. Investice se realizují převážně na úvěr s vysokými úrokovými sazbami. Kapitálový trh je málo rozvinutý a nevytváří významnější alternativu k získávání financí. České podniky pracují do značné míry s odepsaným strojním vybavením. Nízká úroveň technického vybavení má za následek nízkou produktivitu práce, nízkou cenu práce, nízký inovační řád a malý podíl přidané hodnoty na výstupu. Zhoršující se výkonnost ekonomiky v posledních letech odráží zásadní slabiny českého podnikatelského a finančního sektoru. Tyto slabiny se postupem času kumulovaly, což mělo za následek to, že v podnikovém sektoru proběhla restrukturalizace pouze v omezené míře. Restrukturalizaci bránila nezralost a nedokonalost rodících se tržních institucí a zejména slabý rámec vlastnické správy podniků. Situaci zhoršilo rovněž nedostatečné vymáhání právních norem. Tržní prostředí postrádá čistící mechanismy. Stále přežívají neperspektivní, špatně vedené a vysoce zadlužené podniky neschopné vyvolávat poptávku po své produkci. V dosavadní politice byla věnována příliš malá pozornost podmínkách vytváření prostoru pro nově vznikající malé a střední podniky a malé podnikání se ocitlo v určité krizi. Přitom se jedná o velice nadějný, dynamicky se rozvíjející sektor. Největší růst produkce mezi průmyslovými podniky vykazují podniky se zahraničním kapitálem a pod zahraniční kontrolou, kterých najdeme třicet mezi stovkou největších podniků v ČR. V této skupině podniků převládají dlouhodobé cíle a dochází u nich ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Hlavními problémy průmyslového výzkumu a vývoje jsou neustálý pokles výdajů podnikového sektoru na výzkum a vývoj, zrušení mnoha vývojových pracovišť ve výrobních podnicích a značné snížení zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji. Inovační aktivita v průmyslových odvětvích je nízká a rozsah výrob a služeb pokrokových technologií je nedostatečný. V zemědělství došlo k zásadním změnám v majetkových vztazích i ve výrobní struktuře a organizaci práce. Přes velmi razantní adaptaci zemědělského sektoru na nové podmínky ekonomická situace většiny zemědělských podniků zůstává nadále velmi tíživá a vyústila do silné zadluženosti většiny zemědělských firem i individuálních zemědělců. Agrární sektor je v soutěži o trh málo konkurenceschopný, což je do značné míry způsobeno vnějšími podmínkami. Tomu přispívá i nestabilita vztahů mezi zemědělskou výrobou a obchodem. Spektrum a rozsah podpor zemědělství jsou v České republice oproti Evropské unii výrazně nižší. Značná část podpor směřovala na modernizaci farem prostřednictvím levných úvěrů se státní garancí z podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V lesním hospodářství se negativně projevila nepříznivá druhová, věková a prostorová skladba lesů. Působení klimatických vlivů a imisí z minulosti se odrazilo ve zdravotním stavu lesů, který je považován za jeden z nejhorších v Evropě. V současné době je kladen důraz na podporu víceúčelového využívání hospodářských lesů s důležitými mimoprodukčními funkcemi. Situaci na venkově lze charakterizovat nízkou konkurenceschopností venkovské ekonomiky, nepříznivým populačním trendem u značného počtu venkovských obcí, nedostatečnou občanskou vybaveností a technickou infrastrukturou ve většině venkovských obcí, zejména v okrajových regionech a sníženou péči o kulturní krajinu v důsledku poklesu zemědělské výroby.

10 Strategie Základní prioritou regionální strategie České republiky v problémovém okruhu ekonomický potenciál je ekonomický růst a zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenční schopnosti ekonomických subjektů v regionech. Toho by mělo být dosaženo mobilizací nedostatečně využívaného regionálního hospodářského potenciálu, podporou hospodářského rozvoje regionů a vytvářením rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu a podporou rozvoje zemědělských a venkovských oblastí, které jako ekonomicky slabší oblasti by nebyly schopny zvládnout změny v ekonomické a sociální struktuře vlastními silami. Soubor politik a programů, který bude napomáhat dosažení uvedených cílů, bude orientován na vytvoření příznivého podnikatelského klimatu a na regionálně diferencované podněcování hospodářské činnosti a hospodářského oživení. Pro rozvoj ekonomického potenciálu regionů jsou stanoveny tři strategické cíle realizované v osmi strategických směrech (viz tabulka dále). EP EKONOMICKÝ POTENCIÁL EP 1 Mobilizace regionálního hospodářského potenciálu k dosažení ekonomického růstu EP 1.1 Aktivizace kapitálu, zlepšení regionálního investičního klimatu a rozvoj hospodářské spolupráce EP 1.2 Podněcování hospodářského růstu v centrech koncentrovaného ekonomického potenciálu EP 2 Vytváření rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu EP 2.1 Rozvoj podnikání v regionech EP 2.2 Rozvoj inovačního podnikání v regionech EP 2.3 Budování podnikatelské infrastruktury a podpora nových investic v regionech EP 3 Rozvoj zemědělských a venkovských oblastí EP 3.1 Rozvoj zemědělství a posílení jeho mimoprodukčních funkcí v regionech EP 3.2 Rozvoj a podpora mimoprodukčních funkcí lesů EP 3.3 Obnova venkova a rozvoj živnostenského podnikání na venkově

11 Strategický cíl EP 1 Mobilizace regionálního hospodářského potenciálu k dosažení ekonomického růstu Strategický směr EP 1.1 Aktivizace kapitálu, zlepšení regionálního investičního klimatu a rozvoj hospodářské spolupráce Zahrnuje soubor aktivit, které souvisejí s překonáváním všeobecného nedostatku kapitálu v hospodářství různými formami. K nim nepochybně patří sdružování finančních prostředků a zakládání účelových fondů v regionech na podporu podnikání a zaměstnanosti, což usnadní přístup malých podnikatelů k finančním zdrojům. Zkušenosti mnoha zemí ukazují, že přímé zahraniční investice se významně podílejí na rozvoji domácího průmyslu. Této problematice odpovídají aktivity, jež by měly vést ke zlepšení celkového image regionů pro investory a praktickému využití řady investičních pobídek s tradiční škálou nástrojů, které již v České republice existují. Mělo by dojít k jejich dalšímu rozšiřování směrem k investicím určeným pro rozšíření existující výroby a k částečně úvěrovaným investicím. Pokud jde o rozvoj hospodářské spolupráce, příslušné aktivity jsou orientovány na zkvalitňování podmínek pro zapojení tuzemských podniků do mezinárodního obchodu, což by mělo vést k růstu exportu i růstu tržeb podniků a růstu zaměstnanosti v regionech. EP Sdružování finančních prostředků, zakládání účelových podpůrných a garančních fondů v regionech a podpora rizikového kapitálu EP Zlepšení celkového image regionů pro investory a povzbuzování internacionalizace podnikání v regionech EP Zavedení pobídkového systému pro investory do hospodářské praxe regionů EP Programy ekonomického oživení nevyužitých území EP Pořádání fór pro hospodářskou přeshraniční spolupráci a organizování kongresů, setkání podnikatelů z regionů v tuzemsku i v zahraničí, prezentací, obchodních misí a výstav EP Rozvoj regionálního výstavnictví a odpovídající infrastruktury ve vybraných regionech kraje, MF, ČNB, CRR, HK, AK, RRA kraje, RRA, HK, AK, MPO, CzIn kraje, MPO, MMR HK, RRA kraje, MMR, CzIn, RRA, HK HK, MPO, kraje, obce kraje, MMR, HK, RRA Strategický směr EP 1.2 Podněcování hospodářského růstu v centrech koncentrovaného ekonomického potenciálu Vychází z principu, že v podmínkách transformace ekonomiky je strategie regionálního rozvoje interpretována též jako organická součást teorie růstu a za jednu z priorit je považována podpora růstových oblastí a rozvojových center s očekáváním rychlého efektu ve vytváření nových zdrojů, použitelných v dalším období k naplnění vyrovnávacího cíle regionální politiky. Skupina aktivit naplňujících tento strategický směr je proto orientována na centra koncentrovaného ekonomického potenciálu, za něž lze v současných podmínkách považovat většinu metropolí budoucích krajů.

12 EP Podpora přílivu zahraničního kapitálu do center koncentrovaného ekonomického potenciálu EP Zlepšení celkového image center koncentrovaného ekonomického potenciálu EP Podněcování rozsáhlých akcí obchodního, veletržního a vědeckého charakteru v centrech koncentrovaného ekonomického potenciálu EP Zlepšení napojení center koncentrovaného ekonomického potenciálu na transevropskou dopravní síť MPO,CzIn, HK, obce obce, MMR, HK, CzIn, RRA, CRR obce, MPO, Svaz průmyslu, HK, RRA obce, MDS, MF, MMR, CRR, kraje Strategický cíl EP 2 Vytváření rozptýlené a různorodé hospodářské struktury na území státu Strategický směr EP 2.1 Rozvoj podnikání v regionech Rozvoj podnikání je orientován na podporu konkurenceschopnosti ekonomických subjektů v regionech a rozvoj některých nehmotných faktorů konkurenceschopnosti v malých a středních podnicích. Státní podpora malých a středních podniků má již svoji formu a tradici, která se může vykázat pozitivními účinky na tvorbu nových pracovních příležitostí. Další rozvoj se bude ubírat cestou rozšiřování již osvědčených programů (poskytování zvýhodněných záruk a úvěrů, podpora poradenských středisek) a rozvojem nových nástrojů, které budou přispívat k dynamickému vývoji sektoru malých a středních podniků. Na řešení problémů restrukturalizace průmyslových podniků je orientována aktivita, která bude krátkodobě realizována prostřednictvím tzv. revitalizačního programu, v další fázi pak vhodným programem podpory strukturálních investic. Součástí naplňování tohoto směru je soubor aktivit, které účinně zaplňují prostor dosud nepokrytý škálou podpůrných programů a které reagují na aktuální potřeby nebo perspektivní příležitosti (elektronický obchod). Institucionální podpora podnikání tvoří významnou součást tohoto strategického směru, ať už formou podpory institucí poskytujících informace a poradenství, anebo podněcováním sdružování podniků do sítí, což se jeví jako perspektivní směr vývoje v podmínkách regionalizace na straně jedné a globalizace na straně druhé.

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina - specifikace opatření SPECIFIKACE OPATŘENÍ

Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina - specifikace opatření SPECIFIKACE OPATŘENÍ SPECIFIKACE OPATŘENÍ OBSAH OBSAH... 124 3. Struktura hlavních a dílčích cílů PRK, specifikace opatření... 125 3.1. Struktura hlavních a dílčích cílů rozvoje kraje Vysočina... 125 3.2. Specifikace opatření

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Svazek 4 Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Praha, květen 2000 SWOT ANALÝZA PRO STRATEGII REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR S I L N É S T R Á N K Y Národohospodářské aspekty a vnější vztahy

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

8.1 Závěry ke strategii jako celku

8.1 Závěry ke strategii jako celku 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky OBSAH 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky 8.1 ZÁVĚRY KE STRATEGII JAKO CELKU 8.2 ZÁVĚRY K DESKRIPCI A SROVNÁVACÍ ANALÝZE KRAJŮ

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8. verze Praha, únor 2004 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 1.1

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červenec 2013 verze k 17. 7. 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004 Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. Sociálně ekonomická analýza Moravskoslezského kraje... 5 1.1 Základní

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Vybrané kapitoly Regionálního programování Doc. Ing.

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více