Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města"

Transkript

1 Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města / školitel: Michal kohout / ústav: Ústav nauky o budovách / obor: Architektura - teorie a tvorba ATT

2 2

3 Středověké město, bloky 18. a 19. století, ale koneckonců i modernistické struktury představují městskou hmotu s na první pohled jasnou charakteristikou. Umíme najít charakteristiku a možnou podobu soudobého města? Zdá se, že minimálně v našem prostředí chybí současným urbanistickým paradigmatům kompaktního, obytného a čitelného města jednoznačná prostorová reprezentace, na níž by existovala jasná shoda. Už vzhledem k rozmanitosti současné společnosti a složitosti procesů je zjevné, že nelze najít jedinou univerzální odpověď. Přesto (nebo spíše právě proto) je ale třeba hledat škálu použitelných modelů - zastavovacích systémů a analyzovat a porovnávat jejich vlastnosti, prostorová uspořádání a kapacitní parametry tak, abychom jako tvůrci vystavěného prostředí jasně věděli, co tvoří hmotu, kterou máme k dispozici, zkrátka z čeho se staví město. 3

4 4

5 východisko 1: kompaktní město 20. století, a to jak ve své modernistické podobě, tak prostřednictvím masivní suburbanizace vytvořilo obraz města rozvolněného a rozprostřeného do krajiny. Již několik dekád zjišťujeme důsledky tohoto procesu a naše pozornost se obrací zpět k městu. Se zvyšujícím se důrazem na téma udržitelnosti tyto tendence získávají v Evropském kontextu širší škálu významů a zároveň ekonomické a politické pozadí. Město ve své kompaktní podobě je vnímáno jako šance vyrovnat se s environmentální a sociálními hrozbami a zároveň se dá popsat jako přirozené životní prostředí postindustriální společnosti 1. Přináší živé veřejné prostory, dostupné služby, efektivní hromadnou dopravu aniž by konzumovalo okolní krajinu. Snad nejilustrativnější pro popis změny vnímání městského prostředí je příklad fenoménu hustoty. V přelidněných městech přelomu 19. a 20. století se stala synonymem nepříznivých životních podmínek a jedním z hlavních argumentů rozbití tradiční formy města. Během 20. století však poklesly rezidenční hustoty několikanásobně 2 a to jak vzhledem k zvyšujícímu se standardu, tak typům a principům zástavby. Negativní důsledky poklesu hustoty začali ovlivňovat kvalitu života obyvatel měst a staly se tématem jak širší společenské diskuze, tak konkrétních architektonických realizací 3. Dostatečná hustota se stala jedním ze základních ukazatelů funkčnosti městské struktury. Jak již bylo řečeno, husté a kompaktní město přináší kvality odpovídající aktuálním potřebám. Zároveň ale 1/ např.: FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Density is home, a+t Ediciones, 2011; nebo: PORTA, Sergio, ROMICE, Ombretta: Plotbased urbanism: towards time-consciousness in place-making, / UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, / BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers,

6 zvyšuje nároky na koordinaci výstavby a především na znalost vlastností prostředí jako celku. Jeho obytnost závisí na řadě parametrů ovlivňujících kvalitu městského prostředí. východisko 2: tvorba města Klasické kompaktní předmodernistické město bylo defi nováno jednou klíčovou vlastností. A totiž téměř dokonalou typologickou unifi kací. Krom omezeného počtu veřejných budov (a později průmyslových objektů) byla kritická masa tvořena jedinou typologií se standardním vztahem k veřejnému prostoru: Od středověkého měšťanského domu až po schodišťový činžák. Vzhledem k jednoznačně defi novaným stavebním kamenům městské struktury se takové město dalo velmi jednoduše prostorově plánovat. Během 20. století se bez ohledu na politicko-architektonický vývoj vyvinula široká škála typologií odpovídající jednotlivým funkčním náplním s velmi komplikovanou vnitřní logikou. Liší se zásadně měřítkem, prostorovými proporcemi a především vztahem k veřejnému prostoru. Takové prvky není jednoduché kombinovat, natož pak univerzálně zaměňovat podle jednotných pravidel hry. 6 Změnily se i další parametry ovlivňující zástavbu. Zmenšující se velikost domácnosti výrazně ovlivňuje typologické uspořádání zástavby. Na stavební typologie,

7 především obytné se pak váže vlastnická struktura, jejíž odlišné formy implikují různý potenciál funkčního mixu. Polyfunkční městská struktura tak nevzniká přirozeně, ale je podmíněna koordinací - vlastnické vztahy mají bezprostřední dopad na formu městské struktury. Paralelně se v celé Evropě zásadně zvětšila standardní velikost investice a rozostřila se hranice mezi soukromým a veřejným. Vznikají tak rozsáhlé naráz realizované celky, které často přesahují rámec jednoho městského bloku a obsahují i veřejné prostory. Taková situace na jedné straně vyžaduje přehodnocení nástrojů regulace, na straně druhé ale umožňuje promyšlenou organizaci prostředí v měřítku na pomezí architektury a urbanismu. >> více viz Michal Kohout, Filip Tittl: Proměny obytnosti města, in ASB 2/2013 vymezení tématu: zastavovací systémy Městská struktura je, zjednodušeně řečeno, defi nována dvěma základními druhy parametrů. Na jedné straně jsou to vnější vstupy jako hierarchie celkového skeletu města, návaznosti, lokální vazby či morfologie terénu. Na straně druhé jsou to pak implicitní parametry struktury dané způsobem zástavby - tedy zvolená typologická skladba definující proporci skladebných jednotek, prostorová forma a základní rastr veřejných prostor. Smyslem analýzy a pochopení fungování zastavovacích systémů je právě pohled na městskou strukturu z 7

8 hlediska hmoty skladebnosti. Jinak řečeno, předmětem výzkumu by měly být vnitřní charakteristiky standardního výseku městské struktury. Výzkum bude zacílen na soudobé systémy zástavby v našem kulturním okruhu kontinentální Evropy na sever od alp s důrazem na přenositelnost do Pražského prostředí. Vzhledem k popsaným východiskům je hlavním smyslem práce popsat parametry a vlastnosti kompaktních struktur s městskou hustotou a převažující rezidenční funkcí. stav poznání: parametry městské struktury Relevantní výzkum k tématu zastavovacích systému lze rozdělit do čtyř základních kategorií: 1/ Tradiční prostorové teorie a analýzy, zabývající se formou a skladebností vystavěného prostředí, především pak teorie urbánní morfologie ( Conzen, Whitenhead), teorie konfi gurace prostoru (Hillier, Hanson), systémové teorie (Alexander) a teorie skladebnosti (Habraken) představují základní framework pro analýzu městského prostředí. 8 2/ Výzkum vytvářený architektonickými kancelářemi k vybraným projektovým otázkám (Maas, částečně Uytenhaak) vyjadřuje určitou renesanci parametrického popisu prostředí a propojuje obecné hypotézy s reálnými

9 projekty, na nichž je ověřuje. 3/ Case study literatura (např. série vydávané nakladatelstvím A+T) reprezentuje aktuální touhu po srovnání typů zástavby a určitou katalogizaci v šíři současných stavebních typologií. Jakkoli je škála sledovaných parametrů omezená a relevance dat často problematická vzhledem k ne vždy jednotné metodice jejich sběru a vzhledem k rozdílné velikosti srovnávaných projektů, lze tyto publikace považovat za cennou sondu napříč typologickými možnostmi současné výstavby. 4/ Klíčový pro porozumění vlastnostem systémů zástavby je výzkum zaměřující se na jednotlivé parametry městského prostředí. Jedním ze základních parametrů je hustota a její vztah k prostorové konfi guraci zástavby spolu s defi nováním vztahu prostorových parametrů a skladebných jednotek (Berghauser Pont, Haupt). Dále je třeba zmínit témata jako vztah zástavby a parametrů vnitřního prostředí (Uytenhaak), měřítko organizace zástavby a parcelace (Porta, Romice), analýzy funkního mixu prostředí (van de Hoek) nebo hierarchie míry soukromí (Kohout, Tichý). hypotézy: trendy prostorového uspořádání V momentě kdy Evropa opustila modernistické principy zástavby a navrátila se k paradigmatu kompaktního města, vycházelo postmoderní uvažování o městě z 9

10 předmodernistických vzorů. Z mnoha důvodů, z nichž některé byly již nastíněny v úvodu tohoto textu se ale způsob zástavby postupně proměnil. Současné čitelné kompaktní město s jasně vymezenými veřejnými prostranstvími a zastavitelnými bloky se od toho tradičního tedy města gründerského období (které vytvořilo základní mentální obraz Evropského města) poměrně dramaticky liší. Jaké jsou tyto rozdíly? V prostorovém uspořádání současných realizacích rozsáhlejších urbanistických projektů ve vyspělých Evropských zemích lze rozeznat řadu trendů, z nichž jmenujme především následující: - zvětšující se velikost městského bloku, který získává složitější vnitřní organizaci s širší škálou typů sdílených prostor - přechod od typologicky homogenních struktur ke strukturám typologicky heterogenním, kdy je často charakter prostředí utvářen výrazným měřítkovým kontrastem mezi jednotlivými typologiemi - programová výšková členitost zástavby (a to dokonce i v tradičnějších - perimetrické uspořádání bloků respektujících systémech zástavby) Výzkum by měl tyto trendy blíže popsat a defi novat základní principy uspořádání současných systémů zástavby. Kombinací těchto trendů vzniká velmi rozmanitá škála systémů prostorového uspořádání zástavby s rozdílnými kvantitativními parametry i dalšími vlastnostmi. Právě popsání výše zmíněných trendů a jednotlivých principů prostorového uspořádání bude základním předmětem výzkumu. Zároveň bude zkoumán vztah mezi prostorovou konfigurací těchto systémů a jejich kvantitativními parametry, kvalitativními vlastnostmi a neprostorovými charakteristikami. 10

11 metodika a cíle Analytické metody budou čerpány z probíhajícího výzkumného projektu analýzy stávajících Pražských zastavovacích systémů (Tittl, Sokol, Kohout). Metodicky bude výzkum zároveň navazovat na autorův diplomní projekt a bude se opírat především o výsledky výzkumu městské hustoty a metody analýz urbanistických struktur na TU Delft 4. Budou analyzovány vybrané case studies z evropského prostoru rozsáhlejší urbanistické celky realizované za posledních 20 let (př.: Lyon Confl uence, Paris Renault City, Amsterdam Ijburg apod.). Vybrané adekvátní výseky urbanistických struktur těchto lokalit budou popsány parametricky pomocí vybraných analytických nástrojů a zároveň morfologicky tříděny. Výběr lokalit bude upřesňován podle vysledovaných morfologických typů a jejich prostorových aspektů. Z vybraných case studies budou na základě morfologického třídění vytvořeny typizované modely, ke kterým budou přiřazeny jednotlivé parametry a defi novány vlastnosti skladebných jednotek. Jednotlivé parametry modelů (namátkou hustota, mixed use level) budou konfrontovány s vybranými prostorovými principy (velikost bloku, výšková členitost, typologická homogenita ) a bude zjišťován jejich vzájemný vztah na základě výsledků pro různé modely systémů zástavby. >> více viz příloha 2 / analytické nástroje a principy (Tittl, Kohout, Sokol, SGS 13/152/OHK1/2T/15) 4/ BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers, 2010 nebo UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 >> více viz příloha 1 / case studies Cílem výzkumu je tedy vytvoření systematizace 11

12 současných zastavovacích systémů na základě morfologického uspořádání a vybraných parametrů a zároveň pochopení jakým způsobem prostorové vlastnosti těchto struktur ovlivňují jejich efektivitu a kvalitu. literatura 12 ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara, SILVERSTEIN Murray. A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977 BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers, 2010 FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Dbook: density, data, diagrams, dwelings; a visual analysis of 64 collective housing projects. Vitoria-Gasteiz: a t Ediciones FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Density is home, a+t Ediciones, 2011 GIL, J., BEIRÃO, J. N., MONTENGRO, N.; DURANTE, J. P.. On the discovery of urban typologies: data mining the many dimensions of urban form. In: Urban Morphology 2012 / I KROPF, Karl S. Aspects of urban form. In: Urban Morphology 2009 / II LEVY, Albert. Urban morphology and the problem of the modern urban fabric: some questions for research. In: Urban Morphology 1999 / III MAAS, Winy. Farmax: excursions on density. MVRDV. Rotterdam: 010 Publishers, 1998 OSMOND, P.. The urban structural unit: towards a descriptive

13 framework to support urban analysis and planning. In: Urban Morphology 2010 / I PORTA, Sergio, ROMICE, Ombretta: Plot-based urbanism: towards time-consciousness in place-making, 2010 PATRICIOS, N.N.. Urban design principles of the original neighbourhood concepts. In: Urban Morphology 2002 / I SIKSNA, Arnis. The effects of block size and form in North American and Australian city centres. In: Urban Morphology 1997 / I TITTL, Filip. Vnitřní periferie Prahy: Městské prostředí pro 20XX, diplomová práce, nepublikováno, 2010 UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 *** BOEIJENGA, Jelte, MENSINK, Jeroen: Vinex Atlas. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 CONZEN, M.R.G. A study in town-plan analysis. London: Institute of British Geographers, 1969 COOPER, J.. Fractal assessment of street-level skylines: a possible means of assessing and comparing character. In: Urban Morphology 2003 / II FERNÁNDEZ PER, Aurora, ARPA, Javier. Density projects: 36 new concepts on collective housing. Vitoria-Gasteiz: a t ediciones, 2007 FERNÁNDEZ PER, Aurora, ARPA, Javier. Density, New collective Housing. Vitoria-Gasteiz: a t ediciones, 2007 GEYTER, Xaveer de. After sprawl research for the contemporary city. HABRAKEN, N. John. The Structure of the Ordinary. Cambridge, London: MIT Press, 1998 HALL, T.. The form-based development plan: bridging the gap between theory and practice in urban morphology. In: Urban Morphology 2008 / II KOSTOF, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings through History. KROPF, Karl S. Conceptions of change in the built environment. In: Urban Morphology 2001 / I LEHNERER, Alex. Grand Urban Rules. Rotterdam: 010 Pub- 13

14 lishers, 2009 LYNCH, Kevin. A Theory of Good City Form. LO, C. P.. The application of geospatial technology to urban morphological research. In: Urban Morphology 2007 / II MALFROY, Sylvain. Urban morphology and project consulting: a Berlin experience. In: Urban Morphology 2001 / II MARSHALL, Stephen. Streets and Patterns. PETRUCCIOLI A.. Rethinking the nineteenth century city PANERAI, P., LANGÉ, J.. Formes urbaines, tissus urbaines SAGILE, Inger-Lise. Density and town planning: implementing a densifi cation policy. SALINGAROS, Nikos. Principles of urban structure. TANG, Ming, YANG, Dihua. Urban Paleontology: Evolution of Urban Forms. Universal Publishers, 2008 WOLFURM, S., NERIDINGER, W., SCHAUBEK, S.. Multiple city: urban concepts 1908/

15 přílohy >> 15

16 16

17 1/ předvýběr case studies z evropského prostoru 17

18 Ijburg, Amsterdam, NL ZAC Seguin, Boulogne Billancourt, FR Av. des Jeux Olympiques, Grenoble, FR 18

19 19

20 Confl uance, Lyon, FR Java-eiland, Amsterdam, NL Borneo+Sporenborg, Amsterdam, NL 20

21 21

22 Villenueve, Grenoble, FR Allebron, Stockholm, S Kop van Zuid (De Landtong), Rotterdam, NL 22

23 23

24 Rive-Gauche, Paris,FR Hans-Fischer-Straße, Munchen, DE Porte d Asniéres, Paris, FR 24

25 25

26 Westerdook, Amsterdam, NL Bavaria Quartier, Hamburg, DE Hafen-city, Hamburg, DE Central brownfi el develoment, Wien, AT Seestadt Aspern, Wien, AT zdroje: bingmaps birdview, googlemaps 45 -view

27 27

28 28

29 2/ analytické nástroje a principy zpracováváno v rámci grantu SGS 13/152/OHK1/2T/15 (Filip Tittl, Michal Kohout, Daniel Sokol), vybrané metodiky připraveny ve spolupráci se studenty předmětu U5; spolupráce na principu grafi cké reprezentace dat: Jan Karásek 29

30 4/ členění prostředí v měřítkové hierarchii od pozemku po lokalitu (BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers,

31 Nástroje a analýzy jsou ověřovány v rámci srovnání pražských zastavovacích systémů. Pro přehlednost výstupů byly vybrány typologicky čistě homogenní struktury. Vymezení struktur v rámci case studies pro datovou analýzu. Jedním z klíčových principů organizace prostředí v měřítkové hierarchii je přidávání sdílených prvků v každé vyšší úrovni nad rámec jednotek úrovně nižší 4 (v měřítku struktury jsou nad rámec bloku přidány základní veřejné prostory, v měřítku lokality pak nad rámec běžné struktury prvky vyššího měřítka jako parky, centrální náměstí či vyšší dopravní infrastruktura). Pro relevantní srovnání dat v úrovni struktury (systému zástavby) je nezbytné hierarchicky vyšší prvky z analýzy vyloučit. Nové M 16,6467 h Pankrác Na Veselí 19,3267 ha 5765 obyvatele Vinohrady / u echových sad 15,8505 ha 5435 obyvatele 31

32 Organizace struktury zástavby (zastavěné/zpevněné/ nezpevněné) defi nuje základní charakter prostředí. 25% 33% 42% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 39% 27% 34% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 45% 27% 24% 32 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

33 Hierarchie míry soukromí na škále veřejný / poloveřejný / polosoukromý a soukromý prostor popisuje fungování parteru a významně ovlivňuje možnost typologické variability zástavby. 30% 28% 42% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 33% 8% 25% 34% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 20% 9% 47% 24% adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 33

34 Základní jednotky zastavitelnosti jako vlastnost defi nující uspořádání urbanistické struktury v prostoru i schopnost proměny v čase. Zastavitelné plochy /bloky/ vymezují základní uliční prostory, primární uliční síť jako základ množiny veřejných prostranství. 70% 30% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 67% 33% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 80% 20% 34 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

35 Koeficinty objemu zástavby (FAR/FSI) a zastavěnost jsou závislé na měřítku jednotek, ke kterým se vážou. Níže KPP a KZP v identických strukturách započtené v měřítku bloku (černě) a v měřítku lokality (červeně). 4 2,4 3,4 0,7 3 0,5 2,5 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 4 3,2 3,4 1,7 2,5 0,5 0,3 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 2 0,8 1,0 0,2 0,3 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 35

36 Programová náplň parteru je kromě vlivu polohy v rámci lokality a města jako celku závislá na typologické struktuře zástavby a jejím vztahu k veřejným prostranstvím. 47% 45% 8% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 85% 12% 3% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 75% 25% 36 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

37 Podíl bydlení významně ovlivňuje možnosti prostorového uspořádání: bydlení je z principu nejnáročnější na kvalitu vnitřního prostředí staveb ve vztahu okolí a zároveň vzhledem k typologickému mixu nejvíce závislé na vlastnické struktuře. 83% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 87% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 93% adové domy epy - Fialka 37

38 Poměr plochy veřejných prostranství vůči hrubé podlažní ploše představuje ukazatel adekvátnosti uspořádání struktury a výrazně ovlivňuje potenciál vzniku živých veřejných prostranství. Adekvátně přepočet plochy veřejných prostranství na obyvatele (vpravo). 0,13 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 0,19 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 0,25 38 adové domy epy - Fialka

39 8,7 m² Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 10,9 m² Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 22,2 m² adové domy epy - Fialka 39

40 Parcelace idealizovaná na základě systému zástavby defi nuje zároveň velikost operační jednotky a vlastnické jednotky na úrovni struktury zástavby. Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 40 adové domy epy - Fialka

41 Velikost jednotek ve vztahu k parcele (a k zastavěné ploše) 1801 m² 525 m² Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 1542 m² 698 m² Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 284 m² 278 m² adové domy epy - Fialka 41

42 Podlažnost, zde jako porovnání průměrné podlažnosti a její struktury. Vzhledem k hodnotě volného prostoru a zároveň důležitost vztahu k terénu defi nuje kromě nejen kvantitativní vlastnosti struktury, ale zároveň i kvalitativní. 5,2 6 69% 20% 4 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 4,6 6 38% 50% 2 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 3, % adové domy epy - Fialka 23% 17% 1

43 Srovnání rezidenční hustoty (vyjádřené v počtu obyvatel na hektar) a hustoty objemu zástavby (vyjádřené jako FAR), vyplývající z standardu jednotek, míře funkčního mixu a typu zástavby ,4 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 298 1,7 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 91 0,8 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 43

44

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.1 POJETÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBSAH: A.1.1 Vymezení pojmu udržitelný rozvoj Zpracovatel Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Redakce Ing. arch. Eva Rozehnalová. Aktualizace

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více