Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města"

Transkript

1 Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města / školitel: Michal kohout / ústav: Ústav nauky o budovách / obor: Architektura - teorie a tvorba ATT

2 2

3 Středověké město, bloky 18. a 19. století, ale koneckonců i modernistické struktury představují městskou hmotu s na první pohled jasnou charakteristikou. Umíme najít charakteristiku a možnou podobu soudobého města? Zdá se, že minimálně v našem prostředí chybí současným urbanistickým paradigmatům kompaktního, obytného a čitelného města jednoznačná prostorová reprezentace, na níž by existovala jasná shoda. Už vzhledem k rozmanitosti současné společnosti a složitosti procesů je zjevné, že nelze najít jedinou univerzální odpověď. Přesto (nebo spíše právě proto) je ale třeba hledat škálu použitelných modelů - zastavovacích systémů a analyzovat a porovnávat jejich vlastnosti, prostorová uspořádání a kapacitní parametry tak, abychom jako tvůrci vystavěného prostředí jasně věděli, co tvoří hmotu, kterou máme k dispozici, zkrátka z čeho se staví město. 3

4 4

5 východisko 1: kompaktní město 20. století, a to jak ve své modernistické podobě, tak prostřednictvím masivní suburbanizace vytvořilo obraz města rozvolněného a rozprostřeného do krajiny. Již několik dekád zjišťujeme důsledky tohoto procesu a naše pozornost se obrací zpět k městu. Se zvyšujícím se důrazem na téma udržitelnosti tyto tendence získávají v Evropském kontextu širší škálu významů a zároveň ekonomické a politické pozadí. Město ve své kompaktní podobě je vnímáno jako šance vyrovnat se s environmentální a sociálními hrozbami a zároveň se dá popsat jako přirozené životní prostředí postindustriální společnosti 1. Přináší živé veřejné prostory, dostupné služby, efektivní hromadnou dopravu aniž by konzumovalo okolní krajinu. Snad nejilustrativnější pro popis změny vnímání městského prostředí je příklad fenoménu hustoty. V přelidněných městech přelomu 19. a 20. století se stala synonymem nepříznivých životních podmínek a jedním z hlavních argumentů rozbití tradiční formy města. Během 20. století však poklesly rezidenční hustoty několikanásobně 2 a to jak vzhledem k zvyšujícímu se standardu, tak typům a principům zástavby. Negativní důsledky poklesu hustoty začali ovlivňovat kvalitu života obyvatel měst a staly se tématem jak širší společenské diskuze, tak konkrétních architektonických realizací 3. Dostatečná hustota se stala jedním ze základních ukazatelů funkčnosti městské struktury. Jak již bylo řečeno, husté a kompaktní město přináší kvality odpovídající aktuálním potřebám. Zároveň ale 1/ např.: FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Density is home, a+t Ediciones, 2011; nebo: PORTA, Sergio, ROMICE, Ombretta: Plotbased urbanism: towards time-consciousness in place-making, / UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, / BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers,

6 zvyšuje nároky na koordinaci výstavby a především na znalost vlastností prostředí jako celku. Jeho obytnost závisí na řadě parametrů ovlivňujících kvalitu městského prostředí. východisko 2: tvorba města Klasické kompaktní předmodernistické město bylo defi nováno jednou klíčovou vlastností. A totiž téměř dokonalou typologickou unifi kací. Krom omezeného počtu veřejných budov (a později průmyslových objektů) byla kritická masa tvořena jedinou typologií se standardním vztahem k veřejnému prostoru: Od středověkého měšťanského domu až po schodišťový činžák. Vzhledem k jednoznačně defi novaným stavebním kamenům městské struktury se takové město dalo velmi jednoduše prostorově plánovat. Během 20. století se bez ohledu na politicko-architektonický vývoj vyvinula široká škála typologií odpovídající jednotlivým funkčním náplním s velmi komplikovanou vnitřní logikou. Liší se zásadně měřítkem, prostorovými proporcemi a především vztahem k veřejnému prostoru. Takové prvky není jednoduché kombinovat, natož pak univerzálně zaměňovat podle jednotných pravidel hry. 6 Změnily se i další parametry ovlivňující zástavbu. Zmenšující se velikost domácnosti výrazně ovlivňuje typologické uspořádání zástavby. Na stavební typologie,

7 především obytné se pak váže vlastnická struktura, jejíž odlišné formy implikují různý potenciál funkčního mixu. Polyfunkční městská struktura tak nevzniká přirozeně, ale je podmíněna koordinací - vlastnické vztahy mají bezprostřední dopad na formu městské struktury. Paralelně se v celé Evropě zásadně zvětšila standardní velikost investice a rozostřila se hranice mezi soukromým a veřejným. Vznikají tak rozsáhlé naráz realizované celky, které často přesahují rámec jednoho městského bloku a obsahují i veřejné prostory. Taková situace na jedné straně vyžaduje přehodnocení nástrojů regulace, na straně druhé ale umožňuje promyšlenou organizaci prostředí v měřítku na pomezí architektury a urbanismu. >> více viz Michal Kohout, Filip Tittl: Proměny obytnosti města, in ASB 2/2013 vymezení tématu: zastavovací systémy Městská struktura je, zjednodušeně řečeno, defi nována dvěma základními druhy parametrů. Na jedné straně jsou to vnější vstupy jako hierarchie celkového skeletu města, návaznosti, lokální vazby či morfologie terénu. Na straně druhé jsou to pak implicitní parametry struktury dané způsobem zástavby - tedy zvolená typologická skladba definující proporci skladebných jednotek, prostorová forma a základní rastr veřejných prostor. Smyslem analýzy a pochopení fungování zastavovacích systémů je právě pohled na městskou strukturu z 7

8 hlediska hmoty skladebnosti. Jinak řečeno, předmětem výzkumu by měly být vnitřní charakteristiky standardního výseku městské struktury. Výzkum bude zacílen na soudobé systémy zástavby v našem kulturním okruhu kontinentální Evropy na sever od alp s důrazem na přenositelnost do Pražského prostředí. Vzhledem k popsaným východiskům je hlavním smyslem práce popsat parametry a vlastnosti kompaktních struktur s městskou hustotou a převažující rezidenční funkcí. stav poznání: parametry městské struktury Relevantní výzkum k tématu zastavovacích systému lze rozdělit do čtyř základních kategorií: 1/ Tradiční prostorové teorie a analýzy, zabývající se formou a skladebností vystavěného prostředí, především pak teorie urbánní morfologie ( Conzen, Whitenhead), teorie konfi gurace prostoru (Hillier, Hanson), systémové teorie (Alexander) a teorie skladebnosti (Habraken) představují základní framework pro analýzu městského prostředí. 8 2/ Výzkum vytvářený architektonickými kancelářemi k vybraným projektovým otázkám (Maas, částečně Uytenhaak) vyjadřuje určitou renesanci parametrického popisu prostředí a propojuje obecné hypotézy s reálnými

9 projekty, na nichž je ověřuje. 3/ Case study literatura (např. série vydávané nakladatelstvím A+T) reprezentuje aktuální touhu po srovnání typů zástavby a určitou katalogizaci v šíři současných stavebních typologií. Jakkoli je škála sledovaných parametrů omezená a relevance dat často problematická vzhledem k ne vždy jednotné metodice jejich sběru a vzhledem k rozdílné velikosti srovnávaných projektů, lze tyto publikace považovat za cennou sondu napříč typologickými možnostmi současné výstavby. 4/ Klíčový pro porozumění vlastnostem systémů zástavby je výzkum zaměřující se na jednotlivé parametry městského prostředí. Jedním ze základních parametrů je hustota a její vztah k prostorové konfi guraci zástavby spolu s defi nováním vztahu prostorových parametrů a skladebných jednotek (Berghauser Pont, Haupt). Dále je třeba zmínit témata jako vztah zástavby a parametrů vnitřního prostředí (Uytenhaak), měřítko organizace zástavby a parcelace (Porta, Romice), analýzy funkního mixu prostředí (van de Hoek) nebo hierarchie míry soukromí (Kohout, Tichý). hypotézy: trendy prostorového uspořádání V momentě kdy Evropa opustila modernistické principy zástavby a navrátila se k paradigmatu kompaktního města, vycházelo postmoderní uvažování o městě z 9

10 předmodernistických vzorů. Z mnoha důvodů, z nichž některé byly již nastíněny v úvodu tohoto textu se ale způsob zástavby postupně proměnil. Současné čitelné kompaktní město s jasně vymezenými veřejnými prostranstvími a zastavitelnými bloky se od toho tradičního tedy města gründerského období (které vytvořilo základní mentální obraz Evropského města) poměrně dramaticky liší. Jaké jsou tyto rozdíly? V prostorovém uspořádání současných realizacích rozsáhlejších urbanistických projektů ve vyspělých Evropských zemích lze rozeznat řadu trendů, z nichž jmenujme především následující: - zvětšující se velikost městského bloku, který získává složitější vnitřní organizaci s širší škálou typů sdílených prostor - přechod od typologicky homogenních struktur ke strukturám typologicky heterogenním, kdy je často charakter prostředí utvářen výrazným měřítkovým kontrastem mezi jednotlivými typologiemi - programová výšková členitost zástavby (a to dokonce i v tradičnějších - perimetrické uspořádání bloků respektujících systémech zástavby) Výzkum by měl tyto trendy blíže popsat a defi novat základní principy uspořádání současných systémů zástavby. Kombinací těchto trendů vzniká velmi rozmanitá škála systémů prostorového uspořádání zástavby s rozdílnými kvantitativními parametry i dalšími vlastnostmi. Právě popsání výše zmíněných trendů a jednotlivých principů prostorového uspořádání bude základním předmětem výzkumu. Zároveň bude zkoumán vztah mezi prostorovou konfigurací těchto systémů a jejich kvantitativními parametry, kvalitativními vlastnostmi a neprostorovými charakteristikami. 10

11 metodika a cíle Analytické metody budou čerpány z probíhajícího výzkumného projektu analýzy stávajících Pražských zastavovacích systémů (Tittl, Sokol, Kohout). Metodicky bude výzkum zároveň navazovat na autorův diplomní projekt a bude se opírat především o výsledky výzkumu městské hustoty a metody analýz urbanistických struktur na TU Delft 4. Budou analyzovány vybrané case studies z evropského prostoru rozsáhlejší urbanistické celky realizované za posledních 20 let (př.: Lyon Confl uence, Paris Renault City, Amsterdam Ijburg apod.). Vybrané adekvátní výseky urbanistických struktur těchto lokalit budou popsány parametricky pomocí vybraných analytických nástrojů a zároveň morfologicky tříděny. Výběr lokalit bude upřesňován podle vysledovaných morfologických typů a jejich prostorových aspektů. Z vybraných case studies budou na základě morfologického třídění vytvořeny typizované modely, ke kterým budou přiřazeny jednotlivé parametry a defi novány vlastnosti skladebných jednotek. Jednotlivé parametry modelů (namátkou hustota, mixed use level) budou konfrontovány s vybranými prostorovými principy (velikost bloku, výšková členitost, typologická homogenita ) a bude zjišťován jejich vzájemný vztah na základě výsledků pro různé modely systémů zástavby. >> více viz příloha 2 / analytické nástroje a principy (Tittl, Kohout, Sokol, SGS 13/152/OHK1/2T/15) 4/ BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers, 2010 nebo UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 >> více viz příloha 1 / case studies Cílem výzkumu je tedy vytvoření systematizace 11

12 současných zastavovacích systémů na základě morfologického uspořádání a vybraných parametrů a zároveň pochopení jakým způsobem prostorové vlastnosti těchto struktur ovlivňují jejich efektivitu a kvalitu. literatura 12 ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara, SILVERSTEIN Murray. A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977 BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers, 2010 FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Dbook: density, data, diagrams, dwelings; a visual analysis of 64 collective housing projects. Vitoria-Gasteiz: a t Ediciones FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Density is home, a+t Ediciones, 2011 GIL, J., BEIRÃO, J. N., MONTENGRO, N.; DURANTE, J. P.. On the discovery of urban typologies: data mining the many dimensions of urban form. In: Urban Morphology 2012 / I KROPF, Karl S. Aspects of urban form. In: Urban Morphology 2009 / II LEVY, Albert. Urban morphology and the problem of the modern urban fabric: some questions for research. In: Urban Morphology 1999 / III MAAS, Winy. Farmax: excursions on density. MVRDV. Rotterdam: 010 Publishers, 1998 OSMOND, P.. The urban structural unit: towards a descriptive

13 framework to support urban analysis and planning. In: Urban Morphology 2010 / I PORTA, Sergio, ROMICE, Ombretta: Plot-based urbanism: towards time-consciousness in place-making, 2010 PATRICIOS, N.N.. Urban design principles of the original neighbourhood concepts. In: Urban Morphology 2002 / I SIKSNA, Arnis. The effects of block size and form in North American and Australian city centres. In: Urban Morphology 1997 / I TITTL, Filip. Vnitřní periferie Prahy: Městské prostředí pro 20XX, diplomová práce, nepublikováno, 2010 UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 *** BOEIJENGA, Jelte, MENSINK, Jeroen: Vinex Atlas. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 CONZEN, M.R.G. A study in town-plan analysis. London: Institute of British Geographers, 1969 COOPER, J.. Fractal assessment of street-level skylines: a possible means of assessing and comparing character. In: Urban Morphology 2003 / II FERNÁNDEZ PER, Aurora, ARPA, Javier. Density projects: 36 new concepts on collective housing. Vitoria-Gasteiz: a t ediciones, 2007 FERNÁNDEZ PER, Aurora, ARPA, Javier. Density, New collective Housing. Vitoria-Gasteiz: a t ediciones, 2007 GEYTER, Xaveer de. After sprawl research for the contemporary city. HABRAKEN, N. John. The Structure of the Ordinary. Cambridge, London: MIT Press, 1998 HALL, T.. The form-based development plan: bridging the gap between theory and practice in urban morphology. In: Urban Morphology 2008 / II KOSTOF, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings through History. KROPF, Karl S. Conceptions of change in the built environment. In: Urban Morphology 2001 / I LEHNERER, Alex. Grand Urban Rules. Rotterdam: 010 Pub- 13

14 lishers, 2009 LYNCH, Kevin. A Theory of Good City Form. LO, C. P.. The application of geospatial technology to urban morphological research. In: Urban Morphology 2007 / II MALFROY, Sylvain. Urban morphology and project consulting: a Berlin experience. In: Urban Morphology 2001 / II MARSHALL, Stephen. Streets and Patterns. PETRUCCIOLI A.. Rethinking the nineteenth century city PANERAI, P., LANGÉ, J.. Formes urbaines, tissus urbaines SAGILE, Inger-Lise. Density and town planning: implementing a densifi cation policy. SALINGAROS, Nikos. Principles of urban structure. TANG, Ming, YANG, Dihua. Urban Paleontology: Evolution of Urban Forms. Universal Publishers, 2008 WOLFURM, S., NERIDINGER, W., SCHAUBEK, S.. Multiple city: urban concepts 1908/

15 přílohy >> 15

16 16

17 1/ předvýběr case studies z evropského prostoru 17

18 Ijburg, Amsterdam, NL ZAC Seguin, Boulogne Billancourt, FR Av. des Jeux Olympiques, Grenoble, FR 18

19 19

20 Confl uance, Lyon, FR Java-eiland, Amsterdam, NL Borneo+Sporenborg, Amsterdam, NL 20

21 21

22 Villenueve, Grenoble, FR Allebron, Stockholm, S Kop van Zuid (De Landtong), Rotterdam, NL 22

23 23

24 Rive-Gauche, Paris,FR Hans-Fischer-Straße, Munchen, DE Porte d Asniéres, Paris, FR 24

25 25

26 Westerdook, Amsterdam, NL Bavaria Quartier, Hamburg, DE Hafen-city, Hamburg, DE Central brownfi el develoment, Wien, AT Seestadt Aspern, Wien, AT zdroje: bingmaps birdview, googlemaps 45 -view

27 27

28 28

29 2/ analytické nástroje a principy zpracováváno v rámci grantu SGS 13/152/OHK1/2T/15 (Filip Tittl, Michal Kohout, Daniel Sokol), vybrané metodiky připraveny ve spolupráci se studenty předmětu U5; spolupráce na principu grafi cké reprezentace dat: Jan Karásek 29

30 4/ členění prostředí v měřítkové hierarchii od pozemku po lokalitu (BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers,

31 Nástroje a analýzy jsou ověřovány v rámci srovnání pražských zastavovacích systémů. Pro přehlednost výstupů byly vybrány typologicky čistě homogenní struktury. Vymezení struktur v rámci case studies pro datovou analýzu. Jedním z klíčových principů organizace prostředí v měřítkové hierarchii je přidávání sdílených prvků v každé vyšší úrovni nad rámec jednotek úrovně nižší 4 (v měřítku struktury jsou nad rámec bloku přidány základní veřejné prostory, v měřítku lokality pak nad rámec běžné struktury prvky vyššího měřítka jako parky, centrální náměstí či vyšší dopravní infrastruktura). Pro relevantní srovnání dat v úrovni struktury (systému zástavby) je nezbytné hierarchicky vyšší prvky z analýzy vyloučit. Nové M 16,6467 h Pankrác Na Veselí 19,3267 ha 5765 obyvatele Vinohrady / u echových sad 15,8505 ha 5435 obyvatele 31

32 Organizace struktury zástavby (zastavěné/zpevněné/ nezpevněné) defi nuje základní charakter prostředí. 25% 33% 42% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 39% 27% 34% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 45% 27% 24% 32 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

33 Hierarchie míry soukromí na škále veřejný / poloveřejný / polosoukromý a soukromý prostor popisuje fungování parteru a významně ovlivňuje možnost typologické variability zástavby. 30% 28% 42% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 33% 8% 25% 34% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 20% 9% 47% 24% adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 33

34 Základní jednotky zastavitelnosti jako vlastnost defi nující uspořádání urbanistické struktury v prostoru i schopnost proměny v čase. Zastavitelné plochy /bloky/ vymezují základní uliční prostory, primární uliční síť jako základ množiny veřejných prostranství. 70% 30% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 67% 33% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 80% 20% 34 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

35 Koeficinty objemu zástavby (FAR/FSI) a zastavěnost jsou závislé na měřítku jednotek, ke kterým se vážou. Níže KPP a KZP v identických strukturách započtené v měřítku bloku (černě) a v měřítku lokality (červeně). 4 2,4 3,4 0,7 3 0,5 2,5 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 4 3,2 3,4 1,7 2,5 0,5 0,3 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 2 0,8 1,0 0,2 0,3 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 35

36 Programová náplň parteru je kromě vlivu polohy v rámci lokality a města jako celku závislá na typologické struktuře zástavby a jejím vztahu k veřejným prostranstvím. 47% 45% 8% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 85% 12% 3% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 75% 25% 36 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

37 Podíl bydlení významně ovlivňuje možnosti prostorového uspořádání: bydlení je z principu nejnáročnější na kvalitu vnitřního prostředí staveb ve vztahu okolí a zároveň vzhledem k typologickému mixu nejvíce závislé na vlastnické struktuře. 83% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 87% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 93% adové domy epy - Fialka 37

38 Poměr plochy veřejných prostranství vůči hrubé podlažní ploše představuje ukazatel adekvátnosti uspořádání struktury a výrazně ovlivňuje potenciál vzniku živých veřejných prostranství. Adekvátně přepočet plochy veřejných prostranství na obyvatele (vpravo). 0,13 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 0,19 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 0,25 38 adové domy epy - Fialka

39 8,7 m² Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 10,9 m² Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 22,2 m² adové domy epy - Fialka 39

40 Parcelace idealizovaná na základě systému zástavby defi nuje zároveň velikost operační jednotky a vlastnické jednotky na úrovni struktury zástavby. Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 40 adové domy epy - Fialka

41 Velikost jednotek ve vztahu k parcele (a k zastavěné ploše) 1801 m² 525 m² Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 1542 m² 698 m² Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 284 m² 278 m² adové domy epy - Fialka 41

42 Podlažnost, zde jako porovnání průměrné podlažnosti a její struktury. Vzhledem k hodnotě volného prostoru a zároveň důležitost vztahu k terénu defi nuje kromě nejen kvantitativní vlastnosti struktury, ale zároveň i kvalitativní. 5,2 6 69% 20% 4 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 4,6 6 38% 50% 2 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 3, % adové domy epy - Fialka 23% 17% 1

43 Srovnání rezidenční hustoty (vyjádřené v počtu obyvatel na hektar) a hustoty objemu zástavby (vyjádřené jako FAR), vyplývající z standardu jednotek, míře funkčního mixu a typu zástavby ,4 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 298 1,7 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 91 0,8 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 43

44

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

Průvodní zpráva. No space ztracená místa uvnitř Brna. architektonicko urbanistická studie. diplomní projekt

Průvodní zpráva. No space ztracená místa uvnitř Brna. architektonicko urbanistická studie. diplomní projekt Průvodní zpráva No space ztracená místa uvnitř Brna architektonicko urbanistická studie diplomní projekt Anotace Diplomní práce se zaměřuje na uvedení do problematiky proluk v soudobém městě. V úvodu práce

Více

Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl,

Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl, Pražské stavební předpisy 2016 Ing. arch. Filip Tittl, 22.06.2016 Pražské stavební předpisy 2016 - nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy - schváleny Radou HM Prahy dne 27.5.2016 - účinné od 1.8.2016 Pražské

Více

Kompaktní formy bydlení

Kompaktní formy bydlení Kompaktní formy bydlení Ing. arch. Jan Májek Školitel: doc. ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. Ústav obytných staveb UN1, FA VUT Brno Rodinný dům / bytový dům Bydlet je elementární potřeba každého člověka.

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

HABITAT III Bytový dům v kontextu městského bloku Praha Smíchov

HABITAT III Bytový dům v kontextu městského bloku Praha Smíchov Ústav NAUKY O BUDOVÁCH č. 15118 Vedoucí ústavu: doc. ing. arch. Michal Kohout ATELIÉR KOHOUTICHÝ Doc. ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl Zimní semestr 2015 /

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NÁSTROJ. 23.4.2012 Lidová škola urbanismu Územní plán jako nástroj Lukáš Vacek lksvck@gmail.com

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NÁSTROJ. 23.4.2012 Lidová škola urbanismu Územní plán jako nástroj Lukáš Vacek lksvck@gmail.com ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NÁSTROJ Stavba a přetváření měst Zakladatelské počiny Stavba a přetváření měst Zakladatelské počiny Architektonické a urbánní intervence Stavba a přetváření měst Zakladatelské počiny Architektonické

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu.

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu. Průvodní zpráva 1. Identi ikační údaje OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ 2. Urbanistické řešení V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína),

Více

Členění území lokality

Členění území lokality Členění území lokality Předkládaný podklad pro členění území vznikl v Kanceláři metropolitního plánu a je prvním uceleným názorem na definování pražských lokalit. Podklad vznikl jako syntéza dvanácti názorů

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

URBANISMUS V- SOUBORY STAVEB SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - PSEUDOBLOKY FA ČVUT /2013

URBANISMUS V- SOUBORY STAVEB SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - PSEUDOBLOKY FA ČVUT /2013 URBANISMUS V- SOUBORY STAVEB SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - PSEUDOBLOKY FA ČVUT - 2012/2013 VYPRACOVALI: ANITA PROKEŠOVA, JANA RÝZNAROVÁ, RICHARD OTT, JURIJ BOBITKO SÍDLIŠTĚ BARRANDOV_POLOHA V PRAZE SÍDLIŠTĚ BARRANDOV_ORTOFOTO

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost

Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost Bc. Tereza Malířová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice, Česká republika, Malirova.Tereza@seznam.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění Kancelář e-learningu, Centrum informačních technologií Filozofická fakulta MU M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S EXPERIMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0087/2013 Akademický rok: 2013/2014 Ústav: Ústav navrhování I. Student(ka):

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov

VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov Průzkum proběhl v období 04 06/2013 prostřednictvím internetového dotazníku na adrese http://vas strekov.formees.cz/f/dotaznik/.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/5 796 01 Prostějov zastoupen Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem 57 796 01 Prostějov POŘIZOVATEL: Magistrát města Prostějova, Stavební úřad

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

NÁVRH. územního plánu Velké Všelisy

NÁVRH. územního plánu Velké Všelisy NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY 3A územního plánu Velké Všelisy Schvalující orgán Zastupitelstvo obce Velké Všelisy Určený člen zastupitelstva Jaromír Bečka, starosta Pořizovatel Obecní úřad Velké

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

ZADÁNÍ. Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) Města Česká Lípa

ZADÁNÍ. Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) Města Česká Lípa ZADÁNÍ Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Státní závěrečná zkouška ústní část z tematických okruhů se skládá ze zkoušek z Architektonického navrhování budov a Technického navrhování budov.

Státní závěrečná zkouška ústní část z tematických okruhů se skládá ze zkoušek z Architektonického navrhování budov a Technického navrhování budov. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ÚSTNÍ ČÁST Z TEMATICKÝCH OKRUHŮ ARCHITEKTONICKÉ NAVRHOVÁNÍ BUDOV Program Architektura a stavitelství Obor Architektura a stavitelství Platné od akademického roku 2015/16 Státní

Více

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Jaroslava Simonová Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogická fakulta UK Praha výzkumný projekt Přechod mezi preprimárním

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Metodická podpora regionálního rozvoje Shrinking Cities (Zmenšující se města)

Metodická podpora regionálního rozvoje Shrinking Cities (Zmenšující se města) 17. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) Metodická podpora regionálního rozvoje Shrinking Cities (Zmenšující se města) Cíle a výstupy

Více

KLECANY, DO KLECÁNEK 22

KLECANY, DO KLECÁNEK 22 Bytové domy, DO KLECÁNEK 22 E-mail: info@michalhavelkacz Mob: +420 604 253 941 www michalhavelka cz ZÁSTUPCE INVESTORA: David Kunze tel : 603826604 ŘÍJEN 2016 Ing Arch Patrik Dolák ČÍS VÝKR: - - POPIS

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis):

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): ATELIÉR 1 LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU vá tvorba bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2016/2017 schválená oborovými radami

Témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2016/2017 schválená oborovými radami Témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2016/2017 schválená oborovými radami Obor ARCHITEKTURA Ústav stavitelství 1. Limity energeticky udržitelné architektury Energeticky úsporné stavitelství

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

Aplikace vybraných ustanovení SZ a prováděcí vyhlášky při tvorbě regulačních podmínek v územním plánu

Aplikace vybraných ustanovení SZ a prováděcí vyhlášky při tvorbě regulačních podmínek v územním plánu Aplikace vybraných ustanovení SZ a prováděcí vyhlášky při tvorbě regulačních podmínek v územním plánu Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici

Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici město Jilemnice centrum kvality bydlení Park a náměstí jako srdce lokality, zahrady a dvory mezi domy, koncepční řešení parkování. Studie nabízí vizi sídliště

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: Ústav: Student(ka): Studijní program: Studijní obor: Vedoucí bakalářské práce:

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Identifikační údaje Místo: Praha 7, Holešovice Zadavatel: Městská část Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 IČO: 00063754 Zastoupený: Tel.: Email:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Hodnocení efektivity nízkoprahových programů Jan Morávek, Ph.D. Institut sociologických studií FSV UK Praha Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Praha 15. 1. 2010 Východiska Své právo na existenci

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zadání ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu Na Homoli v k. ú. Lštění (okres Benešov); ÚZEMNÍHO PLÁNU LŠTĚNÍ

Zadání ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu Na Homoli v k. ú. Lštění (okres Benešov); ÚZEMNÍHO PLÁNU LŠTĚNÍ Zadání ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu Na Homoli v k. ú. Lštění (okres Benešov);624357 ÚZEMNÍHO PLÁNU LŠTĚNÍ (podle 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se část p. p. č. 78/31 a část p. p. č. 78/32 obě v k.

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Circular Flow Land Use Management (CircUse) CircUse strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Jiřina Bergatt Jackson Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s, www.urbaninfo.cz, www.brownfields.cz,

Více

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. JM II - sever. Ing.arch. Gabriela Elichová

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. JM II - sever. Ing.arch. Gabriela Elichová Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města JM II - sever Ing.arch. Gabriela Elichová 2012 Lokalita JM II - sever Lokalita se nachází na severozápadním okraji Jižního Města.

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

01 Hvězda. Hvězda Souřadnice. Název. 50 05'19.59"N, 14 20'32.46"E Doba vzniku 1996 1999 Architekt. Vlado Milunić Adresa

01 Hvězda. Hvězda Souřadnice. Název. 50 05'19.59N, 14 20'32.46E Doba vzniku 1996 1999 Architekt. Vlado Milunić Adresa 01 Hvězda Název Hvězda Souřadnice 50 05'19.59"N, 14 20'32.46"E Doba vzniku 1996 1999 Architekt Vlado Milunić Adresa Předvoje / Na Okraji / Pláničkova / Křenova Část Prahy Veleslavín Praha 162 00 Praha

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Požadavky obce Husinec na výstavbu v lokalitě Nad Údolím

Požadavky obce Husinec na výstavbu v lokalitě Nad Údolím Požadavky obce Husinec na výstavbu v lokalitě Nad Údolím Klient: OBEC HUSINEC Datum: 11. 9. 2015 Zpracoval: Jiří Nezhyba, advokát, Frank Bold advokáti, s.r.o. Manažerské shrnutí Požadavky obce Husinec

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky

Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky specifika evidence, diagnostiky a návrhu oprav poruch z pohledu památkáře Petr Kuneš Péče o stavební památky V praktické památkové péči neexistuje

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ v katastrálním území České Budějovice 6 /U 1.2.3.01/ Datum zpracování zadání: červenec 2017 ZADÁNÍ Základní identifikační údaje Název akce: územní studie Luční - Polní v katastrálním

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E NÁVRH Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Branice Zadání územního plánu Branice bylo schváleno zastupitelstvem

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Mojžíř P15-3, PD15-2 Dle

Více