Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města"

Transkript

1 Filip Tittl Současné systémy zástavby kompaktního města / školitel: Michal kohout / ústav: Ústav nauky o budovách / obor: Architektura - teorie a tvorba ATT

2 2

3 Středověké město, bloky 18. a 19. století, ale koneckonců i modernistické struktury představují městskou hmotu s na první pohled jasnou charakteristikou. Umíme najít charakteristiku a možnou podobu soudobého města? Zdá se, že minimálně v našem prostředí chybí současným urbanistickým paradigmatům kompaktního, obytného a čitelného města jednoznačná prostorová reprezentace, na níž by existovala jasná shoda. Už vzhledem k rozmanitosti současné společnosti a složitosti procesů je zjevné, že nelze najít jedinou univerzální odpověď. Přesto (nebo spíše právě proto) je ale třeba hledat škálu použitelných modelů - zastavovacích systémů a analyzovat a porovnávat jejich vlastnosti, prostorová uspořádání a kapacitní parametry tak, abychom jako tvůrci vystavěného prostředí jasně věděli, co tvoří hmotu, kterou máme k dispozici, zkrátka z čeho se staví město. 3

4 4

5 východisko 1: kompaktní město 20. století, a to jak ve své modernistické podobě, tak prostřednictvím masivní suburbanizace vytvořilo obraz města rozvolněného a rozprostřeného do krajiny. Již několik dekád zjišťujeme důsledky tohoto procesu a naše pozornost se obrací zpět k městu. Se zvyšujícím se důrazem na téma udržitelnosti tyto tendence získávají v Evropském kontextu širší škálu významů a zároveň ekonomické a politické pozadí. Město ve své kompaktní podobě je vnímáno jako šance vyrovnat se s environmentální a sociálními hrozbami a zároveň se dá popsat jako přirozené životní prostředí postindustriální společnosti 1. Přináší živé veřejné prostory, dostupné služby, efektivní hromadnou dopravu aniž by konzumovalo okolní krajinu. Snad nejilustrativnější pro popis změny vnímání městského prostředí je příklad fenoménu hustoty. V přelidněných městech přelomu 19. a 20. století se stala synonymem nepříznivých životních podmínek a jedním z hlavních argumentů rozbití tradiční formy města. Během 20. století však poklesly rezidenční hustoty několikanásobně 2 a to jak vzhledem k zvyšujícímu se standardu, tak typům a principům zástavby. Negativní důsledky poklesu hustoty začali ovlivňovat kvalitu života obyvatel měst a staly se tématem jak širší společenské diskuze, tak konkrétních architektonických realizací 3. Dostatečná hustota se stala jedním ze základních ukazatelů funkčnosti městské struktury. Jak již bylo řečeno, husté a kompaktní město přináší kvality odpovídající aktuálním potřebám. Zároveň ale 1/ např.: FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Density is home, a+t Ediciones, 2011; nebo: PORTA, Sergio, ROMICE, Ombretta: Plotbased urbanism: towards time-consciousness in place-making, / UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, / BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers,

6 zvyšuje nároky na koordinaci výstavby a především na znalost vlastností prostředí jako celku. Jeho obytnost závisí na řadě parametrů ovlivňujících kvalitu městského prostředí. východisko 2: tvorba města Klasické kompaktní předmodernistické město bylo defi nováno jednou klíčovou vlastností. A totiž téměř dokonalou typologickou unifi kací. Krom omezeného počtu veřejných budov (a později průmyslových objektů) byla kritická masa tvořena jedinou typologií se standardním vztahem k veřejnému prostoru: Od středověkého měšťanského domu až po schodišťový činžák. Vzhledem k jednoznačně defi novaným stavebním kamenům městské struktury se takové město dalo velmi jednoduše prostorově plánovat. Během 20. století se bez ohledu na politicko-architektonický vývoj vyvinula široká škála typologií odpovídající jednotlivým funkčním náplním s velmi komplikovanou vnitřní logikou. Liší se zásadně měřítkem, prostorovými proporcemi a především vztahem k veřejnému prostoru. Takové prvky není jednoduché kombinovat, natož pak univerzálně zaměňovat podle jednotných pravidel hry. 6 Změnily se i další parametry ovlivňující zástavbu. Zmenšující se velikost domácnosti výrazně ovlivňuje typologické uspořádání zástavby. Na stavební typologie,

7 především obytné se pak váže vlastnická struktura, jejíž odlišné formy implikují různý potenciál funkčního mixu. Polyfunkční městská struktura tak nevzniká přirozeně, ale je podmíněna koordinací - vlastnické vztahy mají bezprostřední dopad na formu městské struktury. Paralelně se v celé Evropě zásadně zvětšila standardní velikost investice a rozostřila se hranice mezi soukromým a veřejným. Vznikají tak rozsáhlé naráz realizované celky, které často přesahují rámec jednoho městského bloku a obsahují i veřejné prostory. Taková situace na jedné straně vyžaduje přehodnocení nástrojů regulace, na straně druhé ale umožňuje promyšlenou organizaci prostředí v měřítku na pomezí architektury a urbanismu. >> více viz Michal Kohout, Filip Tittl: Proměny obytnosti města, in ASB 2/2013 vymezení tématu: zastavovací systémy Městská struktura je, zjednodušeně řečeno, defi nována dvěma základními druhy parametrů. Na jedné straně jsou to vnější vstupy jako hierarchie celkového skeletu města, návaznosti, lokální vazby či morfologie terénu. Na straně druhé jsou to pak implicitní parametry struktury dané způsobem zástavby - tedy zvolená typologická skladba definující proporci skladebných jednotek, prostorová forma a základní rastr veřejných prostor. Smyslem analýzy a pochopení fungování zastavovacích systémů je právě pohled na městskou strukturu z 7

8 hlediska hmoty skladebnosti. Jinak řečeno, předmětem výzkumu by měly být vnitřní charakteristiky standardního výseku městské struktury. Výzkum bude zacílen na soudobé systémy zástavby v našem kulturním okruhu kontinentální Evropy na sever od alp s důrazem na přenositelnost do Pražského prostředí. Vzhledem k popsaným východiskům je hlavním smyslem práce popsat parametry a vlastnosti kompaktních struktur s městskou hustotou a převažující rezidenční funkcí. stav poznání: parametry městské struktury Relevantní výzkum k tématu zastavovacích systému lze rozdělit do čtyř základních kategorií: 1/ Tradiční prostorové teorie a analýzy, zabývající se formou a skladebností vystavěného prostředí, především pak teorie urbánní morfologie ( Conzen, Whitenhead), teorie konfi gurace prostoru (Hillier, Hanson), systémové teorie (Alexander) a teorie skladebnosti (Habraken) představují základní framework pro analýzu městského prostředí. 8 2/ Výzkum vytvářený architektonickými kancelářemi k vybraným projektovým otázkám (Maas, částečně Uytenhaak) vyjadřuje určitou renesanci parametrického popisu prostředí a propojuje obecné hypotézy s reálnými

9 projekty, na nichž je ověřuje. 3/ Case study literatura (např. série vydávané nakladatelstvím A+T) reprezentuje aktuální touhu po srovnání typů zástavby a určitou katalogizaci v šíři současných stavebních typologií. Jakkoli je škála sledovaných parametrů omezená a relevance dat často problematická vzhledem k ne vždy jednotné metodice jejich sběru a vzhledem k rozdílné velikosti srovnávaných projektů, lze tyto publikace považovat za cennou sondu napříč typologickými možnostmi současné výstavby. 4/ Klíčový pro porozumění vlastnostem systémů zástavby je výzkum zaměřující se na jednotlivé parametry městského prostředí. Jedním ze základních parametrů je hustota a její vztah k prostorové konfi guraci zástavby spolu s defi nováním vztahu prostorových parametrů a skladebných jednotek (Berghauser Pont, Haupt). Dále je třeba zmínit témata jako vztah zástavby a parametrů vnitřního prostředí (Uytenhaak), měřítko organizace zástavby a parcelace (Porta, Romice), analýzy funkního mixu prostředí (van de Hoek) nebo hierarchie míry soukromí (Kohout, Tichý). hypotézy: trendy prostorového uspořádání V momentě kdy Evropa opustila modernistické principy zástavby a navrátila se k paradigmatu kompaktního města, vycházelo postmoderní uvažování o městě z 9

10 předmodernistických vzorů. Z mnoha důvodů, z nichž některé byly již nastíněny v úvodu tohoto textu se ale způsob zástavby postupně proměnil. Současné čitelné kompaktní město s jasně vymezenými veřejnými prostranstvími a zastavitelnými bloky se od toho tradičního tedy města gründerského období (které vytvořilo základní mentální obraz Evropského města) poměrně dramaticky liší. Jaké jsou tyto rozdíly? V prostorovém uspořádání současných realizacích rozsáhlejších urbanistických projektů ve vyspělých Evropských zemích lze rozeznat řadu trendů, z nichž jmenujme především následující: - zvětšující se velikost městského bloku, který získává složitější vnitřní organizaci s širší škálou typů sdílených prostor - přechod od typologicky homogenních struktur ke strukturám typologicky heterogenním, kdy je často charakter prostředí utvářen výrazným měřítkovým kontrastem mezi jednotlivými typologiemi - programová výšková členitost zástavby (a to dokonce i v tradičnějších - perimetrické uspořádání bloků respektujících systémech zástavby) Výzkum by měl tyto trendy blíže popsat a defi novat základní principy uspořádání současných systémů zástavby. Kombinací těchto trendů vzniká velmi rozmanitá škála systémů prostorového uspořádání zástavby s rozdílnými kvantitativními parametry i dalšími vlastnostmi. Právě popsání výše zmíněných trendů a jednotlivých principů prostorového uspořádání bude základním předmětem výzkumu. Zároveň bude zkoumán vztah mezi prostorovou konfigurací těchto systémů a jejich kvantitativními parametry, kvalitativními vlastnostmi a neprostorovými charakteristikami. 10

11 metodika a cíle Analytické metody budou čerpány z probíhajícího výzkumného projektu analýzy stávajících Pražských zastavovacích systémů (Tittl, Sokol, Kohout). Metodicky bude výzkum zároveň navazovat na autorův diplomní projekt a bude se opírat především o výsledky výzkumu městské hustoty a metody analýz urbanistických struktur na TU Delft 4. Budou analyzovány vybrané case studies z evropského prostoru rozsáhlejší urbanistické celky realizované za posledních 20 let (př.: Lyon Confl uence, Paris Renault City, Amsterdam Ijburg apod.). Vybrané adekvátní výseky urbanistických struktur těchto lokalit budou popsány parametricky pomocí vybraných analytických nástrojů a zároveň morfologicky tříděny. Výběr lokalit bude upřesňován podle vysledovaných morfologických typů a jejich prostorových aspektů. Z vybraných case studies budou na základě morfologického třídění vytvořeny typizované modely, ke kterým budou přiřazeny jednotlivé parametry a defi novány vlastnosti skladebných jednotek. Jednotlivé parametry modelů (namátkou hustota, mixed use level) budou konfrontovány s vybranými prostorovými principy (velikost bloku, výšková členitost, typologická homogenita ) a bude zjišťován jejich vzájemný vztah na základě výsledků pro různé modely systémů zástavby. >> více viz příloha 2 / analytické nástroje a principy (Tittl, Kohout, Sokol, SGS 13/152/OHK1/2T/15) 4/ BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers, 2010 nebo UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 >> více viz příloha 1 / case studies Cílem výzkumu je tedy vytvoření systematizace 11

12 současných zastavovacích systémů na základě morfologického uspořádání a vybraných parametrů a zároveň pochopení jakým způsobem prostorové vlastnosti těchto struktur ovlivňují jejich efektivitu a kvalitu. literatura 12 ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara, SILVERSTEIN Murray. A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977 BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers, 2010 FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Dbook: density, data, diagrams, dwelings; a visual analysis of 64 collective housing projects. Vitoria-Gasteiz: a t Ediciones FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. Density is home, a+t Ediciones, 2011 GIL, J., BEIRÃO, J. N., MONTENGRO, N.; DURANTE, J. P.. On the discovery of urban typologies: data mining the many dimensions of urban form. In: Urban Morphology 2012 / I KROPF, Karl S. Aspects of urban form. In: Urban Morphology 2009 / II LEVY, Albert. Urban morphology and the problem of the modern urban fabric: some questions for research. In: Urban Morphology 1999 / III MAAS, Winy. Farmax: excursions on density. MVRDV. Rotterdam: 010 Publishers, 1998 OSMOND, P.. The urban structural unit: towards a descriptive

13 framework to support urban analysis and planning. In: Urban Morphology 2010 / I PORTA, Sergio, ROMICE, Ombretta: Plot-based urbanism: towards time-consciousness in place-making, 2010 PATRICIOS, N.N.. Urban design principles of the original neighbourhood concepts. In: Urban Morphology 2002 / I SIKSNA, Arnis. The effects of block size and form in North American and Australian city centres. In: Urban Morphology 1997 / I TITTL, Filip. Vnitřní periferie Prahy: Městské prostředí pro 20XX, diplomová práce, nepublikováno, 2010 UYTENHAAK, Rudy. Cities full of space / qualities of density. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 *** BOEIJENGA, Jelte, MENSINK, Jeroen: Vinex Atlas. Rotterdam: 010 Pulishers, 2008 CONZEN, M.R.G. A study in town-plan analysis. London: Institute of British Geographers, 1969 COOPER, J.. Fractal assessment of street-level skylines: a possible means of assessing and comparing character. In: Urban Morphology 2003 / II FERNÁNDEZ PER, Aurora, ARPA, Javier. Density projects: 36 new concepts on collective housing. Vitoria-Gasteiz: a t ediciones, 2007 FERNÁNDEZ PER, Aurora, ARPA, Javier. Density, New collective Housing. Vitoria-Gasteiz: a t ediciones, 2007 GEYTER, Xaveer de. After sprawl research for the contemporary city. HABRAKEN, N. John. The Structure of the Ordinary. Cambridge, London: MIT Press, 1998 HALL, T.. The form-based development plan: bridging the gap between theory and practice in urban morphology. In: Urban Morphology 2008 / II KOSTOF, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings through History. KROPF, Karl S. Conceptions of change in the built environment. In: Urban Morphology 2001 / I LEHNERER, Alex. Grand Urban Rules. Rotterdam: 010 Pub- 13

14 lishers, 2009 LYNCH, Kevin. A Theory of Good City Form. LO, C. P.. The application of geospatial technology to urban morphological research. In: Urban Morphology 2007 / II MALFROY, Sylvain. Urban morphology and project consulting: a Berlin experience. In: Urban Morphology 2001 / II MARSHALL, Stephen. Streets and Patterns. PETRUCCIOLI A.. Rethinking the nineteenth century city PANERAI, P., LANGÉ, J.. Formes urbaines, tissus urbaines SAGILE, Inger-Lise. Density and town planning: implementing a densifi cation policy. SALINGAROS, Nikos. Principles of urban structure. TANG, Ming, YANG, Dihua. Urban Paleontology: Evolution of Urban Forms. Universal Publishers, 2008 WOLFURM, S., NERIDINGER, W., SCHAUBEK, S.. Multiple city: urban concepts 1908/

15 přílohy >> 15

16 16

17 1/ předvýběr case studies z evropského prostoru 17

18 Ijburg, Amsterdam, NL ZAC Seguin, Boulogne Billancourt, FR Av. des Jeux Olympiques, Grenoble, FR 18

19 19

20 Confl uance, Lyon, FR Java-eiland, Amsterdam, NL Borneo+Sporenborg, Amsterdam, NL 20

21 21

22 Villenueve, Grenoble, FR Allebron, Stockholm, S Kop van Zuid (De Landtong), Rotterdam, NL 22

23 23

24 Rive-Gauche, Paris,FR Hans-Fischer-Straße, Munchen, DE Porte d Asniéres, Paris, FR 24

25 25

26 Westerdook, Amsterdam, NL Bavaria Quartier, Hamburg, DE Hafen-city, Hamburg, DE Central brownfi el develoment, Wien, AT Seestadt Aspern, Wien, AT zdroje: bingmaps birdview, googlemaps 45 -view

27 27

28 28

29 2/ analytické nástroje a principy zpracováváno v rámci grantu SGS 13/152/OHK1/2T/15 (Filip Tittl, Michal Kohout, Daniel Sokol), vybrané metodiky připraveny ve spolupráci se studenty předmětu U5; spolupráce na principu grafi cké reprezentace dat: Jan Karásek 29

30 4/ členění prostředí v měřítkové hierarchii od pozemku po lokalitu (BERGHAUSER PONT, Meta, HAUPT, Per. Spacematrix. Rotterdam: NAi Publishers,

31 Nástroje a analýzy jsou ověřovány v rámci srovnání pražských zastavovacích systémů. Pro přehlednost výstupů byly vybrány typologicky čistě homogenní struktury. Vymezení struktur v rámci case studies pro datovou analýzu. Jedním z klíčových principů organizace prostředí v měřítkové hierarchii je přidávání sdílených prvků v každé vyšší úrovni nad rámec jednotek úrovně nižší 4 (v měřítku struktury jsou nad rámec bloku přidány základní veřejné prostory, v měřítku lokality pak nad rámec běžné struktury prvky vyššího měřítka jako parky, centrální náměstí či vyšší dopravní infrastruktura). Pro relevantní srovnání dat v úrovni struktury (systému zástavby) je nezbytné hierarchicky vyšší prvky z analýzy vyloučit. Nové M 16,6467 h Pankrác Na Veselí 19,3267 ha 5765 obyvatele Vinohrady / u echových sad 15,8505 ha 5435 obyvatele 31

32 Organizace struktury zástavby (zastavěné/zpevněné/ nezpevněné) defi nuje základní charakter prostředí. 25% 33% 42% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 39% 27% 34% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 45% 27% 24% 32 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

33 Hierarchie míry soukromí na škále veřejný / poloveřejný / polosoukromý a soukromý prostor popisuje fungování parteru a významně ovlivňuje možnost typologické variability zástavby. 30% 28% 42% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 33% 8% 25% 34% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 20% 9% 47% 24% adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 33

34 Základní jednotky zastavitelnosti jako vlastnost defi nující uspořádání urbanistické struktury v prostoru i schopnost proměny v čase. Zastavitelné plochy /bloky/ vymezují základní uliční prostory, primární uliční síť jako základ množiny veřejných prostranství. 70% 30% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 67% 33% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 80% 20% 34 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

35 Koeficinty objemu zástavby (FAR/FSI) a zastavěnost jsou závislé na měřítku jednotek, ke kterým se vážou. Níže KPP a KZP v identických strukturách započtené v měřítku bloku (černě) a v měřítku lokality (červeně). 4 2,4 3,4 0,7 3 0,5 2,5 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 4 3,2 3,4 1,7 2,5 0,5 0,3 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 2 0,8 1,0 0,2 0,3 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 35

36 Programová náplň parteru je kromě vlivu polohy v rámci lokality a města jako celku závislá na typologické struktuře zástavby a jejím vztahu k veřejným prostranstvím. 47% 45% 8% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 85% 12% 3% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 75% 25% 36 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka

37 Podíl bydlení významně ovlivňuje možnosti prostorového uspořádání: bydlení je z principu nejnáročnější na kvalitu vnitřního prostředí staveb ve vztahu okolí a zároveň vzhledem k typologickému mixu nejvíce závislé na vlastnické struktuře. 83% Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 87% Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 93% adové domy epy - Fialka 37

38 Poměr plochy veřejných prostranství vůči hrubé podlažní ploše představuje ukazatel adekvátnosti uspořádání struktury a výrazně ovlivňuje potenciál vzniku živých veřejných prostranství. Adekvátně přepočet plochy veřejných prostranství na obyvatele (vpravo). 0,13 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 0,19 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 0,25 38 adové domy epy - Fialka

39 8,7 m² Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 10,9 m² Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 22,2 m² adové domy epy - Fialka 39

40 Parcelace idealizovaná na základě systému zástavby defi nuje zároveň velikost operační jednotky a vlastnické jednotky na úrovni struktury zástavby. Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 40 adové domy epy - Fialka

41 Velikost jednotek ve vztahu k parcele (a k zastavěné ploše) 1801 m² 525 m² Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 1542 m² 698 m² Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 284 m² 278 m² adové domy epy - Fialka 41

42 Podlažnost, zde jako porovnání průměrné podlažnosti a její struktury. Vzhledem k hodnotě volného prostoru a zároveň důležitost vztahu k terénu defi nuje kromě nejen kvantitativní vlastnosti struktury, ale zároveň i kvalitativní. 5,2 6 69% 20% 4 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 4,6 6 38% 50% 2 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 3, % adové domy epy - Fialka 23% 17% 1

43 Srovnání rezidenční hustoty (vyjádřené v počtu obyvatel na hektar) a hustoty objemu zástavby (vyjádřené jako FAR), vyplývající z standardu jednotek, míře funkčního mixu a typu zástavby ,4 Bloková struktura Vinohrady - U echových sad Bloková struktura Vinohrady - U echových sad 298 1,7 Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí Otev ená zástavba bytových dom Pankrác - Na Veselí 91 0,8 adové domy epy - Fialka adové domy epy - Fialka 43

44

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE

COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE přednáškový cyklus 2011 Fakulta architektury ČVUT v Praze COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE přednáškový cyklus OBSAH ÚVOD Zdeněk Zavřel, Miroslava D. Procházková 3 ROZHOVOR S DĚKANEM

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. Příloha č.1 Průvodní zpráva. Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000. Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP 1:2000

SEZNAM DOKUMENTACE. Příloha č.1 Průvodní zpráva. Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000. Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP 1:2000 Kateřinky parc.č.214/4 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE BYTOVÝCH DOMŮ SEZNAM DOKUMENTACE Příloha č.1 Průvodní zpráva Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000 Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

01 Hvězda. Hvězda Souřadnice. Název. 50 05'19.59"N, 14 20'32.46"E Doba vzniku 1996 1999 Architekt. Vlado Milunić Adresa

01 Hvězda. Hvězda Souřadnice. Název. 50 05'19.59N, 14 20'32.46E Doba vzniku 1996 1999 Architekt. Vlado Milunić Adresa 01 Hvězda Název Hvězda Souřadnice 50 05'19.59"N, 14 20'32.46"E Doba vzniku 1996 1999 Architekt Vlado Milunić Adresa Předvoje / Na Okraji / Pláničkova / Křenova Část Prahy Veleslavín Praha 162 00 Praha

Více

NS II Obytné budovy. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

NS II Obytné budovy. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Program přednáškového cyklu 2. semestru výuky Garant předmětu: Doc. Ing. arch. Michal Kohout NS II Obytné budovy Koordinátor: Návaznosti: Součásti: ing.arch. David Tichý Ph.D. doc. Ing.arch. R. Koucký

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15 Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015 č. 563 / 15 Stanovisko MČ P6 k projednání změny územního rozhodnutí pro stavbu Office & shopping centre Bořislavka změna územního rozhodnutí,

Více

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu Ostrov centrum a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 5/2005 Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 19.

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

SÍDLIŠTĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽE V KONTEXTU MIGRAČNÍCH PROCESŮ

SÍDLIŠTĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽE V KONTEXTU MIGRAČNÍCH PROCESŮ SÍDLIŠTĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽE V KONTEXTU MIGRAČNÍCH PROCESŮ Jiří Novosák, Robert Scholaster, Oldřich Hájek, Pavel Bednář Článek se zabývá problematikou sídlišť na příkladu města Kroměříže. Vychází z hodnocení

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s.

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s. ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto s. Anotace Při dnešní velice dynamicky se měnící situaci na trzích

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor 1 ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU V některých obcích ORP Liberec došlo a stále dochází k nahrazování

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů?

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Tisková konference 4. září 2015 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Jak si vedou děti sólo rodičů? Výzkum opakovaně zjišťuje rozdíly mezi dětmi z úplných

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Databázové patterny. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Databázové patterny. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Databázové patterny MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Co je databázový pattern o Pattern: Přiřazení rolí o Pattern: Klasifikace Databázové patterny o Odzkoušené a doporučené

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Spolehlivost soustav

Spolehlivost soustav 1 Spolehlivost soustav Spolehlivost soustav 1.1 Koherentní systémy a strukturní funkce Budeme se zabývat modelováním spolehlivosti zřízení s ohledem na spolehlivost jeho komponent. Jedním z hlavních cílů

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D.

Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D. Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT Týmová kultura ve vědě a výzkumu Marek Franěk

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více