1 Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 1 Základní údaje o škole Školní vzdělávací program: Škola pro všechny č. j /7 název školy Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 sídlo Verdunská 2958, Teplice, ředitel školy statutární zástupce Mgr. Bc. Eva Vášová Mgr. Kateřina Bušková telefon IČO webové stránky zřizovatel rada školy Statutární město Teplice náměstí Svobody 2 Teplice, okres Teplice IČO: tel za zřizovatele: MUDr. Renata Dohnalová za rodičovskou veřejnost: Andrea Kulhánková za školu: Mgr. Zdeněk Kettner obory vzdělávání C/01 Základní škola IZO seznam součástí školy Školní druţina IZO Školní jídelna IZO

2 2 Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 vyučovala škola podle ŠVP pro ZV- školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Škola pro všechny. K bylo zapsáno 485 ţáků v běţných třídách. Ve školní druţině bylo otevřeno pět oddělení, docházelo do nich 150 ţáků. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 512 strávníků. 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Počet tříd: I. stupeň - 14 II. stupeň - 8 Počet oddělení školní druţiny - 5 Vedení školy: ředitelka školy: statut. zástupce, zástupce pro 2. stupeň: zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Eva Vášová Mgr. Kateřina Bušková Mgr. Monika Šebestová 2

3 Třídní učitelé: 1. A Mgr. Martina Fujavová 1. B Mgr. Václava Horňáková 1. C Mgr. Jana Zajacová 1. M Mgr. Helena Peroutková 2. A Mgr. Irena Bednářová 2. B Mgr. Michaela Vovčičková 2. C Mgr. Lucie Krausová 3. A Mgr. Markéta Roušalová 3. B Mgr. Petra Bartáková 4. A Mgr. Klára Kruntová 4. B Mgr. Alena Říhová 5. A Mgr. Zuzana Coufalová 5. B Mgr. Šárka Kubešová 5. C Mgr. Daniela Javorská 6. A Mgr. Drahoslava Kratochvílová 6. B Mgr. Jana Kubátová 7. A Mgr. Kamila Heřmanová 7. B Mgr. Dana Rauchová 8. A Mgr. Marcela Paulasová 8. B Mgr. Hanka Dončevová 9. A Mgr. Jan Vodička 9. B Mgr. Dalibor Matouš Netřídní učitelé: Mgr. Zdeněk Kettner Mgr. Hana Tesařová Ing. Irena Martinovská Mgr. Eva Nováková Školní družina: Dana Zítová Jitka Ottová Dis. Jitka Tučková Bc. Monika Šebestová Bc. Jaroslava Soukupová Jana Biskupová 3

4 Asistent pedagoga: Jana Biskupová Dana Martinová Olga Vrculová Mateřská dovolená: Lenka Illeová, Bc. Romana Šlincová, Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Radka Matoušková, Ing. Tereza Prokopová Kvalifikace V tomto školním roce byl sbor plně kvalifikovaný. Pouze zástup za MD ve školní druţině vykonávala nekvalifikovaná vychovatelka Nepedagogičtí pracovníci Součástí školy je školní jídelna, kde je zaměstnáno 6 provozních zaměstnanců. Úklid školy zabezpečuje 5 provozních zaměstnanců. Ekonomický úsek tvoří mzdová účetní a hospodářka školy. 4

5 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení ţáci pro školní rok 2013/2014 Počet účastněných předškoláků u zápisu v řádném termínu Zapsáno do 1. třídy Nastoupilo na jinou školu Počet žádostí o odklad Zápis pětiletých/zapsaní Nastoupilo do 1.ročníku celkem Zájem rodičovské veřejnosti o vzdělávací nabídku a aktivity školy přetrvává. Zvýšil se počet zájemců o vzdělávání i mimo spádovou oblast. Velký ohlas má výuka AJ od 1. ročníku, zájmové útvary školy a školní druţiny. Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Široká veřejnost kladně hodnotí kultivované prostředí uvnitř školy a okolí. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola plní vytyčené cíle stanovené ŠVP v souladu s RVP ZV. Předmětové komise dbají na plnění cílů ve svých vzdělávacích oblastech. Ke kontrole slouţí pololetní a závěrečné práce zaměřené na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí. Výsledky jsou projednány na předmětových komisích. 5

6 5.1 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Stav k Oproti minulému období se nám podařilo sníţit počet ţáků, kteří neprospěli. Za pomoci individuální péče a pravidelného kontaktu s rodiči budeme nadále v této snaze pokračovat. 5.2 Hodnocení chování Ve školním roce 2012/2013 byla nastavena jednotná pravidla pro hodnocení prospěchu a chování. Informace na Pravidla se v průběhu roku osvědčila, a v nastavených pravidlech jsme pokračovali i v roce následujícím. 6

7 5.3 Opravné zkoušky Opravné zkoušky skládali tři ţáci. Postoupili do vyššího ročníku. Dva ţáci se nedostavili. Dodatečné přezkoušení z důvodu nadměrné absence splnili úspěšně dva ţáci. 6 Údaje o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 Umístění vycházejících ţáků dle jednotlivých typů oborů: Třída Obor K Obor M Obor H Obor L 9.A B A B A B C Vysvětlivky: K - gymnázium, M střední vzdělání s maturitou, H střední vzdělání s výučním listem, L střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem V listopadu proběhla schůzka s rodiči vycházejících ţáků, které se zúčastnila většina rodičů. S rodiči v průběhu roku byla velmi dobrá spolupráce. Někteří ţáci devátých tříd vyuţili šetření profesní orientace na pedagogicko-psychologické poradně. Ţáci devátých a vycházející z osmých tříd se zúčastnili pravidelné akce Šance. Dále řada rodičů a ţáků vyuţila konzultace s výchovných poradcem a vyuţili dalších doporučených zdrojů pro rozhodování kam na školu. Ve školním roce 2013/2014 podalo přihlášky na střední školy a odborná učiliště všech 40 ţáků devátého ročníku, 3 ţáci osmého ročníku a 8 ţáků pátého ročníku. Všem ţákům byly řádně vydány zápisové lístky. Všichni ţáci devátého a 7

8 osmého ročníku uplatnili zápisové lístky na školách, kde byli přijati. Na osmileté gymnázium v Teplicích byli přijati čtyři ţáci pátého ročníku a jedna ţákyně pátého ročníku byla přijata na Gymnázium Dubí. 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 7.1 Testování žáků V průběhu školního roku proběhlo testování ţáků třetích a sedmých tříd Stonožka. Výsledky testování byly vyuţity pro zhodnocení výuky v těchto ročnících, dále pro porovnání se zapojenými školami. Výstupy byly zaměřeny na zjištění problematických míst výuky a odhalení rezerv ţáků. 7.2 Naplňování cílů základního vzdělání Základní vzdělání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktickém jednání. V průběhu školního roku k naplňování těchto cílů proběhla celá řada akcí, např. pravidelné Dny otevřených dveří, ukázky různých řemesel v areálu školy, školní Parlament, zavedené pravidelné třídnické hodiny, zařazení předmětu Volba povolání, pravidelné návštěvy Informačního poradenského střediska ÚP v Teplicích. 8

9 7.2.1 Zdroje a podklady pro autoevaluaci školy vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro ZV. Pravidelně se zaměřujeme na oblasti: a) ŠVP b) Podpora ţáků c) Klima školy d) Zdroje a podmínky e) Řízení, vedení a zabezpečení kvality f) Hospitační činnost 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Kulturní a vzdělávací akce, projekty a projektové dny Divadlo Muzeum Knihovna Filmová představení Planetárium Botanická zahrada Aquapark (Teplice, Marienberg) ZOO Ústí n. Labem Letiště Dráţďany IQ park Liberec Temelín Vystoupení na zahájení lázeňské sezony 9

10 Planeta Země vzdělávací pořad Přednáška AIDS, drogy Memento divadelní představení Lidice ČHMÚ Ústí n. Labem HZS exkurze Strakonice exkurze Marius Pedersen exkurze Severočeské doly exkurze Divadelní prostory exkurze IPS volba povolání Šance Duchcov PPP Hrou proti AIDS Příběhy bezpráví Mezinárodní den holocaustu Den bez dluhů přednáška Včely přednáška 8.2 Olympiády a nesportovní soutěže Školní kolo zeměpisná, dějepisná ol., ol. z českého a anglického jazyka Okresní kolo zeměpisná, dějepisná ol., ol. z anglického jazyka Školní kolo Pythagoriády Školní kolo Baltie 2014 Okresní kolo Baltie 10

11 Krajské a národní kolo Baltie Informáček EON city CUP 8.3 Jiné aktivity Náslech v MŠ Prezentace v MŠ Prezentace pro pracovníky PPP Prezentace pro ředitele MŠ 8.4 Školy v přírodě Harrachov, Poslův mlýn, Jívka, Černá louţe, Sklárna Nový Bor 8.5 Sportovní soutěže SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DATUM SOUTĚŢ POČET ŢÁKŮ POČET ŢÁKŮ VE ŠK. KOLE UMÍSTĚNÍ Atletický čtyřboj Bílina okresní kolo III.a IV.kat ml. ţáci 3. m. ml. ţákyně 6.m. st. ţáci 2. m. st. ţákyně 1. místo 11

12 Přespolní běh Zámecká okresní kolo II., III., IV.kat ţáci 4.-5.tř. 3. místo ţákyně 4.-5.tř. 7. místo ţáci 6.-7.tř. 5. místo ţákyně 6.-7.tř. 6. místo ţáci 8.-9.tř. 2. místo ţákyně 8.-9.tř. 4. místo Atletický čtyřboj Bílina kraj. kolo IV.kat. 5+5 starší ţákyně 6. místo starší ţáci 7. místo Přehazovaná okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta ml.ţákyně 1.místo st.ţákyně 1.místo III.a IV.kat. 12

13 Přehazovaná okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta ţákyně 1.místo ţáci 3.místo II.kat Přehazovaná SH Teplice okr.finále IV.kat., III.kat starší ţákyně 5.místo mladší ţákyně 5.místo ţáci 5.tř. 1.místo Florbal okrsk.kolo 8 38 mladší ţáci 1.místo SH Krupka III.kat Florbal okrsk.kolo 8 42 starší ţáci 3.místo SH Krupka IV.kat. 13

14 Florbal okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta mladší ţákyně 2.místo starší ţákyně 2.místo III.a IV.kat Florbal okr.finále 8 mladší ţáci 2.místo SH Krupka III.kat Sportovní vánoční turnaj ZŠ Bílá cesta 80 ţákyně 6.-9.tř. Vybíjená Sportovní vánoční turnaj 48 ţáci 6.-9.tř. ZŠ Bílá cesta florbal Florbal kraj.finále 10 ţáci 6.-7.tř. 5.místo SH Teplice III.kat Florbal okrsk. kolo 10 ţáci 4.-5.tř. 1.místo 14

15 ZŠ Edisonova II.kat Halová kopaná SH Krupka 9 35 ţáci 6.-7.tříd 1. místo III.kat. okrsk.kolo Florbal okr. finále 10 ţáci 4.-5.tříd 1. místo SH Krupka II.kat Basketbal okrsk.kolo ţáci 8.-9.tříd 4. místo ZŠ Bílá cesta IV.kat. pořadatelství Halová kopaná SH Krupka 9 ţáci tříd 5. místo III.kat. okres. finále Basketbal okr.finále 8 45 ţákyně 8.-9.tř. 4. místo 15

16 SH Teplice IV.kat Preventan Cup ZŠ Bílá cesta ţáci tříd 1. místo II.kat. okrsk.kolo pořadatelství Halová kopaná SH Teplice 6 47 ţákyně tř. 4. místo III.-IV.kat. okresní kolo Preventan Cup SH Teplice ţákyně tř. 1. místo II.kat. okresní kolo 16

17 8.6 Školní družina Ve školním roce 2013/2014 paní vychovatelky Dana Zítová, Jitka Ottová DiS, Bc. Jaroslava Soukupová, Jana Biskupová a Bc. Monika Šebestová připravily pro ţáky program podle tematického celoročního plánu. Ţáci měli moţnost navštěvovat školní druţinu v době od 6.00 hod do 7.40 hod před začátkem výuky a v době od hod do hod po ukončení výuky. Ţáci vyuţívali a navštěvovali 2 zájmové krouţky ŠD a krouţky organizované školou. Krouţky navštěvovali účastníci školní druţiny a podle zájmu ţáci školy. Do činnosti byly zařazeny stálé, ale i nové akce školní druţiny, které vycházely z tematických plánů. K jednotlivým akcím je připravena fotodokumentace. Prezentace akcí ŠD je umístěna na webových stránkách školy a připravujeme tabla v prostorách školy. ZŠ Bílá cesta zajistila pro zájmové vzdělávání pět oddělení ŠD /150 účastníků / pod vedením pedagogických pracovníků: /jeden nekvalifikovaný/ I. oddělení 1.A, 2.A Zítová Dana II. oddělení 1.B, 1.C III. oddělení 1.M, 1/3 2.B IV. oddělení 2.C, 2/3 2.B Ottová Jitka, Dis Bc. Jaroslava Soukupová Jana Biskupová V. oddělení 3.A, 3.B Bc. Monika Šebestová 17

18 V letošním školním roce ţáci navštěvovali 2 krouţky školní druţiny /moţnost vyuţití krouţků organizované školou/. Zájmová a rekreační činnost ţáků byla zařazována podle tematických plánů a zakončena měsíčními akcemi ŠD. Podle zaměření zájmové činnosti se vyuţívaly prostory školy i prostory okolí školy /počítačová učebna, tělocvičena, kuchyňka, dvě sportovní hřiště, hřiště u chaloupky, nádvoří školy upravené pro společenské hry a sportovní aktivity ţáků, učebna v přírodě, herny ŠD aj./ Byla zajištěna propojenost výběru jednotlivých činností s tematickými okruhy a střídání činností v jednotlivých odděleních ŠD. Zájmové útvary v době od 14:00-15:00 hod podle výběru ţáků /propojení jednotlivých činností/ 1. tělovýchovné a sportovní aktivity pohybové 2. výpočetní technika počítače 3. hudebně pohybová činnost hudební, taneční 4. výtvarné a estetické činnosti výtvarné techniky 5. divadelní a dramatické činnosti divadelní - dramatická /jazyk a jazyková komunikace/ 6. rukodělné činnosti šikovné ruce 7. přírodovědné a vlastivědné vycházky prohlubování znalostí a dovedností 8. ekologie a zdravá výţiva třídění odpadu a reţim dne Krouţky ŠD Krouţek výtvarný /1. a 3. ročníky/ Pondělí 15:00-16:00 hod. Zítová Dana Krouţek vaření Středa 15:00-16:30 hod. Zítová Dana 18

19 Školení, kurzy Bc. Soukupová J. čtyřdenní Zdravotní kurz v Teplicích Ottová J. Dis a Zítová D. Celostátní setkání vychovatelů v Praze. Školní druţiny byly vybaveny pracovním materiálem pro jednotlivé zájmové činnosti. Byly zakoupeny hry, stavebnice a hlavolamy. Pro školní druţinu a ţáky školy bylo dobře zabezpečeno zatravněné hřiště s novým vybavením /skluzavka a pískoviště, /nádvoří školy upravené pro venkovní společenské hry a sportovní aktivity ţáků spolupráce s vedením školy, s unií rodičů. Rodiče i ţáci byli informováni o programu ŠD a krouţků na zahajovací schůzce ŠD a průběţně upoutávkou na informační tabuli ŠD, zápisem v notýsku a na webových stránkách školy. Akce ŠD VÝTVARKA PŘED ŠKOLOU MÁ RODINA A PŘÁTELÉ Z LOUKY PODZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY STRAŠIDELNÝ DEN / MŠ/ SOUTĚŢ ŠD HLEDÁME TALENTY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŢÁKY ŠD A RODIČE VÁNOČNÍ VAŘENÍ PRO RODIČE ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ ZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY - VÁNOČNÍ TRHY PŘÍPRAVA DÁRKŮ K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A DO ŠKOLNÍ DRUŢINY + PREZENTACE ŠD NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 19

20 VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ DUHOVÝ DEN BŘEZEN 2014 JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY JARNÍ PROJEKT ŠKOLY SÁZENÍ STROMKŮ /pro třídy/ EXKURZE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA DEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A PRVNÍ POMOCI /pořadatel město Teplice/ ČISTÍLEK - EKOLOGIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPORTOVNÍ DEN OLYMPIÁDA ROZLOUČENÍ SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ /na téma Angry Birds/ pro druhé a třetí ročníky PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ /Zítová Dana/ MĚSÍČNÍ JEDNODENNÍ AKCE ŠD 2013/2014 AKCE ČASOVÉ OBDOBÍ ÚČAST ŢÁKŮ VÝTVARKA PŘED ŠKOLOU MÁ RODINA A PŘÁTELÉ Z LOUKY PODZIMNÍ PROJEKT ŠKLY STRAŠIDELNÝ DEN / MŠ/ 114 SOUTĚŢ ŠD HLEDÁME TALENTY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŢÁKY ŠD A RODIČE VÁNOČNÍ VAŘENÍ PRO RODIČE ţáků, 20 rodičů ŠTEDRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ

21 ZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY VÁNOČNÍ TRHY PŘÍPRAVA DÁRKŮ K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A DO ŠD, PREZENTACE ŠD KARNEVAL NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ DUHOVÝ DEN JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY BŘEZEN EXKURZE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA DEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A PRVNÍ POMOCI /pořadatel město Teplice/ ČISTÍLEK - EKOLOGIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPORTOVNÍ DEN OLYMPIÁDA ZÁBAVNÝ DEN K MDD KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ ROZLUČKA ŢÁKŮ SPANÍ VE ŠD/na téma Angry Birds/ pro 2. a 3. ročníky PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ /Zítová Dana/ ROZLUČKA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 S VYHODNOCENÍM

22 8.7 Projekt Zdravá škola ve školním roce 2013/2014 Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v kaţdodenním ţivotě. Od počátku školního roku je naše škola opětovně zařazena do sítě Škol podporujících zdraví (Projekt podpory zdraví ). V rámci tohoto projektu se snaţíme naplňovat všechny tři základní pilíře pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. V letošním školním roce byla zahájena výuka v nové učebně pro ţáky 1. třídy školy Montesorri a v průběhu roku byla učebna dovybavena nábytkem. Dbáme nejen na funkčnost, ale i na estetickou stránku prostředí školy. Oblíbenými se staly sedací kouty, sedací vaky, stolní fotbal, molitanová soustava (1.st. a ŠD). Všechny prvky mohou ţáci vyuţívat v průběhu přestávek k relaxaci a k posezení se spoluţáky. Čtvrtým rokem je ţákům umoţněn volný pohyb po škole (ve vyhrazených prostorách), přestávky se z hlediska kázně zklidnily. I nadále jsme pokračovali ve vytváření podmínek pro volnočasové aktivity. Byla vybudována horolezecká stěna a z dotace KÚ a Lesů ČR byly zakoupeny a instalovány zahradní hry pro ţáky. Trampolína a pingpongové stoly jsou ţáky téţ velmi oblíbeny. Z předpokládané dotace KÚ plánujeme vybudovat venkovní lanové centrum. Okolí školy i školní areál je vyuţíván k netradičním formám výuky, včetně nové venkovní učebny přírodních věd. Většina pedagogů se soustavně snaţí o příznivé sociální klima školy. Do vyučování jsou pravidelně zařazovány relaxační chvilky ( rezervy jsou stále na 2. stupni, přestoţe dochází ke zlepšení), vyučující plánují své hodiny s ohledem na střídání činností, ţáci mohou pracovat v různých polohách, je dbáno na dodrţování pitného reţimu. 22

23 Ţáci 2. stupně mají i nadále moţnost volby zkoušení - písemně, ústně. Druhým rokem jsou pro ţáky zavedeny takzvané ţolíky. Po získání ţolíka mají ţáci moţnost 1x měsíčně se vyvázat z ústního zkoušení. V niţších ročnících I. stupně se velmi osvědčilo odstranění zvonění, délka vyučovací hodiny se přizpůsobuje potřebám ţáků. Při výuce je dbáno na individualitu jednotlivých ţáků ( SPU, zdravotně postiţených, nadaných). Ţákům 2. stupně byla dána moţnost výběru v obsahu určité části učiva, moţnost přípravy výuky samotnými ţáky. Stále vidíme nedostatky v malém zapojení rodičů do výuky exkurze, projektové vyučování. Tento problém přetrvává hlavně na 2. stupni. V hodinách zdůrazňujeme nesoutěţivost a kooperaci, dbát na týmovou spolupráci. V klasifikaci jsou dodrţována hodnotící kritéria školy. S klasifikací jsou ţáci seznamováni, sami se pokoušejí o hodnocení, včetně zdůvodnění. Ţáci jsou hodnoceni, ale ne vţdy klasifikováni. K ţákům je přistupováno individuálně. Atmosféra vztahů mezi pracovníky školy se velmi zlepšila. Některé doplňující akce ve školním roce 2013/2014 Sportovní akce (např. atletický čtyřboj, plavecká štafeta, přespolní běh, sportovní dny aj.) Různé přednášky spojené s besedami Ovoce do škol Zdravé zuby Dopravní soutěţ 23

24 Soutěţ Hlídek mladých zdravotníků Projektové dny Den ochrany člověka za mimořádných situací aj. V rámci Zdravé školy nám byla poskytnuta neinvestiční dotace k realizaci projektu Škola plná pohybu. Kroužky Zdravotní Odbíjené Kopané Taneční Společenského tance Anglického jazyka Turistický Šikovné ruce Sportovní hry Výtvarný Hudebně dramatický Vaření Logopedie Dyslektická náprava 8.8 Školní parlament Ve škole pracuje jiţ několik let samospráva ţáků, volená jednotlivými třídními kolektivy od prvních do devátých tříd. Ţáci spolurozhodují o projektech školy, podílejí se na zlepšování školního prostředí, hygieny a estetické výzdoby chodeb a tříd. Jsou s nimi konzultovány záleţitosti týkající se problematiky výuky. V minulém roce parlament pokračoval ve své činnosti a dále svou práci a aktivity zkvalitňoval a rozšiřoval. Schůzky se konaly pravidelně kaţdý první čtvrtek 24

25 v měsíci. Na první schůzce byl zvolen předseda a jeho zástupci, vţdy jeden ţák z ročníků. Hlavním tématem těchto setkání je především zlepšování prostředí školy. V dubnu 2014 se konalo Dětské slyšení mládeţe v aule Gymnázia v Teplicích. Tohoto slyšení se zúčastnili také zástupci naší školy. 8.9 Partnerská škola nakladatelství FRAUS Ve školním roce pokračoval projekt Partnerská škola nakladatelství FRAUS. Cílem je uţší spolupráce na poli odborné vzdělávací literatury. Vyučující jsou jako odborní konzultanti k dispozici ostatním školám Spolupráce s rodičovskou veřejností Rodiče byli 3x ročně informováni o dění ve škole v rámci třídních schůzek, navštěvovali výukové hodiny ve škole, po domluvě mohou kdykoli přijít na konzultaci s vyučujícími, mohou se podílet na výběru jednotlivých vzdělávacích akcí. Dvakrát ročně je ve škole Den otevřených dveří. Jiţ tradičně byly uspořádány Vánočních trhy. Této akce se zúčastnila nejen rodičovská ale také široká veřejnost z okolí školy. Akce měla velký ohlas. Snahou bylo také navázat úzkou spolupráci s rodiči v nedaleké mateřské škole. Během roku proběhlo opět několik společných akcí. Děti z MŠ chodily pravidelně na školní dopravní hřiště, zúčastnily se několika společných akcí například projektových dnů ve škole, přírodovědných akcí pořádaných školou aj.. Tuto spolupráci budeme i nadále navazovat a rozšiřovat. Ţáci, rodiče i široká veřejnost mají k dispozici pravidelně aktualizované webové stránky školy (www.zsbilacesta.cz). Škola spolupracuje se zástupci místního tisku. 25

26 V průběhu celého školního roku mají rodiče moţnost sledovat informace o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím elektronické ţákovské kníţky. 9 Zapojení školy ve státem dotovaných programech Podpora zdravé výživy ve škole Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ţákům od ročníků je minimálně jednou za měsíc poskytnuta dávka čerstvého ovoce a zeleniny bez přidaného cukru, soli a tuku. Dodavatelem je obchodní společnost HOKA, spol. s r.o. Ve školním roce 2013/2014 jsme i nadále v projektu pokračovali. Další moţností pro podporu zdravé výţivy je nabídka dotovaných mléčných výrobků ročníků má moţnost 2x týdně objednat do třídy mléčné výrobky. Ostatní dny si je mohou zakoupit ţáci II. stupně tj ročníků v našem potravinovém stánku. (Jeden výrobek na jednoho ţáka na den.) 10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se tento školní rok uskutečnilo mnoho zajímavých a podnětných akcí. Škola jiţ druhým rokem úzce spolupracuje s PČR. V rámci této spolupráce došlo k mnoha přínosným setkáním se ţáky i rodiči. Zejména co se týče besed a diskuzí s dětmi na téma kyberšikana, rizika sociálních sítí, právní přestupky, drogy atd. Sociální sítě a problémy s nimi spojené řešíme s dětmi ve spolupráci s PČR jiţ několikátým rokem. Toto téma je stále aktuálnější a ţáci si neuvědomují moţná 26

27 úskalí a nebezpečí internetu a sociálních sítí. I v tomto školním roce jsme se zabývali případy kyberšikany. Alarmující je, ţe u stále mladších dětí. Ţáci osmých a devátých ročníků mají pravidelné besedy s bývalým streetwalkerem p. Pabiánem, se kterým diskutují na téma drogy a AIDS. Nově proběhlo i divadelní vystoupení Memento, na téma drogy, kterého se zúčastnili ţáci druhého stupně. V průběhu školního roku jsme řešili i případy záškoláctví. Spolupracovali jsme s rodiči i orgány sociálně právní ochrany dětí. V šestých ročnících proběhl intervenční program ve spolupráci s PPP Teplice. Program byl zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve třídě, šikanu a dynamiku skupiny. Na I. stupni proběhl program Besip, který měl za úkol seznámit naše nejmenší ţáky s chováním v provozu a na silnici. I tento školní rok pokračovaly pravidelné třídnické hodiny, které pomáhají třídnímu učiteli řešit a předcházet různým problémům a nedorozuměním jak mezi dětmi, tak i mezi dětmi a kantory. Důleţitou úlohu ve vývoji vztahů ve třídě mají také školy v přírodě, které jsou pravidelnou součástí školního roku. V průběhu školního roku se ţáci účastnili mnoha výletů a sportovních akcí, které pozitivně působí na sociální klima ve třídě i ve škole. Koordinátor pro prevenci sociálně patologických jevů spolu s vedením školy pravidelně aktualizuje plány akcí pro další školní rok, zhodnocuje rok uplynulý a společně vyhodnocuje plnění Minimálního preventivního programu, jeho začlenění do ŠVP. 27

28 10.1 Poradenské služby Spolupráce s PPP v Teplicích je na velmi dobré úrovni, pravidelně jsme v kontaktu v rámci spolupráce se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně jedenkrát za pololetí probíhají konzultační odpoledne. Počty integrovaných ţáků: Září integrováno první stupeň 27 ţáků druhý stupeň 20 ţáků V průběhu školního roku byl integrován jeden nadaný ţák. Ţákům byla umoţněna pravidelná návštěva hodin dyslektické nápravy. Po celý rok probíhala spolupráce s pracovníky PPP (konzultace jednotlivých vyučujících). 2x ročně proběhla kontrola IVP pracovnicí PPP. 28

29 11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Datum Název Mgr. Bc. Vášová Eva Školské právo v praxi ZŠ a MŠ Mgr. Bušková Kateřina Mgr. Kubátová Jana Mgr. Peroutková Helena Mgr. Paulasová Marcela Mgr. Coufalová Zuzana Mgr. Zajacová Jana Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Fujavová Martina Mgr. Kratochvílová Drahoslava Mgr. Rauchová Dana Mgr. Bartáková Petra Mgr. Bc. Vášová Eva Mgr. Šebestová Monika Mgr. Horňáková Václava Mgr. Roušalová Markéta Ing. Martinovská Irena Mgr. Vodička Jan Ing. Kubešová Šárka Mgr. Heřmanová Kamila Mgr. Nováková Eva Mgr. Bednářová Irena Mgr. Dončevová Hana Mgr. Kruntová Klára Mgr. Krausová Lucie Mgr. Zdeněk Kettner English language in a Montessori classroom Interaktivní prezentace v MS PowerPoint online školení Interaktivní prezentace v MS PowerPoint online školení Uplatnění autorského práva ve školním prostředí Mgr. Zdeněk Kettner Seminář Aquamundi - Vodní světy Bc. Soukupová Jaroslava Zítová Dana Ottová Jitka, Dis Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK

30 Školení zdarma Jméno a příjmení Mgr. Daniela Javorská Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Bartáková Petra Mgr. Nováková Eva Mgr. Roušalová Markéta Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Nováková Eva Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Nováková Eva Mgr. Nováková Eva Mgr. Zdeněk Kettner Mgr. Coufalová Zuzana Mgr. Zdeněk Kettner Název školení Erasmus+ Práce s chybou Reedukace v. poruch Reedukace dyskalkulie Den autismu Měřící technika Vzdělávání pro budoucnost Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kvalifikaci si v průběhu roku rozšiřovala Lenka Zajacová a Jana Biskupová.. 30

31 12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 12.1 ČŠI V průběhu školního roku neproběhla ţádná kontrola ČŠI Další kontrolní činnost: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, plánovaná kontrola v rámci SZD ve školní jídelně Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených v 7, bod 1,2 zákona č. 258/2000Sb. vyhlášce MZ č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb Okresní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, kontrola na úseku zaměstnanosti, plnění povinného podílu osob se zdravotním postiţením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok

32 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Náklady za kalendářní rok Náklady KÚ za kal. rok z toho hrazené ze SR UZ 33015, UZ 33017, UZ 33457, UZ Přímé náklady - platy z toho platy ped. pracovníků z toho platy nepedagog. pracovníků 2150 z toho dohody + odstupné 42 Přímé náklady 4952 z toho ONIV 502 z toho odvody + odvody UZ 4449 Ostatní náklady: Projekt EU - Peníze školám 794 Provoz hrazený ze statutárního města Teplice + ŠJ VHČ 120 Pronájmy 77 Výnosy za kalendářní rok Zisk za rok ** zaokrouhleno v tis. Kč 32

33 Průměrné platy pedagogických a nepedagogických pracovníků za kal. rok 2013 Platy** Ø výše hrubého měs. platu pedagogických prac. za kr Ø výše hrubého měs. platu nepedagogických prac. za kr Ø výše nenárokové sloţky platu pedagog. prac za kr Ø výše nenárokové sloţky platu nepedagog. prac za kr Počet vedoucích pracovníků s příplatkem za vedení 7 ** zaokrouhleno na stovky Školní jídelna s kuchyní 2013/2014 Počet strávníků celkem ve ŠJ podle výkazu 487 z toho dětí ze škol zřízených obcí 397 z toho strávníků (zaměstnanců) školy 44 z toho cizích strávníků - doplňková činnost 46 Počet vydaných obědů 2013/2014 (v tis.) 71 33

34 13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve šk. roce 2013/2014 si škola podala přihlášku do programu Erasmus +, projekt prošel schvalovacím řízením, dostali jsme se na pozici náhradníka. V dalším období se o opakované podání tohoto projektu opět pokusíme. 14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14.1 EU Peníze školám V srpnu 2013 byla schválením páté monitorovací zprávy ukončena realizace tohoto projektu. Vytvořené vzdělávací materiály jsou vyuţívány všemi vyučujícími, jsou zveřejněny na webových stránkách školy Unie rodičů Při škole působí občanské sdruţení Unie rodičů ČR sdruţení, se kterým škola spolupracuje, poskytuje škole příspěvky na lyţařský výcvik ţáků, výlety, na činnost zájmových krouţků, na nákup odměn ţáků aj. Dále bylo zaloţeno občanské sdruţení Sdruţení přátel Montessori při ZŠ Bílá cesta Teplice Neinvestiční dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace k realizaci projektu Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu. Projekt pod názvem Ve zdravém těle zdravý duch. Cílem projektu bylo podpoření zájmu ţáků o mimoškolní činnost. Bylo zakoupeno vybavení pro venkovní aktivity ţáků, soubor venkovních her. Tyto hry jsou vyuţívány ţáky v dopoledních hodinách při tělesné výchově, odpoledne je vyuţívá 34

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více