1 Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 1 Základní údaje o škole Školní vzdělávací program: Škola pro všechny č. j /7 název školy Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 sídlo Verdunská 2958, Teplice, ředitel školy statutární zástupce Mgr. Bc. Eva Vášová Mgr. Kateřina Bušková telefon IČO webové stránky zřizovatel rada školy Statutární město Teplice náměstí Svobody 2 Teplice, okres Teplice IČO: tel za zřizovatele: MUDr. Renata Dohnalová za rodičovskou veřejnost: Andrea Kulhánková za školu: Mgr. Zdeněk Kettner obory vzdělávání C/01 Základní škola IZO seznam součástí školy Školní druţina IZO Školní jídelna IZO

2 2 Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 vyučovala škola podle ŠVP pro ZV- školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Škola pro všechny. K bylo zapsáno 485 ţáků v běţných třídách. Ve školní druţině bylo otevřeno pět oddělení, docházelo do nich 150 ţáků. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 512 strávníků. 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Počet tříd: I. stupeň - 14 II. stupeň - 8 Počet oddělení školní druţiny - 5 Vedení školy: ředitelka školy: statut. zástupce, zástupce pro 2. stupeň: zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Eva Vášová Mgr. Kateřina Bušková Mgr. Monika Šebestová 2

3 Třídní učitelé: 1. A Mgr. Martina Fujavová 1. B Mgr. Václava Horňáková 1. C Mgr. Jana Zajacová 1. M Mgr. Helena Peroutková 2. A Mgr. Irena Bednářová 2. B Mgr. Michaela Vovčičková 2. C Mgr. Lucie Krausová 3. A Mgr. Markéta Roušalová 3. B Mgr. Petra Bartáková 4. A Mgr. Klára Kruntová 4. B Mgr. Alena Říhová 5. A Mgr. Zuzana Coufalová 5. B Mgr. Šárka Kubešová 5. C Mgr. Daniela Javorská 6. A Mgr. Drahoslava Kratochvílová 6. B Mgr. Jana Kubátová 7. A Mgr. Kamila Heřmanová 7. B Mgr. Dana Rauchová 8. A Mgr. Marcela Paulasová 8. B Mgr. Hanka Dončevová 9. A Mgr. Jan Vodička 9. B Mgr. Dalibor Matouš Netřídní učitelé: Mgr. Zdeněk Kettner Mgr. Hana Tesařová Ing. Irena Martinovská Mgr. Eva Nováková Školní družina: Dana Zítová Jitka Ottová Dis. Jitka Tučková Bc. Monika Šebestová Bc. Jaroslava Soukupová Jana Biskupová 3

4 Asistent pedagoga: Jana Biskupová Dana Martinová Olga Vrculová Mateřská dovolená: Lenka Illeová, Bc. Romana Šlincová, Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Radka Matoušková, Ing. Tereza Prokopová Kvalifikace V tomto školním roce byl sbor plně kvalifikovaný. Pouze zástup za MD ve školní druţině vykonávala nekvalifikovaná vychovatelka Nepedagogičtí pracovníci Součástí školy je školní jídelna, kde je zaměstnáno 6 provozních zaměstnanců. Úklid školy zabezpečuje 5 provozních zaměstnanců. Ekonomický úsek tvoří mzdová účetní a hospodářka školy. 4

5 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení ţáci pro školní rok 2013/2014 Počet účastněných předškoláků u zápisu v řádném termínu Zapsáno do 1. třídy Nastoupilo na jinou školu Počet žádostí o odklad Zápis pětiletých/zapsaní Nastoupilo do 1.ročníku celkem Zájem rodičovské veřejnosti o vzdělávací nabídku a aktivity školy přetrvává. Zvýšil se počet zájemců o vzdělávání i mimo spádovou oblast. Velký ohlas má výuka AJ od 1. ročníku, zájmové útvary školy a školní druţiny. Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Široká veřejnost kladně hodnotí kultivované prostředí uvnitř školy a okolí. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola plní vytyčené cíle stanovené ŠVP v souladu s RVP ZV. Předmětové komise dbají na plnění cílů ve svých vzdělávacích oblastech. Ke kontrole slouţí pololetní a závěrečné práce zaměřené na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí. Výsledky jsou projednány na předmětových komisích. 5

6 5.1 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Stav k Oproti minulému období se nám podařilo sníţit počet ţáků, kteří neprospěli. Za pomoci individuální péče a pravidelného kontaktu s rodiči budeme nadále v této snaze pokračovat. 5.2 Hodnocení chování Ve školním roce 2012/2013 byla nastavena jednotná pravidla pro hodnocení prospěchu a chování. Informace na Pravidla se v průběhu roku osvědčila, a v nastavených pravidlech jsme pokračovali i v roce následujícím. 6

7 5.3 Opravné zkoušky Opravné zkoušky skládali tři ţáci. Postoupili do vyššího ročníku. Dva ţáci se nedostavili. Dodatečné přezkoušení z důvodu nadměrné absence splnili úspěšně dva ţáci. 6 Údaje o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 Umístění vycházejících ţáků dle jednotlivých typů oborů: Třída Obor K Obor M Obor H Obor L 9.A B A B A B C Vysvětlivky: K - gymnázium, M střední vzdělání s maturitou, H střední vzdělání s výučním listem, L střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem V listopadu proběhla schůzka s rodiči vycházejících ţáků, které se zúčastnila většina rodičů. S rodiči v průběhu roku byla velmi dobrá spolupráce. Někteří ţáci devátých tříd vyuţili šetření profesní orientace na pedagogicko-psychologické poradně. Ţáci devátých a vycházející z osmých tříd se zúčastnili pravidelné akce Šance. Dále řada rodičů a ţáků vyuţila konzultace s výchovných poradcem a vyuţili dalších doporučených zdrojů pro rozhodování kam na školu. Ve školním roce 2013/2014 podalo přihlášky na střední školy a odborná učiliště všech 40 ţáků devátého ročníku, 3 ţáci osmého ročníku a 8 ţáků pátého ročníku. Všem ţákům byly řádně vydány zápisové lístky. Všichni ţáci devátého a 7

8 osmého ročníku uplatnili zápisové lístky na školách, kde byli přijati. Na osmileté gymnázium v Teplicích byli přijati čtyři ţáci pátého ročníku a jedna ţákyně pátého ročníku byla přijata na Gymnázium Dubí. 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 7.1 Testování žáků V průběhu školního roku proběhlo testování ţáků třetích a sedmých tříd Stonožka. Výsledky testování byly vyuţity pro zhodnocení výuky v těchto ročnících, dále pro porovnání se zapojenými školami. Výstupy byly zaměřeny na zjištění problematických míst výuky a odhalení rezerv ţáků. 7.2 Naplňování cílů základního vzdělání Základní vzdělání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktickém jednání. V průběhu školního roku k naplňování těchto cílů proběhla celá řada akcí, např. pravidelné Dny otevřených dveří, ukázky různých řemesel v areálu školy, školní Parlament, zavedené pravidelné třídnické hodiny, zařazení předmětu Volba povolání, pravidelné návštěvy Informačního poradenského střediska ÚP v Teplicích. 8

9 7.2.1 Zdroje a podklady pro autoevaluaci školy vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro ZV. Pravidelně se zaměřujeme na oblasti: a) ŠVP b) Podpora ţáků c) Klima školy d) Zdroje a podmínky e) Řízení, vedení a zabezpečení kvality f) Hospitační činnost 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Kulturní a vzdělávací akce, projekty a projektové dny Divadlo Muzeum Knihovna Filmová představení Planetárium Botanická zahrada Aquapark (Teplice, Marienberg) ZOO Ústí n. Labem Letiště Dráţďany IQ park Liberec Temelín Vystoupení na zahájení lázeňské sezony 9

10 Planeta Země vzdělávací pořad Přednáška AIDS, drogy Memento divadelní představení Lidice ČHMÚ Ústí n. Labem HZS exkurze Strakonice exkurze Marius Pedersen exkurze Severočeské doly exkurze Divadelní prostory exkurze IPS volba povolání Šance Duchcov PPP Hrou proti AIDS Příběhy bezpráví Mezinárodní den holocaustu Den bez dluhů přednáška Včely přednáška 8.2 Olympiády a nesportovní soutěže Školní kolo zeměpisná, dějepisná ol., ol. z českého a anglického jazyka Okresní kolo zeměpisná, dějepisná ol., ol. z anglického jazyka Školní kolo Pythagoriády Školní kolo Baltie 2014 Okresní kolo Baltie 10

11 Krajské a národní kolo Baltie Informáček EON city CUP 8.3 Jiné aktivity Náslech v MŠ Prezentace v MŠ Prezentace pro pracovníky PPP Prezentace pro ředitele MŠ 8.4 Školy v přírodě Harrachov, Poslův mlýn, Jívka, Černá louţe, Sklárna Nový Bor 8.5 Sportovní soutěže SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DATUM SOUTĚŢ POČET ŢÁKŮ POČET ŢÁKŮ VE ŠK. KOLE UMÍSTĚNÍ Atletický čtyřboj Bílina okresní kolo III.a IV.kat ml. ţáci 3. m. ml. ţákyně 6.m. st. ţáci 2. m. st. ţákyně 1. místo 11

12 Přespolní běh Zámecká okresní kolo II., III., IV.kat ţáci 4.-5.tř. 3. místo ţákyně 4.-5.tř. 7. místo ţáci 6.-7.tř. 5. místo ţákyně 6.-7.tř. 6. místo ţáci 8.-9.tř. 2. místo ţákyně 8.-9.tř. 4. místo Atletický čtyřboj Bílina kraj. kolo IV.kat. 5+5 starší ţákyně 6. místo starší ţáci 7. místo Přehazovaná okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta ml.ţákyně 1.místo st.ţákyně 1.místo III.a IV.kat. 12

13 Přehazovaná okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta ţákyně 1.místo ţáci 3.místo II.kat Přehazovaná SH Teplice okr.finále IV.kat., III.kat starší ţákyně 5.místo mladší ţákyně 5.místo ţáci 5.tř. 1.místo Florbal okrsk.kolo 8 38 mladší ţáci 1.místo SH Krupka III.kat Florbal okrsk.kolo 8 42 starší ţáci 3.místo SH Krupka IV.kat. 13

14 Florbal okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta mladší ţákyně 2.místo starší ţákyně 2.místo III.a IV.kat Florbal okr.finále 8 mladší ţáci 2.místo SH Krupka III.kat Sportovní vánoční turnaj ZŠ Bílá cesta 80 ţákyně 6.-9.tř. Vybíjená Sportovní vánoční turnaj 48 ţáci 6.-9.tř. ZŠ Bílá cesta florbal Florbal kraj.finále 10 ţáci 6.-7.tř. 5.místo SH Teplice III.kat Florbal okrsk. kolo 10 ţáci 4.-5.tř. 1.místo 14

15 ZŠ Edisonova II.kat Halová kopaná SH Krupka 9 35 ţáci 6.-7.tříd 1. místo III.kat. okrsk.kolo Florbal okr. finále 10 ţáci 4.-5.tříd 1. místo SH Krupka II.kat Basketbal okrsk.kolo ţáci 8.-9.tříd 4. místo ZŠ Bílá cesta IV.kat. pořadatelství Halová kopaná SH Krupka 9 ţáci tříd 5. místo III.kat. okres. finále Basketbal okr.finále 8 45 ţákyně 8.-9.tř. 4. místo 15

16 SH Teplice IV.kat Preventan Cup ZŠ Bílá cesta ţáci tříd 1. místo II.kat. okrsk.kolo pořadatelství Halová kopaná SH Teplice 6 47 ţákyně tř. 4. místo III.-IV.kat. okresní kolo Preventan Cup SH Teplice ţákyně tř. 1. místo II.kat. okresní kolo 16

17 8.6 Školní družina Ve školním roce 2013/2014 paní vychovatelky Dana Zítová, Jitka Ottová DiS, Bc. Jaroslava Soukupová, Jana Biskupová a Bc. Monika Šebestová připravily pro ţáky program podle tematického celoročního plánu. Ţáci měli moţnost navštěvovat školní druţinu v době od 6.00 hod do 7.40 hod před začátkem výuky a v době od hod do hod po ukončení výuky. Ţáci vyuţívali a navštěvovali 2 zájmové krouţky ŠD a krouţky organizované školou. Krouţky navštěvovali účastníci školní druţiny a podle zájmu ţáci školy. Do činnosti byly zařazeny stálé, ale i nové akce školní druţiny, které vycházely z tematických plánů. K jednotlivým akcím je připravena fotodokumentace. Prezentace akcí ŠD je umístěna na webových stránkách školy a připravujeme tabla v prostorách školy. ZŠ Bílá cesta zajistila pro zájmové vzdělávání pět oddělení ŠD /150 účastníků / pod vedením pedagogických pracovníků: /jeden nekvalifikovaný/ I. oddělení 1.A, 2.A Zítová Dana II. oddělení 1.B, 1.C III. oddělení 1.M, 1/3 2.B IV. oddělení 2.C, 2/3 2.B Ottová Jitka, Dis Bc. Jaroslava Soukupová Jana Biskupová V. oddělení 3.A, 3.B Bc. Monika Šebestová 17

18 V letošním školním roce ţáci navštěvovali 2 krouţky školní druţiny /moţnost vyuţití krouţků organizované školou/. Zájmová a rekreační činnost ţáků byla zařazována podle tematických plánů a zakončena měsíčními akcemi ŠD. Podle zaměření zájmové činnosti se vyuţívaly prostory školy i prostory okolí školy /počítačová učebna, tělocvičena, kuchyňka, dvě sportovní hřiště, hřiště u chaloupky, nádvoří školy upravené pro společenské hry a sportovní aktivity ţáků, učebna v přírodě, herny ŠD aj./ Byla zajištěna propojenost výběru jednotlivých činností s tematickými okruhy a střídání činností v jednotlivých odděleních ŠD. Zájmové útvary v době od 14:00-15:00 hod podle výběru ţáků /propojení jednotlivých činností/ 1. tělovýchovné a sportovní aktivity pohybové 2. výpočetní technika počítače 3. hudebně pohybová činnost hudební, taneční 4. výtvarné a estetické činnosti výtvarné techniky 5. divadelní a dramatické činnosti divadelní - dramatická /jazyk a jazyková komunikace/ 6. rukodělné činnosti šikovné ruce 7. přírodovědné a vlastivědné vycházky prohlubování znalostí a dovedností 8. ekologie a zdravá výţiva třídění odpadu a reţim dne Krouţky ŠD Krouţek výtvarný /1. a 3. ročníky/ Pondělí 15:00-16:00 hod. Zítová Dana Krouţek vaření Středa 15:00-16:30 hod. Zítová Dana 18

19 Školení, kurzy Bc. Soukupová J. čtyřdenní Zdravotní kurz v Teplicích Ottová J. Dis a Zítová D. Celostátní setkání vychovatelů v Praze. Školní druţiny byly vybaveny pracovním materiálem pro jednotlivé zájmové činnosti. Byly zakoupeny hry, stavebnice a hlavolamy. Pro školní druţinu a ţáky školy bylo dobře zabezpečeno zatravněné hřiště s novým vybavením /skluzavka a pískoviště, /nádvoří školy upravené pro venkovní společenské hry a sportovní aktivity ţáků spolupráce s vedením školy, s unií rodičů. Rodiče i ţáci byli informováni o programu ŠD a krouţků na zahajovací schůzce ŠD a průběţně upoutávkou na informační tabuli ŠD, zápisem v notýsku a na webových stránkách školy. Akce ŠD VÝTVARKA PŘED ŠKOLOU MÁ RODINA A PŘÁTELÉ Z LOUKY PODZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY STRAŠIDELNÝ DEN / MŠ/ SOUTĚŢ ŠD HLEDÁME TALENTY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŢÁKY ŠD A RODIČE VÁNOČNÍ VAŘENÍ PRO RODIČE ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ ZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY - VÁNOČNÍ TRHY PŘÍPRAVA DÁRKŮ K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A DO ŠKOLNÍ DRUŢINY + PREZENTACE ŠD NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 19

20 VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ DUHOVÝ DEN BŘEZEN 2014 JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY JARNÍ PROJEKT ŠKOLY SÁZENÍ STROMKŮ /pro třídy/ EXKURZE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA DEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A PRVNÍ POMOCI /pořadatel město Teplice/ ČISTÍLEK - EKOLOGIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPORTOVNÍ DEN OLYMPIÁDA ROZLOUČENÍ SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ /na téma Angry Birds/ pro druhé a třetí ročníky PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ /Zítová Dana/ MĚSÍČNÍ JEDNODENNÍ AKCE ŠD 2013/2014 AKCE ČASOVÉ OBDOBÍ ÚČAST ŢÁKŮ VÝTVARKA PŘED ŠKOLOU MÁ RODINA A PŘÁTELÉ Z LOUKY PODZIMNÍ PROJEKT ŠKLY STRAŠIDELNÝ DEN / MŠ/ 114 SOUTĚŢ ŠD HLEDÁME TALENTY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŢÁKY ŠD A RODIČE VÁNOČNÍ VAŘENÍ PRO RODIČE ţáků, 20 rodičů ŠTEDRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ

21 ZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY VÁNOČNÍ TRHY PŘÍPRAVA DÁRKŮ K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A DO ŠD, PREZENTACE ŠD KARNEVAL NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ DUHOVÝ DEN JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY BŘEZEN EXKURZE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA DEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A PRVNÍ POMOCI /pořadatel město Teplice/ ČISTÍLEK - EKOLOGIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPORTOVNÍ DEN OLYMPIÁDA ZÁBAVNÝ DEN K MDD KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ ROZLUČKA ŢÁKŮ SPANÍ VE ŠD/na téma Angry Birds/ pro 2. a 3. ročníky PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ /Zítová Dana/ ROZLUČKA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 S VYHODNOCENÍM

22 8.7 Projekt Zdravá škola ve školním roce 2013/2014 Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v kaţdodenním ţivotě. Od počátku školního roku je naše škola opětovně zařazena do sítě Škol podporujících zdraví (Projekt podpory zdraví ). V rámci tohoto projektu se snaţíme naplňovat všechny tři základní pilíře pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. V letošním školním roce byla zahájena výuka v nové učebně pro ţáky 1. třídy školy Montesorri a v průběhu roku byla učebna dovybavena nábytkem. Dbáme nejen na funkčnost, ale i na estetickou stránku prostředí školy. Oblíbenými se staly sedací kouty, sedací vaky, stolní fotbal, molitanová soustava (1.st. a ŠD). Všechny prvky mohou ţáci vyuţívat v průběhu přestávek k relaxaci a k posezení se spoluţáky. Čtvrtým rokem je ţákům umoţněn volný pohyb po škole (ve vyhrazených prostorách), přestávky se z hlediska kázně zklidnily. I nadále jsme pokračovali ve vytváření podmínek pro volnočasové aktivity. Byla vybudována horolezecká stěna a z dotace KÚ a Lesů ČR byly zakoupeny a instalovány zahradní hry pro ţáky. Trampolína a pingpongové stoly jsou ţáky téţ velmi oblíbeny. Z předpokládané dotace KÚ plánujeme vybudovat venkovní lanové centrum. Okolí školy i školní areál je vyuţíván k netradičním formám výuky, včetně nové venkovní učebny přírodních věd. Většina pedagogů se soustavně snaţí o příznivé sociální klima školy. Do vyučování jsou pravidelně zařazovány relaxační chvilky ( rezervy jsou stále na 2. stupni, přestoţe dochází ke zlepšení), vyučující plánují své hodiny s ohledem na střídání činností, ţáci mohou pracovat v různých polohách, je dbáno na dodrţování pitného reţimu. 22

23 Ţáci 2. stupně mají i nadále moţnost volby zkoušení - písemně, ústně. Druhým rokem jsou pro ţáky zavedeny takzvané ţolíky. Po získání ţolíka mají ţáci moţnost 1x měsíčně se vyvázat z ústního zkoušení. V niţších ročnících I. stupně se velmi osvědčilo odstranění zvonění, délka vyučovací hodiny se přizpůsobuje potřebám ţáků. Při výuce je dbáno na individualitu jednotlivých ţáků ( SPU, zdravotně postiţených, nadaných). Ţákům 2. stupně byla dána moţnost výběru v obsahu určité části učiva, moţnost přípravy výuky samotnými ţáky. Stále vidíme nedostatky v malém zapojení rodičů do výuky exkurze, projektové vyučování. Tento problém přetrvává hlavně na 2. stupni. V hodinách zdůrazňujeme nesoutěţivost a kooperaci, dbát na týmovou spolupráci. V klasifikaci jsou dodrţována hodnotící kritéria školy. S klasifikací jsou ţáci seznamováni, sami se pokoušejí o hodnocení, včetně zdůvodnění. Ţáci jsou hodnoceni, ale ne vţdy klasifikováni. K ţákům je přistupováno individuálně. Atmosféra vztahů mezi pracovníky školy se velmi zlepšila. Některé doplňující akce ve školním roce 2013/2014 Sportovní akce (např. atletický čtyřboj, plavecká štafeta, přespolní běh, sportovní dny aj.) Různé přednášky spojené s besedami Ovoce do škol Zdravé zuby Dopravní soutěţ 23

24 Soutěţ Hlídek mladých zdravotníků Projektové dny Den ochrany člověka za mimořádných situací aj. V rámci Zdravé školy nám byla poskytnuta neinvestiční dotace k realizaci projektu Škola plná pohybu. Kroužky Zdravotní Odbíjené Kopané Taneční Společenského tance Anglického jazyka Turistický Šikovné ruce Sportovní hry Výtvarný Hudebně dramatický Vaření Logopedie Dyslektická náprava 8.8 Školní parlament Ve škole pracuje jiţ několik let samospráva ţáků, volená jednotlivými třídními kolektivy od prvních do devátých tříd. Ţáci spolurozhodují o projektech školy, podílejí se na zlepšování školního prostředí, hygieny a estetické výzdoby chodeb a tříd. Jsou s nimi konzultovány záleţitosti týkající se problematiky výuky. V minulém roce parlament pokračoval ve své činnosti a dále svou práci a aktivity zkvalitňoval a rozšiřoval. Schůzky se konaly pravidelně kaţdý první čtvrtek 24

25 v měsíci. Na první schůzce byl zvolen předseda a jeho zástupci, vţdy jeden ţák z ročníků. Hlavním tématem těchto setkání je především zlepšování prostředí školy. V dubnu 2014 se konalo Dětské slyšení mládeţe v aule Gymnázia v Teplicích. Tohoto slyšení se zúčastnili také zástupci naší školy. 8.9 Partnerská škola nakladatelství FRAUS Ve školním roce pokračoval projekt Partnerská škola nakladatelství FRAUS. Cílem je uţší spolupráce na poli odborné vzdělávací literatury. Vyučující jsou jako odborní konzultanti k dispozici ostatním školám Spolupráce s rodičovskou veřejností Rodiče byli 3x ročně informováni o dění ve škole v rámci třídních schůzek, navštěvovali výukové hodiny ve škole, po domluvě mohou kdykoli přijít na konzultaci s vyučujícími, mohou se podílet na výběru jednotlivých vzdělávacích akcí. Dvakrát ročně je ve škole Den otevřených dveří. Jiţ tradičně byly uspořádány Vánočních trhy. Této akce se zúčastnila nejen rodičovská ale také široká veřejnost z okolí školy. Akce měla velký ohlas. Snahou bylo také navázat úzkou spolupráci s rodiči v nedaleké mateřské škole. Během roku proběhlo opět několik společných akcí. Děti z MŠ chodily pravidelně na školní dopravní hřiště, zúčastnily se několika společných akcí například projektových dnů ve škole, přírodovědných akcí pořádaných školou aj.. Tuto spolupráci budeme i nadále navazovat a rozšiřovat. Ţáci, rodiče i široká veřejnost mají k dispozici pravidelně aktualizované webové stránky školy (www.zsbilacesta.cz). Škola spolupracuje se zástupci místního tisku. 25

26 V průběhu celého školního roku mají rodiče moţnost sledovat informace o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím elektronické ţákovské kníţky. 9 Zapojení školy ve státem dotovaných programech Podpora zdravé výživy ve škole Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ţákům od ročníků je minimálně jednou za měsíc poskytnuta dávka čerstvého ovoce a zeleniny bez přidaného cukru, soli a tuku. Dodavatelem je obchodní společnost HOKA, spol. s r.o. Ve školním roce 2013/2014 jsme i nadále v projektu pokračovali. Další moţností pro podporu zdravé výţivy je nabídka dotovaných mléčných výrobků ročníků má moţnost 2x týdně objednat do třídy mléčné výrobky. Ostatní dny si je mohou zakoupit ţáci II. stupně tj ročníků v našem potravinovém stánku. (Jeden výrobek na jednoho ţáka na den.) 10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se tento školní rok uskutečnilo mnoho zajímavých a podnětných akcí. Škola jiţ druhým rokem úzce spolupracuje s PČR. V rámci této spolupráce došlo k mnoha přínosným setkáním se ţáky i rodiči. Zejména co se týče besed a diskuzí s dětmi na téma kyberšikana, rizika sociálních sítí, právní přestupky, drogy atd. Sociální sítě a problémy s nimi spojené řešíme s dětmi ve spolupráci s PČR jiţ několikátým rokem. Toto téma je stále aktuálnější a ţáci si neuvědomují moţná 26

27 úskalí a nebezpečí internetu a sociálních sítí. I v tomto školním roce jsme se zabývali případy kyberšikany. Alarmující je, ţe u stále mladších dětí. Ţáci osmých a devátých ročníků mají pravidelné besedy s bývalým streetwalkerem p. Pabiánem, se kterým diskutují na téma drogy a AIDS. Nově proběhlo i divadelní vystoupení Memento, na téma drogy, kterého se zúčastnili ţáci druhého stupně. V průběhu školního roku jsme řešili i případy záškoláctví. Spolupracovali jsme s rodiči i orgány sociálně právní ochrany dětí. V šestých ročnících proběhl intervenční program ve spolupráci s PPP Teplice. Program byl zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve třídě, šikanu a dynamiku skupiny. Na I. stupni proběhl program Besip, který měl za úkol seznámit naše nejmenší ţáky s chováním v provozu a na silnici. I tento školní rok pokračovaly pravidelné třídnické hodiny, které pomáhají třídnímu učiteli řešit a předcházet různým problémům a nedorozuměním jak mezi dětmi, tak i mezi dětmi a kantory. Důleţitou úlohu ve vývoji vztahů ve třídě mají také školy v přírodě, které jsou pravidelnou součástí školního roku. V průběhu školního roku se ţáci účastnili mnoha výletů a sportovních akcí, které pozitivně působí na sociální klima ve třídě i ve škole. Koordinátor pro prevenci sociálně patologických jevů spolu s vedením školy pravidelně aktualizuje plány akcí pro další školní rok, zhodnocuje rok uplynulý a společně vyhodnocuje plnění Minimálního preventivního programu, jeho začlenění do ŠVP. 27

28 10.1 Poradenské služby Spolupráce s PPP v Teplicích je na velmi dobré úrovni, pravidelně jsme v kontaktu v rámci spolupráce se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně jedenkrát za pololetí probíhají konzultační odpoledne. Počty integrovaných ţáků: Září integrováno první stupeň 27 ţáků druhý stupeň 20 ţáků V průběhu školního roku byl integrován jeden nadaný ţák. Ţákům byla umoţněna pravidelná návštěva hodin dyslektické nápravy. Po celý rok probíhala spolupráce s pracovníky PPP (konzultace jednotlivých vyučujících). 2x ročně proběhla kontrola IVP pracovnicí PPP. 28

29 11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Datum Název Mgr. Bc. Vášová Eva Školské právo v praxi ZŠ a MŠ Mgr. Bušková Kateřina Mgr. Kubátová Jana Mgr. Peroutková Helena Mgr. Paulasová Marcela Mgr. Coufalová Zuzana Mgr. Zajacová Jana Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Fujavová Martina Mgr. Kratochvílová Drahoslava Mgr. Rauchová Dana Mgr. Bartáková Petra Mgr. Bc. Vášová Eva Mgr. Šebestová Monika Mgr. Horňáková Václava Mgr. Roušalová Markéta Ing. Martinovská Irena Mgr. Vodička Jan Ing. Kubešová Šárka Mgr. Heřmanová Kamila Mgr. Nováková Eva Mgr. Bednářová Irena Mgr. Dončevová Hana Mgr. Kruntová Klára Mgr. Krausová Lucie Mgr. Zdeněk Kettner English language in a Montessori classroom Interaktivní prezentace v MS PowerPoint online školení Interaktivní prezentace v MS PowerPoint online školení Uplatnění autorského práva ve školním prostředí Mgr. Zdeněk Kettner Seminář Aquamundi - Vodní světy Bc. Soukupová Jaroslava Zítová Dana Ottová Jitka, Dis Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK

30 Školení zdarma Jméno a příjmení Mgr. Daniela Javorská Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Bartáková Petra Mgr. Nováková Eva Mgr. Roušalová Markéta Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Nováková Eva Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Nováková Eva Mgr. Nováková Eva Mgr. Zdeněk Kettner Mgr. Coufalová Zuzana Mgr. Zdeněk Kettner Název školení Erasmus+ Práce s chybou Reedukace v. poruch Reedukace dyskalkulie Den autismu Měřící technika Vzdělávání pro budoucnost Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kvalifikaci si v průběhu roku rozšiřovala Lenka Zajacová a Jana Biskupová.. 30

31 12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 12.1 ČŠI V průběhu školního roku neproběhla ţádná kontrola ČŠI Další kontrolní činnost: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, plánovaná kontrola v rámci SZD ve školní jídelně Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených v 7, bod 1,2 zákona č. 258/2000Sb. vyhlášce MZ č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb Okresní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, kontrola na úseku zaměstnanosti, plnění povinného podílu osob se zdravotním postiţením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok

32 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Náklady za kalendářní rok Náklady KÚ za kal. rok z toho hrazené ze SR UZ 33015, UZ 33017, UZ 33457, UZ Přímé náklady - platy z toho platy ped. pracovníků z toho platy nepedagog. pracovníků 2150 z toho dohody + odstupné 42 Přímé náklady 4952 z toho ONIV 502 z toho odvody + odvody UZ 4449 Ostatní náklady: Projekt EU - Peníze školám 794 Provoz hrazený ze statutárního města Teplice + ŠJ VHČ 120 Pronájmy 77 Výnosy za kalendářní rok Zisk za rok ** zaokrouhleno v tis. Kč 32

33 Průměrné platy pedagogických a nepedagogických pracovníků za kal. rok 2013 Platy** Ø výše hrubého měs. platu pedagogických prac. za kr Ø výše hrubého měs. platu nepedagogických prac. za kr Ø výše nenárokové sloţky platu pedagog. prac za kr Ø výše nenárokové sloţky platu nepedagog. prac za kr Počet vedoucích pracovníků s příplatkem za vedení 7 ** zaokrouhleno na stovky Školní jídelna s kuchyní 2013/2014 Počet strávníků celkem ve ŠJ podle výkazu 487 z toho dětí ze škol zřízených obcí 397 z toho strávníků (zaměstnanců) školy 44 z toho cizích strávníků - doplňková činnost 46 Počet vydaných obědů 2013/2014 (v tis.) 71 33

34 13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve šk. roce 2013/2014 si škola podala přihlášku do programu Erasmus +, projekt prošel schvalovacím řízením, dostali jsme se na pozici náhradníka. V dalším období se o opakované podání tohoto projektu opět pokusíme. 14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14.1 EU Peníze školám V srpnu 2013 byla schválením páté monitorovací zprávy ukončena realizace tohoto projektu. Vytvořené vzdělávací materiály jsou vyuţívány všemi vyučujícími, jsou zveřejněny na webových stránkách školy Unie rodičů Při škole působí občanské sdruţení Unie rodičů ČR sdruţení, se kterým škola spolupracuje, poskytuje škole příspěvky na lyţařský výcvik ţáků, výlety, na činnost zájmových krouţků, na nákup odměn ţáků aj. Dále bylo zaloţeno občanské sdruţení Sdruţení přátel Montessori při ZŠ Bílá cesta Teplice Neinvestiční dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace k realizaci projektu Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu. Projekt pod názvem Ve zdravém těle zdravý duch. Cílem projektu bylo podpoření zájmu ţáků o mimoškolní činnost. Bylo zakoupeno vybavení pro venkovní aktivity ţáků, soubor venkovních her. Tyto hry jsou vyuţívány ţáky v dopoledních hodinách při tělesné výchově, odpoledne je vyuţívá 34

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole 1 Základní údaje o škole Školní vzdělávací program: Škola pro všechny č. j. 20070109/7 název školy Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 sídlo Verdunská 2958, Teplice, 415 01 ředitel školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více