1 Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 1 Základní údaje o škole Školní vzdělávací program: Škola pro všechny č. j /7 název školy Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 sídlo Verdunská 2958, Teplice, ředitel školy statutární zástupce Mgr. Bc. Eva Vášová Mgr. Kateřina Bušková telefon IČO webové stránky zřizovatel rada školy Statutární město Teplice náměstí Svobody 2 Teplice, okres Teplice IČO: tel za zřizovatele: MUDr. Renata Dohnalová za rodičovskou veřejnost: Andrea Kulhánková za školu: Mgr. Zdeněk Kettner obory vzdělávání C/01 Základní škola IZO seznam součástí školy Školní druţina IZO Školní jídelna IZO

2 2 Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 vyučovala škola podle ŠVP pro ZV- školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Škola pro všechny. K bylo zapsáno 485 ţáků v běţných třídách. Ve školní druţině bylo otevřeno pět oddělení, docházelo do nich 150 ţáků. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 512 strávníků. 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Počet tříd: I. stupeň - 14 II. stupeň - 8 Počet oddělení školní druţiny - 5 Vedení školy: ředitelka školy: statut. zástupce, zástupce pro 2. stupeň: zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Eva Vášová Mgr. Kateřina Bušková Mgr. Monika Šebestová 2

3 Třídní učitelé: 1. A Mgr. Martina Fujavová 1. B Mgr. Václava Horňáková 1. C Mgr. Jana Zajacová 1. M Mgr. Helena Peroutková 2. A Mgr. Irena Bednářová 2. B Mgr. Michaela Vovčičková 2. C Mgr. Lucie Krausová 3. A Mgr. Markéta Roušalová 3. B Mgr. Petra Bartáková 4. A Mgr. Klára Kruntová 4. B Mgr. Alena Říhová 5. A Mgr. Zuzana Coufalová 5. B Mgr. Šárka Kubešová 5. C Mgr. Daniela Javorská 6. A Mgr. Drahoslava Kratochvílová 6. B Mgr. Jana Kubátová 7. A Mgr. Kamila Heřmanová 7. B Mgr. Dana Rauchová 8. A Mgr. Marcela Paulasová 8. B Mgr. Hanka Dončevová 9. A Mgr. Jan Vodička 9. B Mgr. Dalibor Matouš Netřídní učitelé: Mgr. Zdeněk Kettner Mgr. Hana Tesařová Ing. Irena Martinovská Mgr. Eva Nováková Školní družina: Dana Zítová Jitka Ottová Dis. Jitka Tučková Bc. Monika Šebestová Bc. Jaroslava Soukupová Jana Biskupová 3

4 Asistent pedagoga: Jana Biskupová Dana Martinová Olga Vrculová Mateřská dovolená: Lenka Illeová, Bc. Romana Šlincová, Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Radka Matoušková, Ing. Tereza Prokopová Kvalifikace V tomto školním roce byl sbor plně kvalifikovaný. Pouze zástup za MD ve školní druţině vykonávala nekvalifikovaná vychovatelka Nepedagogičtí pracovníci Součástí školy je školní jídelna, kde je zaměstnáno 6 provozních zaměstnanců. Úklid školy zabezpečuje 5 provozních zaměstnanců. Ekonomický úsek tvoří mzdová účetní a hospodářka školy. 4

5 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení ţáci pro školní rok 2013/2014 Počet účastněných předškoláků u zápisu v řádném termínu Zapsáno do 1. třídy Nastoupilo na jinou školu Počet žádostí o odklad Zápis pětiletých/zapsaní Nastoupilo do 1.ročníku celkem Zájem rodičovské veřejnosti o vzdělávací nabídku a aktivity školy přetrvává. Zvýšil se počet zájemců o vzdělávání i mimo spádovou oblast. Velký ohlas má výuka AJ od 1. ročníku, zájmové útvary školy a školní druţiny. Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Široká veřejnost kladně hodnotí kultivované prostředí uvnitř školy a okolí. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola plní vytyčené cíle stanovené ŠVP v souladu s RVP ZV. Předmětové komise dbají na plnění cílů ve svých vzdělávacích oblastech. Ke kontrole slouţí pololetní a závěrečné práce zaměřené na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí. Výsledky jsou projednány na předmětových komisích. 5

6 5.1 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Stav k Oproti minulému období se nám podařilo sníţit počet ţáků, kteří neprospěli. Za pomoci individuální péče a pravidelného kontaktu s rodiči budeme nadále v této snaze pokračovat. 5.2 Hodnocení chování Ve školním roce 2012/2013 byla nastavena jednotná pravidla pro hodnocení prospěchu a chování. Informace na Pravidla se v průběhu roku osvědčila, a v nastavených pravidlech jsme pokračovali i v roce následujícím. 6

7 5.3 Opravné zkoušky Opravné zkoušky skládali tři ţáci. Postoupili do vyššího ročníku. Dva ţáci se nedostavili. Dodatečné přezkoušení z důvodu nadměrné absence splnili úspěšně dva ţáci. 6 Údaje o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 Umístění vycházejících ţáků dle jednotlivých typů oborů: Třída Obor K Obor M Obor H Obor L 9.A B A B A B C Vysvětlivky: K - gymnázium, M střední vzdělání s maturitou, H střední vzdělání s výučním listem, L střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem V listopadu proběhla schůzka s rodiči vycházejících ţáků, které se zúčastnila většina rodičů. S rodiči v průběhu roku byla velmi dobrá spolupráce. Někteří ţáci devátých tříd vyuţili šetření profesní orientace na pedagogicko-psychologické poradně. Ţáci devátých a vycházející z osmých tříd se zúčastnili pravidelné akce Šance. Dále řada rodičů a ţáků vyuţila konzultace s výchovných poradcem a vyuţili dalších doporučených zdrojů pro rozhodování kam na školu. Ve školním roce 2013/2014 podalo přihlášky na střední školy a odborná učiliště všech 40 ţáků devátého ročníku, 3 ţáci osmého ročníku a 8 ţáků pátého ročníku. Všem ţákům byly řádně vydány zápisové lístky. Všichni ţáci devátého a 7

8 osmého ročníku uplatnili zápisové lístky na školách, kde byli přijati. Na osmileté gymnázium v Teplicích byli přijati čtyři ţáci pátého ročníku a jedna ţákyně pátého ročníku byla přijata na Gymnázium Dubí. 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 7.1 Testování žáků V průběhu školního roku proběhlo testování ţáků třetích a sedmých tříd Stonožka. Výsledky testování byly vyuţity pro zhodnocení výuky v těchto ročnících, dále pro porovnání se zapojenými školami. Výstupy byly zaměřeny na zjištění problematických míst výuky a odhalení rezerv ţáků. 7.2 Naplňování cílů základního vzdělání Základní vzdělání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktickém jednání. V průběhu školního roku k naplňování těchto cílů proběhla celá řada akcí, např. pravidelné Dny otevřených dveří, ukázky různých řemesel v areálu školy, školní Parlament, zavedené pravidelné třídnické hodiny, zařazení předmětu Volba povolání, pravidelné návštěvy Informačního poradenského střediska ÚP v Teplicích. 8

9 7.2.1 Zdroje a podklady pro autoevaluaci školy vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro ZV. Pravidelně se zaměřujeme na oblasti: a) ŠVP b) Podpora ţáků c) Klima školy d) Zdroje a podmínky e) Řízení, vedení a zabezpečení kvality f) Hospitační činnost 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Kulturní a vzdělávací akce, projekty a projektové dny Divadlo Muzeum Knihovna Filmová představení Planetárium Botanická zahrada Aquapark (Teplice, Marienberg) ZOO Ústí n. Labem Letiště Dráţďany IQ park Liberec Temelín Vystoupení na zahájení lázeňské sezony 9

10 Planeta Země vzdělávací pořad Přednáška AIDS, drogy Memento divadelní představení Lidice ČHMÚ Ústí n. Labem HZS exkurze Strakonice exkurze Marius Pedersen exkurze Severočeské doly exkurze Divadelní prostory exkurze IPS volba povolání Šance Duchcov PPP Hrou proti AIDS Příběhy bezpráví Mezinárodní den holocaustu Den bez dluhů přednáška Včely přednáška 8.2 Olympiády a nesportovní soutěže Školní kolo zeměpisná, dějepisná ol., ol. z českého a anglického jazyka Okresní kolo zeměpisná, dějepisná ol., ol. z anglického jazyka Školní kolo Pythagoriády Školní kolo Baltie 2014 Okresní kolo Baltie 10

11 Krajské a národní kolo Baltie Informáček EON city CUP 8.3 Jiné aktivity Náslech v MŠ Prezentace v MŠ Prezentace pro pracovníky PPP Prezentace pro ředitele MŠ 8.4 Školy v přírodě Harrachov, Poslův mlýn, Jívka, Černá louţe, Sklárna Nový Bor 8.5 Sportovní soutěže SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DATUM SOUTĚŢ POČET ŢÁKŮ POČET ŢÁKŮ VE ŠK. KOLE UMÍSTĚNÍ Atletický čtyřboj Bílina okresní kolo III.a IV.kat ml. ţáci 3. m. ml. ţákyně 6.m. st. ţáci 2. m. st. ţákyně 1. místo 11

12 Přespolní běh Zámecká okresní kolo II., III., IV.kat ţáci 4.-5.tř. 3. místo ţákyně 4.-5.tř. 7. místo ţáci 6.-7.tř. 5. místo ţákyně 6.-7.tř. 6. místo ţáci 8.-9.tř. 2. místo ţákyně 8.-9.tř. 4. místo Atletický čtyřboj Bílina kraj. kolo IV.kat. 5+5 starší ţákyně 6. místo starší ţáci 7. místo Přehazovaná okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta ml.ţákyně 1.místo st.ţákyně 1.místo III.a IV.kat. 12

13 Přehazovaná okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta ţákyně 1.místo ţáci 3.místo II.kat Přehazovaná SH Teplice okr.finále IV.kat., III.kat starší ţákyně 5.místo mladší ţákyně 5.místo ţáci 5.tř. 1.místo Florbal okrsk.kolo 8 38 mladší ţáci 1.místo SH Krupka III.kat Florbal okrsk.kolo 8 42 starší ţáci 3.místo SH Krupka IV.kat. 13

14 Florbal okrsk.kolo pořadatelství ZŠ Bílá cesta mladší ţákyně 2.místo starší ţákyně 2.místo III.a IV.kat Florbal okr.finále 8 mladší ţáci 2.místo SH Krupka III.kat Sportovní vánoční turnaj ZŠ Bílá cesta 80 ţákyně 6.-9.tř. Vybíjená Sportovní vánoční turnaj 48 ţáci 6.-9.tř. ZŠ Bílá cesta florbal Florbal kraj.finále 10 ţáci 6.-7.tř. 5.místo SH Teplice III.kat Florbal okrsk. kolo 10 ţáci 4.-5.tř. 1.místo 14

15 ZŠ Edisonova II.kat Halová kopaná SH Krupka 9 35 ţáci 6.-7.tříd 1. místo III.kat. okrsk.kolo Florbal okr. finále 10 ţáci 4.-5.tříd 1. místo SH Krupka II.kat Basketbal okrsk.kolo ţáci 8.-9.tříd 4. místo ZŠ Bílá cesta IV.kat. pořadatelství Halová kopaná SH Krupka 9 ţáci tříd 5. místo III.kat. okres. finále Basketbal okr.finále 8 45 ţákyně 8.-9.tř. 4. místo 15

16 SH Teplice IV.kat Preventan Cup ZŠ Bílá cesta ţáci tříd 1. místo II.kat. okrsk.kolo pořadatelství Halová kopaná SH Teplice 6 47 ţákyně tř. 4. místo III.-IV.kat. okresní kolo Preventan Cup SH Teplice ţákyně tř. 1. místo II.kat. okresní kolo 16

17 8.6 Školní družina Ve školním roce 2013/2014 paní vychovatelky Dana Zítová, Jitka Ottová DiS, Bc. Jaroslava Soukupová, Jana Biskupová a Bc. Monika Šebestová připravily pro ţáky program podle tematického celoročního plánu. Ţáci měli moţnost navštěvovat školní druţinu v době od 6.00 hod do 7.40 hod před začátkem výuky a v době od hod do hod po ukončení výuky. Ţáci vyuţívali a navštěvovali 2 zájmové krouţky ŠD a krouţky organizované školou. Krouţky navštěvovali účastníci školní druţiny a podle zájmu ţáci školy. Do činnosti byly zařazeny stálé, ale i nové akce školní druţiny, které vycházely z tematických plánů. K jednotlivým akcím je připravena fotodokumentace. Prezentace akcí ŠD je umístěna na webových stránkách školy a připravujeme tabla v prostorách školy. ZŠ Bílá cesta zajistila pro zájmové vzdělávání pět oddělení ŠD /150 účastníků / pod vedením pedagogických pracovníků: /jeden nekvalifikovaný/ I. oddělení 1.A, 2.A Zítová Dana II. oddělení 1.B, 1.C III. oddělení 1.M, 1/3 2.B IV. oddělení 2.C, 2/3 2.B Ottová Jitka, Dis Bc. Jaroslava Soukupová Jana Biskupová V. oddělení 3.A, 3.B Bc. Monika Šebestová 17

18 V letošním školním roce ţáci navštěvovali 2 krouţky školní druţiny /moţnost vyuţití krouţků organizované školou/. Zájmová a rekreační činnost ţáků byla zařazována podle tematických plánů a zakončena měsíčními akcemi ŠD. Podle zaměření zájmové činnosti se vyuţívaly prostory školy i prostory okolí školy /počítačová učebna, tělocvičena, kuchyňka, dvě sportovní hřiště, hřiště u chaloupky, nádvoří školy upravené pro společenské hry a sportovní aktivity ţáků, učebna v přírodě, herny ŠD aj./ Byla zajištěna propojenost výběru jednotlivých činností s tematickými okruhy a střídání činností v jednotlivých odděleních ŠD. Zájmové útvary v době od 14:00-15:00 hod podle výběru ţáků /propojení jednotlivých činností/ 1. tělovýchovné a sportovní aktivity pohybové 2. výpočetní technika počítače 3. hudebně pohybová činnost hudební, taneční 4. výtvarné a estetické činnosti výtvarné techniky 5. divadelní a dramatické činnosti divadelní - dramatická /jazyk a jazyková komunikace/ 6. rukodělné činnosti šikovné ruce 7. přírodovědné a vlastivědné vycházky prohlubování znalostí a dovedností 8. ekologie a zdravá výţiva třídění odpadu a reţim dne Krouţky ŠD Krouţek výtvarný /1. a 3. ročníky/ Pondělí 15:00-16:00 hod. Zítová Dana Krouţek vaření Středa 15:00-16:30 hod. Zítová Dana 18

19 Školení, kurzy Bc. Soukupová J. čtyřdenní Zdravotní kurz v Teplicích Ottová J. Dis a Zítová D. Celostátní setkání vychovatelů v Praze. Školní druţiny byly vybaveny pracovním materiálem pro jednotlivé zájmové činnosti. Byly zakoupeny hry, stavebnice a hlavolamy. Pro školní druţinu a ţáky školy bylo dobře zabezpečeno zatravněné hřiště s novým vybavením /skluzavka a pískoviště, /nádvoří školy upravené pro venkovní společenské hry a sportovní aktivity ţáků spolupráce s vedením školy, s unií rodičů. Rodiče i ţáci byli informováni o programu ŠD a krouţků na zahajovací schůzce ŠD a průběţně upoutávkou na informační tabuli ŠD, zápisem v notýsku a na webových stránkách školy. Akce ŠD VÝTVARKA PŘED ŠKOLOU MÁ RODINA A PŘÁTELÉ Z LOUKY PODZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY STRAŠIDELNÝ DEN / MŠ/ SOUTĚŢ ŠD HLEDÁME TALENTY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŢÁKY ŠD A RODIČE VÁNOČNÍ VAŘENÍ PRO RODIČE ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ ZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY - VÁNOČNÍ TRHY PŘÍPRAVA DÁRKŮ K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A DO ŠKOLNÍ DRUŢINY + PREZENTACE ŠD NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 19

20 VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ DUHOVÝ DEN BŘEZEN 2014 JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY JARNÍ PROJEKT ŠKOLY SÁZENÍ STROMKŮ /pro třídy/ EXKURZE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA DEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A PRVNÍ POMOCI /pořadatel město Teplice/ ČISTÍLEK - EKOLOGIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPORTOVNÍ DEN OLYMPIÁDA ROZLOUČENÍ SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ /na téma Angry Birds/ pro druhé a třetí ročníky PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ /Zítová Dana/ MĚSÍČNÍ JEDNODENNÍ AKCE ŠD 2013/2014 AKCE ČASOVÉ OBDOBÍ ÚČAST ŢÁKŮ VÝTVARKA PŘED ŠKOLOU MÁ RODINA A PŘÁTELÉ Z LOUKY PODZIMNÍ PROJEKT ŠKLY STRAŠIDELNÝ DEN / MŠ/ 114 SOUTĚŢ ŠD HLEDÁME TALENTY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŢÁKY ŠD A RODIČE VÁNOČNÍ VAŘENÍ PRO RODIČE ţáků, 20 rodičů ŠTEDRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ

21 ZIMNÍ PROJEKT ŠKOLY VÁNOČNÍ TRHY PŘÍPRAVA DÁRKŮ K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A DO ŠD, PREZENTACE ŠD KARNEVAL NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ DUHOVÝ DEN JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY BŘEZEN EXKURZE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA DEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU A PRVNÍ POMOCI /pořadatel město Teplice/ ČISTÍLEK - EKOLOGIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPORTOVNÍ DEN OLYMPIÁDA ZÁBAVNÝ DEN K MDD KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ ROZLUČKA ŢÁKŮ SPANÍ VE ŠD/na téma Angry Birds/ pro 2. a 3. ročníky PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ /Zítová Dana/ ROZLUČKA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 S VYHODNOCENÍM

22 8.7 Projekt Zdravá škola ve školním roce 2013/2014 Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v kaţdodenním ţivotě. Od počátku školního roku je naše škola opětovně zařazena do sítě Škol podporujících zdraví (Projekt podpory zdraví ). V rámci tohoto projektu se snaţíme naplňovat všechny tři základní pilíře pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. V letošním školním roce byla zahájena výuka v nové učebně pro ţáky 1. třídy školy Montesorri a v průběhu roku byla učebna dovybavena nábytkem. Dbáme nejen na funkčnost, ale i na estetickou stránku prostředí školy. Oblíbenými se staly sedací kouty, sedací vaky, stolní fotbal, molitanová soustava (1.st. a ŠD). Všechny prvky mohou ţáci vyuţívat v průběhu přestávek k relaxaci a k posezení se spoluţáky. Čtvrtým rokem je ţákům umoţněn volný pohyb po škole (ve vyhrazených prostorách), přestávky se z hlediska kázně zklidnily. I nadále jsme pokračovali ve vytváření podmínek pro volnočasové aktivity. Byla vybudována horolezecká stěna a z dotace KÚ a Lesů ČR byly zakoupeny a instalovány zahradní hry pro ţáky. Trampolína a pingpongové stoly jsou ţáky téţ velmi oblíbeny. Z předpokládané dotace KÚ plánujeme vybudovat venkovní lanové centrum. Okolí školy i školní areál je vyuţíván k netradičním formám výuky, včetně nové venkovní učebny přírodních věd. Většina pedagogů se soustavně snaţí o příznivé sociální klima školy. Do vyučování jsou pravidelně zařazovány relaxační chvilky ( rezervy jsou stále na 2. stupni, přestoţe dochází ke zlepšení), vyučující plánují své hodiny s ohledem na střídání činností, ţáci mohou pracovat v různých polohách, je dbáno na dodrţování pitného reţimu. 22

23 Ţáci 2. stupně mají i nadále moţnost volby zkoušení - písemně, ústně. Druhým rokem jsou pro ţáky zavedeny takzvané ţolíky. Po získání ţolíka mají ţáci moţnost 1x měsíčně se vyvázat z ústního zkoušení. V niţších ročnících I. stupně se velmi osvědčilo odstranění zvonění, délka vyučovací hodiny se přizpůsobuje potřebám ţáků. Při výuce je dbáno na individualitu jednotlivých ţáků ( SPU, zdravotně postiţených, nadaných). Ţákům 2. stupně byla dána moţnost výběru v obsahu určité části učiva, moţnost přípravy výuky samotnými ţáky. Stále vidíme nedostatky v malém zapojení rodičů do výuky exkurze, projektové vyučování. Tento problém přetrvává hlavně na 2. stupni. V hodinách zdůrazňujeme nesoutěţivost a kooperaci, dbát na týmovou spolupráci. V klasifikaci jsou dodrţována hodnotící kritéria školy. S klasifikací jsou ţáci seznamováni, sami se pokoušejí o hodnocení, včetně zdůvodnění. Ţáci jsou hodnoceni, ale ne vţdy klasifikováni. K ţákům je přistupováno individuálně. Atmosféra vztahů mezi pracovníky školy se velmi zlepšila. Některé doplňující akce ve školním roce 2013/2014 Sportovní akce (např. atletický čtyřboj, plavecká štafeta, přespolní běh, sportovní dny aj.) Různé přednášky spojené s besedami Ovoce do škol Zdravé zuby Dopravní soutěţ 23

24 Soutěţ Hlídek mladých zdravotníků Projektové dny Den ochrany člověka za mimořádných situací aj. V rámci Zdravé školy nám byla poskytnuta neinvestiční dotace k realizaci projektu Škola plná pohybu. Kroužky Zdravotní Odbíjené Kopané Taneční Společenského tance Anglického jazyka Turistický Šikovné ruce Sportovní hry Výtvarný Hudebně dramatický Vaření Logopedie Dyslektická náprava 8.8 Školní parlament Ve škole pracuje jiţ několik let samospráva ţáků, volená jednotlivými třídními kolektivy od prvních do devátých tříd. Ţáci spolurozhodují o projektech školy, podílejí se na zlepšování školního prostředí, hygieny a estetické výzdoby chodeb a tříd. Jsou s nimi konzultovány záleţitosti týkající se problematiky výuky. V minulém roce parlament pokračoval ve své činnosti a dále svou práci a aktivity zkvalitňoval a rozšiřoval. Schůzky se konaly pravidelně kaţdý první čtvrtek 24

25 v měsíci. Na první schůzce byl zvolen předseda a jeho zástupci, vţdy jeden ţák z ročníků. Hlavním tématem těchto setkání je především zlepšování prostředí školy. V dubnu 2014 se konalo Dětské slyšení mládeţe v aule Gymnázia v Teplicích. Tohoto slyšení se zúčastnili také zástupci naší školy. 8.9 Partnerská škola nakladatelství FRAUS Ve školním roce pokračoval projekt Partnerská škola nakladatelství FRAUS. Cílem je uţší spolupráce na poli odborné vzdělávací literatury. Vyučující jsou jako odborní konzultanti k dispozici ostatním školám Spolupráce s rodičovskou veřejností Rodiče byli 3x ročně informováni o dění ve škole v rámci třídních schůzek, navštěvovali výukové hodiny ve škole, po domluvě mohou kdykoli přijít na konzultaci s vyučujícími, mohou se podílet na výběru jednotlivých vzdělávacích akcí. Dvakrát ročně je ve škole Den otevřených dveří. Jiţ tradičně byly uspořádány Vánočních trhy. Této akce se zúčastnila nejen rodičovská ale také široká veřejnost z okolí školy. Akce měla velký ohlas. Snahou bylo také navázat úzkou spolupráci s rodiči v nedaleké mateřské škole. Během roku proběhlo opět několik společných akcí. Děti z MŠ chodily pravidelně na školní dopravní hřiště, zúčastnily se několika společných akcí například projektových dnů ve škole, přírodovědných akcí pořádaných školou aj.. Tuto spolupráci budeme i nadále navazovat a rozšiřovat. Ţáci, rodiče i široká veřejnost mají k dispozici pravidelně aktualizované webové stránky školy (www.zsbilacesta.cz). Škola spolupracuje se zástupci místního tisku. 25

26 V průběhu celého školního roku mají rodiče moţnost sledovat informace o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím elektronické ţákovské kníţky. 9 Zapojení školy ve státem dotovaných programech Podpora zdravé výživy ve škole Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ţákům od ročníků je minimálně jednou za měsíc poskytnuta dávka čerstvého ovoce a zeleniny bez přidaného cukru, soli a tuku. Dodavatelem je obchodní společnost HOKA, spol. s r.o. Ve školním roce 2013/2014 jsme i nadále v projektu pokračovali. Další moţností pro podporu zdravé výţivy je nabídka dotovaných mléčných výrobků ročníků má moţnost 2x týdně objednat do třídy mléčné výrobky. Ostatní dny si je mohou zakoupit ţáci II. stupně tj ročníků v našem potravinovém stánku. (Jeden výrobek na jednoho ţáka na den.) 10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se tento školní rok uskutečnilo mnoho zajímavých a podnětných akcí. Škola jiţ druhým rokem úzce spolupracuje s PČR. V rámci této spolupráce došlo k mnoha přínosným setkáním se ţáky i rodiči. Zejména co se týče besed a diskuzí s dětmi na téma kyberšikana, rizika sociálních sítí, právní přestupky, drogy atd. Sociální sítě a problémy s nimi spojené řešíme s dětmi ve spolupráci s PČR jiţ několikátým rokem. Toto téma je stále aktuálnější a ţáci si neuvědomují moţná 26

27 úskalí a nebezpečí internetu a sociálních sítí. I v tomto školním roce jsme se zabývali případy kyberšikany. Alarmující je, ţe u stále mladších dětí. Ţáci osmých a devátých ročníků mají pravidelné besedy s bývalým streetwalkerem p. Pabiánem, se kterým diskutují na téma drogy a AIDS. Nově proběhlo i divadelní vystoupení Memento, na téma drogy, kterého se zúčastnili ţáci druhého stupně. V průběhu školního roku jsme řešili i případy záškoláctví. Spolupracovali jsme s rodiči i orgány sociálně právní ochrany dětí. V šestých ročnících proběhl intervenční program ve spolupráci s PPP Teplice. Program byl zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve třídě, šikanu a dynamiku skupiny. Na I. stupni proběhl program Besip, který měl za úkol seznámit naše nejmenší ţáky s chováním v provozu a na silnici. I tento školní rok pokračovaly pravidelné třídnické hodiny, které pomáhají třídnímu učiteli řešit a předcházet různým problémům a nedorozuměním jak mezi dětmi, tak i mezi dětmi a kantory. Důleţitou úlohu ve vývoji vztahů ve třídě mají také školy v přírodě, které jsou pravidelnou součástí školního roku. V průběhu školního roku se ţáci účastnili mnoha výletů a sportovních akcí, které pozitivně působí na sociální klima ve třídě i ve škole. Koordinátor pro prevenci sociálně patologických jevů spolu s vedením školy pravidelně aktualizuje plány akcí pro další školní rok, zhodnocuje rok uplynulý a společně vyhodnocuje plnění Minimálního preventivního programu, jeho začlenění do ŠVP. 27

28 10.1 Poradenské služby Spolupráce s PPP v Teplicích je na velmi dobré úrovni, pravidelně jsme v kontaktu v rámci spolupráce se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně jedenkrát za pololetí probíhají konzultační odpoledne. Počty integrovaných ţáků: Září integrováno první stupeň 27 ţáků druhý stupeň 20 ţáků V průběhu školního roku byl integrován jeden nadaný ţák. Ţákům byla umoţněna pravidelná návštěva hodin dyslektické nápravy. Po celý rok probíhala spolupráce s pracovníky PPP (konzultace jednotlivých vyučujících). 2x ročně proběhla kontrola IVP pracovnicí PPP. 28

29 11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Datum Název Mgr. Bc. Vášová Eva Školské právo v praxi ZŠ a MŠ Mgr. Bušková Kateřina Mgr. Kubátová Jana Mgr. Peroutková Helena Mgr. Paulasová Marcela Mgr. Coufalová Zuzana Mgr. Zajacová Jana Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Fujavová Martina Mgr. Kratochvílová Drahoslava Mgr. Rauchová Dana Mgr. Bartáková Petra Mgr. Bc. Vášová Eva Mgr. Šebestová Monika Mgr. Horňáková Václava Mgr. Roušalová Markéta Ing. Martinovská Irena Mgr. Vodička Jan Ing. Kubešová Šárka Mgr. Heřmanová Kamila Mgr. Nováková Eva Mgr. Bednářová Irena Mgr. Dončevová Hana Mgr. Kruntová Klára Mgr. Krausová Lucie Mgr. Zdeněk Kettner English language in a Montessori classroom Interaktivní prezentace v MS PowerPoint online školení Interaktivní prezentace v MS PowerPoint online školení Uplatnění autorského práva ve školním prostředí Mgr. Zdeněk Kettner Seminář Aquamundi - Vodní světy Bc. Soukupová Jaroslava Zítová Dana Ottová Jitka, Dis Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK

30 Školení zdarma Jméno a příjmení Mgr. Daniela Javorská Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Bartáková Petra Mgr. Nováková Eva Mgr. Roušalová Markéta Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Nováková Eva Mgr. Vovčičková Michaela Mgr. Nováková Eva Mgr. Nováková Eva Mgr. Zdeněk Kettner Mgr. Coufalová Zuzana Mgr. Zdeněk Kettner Název školení Erasmus+ Práce s chybou Reedukace v. poruch Reedukace dyskalkulie Den autismu Měřící technika Vzdělávání pro budoucnost Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kvalifikaci si v průběhu roku rozšiřovala Lenka Zajacová a Jana Biskupová.. 30

31 12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 12.1 ČŠI V průběhu školního roku neproběhla ţádná kontrola ČŠI Další kontrolní činnost: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, plánovaná kontrola v rámci SZD ve školní jídelně Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených v 7, bod 1,2 zákona č. 258/2000Sb. vyhlášce MZ č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb Okresní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, kontrola na úseku zaměstnanosti, plnění povinného podílu osob se zdravotním postiţením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok

32 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Náklady za kalendářní rok Náklady KÚ za kal. rok z toho hrazené ze SR UZ 33015, UZ 33017, UZ 33457, UZ Přímé náklady - platy z toho platy ped. pracovníků z toho platy nepedagog. pracovníků 2150 z toho dohody + odstupné 42 Přímé náklady 4952 z toho ONIV 502 z toho odvody + odvody UZ 4449 Ostatní náklady: Projekt EU - Peníze školám 794 Provoz hrazený ze statutárního města Teplice + ŠJ VHČ 120 Pronájmy 77 Výnosy za kalendářní rok Zisk za rok ** zaokrouhleno v tis. Kč 32

33 Průměrné platy pedagogických a nepedagogických pracovníků za kal. rok 2013 Platy** Ø výše hrubého měs. platu pedagogických prac. za kr Ø výše hrubého měs. platu nepedagogických prac. za kr Ø výše nenárokové sloţky platu pedagog. prac za kr Ø výše nenárokové sloţky platu nepedagog. prac za kr Počet vedoucích pracovníků s příplatkem za vedení 7 ** zaokrouhleno na stovky Školní jídelna s kuchyní 2013/2014 Počet strávníků celkem ve ŠJ podle výkazu 487 z toho dětí ze škol zřízených obcí 397 z toho strávníků (zaměstnanců) školy 44 z toho cizích strávníků - doplňková činnost 46 Počet vydaných obědů 2013/2014 (v tis.) 71 33

34 13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve šk. roce 2013/2014 si škola podala přihlášku do programu Erasmus +, projekt prošel schvalovacím řízením, dostali jsme se na pozici náhradníka. V dalším období se o opakované podání tohoto projektu opět pokusíme. 14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14.1 EU Peníze školám V srpnu 2013 byla schválením páté monitorovací zprávy ukončena realizace tohoto projektu. Vytvořené vzdělávací materiály jsou vyuţívány všemi vyučujícími, jsou zveřejněny na webových stránkách školy Unie rodičů Při škole působí občanské sdruţení Unie rodičů ČR sdruţení, se kterým škola spolupracuje, poskytuje škole příspěvky na lyţařský výcvik ţáků, výlety, na činnost zájmových krouţků, na nákup odměn ţáků aj. Dále bylo zaloţeno občanské sdruţení Sdruţení přátel Montessori při ZŠ Bílá cesta Teplice Neinvestiční dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace k realizaci projektu Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu. Projekt pod názvem Ve zdravém těle zdravý duch. Cílem projektu bylo podpoření zájmu ţáků o mimoškolní činnost. Bylo zakoupeno vybavení pro venkovní aktivity ţáků, soubor venkovních her. Tyto hry jsou vyuţívány ţáky v dopoledních hodinách při tělesné výchově, odpoledne je vyuţívá 34

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 V Roztokách 27. 9. 2010 Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Praha, říjen 2010 OBSAH Správní obvod... 3 Zřizovatel... 3 Zásadní změny v síti škol... 3 Charakteristika základní

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Hana Dubnová výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 21. 9. 2011 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z S @ Z S C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 č.j.:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více