Výzva k podání nabídky. Dodávka docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky. Dodávka docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému Podmínky zadávacího řízení dle 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (podlimitní zakázka do 2,0 mil.kč) Zadavatel: název: Česká republika Ministerstvo kultury sídlo: Maltézské náměstí 1, Praha 1 IČ: DIČ: CZ stát: Česká republika osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Miloš Philipp Štrajt, ředitel odboru VSI kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Miroslava Braunová vedoucí provozního oddělení GSM: tel.: fax:

2 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis: CPV: Měr. jednotka Množství: Systém pro zaznamenání docházky komplet 1 2. PŘEDMĚT A VYMEZNÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka docházkového a přístupového systému pro 400 zaměstnanců včetně umožnění vjezdu na parkoviště u budovy pro určené osoby na pracovištích Ministerstva kultury Maltézské náměstí 1, Praha 1 a Milady Horákové 139, Praha 6. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je pravidelná údržba systému, jeho vzdálená správa a servis a zaškolení určených zaměstnanců. Součástí předmětu plnění je i dodávka 400 ks RFID karet, z toho cca 300 označených polepkami dle seznamu zaměstnanců, další karty budou k využití dle pokynů zadavatele. Součástí nabídky bude i grafický návrh barevného potisku karet pro zaměstnance. Na rubové straně karty bude černobílý tisk s textem: Karta je majetkem Ministerstva kultury. V případě nálezu prosíme o vrácení do sídla ministerstva. Grafický návrh bude zadavateli předán na CD. Grafický návrh včetně počítačového zpracování se po podpisu smlouvy stane majetkem zadavatele se všemi právy na jeho užívání. Cena za uvedené komodity musí být součástí nabídkové ceny za docházkový systém. Navrhovaný docházkový a přístupový systém vedle evidence elektronických karet musí umožňovat také ruční zápis do návštěvnické databáze, např. SPZ vjíždějících vozidel, evidence návštěv na základě občanského průkazu apod., a musí nabízet možnost zpětného získání údajů dle zvolených kritérií (např. která vozidla a osoby vstoupily do objektu v určeném časovém rozmezí určitého data). Tyto údaje v evidenci návštěv musejí být dostupné ve stávajícím roce a roce předcházejícím Podrobnější podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této výzvy. 3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: Předpoklad zadavatele: Začátek plnění: Ukončení zakázky: Místem plnění jsou pracoviště Ministerstva kultury - Maltézské náměstí 1, Praha 1 a Milady Horákové 139, Praha PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.

3 5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne Pro budovu v ulici Milady Horákové 139, Praha 6, sraz v 9:00 hod před hlavním vchodem do budovy, pro budovu Maltézské náměstí 1, Praha 1, sraz v 11:00 hod před hlavním vchodem do budovy. Případné informace k prohlídce místa plnění podá paní Jana Holíková, tel V průběhu prohlídky místa plnění nebudou zadavatelem podávány žádné dodatečné informace k podmínkám veřejné zakázky viz bod 6 zadávací dokumentace. 6. DODATEČNÉ INFORMACE Uchazeč může zadavatele v průběhu zadávací lhůty písemně požádat do o dodatečné informace k podmínkám veřejné zakázky. Ústní a telefonické informace nebudou zadavatelem podávány. Žádost o dodatečné informace zasílejte na ovou adresu: 7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK: Nabídky budou podávány na adresu sídla zadavatele Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1. Nabídky budou zpracovány v českém jazyce, v jednom vyhotovení, které bude obsahovat všechny požadované doklady a prohlášení. Nabídku podá uchazeč v písemné formě v členění dle požadavků zadavatele uvedených dále. V případě předložení textů v cizím jazyce bude přiložen úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Celý výtisk nabídky bude svázán nebo jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy do jednoho svazku včetně všech příloh a zapečetěn provlečením celého svazku provázkem, který bude na titulní straně zavázán na uzlík, přelepen papírovou páskou a opatřen razítkem a podpisem. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou číselnou řadou počínajíce číslem 1 na titulní straně. Na začátku nabídky bude uveden obsah s čísly stran jednotlivých kapitol (viz dále Obsah, forma a způsob zpracování nabídky ). Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po odeslání této výzvy a končí dne v 12:00 hod. odevzdáním nabídek v sídle zadavatele. Nabídky mohou být podávány poštou případně osobně na adresu sídla zadavatele na podatelnu. Doručení nabídek zadavatel požaduje v řádně uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky nebo podpisy uchazečů a označených zřetelně nápisem DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - NEOTEVÍRAT. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty ( 59, odst. 1 zákona), hodnotící komise neotevře a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne Otevírání obálek je neveřejné.

4 8. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje maximální délku zadávací lhůty, tj. dobu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni na 30 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY Nabídková cena bude stanovena jako pevná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Ceny uveďte za jednotku v členění cena bez DPH a cena včetně DPH. Cena uvedená v nabídce bude cenou nejvýše přípustnou a bude neměnná po celou dobu účinnosti smlouvy. V této ceně budou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením a předáním díla. Nabídková cena bude zpracována dle následujících požadavků a bude zahrnovat: 1) náklady na dodávku, instalaci, zprovoznění systému a zaškolení určených zaměstnanců, v členění: cena bez DPH, samostatně DPH, cena s DPH; 2) náklady na servis, oceněný měsíčním paušálem a uvedený ve struktuře: náklady na servis za 1 kalendářní měsíc bez DPH, náklady za servis za 48 měsíců bez DPH a náklady na servis za 48 měsíců s DPH; 3) celková nabídková cena bude uvedena jakou součet nabídkové ceny bez DPH za dodávku systému a náklady za servis bez DPH za 48 měsíců. Celková nabídková cena nesmí překročit ,- Kč bez DPH. Platební podmínky: Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel neposkytuje zálohy. Faktura musí být zadavateli doručena do 10 dnů od provedení a předání díla. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 30 dní. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 10. KRITÉRIA HODNOCENÍ: Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za zakázku. Podmínkou pro vyhodnocení nabídky je splnění dalších požadavků zadavatele. Při rovnosti nabídkových cen rozhodne údaj o časovém nástupu k odstranění závad. 11. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 1) Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů a předložením kopie oprávnění k podnikání v rozsahu

5 odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např. živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku). 2) K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu pro případ vzniku škody při své podnikatelské činnosti v minimální výši ,- Kč. Uchazeč je povinen být pojištěn po celou dobu smluvního vztahu. 3) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží seznam uskutečněných dodávek v oblasti přístupových a docházkových systémů za poslední 3 roky. Tento kvalifikační seznam bude splněn, pokud uchazeč prokáže nejméně 2 dodávky a instalace uvedených systémů v rozsahu nejméně 400 uživatelů. Součástí seznamu musí být jméno a telefonické spojení na osobu objednatele, u které lze uvedené údaje ověřit. 4) Dále uchazeč doloží kopii certifikát systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo rovnocenného certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. 12. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE: 1. Uchazeč souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doplněný uchazečem dle údajů uvedených v nabídce. 2. Uchazeč zabezpečí 24 hodinový servis určený k nahlášení závad systému. Tento požadavek zadavatele neplatí pro dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznávané svátky. Servis může být zabezpečen přítomností operátora nebo záznamovým zařízením. 3. Uchazeč uvede v nabídce délku nástupu na opravu na místě (max. 8 hodin od nahlášení) a časový interval do odstranění problému systémem vzdálené administrace (max. 2 hod. od nahlášení). Tyto časové údaje se vztahují k běžné pracovní době ( od 8:00 hod do 16:30 hod) a neplatí pro dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznávané svátky. 4. Uchazeč v nabídce uvede délku záruky poskytovanou na instalovaný systém (min. 24 měsíců). 13. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1) Předmětem veřejné zakázky je systém evidence docházky včetně umožnění vjezdu na parkoviště u budovy pro určené osoby a kontroly přístupu do určených prostor pro zaměstnance zadavatele s možností dalšího neomezeného rozšiřování s exportem do mzdové agendy. V současné době používá zadavatel mzdový systém ODYSEA. 2) 2 docházkové terminály RFID výměna na stávajících místech na adrese Milady Horákové, Praha, 3) 2 docházkové terminály RFID výměna na stávajících místech na adrese Maltézské náměstí, Praha, 4) 3 přístupové snímače RFID výměna na stávajících místech na adrese Milady Horákové 139, Praha 6, 5) 18 přístupových snímačů RFID výměna na stávajících místech na adrese Maltézské náměstí 1, Praha 1, z toho 5 snímačů s upraveným krytím podle bodu 6), 6) Návrh vhodných čteček nebo jejich krytí na přístupové snímače v historické části budovy Maltézské náměstí,

6 7) Vypracování grafického návrhu plnobarevného potisku karty, předání zadavateli na CD. Po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem se grafický návrh a práva na jeho užívání stane majetkem zadavatele. 8) Cca 300 RFID karet s polepkou dle seznamu zaměstnanců, 100 ks RFID karet k dalšímu využití dle pokynů zadavatele; všechny karty budou mít na rubové straně černobílý tisk s textem: Karta je majetkem Ministerstva kultury. V případě nálezu prosíme o vrácení do sídla ministerstva. 9) Zadavatel požaduje dobu dodání nové karty s přelepkou (např. při nástupu nového zaměstnance) nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení požadavku zadavatele. 10) Společný server pro celý systém v RACK provedení, umístěný na pracovišti MK Milady Horákové, 11) Sjednocení systémů pro docházku i přístup, včetně evidence návštěv pomocí stávajících OCR čteček a objednávání stravy s vyúčtováním a exportem do mzdového systému, 12) On-line přenos dat ze všech terminálů a přístupových snímačů na server po LAN, WAN, 13) Zajištění dočasné funkce celého systému i při krátkodobém výpadu napájení 230V, 14) Čas na terminálech a přístupových snímačích synchronizován s časem serveru, 15) Automatický přechod na letní/zimní čas, 16) Terminály a přístupové snímače pracují plnohodnotně v autonomním režimu i v případě výpadu spojení se serverem a po obnově spojení se data automaticky na server doplní, 17) Systém umožní kompletní vzdálenou správu jednotlivých součástí, včetně zálohových zdrojů až do úrovně upgrade firmware terminálů a přístupových snímačů, 18) Přístup k systému pomocí stávajících PC jednotlivých uživatelů s možností individuálního nastavení práv k příslušným zaměstnancům dle aktuálních potřeb, 19) Možnost navržený docházkový a přístupový systém v budoucnu rozšířit o další terminály, objednávání jídel a výdejní terminály stravy, docházkové terminály a přístupové čtečky i v jiné lokalitě s přenosem dat po LAN, WAN, 20) Řešení celého systému musí v maximální míře využívat stávající rozvody přístupového a docházkového systému. 14. VARIANTY NABÍDKY, DALŠÍ PODMÍNKY Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky. 1. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů, spojených s účastí v soutěži. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení plnění zakázky v souvislosti s termínem ukončení zadávacího řízení. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu. 4. Zadavatel nevrací podané nabídky. 5. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o reálnosti nabídkové ceny, může si v rámci hodnocení nabídek od uchazeče vyžádat zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Jestliže nabídková cena nebude uchazečem objasněna ve stanovené lhůtě nebo pokud zdůvodnění zadavatel z objektivních důvodů neuzná, bude taková nabídka pro nesplnění požadavků vyřazena.

7 KRYCÍ LIST NABÍDKY veřejná zakázka zakázka malého rozsahu na dodávku Dodávka docházkového a přístupového systému Základní identifikační údaje Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo kultury, organizační složka státu Se sídlem: Maltézské náměstí 1, Praha 1 Jejímž jménem jedná: Mgr. Miloš Philipp Štrajt, ředitel odboru vnitřní správy a investic Na adrese: Milady Horákové 139, Praha 6 IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Miroslava Braunová, vedoucí provozního odd. Telefonické, faxové a ové spojení: telefon: e- mail: Adresa pro doručování korespondence: Ministerstvo kultury Provozní oddělení Maltézské náměstí Praha 1 (dále jen objednatel ) Název uchazeče: Sídlo, místo podnikání: Jednající: Kontaktní osoba uchazeče: IČ: DIČ: Adresa pro doručování korespondence: Nabídková cena celkem: Cena bez DPH: DPH: Cena celkem včetně DPH:. Kč. Kč. Kč Termín realizace: Začátek plnění: Ukončení plnění: Podpis a razítko oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení, funkce

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu)

Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Základní údaje zadávací dokumentace

Základní údaje zadávací dokumentace Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) jako otevřené

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633 zastoupené starostou města André Jakubičkou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633 zastoupené starostou města André Jakubičkou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633 zastoupené starostou města André Jakubičkou veřejný zadavatel Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most Druh veřejné zakázky: služby STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle 25 a 38

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ I. ZADAVATEL 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY podlimitní veřejná zakázka na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Územní plán Lubná

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Územní plán Lubná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou v souladu s 18 odst. 5) zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších novel (dále jen zákon) Územní plán

Více

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb Město Cheb Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Dodávka osobních služebních automobilů

Dodávka osobních služebních automobilů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka osobních služebních automobilů Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Technické specifikace V souladu s ustanovením 18 odst. 3

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více