Průvodce integrovanými bezpečnostními systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce integrovanými bezpečnostními systémy"

Transkript

1 Zavřít soubor Průvodce integrovanými bezpečnostními systémy A guide to integrated security management system (volný překlad) dokument BSIA číslo (www.bsia.co.uk) Obsah 1. PŮSOBNOST PŘEHLED PROSTŘEDKY SYSTÉMOVÉ INTEGRACE PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ACS DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NÁVŠTĚVNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝTAHŮ PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE CCTV POPLACHOVÝ SYSTÉM EZS PROTIPOŢÁRNÍ SIGNALIZACE EPS TECHNICKÉ ŘÍZENÍ BUDOV ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ŘÍZENÍ MEZD ŘÍZENÍ PARKOVIŠTĚ VNĚJŠÍ OBVODOVÁ OCHRANA OCHRANA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (LOGICKÉ BEZPEČNOST) OCHRANA KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (AUDIO / VIDEOINTERKOM) POCHŮZKOVÁ SLUŢBA PRODEJNÍ AUTOMATY METODY SYSTÉMOVÉ INTEGRACE NEINTEGROVANÁ ŘEŠENÍ VYUŢITÍ SPOLEČNÉ IDENTIFIKACE INTEGRACE NA BÁZI DVOJHODNOTOVÉHO ROZHRANÍ INTEGRACE NA BÁZI SÉRIOVÉHO DATOVÉHO ROZHRANÍ SPOLEČNÉ UŢIVATELSKÉ ROZHRANÍ MULTIFUNKČNÍ INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ DALŠÍ ÚVAHY KONTROLNÍ ZÁZNAMY DATOVÁ BEZPEČNOST / KÓDOVÁNÍ DATOVÁ INTEGRITA / ŠÍŘKA PŘENOSOVÉHO PÁSMA DOSTUPNOST SÍTĚ LAN ZOTAVENÍ PO TOTÁLNÍM VÝPADKU NAPÁJENÍ PORUCHOVÁ INTOLERANCE NORMATIVY A STANDARDY... 10

2 1. Působnost Bezpečnostní specialisté poţadují pro nově dodávané elektronické poplachové systémy komplexní rozsah technických moţností a funkcí. Tento průvodce je pomocným dokumentem pro poradce, integrátory a bezpečnostní manaţery, v němţ je definován integrovaný bezpečnostní systém jako celek. Účelem průvodce bude seznámení s problematikou a vysvětlení výhod a moţností implementace integrovaných systémů, které vychází vstříc novým poţadavkům organizací. 2. Přehled Elektronické poplachové systémy se zrychleným tempem technicky proměňují a stávají se standardním informačním prostředkem pracujícím v prostředí lokálních počítačových sítí LAN nebo v prostředích sítí WAN. Moţnost vyuţití standardního komunikačního protokolu jako je internetový protokol TCP/IP umoţnila výrobcům vyvinout novou generaci integrovaných systémů. Takové systémy se většinou označují pojmem Integrované bezpečnostní systémy (Integrated Security Management Systems ISMS), neboť svými komplexními funkcemi pokrývají všechny poţadavky organizací na podnikovou bezpečnost. Tento zkrácený dokument není schopen rozkrýt detailně všechny moţnosti, uvede však alespoň základní způsoby integrace do jednotného uţivatelského prostředí. Integrované provedení poplachového systému můţe sníţit celkové náklady za instalaci a způsobit zásadní změnu v chování investice omezením drahých manuálních úkonů. Je třeba zdůraznit, ţe hlavní přínosem je posílená bezpečnost, to, ţe nevznikají v systému zbytečné časové prodlevy, coţ bývá obvykle velkým problémem, nezávisle na tom, zda se jedná o organizace ve veřejném nebo soukromém sektoru. Jsou zde takové výhody, které přináší schopnost přijímat signály ze všech podsystémů do jednotného operátorského prostředí a moţnost přímých vazeb signálů z přístupových a detekčních podsystémů na záznamy průmyslové televize. Vyhodnocovací proces můţe být tímto způsobem mnohem účinnější a omezuje poţadavky vysílání zásahových pracovníků na fyzické prověření vzniklé poplachové události. Není obvykle nezbytné obstarávat jednotlivé komponenty od jednoho výrobce. Výrobci integrovaných bezpečnostních systémů (ISMS) si uvědomují, ţe zákazník má právo výběru a bude chtít svůj systém propojit s komponenty jiných dodavatelů. Mnoho výrobců dodává integrační moduly a protokoly jako BACnet a OPC a zajišťuje jejich propojování na bázi integračních metod jako je extensible Markup Language (XML), Active X a jiné, prostřednictvím kterých je moţné bezpečnostní systémy propojit například s obchodním systémem. Měli byste konzultovat s vašimi dodavateli, jaké vývojové prostředky jako jsou Software Development Kit (SDK) a Application Programming Interface (API) budou dostupné pro integrované systémy. Integrované bezpečnostní systémy mohou vzájemně propojit různé bezpečnostní subsystémy (přístupový systém ACS, poplachový systém EZS, průmyslovou televizi CCTV), protipoţární signalizaci EPS, technické systémy budov (klimatizace HVAC, osvětlení) a mnohé další. Tyto příleţitosti budou rozebrány dále v dokumentu. Jeden z těchto systémů musí drţet funkci ústředního lepidla (glue), které z jednotlivých subsystémů vytváří jeden funkční celek.

3 Systém, který si vybíráte, musí plnit poţadavky dnešní doby, avšak měl by být zvaţován s ohledem na budoucí vývoj. To je vcelku obtíţná výzva, neboť většinou nevíte, jak se bude měnit nebo růst organizační uspořádání vašeho podniku a vy se potřebujete ujistit, zda vybraný systém se bude schopen s těmito poţadavky vyrovnat. Výrobci také nezůstanou stát se svým vývojem. Můţete vyzkoušet více bezdrátových technologií. Můţete zkusit více zařízení připojit do systému přímo prostřednictvím sítě LAN. Můţete sestavit technologii tak, aby se chovala jako jednotný systém v rámci celého podniku, sloţeného z navzájem oddělených provozních jednotek a byla propojená prostřednictvím sítě LAN s odpovídající šířkou přenosového pásma. Můţete vyzkoušet mnohem více různých identifikačních formátů včetně zavedení biometrických identifikačních metod. Na závěr, můţete vyzkoušet silnější úroveň integrace technických prostředků, neţ znáte dnes. V budoucnu lze oprávněně předpokládat, ţe všechny velké systémy budou podobné těm nejlepším technologiím dneška, coţ znamená, ţe budou mít plně integrované provedení modulů a bezpečnostních funkcí. 3. Prostředky systémové integrace Existuje mnoho výhod, které je moţné vytěţit, pokud zváţíte moţnost návrhu a implementace bezpečnostního systému v integrované podobě. Tento oddíl předkládá některé výhody, které by měly být zváţeny, kdyţ se kombinuje systém do integrovaného řešení. 3.1 Přístupový systém ACS Přístupový systém je typicky určen k zajištění ochrany osob i majetku. Základní myšlenkou je kontrola pohybu materiálu a osob přes určená kontrolní stanoviště obvykle k tomu slouţí různé elektronicky ovládané dveřní systémy. Avšak často se tyto systémy rozšiřují na veřejná prostranství, které jsou vybavena turnikety, závorami a bránami, nebo na jiné citlivé prostory, jejichţ kontrola je posílena biometrickou identifikací. Integrací přístupových systémů s jinými bezpečnostními systémy můţete získat mnoho výhod. Například: Evakuace v případě poţárního nebezpečí budete znát, které osoby se v prostoru nachází. Dozvíte se, kterými vchody nebo místy osoby vstupují, nebo se pokouší vstoupit. Můţete propojit záznamy průmyslové televize s událostmi vzniklými v přístupovém systému. Můţete propojit do jednoho systému přístupový a docházkový systém. Můţete propojit do jednoho systému přístupový, návštěvní systém s podporou CCTV. Můţete zvýšit úroveň bezpečnosti zavedení duálních identifikačních karet nebo biometrie. Kontrolní funkce poplachového systému mohou být řízeny přístupovým systémem. 3.2 Docházkový systém Shodné identifikační medium můţe být pouţito pro bezpečnostní přístupový i pro ekonomický docházkový systém. Tak jak to umoţňuje většina současných moderních integrovaných systémů, lze uţívat jediné aplikační programové vybavení pro přístupový,

4 docházkový systém a pro evidenci návštěv. Nezapomínejte na fakt, ţe ne kaţdý průchod kontrolním stanovištěm je platným záznamem vyuţitelným pro účely evidence docházky, zvláště podle stanovených směrnic pro evidenci pracovní doby. Budete muset instalovat separátní kontrolní přístroje (terminály pracovní doby), které sice pracují ve stejném síťovém prostředí, avšak jejich účelem je sledování pracovní doby a programové vybavení umoţňuje různé speciální kalkulace pro vyhodnocování a editaci docházkových záznamů (kalkulace pruţné pracovní doby, apod.). 3.3 Návštěvní systém V současnosti postačuje pro evidenci přítomnosti návštěv v podnicích a organizacích papírová forma evidence zaloţená na základě vizuální identifikace návštěvníků. Avšak počítačové prostředky pro přístupový a docházkový systém jsou ideálním společníkem pro integraci se systémy evidence návštěv. Tyto netisknou pouze návštěvní identifikační karty, ale mohou dále zavádět biometrickou identifikaci, skenovat různé identifikační průkazy, fotografie, certifikáty nebo pojišťovací průkazky. Je třeba ovšem dbát na pravidla určená platnou legislativou pro ochranu osobních údajů. 3.4 Řízení výtahů Pokud propojíte řídicí jednotky výtahových systémů s přístupovými systémy, zajistíte omezení přístupu osob nebo návštěv do určitých pater budov, v nichţ je pohyb neoprávněných osob nevhodný. 3.5 Průmyslová televize CCTV Přímým datovým propojením průmyslové televize s takovými systémy jako je například přístupový systém získáte mnohé výhody a mnohem účinnější řešení bezpečnostního systému. Například: Okamţité kamerové pohledy přístupné přímo z aplikačního programového vybavení přístupového systému, nebo jiných integračních uţivatelských programů. Přístupový systém nebo poplachový detekční systém mohou iniciovat předpoplachové a situační nahrávky, coţ je zajištěno nastavením vazeb mezi vzniklými událostmi a nahráváním bezpečnostních videosekvencí. Toto činí vyhledávání archívních záznamů mnohem efektivnější a jednodušší, neboť sama poplachová událost je linkována na odpovídající nahrávku, například je okamţitě dostupná poplachová nahrávka k události typu Násilně otevřené dveře dveře skladu, nebo Zóna 3 narušení obvodové ochrany. Sledování jedinců a monitorování jejich pohybu v objektu pomocí označení podezřelá osoba nebo zcizená identifikační karta. Nastavení specifických kamerových prepozic (záběrů) otočných kamer, například při průchodu osoby vstupními dveřmi banky se kamera natočí a přiblíţí přímo na horní polovinu těla vstupující osoby (přesný záznam obličeje osoby). Vyuţití průmyslové televize pro vyloučení moţných podvodů v evidenci pracovní doby, kdy zaměstnanci mohou označovat identifikační karty za jiné zaměstnance. 3.6 Poplachový systém EZS Rovněţ integrace poplachového systému (elektrická zabezpečovací signalizace EZS) přináší velmi výhodná řešení a významné posílení bezpečnostních funkcí. Například: Zapínání a vypínání detekční funkce poplachového systému jako odezva na označení platné identifikační karty přístupového systému.

5 Provoz poplachového systému bez časového zpoţdění při násilném otevření hlavních vchodových dveří. Časovač vstupního zpoţdění je vyřazen, coţ má za následek okamţitou signalizaci poplachové události. Blokování funkce snímačů identifikačních karet při zapnuté detekční funkci poplachového systému, coţ má za následek sníţení počtu falešných poplachových událostí způsobených neoprávněným pokusem o vstup do objektu při zapnuté detekci. Vyuţití funkce čítače přítomnosti osob (přístupový systém) ke zjištění, zda je moţné v objektu zapnutí detekční funkce poplachového systému, coţ má za následek významné sníţení počtu falešných poplachových hlášení na pult centrální ochrany. 3.7 Protipoţární signalizace EPS Rovněţ integrace protipoţárního zařízení (elektrická poţární signalizace EPS) přináší mnoho výhod pro koncového uţivatele systému, například: V případě nouzových východů jako součásti únikových cest je potřebné na signál Poţární poplach elektricky odblokovat uzamčené nouzové východy a zároveň sledovat, zda tyto nouzové východy byly pouţity. Je to nejběţnější způsob spolupráce mezi poplachovým systémem EZS, přístupovým systémem ACS a protipoţární signalizací EPS. Vše můţe být samozřejmě dohlíţeno automatickým záznamem pořízeným příslušnou kamerou průmyslové televize. Únikové východy lze tímto způsobem elektricky odblokovat i přímo z ovládacího panelu ústředny protipoţární signalizace. Podobné funkce mohou být přímo součástí směrnice krizového řízení. Navíc v případě zjištěného poţárního nebezpečí můţe být výhodné automatické místní hlášení (místní ozvučovací systém), nebo postupné automatické telefonické informování osob přítomných v objektu o hrozícím nebezpečí, doprovázené výzvou k evakuaci. 3.8 Technické řízení budov Systémy technického řízení budov jsou odpovědné za monitorování a řízení prostředí uvnitř stavebních objektů. Do těchto systémů patří například osvětlení, centrální vytápění, vzduchotechnika a klimatizace. Nastavením automatických vazeb mezi těmito systémy a přístupovým systémem, případně poplachovým systémem lze dosáhnout úspor v nákladech na vytápění nebo osvětlení objektu. Odchodem osob z objektu lze sníţit provozní osvětlení na nezbytné minimum a vnitřní teplotu lze nastavit na teplotu temperování objektu (na noční provoz, na víkend). 3.9 Řízení lidských zdrojů a řízení mezd Proč vkládat osobní data dvakrát? Kdyţ do podniku nastoupí nový pracovník je obvyklé, ţe osobní data pracovníka se zavádí odděleně do ekonomického systému (řízení lidských zdrojů) a do bezpečnostního systému. Vhodným propojením lze nastavit, aby data zavedená do ekonomického systému se automaticky přesunula do bezpečnostního systému (přednastavení pro účely vydání identifikační karty). A naopak při výstupu pracovníka z podniku se automaticky ruší přístupová oprávnění nastavená v bezpečnostním systému.

6 3.10 Řízení parkoviště Kdyţ je na parkovišti omezený počet parkovacích míst, můţe integrovaný bezpečnostní systém pomoci s vyhledáváním volných parkovacích ploch. Například: Vizuálně pomocí kamer průmyslové televize CCTV. Zvukově pomocí dorozumívacího systému, nebo místního rozhlasu. Automatickou detekcí volných parkovacích ploch (detekce stojících vozidel). Pomocí identifikačních parkovacích karet Vnější obvodová ochrana Vnější obvodová ochrana můţe pracovat ve funkci včasného varování. Například při signalizaci poplachové události zjištěné detekčním systémem obvodové ochrany (průnik přes ochranné oplocení) se mohou automaticky uzamykat elektrické zámky vchodových dveří. Pomocí průmyslové televize je moţné včas zjistit, v kterém místě došlo k mechanickému poškození vnějšího ochranného oplocení pozemku Ochrana informačních systémů (logické bezpečnost) Systémy pro logickou bezpečnost jsou obdobou přístupových identifikačních systémů a mohou pracovat společně. Propojením těchto dvou systému pracujících na bázi identifikace a přihlašování osob lze významně zvýšit bezpečnost podniku. Například lze omezit přihlášení osob k pracovním stanicím PC jen pro ty osoby, které mají v drţení platnou identifikační kartu, Nebo zakázat přihlášení uţivatelů do sítě v době, kdy v objektu nejsou fyzicky přítomny ţádné osoby Ochrana kancelářského vybavení Pokud podnik má svoje pracoviště v různých lokalitách, je vhodné zváţit, zda nepropojit poplachový systém se zabezpečením kancelářského vybavení. Přiřazením kancelářského vybavení k jednotlivým pracovníkům můţe signalizovat poplachový stav, pokud se ho (notebook) někdo pokusí vynést mimo určené pracoviště (kromě jeho vlastníka) Dorozumívací systém (audio / videointerkom) Propojením dorozumívacího systému (interkom, videointerkom) s integrovaným bezpečnostním systémem můţete sledovat, které osoby ţádají o vstup do objektu, nebo prostřednictvím videinterkomu můţete vizuálně ověřovat, koho pouštíte do objektu Pochůzková sluţba Nasazení programového vybavení pro pochůzkovou sluţbu, které vyuţívá bezpečnostní systém a snímače identifikačních karet pro sledování trasy bezpečnostních pracovníků, vám umoţní detailní a časové sledování průběhu pochůzky. Umoţní to vyhlásit místní nebo dálkový poplach, pokud stráţný neoznačí v určeném čase svoji identifikační kartu na určených snímačích, které jsou definovány jako kontrolní místa pochůzky (nebo pokud k tomuto místu dojde v čase kratším, neţ je stanoveno). Ve spojení s průmyslovou televizí je moţné zároveň provádět vizuální verifikaci osob stráţných v kontrolních stanovištích pochůzky (místo, kde se stráţná nachází, případně jeho psychický stav).

7 3.16 Prodejní automaty S vyuţitím chytrých identifikačních karet se bezhotovostní platby se stávají běţným platebním prostředkem. Stejnou identifikační kartu, kterou pouţíváte pro vstup a pohyb v objektu, můţete pouţít pro bezhotovostní výdej občerstvení z automatů nebo pro platby v podnikové jídelně a bufetu. 4. Metody systémové integrace Způsob a úroveň integrace technických prostředků závisí pouze na poţadavcích uţivatele. Moţnosti, které se nabízí, jsou podrobněji zpracovány v dalším textu dokumentu. Jsou zaloţeny na společném vyuţívání elektronických identifikačních karet v systému, v němţ se můţe chovat dva nebo více různých aplikačních programových modulů jako jeden programový balík se stejným uţivatelským rozhraním. 4.1 Neintegrovaná řešení Kdyţ je zvaţována určitá forma integrace, měly by se předtím dobře analyzovat všechny moţnosti. Integrované řešení nemusí být vţdy zcela výhodné z hlediska provozu bezpečnostního systému, zejména s přihlédnutím k charakteru podnikatelské činnosti, kdy jedna nebo více různých aktivit je prováděna v oddělených prostorách stavebních objektů. 4.2 Vyuţití společné identifikace V podnicích je velmi často provozováno několik různých technologií, které pro svoji činnost vyţadují identifikaci osob. Příkladem mohou být přístupový systém, půjčování knih v podnikové knihovně, provoz kopírovacích strojů, atd., přitom všechny mohou pracovat na bázi jednotné identifikační vícesektorové karty. Technologie vícesektorových identifikačních karet (Smartcard) dovoluje udrţovat oddělenou identifikaci pro různé systémy formou oddělených číselných sektorů na elektronické identifikační kartě. Moţné zneuţití číselné identifikace v jednom uţivatelském sektoru neohrozí například bezpečnostní aplikaci, jejíţ identifikace se nachází v jiném sektoru číslování. 4.3 Integrace na bázi dvojhodnotového rozhraní Takové řešení, které vyuţívá pro vzájemný přenos dat diskrétních vstupů nebo výstupů, se označuje jako integrace o nízké úrovni. Jeden nebo více systémů pracují víceméně nezávisle jeden na druhém. V takovém případě je vytvořeno jednoduché zpravidla obousměrné rozhraní, přes které se předávají signály ve formě dvoustavové logiky. Počet přenášených signálů se rovná počtu fyzických vstupů a výstupů, přitom výstup z jednoho systému je připojen k příslušnému vstupu druhého systému a naopak. K tomuto zapojení se přistupuje obvykle tehdy, pokud je potřeba obě technologie důsledně galvanicky oddělit (reléové kontakty), nebo pokud je počet přenášených signálů malý. Tímto způsobem se obvykle vytváří dvojhodnotové rozhraní mezi protipoţární signalizací EPS a přístupovým systémem ACS. Ústředna protipoţární signalizace má obvykle k dispozici několik takových výstupů, které se připojí na volné vstupy přístupového systému ACS. Pokud je v protipoţárním systému generován poplachový stav, je tento prostřednictvím reléového výstupu přenesen do přístupového systému, kde můţe

8 například způsobit odblokování příslušných elektrických zámků nebo turniketů v nouzových únikových cestách. To je celý obsah takového rozhraní. 4.4 Integrace na bázi sériového datového rozhraní Signály mohou být mezi dvěma nebo více systémy předávány prostřednictvím společného datového přenosového rozhraní, vyuţívajícího přenosového standardu RS232 s ASCII kódem, nebo vyuţívajícího počítačovou síť LAN Ethernet s přenosovým protokolem standardu TCP/IP. To dovoluje proudit signálům ve formě sériových datových paketů obvykle v obou směrech. Ethernetové propojení skrze sítě LAN umoţňují mnohem propracovanější technické řešení a hlavně je nezávislé na umístění zařízení (neomezená vzdálenost vzájemně propojených zařízení). Typický příklad takového propojení je přenos dat mezi přístupovým systémem ACS a videopřepínačem průmyslové televize (matrix CCTV). Událost generovaná přístupovým systémem se ve formě datové zprávy putuje do videopřepínače, kde je dekódována a výsledkem je přepnutí signálu příslušné kamery na určený monitor. 4.5 Společné uţivatelské rozhraní V případě společného uţivatelského rozhraní jsou jednotlivá zařízení vybavena společným uţivatelským rozhraním se specifickým komunikačním protokolem, jehoţ prostřednictvím jsou tyto přístroje připojeny zpravidla po síti LAN/WAN k centrálnímu vyhodnocovacímu pracovišti. Takto je moţné propojit ústředny přístupového a poplachového systému, synoptická tabla, digitální záznamová zařízení, nebo klientské pracovní stanice. K tomu účelu se obvykle pouţívá protokolový systém klient/server, ve kterém určená komunikační stanice přebírá funkci řízení (komunikační server) a řídí přenos dat mezi jednotlivými podřízenými moduly (klient). 4.6 Multifunkční integrované řešení Spojením všech předchozích variant integrace vzniká multifunkční integrované řešení. Jejich optimální kombinace přináší mnoho výhod. Společné uţivatelské rozhraní. Moţnosti propojení na bázi jednoduchého reléového kontaktu. Hlubší integrace mezi jednotlivými systémy. 5. Další úvahy 5.1 Kontrolní záznamy Před návrhem integrovaného systému je velmi důleţité posouzení úrovně integrace technických prostředků. Kromě hlavního uţivatelského rozhraní je třeba zváţit to, jakými funkcemi je systém vybaven pro kontrolu činnosti operátorů. Plnohodnotně integrovaný systém umoţňuje operátorovi dohled nad celým systémem z jednoho vyhodnocovacího pracoviště. Například, pokud dojde k poruše některé kamery a je třeba fyzicky zkontrolovat její stav, musí v systému být integrován mechanismus, kterým operátor zaznamená, jak zajistil nápravu poruchy. Tyto záznamy by měly mít přímý odkaz k archívnímu záznamu původního poruchového stavu.

9 5.2 Datová bezpečnost / Kódování Otevřené integrované systémy zaloţené na otevřené systémové architektuře sdílejí pracovní prostředí s jinými systémy s počítačovými databázemi nebo jsou propojeny strukturovanými kabeláţními systémy. Vzdálené soubory zařízení, které jsou propojeny společnými kabeláţními systémy, mohou být méně odolné vůči pokusům o jejich napadení počítačovými hackery, nebo jinými osobami, majícími přístup do počítačové sítě LAN. Aby se zabránilo takovým rizikům, musí být přenosy dat mezi zařízeními bezpečně kódovány. Toto bezpečnostní kódování můţe mít formu od jednoduchého kódování zpráv aţ po sloţité multibitové kódovací algoritmy. Významným posílením bezpečnosti datového provozu můţe být oddělení sítí například provoz ve virtuálních privátních sítích VPN. Nesmí být samozřejmě opomenuto, ţe datová bezpečnost musí být zajištěna i pro jednotlivé pracovní stanice komunikační stanice, servery, digitální záznamová zařízení, klientské stanice a vyhodnocovací pracoviště. Pro řízení datové bezpečnosti by podnik měl mít vytvořenu zvláštní směrnici, která je závazná pro všechny operátory a pro všechny prostředky informačních technologií (IT). 5.3 Datová integrita / Šířka přenosového pásma Kdyţ jsou provozovány integrované systémy, v nichţ se zprávy a signály přenášejí v různých komunikačních kanálech například internetové linky musí tomu odpovídat i nejdůleţitější parametr takových přenosových cest šířka přenosového pásma (bandwidth), z níţ je odvozena rychlost přenosu dat po sběrnici. Datová integrita a odezvy v systému musí být souměřitelné s ohledem na typ přenášených dat (například šíření videosignálu, nebo odezva na poplachový signál) a také na způsob přenosu takových dat (přenos po síti LAN, nebo telefonní modem). Přenos obrazu nebo videosignálu musí být velmi pečlivě propočítán s ohledem na přenosovou kapacitu (mnoţství přenášených dat za jednotku času), coţ vyţaduje vyšší technické znalosti a především zkušenost. Jestliţe je pro řešení sdílena existující počítačová síť LAN, potom můţe implementace přenosu videosignálu výrazně zpomalit ostatní zde běţící sluţby. Je pak ţivotně důleţité tyto skutečnosti konzultovat se specialistou pro informační technologie, který tyto sluţby dohlíţí ve vašem podniku. Nezbytné je také posouzení, zda navrţený bezpečnostní systém je plně kompatibilní s technickými prostředky provozované sítě LAN a s existující infrastrukturou, na níţ jsou ostatní sluţby IT provozovány. 5.4 Dostupnost sítě LAN Ne všechny komunikační kanály jsou plně k dispozici v jakémkoliv časovém okamţiku. Nemůţete se úplně spoléhat na sítě LAN / WAN, ţe vám přenesou kaţdou zprávu v reálném čase. Skutečně dobře navrţené integrované systémy pro takové případy musí být schopny běţet v lokálním reţimu jako samostatný a nezávislý funkční celek. To by mělo být uţivateli zřejmé, a jakmile dojde k obnově síťových prostředků, měly by být všechny nepřenesené (pozastavené) zprávy přeneseny se správnými časovými údaji. 5.5 Zotavení po totálním výpadku napájení Jakýkoliv integrovaný bezpečnostní systém musí být navrţen a konfigurován tak, aby všechny příslušné aplikační moduly patřící do bezpečnostního systému se dokázaly automaticky spustit po totálním výpadku napájecího systému. Takové řešení minimalizuje dobu funkční nečinnosti systému a sníţí bezpečnostní rizika, která by mohla

10 vzniknout například výpadkem napájení a jeho obnovou. Start systému by neměl být závislý na potřebě manuálních operátorských zásahů (například manuální spouštění aplikačních modulů v určitém pořadí). Kaţdá taková událost by měla být zároveň systémem protokolována pro moţnost pozdějšího vyhodnocení. 5.6 Poruchová intolerance Pozornost by se měla věnovat minimalizaci chybových zásahů. Toho lze dosáhnout důsledným zpracováním postupů pro řešení mimořádných situací. Provedení a konfigurace integrovaného systému musí být v souladu s takovými pravidly, čímţ se dosáhne maximální informační výtěţnosti a efektivního vyhodnocování poplachových událostí. 6. Normativy a standardy Pro zařízení integrovaných bezpečnostních systémů jsou v britském i evropském prostředí k dispozici soubory norem DD CLC/TS 50398:2002 (Alarm systems. Combined and integrated alarm systems. General requirements).

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. CHYTŘEJŠÍ PERIMETRICKÉ DETEKČNÍ SYSTÉMY Plotový detekční systém Detekční systém se zemními kabely Digitální mikrovlnná bariéra OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. NAŠE DETEKČNÍ

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let Zabezpečovací systém propojený UTP kabely 1 EZS Dominus protokol Přístupový systém

Více

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment Od analogových ke sdíleným MKDS systémům Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let 1 EZS 1 ACS 1 CCTV Měření a regulace 1Perimetrické systémy Typické řešení z 90. let Zabezpečovací

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

Net2. Absolutní kontrola přístupu.

Net2. Absolutní kontrola přístupu. Paxton Access Net2. Absolutní kontrola přístupu. Sběrnicový přístupový systém firmy Paxton Access. Proč použít kontolu přístupu? Trápí Vás spousta klíčů? Systém Vám umožní kontrolovat, kdo vstupuje do

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

Integrované bezpečnostní systémy

Integrované bezpečnostní systémy Integrované bezpečnostní systémy a možnosti jejich využití na úrovni měst a obcí Ing. Bedřich Dušek, CSc. 1 Johnson Controls Integrované bezpečnostní a řídicí systémy Soulad dlouhodobých potřeb s optimalizací

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE Bezpečnostní systémy a technologie» Analýza rizik a bezpečnostní audit.» Doporučení nejlepších způsobů zabezpečení majetku a osob.» Dodání, instalace a servis bezpečnostních

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc.

Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc. Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc. 1 Johnson Controls Koncepce inteligentní budovy Soustřeďuje se na vzájemné propojení systémů, služeb a správy budovy, jehož cílem je splnění

Více

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY Základními prvky systému EKV je čtečka, elektrický zámek a řídící jednotka. Vstupní a výstupní čtečka do objektu může zároveň sloužit i pro evidenci docházky.

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Ing. Jan Valouch, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně

Ing. Jan Valouch, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně Technické způsoby integrace poplachových systémů Ing. Jan Valouch, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně 1 Východiska Integrace poplachových systému představuje

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-45 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-45 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

2N Helios IP. produktová prezentace

2N Helios IP. produktová prezentace 2N Helios IP produktová prezentace Základní vlastnosti Kompletní řešení dveřní komunikace hlas, video, klávesnice a přístupový systém v jedné krabici IP prostředí LAN podporující SIP PoE podpora Vzdálený

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA VÝKON SLUŽBY Služba Základní cíl OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA Zajištění ochrany života a zdraví uživatelů a návštěvníků olomouckého archivního areálu (dále jen objektu objednatele ), ochrana majetku

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ ENTRY Přístupové systémy slouží k zajištění ochrany vstupu do prostorů s využitím bezkontaktních přístupových karet, číselných kódů nebo biometrických znaků. Využití systémů

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex Galaxy Flex Integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu výrobce Honeywell Galaxy Flex Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii Spolehlivý zabezpečovací systém

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY CONTROLS 2 I TOSHIBA LOKÁLNÍ OVLADAČE TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2 EWS/EWSi Instalační manuál Verze 1. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 14A, 500 6 Hradec Králové, Česká republika tel.: +40 495 513 886 fax: +40 495 318 88 obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR-9304-3

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

IT podpora optimalizace provozu technologií rozsáhlého areálu

IT podpora optimalizace provozu technologií rozsáhlého areálu IT podpora optimalizace provozu technologií rozsáhlého areálu Petr Glos, Josef Kotrba Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky 2011 ARCHIBUS, Inc. All rights reserved. Agenda Úvod představení MU

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr

OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr OD Series www.orbiz.co.kr sales@orbiz.co.kr I. HD-SDI Hybrid Porovnání rozlišení SD(Analog) a HD-SDI DVR SD DVR zobrazí maximálně rozlišení o velikosti D1 (720*576) což není mnoho. Ale HD-SDI (Serial Digital

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech

Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech 7.4.2014, konference Internet ve Státní Správě a Samosprávě Úvodem

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Flow monitoring a NBA

Flow monitoring a NBA Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl, Zdeněk Vrbka, Michal Holub springl@invea.cz, vrbka@invea.cz, holub@invea.cz Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více