Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka Datum:

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Charakteristika školy Úvod Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru a nepedagogičtí zaměstnanci Servisní služby Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/dvpp/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy Pobyty, exkurze, projekty, soutěže, turnaje, olympiády Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: Spolupráce s rodiči a se zástupci tříd z řad rodičů Závěr Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Kosmonautů 177 Děčín XXVII REDIZO: IZO: IČO: Jméno ředitelky: Mgr. Věra Floriánová Kontakty: Tel.: , Zřizovatel: Statutární město Děčín Magistrát statutárního města Děčína, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, Charakteristika školy Úvod Tato Výroční zpráva /dále jen VZ/ navazuje na VZ školního roku 2007/2008. V letošním školním roce 2008/2009 nedošlo v rámci organizace k žádným změnám, součástmi Základní školy/zš/ i nadále jsou: - Školní družina / ŠD/ - Školní jídelna při Základní škole /ŠJ - ZŠ/ - Mateřská škola /MŠ/ - Školní jídelna při MŠ/ ŠJ MŠ/. Vzhledem k tomuto složení mají ZŠ / včetně ŠD a ŠJ-ZŠ/ a MŠ/včetně ŠJ MŠ/samostané VZ Úplnost a velikost školy Základní škola se nachází v okrajové čtvrti města Děčína XXVII Březinách. 3

4 Klidné a příjemné prostření zeleň a nízká hlučnost v této lokalitě jsou velkou výhodou. Dostupnost pro žáky je velmi dobrá, většina bydlí do 10 minut od školy. V tomto školním roce pokračovala realizace vize prvotního projektu úplné základní školy s 1. a 2. stupněm. Došlo k otevřením již 8. ročníku ZŠ, školou úplnou se všemi ročníky základní školy se staneme ve školním roce 2009/2010. Školní rok 2008/2009 byl již 22. rokem od zahájení její činnosti. Rozhodnutím MŠMT ze dne , č. j. : 5923/ účinností od se do školského rejstříku zapisuje jako C/01 Základní škola, studium denní délka studia: 9 r.. Kapacita školy je 300 žáků, školní družiny 90 dětí a školní jídelny 300 jídel. Ve Výkazu o základní škole k bylo evidováno 137 žáků z toho 63dívek / průměrný počet na třídu cca 17,1 žáků/ a je tedy zřejmé, že podmínky pro práci ve školním procesu i v mimoškolní činnosti / ŠD 61 dětí ve dvou odděleních s průměrem 30,5 dětí/ jsou na velmi dobré úrovni. Školní rok 2007/2008 Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň 2.stupeň Celkem , Vybavení školy Materiální Škola má k dispozici 13 učeben z toho je 6 používáno jako odborných učebna anglického jazyka, hudebna, výtvarný ateliér, multimediální učebna s interaktivní tabulí, studovna, kuchyňka. Nově byla ve studovně školy zřízena učebna humanitních předmětů dějepisu, výchovy k občanství, občanské výchovy a rodinné výchovy. Je připraveno zřízení dalších odborných učeben pro výuku zeměpisu, přírodopisu a chemie, technických prací dílen. Celkový technický stav budov je velmi dobrý, je však nutná pravidelná kontrola s okamžitými opravami v případě jejich zjištění. Podle ekonomických možností ve spolupráci se zřizovatelem - Magistrátem Statutárního města Děčína - byly provedeny práce související s odstraněním nedostatků vzhledem k hygienickým normám. Pokračovala výměna oken v učebnové části školy důležitý požadavek, který vyplynul z aktualizace energetického auditu v roce

5 Školu stále modernizujeme po stránce materiálního vybavení dle finančních možností: - novým nábytkem - audio - vizuálními přístroji - vybavením tělocvičny, odborných učeben a kabinetů - netradičními i finančně náročnějšími pomůckami/ alternativní výchova/. Veškerá jednání se zřizovatelem jsou na velmi dobré úrovni, jeho zástupci jsou vstřícní požadavkům školy, je-li to v jejich moci. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety učebních pomůcek. Ve spolupráci s veřejností využíváme sponzorských darů, které navyšují fondy na další vybavování těchto kabinetů Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 6 částí hlavní budovu, učebny, školní družinu, školní jídelnu, tělocvičnu a víceúčelové hřiště. Poslední dvě jmenované využívají nejen žáci školy, mateřská škola, ale i široká veřejnost tělovýchovné jednoty, kluby i fyzické osoby místní občané. Škola není bezbariérová, ale v rámci spolupráce se zřizovatelem jsme byli určeni jako škola, ve které se bude v následujících letech bezbariérový přístup postupně realizovat Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku ICT i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky, která je průběžně doplňována o další PC v současné době je zde 14 PC sestav. Pro práci žáků jsou další počítače ve studovně/7/, školní družině/1/. Učitelé mají k dispozici ještě počítač ve sborovně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Cílem, který se nám zatím nepodařilo uskutečnit, je umístění několika stanic i do odborných učeben a do kabinetů vyučujících. Postupně budujeme multimediální odbornou učebnu s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Další dataprojektor byl zakoupen a instalován ve studovně školy. Ve sborovně a kanceláři ředitelky školy jsou umístěny kopírky. Vzdělávání PP v oblasti ICT je průběžné. ICT metodik školy organizuje semináře pro PP v problematice, která je nejčastěji využívána MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Windows XP, aj. PP mohou využívat kurzů zaměřených na ICT např. EDUCA, interaktivní tabule, které jsou dotovány z dotací EU. V letošním roce jsme začali spolupracovat s externím pracovníkem, který se stal technickým správcem naší PC sítě a současně kvalifikovaným poradcem v oblasti ICT. Pro informovanost žáků a rodičů využíváme školní web. Škola se v oblasti ICT řídí plánem, který zpracovává vždy na dva roky. V rámci plánu se podařilo se zvýšit rychlost připojení k internetu za stávající cenu. Nadále pokračujeme v obnově hardwarových komponentů. Z důvodu oprav doporučených 5

6 v rámci elektrorevizí došlo k vytvoření dalšího přípojného místa ve dvou odborných učebnách a kabinetu 2. stupně Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura: doplňování učeben, kabinetů pracovními stanicemi, pořízení digitálních fotoaparátů, kamer a jejich následné využívání ve výuce informatiky, při školních akcích. Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů: pokračovat v DVPP v oblasti ICT, organizace školení ICT koordinátorem, průběžné seznamování pedagogů s výukovým softwarem na škole, nadále proškolovat pedagogy v programu Bakaláři Vysvědčení, Evidence, zaměření na využití prezentací ve výuce, využití interaktivní tabule příprava vyučovacích hodin. Nejdůležitější úkoly ve výuce: plnění ŠVP v oblasti výuky ICT a mezipředmětových vztahů, pokračování v umožnění přístupu žákům k internetu a výukovým programům školy i v době volna (polední přestávka, po vyučování) Hygienické Pro odpočinek žáků je k dispozici od jara do podzimu školní zahrada, stoly pro stolní tenis, umístěné v učebnové části 2. stupně. V zimním období pro relaxaci o velké přestávce se využívá tělocvična. Pro výuku v přírodě jsme zakoupily přenosné dřevěné stoly, které především využívají žáci 1. stupně a školní družina Charakteristika pedagogického sboru a nepedagogičtí zaměstnanci Škola měla v tomto školním roce 15 pedagogických pracovníků. Učitelský sbor prvního stupně je stabilizovaný. Pedagogický sbor druhého stupně se postupně tvoří. Před letošním školním rokem odešly 3 učitelky studentky UJEP PF Ústí nad Labem, které upřednostnily přípravu na závěrečné státní zkoušky. Nahradili je dva kvalifikovaní učitelé a jeden, který si kvalifikaci doplňuje dálkovým studiem na UJEP PF. V průběhu školního roku odešel po dohodě učitel matematiky a fyziky a pro druhé pololetí byla přijata studentka 5. ročníku PF Karlovy univerzity - obor matematika. Pedagogický sbor tedy tvořili - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky současně výchovná poradkyně, 12 učitelů/ek a 2 vychovatelky školní družiny. Z celkového počtu pedagogů bylo 12 plně kvalifikovaných a 3 nekvalifikovaní /z toho 3 studující PF/. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let let 0 6 Pracující důchodci 0 2 Celkem 2 13 Rodičovská dovolená 0 0 6

7 Nepedagogických provozních zaměstnanců je ve škole 8: - 1 pracovnice PaM / úvazek 0, 16/ - 1 sam. ekon. referentka / úvazek 0,625/ - 1 vedoucí ŠJ/ úvazek 0,5/ - 2 kuchařky / z toho jedna na 0, 875/ - 3 uklízečky / úvazky celkem 2,375/ Servisní služby Školní družina Školní družina je samostatná budova, se školou je propojena chodbou. Nachází se v 1. poschodí, má dvě oddělení a každé má své vlastní prostory pro práci. Jsou dostatečně vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, sportovním náčiním. Využívá pro svou činnost místnost pro stolní tenis, společenskou místnost vybavenou televizí, DVD přehrávačem, audiovizuální technikou a počítačem s připojením na internet. Materiální vybavení je průběžně doplňováno/výtvarné, pracovní, sportovní/ nebo obměňováno dle opotřebení/židle, válendy, stoly, koberce. Byly zakoupeny nové moderní plastové boxy pro lepší třídění stavebnic. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Zájmové vzdělávání je ve školní družině realizováno zejména těmito formami: pravidelnou /každodenní činnost přihlášených žáků v oddělení ŠD, popř.zájmových útvarů zřizovaných ŠD/, příležitostnou/vystoupení,besídky,slavnosti/, nabídkou spontánních činností/denní režim oddělení-např. ranní hry družiny, odpolední klidové činnosti, četba, poslech hudby,pobyt venku, spontánní hry v koncové družině, odpočinkové činnosti/klidové i rekreační činnosti-pobyt venku, v tělocvičně, organizované zájmové činnosti/, příprava na vyučování/didaktické hry,tématické vycházky/, v naší školní družině si děti úkoly nevypracovávají. Školní klub Odpolední školní klub není zatím zřízen. Jeho otevření se plánuje na dobu dokončení postupného zavádění 2. st. pro žáky vyšších ročníků v prostorách školní družiny. Bude umožňovat žákům smysluplně trávit volný čas - žáci si zde budou moci číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát hry se svými spolužáky (např. šachy), malovat, povídat si. 7

8 Školní informační centrum - knihovna a studovna V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor, počítač s internetem a výukovými programy. Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací, tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu. Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny v Březinách i v Děčíně. Společně pořádají besedy, výstavy a funguje i meziknihovní výpůjční služba. Školní jídelna Ve školní jídelně se v tomto školním roce stravovalo 98 žáků a 19 pracovníků školy. Došlo k výměně vedoucí školní jídelny. Od druhého pololetí byla pro žáky a zaměstnance školy, kteří se stravují ve školní jídelně rozšířena nabídka o výběr ze dvou jídel ve dvou dnech v týdnu Údaje o školské radě Školská rada/šr/ také v tomto školním roce spolupracovala s ředitelkou školy i se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Dne proběhly již 2. volby, kterých se zúčastnilo 119 zákonných zástupců a 13 pedagogických pracovníků. Z řad kandidátů zákonných zástupců byli za členy rady zvoleni Ing. Jaroslav Kyprý, paní Drahomíra Bradnová a z řad kandidátů pedagogických pracovníků byly zvoleny Mgr. Lenka Rusová a Mgr. Miloslava Svobodová. Usnesením č projednala Rada města Děčína dne jmenování paní Aleny Smutné a paní Soni Kapicové za své zastupující členy v naší Školské radě. 2. Přehled oborů vzdělání 2.1 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní charakteristika školních vzdělávacích programů Postupné zavádění ŠVP ZV ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA pokračovalo v 1., 2., 6., 7. r.. Tento ŠVP ZV naší školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. 8

9 Žáci 5. ročníku školy se vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola, který podněcuje všestranný rozvoj každého žáka, otevírá se široké, a to nejen rodičovské veřejnosti a vytváří příznivou atmosféru v celém prostředí školy i místa, kde působí. Tento program letošním rokem na naší škole skončil. Ve 3., 4. a 8. ročníku se vyučovalo podle programu Základní škola. Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Výuka cizího jazyka probíhala již od 3. ročníku anglický jazyk, 6. až 8. ročník navazoval na výuku anglického a německého jazyka. Zaměření školy na ekologii /se souhlasem rodičovské veřejnosti/ patří k její profilaci. Ekologická výchova má u nás již několikaletou tradici. Je to už více než 10 let, kdy děti poprvé začaly třídit odpad - sbírat papír po domácnostech a firmách v okolí svého bydliště. Třídění odpadu a sběr papíru však není jediné, co v rámci ekologické výchovy na škole probíhá. Pořádáme různé přednášky, exkurze, zapojujeme se do různých projektů, pravidelně se koná Den Země. Škola spolupracuje s centry pro ekologickou výchovu. Již druhým rokem jsme zapojeni v mezinárodním projektu EKOŠKOLA v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Máme založen celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvořili jsme si vlastní ekokodex, analyzujeme současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhujeme zlepšení, která se snažíme posléze naplnit. V uplynulém roce jsme se také zapojili do ekologického projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Ve školním roce 2008/2009 jsme evidovali 10 integrovaných žáků. 9

10 Vzdělávání žáků nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny Vzdělávání žáků ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí Diagnostika sociálně a ekonomicky znevýhodnného prostředí je pro školu velmi obtížná, pokud děti současně nevykazují studijní problémy. Přesto má škola několik dětí s úlevami z tohoto důvodu. Zde zohledňujeme možnou jazykovou bariéru, využíváme individuální přístup k výuce, nabízíme smysluplné využívání volného času, ve shodě se školským zákonem respektujeme jejich kulturní tradice a zvyklosti a snažíme se o pravidelnou spolupráci s rodinou Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Této problematice je na naší škole přikládán velký důraz. Cílem primární prevence v tomto školním roce bylo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. V prostředí naší školy jde o realizaci dlouhodobého, komplexního primárního programu, který je ve smyslu metodického pokynu ministryně školství k prevenci sociálně patologických jevů součástí minimálního preventivního programu školy, do kterého je zahrnuto vše důležité, dostupné a realizovatelné v našich podmínkách. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje vzdělávací akce pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Dobrá je také součinnost s oddělením péče o dítě a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, Policií ČR, Městskou policií a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Děčíně sociální kurátor spolupracuje se školou na vyzvání. Řešení prevence ve škole spočívá nejen v jednorázových akcích a poradenství, ale i zařazením této problematiky do učebních plánů odborných předmětů. Učitelé vyhledávají informace z této problematiky v odborné literatuře, na internetu,. Součástí prevence jsou nejen metody výuky, ale i otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči. Škola pokračuje v plnění PDP, kterým se v této oblasti řídí. Metodik prevence provádí mezi žáky dotazníková šetření zaměřená hlavně na šikanu, kouření a zneužívání drog a jiných návykových látek. Následně dotazníky vyhodnocuje a s výsledky seznamuje pedagogické pracovníky. Zajišťuje pro pedagogické pracovníky odborné materiály. Osvědčilo se využití školského poradenského pracoviště pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky, které je stále častěji využíváno. Hodnocení práce školského poradenského pracoviště dokazuje potřebu školního psychologa ve škole. 10

11 Analýza patologických jevů ve školním roce 2008/2009 Patologický jev 1. stupeň 2. stupeň vulgarismy ano - všechny třídy ano - všechny třídy vandalismus ne ne agrese ano ano záškoláctví/ i omluvené/ ano ano kriminální jevy ne ne kouření ano ano alkohol ne ne projevy případné šikany ne ano šikana ne ne sebepoškozování ne ne poruchy příjmu potravy ne ne Škola pečlivě sleduje vznik a projevy sociálně patologických jevů a při prvních varovných signálech koordinuje postup, svolává setkání s rodiči, konzultuje se žáky a nabízí podporu a poradenství. 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K bylo zapsáno 25 dětí. Do 1. třídy dne nastoupilo 25 žáků 1 žák ze zapsaných má rozhodnutím ředitelky školy odklad školní docházky a jedna žákyně se přistěhovala. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem U žáků byla rozvíjena schopnost logického uvažování a řešení problémů, tvořivého myšlení, nacházení netradičních způsobů řešení problémů a hledání alternativ, objevování vzájemných vztahů a příčin jevů a dějů. Učili se spolupracovat ve skupině a týmu, přijímat role v týmu a plnit povinnosti, organizovat, vést, kontrolovat a hodnotit práci. Měli možnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost. Byli vedeni k vyhledávání a objevování nových poznatků, k poznávání souvislostí a vztahů mezi jevy. Žáci byli vedení k plánování, organizaci, řízení a hodnocení vlastních pracovních činností, osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Důraz byl kladen i na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozvíjeli a ochraňovali svého fyzické, duševní a sociální zdraví. Byly rozvíjeny činnosti podporující zdraví. 11

12 U žáků byla rozvíjena otevřenost a citlivost k lidem, tolerance, úcta a láska k člověku a solidarita k druhému, schopnost empatie, kritické postoje k negativním jevům. Žákům byly vštěpovány principy fungování demokracie. Při řešení citových problémů sehráli významnou rolu třídní učitelé. Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2008/09 Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počet klasif. žáků Průměr C Chování ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk VL Vlastivěda OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie P Přírodopis TV Tělesná výchova PŘ Přírodověda PRV Prvouka PČ Praktické činnosti RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova HV Hudební výchova PPC Práce na PC VO Výchova k občanství PŘP Přírodovědná praktika EKO Ekologie DOKB Domácnost a kultura bydlení SPH Sportovní hry ČA Časopis KAJ Konverzace AJ Celkový průměrný prospěch: Zameškané hodiny: celkem na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 76 omluvených neomluvených prospěl neprospěl nehodnocen

13 Přehled prospěchu školy Třídy zahrnuté do přehledu: 2. pololetí školního roku 2008/ Předmět Počet klasif. žáků Průměr C Chování ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk VL Vlastivěda OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie P Přírodopis TV Tělesná výchova PŘ Přírodověda PRV Prvouka PČ Praktické činnosti RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova HV Hudební výchova PPC Práce na PC VO Výchova k občanství PŘP Přírodovědná praktika EKO Ekologie DOKB Domácnost a kultura bydlení SPH Sportovní hry ČA Časopis KAJ Konverzace AJ Celkový průměrný prospěch: Zameškané hodiny: celkem na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl omluvených neomluvených neprospěl nehodnocen 6 0 V Přehledu prospěchu školy /mimo Chování/ nejsou zahrnuti žáci, kteří byli hodnoceni celkovým slovním hodnocením, tedy žáci 1. a 2. ročníku a někteří integrovaní žáci s IVP. 13

14 Naše škola se zapojila do Srovnávacího testování základních škol aneb, které umožňuje: sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků vaší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy testování plně on-line Výsledky testování: 14

15 15

16 16

17 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/dvpp/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhala podle plánu, jehož možnosti byly značně omezeny z důvodu zkrácení financování školy ze státního rozpočtu snížení ONIV. Příčinou nesplnění stanoveného plánu bylo zrušení účasti přihlášených pedagogických pracovníků z důvodu nenaplněnosti ze strany organizátorů. DVPP v tomto školním roce bylo především zaměřeno na prohlubování znalostí v oblastech nového ŠVP průřezová témata, kompetence, projekty; nové formy učení např. čtení, řešení soc. patologických jevů, atd.. Typ kurzu (seminář) Komunikační dovednosti 1 Činnostní učení - M 2 Projektové vyučování 1 ICT Educa, E Twinning 3 ČJ genetické čtení 1 Kritické myšlení 2 Dějepis aktivní metody 1 Akt. změny právních předp. 1 Celkem 12 Počet zúčastněných pracovníků Příklady dalšího vzdělávání/samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.)/: - agrese a šikana - sociální dovednosti v pedagogické praxi - počítače ve výuce, práce s interaktivní tabulí - kurikulární reforma - anglický a německý jazyk (různé formy) - etické fórum - matematika a český jazyk zajímavou formou - environmentální výchova a vzdělávání - prevence patologických jevů Všichni pedagogové mají snahu se neustále dále vzdělávat v rámci DVPP týmová práce, komunikativní kruhy. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Aktivity školy Mimoškolní činnost je na naší škole chápána jako její nedílná součást. Patří k významným prostředkům prevence negativních jevů společnosti. Realizujeme ji systematicky ve 12 zájmových útvarech/zú/ ve škole v letošním roce byla nabídka rozšířena o turistický kroužek. V ZÚ bylo zapsáno kde 163 žáků / někteří žáci byli zapsáni více útvarech/. 17

18 Škola letos opět využila možnosti zavedení zájmového útvaru Anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku, jako přípravné oddělení pro následující výuku. V mimoškolních činnostech jsou žáci zapojeni do 33 různých útvarů tedy 196 žáků navštěvuje ve svém volném čase i jiné zájmové útvary než jsou ve škole. Nezapojeno nikde je 17 žáků. Výrazným reprezentantem až na mezinárodní úrovni v oblasti kultury je instrumentálně - vokální soubor Březiňáček se skupinou Heroldů, který působí pod hlavičkou Občanského sdružení při škole. Soubor sám je pořadatelem akcí v rámci města, ale i celé republiky a současně se účastní různých přehlídek, festivalů a vystoupení i za hranicemi naší vlasti. Škola nadále spolupracuje s TJ a DDM v Březinách a na Teplické ul., SMPř v Libverdě, ZOO Děčín, Městským divadlem, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, ekologickým centrem při MM, Sdružením Slunečnice a Sdružením Pavučina / projekt M.R.K.E.V./ a sdružením TEREZA/ environmentální výchova/. Je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů. Nové aktivity a aktivity, které pokračují z loňského školního roku: - Projekt EKOŠKOLA - Adopce na dálku - EUROcentrum - Zajímavé učení na Děčínském zámku - Třídíme ve škole - Sběrová soutěž Vlaštovka - Školní dotované mléko - Zdravé zuby výukový celorepublikový program - Sám sebou - Začít spolu - projektové vyučování Pobyty, exkurze, projekty, soutěže, turnaje, olympiády ŠUM škola u moře/pobyt v Itálii s výletem do Říma/ LIBVERDA tradiční výstava s prohlídkou botanické zahrady Halloween aneb jak vypadá škola v noci Mikulášský karneval Projekt Vánoce - tradice a jarmark Předvánoční návštěva penzionu pro seniory Lyžařský výcvikový kurz Velikonoční tradice a trhy Exkurze ZOO, muzeum Den vody Den dopravy a bezpečnosti Dětský den Atletická olympiáda PROJEKT - Zdravá škola, PRAHA 2. Školní akademie v Městském divadle Děčín Během školního roku se žáci také zúčastnili velké řady soutěží třídních, školních, městských a regionálních. Tato vysoká účast je již tradiční a přispívá k motivaci dětí k další činnosti ve škole i mimo školu. 18

19 Snaha organizovat a účastnit se soutěží je jednou z priorit školy. Vedení školy vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Pro žáky 2. stupně byl letos poprvé zorganizován lyžařský výcvikový kurz. Vyučující odborných předmětů připravují tématicky zaměřené exkurze. Každý třídní učitel připravuje tématicky zaměřený školní výlet / i vícedenní/. Pověření pedagogičtí pracovníci zajišťují účast našich žáků na kulturních akcích. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Škola se zapojila do spolupráce na projektech zaměřených na žáky se zahraničními školami v rámci E-twinningu. Předmět Název Počet žáků - šk.kolo /třídní kola soutěží nejsou zahrnuta v tabulce/ Městské kolo (počet žáků) ČJ - LV Recitace Literární soutěž M Klokan 24 5 PŘ Olympiáda ZE Olympiáda 9 DĚ Olympiáda 12 4 VV Děčín 24 6 ZOO HV Děčínský skřivánek 18 7 TV Stolní tenis 36 4 Sálová kopaná 7 Vybíjená 48 8 Atletická olympiáda 27 Kinderiáda 4 BESIP Dopravní soutěž 15 Krajské kolo /regionální/ (počet žáků) 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce ve dnech října 2008 proběhla státní kontrola v dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2007/2008 až do data konání inspekce. V kontrolních zjištěních nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 8. Spolupráce s rodiči a se zástupci tříd z řad rodičů Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí a škola je rodičům neustále otevřená. Škola má ve svém řádu, že ji mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv a po 19

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace je městská škola sídlištního typu, postavená v roce 1966. Je úplnou základní školou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace verze: srpen 2007 KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA: Od pradávna byl křišťál

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 54/11 Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 PŘEDKLADATEL... 4 1.2 ZŘIZOVATEL...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČENÍ S PROŽITKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, OKRUŽNÍ 1235 1/30 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název: Název školy:

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více