Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka Datum:

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Charakteristika školy Úvod Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru a nepedagogičtí zaměstnanci Servisní služby Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/dvpp/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy Pobyty, exkurze, projekty, soutěže, turnaje, olympiády Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: Spolupráce s rodiči a se zástupci tříd z řad rodičů Závěr Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Kosmonautů 177 Děčín XXVII REDIZO: IZO: IČO: Jméno ředitelky: Mgr. Věra Floriánová Kontakty: Tel.: , Zřizovatel: Statutární město Děčín Magistrát statutárního města Děčína, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, Charakteristika školy Úvod Tato Výroční zpráva /dále jen VZ/ navazuje na VZ školního roku 2007/2008. V letošním školním roce 2008/2009 nedošlo v rámci organizace k žádným změnám, součástmi Základní školy/zš/ i nadále jsou: - Školní družina / ŠD/ - Školní jídelna při Základní škole /ŠJ - ZŠ/ - Mateřská škola /MŠ/ - Školní jídelna při MŠ/ ŠJ MŠ/. Vzhledem k tomuto složení mají ZŠ / včetně ŠD a ŠJ-ZŠ/ a MŠ/včetně ŠJ MŠ/samostané VZ Úplnost a velikost školy Základní škola se nachází v okrajové čtvrti města Děčína XXVII Březinách. 3

4 Klidné a příjemné prostření zeleň a nízká hlučnost v této lokalitě jsou velkou výhodou. Dostupnost pro žáky je velmi dobrá, většina bydlí do 10 minut od školy. V tomto školním roce pokračovala realizace vize prvotního projektu úplné základní školy s 1. a 2. stupněm. Došlo k otevřením již 8. ročníku ZŠ, školou úplnou se všemi ročníky základní školy se staneme ve školním roce 2009/2010. Školní rok 2008/2009 byl již 22. rokem od zahájení její činnosti. Rozhodnutím MŠMT ze dne , č. j. : 5923/ účinností od se do školského rejstříku zapisuje jako C/01 Základní škola, studium denní délka studia: 9 r.. Kapacita školy je 300 žáků, školní družiny 90 dětí a školní jídelny 300 jídel. Ve Výkazu o základní škole k bylo evidováno 137 žáků z toho 63dívek / průměrný počet na třídu cca 17,1 žáků/ a je tedy zřejmé, že podmínky pro práci ve školním procesu i v mimoškolní činnosti / ŠD 61 dětí ve dvou odděleních s průměrem 30,5 dětí/ jsou na velmi dobré úrovni. Školní rok 2007/2008 Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň 2.stupeň Celkem , Vybavení školy Materiální Škola má k dispozici 13 učeben z toho je 6 používáno jako odborných učebna anglického jazyka, hudebna, výtvarný ateliér, multimediální učebna s interaktivní tabulí, studovna, kuchyňka. Nově byla ve studovně školy zřízena učebna humanitních předmětů dějepisu, výchovy k občanství, občanské výchovy a rodinné výchovy. Je připraveno zřízení dalších odborných učeben pro výuku zeměpisu, přírodopisu a chemie, technických prací dílen. Celkový technický stav budov je velmi dobrý, je však nutná pravidelná kontrola s okamžitými opravami v případě jejich zjištění. Podle ekonomických možností ve spolupráci se zřizovatelem - Magistrátem Statutárního města Děčína - byly provedeny práce související s odstraněním nedostatků vzhledem k hygienickým normám. Pokračovala výměna oken v učebnové části školy důležitý požadavek, který vyplynul z aktualizace energetického auditu v roce

5 Školu stále modernizujeme po stránce materiálního vybavení dle finančních možností: - novým nábytkem - audio - vizuálními přístroji - vybavením tělocvičny, odborných učeben a kabinetů - netradičními i finančně náročnějšími pomůckami/ alternativní výchova/. Veškerá jednání se zřizovatelem jsou na velmi dobré úrovni, jeho zástupci jsou vstřícní požadavkům školy, je-li to v jejich moci. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety učebních pomůcek. Ve spolupráci s veřejností využíváme sponzorských darů, které navyšují fondy na další vybavování těchto kabinetů Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 6 částí hlavní budovu, učebny, školní družinu, školní jídelnu, tělocvičnu a víceúčelové hřiště. Poslední dvě jmenované využívají nejen žáci školy, mateřská škola, ale i široká veřejnost tělovýchovné jednoty, kluby i fyzické osoby místní občané. Škola není bezbariérová, ale v rámci spolupráce se zřizovatelem jsme byli určeni jako škola, ve které se bude v následujících letech bezbariérový přístup postupně realizovat Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku ICT i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky, která je průběžně doplňována o další PC v současné době je zde 14 PC sestav. Pro práci žáků jsou další počítače ve studovně/7/, školní družině/1/. Učitelé mají k dispozici ještě počítač ve sborovně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Cílem, který se nám zatím nepodařilo uskutečnit, je umístění několika stanic i do odborných učeben a do kabinetů vyučujících. Postupně budujeme multimediální odbornou učebnu s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Další dataprojektor byl zakoupen a instalován ve studovně školy. Ve sborovně a kanceláři ředitelky školy jsou umístěny kopírky. Vzdělávání PP v oblasti ICT je průběžné. ICT metodik školy organizuje semináře pro PP v problematice, která je nejčastěji využívána MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Windows XP, aj. PP mohou využívat kurzů zaměřených na ICT např. EDUCA, interaktivní tabule, které jsou dotovány z dotací EU. V letošním roce jsme začali spolupracovat s externím pracovníkem, který se stal technickým správcem naší PC sítě a současně kvalifikovaným poradcem v oblasti ICT. Pro informovanost žáků a rodičů využíváme školní web. Škola se v oblasti ICT řídí plánem, který zpracovává vždy na dva roky. V rámci plánu se podařilo se zvýšit rychlost připojení k internetu za stávající cenu. Nadále pokračujeme v obnově hardwarových komponentů. Z důvodu oprav doporučených 5

6 v rámci elektrorevizí došlo k vytvoření dalšího přípojného místa ve dvou odborných učebnách a kabinetu 2. stupně Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura: doplňování učeben, kabinetů pracovními stanicemi, pořízení digitálních fotoaparátů, kamer a jejich následné využívání ve výuce informatiky, při školních akcích. Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů: pokračovat v DVPP v oblasti ICT, organizace školení ICT koordinátorem, průběžné seznamování pedagogů s výukovým softwarem na škole, nadále proškolovat pedagogy v programu Bakaláři Vysvědčení, Evidence, zaměření na využití prezentací ve výuce, využití interaktivní tabule příprava vyučovacích hodin. Nejdůležitější úkoly ve výuce: plnění ŠVP v oblasti výuky ICT a mezipředmětových vztahů, pokračování v umožnění přístupu žákům k internetu a výukovým programům školy i v době volna (polední přestávka, po vyučování) Hygienické Pro odpočinek žáků je k dispozici od jara do podzimu školní zahrada, stoly pro stolní tenis, umístěné v učebnové části 2. stupně. V zimním období pro relaxaci o velké přestávce se využívá tělocvična. Pro výuku v přírodě jsme zakoupily přenosné dřevěné stoly, které především využívají žáci 1. stupně a školní družina Charakteristika pedagogického sboru a nepedagogičtí zaměstnanci Škola měla v tomto školním roce 15 pedagogických pracovníků. Učitelský sbor prvního stupně je stabilizovaný. Pedagogický sbor druhého stupně se postupně tvoří. Před letošním školním rokem odešly 3 učitelky studentky UJEP PF Ústí nad Labem, které upřednostnily přípravu na závěrečné státní zkoušky. Nahradili je dva kvalifikovaní učitelé a jeden, který si kvalifikaci doplňuje dálkovým studiem na UJEP PF. V průběhu školního roku odešel po dohodě učitel matematiky a fyziky a pro druhé pololetí byla přijata studentka 5. ročníku PF Karlovy univerzity - obor matematika. Pedagogický sbor tedy tvořili - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky současně výchovná poradkyně, 12 učitelů/ek a 2 vychovatelky školní družiny. Z celkového počtu pedagogů bylo 12 plně kvalifikovaných a 3 nekvalifikovaní /z toho 3 studující PF/. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let let 0 6 Pracující důchodci 0 2 Celkem 2 13 Rodičovská dovolená 0 0 6

7 Nepedagogických provozních zaměstnanců je ve škole 8: - 1 pracovnice PaM / úvazek 0, 16/ - 1 sam. ekon. referentka / úvazek 0,625/ - 1 vedoucí ŠJ/ úvazek 0,5/ - 2 kuchařky / z toho jedna na 0, 875/ - 3 uklízečky / úvazky celkem 2,375/ Servisní služby Školní družina Školní družina je samostatná budova, se školou je propojena chodbou. Nachází se v 1. poschodí, má dvě oddělení a každé má své vlastní prostory pro práci. Jsou dostatečně vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, sportovním náčiním. Využívá pro svou činnost místnost pro stolní tenis, společenskou místnost vybavenou televizí, DVD přehrávačem, audiovizuální technikou a počítačem s připojením na internet. Materiální vybavení je průběžně doplňováno/výtvarné, pracovní, sportovní/ nebo obměňováno dle opotřebení/židle, válendy, stoly, koberce. Byly zakoupeny nové moderní plastové boxy pro lepší třídění stavebnic. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Zájmové vzdělávání je ve školní družině realizováno zejména těmito formami: pravidelnou /každodenní činnost přihlášených žáků v oddělení ŠD, popř.zájmových útvarů zřizovaných ŠD/, příležitostnou/vystoupení,besídky,slavnosti/, nabídkou spontánních činností/denní režim oddělení-např. ranní hry družiny, odpolední klidové činnosti, četba, poslech hudby,pobyt venku, spontánní hry v koncové družině, odpočinkové činnosti/klidové i rekreační činnosti-pobyt venku, v tělocvičně, organizované zájmové činnosti/, příprava na vyučování/didaktické hry,tématické vycházky/, v naší školní družině si děti úkoly nevypracovávají. Školní klub Odpolední školní klub není zatím zřízen. Jeho otevření se plánuje na dobu dokončení postupného zavádění 2. st. pro žáky vyšších ročníků v prostorách školní družiny. Bude umožňovat žákům smysluplně trávit volný čas - žáci si zde budou moci číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát hry se svými spolužáky (např. šachy), malovat, povídat si. 7

8 Školní informační centrum - knihovna a studovna V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor, počítač s internetem a výukovými programy. Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací, tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu. Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny v Březinách i v Děčíně. Společně pořádají besedy, výstavy a funguje i meziknihovní výpůjční služba. Školní jídelna Ve školní jídelně se v tomto školním roce stravovalo 98 žáků a 19 pracovníků školy. Došlo k výměně vedoucí školní jídelny. Od druhého pololetí byla pro žáky a zaměstnance školy, kteří se stravují ve školní jídelně rozšířena nabídka o výběr ze dvou jídel ve dvou dnech v týdnu Údaje o školské radě Školská rada/šr/ také v tomto školním roce spolupracovala s ředitelkou školy i se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Dne proběhly již 2. volby, kterých se zúčastnilo 119 zákonných zástupců a 13 pedagogických pracovníků. Z řad kandidátů zákonných zástupců byli za členy rady zvoleni Ing. Jaroslav Kyprý, paní Drahomíra Bradnová a z řad kandidátů pedagogických pracovníků byly zvoleny Mgr. Lenka Rusová a Mgr. Miloslava Svobodová. Usnesením č projednala Rada města Děčína dne jmenování paní Aleny Smutné a paní Soni Kapicové za své zastupující členy v naší Školské radě. 2. Přehled oborů vzdělání 2.1 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní charakteristika školních vzdělávacích programů Postupné zavádění ŠVP ZV ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA pokračovalo v 1., 2., 6., 7. r.. Tento ŠVP ZV naší školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. 8

9 Žáci 5. ročníku školy se vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola, který podněcuje všestranný rozvoj každého žáka, otevírá se široké, a to nejen rodičovské veřejnosti a vytváří příznivou atmosféru v celém prostředí školy i místa, kde působí. Tento program letošním rokem na naší škole skončil. Ve 3., 4. a 8. ročníku se vyučovalo podle programu Základní škola. Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Výuka cizího jazyka probíhala již od 3. ročníku anglický jazyk, 6. až 8. ročník navazoval na výuku anglického a německého jazyka. Zaměření školy na ekologii /se souhlasem rodičovské veřejnosti/ patří k její profilaci. Ekologická výchova má u nás již několikaletou tradici. Je to už více než 10 let, kdy děti poprvé začaly třídit odpad - sbírat papír po domácnostech a firmách v okolí svého bydliště. Třídění odpadu a sběr papíru však není jediné, co v rámci ekologické výchovy na škole probíhá. Pořádáme různé přednášky, exkurze, zapojujeme se do různých projektů, pravidelně se koná Den Země. Škola spolupracuje s centry pro ekologickou výchovu. Již druhým rokem jsme zapojeni v mezinárodním projektu EKOŠKOLA v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Máme založen celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvořili jsme si vlastní ekokodex, analyzujeme současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhujeme zlepšení, která se snažíme posléze naplnit. V uplynulém roce jsme se také zapojili do ekologického projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Ve školním roce 2008/2009 jsme evidovali 10 integrovaných žáků. 9

10 Vzdělávání žáků nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny Vzdělávání žáků ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí Diagnostika sociálně a ekonomicky znevýhodnného prostředí je pro školu velmi obtížná, pokud děti současně nevykazují studijní problémy. Přesto má škola několik dětí s úlevami z tohoto důvodu. Zde zohledňujeme možnou jazykovou bariéru, využíváme individuální přístup k výuce, nabízíme smysluplné využívání volného času, ve shodě se školským zákonem respektujeme jejich kulturní tradice a zvyklosti a snažíme se o pravidelnou spolupráci s rodinou Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Této problematice je na naší škole přikládán velký důraz. Cílem primární prevence v tomto školním roce bylo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. V prostředí naší školy jde o realizaci dlouhodobého, komplexního primárního programu, který je ve smyslu metodického pokynu ministryně školství k prevenci sociálně patologických jevů součástí minimálního preventivního programu školy, do kterého je zahrnuto vše důležité, dostupné a realizovatelné v našich podmínkách. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje vzdělávací akce pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Dobrá je také součinnost s oddělením péče o dítě a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, Policií ČR, Městskou policií a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Děčíně sociální kurátor spolupracuje se školou na vyzvání. Řešení prevence ve škole spočívá nejen v jednorázových akcích a poradenství, ale i zařazením této problematiky do učebních plánů odborných předmětů. Učitelé vyhledávají informace z této problematiky v odborné literatuře, na internetu,. Součástí prevence jsou nejen metody výuky, ale i otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči. Škola pokračuje v plnění PDP, kterým se v této oblasti řídí. Metodik prevence provádí mezi žáky dotazníková šetření zaměřená hlavně na šikanu, kouření a zneužívání drog a jiných návykových látek. Následně dotazníky vyhodnocuje a s výsledky seznamuje pedagogické pracovníky. Zajišťuje pro pedagogické pracovníky odborné materiály. Osvědčilo se využití školského poradenského pracoviště pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky, které je stále častěji využíváno. Hodnocení práce školského poradenského pracoviště dokazuje potřebu školního psychologa ve škole. 10

11 Analýza patologických jevů ve školním roce 2008/2009 Patologický jev 1. stupeň 2. stupeň vulgarismy ano - všechny třídy ano - všechny třídy vandalismus ne ne agrese ano ano záškoláctví/ i omluvené/ ano ano kriminální jevy ne ne kouření ano ano alkohol ne ne projevy případné šikany ne ano šikana ne ne sebepoškozování ne ne poruchy příjmu potravy ne ne Škola pečlivě sleduje vznik a projevy sociálně patologických jevů a při prvních varovných signálech koordinuje postup, svolává setkání s rodiči, konzultuje se žáky a nabízí podporu a poradenství. 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K bylo zapsáno 25 dětí. Do 1. třídy dne nastoupilo 25 žáků 1 žák ze zapsaných má rozhodnutím ředitelky školy odklad školní docházky a jedna žákyně se přistěhovala. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem U žáků byla rozvíjena schopnost logického uvažování a řešení problémů, tvořivého myšlení, nacházení netradičních způsobů řešení problémů a hledání alternativ, objevování vzájemných vztahů a příčin jevů a dějů. Učili se spolupracovat ve skupině a týmu, přijímat role v týmu a plnit povinnosti, organizovat, vést, kontrolovat a hodnotit práci. Měli možnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost. Byli vedeni k vyhledávání a objevování nových poznatků, k poznávání souvislostí a vztahů mezi jevy. Žáci byli vedení k plánování, organizaci, řízení a hodnocení vlastních pracovních činností, osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Důraz byl kladen i na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozvíjeli a ochraňovali svého fyzické, duševní a sociální zdraví. Byly rozvíjeny činnosti podporující zdraví. 11

12 U žáků byla rozvíjena otevřenost a citlivost k lidem, tolerance, úcta a láska k člověku a solidarita k druhému, schopnost empatie, kritické postoje k negativním jevům. Žákům byly vštěpovány principy fungování demokracie. Při řešení citových problémů sehráli významnou rolu třídní učitelé. Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2008/09 Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počet klasif. žáků Průměr C Chování ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk VL Vlastivěda OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie P Přírodopis TV Tělesná výchova PŘ Přírodověda PRV Prvouka PČ Praktické činnosti RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova HV Hudební výchova PPC Práce na PC VO Výchova k občanství PŘP Přírodovědná praktika EKO Ekologie DOKB Domácnost a kultura bydlení SPH Sportovní hry ČA Časopis KAJ Konverzace AJ Celkový průměrný prospěch: Zameškané hodiny: celkem na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 76 omluvených neomluvených prospěl neprospěl nehodnocen

13 Přehled prospěchu školy Třídy zahrnuté do přehledu: 2. pololetí školního roku 2008/ Předmět Počet klasif. žáků Průměr C Chování ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk VL Vlastivěda OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie P Přírodopis TV Tělesná výchova PŘ Přírodověda PRV Prvouka PČ Praktické činnosti RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova HV Hudební výchova PPC Práce na PC VO Výchova k občanství PŘP Přírodovědná praktika EKO Ekologie DOKB Domácnost a kultura bydlení SPH Sportovní hry ČA Časopis KAJ Konverzace AJ Celkový průměrný prospěch: Zameškané hodiny: celkem na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl omluvených neomluvených neprospěl nehodnocen 6 0 V Přehledu prospěchu školy /mimo Chování/ nejsou zahrnuti žáci, kteří byli hodnoceni celkovým slovním hodnocením, tedy žáci 1. a 2. ročníku a někteří integrovaní žáci s IVP. 13

14 Naše škola se zapojila do Srovnávacího testování základních škol aneb, které umožňuje: sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků vaší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy testování plně on-line Výsledky testování: 14

15 15

16 16

17 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/dvpp/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhala podle plánu, jehož možnosti byly značně omezeny z důvodu zkrácení financování školy ze státního rozpočtu snížení ONIV. Příčinou nesplnění stanoveného plánu bylo zrušení účasti přihlášených pedagogických pracovníků z důvodu nenaplněnosti ze strany organizátorů. DVPP v tomto školním roce bylo především zaměřeno na prohlubování znalostí v oblastech nového ŠVP průřezová témata, kompetence, projekty; nové formy učení např. čtení, řešení soc. patologických jevů, atd.. Typ kurzu (seminář) Komunikační dovednosti 1 Činnostní učení - M 2 Projektové vyučování 1 ICT Educa, E Twinning 3 ČJ genetické čtení 1 Kritické myšlení 2 Dějepis aktivní metody 1 Akt. změny právních předp. 1 Celkem 12 Počet zúčastněných pracovníků Příklady dalšího vzdělávání/samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.)/: - agrese a šikana - sociální dovednosti v pedagogické praxi - počítače ve výuce, práce s interaktivní tabulí - kurikulární reforma - anglický a německý jazyk (různé formy) - etické fórum - matematika a český jazyk zajímavou formou - environmentální výchova a vzdělávání - prevence patologických jevů Všichni pedagogové mají snahu se neustále dále vzdělávat v rámci DVPP týmová práce, komunikativní kruhy. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Aktivity školy Mimoškolní činnost je na naší škole chápána jako její nedílná součást. Patří k významným prostředkům prevence negativních jevů společnosti. Realizujeme ji systematicky ve 12 zájmových útvarech/zú/ ve škole v letošním roce byla nabídka rozšířena o turistický kroužek. V ZÚ bylo zapsáno kde 163 žáků / někteří žáci byli zapsáni více útvarech/. 17

18 Škola letos opět využila možnosti zavedení zájmového útvaru Anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku, jako přípravné oddělení pro následující výuku. V mimoškolních činnostech jsou žáci zapojeni do 33 různých útvarů tedy 196 žáků navštěvuje ve svém volném čase i jiné zájmové útvary než jsou ve škole. Nezapojeno nikde je 17 žáků. Výrazným reprezentantem až na mezinárodní úrovni v oblasti kultury je instrumentálně - vokální soubor Březiňáček se skupinou Heroldů, který působí pod hlavičkou Občanského sdružení při škole. Soubor sám je pořadatelem akcí v rámci města, ale i celé republiky a současně se účastní různých přehlídek, festivalů a vystoupení i za hranicemi naší vlasti. Škola nadále spolupracuje s TJ a DDM v Březinách a na Teplické ul., SMPř v Libverdě, ZOO Děčín, Městským divadlem, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, ekologickým centrem při MM, Sdružením Slunečnice a Sdružením Pavučina / projekt M.R.K.E.V./ a sdružením TEREZA/ environmentální výchova/. Je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů. Nové aktivity a aktivity, které pokračují z loňského školního roku: - Projekt EKOŠKOLA - Adopce na dálku - EUROcentrum - Zajímavé učení na Děčínském zámku - Třídíme ve škole - Sběrová soutěž Vlaštovka - Školní dotované mléko - Zdravé zuby výukový celorepublikový program - Sám sebou - Začít spolu - projektové vyučování Pobyty, exkurze, projekty, soutěže, turnaje, olympiády ŠUM škola u moře/pobyt v Itálii s výletem do Říma/ LIBVERDA tradiční výstava s prohlídkou botanické zahrady Halloween aneb jak vypadá škola v noci Mikulášský karneval Projekt Vánoce - tradice a jarmark Předvánoční návštěva penzionu pro seniory Lyžařský výcvikový kurz Velikonoční tradice a trhy Exkurze ZOO, muzeum Den vody Den dopravy a bezpečnosti Dětský den Atletická olympiáda PROJEKT - Zdravá škola, PRAHA 2. Školní akademie v Městském divadle Děčín Během školního roku se žáci také zúčastnili velké řady soutěží třídních, školních, městských a regionálních. Tato vysoká účast je již tradiční a přispívá k motivaci dětí k další činnosti ve škole i mimo školu. 18

19 Snaha organizovat a účastnit se soutěží je jednou z priorit školy. Vedení školy vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Pro žáky 2. stupně byl letos poprvé zorganizován lyžařský výcvikový kurz. Vyučující odborných předmětů připravují tématicky zaměřené exkurze. Každý třídní učitel připravuje tématicky zaměřený školní výlet / i vícedenní/. Pověření pedagogičtí pracovníci zajišťují účast našich žáků na kulturních akcích. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Škola se zapojila do spolupráce na projektech zaměřených na žáky se zahraničními školami v rámci E-twinningu. Předmět Název Počet žáků - šk.kolo /třídní kola soutěží nejsou zahrnuta v tabulce/ Městské kolo (počet žáků) ČJ - LV Recitace Literární soutěž M Klokan 24 5 PŘ Olympiáda ZE Olympiáda 9 DĚ Olympiáda 12 4 VV Děčín 24 6 ZOO HV Děčínský skřivánek 18 7 TV Stolní tenis 36 4 Sálová kopaná 7 Vybíjená 48 8 Atletická olympiáda 27 Kinderiáda 4 BESIP Dopravní soutěž 15 Krajské kolo /regionální/ (počet žáků) 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce ve dnech října 2008 proběhla státní kontrola v dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2007/2008 až do data konání inspekce. V kontrolních zjištěních nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 8. Spolupráce s rodiči a se zástupci tříd z řad rodičů Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí a škola je rodičům neustále otevřená. Škola má ve svém řádu, že ji mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv a po 19

20 vzájemné domluvě s vyučujícím mají také možnost zúčastnit se vyučování. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). O provozu školy, akcích školy, termínech prázdnin, termínech třídních schůzek a mnoha dalších informacích jsou rodiče informováni prostřednictvím internetových stránek školy (www.zsbreziny.cz). Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází přibližně 4 x za školní rok, popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Spolupráce s rodičovskou veřejností SRPDŠ - opět pokračovala také netradičními formami: Dny otevřených dveří, výjezd dětí do zahraničí, anketa pro rodiče 1.r., víkendové výlety s rodiči, oslavy Mikuláše a Dne dětí, aj. SRPDŠ, působící při škole, vypomáhá dále podle svých možností: - při vylepšování materiálního vybavení a úpravy prostředí okolí školy - jako asistenti při výuce v nižších ročnících prvky projektu Začít spolu a společně s vedením školy řeší případné problémy, související s provozem školy. 9. Závěr Škola se soustředí na základní vzdělávání žáků, které jim poskytne znalostní základnu pro další studium. Ve výchovné oblasti klademe důraz na pozitivní začlenění do společnosti, sebepoznání a sebekritičnost, vzájemnou toleranci a pomoc druhému. Naším úsilím je vzdělat a vychovat člověka, který bude mít možnost se prosadit a uplatnit jak v pracovním životě tak v životě osobním. Pedagogická a výchovná činnost vycházela z dlouhodobé koncepce, ročního plánu práce a učebních osnov podle vzdělávacích programů. Výuka podle ŠVP ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA prokázala velmi dobré výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti naší školy. Škola se bude i nadále profilovat podle potřeb a zájmů žáků a také konkrétních požadavků jejich rodičů, podle konkrétních podmínek a tradic této školy. Jsme zapojeni do mezinárodní projektu Ekoškola a titul bychom rádi získali v průběhu dvou následujících let. Činnost v projektu nás zavazuje k řadě aktivit a povinností. Je to např. třídění odpadů, sběr odpadových surovin, úspory energií, vody, plánování úsporných a ozdravných opatření a jejich dodržování. Jsme školou podporující zdraví a všechny aktivity v tomto odvětví vedou ke zkvalitnění výuky, zlepšení životního prostředí školy (žáků i zaměstnanců), včetně hygienických návyků žáků a jejich správné a zdravé výživy. Dny zdraví se v minulém školním roce velmi osvědčily. Spolupráce s rodiči žáků byla na velmi dobré úrovni a stále se rozvíjí. Ve spolupráci s nimi se podařilo vyřešit celou řadu výchovných problémů. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne 31. 8. 2016 1. Kapitoly 3.5, 3.5.1. a 3.5.2. se nahrazují novými. 2. Učební plán na straně 25 se nahrazuje novým učebním plánem (aktualizace k 1. 9.

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více