Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka Datum:

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Charakteristika školy Úvod Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru a nepedagogičtí zaměstnanci Servisní služby Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/dvpp/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy Pobyty, exkurze, projekty, soutěže, turnaje, olympiády Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: Spolupráce s rodiči a se zástupci tříd z řad rodičů Závěr Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Kosmonautů 177 Děčín XXVII REDIZO: IZO: IČO: Jméno ředitelky: Mgr. Věra Floriánová Kontakty: Tel.: , Zřizovatel: Statutární město Děčín Magistrát statutárního města Děčína, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, Charakteristika školy Úvod Tato Výroční zpráva /dále jen VZ/ navazuje na VZ školního roku 2007/2008. V letošním školním roce 2008/2009 nedošlo v rámci organizace k žádným změnám, součástmi Základní školy/zš/ i nadále jsou: - Školní družina / ŠD/ - Školní jídelna při Základní škole /ŠJ - ZŠ/ - Mateřská škola /MŠ/ - Školní jídelna při MŠ/ ŠJ MŠ/. Vzhledem k tomuto složení mají ZŠ / včetně ŠD a ŠJ-ZŠ/ a MŠ/včetně ŠJ MŠ/samostané VZ Úplnost a velikost školy Základní škola se nachází v okrajové čtvrti města Děčína XXVII Březinách. 3

4 Klidné a příjemné prostření zeleň a nízká hlučnost v této lokalitě jsou velkou výhodou. Dostupnost pro žáky je velmi dobrá, většina bydlí do 10 minut od školy. V tomto školním roce pokračovala realizace vize prvotního projektu úplné základní školy s 1. a 2. stupněm. Došlo k otevřením již 8. ročníku ZŠ, školou úplnou se všemi ročníky základní školy se staneme ve školním roce 2009/2010. Školní rok 2008/2009 byl již 22. rokem od zahájení její činnosti. Rozhodnutím MŠMT ze dne , č. j. : 5923/ účinností od se do školského rejstříku zapisuje jako C/01 Základní škola, studium denní délka studia: 9 r.. Kapacita školy je 300 žáků, školní družiny 90 dětí a školní jídelny 300 jídel. Ve Výkazu o základní škole k bylo evidováno 137 žáků z toho 63dívek / průměrný počet na třídu cca 17,1 žáků/ a je tedy zřejmé, že podmínky pro práci ve školním procesu i v mimoškolní činnosti / ŠD 61 dětí ve dvou odděleních s průměrem 30,5 dětí/ jsou na velmi dobré úrovni. Školní rok 2007/2008 Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň 2.stupeň Celkem , Vybavení školy Materiální Škola má k dispozici 13 učeben z toho je 6 používáno jako odborných učebna anglického jazyka, hudebna, výtvarný ateliér, multimediální učebna s interaktivní tabulí, studovna, kuchyňka. Nově byla ve studovně školy zřízena učebna humanitních předmětů dějepisu, výchovy k občanství, občanské výchovy a rodinné výchovy. Je připraveno zřízení dalších odborných učeben pro výuku zeměpisu, přírodopisu a chemie, technických prací dílen. Celkový technický stav budov je velmi dobrý, je však nutná pravidelná kontrola s okamžitými opravami v případě jejich zjištění. Podle ekonomických možností ve spolupráci se zřizovatelem - Magistrátem Statutárního města Děčína - byly provedeny práce související s odstraněním nedostatků vzhledem k hygienickým normám. Pokračovala výměna oken v učebnové části školy důležitý požadavek, který vyplynul z aktualizace energetického auditu v roce

5 Školu stále modernizujeme po stránce materiálního vybavení dle finančních možností: - novým nábytkem - audio - vizuálními přístroji - vybavením tělocvičny, odborných učeben a kabinetů - netradičními i finančně náročnějšími pomůckami/ alternativní výchova/. Veškerá jednání se zřizovatelem jsou na velmi dobré úrovni, jeho zástupci jsou vstřícní požadavkům školy, je-li to v jejich moci. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety učebních pomůcek. Ve spolupráci s veřejností využíváme sponzorských darů, které navyšují fondy na další vybavování těchto kabinetů Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 6 částí hlavní budovu, učebny, školní družinu, školní jídelnu, tělocvičnu a víceúčelové hřiště. Poslední dvě jmenované využívají nejen žáci školy, mateřská škola, ale i široká veřejnost tělovýchovné jednoty, kluby i fyzické osoby místní občané. Škola není bezbariérová, ale v rámci spolupráce se zřizovatelem jsme byli určeni jako škola, ve které se bude v následujících letech bezbariérový přístup postupně realizovat Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku ICT i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky, která je průběžně doplňována o další PC v současné době je zde 14 PC sestav. Pro práci žáků jsou další počítače ve studovně/7/, školní družině/1/. Učitelé mají k dispozici ještě počítač ve sborovně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Cílem, který se nám zatím nepodařilo uskutečnit, je umístění několika stanic i do odborných učeben a do kabinetů vyučujících. Postupně budujeme multimediální odbornou učebnu s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Další dataprojektor byl zakoupen a instalován ve studovně školy. Ve sborovně a kanceláři ředitelky školy jsou umístěny kopírky. Vzdělávání PP v oblasti ICT je průběžné. ICT metodik školy organizuje semináře pro PP v problematice, která je nejčastěji využívána MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Windows XP, aj. PP mohou využívat kurzů zaměřených na ICT např. EDUCA, interaktivní tabule, které jsou dotovány z dotací EU. V letošním roce jsme začali spolupracovat s externím pracovníkem, který se stal technickým správcem naší PC sítě a současně kvalifikovaným poradcem v oblasti ICT. Pro informovanost žáků a rodičů využíváme školní web. Škola se v oblasti ICT řídí plánem, který zpracovává vždy na dva roky. V rámci plánu se podařilo se zvýšit rychlost připojení k internetu za stávající cenu. Nadále pokračujeme v obnově hardwarových komponentů. Z důvodu oprav doporučených 5

6 v rámci elektrorevizí došlo k vytvoření dalšího přípojného místa ve dvou odborných učebnách a kabinetu 2. stupně Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura: doplňování učeben, kabinetů pracovními stanicemi, pořízení digitálních fotoaparátů, kamer a jejich následné využívání ve výuce informatiky, při školních akcích. Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů: pokračovat v DVPP v oblasti ICT, organizace školení ICT koordinátorem, průběžné seznamování pedagogů s výukovým softwarem na škole, nadále proškolovat pedagogy v programu Bakaláři Vysvědčení, Evidence, zaměření na využití prezentací ve výuce, využití interaktivní tabule příprava vyučovacích hodin. Nejdůležitější úkoly ve výuce: plnění ŠVP v oblasti výuky ICT a mezipředmětových vztahů, pokračování v umožnění přístupu žákům k internetu a výukovým programům školy i v době volna (polední přestávka, po vyučování) Hygienické Pro odpočinek žáků je k dispozici od jara do podzimu školní zahrada, stoly pro stolní tenis, umístěné v učebnové části 2. stupně. V zimním období pro relaxaci o velké přestávce se využívá tělocvična. Pro výuku v přírodě jsme zakoupily přenosné dřevěné stoly, které především využívají žáci 1. stupně a školní družina Charakteristika pedagogického sboru a nepedagogičtí zaměstnanci Škola měla v tomto školním roce 15 pedagogických pracovníků. Učitelský sbor prvního stupně je stabilizovaný. Pedagogický sbor druhého stupně se postupně tvoří. Před letošním školním rokem odešly 3 učitelky studentky UJEP PF Ústí nad Labem, které upřednostnily přípravu na závěrečné státní zkoušky. Nahradili je dva kvalifikovaní učitelé a jeden, který si kvalifikaci doplňuje dálkovým studiem na UJEP PF. V průběhu školního roku odešel po dohodě učitel matematiky a fyziky a pro druhé pololetí byla přijata studentka 5. ročníku PF Karlovy univerzity - obor matematika. Pedagogický sbor tedy tvořili - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky současně výchovná poradkyně, 12 učitelů/ek a 2 vychovatelky školní družiny. Z celkového počtu pedagogů bylo 12 plně kvalifikovaných a 3 nekvalifikovaní /z toho 3 studující PF/. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let let 0 6 Pracující důchodci 0 2 Celkem 2 13 Rodičovská dovolená 0 0 6

7 Nepedagogických provozních zaměstnanců je ve škole 8: - 1 pracovnice PaM / úvazek 0, 16/ - 1 sam. ekon. referentka / úvazek 0,625/ - 1 vedoucí ŠJ/ úvazek 0,5/ - 2 kuchařky / z toho jedna na 0, 875/ - 3 uklízečky / úvazky celkem 2,375/ Servisní služby Školní družina Školní družina je samostatná budova, se školou je propojena chodbou. Nachází se v 1. poschodí, má dvě oddělení a každé má své vlastní prostory pro práci. Jsou dostatečně vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, sportovním náčiním. Využívá pro svou činnost místnost pro stolní tenis, společenskou místnost vybavenou televizí, DVD přehrávačem, audiovizuální technikou a počítačem s připojením na internet. Materiální vybavení je průběžně doplňováno/výtvarné, pracovní, sportovní/ nebo obměňováno dle opotřebení/židle, válendy, stoly, koberce. Byly zakoupeny nové moderní plastové boxy pro lepší třídění stavebnic. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování, není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Zájmové vzdělávání je ve školní družině realizováno zejména těmito formami: pravidelnou /každodenní činnost přihlášených žáků v oddělení ŠD, popř.zájmových útvarů zřizovaných ŠD/, příležitostnou/vystoupení,besídky,slavnosti/, nabídkou spontánních činností/denní režim oddělení-např. ranní hry družiny, odpolední klidové činnosti, četba, poslech hudby,pobyt venku, spontánní hry v koncové družině, odpočinkové činnosti/klidové i rekreační činnosti-pobyt venku, v tělocvičně, organizované zájmové činnosti/, příprava na vyučování/didaktické hry,tématické vycházky/, v naší školní družině si děti úkoly nevypracovávají. Školní klub Odpolední školní klub není zatím zřízen. Jeho otevření se plánuje na dobu dokončení postupného zavádění 2. st. pro žáky vyšších ročníků v prostorách školní družiny. Bude umožňovat žákům smysluplně trávit volný čas - žáci si zde budou moci číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát hry se svými spolužáky (např. šachy), malovat, povídat si. 7

8 Školní informační centrum - knihovna a studovna V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor, počítač s internetem a výukovými programy. Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací, tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu. Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny v Březinách i v Děčíně. Společně pořádají besedy, výstavy a funguje i meziknihovní výpůjční služba. Školní jídelna Ve školní jídelně se v tomto školním roce stravovalo 98 žáků a 19 pracovníků školy. Došlo k výměně vedoucí školní jídelny. Od druhého pololetí byla pro žáky a zaměstnance školy, kteří se stravují ve školní jídelně rozšířena nabídka o výběr ze dvou jídel ve dvou dnech v týdnu Údaje o školské radě Školská rada/šr/ také v tomto školním roce spolupracovala s ředitelkou školy i se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Dne proběhly již 2. volby, kterých se zúčastnilo 119 zákonných zástupců a 13 pedagogických pracovníků. Z řad kandidátů zákonných zástupců byli za členy rady zvoleni Ing. Jaroslav Kyprý, paní Drahomíra Bradnová a z řad kandidátů pedagogických pracovníků byly zvoleny Mgr. Lenka Rusová a Mgr. Miloslava Svobodová. Usnesením č projednala Rada města Děčína dne jmenování paní Aleny Smutné a paní Soni Kapicové za své zastupující členy v naší Školské radě. 2. Přehled oborů vzdělání 2.1 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní charakteristika školních vzdělávacích programů Postupné zavádění ŠVP ZV ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA pokračovalo v 1., 2., 6., 7. r.. Tento ŠVP ZV naší školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. 8

9 Žáci 5. ročníku školy se vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola, který podněcuje všestranný rozvoj každého žáka, otevírá se široké, a to nejen rodičovské veřejnosti a vytváří příznivou atmosféru v celém prostředí školy i místa, kde působí. Tento program letošním rokem na naší škole skončil. Ve 3., 4. a 8. ročníku se vyučovalo podle programu Základní škola. Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Výuka cizího jazyka probíhala již od 3. ročníku anglický jazyk, 6. až 8. ročník navazoval na výuku anglického a německého jazyka. Zaměření školy na ekologii /se souhlasem rodičovské veřejnosti/ patří k její profilaci. Ekologická výchova má u nás již několikaletou tradici. Je to už více než 10 let, kdy děti poprvé začaly třídit odpad - sbírat papír po domácnostech a firmách v okolí svého bydliště. Třídění odpadu a sběr papíru však není jediné, co v rámci ekologické výchovy na škole probíhá. Pořádáme různé přednášky, exkurze, zapojujeme se do různých projektů, pravidelně se koná Den Země. Škola spolupracuje s centry pro ekologickou výchovu. Již druhým rokem jsme zapojeni v mezinárodním projektu EKOŠKOLA v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Máme založen celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvořili jsme si vlastní ekokodex, analyzujeme současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhujeme zlepšení, která se snažíme posléze naplnit. V uplynulém roce jsme se také zapojili do ekologického projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Ve školním roce 2008/2009 jsme evidovali 10 integrovaných žáků. 9

10 Vzdělávání žáků nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny Vzdělávání žáků ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí Diagnostika sociálně a ekonomicky znevýhodnného prostředí je pro školu velmi obtížná, pokud děti současně nevykazují studijní problémy. Přesto má škola několik dětí s úlevami z tohoto důvodu. Zde zohledňujeme možnou jazykovou bariéru, využíváme individuální přístup k výuce, nabízíme smysluplné využívání volného času, ve shodě se školským zákonem respektujeme jejich kulturní tradice a zvyklosti a snažíme se o pravidelnou spolupráci s rodinou Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Této problematice je na naší škole přikládán velký důraz. Cílem primární prevence v tomto školním roce bylo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. V prostředí naší školy jde o realizaci dlouhodobého, komplexního primárního programu, který je ve smyslu metodického pokynu ministryně školství k prevenci sociálně patologických jevů součástí minimálního preventivního programu školy, do kterého je zahrnuto vše důležité, dostupné a realizovatelné v našich podmínkách. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje vzdělávací akce pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Dobrá je také součinnost s oddělením péče o dítě a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, Policií ČR, Městskou policií a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Děčíně sociální kurátor spolupracuje se školou na vyzvání. Řešení prevence ve škole spočívá nejen v jednorázových akcích a poradenství, ale i zařazením této problematiky do učebních plánů odborných předmětů. Učitelé vyhledávají informace z této problematiky v odborné literatuře, na internetu,. Součástí prevence jsou nejen metody výuky, ale i otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči. Škola pokračuje v plnění PDP, kterým se v této oblasti řídí. Metodik prevence provádí mezi žáky dotazníková šetření zaměřená hlavně na šikanu, kouření a zneužívání drog a jiných návykových látek. Následně dotazníky vyhodnocuje a s výsledky seznamuje pedagogické pracovníky. Zajišťuje pro pedagogické pracovníky odborné materiály. Osvědčilo se využití školského poradenského pracoviště pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky, které je stále častěji využíváno. Hodnocení práce školského poradenského pracoviště dokazuje potřebu školního psychologa ve škole. 10

11 Analýza patologických jevů ve školním roce 2008/2009 Patologický jev 1. stupeň 2. stupeň vulgarismy ano - všechny třídy ano - všechny třídy vandalismus ne ne agrese ano ano záškoláctví/ i omluvené/ ano ano kriminální jevy ne ne kouření ano ano alkohol ne ne projevy případné šikany ne ano šikana ne ne sebepoškozování ne ne poruchy příjmu potravy ne ne Škola pečlivě sleduje vznik a projevy sociálně patologických jevů a při prvních varovných signálech koordinuje postup, svolává setkání s rodiči, konzultuje se žáky a nabízí podporu a poradenství. 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K bylo zapsáno 25 dětí. Do 1. třídy dne nastoupilo 25 žáků 1 žák ze zapsaných má rozhodnutím ředitelky školy odklad školní docházky a jedna žákyně se přistěhovala. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem U žáků byla rozvíjena schopnost logického uvažování a řešení problémů, tvořivého myšlení, nacházení netradičních způsobů řešení problémů a hledání alternativ, objevování vzájemných vztahů a příčin jevů a dějů. Učili se spolupracovat ve skupině a týmu, přijímat role v týmu a plnit povinnosti, organizovat, vést, kontrolovat a hodnotit práci. Měli možnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost. Byli vedeni k vyhledávání a objevování nových poznatků, k poznávání souvislostí a vztahů mezi jevy. Žáci byli vedení k plánování, organizaci, řízení a hodnocení vlastních pracovních činností, osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Důraz byl kladen i na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozvíjeli a ochraňovali svého fyzické, duševní a sociální zdraví. Byly rozvíjeny činnosti podporující zdraví. 11

12 U žáků byla rozvíjena otevřenost a citlivost k lidem, tolerance, úcta a láska k člověku a solidarita k druhému, schopnost empatie, kritické postoje k negativním jevům. Žákům byly vštěpovány principy fungování demokracie. Při řešení citových problémů sehráli významnou rolu třídní učitelé. Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2008/09 Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počet klasif. žáků Průměr C Chování ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk VL Vlastivěda OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie P Přírodopis TV Tělesná výchova PŘ Přírodověda PRV Prvouka PČ Praktické činnosti RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova HV Hudební výchova PPC Práce na PC VO Výchova k občanství PŘP Přírodovědná praktika EKO Ekologie DOKB Domácnost a kultura bydlení SPH Sportovní hry ČA Časopis KAJ Konverzace AJ Celkový průměrný prospěch: Zameškané hodiny: celkem na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 76 omluvených neomluvených prospěl neprospěl nehodnocen

13 Přehled prospěchu školy Třídy zahrnuté do přehledu: 2. pololetí školního roku 2008/ Předmět Počet klasif. žáků Průměr C Chování ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk VL Vlastivěda OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie P Přírodopis TV Tělesná výchova PŘ Přírodověda PRV Prvouka PČ Praktické činnosti RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova HV Hudební výchova PPC Práce na PC VO Výchova k občanství PŘP Přírodovědná praktika EKO Ekologie DOKB Domácnost a kultura bydlení SPH Sportovní hry ČA Časopis KAJ Konverzace AJ Celkový průměrný prospěch: Zameškané hodiny: celkem na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl omluvených neomluvených neprospěl nehodnocen 6 0 V Přehledu prospěchu školy /mimo Chování/ nejsou zahrnuti žáci, kteří byli hodnoceni celkovým slovním hodnocením, tedy žáci 1. a 2. ročníku a někteří integrovaní žáci s IVP. 13

14 Naše škola se zapojila do Srovnávacího testování základních škol aneb, které umožňuje: sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků vaší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy testování plně on-line Výsledky testování: 14

15 15

16 16

17 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/dvpp/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhala podle plánu, jehož možnosti byly značně omezeny z důvodu zkrácení financování školy ze státního rozpočtu snížení ONIV. Příčinou nesplnění stanoveného plánu bylo zrušení účasti přihlášených pedagogických pracovníků z důvodu nenaplněnosti ze strany organizátorů. DVPP v tomto školním roce bylo především zaměřeno na prohlubování znalostí v oblastech nového ŠVP průřezová témata, kompetence, projekty; nové formy učení např. čtení, řešení soc. patologických jevů, atd.. Typ kurzu (seminář) Komunikační dovednosti 1 Činnostní učení - M 2 Projektové vyučování 1 ICT Educa, E Twinning 3 ČJ genetické čtení 1 Kritické myšlení 2 Dějepis aktivní metody 1 Akt. změny právních předp. 1 Celkem 12 Počet zúčastněných pracovníků Příklady dalšího vzdělávání/samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.)/: - agrese a šikana - sociální dovednosti v pedagogické praxi - počítače ve výuce, práce s interaktivní tabulí - kurikulární reforma - anglický a německý jazyk (různé formy) - etické fórum - matematika a český jazyk zajímavou formou - environmentální výchova a vzdělávání - prevence patologických jevů Všichni pedagogové mají snahu se neustále dále vzdělávat v rámci DVPP týmová práce, komunikativní kruhy. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Aktivity školy Mimoškolní činnost je na naší škole chápána jako její nedílná součást. Patří k významným prostředkům prevence negativních jevů společnosti. Realizujeme ji systematicky ve 12 zájmových útvarech/zú/ ve škole v letošním roce byla nabídka rozšířena o turistický kroužek. V ZÚ bylo zapsáno kde 163 žáků / někteří žáci byli zapsáni více útvarech/. 17

18 Škola letos opět využila možnosti zavedení zájmového útvaru Anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku, jako přípravné oddělení pro následující výuku. V mimoškolních činnostech jsou žáci zapojeni do 33 různých útvarů tedy 196 žáků navštěvuje ve svém volném čase i jiné zájmové útvary než jsou ve škole. Nezapojeno nikde je 17 žáků. Výrazným reprezentantem až na mezinárodní úrovni v oblasti kultury je instrumentálně - vokální soubor Březiňáček se skupinou Heroldů, který působí pod hlavičkou Občanského sdružení při škole. Soubor sám je pořadatelem akcí v rámci města, ale i celé republiky a současně se účastní různých přehlídek, festivalů a vystoupení i za hranicemi naší vlasti. Škola nadále spolupracuje s TJ a DDM v Březinách a na Teplické ul., SMPř v Libverdě, ZOO Děčín, Městským divadlem, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, ekologickým centrem při MM, Sdružením Slunečnice a Sdružením Pavučina / projekt M.R.K.E.V./ a sdružením TEREZA/ environmentální výchova/. Je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů. Nové aktivity a aktivity, které pokračují z loňského školního roku: - Projekt EKOŠKOLA - Adopce na dálku - EUROcentrum - Zajímavé učení na Děčínském zámku - Třídíme ve škole - Sběrová soutěž Vlaštovka - Školní dotované mléko - Zdravé zuby výukový celorepublikový program - Sám sebou - Začít spolu - projektové vyučování Pobyty, exkurze, projekty, soutěže, turnaje, olympiády ŠUM škola u moře/pobyt v Itálii s výletem do Říma/ LIBVERDA tradiční výstava s prohlídkou botanické zahrady Halloween aneb jak vypadá škola v noci Mikulášský karneval Projekt Vánoce - tradice a jarmark Předvánoční návštěva penzionu pro seniory Lyžařský výcvikový kurz Velikonoční tradice a trhy Exkurze ZOO, muzeum Den vody Den dopravy a bezpečnosti Dětský den Atletická olympiáda PROJEKT - Zdravá škola, PRAHA 2. Školní akademie v Městském divadle Děčín Během školního roku se žáci také zúčastnili velké řady soutěží třídních, školních, městských a regionálních. Tato vysoká účast je již tradiční a přispívá k motivaci dětí k další činnosti ve škole i mimo školu. 18

19 Snaha organizovat a účastnit se soutěží je jednou z priorit školy. Vedení školy vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Pro žáky 2. stupně byl letos poprvé zorganizován lyžařský výcvikový kurz. Vyučující odborných předmětů připravují tématicky zaměřené exkurze. Každý třídní učitel připravuje tématicky zaměřený školní výlet / i vícedenní/. Pověření pedagogičtí pracovníci zajišťují účast našich žáků na kulturních akcích. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Škola se zapojila do spolupráce na projektech zaměřených na žáky se zahraničními školami v rámci E-twinningu. Předmět Název Počet žáků - šk.kolo /třídní kola soutěží nejsou zahrnuta v tabulce/ Městské kolo (počet žáků) ČJ - LV Recitace Literární soutěž M Klokan 24 5 PŘ Olympiáda ZE Olympiáda 9 DĚ Olympiáda 12 4 VV Děčín 24 6 ZOO HV Děčínský skřivánek 18 7 TV Stolní tenis 36 4 Sálová kopaná 7 Vybíjená 48 8 Atletická olympiáda 27 Kinderiáda 4 BESIP Dopravní soutěž 15 Krajské kolo /regionální/ (počet žáků) 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce ve dnech října 2008 proběhla státní kontrola v dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2007/2008 až do data konání inspekce. V kontrolních zjištěních nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 8. Spolupráce s rodiči a se zástupci tříd z řad rodičů Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí a škola je rodičům neustále otevřená. Škola má ve svém řádu, že ji mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv a po 19

20 vzájemné domluvě s vyučujícím mají také možnost zúčastnit se vyučování. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). O provozu školy, akcích školy, termínech prázdnin, termínech třídních schůzek a mnoha dalších informacích jsou rodiče informováni prostřednictvím internetových stránek školy (www.zsbreziny.cz). Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází přibližně 4 x za školní rok, popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Spolupráce s rodičovskou veřejností SRPDŠ - opět pokračovala také netradičními formami: Dny otevřených dveří, výjezd dětí do zahraničí, anketa pro rodiče 1.r., víkendové výlety s rodiči, oslavy Mikuláše a Dne dětí, aj. SRPDŠ, působící při škole, vypomáhá dále podle svých možností: - při vylepšování materiálního vybavení a úpravy prostředí okolí školy - jako asistenti při výuce v nižších ročnících prvky projektu Začít spolu a společně s vedením školy řeší případné problémy, související s provozem školy. 9. Závěr Škola se soustředí na základní vzdělávání žáků, které jim poskytne znalostní základnu pro další studium. Ve výchovné oblasti klademe důraz na pozitivní začlenění do společnosti, sebepoznání a sebekritičnost, vzájemnou toleranci a pomoc druhému. Naším úsilím je vzdělat a vychovat člověka, který bude mít možnost se prosadit a uplatnit jak v pracovním životě tak v životě osobním. Pedagogická a výchovná činnost vycházela z dlouhodobé koncepce, ročního plánu práce a učebních osnov podle vzdělávacích programů. Výuka podle ŠVP ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA prokázala velmi dobré výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti naší školy. Škola se bude i nadále profilovat podle potřeb a zájmů žáků a také konkrétních požadavků jejich rodičů, podle konkrétních podmínek a tradic této školy. Jsme zapojeni do mezinárodní projektu Ekoškola a titul bychom rádi získali v průběhu dvou následujících let. Činnost v projektu nás zavazuje k řadě aktivit a povinností. Je to např. třídění odpadů, sběr odpadových surovin, úspory energií, vody, plánování úsporných a ozdravných opatření a jejich dodržování. Jsme školou podporující zdraví a všechny aktivity v tomto odvětví vedou ke zkvalitnění výuky, zlepšení životního prostředí školy (žáků i zaměstnanců), včetně hygienických návyků žáků a jejich správné a zdravé výživy. Dny zdraví se v minulém školním roce velmi osvědčily. Spolupráce s rodiči žáků byla na velmi dobré úrovni a stále se rozvíjí. Ve spolupráci s nimi se podařilo vyřešit celou řadu výchovných problémů. 20

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické 2. Charakteristika školy Historie školy Areál školy byl otevřen v roce 1995. Vznikl přebudováním části areálu bývalých kasáren, které od roku 1968 užívala sovětská armáda. Areál byl v průběhu dalších let

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více