ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova za školní rok 2014 /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova za školní rok 2014 /2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova za školní rok 2014 /2015 Hlavní cíle vyplývají z EVVO školy: Hlavní cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty naší školy: Žák poznává přírodu v okolí školy svého bydliště a vytváří si tak kladný vztah a úctu k živé i živé přírodě a jedičnosti života na Zemi Žák se učí získávat dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení Žák se učí pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí Žák chápe souvislosti mezi poznatky a domýšlí možné důsledky jednání a chování člověka Žák si tak postupně utváří postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí Obecně lze tedy konstatovat, že se žák učí žít podle principu (trvale) udržitelného rozvoje. EVVO projekty V rámci naplňování hlavních cílů EVVO se naše škola pravidelně účastní některých tematicky relevantních projektů. V letošním roce škola realizovala tyto projekty: Celoroční projekty: 1. Zapojení do projektu Les ve škole, škola v lese 2. Recyklohraní soutěž ve sběru starých baterií a elektrozařízení 3. Projekt Zdravé zuby 4. Tonda obal na cestách 5. Sběr starého papíru 6. Ozdravný pobyt v přírodě Dílčí cíle: Zařazovat do výuky projektové vyučování Výjezd žáků do ekologického střediska IRIS v Prostějově Žák se seznámí s jrozšířenějšími ekosystémy v okolí naší školy a regionu lesem a vodou Žák pozoruje přírodní jevy, experimentuje

2 Žák zjištěné informace zapisuje do pracovních listů, pořizuje dokumentaci svých výtvorů a pozorování, pracuje s jednoduchými klíči a atlasy Žák si uvědomuje význam a důležitost přírody pro život člověka i celou přírodu Žák si prohlubuje elementární znalosti o našem životním prostředí Žák se učí přistupovat zodpovědně a šetrně k přírodě tím, že třídí odpad či sbírá starý papír, baterie Žák si uvědomuje, že v přírodě je vše propojeno a proto musí chránit přírodu a starat se o naše životní prostředí Hodnocení programu Les ve škole Naše škola byla oceněna mezinárodním certifikátem programu LEAF, jehož je program součástí (CERTIFICATE of PARTICIPATION; Participated in Learning about Forests programme ). Během celého školního roku jsme využívali metodiku tak, abychom pomocí různých aktivit efektivně naplňovali RVP a doporučené očekávané výstupy enviromentální výchovy. Snažili jsme se využít program k realizaci aktivit k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a k inovaci výuky. Poznávali jsme les a učili se od něj. Díky projektu Les ve škole jsme se dozvěděli různé užitečné a vzdělávací aktivity. Naše škola se stala nadále takovou lesní třídou. Za dobrou práci a splnění Závěrečné zprávy stále patříme mezi 73 lesních tříd a tak jsme podpořili výkup pozemků a obnovu pralesa na libereckém Ještědu. Získali jsme Certifikát Lesní třídy pro školní rok 2012/2013 a 2013/2014. Celkové hodnocení proběhlo na základě požadavků vypracování a odeslání Závěrečné zprávy zasláním Lesního alba a vyplněním dotazníků. Naše škola podpořila 10 m 2 Nového pralesa na ještědském hřebeni, do kterého Čmelák vysadí původní druhy dřevin. Celkově přispějeme krásnými 730 m 2 lesa - představení projektu, na kterém spolupracujeme s libereckou organizací Čmelák, najdete na: Dokončili jsme rozplétání červené nitě příběhu o Lesní rovnováze a o vyslanci bájných Stromovousů. Pracovali jsme s textem, komiksem a pracovními listy. Byla to zajímavá a dlouhá cesta k dokončení magické tabule příběhu. Hodnocení programu Recyklohraní Program Recyklohraní rozvíjí u žáků vztah k životnímu prostředí formou her, praktických činností bo kvízů. Žáci sbírají vyřazený elektroodpad a baterie do připravených nádob a dokonale tak umí třídit odpad. K upevnění znalostí ve třídění odpadu byla d na naší škole uspořádána zajímavá beseda v rámci programu Tonda obal na cestách. Následně jsme dostali poděkování za skvělou práci a to nás opravdu potěšilo. Žáci 3. ročníku

3 se zúčastnili vyplňování úkolů na stránkách Tonda - obal a za výborné splnění jim bylo zasláno poštou poděkování a malý dárek. Stále sbíráme zářivky pro Ekolamp. V následujících měsících máme připravenou další zásilku k odeslání nasbíraných zářivek. Vyhodnocení za sběr komodit za rok 2014 a získání Certifikátu environmentálního vyúčtování: posbírali jsme ve sběru 261,00 kg a tím dosáhli: 1. 5,03 MWh úspory elektrické ergie 2. 20,21 m³ úspory vody (Úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 272 sprchováních.) ,71 l úspory ropy (Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 4864 km v běžném osobním automobilu.) 4. 0,12 t úsporu primárních surovin 5. snížení produkce bezpečného odpadu o 4,18 MWh 6. snížení produkce skleníkových plynů o 0,97 t CO2 ekv. Nadále jsme se tak významně podíleli ve sběru elektrozařízení. Letošní školní rok jsme se opět zapojili do soutěže Věnuj mobil, odeslali jsme celkem 55 kusů mobilních telefonů. Letošní rok jsme také nasbírali papír pro firmu NATURE s.r.o. Olomoucká 485, Držovice, celkem za 2328,- Kč starého papíru. Důležité body v Recyklohraní jsme získali za plnění úkolů Ovocná výzva, Black out, Světlo a Domácí pomocníci. Děkujeme všem rodičům za veškerý odevzdaný sběr a těšíme se na další, sbíráme stále dál. S programem Recyklohraní společně přispíváme k ochraně životního prostředí. Jsme rádi, že naplněním cílů Recyklohraní jsme přispěli ke snížení produkce bezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů, pomáhali jsme v osvětě o zpětném odběru. Výsledky nás těší a jsou motivací pro zodpovědný přístup žáků ke třídění elektroodpadu v budoucnu. Hodnocení programu ZDRAVÉ ZUBY 2014/2015 Projekt Zdravé zuby probíhá během celého roku v rámci aktivit, které jsou zařazovány převážně do hodiny prvouky ( ročník) a přírodovědy (4. a 5. ročník). V rámci tohoto projektu jsme se letos také zapojili do projektu Veselé zoubky. Výčet ročních aktivit pro projekt Zdravé zuby nalezte v projektu, který je uložen v ředitelně školy. Vyhodnocení programu Veselé zoubky na naší škole: dm preventivní program Veselé zoubky je určen zejména pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhá edukativní hodina, kdy si žáci osvojují

4 techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Edukativní hodina probíhala podle doporučeného metodického plánu. Seznámili jsme žáky s tématem, prohlédli jsme si projekci filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, probrali jsme zásady správné péče o zuby, jak je čistit, proč navštěvovat zubního lékaře. Také jsme vyplnili pracovní list, kladli důraz na výběr zubního kartáčku a na správné stravovací návyky. Prvňáčci, kteří správně list vyplnili, získali jedničku. Na závěr jsme rozdali samolepky do koupelny a preventivní balíčky. Program byl velice přínosným pro žáky, velmi se líbil. Žáci tak získali preventivní taštičky s produkty péče o zoubky: zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění zubů, informační brožuru pro rodiče, díky které si mohli rodiče spolu s dětmi zásady prevence zopakovat. Žáci namalovali obrázky o zoubcích, které jsme zaslali do dm drogerie markt s.r.o. Veselé zoubky České Budějovice. Těšíme se na příští rok a na program Veselé zoubky. Příloha č. 2 Hodnocení Minimálně preventivního programu za školní rok 2014/2015 Cíle vyplývající z MPP: Ve spolupráci s rodiči se snažíme formovat takovou osobnost žáka, která se umí orientovat v dané situaci, zkoumat ji a umí učinit rozhodnutí adekvátně k věku. Osobnost, která si váží svého zdraví, zázemí a bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Analýza: Stvené cíle se nám daří průběžně plnit podle programu. Ve školním roce 2014/2015 jsme řešili žádný závažný problém týkající se sociálně patologických jevů. V tomto školním roce jsme opět pokračovali v tzv. JUNGLE BOOKU, který nahradil dřívější MOŘSKOU POŠTU (schránku důvěry). Dílčí cíle MPP: Posilovat komunikační dovednosti Vytvářet příjemné klima v kolektivu třídy Formovat postoje ke společensky akceptovatelným hodnotám Utvářet právní vědomí, mravní a morální hodnoty Posilovat psychickou odolnost dětí vůči stresovým situacím

5 K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme: vnitřní řády, školní řády, provozní řádysměrnice, nástěnky konzultační hodiny volnočasové aktivity Zájmové útvary v tomto školním roce: Přírodovědný kroužek Dramatický kroužek Anglický kroužek Výtvarná dílnička Pohybový kroužek Děti mají možnost ve volném čase navštěvovat fotbalový klub FC Laškov, ZUŠ v Konici, tační školu Hubený v Prostějově,aj. Akce pořádané školou : *Mikulášská besídka *Exkurze *Rozsvěcování vánočního stromu na točně v Laškově *Halloween party *Masopustní průvod *Školní ples * Dětský ples s Bobem a Bobkem *Návštěva divadelního představení *Společný výlet s rodiči *Ozdravný pobyt v přírodě *Projektové dny *Oslava D dětí *Rozloučení se školním rokem aj. Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok:..2014/2015 Škola: Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace Školní MP (1. stupeň ZŠ, ): Mgr. Hana Mikulková Počet žáků: ZŠ 22 MŠ 15 I. ŽÁCI

6 A. Aktivity pro žáky: 1. ve výuce: jednorázové tématické aktivity: Proškolení žáků stupeň "Bezpečnost, školní řád, organizační záležitosti, chování žáků, absence..."- Mgr. Hana Mikulková d: přednášky: viz. Poskytování informací besedy: průběžně během roku (Hasiči Konice) komponované pořady: návštěva kina jiné kulturní akce k PP: Hrátky s přírodou; IRIS Prostějov; Ekologický program v přírodě, d: Jak se peče chleba; IRIS Prostějov, Environmentální výchova, d: Halloween party, výlet hrad Bouzov; d: , 16,00 hod. ZŠ a MŠ Laškov, Jarmark d: datum: Mikuláš na naší škole PRO 4 Projekt Advent Mikulášská besídka, sokolovna Laškov; datum PRO 4 Rozsvícení vánočního stromečku, Laškov, datum: PRO 4 Vánoční posezení s rodiči MŠ: kvůli moci zrušeno Masoupust Projektový den, PRO 5; ZŠ a MŠ Laškov, d: Masopustní rej; Laškov, d: PRO 5 Hasičský záchranný sbor Konice výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva; datum: Ples s Bobem a Bobkem, d: Den matek, sokolovna Laškov; d: Školní výlet: v rámci ozdravného pobytu Bolešín Ekoaktivita v MŠ IRIS Prostějov, d Výlet MŠ do ZOO OLOMOUC Sv. Kopeček, d: Rozloučení se školním rokem škola; spaní ve škole a Mafiánské párty d: aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): Téma bylo probráno v rámci Výchovy ke zdraví Mgr. Hana Mikulková

7 v rámci řešení výchovných problémů: datum - průběžně během školního roku. Krabička důvěry Mořská pošta nahrazena: JUNGLE BOOK třídnické hodiny v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): šikana (sociální klima třídy): PP kriminality: téma tolerance: téma násilí: záškoláctví: sekty: extrémismus: rasismus: jiné: 4. dlouhodobé programy PP: projekt Občan: projekt Zdravá škola: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Zdravý životní styl: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Kouření a já: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Dokážu to: jiné: Zdravé zuby projekt PRO2 14. listopad 2014 plnění prac. listů, preventivní vyšetření chrupu, přednáška, práce na PC viz. webové stránky Zdravé zuby. Zdravé zuby 3. ročník Pečujeme o své zdraví - červen 2015 Projekt Veselé zoubky DM drogerie PRO 2; datum: Projekt: Dental Alarm PRO 2: d: ZŠ Projekt Recyklohraní Věnuj mobil účast ZŠ i MŠ Projekt Ovoce do škol 5. účast v projektech (grantech): projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: projekt dotovaný z jiných ž vlastních finančních zdrojů: MŠMT jiný zdroj projekt Les ve škole (TEREZA Praha) projekt Recyklohraní B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 1. poskytování informací: přednáška beseda: Tonda obal na cestách d: konzultace : dle potřeby kdykoli

8 osvětový materiál datum: 17. červen 2015 rozdání letáčků s informacemi Policie ČR prevence kriminality, domácí násilí - rozdání materiálů k problematice drogové závislosti žáci 4. a 5. ročníku 17. červen 2015 videoprojekce: Zdravé zuby: Jak vytrhnout Hurvínkovi zub filmové představení kino Divadlo divadlo MŠ Hluchov Divadlo divadlo MŠ Štarnov Sférické kino Kaluokahina Kouzelný útes, Sokolovna Laškov, ZŠ i MŠ Laškov PREMIERE CINEMAS OLOMOUC dětský film, výstava Šantovka v Olomouci, d: jiné : účast na soutěžích: Výtvarné, fotografické, hudební, přírodovědné a sportovní, Idsokáček, KIDSOK Olomouc - intertová soutěž dopravní výchovy, d: Nejhezčí dýně, vyhodnocení Hanácký talent Laškov; d: Zlatý list Prostějov; d: prožitkové programy: Dopravní výchova hřiště Prostějov, pro žáky ročníku, d: a ; a pro MŠ. Kouzlo adventu ; Zámek Náměšť na Hané; d: PRO 4 Velikonoční výstava a knihovna Konice, program pro ZŠ d: Veselé Velikonoce Zámek Náměšť na Hané, program MŠ: d pobytové akce: ozdravný pobyt v přírodě od Bolešín, MAFIE 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP

9 A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok /2015): TYP ŠKOLENÍ Organizátor Délka trvání Národní vzdělávací osnovy (PdF) Počet proškolených pracovníků metodik prevence výchovný poradce ostatní K problematice drog Výchova k toleranci K problematice šikany Zdravý životní styl (Janíkovi) Sebeúcta Komunikace Ozbrojený útočník ve škole Jiné: Setkání s POLICIÍ ČR, Prostějov Konference Schůzka metodiků prevence,ppp Prostějov B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: výchovným poradcem -- třídními učiteli vedením školy ostatními, i pedagogickými pracovníky školy je ŠMP současně výchovný poradce? C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k intertu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání

10 možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud, jak často: dle potřeby, pedagogická rada jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců - jednou za rok - D. ŠMP se přímo účastní: mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin záškoláctví šikana gambling kriminalita rasismus jiné věk: III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP rodiče jsou informováni o strategii MPP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?):

11 IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: forma spolupráce: PPP Prostějov, Olomouc Řešení PPP HZS Olomouckého kraje Prevence Policie ČR Prevence Městská policie - Jiné (jaké): LČR, ÚHÚL, IRIS, Sluňákov, Tereza Praha, EKOKOM, EKOBAT, ASEKOL, EKOLAMP Výukové programy, prezentace V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Pedagogická rada zápis hodnocení prospěchu a chování žáků 2. "JUNGLE BOOK 3. Zpětná vazba rodičovské veřejnosti B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 2014/2015 Podařilo se: 1. Mořská pošta nahrazena: JUNGLE BOOK třídnické hodiny 2. Mimoškolní aktivity velká nabídka 3. Besedy: Tonda obal na cestách, prevence Zdravé zuby a Veselé zoubky, DENTAL ALARM Nepodařilo se: Setkání, beseda s Policií ČR, Setkání s lesním pedagogem přesunuto na podzim 2015 C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Naplánování akcí na nový školní rok 2. Účast na seminářích metodiků prevence 3. Evidence aktivit v oblasti prevence, spolupráce s lesním pedagogem LČR, policií, hasiči

12 D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Důležitost prevence a osvěty u žáků Záporné připomínky: Nejsou Datum vypracování: ŠMP: Mgr. Hana Mikulková Příloha č. 3 Přehled výchovně vzdělávací činnosti školy za 1. pololetí školního roku 2014/2015

13 Příloha č. 4 Přehled výchovně vzdělávací činnosti školy za 2. pololetí školního roku 2014/2015

14 Příloha č. 5 Přehled udělených výchovných opatření za školní rok 2014/2015

15 Příloha č. 6 Přehled hospodaření za rok 2014 Školní rok zasahuje do dvou účetních období. V době vzniku výroční zprávy ještě zdaleka ní u konce účetní období roku 2015 z tohoto důvodu zde umísťujeme informace o ukončeném účetním období tj. roku 2015.

16 Příloha č. 7 Celoroční hodnocení práce ŠD školní rok 2014/2015 Během školního roku jsme měli stvené tyto cíle: 1. CÍL: Rozvíjíme a vychováváme dítě k smysluplnému využívání volného času a vybavujeme jej dostatkem námětů pro naplňování volného času. 2. VÝCHOVNÉ CÍLE: Cílem je poznat přírodu, aby člověk poznal sám sebe. Pochopit, že člověk je součástí společnosti a má v ní své místo. Pro činnosti ve školní družině jsou voleny takové metody a formy práce, které směřují k naplňování těchto cílů: 1. Rozvíjet kladné vztahy v kolektivu žáků i mimo něj - vést žáky ke spolupráci - rozvíjet u nich schopnost vzájemné tolerance a pochopení - vytvářet motivující prostředí - vést žáky k zodpovědnosti - učit žáky respektovat pravidla slušného chování a morálních hodnot - vést žáky k citlivému vnímání protředí a přírody - vytvářet pro ně bezpečné prostředí -posilovat zdravé sebevědomí 2. Posilovat komunikativní dovednosti - vést žáky ke vzájemné komunikaci - vytvářet podmínky pro rozvoj slovní zásoby - rozvíjet schopnost řešit konflikty v klidu a efektivně - učti žáky dovednosti naslouchat duhým 3. Učit žáky efektivně využívat jejich volný čas - poskytovat dostatečný čas pro relaxaci - nabízet žákům zájmové kroužky dramatický, anglický, přírodovědný Důležité je soustředění se na sportovní aktivity, jež jsou zařazovány i během výuky a dále jako náplň pobytu v ŠD v odpoledních hodinách. Nezapomínáme ani na kulturní akce pro rodiče.

17 Kladen důraz je na výuku jazyků. Každoročně je nabízena výuka angličtiny jako zájmový útvar.žáci se pod vedením pí. učitelky Mgr. Ilony Řípové učí anglickému jazyku již od 1.ročníku v povinném kroužku. Díky tomu jim činí přechod na anglický jazyk ve 3.ročníku takový problém. Zaměřujeme se také na rozvoj manuální zručnosti žáků spojenou s prezentací jejich výrobků a děl na veřejných výstavách a také na výzdobě budovy školy. Dbáme také na to, aby žáci dokázali samostatně pracovat na PC a využívat ho v praxi. Škola se zaměřuje na organizaci volného času žáků formou pestré nabídky zájmových útvarů. Organizujeme pro žáky a rodiče řadu kulturních programů (besídky, dětská odpoled, kino, divadlo, ). PROSTŘEDKY: hra jako prostředek, který přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky využití školní zahrady, tělocvičny, hřiště, počítačové učebny využití audiovizuálních pomůcek a her k poučení i zábavě nabídka pestrého programu pro děti spolupráce s třídními učiteli a rodiči Téma školního roku: Pozj přírodu, pozj sebe sama... Metody a formy práce: Samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěž, řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace. Pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání Příležitostné akce jsou zahrnuty do standartní týdenní skladby jsou to např. exkurze, besídky, výlety

18 Spontánní aktivity zahrnují každodenní klidové aktivity po obědě, při pobytu venku vychovatelka při této činnosti jen zajišťuje bezpečnost žáků, ale také navozuje a podněcuje některé jejich vlastní aktivity - zahrnují aktivní odpočik, ale také klidové činnosti Příprava na vyučování spočívá ve vypracovávání domácích úkolů, ale jsou do ní zahrnuty i didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž se upevňují a rozšiřují poznatky,které žáci získali během vyučování Metody práce ve školní družině beseda, rozhovor, diskuse soutěže, kvízy, doplňovačky dramatizace, četba malba, kresba, mozaika, koláž, muchláž,frotáž zpěv, tac, doprovod písní vycházky pohybové a sportovní hry, soutěže sáňkování, bruslení výstavy a exkurze videoprojekce, audioprojekce práce na PC a interaktivní tabuli skupinová a individuální práce HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014/2015: Školní družinu během školního roku 2014/2015 navštěvovalo 22 dětí, z toho 13 děvčat a 9 chlapců. Po kázeňské stránce s nimi byly žádné vážné výchovné problémy. Časový rozvrh školní družiny byl rozdělen do několika bloků. Po čtvrté vyučovací hodině nastala polední přestávka ( hod.), která byla vyhrazena na oběd, odpočik, relaxaci a přípravu na pátou vyučovací hodinu. Od hod. do hod. jsme čas trávili poslechem písniček, sledováním pohádek a věnovali se také četbě a prohlížení pohádkových či dětských knih a časopisů. Pracovali jsme také s jrůznějšími dětskými publikacemi zaměřenými na rozvoj dětské tvořivosti, představivosti, vnímání, postřehu a logického myšlení. Děti se s oblibou pouštěly do plošných, prostorových a konstrukčních stavebnic i stolních her. Od hod. do hod. jsme se věnovali pohybovým aktivitám a míčovým hrám dle počasí v sokolovně, na hřišti či dětském hřišti v zámeckém parku se spoustou herních prvků. Bohužel jsme letos vzhledem k málo mrznoucímu počasí bruslili jen jeden týden v lednu na místním hřišti, které bylo přeměněno na kluziště.

19 Od hod. do hod. žáci měli k dispozici počítače, kde mohli hledat informace, zajímavosti, mohli využívat jrůznější výukové programy a pracovat s Intertem. Tuto část d využívali také k činnostem zaměřeným na manuální zručnost, na práci s drobným materiálem (především s papírem), vypomáhali s instalacemi nástěk a zapojili se do výtvarných soutěží průběžně během celého školního roku. Mezi prvními to byla výtvarná soutěž s dračí tematikou nakladatelství Fragment, kde se měli tradičně ztvárnit hlavní hrdinové ze série Odkaz Dračích jezdců. Dále pak žáci dokončovali v družině své práce již v tradiční okresní výtvarné soutěži Barvy podzimu, kterou každoročně vyhlašuje SPORTCENTRUM DDM Prostějov, v prosinci žáci 5. ročníku se zúčastnili svým společným dílem s názvem Jahoda k nakousnutí výtvarné soutěže Nejvtipnější ovoce či zelenina, která byla součástí projektu Ovoce a zelenina do škol firmy MK Fruit s.r.o. Někteří žáci také pracovali v družině na skupinových pracích, které se staly součástí výstavy výtvarné soutěže Živly v krajině, kterou vyhlásil Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a v měsíci dubnu byly odeslány výkresy do 15. ročníku výtvarné soutěže Namaluj přírodu na téma svět hmyzu. Tuto soutěž organizovalo Středisko volného času ATLAS a BIOS v Přerově a naše žákyně Nikola Knotková se umístila na 1. místě a Adéla Trnková na 2. místě v kategorii 1. stupně ZŠ. Nejčerstvější výtvarnou soutěží se stala Beruška, kterou vyhlásily Spolek BERUŠKA sedmitečná, Agentura Beruška a SVČ Méďa. V období od do se školní družina konala, jelikož proběhla Škola v přírodě - ozdravný pobyt v Bolešíně. D společně s mateřskou školou se v odpoledních hodinách uskutečnilo Rozloučení se školním rokem ab gangsterské odpoled, kterému v pátek předcházelo spaní ve škole. Vypracovala: Mgr. Ilona Řípová

20 HODNOCENÍ MŠ 2014/2015 Kolektiv dětí v mateřské škole je vstřícný, kamarádský, bez zásadního porušování nastolených pravidel třídy. Je vidět zapojení dětí do skupinových aktivit, při volných aktivitách spíše volý skupinové námětové hry. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Plačtivost dětí se v MŠ po odloučení od rodičů téměř objevuje. Po integrovaném chlapci je požadováno zapojování do všech činností, společně s dětmi. Od druhého pololetí byla nabídnuta předškolním dětem skupinová forma učení Školička pro budoucí prvňáčky pod vedením paní učitelky Kateřiny Dostálové, ve které se předškolní děti věnovaly intenzivní přípravě na docházku do první třídy. Logopedii pod vedením Mgr. Jany Fialové i v druhém pololetí navštěvovalo 11 dětí. Vypracovaly: Kateřina Dostálová, Marie Vaňáková učitelky MŠ Za správnost údajů uvedených ve výroční zprávě odpovídá: Mgr. Lenka Blahová ředitelka školy

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, 798 57 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57 Zpracovala: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, 798 57 Výroční zpráva 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 KDO SE NEUČÍ, NEZNÁ 2014/2015 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 PRAHA ZÁŘÍ 2012 2011-2012 V Praze dne 30.9.2012 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí příspěvková organizace Olomoucká 355, 783 65 Hlubočky 3 Zpracovala: Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy Projednáno na pracovní poradě

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2 Str. 1 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 1.1 Škola str. 3 1.2 Zřizovatel str. 5 1.3 Základní údaje o součástech školy str. 5 1.4 Školská rada str. 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více