ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova za školní rok 2014 /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova za školní rok 2014 /2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova za školní rok 2014 /2015 Hlavní cíle vyplývají z EVVO školy: Hlavní cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty naší školy: Žák poznává přírodu v okolí školy svého bydliště a vytváří si tak kladný vztah a úctu k živé i živé přírodě a jedičnosti života na Zemi Žák se učí získávat dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení Žák se učí pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí Žák chápe souvislosti mezi poznatky a domýšlí možné důsledky jednání a chování člověka Žák si tak postupně utváří postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí Obecně lze tedy konstatovat, že se žák učí žít podle principu (trvale) udržitelného rozvoje. EVVO projekty V rámci naplňování hlavních cílů EVVO se naše škola pravidelně účastní některých tematicky relevantních projektů. V letošním roce škola realizovala tyto projekty: Celoroční projekty: 1. Zapojení do projektu Les ve škole, škola v lese 2. Recyklohraní soutěž ve sběru starých baterií a elektrozařízení 3. Projekt Zdravé zuby 4. Tonda obal na cestách 5. Sběr starého papíru 6. Ozdravný pobyt v přírodě Dílčí cíle: Zařazovat do výuky projektové vyučování Výjezd žáků do ekologického střediska IRIS v Prostějově Žák se seznámí s jrozšířenějšími ekosystémy v okolí naší školy a regionu lesem a vodou Žák pozoruje přírodní jevy, experimentuje

2 Žák zjištěné informace zapisuje do pracovních listů, pořizuje dokumentaci svých výtvorů a pozorování, pracuje s jednoduchými klíči a atlasy Žák si uvědomuje význam a důležitost přírody pro život člověka i celou přírodu Žák si prohlubuje elementární znalosti o našem životním prostředí Žák se učí přistupovat zodpovědně a šetrně k přírodě tím, že třídí odpad či sbírá starý papír, baterie Žák si uvědomuje, že v přírodě je vše propojeno a proto musí chránit přírodu a starat se o naše životní prostředí Hodnocení programu Les ve škole Naše škola byla oceněna mezinárodním certifikátem programu LEAF, jehož je program součástí (CERTIFICATE of PARTICIPATION; Participated in Learning about Forests programme ). Během celého školního roku jsme využívali metodiku tak, abychom pomocí různých aktivit efektivně naplňovali RVP a doporučené očekávané výstupy enviromentální výchovy. Snažili jsme se využít program k realizaci aktivit k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a k inovaci výuky. Poznávali jsme les a učili se od něj. Díky projektu Les ve škole jsme se dozvěděli různé užitečné a vzdělávací aktivity. Naše škola se stala nadále takovou lesní třídou. Za dobrou práci a splnění Závěrečné zprávy stále patříme mezi 73 lesních tříd a tak jsme podpořili výkup pozemků a obnovu pralesa na libereckém Ještědu. Získali jsme Certifikát Lesní třídy pro školní rok 2012/2013 a 2013/2014. Celkové hodnocení proběhlo na základě požadavků vypracování a odeslání Závěrečné zprávy zasláním Lesního alba a vyplněním dotazníků. Naše škola podpořila 10 m 2 Nového pralesa na ještědském hřebeni, do kterého Čmelák vysadí původní druhy dřevin. Celkově přispějeme krásnými 730 m 2 lesa - představení projektu, na kterém spolupracujeme s libereckou organizací Čmelák, najdete na: Dokončili jsme rozplétání červené nitě příběhu o Lesní rovnováze a o vyslanci bájných Stromovousů. Pracovali jsme s textem, komiksem a pracovními listy. Byla to zajímavá a dlouhá cesta k dokončení magické tabule příběhu. Hodnocení programu Recyklohraní Program Recyklohraní rozvíjí u žáků vztah k životnímu prostředí formou her, praktických činností bo kvízů. Žáci sbírají vyřazený elektroodpad a baterie do připravených nádob a dokonale tak umí třídit odpad. K upevnění znalostí ve třídění odpadu byla d na naší škole uspořádána zajímavá beseda v rámci programu Tonda obal na cestách. Následně jsme dostali poděkování za skvělou práci a to nás opravdu potěšilo. Žáci 3. ročníku

3 se zúčastnili vyplňování úkolů na stránkách Tonda - obal a za výborné splnění jim bylo zasláno poštou poděkování a malý dárek. Stále sbíráme zářivky pro Ekolamp. V následujících měsících máme připravenou další zásilku k odeslání nasbíraných zářivek. Vyhodnocení za sběr komodit za rok 2014 a získání Certifikátu environmentálního vyúčtování: posbírali jsme ve sběru 261,00 kg a tím dosáhli: 1. 5,03 MWh úspory elektrické ergie 2. 20,21 m³ úspory vody (Úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 272 sprchováních.) ,71 l úspory ropy (Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 4864 km v běžném osobním automobilu.) 4. 0,12 t úsporu primárních surovin 5. snížení produkce bezpečného odpadu o 4,18 MWh 6. snížení produkce skleníkových plynů o 0,97 t CO2 ekv. Nadále jsme se tak významně podíleli ve sběru elektrozařízení. Letošní školní rok jsme se opět zapojili do soutěže Věnuj mobil, odeslali jsme celkem 55 kusů mobilních telefonů. Letošní rok jsme také nasbírali papír pro firmu NATURE s.r.o. Olomoucká 485, Držovice, celkem za 2328,- Kč starého papíru. Důležité body v Recyklohraní jsme získali za plnění úkolů Ovocná výzva, Black out, Světlo a Domácí pomocníci. Děkujeme všem rodičům za veškerý odevzdaný sběr a těšíme se na další, sbíráme stále dál. S programem Recyklohraní společně přispíváme k ochraně životního prostředí. Jsme rádi, že naplněním cílů Recyklohraní jsme přispěli ke snížení produkce bezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů, pomáhali jsme v osvětě o zpětném odběru. Výsledky nás těší a jsou motivací pro zodpovědný přístup žáků ke třídění elektroodpadu v budoucnu. Hodnocení programu ZDRAVÉ ZUBY 2014/2015 Projekt Zdravé zuby probíhá během celého roku v rámci aktivit, které jsou zařazovány převážně do hodiny prvouky ( ročník) a přírodovědy (4. a 5. ročník). V rámci tohoto projektu jsme se letos také zapojili do projektu Veselé zoubky. Výčet ročních aktivit pro projekt Zdravé zuby nalezte v projektu, který je uložen v ředitelně školy. Vyhodnocení programu Veselé zoubky na naší škole: dm preventivní program Veselé zoubky je určen zejména pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhá edukativní hodina, kdy si žáci osvojují

4 techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Edukativní hodina probíhala podle doporučeného metodického plánu. Seznámili jsme žáky s tématem, prohlédli jsme si projekci filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, probrali jsme zásady správné péče o zuby, jak je čistit, proč navštěvovat zubního lékaře. Také jsme vyplnili pracovní list, kladli důraz na výběr zubního kartáčku a na správné stravovací návyky. Prvňáčci, kteří správně list vyplnili, získali jedničku. Na závěr jsme rozdali samolepky do koupelny a preventivní balíčky. Program byl velice přínosným pro žáky, velmi se líbil. Žáci tak získali preventivní taštičky s produkty péče o zoubky: zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění zubů, informační brožuru pro rodiče, díky které si mohli rodiče spolu s dětmi zásady prevence zopakovat. Žáci namalovali obrázky o zoubcích, které jsme zaslali do dm drogerie markt s.r.o. Veselé zoubky České Budějovice. Těšíme se na příští rok a na program Veselé zoubky. Příloha č. 2 Hodnocení Minimálně preventivního programu za školní rok 2014/2015 Cíle vyplývající z MPP: Ve spolupráci s rodiči se snažíme formovat takovou osobnost žáka, která se umí orientovat v dané situaci, zkoumat ji a umí učinit rozhodnutí adekvátně k věku. Osobnost, která si váží svého zdraví, zázemí a bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Analýza: Stvené cíle se nám daří průběžně plnit podle programu. Ve školním roce 2014/2015 jsme řešili žádný závažný problém týkající se sociálně patologických jevů. V tomto školním roce jsme opět pokračovali v tzv. JUNGLE BOOKU, který nahradil dřívější MOŘSKOU POŠTU (schránku důvěry). Dílčí cíle MPP: Posilovat komunikační dovednosti Vytvářet příjemné klima v kolektivu třídy Formovat postoje ke společensky akceptovatelným hodnotám Utvářet právní vědomí, mravní a morální hodnoty Posilovat psychickou odolnost dětí vůči stresovým situacím

5 K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme: vnitřní řády, školní řády, provozní řádysměrnice, nástěnky konzultační hodiny volnočasové aktivity Zájmové útvary v tomto školním roce: Přírodovědný kroužek Dramatický kroužek Anglický kroužek Výtvarná dílnička Pohybový kroužek Děti mají možnost ve volném čase navštěvovat fotbalový klub FC Laškov, ZUŠ v Konici, tační školu Hubený v Prostějově,aj. Akce pořádané školou : *Mikulášská besídka *Exkurze *Rozsvěcování vánočního stromu na točně v Laškově *Halloween party *Masopustní průvod *Školní ples * Dětský ples s Bobem a Bobkem *Návštěva divadelního představení *Společný výlet s rodiči *Ozdravný pobyt v přírodě *Projektové dny *Oslava D dětí *Rozloučení se školním rokem aj. Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok:..2014/2015 Škola: Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace Školní MP (1. stupeň ZŠ, ): Mgr. Hana Mikulková Počet žáků: ZŠ 22 MŠ 15 I. ŽÁCI

6 A. Aktivity pro žáky: 1. ve výuce: jednorázové tématické aktivity: Proškolení žáků stupeň "Bezpečnost, školní řád, organizační záležitosti, chování žáků, absence..."- Mgr. Hana Mikulková d: přednášky: viz. Poskytování informací besedy: průběžně během roku (Hasiči Konice) komponované pořady: návštěva kina jiné kulturní akce k PP: Hrátky s přírodou; IRIS Prostějov; Ekologický program v přírodě, d: Jak se peče chleba; IRIS Prostějov, Environmentální výchova, d: Halloween party, výlet hrad Bouzov; d: , 16,00 hod. ZŠ a MŠ Laškov, Jarmark d: datum: Mikuláš na naší škole PRO 4 Projekt Advent Mikulášská besídka, sokolovna Laškov; datum PRO 4 Rozsvícení vánočního stromečku, Laškov, datum: PRO 4 Vánoční posezení s rodiči MŠ: kvůli moci zrušeno Masoupust Projektový den, PRO 5; ZŠ a MŠ Laškov, d: Masopustní rej; Laškov, d: PRO 5 Hasičský záchranný sbor Konice výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva; datum: Ples s Bobem a Bobkem, d: Den matek, sokolovna Laškov; d: Školní výlet: v rámci ozdravného pobytu Bolešín Ekoaktivita v MŠ IRIS Prostějov, d Výlet MŠ do ZOO OLOMOUC Sv. Kopeček, d: Rozloučení se školním rokem škola; spaní ve škole a Mafiánské párty d: aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): Téma bylo probráno v rámci Výchovy ke zdraví Mgr. Hana Mikulková

7 v rámci řešení výchovných problémů: datum - průběžně během školního roku. Krabička důvěry Mořská pošta nahrazena: JUNGLE BOOK třídnické hodiny v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): šikana (sociální klima třídy): PP kriminality: téma tolerance: téma násilí: záškoláctví: sekty: extrémismus: rasismus: jiné: 4. dlouhodobé programy PP: projekt Občan: projekt Zdravá škola: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Zdravý životní styl: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Kouření a já: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Dokážu to: jiné: Zdravé zuby projekt PRO2 14. listopad 2014 plnění prac. listů, preventivní vyšetření chrupu, přednáška, práce na PC viz. webové stránky Zdravé zuby. Zdravé zuby 3. ročník Pečujeme o své zdraví - červen 2015 Projekt Veselé zoubky DM drogerie PRO 2; datum: Projekt: Dental Alarm PRO 2: d: ZŠ Projekt Recyklohraní Věnuj mobil účast ZŠ i MŠ Projekt Ovoce do škol 5. účast v projektech (grantech): projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: projekt dotovaný z jiných ž vlastních finančních zdrojů: MŠMT jiný zdroj projekt Les ve škole (TEREZA Praha) projekt Recyklohraní B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 1. poskytování informací: přednáška beseda: Tonda obal na cestách d: konzultace : dle potřeby kdykoli

8 osvětový materiál datum: 17. červen 2015 rozdání letáčků s informacemi Policie ČR prevence kriminality, domácí násilí - rozdání materiálů k problematice drogové závislosti žáci 4. a 5. ročníku 17. červen 2015 videoprojekce: Zdravé zuby: Jak vytrhnout Hurvínkovi zub filmové představení kino Divadlo divadlo MŠ Hluchov Divadlo divadlo MŠ Štarnov Sférické kino Kaluokahina Kouzelný útes, Sokolovna Laškov, ZŠ i MŠ Laškov PREMIERE CINEMAS OLOMOUC dětský film, výstava Šantovka v Olomouci, d: jiné : účast na soutěžích: Výtvarné, fotografické, hudební, přírodovědné a sportovní, Idsokáček, KIDSOK Olomouc - intertová soutěž dopravní výchovy, d: Nejhezčí dýně, vyhodnocení Hanácký talent Laškov; d: Zlatý list Prostějov; d: prožitkové programy: Dopravní výchova hřiště Prostějov, pro žáky ročníku, d: a ; a pro MŠ. Kouzlo adventu ; Zámek Náměšť na Hané; d: PRO 4 Velikonoční výstava a knihovna Konice, program pro ZŠ d: Veselé Velikonoce Zámek Náměšť na Hané, program MŠ: d pobytové akce: ozdravný pobyt v přírodě od Bolešín, MAFIE 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP

9 A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok /2015): TYP ŠKOLENÍ Organizátor Délka trvání Národní vzdělávací osnovy (PdF) Počet proškolených pracovníků metodik prevence výchovný poradce ostatní K problematice drog Výchova k toleranci K problematice šikany Zdravý životní styl (Janíkovi) Sebeúcta Komunikace Ozbrojený útočník ve škole Jiné: Setkání s POLICIÍ ČR, Prostějov Konference Schůzka metodiků prevence,ppp Prostějov B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: výchovným poradcem -- třídními učiteli vedením školy ostatními, i pedagogickými pracovníky školy je ŠMP současně výchovný poradce? C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k intertu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání

10 možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud, jak často: dle potřeby, pedagogická rada jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců - jednou za rok - D. ŠMP se přímo účastní: mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin záškoláctví šikana gambling kriminalita rasismus jiné věk: III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP rodiče jsou informováni o strategii MPP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?):

11 IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: forma spolupráce: PPP Prostějov, Olomouc Řešení PPP HZS Olomouckého kraje Prevence Policie ČR Prevence Městská policie - Jiné (jaké): LČR, ÚHÚL, IRIS, Sluňákov, Tereza Praha, EKOKOM, EKOBAT, ASEKOL, EKOLAMP Výukové programy, prezentace V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Pedagogická rada zápis hodnocení prospěchu a chování žáků 2. "JUNGLE BOOK 3. Zpětná vazba rodičovské veřejnosti B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 2014/2015 Podařilo se: 1. Mořská pošta nahrazena: JUNGLE BOOK třídnické hodiny 2. Mimoškolní aktivity velká nabídka 3. Besedy: Tonda obal na cestách, prevence Zdravé zuby a Veselé zoubky, DENTAL ALARM Nepodařilo se: Setkání, beseda s Policií ČR, Setkání s lesním pedagogem přesunuto na podzim 2015 C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Naplánování akcí na nový školní rok 2. Účast na seminářích metodiků prevence 3. Evidence aktivit v oblasti prevence, spolupráce s lesním pedagogem LČR, policií, hasiči

12 D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Důležitost prevence a osvěty u žáků Záporné připomínky: Nejsou Datum vypracování: ŠMP: Mgr. Hana Mikulková Příloha č. 3 Přehled výchovně vzdělávací činnosti školy za 1. pololetí školního roku 2014/2015

13 Příloha č. 4 Přehled výchovně vzdělávací činnosti školy za 2. pololetí školního roku 2014/2015

14 Příloha č. 5 Přehled udělených výchovných opatření za školní rok 2014/2015

15 Příloha č. 6 Přehled hospodaření za rok 2014 Školní rok zasahuje do dvou účetních období. V době vzniku výroční zprávy ještě zdaleka ní u konce účetní období roku 2015 z tohoto důvodu zde umísťujeme informace o ukončeném účetním období tj. roku 2015.

16 Příloha č. 7 Celoroční hodnocení práce ŠD školní rok 2014/2015 Během školního roku jsme měli stvené tyto cíle: 1. CÍL: Rozvíjíme a vychováváme dítě k smysluplnému využívání volného času a vybavujeme jej dostatkem námětů pro naplňování volného času. 2. VÝCHOVNÉ CÍLE: Cílem je poznat přírodu, aby člověk poznal sám sebe. Pochopit, že člověk je součástí společnosti a má v ní své místo. Pro činnosti ve školní družině jsou voleny takové metody a formy práce, které směřují k naplňování těchto cílů: 1. Rozvíjet kladné vztahy v kolektivu žáků i mimo něj - vést žáky ke spolupráci - rozvíjet u nich schopnost vzájemné tolerance a pochopení - vytvářet motivující prostředí - vést žáky k zodpovědnosti - učit žáky respektovat pravidla slušného chování a morálních hodnot - vést žáky k citlivému vnímání protředí a přírody - vytvářet pro ně bezpečné prostředí -posilovat zdravé sebevědomí 2. Posilovat komunikativní dovednosti - vést žáky ke vzájemné komunikaci - vytvářet podmínky pro rozvoj slovní zásoby - rozvíjet schopnost řešit konflikty v klidu a efektivně - učti žáky dovednosti naslouchat duhým 3. Učit žáky efektivně využívat jejich volný čas - poskytovat dostatečný čas pro relaxaci - nabízet žákům zájmové kroužky dramatický, anglický, přírodovědný Důležité je soustředění se na sportovní aktivity, jež jsou zařazovány i během výuky a dále jako náplň pobytu v ŠD v odpoledních hodinách. Nezapomínáme ani na kulturní akce pro rodiče.

17 Kladen důraz je na výuku jazyků. Každoročně je nabízena výuka angličtiny jako zájmový útvar.žáci se pod vedením pí. učitelky Mgr. Ilony Řípové učí anglickému jazyku již od 1.ročníku v povinném kroužku. Díky tomu jim činí přechod na anglický jazyk ve 3.ročníku takový problém. Zaměřujeme se také na rozvoj manuální zručnosti žáků spojenou s prezentací jejich výrobků a děl na veřejných výstavách a také na výzdobě budovy školy. Dbáme také na to, aby žáci dokázali samostatně pracovat na PC a využívat ho v praxi. Škola se zaměřuje na organizaci volného času žáků formou pestré nabídky zájmových útvarů. Organizujeme pro žáky a rodiče řadu kulturních programů (besídky, dětská odpoled, kino, divadlo, ). PROSTŘEDKY: hra jako prostředek, který přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky využití školní zahrady, tělocvičny, hřiště, počítačové učebny využití audiovizuálních pomůcek a her k poučení i zábavě nabídka pestrého programu pro děti spolupráce s třídními učiteli a rodiči Téma školního roku: Pozj přírodu, pozj sebe sama... Metody a formy práce: Samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěž, řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace. Pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání Příležitostné akce jsou zahrnuty do standartní týdenní skladby jsou to např. exkurze, besídky, výlety

18 Spontánní aktivity zahrnují každodenní klidové aktivity po obědě, při pobytu venku vychovatelka při této činnosti jen zajišťuje bezpečnost žáků, ale také navozuje a podněcuje některé jejich vlastní aktivity - zahrnují aktivní odpočik, ale také klidové činnosti Příprava na vyučování spočívá ve vypracovávání domácích úkolů, ale jsou do ní zahrnuty i didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž se upevňují a rozšiřují poznatky,které žáci získali během vyučování Metody práce ve školní družině beseda, rozhovor, diskuse soutěže, kvízy, doplňovačky dramatizace, četba malba, kresba, mozaika, koláž, muchláž,frotáž zpěv, tac, doprovod písní vycházky pohybové a sportovní hry, soutěže sáňkování, bruslení výstavy a exkurze videoprojekce, audioprojekce práce na PC a interaktivní tabuli skupinová a individuální práce HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014/2015: Školní družinu během školního roku 2014/2015 navštěvovalo 22 dětí, z toho 13 děvčat a 9 chlapců. Po kázeňské stránce s nimi byly žádné vážné výchovné problémy. Časový rozvrh školní družiny byl rozdělen do několika bloků. Po čtvrté vyučovací hodině nastala polední přestávka ( hod.), která byla vyhrazena na oběd, odpočik, relaxaci a přípravu na pátou vyučovací hodinu. Od hod. do hod. jsme čas trávili poslechem písniček, sledováním pohádek a věnovali se také četbě a prohlížení pohádkových či dětských knih a časopisů. Pracovali jsme také s jrůznějšími dětskými publikacemi zaměřenými na rozvoj dětské tvořivosti, představivosti, vnímání, postřehu a logického myšlení. Děti se s oblibou pouštěly do plošných, prostorových a konstrukčních stavebnic i stolních her. Od hod. do hod. jsme se věnovali pohybovým aktivitám a míčovým hrám dle počasí v sokolovně, na hřišti či dětském hřišti v zámeckém parku se spoustou herních prvků. Bohužel jsme letos vzhledem k málo mrznoucímu počasí bruslili jen jeden týden v lednu na místním hřišti, které bylo přeměněno na kluziště.

19 Od hod. do hod. žáci měli k dispozici počítače, kde mohli hledat informace, zajímavosti, mohli využívat jrůznější výukové programy a pracovat s Intertem. Tuto část d využívali také k činnostem zaměřeným na manuální zručnost, na práci s drobným materiálem (především s papírem), vypomáhali s instalacemi nástěk a zapojili se do výtvarných soutěží průběžně během celého školního roku. Mezi prvními to byla výtvarná soutěž s dračí tematikou nakladatelství Fragment, kde se měli tradičně ztvárnit hlavní hrdinové ze série Odkaz Dračích jezdců. Dále pak žáci dokončovali v družině své práce již v tradiční okresní výtvarné soutěži Barvy podzimu, kterou každoročně vyhlašuje SPORTCENTRUM DDM Prostějov, v prosinci žáci 5. ročníku se zúčastnili svým společným dílem s názvem Jahoda k nakousnutí výtvarné soutěže Nejvtipnější ovoce či zelenina, která byla součástí projektu Ovoce a zelenina do škol firmy MK Fruit s.r.o. Někteří žáci také pracovali v družině na skupinových pracích, které se staly součástí výstavy výtvarné soutěže Živly v krajině, kterou vyhlásil Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a v měsíci dubnu byly odeslány výkresy do 15. ročníku výtvarné soutěže Namaluj přírodu na téma svět hmyzu. Tuto soutěž organizovalo Středisko volného času ATLAS a BIOS v Přerově a naše žákyně Nikola Knotková se umístila na 1. místě a Adéla Trnková na 2. místě v kategorii 1. stupně ZŠ. Nejčerstvější výtvarnou soutěží se stala Beruška, kterou vyhlásily Spolek BERUŠKA sedmitečná, Agentura Beruška a SVČ Méďa. V období od do se školní družina konala, jelikož proběhla Škola v přírodě - ozdravný pobyt v Bolešíně. D společně s mateřskou školou se v odpoledních hodinách uskutečnilo Rozloučení se školním rokem ab gangsterské odpoled, kterému v pátek předcházelo spaní ve škole. Vypracovala: Mgr. Ilona Řípová

20 HODNOCENÍ MŠ 2014/2015 Kolektiv dětí v mateřské škole je vstřícný, kamarádský, bez zásadního porušování nastolených pravidel třídy. Je vidět zapojení dětí do skupinových aktivit, při volných aktivitách spíše volý skupinové námětové hry. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Plačtivost dětí se v MŠ po odloučení od rodičů téměř objevuje. Po integrovaném chlapci je požadováno zapojování do všech činností, společně s dětmi. Od druhého pololetí byla nabídnuta předškolním dětem skupinová forma učení Školička pro budoucí prvňáčky pod vedením paní učitelky Kateřiny Dostálové, ve které se předškolní děti věnovaly intenzivní přípravě na docházku do první třídy. Logopedii pod vedením Mgr. Jany Fialové i v druhém pololetí navštěvovalo 11 dětí. Vypracovaly: Kateřina Dostálová, Marie Vaňáková učitelky MŠ Za správnost údajů uvedených ve výroční zprávě odpovídá: Mgr. Lenka Blahová ředitelka školy

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program Základní školy a mateřské školy Laškov, příspěvkové organizace

Minimální preventivní program Základní školy a mateřské školy Laškov, příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace se sídlem: Laškov 21, 798 57 IČO: 70981612 Školní rok 2015/2016 Zodpovědná osoba: Mgr. Hana Mikulková Minimální preventivní program Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘEŠICE Školní rok

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘEŠICE Školní rok Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘEŠICE Školní rok 2015-2016 Vypracoval: Schválila: Mgr. Jiří Černý Mgr. Lenka

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více