DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŢE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed tska.cz en tska.cz t el.: VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (BUDOVA STUDENTSKÁ) 1. Domov mládeţe a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 (dále jen domov mládeţe) je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje ubytování, celodenní stravování a výchovné působení ţákům středních škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen studentů). Jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. II. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH STUDENTŮ V DOMOVĚ MLÁDEŢE Studenti mají právo: 1. pouţívat veškeré zařízení domova mládeţe určené pro studenty; 2. podávat připomínky k činnosti a celkovému provozu domova mládeţe; 3. poţadovat zajištění optimálních podmínek ke studiu; 4. poţadovat základní vybavení pokoje a výměnu lůţkovin dle vyhlášky; 5. na celodenní stravování v domově mládeţe; 6. vyuţívat nabídek domova mládeţe pro volný čas (studovna, internet, knihovna, kulečník, televize, zahrada, divadlo, koncerty, výstavy, sportovní nabídky, exkurze apod.); 7. po předchozím schválení a po předloţení dokladu o provedené revizi pouţívat vlastní elektrické přístroje, povolené domovem mládeţe (chladnička, PC, notebook apod.); 8. na individuální výzdobu pokojů po předběţném schválení vychovatelem; 9. hrát na vlastní hudební nástroj nebo nástroj ve vlastnictví domova mládeţe s ohledem na spolubydlící (mimo noční nebo studijní klid); 10. ţádat skupinového vychovatele kterýkoliv den o vycházku, plní-li řádně své povinnosti a jsou bez studijních problémů. Povinnosti studentů: 1. dodrţovat VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeţe a z něho vyplývající činnosti v průběhu dne; 2. dodrţovat bezpečnostní předpisy, hygienické a protipoţární předpisy a provozní řády jednotlivých společných místností domova mládeţe; 3. dodrţovat platební podmínky za ubytování a stravu; 4. před odchodem z pokoje odpojit elektrická zařízení od sítě (nabíječky, adaptéry, PC); 5. pokoj při odchodu vţdy zamknout, a to i v případě jeho krátkodobého opuštění, okna v zimním období zavřít, v době mimo zimní období mohou zůstat otevřené ventilačky; 6. udrţovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji a v celém okolí domova mládeţe;

2 7. před odchodem z domova mládeţe si uloţit finanční prostředky, cennosti nebo draţší elektronické přístroje do své skříňky a uzamknout (např. peněţenku, hodinky, notebook, apod.); 8. při odchodu z domova mládeţe (na vyučování, vycházku, při odjezdu domů) si vyzvednout v recepci svoji průkazku a prostřednictvím čipu elektronicky zaznamenat svůj odchod. Při návratu čipem zaznamenat svůj příchod a průkazku domova mládeţe odevzdat v recepci; 9. nejpozději ve čtvrtek nahlásit vychovateli v recepci odjezd na víkend a současně nahlásit den příjezdu. Příjezdy v neděli uskutečnit do 22:00 hod.; 10. v případě zájmu o ubytování mimo dny školního vyučování poţádat nejpozději poslední vyučovací den v týdnu do 16:00 hod. v recepci o ubytování (např. nocleh z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli, o svátcích nebo ubytování v období vedlejších prázdnin). Ubytování mimo dny školního vyučování je zpoplatněno 50,- Kč za noc; 11. nahlásit vychovateli v recepci mimořádný odjezd a příjezd. Mladiství studenti si údaje o odjezdu a údaje o dni příjezdu zaznamenají do odjezdové karty a předloţí vychovateli k podpisu; 12. při příjezdu do domova mládeţe nezletilý student předloţí v recepci odjezdovou kartu ke kontrole podpisu zákonných zástupců; 13. změnu nahlášeného příjezdu je nutno včas oznámit telefonicky nebo em do recepce domova mládeţe; 14. skupinovému vychovateli nebo vychovateli v recepci hlásit onemocnění, odchod k lékaři a kaţdý úraz; 15. šetřit zařízení domova mládeţe, šetřit energií, vodou a třídit odpad; 16. podílet se na úklidu své loţnice (kaţdý den před odchodem do školy nejpozději však do 9:00 hod. si uloţit své osobní věci do přidělených skříněk a zastlat své lůţko); 17. kaţdé úterý provádět generální úklid pokoje (utřít prach z přiděleného nábytku, sloţit osobní věci ve skříňkách a skříních); 18. neprodleně hlásit skupinovému vychovateli nebo vychovateli v recepci škody a zjištěné závady; 19. úmyslně nebo z nedbalosti způsobené škody na majetku domova mládeţe uhradit ve výši nákladů na pořízení opravy zařízení nebo uvést do původního stavu (poškození nábytku, dveří, malby, výzdoby, reproduktorů, uhradit ztrátu klíčů od pokoje); 20. dodrţovat vţdy pravidla slušného a ohleduplného jednání vůči všem zaměstnancům a ubytovaným studentům; 21. respektovat soukromí spolubydlících; 22. po 22:00 hod. dodrţovat noční klid. Studentům je zakázáno: 1. chlapcům je zakázáno navštěvovat dívky v jejich loţnicích a dívkám je zakázáno navštěvovat chlapce v jejich loţnicích; 2. vyklánět se z oken, posedávat na parapetech nebo balkonech, vyhazovat věci nebo vylévat tekutiny z oken; 3. vstupovat na balkóny 4. kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách domova mládeţe; 5. uţívat a přechovávat alkohol nebo jiné omamné a zdraví škodlivé látky (včetně jejich distribuce); 6. přechovávat různé střelné, sečné a bodné zbraně a manipulovat s nimi; 7. uplatňovat vůči ostatním ţákům a studentům jakékoliv projevy násilí a nesnášenlivosti; 8. přechovávat na pokojích domácí či exotická zvířata a ţivočichy; 9. přemisťovat nábytek na pokojích; 10. bez svolení vychovatele v recepci vodit do domova mládeţe návštěvy; 11. hrát hazardní hry; Stránka 2 z 5

3 12. v budově domova mládeţe hrát míčové hry. III. HYGIENICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŢÁRNÍ PRAVIDLA 1. v domově mládeţe se ubytovaní studenti přezouvají do domácí obuvi v místě přiděleného botníku; 2. nemocný student se odjíţdí léčit domů. DM nedisponuje izolační místností. Pobyt v DM je povolen pouze studentům, kteří netrpí infekční nebo přenosnou chorobou, kteří nejsou v rekonvalescenci po váţném úrazu, nejsou nachlazeni, nemají zvýšené teploty, průjmová onemocnění apod.; 3. student dodrţuje základní pravidla osobní hygieny; 4. student je povinen na poţádání vychovatele umoţnit kontrolu jeho osobních věcí; 5. nespotřebované potraviny určené k další konzumaci je moţné skladovat pouze v chladničce; 6. při odchodu z pokoje student uzamkne kromě pokoje i svoji přidělenou skříň a chrání tak majetek svůj i svých spolubydlících, zkontroluje zhasnutí světel a odpojení elektrických přístrojů ze sítě; 7. větší finanční obnosy a cennosti si můţe kaţdý student uschovat u skupinového vychovatele nebo v trezoru domova mládeţe; 8. v budově domova mládeţe studenti neběhají, svůj pohyb na chodbách a schodištích přizpůsobují svým tělesným schopnostem a vlastnostem domácí obuvi, kterou pouţívají. IV. ORGANIZACE A PROVOZ DOMOVA MLÁDEŢE Návštěvy v domově mládeţe 1. Návštěvy mohou studenti přijímat pouze ve vstupní hale domova mládeţe po předchozím souhlasu pedagoga v recepci. 2. Do pokojů (loţnic) je přístup cizím osobám zakázán. Výjimku z tohoto pravidla můţe povolit pouze vychovatel, a to zpravidla zákonným zástupcům nebo rodičům plnoletých studentů. Vycházky 1. k evidenci vycházek slouţí ubytovaným studentům průkazka domova mládeţe + elektronický docházkový systém; 2. středa je stanovena jako den, ve který je všem studentům automaticky udělena vycházka (její délka je určena podle věku); 3. v případě nepředvídané okolnosti vzniklé během vycházky jsou nezletilí studenti nebo jejich zákonní zástupci a plnoletí studenti povinni telefonicky oznámit tuto skutečnost vychovateli v recepci, skupinovému vychovateli nebo vychovateli v noční sluţbě; 4. v době vycházky studenta v jeho osobním volnu nebo během jeho cesty do školy či ze školy, nenese za něj domov mládeţe právní odpovědnost. Studenti mají právo poţádat vychovatele o samostatný návrat ze společné výchovné akce pořádané domovem mládeţe (tzn. o vycházku z místa akce), za předpokladu dodrţení délky vycházky podle věku. Vychovatel sleduje zvláště u nezletilých studentů dodrţování doby příchodu z vycházek; 5. za předpokladu, ţe student je plnoletý, můţe vychovatele v recepci poţádat o noční vycházku s návratem aţ druhý den ráno. Noční provoz domova mládeţe umoţňuje ranní příchod v pracovní dny nejdříve v 5:00 hod. ráno, v ostatních dnech v 6:00 hod. ráno; 6. v případě ţádosti nezletilého studenta o povolení delší vycházky, neţ umoţňuje svými pravidly VNITŘNÍ ŘÁD, je její povolení podmíněno předloţením písemného souhlasu zákonného zástupce (rodičů) skupinovému vychovateli; Stránka 3 z 5

4 Délka vycházek 1. Základní délka vycházek se odvíjí od věku ubytovaných studentů. 2. Výjimku v návratech do domova mládeţe tvoří u nezletilých studentů jejich účast na plánované školní akci. Tuto skutečnost student předem oznamuje vychovateli v recepci před odchodem z domova mládeţe. Věk ţáků a studentů Délka vycházky 14 let do 20:00 hodin 15 let do 21:00 hodin 16 let do 22:00 hodin 17 let do 23:00 hodin 18 let a starší do 23:00 hodin Hlášení provozních závad a poţáru 1. Recepce domova mládeţe je ohlašovnou poţáru, ohlašovnou poruch technického charakteru i případně dalších zjištěných závad a základnou první lékařské pomoci. V. UBYTOVÁNÍ 1. ubytování v domově mládeţe není nárokové; 2. podmínkou faktického ubytování je splnění platebních podmínek (viz. Pokyny k platbám ) a předloţení souhlasu s inkasem. Výše příspěvku se odvíjí od kategorie ubytování a je stanovena vyhláškou MŠMT; 3. umístění studenta do domova mládeţe platí vţdy jen pro konkrétní školní rok; 4. kaţdý ubytovaný student obdrţí bezpečnostní klíč od pokoje (při jeho ztrátě zaplatí poplatek za duplikát ve výši 200,- Kč) a čip pro vstup do budovy (při jeho ztrátě zaplatí poplatek za nový čip 150,- Kč), soupravu lůţkovin a protokolárně mu bude předán přidělený konkrétní inventář k osobnímu uţívání (lůţko, nábytková stěna, stůl, ţidle, lampička apod.). VI. STRAVOVÁNÍ 1. Studenti ubytovaní v domově mládeţe vyuţívají nabídky celodenního stravování. 2. Příspěvek na náklady spojené se stravováním (tzv. stravné) se hradí společně s platbou za ubytování k 15. dni předchozího měsíce (viz. Pokyny k platbám ). 3. Stravenky k odpočtu pro nemoc apod. na další den se odevzdávají minimálně 24 hodin předem, nejdéle však do 9:00 hod. Odhlášky na pátek, popř. na jiný odjezdový den se přijímají nejméně 2 dny předem (např. odhláška na pátek se provádí do středy do 9:00 hod.). 4. Strava se vydává a konzumuje výhradně ve školní jídelně domova mládeţe. 5. Do jídelny chodí studenti upraveni, chovají se slušně a dodrţují pravidla správného stolování. 6. Platí ZÁKAZ VYNÁŠENÍ NÁDOBÍ ze školní jídelny (příbory, talíře, hrnky, sklenice, podnosy). 7. Po dobu výdeje stravy je ze strany pedagogických pracovníků zajištěn ve školní jídelně dohled dle rozpisu sluţeb. VII. UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ Stránka 4 z 5

5 Student, který končí ubytování, je povinen uvést své lůţko a přidělený nábytek (stěnu) do původního stavu, prostor vyčistit, odevzdat vypůjčené věci, průkazku domova mládeţe, klíč od pokoje a elektronický čip. V opačném případě je jmenovanému vyúčtována škoda, kterou způsobil, i náhrada za nevrácené věci. Ubytování studentů v domově mládeţe končí automaticky poslední den školního roku 2014/2015. Pro ukončení ubytování v dřívějším termínu platí měsíční výpovědní lhůta. Ţádost musí podat zákonný zástupce nezletilého studenta nebo plnoletý student písemně řediteli domova mládeţe. Výpovědní lhůta začíná běţet od 1. dne následujícího měsíce (např.: ţádost o ukončení ubytování k musí být podána nejpozději 30.4.). Během školního roku ukončí ředitel ubytování studentovi v domově mládeţe dále v těchto případech: 1. pokud student nebo jeho zákonný zástupce neplatí řádně úhradu za ubytování a stravu; 2. pokud student ukončil studium ve škole; 3. pokud student přerušil studium. VIII. VYLOUČENÍ Z DOMOVA MLÁDEŢE 1. pokud student porušuje VNITŘNÍ ŘÁD a veškerá výchovná opatření projednaná se zákonnými zástupci selhávají. IX. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1. právo na informace o průběhu výchovného působení v domově mládeţe; 2. povinnost hlásit skupinovému vychovateli neprodleně všechny změny (změny bydliště, kontaktních telefonů, ových adres, zdravotní pojišťovny apod.) a dále změny údajů obsaţených ve školní matrice. Přílohy: Činnosti v průběhu dne V Praze dne 31. srpna 2014 Ing. Jan Kosek - ředitel Stránka 5 z 5

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, Tábor VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Při sestavování VŘ DM bylo použito: - školský zákon č. 561/2004 Sb., - vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., - vyhláška MŠMT ČR č. 17/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád domova mládeže pro školní rok 2012/2013 Pořadové číslo Zpracoval 06-ŘA-2012-ŠK Mgr. Hynek Steska Schválil

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

Školní řád Obchodní akademie a Střední zemědělské školy, Bruntál, příspěvková organizace vydaný v souladu se zákonem 561/04 Sb. a Úmluvou o právech

Školní řád Obchodní akademie a Střední zemědělské školy, Bruntál, příspěvková organizace vydaný v souladu se zákonem 561/04 Sb. a Úmluvou o právech Školní řád Obchodní akademie a Střední zemědělské školy, Bruntál, příspěvková organizace vydaný v souladu se zákonem 561/04 Sb. a Úmluvou o právech dítěte pro školu a její součásti, kterými jsou domov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE TŘEBÍZSKÉHO 22, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15 INTERNÍ TISKOPIS / Č.j : SOSDCR/01282/2012 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15 Domov mládeže je školským výchovným a ubytovacím zařízením, doplňujícím

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy Obsah řádu: 1) Základní ustanovení domova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010)

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010) Školní a klasifikační řád, (č.j. SZeŠ/117/2010) školní rok: školní rok Školní řád Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogy ve škole a jejích

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2 tel./fax.: +420 224 922 228 e-mail: info@cao.cz

Více

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Ředitelství SŠZe Přerov vydává na základě platných předpisů VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 )

ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 )

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ KOLEJE DORKAS

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ KOLEJE DORKAS DOMOVNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ KOLEJE DORKAS I. Poslání Studentské koleje Dorkas 1. Vyšší odborná škola sociální a teologická Dorkas (dále škola ) poskytuje na základě Smlouvy o ubytování studentům vyšších odborných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/ Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek příspěvková organizace Domov mládeže 28. října 1598, 738 01 Frýdek Místek -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI č. j. DMD 157/2011 (platnost od 1. 5. 2011) I. Obecná ustanovení 1. Zřizovatelem a provozovatelem Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Více

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD.DOC Strana 1 ze 8 Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou Obsah: I. Vymezení školního řádu II. Reţim školy III. Práva a povinnosti ţáků IV. Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků V. Hygiena a zajištění

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více