NOVINY. Vážení ètenáøi, 2 / Vývoj hlavních ukazatelù od poèátku roku 2004 je následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Vážení ètenáøi, 2 / 2004. Vývoj hlavních ukazatelù od poèátku roku 2004 je následující:"

Transkript

1 2 / 2004 NOVINY Vážené kolegynì a kolegové, blíží se závìr roku a s ním i èas na bilancování, na ohlédnutí za vším, co nám letošní rok pøinesl. Za rok 2003 jsme poprvé dosáhli pozitivní hospodáøský výsledek. Tento trend se podaøilo udržet i v roce Hospodáøské výsledky jsou již tedy na úrovni jakékoliv jiné stabilní spoleènosti. Souèasnì s restrukturalizací výrobního procesu jsme opravovali støechy, provádìli zateplení vstupù do montážní haly, vybudovali oddechové zóny, nové oplocení, opravené omítky, vnìjší fasády, elektronický docházkový systém, novou telefonní ústøednu. V tìchto dnech probíhá rekonstrukce jídelny a pøipravujeme prostor na další plánované investice. Zanedbanost výrobního areálu je rozsáhlá a náprava potrvá ještì nìkolik let a pohltí znaèné náklady. Unést zátìž privatizace, dostat do prosperity zanedbanou spoleènost a ještì investovat do rychlého rozvoje je dost nároèné. Bylo by tedy nezodpovìdné spokojit se s dosaženými výsledky. Každý dobrý hospodáø myslí na budoucnost. Tìší nás, že vedle novináøù, ministrù a obchodních partnerù si koneènì i naši zamìstnanci všimli pozitivních zmìn a uvìdomují si, že zmìny ve prospìch Zetoru jsou pøedevším ve prospìch jeho zamìstnancù. Jedinì stabilní zdravá spoleènost, konkurence schopná v tuzemsku i v zahranièí, je schopna dát svým zamìstnancùm existenèní jistoty. Rád bych Vám podìkoval za poctivou celoroèní práci a popøál Vám i Vašim blízkým klidné a spokojené vánoèní svátky, odpoèinek a rodinnou pohodu. Ing. Vojtech Pánik, výkonný øeditel Zetor, a. s. Vývoj hlavních ukazatelù od poèátku roku 2004 je následující: Ukazatel plán skuteènost % skuteènost % skut./plán skut. 04/03 Prodej traktorù (ks) , ,2 Prodej komponentù (ks) , ,7 Prodej motorù (ks) , ,9 Prodej ND (mil. Kè) , ,3 Tržby *) (mil. Kè) , ,8 Provozní výsledek (mil. Kè) , ,6 Výsledek hosp. celkem (mil. Kè) , ,1 Zásoby *) (mil. Kè) , ,6 Poznámka: *) Hodnoty jsou uvádìny konsolidovanì se spoleèností Zetor Trade, s. r. o., s ohledem na dosud trvající zpùsob financování výroby. Vážení ètenáøi, není to dlouho, co jste si otevøeli první èíslo Zetor novin a seznámili jste se s výsledky za I. pololetí Nyní je zde druhé èíslo a s ním i pravidelná informace o hospodáøských výsledcích za období ledna až záøí tohoto roku. Ve srovnání s pololetními výsledky zaznamenal trend tvorby zisku o nìco pomalejší rùst. Jeho vývoj byl ovlivnìn nižší úrovní prodaných traktorù v období èervence až záøí. Na prodej pùsobily jednak sezónní pokles v letních mìsících a dále i celozávodní dovolená na pøelomu èervence a srpna, ovlivòující hlavnì úroveò srpnových prodejù. Jestliže byl mìsíèní prùmìr prodejù v I. pololetí 458 traktorù pak v uvedeném zbývajícím období pøedstavoval 398 traktorù. Celkovì se za uplynulé tøi mìsíce, od posledního publikovaného hodnocení, prodalo 1003 traktorù a 191 komponentù, 382 motorù a za 19 mil. Kè náhradních dílù. Celkové tržby se zvýšily o 738 mil. Kè. Provozní výsledek hospodaøení vzrostl o 7 mil. Kè a výsledek hospodaøení se snížil o 0,6 mil. Kè. Pokles výsledku hospodaøení byl ovlivnìn již zmínìným snížením prodejù a z toho vyplývající ztrátou v mìsíci srpnu. Zásoby se v tomto období snížily o 56 milionù Kè. Vývoj výsledku hospodaøení celkem, v porovnání s r. 2003, byl v porovnatelném období minulého roku ovlivnìn jednorázovými finanèními operacemi v rozsahu 35 mil. Kè. Pøi jejich zohlednìní je trend vývoje v tomto ukazateli pozitivní. Blíží se závìr roku. Již nyní je pøipraven podnikatelský plán na rok O jeho hodnotách a úkolech budete informováni v pøíštím èísle. Nyní je tøeba, aby pro jeho zdárné plnìní bylo dosaženo zámìrù a úkolù stanovených pro zbývající období roku Jedná se o výrobu, prodeje, èerpání nákladù, vývoj zásob a èinnosti v rámci pokraèujícího projektu Zetor New. Dosažené výsledky nás nesmí uspokojovat, ale mobilizovat pro dosažení ještì vìtšího rozvoje spoleènosti. Ing. Pavel Trnka, Controlling

2 PØEHLED DCEØINÝCH SPOLEÈNOSTÍ ZETOR, A. S. A. v tuzemsku: Obchodní firma Adresa Øeditel spoleènosti 1. ZETOR P.D.C., a. s., Brno, Trnkova 111 Ing. Radovan Putna 2. Vývojový ústav traktorù, a. s., Brno, Trnkova 111 Ing. Pavel Burda 3.Slévárna Zetor, a.s. Brno, Trnkova 111 Ing. Vojtech Pánik, st. 4.Zetor Havlíèkùv Brod, a.s. Brno, Trnkova 111 Ing. Miroslav Švajda 5.ENERGZET, a.s. Brno, Jedovnická 2a Ing. Josef Dospíšil 6.NARZET, s.r.o. Brno, Trnkova 111 Ing. Vladimír Sako 7.ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Brno, Trnkova 111 Ing. Josef Panáèek Mimo výše uvedených spoleèností, sídlí v areálu Zetoru ještì sesterská spoleènost, jejímž jediným spoleèníkem je HTC holding, a. s., Bratislava a to spoleènost: Zetor Trade, s. r. o. Brno, Trnkova 111 Ing. Lubomír Mikolaj B. v zahranièí: 1.ZETOR FRANCE, Sarl Duttlenheim, Francie Ing. Jaroslav Koliba 2.ZETOR DEUTSCHLAND, GmbH, Furth im Wald, Nìmecko Herbert Bothmann 3.Zetor UK, Ltd. Norfolk, Velká Británie Mr. Glyn Webb 4.ZETOR TRACTORS IRELAND Irsko Mr. Kevin Twomey 5. Zetor Polska, Sp. z. o. o. Kalisz, Polsko Ing. Jaroslav Viktora JUDr. Alena Slezáková, Všeobecná správa strana 2

3 Zetornádo Zetorem se pøehnalo Zetornádo. Není tak slavné jako jiná tornáda, napø. slavné El Nino, øádilo v ak stejnì. Zetornádo bralo dìravé støechy, polorozboøené gará e a stavby z doby druhé svìtové války. Výsledkem byly hromady sutin. Výsledek vìdeckého zkoumání soudních znalcù z katedry soudního in enýrství VUT Brno potvrdil, e epicentrum tornáda se prokazatelnì nachází v oblasti Utility. Zatímco El Nino se spokojí se sutinami a zmizí, Zetornádo naopak nabírá na síle a pokraèuje opaèným smìrem: staví, èistí, odklízí sutiny. Tak e dr íme na emu tornádu palce a jsme zvìdaví na výsledek. Redakce KALENDÁØ AKCÍ A NTITECHNICKÝ TÝPEK Prozatím nezji tìný pracovník na í firmy o ivil dne ve své pamìti starou známou pohádku a pod dojmem pozmìnìného úryvku: Ty má èáry, já mám svaly se rozhodl vyøe it problém se ètením své èipové karty pro docházkový systém po svém: Kdy Ty na mnì nepípne, tak u si ani nepípne! a dobøe míøeným úderem vydìlal v jediném okam iku na í akciové spoleènosti 10,5 tisíce korun za následnou opravu. Pøi opravì byla preventivnì ètecí hlava umístìna dále od krytu aby pøípadný dal í vandal nemohl zpùsobit obdobnou kodu. Pracovník znaèící si prùchody na LM5 musí nyní více pøiblí it kartu ke èteèce, za co by zajisté vý e zmiòovanému rádi podìkovali. Pøípadné dal í zájemce o boxerský souboj se èteèkou upozoròujeme, e pøi znaèení je nyní vytváøen záznam o prùchodu a lze tak tedy vysledovat s jistou pøesností, kdo kodu zpùsobil. Jeliko obdobný zpùsob znaèení je ji instalován ve vìt inì brnìnských podnikù, domnívám se e nejde o nic, co bychom nemohli zvládnout. Ing. Radek Tomaòa, Informatika m Zetor nav tívil redaktor èasopisu Respekt - novináø, který je jedním z nejvìt ích kritikù na í spoleènosti. Jeho èlánek otiskujeme v plném znìní na stranì 7. m Tisková konference v Zetoru 17 novináøùm a 2 televizím byly pøedstaveny zámìry Zetoru v budoucnosti. m Závody DTM na brnìnském okruhu. 11 traktorù Proxima zaji ovalo odtahování vozidel. m Mistrovství republiky v orbì Proxima získala 1. místo a zajistila si tak úèast na mistrovství svìta v roce 2005 v Praze. m Náv tìva Martina Jahna, ministra pro ekonomiku ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Milana Urbana, ministra prùmyslu a obchodu ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Zdeòka kromacha, ministra práce a sociálních vìcí ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Václava Hlaváèka, prezidenta Agrární komory ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Richarda Svobody, primátora mìsta Brna, v Zetoru. m Vánoèní celozávodní dovolená zamìstnancù Zetoru, a. s. strana 3

4 Pøedstavujeme úseky, odbory, pracovi tì VÝROBNÍ ÚSEK Vá ené kolegynì a kolegové, Hned v 2. èísle èasopisu pro zamìstnance Zetor, a. s. (ale po prvním vydání i pro ir í veøejnost) ZETOR Noviny, jsem dostal pøíle itost napsat mùj pohled na Výrobní Divizi. Dovolte mi zaèít pøíhodou, kterou jsem nìkde èetl a která poznamenala moje dal í smìøování. V 60-tých letech minulého století se potencionální japonský investor vydal na náv tìvu americké spoleènosti, se zájmem zavést obdobnou výrobu v Japonsku. Americký management pøipravil pro partnera celou øadu prezentací a èekal ho v jednací místnosti. Jaké bylo pøekvapení, kdy Japonec zamíøil pøímo k výrobní lince a dal se do øeèi s montá ním pracovníkem. Vysvìtlení bylo následující: Kdy chci nìco vìdìt, nejvíc se dozvím od èlovìka, který dennì pracuje v procesu a ví jak ho zlep it. V roce 1999 jsem v pøedcházejícím zamìstnání dostal návrh od výkonného øeditele udìlat zmìnu ve svém zabìhnutém ivotì. Byla to nabídka rozbìhnout výrobu pøesunem z Velké Británie na Slovensko do zrekonstruovaných prostor. Bylo to velmi tì ké rozhodnutí, proto e výrobu jsem sledoval jen z opaèné strany, ze strany servisu a podpory výroby. Øídil jsem investièní oddìlení a ka dý po adavek se sna il plnit vèas a v po adované kvalitì, aby výroba byla s mými slu bami spokojena. Av ak pracovat pøímo ve výrobì byla výzva. Ka dý ví, e pøidaná hodnota vzniká ve výrobì - tj. na lince, pøi CNC stroji, v lakovacím tunelu. V echna ostatní oddìlení se sna í podporovat výrobu svými èinnostmi a servisem. Po krátkém zvá ení jsem nastoupil do výroby a dodnes tohoto kroku nelituji, i kdy mnoho hlasù mì varovalo s tvrzením, e práce s lidmi je nejtì í prací na svìtì. Kdy jsem po èase dostal nabídku jít pracovat do Zetoru, z èistých výrobních prostorù elektrotechnického prùmyslu do tì kého strojírenství, nemìl jsem ádné obavy. Filozofie v ka dé výrobì (prùmyslové, potravináøské, chemické) je stejná. Ø Vyrábìt kvalitnì Ø Dodat na èas Ø Neustále se zlep ovat Vrátím se k Zetoru, a. s. Výrobní divize je situována ve ètyøech objektech (LM5 - Montá hydrauliky, Pøevodovky, Kabin a Traktorových jednotek, M1 Husovice Motory, Obj. 31 Mechanika a Ozubárna a Obj Lisovna) o rozloze m2. Divize má pìt výrobních oddìlení zabezpeèujících výrobu od souèástek a komponentù a po hotové motory a traktory. Oddìlení, která jsou známìj í jako cechy, mají názvy podle svých procesù a primárních èinností: Montá, Motorárna, Lisovna a Svaøovna, Ozubárna, Mechanika. Ve výrobì, na jednotlivých oddìleních se zavádìjí a uplatòují mana erské metody podle modelu zahranièních spoleèností. Av ak zavést èistotu, poøádek, organizaci a disciplínu je velmi nároèný proces, a kdy není zájem v ech pracovníkù v Zetoru, a. s., proces se zpomaluje a spoleènost ztrácí krok s konkurencí. Proto Vás chci po ádat touto cestou o agresívnìj í spolupodílení se na zmìnách (které jsou u i nyní viditelné a nepøehlédnutelné), které postaví na i spoleènost na místo kam patøí, tj. být leaderem byznysu ve støední a východní Evropì. Oddychová zóna - ozubárna PØED PO Èi tìní strojù - ozubárna PØED PO Oddychová zóna - ozubárna PØED PO Ing. Jaromír Varo, Výrobní øeditel strana 4

5 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA VÝROBNÍ DIVIZE VÝROBNÍ DIVIZE MONTÁ Jaromír Varo výrobní øeditel Franti ek Stuchlík Norbert Hrabalík MOTORÁRNA zástupce øeditele Zdenìk Hrubý Inovace LISOVNA & SVAØOVNA Tomá anda Jaromír vancara 5S, Kaisen OZUBÁRNA Robert Harman Marián Lipovský Projekty MECHANIKA Franti ek Slíva Petr Urbánek Montá traktorù KZIII. - Vizualizace pracovi PØED PO strana 5

6 ZETOR NEW NOVÝ ZETOR Tak èi tak, cíl spoleènosti je zorganizovat otevírací ceremoniál Zetor New na kvìten V prosinci 2004 se spoleènost Zetor, a. s., rozhodla zrekonstruovat jídelnu na montá ní hale a zkulturnit prostøedí pro strávníky. Na závìr mi dovolte, abych Vám prezentoval svoje pøání. Byl bych rád, kdybychom se v novém areálu zmìnili také my. Kdybychom dodr ovali základní etiku a poøádek. Tak jako v ka dé slu né spoleènosti, dodr ovali základní pravidla. Ing. Jaromír Varo, Výrobní øeditel Vá ené kolegynì a kolegové, citních mo nostech nad ks traktojak jste si v imli, okolo nás se dennì rù, tj. z pùvodních 1,045,000 m 2 na udá mnoho zmìn. Otevøelo se nové ná254,000 m2. kupní centrum Carefure, pøed Zetorem se Dal í etapou je vybudování nového staví supermarket Lídl a také vìøím, e vstupu do areálu, dokonèení oplocení jste si v imli zmìny i v Zetoru, a u ve a také výstavba nové vrátnice a parkovavýrobních prostorách nebo na exteriéru. cích ploch pro zamìstnance spoleènosti. Mnozí z Vás se dozvìdìli z novin, resp. Ve smlouvì o výstavbì je uveden termín jiných sdìlovacích prostøedkù, e Zetor dokonèení vý e uvedených prací konec zaèíná mìnit svoji podobu a e se vytvoøil bøezna 2005, klimatické podmínky ale projekt pod pracovním názvem Zetor New mohou tento termín prodlou it. Nový Zetor. Rád bych Vám v krátkosti pøedstavil tento projekt. V ka dé domácnosti musíme poznat míru. Kdy stavíme dùm, také nebudeme budovat deset místností, kdy jsme normální ètyøèlenná rodina. Kdo se bude starat o rozlehlou, na údr bu, úklid a energii nákladnou stavbu. Resp. mù eme pou ít okle tìnou vìtu: Starej se pouze o to, na co má. Tak e Zetor New je zásah do interiéru i exteriéru, který se skládá ze 6 podprojektù. Projekt pøesunu kabinárny, Projekt pøesunu hydrauliky, Projektu stabilizace ozubárny, Pøesun montá e pøevodovek, Centralizace skladù a Logistických uzlù a nakonec Venkovní areál (kde je pro bì ného zamìstnance nejvíce viditelných zmìn). Proto bych Vám rád pøedstavil právì poslední èást, èást Venkovní areál. Od èervna 2004 nastaly asanaèní práce na budovách, které byly nebezpeèné z hlediska své statiky, ale také budovy, mimo rámec konceptu. Bìhem 3 mìsícù bylo Letecka Fotka Zetor a.s. zbouráno pøes deset budov, zaèalo se s fasádou na montá ní hale, rekonstrukcí støe ního oplá tìní a také s budováním nového oplocení okolo nového areálu. Po NEW pøepoètech a analýcentrum mìsta Brna etor Z zách se zjistilo, e areál Zetor New je takøka identické smìsta rozlohou areálu mù e být situován na ètvrtinové plocentrum Brna je spoleènosti Zetor, a. s. e pùvodního areálu pøi max. kaparozlohou takøka identické Základní data Areál: Výrobní prostory: Investièní náklady: Výrobní kapacity: strana 6 s areálem spoleènosti Zetor a.s m m2 cca 75 mil. Kè nad traktorových jednotek 2

7 Pøeèetli jsme o nás Jak sloven tí mana eøi o ivují nìkdej í vlajkovou loï èeského prùmyslu Zmrtvýchvstání v Zetoru Je to jako zázrak: permanentnì krachující zadlu ený Zetor ohlásil najednou mnohamilionový zisk a rùst výroby traktorù o pìtinu. A nového vlastníka slovenský HTC holding - si pochvalují i zamìstnanci, kteøí mu je tì pøed rokem nemohli pøijít na jméno. Od televizorù k traktoru Byla to pro nás výzva zkusit prodat to, co jsme se nauèili, øíká nový øeditel Zetoru Vojtech Panik (32) i nový výrobní øeditel Jaroslav Varo (35). Oba loni pøetáhl vlastník Zetoru z vedení trnavského závodu Sony. Mìli postavit na nohy fabriku, která sice je tì poèátkem 90. let zamìstnávala pøes deset tisíc lidí a vyrábìla a 35 tisíc traktorù roènì, jen e pak se to v echno na dlouhé roky nìjak zadrhlo. Zetor se nebyl schopen vypoøádat s rozpadem východních trhù a stát jako vlastník - reprezentovaný ministerstvem prùmyslu a Fondem národního majetku - si zase nebyl schopen pøipustit, e by Zetor ji nebyl vlajkovou lodí èeského strojírenství a e potøebuje razantní zmìny. Ve tøech pokusech o záchranu se utopilo neuvìøitelných est miliard korun. A s továrnou si dlouho nevìdìl rady ani HTC holding, kterému ji vláda zcela oddlu enou prodala pøedloni v létì. Japon tí mana eøi Panik s Varem si vzali nìkolik mìsícù na rozkoukání a pak zaèaly výrazné zmìny. Nejviditelnìj í je stìhování. Do konce pøí tího roku se má výroba ze sedmi velkých hal a dal ích budov po celém areálu sestìhovat do tøí hal. Z 1,1 milionu metrù ètvereèních se Zetor stìsná na necelou ètvrtinu a vyu ití zbylých skoro 800 tisíc metrù ètvereèních by mìlo podniku pøiná et peníze. Jak - to zatím není jasné. Napøíklad by zde mohla být prùmyslová zóna, jsou tu v echny in enýrské sítì vèetnì chemické kanalizace. U jsme o tom pøedbì nì jednali s mìstem, øíká pøedseda pøedstavenstva a jediný èeský zástupce ve vedení podniku Vratislav Goj. Øe ení je podle nìj závislé na studii, která bude hotova do konce roku a mìla by mimo jiné øíci, kolik bude stát sanace ekologicky zneèi tìné pùdy. Postupné spojování a ze tíhlování zaèalo ji koncem loòského roku, kdy se napøíklad celé vedení pøestìhovalo z nìkolik set metrù vzdálené kanceláøské budovy pøímo do hlavní výrobní haly vedle montá ního pásu. Samozøejmì, je tu trochu vy í hluk, ale u jsem si zvykl, mìli jsme to tak i v Sony. Jak bych ale mohl øe it problémy, kdybych byl skoro kilometr daleko? A podporuje to komunikaci, lidské vazby, øíká duchovní otec pøemìny Zetoru, výrobní øeditel Jaroslav Varo. A návdavkem k lep ím mezilidským vztahùm se u etøí za provoz a topení v administrativní budovì, která se mù e pronajmout dal ím firmám. Staèí se jen dívat Jako dal í se stìhovala elektrodílna. Byla v budovì na druhém konci areálu, vzdálená dva a pùl kilometru - a pøecházením se ztratilo obrovské mno ství èasu. Najít nové místo pøitom vùbec nebyl problém. Staèilo se párkrát projít halou a bylo vidìt, e je tam spousta volného prostoru, øíká Varo. Varo pøi svých pochùzkách navíc zjistil, e se v ude povalují hromady nepotøebných vìcí a starých strojù. Jen v hlavní hale toho bylo 50 kontejnerù, pøes 150 tun. A nikomu to nechybìlo, popisuje. Zatím se ov em podaøila u etøit jen necelá pìtina z plánované ètvrtiny ploch. Je to postupné, musíme si na to vydìlat, vysvìtluje Varo. Dìláme nyní vìci, které se nám vrátí nejpozdìji do roka. Pøíklad? Nové vedení si spoèítalo i efektivitu jednotlivých provozù a zjistilo napøíklad, e pøi zásobování v areálu se najezdí 171 kilometrù dennì, mnohdy se skoro prázdnými vozíky. Zefektivnìní srazilo poèet najetých kilometru na zhruba 110 dennì - a mìsíèní úspora jen na benzinu byla pøes tøi sta tisíc korun. Podobnì se zmen ila velikost skladù na necelou tøetinu. Zmen ení výroby pøitom nebude mít vliv na kapacitu letos vyrobí 5500 traktorù v jedné smìnì, ale pøi tøísmìnném provozu nebude problém pøes 15 tisíc. Zmìnila se i dal í vìc: Noví majitelé mnohem víc komunikují se zamìstnanci. V ude v halách jsou vidìt nástìnky a na nich grafy, jak si podnik vede. A to nejen s výrobou a kvalitou, ale tøeba i s nemocností èi prostoji. Lidé vìdí, co dìlají a jak dìlají. Je to pro nì motivace, øíká Varo. Víme, jak na tom jsme a hlavnì, kolik bude penìz, pochvaluje si vìt í otevøenost jeden z montérù na lince. Zpoèátku jsem jim nevìøil, myslel jsem, e to jsou dal í hrobníci. Ale kdy tolik investují, tak urèitì neskonèí. Z grafù je napøíklad vidìt výrazný pokles absencí. Dùvod se jmenuje nejen zpøísnìní nemocenských dávek od ledna, ale pøedev ím motivaèní hodnocení pracovníkù. Pokud èlovìk nemarodí, Zetor se mìní k nepoznání Z ukoptìné fabriky se stává moderní továrna. Vysmívaní mana eøi zaèínají mít výsledky. Jak nesrovnatelné se Zetorem minulého desetiletí. Teï je jasné, proè si minulí éfové neradi pøipou tìli kohokoli k tìlu. Nebylo èím se chlubit a bylo co skrývat. Nepotøebné haraburdí táhnoucí podnik ke dnu. Projekt Nový Zetor pøi el na poslední chvíli. Jinak by toti ze slavného brnìnského strojírenství nezbylo u vùbec nic. Pardon, zbylo. Starý rozhrkaný Zetor. RUDOLF BURGR (Mladá fronta DNES , str. 1) pak má nárok na bonus dva tisíce korun mìsíènì - a nemocnost z prùmìrných dvanácti procent rázem poklesla zhruba na pìt. Jen zefektivnìní výroby by v ak Zetoru k návratu na evropské a svìtové trhy nestaèilo: Letos uvedl na trh nový model traktoru Proxima a oèekává, e jej prodá více ne tisícovku (pravda ov em je, e se zaèal vyvíjet u pøed nìkolika lety - a zatímco linky v letech 1999 a 2000 více ne rok stály, vývoj se na tìstí nezastavil). To nelze srovnávat Cesta, jakou noví mana eøi v Zetoru postupovali, na první pohled vypadá jednodu e. Proè nìco podobného nezkusil Zetor ji døív? Je tì ké srovnávat ty doby, tehdy byla úplnì jiná situace, øíká zøejmì nejkvalifikovanìj í osoba pro odpovìï - generální øeditel z let 1993 a 1999 Miroslav Poláèek, nyní spolumajitel malé firmy na výrobu odìvních doplòkù a vlastník firmy na reklamu a prùzkum trhu. Ale o efektivitu by mìlo jít pøece za ka dé situace? Nemám dostatek údajù k tomu, abych se mohl vyjádøit, øíká Poláèek. MAREK POKORNÝ (Respekt , str. 8 - Ekonomika) strana 7

8 DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA OSTRAHA AREÁLU 113 OHLAŠOVNA POŽÁRU 113 RYCHLÁ LÉKAØSKÁ POMOC (TÍSÒOVÉ VOLÁNÍ) 155 Operaèní støedisko lékaøské první pomoci, Brno, nám. 28. øíjna Úrazová nemocnice, Brno, Ponávka Bakešova nemocnice Brno, Žlutý kopec Fakultní nemocnice Brno, Bohunice, Jihlavská Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brnì, Pekaøská Nemocnice chirurgická Delta, Brno, Drobného Nemocnice Milosrdných bratøí, Brno, Polní Vojenská nemocnice, Brno Poliklinika Líšeò, Brno, Horníkova Poliklinika Židenice, Brno, Vinièní Krizové centrum, Brno, Bohunice psych. Klinika Linka nadìje, Brno, Bohunice psych. Klinika Pøeprava nemocných a ranìných - dispeèink, Brno, Pekaøská Sanit Plus - sanitní služba, Brno, Žlutý kopec Sanitky Konsox - sanitní služba, Pøízova ZÁVODNÍ LÉKAØI MUDr. Fuchsová - ordinace, Jamborova MUDr. Kyseláková - ordinace, poliklinika Židenice, Brno, Vinièní ÈERNÁ KRONIKA TROCHU JINAK KDYŽ UŽ KONÈÍM I dozvìdìl se agenturní pracovník, že mu nebude prodloužena smlouva a za týden v Zetoru konèí. Protože mu Zetor pøirostl k srdci rozhodl se, že si vezme nìco na památku. Jeho volba padla na vzduchovou pistoli utahovák. Byl sice zklamán, že na pøístroji není logo Zetoru, ale nakonec to pøekousl a zasunul pistoli do tašky. Protože nechtìl nikoho obtìžovat takovou malièkostí, hodil tašku pøes rameno a ještì ji pøikryl kabátem a vyrazil pøes bránu z areálu. Ostraha jej soucitnì poplácala po podivném hrbu na jeho zádech, když v tom z hrbu vypadla, k jejich pøekvapení, ukradená vzduchová pistole. Pracovník byl zklamán tím, že ostraha nemá pøíliš pochopení pro takovou to sbìratelskou vášeò a tak tašku zahodil a chtìl se spasit útìkem. Bohužel pro nìj byla známa jeho totožnost a tak dostal od Zetoru dárek mohl domù vyrazit o nìco døív. SPIDERMAN Vážení kolegové v našem areálu se dìjí opravdu neskuteèné vìci jedné tmavé noci za tøpytu hvìzd se vydal mladík do areálu Zetoru na místní komín. Dosud nám nejsou jasné jeho úmysly, možná se chtìl cítit jako Spiderman, ale bohužel pro nìj neznal heslo starých dobrých skautù Buï pøipraven. Bìhem šesti metrového pádu z komína zjistil, že pøipraven nebyl. Následnì zjištìné zlomeniny nohou byly jasným dùkazem jeho indispozice. Zda se na tísòovou linku Mìstské policie dovolal jako Spiderman pomocí svých telepatických schopností nebo mobilním telefonem nevíme, ale po jeho nálezu pod komínem ve spolupráci s CBS byla pøivolána sanitka k prvotnímu ošetøení. Lékaøi naznali, že mladík má k Spidermanovi hodnì daleko a potøebuje další ošetøení. Proto byl sanitkou odvezen do nemocnice. ÈERNÁ KRONIKA Smrtelná nehoda v areálu Zetor Dne 18. listopadu 2004, ve 13, 35 hodin, došlo v areálu spoleènosti Zetor, a. s., na køižovatce mezi objekty 2, 11 a 12, ke smrtelnému úrazu zamìstnance firmy A.S.A., spol. s r. o., která zajiš uje svoz odpadù pro firmy sídlící v našem areálu. Záležitost je pøedmìtem šetøení Policie ÈR, která dosud vìc neuzavøela. Patrnì se však jedná o dopravní nehodu, pøi níž závozník KUKAVOZU, pøi projíždìní køižovatkou upadl ze zadního stupátka nákladního automobilu firmy A.S.A. tak neš astnì, že si zpùsobil zranìní hlavy, kterému ještì pøed pøíjezdem záchranky podlehl. Podle dosavadních zjištìní spoleènost Zetor, a. s., na tomto smrtelném úrazu nenese žádnou vinu. PRACOVNÍ ÚRAZY ve spoleènosti Zetor, a. s., ve III. ètvrtletí 2004 V období 3. ètvrtletí letošního roku (tzn. v letních mìsících) úrazovost ve spoleènosti prudce poklesla. Podniková úrazová komise øešila pouze 4 pracovní úrazy zamìstnancù spoleènosti Zetor, a. s., k nimž došlo následovnì: v mìsíci èervenci - 1 úraz v srpnu - 0 v záøí - 3 úrazy Ve 3 pøípadech se jednalo o úrazy mužù a v jednom pøípadì o úraz ženy. Žádný z nich nebyl úraz smrtelný. Pøíèinu všech úrazu lze kvalifikovat, jako špatnì nebo nedostateènì odhadnuté riziko. Úrazová komise v žádném z uvedených pøípadù nepøistoupila ke krácení nárokù, všichni poškození byli odškodnìni v plné výši JUDr. Alena Slezáková, Všeobecná správa PICASSO Jednoho záøijového dne se na vrátnici dopotácel zcela nepoužitelný malíø, který pracoval na naší nové fasádì tedy, pokud je pravda, že èím více opilý malíø, tím lepší malíø tak tento byl Picasso. Usilovnì se dožadoval vstupu protože on jde malovat. Vzhledem k jeho stavu mu byla ostrahou odebrána prùkazka ke vstupu a byl pøivolán mistr, který mìl celý spolek na starosti. Protože málokdy pije èlovìk a natož malíø sám, vrhlo se na chudáky malíøe celé komando, které zjistilo, že Zetor je velice bohatá firma. Ptáte, jak jsem na to pøišel? Je to zcela jednoduché - našli se další ètyøi Picassové!!! Vedení spoleènosti nemá pochopení pro takovéto umìlce a tak byli vyvedeni z areálu a my máme na fasádì nový nápis Zetor a ne Guernicu. Petr Kratochvíl, Všeobecná správa ZETOR - zpravodaj akciové spoleènosti Zetor se sídlem v Brnì, vydává vedení akciové spoleènosti Zodpovídá odbor všeobecná správa. Adresa redakce: Zetor, a. s., Trnkova 111, Brno, PSÈ Tel.: Fax: strana Tiskne 8 Ing. Truksa Bohumír. Tel.: ,

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

v novì vznikajících novinách si na jejich stránkách naleznete i pravidelnou informaci

v novì vznikajících novinách si na jejich stránkách naleznete i pravidelnou informaci 1 / 2004 NOVINY HOSPODÁØSKÉ VÝSLEDKY za 1. pololetí 2004 Vážené kolegynì a kolegové, je to právì rok od nástupu nového managementu do Zetoru a. s., který s sebou pøinesl pøedevším know-how japonských firem.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

www.zetor.com zetor@zetor.com

www.zetor.com zetor@zetor.com Výroční www.zetor.com zetor@zetor.com Výroční Výroční OBSAH 1. základní údaje........................... 8 2. orgány........................ 12 3. informace o vývoji.................. 14 4. výroba a prodej.........................

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014

www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014 www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014 Obsah 1. Aktuality na mezinárodní scéně - BEPS - Převodní ceny - Country-by-country reporting 2. Aktuality na české scéně - Novela od

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka tušení, že celá moc ve mìstì je v rukou jen nìkolika Èechù. Tato,,hra" trvala až

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG Praha (9. března 2011) - Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR, čeká stlačený zemní plyn pro dopravu (CNG)

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

Pruzkum podnikatelského prostredí

Pruzkum podnikatelského prostredí Pruzkum podnikatelského prostredí Strategický plán rozvoje mesta Jicín Srpen 2004 jicin.certicon..cz Obsah Úvod a metodika... 3 Shrnutí záveru z pruzkumu...3 Výsledky pruzkumu...4 Stav podnikání... 4 Exportní

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

připraven pro Váš byznys

připraven pro Váš byznys připraven pro Váš byznys Výhodná poloha Evropa - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190 km Bratislava 190 km 2 Snadno dostupný

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více