NOVINY. Vážení ètenáøi, 2 / Vývoj hlavních ukazatelù od poèátku roku 2004 je následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Vážení ètenáøi, 2 / 2004. Vývoj hlavních ukazatelù od poèátku roku 2004 je následující:"

Transkript

1 2 / 2004 NOVINY Vážené kolegynì a kolegové, blíží se závìr roku a s ním i èas na bilancování, na ohlédnutí za vším, co nám letošní rok pøinesl. Za rok 2003 jsme poprvé dosáhli pozitivní hospodáøský výsledek. Tento trend se podaøilo udržet i v roce Hospodáøské výsledky jsou již tedy na úrovni jakékoliv jiné stabilní spoleènosti. Souèasnì s restrukturalizací výrobního procesu jsme opravovali støechy, provádìli zateplení vstupù do montážní haly, vybudovali oddechové zóny, nové oplocení, opravené omítky, vnìjší fasády, elektronický docházkový systém, novou telefonní ústøednu. V tìchto dnech probíhá rekonstrukce jídelny a pøipravujeme prostor na další plánované investice. Zanedbanost výrobního areálu je rozsáhlá a náprava potrvá ještì nìkolik let a pohltí znaèné náklady. Unést zátìž privatizace, dostat do prosperity zanedbanou spoleènost a ještì investovat do rychlého rozvoje je dost nároèné. Bylo by tedy nezodpovìdné spokojit se s dosaženými výsledky. Každý dobrý hospodáø myslí na budoucnost. Tìší nás, že vedle novináøù, ministrù a obchodních partnerù si koneènì i naši zamìstnanci všimli pozitivních zmìn a uvìdomují si, že zmìny ve prospìch Zetoru jsou pøedevším ve prospìch jeho zamìstnancù. Jedinì stabilní zdravá spoleènost, konkurence schopná v tuzemsku i v zahranièí, je schopna dát svým zamìstnancùm existenèní jistoty. Rád bych Vám podìkoval za poctivou celoroèní práci a popøál Vám i Vašim blízkým klidné a spokojené vánoèní svátky, odpoèinek a rodinnou pohodu. Ing. Vojtech Pánik, výkonný øeditel Zetor, a. s. Vývoj hlavních ukazatelù od poèátku roku 2004 je následující: Ukazatel plán skuteènost % skuteènost % skut./plán skut. 04/03 Prodej traktorù (ks) , ,2 Prodej komponentù (ks) , ,7 Prodej motorù (ks) , ,9 Prodej ND (mil. Kè) , ,3 Tržby *) (mil. Kè) , ,8 Provozní výsledek (mil. Kè) , ,6 Výsledek hosp. celkem (mil. Kè) , ,1 Zásoby *) (mil. Kè) , ,6 Poznámka: *) Hodnoty jsou uvádìny konsolidovanì se spoleèností Zetor Trade, s. r. o., s ohledem na dosud trvající zpùsob financování výroby. Vážení ètenáøi, není to dlouho, co jste si otevøeli první èíslo Zetor novin a seznámili jste se s výsledky za I. pololetí Nyní je zde druhé èíslo a s ním i pravidelná informace o hospodáøských výsledcích za období ledna až záøí tohoto roku. Ve srovnání s pololetními výsledky zaznamenal trend tvorby zisku o nìco pomalejší rùst. Jeho vývoj byl ovlivnìn nižší úrovní prodaných traktorù v období èervence až záøí. Na prodej pùsobily jednak sezónní pokles v letních mìsících a dále i celozávodní dovolená na pøelomu èervence a srpna, ovlivòující hlavnì úroveò srpnových prodejù. Jestliže byl mìsíèní prùmìr prodejù v I. pololetí 458 traktorù pak v uvedeném zbývajícím období pøedstavoval 398 traktorù. Celkovì se za uplynulé tøi mìsíce, od posledního publikovaného hodnocení, prodalo 1003 traktorù a 191 komponentù, 382 motorù a za 19 mil. Kè náhradních dílù. Celkové tržby se zvýšily o 738 mil. Kè. Provozní výsledek hospodaøení vzrostl o 7 mil. Kè a výsledek hospodaøení se snížil o 0,6 mil. Kè. Pokles výsledku hospodaøení byl ovlivnìn již zmínìným snížením prodejù a z toho vyplývající ztrátou v mìsíci srpnu. Zásoby se v tomto období snížily o 56 milionù Kè. Vývoj výsledku hospodaøení celkem, v porovnání s r. 2003, byl v porovnatelném období minulého roku ovlivnìn jednorázovými finanèními operacemi v rozsahu 35 mil. Kè. Pøi jejich zohlednìní je trend vývoje v tomto ukazateli pozitivní. Blíží se závìr roku. Již nyní je pøipraven podnikatelský plán na rok O jeho hodnotách a úkolech budete informováni v pøíštím èísle. Nyní je tøeba, aby pro jeho zdárné plnìní bylo dosaženo zámìrù a úkolù stanovených pro zbývající období roku Jedná se o výrobu, prodeje, èerpání nákladù, vývoj zásob a èinnosti v rámci pokraèujícího projektu Zetor New. Dosažené výsledky nás nesmí uspokojovat, ale mobilizovat pro dosažení ještì vìtšího rozvoje spoleènosti. Ing. Pavel Trnka, Controlling

2 PØEHLED DCEØINÝCH SPOLEÈNOSTÍ ZETOR, A. S. A. v tuzemsku: Obchodní firma Adresa Øeditel spoleènosti 1. ZETOR P.D.C., a. s., Brno, Trnkova 111 Ing. Radovan Putna 2. Vývojový ústav traktorù, a. s., Brno, Trnkova 111 Ing. Pavel Burda 3.Slévárna Zetor, a.s. Brno, Trnkova 111 Ing. Vojtech Pánik, st. 4.Zetor Havlíèkùv Brod, a.s. Brno, Trnkova 111 Ing. Miroslav Švajda 5.ENERGZET, a.s. Brno, Jedovnická 2a Ing. Josef Dospíšil 6.NARZET, s.r.o. Brno, Trnkova 111 Ing. Vladimír Sako 7.ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Brno, Trnkova 111 Ing. Josef Panáèek Mimo výše uvedených spoleèností, sídlí v areálu Zetoru ještì sesterská spoleènost, jejímž jediným spoleèníkem je HTC holding, a. s., Bratislava a to spoleènost: Zetor Trade, s. r. o. Brno, Trnkova 111 Ing. Lubomír Mikolaj B. v zahranièí: 1.ZETOR FRANCE, Sarl Duttlenheim, Francie Ing. Jaroslav Koliba 2.ZETOR DEUTSCHLAND, GmbH, Furth im Wald, Nìmecko Herbert Bothmann 3.Zetor UK, Ltd. Norfolk, Velká Británie Mr. Glyn Webb 4.ZETOR TRACTORS IRELAND Irsko Mr. Kevin Twomey 5. Zetor Polska, Sp. z. o. o. Kalisz, Polsko Ing. Jaroslav Viktora JUDr. Alena Slezáková, Všeobecná správa strana 2

3 Zetornádo Zetorem se pøehnalo Zetornádo. Není tak slavné jako jiná tornáda, napø. slavné El Nino, øádilo v ak stejnì. Zetornádo bralo dìravé støechy, polorozboøené gará e a stavby z doby druhé svìtové války. Výsledkem byly hromady sutin. Výsledek vìdeckého zkoumání soudních znalcù z katedry soudního in enýrství VUT Brno potvrdil, e epicentrum tornáda se prokazatelnì nachází v oblasti Utility. Zatímco El Nino se spokojí se sutinami a zmizí, Zetornádo naopak nabírá na síle a pokraèuje opaèným smìrem: staví, èistí, odklízí sutiny. Tak e dr íme na emu tornádu palce a jsme zvìdaví na výsledek. Redakce KALENDÁØ AKCÍ A NTITECHNICKÝ TÝPEK Prozatím nezji tìný pracovník na í firmy o ivil dne ve své pamìti starou známou pohádku a pod dojmem pozmìnìného úryvku: Ty má èáry, já mám svaly se rozhodl vyøe it problém se ètením své èipové karty pro docházkový systém po svém: Kdy Ty na mnì nepípne, tak u si ani nepípne! a dobøe míøeným úderem vydìlal v jediném okam iku na í akciové spoleènosti 10,5 tisíce korun za následnou opravu. Pøi opravì byla preventivnì ètecí hlava umístìna dále od krytu aby pøípadný dal í vandal nemohl zpùsobit obdobnou kodu. Pracovník znaèící si prùchody na LM5 musí nyní více pøiblí it kartu ke èteèce, za co by zajisté vý e zmiòovanému rádi podìkovali. Pøípadné dal í zájemce o boxerský souboj se èteèkou upozoròujeme, e pøi znaèení je nyní vytváøen záznam o prùchodu a lze tak tedy vysledovat s jistou pøesností, kdo kodu zpùsobil. Jeliko obdobný zpùsob znaèení je ji instalován ve vìt inì brnìnských podnikù, domnívám se e nejde o nic, co bychom nemohli zvládnout. Ing. Radek Tomaòa, Informatika m Zetor nav tívil redaktor èasopisu Respekt - novináø, který je jedním z nejvìt ích kritikù na í spoleènosti. Jeho èlánek otiskujeme v plném znìní na stranì 7. m Tisková konference v Zetoru 17 novináøùm a 2 televizím byly pøedstaveny zámìry Zetoru v budoucnosti. m Závody DTM na brnìnském okruhu. 11 traktorù Proxima zaji ovalo odtahování vozidel. m Mistrovství republiky v orbì Proxima získala 1. místo a zajistila si tak úèast na mistrovství svìta v roce 2005 v Praze. m Náv tìva Martina Jahna, ministra pro ekonomiku ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Milana Urbana, ministra prùmyslu a obchodu ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Zdeòka kromacha, ministra práce a sociálních vìcí ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Václava Hlaváèka, prezidenta Agrární komory ÈR, v Zetoru. m Náv tìva Richarda Svobody, primátora mìsta Brna, v Zetoru. m Vánoèní celozávodní dovolená zamìstnancù Zetoru, a. s. strana 3

4 Pøedstavujeme úseky, odbory, pracovi tì VÝROBNÍ ÚSEK Vá ené kolegynì a kolegové, Hned v 2. èísle èasopisu pro zamìstnance Zetor, a. s. (ale po prvním vydání i pro ir í veøejnost) ZETOR Noviny, jsem dostal pøíle itost napsat mùj pohled na Výrobní Divizi. Dovolte mi zaèít pøíhodou, kterou jsem nìkde èetl a která poznamenala moje dal í smìøování. V 60-tých letech minulého století se potencionální japonský investor vydal na náv tìvu americké spoleènosti, se zájmem zavést obdobnou výrobu v Japonsku. Americký management pøipravil pro partnera celou øadu prezentací a èekal ho v jednací místnosti. Jaké bylo pøekvapení, kdy Japonec zamíøil pøímo k výrobní lince a dal se do øeèi s montá ním pracovníkem. Vysvìtlení bylo následující: Kdy chci nìco vìdìt, nejvíc se dozvím od èlovìka, který dennì pracuje v procesu a ví jak ho zlep it. V roce 1999 jsem v pøedcházejícím zamìstnání dostal návrh od výkonného øeditele udìlat zmìnu ve svém zabìhnutém ivotì. Byla to nabídka rozbìhnout výrobu pøesunem z Velké Británie na Slovensko do zrekonstruovaných prostor. Bylo to velmi tì ké rozhodnutí, proto e výrobu jsem sledoval jen z opaèné strany, ze strany servisu a podpory výroby. Øídil jsem investièní oddìlení a ka dý po adavek se sna il plnit vèas a v po adované kvalitì, aby výroba byla s mými slu bami spokojena. Av ak pracovat pøímo ve výrobì byla výzva. Ka dý ví, e pøidaná hodnota vzniká ve výrobì - tj. na lince, pøi CNC stroji, v lakovacím tunelu. V echna ostatní oddìlení se sna í podporovat výrobu svými èinnostmi a servisem. Po krátkém zvá ení jsem nastoupil do výroby a dodnes tohoto kroku nelituji, i kdy mnoho hlasù mì varovalo s tvrzením, e práce s lidmi je nejtì í prací na svìtì. Kdy jsem po èase dostal nabídku jít pracovat do Zetoru, z èistých výrobních prostorù elektrotechnického prùmyslu do tì kého strojírenství, nemìl jsem ádné obavy. Filozofie v ka dé výrobì (prùmyslové, potravináøské, chemické) je stejná. Ø Vyrábìt kvalitnì Ø Dodat na èas Ø Neustále se zlep ovat Vrátím se k Zetoru, a. s. Výrobní divize je situována ve ètyøech objektech (LM5 - Montá hydrauliky, Pøevodovky, Kabin a Traktorových jednotek, M1 Husovice Motory, Obj. 31 Mechanika a Ozubárna a Obj Lisovna) o rozloze m2. Divize má pìt výrobních oddìlení zabezpeèujících výrobu od souèástek a komponentù a po hotové motory a traktory. Oddìlení, která jsou známìj í jako cechy, mají názvy podle svých procesù a primárních èinností: Montá, Motorárna, Lisovna a Svaøovna, Ozubárna, Mechanika. Ve výrobì, na jednotlivých oddìleních se zavádìjí a uplatòují mana erské metody podle modelu zahranièních spoleèností. Av ak zavést èistotu, poøádek, organizaci a disciplínu je velmi nároèný proces, a kdy není zájem v ech pracovníkù v Zetoru, a. s., proces se zpomaluje a spoleènost ztrácí krok s konkurencí. Proto Vás chci po ádat touto cestou o agresívnìj í spolupodílení se na zmìnách (které jsou u i nyní viditelné a nepøehlédnutelné), které postaví na i spoleènost na místo kam patøí, tj. být leaderem byznysu ve støední a východní Evropì. Oddychová zóna - ozubárna PØED PO Èi tìní strojù - ozubárna PØED PO Oddychová zóna - ozubárna PØED PO Ing. Jaromír Varo, Výrobní øeditel strana 4

5 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA VÝROBNÍ DIVIZE VÝROBNÍ DIVIZE MONTÁ Jaromír Varo výrobní øeditel Franti ek Stuchlík Norbert Hrabalík MOTORÁRNA zástupce øeditele Zdenìk Hrubý Inovace LISOVNA & SVAØOVNA Tomá anda Jaromír vancara 5S, Kaisen OZUBÁRNA Robert Harman Marián Lipovský Projekty MECHANIKA Franti ek Slíva Petr Urbánek Montá traktorù KZIII. - Vizualizace pracovi PØED PO strana 5

6 ZETOR NEW NOVÝ ZETOR Tak èi tak, cíl spoleènosti je zorganizovat otevírací ceremoniál Zetor New na kvìten V prosinci 2004 se spoleènost Zetor, a. s., rozhodla zrekonstruovat jídelnu na montá ní hale a zkulturnit prostøedí pro strávníky. Na závìr mi dovolte, abych Vám prezentoval svoje pøání. Byl bych rád, kdybychom se v novém areálu zmìnili také my. Kdybychom dodr ovali základní etiku a poøádek. Tak jako v ka dé slu né spoleènosti, dodr ovali základní pravidla. Ing. Jaromír Varo, Výrobní øeditel Vá ené kolegynì a kolegové, citních mo nostech nad ks traktojak jste si v imli, okolo nás se dennì rù, tj. z pùvodních 1,045,000 m 2 na udá mnoho zmìn. Otevøelo se nové ná254,000 m2. kupní centrum Carefure, pøed Zetorem se Dal í etapou je vybudování nového staví supermarket Lídl a také vìøím, e vstupu do areálu, dokonèení oplocení jste si v imli zmìny i v Zetoru, a u ve a také výstavba nové vrátnice a parkovavýrobních prostorách nebo na exteriéru. cích ploch pro zamìstnance spoleènosti. Mnozí z Vás se dozvìdìli z novin, resp. Ve smlouvì o výstavbì je uveden termín jiných sdìlovacích prostøedkù, e Zetor dokonèení vý e uvedených prací konec zaèíná mìnit svoji podobu a e se vytvoøil bøezna 2005, klimatické podmínky ale projekt pod pracovním názvem Zetor New mohou tento termín prodlou it. Nový Zetor. Rád bych Vám v krátkosti pøedstavil tento projekt. V ka dé domácnosti musíme poznat míru. Kdy stavíme dùm, také nebudeme budovat deset místností, kdy jsme normální ètyøèlenná rodina. Kdo se bude starat o rozlehlou, na údr bu, úklid a energii nákladnou stavbu. Resp. mù eme pou ít okle tìnou vìtu: Starej se pouze o to, na co má. Tak e Zetor New je zásah do interiéru i exteriéru, který se skládá ze 6 podprojektù. Projekt pøesunu kabinárny, Projekt pøesunu hydrauliky, Projektu stabilizace ozubárny, Pøesun montá e pøevodovek, Centralizace skladù a Logistických uzlù a nakonec Venkovní areál (kde je pro bì ného zamìstnance nejvíce viditelných zmìn). Proto bych Vám rád pøedstavil právì poslední èást, èást Venkovní areál. Od èervna 2004 nastaly asanaèní práce na budovách, které byly nebezpeèné z hlediska své statiky, ale také budovy, mimo rámec konceptu. Bìhem 3 mìsícù bylo Letecka Fotka Zetor a.s. zbouráno pøes deset budov, zaèalo se s fasádou na montá ní hale, rekonstrukcí støe ního oplá tìní a také s budováním nového oplocení okolo nového areálu. Po NEW pøepoètech a analýcentrum mìsta Brna etor Z zách se zjistilo, e areál Zetor New je takøka identické smìsta rozlohou areálu mù e být situován na ètvrtinové plocentrum Brna je spoleènosti Zetor, a. s. e pùvodního areálu pøi max. kaparozlohou takøka identické Základní data Areál: Výrobní prostory: Investièní náklady: Výrobní kapacity: strana 6 s areálem spoleènosti Zetor a.s m m2 cca 75 mil. Kè nad traktorových jednotek 2

7 Pøeèetli jsme o nás Jak sloven tí mana eøi o ivují nìkdej í vlajkovou loï èeského prùmyslu Zmrtvýchvstání v Zetoru Je to jako zázrak: permanentnì krachující zadlu ený Zetor ohlásil najednou mnohamilionový zisk a rùst výroby traktorù o pìtinu. A nového vlastníka slovenský HTC holding - si pochvalují i zamìstnanci, kteøí mu je tì pøed rokem nemohli pøijít na jméno. Od televizorù k traktoru Byla to pro nás výzva zkusit prodat to, co jsme se nauèili, øíká nový øeditel Zetoru Vojtech Panik (32) i nový výrobní øeditel Jaroslav Varo (35). Oba loni pøetáhl vlastník Zetoru z vedení trnavského závodu Sony. Mìli postavit na nohy fabriku, která sice je tì poèátkem 90. let zamìstnávala pøes deset tisíc lidí a vyrábìla a 35 tisíc traktorù roènì, jen e pak se to v echno na dlouhé roky nìjak zadrhlo. Zetor se nebyl schopen vypoøádat s rozpadem východních trhù a stát jako vlastník - reprezentovaný ministerstvem prùmyslu a Fondem národního majetku - si zase nebyl schopen pøipustit, e by Zetor ji nebyl vlajkovou lodí èeského strojírenství a e potøebuje razantní zmìny. Ve tøech pokusech o záchranu se utopilo neuvìøitelných est miliard korun. A s továrnou si dlouho nevìdìl rady ani HTC holding, kterému ji vláda zcela oddlu enou prodala pøedloni v létì. Japon tí mana eøi Panik s Varem si vzali nìkolik mìsícù na rozkoukání a pak zaèaly výrazné zmìny. Nejviditelnìj í je stìhování. Do konce pøí tího roku se má výroba ze sedmi velkých hal a dal ích budov po celém areálu sestìhovat do tøí hal. Z 1,1 milionu metrù ètvereèních se Zetor stìsná na necelou ètvrtinu a vyu ití zbylých skoro 800 tisíc metrù ètvereèních by mìlo podniku pøiná et peníze. Jak - to zatím není jasné. Napøíklad by zde mohla být prùmyslová zóna, jsou tu v echny in enýrské sítì vèetnì chemické kanalizace. U jsme o tom pøedbì nì jednali s mìstem, øíká pøedseda pøedstavenstva a jediný èeský zástupce ve vedení podniku Vratislav Goj. Øe ení je podle nìj závislé na studii, která bude hotova do konce roku a mìla by mimo jiné øíci, kolik bude stát sanace ekologicky zneèi tìné pùdy. Postupné spojování a ze tíhlování zaèalo ji koncem loòského roku, kdy se napøíklad celé vedení pøestìhovalo z nìkolik set metrù vzdálené kanceláøské budovy pøímo do hlavní výrobní haly vedle montá ního pásu. Samozøejmì, je tu trochu vy í hluk, ale u jsem si zvykl, mìli jsme to tak i v Sony. Jak bych ale mohl øe it problémy, kdybych byl skoro kilometr daleko? A podporuje to komunikaci, lidské vazby, øíká duchovní otec pøemìny Zetoru, výrobní øeditel Jaroslav Varo. A návdavkem k lep ím mezilidským vztahùm se u etøí za provoz a topení v administrativní budovì, která se mù e pronajmout dal ím firmám. Staèí se jen dívat Jako dal í se stìhovala elektrodílna. Byla v budovì na druhém konci areálu, vzdálená dva a pùl kilometru - a pøecházením se ztratilo obrovské mno ství èasu. Najít nové místo pøitom vùbec nebyl problém. Staèilo se párkrát projít halou a bylo vidìt, e je tam spousta volného prostoru, øíká Varo. Varo pøi svých pochùzkách navíc zjistil, e se v ude povalují hromady nepotøebných vìcí a starých strojù. Jen v hlavní hale toho bylo 50 kontejnerù, pøes 150 tun. A nikomu to nechybìlo, popisuje. Zatím se ov em podaøila u etøit jen necelá pìtina z plánované ètvrtiny ploch. Je to postupné, musíme si na to vydìlat, vysvìtluje Varo. Dìláme nyní vìci, které se nám vrátí nejpozdìji do roka. Pøíklad? Nové vedení si spoèítalo i efektivitu jednotlivých provozù a zjistilo napøíklad, e pøi zásobování v areálu se najezdí 171 kilometrù dennì, mnohdy se skoro prázdnými vozíky. Zefektivnìní srazilo poèet najetých kilometru na zhruba 110 dennì - a mìsíèní úspora jen na benzinu byla pøes tøi sta tisíc korun. Podobnì se zmen ila velikost skladù na necelou tøetinu. Zmen ení výroby pøitom nebude mít vliv na kapacitu letos vyrobí 5500 traktorù v jedné smìnì, ale pøi tøísmìnném provozu nebude problém pøes 15 tisíc. Zmìnila se i dal í vìc: Noví majitelé mnohem víc komunikují se zamìstnanci. V ude v halách jsou vidìt nástìnky a na nich grafy, jak si podnik vede. A to nejen s výrobou a kvalitou, ale tøeba i s nemocností èi prostoji. Lidé vìdí, co dìlají a jak dìlají. Je to pro nì motivace, øíká Varo. Víme, jak na tom jsme a hlavnì, kolik bude penìz, pochvaluje si vìt í otevøenost jeden z montérù na lince. Zpoèátku jsem jim nevìøil, myslel jsem, e to jsou dal í hrobníci. Ale kdy tolik investují, tak urèitì neskonèí. Z grafù je napøíklad vidìt výrazný pokles absencí. Dùvod se jmenuje nejen zpøísnìní nemocenských dávek od ledna, ale pøedev ím motivaèní hodnocení pracovníkù. Pokud èlovìk nemarodí, Zetor se mìní k nepoznání Z ukoptìné fabriky se stává moderní továrna. Vysmívaní mana eøi zaèínají mít výsledky. Jak nesrovnatelné se Zetorem minulého desetiletí. Teï je jasné, proè si minulí éfové neradi pøipou tìli kohokoli k tìlu. Nebylo èím se chlubit a bylo co skrývat. Nepotøebné haraburdí táhnoucí podnik ke dnu. Projekt Nový Zetor pøi el na poslední chvíli. Jinak by toti ze slavného brnìnského strojírenství nezbylo u vùbec nic. Pardon, zbylo. Starý rozhrkaný Zetor. RUDOLF BURGR (Mladá fronta DNES , str. 1) pak má nárok na bonus dva tisíce korun mìsíènì - a nemocnost z prùmìrných dvanácti procent rázem poklesla zhruba na pìt. Jen zefektivnìní výroby by v ak Zetoru k návratu na evropské a svìtové trhy nestaèilo: Letos uvedl na trh nový model traktoru Proxima a oèekává, e jej prodá více ne tisícovku (pravda ov em je, e se zaèal vyvíjet u pøed nìkolika lety - a zatímco linky v letech 1999 a 2000 více ne rok stály, vývoj se na tìstí nezastavil). To nelze srovnávat Cesta, jakou noví mana eøi v Zetoru postupovali, na první pohled vypadá jednodu e. Proè nìco podobného nezkusil Zetor ji døív? Je tì ké srovnávat ty doby, tehdy byla úplnì jiná situace, øíká zøejmì nejkvalifikovanìj í osoba pro odpovìï - generální øeditel z let 1993 a 1999 Miroslav Poláèek, nyní spolumajitel malé firmy na výrobu odìvních doplòkù a vlastník firmy na reklamu a prùzkum trhu. Ale o efektivitu by mìlo jít pøece za ka dé situace? Nemám dostatek údajù k tomu, abych se mohl vyjádøit, øíká Poláèek. MAREK POKORNÝ (Respekt , str. 8 - Ekonomika) strana 7

8 DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA OSTRAHA AREÁLU 113 OHLAŠOVNA POŽÁRU 113 RYCHLÁ LÉKAØSKÁ POMOC (TÍSÒOVÉ VOLÁNÍ) 155 Operaèní støedisko lékaøské první pomoci, Brno, nám. 28. øíjna Úrazová nemocnice, Brno, Ponávka Bakešova nemocnice Brno, Žlutý kopec Fakultní nemocnice Brno, Bohunice, Jihlavská Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brnì, Pekaøská Nemocnice chirurgická Delta, Brno, Drobného Nemocnice Milosrdných bratøí, Brno, Polní Vojenská nemocnice, Brno Poliklinika Líšeò, Brno, Horníkova Poliklinika Židenice, Brno, Vinièní Krizové centrum, Brno, Bohunice psych. Klinika Linka nadìje, Brno, Bohunice psych. Klinika Pøeprava nemocných a ranìných - dispeèink, Brno, Pekaøská Sanit Plus - sanitní služba, Brno, Žlutý kopec Sanitky Konsox - sanitní služba, Pøízova ZÁVODNÍ LÉKAØI MUDr. Fuchsová - ordinace, Jamborova MUDr. Kyseláková - ordinace, poliklinika Židenice, Brno, Vinièní ÈERNÁ KRONIKA TROCHU JINAK KDYŽ UŽ KONÈÍM I dozvìdìl se agenturní pracovník, že mu nebude prodloužena smlouva a za týden v Zetoru konèí. Protože mu Zetor pøirostl k srdci rozhodl se, že si vezme nìco na památku. Jeho volba padla na vzduchovou pistoli utahovák. Byl sice zklamán, že na pøístroji není logo Zetoru, ale nakonec to pøekousl a zasunul pistoli do tašky. Protože nechtìl nikoho obtìžovat takovou malièkostí, hodil tašku pøes rameno a ještì ji pøikryl kabátem a vyrazil pøes bránu z areálu. Ostraha jej soucitnì poplácala po podivném hrbu na jeho zádech, když v tom z hrbu vypadla, k jejich pøekvapení, ukradená vzduchová pistole. Pracovník byl zklamán tím, že ostraha nemá pøíliš pochopení pro takovou to sbìratelskou vášeò a tak tašku zahodil a chtìl se spasit útìkem. Bohužel pro nìj byla známa jeho totožnost a tak dostal od Zetoru dárek mohl domù vyrazit o nìco døív. SPIDERMAN Vážení kolegové v našem areálu se dìjí opravdu neskuteèné vìci jedné tmavé noci za tøpytu hvìzd se vydal mladík do areálu Zetoru na místní komín. Dosud nám nejsou jasné jeho úmysly, možná se chtìl cítit jako Spiderman, ale bohužel pro nìj neznal heslo starých dobrých skautù Buï pøipraven. Bìhem šesti metrového pádu z komína zjistil, že pøipraven nebyl. Následnì zjištìné zlomeniny nohou byly jasným dùkazem jeho indispozice. Zda se na tísòovou linku Mìstské policie dovolal jako Spiderman pomocí svých telepatických schopností nebo mobilním telefonem nevíme, ale po jeho nálezu pod komínem ve spolupráci s CBS byla pøivolána sanitka k prvotnímu ošetøení. Lékaøi naznali, že mladík má k Spidermanovi hodnì daleko a potøebuje další ošetøení. Proto byl sanitkou odvezen do nemocnice. ÈERNÁ KRONIKA Smrtelná nehoda v areálu Zetor Dne 18. listopadu 2004, ve 13, 35 hodin, došlo v areálu spoleènosti Zetor, a. s., na køižovatce mezi objekty 2, 11 a 12, ke smrtelnému úrazu zamìstnance firmy A.S.A., spol. s r. o., která zajiš uje svoz odpadù pro firmy sídlící v našem areálu. Záležitost je pøedmìtem šetøení Policie ÈR, která dosud vìc neuzavøela. Patrnì se však jedná o dopravní nehodu, pøi níž závozník KUKAVOZU, pøi projíždìní køižovatkou upadl ze zadního stupátka nákladního automobilu firmy A.S.A. tak neš astnì, že si zpùsobil zranìní hlavy, kterému ještì pøed pøíjezdem záchranky podlehl. Podle dosavadních zjištìní spoleènost Zetor, a. s., na tomto smrtelném úrazu nenese žádnou vinu. PRACOVNÍ ÚRAZY ve spoleènosti Zetor, a. s., ve III. ètvrtletí 2004 V období 3. ètvrtletí letošního roku (tzn. v letních mìsících) úrazovost ve spoleènosti prudce poklesla. Podniková úrazová komise øešila pouze 4 pracovní úrazy zamìstnancù spoleènosti Zetor, a. s., k nimž došlo následovnì: v mìsíci èervenci - 1 úraz v srpnu - 0 v záøí - 3 úrazy Ve 3 pøípadech se jednalo o úrazy mužù a v jednom pøípadì o úraz ženy. Žádný z nich nebyl úraz smrtelný. Pøíèinu všech úrazu lze kvalifikovat, jako špatnì nebo nedostateènì odhadnuté riziko. Úrazová komise v žádném z uvedených pøípadù nepøistoupila ke krácení nárokù, všichni poškození byli odškodnìni v plné výši JUDr. Alena Slezáková, Všeobecná správa PICASSO Jednoho záøijového dne se na vrátnici dopotácel zcela nepoužitelný malíø, který pracoval na naší nové fasádì tedy, pokud je pravda, že èím více opilý malíø, tím lepší malíø tak tento byl Picasso. Usilovnì se dožadoval vstupu protože on jde malovat. Vzhledem k jeho stavu mu byla ostrahou odebrána prùkazka ke vstupu a byl pøivolán mistr, který mìl celý spolek na starosti. Protože málokdy pije èlovìk a natož malíø sám, vrhlo se na chudáky malíøe celé komando, které zjistilo, že Zetor je velice bohatá firma. Ptáte, jak jsem na to pøišel? Je to zcela jednoduché - našli se další ètyøi Picassové!!! Vedení spoleènosti nemá pochopení pro takovéto umìlce a tak byli vyvedeni z areálu a my máme na fasádì nový nápis Zetor a ne Guernicu. Petr Kratochvíl, Všeobecná správa ZETOR - zpravodaj akciové spoleènosti Zetor se sídlem v Brnì, vydává vedení akciové spoleènosti Zodpovídá odbor všeobecná správa. Adresa redakce: Zetor, a. s., Trnkova 111, Brno, PSÈ Tel.: Fax: strana Tiskne 8 Ing. Truksa Bohumír. Tel.: ,

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Unikátní smlouva podepsána!

Unikátní smlouva podepsána! 5 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 10. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 8 9 NOZ Co nese nicotnost právních jednání Danì Kdy je sleva na vyživované vnouèe Vzdìlávání Distanèní kurs marketingové

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Ba vo ro vi čtí ko n ě. Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net.

Ba vo ro vi čtí ko n ě. Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. číslo 7-8 - červenec-srpen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Ba vo ro vi čtí ko n ě Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net.

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více