Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112. Roční plán školy na školní rok I. Hlavní úkoly školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112. Roční plán školy na školní rok 2007-2008. I. Hlavní úkoly školního roku"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 Roční plán školy na školní rok I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2007/2008 učební plán školy sestavit podle vzdělávacího programu Základní škola,č. j. : /96-2 (2.-5-ročník, 1.třídy podle ŠVP zpracovaného dle RVP) učitelé vypracují tématické plány v souladu s učebním plánem jednotlivých tříd a v souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP (l.ročník) tématické plány podléhají kontrole vedení školy velkou pozornost věnovat problematice negativních jevů mezi žáky (zpracovat minimální preventivní program) každodenní režim školy se řídí školním řádem, se kterým budou seznámeni učitelé, žáci i rodiče hlavním úkolem ve školním roce 2007/2008 bude první ověření ŠVP v l.třídě v rámci MS pokračovat ve společné práci zahájené v loňském školním roce a scházet se na vzájemných konzultacích 2. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků ve všech předmětech využívat k tomu efektivních forem a metod práce, hledání nových přístupů a pozitivní motivace ve vyučovacím procesu vytvořit prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků vést žáky k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, které jim škola poskytuje, a aby nové a rozšiřující informace uměli sami vyhledat, zpracovat a vyhodnocovat 3. Soustavně individuálně pracovat s dětmi integrovanými zpracovat indivividuální plán, který bude projednán s rodiči žáka a s PPP v Litoměřicích v současné době Jsou na škole 2 integrovaní žáci se specifickými poruchami učení, a to převážně s dysgrafií, dyslexií (+ 3 s obtížemi) včasně zaregistrovat žáky se specifickými poruchami učení a chování a doporučit rodičům k vyšetření na PPP vytvořit podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření umožnit a zabezpečit soustavné vzdělávání učitelů pracujících s integrovanými žáky učitelům, kteří mají reedukaci s žáky, zajistit proplacení těchto hodin vedením dyslektické poradny a logopedické poradny je pověřena Mgr. Jitka Bičovská - speciální pedagog 4. Zvýšit nároky na talentované žáky systematicky pracovat s talentovanými žáky jejich schopnosti aktivovat správnou motivací - v listopadu zjistit zájem žáků 5. ročníku o studium na osmiletém gymnáziu a TRVM (tř. uč. Mgr. Purmová, Mgr. Rittichová)

2 5. Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy. Zaměřit se zejména: vztahy na pracovišti a vystupování všech zaměstnanců musí být na takové úrovni, aby byly příkladem pro žáky nekompromisně vyžadovat zdravení všech osob, které žáci na chodbách potkají nadále se snažit o navrácení tradičního obsahu základním mravním pojmům usilovat o rozvíjení úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům vytvářet správný vztah k osobnímu i cizímu majetku sledovat a okamžitě řešit jakýkoli projev nebo i náznak šikanování, násilí a hrubosti veškeré závažnější kázeňské problémy řešit ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) při jednání s žáky i rodiči (zákonnými zástupci) užívat vždy pedagogického taktu,neironizovat žáka, nevysmívat se mu s rodiči ve většině případů jednat osobně, nepřistoupit na intenzívní "dopisování" v žákovské knížce velkou pozornost věnovat negativním jevům mezi žáky (návykové látky, drogy, alkohol, kouření, šikana, krádeže a vandalství), do funkce koordinátora ustanovuji Mgr. Irenu Purmovou, která na základě zkušeností a znalostí problémů navrhuje strategii školy v této problematice; zároveň zpracuje Minimální preventivní program školy 6. Absence účinnou prevencí, spoluprací s rodiči a včasnou reakcí předcházet vzniku neomluvené absence žáky upozornit na nepříjemné následky neomluvené absence rozlišovat absenci způsobenou žákem a rodiči (řešit ve výchovné komisi) vést rodiče k respektování školního roku, tj. omezit uvolňování žáků z důvodů rekreace (pouze 1x ročně) 7. Funkci výchovného poradce vykonává ředitelka školy výchovný poradce vypracuje svůj plán práce na školní rok a předloží jej PR koordinuje práci učitelů s integrovanými žáky, vede jejich evidenci a evidenci reedukace spolupracuje s okresní pedagogicko-psychologickou poradnou 8. Školní družina ve školním roce 2007/2008 určuji vedoucí vychovatelkou p.josefu Lintnerovou snažit se otevřít a naplnit 3 oddělení po 25 žácích ve výchovné práci využívat osvědčené formy činnosti naplňovat mimoškolní činnost dětí nabídkou vhodných zájmových kroužků sestavit celoroční plán práce činnost družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 9. BOZP stále vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole předcházet úrazovosti žáků o přestávkách i během vyučování v tělesné výchově dodržovat metodické řady při cvičení, dodržovat požadavky na žáka dle osnov, přihlédnout ke schopnostem a zdravotnímu stavu žáka, vyžadovat vhodné oblečení a obuv pro danou činnost

3 evidenci úrazů vést dle platných předpisů pravidelně provádět prohlídky BOZP 10. Výpočetní technika stále rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak učiteli, tak žáky udržovat a zdokonalovat školní počítačovou techniku a síť, využívat interaktivní učebnu instalovat různé možné podpůrné programy jak do sítě, tak do tříd využívat počítač ve třídě ve výuce, pro odpočinkovou činnost a pro práci učitele podporovat využívání počítačů při výuce jednotlivých předmětů pokračovat v plánu výuky informatiky v rámci zájmového kroužku zajistit plnou funkčnost počítačových učeben a interaktivní učebny aktualizovat internetové stránky školy a seznámit žáky i rodiče s možností jejich využití při práci s výpočetní technikou důsledně dodržovat vnitřní pravidla provozu počítačové sítě -a řád učeben 11. Metodické orgány MS je garantem dobrých výsledků práce školy, přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech. Předsedovou MS je pověřena Mgr. J. Bičovská Úkoly MS : sestavit časové rozvržení učiva - tématické plány sjednocování a objektivizace klasifikace provádění rozborů nedostatků zjištěných při kontrolních pracích a prověrkách, na jejich základě stanovit opatření k nápravě, realizovat je a následně kontrolovat výměna zkušeností včetně vzájemné hospitace výměna zkušeností při zavádění ŠVP Třídní učitelé: stav k třída třídní učitel počet žáků/děvčat 1.tř. Mgr. Martina Žáčková 22 2.A Mgr. Jitka Bičovská 15 2.B Mgr. Ivan Kožíšek 17 3.tř. Mgr. Jaroslava Náprstková 25 4.tř. Bc. Pavla Daňková 15 5.A Mgr. Monika Rittichová 14 5.B Mgr. Irena Purmová 14 Úkoly třídního učitele: vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy) aktualizovat data v počítačové evidenci kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku (1x za měsíc) koordinovat činnost všech výchovných činitelů ve škole operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy

4 prokazatelně seznámit žáky se školním řádem sledovat celkový prospěch třídy seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky vyšetření na PPPP třídní učitelé jsou povinni seznámit všechny vyučující s těmito skutečnostmi, u zdravotních omezení pak hlavně učitele Tv a Pč ke každému žáku přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, zájmy, dovednosti spolupracovat s výchovným poradcem 12. V rámci možnosti a zájmu rodičů zajistit pobyt ve škole v přírodě,či ozdravný pobyt 13. Keramická dílna využít práci s hlínou ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech a v zájmových útvarech využívat keramických výrobků žáků při estetizaci školy s vypalovací pecí mohou manipulovat proškolené osoby p. Miloslava Šinfeltová a Jitka Šinfeltová - uč. MŠ. 14. Podpora mimoškolních aktivit na škole nabídnout širokou možnost mimoškolní činnosti žáků v rámci ŠD účastnit se soutěží 15. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ředitel zpracuje plán DVPP prioritou je vzdělávání k výměně poznatků se ŠVP motivovat učitele k dalšímu vzdělávání vytvořit podmínky a umožnit pedagogům, aby se mohli účastnit vybraných akcí umožnit účast pedagogům i na akreditovaných akcích v rámci celé republiky 16. Projekt "Zdravá škola" zapojit se do soutěže "Zdravé zuby" zodpovídají třídní učitelé. V rámci Vlastivědy a Přírodovědy vyučovat i učivo z oblasti výchovy ke zdraví ve 4. a 5. ročníku v rozsahu 40 hodin.- učitelé zapracují do svých témat. plánu 10 a 10 hodin II. Řízení a organizace Porady: pracovní - první úterý v měsíci, v případě nutnosti i v jiném, předem známém termínu porady rozšířeného vedení - 1x čtvrtletně VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. PR MS xx xx xx xx xx Tříd.s. provoz ní 5.(1.tř. 25.ost. tř x x x x x x x x x x

5 Během celého roku mají rodiče možnost využívat pravidelné konzultační hodiny. V těchto termínech jsou učitelé rodičům vždy k dispozici. Rodiče se nemusí předem objednávat. učitel den hodina místo Mgr. J. Bičovská první pondělí učebna 2. A Bc. P. Daňková první pondělí v měsíci učebna 4. tř. Mgr. I. Kožíšek druhé úterý v měsíci učebna 2. B Mgr. J. Náprstková první pondělí v měsíci učebna 3. tř. Mgr. I. Purmová první úterý v měsíci učebna 5. B Mgr. M. Rittichová první úterý v měsíci učebna 5. A Mgr. M. Žáčková první středa v měsíci učebna 1. třídy Organizace školního roku: zahájení 3. září 2006 ukončení 1. pololetí ledna 2008 ukončení 2. pololetí června 2008 Prázdniny podzimní - čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007 vánoční prosince až 2. ledna 2007 (vyučování začne v úterý 3. ledna 2008) pololetní - 1. února jednodenní jarní - 25.února - 2.března 2008 velikonoční - čtvrtek 20.března - 21.března 2008 hlavní - pondělí 30.června srpna 2008 období školního vyučování ve školním roce 2008/20098 začne v pondělí 1. září Zápis dětí do prvního ročníku 5.února Správcovství a pověření úkoly ve školním roce vedoucí MS vedoucí ICT zapisovatel porad koordinátor - preventista kabinet ČJ, M kab. Hv-knihovna kab. Tv kab. Vl. a Př Mgr. Jitka Bičovská Mgr. Ivan Kožíšek Mgr. Irena Purmová Mgr. Irena Purmová Mgr. M. Rittichová., P. Daňková Mgr. Jitka Bičovská Mgr. Jaroslava Náprstková Mgr. Irena Purmová

6 kab. Pv distributor dot. mléčných výr. výzdoba HB výzdoba MÚ Koordinátor pro vlastivědu koordinátor pro přírodovědu koordinátor pro výtvarnou výchovu koordinátor pro tělovýchovu koordinátor pro matematiku koordinátor pro český jazyk koordinátor pro hudební výchovu, pracovní činnosti koordinátor pro aj vedení DAP správce sborovny HB správce sborovny MÚ zástupce v radě školy Mgr. Martina Žáčková Mgr. Irena Purmová Pavla Daňková, Mgr.Martina Žáčková Mgr. Jitka Bičovská, Mgr. Monika Rittichová Mgr. I. Purmová Mgr. Jitka Bičovská Mgr. Martina Žáčková Mgr. Ivan Kožíšek Mgr. Jaroslava Náprstková Mgr. Libuše Johanovská Mgr. Monika Rittichová Mgr. Irena Purmová Mgr. Libuše Johanovská Bc. Pavla Daňková Mgr. Ivan Kožíšek Mgr. Jitka Bičovská

7 Učební plán: Školní rok 2007/2008 Povinná Naše dotace dotace 1.tř. 2.A 2.B 3.tř. 4.tř. 5.A 5.B ČJ 9 Žáč 10 Bič 10 Kož 8 Náp 7 Dan 7 Rit 7 Joh AJ 3 Pur/Rit 3 Pur 4 Rit 4Pur 9 10 M 5 Žáč 5Bič 5 Kož 5 Náp 5 Dan 5 Rit 5Pur PRV 2 Žáč 2,00 Bič 2,00 Kož 3 Náp 7 7 PŘ 2 Dan 2 Rit 2Pur 7 7 VL 1 Dan 2 PUR 2Pur HV 1 Žáč 1Bič 1 Kož 1 Kož 1 Daň 1 Kož VV 1 Žáč 1Bič 1 Žáč 1 Náp 2 Dan 1 Náp 1Daň PČ 1 Žáč 1Bič 1 Bič 1 Náp 1 Dan 2 Náp 2Joh TV 2 Žáč 2Bič 2 Kož 2 Náp 2 Dan 2 Rit 2Pur ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV PČ TV 117 Žáčková Bičovská , Kožíšek Daňková Purmová Rittichová Náprstková Johanovská III.Režim činnosti ve škole Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.

8 ZVONĚNÍ příprava na hodinu - přestávka vyučovací hodina vyučovací hodina 9.55 příprava na 3. vyučovací hodinu vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdraví vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

9 O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od do hodin. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný předem žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. B. Režim při akcích mimo školu Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

10 Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: směrnice pro školy v přírodě školní výlety. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. Dozory: Převážnou část dozorů vykonávají třídní učitelé ve svých třídách. Dozory při změně vyučujícího: po 1.hod po 2.hod po 3.hod po 4.hod po 5.hod PO 3/Stupková Út 4/Daňková 5.A/Vítková 3./Stupková 5.A/Vítková 3./Stupková St 5.A/ Rittichová 2.B/Bičovská 4.tř/Vítková 3.tř/Stupková 5.A/Purmová 4.tř/Daňková 3.tř/Náprstková Čt Pá 4tř./Daňková 5.A/Rittichová 3.tř/Náprstková 2.B/Vítková 5.A/Kožíšek 5.B/Purmová

11 DOZORY ŠKOLNÍ JÍDELNA Po 4.hodině Po 5. hodině Pondělí p. Kročáková Úterý Mgr. J.Bičovská Bc. P. Daňková Středa ŠD Mgr. M. Žáčková Čtvrtek Mgr. J. Náprstková Mgr. I.Purmová Pátek Mgr. I.Kožíšek Mgr. M.Rittichová Nad MÚ - chodba - záchody - pondělí úterý středa čtvrtek pátek Mgr. Ivan Kožíšek Mgr. Ivan Kožíšek Mgr. Jitka Bičovská Mgr. Monika Rittichová Mgr. Jitka Bičovská

12 Rozvrh hodin tříd a učitelů pondělí Žáč. Bič. Kož. Náp. Daň. Rit. Pur. Joh. 1.h ČJ 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B ČJ 3.tř. ČJ 4.tř ČJ 5.A M 5.B 2.h M 1.tř M 2.A M 2.B M 3.tř. M 4.tř M 5.A TV 5.B 3.h Pč 1.tř ČJ 2.A PRV 2.B TV 3.tř. VV 4.tř AJ 5.A PŘ 5.B 4.h ČJ 1.tř HV 2.A ČJ 2.B VV 5.A ČJ 4.tř AJ 3.tř. AJ 3.tř. ČJ 5.h 6.h VV 2.B PRV 2.A PV 3.tř. PV 4.tř PŘ 5.A PV 7.h VV 2.A ČJ 3.tř. PŘ 4.tř ČJ 5.A ČJ úterý 1.h M 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B M 3.tř. Aj/Pur AJ 5.A AJ 4.tř. ČJ 2.h ČJ 1.tř TV 2.A M 2.B PV/5.A M 4.tř AJ3.tř AJ 3.tř. ČJ 3.h VV 1.tř M 2.A TV 2.B ČJ 3.tř. ČJ 4.tř ČJ 5.A M 5.B 4.h ČJ 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B PRV 3.tř. HV 4.tř M 5.A AJ 5.B 5.h VL 4.tř ČJ 5.A VL 5.B 6.h 7.h středa 1.h TV 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B ČJ 3.tř. ČJ 4.tř M 5.A AJ 5.B 2.h M 1.tř M 2.A M 2.B M 3.tř. M 4.tř TV 5.A M 5.B 3.h ČJ 1.tř PV 2.A ČJ 2.B ČJ 3.tř. ČJ 4.tř ČJ 5.A ČJ 4.h HV 1.tř ČJ 2.A PRV 2.B PRV 3.tř. TV 4.tř VL 5.A ČJ 5.h PV 2.B Hv 3.tř. PV 5.A VV 5.B AJ 4.tř. 6.h 7.h čtvrtek 1.h ČJ 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B M 3.tř. ČJ 4.tř ČJ 5.A PŘ 5.B 2.h M 1.tř M 2.A TV 2.B VV 3.tř. M 4.tř M 5.A M 5.B 3.h TV 1.tř ČJ 2.A M 2.B PRV 3.tř. PŘ 4.tř ČJ 5.A AJ 5.B 4.h ČJ 1.tř PRV 2.A ČJ 2.B ČJ 3.tř. VV 4.tř AJ 5.A VL 5.B 5.h PRV Hv 5.AB AJ 3.tř AJ 3.tř. 6.h 7.h pátek 1.h ČJ 1.tř TV 2.A M 2.B ČJ 3.tř. M 4.tř VL 5.A ČJ 2.h PRV 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B TV 3.tř. Aj/Pur AJ 5.A AJ 4.tř. PV 3.h M 1.tř M 2.A Hv 2.B M 3.tř. TV 4.tř M 5.A M 5.B 4.h ČJ 1.tř ČJ 2.A ČJ 2.B ČJ 3.tř. ČJ 4.tř TV 5.A AJ 5.B 5.h PŘ 5.A TV 5.B 6.h 7.h CELKEM 22H 23H 22H 23H 22H 23H 23H 9H

13 Rozvrh hodin tělocvičny 1. hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod pondělí 5.B/Pur 3.tř./Náp úterý 2.A/Bič 2.B/Kož středa 1.tř./Žáč 5.A/Rit 4.tř./Daň čtvrtek 2.B/Kož 1.tř/Žáč pátek 2.A/Bič 3.tř/Náp 5.A/Rit 4.tř./Daň 5.B/Pur Rozvrh hodin v PC učebně PO 3.tř/Náp 5.B/Joh 5.A/Rit Út 1.tř/Žáč 2.A/Bič St 5.B/Pur 5.B/Pur 5.B/Joh 4.tř/Pur Čt 3.tř/Pur Pá 5.A/Rit 2.A/Bič 4tř./Daň Rozvrh hodin v interaktivní učebně PO 5.B/Joh Út 3.tř./Rit 4.tř./Daň 5.A/Rit St 3.tř./Náp 3.tř./Kož Čt 5.B/Pur 1.tř/Žáč 5.AB/Kož Pá 2.A/Bič 2.B/Kož Rozvrh hodin ZUŠ Pondělí p. Antolčíková B Úterý p. Neužil tř. Středa p. Kolbinger Čtvrtek p. Klaban B Pátek p. Husáková p. Antolčíková tř. 5.B

14 Kroužky: Za bezpečnost dětí v době kroužků zodpovídají příslušní vyučující. Dozor nad žáky je nutné zajistit 15 min před zahájením hodiny. Po ukončení vyučující překontrolují, zda v budově nikdo nezůstal a budovu řádně uzamknou. Informatika pro 5.roč. Pondělí Mgr. Kožíšek Počítače pro dospělé Pondělí Mgr. Kožíšek Keramika Úterý J. Šinfeltová Počítače ŠD Úterý J. Lintnerová Počítače ŠD Středa M. Skalická Keramika Středa M. Šinfeltová Počítačové hry pro 1.tř. Čtvrtek Mgr. Kožíšek Počítačové hry pro 2.tř. Čtvrtek Mgr. Kožíšek Keramika Sobota-lx měsíčně J. a M. Šinfeltová dopoledne Pohybová výchova předškoláci Pondělí I.Rabyniuková Pohybová výchova 1.-2.tř. Pondělí I. Rabyniuková Aerobik Středa M. Kroufková IV.Plánované akce: projekty - Podzim v přírodě vyvrcholením je pouštění draků na Řípu - Vánoční tradice - živý Betlém - Měsíc knihy - literární a recitační soutěž - bezpečnost silničního provozu jízda zručnosti - jaro kolem nás společný výstup na Helfenburg soutěže: přírodovědné poznávání rostlin v jednotlivých ročních obdobích soutěž ve šplhu Matematická olympiáda 5.ročník školní kolo do 4.ledna (okresní 23.ledna 08 Matematický klokan Cvrček, Klokánek ve čtvrtek 27.března 08

15 V. Spolupráce s rodiči Rada školy pracuje ve složení: předseda: Monika Kroufková členové: Ivana Řezáčová Dagmar Jandová Věra Turanská Mgr. J. Bičovská - Mgr. J.Náprstková - za rodiče - za rodiče - za zřizovatele - za zřizovatele - za ped. pracovníky - za ped. pracovníky Schůzky Rady školy: v Radě školy mít účinného pomocníka a partnera školy scházet se na pravidelných schůzkách a vzájemně se informovat o životě na škole pomoc od Rady rodičů očekávat zejména v oblasti výchovné, materiální a technické při jednání s rodiči stále hledat nové možnosti spolupráce - nabídnout větší zapojení do aktivit školy informovat rodiče o možnosti navštívit po domluvě vyučovací hodiny škola připraví pro rodiče výukové kurzy v keramické dílně Práce na školní rok 2007/2008 podléhá stálé kontrole plnění jednotlivých bodů, a to: při běžném provozu školy hospitací přímou kontrolou V Bohušovicích nad Ohří, dne Projednáno na PR,dne Mgr. Libuše Johanovská ředitelka školy

Základní škola Aloise Klára Úštěk PLA 11, Úštěk 411 45

Základní škola Aloise Klára Úštěk PLA 11, Úštěk 411 45 www.zs-ustek.cz PLÁN ŠKOLY na školní rok 2014 2015 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2014/2015 Učební

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: /2012 Vypracoval: Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Schválil: Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: ZŠ 1284/10/2012 Vypracoval: Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Schválil: Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci (studenti) mají právo:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Josef Fiala, ředitel školy Schválil: Josef Fiala, ředitel školy Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 808/2011 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Libuše Hermannová ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: 28.8.2011 Školská

Více

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGA NIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , Machov 103, 549 63 Machov, IČO 70985812 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 69 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Pedagogická rada

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Č.j. 374/2014 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti ode dne: 16.6. 2014 Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 17.6.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 Školní řád základní školy Č.j.: 9-1/2010 Účinnost od: 1. 9. 2010 do odvolání Vypracovala: Mgr. Ivana Matějíčková Změny: Projednáno a schváleno pedagogickou poradou: 23.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 6 /2007 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 31.08.2007

Více