Člověk v extrémních podmínkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk v extrémních podmínkách"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Člověk v extrémních podmínkách Šárka Bernatíková Ostrava 2014

2 Bernatiková Š., 2014 ISBN Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani jinak šířená bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Veškerá práva autorů jsou vyhrazena.

3 Poděkování Tento text pro výuku byl vytvořen s podporou ESF v rámci projektu: Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH, číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/

4 Úvod Vážený studente, Dostává se Vám do rukou učební text modulu Člověk v extrémních podmínkách. Mým cílem při psaní tohoto textu bylo, aby čitatel získal základní znalosti a přehled o chování v možných extrémních podmínkách při dopravě v tunelu. Tento text je zpracován formou vhodnou pro distanční vzdělávání, tak aby práce s ním byla co nejjednodušší. Každá kapitola začíná náhledem kapitoly, ve kterém se dozvíte, o čem budeme v kapitole mluvit a proč. V náhledu kapitoly se také dovíte, kolik času by Vám studium mělo zabrat. Prosím mějte na paměti, že se jedná pouze o informativní údaj, nebuďte proto prosím rozladěni, když se budete kapitole věnovat delší popřípadě kratší dobu. Za kapitolou následuje shrnutí, ve kterém budou zdůrazněny informace, které byste si měli zapamatovat. To že jste probíranou látku správně pochopili a že jí rozumíte si můžete ověřit formou kontrolních otázek a testů, které by Vám měly poskytnout dostatečnou zpětnou vazbu k rozhodnutí, zda pokračovat ve studiu nebo věnovat delší čas opakování kapitoly. V průběhu studia narazíte na tzv. korespondenční úkoly. Tyto úkoly je potřeba vypracovat a v termínech daných Vaším studijním harmonogramem odevzdat. Tyto korespondenční úkoly poslouží k Vašemu závěrečnému zhodnocení. Pro zjednodušení orientace v textu je zaveden systém ikon: Čas pro studium Odhadovaný čas, který budete potřebovat pro prostudování daného tématu Shrnutí kapitoly Shrnutí nejdůležitějších informací, které byste si rozhodně měli pamatovat Otázky Kontrolní otázky, pro formulace odpovědí Správná odpověď Správná odpověď na kontrolní otázky 2

5 Test Test, podle kterého zjistíte, jak na tom jste Přestávka Samá práce, žádná legrace? Někdy je prostě potřeba trošičku polevit, abyste se ve výkladu neutopili. Náhled kapitoly V takto označeném textu se dovíte, co Vás čeká a nemine Literatura Doplňková literatura, pro kterou můžete sáhnout v případě, že něčemu nebudete rozumět, nebo Vás některé téma extrémně zaujme Zapamatujte si Definice, chytáky, zajímavosti, prostě důležité věci, které je potřeba zdůraznit Rada autora Poradíme, pomůžeme Korespondenční otázka Tuto otázku je potřeba vypracovat a zaslat tutorovi podle jeho pokynů (pozor hlídejte si termíny!) Přeji Vám, aby čas strávený nad tímto textem byl co možná nejpříjemnější, a nepovažovali jste ho za ztracený. Autor 3

6 1. Člověk v extrémních podmínkách Kapitola obsahuje základní odborné pojmy z oblasti člověka v extrémních podmínkách v silniční dopravě v tunelu. Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je získání základních informací o vybraných možných mimořádných událostech v tunelu chování při nich. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly musíte znát a vědět pouze základní poznatky nabyté na všeobecné základní škole. Klíčová slova extrémní podmínky, tunel, mimořádná situace, stres Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 2 hodiny času. 1.1 Úvod Lidské bytosti jsou nezdolné a křehké zároveň. Fyziologické limity našeho organismu omezují existenci člověka, který potřebuje ke svému životu potravu, vodu, kyslík a teplo [6]. Žádný živočich, který je při smyslech, se záměrně nevystavuje nebezpečí spočívající v tom, že se vydá někam, odkud toto nebezpečí hrozí. Lidské bytosti jsou řízeny mozkem, jehož emociální a racionální příkazy dokážou zvítězit nad pudem sebezáchovy. V některých případech můžeme být svědky, jak vzniklému ohrožení naopak ještě mnozí běží ve své přirozené zvědavosti vstříc O tom, že lidé mají tendenci vracet se na místo neštěstí pro své věci, podávají svědectví i hasiči. Souvisí to zřejmě se sníženou rozumovou kontrolou chování v extrémní zátěži - člověk impulzivně po záchraně sebe sama chce ještě zachránit svůj majetek, i když by se tím dostal opětovně do ohrožení života. Vystavování lidského těla extrémnímu prostředí, jež je s životem neslučitelné, může způsobit, že naše obranné mechanismy zkolabují a pak rychle umíráme [8]. Co se děje, když člověk začne své síly přepínat, když tělo začíná kolabovat když je přemoženo silami extrémního prostředí, silami s nimiž se při utváření lidského těla nepočítalo? Vyzkoušenou a prověřenou metodou, jak se vypořádat s extrémními podmínkami, je vyhýbat se jim. Pokud není výše uvedená podmínka splněna, bývají takováto prostředí pro člověka smrtící. 4

7 Každý se však může někdy vyskytnout v nějaké, životu nebezpečné mimořádné situaci, kterou by se měl snažit zvládnout a dostat se zpět do bezpečí. Tyto mezní situace mohou být vyvolány i nehodami v silniční dopravě. Extrémní podmínky, ve kterých se pak člověk může ocitnout vidíme na obrázku 1. Obrázek 1 Extrémní podmínky při havárii v tunelech [11] Malá nehoda i obrovská katastrofa mohou vyvolat krizovou situaci, proto je u obou potřebná disciplína a rychlé uvažování. Někdy nastane nehoda bez jakéhokoli varování, ale ve většině případů se objevuje moment, kdy si uvědomíme, že se něco stane a to je ten pravá chvíle, kdy instinktivní rekcí můžeme zachránit lidské životy. V mnoha situacích se vyskytuje dostatek času, ve kterém si uvědomíme závažnost možné nehody, ale to je také doba, kdy hrozí největší nebezpečí vzniku paniky. Pošetilé chování díky nástupu paniky zvyšuje riziko. Naopak zachování klidu a vědomí, že jsme schopni situaci zvládnout, pomáhá situaci lépe porozumět a nalézt další řešení. Osvojováním technik za účelem vypořádání se s některými druhy situací minimalizuje riziko a můžou i zachránit život. Některé sice vyžadují pevné nervy, ale jsou založené na zkušenosti a principech. Přesto všechno však bude reakce na problémy krizové situace spočívat v improvizaci, která bude založena na dovednostech, vhodných pro danou situaci. Katastrofa nás může zavést do situace, kterou musíme zvládnout sami, nebo se při velkém neštěstí můžeme ocitnout mezi mnoha dalšími lidmi, které není možné nějak řídit. Je obrovský rozdíl mezi malou a hromadnou nehodou, ale bez ohledu na rozsah mimořádné události je v obou případech nutné se spolehnout na stejnou vynalézavost a schopnost aplikovat velké množství znalostí a dovedností. Jak vynalézavost, tak schopnost aplikace rozhodují o životě a smrti, bez ohledu na to, kolika lidí se týkají. Přesto, že vznikající mimořádná situace se často nejeví jako extrémní, v případě jejího neřešení nás do extrémních podmínek může dovést, a to ať se extrémy týkají například prostředí v blízkosti požáru, chování lidí při panice či zranění se ztrátou základních životních funkcí. Ve všech případech je cílem chování danou situaci přežít. 5

8 1.2 Stres, panika Stres je biologicky smysluplná adaptační reakce těla na nebezpečnou situaci. Tělo mobilizuje za extrémních podmínek všechny energetické rezervy pro vnější svalové činnosti. V případě nebezpečí reaguje organismus automaticky, tzn. nezávisle na naši vůli, ve zlomcích sekund. Jako stresor označujeme podnět přicházející z vnějšího prostředí, který narušuje vnitřní tělesnou i duševní rovnováhu jedince a v extrémním případě ohrožuje i život. Vyvolává v organismu stresovou reakci, která při dlouhodobém působení vede ke tkáňovému poškození a k psychosomatickým poruchám (Obr. 2). Obrázek 2 Reakce organismu na dlouhodobý stres [11] Odborná literatura popisuje a vysvětluje obecně platné psychosociální procesy a zákonitosti, které vedou v extrémních situacích k hromadným psychickým jevům. Výkladový rámec hromadného chování pak zahrnuje rozmanité jevy,mezi něž patří také reakce na pohromy a katastrofy. Uvedené jevy mají mnohé společné rysy, zejména výraznou emocionalitu, citovou nákazu a sugestibilitu. Jsou však vyvolány rozdílnými spouštěcími momenty. V situacích katastrof je dominujícím motivem chování strach a boj o život [7]. Chování, vyvolané katastrofickými událostmi, může nabývat podobu paniky. Ta je popisována jako prudký a náhlý projev afektu zděšení, spojený s egoistickým bojem o záchranu života a únikem z místa skutečného nebo domnělého nebezpečí. Je-li možnost úniku omezena nebo znemožněna, je panická reakce charakterizována pohybovou nadprodukcí, což se navenek projevuje jako zmatené pobíhání, strkání, hemžení. Jedná se o instinktivní chování, společné mnoha živočišným druhům. Jeho účelem je najít v situaci ohrožení z množství produkovaných pohybů náhodně ten, který vede k úniku (jako létající pták v uzavřené místnosti). U člověka tak vzniklé afekty blokují 6

9 racionální chování, které je nahrazeno instinktivním. Původně biologicky účelné chování u živočichů může u člověka znamenat spíše dezorganizaci. V davu pak hrozí nebezpečí ušlapáním, nebo se také uvádí, že daleko nebezpečnější je v podobných situacích davový lis. Dav se semkne natolik, že v něm už nelze upadnout a hrozí smrt udušením. V situacích, kdy se dav pokouší opustit prostor jedním úzkým východem, naděje na rychlé opuštění prostoru dramaticky klesne. Čím více lidé chtějí ven, tím déle jim opuštění prostoru trvá. Je reálná zkušenost, že východ, kterým chtějí lidé při ohrožení uniknout,je zablokován množstvím zraněných [7]. Ačkoliv se většinou předpokládá, že přirozenými reakcemi na fyzické nebezpečí a prožitek omezené možnosti úniku je davová panika a egoistický boj o život, některé odborné studie hovoří o prosociálním chování v situacích neštěstí (záchrana partnera, rodič zachraňující dítě apod.). Tyto studie dokazují, že projevy vzájemné pomoci jsou velice běžné a mnohokrát dokonce převažují, a to do takové míry, že ke skupinovému úniku může dojít tak pozdě, že přežití je ohroženo. Typickou reakcí na různé hrozby a katastrofy pak nebývá útěk, nýbrž snaha dostat se do blízkosti osob, které člověk zná, a jsou mu blízké; navíc vyšlo najevo, že odloučení od blízkých osob způsobuje v člověku větší stres než samotné fyzické nebezpečí. Tato pozorování jsou vysvětlována modelem tzv. sociální vazby, který je postaven na tom, že lidé jsou především sociální bytosti, pro které má vazba k druhému primární důležitost. Jak tady zvládat davové jevy v situacích při hromadném neštěstí? Připomeňme si, že ty vznikají v takových situacích nenadálého ohrožení, s nimiž daná skupina jedinců nepočítá a není připravena na ně reagovat. Chybí pro ně odpovídající vzorce chování. Člověk reaguje instinktivně a je zvýšeně sugestibilní. To znamená, že ve zvýšené míře podléhá vlivu okolí a je možno jej ovládat. Za klíčovou je v takové situaci považována role vůdce ať už oficiálního nebo situačně vzniklého. Ten může mít zásadní vliv na rozvoj situace ve smyslu dimenze selhání akceschopnost. Ovlivnit vývoj hromadného chování lze tedy spoluprací s dominantním jedincem, nebo aktivním převzetím této role. Na místech hromadných neštěstí jsou v této pozici často hasiči. Ti jsou připravováni a cvičeni pro činnost v podmínkách ohrožení. Na místě zásahu vystupují z pozice formální autority, dané zákonem. Jejich činnost, ale i uniforma tuto autoritu jen podtrhují. Pro možnost ovlivnit a zklidnit skupinu rozrušených jedinců je důležité jejich jisté vystupování. Účinná komunikace je totiž určena nejen tím, co je řečeno, ale zejména neverbálními projevy. Podmínkou úspěchu je sebejisté, rozhodné a cílevědomé vystupování bez emocí (je třeba dokázat ignorovat např. agresivní projevy, nebrat je osobně). 7

10 Důležité je rychlé rozhodnutí, věcné a jasné pokyny a nekompromisní trvání na vznesených požadavcích. Do oblasti prevence spadá cvičení lidí ke zvládání ohrožujících situací - příprava obyvatel, výcvik záchranářů a profesionálních vyjednavačů, ale také učitelů, řídících pracovníků, výchova ve školách atd. Při řešení hromadných situací je důležité počítat s tím, že v náhodných uskupeních (v davech) se nacházejí jak osoby, které mohou díky sníženému sebeovládání strhávat k projevům paniky, tak jedinci, kteří se v takových situacích svou rozvahou mohou stát přirozenými vůdci. 1.3 Mimořádná situace Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému se rozumí mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [9]. Z psychologického hlediska se jedná o takovou událost, která přesahuje běžnou lidskou zkušenost, je náhlá, nepředvídatelná a neovladatelná. Tedy hraniční situaci, kdy není zprvu jasné, je-li vůbec v možnostech člověka ji zvládnout. Příklady mimořádných událostí v tunelu jsou na obrázku 3. Obrázek 3 Příklady mimořádných událostí [13] Skutečnost běžně vnímáme jako známou a předpověditelnou. Víme, že se neštěstí dějí, ale nepředpokládáme, že právě nás by mělo potkat něco mimořádného - tento důležitý obranný mechanismus, tzv. popření reality nám pomáhá vyrovnat se s různými katastrofami, k nimž dochází v našem blízkém nebo i vzdálenějším okolí. 1.4 Mimořádné události v silniční dopravě s důrazem na silniční tunely Definice tunelu je velmi prostá. Jedná se o ražené nebo hloubené jednosměrné nebo obousměrné jedno nebo více pruhové tubusy, které se mohou stavět buď v úrovni terénu, nebo pod úrovní terénu. Z bezpečnostního hlediska mají tunely standardně systém odvětrávání 8

11 vzduchu a zplodin, únikové chodby, tunelové propojky, audiovizuální informační systém, SOS hlásky pro případ mimořádné situace, plochy pro příjezd složek IZS a další bezpečnostní prvky. Ve většině případů jsou součástí tunelů tzv. technologická centra, ve kterých jsou např. řídící centra tunelu, únikové cesty anebo kanály pro odvádění znečištěného a přívod čerstvého vzduchu. V dnešní době je v ČR 19 silničních tunelů v provozu a dalších 6 ve výstavbě. Přehled tunelů je na obrázku 4. Obrázek 4 Přehled tunelů v provozu na území ČR [14] Nehody v silniční dopravě nejsou jedinými příčinami krizových situací. Existuje spousta rozličných jevů, jež vznikají zapříčiněním lidí, které mohou způsobit havárie, jež vyžadují stejné dovednosti, jaké člověk potřebuje v krizových situacích. Člověk by měl vědět, jak se s touto situací vypořádat a to jak na volném prostranství, tak v podzemních, zejména tunelových stavbách. Podrobná evidence a hodnocení mimořádných událostí v tunelech ČR se důsledně provádí od roku Tyto mimořádné události lze podle příčin vzniku rozdělit na události vzniklé v souvislosti s poruchou technologického vybavení tunelu a události vzniklé v souvislosti s dopravou v tunelu. Evidovány jsou ty situace, které si vyžádaly okamžité uzavření tunelu nebo zasažené tunelové trouby, případně došlo-li v důsledku dopravní komplikace k ohrožení bezpečnosti účastníků provozu v tunelu. V tunelu je tedy nutno počítat s několika druhy možných mimořádných situací, jejichž původcem je řidič, a to zejména: stojící kolona, porucha vozidla, dopravní nehoda, požár vozidla. Na rizika, která vznikají v důsledku těchto mimořádných událostí, je nutné 9

12 včas reagovat a to v co možná nejkratším čase. Z tohoto důvodu se připravují scénáře řešení všech možných situací, jejichž cílem je optimalizace řízení průběhu události. Za extrémní podmínky, v nichž se člověk může při silniční dopravě v tunelu ocitnout, lze považovat dopravní nehodu se zraněním a požár. I v těchto mimořádných situacích platí základní zásada, že ochrana života a zdraví osob má absolutní přednost před ochranou majetku. Při řešení mimořádných událostí v tunelech (zastavení vozidla, nehoda, požár, ) je důležitá včasná reakce a správný postup řešení mimořádné události nejen ze strany dispečerů tunelu a případně jednotek IZS, ale především ze strany účastníků provozu. Například při požáru vozidla v tunelu ve specificky uzavřeném prostředí, ve kterém se teplo, kouř a jedovaté zplodiny charakteristicky a rychle šíří může při nedodržení pravidel chování účastníky provozu nebo při selhání dohledu dojít k mnohem vyšším ztrátám na životech než při stejně intenzivním požáru vozidla na povrchové pozemní komunikaci. Rizikové situace v silniční dopravě se násobí, pokud se stanou v tunelu. Při mimořádné situaci v tunelu je důležité zachovat klid, rozvahu, nejednat zbrkle a pokusit se dodržovat bezpečnostní zásady. Pokud je v tunelu mimořádná situace, snažíme se co nejdříve zastavit vozidlo u kraje tunelu. Obsluha tunelu by měla vidět, co se v tunelu děje, měla by dát návěští značkou informace dalším řidičům o zákazu vjezdu do tunelu a informovat bezpečnostní, popřípadě podle druhu mimořádné situace záchranné složky. 1.5 Chování uživatelů tunelu při mimořádných situacích Pokud není příčinou mimořádné situace požár, oblečeme si výstražnou vestu, instruujeme další spolucestující, aby nevycházeli z vozidla, a jdeme podél stěny tunelu k SOS skříni, kde se dovoláme na dispečera tunelu, kterého konkrétně informujeme o mimořádné události. Při volání se automaticky aktivuje světlo, které informuje ostatní řidiče. Po nahlášení mimořádné situace na dispečink následují opatření k úspěšnému zvládnutí mimořádné události: 1. Prověrka situace operátorem řízení dopravy pomocí video dohledu; 2. Aktivace hlídky dálniční policie, fyzická přítomnost a řízení provozu na místě dopravní zácpy; 3. Zajištění odtahu nepojízdného vozidla popřípadě jiná vhodná opatření k obnovení standardního stavu; 4. Regulace dopravy před a za tunelem (i dálková pomocí ZPI - zařízení, které umožňuje zobrazit proměnné textové informace); 5. Blokové odbavování dopravy vyžaduje-li to situace; 10

13 6. Zajištění toku informací k veliteli zásahu. Pokud dojde k havárii, požáru apod., situace vyžaduje uzavření tunelové trouby nebo úseku navazující komunikace v obou směrech, následují opatření: 1. Aktivace dopravního značení UZAVŘENÍ TUNELU (obr.5); Obrázek 5 Dopravní značení "tunel uzavřen" [15] 2. Po uzavření tunelové trouby se vyrozumí složky IZS; 3. Aktivace hlídek policie a přenos informace k součinnosti dalších policejních sil dle vážnosti situace; 4. Organizuje se odklon dopravy před dálničním tunelem; 5. Organizuje se vyvedení osob (viz dále Postup a činnosti při vyvedení osob) a dovolují-li to okolnosti i vozidel ze zasažené tunelové trouby; 6. Organizačně se zajišťují dojezdové trasy pro zasahující jednotky IZS. Mimořádný stav postup a činnosti při vyvedení osob ze zasažené tunelové trouby: 1. Informují se osoby pomocí evakuačního rozhlasu o stavu v tunelu a o směru pohybu k evakuačním cestám; 2. V případě, že k evakuaci vyvedení osob bude použito propojek, je nutné bezpodmínečně zastavit provoz i v nezasažené tunelové troubě; 3. Určí se shromaždiště evakuovaných osob důležité je zabránit panice! 4. Opakovaně se vyzývají osoby k vypnutí motoru vozidla, k jeho opuštění a odchodu z tunelu! 5. Fyzicky je nutno zabránit vjezdu dalších vozidel do zasažené tunelové trouby! Vyklidit přístupové komunikace! 6. Monitorování situace v místě události a informování velitele zásahu o aktuálním stavu. Důležité zásady při evakuaci osob z tunelové trouby - v tomto případě je nezbytné: 11

14 1. Směrovat osoby k nejbližší únikové cestě; 2. Směrovat osoby od místa události (požáru, nehody); 3. Směrovat osoby od trasy příjezdu jednotek IZS; 4. Směrovat osoby do shromaždiště; 5. Eliminovat projevy paniky všemi dostupnými prostředky! 6. Ze zákona vykázat osoby z vozidel a zasažené tunelové trouby! 7. Všemi dostupnými prostředky zabránit v jízdě vozidlům v zasažené tunelové troubě (mimo případů vyvádění vozidel speciální propojkou do nezasažené tunelové trouby). Včasná identifikace požáru zvyšuje pravděpodobnost záchrany osob od vzniku požáru má osoba v tomto prostoru cca 8 minut na únik, pak její šance na přežití dramaticky klesá. Oheň vyžaduje teplo, palivo, kyslík a vytváří kouř a jedovaté plyny. Může se rozšířit zahříváním svého okolí přímým kontaktem (vedení), prouděním plynu a kouře (konvekce) anebo tepelným zářením (radiace). Konvekce je obvykle nejzávažnějším druhem tepelného přenosu. Vozidla i tunely by měly být vybaveny hasicími přístroji resp. vybavením na hašení ohňů a my bychom měli vědět, jak je správně použít. Při požáru auta je největším nebezpečím možnost podpálení nádrže, která by mohla vybouchnout a rozmetat hořící benzín do všech směrů. Cílem by mělo být ovládnout oheň dříve, než se dostane k nádrži. Každá látka má svůj bod vzplanutí a nádrž s benzínem a jeho výpary je ke vzplanutí více náchylná, než většina jiných předmětů. Nejdříve obvykle chytne přívodní hadička (pokud není opancéřovaná) a chová se obdobně jako zápalná šňůra, která může nádrž zapálit. Pokud auto začne hořet v podzemní stavbě tunelu, zvětší se brzy množství kouře a jedovatých výparů. Nejdříve se pokusíme oheň uhasit, ale pokud je to neproveditelné, pokusíme se zabránit rozšíření požáru na další vozidla, aby nedošlo k mnohem většímu ohrožení života a majetku. 1.6 Priority při nehodě Pokud se přibližujeme k místu nehody, kdy se na malé ploše soustředí větší počet zraněných lidí, je nutno dbát především na to, aby člověk neohrozil sám sebe. Je potřeba dávat pozor na požár, vraky, elektrické kabely a různá jiná nebezpečí, která se můžou při mimořádné situaci v tunelu a jeho okolí vyskytnout. Pokud zde nalezneme člověka, který potřebuje pomoci, nejprve bychom jej měli zkontrolovat, než s ním začneme hýbat. 12

15 Hrozí li nám však jakékoli akutní nebezpečí, je třeba se postarat o to, abychom sebe i zraněného dostali na bezpečnější místo. Pro přežití v těchto mezních krizových situacích musí člověk bojovat většinou sám s improvizovanými prostředky o život. Proto je vhodné velmi dobře znát zásady první pomoci, abychom je v případě potřeby mohli bez váhání a s jistotou použít. Rychlost v tomto případě je hlavním předpokladem úspěšného zásahu - pomoci [5]. Základní první pomoc je soubor prvotních metod a technických opatření, která je obvykle zajišťována laiky, a tedy je zpravidla poskytována bez specializovaného vybavení. Součástí této pomoci je přivolání odborné zdravotnické první pomoci a péče o postiženého až do doby, kdy jej odborná zdravotnická první pomoc převezme, případně jde také o improvizovaný transport postiženého na místo, kde je odborná zdravotnická první pomoc dosažitelná. Laická první pomoc je často nesmírně důležitá a pro život poraněného a je podstatnou součástí tzv. záchranného řetězce. Laická první pomoc zahrnuje vyproštění, volání záchranné služby a základní první pomoc. Poskytnutí laické první pomoci je významné zejména v těch případech, kdy v průběhu zranění dojde k poruše základních životních funkcí postiženého (porucha vědomí, dýchání, krevního oběhu). Takovéto stavy jsou označovány jako akutní stavy bezprostředně ohrožující život. Stupeň ohrožení je závislý na druhu a rozsahu postižení, věku postiženého, předchozím zdravotním stavu postiženého a včasnosti a kvalitě první pomoci, která musí být poskytnuta neprodleně. Zdravotnická pomoc musí být zajištěna vždy a co nejdříve. Přivolání odborné zdravotnické pomoci je nutné zajistit voláním na tísňové linky na číslo 155 nebo 112. Další tísňová čísla vidíme na obrázku 6. Při hovoru vždy uvedeme: Obrázek 6 Čísla tísňových linek [16] 1. Co se stalo, rozsah nehody (dopravní nehoda, zda je třeba vyprošťovací technika, apod.). 2. Kolik je zraněných a jaký je jejich přibližný stav (děti?, stav vědomí, dýchání...). 3. Místo a čas nehody (místo, ulice, výrazný orientační bod, apod.). 13

16 4. Kdo volá (své jméno, příp. telefon, odkud je voláno; kdo pomáhá, příp. zdravotní kvalifikace). 5. Nikdy nezavěšujeme jako první! Postup při poskytování základní první pomoci [1],[2] Jak bylo uvedeno výše, správné poskytnutí první pomoci vyžaduje účelnost, rychlost a rozhodnost. Na místě nehody nejprve posoudíme situaci. Je nutné předejít dalšímu postižení a zajistit bezpečnost postiženému i sobě. Je nutné si vytvořit podmínky k poskytnutí první pomoci. Orientačně posoudíme zdravotní stav postiženého, jeho závažnost a rozsah poškození. Podle závažnosti se postižení rozdělují do tří skupin: 1. Postižení v bezvědomí a ti, kteří masivně krvácí. Okamžité ošetření vyžadují také otevřená poranění hrudníku. 2. Postižení, kteří jsou bezprostředně ohroženi šokem, postižení trpící zjevnou dušností a postižení s velkými bolestmi. 3. Méně závažné stavy. Základní (laická) první pomoc v případě nezbytnosti zajistí též improvizovaný převoz postiženého na místo, kde je dosažitelná zdravotnická odborná pomoc. Mezi výkony zachraňující život na základní úrovni řadíme zástavu prudkého zevního krvácení, náhradu nedostatečného dýchání, obnovení nebo náhradu krevního oběhu, polohování a protišoková opatření. Postižené osoby vyšetřujeme základními postupy: pohledem - zjistíme, kde se postižený nachází, zda je či není při vědomí, viditelné krvácení, stav dýchání - pohyby hrudníku, stav a barvu kůže, stav sliznic...; poslechem - získání informací o mechanismu úrazu, u postiženého šelesty při dýchání, akci srdeční...; pohmatem - pulsace - na krční tepně, dýchání - pohyby hrudníku; pohmatem se přesvědčíme o teplotě kůže a neporušenosti skeletu. Při poruše základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh) je nejdůležitější neodkladná kardiopulmonální resuscitace, která zahrnuje soubor postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osob postižených náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí s cílem uchránit před nezvratným poškozením, zejména mozku a srdečního svalu [3]. 14

17 Základní neodkladnou resuscitaci jsou povinni ze zákona poskytnout všichni občané ČR ( 207 trestního zákona) [10]. Resuscitace se zahajuje co nejdříve a to bez složitých pomůcek či jiného vybavení. Při neodkladné resuscitaci postupujeme podle pravidla A-B-C: A -- airway -zprůchodnění dýchacích cest; B -- breathing -zahájení umělého dýchání; C -- circulation - zahájení zevní srdeční masáže. Ad. A) Průchodnost dýchacích cest zajistíme záklonem hlavy spolu s odstraněním případného cizího tělesa. Ad. B) Umělým dýcháním rozumíme vydechování vzduchu do plic postiženého. Při neodkladné resuscitaci se provádí přerušovaným přetlakem, který překoná odpor dýchacích cest a elastický odpor hrudníku. Výdech je děj pasivní. Umělé dýchání provádíme nejčastěji z úst do úst (obr.7), možné je i z úst do nosu a z úst do nosu a úst. Účinnost umělé plicní ventilace posuzujeme podle pohybu hrudníku při vdechu a výdechu. Pokud se dýchání zdá nedostatečné, musíme opět zkontrolovat průchodnost dýchacích cest. Poloha rukou při masáži je nově popisovaná jako "uprostřed hrudníku na hrudní kosti". Obrázek 7 Umělé dýchání z úst do úst [17] Ad. C) Srdeční masáž provádíme rytmickým stlačováním hrudníku čili kompresí srdce mezi hrudní kostí a páteří (obr.8). Při zevní srdeční masáži provádíme rázné stlačování hrudníku do hloubky 5 až 6 cm frekvencí 100 až 120 za minutu a úplné uvolnění po každém stlačení. Obrázek 8 Masáž srdce [17] Za standardní způsob resuscitace je stále považována kombinace srdeční masáže a umělého dýchání v poměru 30:2. V případě neochoty zachránce provádět umělé dýchání (např. z hygienických důvodů, při 15

18 obavách z možného přenosu infekce nebo z jakéhokoliv jiného důvodu) je možné při resuscitaci dospělého pacienta provádět samotnou kvalitní srdeční masáž bez umělého dýchání [4]. Resuscitaci lze ukončit: pokud dojde k obnovení krevního oběhu a dýchání; při předání postiženého do odborné péče; při vystřídání jinými zachránci; při vyčerpání zachránce, které znemožňuje pokračovat v resuscitaci. Jak již bylo konstatováno, nejdůležitějším kritériem úspěšného zásahu je rychlost rozhodování a správné provádění všech postupů. Po zjištění přerušení základních životních funkcí je nutné zahájit kardiopulmonální resuscitaci co nejdříve, aby se minimalizovalo hypoxické poškození mozku a srdečního svalu. Okamžitá resuscitace zvyšuje šance na přežití 2 3krát a každá minuta zdržení tuto šanci snižuje o %! 1.7 Závěrem - připravenost Jak je možné se připravit na události, které neočekáváme?? Příprava na předpokládané obtíže a nebezpečí je sama o sobě velmi složitá, ale jak se připravit na neočekávanou katastrofu?? Je velmi důležité ovládat celou řadu dovedností, které můžeme přizpůsobit nejrůznějším situacím, a osvojit si způsob myšlení, který nám s jejich pomocí úspěšně pomůže najít řešení daného problému. Dobrá příprava umožňuje čelit těžkostem a nebezpečím, která nám mohou hrozit. Je nutné být připraven v mimořádné situaci rychle reagovat na nečekané nebezpečí a s možnou katastrofou se vypořádat logicky a realisticky. Je nutné nepodléhat panice, která nás může v takovéto situaci lehce ovládnout a zachovat se tak, jak to situace vyžaduje. Zapamatujte si: Nebude-li Vám při dalším výkladu některý z výše uvedených pojmů srozumitelný, vraťte se zpět k této kapitole a výklad pojmu si znovu pozorně přečtěte. Shrnutí V této kapitole jste se seznámili s obecným pojetím extrémních podmínek, které nás můžou potkat v silniční dopravě, zvláště pak v 16

19 tunelech. Bylo zmíněno "hromadné chování", které může nabývat podobu "paniky", jako reakce na katastrofu. Vymezení pojmu mimořádná událost v silniční dopravě doplňuje popis chování uživatelů v těchto situacích. Nezbytnou součástí jsou zásady první pomoci, která zvyšuje šanci na přežití. Otázky 1) Co jsou to extrémní podmínky? 2) Co je to panika? 3) Co je to první pomoc? Test a) Co je důležité ze strany účastníků při řešení mimořádné události v tunelu? b) Lze ovlivnit davové jevy v situacích s hromadným neštěstím? c) Jaká je zásada pro ukončení hovoru na tísňovou linku? Správná odpověď a) Včasná reakce a správný postup řešení. b) Ano, spoluprací s dominantním jedincem - "vůdcem", anebo aktivním převzetím této role. c) Nikdy nezavěšujeme jako první. Literatura [1] Bydžovský, J. První pomoc, 1. vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., s. ISBN [2] Dostálová, J. První pomoc I. Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN [3] Ertlová, F., Mucha, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. Brno : NCO NZO, s. ISBN [4] European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 [online] cit [5] Hrabovský, J. Zásady první pomoci při dopravní nehodě ews&file=article&sid=2119. [6] McNab, Ch. [překlad Ľubomír Háčik Ľ.]. Příručka SAS : první pomoc pro přežití; 1. české vyd.. - Praha : Svojtka & Co., s. ISBN (váz.) [7] Mezníková, M. Chování osob v davu se zaměřením na mimořádné situace;. In: 9.ročník konference požární ochrany "Červený kohout" [8] Wiseman, J. [překlad Dalibor, T.]. SAS : příručka jak přežít. Praha: Svojtka & Co., s. ISBN (brož.) 17

20 [9] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. MV generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. [10] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Internetové zdroje obrázků [11] / / [12] [13] [14] [15] [16] [17] Přestávka Tahle kapitola nebyla moc náročná, tak žádné zdržování a šup k další kapitole 18

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Jiří Šindler Ostrava 2014 Šindler J., 2014 ISBN 978-80-248-3502-0 Tato kniha ani žádná

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Úvod do první pomoci Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Organizace výuky Přenáška, na kterou bude navazovat cvičení Podmínky pro splnění předmětu: Zápočet 100%

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha č. 16 Havarijní plán 1 2 3 4 5 Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 8 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 Vítězslav Čermák Atana Při naší skautské činnosti se dostáváme velmi často do situace, kdy musíme použít otevřený oheň,

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03 Název materiálu: Důležitá telefonní čísla IZS Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VYUČUJÍCÍ Bc. Petr Kunášek Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te léta studia (2010-2012)

Více

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o.

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o. Bezpečnost provozu v TKB Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o. Mimořádné události (požár) povrch vs. tunel v tunelu => vyšší míra nebezpečí než na povrchových komunikacích. 2 Bezpečnostní opatření Stavební

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Systematický postup na místě dopravní nehody organizace zásahu. Adaptační práce

Systematický postup na místě dopravní nehody organizace zásahu. Adaptační práce ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE HRADECKÁ 1690, HRADEC KRÁLOVÉ Systematický postup na místě dopravní nehody organizace zásahu Adaptační práce Tomáš Ježek RZP Nová Paka Systematický

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum: 30.1.2013

Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum: 30.1.2013 Poskytnutí první pomoci 1. část Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ 18_18 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Ivo

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup ZÁSADY PRVNÍ POMOCI AnotacePrezentace seznamuje žáky se základními postupy první pomoci, řešením neočekávaných událostí a přivoláním záchranné zdravotnické služby. Na závěr žák odpovídá na jednoduché kvízové

Více

STČ 06/IZS. Použité definice a pojmy

STČ 06/IZS. Použité definice a pojmy Použité definice a pojmy 1 Akutní lůžkovou péčí intenzivní se rozumí zdravotní péče, která je poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

ZÁKLADNÍ TAKTIKA POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ TAKTIKA POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ TAKTIKA POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI První pomoc je soubor opatření, která se provádějí při náhlé poruše zdraví, jejich cílem je přerušit vliv působící škodliviny a odvrátit další škody na zdraví.

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 37873-1/PO-IZS-2013 Praha 4. dubna 2013 listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP 2008 13. 15.2.2008 Pavel Urbánek ZZS JMK, p.o. purb@seznam.cz Příjem tísňové výzvy Nejen rozsah nehody Přesné určení místa

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1244_spalování_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Nebezpečí úrazu el. proudem

Nebezpečí úrazu el. proudem Nebezpečí úrazu el. proudem V čem spočívá nebezpečí K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-1/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci

Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci The education of future and present teachers in first aid advanced themes Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci Mgr. Radim Kuba & Mgr. Radka M. Dvořáková Univerzita

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem

Více

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Zdolávání mimořádných událostí

Zdolávání mimořádných událostí 6. Zdolávání mimořádných událostí 6 - Zdolávání mimořádných událostí Počet vyučovacích hodin předmětu 68 Počet vyučovacích hodin bloku: 6. Nasazení sil a prostředků 22 6.2 Zásahy na nebezpečné látky 6

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_04_ZDR

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič).

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič). Telefon: 155 Nedílnou součásní zdravotnického systému je i Rychlá lékařská pomoc (RLP), která vznikla v Rýmařově 1. května 1993 při bývalé Nemocnici Rýmařov. Od ledna 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající

Více

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více